Canon | PIXMA PRO-100S | Getting Started Guide | Canon PIXMA PRO-100S Quick start guide

Canon PIXMA PRO-100S Quick start guide
БЪЛГАРСКИ
SLOVENŠČINA
УКРАЇНСЬКА
‫العربية‬
HRVATSKI
РУССКИЙ
2
3
1
2
25 cm
43 cm
4
Пренасянето на принтера трябва да се извършва от двама души.
Za prenos tiskalnika sta potrebni dve osebi.
Pisač moraju nositi dvije osobe.
Переносить принтер необходимо вдвоем.
Переносити принтер потрібно вдвох.
.‫يلزم حمل الطابعة بواسطة شخصين‬
5
RMC: K10417
1
6
2
1
1
2
QT6-0499-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2014
PRINTED IN XXXXXXXX
3
6
1
2
7
3
4
1
2
4
1
2
Може да има известно количество прозрачно мастило или мастило със
светъл цвят в сребристия пакет и предпазната капачка. Това не влияе
върху качеството на печат. Внимавайте да не се изцапате с мастило.
2
V srebrni embalaži in zaščitnem pokrovčku je lahko nekaj prozornega črnila ali
črnila svetle barve. To ne vpliva na kakovost tiskanja. Pazite, da se ne umažete
s črnilom.
1
Moguće je da će s unutrašnje strane srebrnog paketa i zaštitne kapice biti
prozirne tinte ili svijetle tinte u boji. To ne utječe na kvalitetu ispisa. Pazite da se
ne zaprljate tintom.
2
Внутри серебристой упаковки и защитного колпачка может быть некоторое
количество прозрачных или светлых чернил. Это никак не отражается на
качестве печати. Будьте осторожны, чтобы не запачкаться чернилами.
Усередині сріблястої упаковки й захисного ковпачка може бути невелика
кількість безколірного або прозорого чорнила. Це не впливає на якість
друку. Будьте обережні, щоб не забруднитися чорнилом.
.‫واق‬
ٍ ‫قد يكون هناك كمية قليلة من حبر شفاف أو حبر بلون فاتح على الجزء الداخلي من الغالف الفضي وغطاء‬
ّ ‫ واحرص على أال‬.‫ولكن ذلك ال يؤثر على جودة الطباعة‬
.‫تلطخ نفسك بالحبر‬
3
5
1
2
4
2
5
3
4
5
Ако лампата Аларма (Alarm) мига, се уверете, че
печатащата глава и резервоарите за мастило са поставени
правилно.
Če lučka za Alarm utripa, preverite, ali so tiskalna glava in
črnilni vložki pravilno nameščeni.
Ako žarulja Alarm bljeska, provjerite jesu li ispisna glava i
spremnik tinte ispravno instalirani.
6
Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает,
проверьте, правильно ли установлены печатающая
головка и чернильные контейнеры.
Якщо індикатор Попередження (Alarm) блимає,
перевірте, чи правильно встановлено друкуючу головку та
чорнильниці.
‫ فتحقق من تثبيت رأس الطباعة وخزانات‬،‫) يومض‬Alarm( ‫إذا كان المصباح تنبيه‬
.‫الحبر بشكل صحيح‬
5
1
1
7
8
2
Вижте друг лист: Настройка за печат от
устройства, различни от компютър.
Glejte drug list: Nastavitev za tiskanje iz naprav,
ki niso računalniki.
Pogledajte drugi list: Postava za ispis s uređaja
koji nisu PC.
См. другой лист: Настройка печати с
устройства, отличного от компьютера.
Див. інший документ: Настроювання друку із
пристрою, відмінного від комп’ютера.
‫ إعداد الطباعة على جهاز آخر بخالف‬:‫قم بالرجوع إلى ورقة أخرى‬
.‫الكمبيوتر‬
6
1
Посетете следния уебсайт от компютъра си, след което изпълнете
указанието, за да продължите към раздел Настройка.
V računalniku obiščite naslednje spletno mesto, upoštevajte navodila in
nadaljujte do razdelka Nastavitev.
Posjetite web-stranicu u nastavku sa svog računala, a zatim slijedite upute i
nastavite do odjeljka Postavljanje.
Перейдите на следующий веб-сайт со своего компьютера, а затем
следуйте инструкциям по переходу в раздел Настройка.
Відвідайте наведений нижче веб-сайт із комп’ютера та виконайте
інструкції з переходу до розділу Настроювання.
.‫ ثم اتبع اإلرشادات الواردة لمتابعة قسم اإلعداد‬،‫قم بزيارة موقع الويب التالي من جهاز الكمبيوتر‬
За да направите справка в Онлайн ръководство, посетете следния уебсайт.
Če si želite ogledati Spletni priročnik, obiščite naslednje spletno mesto.
Za pregled opcije Priručnik na mreži posjetite web-mjesto u nastavku.
Для обращения к документу Онлайн-руководство посетите следующий веб-сайт.
Щоб переглянути Онлайновий посібник, перейдіть на наведений нижче веб-сайт.
.‫ تفضل بزيارة موقع الويب التالي‬،‫للرجوع إلى الدليل على اإلنترنت‬
Windows PC
Извършете Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment), като
следвате указанията на екраните за инсталиране. Когато втората страница
на графиката се отпечата, Подравняване на печатащата глава (Print Head
Alignment) е завършено. Някои части от шарката, отпечатани на първата
страница, са бледи.
Izvedite postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment), tako da
upoštevate navodila na namestitvenih zaslonih. Ko se natisne druga stran
vzorca, je Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment) dokončana. Nekateri
deli vzorcev, natisnjenih na prvi strani, so obledeli.
Izvršite Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) slijedeći upute
prikazane na zaslonima za instalaciju. Kad se ispisuje druga stranica uzorka,
Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) je dovršeno. Neki dijelovi
uzoraka ispisani na prvoj stranici su blijedi.
Выполните Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment),
следуя инструкциям на экранах установки. Когда будет напечатана
вторая страница образца, Выравнивание печатающих головок (Print Head
Alignment) будет завершено. На первой странице некоторые части образцов
напечатаны бледно.
Виконайте Вирівнювання друкуючої головки (Print Head Alignment),
дотримуючись інструкцій на екранах процесу встановлення. Коли буде
надруковано другу сторінку шаблону, Вирівнювання друкуючої головки (Print
Head Alignment) буде завершено. Деякі частини зразків, надруковані на
першій сторінці, невиразні.
‫) باتباع اإلرشادات الواردة على شاشات عملية‬Print Head Alignment( ‫قم بإجراء محاذاة رأس الطباعة‬
)Print Head Alignment( ‫ تكون عملية محاذاة رأس الطباعة‬،‫ بعد طباعة الصفحة الثانية من النموذج‬.‫التثبيت‬
.‫ بعض أجزاء النماذج المطبوعة في الصفحة األولى باهتة‬.‫قد اكتملت‬
Ако лампата Аларма (Alarm) мига, натиснете бутона
ПРОДЪЛЖАВАНЕ/ОТМЯНА (RESUME/CANCEL), за да
изчистите грешката.
Če lučka za Alarm utripa, pritisnite gumb NADALJEVANJE/
PREKLIC (RESUME/CANCEL), da počistite napako.
Ako žarulja Alarm bljeska, pritisnite tipku NASTAVI/ODUSTANI
(RESUME/CANCEL) da biste otklonili pogrešku.
Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает, нажмите
кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL), чтобы
удалить ошибку.
Якщо індикатор Попередження (Alarm) блимає, натисніть
кнопку ПРОДОВЖИТИ/СКАСУВАТИ (RESUME/CANCEL),
щоб усунути помилку.
‫إلغاء‬/‫ فاضغط على الزر استئناف‬،‫) يومض‬Alarm( ‫إذا كان المصباح تنبيه‬
.‫) إلزالة الخطأ‬RESUME/CANCEL(
Windows PC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising