LG | 24TL510V-PZ | User manual | LG 28TL520V-PZ Gebruikershandleiding

LG 28TL520V-PZ Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Veiligheid en referentie
(LED TV*)
* De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bediend en bewaar
de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Copyright
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Inhoudsopgave
Licenties----------------------------------------------3
NEDERLANDS
Informatiebericht over Open Sourcesoftware----------------------------------------------3
Voorbereiden---------------------------------------3
De TV optillen en verplaatsen------------------4
De TV plaatsen--------------------------------------4
De knop gebruiken--------------------------------5
Op een tafelblad plaatsen-----------------------5
Monteren aan de muur---------------------------6
Aansluitingen (meldingen)----------------------7
Afstandsbediening--------------------------------9
Instellingen---------------------------------------- 10
Online handleiding raadplegen------------- 16
Onderhoud----------------------------------------- 17
Probleem oplossen------------------------------ 17
Specificaties--------------------------------------- 18
2
Licenties
Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen. Ga voor meer
informatie over de licenties naar www.lg.com.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Informatiebericht over
Open Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL,
LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te
achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen
van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen
op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor
media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per
e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze
laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor
iedereen die deze informatie ontvangt.
OPMERKING
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
yy De OSD (schermweergave) van uw TV kan enigszins afwijken van
de afbeeldingen in deze handleiding.
yy De beschikbare menu’s en opties kunnen per gebruikte invoerbron
en per model verschillen.
yy Mogelijk wordt deze TV in de toekomst voorzien van nieuwe
functies.
yy De TV kan in standby-modus worden geplaatst om het
stroomverbruik te verminderen. Indien de TV langere tijd niet
gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden om het
energieverbruik te verlagen.
yy De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk worden
verminderd indien het helderheidsniveau van het beeld wordt
verminderd. Dit leidt tot lagere gebruikskosten.
yy De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen
afhankelijk van het model.
yy Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg
van doorgevoerde verbeteringen in het product.
yy Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USBapparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik
en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat ondersteuning
biedt voor USB 2.0 als de USB-kabel of USB-geheugenstick niet in
de USB-poort van uw TV past.
B
B
A
A
NEDERLANDS
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Voorbereiden
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is
bevestigd. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt,
wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een
verbindingsfout optreden.
yy Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-- High-Speed HDMI®/™-kabel
-- High-Speed HDMI®/™-kabel met Ethernet
LET OP
yy Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en levensduur
van het product te garanderen.
yy Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van nietgoedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
3
De TV optillen en
verplaatsen
NEDERLANDS
Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om
te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV
veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.
LET OP
yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
yy Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV
verplaatst. (Afhankelijk van het model)
yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het
verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd.
yy Voordat u de TV verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en alle
kabels los.
yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd
om beschadiging te voorkomen.
yy Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u
de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker
of het luidsprekerrooster.
De TV plaatsen
LET OP
yy Als de standaard aan de TV wordt bevestigd, leg dan het scherm
met de beeldzijde op een zachte ondergrond of een plat oppervlak
om het krassen op het scherm te voorkomen.
yy Draag de TV niet ondersteboven aan de standaard (of de basis van
de standaard), aangezien de monitor dan van de standaard af kan
vallen. Dit kan leiden tot schade of letsel.
yy Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.) aan de
schroeven aan tijdens de montage van het product. (Doet u dit
toch, dan kan het product beschadigd raken.)
yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld
aan schokken of buitensporige trillingen.
yy Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn
kant en kantel deze niet naar links of rechts.
yy Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm beschadigd
raken.
4
OPMERKING
yy Draai de schroeven goed vast om te voorkomen dat de TV naar
voren kantelt en draai ze niet te vast. (Alleen TL520*,TN525V)
yy Trek de vergrendeling op de basis van de voet omhoog en verwijder
de basis van de standaard van de TV. (Alleen TL510*,TN515V)
De knop gebruiken
Op een tafelblad plaatsen
yy U kunt de tv bedienen door op een knop te drukken.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
1
100 mm
100 mm
100 mm
NEDERLANDS
Til de TV op, kantel hem rechtop en zet hem op het tafelblad. -- Laat een ruimte vrij van (minimaal) 100 mm vanaf de muur voor
een goede ventilatie.
100 mm
Basisfuncties
Inschakelen (Drukken)
Uitschakelen (Indrukken en vasthouden)
Menuknop (Drukken1)
Menuselectie (Indrukken en vasthouden2)
1
2
Druk kort op de knop terwijl de TV is ingeschakeld om naar het
menu te navigeren.
U kunt deze functie gebruiken via het bedieningsmenu.
Het menu aanpassen
2
Sluit deAC/DC-adapter en het Netsnoer aan op een stopcontact.
LET OP
yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand
of andere schade kan ontstaan.
yy Zorg ervoor dat u eerst de AC/DC-adapter aansluit op de TV voordat
u het netsnoer van de TV in een stopcontact steekt.
Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop. U kunt de
menu-items aanpassen door op de knop te drukken.
Schakel de TV uit.
Hiermee verandert u de invoerbron.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of
kanalen doorlopen.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
5
Het Kensingtonveiligheidssysteem gebruiken
(optioneel)
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
NEDERLANDS
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt
zich aan de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de
installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die
is geleverd bij het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar
http://www.kensington.com. Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de TV en een tafel.
Monteren aan de muur
Laat aan de zijkanten en de achterzijde een ventilatieruimte van 100
mm vrij. Gedetailleerde installatie-instructies zijn verkrijgbaar bij
uw dealer; zie de installatiehandleiding voor de optionele flexibele
muurbevestigingssteun.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Als u de TV aan een wand wilt monteren, monteert u de
muurbevestigingssteun (optionele onderdelen) op de achterzijde
van de TV.
Als u de TV met behulp van de muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) monteert, moet u dit zorgvuldig doen zodat de TV niet
van de wand kan loskomen.
OPMERKING
yy Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Extra accessoires
zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.
1
Als u een schroef gebruikt die langer is dan een
standaardschroef, kunt u de TV aan de binnenzijde beschadigen.
Als u een verkeerde soort schroef gebruikt, kunt u het product
beschadigen en kan het van zijn plek vallen LG Electronics is in
deze gevallen niet verantwoordelijk voor enige schade.
2
Afzonderlijk aan te schaffen
(muurbevestigingssteun)
Modelnr
Muurbevestiging
(A x B) (mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Standaardschroef
M4 x L10
Aantal schroeven
4
Muurbevestigingssteun
LSW149
(optioneel)
6
LET OP
Wandmontagekussen
Achterzijde
Wandmontagekussen
Achterzijde
Standaardschroef
: M4 x L10
Max.8 mm
Aansluitingen (meldingen)
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op de TV en de
invoerbron wijzigen om het externe apparaat te kiezen. Zie voor
meer informatie over het aansluiten van externe apparaten de
handleiding die bij elk extern apparaat is geleverd. De mogelijke
externe apparaten zijn: HD-ontvangers, DVD-spelers, videorecorders,
audiosystemen, USB-opslagapparaten, PC's, gaming-apparaten en
andere externe apparaten.
OPMERKING
NEDERLANDS
yy U moet de in de doos meegeleverde schroef gebruiken. (Afhankelijk
van het model)
yy Koppel eerst het netsnoer los en verplaats of monteer daarna de TV.
Als u dat niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.
yy Als u de TV tegen een plafond of aan een schuine wand aan
monteert, kan deze vallen en ernstig letsel veroorzaken.
yy Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en
neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman.
yy Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan
ontstaan aan de TV en uw garantie kan komen te vervallen.
yy Gebruik schroeven en een muurbevestiging die voldoen aan de
VESA-norm. Eventuele beschadiging of eventueel letsel door
verkeerd gebruik of door gebruik van een ongeschikte accessoire
valt niet onder de garantie.
yy Schroef aan de achterzijde mag niet meer dan 8 mm uitsteken.
yy De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
yy Sluit externe apparaten aan op de TV, ongeacht de volgorde van
de TV-poort.
yy Als u een TV-programma opneemt op een DVD-recorder of
videorecorder, moet u ervoor zorgen dat de TV-signaalinvoerkabel
via de DVD-recorder of videorecorder op de TV is aangesloten. Zie
voor meer informatie over het opnemen de handleiding die bij het
aangesloten apparaat is geleverd.
yy Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat voor
bedieningsinstructies.
yy Als u een game-apparaat aansluit op de TV, gebruik dan de kabel
die bij het game-apparaat is geleverd.
yy Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het
verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld.
Wijzig in dat geval de PC-uitvoer in een andere resolutie, verander
de vernieuwingsfrequentie in een andere frequentie of pas de
helderheid en het contrast in het menu [BEELD] aan tot het beeld
duidelijk is.
yy Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutieinstellingen in de PC-modus mogelijk niet juist.
Aansluiting antenne
OPMERKING
yy Gebruik de schroeven die worden vermeld op de specificaties voor
schroeven volgens de VESA-norm.
yy De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle
benodigde onderdelen.
yy De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra accessoires zijn
verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
yy De lengte van de schroeven kan verschillen afhankelijk van de
muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte
gebruikt.
yy Zie voor meer informatie de instructies die bij de muurbevestiging
zijn geleverd.
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een
antenneaansluiting op de muur. (Niet meegeleverd)
yy Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV’s te gebruiken.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker
om de beeldkwaliteit te verbeteren.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten,
probeert u de antenne in de juiste richting te draaien.
yy Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
yy Ondersteunde DTV-audio : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
7
NEDERLANDS
Aansluiting satellietschotel
Aansluiten op een PC
(Alleen satellietmodellen)
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een
satellietschotel.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Uw TV ondersteunt de Plug and Play*-functie en beschikt over
ingebouwde speakers met Infinite Surround waarmee een helder
geluid met rijke diepe tonen wordt voortgebracht.
*
: De functie waarbij een PC een apparaat herkent dat
een gebruiker op de PC heeft aangesloten en ingeschakeld, zonder
het apparaat te configureren of enige handelingen te verrichten.
Verbinding met CI-module
(Afhankelijk van het model)
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitale TVmodus.
yy Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de
PCMCIA-kaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan
dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIAkaartsleuf.
yy Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is
aangesloten, neem dan contact op met de antenne-/kabel-/
satellietexploitant.
Overige verbindingen
Sluit uw TV aan op externe apparaten. Sluit het externe apparaat voor
de beste beeld- en geluidskwaliteit op de TV aan met de HDMI-kabel.
Bepaalde kabels worden niet als accessoire meegeleverd.
yy USB-poort ondersteunt 0,5 A. Als u meer stroom nodig hebt in
geval van een harde schijf, kunt u gebruikmaken van de aparte
stroomadapter.
OPMERKING
yy Ondersteunde HDMI-audio-indeling : Dolby Digital / Dolby Digital
Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz /
96 kHz / 192 kHz) (Afhankelijk van het model)
8
OPMERKING
yy Als u de HDMI-PC-modus wilt gebruiken, moet u de [Ingangslabel]
instellen op [PC] -modus.
yy De OSD (schermweergave) wordt op het scherm getoond zoals
hieronder weergegeven.
»» Als u het product inschakelt via HDMI-invoer.
»» Als u de invoer wijzigt naar HDMI-invoer.
Is de ingang aangesloten op uw PC?
Boodschap niet opnieuw vertonen
JA
NEE
yy Als u “[JA]” selecteert, worden de grootte en kwaliteit van het
beeld voor uw PC geoptimaliseerd.
yy Als u “[NEE]” selecteert, worden de grootte en de kwaliteit
van het beeld voor het AV- apparaat (DVD-speler, set-top box)
geoptimaliseerd.
yy Als u “[Boodschap niet opnieuw vertonen]” selecteert, wordt dit
bericht pas opnieuw getoond nadat de TV is gereset. U kunt de
ingestelde waarde wijzigen in
(Beginscherm) [Invoer] [Ingangslabel].
Afstandsbediening
LET OP
yy Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar omdat
hierdoor de afstandsbediening kan worden beschadigd.
yy De afstandsbediening wordt niet in elk land meegeleverd.
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de
afstandsbediening op de TV.
(Voeding) Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.
Hiermee selecteert u een radio-, TV- of digitaal
TV-programma.
Hiermee selecteert u de modus TV of PC.
Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
NEDERLANDS
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de
afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en bedien
de TV op de juiste wijze.
Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het
batterijvak, vervangt u de batterijen (1,5 V AAA-formaat) waarbij
u let op de juiste richting van de - en -polen op de sticker
in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak. Voer de
installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen
te verwijderen.
(Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van het model of de regio.)
1 Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om deze te
gebruiken.
(Instellingen) Hiermee heeft u toegang tot de hoofdmenu’s.
(Invoer) Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Hiermee kunt u SNELLE TOEGANG bewerken.
(Afhankelijk van het model)
1
SNELLE TOEGANG is een functie waarmee u rechtstreeks toegang
krijgt tot een opgegeven app of Live tv door de cijfertoetsen
ingedrukt te houden.
Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijst.
(Meer acties) Hiermee worden meer functies van de
afstandsbediening weergegeven. (Afhankelijk van het model)
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Hiermee roept u de lijst met uw favoriete programma's op.
Toont de programmagids.
(Dempen) Hiermee wordt het geluid gedempt.
(Dempen)1 Hiermee hebt u toegang tot het menu [Toegankelijk-Heid].
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
9
Teleteksttoetsen (
teletekst.
) Met deze toetsen bedient u
(Beginscherm) Hiermee hebt u toegang tot het Beginscherm.
Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
NEDERLANDS
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar
TV-kijken.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) Hiermee
doorloopt u de menu’s of opties.
Hiermee kiest u menu’s of opties en bevestigt u uw invoer.
De functie voor audiobeschrijvingen wordt ingeschakeld.
(Afhankelijk van het model)
Hiermee schakelt u de PIP-modus in of uit. (Afhankelijk van
het model)
Hiermee heeft u toegang tot de snelmenu’s. (Afhankelijk
van het model)
(Knoppen voor Streaming-Service) Kan op de videostreamingservice worden aangesloten. (Afhankelijk van het model)
Beginnen met opnemen en het opnamemenu weergeven.
(Alleen van toepassing op modellen met Time MachineReady)
(Afhankelijk van het model)
(Besturingsknoppen) Hiermee bedient u de
media-inhoud.
, , ,
Hiermee heeft u toegang tot speciale functies
in sommige menu’s.
(Spelmodus) Hiermee schakelt u de gamemodus in en uit.
(Backlight) Hiermee stelt u de helderheid van het
scherm in door de schermachtergrondverlichting te regelen.
OPMERKING
yy Op een MHEG-kanaal is het niet mogelijk de achtergrondverlichting
aan te passen met de gele of blauwe toets.
10
Instellingen
Automatisch programma’s zoeken
(Instellingen) [Kanalen] [Automatisch afstemmen]
Hiermee kunt u programma’s automatisch afstemmen.
yy Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de
programmaregistratie mogelijk niet.
yy [Automatisch afstemmen] vindt alleen programma’s die
momenteel worden uitgezonden.
yy Als [Systeem vergrend.] is ingeschakeld, wordt er een popupvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te
voeren.
Beeldmodus selecteren
(Instellingen) [Beeld] [Beeldmodusinstellingen]
[Beeldmodus]
Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving
of het programma.
yy [Levendig]: Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd
voor de weergave van levendige beelden.
yy [Standaard]: Beelden worden weergegeven met het
standaardniveau contrast, helderheid en scherpte.
yy [Eco] / [APS]: (Afhankelijk van het model) De functie Energy Saver
(Stroombesparing) bespaart stroom door bepaalde instellingen
van de TV te wijzigen.
yy [Bioscoop] / [Game]: Toont het optimale beeld voor films, games
en foto’s.
yy [Sport]: (Afhankelijk van het model) Speciale beeldmodus voor
sport. Het veld en de tenues worden weergegeven in levendige
kleuren. Zelfs bij snelle actie blijft het beeld kristalhelder.
yy
De beeldmodus finetunen
(Instellingen) [Beeld] [Beeldmodusinstellingen]
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of past
u Met deze functie kunt u gedetailleerde aanpassingen aan de
geselecteerde beeldmodus maken.
yy [Backlight]: Hiermee regelt u het helderheidsniveau van het
scherm door de achtergrondverlichting aan te passen. Hoe dichter
bij 100, hoe helderder het scherm.
yy [Contrast]: Hiermee past u contrast van de lichte en donkere
gebieden van het beeld aan. Hoe dichter bij 100, hoe hoger het
contrast.
yy [Helderheid]: Hiermee past u de algehele helderheid van het
scherm aan. Hoe dichter bij 100, hoe helderder het scherm.
yy [Scherpte]: Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Hoe
dichter bij 50, hoe scherper en duidelijker het beeld.
yy [Kleur]: Hiermee vervlakt of verdiept u de kleuren die op het
scherm worden weergegeven. Hoe dichter bij 100, hoe dieper de
kleur.
yy [Tint]: Hiermee past u de kleurbalans tussen rood en groep op
het scherm aan. Hoe dichter bij Rood 50, hoe roder de kleur. Hoe
dichter bij Groen 50, hoe groener de kleur.
yy [Kleurtemp.]: Hiermee past u de kleurtemperatuur van koud naar
warm aan.
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk
van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Geavanceerde besturing instellen
(Instellingen) [Beeld] [Beeldmodusinstellingen]
[Geavanceerde bediening] / [Geavanceerde instellingen]
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of past u de
beeldinstellingen aan voor speciale weergave.
yy [Dynamisch Contrast]: Hiermee stelt u het contrast in op het
optimale niveau voor de helderheid van het beeld.
yy [Dynamische Kleuren]: Hiermee past u kleuren aan om het beeld in
natuurlijke kleuren weer te geven.
yy [Voorkeurskleur]: Hiermee past u de kleur van huid, gras en lucht
aan uw persoonlijke voorkeuren aan.
yy [Gamma]: Hiermee stelt u de overgangskromme in op basis van de
uitvoer van het beeldsignaal ten opzichte van het ingangssignaal.
yy [Kleurbereik]: Hiermee stelt u het kleurbereik in dat kan worden
weergegeven.
yy [Kleurenfilter]: Hiermee filtert u een specifiek kleurenspectrum in
RGB-kleuren om de kleurverzadiging en -tint correct te finetunen.
yy [Witbalans]: Hiermee past u de algehele instelling van het scherm
naar wens aan.
yy [Kleur Management systeem]: Dit is een systeem dat experts
gebruiken wanneer ze kleur aanpassen met een testpatroon.
Ze kunnen kiezen uit zes kleurvlakken (rood, groen, blauw,
cyaan, magenta en geel) zonder andere kleuren te beïnvloeden.
Aanpassingen in normale beelden leiden mogelijk niet tot
waarneembare kleurveranderingen.
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk
van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
NEDERLANDS
[Expert1] / [Expert2]: Menu voor het aanpassen van
beeldkwaliteit waarmee experts en amateurs kunnen profiteren
van de beste TV-weergave. Dit aanpassingsmenu is bedoeld voor
ISF-gecertificeerde beeldafstemmingsexperts. (Het ISF-logo
mag alleen bij ISF-gecertificeerde TV’s worden gebruikt.) ISFccc:
Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
yy De beschikbare beeldmodi kunnen variëren, afhankelijk van het
ingangssignaal.
yy De
Expertmodus is voor grafisch professionals zodat zij
beelden te kunnen instellen en finetunen. Het effect op normale
beelden is mogelijk niet spectaculair.
yy De ISF-functie wordt alleen ondersteund door bepaalde modellen.
yy Als u [Beeldmodus] wijzigt, worden de instellingen bij
[Stroombesparing] en [Bewegingsafhankelijke helderheid]
gewijzigd, hetgeen ook van invloed kan zijn op het stroomverbruik.
11
Aanvullende beeldopties instellen
Gebruik van Spelmodus
(Instellingen) [Beeld] [Beeldmodusinstellingen]
[Afbeeldingsopties]
Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor weergave
aanpassen.
(Instellingen) [Beeld] [Spelmodus]
(Alleen beschikbaar voor HDMI-PC)
In deze modus kunt u de beeldkwaliteit voor games optimaliseren.
NEDERLANDS
yy [Ruisonderdrukking]: Hiermee wordt ruis uit het beeld verwijderd.
yy [MPEG Geluidsreductie]: Hiermee elimineert u de ruis die wordt
gegenereerd bij het maken van digitale beeldsignalen.
yy [Zwart niveau]: Hiermee stelt u de helderheid en het contrast van
het scherm in, zodat dit geschikt is voor het zwartniveau van het
invoerbeeld met het zwartniveau van het scherm.
yy [Echte bioscoop]: Hiermee optimaliseert u de instellingen van het
scherm voor het bekijken van films.
yy [Bewegingsafhankelijke helderheid]: Hiermee kan de helderheid
automatisch worden aangepast en wordt het aantal onscherpe
beelden verminderd op basis van beeldgegevens waardoor de
ogen minder worden belast.
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk
van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Beeldinstellingen resetten
(Instellingen) [Beeld] [Beeldmodusinstellingen]
[Reset beeldinstellingen]
Hiermee worden de beeldinstellingen gereset die door de gebruiker
worden aangepast. Alle beeldmodi worden gereset. Selecteer de
beeldmodus die u wilt resetten.
yy [DAS-modus]: (Afhankelijk van het model) Hiermee wordt de tijd
geminimaliseerd waarin het videosignaal van het invoerapparaat
wordt weergegeven om ervoor te zorgen dat u sneller games kunt
spelen. (Het scherm flikkert als u de [DAS-modus] op [Aan] of
[Uit] zet.)
-- DAS : Dynamic Action Sync
yy [Zwart stabilisator]: Hiermee wordt het zwartniveau aangepast
om voorwerpen helderder op een donker scherm te kunnen zien.
Als u de waarde van [Zwart stabilisator] vergroot, worden de lage
grijze vlakken op het scherm helderder. (U kunt zo eenvoudiger
voorwerpen op een donker gamescherm zien.) Als u de waarde van
[Zwart stabilisator] beperkt, verdonkert u de lage grijze vlakken en
vergroot u het dynamisch contrast op het scherm.
-- U kunt de gedetailleerde instellingen voor [Spelmodus] met
behulp van de toets op de afstandsbediening aanpassen.
-- U kunt [DAS-modus] alleen instellen als de verticale
ingangsfrequentie 50 Hz/60 Hz is.
-- Als [PIP] is ingeschakeld, is de [DAS-modus] niet beschikbaar.
(Afhankelijk van het model)
Stroombesparing gebruiken
(Instellingen) [Beeld]
[Stroombesparing]
Vermindert het stroomverbruik door de piekhelderheid van het
scherm aan te passen.
yy [Uit]: Hiermee wordt de stroombesparingsfunctie uitgeschakeld.
yy [Minimaal] / [Medium] / [Maximaal]: Hiermee wordt de vooraf
ingestelde stroombesparingsstand toegepast.
yy [Scherm uit]: Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid
wordt afgespeeld. Druk op een willekeurige toets (behalve de
knop Power) op de afstandsbediening om het scherm weer in te
schakelen.
yy Afhankelijk van
[Stroombesparing] ([Maximaal]), kunt u het
[Backlight] mogelijk niet aanpassen.
In dit geval gaat u naar (Instellingen) [Beeld]
[Stroombesparing] en zet u deze op [Uit] of [Minimaal].
12
De functie Modus Oogcomfort gebruiken
De functie Geluidseffect gebruiken
(Instellingen) [Beeld] [Aanvullende instellingen]
[Modus Oogcomfort]
Als u deze optie inschakelt, wordt de kleurtemperatuur automatisch
aangepast om vermoeide ogen te verminderen.
(Instellingen) [Geluid] [Instellingen geluidsmodus]
Kan de gebruiker diverse geluidseffecten selecteren.
Een geluidsmodus selecteren
(Instellingen) [Geluid] [Instellingen geluidsmodus]
[Geluidsmodus]
Hiermee wordt het geluid van de televisie op een optimaal niveau
ingesteld op basis van een geselecteerde geluidsmodus.
Geluid en beeld synchroniseren
yy [Standaard]: Hiermee optimaliseert u het geluid voor alle soorten
inhoud.
yy [Heldere stem]: Hiermee verbetert u de duidelijkheid van stemmen
op de televisie.
yy [Muziek]: (Afhankelijk van het model) Hiermee optimaliseert u het
geluid voor muziek.
yy [Bioscoop]: Hiermee optimaliseert u het geluid voor films.
yy [Sport]: (Afhankelijk van het model) Hiermee optimaliseert u het
geluid voor sport.
yy [Game]: Hiermee optimaliseert u het geluid voor het spelen van
games.
(Instellingen) [Geluid] [AV Sync-aanpassing]
(Afhankelijk van het model)
Hiermee kunt u het beeld en het geluid rechtstreeks synchroniseren
als beeld en geluid niet met elkaar overeenkomen. Als u [AV Syncaanpassing] instelt op Aan, kunt u de audiouitvoer (TV Speaker) aan
het beeld aanpassen.
De audiobalans aanpassen
(Instellingen) [Algemeen] [USB Automatisch
afspelen]
Foto’s of video’s automatisch van USB afspelen wanneer de TV wordt
ingeschakeld of USB is aangesloten.
(Instellingen) [Geluid] [Instellingen geluidsmodus]
[Balans]
U kunt het volume van de linker- en rechterluidspreker aanpassen.
NEDERLANDS
yy Aan: Hiermee wordt de kleurtemperatuur op het scherm
automatisch aangepast.
yy Uit: Hiermee schakelt u [Modus Oogcomfort] uit.
yy [Virtuele surround]: Geniet van een overweldigend
geluidspanorama met het virtuele multikanaals surround soundeffect.
yy [Equalizer]: U kunt het gewenste geluid instellen door de equalizer
rechtstreeks aan te passen.
yy [Resetten]: Hiermee kunt u de instellingen voor geluidseffecten
opnieuw instellen.
yy Dit is alleen beschikbaar als [Geluidsmodus] is ingesteld op
[Standaard].
yy Als u [Bypass] selecteert, worden de zendsignalen of het geluid van
externe apparaten zonder audiovertraging uitgevoerd. Audio kan
soms vóór video worden uitgevoerd, omdat het even duurt voordat
video-invoer via de TV wordt verwerkt.
Instelling voor Automatisch uitvoeren USB
yy [Uit]: De [USB Automatisch afspelen] uitschakelen.
yy [Video's]: Video’s automatisch van USB afspelen.
yy [Foto's]: Foto’s automatisch van USB afspelen.
yy Speelt alleen de bestanden in de bovenste map van het USBapparaat in de gewenste volgorde af.
yy Druk tijdens het afspelen op
of
op de afstandsbediening
om deze functie te beëindigen.
yy Als de bestanden ongeldig of beschadigd zijn, wordt het volgende
bericht weergegeven voordat u terugkeert naar de vorige
ingangsstatus: “[Het bestand is ongeldig.]”
yy Wanneer het USB-apparaat opnieuw wordt aangesloten nadat dit
losgekoppeld is geweest tijdens het afspelen van video’s, wordt het
afspelen automatisch opnieuw gestart en wordt de video vanaf de
laatst bekeken scène hervat (is alleen van toepassing op de eerste
video).
13
NEDERLANDS
SIMPLINK gebruiken
Beschrijving van de SIMPLINK-functie
(Afhankelijk van het model)
SIMPLINK is een functie waarmee u verschillende multimediaapparaten simpelweg met de afstandsbediening van de televisie
bedient en beheert via het SIMPLINK-menu.
yy Direct afspelen: Hiermee wordt de inhoud van het multimediaapparaat meteen op de televisie afgespeeld.
yy Apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV: Hiermee
bedient u het multimedia-apparaat met de afstandsbediening van
de televisie.
yy Hoofdstroomvoorziening uit: Als u [Auto inschakelsync] instelt op
Aan in de SIMPLINK-instellingen en u schakelt uw TV uit, zullen de
apparaten die via SIMPLINK met uw TV zijn verbonden ook worden
uitgeschakeld.
yy Hoofdstroomvoorziening aan: Als [Auto inschakelsync] is
ingesteld op Aan in de SIMPLINK-instellingen, zal uw TV worden
ingeschakeld als u een apparaat inschakelt dat met SIMPLINK
is verbonden. (De werking kan verschillen, afhankelijk van het
verbonden apparaat.)
yy [Luidspreker]: (Afhankelijk van het model) Selecteer de luidspreker
via de thuisbioscoopeenheid of via de televisie.
1
Verbind de
-aansluiting van de televisie en de HDMIuitgang van het SIMPLINK-apparaat met elkaar door middel van
een HDMI-kabel.
2 Selecteer (Instellingen) [Algemeen] [SIMPLINK]. Het
SIMPLINK-menu wordt weergegeven.
3 Stel in het venster SIMPLINK-instellingen de SIMPLINK-functie
in op [Aan].
4 Stel [Auto inschakelsync] in op Aan of Uit.
5 Selecteer in het SIMPLINK-menu het apparaat dat u wilt
bedienen.
yy U kunt ook de SIMPLINK instellen in (Beginscherm) [Invoer]
[SIMPLINK].
yy Deze functie is alleen compatibel met apparaten met het
SIMPLINK-logo.
yy Voor het gebruik van de SIMPLINK-functie hebt u een HDMI®-kabel
voor snelle verbindingen nodig (inclusief CEC- ofwel Consumer
Electronics Control-functie). Bij HDMI®-kabels voor snelle
verbindingen is pin 13 aangesloten voor gegevensuitwisseling
tussen apparaten.
yy Als u overschakelt op een andere invoerbron, wordt het SIMPLINKapparaat afgesloten.
yy Als u een apparaat met HDMI-CEC-functie van een andere fabrikant
gebruikt, werkt het SIMPLINK-apparaat mogelijk niet op de
gebruikelijke wijze.
yy Als u media selecteert of afspeelt vanaf een apparaat met een
thuisbioscoopfunctie, wordt de [HT Speaker] (Luidspreker)
automatisch aangesloten.
Wachtwoord instellen
(Instellingen) [Veiligheid] [Wachtwoord inst.]
Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de TV of kunt u het
wachtwoord wijzigen.
yy Het wachtwoord is standaard ingesteld op ‘0000’.
yy Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, is het wachtwoord niet
‘0000’ maar ‘1234’.
yy Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, kan het wachtwoord
niet worden ingesteld op ‘0000’.
Terugkeren naar Terugzetten op
begininstellingen
(Instellingen) [Algemeen] [Terugzetten naar
begininstellingen]
Alle opgeslagen gegevens worden verwijderd en de instellingen van
de televisie worden gereset.
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld
en alle instellingen worden gereset.
yy Als [Systeem vergrend.] is ingeschakeld, wordt een pop-upvenster
weergegeven waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren.
yy Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
Het USB-apparaat verwijderen
Selecteer de USB die is aangesloten op (Beginscherm) [Invoer]
en selecteer de knop [Eject] om het USB-opslagapparaat los te
koppelen. Als er een bericht wordt weergegeven met de melding
dat het USB-apparaat is verwijderd, koppelt u het apparaat los van
de televisie.
yy Als een USB-apparaat is geselecteerd om te verwijderen, kan het
niet meer worden gelezen. Verwijder het USB-opslagapparaat en
sluit het vervolgens opnieuw aan.
14
Een USB-opslagapparaat gebruiken waarschuwing
yy Maximaal: 1920 x 1080 bij 30p (alleen Motion JPEG 640 x 480 bij
30p)
Extensie
Video
.asf, .wmv
Geluid
Video
.avi
Geluid
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Geluid
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Geluid
Video
Geluid
Video
Ondersteuningsbestand voor Mijn media
.mkv
yy Maximale overdrachtsnelheid : 20 Mbps (megabit per seconde)
yy Ondersteunde externe ondertitelingsindelingen: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
motion JPEG
Geluid
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Video
Geluid
Video
Geluid
Video
Geluid
Video
Geluid
Video
Geluid
Codecs
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA-norm, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
NEDERLANDS
yy Als het USB-opslagapparaat over een ingebouwd programma voor
automatische herkenning of een eigen stuurprogramma beschikt,
werkt het apparaat mogelijk niet.
yy Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet op de juiste
wijze of helemaal niet.
yy Gebruik alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd met
het bestandssysteem Windows FAT32 of NTFS.
yy Voor externe USB-HDD’s bevelen we u aan om apparaten te
gebruiken met een nominale spanning van minder dan 5 V en een
nominale stroom van minder dan 500 mA.
yy We bevelen u aan om USB-geheugensticks met een capaciteit
van 32 GB of minder en USB-HDD’s met een capaciteit van 2 TB of
minder te gebruiken.
yy Als een USB-HDD met een stroombesparende functie niet correct
werkt, schakelt u de stroomvoorziening uit en vervolgens weer in.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de
externe USB-HDD.
yy Gegevens op de USB-opslag kunnen beschadigd raken. Maak
daarom altijd een back-up van belangrijke bestanden op andere
apparaten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer
van gegevens. De fabrikant is dan ook niet aansprakelijk voor het
verlies van gegevens.
Ondersteunde video-indelingen
15
Ondersteunde audioindelingen
Bestand
indeling
NEDERLANDS
16
Item
Informatie
Bitsnelheid
32 kbps ~ 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie 16 kHz ~ 48 kHz
mp3
MPEG-1, MPEG-2, Layer2,
Ondersteuning
Layer3
Bitsnelheid
Vrije indeling
AAC
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz ~ 48 kHz
Ondersteuning
ADIF, ADTS
Bitsnelheid
Vrije indeling
M4A
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz ~ 48 kHz
Ondersteuning
MPEG-4
Bitsnelheid
64 kbps ~ 1,5 Mbps
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz ~ 48 kHz
WAV
Ondersteuning
LPCM
Bitdiepte
8-bits / 16-bits / 24-bits
Bitsnelheid
128 kbps ~ 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz ~ 48 kHz
WMA
WMA7, WMA8, WMA9Ondersteuning
norm
Bitsnelheid
~ 768 Kbps
M0: maximaal 2-kanaals
bij 48 kHz (Met
uitzondering van LBRWMA 10 Kanaal/Bemonsterings- modus),
Pro
frequentie
M1: maximaal 5.1-kanaals
bij 48 kHz,
M2: maximaal 5.1-kanaals
bij 96 kHz
Ondersteuning
WMA 10 Pro
Bitsnelheid
64 kbps ~ 320 kbps
OGG
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz ~ 48 kHz
Ondersteuning
Vorbis
Ondersteunde afbeeldings-formaten
Bestand
indeling
Item
Resolutie
SOF0: Baseline
Beschikbaar
SOF1: Uitgebreid sequentieel
bestandstype
SOF2: Progressief
Minimaal: 64 x 64 (b x h)
jpeg, jpg, jpe
Maximaal (Normaal type):
Fotoformaat 15360 x 8640 (b x h)
Maximaal (Progressief type):
1920 x 1440 (b x h)
Minimaal: 64 x 64 (b x h)
BMP
Fotoformaat
Maximaal: 9600 x 6400 (b x h)
Beschikbaar
Interlace, Zonder interlace
bestandstype
Minimaal: 64 x 64 (b x h)
Maximaal (Interlace):
PNG
Fotoformaat 1200 x 800 (b x h)
Maximaal (Zonder interlace):
9600 x 6400 (b x h)
* De weergave van BMP- en PNG-bestanden is mogelijk trager dan
van JPEG-bestanden.
Online handleiding
raadplegen
U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding op www.lg.com.
Onderhoud
De TV schoonmaken
yy Zorg er eerst voor dat de TV is uitgeschakeld en dat het netsnoer en
alle andere kabels zijn losgekoppeld.
yy Als de TV gedurende een lange tijd onbeheerd en ongebruikt
blijft, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om
mogelijke beschadiging door blikseminslag of stroompieken te
voorkomen.
Scherm, frame, behuizing en
standaard
Veeg het oppervlak schoon met een droge, schone en zachte doek om
stof en licht vuil te verwijderen.
Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u het oppervlak schoon met
een zachte doek die is bevochtigd met schoon water of een verdund,
zacht schoonmaakmiddel. Veeg onmiddellijk daarna droog met een
droge doek.
yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
yy Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp
tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot krassen of
beeldvervorming.
yy Gebruik geen chemicaliën; hierdoor kan het product namelijk
worden beschadigd.
yy Spuit geen vloeistof op het oppervlak. Als water in de TV
terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of een
defect.
Netsnoer
Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil
te verwijderen.
De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening.
yy Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer
het opnieuw.
yy Controleer of zich een obstakel tussen het product en de
afstandsbediening bevindt.
yy Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst (
naar , naar ).
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.
NEDERLANDS
Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV
regelmatig schoonmaken.
Probleem oplossen
yy Controleer of het product is ingeschakeld.
yy Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is
gestoken.
yy Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een
ander product op aan te sluiten.
De TV wordt plotseling uitgeschakeld.
yy Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan
zijn onderbroken.
yy Controleer of de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd
is in het instellingenmenu.
yy Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV
automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
Bij het verbinden met een pc (HDMI) wordt er geen signaal
herkend.
yy Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
yy Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
yy Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
Wanneer de TV automatisch wordt uitgeschakeld.
yy Als [Timer voor inschakelen] is ingesteld, wordt uw TV
automatisch ingeschakeld op de ingestelde tijd en ook weer
automatisch uitgeschakeld als er gedurende twee uur geen
gebruikershandelingen plaatsvinde.
yy Om deze functie uit te schakelen gaat u met behulp van de
afstandsbediening naar (Instellingen) [Timers] [Timer
voor inschakelen] [2 uur automatisch uitschakelen] Uit.
Inbranden van het beeld op het
TV-scherm voorkomen
yy Als een stilstaand beeld lang op het TV-scherm wordt
weergegeven, kan het beeld inbranden en kan het scherm
permanent beschadigd raken. Dit heet ‘inbranden’ en wordt niet
gedekt door de garantie.
yy Als de beeldverhouding van de TV gedurende een lange tijd is
ingesteld op 4:3, kan beeldbranden optreden op het ‘letterbox’gedeelte van het scherm.
yy Voorkom dat een stilstaand beeld langdurig wordt weergegeven
op het TV-scherm (2 uur of langer voor een LCD-TV) om inbranden
te voorkomen.
17
Specificaties
Product specificaties kunnen wijzigen.
Afmetingen (B x H x D) (mm)
NEDERLANDS
Modellen
Inclusief standaard Exclusief standaard
Gewicht (kg)
Inclusief
standaard
Exclusief
standaard
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Fabrikant: Lien Chang
MODELNR.: LCAP16A-E
AC/DC-adapter
Fabrikant: Honor
MODELNR.: ADS-40FSG-19 19032GPG
Invoer: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: DC 19 V
1,7 A
Afmeting CI-module (B x H x D)
Omgevingsomstandigheden
18
Energieverbruik
(Toestand van
Voedingsvereiste
standaardinstellingen)
Gebruikstemperatuur
Luchtvochtigheid bij gebruik
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
28TN525V, 28TN515V
Fabrikant: Lien Chang
MODELNR.: LCAP16A-E, LCAP21A
Fabrikant: Honor
MODELNR.: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Invoer: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: DC 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
(Afhankelijk van het land)
Satelliet
DVB-S/S2*
Zenderbereik
950 ~ 2150 Mhz
Maximumaantal programma's dat
kan worden opgeslagen
6000
Externe antenne-impedantie
Kabel
Analoge TV
Ether / Kabel
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
NEDERLANDS
Televisiesysteem
Digitale TV
Ether
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S Band II: 230 ~ 300 Mhz
S Band III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Alleen modellen met DVB-T2/C/S2-ondersteuning.
19
Ondersteunde modus voor HDMI-PC
NEDERLANDS
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Ondersteunde modus voor HDMI-DTV
Resolutie
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
OPMERKING
yy Optimale resolutie: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy De optimale timing in elke modus is een verticale frequentie van
60 Hz.
20
1920 x 1080p
Horizontale
frequentie (kHz)
31,469
31,500
31,250
Verticale
frequentie (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
WAARSCHUWING!
NEDERLANDS
Plaats een televisie nooit op een onstabiele locatie. De televisie kan
vallen en ernstig persoonlijk letsel of overlijden veroorzaken. Vaak
kan letsel, vooral bij kinderen, worden voorkomen door de volgende
eenvoudige maatregelen te nemen:
yy Gebruik beugels of standaards die worden aanbevolen door de
fabrikant van de televisie.
yy Gebruik alleen meubilair dat de televisie veilig kan dragen.
yy Laat de televisie volledig rusten op het meubilair en niet over de
rand hangen.
yy Plaats de televisie niet op hoog meubilair (bijvoorbeeld (boeken-)
kasten) zonder te zorgen voor een stabiele ondergrond voor zowel
de televisie als het meubilair.
yy Plaats de televisie niet op een kleed of ander materiaal dat
tussen de televisie en het ondersteunende meubilair kan worden
geplaatst.
yy Breng kinderen de gevaren bij van het klimmen op meubilair om
bij de televisie of de bediening te komen.
Als u uw bestaande televisie verplaatst, zijn dezelfde overwegingen
zoals hierboven beschreven van toepassing.
Symbolen
Verwijst naar wisselstroom(AC).
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar Klasse II-apparatuur.
Verwijst naar stand-by.
Verwijst naar “AAN” (stroom).
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
21
Het model- en serienummer van het product vindt
u op de achterzijde en op één zijkant van de het
product.
Noteer deze nummers hieronder voor het geval u
onderhoudswerkzaamheden moet laten uitvoeren.
Modelnr
Serienummer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising