LG | RZ-42LZ30 | User manual | LG RZ-42LZ30 Gebruikershandleiding

LG RZ-42LZ30 Gebruikershandleiding
LCDkleurentelevisie
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de set te
bedienen.
Bewaar de
gebruiksaanwijzing
Schrijf het model-
als
naslagwerk.
serienummer van de set op.
Geef de informatie op het etiket aan de achterzijde door
dealer als
u
het
Modelnummer
:
Serienummer
:
en
product
wilt laten repareren.
aan
de
Inhoud
3
Installatie
bedieningselementen
Afstandsbediening
Interne oplader / voorpaneel / achterpaneel
Basisbediening
4
Schermmenu's
Menuselectie
9
Locatie
en
functie
van
8
Aan en uit/ Kanaalselectie
Volume instellen
Snelle weergave/dempingsfunctie
Taalselectie op het scherm (optioneel)
Het
menu CHANNEL (Kanaal)
Automatische kanaalinstelling
10
Handmatige kanaalinstelling/Ean stationsnaam
Fijn afstemmen/Kanaalbewerking
toekennen
De kanaaltabel oproepen
Het
PICTURE (Beeld)
(Picture Status Memory, beeldstatusgeheugen)
(Colour Status Memory, kleurstatusgeheugen)
Handmatige instelling kleurtemperatuur
15
menu SOUND (Geluid)
SSM (Sound Status Memory, geluidsstatusgeheugen)
AVL (Auto Volume Leveler, automatische volumeregeling)/Geluid instellen
17
menu
PSM
CSM
Beeld instellen
Het
Stereo/dubbel-ontvangst/NICAM-ontvangst
Selectie geluidsuitgang
Het menu TIME (Tijd)
Klok/In- en uitschakeltimer/Automatische slaapstand/Timer slaapstand
Het menu SPECIAL (Speciaal)
Kinderslot/schermbeveiliging
Het menu SCREEN (Scherm)
Automatisch instellen (Alleen RGB [PC]-modus)/Beeldformaat
Beeld vergroten/Schermpositie (alleen RGB [PC]-modus)
Handmatige configuratie (Alleen RGB [PC]-modus)
19
21
22
Scherm instellen
Initialiseren (Oorspronkelijke fabriekswaarden terugzetten)
Brede XGA-modus selecteren (Alleen RGB [PC]-modus)
YNR (Y-signal Noise Reduction, ruisonderdrukking Y-signaal)/Beeld vergroten
26
PIP/DW-bediening
Bronselectie hoofdbeeld/Automatische AV-omschakeling
DW-modus/PIP-modus
Selectie ingangsmodus voor subbeeld
Grootte subbeeld/Het subbeeld verplaatsen
Hoogte-breedteverhouding PIP
Tussen hoofd- en subbeeld schakelen
Kanaalselectie voor subbeeld
Teletekst (optioneel)
In-/uitschakelen/SIMPLE-tekst/TOP-tekst
FASTEXT/speciale teletekstfuncties
29
(optioneel)
Externe apparatuur aansluiten
32
Antenne-ingang/Euro Scart-ingangen
S-Video/audio-ingangen (S-Video)
PC-ingang/Audio/video-ingangen
Specificaties monitorweergaven
34
RGB-modus/DVI-modus
Configuratie externe bedieningsapparatuur
RS-232C-ingang/D-Sub 9-pins mannetje
Set-ID/Communicatieparameters
Commandoreferentielijst
Zend-/ontvangstprotocol
Controlelijst voor problemen
2
36
43
Installatie
Voeding
Deze set werkt op een wisselstroomnetvoeding. De spanning staat
aangegeven op het etiket aan de achterzijde. Zet de set nooit onder gelijkstroom. Bij onweer of stroomuitval dient u de antenne- en netstekkers uit
de
apparatuur
a.
Open
b.
Nadat
noer
c.
het
te verwijderen.
achterpaneel.
het netsnoer op de set heeft
een wisselstroomnet.
u
aangesloten,
verbindt
u
het nets-
met
Nadat
u
met de
de aansluitkabels
meegeleverde
bijeen
heeft
gebracht,
bindt
u
deze
samen
a/e
kabelbinder.
d.
Trek de kabels door het
e.
Sluit het
gat in de
set.
achterpaneel.
Waarschuwing
Stel de set niet bloot
voorkomen.
Wrijf
Hierdoor kunt
u
aan regen of vocht, om brand of elektrische schokken te
of sla niet met harde voorwerpen op de actieve matrix-LCD.
de actieve matrix-LCD permanent bekrassen, ontsieren of
beschadigen.
Reparatie
Verwijder nooit het achterpaneel van de set. Hierdoor kunt u
gesteld aan hoogspanning en andere gevaren. Indien de
functioneert, haalt
u
de stekkers los
en
neemt
u
worden blootset niet
contact op met
uw
goed
b
dealer.
Antenne
Sluit de antennekabel
is met +75 Ω. Voor
maken
aan
op de
een zo
ingang aan de achterzijde die gemarkeerd
goed mogelijke ontvangst dient u gebruik te
buitenantenne.
van een
Locatie
Zet de set
zodanig neer dat er geen fel licht of zonlicht op het scherm valt.
voorzichtig en stel de set niet bloot aan onnodig(e) trillingen, vocht,
stof of warmte. Controleer tevens of de set zodanig geplaatst is dat de ventilatielucht vrijelijk weg kan stromen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de achterzijde niet bedekt worden. Indien u van plan bent om de
tv aan een muur te bevestigen, bevestigt u een standaard VESA-bevestigingsstuk (optioneel) aan de achterzijde van de tv. Indien u bij de installatie
van de set gebruik maakt van de muurbevestigingsbeugel (optioneel),
dient u deze zorgvuldig vast te maken, zodat de set niet kan vallen.
Wees
d
Reiniging
Haal de stekkers los alvorens het LCD-scherm te
en
de kast
verder
van
de set af met
gereinigd
moet
reinigen.
Stof het scherm
NEDLAS
zacht, schoon doekje. Indien het scherm
worden, gebruikt u een schoon, nat doekje. Gebruik
geen vloeibare of aerosole
een
schoonmaakmiddelen.
Bij verwijdering
De fluorescerende
lamp in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik.
product niet bij het grof vuil. Dit product dient te worden verwijderd
volgens de regelgeving van de lokale instanties.
Zet dit
3
Locatie
en
functie
van
bedieningselementen
Alle functies kunnen worden aangestuurd met de
Een aantal functies kan worden ingesteld met de
neel van de set.
afstandsbediening.
knoppen op het voorpa-
Afstandsbediening
1.
Comunicatr
REVEAL
15
SIZE
UPDATE
HOLD
TIME
INDEX
MODE
?
MIX
i
910
PSM
SSM
2.
WIN.SIZE WIN.POSIOTION
SWAP (VERWISSELEN)
Naar het vorige kanaal terugkeren.
6.
MENU
Een menu selecteren.
7.
D / E (Hoger/lager kanaal)
2
RESET
11
POWER
TV/AV
MULTIMEDIA
ARC
3
1
modus selecteren.
5.
20
4
19
zetten
PIP-TOETSEN
PIP/DW
Het subbeeld in- of uitschakelen; PIP- of DW-modus selecteren.
PIP PR +/Een kanaal voor het subbeeld selecteren.
SWAP (VERWISSELEN)
Tussen het hoofd- en het subbeeld schakelen.
PIP INPUT (PIP-INGANG)
De ingangsmodus voor het subbeeld selecteren.
WIN.SIZE (VENSTERGROOTTE)
De grootte van het subbeeld instellen.
WIN.POSITION (VENSTERPOSITIE)
Het subbeeld in de richting D / E of F / G verplaatsen.
PIP ARC
Het beeldformaat van het subbeeld wijzigen.
17
PIP ARC
standby
4.
SLEEP
18
of op
ARC (Aspect Ratio Control,
Het beeldformaat wijzigen.
Q.VIEW
ZOOM
-
standby staat,
3.
M
I/II
ZOOM
MULTIMEDIA
De RGB of DVI
-
12
SPUT ZOOM
POWER (AAN/UIT)
De set inschakelen indien deze op
als deze is uitgeschakeld.
PIP/DW
instelling
van
hoogte-breedteverhouding)
123
LIST
8
16
456
789
0
MENU
EXIT
21
PR
6
OK
7
VOL
MUTE
TEXT
14
13
PR
PIP PR
Een kanaal of menuoptie selecteren.
De set inschakelen als deze op standby staat.
F / G (Volume lager/hoger)
Het volume instellen.
De menu-instellingen wijzigen.
OK
De selectie accepteren of de huidige modus weergeven.
VOL
PIP PR
SWAP
PIP INPUT
5
8.
9.
NUMMERTOETSEN
De set inschakelen als deze op
selecteren.
standby staat,
of direct
een
nummer
PSM (Picture Status Memory, beeldstatusgeheugen)
De voorkeursinstellingen voor het beeld terugzetten.
10. SPLIT ZOOM (BEELD VERGROTEN)
Het scherm zodanig vergroten dat de hoogte-breedteverhouding
gelijk
blijft.
11.
RESET (BEGINWAARDEN TERUGZETTEN)
Indien de afstandsbediening niet werkt, kunt u de
de
afstandsbediening terugzetten
het resetpunt te drukken.
4
door met
een
beginwaarden van
scherp voorwerp op
Locatie
en
functie
12. I/II
De taal selecteren tijdens tweetalige
De geluidsweergave selecteren.
van
bedieningselementen
uitzendingen.
13. TELETEKST-TOETSEN
Deze toetsen worden gebruikt voor teletekst.
Zie de sectie 'Teletekst' voor meer informatie.
14. MUTE (DEMPEN)
Het geluid in- of uitschakelen.
Comunicatr
15. SSM (Sound Status Memory, geluidsstatusgeheugen)
De voorkeursinstellingen voor het geluid terugzetten.
16. LIST (LIJST)
De kanaaltabel weergeven.
17. SLEEP (SLAAPSTAND)
De timer voor de slaapstand instellen.
18. ZOOM+/ZOOMHet hoofdbeeld vergroten of verkleinen.
REVEAL
15
SIZE
UPDATE
HOLD
?
TIME
MIX
MODE
INDEX
i
910
19. TV/AV
TV- of AV-modus selecteren.
Het menu van het scherm verwijderen.
De set inschakelen als deze op standby staat.
PSM
SSM
I/II
Q.VIEW
12
SPUT ZOOM
ZOOM
SLEEP
ZOOM
18
17
PIP ARC
20. Q.VIEW (SNELLE WEERGAVE)
Naar het vorige kanaal terugkeren.
20
M
WIN.SIZE WIN.POSIOTION
4
2
19
RESET
11
21. EXIT (AFSLUITEN)
Alle modi afsluiten.
POWER
TV/AV
MULTIMEDIA
ARC
3
1
PIP/DW
123
Opmerking : In teletekstmodus worden de toetsen
(verwisselen) en PIP INPUT (PIP-ingang) voor
gebruikt.
PIP PR +/-, SWAP
de teletekstfunctie
LIST
8
16
456
7890
MENU
Interne
oplader
De afstandsbediening kan worden opgeladen met de interne oplader.
Om de afstandsbediening op te laden, gaat u als volgt te werk.
1. Bij het eerste gebruik:
Roteer de knop 20 graden in de richting van de pijl, zoals op de
illustratie hieronder wordt aangegeven -> wacht een
minuut ->
opnieuw 20 graden draaien -> wacht nogmaals een minuut ->
opnieuw 20 graden draaien -> begin met gebruik.
2. Bij normaal gebruik:
Vijf of zes graden draaien -> gebruik hervatten.
Opmerking
:
Draai de
knop niet te snel, om te voorkomen
tandsbediening wordt beschadigd.
EXIT
21
PR
6
OK
7
VOL
VOL
MUTE
TEXT
14
13
PR
PIP PR
PIP PR
SWAP
PIP INPUT
5
NEDLAS
dat de afs-
5
Locatie
en
functie
van
bedieningselementen
Voorpaneel
PR
5
VOL
OK
4
MENU
3
TV
2
AV
/
ON/OFF
7
6
1.
AAN/UIT
6.
(ON/OFF)
De set in- of uitschakelen.
2.
Licht rood op in standby-modus.
Licht groen op indien de set is ingeschakeld.
TV- of AV-monitormodus selecteren.
menu van
het scherm
verwijderen.
standby
De set inschakelen als deze op
3.
7.
staat.
MENU
Een
4.
menu
selecteren.
OK
De selectie
accepteren of de huidige modus
weergeven.
5.
F / G
(Volume lager/hoger)
Het volume instellen.
De
menu-instellingen wijzigen.
(Hoger/lager kanaal)
Een kanaal of menuoptie selecteren.
De set inschakelen als deze op standby
D / E
6
INDICATOR AAN/UIT/STANDBY
TV/AV
Het
1
staat.
SENSOR AFSTANDSBEDIENING
Locatie
en
functie
van
bedieningselementen
Achterpaneel
S-VIDEO
RAUDIOL/MVE
S-VDEO
RAUDIOL/MVE
A3
()
6
AV3
()
2
1
3
1.
NETSNOERAANSLUITING
2.
RS-232C-INGANG
4
5.
ANTENNE-INGANG
Sluit de
Op
op de
(CONTROL/SERVICE)
RS-232C-poort van een pc aansluiten.
de
6.
3.
RGB-INGANG/AUDIO-INGANG/DVIINGANG (Digital Visual Interface, digitale
visuele interface)
Sluit
de
set-uitgang
voor
de
PERSONAL
COMPUTER op deze ingang aan.
Opmerking : Deze set beschikt alleen
een
DVI-D-functie, ook al
achterzijde
een
afbeelding
staat
van
er
een
over
op de
DVI-I-
5
RF-uitgang van
antenne-ingang.
de videorecorder
aan
AUDIO/VIDEO-INGANGEN
(AV3)
audio/video-uitgangen van externe
apparatuur op deze ingangen aan.
S-VIDEO/AUDIO-INGANGEN (SAV)
Sluit de video-uitgang van een S-VIDEO-videorecorder op de S-VIDEO-ingang aan.
Sluit de audio-uitgangen van de S-VIDEOvideorecorder op de audio-ingangen aan, op
dezelfde wijze als bij de AV3-ingangen.
Sluit de
stekker.
4.
EURO SCART-INGANG
Sluit de
Euro
Scart-uitgang van
ingangen aan.
de video-
recorder op deze
7
NEDLAS
Basisbediening
Aan
1.
2.
en
uit
Druk op de aan/uit-toets om de set in te schakelen.
Indien de set in standby-modus staat, drukt u op POWER
(Aan/Uit), TV/AV,
TOETSEN
Com
om
D
/ E, MULTIMEDIA, of de NUMMER-
deze in te schakelen.
3.
Druk op de POWER-toets (Aan/Uit) van de afstandsbediening.
De set schakelt opnieuw naar standby-modus.
4.
Druk
nogmaals
op de aan/uit-toets
om
de set uit te schakelen.
Opmerking : Indien de netstekker wordt losgekoppeld terwijl de set
ingeschakeld, schakelt de set naar standby- of aan-modus wanneer de netstekker opnieuw in het stopcontact wordt gestopt.
is
Kanaalselectie
SSM
I/II
Q.VIEW
U kunt
kanaalnummer selecteren met D / E of de NUMMER-
een
TOETSEN.
Volume instellen
POWER
MULTIMEDIA
Druk op de F / G-toets
om
het volume in te stellen.
123
Snelle weergave
456
7890
MENU
Druk op de Q.VIEW-toets (Snelle
bekeken kanaal weer te geven.
weergave)
om
het
laatst
en
op het
PR
OK
VOL
VOL
Dempingsfunctie
MUTE
Druk op de MUTE-toets. Het geluid wordt
scherm verschijnt de melding
Mute
PR
uitgeschakeld
.
SWAP
PIP INPUT
U kunt deze modus annuleren door op MUTE
(dempen),
F /
G, I/II
of de SSM-toets te drukken.
Taalselectie op het scherm
U
kunt het
menu
Selecteer eerst
1.
3.
4.
8
in diverse talen op het scherm weergeven.
taal.
op de MENU-toets en de D / E-toets
(Speciaal) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Language (Taal) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de
gewenste taal te selecteren.
Alle weergaven op het scherm verschijnen nu in de geselecteerde taal.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Druk
om
2.
uw
(optioneel)
achtereenvolgens
het
menu
SPECIAL
Schermmenu's
U communiceert
scherm.
met
de
set
via
een
bedieningsmenu op
het
Menuselectie
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om
alle menu's weer te geven.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een
menuoptie te selecteren.
Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tvweergave terug te keren.
1.
2.
3.
Opmerking
a.
In AV- of RGB-modus wordt het
b.
weergegeven.
In teletekstmodus worden er geen menu's weergegeven.
Op sommige modellen wordt de optie Language (taal) niet
c.
Com
:
menu
CHANNEL
(kanaal)
niet
weergegeven.
CHANNEL
G
PICTURE
Auto
PSM
Programme
Manual Programme
Programme Edit
G
CSM
Colour
Temp.
Contrast
Het
menu
CHANNEL
50
Colour
55
Sharpness
70
Het
(Kanaal)
100
Brightness
PICTURE
menu
(Beeld)
PIP/DW
MENU
SOUND
PR
Input
SSM
DW
AVL
PIP
PIP
G
Input
Win. Size
Treble
50
Bass
50
Balance
VOL
0
Win. Position
PR
PIP ARC
G
Het
menu
Het
PIP/DW
menu
SOUND
(Geluid)
SCREEN
Auto
Clock
ARC
Child Lock
Off Time
Zoom In/Out
Orbiter
On Time
Position
Set ID
Manual
Screen
Auto
Sleep
G
Config.
Adj.
G
Reset
G
NEDLAS
TIME
SPECIAL
Language
Configure
YNR
Het
menu
(Scherm)
SCREEN
Het
menu
(Speciaal)
SPECIAL
Het
menu
TIME
(Tijd)
9
Het
menu
(Kanaal)
In de kanaalnummers van deze set (0 t/m 99) kunnen maximaal 100 tvstations worden opgeslagen. Zodra u de stations heeft ingesteld, kunt u met
D / E of de NUMMERTOETSEN door de geprogrammeerde stations
CHANNEL
G
CHANNEL
Auto
Programme
Manual Programme
Programme Edit
navigeren.
De stations kunnen automatisch of
Automatische
Het
menu
CHANNEL
(Kanaal)
handmatig worden ingesteld.
kanaalinstelling
Via deze methode worden alle stations opgeslagen die ontvangen kunnen
worden. Wij raden u aan om bij de installatie van deze set gebruik te maken
van automatische programmering.
1.
achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het
CHANNEL (Kanaal) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Auto
Programme (Automatische programmering) te selecteren.
Druk
menu
Com
2.
CHANNEL
Auto
Programme
Manual
Programme
Programme Edit
MENU
3.
4.
123
5.
6.
456
G
System
BG
Storage
2
Start
Prev.
Druk op de G-toets om System (Systeem) te selecteren. Selecteer een
tv-systeem met de F / G-toets;
L
: SECAM L/L' (Frankrijk)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I
: PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
Druk op de E-toets om Storage (Opslag) te selecteren. Selecteer het
eerste kanaalnummer met de F / G-toets of de NUMMERTOETSEN terwijl u in het menu Storage (Opslag) zit.
Druk op de E-toets om Start (Starten) te selecteren.
Druk op de G-toets om de automatische programmering te starten.
7890
Auto
MENU
10
PR
Programme
C40
BG
VOL
77%
VOL
MENU
Stop
PR
Alle stations die kunnen worden
die VPS (Video Programme
ontvangen worden opgeslagen. Bij stations
Service, videoprogrammadienst), PDC
(Programme Delivery Control, regeling voor programma-aflevering) of
TELETEKST-GEGEVENS uitzenden wordt tevens de naam van het station
opgeslagen. Als er geen naam aan een station kan worden toegewezen,
wordt er een kanaalnummer toegekend. Dit nummer wordt opgeslagen als
C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47), gevolgd door een nummer.
Om de automatische programmering te stoppen, drukt u op de MENU-toets.
Wanneer de automatische programmering is voltooid, verschijnt het menu
Programme Edit (Kanaalbewerking) op het scherm. Zie de sectie
'Kanaalbewerking' voor meer informatie over het bewerken van het opgeslagen kanaal.
7.
10
Druk meerdere malen op de MENU-toets
weergave terug te keren.
om naar
de normale tv-
Het
CHANNEL
menu
(Kanaal)
Handmatige kanaalinstelling
CHANNEL
G
Auto
Programme
Manual Programme
Programme Edit
Via
handmatige programmering kunt u de stations in een
willekeurige volgorde opslaan. U kunt aan elk kanaalnummer
tevens een stationsnaam van vijf tekens toekennen.
1.
Druk
om
2.
op de MENU-toets en de D / E -toets
CHANNEL (Kanaal) te selecteren.
achtereenvolgens
het
menu
achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Manual Programme (Handmatige programmering) te
Druk
Het
menu
CHANNEL
(Kanaal)
selecteren.
CHANNEL
Com
Auto
Programme
Programme
Programme Edit
Manual
G
Storage
2
System
BG
CH.
V/UHF
1
Fine
Search
Name
MENU
3.
C01
Prev.
Druk op de G-toets om de optie Storage (Opslag) weer te
geven. Selecteer het eerste kanaalnummer met de F / G-toets
of de
NUMMERTOETSEN
4.
terwijl u in het menu Storage
getal onder de 10 invoert, begint u
(Opslag)
met het cijfer '0', dat wil zeggen '05' voor het getal 5.
Druk op de E-toets om System (Systeem) te selecteren.
5.
Selecteer
zit. Indien
een
tv-systeem
L: SECAM L/L'
6.
7.
BG
:
I
:
DK
:
u een
met de F /
G-toets;
(Frankrijk)
PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland)
123
PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
Druk op de E-toets om CH. (Kanaal) te selecteren.
Druk op de F / G-toets
(Kabel) te selecteren.
U kunt het
om
button to select
gewenste kanaalnummer
SEN selecteren. Eventueel kunt
u
456
V/UHF of
Cable
7890
met de NUMMERTOET-
het kanaalnummer
(1
t/m
9.
OK
VOL
Druk op de E-toets om Search (Zoeken) te selecteren.
Druk op de F / G-toets om het zoeken te starten. Wanneer
een
station wordt
gevonden, stopt
PR
69)
direct met de nummertoetsen selecteren.
8.
MENU
er
VOL
PR
de set met zoeken.
10. Druk op de OK-toets om het station op te slaan.
11. Om een ander station op te slaan, herhaalt u stap 3 t/m 10.
12. Druk meerdere malen op de MENU-toets
tv-weergave terug te keren.
om naar
NEDLAS
de normale
11
Het
Auto
Programme
Manual Programme
Programme Edit
1.
Herhaal
2.
Druk
1 t/m 2 uit de sectie
stap
(Naam)
Druk op de D -toets. U kunt gebruik maken
letters A t/m Z en de cijfers 0 t/m 9.
4.
Selecteer de
volgende positie
en kies vervolgens het tweede
zijn geselecteerd.
5.
Druk op de OK-toets.
Druk meerdere malen op de MENU-toets
tv-weergave terug te keren.
CHANNEL
(Kanaal)
6.
Com
de D
en
3.
Met de E-toets kunt
menu
'Handmatige kanaalinstelling'.
op de G-toets
te selecteren.
achtereenvolgens
Name
Het
( Kanaal)
Een stationsnaam toekennen
CHANNEL
G
CHANNEL
menu
Fijn
u
in
andere
spaties,
+,
-,
om
de
richting navigeren.
door op de G -toets te drukken
teken. Ga zo door tot alle tekens
om naar
de normale
afstemmen
Normaliter is
fijnafstemming
alleen
1.
Herhaal
2.
Druk
achtereenvolgens
Fine
(Fijn)
3.
een
van
/ E-toets
noodzakelijk bij
1 t/m 2 uit de sectie
stap
/
G-toets
slechte
ontvangst.
'Handmatige kanaalinstelling'.
op de G-toets
te selecteren.
Druk op de F
id te krijgen.
een
om een zo
de D
en
goed mogelijk
/ E-toets
beeld
en
om
gelu-
CHANNEL
Auto
Programme
Manual Programme
Programme Edit
Storage
2
System
BG
CH.
1
V/UHF
Fine
GGG
Search
Name
MENU
4.
5.
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
12
Prev.
C01
Store
Druk op de OK-toets.
Druk meerdere malen op de MENU-toets
tv-weergave terug te keren.
Fijn afgestemde kanalen worden tijdens
gele cijfers weergegeven.
om naar
de normale
de kanaalselectie met
Het
menu
CHANNEL
(Fanaal)
Kanaalbewerking
Met deze functie kunt
U kunt
u
Auto
opgeslagen
stations ook
bepaalde
lege stationsgegevens
kopieren.
of
naar
kanalen
verwijderen
het
naar
Programme
Manual Programme
Programme Edit
of overslaan.
andere kanaalnummers
verplaatsen
kanaalnummer
geselecteerde
E-toets
1.
Druk op de MENU-toets en vervolgens op de D
het menu CHANNEL (Kanaal) te selecteren.
2.
achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Programme Edit (Kanaalbewerking) te selecteren.
Druk op de G-toets om het menu Programme Edit
3.
CHANNEL
G
/
om
Het
Druk
(Kanaalbewerking)
menu
CHANNEL
(kanaal)
te geven.
weer
Com
Programme Edit
0-----5C05
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
Del
MENU
Een kanaal
9S29
Copy
Move
Skip
OK
verwijderen
verwijderen
kanaal met D
/ E
of de F
1.
Selecteer het te
2.
Druk twee maal op de RODE toets.
Het geselecteerde kanaal wordt verwijderd
kanalen gaan een
Een kanaal
kopieren
kopieren
kanaal met D
Selecteer het te
2.
Druk op de GROENE toets.
Alle volgende kanalen gaan een
/ E
alle
hogere
Druk op de GELE toets.
Verplaats het kanaal naar het
of de F
/
G-toets.
positie omlaag.
Een kanaal verplaatsen
1. Selecteer het te verplaatsen kanaal met D
3.
G-toets.
positie omhoog.
1.
2.
en
/
/ E
of de F
/
G-toets.
gewenste kanaalnummer
met
D/EofdeF/G-toets.
4.
Druk
nogmaals
op de GELE toets
om
deze functie af te sluiten.
MENU
PR
Een kanaalnummer overslaan
1.
Selecteer het kanaalnummer dat moet worden
overgeslagen
VOL
VOL
metD/EofdeF/G-toets.
2.
Druk op de BLAUWE toets. Het
blauw weergegeven.
3.
Druk
nogmaals op de
vrij te geven.
overgeslagen
kanaal wordt
het
overgeslagen
BLAUWE toets
om
PR
NEDLAS
kanaal
Indien
kanaalnummer overslaat, kunt u het kanaal tijtv-weergave niet selecteren met de D / E-
u een
dens de normale
toets. Indien
kanaal wilt selecteren, voert u
het kanaalnummer direct in met de NUMMERTOETSEN of
selecteert
u
u
het
overgeslagen
het kanaal in het
kanaalbewerkings-
Druk meerdere malen op de MENU-toets
weergave terug te keren.
om naar
of tabelmenu.
de normale tv-
13
Het
menu
CHANNEL
(Kanaal)
De kanaaltabel oproepen
U kunt controleren welke kanalen in het
door de kanaaltabel
weer
De kanaaltabel weergeven
Druk op de LIST-toets (Lijst)
Com
geven.
De kanaaltabel
verschijnt
geheugen zijn opgeslagen,
te geven.
het kanaaltabelmenu
om
weer
te
op het scherm.
0-----5C05
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
MENU
Opmerking
a.
Het
is
OK
:
mogelijk
dat
sommige kanalen blauw
zijn geconfigureerd in de
weergegeven. Deze kanalen
b.
bewerkingsmodus.
Bij sommige kanalen
mer
worden
kanaal-
in de kanaaltabel wordt het kanaalnum-
weergegeven. Dit
geeft
aan
dat
er
geen stationsnaam is
toegewezen.
Een kanaal in de kanaaltabel selecteren
LIST
Selecteer
een
kanaal met D
/ E
of de F
/
G-toets.
vervolgens op de OK-toets.
De set schakelt naar het gekozen kanaalnummer.
Druk
MENU
PR
Door
een
kanaaltabel
navigeren
tabelpagina's
De kanaaltabel bevat 10
VOL
VOL
PR
herhaaldelijk op D
pagina's bladeren.
Door
de
/ E
of de F
/
met in totaal 100 kanalen.
G-toets te drukken kunt
Druk meerdere malen op de MENU-toets
weergave terug te keren.
14
om naar
u
door
de normale tv-
Het
PSM
PICTURE
menu
(Beeld)
(Picture Status Memory, beeldstatusgeheugen)
PICTURE
PSM
G
1.
Druk
om
2.
het
Druk
op de MENU-toets en de D
PICTURE (Beeld) te selecteren.
achtereenvolgens
menu
achtereenvolgens
op de G-toets
en
de D
/
/
CSM
E-toets
Colour
Temp.
Contrast
E-toets
om
PSM te selecteren.
100
Brightness
50
Colour
55
Sharpness
70
PICTURE
PSM
G
CSM
Colour
Temp.
Contrast
50
Colour
55
Sharpness
70
4.
(Beeld)
menu
PICTURE
User
Com
de D / E-toets
Druk achtereenvolgens op de G-toets en
beeldinstelling in het menu PSM te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te
U kunt het
om een
slaan.
gewenste beeld (Dynamic (Dynamisch), Standard
(Standaard),
de
Het
Mild
Prev.
MENU
3.
100
Brightness
Dynamic
Standard
Mild of User
PSM-toets op
de
(Gebruiker))
tevens selecteren met
PSM
De
beeldinstellingen
Dynamic (Dynamisch), Standard (Standaard) en Mild zijn
in de fabriek optimaal afgesteld en kunnen niet worden gewijzigd.
CSM
afstandsbediening.
(Colour Status Memory, kleurstatusgeheugen)
Om alle waarden te initialiseren (op de standaardinstellingen
terugzetten), selecteert u de optie Normal (Normaal). Indien u
de kleurtemperatuuropties (rood, groen of blauw) handmatig instelt,
wordt CSM automatisch gewijzigd in User (Gebruiker).
1.
Druk
om
2.
achtereenvolgens
het
Druk
menu
PICTURE
achtereenvolgens
op de MENU-toets en de D
(Beeld) te selecteren.
op de G-toets
en
de D
/
/
E-toets
E-toets
om
MENU
PR
CSM te selecteren.
PICTURE
VOL
PSM
CSM
Colour
G
3.
4.
Cool
100
Brightness
50
Colour
55
Sharpness
70
MENU
Normal
PR
Temp.
Contrast
Warm
User
achtereenvolgens op de G-toets en de D
gewenste kleurtemperatuur te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op
Druk
NEDLAS
Prev.
/
E-toets
om
de
te slaan.
15
Het
PICTURE
CSM
Colour
U
Temp.
Contrast
Brightness
Colour
55
Sharpness
70
kunt de
1.
Druk
om
2.
menu
kleurtemperatuur
rood, groen
van
blauw
en
vrijelijk
instellen.
100
50
Het
(Beeld)
Handmatige instelling kleurtemperatuur
PSM
G
PICTURE
menu
PICTURE
op de MENU-toets en de D
(Beeld) te selecteren.
achtereenvolgens
het
menu
PICTURE
achtereenvolgens op de G-toets
Colour Temp. (Kleurtemperatuur)
Druk
(Beeld)
en
de D
/
/
E-toets
E-toets
om
te selecteren.
PICTURE
PSM
CSM
Colour
G
Temp.
Contrast
Com
Brightness
50
Colour
55
Sharpness
70
MENU
3.
Druk
100
Red
50
Green
50
Blue
50
Prev.
achtereenvolgens
op de G-toets
en
de D
/
E-toets
om een
kleur te selecteren.
4.
Verricht de
5.
Druk op de MENU-toets
Opmerking
:
gewenste aanpassingen
om
Het instelbereik
en
Blue
de
van
(Blauw)
met de F / G-toets.
instellingen
Red
op te slaan.
(Rood),
Green
(Groen)
is 0~100.
Beeld instellen
U kunt het beeldcontrast, de helderheid, de kleurintensiteit, de
de tint (alleen NTSC AV) op elk gewenst niveau instellen.
scherpte
en
1.
Druk
om
2.
menu
PICTURE
3.
PR
/
E-toets
om
de
achtereenvolgens op de G-toets en
gewenste aanpassingen te verrichten.
de F
/
G-toets
om
de
op de G-toets
te selecteren.
Druk
100
FG
VOL
PR
4.
16
E-toets
de D
achtereenvolgens
Contrast
VOL
/
en
Druk
gewenste beeldoptie
MENU
op de MENU-toets en de D
(Beeld) te selecteren.
achtereenvolgens
het
Druk op de MENU-toets
om
de
instellingen
op te slaan.
Het
SSM
Voor
menu
SOUND
(Geluid)
(Sound Status Memory, geluidsstatusgeheugen)
favoriete geluidsinstelling kunt u kiezen uit Flat (Vlak), Speech
(Spraak), Movie (Film) of Music (Muziek). U kunt tevens de geluidsfrequentie van de equalizer instellen.
1.
SOUND
SSM
AVL
uw
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets
het menu SOUND (Geluid) te selecteren.
en
de D
/
E-toets
G
Treble
50
Bass
50
Balance
0
om
SOUND
SSM
G
AVL
Treble
50
Bass
50
Balance
0
Flat
Het
Speech
(geluid)
Movie
menu
SOUND
Music
User
2.
3.
4.
de D / E-toets
Druk achtereenvolgens op de G-toets en
om SSM te
selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een
geluidsinstelling in het menu SSM te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
U kunt het
gewenste geluid (Flat (Vlak), Speech (Spraak), Movie
Music (Muziek) of User
toets op de afstandsbediening.
(Film),
De
Com
Prev.
MENU
geluidsinstellingen
zijn
Music (Muziek)
den gewijzigd.
Flat
(Gebruiker))
(Vlak), Speech (Spraak),
in de fabriek
SSM
selecteren met de SSM-
optimaal afgesteld
Movie (Film) en
kunnen niet wor-
en
Opmerking : Indien u op de SSM-toets drukt nadat u de instellingen heeft
verricht in het submenu User (Uebruiker), verschijnt automatisch de
instelling User (Gebruiker), zelfs als u reeds een fabrieksinstelling (Flat
(Vlak), Speech (Spraak), Movie (Film) of Music (Muziek)) heeft
geselecteerd.
AVL
(Auto Volume Leveler, automatische volumeregeling)
Indien u AVL On (AVL Aan) selecteert, houdt de set het volumeniveau
automatisch gelijk, zelfs als u het kanaal wijzigt.
1.
2.
3.
4.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om
het menu SOUND (Geluid) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om AVL te
selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om On
(Aan) of Off (Uit) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
MENU
PR
VOL
VOL
PR
NEDLAS
Geluid instellen
U kunt de hoge tonen, de bas
gewenst niveau instellen.
1.
2.
3.
4.
en
de balans
van
het
geluid
op elk
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om
het menu SOUND (Geluid) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de
gewenste geluidsoptie te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de F / G-toets om de
gewenste aanpassingen te verrichten.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
17
Het
SOUND
SOUND
menu
(Geluid)
Stereo/dubbel-ontvangst
SSM
AVL
G
Treble
50
Bass
50
Balance
Het
menu
Indien u een kanaal selecteert, wordt (nadat het kanaalnummer en de
stationsnaam van het scherm zijn verdwenen) de geluidsinformatie van
het station weergegeven.
0
SOUND
(Geluid)
Com
I/II
Uitzending
Schermweergave
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dubbel
DUAL I
Monogeluid selecteren
Indien het stereosignaal bij stereo-ontvangst zwak is,
kunt u naar mono
schakelen door twee keer op de I/II-toets te drukken. Bij mono-ontvangst krijgt het geluid meer diepte. Om naar stereo terug te schakelen,
drukt u nogmaals twee keer op de I/II-toets.
Taalselectie voor tweetalige uitzending
Indien een kanaal in twee talen wordt ontvangen (tweetalige uitzending)
kunt u naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II schakelen door herhaaldelijk op de I/II-toets te drukken.
DUAL I stuurt de primaire taal van de uitzending naar de luidsprekers.
DUAL II stuurt de secundaire taal van de uitzending naar de luid-
sprekers.
DUAL I+II stuurt
naar
elke
luidspreker
een
andere taal.
NICAM-ontvangst
Indien uw set is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kunt u hoogwaardig, digitaal NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding
Audio Multiplex, bijna direct (de)comprimerende audiomultiplex) ont-
vangen.
U kunt op basis van de ontvangen uitzending de geluidsweergave
selecteren door herhaaldelijk op de I/II-toets te drukken.
1.
Bij ontvangst
van
NICAM-mono selecteert
u
NICAM MONO of
FM MONO.
2.
3.
van NICAM-stereo selecteert u NICAM STEREO of
FM MONO. Indien het stereosignaal zwak is, schakelt u naar FM
MONO.
Bij ontvangst van NICAM-dubbel selecteert u NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II of MONO.
Bij ontvangst
Selectie
geluidsuitgang
In AV-, RGB- of DVI-modus kunt u de
de linker en rechter luidsprekers.
geluidsweergave selecteren
voor
Druk meerdere malen op de I/II-toets om de geluidsweergave te selecteren.
L+R : Het audiosignaal van de L-audio-ingang wordt naar de linker luidspreker gestuurd en het audiosignaal van de R-audio-ingang
wordt naar de rechter luidspreker gestuurd.
L+L : Het audiosignaal van de L-audio-ingang wordt naar de linker en
rechter luidsprekers gestuurd.
R+R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en
rechter luidsprekers gestuurd.
18
Het
Clock
2.
TIME
(Tijd)
TIME
(Klok)
Alvorens de in1.
menu
Clock
en
uitschakeltimer te
dient
gebruiken,
Druk
u
de
achtereenvolgens op de MENU-toets en de
menu TIME (tijd) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D /
(Klok) te
tijd juist in
te stellen.
Off Time
On Time
D / E-toets
om
het
Auto
Sleep
G
E-toets
om
Clock
selecteren.
TIME
Clock
G
--
:
--
Het
Off Time
Sleep
4.
5.
(In-
en
uitschakeltimer)
De uitschakeltimer schakelt de set op het
2.
Com
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de uren in
te stellen.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de minuten
in te stellen.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
On/Off Time
1.
TIME
Prev.
MENU
3.
menu
(Tijd)
On Time
Auto
ingestelde tijdstip automatisch
naar
standby.
achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het
menu TIME (Tijd) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Off Time
(Uitschakeltijd) of On Time (Inschakeltijd) te selecteren.
Druk
TIME
Clock
Off Time
On Time
Auto
Sleep
GOn
Off
12:00
Vol.
MENU
30
Prev.
MENU
PR
3.
4.
5.
6.
7.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om On (Aan)
te selecteren.
Om de functie Off/On Time (In-/Uitschakeltijd) te annuleren,
drukt u op de D / E-toets en selecteert u Off (Uit).
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de uren in
te stellen.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de minuten
in te stellen.
Alleen voor de functie On Time (Inschakeltijd); Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om het volumeniveau in te stellen.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Opmerking :
a. Bij stroomuitval of een losgekoppelde stekker dient u de beginwaarden
b.
c.
d.
e.
terug
van
VOL
PR
NEDLAS
de klok
te zetten.
Twee uur nadat de set via de functie On Time (Inschakeltijd) is ingeschakeld, wordt
de set automatisch weer op standby-modus gezet, tenzij u tussentijds op een toets
heeft gedrukt.
Zodra de in- of uitschakeltijd is ingesteld, treedt de functie dagelijks in werking op
het ingestelde tijdstip.
Indien de functies Off Time (Uitschakeltijd) en On Time (Inschakeltijd) op hetzelfde
tijdstip zijn ingesteld, gelden de instellingen van de functie Off Time (Uitschakeltijd).
Om de functie On Time (Inschakeltijd) te laten werken, dient de set in standbymodus te staan.
19
Het
Auto
TIME
Clock
Off Time
Sleep
G
1.
Sleep (Automatische slaapstand)
achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om
TIME (Tijd) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Auto
Sleep (Automatische slaapstand) te selecteren.
Druk
het
Het
menu
(Tijd)
Indien u On (Aan) selecteert in het menu Auto Sleep
(Automatische slaapstand), schakelt de set ongeveer tien
minuten na het einde van de uitzending van een tv-station naar standby-modus.
On Time
Auto
TIME
menu
TIME
2.
(Tijd)
menu
TIME
Clock
Com
Off Time
On Time
Auto
Sleep
GOn
Off
MENU
3.
Druk
op de G-toets
achtereenvolgens
(Aan)
4.
Prev.
of Off
(Uit)
de D
en
/
E-toets
om
On
te selecteren.
Druk op de MENU-toets
de
om
instellingen
op te slaan.
SLEEP
Sleep
Voordat
timer
timer
u
voor
(Timer slaapstand)
gaat slapen, hoeft
de
automatisch
slaapstand
naar standby.
u
de set niet
meer
uit te schakelen. De
schakelt de set op het
ingestelde tijdstip
Druk op de SLEEP-toets (Slaapstand) om het aantal minuten te
selecteren. Op het scherm verschijnt de melding
Min', gevolgd
'
---
zz
door de
cijfers 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180
het geselecteerde aantal minuten.
Opmerking
a.
MENU
PR
b.
c.
tot de
inschakeling
van
de
slaapstand
weer
u
(Slaapstand)
totdat de
melding
weergegeven.
Wanneer u de set uitschakelt, wordt de
opgeheven.
20
tijd
eenmaal op de SLEEP-toets (Slaapstand).
Om de slaapstand te annuleren, drukt u meerdere malen op de
SLEEP-toets
PR
240. De timer telt af vanaf
:
Om de resterende
te geven, drukt
VOL
en
'
---
Min' wordt
zz
ingestelde slaapstand
Het
Child lock
menu
SPECIAL
(Speciaal)
SPECIAL
(Kinderslot)
Language
De tv kan zodanig worden ingesteld, dat deze alleen kan worden
bediend met de afstandsbediening. Deze functie kan worden
gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden tv kunnen kijken.
1.
2.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets
om het menu SPECIAL (Speciaal) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Child Lock (Kinderslot) te selecteren.
Child Lock
Orbiter
Set ID
G
Het
menu
SPECIAL
(Speciaal)
SPECIAL
Language
Child Lock
Orbiter
GOn
Off
Set ID
Com
Prev.
MENU
3.
4.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
(Aan) of Off (Uit) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Indien het slot is ingeschakeld en er tijdens het tv kijken
op het voorpaneel wordt ingedrukt, verschijnt de melding
Lock (Kinderslot) op het scherm.
een
On
knop
Child
Child Lock (Kinderslot) verschijnt
Opmerking : De melding
niet op het scherm indien er tijdens het weergeven van menu's op
een knop van het voorpaneel wordt gedrukt.
Schermbeveiliging
Met de schermbeveiliging kunt u voorkomen dat beelden op het
scherm inbranden (en permanent zichtbaar blijven). U kunt er
echter beter voor zorgen dat beelden niet te lang op dezelfde plek
van het scherm blijven staan. Om te voorkomen dat beelden te lang
op dezelfde plek van het scherm blijven staan, wordt het scherm
elke 10 minuten verplaatst.
1.
MENU
PR
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets
om het menu SPECIAL (Speciaal) te selecteren.
VOL
SPECIAL
Language
PR
Child Lock
Orbiter
GOn
Set ID
MENU
2.
3.
4.
Off
NEDLAS
Prev.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Orbiter (Schermbeveiliging) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om On
(Aan) of Off (Uit) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Opmerking
:
Soms verschijnt er boven aan of links van het scherm
een witte streep, omdat de schermbeveiligingsfunctie
het gehele scherm verplaatst.
21
Het
Configure
Zoom In/Out
1.
Position
Screen
Config.
Adj.
2.
Reset
G
(alleen RGB [PC]-modus)
Automatisch de
ARC
Manual
(Scherm)
Automatisch instellen
SCREEN
Auto
SCREEN
menu
YNR
3.
beeldpositie instellen en beeldtrillingen minimaliseren.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het menu
SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Auto
Configure (Automatische configuratie) te selecteren.
Druk op de G-toets om Auto Configure (Automatische configuratie) te
starten.
Op
Het
menu
het scherm wordt de
melding OK weergegeven.
SCREEN
SCREEN
(scherm)
Auto
Configure
G
Toset
ARC
Zoom In/Out
Position
Manual
Com
Screen
XGA Mode
MENU
4.
b.
c.
Prev.
Indien de positie van het beeld nog steeds niet juist is, probeert u het
beeld nogmaals automatisch in te stellen.
Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-weergave terug te keren.
Opmerking
a.
:
In RGB (PC)-modus kunt u het beeld na automatische afstelling fijn afstemmen met
de optie Manual Config. (Handmatige configuratie).
Indien het beeld nog steeds niet juist is, wil dat niet zeggen dat de tv niet goed functioneert. Het beeld moet alleen nog fijn worden afgestemd.
In DVI-modus hoeft u de functies Auto Configure (Automatische configuratie) en Manual Config. (Handmatige configuratie) niet uit te voeren.
Picture format
ARC
Config.
Adj.
Reset
(Beeldformaat)
U kunt in diverse beeldformaten tv
1.
2.
3.
4.
kijken: Auto, 4:3, 16:9,
14:9
en
Zoom.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het menu
SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om ARC te
selecteren.
Druk op de G-toets om het gewenste beeldformaat te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
U kunt de
instellingen Auto, 4:3, 16:9, 14:9
of Zoom ook selecteren met de
ARC-toets op de afstandsbediening.
MENU
PR
Auto
Indien
VOL
uw
set
gewijzigd.
een
breedbeeldsignaal ontvangt,
wordt het beeldformaat automatisch
4:3
PR
De lengte en de breedte van dit beeldformaat verhouden zich als 4 staat tot 3, net
zoals bij een normale TV.
16:9
In 16:9-modus kunt
bekijken.
u
zowel
bioscoop- (beeldformaat 16:9)
als normale TV-kanalen
16:9-kanalen worden in dezelfde verhoudingen geprojecteerd, maar 4:3-kanalen
worden links en rechts uitgerekt, zodat het 16:9-scherm volledig wordt opgevuld.
14:9
In 14:9-modus kun u 14:9-kanalen of normale TV-kanalen bekijken.
14:9-kanalen worden in dezelfde verhoudingen geprojecteerd, maar 4:3-kanalen
worden boven, onder, links en rechts uitgerekt.
Zoom
In zoom-modus kunt u genieten van een groot bioscoopscherm.
4:3-kanalen worden boven en onder uitgerekt, zodat het 16:9-scherm volledig
wordt opgevuld. Het bovenste en onderste deel van het beeld kunnen hierbij verloren gaan.
Opmerking
a.
b.
22
:
In dubbele venster- en PIP/DW-modus is de functie ARC niet beschikbaar.
In RGB- en DVI-modus kunt u alleen 4:3-beeld en 16:9-beeld selecteren.
Het
Beeld
SCREEN
menu
(Scherm)
SCREEN
vergroten
Auto
Bij het vergroten of verkleinen
den.
beelden kan het beeld
van
onnatuurlijk
wor-
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
1.
2.
Druk
achtereenvolgens op de MENU-toets en de
menu SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D /
D / E-toets om het
E-toets
om
Config.
Adj.
Reset
Zoom
G
te selecteren.
In/Out (In-/Uitzoomen)
Manual
Screen
YNR
SCREEN
Auto
Het
Configure
ARC
100
Zoom In/Out
F
Position
Manual
Screen
menu
SCREEN
(Scherm)
%
G
G
Config.
Adj.
Reset
Com
YNR
Prev.
MENU
3.
Druk
te
4.
op de G-toets
achtereenvolgens
vergroten of
de F
en
/
G-toets
om
het beeld
te verkleinen.
Druk op de MENU-toets
om
de
instellingen
op te slaan.
U kunt het beeld tevens vergroten of verkleinen met Zoom+/Zoom- op de
afstandsbediening, om vervolgens de positie van het hoofdbeeld in te
stellen met de D / E / F / G-toetsen in vergrote beeldmodus.
Opmerking
:
Het instelbereik
van
RGB
Indien het beeld vergroot is, kunt
2.
zoom
is 100~300.
ZOOM
Schermpositie (Alleen
1.
de
u
de
positie
van
Druk
het beeld
achtereenvolgens op de MENU-toets en
menu SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D
(Positie)
ZOOM
[PC]-modus)
de D
/
/
wijzigen.
E-toets
E-toets
om
om
het
Position
te selecteren.
SCREEN
Auto
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
D
G
F
G
E
Manual
Screen
Config.
Adj.
Reset
MENU
XGA Mode
PR
MENU
3.
Druk
toets
4.
Druk
Prev.
achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets
om de positie in te stellen.
op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Handmatige configuratie (Alleen
RGB
of de F
/ G-
VOL
VOL
PR
[PC]-modus)
Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens
nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen. Om de schermgrootte te corrigeren, stelt u Clock (Klok) in.
1.
NEDLAS
achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het
SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Manual
Config. (Handmatige configuratie) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Phase
Druk
menu
2.
3.
4.
5.
of Clock (Klok) te selecteren.
Druk op de F / G-toets om de gewenste aanpassingen te verrichten.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
(Fase)
Opmerking
a.
b.
:
Het instelbereik
Het instelbereik
van
van
Phase (Fase) is 0~31.
Clock (Klok) is -50~+50.
23
Het
Configure
Zoom In/Out
Config.
Adj.
Reset
G
S-Video-modus kan het scherm worden
beeldinstabiliteit tijdens
en
ingesteld. Met deze functie kunt u jitter of
het bekijken van videobanden corrigeren.
Position
Manual
(Scherm)
adjustment (Scherm instellen)
In AV1-, AV2-, AV3-
ARC
Screen
SCREEN
Screen
SCREEN
Auto
menu
1.
YNR
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets
het menu SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Screen Adj. (Scherm instellen) te selecteren.
om
2.
Het
menu
SCREEN
(Scherm)
SCREEN
Auto
Configure
ARC
Zoom In/Out
Com
Position
Manual
Screen
Config.
Adj.
GTV
Reset
VCR
YNR
Prev.
MENU
3.
4.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets
of VCR (Videorecorder) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Opmerking
a.
b.
van
TV
:
Selecteer de optie VCR (Videorecorder) als
van een videorecorder kijkt.
Selecteer de optie TV voor andere apparatuur
ing
om
u naar
(met
beelden
uitzonder-
videorecorders).
Initialiseren
(Oorspronkelijke fabriekswaarden terugzetten)
U kunt de
instellingen van Zoom In/Out (In-/Uitzoomen), Position
(Positie), Manual Config. (Handmatige configuratie), Beeld vergroten, PIP-grootte, PIP-positie en de beeldgrootte voor dubbel
beeld opnieuw initialiseren.
1.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets
het menu SCREEN (Scherm) te selecteren.
om
MENU
SCREEN
PR
Auto
Configure
ARC
Zoom In/Out
VOL
Position
Manual
PR
Screen
Config.
Adj.
Reset
G
Toset
XGA Mode
MENU
2.
3.
4.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Reset (Beginwaarden terugzetten) te selecteren.
Druk op de G-toets om de functie Reset (Beginwaarden
terugzetten) uit te voeren.
Op het scherm wordt de melding OK weergegeven.
Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale
tv-weergave terug te keren.
Opmerking
24
Prev.
:
Met deze functie kunt u in elke modus waarden initialiseren die gewijzigd zijn.
Het
menu
Brede XGA-modus selecteren
SCREEN
(Alleen RGB [PC]-modus)
Om een normaal beeld te krijgen, dienen de resolutie
en de geselecteerde XGA-modus overeen te komen.
1.
2.
Druk
achtereenvolgens op de MENU-toets
menu SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en
Mode
(Scherm)
en
de RGB-modus
van
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
de D
/
E-toets
om
het
Manual
Screen
de D
E-toets
/
om
Config.
Adj.
Reset
XGA
te selecteren.
(XGA-modus)
SCREEN
Auto
G
YNR
SCREEN
Auto
Het
Configure
ARC
menu
SCREEN
(Scherm)
Zoom In/Out
Position
Manual
Screen
Config.
Adj.
Reset
XGA Mode
G
Com
1024x768
1360x768
MENU
3.
Druk
achtereenvolgens
1366x768
Prev.
op de G-toets en de D / E-toets om de gewen-
ste XGA-resolutie te selecteren.
4.
Druk op de MENU-toets
Opmerking
YNR
:
om
de
instellingen
op te slaan.
In DVI-modus kan de XGA-resolutie automatisch worden
(Y-signal
Noise
geselecteerd.
Reduction, ruisonderdrukking Y-signaal)
Om de beeldruis te verminderen die bij een slechte ontvangst op het
scherm kan verschijnen, kunt u in AV1-, AV2-, AV3- en S-Video-modus de
functie YNR gebruiken.
1.
2.
3.
4.
SPUT ZOOM
Druk op de MENU-toets en vervolgens op de D / E-toets om het menu
SCREEN (Scherm) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om YNR te
selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om On (Aan)
of Off (Uit) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Split
Zoom
Hiermee kunt
u
(Beeld vergroten)
het scherm
zodanig vergroten,
dat de
hoogte-breedtever-
houding gelijk blijft.
Druk op de SPLIT ZOOM-toets (Beeld vergroten). Bij elke druk op de
SPLIT ZOOM-toets (Beeld vergroten) verandert het scherm (Zie onder).
MENU
PR
Zoom
2-Split
4-Split
D
E
1
1
Zoom
2
9-Split
D
E
Zoom
123
D
E
VOL
VOL
456
4
FG
4
5
FG
789
FG
PR
in 9 secties :
Druk op de nummertoetsen om de te vergroten sectie te selecteren.
Indien u nr. 5 kiest, wordt sectie 5 vergroot. U kunt deze sectie tevens
over het scherm verplaatsen met D / E of de F / G-toets.
Om naar de normale weergave terug te keren, drukt u nogmaals op de
SPLIT ZOOM-toets (Beeld vergroten).
Bij verdeling
a.
b.
9-Split
NEDLAS
Zoom
123
D
E
456
789
Opmerking
a.
b.
c.
FG
:
Deze functie is voor elke ingangsbron beschikbaar.
Indien het scherm in 2 delen wordt gesplitst, kunt u het scherm
alleen omhoog of omlaag verplaatsen.
Wanneer het beeld wordt vergroot, kunt u het scherm verplaatsen zonder een schermsectie te selecteren.
25
PIP/DW-bediening
PIP (Picture in Picture, beeld in
ander beeld weer.
PIP/DW
Input
beeld) geeft
binnen het beeld
een
DW
PIP
PIP
Bronselectie hoofdbeeld
Input
Win. Size
In TV-, AV1-, AV2-, AV3-, S-Video-, RGB- en DVI-modus kunt u de
ingang instellen. De AV-modus wordt gebruikt indien er videorecorders
Win. Position
PIP ARC
of andere
apparaten op de
G
Het
menu
PIP/DW
Opmerkin
:
Indien
er
set
via de
aangesloten,
Com
Druk
het
2.
3.
antenne-ingang
op de MENU-toets
PIP/DW te selecteren.
en
Zie de
de D / E-toets
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D /
(Ingang) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D
keuzete maken
gebruikt.
apparatuur aansluiten'.
achtereenvolgens
menu
videorecorder wordt
een
wordt de set in TV-modus
sectie 'Externe
1.
zijn aangesloten.
E-toets
om
/ E-toets
om
Input
om een
uitTV,AV1,AV2,AV3,S-Video,RGBofDVI.
PIP/DW
Input
GTV
DW
AV1
PIP
PIP
AV2
Input
AV3
Win. Size
Win. Position
S-Video
PIP ARC
RGB
DVI
MENU
TV/AV
123
456
7890
4.
AV1
:
Videorecorder
AV2
:
Videorecorder
Prev.
aangesloten op Euro Scart-uitgang 1 van de set
aangesloten op Euro Scart-uitgang 2 van de set
AV3 : Videorecorder aangesloten op de RCA-ingangen op het zijpaneel.
S-Video : S-VIDEO-VIDEORECORDER aangesloten op de SVIDEO-ingangen op het achterpaneel
RGB : PC aangesloten op de RGB-ingang van de set
DVI : Digitale pc aangesloten op de DVI-ingang van de set
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
MENU
U kunt
PR
keuze maken uit TV-, AV1-, AV2-, AV3-, S-Video-, RGB- of
een
DVI-modus door op de TV/AV-toets te drukken.
VOL
PR
In AV1-, AV2-, AV3-, S-Video-, RGB- of DVI-modus drukt u op D / E of
om naar TV-modus terug te keren.
de NUMMERTOETSEN
Automatische
Indien
videorecorder
uw
26
afspelen
AV-omschakelingssignaal
wordt
gestart. Als
u
naar
AV1
-
verzendt via de
of AV 2 -modus
echter in de TV-modus wilt bli-
op D / E of de NUMMERTOETSEN. Druk op de TV/AVAV-modus terug te keren.
jven,
drukt
toets
om naar
u
een
schakelt de set automatisch
Scart-kabel,
zodra het
AV-omschakeling
PIP/DW-bediening
DW mode
1.
Druk
om
2.
op de MENU-toets
PIP/DW te selecteren.
achtereenvolgens
het
Druk
PIP/DW
(DW-modus)
menu
achtereenvolgens
op de G-toets
en
de D / E-toets
DW
PIP
PIP
de D / E-toets
en
Input
Input
Win. Size
om
Win. Position
DW te selecteren.
PIP ARC
PIP/DW
G
Input
DW
G
DW1
PIP
PIP
DW2
Input
Het
menu
PIP/DW
Off
Win. Size
Win. Position
PIP ARC
MENU
3.
4.
op de G-toets en de D / E-toets
DW1, DW2 of Off (Uit) te selecteren.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Druk
achtereenvolgens
Opmerking
Indien de functie DW
:
(dubbel venster)
de functies Win. Position
PIP ARC niet beschikbaar.
zijn
en
PIP mode
1.
Druk
om
2.
Druk
is
om
ingeschakeld,
(vensterpositie)
(PIP-modus)
op de MENU-toets
PIP/DW te selecteren.
achtereenvolgens
het
Com
Prev.
menu
achtereenvolgens
op de G-toets
en
en
de D / E-toets
de D / E-toets
WIN.SIZE
om
PIP te selecteren.
3.
4.
op de G-toets en de D / E-toets om On
of
te
selecteren.
Off
(Aan)
(Uit)
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Druk
achtereenvolgens
U kunt tevens
een
keuze maken uit PIP, DW1, DW2 of Off
met de PIP/DW-toets op de
Selectie
PIP/DW
(Uit)
afstandsbediening.
ingangsmodus
voor
subbeeld
MENU
Druk op de PIP INPUT-toets (PIP-ingang)
voor het subbeeld te selecteren.
om
de
ingangsmodus
PR
VOL
RGB
VOL
S-Video
10:30
PR
PIP INPUT
U kunt deze functie tevens instellen in het
menu
NEDLAS
PIP/DW.
Grootte subbeeld
1.
2.
3.
4.
U
op de MENU-toets en de D / E-toets
om het menu PIP/DW te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Win. Size (Venstergrootte) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de F / G-toets om de
grootte van het subbeeld in te stellen.
Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
Druk
achtereenvolgens
kunt deze
functie tevens instellen met
op de afstandsbediening.
de WIN.SIZE-toets
(Venstergrootte)
27
PIP/DW-bediening
Het subbeeld
PIP/DW
verplaatsen
Input
DW
1.
PIP
PIP
Druk
om
Input
Win. Size
2.
Win. Position
Druk
op de MENU-toets
PIP/DW te selecteren.
achtereenvolgens
het
menu
op de G-toets
achtereenvolgens
Win. Position
PIP ARC
en
de D / E-toets
de D / E-toets
en
om
te selecteren.
(Vensterpositie)
PIP/DW
G
Input
Het
menu
DW
PIP/DW
PIP
PIP
Input
Win. Size
D
Win. Position
G
F
PIP ARC
Com
Prev.
MENU
3.
Druk
en
/ E of de F / G-
D
gewenste positie is bereikt.Het subbeeld wordt
verticaal of horizontaal
4.
op de G-toets
achtereenvolgens
toets totdat de
G
E
verplaatst.
om de instellingen
Druk op de MENU-toets
op te slaan.
U kunt deze functie tevens instellen met de WIN.POSITION-toets
(Vensterpositie)
op d e
afstandsbediening.
PIP
Hoogte-breedteverhouding
WIN.POSIOTION
1.
Druk
om
2.
Druk
op de MENU-toets
PIP/DW te selecteren.
achtereenvolgens
het
menu
op de G-toets
achtereenvolgens
en
en
de D / E-toets
de D / E-toets
om
PIP ARC te selecteren.
PIP/DW
Input
DW
PIP
PIP
Input
Win. Size
Win. Position
PIP ARC
G
4:3
16:9
MENU
PR
MENU
VOL
VOL
3.
Druk
Prev.
achtereenvolgens
op de G-toets
en
de D / E-toets
om
4:3
of 16:9 te selecteren.
4.
PR
PIP PR
PIP PR
SWAP
Druk op de MENU-toets
om
de
instellingen
op te slaan.
U kunt deze functie tevens instellen met de PIP ARC-toets op de
afstandsbediening.
Tussen hoofd-
en
subbeeld schakelen
Druk op de SWAP-toets
(Verwisselen)
om
het hoofd-
en
subbeeld
te verwisselen.
Kanaalselectie
Het kanaal
van
voor
subbeeld
het subbeeld kan worden
geselecteerd
indien het
subbeeld in TV-modus staat. Druk op de PIP PR +/--toetsen
een kanaal voor het subbeeld te selecteren.
28
om
Teletekst
Teletekst
(of TOP-tekst)
is
een
kunnen daarom alleen
dingen
een teletekstsysteem.
Teletekst is
over
optionele
(optioneel)
functie. Teletekstuitzen-
ontvangen worden door
sets met
gratis dienst van tv-stations met actuele informatie
televisieprogramma's, aandelenkoersen en talonderwerpen.
een
nieuws,
loze andere
weer,
De teletekstdecodeerder
Com
deze tv biedt
ondersteuning voor SIMPLE-,
FASTEXT-systemen.
(Standaardteletekst) bestaat uit een
aantal pagina's die geselecteerd kunnen worden door het corresponderende
paginanummer direct in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere methoden, waarmee u teletekstinformatie sneller en eenvoudiger kunt selecteren.
TOP-
van
SIMPLE
en
In-/uitschakelen
M
Druk op de TEXT-toets (Tekst) om naar teletekst te schakelen.
Op het scherm wordt de eerste of laatste pagina weergegeven.
Boven in het scherm worden twee
paginanummers, de naam van het tvdatum/tijd weergegeven. Het eerste paginanummer geeft
uw selectie aan; het tweede paginanummer geeft de huidige pagina aan.
Druk op de TEXT-toets (Tekst) om teletekst uit te schakelen. U
keert terug naar de vorige modus.
station
en
de
SIMPLE-tekst
123
Paginaselectie
1.
Voer het
gewenste driecijferige paginanummer in
met de NUM-
MERTOETSEN. Als
u tijdens de selectie een verkeerd cijfer
driecijferige getal eerst 'afmaken' alvorens
het juiste paginanummer in te voeren.
Met de D / E-toets kunt u de vorige of volgende pagina
indrukt,
2.
moet
u
het
456
7890
MENU
PR
selecteren.
TEXT
Een kleurtoets in LIJSTMODUS programmeren
Indien de tv in SIMPLE-tekst-, TOP-tekst- of FASTEXT-modus staat,
drukt u op de
M -toets om naar LIJSTMODUS te schakelen.
PR
U kunt vier
paginanummers op teletekst van een kleur voorzien,
eenvoudig kunnen worden geselecteerd door de corresponderende kleurtoets op de afstandsbediening in te drukken.
zodat deze
1.
2.
3.
Druk op een kleurtoets.
Selecteer de te programmeren
SEN.
NEDLAS
met de NUMMERTOET-
Druk op de OK-toets. De geselecteerde pagina wordt opgeslagen en knippert eenmaal ter bevestiging. Vanaf nu kunt u deze
pagina
4.
pagina
selecteren met de
corresponderende
kleurtoets.
De andere drie kleurtoetsen kunnen op dezelfde
wijze
worden
geprogrammeerd.
29
Teletekst
TOP-tekst
(optioneel)
(optioneel)
De
gebruikersinterface geeft
groen, geel en blauw) weer.
groep
Com
i
en
onder in het scherm vier velden
Het
het blauwe veld staat
gele
voor
veld staat
het
de
voor
volgende
(rood,
volgende
blok.
Blok-/groeps-/paginaselectie
1. Met de blauwe knop kunt u tussen blokken navigeren.
2. Met de gele knop gaat u naar de volgende groep (en automatisch naar het volgende blok).
3. Met de groene knop gaat u naar de volgende pagina (en
automatisch naar de volgende groep).
U kunt ook gebruik maken van de D-toets.
4. Met de rode knop kunt u naar de vorige selectie terugkeren. U
kunt ook gebruik maken van de E-toets.
Directe paginaselectie
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kunt
pagina
selecteren door het
driecijferige
in TOP-modus
u
nummer
in te
voeren
een
met
de NUMMERTOETSEN.
FASTEXT
123
456
De teletekstpagina's zijn onder in het scherm
gecodeerd, en kunnen worden geselecteerd door
sponderende kleurtoets te drukken.
met
kleuren
op de
corre-
7890
PR
Paginaselectie
1.
2.
i -toets om de
Druk op de
indexpagina te selecteren.
U kunt de pagina's die op de onderste regel met kleuren gecodeerd
zijn
PR
3.
selecteren met de
modus
een
nanummer
4.
Met de D
selecteren.
30
corresponderende
kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kunt
pagina
in te
selecteren
voeren
door
het
u
in FASTEXT-
driecijferige pagi-
met de NUMMERTOETSEN.
/ E-toets kunt
u
de
vorige
of
volgende pagina
Teletekst
(optioneel)
teletekstfuncties
Speciale
REVEAL
(Onthullen)
Druk op deze toets om verborgen informatie
zoals oplossingen van raadsels of puzzels.
Druk
nogmaals op deze
verwijderen.
toets
om
weer
te geven,
de informatie
van
het
Com
scherm te
SIZE
(Grootte)
Dubbele teksthoogte
selecteren.
Druk op deze toets
de bovenste helft
om
van
de
pagina
te
vergroten.
REVEAL
Druk
nogmaals op deze toets om de onderste helft van de
pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om naar de normale weer-
SIZE
UPDATE
HOLD
?
MIX
TIME
gave terug te keren.
UPDATE
(Bijwerken)
Het tv-beeld weergeven terwijl u op nieuwe teletekstpagina's
wacht. Linksboven in het scherm wordt de melding
weergegeven. Wanneer de bijgewerkte pagina beschikbaar is, wordt de melding
gewijzigd in het paginanummer.
Druk op deze toets om de bijgewerkte teletekstpagina weer te
123
geven.
456
HOLD (Vasthouden)
De automatische
paginawisseling stoppen die optreedt als
teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat. Het
aantal subpagina's en het nummer van de weergegeven subpagina worden normaliter onder in het scherm weergegeven,
onder de tijd. Indien deze toets wordt ingedrukt, wordt linksboven in het scherm een stopsymbool weergegeven, dat
aangeeft dat de automatische paginawisseling is geblokkeerd.
Om verder te gaan, drukt u nogmaals op deze toets.
7890
een
PR
PR
MIX
De
(Mengen)
teletekstpagina's
over
het tv-beeld
Om het tv-beeld uit te schakelen, drukt
u
leggen.
nogmaals op deze toets.
NEDLAS
TIME
Druk
(Tijd)
tijdens het bekijken
tv-programma's op deze toets om
tijd weer te geven. Druk nogmaals
deze
toets
om
de
op
weergave te verwijderen. In teletekstmodus
drukt u op deze toets om een subpaginanummer te selecteren.
Het subpaginanummer wordt onder in het scherm weergegeven.
Om de subpagina vast te houden of te wijzigen, drukt u op de
van
rechtsboven in het scherm de
RODE/GROENE toets, D / E of de NUMMERTOETSEN.
nogmaals op deze toets om de functie af te sluiten.
Druk
31
Externe apparatuur aansluiten
U
kunt externe
enzovoort, op
apparatuur, zoals videorecorders, camcorders,
set aansluiten.
uw
De hier weergegeven illustraties kunnen
enigszins
van
uw
set
afwijken.
Antenne-ingang
1.
Sluit de
RF-uitgang van de videorecorder aan op de antennede achterzijde van de set.
ingang
Sluit de antennekabel aan op de RF-antenne-ingang van de
aan
2.
videorecorder.
Videorecorder
3.
Sla het videorecorderkanaal op onder het gewenste kanaalnummer (zie de sectie 'Handmatige kanaalinstelling').
4.
Selecteer
het
kanaalnummer
recorderkanaal is
5.
Druk op de PLAY-toets
Euro
1.
2.
waaronder
het
video-
aan
op Euro
opgeslagen.
de videorecorder.
van
Scart-aansluitingen
Sluit de Euro
Scart-uitgang
Scart-ingang
1 of 2
van
van
de videorecorder
de set.
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Indien uw videorecorder bij aansluiting een
schakelspanning
Euro Scart-ingang 1 of 2, schakelt de set
automatisch naar AV 1 of AV 2 -modus. Indien u echter in TVverstuurt
Videorecorder
naar
-
modus wilt
drukt
blijven,
In alle andere
om
wordt het beeld
van
kunt de
op de D / E-toets.
drukt u op de TV/AV-toets op de afsAV 1 of AV 2 te selecteren. Op het scherm
gevallen
tandsbediening
U
u
de videorecorder weergegeven.
programma's
die
u
op tv ontvangt tevens op
videoband zetten.
Opmerking :
Het signaaltype RGB (dat wil zeggen het signaal voor rood,
groen en blauw) kan alleen via Euro Scart 1 en AV 1 worden
ontvangen. Deze signalen worden bijvoorbeeld verzonden door
decodeerders voor betaal-tv, spelcomputers of foto-cd-spelers.
b. Indien de Euro Scart-ingangen 1 en 2 beide op de videorecorder zijn aangesloten, kan alleen AV 2 worden ontvangen.
c.
Indien u een S-VHS-signaal ontvangt via S-VIDEO, dient u om
a.
te schakelen
32
naar
S-Video-modus.
Externe apparatuur aansluiten
S-Video/audio-ingangen (S-Video)
S-VIDEO
Indien
ingang,
1.
2.
S-VIDEO-videorecorder aansluit op de S-VIDEOwordt de beeldkwaliteit nog verder verbeterd.
u
een
Sluit de
S-VIDEO-uitgang
VIDEO-ingang van de set.
Sluit de audiokabel
AV3/S-VIDEO
3.
van
van
de videorecorder
aan
de S-VIDEO-videorecorder
L/R-ingangen
van
op de S-
aan
op de
de set.
Selecteer S-Video door meerdere malen op de TV/AV-toets te
drukken.
4.
RAUDIOL/MVE
AV3
S-VIDEO-videorecorder
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Op het scherm wordt het beeld van de videorecorder weergegeven.
PC-ingang
1.
Sluit de
signaalkabel van de TV-uitgang
2.
of DVI-INGANG van de set.
op de RGB
Sluit de audiokabel van de pc aan op de AUDIO-INGANGEN
van de set.
PUTER
aan
van
de PERSONAL COM-
-
3.
Druk op de MULTIMEDIA- of TV/AV-toets
selecteren.
om
4.
Wanneer
pc-beeld
u de pc inschakelt, verschijnt het
De set functioneert nu als een pc-monitor.
RGB of DVI te
PERSONAL COMPUTER
op de set.
Opmerking : Indien u een Apple Macintosh heeft, sluit u het ene
(3 rijen, 15-pins) van de VGA-adapter (niet meegeleverd) aan
de
op
signaalkabel en verbindt u het andere einde (2 rijen, 15-pins)
van de VGA-adapter met de Macintosh.
einde
S-VIDEO
Audio/video-ingangen
1.
2.
3.
Sluit de
audio/video-uitgangen van
audio/video-ingangen van de set.
de videorecorder
aan
op de
RAUDIOL/MVE
AV3
Druk op de TV/AV-toets om AV3 te selecteren.
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Op
het
scherm
wordt
het
beeld
van
de
videorecorder
Videorecorder
weergegeven.
Opmerking
audiokabel
ingang
van
:
Indien
van
u
een
NEDLAS
mono-videorecorder heeft, sluit u de
aan op de AUDIO L/MONO-
de videorecorder
de set.
33
Specificaties monitorweergaven
RGB-modus
MODUS
Resolutie
EGA
640x350
DOS
Horizontale
Verticale
frequentie
(kHz)
frequentie
(Hz)
Horizontale
Verticale
frequentie
(kHz)
frequentie
(Hz)
31,468
70,09
48,077
72,18
37,861
85,08
46,875
75,00
31,469
70,08
53,674
85,06
37,927
85,03
48,363
60,00
31,469
59,94
56,476
70,06
MODUS
SVGA
Resolutie
800x600
720x400
XGA
VGA
37,861
72,80
60,023
75,02
37,500
75,00
68,677
84,99
43,269
85,00
35,156
56,25
37,879
60,31
640x480
SVGA
1024x768
WXGA
(CVT)
1024x768
1360x768
47,7
60,00
49,725
74,55
1366x768
800x600
MAC
832x624
(Type synchronisatie-ingang: gescheiden)
Opmerking
a.
:
Indien de set koud is, kan het beeld bij het
inschakelen van de set even 'flikkeren'. Dit is
normaal. Het duidt niet op
een
storing
in de
f.
set.
b.
Gebruik
op
videomodus
mogelijk
de hoogste beeldkwaliteit
LCD-monitor te krijgen. Bij het gebruik
1280x768@60Hz
uw
de
wanneer
om
andere resoluties kunnen de beelden vergroot/verkleind
of
vervormd
worden
van
weergegeven. Indien u op de pc gewend bent
verticale frequentie van 85 Hz, kunt u
aan een
bij
het inschakelen
men.
In dit
geval
van
kunt
u
PIP
enige
ruis
de verticale
waarne-
frequentie
de pc op 60 Hz instellen.
Het is mogelijk dat u een aantal defecte
van
c.
pixels
op het scherm waarneemt, zoals rode, groene
of blauwe pixels. Dit heeft echter geen invloed
d.
op de prestaties van de monitor.
Druk niet te lang met uw vingers op het LCDscherm. Hierdoor kan het beeld tijdelijk worden vervormd.
e.
Indien
van
u
gebruikt
kan
pc-beeld,
verschijnen.
scherm
34
de set
er
het weergeven
melding op het
voor
een
Deze
melding is
afhanke-
lijk van de systeemversie van Windows
(Win98, 2000). Bij het verschijnen van een
melding klikt u op 'Volgende' totdat de melding
verdwijnt.
Indien op het scherm de melding "No
Signa" (geen signaal) verschijnt, stelt u
de pc in zoals wordt beschreven in de sectie
'Specificaties monitorweergaven'.
Specificaties monitorweergaven
DVI-modus
MODUS
Resolutie
EGA
640x350
DOS
Horizontale
Verticale
frequentie
(kHz)
frequentie
(Hz)
31,468
70,09
37,861
85,08
31,469
70,08
37,927
85,03
31,469
59,94
MODUS
SVGA
SVGA
800x600
Horizontale
Verticale
frequentie
(kHz)
frequentie
(Hz)
48,077
72,18
46,875
75,00
53,674
85,06
720x400
XGA
VGA
Resolutie
48,363
60,00
56,476
70,06
1024x768
37,861
72,80
60,023
75,02
37,500
75,00
68,677
84,99
43,269
85,00
60,00
56,25
(CVT)
47,7
35,156
37,879
60,31
MAC
49,725
74,55
640x480
WXGA
1024x768
1360x768
1366x768
800x600
832x624
NEDLAS
35
Configuratie
externe
bedieningsapparatuur
Sluit de
RS-232C-ingangsstekker aan op een extern bedieningsapparaat (zoals een computer of een A/V-bedieningssysteem) om de
functies
van
de set extern
te sturen.
aan
RS-232C-ingang
Sluit de seriele
1.
van het
de set.
poort
RS-232C-ingang
van
bedieningsapparaat
aan
op de
De RS-232C-verbindingskabels worden niet bij de set geleverd.
De afstandsbediening en de bedieningsknoppen op het voorpaneel van
de set (met uitzondering van de aan/uit-knop) functioneren niet indien de
set wordt aangestuurd door een pc of een ander extern apparaat.
2.
3.
D-Sub
9-pins mannetje
1
Nr.
Naam
4
pin
Geen verbinding
RXD (gegevens ontvangen)
TXD (gegevens verzenden)
DTR (DTE-zijde klaar)
5
Aarde
6
DSR
1
2
3
5
(DCE-zijde klaar)
(Klaar om te zenden)
CTS (Verzending toegestaan)
Geen verbinding
7
9
RTS
8
9
6
Set-ID
Met deze functie kunt u een ID-nummer voor de monitor opgeven.
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 41.
1.
Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E -toets
het menu SPECIAL (Speciaal) te selecteren.
om
SPECIAL
Language
Child Lock
Orbiter
Set ID
MENU
2.
3.
G
1
Prev.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om
Set ID (Set-ID) te selecteren.
Druk achtereenvolgens op de G-toets en de F / G-toets om Set ID (SetID) in te stellen en het gewenste ID-nummer van de monitor te kiezen.
Opmerking
:
Het instelbereik
van
Set ID
(Set-ID)
is 1~99.
Communicatieparameters
?
?
?
*
?
Baudsnelheid: 115200 bps (UART)
Datalengte: 8-bits
?
Pariteit: Geen
Stopbit: 1 bit
Communicatiecode: ASCII-code
Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
36
Configuratie
externe
bedieningsapparatuur
Commandoreferentielijst
COMMANDO 1
COMMANDO 2
DATA
(Hexadecimaal)
01. Aan/uit
k
a
0~1
02. TV/AV
k
b
0~6
03.
k
c
0~2
04. Scherm
k
d
0~1
05.
k
e
0~1
k
f
0~64
07. Contrast
k
0~64
08. Helderheid
k
g
h
09. Kleur
k
i
0~64
10. Tint
k
j
0~64
11.
Scherpte
k
k
0~64
12. OSD-selectie
k
l
0~1
13. Externe
k
m
0~1
14.
k
n
0~3
k
o
0~1
k
p
k
q
0~3
k
r
0~64
19. Bas
k
s
0~64
20. Balans
k
t
0~64
21.
k
u
0~2
k
v
0~64
k
w
0~64
k
$
0~64
k
y
0~6
26. SSM-modus
k
x
0~4
27.
j
p
0~1
06.
15.
Hoogte-breedteverhouding
dempen
Volume dempen
Volumeregeling
bedieningsmodus
PIP/dubbel beeld (DW)
Hoogte-breedteverhouding PIP
16. Beeld
17.
18.
22.
23.
24.
25.
vergroten
PIP-positie
Hoge tonen
Kleurtemperatuur (CSM)
Instelling rood
Instelling groen
Instelling blauw
PIP-ingangsbron
Schermbeveiliging
0~64
Zend-/ontvangstprotocol
OK-bevestiging
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Verzending
*
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
[Commando 1]:
Eerste aansturingscommando set
of k).
Tweede aansturingscommando set.
In het menu SPECIAL (speciaal) kunt u
de set-ID wijzigen om het ID-nummer
van de gewenste monitor te kiezen. Zie
vorige pagina. Het instelbereik is 1~99.
Bij selectie van set-ID '0' worden alle
aangesloten sets aangestuurd. Het setID wordt in het menu decimaal (1~99)
en in het zend-/ontvangstprotocol hexadecimaal (0x0~0x63)weergegeven.
Voor het verzenden van comman-
(j
*
*
*
[Commando 2]:
:
[Set ID]
[DATA]
:
dogegevens.
[Cr]
:
*[]
:
*
Verzend 'FF' om de status van het
commando te lezen.
ASCII-code voor regelterugloop
'0x0D'.
ASCII-code voor 'spatie (0x20)'.
De monitor verzendt in dit formaat de code ACK
(acknowledgement, bevestiging) indien er normale
gegevens ontvangen zijn. Indien de gegevensmodus op lezen staat, worden de huidige statusgegevens weergegeven. Indien de gegevensmodus op schrijven staat, worden de gegevens
van de pc teruggestuurd.
Foutbevestiging
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*
De monitor verzendt in dit formaat de code ACK
(acknowledgement, bevestiging) indien er abnormale gegevens ontvangen zijn (niet-uitvoerbare
functies of communicatiefouten).
Data 1
code
:
ongeldige
2
:
niet-ondersteunde functie
3
:
wacht
37
NEDLAS
Configuratie
externe
bedieningsapparatuur
01. Aan/uit (commando: a)
04. Scherm
G De tv in- en uitschakelen.
G
Verzending
Verzending
dempen (commando: d)
Schermdemping
in-
en
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Data
0:Uit
1:Aan
Ack
0
1
:
:
uitschakelen.
uit
Schermdemping
Schermdemping
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
G Status aan/uit weergeven.
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
(beeld aan)
(beeld uit)
aan
Verzending
05. Volume
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
G
Ack
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Indien andere functies in dit formaat op gelijksoortige wijze
de data '0xFF' verzenden, geeft de terugkoppeling van de
bevestigingsgegevens de status van elke functie aan.
Verzending
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0
1
:
:
02. TV/AV (commando: b)
G
Ingangsbron
voor
U kunt tevens een
TV/AV-toets op de
Volumedemping
Volumedemping
(volume uit)
(volume aan)
aan
uit
Ack
set selecteren.
ingangsbron selecteren met de
afstandsbediening van de set.
Verzending
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
06.
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0
1
2
3
dempen (commando: e)
De volumedemping in- en uitschakelen.
U kunt de demping tevens instellen met de
MUTE-toets (dempen) op de afstandsbediening.
Volumeregeling (commando: f)
G Het volume instellen.
:TV
:AV1
:AV2
:AV3
4
5
6
S-Video
:RGB
:DVI
:
U kunt het volume tevens instellen met de volumetoetsen op de
afstandsbediening.
Verzending
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
pagina
41.
Ack
03.
Hoogte-breedteverhouding (commando: c) (grootte hoofdbeeld)
G Het schermformaat instellen
U kunt het schermformaat tevens instellen met de ARC-toets
(Aspect Ratio Control, instelling van hoogte-breedteverhouding)
op de afstandsbediening of in het menu SPECIAL (speciaal).
Verzending
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0
: Auto
1
:
Normaal beeld (4:3)
2
:
Breedbeeld (16:9)
3:14:9
4
: Volledig beeld (zoom)
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Via de pc-ingang kunt u de hoogte-breedteverhoudingen 16:9 of 4:3 selecteren.
38
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
(formaat hoofdbeeld).
07. Contrast (commando:
g)
G Het schermcontrast instellen.
U kunt het contrast tevens instellen in het menu
PICTURE
(beeld).
Verzending
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
pagina
41.
Configuratie
externe
08. Helderheid (commando: h)
12. OSD-selectie
G De helderheid van het scherm instellen.
U kunt de helderheid tevens instellen in het
PICTURE (beeld).
bedieningsapparatuur
menu
(commando: l)
G OSD
Verzending
Verzending
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
in-
(schermweergave)
bediening op afstand.
Data
0:OSDuit
uitschakelen
en
bij
1:OSDaan
41.
pagina
Ack
Ack
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
13. Externe
09. Kleur (commando: i)
bedieningsknoppen op de afstandsbediening en het voorpaneel van de set vergrendelen. Bij het instellen van deze modus
kan de monitor alleen via RS-232C aangestuurd worden.
G De schermkleur instellen.
U kunt de kleur tevens instellen in het
TURE (beeld).
menu
PIC-
Verzending
Verzending
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
bedieningsmodus (commando: m)
G De
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Data
pagina
41.
0:uit
1:aan
Ack
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Gebruik deze modus als u geen gebruik maakt van de afsIndien de voeding in- of uit wordt geschakeld,
wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven.
tandsbediening.
10. Tint (commando:
j) (optioneel)
G De schermtint instellen.
U kunt de tint tevens instellen in het menu PIC-
TURE
(beeld).
(commando: n)
(Picture in Picture,
(dubbel beeld) aansturen.
beeld in
beeld)
of DW-beeld
U kunt het PIP/DW-beeld tevens bedienen met de PIP/DWafstandsbediening of in het menu PIP/DW.
Verzending
toets op de
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
14. PIP/DW
G Het PIP-
Rood: 0
Groen: 64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
Verzending
~
*
pagina
41.
[k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Ack
0:PIPuit
2:DW1
1:PIP
3:DW2
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
11.
[n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Scherpte (commando: k)
G De
beeldscherpte instellen.
scherpte tevens
(beeld).
U kunt de
PICTURE
instellen in het
menu
15.
Hoogte-breedteverhouding
PIP
(commando: o)
G Het PIP-beeldformaat selecteren.
U kunt het schermformaat
instellen in het menu PIP/DW.
Verzending
voor
PIP
tevens
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Verzending
pagina
41.
[k][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0
1
:
:
Normaal beeld (4:3)
Breedbeeld (16:9)
Ack
[o][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
39
NEDLAS
Configuratie
externe
16. Beeld vergroten aan/uit (commando:
G De functie voor
sectienummer
p)
beeldvergroting aansturen en het
beeldvergroting selecteren.
voor
Eerste Byte : Split Selection
0 : Vergroting uit, 1 : In 2 secties verdelen,
2 : In 4 secties verdelen, 3 : In 9 secties verdelen
Laatste byte: Vensterselectie
11: Selectie 1 of 2 van sectie
14: Selectie 4 of 2 van sectie
21: Selectie 1 of 4 van sectie
22: Selectie 2 of 4 van sectie
24: Selectie 4 of 4 van sectie
25: Selectie 5 of 4 van sectie
31: Selectie 1 of 9 van sectie
39: Selection 9 of 9
split
zoom
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
41.
Ack
[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
20. Balans (commando: t)
G De balans instellen.
U kunt de balans tevens instellen in het
menu
SOUND
(geluid).
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
pagina
41.
Verzending
Data
*
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
Eerste byte: Informatie beeldsecties
(0: Vergroting uit, 1: In 2 secties verdelen,
2: In 4 secties verdelen, 3: In 9 secties verdelen)
Laatste byte: Nummer weergegeven venster
:
pagina
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack
Data
(geluid).
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
:
19. Bas (commando: s)
G De bas instellen.
U kunt de bas tevens instellen in het menu SOUND
Verzending
Verzending
Data
bedieningsapparatuur
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
21.
Kleurtemperatuur (commando: u)
G De
17.
kleurtemperatuur instellen.
U kunt CSM tevens in het menu PICTURE
instellen.
PIP-positie (commando: q)
G De
positie van het PIP-subbeeld selecteren.
U kunt de positie van het subbeeld tevens instellen
met de WIN.POSITION-toets (vensterpositie) op
de afstandsbediening of in het menu PIP/DW.
Verzending
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data
0: Normaal
1: Koud
Verzending
Ack
[k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
0
1
2
3
Rechtsonder op scherm
Linksonder op scherm
Linksboven op scherm
Rechtsboven op scherm
:
:
:
:
22.
Instelling
rood
G Het rood in de
2: Warm
(commando: v)
kleurtemperatuur
instellen.
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Hoge
G De
tonen
Ack
(commando: r)
tonen instellen.
U kunt de hoge tonen tevens instellen in het menu
hoge
SOUND
(geluid).
23.
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Verzending
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
kleurtemperatuur
[r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
instellen.
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
pagina
41.
Data
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Ack
41.
Instelling groen (commando: w)
G Het groen in de
Data
pagina
[v][ ][Set ID][OK][ ][Data]
Verzending
40
3: Gebruiker
Verzending
Ack
18.
(beeld)
Ack
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
pagina
41.
Configuratie
24.
blauw
Instelling
G Het blauw in de
externe
27.
(commando: $)
kleurtemperatuur
instellen.
Verzending
ode tevens instellen in het
2:
p)
menu
SPECIAL
(spe-
ciaal).
Min:0~Max:64
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie
*
Ack
Schermbeveiliging
(commando 1: j, commando
G De ISM-methode aansturen. U kunt de ISM-meth-
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
bedieningsapparatuur
pagina
41.
Verzending
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
0:uit
1:aan
Ack
25. PIP-INGANGSSELECTIE
G De
(commando: y)
[p][ ][Set ID][OK][ ][Data]
het subbeeld in PIP/DWmodus selecteren. U kunt de ingangsbron voor
het subbeeld tevens instellen met de PIP INPUTtoets (PIP-ingang) op de afstandsbediening.
ingangsbron
voor
*
Verzending
[k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0
1
2
3
:TV
:AV1
:AV2
:AV3
4
5
6
S-Video
:RGB
:DVI
:
0
:Stap0
A
:
Stap
F
:
Stap 15 (set-ID 15)
: Stap 16 (set-ID 16)
10
Ack
[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Gegevenstoewijzing
64
:
10
Stap
1
(set-ID 10)
100
Uitgeschakeld, zodat het hoofd- en het subbeeld
tegelijkertijd kunnen worden gekozen.
26. SSM-modus
G De
(commando: x)
geluidsmodus
selecteren.
Verzending
[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0
:
Vlak
3
:
Muziek
1
:
Spraak
4
:
Gebruiker
2
:Film
Ack
[x][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
NEDLAS
41
Aantekeningen
42
Controlelijst
voor
problemen
Problemen
Geen beeld, geen
Geluid
geluid.
goed,
Beeld
beeld slecht.
goed, geluid
slecht.
Beeld vaag.
Lijnen
of
strepen in beeld.
Slechte
ontvangst op sommige kanalen.
Geen kleur.
Slechte kleur.
Afstandsbediening
werkt niet.
Onjuiste positionering.
Verticale balken of
strepen op achtergrond.
Horizontale ruis.
Melding signaalkabel verschijnt.
Controleer deze punten en probeer
de instellingen aan te passen.
De netstekker
Is de tv
Probeer
(in het stopcontact).
ingeschakeld?
een
ander kanaal
Controleer antenne
(zwak signaal).
(aangesloten
Controleer antenne
op
tv)?
(kabelbreuk)?
Controleer antenne.
Controleer lokale interferentie.
Pas contrast
aan.
Pas helderheid
Pas kleur
aan.
aan.
Pas volume
Controleer de
aan.
batterijen
in de
afstandsbediening.
Controleer de audio/video-aansluitingen (alleen videorecorder)
Pas de H/V-positie
deze automatisch.
aan
of
configureer
Pas de klok aan of
configureer deze automatisch.
Pas de klokfase
of configureer deze automatisch.
aan
Is de signaalkabel
aangesloten en zit deze goed vast
43
NEDLAS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising