LG | PK5 | User manual | LG PK5 Gebruikershandleiding

LG PK5 Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Draagbare
Bluetooth
Luidspreker
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in
gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.
MODELLEN
PK5
PK5W
www.lg.com
MFL70426551
1909_Rev.01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2
Aan de slag
Veiligheidsinformatie
1
WAARSCHUWING
Aan de slag
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.
NIET OPENMAKEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN.
DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN
GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.
et symbool dat bestaat uit een
H
bliksemschicht met pijlpunt in een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing
van het product. Deze spanning is
dusdanig hoog dat het risico bestaat
op elektrische schokken.
et uitroepteken in een gelijkzijdige
H
driehoek wijst de gebruiker op
de aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bijgeleverde
producthandleiding.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF
EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG
DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN
REGEN OF VOCHT.
LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan water
(druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof
gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een
besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare
plaats.
LET OP: Gebruik geen producten met hoge spanning
rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het
product kan slecht gaan functioneren als gevolg van
een elektrische schok.
LET OP: Er mogen geen bronnen met open vlammen,
zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst
worden.
LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer het apparaat volgens de instructies van de
fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld
voor ventilatie, zodat het product naar behoren
functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de
sleuven en openingen niet door het apparaat op een
bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een
inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een
rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of de instructies van de fabrikant
hiervoor zijn opgevolgd.
Aan de slag
WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel
De stekker is de stroomonderbreker. In geval van
nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
Controleer de pagina met specificaties van deze
handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.
OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de
veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie
en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde
of op een ander oppervlak van het product.
WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product
in een omgeving met een lage luchtvochtigheid
yy Dit kan leiden statische elektriciteit in omgevingen
met een lage luchtvochtigheid.
yy Het is aanbevolen om dit product te gebruiken
na het aanraken van een metalen voorwerp dat
elektriciteit geleidt.
1
Aan de slag
Voorkom overbelasting van wandcontactdozen.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of
kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig de
voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar
beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit
de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet
meer en laat de voedingskabel vervangen door
een identiek exemplaar door een bevoegd service
center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of
mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden,
knikken, afklemmen, bekneld raken tussen een deur,
of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan
stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de
voedingskabel het apparaat verlaat.
3
4
Aan de slag
Dit apparaat is uitgerust met een draagbare batterij
of accu.
1
Aan de slag
Veilige manier om de batterijen of accu uit
het apparaat te verwijderen: Volg de stappen
in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om
de oude batterijen of accu te verwijderen. Om
vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor
de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen,
moeten de oude batterijen of accu in de juiste
container worden gedeponeerd bij een daarvoor
aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen
en accu’s nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren
u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en
accu’s te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet
bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen
niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals
zonlicht, vuur of dergelijke.
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (voeding).
Verwijst naar gevaarlijke spanning.
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
1
Aan de slag
3
Problemen oplossen
2
6
6
7
8
Veiligheidsinformatie
Unieke kenmerken
Inleiding
Voorzijde
Achterzijde
28
Problemen oplossen
4
Bijlage
2
Bediening
29
29
30
Handelsmerken en licenties
Omgaan met de unit
Specificaties
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
De luidspreker opladen
– Opladen met de AC adapter
– De laadstatus controleren
– Batterijstatus controleren
Basis-bediening
– Met behulp van de aan/uit knop
– Bluetooth Verbinding
– Bluetooth LED status
– Eenvoudige Bedieningshandleiding
Handsfree-functie
Stembediening
Sfeerlicht
Geluidseffect
– Geluidseffect instellen
Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
– Muziek beluisteren die is opgeslagen op
BLUETOOTH-apparaten
Meerdere telefoons koppelen
Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
– Over "Music Flow Bluetooth" App
– Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw
Bluetooth-apparaat
– Activeer Bluetooth met de “Music Flow
Bluetooth” App
Dual Play Verbinding (Optioneel)
Andere bedieningsfuncties
– Resetten
– Schakel het piepgeluid in/uit
– Opmerking voor Automatisch uitschakelen
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Aan de slag
Aan de slag
Unieke kenmerken
Inleiding
Auto power uit
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om
energieverbruik te besparen. (Pagina 27)
Ingang Draagbaar Apparaat
Luister naar muziek van uw draagbare apparaten.
(Smartphone, Notebook, enz…)
BLUETOOTH®
Luister naar muziek die opgeslagen is op uw
Bluetooth toestel.
,,Opmerking
Indicatie voor speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>Waarschuwing
Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade
of verkeerd gebruik te voorkomen.
>>Waarschuwing
Waterbestendigheid (IPX5)
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth is een app ontworpen om u de
controle te geven over de nieuwste audioapparatuur
van LG. (Pagina 23-24)
Dual Play (Optioneel)
U kunt van het geluid in stereo genieten door het
gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten
van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te
schaffen.
(Beschikbare PK series model : 5, 7)
Deze luidspreker is waterbestendig
overeenkomstig IPX5.
IPX5 is “Beschermingsgraden tegen het
binnendringen van water”. Dit systeem is echter niet
volledig waterdicht.
Vermijd onderstaande gevallen.
yy Gebruik het apparaat niet onder water of
andere vloeistof.
yy Stel de unit niet bloot aan water tijdens het
opladen van de batterij.
yy Wanneer de poort aan water blootgesteld is,
veeg deze dan af met een zachte, droge doek.
Droog het grondig af voordat u de luidspreker
gebruikt.
yy De poorten zijn niet waterdicht. Zorg ervoor
dat het poort cover goed sluit. Raadpleeg de
afbeelding hieronder.
-- Plaats het klepje van de poort op a en
druk hem stevig in b.
De waterdichtheidsprestatie van het systeem
is gebaseerd op onze metingen onder de hier
beschreven omstandigheden. Houd er rekening mee
dat defecten ten gevolge van onderdompeling in
water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de
klant niet gedekt worden door deze garantie.
Aan de slag
7
Voorzijde
c
g
h
d
e
f
1
Aan de slag
b
a
i
j
k
Enhanced
Bass
a Batterij LED
b Voeding LED
c Bluetooth LED
d CLEAR VOCAL-LED
e ENHANCED BASS LED
f Microfoon
g 1
In- / Uitschakelen : Druk erop
h j
- Voegt een Bluetooth-apparaat toe voor multiparen van telefoons.(Druk en houd j vast voor
2 seconden)
- Verandert naar Bluetooth-modus in draagbare
invoermodus.(Druk op j)
* Wanneer u een kabel van een draagbaar
apparaat aansluit, verandert de functie naar
draagbare invoermodus.
i P : Zet het geluid zachter.
j O : Zet het geluid harder.
l
m
n
Clear
Vocal
k N
- Speelt, pauzeert of slaat het afspelen over in de
Bluetooth modus.(Pagina 12)
- Ontvangt een oproep op het Bluetoothapparaat. (Pagina 13)
- Dempt het geluid in de portable modus.
l .( )
- Gebruik de spraakopdracht van uw smart toestel.
(Pagina 14)
- Wijzigt het sfeerlicht.
(Druk en houd vast voor 2 seconden)
(Pagina 15)
m CLEAR VOCAL
- Verandert geluidseffect. (Pagina 16)
n ENHANCED BASS
- Verandert geluidseffect. (Pagina 16)
8
Aan de slag
Achterzijde
1
Aan de slag
a
b
c
d
e f
a Poort-afdichting
d RESET -knop
b DC IN 5 V
e3
USB-poort voor het opladen
ORT.IN
cP
Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.
Verbind twee luidsprekers voor dual play.
(Pagina 25-26)
f Dual Play LED
Bediening
De luidspreker opladen
Opladen met de AC adapter
Deze luidspreker maakt gebruik van een ingebouwde
batterij. Laad de batterij voordat u deze gebruikt op
door de AC-adapter aan te sluiten.
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de ACadapter.
De laadstatus controleren
Wanneer de batterij van de luidspreker wordt
opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de
Batterij LED .
LED
Green
Green
Groen
Beschrijving
Off
Off
Uit
Batterij is volledig opgeladen.
Batterij wordt opgeladen.
Red
Rood
Red
,,Opmerking
yy Als u naar muziek luistert tijdens het opladen,
duurt het opladen langer.
yy Wanneer de luidspreker niet oplaad door
oververhitting, verandert de Batterij LED
van rood naar oranje en omgekeerd. En het
opladen is gestopt.
(Niet meegeleverd)
,,Opmerking
Bedrijfstijd is ongeveer 18 uur. Het is gebaseerd
op wat de batterij volledig oplaad, continue
afspelen op een volumeniveau van 50% en
met het sfeerlicht en de equalizer-functies
uitgeschakeld.
Dit kan afhankelijk van de status van de batterij
en de gebruiksomstandigheden variëren.
>>Waarschuwing
AC-adapter wordt niet meegeleverd.
Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC-adapter
die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer
dan 1,8 A), gebruikt met deze unit vanwege
explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter
niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de
oplaadtijd afwijken.
yy Wanneer de batterij van de luidspreker
volledig is opgeladen, wordt de batterij-LED
groen gedurende 15 seconden en gaat dan
weer uit.
2
Bediening
2. Verbind de USB-kabel met de DC IN 5V-poort
van de speaker.
3. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.
9
10 Bediening
Batterijstatus controleren
Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaadstatus controleren door de 1-knop gedurende
2 seconden in te drukken. Vervolgens zal de Batterij
LED veranderen afhankelijk van de batterij laadstatus.
2
LED
Beschrijving
Green
Green
Groen
Batterij LED wordt
groen.
Bediening
Amber
Oranje
Amber
Red
Rood
Red
Batterij LED wordt
oranje.
Batterij LED
knippert continue
rood met het
geluid.
Status
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
10 %
10 %
10 %
,,Opmerking
yy De batterij-LED gaat aan gedurende 3
seconden, nadat u de 1-knop gedurende 2
seconden heeft ingedrukt.
yy De batterijstatus wordt niet gecontroleerd
wanneer de luidspreker aan het opladen is.
yy Als de luidspreker op uw martphone
aangesloten is, kunt u de batterijstatus op
“Music Flow Bluetooth” app controleren. Het
kan van de huidige batterijcapaciteit afwijken.
(Alleen Android)
Bediening 11
Basis-bediening
Met behulp van de aan/uit knop
Bluetooth LED status
Controleer of de Bluetooth LED knippert voordat
verbinding wordt gemaakt met het Bluetoothapparaat.
2
Bediening
LED
Voeding Aan / Uit
Druk op de 1 knop.
Bluetooth Verbinding
LG-PK5(XX)
Status
Beschrijving
Bluetooth LED
knippert met het
geluid.
Zoeken naar
Bluetoothapparaat.
Bluetooth LED
gaat aan met het
geluid.
Bluetoothapparaat is
verbonden.
,,Opmerking
yy Bluetooth LED wordt uitgezet in de Portable
modus.
yy Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft
dat niet meer opnieuw te worden gedaan,
zelfs niet als u deze unit uitschakelt.
Speel de gewenste muziek af op het Bluetoothapparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen
bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 12, 1820)
12 Bediening
Eenvoudige Bedieningshandleiding
Functie
2
Zo werkt het
Status
Bediening
Voeding Aan
Druk op de 1 knop.
Voeding LED gaat aan met het geluid.
Voeding Uit
Druk op de 1 knop.
Voeding LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth koppeling
Wanneer de Bluetooth LED
knippert, selecteer LG-PK5 (XX) uit
de apparatenlijst op uw Bluetoothapparaat.
Bluetooth LED gaat aan met het
geluid.
Meerdere telefoons
koppelen
Houd j 2 seconden ingedrukt om
een ander Bluetooth-apparaat toe te
voegen.
Tijdens het zoeken naar een ander
apparaat, knippert de Bluetooth LED.
Na het koppelen blijft de Bluetooth
LED wit met het geluid.
Volume regelen
Druk op P of O.
Als dit apparaat het minimum volume
of maximum volume bereikt, hoort u
een pieptoon.
Afspelen / Pauzeren
Druk op N.
-
Vooruit overslaan
Druk twee keer op N.
-
Terug overslaan
Druk drie keer op N.
-
Handsfree
Druk op N.
Ontvangen en afsluiten van een oproep.
Dual Play (Optioneel)
Houd de 3 knop 2 seconden ingedrukt.
Dual Play LED gaat aan met het geluid.
Bluetooth Initialisatie
Houd j 7 seconden ingedrukt.
Voeding en Bluetooth LED knipperen
4 keer.
,,Opmerking
yy In de Dual Play modus wordt de meervoudige koppeling verbinding niet ondersteund. (Pagina 25-26)
yy U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van Bluetooth apparaat.
yy Na het initialiseren van Bluetooth, moet opnieuw de verbinding met het Bluetooth apparaat gemaakt
worden. (In het geval van iOS-apparaten probeer opnieuw met het Bluetooth apparaat verbinding te
maken nadat u de bestaande verbinding op het Bluetooth apparaat hebt verwijderd.)
Bediening 13
Handsfree-functie
U kunt een inkomende oproep op uw Bluetoothapparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit
met een Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Alleen Smartphone is beschikbaar om deze
functie te gebruiken.
yy Om het volume van de oproep aan te passen,
druk op de P, O knoppen van de unit.
yy In de Dual Play modus kunt u alleen een
oproep ontvangen op de primaire luidspreker
om jankende geluiden te voorkomen. (Pagina
25-26)
Functie
Zo werkt het
Een oproep ontvangen.
Druk op N.
Een oproep beëindigen.
Druk op N.
Een oproep afwijzen.
Houd N
2 seconden
ingedrukt.
Schakelen tussen luidspreker Houd N
2 seconden
en uw telefoon tijdens een
ingedrukt.
gesprek.
yy In de meervoudige koppeling modus kunt
u alleen een oproep ontvangen op een van
de verbonden apparaten met ingeschakelde
luidspreker.
yy Als de oproep wordt verbonden tussen
de meervoudig gekoppelde Bluetoothapparaten, werkt de hands free niet naar
behoren.
yy Zelfs als u tijdens Bluetooth naar de
draagbare modus schakelt, kunt u deze
functie nog steeds gebruiken.
yy Om deze modus te gebruiken, moeten
een aantal Bluetooth apparaten worden
veranderd naar de luidsprekermodus in de
oproepmodus. (Bijvoorbeeld iOS apparaten)
yy Wanneer u een oproep ontvang door de talkknop op uw telefoon te gebruiken, wordt
deze verbonden met uw telefoon. (Alleen iOS
apparaten)
yy Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel
de Bluetooth instellingen op uw telefoon uit.
Verbind Bluetooth opnieuw om deze modus
te gebruiken.
2
Bediening
yy Op sommige Bluetooth apparaten bij
binnenkomende kan de ingebouwde beltoon
bellen. (bijvoorbeeld iOS-apparaten) De
ingebouwde beltoon kan niet worden
aangepast.
14 Bediening
Stembediening
U kunt spreken om de spraakopdracht van uw
smartphone via de microfoon van de luidspreker
te bedienen met behulp van de app voor
spraakopdrachten of de Siri.
,,Opmerking
2
Zorg ervoor dat uw apparaat gebruikt dat
spraakopdrachten heeft.
,,Opmerking
yy Wanneer de tijdslimiet van de stembediening
verstrijkt op het smartapparaat wordt deze
functie automatisch geannuleerd.
yy We raden u aan om Google app (Google
Assistant, Google Now etc.) te gebruiken
wanneer u van deze functie geniet met
behulp van een Android-apparaat. Google
app wordt geleverd door Google. Sommige
locaties worden mogelijk niet ondersteund
door het Google-beleid.
Bediening
yy Als u de spraakbesturingsmodus wilt
annuleren, druk opnieuw op de .-knop
wanneer deze functie geactiveerd is.
yy Raadpleeg de spraakopdrachtapp of Siri voor
meer informatie.
yy Het dichtbij de microfoon spreken verbetert
de kwaliteit.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat kan
het mogelijk niet werken.
1. Verbindt de luidspreker met een smartapparaat
via Bluetooth.
2. Druk op de .-knop om de spraakbesturing van
uw slim apparaat te activeren.
3. Activeer de stembedieningapp als volgt.
-- Android O/S: selecteer de app voor
spraakopdrachten.
-- iOS O/S : Siri wordt automatisch geactiveerd.
4. Een verzoek indienen bij de spraakopdracht-app
of Siri via de microfoon van de luidspreker.
Bediening 15
Sfeerlicht
Beschrijving
Functie
Nu kunt u het sfeerlicht van dit apparaat inschakelen.
Als u de
-knop gedurende 2 seconden ingedrukt
houdt, zullen de sfeerlampinstellingen verschijnen in
onderstaande volgorde.
Party
Verschillende gekleurde
lichtjes gaan aan.
Water
Blauwe lichtje gaat aan.
Bos
Mijn stijl
(Alleen Android)
Uit
Om de [My Style] optie in
te schakelen, moet u dit
afstemmen met de “Music
Flow Bluetooth” app.
Sfeerlicht.
,,Opmerking
yy Wanneer u muziek afspeelt wordt het
sfeerlicht gesynchroniseerd met de muziek.
yy Wanneer u de luidspreker weer inschakelt
staat de laatst gebruikte optie aan.
2
Bediening
2 seconden
Geel lichtje gaat aan.
16 Bediening
Geluidseffect
Geluidseffect is optimaal afgestemd op het audiobedrijf MERIDIAN.
MERIDIAN technologie biedt verbeterde vocale helderheid, een breed geluidsveld en een rijke basweergave.
U kunt een gewenst geluidseffect met de toetsen CLEAR VOCAL en/of ENHANCED BASS selecteren.
2
Bediening
Geluidseffect instellen
Aan /
LED
Clear
Vocal
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Enhanced
Bass
Functie
Helder vocaal +
verbeterde Bass
Helder vocaal
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Verbeterde Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standaard
Uit
Beschrijving
U kunt tegelijkertijd Clear Vocal en Enhanced Bass
gebruiken.
U kunt genieten van top kwaliteit geluid met
verbeterde vocale helderheid van elk lied.
-- Clear Vocal heeft een grotere invloed op baas
muziek.
U kunt genieten van een breed geluidsveld en een
rijke bas, met nadruk op de bas en de warmte van de
muziek.
-- Enhanced Bass heeft een grotere invloed op
baasmuziek.
U kunt genieten van pure en natuurlijke geluiden.
,,Opmerking
yy Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.
yy U kunt het geluidseffect met de app "Music Flow Bluetooth" aanpassen.
yy Als u "Standaard" "Verbeterde Bass", "Helder vocaal" of "Helder vocaal + Verbeterde Bass" geluidseffect
selecteert, kunt u genieten van eersteklas geluid met de MERIDIAN technologie.
yy Omdat het geluid nauwkeurig wordt afgesteld om een optimaal geluid van hoge kwaliteit te bieden, is
het misschien een klein verschil tussen de geluidseffectmodi.
Bediening 17
Naar muziek van uw
externe apparaat
luisteren
U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei
andere typen externe apparaten te beluisteren.
1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT.IN
(3,5 mm) connector van de eenheid.
2. Schakel de voeding in door op de 1 knop te
drukken.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met
afspelen.
,,Opmerking
yy In de draagbare invoermodus, beperkt de
luidspreker de Bluetooth-verbinding om
ongewenste Bluetooth -verbinding te
voorkomen.
yy Wanneer tijdens deze modus op de knop j
wordt gedrukt, schakelt deze over naar de
Bluetooth-modus.
3,5 mm
stereokabel
(Niet meegeleverd)
yy Wanneer u de Dual Play-modus gebruikt,
wordt portable modus niet ondersteund.
2
Bediening
yy Wanneer u de draagbare apparaat kabel
aansluit, wordt de functie automatisch
veranderd in draagbare invoermodus.
18 Bediening
BLUETOOTH® draadloze
technologie gebruiken
Muziek beluisteren die is
opgeslagen op BLUETOOTHapparaten
Over BLUETOOTH
Uw unit en BLUETOOTH-apparaat
koppelen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie
voor verbindingen op korte afstanden.
2
Bediening
Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt verstoord door een andere
elektronische golf of wanneer u de Bluetooth
verbindt in de andere kamers.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door
middel van draadloze Bluetooth-technologie zijn
geen kosten verschuldigd.
Een mobiele telefoon met draadloze Bluetoothtechnologie kan via Cascade werken als de verbinding
gemaakt werd via draadloze Bluetooth-technologie.
Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient
u ervoor te zorgen dat de Bluetooth-functie van
uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u
deze procedure niet opnieuw uit te voeren.
1. Schakel de unit in en de Bluetooth LED knippert
met het geluid.
yy Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook,
etc.
yy Versie : 4.2
yy Code : SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH-Profielen
Om draadloze Bluetooth -technologie te gebruiken,
moeten apparaten bepaalde profielen kunnen
interpreteren.
Deze unit is compatibel met het volgende profiel.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
HFP (Handsfree Profiel)
2. Bedien het Bluetooth-apparaat en voer de
koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar
deze unit met het Bluetooth-apparaat, verschijnt
mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het
scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk
van het soort Bluetooth-apparaat. Uw unit
verschijnt als “LG-PK5 (xx)”.
Bluetooth
AAN
LG-PK5(XX)
Bediening 19
3. Selecteer “LG-PK5 (xx)”.
LG-PK5(XX)
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat,
kan de manier van koppeling verschillen. Voer,
indien nodig, de PIN code (0000) in.
4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw
Bluetooth-apparaat, zal de Bluetooth LED
aangaan met het geluid.
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth-apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth-technologie zoals
medische apparatuur, een magnetron of
een draadloos LAN-apparaat.
yy Als de Bluetooth-verbinding niet goed werkt,
ga naar stap 1 van "Uw unit en BLUETOOTHapparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt van
andere elektronische golven.
yy Afhankelijk van het type apparaat, kan het
zijn dat u de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt van de Bluetooth-functie genieten via
Smartphone, Notebook, etc.
yy Hoe groter de afstand tussen het systeem en
het Bluetooth-apparaat is, hoe slechter de
geluidskwaliteit wordt.
5. Luister naar de muziek.
Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen
op uw Bluetooth-apparaat, raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat.
yy De Bluetooth-verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgeschakeld wordt of
wanneer het Bluetooth-apparaat te ver van
de unit af komt.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding verbroken
wordt, verbindt u het Bluetooth-apparaat
opnieuw met de unit.
yy De Bluetooth-verbinding wordt behouden,
zelfs als u de Bluetooth-functie wijzigt naar
een andere.
yy Wanneer u een Bluetooth-apparaat (iOSapparaat enz.) verbind met deze unit of het
apparaat bediend, kunnen de volume niveaus
met elkaar gesynchroniseerd worden.
yy Als het apparaat niet is verbonden, knippert
de Bluetooth LED.
yy Wanneer u de Bluetooth functie gebruikt,
past u het volume aan tot het juiste niveau op
het Bluetooth toestel.
2
Bediening
yy XX staat voor de laatste twee cijfers van
het Bluetooth-adres. Indien uw speler
bijvoorbeeld een Bluetooth-adres heeft zoals
9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt “LG-PK5 (08)”
op uw Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Wanneer u Bluetooth-technologie gebruikt,
dient u een verbinding te maken tussen de
unit en het Bluetooth-apparaat terwijl de
apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en
deze afstand behouden.
Desondanks kunt u misschien problemen
ervaren in onderstaande gevallen :
20 Bediening
Bediening verbonden Bluetooth
-apparaat
U kunt het verbonden Bluetooth-apparaat bedienen
via de unit; afspelen, pauze, overslaan.
,,Opmerking
yy Het gebruik van deze functie is alleen
beschikbaar voor Android OS en iOS .
2
Bediening
yy Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund,
of kan anders werken, afhankelijk van het
Bluetooth-apparaat.
Bediening 21
Meerdere telefoons
koppelen
Het apparaat kan met 2 Bluetooth-apparaten
tegelijk worden verbonden.
3. Selecteer "LG-PK5 (XX)" in de apparatenlijst op
een ander Bluetooth-apparaat.
LG-PK5(XX)
Koppeling met Twee Apparaten
1. Verbind de unit met een Bluetooth-apparaat.
(Pagina 18-20)
2 seconden
-- Dan knippert de Bluetooth LED met
geluid. De eenheid is gewijzigd naar multitelefoonparingmodus.
4. Wanneer de verbinding met 2 Bluetoothapparaten succesvol is, gaat de Bluetooth LED
aan.
2
Bediening
2. Wanneer het Bluetooth-apparaat en de unit
zijn verbonden, houd u de j knop 2 seconden
ingedrukt.
-- Dan is de luidspreker verbonden met
2 Bluetooth-apparaten.
22 Bediening
,,Opmerking
yy Wanneer u de Dual Play modus gebruikt, wordt
de meervoudige telefoonkoppeling verbinding
niet ondersteund. Houd gedurende 2 seconden
de knop 3 vast om Dual Play modus te
annuleren.
yy U kunt maximaal 2 Bluetooth -apparaten
tegelijkertijd met deze unit verbinden op
dezelfde manier als hierboven omschreven.
2
Bediening
yy Als de luidspreker klaar is voor de meervoudige
koppeling modus, moet u binnen enkele minuten
verbinden met andere Bluetooth-apparaten en
luidsprekers (ongeveer 1 minuut). Anders wordt
de meervoudige telefoonkoppeling modus
geannuleerd.
yy Het meervoudig verbinden wordt alleen
ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk
wordt meervoudig verbinden niet ondersteund,
dit is afhankelijk van het specificaties van het
verbonden apparaat).
yy Verwijderbare/ontkoppelbare Bluetoothapparaten (Bijv. Dongle enz..) ondersteunen
geen meervoudige koppeling.
yy Zelfs wanneer deze luidspreker is verbonden
met tot 2 Bluetooth-apparaten, kunt u niet
tegelijkertijd met twee Bluetooth afspelen
en muziek bedienen. Stop de muziek als u de
andere Bluetooth wilt afspelen.
yy Na de meervoudige koppeling duurt het even
voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk
van de Bluetooth-apparaten.
yy In het geval van meervoudige koppeling wordt
voor 2 Bluetooth apparaten automatische
verbinding niet ondersteund. Slechts één
Bluetooth-apparaat wordt automatisch
verbonden met de luidspreker. Het andere
apparaat moet handmatig worden aangesloten.
yy Als u de effectieve afstand van Bluetooth
verlaat zonder Bluetooth los te koppelen, kan
het enkele minuten duren om andere Bluetooth
apparaten te verbinden. Maar na het in- en
uitschakelen van de voeding, kunt u meteen
verbinding maken met andere Bluetoothapparaten.
yy Wanneer u een nieuw Bluetooth-apparaat
probeert te koppelen wanneer het is verbonden
met 2 Bluetooth-apparaten, zal dee luidspreker
automatisch de verbinding verbreken met
één Bluetooth-apparaat. (Het Bluetoothapparaat dat in gebruik is, is uitgesloten van
ontkoppeling.)
yy U kunt de modus van meerdere telefoons
koppelen wijzigen in de “Music Flow Bluetooth”
app Multi play mode.
yy Bij het gebruiken van AptX HD codec-enabled
apparaten tijdens het koppelen van meerdere
telefoons, transcodeert de AptX HD codec naar
lager dan de AptX HD-codec.
yy Wanneer meerdere telefoons koppelen
verbinding is voltooid, zullen sommige telefoons
(uitgezonderd AptX HD-ondersteunde
apparaten) muziek afspelen na een korte pauze.
yy In het geval van meerdere telefoons koppelen,
kan slechts één Bluetooth-apparaat dat kan
worden bediend stembediening gebruiken.
Bediening 23
Gebruiken van Music
Flow Bluetooth App
,,Opmerking
yy Alleen Android OS is beschikbaar om de
“Music Flow Bluetooth” app met dit apparaat
te gebruiken.
yy Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie
van de app te gebruiken.
Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
Installeer de app “Music Flow
Bluetooth ” via de QR-code
1. Installeer de app “Music Flow Bluetooth” via de
QR-code. Gebruik de scansoftware om de QRcode te scannen.
“Music Flow Bluetooth” app brengt een serie nieuwe
functies naar dit apparaat.
We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth"
app te downloaden en te installeren om van meer
functies te genieten.
2. Toets op een pictogram om te installeren.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien
is van een software-app voor het scannen.
Hebt u deze app niet, download deze dan uit
"Google Android Market (Google Play Store)".
yy Afhankelijk van de regio kan de QR code
mogelijk niet werken.
2
Bediening
Over "Music Flow Bluetooth"
App
Installeer “Music Flow
Bluetooth” App op uw
Bluetooth-apparaat
24 Bediening
Installeer “Music Flow Bluetooth” App
via “Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Tik op het “Google Android Market (Google Play
Store)” pictogram.
2. Type in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” en
zoek de app.
2
Bediening
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “Music
Flow Bluetooth” en druk erop om het downloaden
van de Bluetooth app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Verzeker u ervan dat uw Bluetooth-apparaat
uitgerust is met "Google Android Market
(Google Play Store)".
Activeer Bluetooth met de
“Music Flow Bluetooth” App
“Music Flow Bluetooth” app helpt u verbinding te
maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.
1. Druk op het “Music Flow Bluetooth” app
pictogram op het home-scherm om de “Music
Flow Bluetooth” app te openen en ga nar het
hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan
op [Setting] en tik op het [Help]-menu.
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, is
het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth”
app niet werkt.
yy Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is
aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de
uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit
geval de verbindingsprocedure nogmaals.
yy Als u de andere applicaties gebruikt of de
instellingen op uw Bluetooth-aparaat wijzigt
terwijl u de “Music Flow Bluetooth” app
gebruikt, is het mogelijk dat de “Music Flow
Bluetooth” app niet normaal werkt.
yy Controleer, als de “Music Flow Bluetooth”
app niet normaal werkt, uw Bluetoothapparaat en de verbinding van de “Music Flow
Bluetooth ” app en probeer opnieuw aan te
sluiten.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van
uw smartphone, is er een aantal verschillen in
de werking van "Music Flow Bluetooth".
yy Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" appverbinding niet goed werkt, de Bluetoothinstellingen op uw Bluetooth-apparaat.
Bediening 25
Dual Play Verbinding
(Optioneel)
2. Als twee luidsprekers zijn verbonden, blijven
de knipperende Dual Play LEDs wit met een
piepgeluid.
U kunt van het geluid in stereo genieten door het
gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten
van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te
schaffen.
2
-- Luidspreker : andere luidspreker moet
ingesteld worden als R (Rechter) kanaal en de
Dual Play LED gaat aan.
,,Opmerking
yy Het duurt tot 1 minuut om te verbinden met
dual play.
1. Houd de elke luidsprekers 3 knop 2 seconden
ingedrukt. Dan zijn de luidsprekers gereed voor
Dual Play modus.
2 seconden
yy Het gebruik van Dual play is beperkt tot
model PK 5, 7.
-- Bij verbinding met Dual Play met dezelfde
modellen, zl er een stereogeluid zijn. In
dit geval kunt u het geluid wijzigen naar
stereo en synchroniseren met de “Music
Flow Bluetooth” app.
-- Bij verbinding met PK7 en PK5 met Dual
Play, zal het geluid synchroniseren omdat
de uitgangsvermogens anders zijn.
yy Als u niet bent verbonden met het
Bluetooth-apparaat, knippert de primaire
luidspreker Bluetooth LED.
yy De luidspreker is afhankelijk van het MAC
adres van Bluetooth.
PK5
2 seconden
PK7
Of
- U hoort een piepgeluid en de Dual Play LED
knippert snel wit.
3. Speel de gewenste muziek af op het Bluetoothapparaat.
Bediening
-- Luidspreker : primaire luidspreker moet
ingesteld worden als L (linker) kanaal en Dual
Play LED en Bluetooth LED gaan aan.
26 Bediening
,,Opmerking
yy Wanneer u geniet van Dual Play, wordt
meervoudige telefoonkoppeling niet
ondersteund.
-- Primaire luidspreker ( ) verbindt slechts
met één Bluetooth-apparaat.
2
yy In Dual Play modus, kunt u alleen de primaire
luidspreker ( ) verbinden met het Bluetoothapparaat.
Bediening
yy Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moeten
de twee luidsprekers opnieuw verbonden
worden om de dual play modus te kunnen
gebruiken.
yy Als de Dual Play verbinding mislukt, gaat u terug
naar stap 1 en probeert u het opnieuw.
yy Wanneer de Dual Play-verbinding wordt
gebruikt, kunt u de units niet zoeken op andere
Bluetooth-apparaten.
yy Wanneer u de Dual Play verbinding verbreekt,
houd de 3 knoppen van een van de twee
luidsprekers opnieuw in voor 2 seconden.
yy Wanneer u Dual play-verbinding verbindt
tijdens de portable modus, zal deze luidspreker
automatisch wijzigen naar Bluetooth-modus.
yy In de modus Dual Play kunt u een oproep
ontvangen op de hoofdluidspreker vanwege het
gehuil van audio.
yy Wanneer u de Portable kabel verbindt in Dual Play
modus, zal het de Dual Play modus annuleren en
wijzigen naar Portable modus.
yy U kunt verbinden met de Dual Play verbinding in
de “Music Flow Bluetooth" app. In dit geval dat de
met de “Music Flow Bluetooth” app verbonden
luidspreker de primaire luidspreker blijven. Het is
slechts één luidspreker beschikbaar wanneer het
met de “Music Flow Bluetooth" app is verbonden
met Dual Play.
yy Om het Bluetooth-apparaat te veranderen
naar Dual Play modus, houd u j 2 seconden
ingedrukt om het huidige Bluetooth-apparaat
te ontkoppelen en het gewenste Bluetoothapparaat te verbinden.
yy Wanneer u een Bluetooth-apparaat (iOSapparaat enz.) verbind met deze unit of het
apparaat bediend, kunnen de volume niveaus
met elkaar gesynchroniseerd worden.
yy In Dual Play modus moet u de afstand tussen de
luidsprekers zo klein mogelijk maken.
yy Afhankelijk van de netwerkomgeving kan Dual
Play mogelijk niet goed werken.
yy Bij het ingaan van de Dual Play modus, zullen
sommige mobiele telefoons (uitgezonderd AptX
HD-ondersteunde apparaten) muziek afspelen
na een korte pauze.
yy In Dual Play modus kunt u stembediening
slechts op één primaire luidspreker gebruiken.
yy Sommige mobiele telefoons kunnen mogelijk
de muziek niet goed afspelen als u Dual Play
probeert te verbinden tijdens het afspelen.
yy Het is mogelijk dat de luidspreker synchroniseert
niet met de video (bijvoorbeeld tv enz.).
Bediening 27
Andere
bedieningsfuncties
Resetten
Schakel het piepgeluid in/uit
Stel de pieptoon in via de app "Music Flow Bluetooth"
(alleen Android).
"Music Flow Bluetooth" menu [ [Setting] [ [Beep
Sound]
Wanneer de unit in Bluetooth-modus staat zonder
muziek af te spelen gedurende 15 minuten of in
draagbare apparaat invoermodus zonder dat een
knop wordt bediend gedurende 6 uur, schakelt deze
unit automatisch uit.
2
Bediening
In het geval dat het apparaat vastloopt door een
storing, druk danmet bijvoorbeeld een dunne pin
in de RESET-opening. Dan wordt de luidspreker
uitgeschakeld. Druk op knop 1 om de luidspreker
opnieuw in te schakelen.
Opmerking voor Automatisch
uitschakelen
28 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak & Oplossing
Geen stroom
yy De batterij is leeg. Laad de batterij op.
yy Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.
yy Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum.
Controleer het volume van het toestel of het volume van het Bluetoothapparaat en pas het aan.
Geen geluid of
geluidsvervorming.
yy Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de
geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten.
yy Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt,
kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist
werkt.
3
Problemen oplossen
yy Schakel de Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het
koppelen dan opnieuw.
Bluetooth koppeling
werkt niet goed.
yy Verzeker u ervan dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
yy Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de unit.
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het
mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.
yy Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen Bluetooth-informatie
verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding
van de unit uitgeschakeld werd.
De unit werkt niet naar
behoren.
yy Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en
vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is.
yy In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en Bluetooth LEDs wit.
Schakel de voeding uit en weer in.
De bovenstaande
oplossingen werken niet.
yy Druk de RESET-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin.
(Pagina 27)
Bijlage 29
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met de unit
De unit verzenden
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG
Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van
hun respectievelijke eigenaars.
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden,
kunt u het apparaat voor een maximale bescherming
weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek
is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het
oppervlak beschadigd raken.
yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.
Gebruik een zachte, droge doek om de unit
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.
4
Bijlage
De unit reinigen
30 Bijlage
Specificaties
General
Energiebehoeften
5 V 0 1,8 A (AC adapter)
Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Afmetingen (B x H x D)
Ongeveer 220 mm X 129 mm X 119 mm
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid
5 % tot 60 %
Waterbestendigheid
IPX5
Ingangen
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
PORT. IN
Micro USB poort voor opladen van de batterij
4
Batterij
Bijlage
Batterij capaciteit
2600 mAh (Type)
2500 mAh (Min)
De bedrijfsduur
ongeveer 18 uur.
Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de
gebruiksomstandigheden sterk variëren.
Oplaadtijd
Minder dan 4 uur (met AC Adapter).
Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren.
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising