LG | FH2 | User manual | LG FH2 Gebruikershandleiding

LG FH2 Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LUIDSPREKERSYSTEEM
MET HOOG VERMOGEN
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in
gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2
Beginnen
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Beginnen
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de
kop van een pijl binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de
productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok
te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het
product geleverde documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF
SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit product NIET
AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld
te worden aan water (druppels of spatten) en geen
met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen,
mogen op het apparaat gezet worden.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge
spanning rond dit product. (bijv. een elektrische
vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken
als gevolg van een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen.
Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en openingen
voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen
dat het product naar behoren functioneert en als
bescherming tegen oververhitting.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het
product op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van
de fabrikant opgevolgd zijn.
LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid,
inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie,
raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het
andere oppervlak van het product.
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn.
Controleer de pagina met specificaties van deze
gebruikershandleiding om zeker te zijn van de
stroomeisen.
Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste
stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels,
of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn
gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden
tot een elektrische schok of brand. Controleer
periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit
blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel
hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de
kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel
door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm
de stroomkabel tegen fysieke of mechanische
mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling,
tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed
met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en
het punt waar de kabel het toestel verlaat.
Beginnen
3
VOORZICHTIG: De ventilatie mag niet worden
geblokkeerd door de ventilatieopeningen te bedekken
met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen,
enz.
VOORZICHTIG: De stekker of koppelkabel van het
apparaat wordt gebruikt als uitschakelapparaat.
Het uitschakelapparaat dient gereed te zijn voor
bediening.
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude
batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde
volgorde als bij plaatsing. Om vervuiling van het milieu
en mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en
dier te voorkomen, moet de oude batterij of accu in
de juiste container worden afgedankt bij een speciaal
inzamelpunt. Doe oude batterijen en accu’s nooit
samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren
u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en
accu’s te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren.
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals
brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst
te worden.
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
1
Beginnen
VOORZICHTIG: Het apparaat kan worden gebruikt in
tropische en gematigde klimaten.
4
Beginnen
Voorzorgsmaatregelen voor het
hanteren van de accu
1
Beginnen
yy Dit apparaat heeft een ingebouwde klep die wordt
geregeld door een oplaadbare loodzuuraccu.
(12 V/ 7,0 Ah)
yy Gebruik de accu niet in een afgesloten ruimte of
dichtbij vuur.
yy Laad de accu op onder gespecificeerde
oplaadomstandigheden.
yy Gebruik de accu niet als er sprake is van corrosie
van het klemmenblok, lekkage of vervorming van
de accuhouder.
yy Verwijder, als de accu lekt, deze uit het apparaat
met bescherming voor uw handen en kleding en
wees uiterst voorzichtig zodat huid of ogen niet
aangetast worden.
yy Was, als de accu lekt en de vloeistof die er in zit
komt op huid of kleding, dit onmiddellijk af met
veel schoon water.
Als de vloeistof in de ogen komt moet deze
onmiddellijk met veel schoon water gespoeld
worden en dient een arts geconsulteerd worden.
yy Vermijd het gelijktijdig gebruiken van
accu’s die verschillen in type, fabrikant of
gebruiksgeschiedenis.
yy Werp de accu niet in het vuur en verwarm de accu
niet.
yy Maak geen kortsluiting bij het klemmenblok van
de accu.
yy Probeer niet de accu uit elkaar te halen, om te
bouwen of te vernietigen.
yy Houd de accu uit de buurt van kinderen.
yy De accu kan vervangen worden. Als u uw
batterij steeds vaker moet opladen, zou het tijd
kunnen zijn om hem te vervangen. De accu dient
onderhouden te worden door de klantenservice
van LG Electronics.
yy Laad een batterij die langere tijd niet in gebruik
is geweest, volledig op voor hem op te slaan en
zet de ON/OFF schakelaar uit (OFF). Bewaar de
batterij op een koele, droge plaats.
yy Gedurende opslag van de batterij moet u het ten
minste eenmaal per maand opladen. Als de batterij
voor een langere periode wordt opgeslagen zonder
deze op te laden, kan de levensduur van de batterij
verkort worden.
yy De gebruikte accu dient gerecycleerd te worden
of weggedaan worden apart van het huishoudelijk
afval.
De functie AUTO POWER Aan kan alleen worden
ingesteld wanneer het apparaat is aangesloten
op een AC-stopcontact. Wanneer het apparaat
alleen van stroom wordt voorzien door de
ingebouwde batterij, is de functie AUTO POWER
Aan niet beschikbaar.
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
1
Beginnen
3
Bedienen
2
4
12
12
13
9
10
Veiligheidsinformatie
– Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren
van de accu
Unieke Eigenschappen
Vereisten voor afspeelbare bestanden
– Vereisten voor muziekbestanden
– Ondersteunde USB-apparatuur
– Vereisten voor USB-apparaten
Bovenpaneel
Achterpaneel
Het apparaat vervoeren
Hoe de ferrietkernen vast gezet moeten worden
– Zet de ferrietkern vast voor het
stroomsnoer
Stroomaansluiting
Accu wordt opgeladen
2
Verbinden
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
Basis-bediening
– Bediening van USB
Gebruiken van BLUETOOTH® draadloze
technologie
– Muziek luisteren die op een Bluetoothapparaat is opgeslagen
Bediening van de radio
– Naar de radio luisteren
– Voorkeuzezenders vastleggen
– Alle opgeslagen zenders verwijderen
Geluid aanpassen
– De geluidsmodus instellen
Andere handelingen
– Het gebruiken van de microfoon
– VOICE CANCELLER
– KEY CHANGER
– AUTO POWER Aan
– Wijziging van de Auto-functie
11
11
11
Optionele Apparatuur Aansluiting
– PORT. IN Aansluiting
– USB-aansluiting
4
Problemen oplossen
18
18
Problemen oplossen
– Algemeen
5
Bijlage
19
20
20
20
Algemene specificaties
Onderhoud
– Omgaan met het apparaat
Handelsmerken en licenties
6
6
6
6
6
7
7
8
9
9
13
1
2
3
4
5
6
Beginnen
Unieke Eigenschappen
1
Ondersteunde USB-apparatuur
yy MP3-speler : Flash type MP3-speler.
Beginnen
Bluetooth®
yy USB Flash-drive:
Apparaten die USB2,0 of USB1,1 ondersteunen.
Naar muziek luisteren die op uw Bluetoothapparaat opgeslagen is.
yy De USB-functie van deze unit ondersteunt niet
alle USB-apparaten.
Draagbaar in
Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat.
(MP3, Notebook enz.)
Het apparaat vervoeren
Het apparaat heeft wieltjes en een handgreep, zodat
u de unit makkelijk kunt verplaatsen.
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
Vereisten voor muziekbestanden
De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met
deze speler is als volgt beperkt:
yy Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3),
tussen 32 en 48 kHz (WMA)
yy Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3),
40 en192 kbps (WMA)
yy Maximum aantal bestanden: 999
yy Maximum aantal mappen: 99
yy Bestand-extensies: “.mp3”/ “.wma”
yy Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA
bestanden niet afgespeeld kunnen worden,
afhankelijk van het type of formaat van het
bestand.
Vereisten voor USB-apparaten
yy Apparaten die de installatie van een additioneel
programma vereisen wanneer u deze aangesloten
heeft op een computer, worden niet ondersteund.
yy Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in
gebruik is.
yy Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan
het verscheidene minuten duren om het te
doorzoeken.
yy Maak altijd een reservekopie om eventueel
dataverlies te voorkomen.
yy Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Het NTFS-bestandssysteem wordt niet
ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32bestandssystemen worden ondersteund).
yy Deze unit herkent tot 999 bestanden.
yy Externe harde schijven, SSD, kaartlezers,
vergrendelde apparaten, of harde USB-apparaten
worden niet ondersteund.
yy De USB-poort van de unit kan niet op een PC
worden aangesloten. Het is niet mogelijk het
apparaat als opslagtoestel te gebruiken
yy Sommige USB-apparaten werken niet met deze
unit.
Beginnen
Bovenpaneel
p onm
l
a
k
kT
Start of stop het afspelen.
l FM-antenne
m CHARGING
Oplaadindicatie accu
bcdef
g
h i j
a MASTER VOLUME
Pas het luidspreker- of microfoonvolume aan.
b 1/! (Stand-by/Aan)
Schakelt het toestel AAN of UIT.
c MIC (Microfoon)
Wordt ingedrukt om een microfoonvolumeregelingsmodus te selecteren.
d
n USB-poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een
USB-apparaat aan te sluiten.
o PORT.IN
Verbind een draagbaar apparaat.
p MIC (Microfoon)
Verbind een microfoon.
Achterpaneel
(KEY CHANGER)
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw
stembereik.
e VOICE CANCELLER
U kunt deze functie gebruiken indien u wenst dat
het volume van de zangstem verminderd dient
te worden.
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Kies geluidseffecten
- Ingedrukt houden om het BASS effect meteen
te activeren
g Displayscherm
h F (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.
i Y/U
- Selectie van volgende of vorige muziekbestand. /
Zoeken naar een sectie binnen een bestand
door lang in te drukken en vast te houden.
- Selectie van de radiostations.
a b
a AAN/UIT stroomschakelaar
Schakelt het toestel AAN of UIT.
(De accu kan zelfs worden opgeladen wanneer
het apparaat zich in de uit-stand (OFF) bevindt.)
b Contact AC in
1
Beginnen
j PRESET/REPEAT
- Een vooraf ingesteld nummer van een
radiozender kiezen. /
Zet radiostations vast door te drukken en vast
te houden.
- Luister herhaaldelijk of willekeurig naar uw
bestanden.
- Ziet de naam van alle verbonden Bluetoothapparaten in de Bluetooth-modus.
7
8
Beginnen
Het apparaat vervoeren
1
Het apparaat heeft wieltjes en een handgreep, zodat
u de unit makkelijk kunt verplaatsen.
Beginnen
1. Druk op de vergrendelknop op de handgreep.
>>Voorzichtig
yy Niet schudden of ruw behandelen. Anders
kan dit resulteren in beschadiging van de unit.
yy Hang geen zware voorwerpen aan het
handvat. Anders kan dit resulteren in
beschadiging van de unit.
yy Trek de unit niet over een ongeplaveide weg
of een trap op.
yy Let erop dat u de unit niet laat valllen als u
hem draagt.
yy Maak, voordat u de unit gaat dragen, eerst de
aangesloten kabels los.
yy Ga niet staan of zitten op de unit. Anders
kan de unit vallen en lichamelijk letsel
veroorzaken.
2. Trek aan de handgreep.
yy Plaats de unit niet op een instabiele plaats
en houdt hem op een veilige afstand van
kinderen.
yy Let er op dat de unit niet kan vallen. Anders
kan dit resulteren in defect raken en het
veroorzaken van lichamelijk letsel en/of
materiële schade.
yy Zet het handvat vast als u de unit gaat
gebruiken.
3. Ontgrendel de vergrendelknop om de handgreep
op zijn plaats te zetten.
,,Opmerking
Teneinde de handgreep lost te maken, druk op
de knop en naar beneden drukken.
Beginnen
Hoe de ferrietkernen
vast gezet moeten
worden
Stroomaansluiting
Sluit deze unit aan op de stroomvoorziening met de
meegeleverde AC stroomsnoer.
1. Sluit de meegeleverde AC stroomsnoer aan op
deze unit.
2. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.
Zet de ferrietkern vast voor het
stroomsnoer
U moet de ferrietkern vastzetten om elektrische
storingen te verminderen of te voorkomen.
1. Openen
AC stroomsnoer
2. Omwikkelen (Eenmaal)
3. Sluiten
3. Schakel de ON/OFF schakelaar aan (ON).
1
Beginnen
De ferrietkern kan, afhankelijk van de regels van het
land, mogelijk niet geleverd worden.
9
10 Beginnen
,,Opmerking
1
yy Wanneer u de ON/OFF-schakelaar naar aan
(ON) draait of het AC-stroomsnoer aansluit,
wordt dit apparaat ingeschakeld, zelfs als dit
apparaat is uitgeschakeld.
Beginnen
yy Afhankelijk van de conditie van de batterij
wordt dit apparaat wellicht niet ingeschakeld,
zelfs als u de ON/OFF-schakelaar op aan (ON)
of sluit het AC-stroomsnoer aan. Als u op
de Aan/uit-knop drukt, wordt het apparaat
succesvol ingeschakeld.
yy Wanneer de batterij bijna leeg is, vertoont de
unit vaak LOW BATTERY. En als de batterij nog
leger wordt, gaat deze unit automatisch uit.
yy Eerdere instellingen worden niet opgeslagen
wanneer u de ON/OFF schakelaar uit zet
(OFF).
yy De eerdere instelling wordt mogelijk niet
opgeslagen, wanneer het apparaat wordt
uitgeschakeld vanwege een lege accu.
Accu wordt opgeladen
Dez unit heeft een ingebouwde accu.
-- Na het aansluiten van AC stroomaansluiting zal de
accu met laden beginnen.
-- Als de accu-laadindicator rood is, betekent dit dat
de accu bezig is met laden.
-- Als de batterij oplaadindicator groen is, betekent
dit dat de batterij volledig is opgeladen. Voor
efficiënte prestaties van de batterij wordt
aanbevolen om het apparaat volledig op te laden,
tot de groene LED uitgaat.
-- Laad de accu ongeveer 9 uur op voordat u deze
unit voor de eerste keer gebruikt.
,,Opmerking
yy De werkingsduur is ongeveer 15 uur.
(Gebaseerd op een volledig opgeladen batterij
en continu afspelen op 50 % volumeniveau.
Dit kan variëren afhankelijk van de
batterijstatus en de werkingsomstandigheden.
yy Als u naar muziek luistert tijdens het opladen,
zal het opladen langer duren.
yy Laad de accu volledig op gedurende de
aanbevolen tijd na het ontladen.
Verbinden 11
Optionele Apparatuur
Aansluiting
USB-aansluiting
Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op
de USB-poorten op de unit.
USB apparaat
PORT. IN Aansluiting
Verbind een uitvoer (oortelefoon of lijn uit) van een
draagbaar apparaat (MP3 of PMP enz.) met de
PORT. IN connector.
2
Verbinden
Aansluitkabel voor
draagbare apparaten
,,Opmerking
Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:
1. Kies een andere functie.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.
MP3-speler enz.
Luisteren naar muziek vanaf uw
draagbare speler
De unit kan gebruikt worden om muziek af te spelen
van veel types draagbare spelers.
1. Verbind de draagbare speler met de PORT. IN
connector van de unit.
2. Schakel de stroom in door te drukken op 1/! op
de unit.
3. Druk op F op de unit om de PORT (PORTABLE)
functie te selecteren.
4. Schakel de draagbare speler in en start met
afspelen.
12 Bedienen
Basis-bediening
Bediening van USB
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door te drukken op F op
de unit.
Naar
Afspelen
3
Bedienen
Doe dit
Druk op T op de unit.
Druk op T op de unit tijdens het
Pauzeren
afspelen.
Zoeken naar Druk op Y/U op de unit en
een sectie houd vast tijdens het afspelen en
binnen het laat los op het punt waar u naar wilt
bestand
luisteren.
-- In de pauze-status.
Druk op Y/U op de unit om
naar het volgende/vorige bestand te
gaan.
-- Tijdens het afspelen,
Overslaan van Druk op U op de unit om naar het
het volgend/ volgende bestand te gaan.
vorig bestand Druk, als er minder dan 2 seconden
afgespeeld wordt, op Y op de unit
om naar het vorige bestand te gaan.
Druk, als er meer dan 3 seconden
afgespeeld wordt, op Y op de unit
om naar het begin van het bestand
te gaan.
Druk herhaaldelijk op
Herhaaldelijk
PRESET/REPEAT op de unit.
of willekeurig
OFF / ONE h / ALL h
afspelen
/ SHUFFLE G
,,Opmerking
yy Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler
of het wisselen van functies kunt u doorgaan
met muziek luisteren waar u gebleven was.
yy In de onderstaande gevallen kan het
hervattingspunt gewist worden.
-- Het verwijderen van het USB-apparaat uit
de unit.
>>Voorzichtig
yy Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de
werking. (afspelen, enz.)
yy Een regelmatige back-up wordt geadviseerd
om gegevensverlies te voorkomen.
Bedienen 13
Gebruiken van
BLUETOOTH® draadloze
technologie
Over Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie
voor verbindingen op korte afstanden.
Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt gestoord door de andere
elektronische golf of als u de Bluetooth in de andere
kamers verbindt.
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth draadloze technologie te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde
profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Codec : SBC
Uw unit en het Bluetooth-apparaat
paren
Voordat u de procedure voor het paren van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie
van het Bluetooth-apparaat inschakelen.
Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van
uw Bluetooth-apparaat. Zodra de apparaten zijn
gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te
voeren.
1. Zet het apparaat aan.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat en voer de
parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt
met het Bluetooth apparaat, kan er een lijst met
gevonden apparaten verschijnen in het scherm
van het Bluetooth apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth apparaat. Uw unit verschijnt als
“LG FH2(XX)”.
,,Opmerking
yy XX betekent de laatste twee cijfers van het
Bluetooth adres. Als uw unit bijvoorbeeld
een Bluetooth-adres heeft zoals
9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u “LG FH2(08)”
op uw Bluetooth-apparaat zien.
yy De manier om paren tot stand te brengen kan
variëren afhankelijk van het type Bluetoothapparaat. Voer de PIN-code (0000) in indien
nodig.
yy U kunt deze unit met 3 Bluetooth-apparaten
tegelijkertijd verbinden met behulp van de
hierboven beschreven methode, alleen in de
Bluetooth-functie.
yy De meervoudige paringsverbinding wordt
alleen ondersteund bij Android of iOS
apparaten. (Meervoudige paringsverbinding
wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk
van de specificaties van het aangesloten
apparaat.)
yy Verwijderbare/ontkoppelbare Bluetoothapparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen
meervoudig paren niet ondersteunen.
3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met
uw Bluetooth-apparaat, verschijnt “PAIRED” op
het displayscherm en verandert spoedig in het
Bluetooth-apparaat.
3
Bedienen
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door
middel van Bluetooth draadloze technologie zijn
geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met
Bluetooth draadloze technologie kan via de Cascade
worden gebruikt als de verbinding via Bluetooth
draadloze technologie tot stand is gebracht.
Beschikbare apparaten: mobiele telefoon, MP3,
laptop, PDA.
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
14 Bedienen
,,Opmerking
yy “PAIRED” zal kort op de display verschijnen
wanneer u andere apparaten verbindt voor
Multi-paren.
yy Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal
“_” weergegeven worden.
4. Luister naar muziek.
Om muziek af te spelen die op uw
Bluetooth-apparaat staat, raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat.
,,Opmerking
3
Bedienen
yy Als de Bluetooth® technologie gebruikt
wordt, moet een verbinding maken tussen de
unit en het Bluetooth-apparaat waar bij de
afstand zo klein mogelijk is en blijft.
Het is echter mogelijk dat het niet goed werkt
in bepaalde omstandigheden zoals hieronder
beschreven:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth® technologie
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN apparaat.
yy U moet uw Bluetooth apparaat opnieuw met
deze unit verbinden wanneer u hem herstart.
yy Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3
Bluetooth apparaten, kunt u muziek afspelen
en regelen met behulp van slechts één van de
verbonden apparaten.
,,Opmerking
yy Wanneer deze unit is verbonden met
meerdere Bluetooth-apparaten, behoudt
slechts één apparaat dat u afspeelt, de
Bluetooth verbinding, wanneer u de functie
wisselt naar de andere.
yy Het is mogelijk dat het geluid onderbroken
wordt als de verbinding interferentie
ondervindt van andere elektronische
apparaten.
yy U kunt mogelijk het Bluetooth-apparaat niet
met deze unit regelen.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler,
Notebook, enz., genieten van uw draadloze
systeem.
yy Hoe meer afstand er tussen het systeem en
het Bluetooth-apparaat is, des te lager wordt
de geluidskwaliteit.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth apparaat te ver van de unit af
komt.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding verbroken
wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat
opnieuw met het systeem.
yy Wanneer een Bluetooth-apparaat niet
verbonden is, verschijnt “READY” op het
displayscherm.
yy Wanneer u de BT (Bluetooth)-functie
gebruikt, zet het volume dan op een geschikt
niveau op het Bluetooth-apparaat.
yy Als hij niet in de BT (Bluetooth)-functie zit,
kan slechts één apparaat verbonden worden.
Bedienen 15
Bediening van de radio
Alle opgeslagen zenders
verwijderen
Trek de FM-antenne uit en pas de hoek en richting
aan voor een betere ontvangst.
1. Druk op PRESET/REPEAT op het apparaat en
houd dit meer dan vijf seconden ingedrukt. “DEL
ALL” zal op de display verschijnen.
Naar de radio luisteren
1. Druk op F op de unit totdat FM verschijnt in het
display-venster.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen
station.
Of
Handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op Y/U.
3. Pas het volume aan door aan het MASTER
VOLUME te draaien op de unit.
Voorkeuzezenders vastleggen
U kunt de afstemming op 10 FM-radiozenders vooraf
programmeren.
Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.
1. Druk op F op de unit totdat FM verschijnt in het
display-venster.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
Y/U te drukken op de unit.
3. Druk op PRESET/REPEAT op het apparaat en
houd dit meer dan 2 seconden ingedrukt. Er
gaat een voorgekozen nummer knipperen in het
display-venster.
4. Druk op Y/U op de unit om het
voorgekozen nummer dat u wilt te selecteren.
5. Druk op PRESET/REPEAT op de unit.
Het station is opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
7. Druk, om naar het voorgekozen station te
luisteren, op PRESET/REPEAT op de unit.
2. Druk op PRESET/REPEAT op het apparaat om
alle opgeslagen radiozenders te wissen.
3
Bedienen
2. Automatisch afstemmen:
Druk op Y/U op de unit en houd
gedurende 2 seconden vast totdat de frequentieindicatie gaat veranderen en laat dan los. Het
zoeken stopt wanneer het apparaat een station
heeft gevonden.
-- Als er geen opgeslagen radiozenders zijn,
wordt NONE weergegeven.
16 Bedienen
Geluid aanpassen
Andere handelingen
De geluidsmodus instellen
Het gebruiken van de microfoon
Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde
surround sound velden. Welke items er voor de
Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de
geluidsbronnen en effecten.
1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
U kunt een gewenste soundmodus selecteren door
SOUND EFFECT/BASS BLAST te gebruiken op de
unit.
3
Op het display
Bedienen
BASS (BASS BLAST)
Beschrijving
Versterkt de treble-,
bass en surround
sound-effecten.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dit programma
geeft het geluid een
enthousiaste sfeer en
geeft u het gevoel dat
u echt bij een rock-,
pop-, jazz- of klassiek
concert aanwezig bent.
STANDARD
U kunt van
geoptimaliseerd geluid
genieten.
,,Opmerking
Door op SOUND EFFECT/BASS BLAST te
drukken en vast te houden op de unit, kunt u
direct het BASS effect selecteren.
2. Speel de muziek die u wilt.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het volume
van de microfoon aan door op MIC te drukken
en MASTER VOLUME rechtsom of linksom te
draaien op het apparaat.
,,Opmerking
yy Stel, als de microfoon niet gebruikt wordt, het
MIC volume in op het minimum of schakel de
MIC uit en verwijder de microfoon uit de MICaansluiting.
yy Als de microfoon te dicht bij de luidspreker is
gezet, kan een huilend geluid geproduceerd
worden. Breng in dat geval de microfoon uit
de buurt van de luidspreker of verlaag het
geluidsniveau door op MIC te drukken en aan
MASTER VOLUME te draaien.
yy Als het geluid door de microfoon extreem luid
is, kan het vervormen. Druk in dat geval op MIC
en draai MASTER VOLUME op het minimum.
Bedienen 17
VOICE CANCELLER
AUTO POWER Aan
U kunt van deze functie genieten tijdens het afspelen
van muziek door de zangstem van muziek van de
diverse bronnen te verminderen.
Druk op VOICE CANCELLER, en “ON” zal op het
displayscherm verschijnen.
Om te annuleren drukt u opnieuw op VOICE
CANCELLER.
De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan
verschillen afhankelijk van de opnamecondities van
muziekbestanden.
Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron:
Bluetooth
,,Opmerking
KEY CHANGER
U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen
hoger, 4 stappen lager en de originele toets).
yy Om de toonsoort stap voor stap te verhogen, druk
u herhaaldelijk op tijdens het afspelen.
yy Om de toonsoort stap voor stap te verlagen, drukt
u herhaaldelijk op tijdens het afspelen.
,,Opmerking
yy Deze functie is beschikbaar bij de USB- of
BT (Bluetooth)-functie.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
“INSERT MIC” getoond op de display.
yy Om deze te initialiseren verandert u de
Functie, u ontkoppeld de microfoon of u
verandert de muziek.
yy Deze functie wordt mogelijk niet
geïnitialiseerd afhankelijk van de aangesloten
apparaten.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat,
gaat deze unit aan, maar de Bluetooth
functie is mogelijk niet verbonden.
yy Als u de Bluetooth verbinding ontkoppelt
op deze unit, proberen sommige Bluetooth
apparaten continu verbinding te maken met
de unit. Daarom wordt aanbevolen om de
verbinding te ontkoppelen voordat u de unit
uit zet.
yy Als de ON/OFF schakelaar op het
achterpaneel op uit (OFF) staat, kan er niet
met AUTO POWER Aan gewerkt worden.
Wijziging van de Auto-functie
Wanneer u probeert uw Bluetooth-apparaat te
verbinden met deze unit, wordt de Bluetooth-functie
geselecteerd. Speel uw muziek af op het Bluetoothapparaat.
Automatisch afsluiten
Deze unit schakelt zichzelf uit, teneinde elektriciteit
te besparen, in het geval waarbij de hoofdunit niet
is aangesloten op een extern apparaat of volledig is
opgeladen.
3
Bedienen
yy Deze functie is beschikbaar bij de USB- of
BT (Bluetooth)-functie.
yy Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt
“NOT SUPPORT” op het displayscherm.
yy Deze functie is alleen beschikbaar voor
gebruik als een microfoon is aangesloten.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
“INSERT MIC” getoond op de display.
yy Deze is niet beschikbaar op de MONO-bron.
yy Om hem te initialiseren verandert u de
Functie of u ontkoppelt de microfoon.
y
y Deze functie is mogelijk niet geïnitialiseerd
afhankelijk van de status van aangesloten
apparaten.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en verbindt uw Bluetoothtapparaat. U kunt uw muziek afspelen.
18 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het aangesloten externe apparaat
(Draagbare speler, enz) uit en zet het weer aan.
Het apparaat werkt niet
goed.
yy Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat
(Draagbare speler, enz) en probeer opnieuw verbinding te maken.
yy Zet de ON/OFF-knop uit (OFF) en aan (ON).
yy De batterij is leeg. Laad de batterij opnieuw op.
yy Controleer of de ON/OFF schakelaar aan staat (ON).
Geen stroom
4
Geen geluid.
yy Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan.
yy Controleer of de elektriciteit is uitgevallen.
Controleer de status door andere elektronische apparaten te testen.
Problemen oplossen
yy Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd.
Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
yy De antenne staat slecht gepositioneerd.
Pas de hoek en richting aan voor een betere ontvangst.
Nauwkeurig afstemmen
op radiozenders is niet
mogelijk.
yy De signaalsterkte van radiozender is te zwak.
Stem handmatig af op de zender.
yy Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders
zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde
kanalen).
Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 15 voor details.
Bijlage 19
Algemene specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Opgenomen vermogen
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Afmetingen (B x H x D)
Circa 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Netto gewicht
Circa 9,71 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 45 °C
Vochtigheid tijdens bedrijf
5 % tot 60 %
Maximale bedrijfshoogte
2000 m
Invoeren
Draagbaar in (PORT. IN)
2,0 Vrms (3,5 mm stereo jackplug) x 1
Microfoon (MIC)
Gevoeligheid 30 mV (1 kHz), 6,3 mm jackplug x 1
Tuner
FM-afstembereik
87,5 tot 108,0 MHz of 87,50 tot 108,00 MHz
Systeem
Frequentie respons
40 tot 20,000 Hz
5
Signaal-tot-storing ratio
Meer dan 75 dB
Dynamisch bereik
Meer dan 80 dB
Bijlage
USB-busvoeding
5 V 0 500 mA
Versterker (RMS Uitgangsvermogen)
Totale uitvoer
50 W (4 Ω bij 1 kHz, 10 % THD)
Accu
Accu type
12 V / 7,0 Ah (Klep geregeld door een oplaadbare loodzuuraccu)
Bedrijfstijd
Ongev. 15 uur (Gebaseerd op een volledig opgeladen batterij en
continu afspelen op 50 % volumeniveau.)
Dit kan afhankelijk van de status van de accu en de
werkomstandigheden variëren.
Oplaadtijd.
Ongev. 9 uur
Dit kan afhankelijk van de status van de accu en de
werkomstandigheden variëren.
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
20 Bijlage
Onderhoud
Handelsmerken en
licenties
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent
wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak
beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet
langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
De unit reinigen
5
Bijlage
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als
alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom
van de Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van
dergelijke merknamen door LG Electronics gebeurt
onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van
hun respectievelijke eigenaars.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising