LG | F4WN508S0 | User manual | LG F4WN508S0 Gebruikershandleiding

LG F4WN508S0 Gebruikershandleiding
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal
de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is
geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie
voor toekomstig gebruik.
NL
NEDERLANDS
FR
FRANÇAIS
F*WN508*
MFL71445740
Rev.01_090919
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
bevatten die verschillen van het aangeschafte
model.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................................3
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK����������������3
WAARSCHUWING............................................................................................3
ZORG VOOR HET MILIEU................................................................................8
Verwijdering van uw oude apparaat...................................................................8
INSTALLATIE...................................................................................9
Onderdelen en specificaties...............................................................................9
Vereisten voor de installatieplaats...................................................................10
Het apparaat uitpakken....................................................................................12
Waterpas zetten van het apparaat...................................................................12
De watertoevoerslang aansluiten.....................................................................13
De afvoerslang installeren...............................................................................14
GEBRUIK.......................................................................................15
Gebruiksoverzicht............................................................................................15
De was voorbereiden.......................................................................................15
Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen...................................................16
Bedieningspaneel............................................................................................18
Programmatabel..............................................................................................19
Verbruiksgegevens..........................................................................................22
Bijkomende opties en functies.........................................................................23
SMART FUNCTIES........................................................................25
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken.........................................................25
Smart Diagnosis gebruiken..............................................................................28
ONDERHOUD................................................................................29
Reinigen na elke wasbeurt...............................................................................29
Het apparaat periodiek reinigen.......................................................................29
PROBLEEMOPLOSSING..............................................................32
Voor u service belt...........................................................................................32
OPERATIONELE GEGEVENS......................................................39
Productfiche.....................................................................................................39
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NL
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET
GEBRUIK
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het
product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP
' zoals hieronder beschreven.
Veiligheidsberichten
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen
aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het
gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de
instructies om risico's te vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel
of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of
schade aan het product tot gevolg kan hebben.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik
van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen,
met inbegrip van de volgende, op:
3
NL
Technische veiligheid
•• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
•• Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
•• Indien het elektriciteitskoord beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke
gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
•• Ventilatieopeningen mogen niet door een tapijt worden gehinderd.
•• Dit apparaat is bedoeld om alleen voor huishoudelijk gebruik te
worden gebruikt en niet voor toepassingen zoals;
−−Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
−−Boerderijen;
−−Door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
−−Bed and breakfast omgevingen;
−−Plaatsen voor gemeenschappelijk gebruik in flats of in wasserettes
•• Gebruik een nieuwe slang of slangenset die bij het apparaat wordt
geleverd. Hergebruik van oude slangen kan leiden tot een waterlek
en dan schade aan eigendommen veroorzaken.
•• De waterdruk moet tussen 100 en 1000 kPa liggen.
•• De maximale capaciteit in sommige cycli voor het wassen van droge
kleding bedraagt 8 kg.
4
NL
Installatie
•• Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
defecteonderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•• Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen
die het apparaat veilig vasthouden.
•• Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is
onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind,
regen of temperaturen onder het vriespunt.
•• Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
•• Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact en
neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
•• Sluit het apparaat niet aan op meerdere stopcontacten, powerboards
of een verlengsnoer.
•• Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan
worden geopend.
•• Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing
vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg
van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
•• Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle
lokale wetten en verordeningen.
•• Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of
onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
•• Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als
deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact
worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
5
NL
Gebruik
•• Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren.
•• Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het
apparaat te bedienen.
•• Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
•• Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
•• Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen, zoals pluizen, papier, doeken, chemicaliën enz.
•• Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan
de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade
kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
•• Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd
werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek
veroorzaken en vervolgens schade aan de machine.
•• Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd,
gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of
explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine,
ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars,
terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het
apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
•• Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot
de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•• Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•• Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
•• Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
•• Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
6
NL
•• Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter,
gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
•• Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
•• Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•• Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
•• Was geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren,
of andere voorwerpen dan kledij of lakens in deze machine.
•• Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik
en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
•• In geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag
u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte
onmiddellijk goed te verluchten.
Onderhoud
•• Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen
van al het vocht en stof.
•• Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.
U schakelt de machine niet uit door deze in te stellen op de UIT- of
stand-bystand.
•• Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
•• Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te
trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het
stopcontact.
Verwijdering
•• Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel
weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te
voorkomen.
•• Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit
de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking
veroorzaken.
7
NL
•• Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan
te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast
komen te zitten.
ZORG VOOR HET MILIEU
Verwijdering van uw oude apparaat
•• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische
en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval
moeten worden verwijderd.
•• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten.Daarom helpt
een juiste verwijdering van uw oude apparaat bij het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan
herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het
repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen
worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
•• U kunt uw apparaat terugbrengen naar de winkel waar u het product hebt gekocht
of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens
van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest
geactualiseerde informatie voor uw land raadpleegt u www.lg.com/global/recycling
8
INSTALLATIE
NL
Onderdelen en specificaties
OPMERKING
•• Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het
apparaat te verhogen.
Vooraanzicht
a
b
c
d
e
f
g
h
Bedieningspaneel
Wasmiddellade
Trommel
Deur
Afdekkap
Afvoerpomp filter
Aftapplug
Verstelbare poten
Achteraanzicht
a Stekker
b Transportbouten
c Afvoerslang
Accessoires
* Deze functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.
a
b
c
d
Koud water inlaatslang*
Moersleutel
Deksels voor het bedekken van transportboutgaten*
Bocht om de afvoerslang vast te zetten*
9
NL
Specificaties
Model
F*WN508*
Stroomvoorziening
220 - 240 V~, 50 Hz
Afmetingen
(breedte X diepte X hoogte)
600 mm X 560 mm X 850 mm
Gewicht van het product
63 kg
•• Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de waterinlaat.
Vereisten voor de
installatieplaats
5 mm
Voor u het apparaat installeert, moet u de volgende
informatie raadplegen om zeker te zijn dat het apparaat
op een correcte locatie moet worden geïnstalleerd.
Installatieplaats
•• Installeer het apparaat op een vlakke vloer.
(Toelaatbare helling onder het apparaat: 1°)
•• Probeer nooit een ongelijke vloer waterpas te
maken door stukken hout, karton of soortgelijke
materialen onder het apparaat te leggen.
•• Indien het onmogelijk is te voorkomen dat het
apparaat naast een fornuis of kolenkachel wordt
geplaatst, moet tussen de twee apparaten een
isolatie (850 X 600 mm) worden aangebracht
die is bedekt met aluminiumfolie aan de zijde die
naar het fornuis of de kachel is gericht.
•• Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is
geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor
een technicus in het geval van een storing.
•• Bij het installeren van het apparaat, alle
vier voeten aanpassen met behulp van de
doorloopsleutel die het apparaat stabiel maakt,
en laat ongeveer 5 mm vrije ruimte tussen de
bovenkant van het apparaat en de onderkant van
elk werkblad.
•• Er moet een bijkomende vrije ruimte worden
gelaten van 100 mm voor de muur en 20 mm
voor de achter-, rechter- en linkerzijde.
100 mm
10
20 mm
20 mm
WAARSCHUWING
•• Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor
huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt
worden in mobiele toepassingen.
OPMERKING
•• Als het apparaat is geïnstalleerd op een
verhoogd platform, moet hij stevig worden
bevestigd om het risico van vallen te elimineren.
Houten vloeren (zwevende
vloeren)
Als u het apparaat installeert op een houten vloer
moet u rubberen cups gebruiken om te voorkomen
dat het apparaat te veel zou trillen of niet in
evenwicht zou staan.
NL
•• Om trillingen te voorkomen, raden wij u aan
rubberen cups a van ten minste 15 mm dik aan
elke voet van de wasmachine te plaatsen die met
schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste twee
vloerbalken.
Omgevingstemperatuur
•• Indien mogelijk installeert u de wasmachine in
één van de hoeken van de kamer, waar de vloer
stabieler is.
•• Monteer de rubberen cups om de trillingen te
verminderen.
Elektrische aansluiting
LET OP
•• Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor
huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt
worden in mobiele toepassingen.
•• Indien het apparaat is geïnstalleerd op een
onstabiele vloer (bv. houten vloer), dekt de
garantie geen schade en kosten die zijn ontstaan
als gevolg van de installatie op de onstabiele
vloer.
OPMERKING
•• U kunt rubberen bekers (onderdeel nr.
4620ER4002B) kopen bij het LG Electronics
servicecentrum.
Ventilatie
•• Installeer de wasmachine niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk.
De betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen
onder het vriespunt.
•• Indien de machine wordt bezorgd in de winter
en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren
staan bij kamertemperatuur voordat u deze in
gebruik neemt.
•• Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
•• Koppel de machine altijd los van het stopcontact
en schakel de waterinlaat uit na gebruik.
•• Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
•• De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
•• Het stopcontact moet zich ten minste 1 meter
van elke kant van het apparaat bevinden.
WAARSCHUWING
•• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Reparaties die door niet-deskundige personen
zijn uitgevoerd, kunnen tot letsel of tot ernstige
storingen leiden. Neem contact op met uw LG
Electronics servicecentrum.
•• De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard
volgens alle lokale wetten en verordeningen.
•• Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten,
vloerkleden, enz.
11
NL
Het apparaat uitpakken
2
Verwijder de bouten door ze licht te bewegen
terwijl u ze verwijdert.
Het apparaat optillen van de
schuimbasis
3
Installeer de afdekkingen voor de gaten.
•• Lokaliseer de afdekkingen voor de gaten b
toegevoegd aan het accessoirespakket of
vastgemaakt aan de achterzijde.
* Deze functie is alleen beschikbaar op sommige
modellen.
Na het verwijderen van de verpakking en het
verzendmateriaal, tilt u het apparaat uit de
schuimbasis.
•• Zorg ervoor dat de tub ondersteuning a* van de
basis afkomt en niet vastzit aan de onderkant
van het apparaat.
•• Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op zijn
zijkant moet leggen om de kartonnen doos b te
verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de
wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes
neer. Leg de wasmachine NIET op de voor- of
achterkant.
Waterpas zetten van het
apparaat
De nivellering controleren
*
De bouten verwijderen
1
12
Gebruik de moersleutel (inbegrepen) om te
beginnen met de onderste transitbouten a, om
alle bouten volledig los te maken door ze tegen
de klok in te draaien.
Het waterpas zetten van het apparaat voorkomt
onnodig lawaai en trillingen. Controleer of het
apparaat na de installatie perfect vlak staat.
•• Indien het apparaat roteert bij het diagonaal
duwen van de bovenste plaat van het apparaat,
moeten de voeten opnieuw worden ingesteld.
Het aanpassen en waterpas zetten
van de voeten
Bij het installeren van het apparaat moet het toestel
worden uitgelijnd en perfect waterpas worden
gezet.
•• Indien het apparaat niet goed is uitgelijnd en
waterpas staat, kan het apparaat beschadigd zijn
of niet goed werken.
NL
1
Draai de instelbare voeten naar wens als de
vloer ongelijk is.
•• Voeg geen stukjes hout, enz. onder de
voeten.
•• Zorg ervoor dat alle vier voeten stabiel staan
en op de vloer rusten.
OPMERKING
•• Een goede plaatsing en nivellering van het
apparaat zorgt voor een lange, regelmatige en
betrouwbare werking.
•• Het apparaat moet waterpas zijn en stevig in
positie staan.
•• Het mag niet ‘schommelen’ op de hoeken
wanneer het is geladen.
•• Laat de voeten van het apparaat niet nat worden. Als
dit gebeurt, kan dit trillingen of lawaai veroorzaken.
De watertoevoerslang
aansluiten
Opmerking bij de aansluiting
2
Controleer of het apparaat perfect waterpas
staat met een waterpas a.
•• De waterdruk moet tussen 100 kPa en 1000
kPa (1,0 - 10,0 kgf/cm²) liggen. Als de waterdruk
meer dan 1000 kPa bedraagt, moet een
decompressieapparaat worden geïnstalleerd.
•• U mag de waterinlaatslangen niet te hard
aandraaien op de kranen.
•• Controleer regelmatig de staat van de slang en
vervang de slang indien nodig.
De rubberen afdichting op de
waterinlaatslang controleren
Twee rubberen afdichtingen a worden geleverd
met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt
om waterlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de
verbindingen met de kranen voldoende stevig zijn
aangedraaid.
3
Bevestig de instelvoeten met de borgmoeren
b door deze linksom te draaien tegen de
onderzijde van het apparaat.
4
Controleer of alle moeren onderaan op het
apparaat stevig zijn aangebracht.
13
NL
De slang aansluiten op de
waterkraan
De schroefdraadslang aansluiten op de kraan
met schroefdraad
Schroef de slangaansluiting aan de watertoevoer,
die ¾” schroefdraad heeft.
De afvoerslang installeren
Voor model met afvoerpomp
De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven
de vloer worden geplaatst. Water in het apparaat
wordt mogelijk niet of langzaam afgevoerd.
•• Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten.
Dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
_DN
OPMERKING
•• Draai, alvorens de inlaatslang aan te sluiten op
de waterkraan, de waterkraan open om vreemde
voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand,
zaagsel, enz.) door te spoelen. Laat het water in
een emmer lopen en controleer de temperatuur
van het water.
Slang aansluiten op het apparaat
Schroef de waterleiding op de watertoevoer op de
achterzijde van het apparaat.
•• Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet
geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal
een abnormaal geluid veroorzaken.
•• Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje
als u hem aansluit op een wastafel.
OPMERKING
•• Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit
de slang na het voltooien van de aansluiting.
Gebruik de meest conventionele kraan voor de
watertoevoer. Als de kraan te vierkant of te groot
is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens de
kraan in de adapter te steken.
•• Zorg ervoor dat de slang niet vervormd of
geblokkeerd is.
14
GEBRUIK
NL
Gebruiksoverzicht
De was voorbereiden
Het gebruik van het apparaat
Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten
en bereid het wasgoed voor in overeenstemming
met de symbolen op de zorglabels.
Voor de eerste wasbeurt moet u het
Katoen-wasprogramma selecteren en een halve
hoeveelheid wasmiddel toevoegen. Start het
apparaat zonder wasgoed. Dit verwijdert mogelijke
resten en water uit de trommel die tijdens de
fabricage kunnen zijn achtergebleven.
1
Sorteer het wasgoed en de geladen artikelen.
•• Sorteer wasgoed naar type weefsel,
bodemniveau, kleur en laadgrootte indien
nodig. Open de deur en laad kleding in het
apparaat.
2
Voeg wasmiddel of wasverzachter toe.
•• Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel
in de wasmiddellade. Voeg desgewenst
bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste
vakken van de wasmiddellade.
3
Schakel het apparaat in.
•• Druk op de knop Vermogen om het apparaat
in te schakelen.
4
Kies het gewenste wasprogramma.
•• Druk meerdere keren op de cyclus-knop of
draai de cyclus-keuzeknop tot de gewenste
cyclus is geselecteerd.
•• Kies nu een wastemperatuur en
draaisnelheid. Let op het etiket voor de
stofverzorging van uw kleding.
5
Begin het programma.
•• Druk op de knop Start/Pauze om het
programma te beginnen. De wasmachine zal
kort schudden zonder water om het gewicht
van de lading te meten. Wanneer de knop
Start/Pauze niet ingedrukt wordt binnen 15
minuten, zal de wasmachine uitschakelen
en zullen alle instellingen worden verwijderd.
6
Einde van het wasprogramma.
•• Wanneer het wasprogramma is voltooid,
klinkt er een geluid. Verwijder uw kleding
onmiddellijk uit het apparaat om kreuken te
verminderen. Controleer bij het verwijderen
van de lading op kleine voorwerpen die
rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.
De kleding sorteren
•• Sorteer voor de beste wasresultaten uw
kleding volgens het zorg etiket met vermelding
van het type stof en wastemperatuur. Pas de
draaisnelheid aan om ze te wassen.
•• Bodemniveau (zwaar, normaal, licht):
afzonderlijke kleding naar bodemniveau
scheiden. Indien mogelijk geen zwaar bevuilde
kleding samen met licht bevuilde kleding wassen.
•• Kleur (wit, licht, donker): was donkere of
gekleurde kleren afzonderlijk van witte of lichte
kleuren. Het mengen van gekleurde kleding met
lichte kleding kan leiden tot kleurstofoverdracht of
verkleuring van lichtere kleding.
•• Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): was de
pluis producerende stoffen apart van stoffen die
pluisjes verzamelen. Pluisproducenten kunnen
resulteren in het ophopen en pluizen op de
pluisverzamelaars.
Het zorgetiket van de kleding
controleren
Symbolen op de zorgetiketten
De symbolen vertellen u over de stofinhoud van uw
kleding en hoe het moet worden gewassen.
Symbool
Soort wasgoed / stof
•• Normale was
•• Katoen, gemengde stoffen
•• Easy Care
•• Synthetisch, gemengde stoffen
•• Speciale fijne was
•• Fijne was
•• Uitsluitend handwas
•• Wol, zijde
•• Niet wassen
OPMERKING
•• De streepjes onder het symbool bieden u
informatie over het type stof en de maximale
toegelaten mechanische druk.
15
NL
De kleding controleren voor het
laden
•• Combineer grote en kleine kledingstukken in
een lading. Laad eerst grote kleding. Grote
kleding mag niet meer dan de helft van de totale
belasting zijn.
•• Was geen enkele kleine kledingstukken. Voeg
1-2 vergelijkbare kledingstukken toe aan de
lading om een uitbalansbelasting te voorkomen.
•• Maak alle zakken leeg. Artikelen zoals nagels,
haarclips, lucifers, pennen, munten en sleutels
kunnen zowel uw apparaat als kleding
beschadigen.
•• Verwijder artikelen uit de flexibele pakking om
schade aan kleding en pakking te voorkomen.
Wasmiddelen en
wasverzachters toevoegen
Dosering wasmiddel
•• Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in
een wasnet.
•• Sluit ritsen, haken en snaren om ervoor te zorgen
dat deze items niet in andere kleren vast raken.
•• Vuil en vlekken vooraf behandelen door het
vuil en de vlekken met opgelost wasmiddel
te verzadigen en poetsen om het vuil te
verwijderen.
•• Controleer de vouwen van de flexibele pakking
(grijs) en verwijder eventuele kleine items.
LET OP
•• Controleer of er wasgoed tussen de deur en de
pakking geklemd is geraakt. Zo niet kan dit uw
wasgoed beschadigen tijdens het wassen.
•• Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de
instructies van de fabrikant en worden gekozen
volgens type, kleur en vervuiling van de stof en
de wastemperatuur.
•• Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er te
veel zeepsop wordt gevormd.
•• Te veel wasmiddel leidt tot overmatig zeepsop
wat slecht wassen kan veroorzaken.
•• Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, volg dan de
richtlijnen van de fabrikant van het wasmiddel.
•• U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de
primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk
met het wasprogramma begint.
•• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik
maakt van Einduitstel of als u hebt gekozen
voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
•• Het gebruik van wasmiddel moet mogelijk
worden aangepast aan de watertemperatuur,
de waterhardheid, de hoeveelheid en het
bodemniveau van het wasgoed. Vermijd teveel
zeepsop voor de beste resultaten.
•• Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat u
het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
•• Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het
respectieve soort kleding:
−− Vloeibare wasmiddelen worden vaak
ontworpen voor specifieke doeleinden, bijv.
voor gekleurde stoffen, wol, fijnwas of donker
wasgoed.
−− Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten
stof.
−− Voor betere wasresultaten van witte en lichte
kleding, gebruikt u poeder wasmiddel met
bleekmiddel.
−− Wasmiddel wordt aan het begin van de
wascyclus uit de dispenser geleverd.
16
NL
OPMERKING
•• Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden
tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of
geurtjes.
•• Volledige belasting: overeenkomstig de
aanbeveling van de fabrikant
•• Deellading: ¾ van de normale hoeveelheid
•• Minimum lading: ½ van de volle lading
Wasmiddel toevoegen
2
Laad het wasgoed in de trommel en sluit de
deur.
OPMERKING
•• Plaats de tabletten niet in de lade.
Wasverzachter toevoegen
•• Voeg een wasverzachter toe tot de maximale
vullijn.
•• Wasmiddel enkel voor hoofdwas a ~ J
•• Wasmiddel voor voorwas b en hoofdwas a ~
d#J
OPMERKING
•• Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel. Teveel
wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan
ervoor zorgen dat er sop overloopt.
•• Als u de Voorwas-optie selecteert, moet u de
dosering verdelen over ⅓ voor de voorwas en ⅔
voor de hoofdwas.
Een wastablet toevoegen
Er zijn ook wastabletten beschikbaar wanneer u
wasgoed wilt wassen.
1
Open de deur en plaats de wastabletten in de
trommel.
•• Sluit de dispenser lade voorzichtig.
•• Laat de wasverzachter niet langer dan 2
dagen in de lade van het wasmiddel achter.
Wasverzachter kan verharden.
•• Wasverzachter wordt automatisch tijdens de
laatste spoelbeurt toegevoegd.
•• Open de lade niet terwijl het water wordt
toegevoerd.
•• U mag geen oplosmiddelen (bijv. benzeen, etc.)
gebruiken.
OPMERKING
•• Het gieten van overmatige wasverzachter over
de maximale vullijn kan ervoor zorgen dat het
te vroeg wordt uitgeleverd en de kleding kan
bevlekken.
•• Giet geen wasverzachter direct op de was, wat
de was kan bevlekken.
Waterontharder toevoegen
Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan
worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen
te verminderen in regio's met een hard water
niveau.
•• Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de
waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals
gespecificeerd op de verpakking.
17
NL
Bedieningspaneel
Functies van het bedieningspaneel
a Knop Vermogen
•• Druk op de knop Vermogen om het apparaat in of uit te schakelen.
b Programmaknop
•• Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
•• Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
c Knop Start/Pauze
•• Druk op de Start/Pauze knop om een wascyclus te starten of te pauzeren.
•• Druk op de Start/Pauze knop om een wascyclus tijdelijk te stoppen.
d Bijkomende opties en functies
•• U kunt de extra opties en functies gebruiken om de programma's aan te passen.
•• Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3
seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm.
•• Om de functie Starten op afstand te gebruiken, zie SMART FUNCTIONS (slimme functies).
•• Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is
geselecteerd.
−− f : Dit icoon wordt ingeschakeld wanneer het apparaat is aangesloten op het Wi-Fi-netwerk in
huis.
e Scherm
•• Het scherm toont de instellingen, resterende geschatte tijd, opties en statusberichten. Wanneer het
apparaat wordt ingeschakeld, zullen de standaard instellingen in het display oplichten.
−− 18:88: Wanneer een programma wordt geselecteerd, wordt de standaard tijdsduur van het
geselecteerde programma weergegeven. De standaard tijdsduur kan worden gewijzigd in
overeenstemming met de geselecteerde optie.
−− k : Als het wasgoed wordt gewassen, licht dit pictogram op.
−− l : Als het wasgoed wordt gespoeld aan het einde van het wasprogramma, licht dit pictogram op.
−− p : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd om het water te verwijderen uit het wasgoed licht dit
pictogram op.
−− H : Als dit pictogram oplicht, kan de deur niet worden geopend.
18
NL
f AI DD
•• AI DD M biedt het gewenste wassen en centrifugeren.
•• M wordt ingeschakeld wanneer Katoen, Mix en Easy Care programma’s worden geselecteerd en
ingeschakeld.
Programmatabel
Wasprogramma
Programma
Katoen
Beschrijving
Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende wasbewegingen.
Gebruiken voor gekleurde snelle artikelen (overhemden, nachthemden,
pyjama's, enz.) en normaal bevuilde katoenladingen (ondergoed).
Maximale lading
Waardering
Correcte temperatuur
40 °C (koud tot 95 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Katoen+
Maximale lading
Beschrijving
Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder
energieverbruik.
Gebruik voor gekleurde snelle artikelen (overhemden, nachthemden, pyjama's,
enz.) en normaal bevuilde katoenen items (ondergoed).
Waardering
Correcte temperatuur
60 °C (koud tot 60 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Mix
Maximale lading
Beschrijving
Maakt het mogelijk om verschillende stoffen tegelijkertijd te wassen.
Gebruiken voor verschillende soorten stoffen, met uitzondering van speciale
artikelen (zijde/delicaat, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbedovertrek/
gordijnen).
3 kg
Correcte temperatuur
40 °C (koud tot 60 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Easy Care
Maximale lading
Beschrijving
Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na
het wassen.
Gebruik voor Polyamide, acryl, polyester.
Correcte temperatuur
40 °C (koud tot 60 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
3 kg
19
NL
Programma
Nachtprogramma
Beschrijving
Zorgt voor minder geluid en trillingen en bespaart geld door 's nachts stroom te
gebruiken.
Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en
normaal vervuild wit katoen (ondergoed).
Maximale lading
4,5 kg
Correcte temperatuur
40 °C (koud tot 60 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1000 tpm
Programma
Anti-Allergie
Maximale lading
Beschrijving
Helpt allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen.
3 kg
Correcte temperatuur
60 °C
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Extra verzorging Stoom
Maximale lading
Beschrijving
Levert kleding zorg met zachte beweging en betere prestaties door stoom.
4,5 kg
Correcte temperatuur
60 °C
Maximale centrifugeersnelheid
1000 tpm
Programma
Fijne Was
Maximale lading
Beschrijving
Geschikt voor delicate kleding zoals ondergoed, overhemden, enz.
2 kg
Correcte temperatuur
20 °C (koud tot 40 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
800 tpm
Programma
Hand / Wol
Maximale lading
Beschrijving
Voor handwas en machine wasbare delicate kleding zoals wasbare wol, lingerie,
jurken, etc. (Gebruik wasmiddel voor machine wasbare wol). Gebruik voor wol,
zijde, hand wasbare kleding, fijne was, gemakkelijk beschadigd wasgoed.
Correcte temperatuur
30 °C (koud tot 40 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
800 tpm
Programma
Sportkleding
Maximale lading
Beschrijving
Geschikt voor speciale artikelen zoals sport en buitenkleding.
Gebruik voor Coolmax, gore-tex, fleece en sympatex
Correcte temperatuur
40 °C (koud tot 40 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
800 tpm
20
2 kg
3 kg
NL
Programma
Snelwas 30
Beschrijving
Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde
kleding.
Maximale lading
2 kg
Correcte temperatuur
20 °C (koud tot 40 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Donsdeken
Maximale lading
Beschrijving
Voor grote voorwerpen, zoals dekbedovertrekken, kussens, bankovertrekken,
enz. Gebruikt voor beddengoed van katoen, met uitzondering van speciale
artikelen (delicate stoffen, wol, zijde, enz.) met vulling: dekbedden, kussens,
dekens, bankovertrekken met lichte vulling.
Correcte temperatuur
Koud (Koud tot 40 °C)
Maximale centrifugeersnelheid
1000 tpm
1 stuk
wasgoed
Programma
Trommelreiniging
Beschrijving
Dit is een speciale functie om de binnenzijde van uw apparaat te reinigen.
Programma
Download prog.
Beschrijving
Het Download prog. programma biedt u de mogelijkheid nieuwe en speciale
wasprogramma's te downloaden naar uw wasmachine via een smartphone. Het
standaardprogramma is op Spoelen + Centrifugeren.
Maximale lading
Correcte temperatuur
-
Maximale centrifugeersnelheid
1400 tpm
1 stuk
wasgoed
OPMERKING
•• Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
•• Wanneer u wast, moet u altijd het zorglabel van uw kleding aandachtig lezen.
•• De werkelijke maximale centrifugeersnelheid kan variëren naargelang het model, programma en de
ladingvoorwaarden.
21
NL
Extra opties
Programma
Voorwas
Einduitstel
Artikel toevoegen
Spoelen+
Intensief
Katoen
#
#
#
#
#
Katoen+
#
#
#
#
Mix
#
#
#
#
#
Easy Care
#
#
#
#
#
Nachtprogramma
#
#
#
#
Anti-Allergie
#
#
#
#
Fijne Was
#
#
#
#
Hand / Wol
#
#
#
#
Sportkleding
#
#
#
#
Extra verzorging
Stoom
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Snelwas 30
#
Donsdeken
Trommelreiniging
Download prog.
* Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd.
Verbruiksgegevens
Hoofdwas programma's
F*WN508*
Programma
Katoen+
R*
Temp. (°C)
Lading (kg)
Duur
(u:mm)
Water (L)
Energie
(kWu)
Resterende
vochtigheid
(%)
T
8
05:03
40
0,60
44
T
4
04:11
30
0,48
44
S
4
04:09
30
0,45
44
* Het standaard katoenprogramma is Katoen+ R, T volle lading, Katoen+ R, T halve lading en
Katoen+ S halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
OPMERKING
•• De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, de hardheid van het water, de temperatuur van de
waterinlaat, de kamertemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, het type en de hoeveelheid
wasmiddel en de schommelingen in de hoofdstroomvoorziening en de gekozen extra opties.
•• Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
•• De reële wastemperatuur kan verschillen van de temperatuur van de wasprogramma's vermeld in de
tabel.
22
NL
Bijkomende opties en
functies
U kunt de extra opties en functies gebruiken om de
programma's aan te passen.
Spoelen l
Gebruik deze optie om het aantal spoeling te
selecteren door op de Spoelen+ knop te drukken.
Deze optie wordt aanbevolen voor mensen met
een allergie voor wasmiddelen.
Spoelen+ G
Gebruik deze optie om spoelen eenmaal toe te
voegen.
Voorwas
Gebruik deze optie om de zwaar vervuilde was te
wassen.
Einduitstel
Gebruik deze functie om het apparaat na een
bepaalde tijd automatisch te starten en het te
beëindigen.
1
Druk op de knop Vermogen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Einduitstel knop om een
gewenste tijdsduur in te stellen.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
•• De vertraging is de tijd tot het einde van het
programma, niet het begin. De werkelijke
draaitijd kan variëren als gevolg van de
watertemperatuur, wasgoed en andere factoren.
•• Om de functie te annuleren, moet u op de knop
Vermogen drukken.
•• Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel
voor deze functie.
1
Druk op de knop Vermogen.
2
Kies een wasprogramma.
Wi-Fi f
3
Druk op de knop Voorwas.
Wanneer de WLAN verbonden is, gaat het
Wi-Fi-pictogram op het bedieningspaneel branden.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Artikel toevoegen
Intensief
Gebruik deze optie om wasgoed toe te voegen of
te verwijderen nadat het wasprogramma is gestart.
Gebruik deze optie om normaal en zwaar bevuild
wasgoed te wassen.
1
Druk op de knop Artikel toevoegen wanneer
het lampje brandt.
2
Open de deur nadat ze automatisch
ontgrendelt.
3
Voeg wasgoed toe of verwijder het.
4
Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze.
1
Druk op de knop Vermogen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Houd de knop Intensief gedurende 3
seconden ingedrukt.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
•• De deur blijft vergrendeld uit
veiligheidsoverwegingen wanneer het
waterniveau of temperatuur binnen de trommel
hoog is. Op dat moment is het niet mogelijk
wasgoed toe te voegen.
23
NL
Watertemp.
Kinderslot i
Gebruik deze optie om de was- en
spoeltemperatuur te selecteren in combinatie voor
het geselecteerde programma. Druk op deze knop
totdat de gewenste instelling is verlicht. Voor alle
spoelingen wordt koud kraanwater gebruikt.
•• Selecteer de geschikte watertemperatuur voor
het type was dat u wast. Volg de etiketten voor
de weefselverzorging voor de beste resultaten.
Gebruik deze functie om de bedieningsorganen
uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat
kinderen de cyclus veranderen of dit apparaat
bedienen.
Centrifugeren p
Gebruik deze optie om de draaisterkte
te veranderen. Druk herhaaldelijk op de
Centrifugeren knop om het snelheidsniveau te
veranderen.
OPMERKING
•• Zodra deze functie is ingesteld, zijn alle
knoppen vergrendeld behalve de Vermogen
knop.
•• Als de bedieningsorganen vergrendeld zijn,
worden CL en de resterende tijd op het display
getoond tijdens het wassen terwijl het kinderslot
ingeschakeld is.
•• Het uitschakelen van de stroom zal deze functie
niet resetten. U moet deze functie deactiveren
voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.
1
Druk op de knop Vermogen.
2
Kies een wasprogramma.
3
1
Druk op de knop Centrifugeren om de RPM
te selecteren.
2
4
Druk op de knop Start/Pauze.
OPMERKING
Het bedieningspaneel vergrendelen
Schakel het apparaat in.
Houd de Einduitstel en Artikel toevoegen
knop 3 seconden ingedrukt om deze functie te
activeren.
•• Een pieper zal klinken, en CL zal verschijnen op
het display.
•• Wanneer u Nee selecteert, zal de machine korte
tijd blijven draaien om snel water af te voeren.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
1
Schakel het apparaat in.
Signal on/off q
2
Houd de Einduitstel en Artikel toevoegen
knop 3 seconden ingedrukt om deze functie uit
te schakelen.
Deze functie werkt enkel als het apparaat
ingeschakeld is.
•• Houd de knoppen Spoelen+ en Voorwas
tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt
om de pieptoon aan/uit te zetten.
OPMERKING
•• Zodra deze functie is ingesteld, wordt deze
instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is
uitgeschakeld.
•• Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u
dit proces.
24
SMART FUNCTIES
De LG SmartThinQapplicatie gebruiken
Deze functie is enkel beschikbaar op het model met
het a of b logo.
Voor u de LG SmartThinQ in
gebruik neemt
1
Controleer de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router (WLAN-netwerk).
•• Als de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router te ver is, wordt de
signaalsterkte zwak. Het duurt lang om
de applicatie te registreren of faalt om de
applicatie te installeren.
2
Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
uit.
3
Verbind uw smartphone met de draadloze
router.
NL
•• LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding of
voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die
door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
•• Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te
ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
van het Wifi-signaal te verbeteren.
•• De Wi-Fi kan mogelijk niet verbinden of de
verbinding kan worden onderbroken vanwege de
thuisnetwerk omgeving.
•• Indien de netwerkverbinding niet correct werkt,
kan de oorzaak liggen bij de netwerkprovider.
•• De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
•• Het toestel kan niet geregistreerd worden
vanwege problemen met het draadloze signaal.
Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact
en wacht één minuut om het opnieuw te proberen.
•• As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
uitzondering toe.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
•• De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
•• Als het beveiligingsprotocol van de router
is ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het
netwerk niet instellen. Gebruik andere
beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt
aanbevolen) en registreer het product opnieuw.
LG SmartThinQ installeren
Zoek de LG SmartThinQ app in de Google Play
Store of de Apple App Store op een smartphone.
Volg de instructies om de app te downloaden en te
installeren.
OPMERKING
•• Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, moet
u controleren of het Wi-Fi f icoon op het
bedieningspaneel is verlicht.
•• Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz
Wi-Fi-netwerken. Om uw netwerkfrequentie
te controleren kunt u contact opnemen met
uw internet service provider of raadpleeg uw
draadloze router handleiding.
Wifi-functie
Communiceer met het apparaat via een
smartphone met gebruik van de gemakkelijke
smartphone-functies.
Wasprogramma
(Starten op afstand, Download prog.)
Stel een gewenst programma in of download het en
bedien het vanop afstand.
25
NL
Trommelreiniging coach
Het gebruik van deze functie
Deze functie laat zien hoeveel cycli er overblijven
voordat de Trommelreiniging cyclus wordt
uitgevoerd.
1
Druk op de knop Vermogen.
2
Plaats het wasgoed in de trommel.
3
Houd de knop Starten op afstand ingedrukt
gedurende 3 seconden om deze functie in te
stellen.
Smart Diagnosis
4
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Start een programma met de
LG SmartThinQ-applicatie op uw smartphone.
OPMERKING
Energiebewaking
Controleer het energieverbruik van de onlangs
gebruikte programma's en het maandelijks
gemiddelde.
Instellingen
Er zijn verschillende functies beschikbaar.
Pushnotificatie
Deze functie is om de statuskennisgeving te
informeren zodat de gebruiker de status van het
apparaat kan herkennen. De meldingen worden
in werking gesteld, zelfs als de LG SmartThinQ
applicatie uitgeschakeld is.
OPMERKING
•• Als u uw draadloze router vervangt, een andere
internetprovider kiest of uw wachtwoord wijzigt,
moet u het geregistreerde apparaat verwijderen
van de LG SmartThinQ app en het opnieuw
registreren.
•• De applicatie kan worden gewijzigd met het
oog op de verbetering van het apparaat zonder
voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.
•• Functies kunnen per model variëren.
Het gebruik van het apparaat van
op afstand
Starten op afstand
Gebruik een smartphone om uw apparaat
op afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
26
•• Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de
applicatie LG SmartThinQ. Als de cyclus niet
wordt gestart, zal de wasmachine wachten om
de cyclus te starten tot deze op afstand wordt
uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de modus
'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
•• Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal de
deur automatisch worden vergrendeld.
Deze functie uitschakelen
Als de functie ingeschakeld is, moet u de knop
Starten op afstand knop ingedrukt houden
gedurende 3 seconden om deze functie uit te
schakelen. Deze functie moet worden uitgeschakeld
zodat de app handmatig kan worden gebruikt.
Download prog.
Download een nieuwe en speciale cyclus die niet is
opgenomen in de basiscycli op het apparaat.
Apparaten die met succes zijn geregistreerd kunnen
een verscheidenheid aan speciale cycli downloaden
specifiek voor het apparaat.
Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het
apparaat worden opgeslagen.
Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat
is voltooid, behoudt het product de gedownloade
cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.
NL
Specificaties voor draadloze
LAN-module
Model
LCW-004
Frequentiebereik
2412 tot 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Uitgangsvermogen
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(max.)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Draadloze functie S/W versie: V 1.0
Om rekening te houden met de gebruiker moet dit
apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een
minimumafstand van 20 cm tussen het apparaat en
het lichaam.
Verklaring van overeenstemming
LG Electronics verklaart hierbij dat de wasmachine
van het type radioapparatuur in overeenstemming is
met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar
op het volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
Informatiebericht over Open
Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van
drie jaar na onze laatste zending van dit product.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
informatie ontvangt.
Smart Diagnosis via een
Smartphone
Deze functie is enkel beschikbaar op het model met
het c of d logo.
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt.
Deze functie kan niet worden geactiveerd, tenzij het
apparaat is aangesloten op het stopcontact. Als het
apparaat niet kan worden ingeschakeld, moet de
probleemoplossing worden uitgevoerd zonder deze
functie.
Stroomverbruik bij standbymodus
Stroomverbruik bij stand-bymodus /
0,5 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by
2,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat
automatisch laat overschakelen
naar de stand-bymodus en/
of uit-stand en/of de toestand
waarin netwerkgebonden stand-by
beschikbaar is
20 min.
27
NL
Smart Diagnosis gebruiken
Smart Diagnosis (Slimme
diagnose) via het
klantinformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om
contact op te nemen met de servicemedewerker,
niet tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de knop Vermogen om het apparaat
in te schakelen.
•• Druk niet op andere knoppen.
2
Wanneer u wordt gevraagd dit te doen, plaatst
u het mondstuk van de telefoon dicht bij het
Smart Diagnosis-pictogram.
x.
Ma
mm
10
3
Houd de knop Watertemp. ingedrukt
gedurende 3 seconden.
4
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
•• Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
•• Als de callcentermedewerker niet in staat
is om een nauwkeurige registratie van
de gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
28
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen
zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in staat
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor
analyse doorgegeven informatie.
OPMERKING
•• Deze functie is afhankelijk van de lokale
gesprekskwaliteit.
•• De communicatieprestaties verbeteren en u
krijgt een betere service als u gebruik maakt van
de vaste telefoon.
•• Als de gegevensoverdracht slecht is vanwege
een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u
mogelijk niet de beste diagnoseservice.
ONDERHOUD
NL
WAARSCHUWING
•• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op
een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig
letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
•• Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Ze
kunnen de deklaag beschadigen.
Reinigen na elke wasbeurt
Zorg na het wassen
•• Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u
de deur en de binnenkant van de pakking af om
eventueel vocht te verwijderen.
•• Laat de deur een beetje open zodat het
trommelinterieur kan drogen.
•• Veeg het apparaat met een droge doek af om
eventueel vocht te verwijderen.
Deur
•• Was met een vochtige doek aan de buitenkant
en de binnenkant en droog vervolgens met een
zachte doek.
WAARSCHUWING
•• Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te
demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen
op het bedieningspaneel om het apparaat te
bedienen.
De binnenkant schoonmaken
•• Gebruik een handdoek of een zachte doek om
rond de deuropening en het deurglas te vegen.
•• Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan
het einde van het programma. Vochtige artikelen
in het apparaat kunnen kreuken, kleuren
overdragen en geurtjes veroorzaken.
Het apparaat periodiek
reinigen
WAARSCHUWING
•• Laat de deur open om het trommel interieur te
drogen, maar alleen als het veilig is en kinderen
onder toezicht staan.
De buitenkant reinigen
Een goede verzorging van het apparaat kan de
levensduur verlengen.
Exterieur
•• Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk. Veeg af
met een vochtige doek.
•• Veeg het af met een vochtige doek en dan weer
met een droge doek om ervoor te zorgen dat er
geen vocht in de kast gewrichten of spleten blijft.
•• Druk niet op het oppervlak op het display met
scherpe voorwerpen.
Trommelreiniging
Gebruik deze functie om de binnenkant van het
apparaat schoon te maken.
Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit
programma, op een hoger toerental. Voer deze
functie een keer per maand uit (of vaker indien
nodig) om opgehoopt wasmiddel en andere resten
te verwijderen.
1
Verwijder alle kleding of artikelen uit het
apparaat en sluit de deur.
2
Open de wasmiddellade en voeg een
antikalksteenpoeder toe aan het compartiment
voor het hoofdwasmiddel.
•• Plaats de tabletten in de trommel.
3
Sluit de wasmiddellade langzaam.
29
NL
4
Schakel de stroom in en selecteer
Trommelreiniging.
•• tcL verschijnt op het scherm.
5
Druk op de knop Start/Pauze om te starten.
6
Nadat het programma is voltooid, laat u de deur
open, zodat de opening, flexibele pakking en
de glazen deur kunnen drogen.
2
Reinig het filter met een gemiddeld harde
borstel.
WAARSCHUWING
•• Laat de deur open zodat de binnenzijde van
het apparaat kan drogen maar zorg ervoor dat
kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het
apparaat kunnen komen.
Het watertoevoerfilter reinigen
De waterinlaat filter verzamelt kalk of kleine
voorwerpen die zich in het water dat aan het
apparaat wordt geleverd bevinden. Reinig de
waterinlaat filter regelmatig.
OPMERKING
•• Schakel de kraan uit als het apparaat gedurende
langere tijd (bijvoorbeeld tijdens vakantie) niet
wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de
directe omgeving is.
•• 1E foutmelding zal op het controlepaneel worden
weergegeven als er geen water in de lade van
het wasmiddel komt.
•• Als het water bijzonder hard is of sporen van
kalk bevat, is het mogelijk dat het filter op de
watertoevoer verstopt is.
1
30
Schakel de kraan uit en schroef de
watertoevoerslang los.
Het pompfilter schoonmaken
Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine
voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig
of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van
een goed werkend apparaat.
Laat het water afkoelen voor u het afvoerpompfilter
reinigt. Open de deur in een noodsituatie of voer
een noodevacuatie uit.
1
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2
Open de afdekkap en trek de slang eruit.
3
Schroef de afvoerdop a los en laat het water
eruit lopen. Schroef het afvoerpompfilter b
langzaam los om het water eruit te laten lopen
en kleine voorwerpen te verwijderen.
NL
4
Na het reinigen van het afvoerpompfilter moet
u het afvoerpompfilter verwijderen en de
afvoerdop monteren.
5
Sluit de afdekkap.
LET OP
•• Wees voorzichtig bij het aftappen omdat het
water warm kan zijn.
•• Voer het Trommel reinigen-programma een keer
per maand uit (of vaker indien nodig) om resten
wasmiddel en ander vuil te verwijderen.
3
Gebruik een doek of een kleine niet-metalen
borstel om de uitsparingen in de opening van
de lade schoon te maken.
•• Verwijder al het residu uit de bovenste en
onderste delen van de uitsparing.
4
Veeg al het vocht uit de lade van het wasmiddel
met een zachte doek of handdoek.
5
Monteer de onderdelen van de lade opnieuw in
de correcte vakken en voer de lade opnieuw in.
De wasmiddellade reinigen
Het wasmiddel en de wasverzachter kunnen
ophopen in de wasmiddellade. Verwijder de lade
en de onderdelen van de lade en controleer een
of twee maal per maand of er een ophoping is van
wasmiddel of wasverzachter.
1
Verwijder de wasmiddellade door de lade recht
naar buiten te trekken tot ze stopt.
•• Verwijder de lade terwijl u op de
ontgrendelingsknop drukt aan de binnenkant
van de lade van het wasmiddel.
2
Verwijder al het opgehoopte wasmiddel en
wasverzachter.
•• Spoel de lade en de onderdelen van
de lade met warm water om al het
opgehoopte wasmiddel en wasverzachter te
verwijderen. Gebruik uitsluitend water om de
wasmiddellade te reinigen. Droog de lade en
de onderdelen van de lade met een zachte
doek of handdoek.
31
PROBLEEMOPLOSSING
NL
Voor u service belt
De werking van het apparaat kan tot fouten en storingen leiden. De volgende tabellen bevatten mogelijke
oorzaken en opmerkingen voor het oplossen van een foutmelding of storing. U kunt de meeste problemen
zelf oplossen, waardoor u tijd en geld bespaart, omdat u geen LG Electronics servicecentrum hoeft te
bellen. De volgende tabel zou u moeten helpen bij het oplossen van problemen.
Foutmeldingen
Het apparaat is uitgerust met een automatisch foutmonitoringssysteem om problemen in een vroeg stadium
op te sporen en te diagnosticeren. Als dit apparaat niet goed functioneert of helemaal niet functioneert,
controleer dan het volgende voordat u het LG Electronics servicecentrum belt.
Symptomen
1E
INLAATFOUT
Mogelijke oorzaken en oplossing
Watervoorziening is niet voldoende op die locatie. Water komt het
apparaat niet of langzaam binnen.
•• Probeer een andere kraan in het huis.
De waterkraan is niet volledig open. Water komt het apparaat niet of
langzaam binnen.
•• Open de kraan volledig.
Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.
•• Trek de slang recht of installeer de waterinlaatslang opnieuw
Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.
•• Controleer en reinig het filter van de inlaatslang.
Wanneer er een waterlek is in de aqua stop-toevoerslang, brandt het
indicatielampje rood.
•• Vervang de aqua stop-toevoerslang.
OE
WATERUITLAAT FOUT
Afvoerslang is geknikt of verstopt. Water in het apparaat kan niet
weglopen of loopt langzaam weg.
•• Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
•• Controleer en reinig het afvoerfilter.
UE
ONBALANS FOUT
Het apparaat heeft een systeem dat de onbalans in het apparaat
detecteert en corrigeert.
•• Het wasgoed kan aan het einde van de cyclus te nat zijn, herschik het
wasgoed om een goede centrifugering mogelijk te maken. Sluit de deur en
druk op de Start/Pauze knop. Het kan even duren voordat het apparaat
begint te draaien. De deur moet op slot zijn voordat er een draai kan
worden gemaakt.
De lading is te klein. Dit systeem kan stoppen met draaien of zelfs de
draaicyclus helemaal onderbreken als individuele zware voorwerpen
(b.v. badmat, badjas, enz.) zijn geladen.
•• Voeg 1 of 2 soortgelijke items toe om de was in evenwicht te brengen. Sluit
de deur en druk op de Start/Pauze knop. Het kan even duren voordat het
apparaat begint te draaien. De deur moet op slot zijn voordat er een draai
kan worden gemaakt.
32
NL
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
dE dE1 dEz dE4
DEUR FOUT
Deursensordefect.
•• Bel het LG Electronics servicecentrum. Het telefoonnummer van uw lokale
LG Electronics servicecentrum staat vermeld op het garantiebewijs.
tE
FOUTBEHEER
Dit is een bedieningsfout.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LE
MOTOR
VERGRENDELD FOUT
Overbelasting in de motor
•• Laat het apparaat 30 minuten rusten tot de motor afgekoeld is en herstart
het programma.
FE
OVERSTROMING FOUT
Teveel water gevuld door een defecte waterklep.
•• Sluit de waterkraan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
PE
DRUKSENSOR FOUT
Waterniveausensordefect.
•• Sluit de waterkraan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
vs
TRILLINGSENSOR
FOUT
Trillingsensor defecten.
•• Bel voor service.
FF
BEVROREN FOUT
Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren?
•• Giet warm water in de trommel om de afvoerslang en de afvoerpomp de
ontdooien. Dek de afvoerslang af met een warme, natte handdoek.
AE
WATERLEKKAGE
Waterlekken.
•• Bel voor service.
PF
STROOMPANNE
De stroom van het apparaat is uitgevallen.
•• Herstart het programma.
Geluiden die u kunt horen
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
Ratelend en
rammelend geluid
Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden,
kunnen in de trommel geraakt zijn.
•• Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als
het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service
bellen.
Bonkend geluid
Zware was kan een bonkend geluid produceren. Dit is normaal.
•• Als het geluid blijft aanhouden, is het apparaat waarschijnlijk uit balans.
Stop en verdeel de was opnieuw.
De was kan uit balans zijn.
•• Pauzeer de cyclus en verdeel de was opnieuw nadat de deur opengaat.
33
NL
Symptomen
Vibrerend geluid
Mogelijke oorzaken en oplossing
Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd.
•• Verwijder verpakkingsmateriaal.
De was kan mogelijk ongelijk verdeeld zijn in de trommel.
•• Pauzeer de cyclus en verdeel de was opnieuw nadat de deur opengaat.
Niet alle nivelleringsvoeten staan stevig en gelijk op de vloer.
•• Raadpleeg De wasmachine waterpas zetten om de nivellering van het
apparaat aan te passen.
De vloer is niet hard genoeg.
•• Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de Vereisten
voor de installatieplaats om de correcte locatie te selecteren.
Gebruik
Symptomen
Er is een waterlek.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Huisafvoerpijpen zijn verstopt.
•• Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.
Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang
of verstopte afvoerslang.
•• Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter
regelmatig.
Het apparaat werkt
niet.
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld vanwege inactiviteit.
•• Dit is normaal. Druk op de knop Vermogen om het apparaat in te
schakelen.
De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact.
•• Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit.
De watertoevoer is uitgeschakeld.
•• Schakel de waterkraan volledig in.
34
NL
Symptomen
Het apparaat werkt
niet.
Mogelijke oorzaken en oplossing
De bedieningen zijn niet correct ingesteld.
•• Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk
op de knop Start/Pauze.
De deur is open.
•• Sluit de deur en zorg ervoor dat niets onder de deur geklemd is geraakt dat
het volledige sluiten van de deur kan beletten.
Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen.
•• Controleer de stroomonderbrekers/zekeringen bij u thuis. Vervang de
zekeringen of schakel de stroomonderbreker opnieuw in. Het apparaat
moet worden aangesloten op een afzonderlijk circuit. Het apparaat hervat
het programma waar het is gestopt zodra de stroom opnieuw wordt
ingeschakeld.
Het bedieningspaneel moet worden hersteld.
•• Druk op de knop Vermogen en selecteer het gewenste programma
opnieuw en druk op de knop Start/Pauze.
Start/Pauze is niet ingedrukt nadat het programma werd ingesteld.
•• Druk op de knop Vermogen knop en selecteer het gewenste programma
opnieuw en druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat wordt
uitgeschakeld als de knop Start/Pauze niet wordt ingedrukt binnen 15
minuten.
Extreem lage waterdruk.
•• Controleer een andere kraan in het huis om zeker te zijn dat de waterdruk
bij u thuis voldoende is.
Het apparaat verwarmt water of maakt stoom.
•• De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het
water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.
De knoppen werken
mogelijk niet correct.
De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het
apparaat start.
•• Controleer of het CL-pictogram brandt. U kunt de deur veilig openmaken
nadat het Deurvergrendeling-pictogram uitgaat.
De deur gaat niet open
De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het
apparaat start.
•• Controleer of het pictogram H brandt. U kunt de deur veilig openen nadat
het pictogram H uitgaat.
Het apparaat wordt
niet correct gevuld.
Het filter is verstopt.
•• Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.
De inlaatslangen kunnen vervormd zijn.
•• Controleer of de inlaatslangen niet vervormd of verstopt zijn.
Ontoereikende watertoevoer.
•• Zorg ervoor dat zowel de warm- als koudwaterkranen volledig ingeschakeld
zijn.
De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd.
•• Controleer de aansluitingen van de inlaatslangen.
35
NL
Symptomen
Het apparaat voert
geen water af.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Vervormde afvoerslang.
•• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.
Afvoer bevindt zich hoger dan 1,2 m boven de vloer.
•• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger ligt dan 1,2 m boven de
onderzijde van het apparaat.
Het wasmiddel
Er wordt te veel wasmiddel gebruikt.
wordt niet volledig
•• Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.
of helemaal niet
toegevoegd tijdens het
wassen.
Het programma duurt
langer dan normaal.
De lading is te klein.
•• Voeg meer items toe om het apparaat in staat te stellen de was in
evenwicht te brengen.
Zware voorwerpen worden gemengd met lichtere voorwerpen.
•• Probeer altijd voorwerpen met een vergelijkbaar gewicht te wassen om
het apparaat in staat te stellen het gewicht van de was voor het draaien
gelijkmatig te verdelen.
De lading is uit balans.
•• Verdeel de was handmatig opnieuw als de items in de war zijn geraakt.
De duur is uitgesteld
Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is
ingeschakeld.
•• Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm
is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan varieren.
Prestatie
Symptomen
Slechte verwijdering
van vlekken
36
Mogelijke oorzaken en oplossing
Eerder ingedroogde vlekken.
•• Items die eerder zijn gewassen kunnen vlekken hebben die zijn ingewerkt.
Deze vlekken kunnen moeilijk te verwijderen zijn en kunnen vereisen om op
de hand te wassen of voor te behandelen om te helpen bij het verwijderen
van vlekken.
NL
Symptomen
Vlekken
Mogelijke oorzaken en oplossing
Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven.
•• Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de
verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten
om overvulling te vermijden.
•• Sluit de dispenser lade voorzichtig.
Bleekmiddel of wasverzachter werd direct toegevoegd aan de was in de
trommel.
•• Gebruik altijd de wasmiddelladen om er zeker van te zijn dat de
wasmiddelen correct worden verdeeld op het juiste moment in het
programma.
De kledingstukken werden niet correct gesorteerd.
•• Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding
om verkleuring te voorkomen.
•• Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.
Kreuken
Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt.
•• Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het
programma.
Het apparaat is overbelast.
•• Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet
worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet
gemakkelijk sluiten.
De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd.
•• Spoelen met warm water kan kreuken maken in de kleding. Controleer de
aansluitingen van de inlaatslang.
Muffe of schimmelgeur De binnenzijde van de trommel is niet correct gereinigd.
in het apparaat.
•• Voer de Trommelreiniging-functie regelmatig uit.
De afvoerslang is niet correct gemonteerd, waardoor het water terug in
de wasmachine kan lopen.
•• Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet
geknikt of geblokkeerd wordt.
De wasmiddellade is niet regelmatig gereinigd.
•• Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de
lade-opening.
Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd,
waardoor het water terug in het apparaat kan lopen.
•• Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet
geknikt of geblokkeerd wordt.
Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren
ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen.
•• Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de
lade-opening.
37
NL
Wi-Fi
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat
en smartphone zijn
niet verbonden met
het Wifi-netwerk.
Het Wifi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is onjuist.
•• Zoek het Wifi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder
het, registreer daarna uw toestel op LG SmartThinQ
Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld.
•• Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel
via het Wifi-netwerk.
De naam van het draadloze netwerk (SSID) is foutief ingesteld.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse
letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
De frequentie van de router is niet 2,4 GHz.
•• Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz wordt ondersteund. Stel
de draadloze router in op 2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de
frequentie van de router te controleren.
De afstand tussen het toestel en de router is te groot.
•• Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is kan het signaal
zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd. Verplaats
de router zodat deze zich dichter bij het toestel bevindt.
38
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche
Gedelegeerde verordening (EU) No. 1061/2010 van de commissie
Naam of handelsmerk van de leverancier
LG
F*WN508*
Model van de leverancier
Nominaal vermogen
kg
8
Energie-efficiëntieklasse
A+++
Bekroond met een "EU Ecolabel prijs" onder
verordening [(EC) No 66/2010]
Nee
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AWC) in
kWu per jaar*1
kWu / jaar
117
Het standaard 60 ºC katoenprogramma met
volledige lading
kWu
0,60
Het standaard 60 ºC katoenprogramma met
gedeeltelijke lading
kWu
0,48
Het standaard 40 ºC katoenprogramma met
gedeeltelijke lading
kWu
0,45
Gewogen stroomverbruik van de uit-modus en
van de ingeschakeld-gelaten modus
W
0,45
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AWC) in liter
per jaar*2
liter / jaar
8800
Energieverbruik
Afficiëntieklasse centrifugeren-drogen op een
schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).
Maximale centrifugeersnelheid*3
Resterende vochtigheid*3
De standaard katoenprogramma's
A
rpm
1360
%
44
Katoen+R, , 60 °C / 40 °C
*4
De programmaduur
Het standaard katoenprogramma van 60 ºC met
volledige lading*5
min.
303
Het standaard katoenprogramma van 60 ºC met
gedeeltelijke lading*5
min.
251
Het standaard katoenprogramma van 40 ºC met
gedeeltelijke lading*5
min.
249
De duur van de ingeschakeld-gelaten modus (TI)
min.
10
Wasfase*6
dB(A)
52
Fase cntrifugeren*6
dB(A)
74
Akoestische geluidsemissie via de lucht
Vrijstaand
39
NL
*1: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60 ºC en 40 ºC met
volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële energieverbruik
hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
*2: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60°C en 40 ºC met
volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële waterverbruik
hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
*3: Bereikt voor het standaard 60 ºC katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 ºC
katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke lager is, en de resterende vochtigheid
bereikt voor het standaard 60 ºC katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 ºC
katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke groter is.
*4: De informatie in het waslabel en in de fiche wijst er op dat deze programma's geschikt zijn voor het
wassen van normaal vuil katoen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn op het gebied
van gecombineerd energie- en waterverbruik.
*5: Het standaard katoenprogramma is Katoen+ R , T volledige lading, Katoen+ R , T halve lading
en Katoen+ halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
*6: Uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en
centrigureerfasen voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading.
40
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
LAVE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela
simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en
toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation
pour référence ultérieure.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés
TABLE DES MATIÈRES
Ce manuel peut contenir des images ou un
contenu différent du modèle que vous avez
acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le
fabricant.
CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ��������� 3
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION...........................3
AVERTISSEMENT.............................................................................................3
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT......................................................8
Recyclage de votre ancien appareil...................................................................8
INSTALLATION................................................................................9
Pièces et spécifications......................................................................................9
Exigences du lieu d'installation........................................................................10
Déballer les appareils......................................................................................12
Mise à niveau de l’appareil..............................................................................12
Raccordement du tuyau d'entrée d’eau...........................................................13
Installation du tuyau de vidange......................................................................14
UTILISATION.................................................................................15
Aperçu du fonctionnement...............................................................................15
Préparation du linge.........................................................................................15
Ajouter de la lessive ou de l’adoucissant.........................................................16
Panneau de commande...................................................................................18
Tableau des programmes................................................................................19
Données de consommation.............................................................................23
Options et fonctions complémentaires.............................................................24
FONCTIONS SMART.....................................................................26
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ......................................................26
Utilisation de Smart Diagnosis.........................................................................29
MAINTENANCE.............................................................................30
Nettoyage après chaque lavage......................................................................30
Nettoyer l'appareil périodiquement..................................................................30
DÉPANNAGE.................................................................................33
Avant d'appeler le service................................................................................33
DONNÉES D'UTILISATION...........................................................40
Fiche produit....................................................................................................40
Consignes importantes relatives à la sécurité
FR
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter
les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation
dangereuse ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et
'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.
Messages de sécurité
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et
des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire
attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les
instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut
entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut
entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de
choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes
lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de
base, y compris les suivantes :
3
FR
Sécurité technique
•• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de
connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils
comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne
doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
•• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils
sont surveillés en permanence.
•• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout danger.
•• Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un
tapis.
•• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de
ménage seulement et non dans des applications telles que :
−−des cuisines du personnel dans des magasins, des bureaux et
d'autres environnements de travail,
−−des gîtes,
−−par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de
type résidentiel,
−−des environnements de type chambres d'hôtes,
−−des espaces à usage commun dans des immeubles ou dans des
laveries.
•• Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite
d'eau et des dommages matériels consécutifs.
•• La pression d'eau doit être comprise entre 100 et 1000 kPa.
•• La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à
laver est de 8 kg.
4
FR
Installation
•• Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,
défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou
cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
•• Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus
tenant l'appareil en toute sécurité.
•• Ne pas installer l’appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne
pas installer ou ranger l’appareil dans une zone en plein air, ou toute
autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le
vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
•• Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
•• Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise
sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un
centre de service agréé.
•• Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes
d'alimentation ou des rallonges.
•• Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable,
une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté
opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la
porte de l'appareil soit restreinte.
•• Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou
de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en
donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
•• Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un
conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être
branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre
conformément à tous les codes et règlements locaux.
•• Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un
risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel
de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil
est correctement mis à la terre.
•• Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle
ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un
électricien qualifié.
5
FR
Utilisation
•• Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
•• Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin
de faire fonctionner l'appareil.
•• Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel
qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du
propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
•• Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des
animaux domestiques.
•• Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des
produits chimiques, etc.
•• Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent
s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant
des dommages ou des blessures.
•• Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite
d'eau et des dommages matériels consécutifs.
•• Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives
(comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de
l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du
kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile
végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute
utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
•• Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le
tambour soit complètement arrêté.
•• En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le
centre d'information client LG Electronics.
•• Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est
ouverte.
•• Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
6
FR
•• Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles
(benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
•• Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser
qu'après dégel.
•• Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
•• Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de
l'appareil avec des mains mouillées.
•• Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet
lourd sur celui-ci.
•• Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou
couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que
des vêtements ou des draps.
•• Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne
doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
•• En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas
toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement
la zone.
Maintenance
•• Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise
de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et
poussière.
•• Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer
l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille
ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
•• Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour
le nettoyer.
•• Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour
la sortir de la prise de courant.
7
FR
Élimination
•• Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper
le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise
utilisation.
•• Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en
plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux
d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
•• Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou
éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux
soient piégés à l'intérieur.
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclage de votre ancien appareil
•• Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement
électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit faire l’objet d’un tri et d’une collecte sélective séparée.
•• Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances
dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d’éviter
des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine. L’équipement que
vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation
d’autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour
préserver les ressources de la planète.
•• Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l’a vendu ou
contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre
EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en
allant sur www.quefairedemesdechets.fr
8
INSTALLATION
FR
Pièces et spécifications
REMARQUE
•• L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
Vue avant
a
b
c
d
e
f
g
h
Panneau de commande
Bac distributeur de lessive
Tambour
Porte
Trappe
Filtre de pompe de vidange
Bouchon de vidange
Pieds réglables
Vue arrière
a Fiche d'alimentation
b Boulons de transport
c Tuyau de vidange
Accessoires
* Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement.
a
b
c
d
Tuyau d’entrée d’eau froide*
Clé
Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport*
Support coudé pour fixer le tuyau de vidange*
9
FR
Caractéristiques
Modèle
F*WN508*
Alimentation électrique
220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensions
(largeur x profondeur x hauteur)
600 mm X 560 mm X 850 mm
Poids de l'appareil
63 kg
•• Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'entrée d’eau.
Exigences du lieu
d'installation
5 mm
Avant d’installer l'appareil, vérifier les informations
suivantes pour vous assurer que l'appareil soit
installé au bon endroit.
Emplacement d'installation
•• Installez l'appareil sur un sol plat (Pente
admissible sous l'appareil : 1°).
•• Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en
mettant des morceaux de bois, de carton ou des
matériaux similaires sous l'appareil.
•• S'il est impossible d'éviter le positionnement de
l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un
poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm)
recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté
faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être
insérée entre les deux appareils.
•• Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil
est installé, il soit facilement accessible à un
technicien en cas de panne.
•• Lors de l’installation de l'appareil, régler les quatre
pieds à l'aide de la clé à boulon de transport qui
rendent l'appareil stable, et laisser un espace libre
d'environ 5 mm entre le dessus de l'appareil et le
dessous de n'importe quel plan de travail.
•• Un dégagement supplémentaire devrait être
à 100 mm du mur et 20 mm de l'arrière, de la
droite et de la gauche.
100 mm
10
20 mm
20 mm
AVERTISSEMENT
•• Cet appareil doit être utilisé uniquement à des
fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans
des applications mobiles.
REMARQUE
•• Si l’appareil est installé sur une plate-forme
surélevée, il doit être solidement fixé de manière
à éliminer le risque de chute.
Planchers en bois (planchers
suspendus)
Lors de l’installation de l’appareil sur un plancher
en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc
afin d’éviter des vibrations et des déséquilibres
excessifs.
FR
•• Pour éviter des vibrations, nous vous
recommandons de placer des coupelles en
caoutchouc a d'au moins 15 mm d'épaisseur
sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins
deux poutres de plancher avec des vis.
•• Si possible, installer l'appareil dans l'un des
angles de la pièce, où le sol est plus stable.
•• Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire
les vibrations.
ATTENTION
•• Cet appareil doit être utilisé uniquement à des
fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans
des applications mobiles.
•• Si l'appareil est installé sur un sol instable
(par ex. sol en bois), la garantie ne couvre
pas les dommages et les coûts engendrés par
l'installation sur le sol instable.
REMARQUE
•• Vous pouvez acheter des coupelles en
caoutchouc (pièce n° 4620ER4002B) auprès du
centre de service LG Electronics.
Ventilation
•• S'assurer que la circulation d'air autour de
l'appareil ne soit pas entravée par des tapis,
carpettes, etc.
Température ambiante
•• Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui
puissent atteindre une température négative. Des
tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression.
La fiabilité de l'unité de commande électronique
peut être altérée à des températures inférieures
au point de congélation.
•• Si l'appareil est livré en hiver et que la
température est négative, placer l'appareil à
température ambiante pendant quelques heures
avant de le mettre en service.
Raccordement électrique
•• Ne pas utiliser de rallonge ni de double
adaptateur.
•• Toujours débrancher l'appareil et couper l'entrée
en eau après utilisation.
•• Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le câblage
électrique en vigueur.
•• L'appareil doit être positionné de sorte que la
prise soit facilement accessible.
•• La prise secteur doit être à moins de 1 mètre de
part et d'autre de l'appareil.
AVERTISSEMENT
•• Les réparations sur l'appareil ne doivent être
effectuées que par le personnel qualifié. Les
réparations effectuées par des personnes
inexpérimentées peuvent provoquer des
blessures ou de graves dysfonctionnements.
Contacter votre centre de service LG Electronics.
•• La fiche doit être branchée dans une prise
appropriée, installée et mise à la terre
conformément à tous les codes et règlements
locaux.
11
FR
Déballer les appareils
2
Retirer les assemblages de boulons en les
agitant légèrement en les tirant.
Soulever l'appareil de sa base en
mousse
3
Remettre les capuchons de trous.
•• Installer les capuchons de trous b b inclus
dans l'ensemble d'accessoires ou fixés à
l'arrière.
* Cette fonctionnalité est disponible sur certains
modèles seulement.
Après avoir retiré le matériau en carton et
d'expédition, soulever l'appareil de sa base en
mousse.
•• S'assurer que le support de cuve a* se détache
avec la base et ne soit pas collé au fond de
l'appareil.
•• Si vous devez poser l'appareil pour retirer la
base en carton b, toujours protéger le côté de
l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne
pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.
Mise à niveau de l’appareil
Vérifier le niveau
*
Retirer les boulons d’assemblage
1
12
Commencer par les boulons de transport du
bas a et utiliser la clé (incluse) pour desserrer
complètement les boulons de transport en les
tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
La mise à niveau de l'appareil évite les bruits
et les vibrations inutiles. Vérifier si l'appareil est
parfaitement à niveau après l'installation.
•• Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque
supérieure de l’appareil en diagonale, ajuster de
nouveau les pieds.
Réglage et mise à niveau des
pieds
Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être
aligné et parfaitement à niveau.
•• Si l'appareil n'est pas aligné ni à niveau, il risque
d'être endommagé ou de ne pas fonctionner
correctement.
FR
1
Tournez les pieds réglables comme requis si le
sol est inégal.
•• N'insérez pas de morceaux de bois, etc.,
sous les pieds.
•• Assurez-vous que les quatre pieds soient
stables et reposent sur le sol.
REMARQUE
•• Un placement et une mise à niveau appropriés
de l'appareil assureront un fonctionnement long,
régulier et fiable.
•• L’appareil doit être de niveau et tenir fermement
en position.
•• Il ne doit pas osciller dans les angles sous la
charge.
•• Ne pas laisser les pieds de l’appareil se mouiller.
Tout manquement à le faire peut provoquer des
vibrations ou du bruit.
Raccordement du tuyau
d'entrée d’eau
Note pour le raccordement
2
Vérifiez si l'appareil est parfaitement de niveau
à l’aide d’un niveau à bulle a.
•• La pression de l'eau doit être comprise entre
100 kPa et 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf/cm²). Si la
pression de l'eau est supérieure à 1000 kPa un
dispositif de décompression doit être installé.
•• Ne pas serrer excessivement le tuyau d'entrée
d'eau sur toutes les vannes.
•• Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le
remplacer si nécessaire.
Vérifier le joint en caoutchouc sur
le tuyau d'entrée d’eau
Deux joints en caoutchouc a sont fournis avec
les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour
empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le
raccordement aux robinets soit suffisamment serré.
3
Fixer les pieds de réglage avec les écrous
de blocage b en les tournant dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre contre le
fond de l'appareil.
4
Vérifiez que tous les écrous de blocage situés
au bas de l’appareil sont correctement fixés.
13
FR
Raccordement d'un tuyau au
robinet d'eau
Tuyau de type vissé à un robinet avec
filetage
Visser le raccord du tuyau à l’alimentation en eau,
avec un raccord fileté de ¾”.
Installation du tuyau de
vidange
Pour modèle avec pompe à
vidange
Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus
de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau
de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange
lentement.
•• Une bonne fixation du tuyau de vidange
permettra de protéger le sol contre les
dommages dus à des fuites d'eau.
REMARQUE
•• Avant de raccorder le tuyau d’entrée au robinet
d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les
substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.)
des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un
seau et vérifier la température de l'eau.
_DN
Raccordement d'un tuyau à
l'appareil
Visser la conduite d'eau à l'alimentation en eau à
l'arrière de l’appareil.
•• Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas
le faire entrer de force dans l'appareil. Cela
entraînerait un bruit anormal.
•• Lors de l'installation du tuyau de vidange à un
évier, l'attacher avec une ficelle.
REMARQUE
•• Après avoir terminé la connexion, en cas de
fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes.
Utiliser le type de robinet le plus classique pour
l'alimentation en eau. Si le robinet soit carré ou
trop grand, retirer la plaque de guidage avant
d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
•• S'assurer que le tuyau ne soit pas plié ou pincé.
14
UTILISATION
FR
Aperçu du fonctionnement
Préparation du linge
Utilisation de l'appareil
Trier le linge pour obtenir les meilleurs résultats
de lavage, puis le préparer conformément aux
symboles figurant sur les étiquettes d'entretien.
Avant le premier lavage, sélectionner le programme
de lavage Katoen (Coton) et ajouter une moitié
de la lessive. Démarrer l'appareil sans linge. Cela
éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour
qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.
1
Trier le linge et charger les articles.
•• Trier le linge par type de textile, degré de
salissure, couleur et capacité de charge au
besoin. Ouvrir la porte et charger les articles
dans l’appareil.
2
Ajouter de la lessive ou de l’adoucissant.
•• Ajouter la quantité appropriée de lessive dans
le bac à produits lessiviels. Si nécessaire,
ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant
dans les zones appropriées du bac.
3
Mettre l'appareil sous tension.
•• Appuyez sur le bouton Power pour mettre
l'appareil sous tension.
4
Choisir le cycle souhaité.
•• Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs
reprises ou tourner le bouton sélecteur de
cycle jusqu'à ce que le programme désiré
soit sélectionné.
•• Sélectionner maintenant une température de
lavage et une vitesse d'essorage. Prendre
garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de
vos vêtements.
5
Démarrer le cycle.
•• Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
commencer le cycle. L'appareil s'active
brièvement sans eau pour mesurer le poids
de la charge. Si le bouton Départ/Pause
n'est pas appuyé sous 15 minutes l’appareil
s’éteint et tous les réglages sont perdus.
6
Fin de cycle.
•• Lorsque le cycle est terminé, une mélodie
retentit. Retirer immédiatement vos
vêtements de l’appareil pour réduire le
froissement. En enlevant la charge, vérifier
qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent
être pris dans le joint autour de la porte.
Tri des vêtements
•• Pour de meilleurs résultats de lavage, trier vos
vêtements en fonction de l’étiquette d'entretien
indiquant le type de tissu et la température de
lavage. Ajuster la vitesse d'essorage pour les laver.
•• Degré de salissure (très sale, normal, légèrement
sale) : séparer les vêtements en fonction du degré
de salissure. Si possible, ne pas laver les articles
très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
•• Couleur (blanc, clair, sombres) : laver
séparément les vêtements foncés ou teints en
couleurs blanches ou claires. Le mélange de
vêtements teints avec des vêtements clairs
peut entraîner un transfert de la teinture ou une
décoloration des vêtements plus clairs.
•• Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) :
laver séparément les tissus produisant des
peluches à partir des tissus collecteurs de
peluches. Les producteurs de peluches peuvent
provoquer des bouloches et des peluches sur les
collecteurs de peluches.
Vérifier l'étiquette d'entretien du
tissu
Symboles sur les étiquettes d’entretien
Les symboles vous indiquent le contenu des tissus
de vos vêtements et comment les laver.
Symbole
Type de lavage / tissu
•• Lavage normal
•• Coton, Tissus mélangés
•• Synthétiques
•• Synthétique, Tissus mélangés
•• Lavage Spécial Délicat
•• Délicat
•• Lavage à la main seulement
•• Laine, soie
•• Ne pas laver
REMARQUE
•• Les tirets situés sous le symbole vous donnent
des informations sur le type de tissu et
l’allocation maximale de contraintes mécaniques.
15
FR
Vérifier les vêtements avant le
chargement
•• Combiner gros et petits articles dans une charge.
Charger d’abord les gros articles. Les gros
articles ne doivent pas représenter plus de la
moitié de la charge totale.
•• Ne pas laver de petits articles simples. Ajouter 1
à 2 articles similaires à la charge pour éviter une
charge déséquilibrée.
•• S'assurer de vider toutes les poches. Les objets
tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes,
stylos, pièces de monnaie et clés peuvent
endommager votre appareil et vos vêtements.
•• Retirer les articles du joint souple pour empêcher
des dommages aux vêtements et au joint de la
porte.
Ajouter de la lessive ou de
l’adoucissant
Dosage de la lessive
•• Laver les articles délicats (bas, soutien-gorge à
armatures) dans un filet de lavage.
•• Fermer les fermetures à glissière, les crochets
et les attaches de sorte que ces éléments
n'accrochent pas les autres vêtements.
•• Prétraiter la saleté et les taches en saturant la
saleté et les taches avec un détergent dissous et
en les brossant afin de les éliminer.
•• Vérifier les plis du joint flexible (gris) et enlever
tous les petits objets.
ATTENTION
•• Vérifier si le linge se coince entre la porte et
le joint, car le linge pourrait être endommagé
pendant le lavage.
•• La lessive doit être utilisée conformément aux
instructions du fabricant de la lessive et choisie
selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la
température de lavage.
•• Réduire la quantité de lessive si un excès de
mousse se forme.
•• Une trop grande quantité de lessive entraîne un
excès de mousse qui cause un mauvais lavage.
•• Lorsque vous utilisez une lessive liquide, suivre les
directives fournies par le fabricant de la lessive.
•• Vous pouvez verser de la lessive liquide
directement dans le bac à lessive principal si vous
commencez le cycle de lavage immédiatement.
•• Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez
la fonction Einduitstel (Fin différée) ou si vous
avez sélectionné l’option Voorwas (Prélavage)
car le liquide peut durcir.
•• L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée
selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la
charge et le degré de salissure du linge. Pour de
meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
•• Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de
choisir le détergent et la température de l'eau :
•• Utiliser uniquement des lessives adaptées au
type de vêtement :
−− Les lessives liquides sont souvent conçues
pour des applications spéciales, par ex. pour
des tissus couleur, de la laine, du linge délicat
ou foncé.
−− La lessive en poudre convient à tous types de
tissus.
−− Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des
vêtements blancs et pâles, utiliser une lessive en
poudre avec un agent de blanchiment.
−− La lessive est distribuée à partir du
distributeur au début du cycle de lavage.
16
FR
REMARQUE
•• Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut
provoquer des blocages, de mauvaises
performances de rinçage ou des odeurs.
•• Pleine charge : conformément aux
recommandations du fabricant.
•• Charge partielle : ¾ de la quantité normale
•• Charge minimale : ½ charge
Ajouter de la lessive
2
Charger le linge dans le tambour et fermer la
porte.
REMARQUE
•• Ne pas mettre de tablettes dans le tiroir.
Ajouter un assouplissant
•• Ajouter un assouplissant jusqu'à la ligne de
remplissage maximum.
•• Lessive de lavage principal a seulement ~ J
•• Lessive de prélavage b et lavage principal a ~
d#J
REMARQUE
•• Utiliser la quantité appropriée de lessive. Un
excès de lessive, d'agent de blanchiment ou
d'assouplissant peut provoquer un débordement.
•• En sélectionnant l’ Voorwas (Prélavage) diviser
la dose en ⅓ pour le prélavage et en ⅔ pour le
lavage principal.
Ajouter une tablette de lessive
La tablette de lessive est également disponible lors
du lavage du linge.
1
Ouvrir la porte et mettre la tablette de lessive
dans le tambour.
•• Fermer délicatement le bac distributeur.
•• Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à
lessive pendant plus de 2 jours. L'assouplissant
peut durcir.
•• L'assouplissant sera automatiquement ajouté au
cours du dernier cycle de rinçage.
•• Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en eau.
•• Ne pas utiliser de solvants (par ex. benzène,
etc.).
REMARQUE
•• Le fait de verser un excès d’assouplissant audessus de la ligne de remplissage maximum peut
provoquer une distribution trop précoce, ce qui
peut tacher les vêtements.
•• Ne pas verser d’assouplissant directement sur le
linge, car cela pourrait le tacher.
Ajouter un adoucisseur d'eau
Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut
être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans
les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.
•• Ajouter d'abord la lessive, puis l'adoucisseur
d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur
l'emballage.
17
FR
Panneau de commande
Caractéristiques de panneau de commande
a Bouton Power
•• Appuyer sur le bouton Power pour mettre l'appareil sous et hors tension.
b Bouton Programme
•• Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
•• Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
c Bouton Départ/Pause
•• Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour démarrer ou lancer un cycle de lavage.
•• Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour arrêter temporairement un cycle de lavage.
d Options et fonctions complémentaires
•• Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.
•• Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant
3 secondes. Le symbole correspondant s’allume sur l’écran.
•• Pour utiliser la fonction Starten op afstand (Dem. à distance) se référer à SMART FUNCTIONS.
•• Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné.
−− f : cette icône s’allume lorsque l’appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.
e Affichage
•• L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque
l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.
−− 18:88: Lorsqu'un programme est sélectionné, l'heure par défaut du programme sélectionné est
affichée. La durée par défaut peut être modifiée en fonction de l'option sélectionnée.
−− k : Lorsque le linge est en cours de lavage, cette icône est allumée.
−− l : Lorsque le linge est rincé à la fin du programme de lavage, cette icône est allumée.
−− p : Lorsque le linge est essoré pour éliminer l’eau du linge, cette icône s’allume.
−− H : Lorsque cette icône est allumée, la porte ne peut pas être ouverte.
18
FR
f AI DD
•• AI DD M fournit le lavage et l’essorage désirés.
•• M est activé quand les programmes Katoen (Coton), Mix (Mix 40°C) et Easy Care (Synthétiques)
sont sélectionnés et utilisés.
Tableau des programmes
Programme de lavage
Programme
Katoen (Coton)
Description
Offre de meilleures performances en combinant divers mouvements de tambour.
Utiliser pour des vêtements de couleur solide (chemises, chemises de nuit,
pyjamas, etc.) et une charge en coton normalement sale (sous-vêtements).
Charge max.
Évaluation
Bonne température
40 °C (Froid à 95 °C)
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
Programme
Katoen+ (Coton+)
Charge max.
Description
Offre des performances de lavage optimisées pour de grandes quantités de linge
avec une consommation d'énergie réduite.
Utiliser pour des vêtements de couleur solide (chemises, chemises de nuit,
pyjamas, etc.) et des articles en coton normalement sales (sous-vêtements).
Évaluation
Bonne température
60 °C (Froid à 60 °C)
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
Programme
Mix (Mix 40°C)
Charge max.
Description
Permet de laver divers tissus simultanément.
Utiliser pour divers types de tissus, à l'exception d’articles spéciaux (soie/délicat,
vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux).
3 kg
Bonne température
40 °C (Froid à 60 °C)
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
Programme
Easy Care (Synthétiques)
Charge max.
Description
Adapté aux chemises décontractées qui ne nécessitent pas de repassage après
lavage.
Utiliser pour la polyamide, l’acrylique, le polyester.
Bonne température
40 °C (froid à 60 °C)
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
3 kg
19
FR
Programme
Nachtprogramma (Ultra silence)
Description
Produit moins de bruit et de vibrations tout en permettant d'économiser de
l'argent en utilisant l'électricité pendant la nuit.
Utiliser pour des vêtements de couleur solides (chemises, chemises de nuit,
pyjamas, etc.) et coton blanc légèrement sale (sous-vêtements).
Charge max.
4,5 kg
Bonne température
40 °C (Froid à 60 °C)
Vitesse d’essorage max.
1000 tr/min
Programme
Anti-Allergie (Anti-allergie)
Charge max.
Description
Aide à éliminer les allergènes tels que les acariens, le pollen et les poils.
3 kg
Bonne température
60 °C
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
Programme
Extra verzorging Stoom
(Baby Care Vapeur)
Charge max.
Description
Prend soin des vêtements avec un mouvement doux et une meilleure
performance par la vapeur.
4,5 kg
Bonne température
60 °C
Vitesse d’essorage max.
1000 tr/min
Programme
Fijne Was (Délicat)
Charge max.
Description
Convient aux vêtements délicats tels que les sous-vêtements, chemisiers, etc.
2 kg
Bonne température
20 °C (Froid à 40 °C)
Vitesse d’essorage max.
800 tr/min
Programme
Hand/Wol (Main/Laine)
Charge max.
Description
Pour les vêtements délicats lavables à la main et à la machine tels que la laine
lavable, la lingerie, les robes, etc. (Utilisez une lessive pour les laines lavables
en machine). Utilisez-le pour la laine, la soie, les vêtements lavables à la main,
le linge délicat et fragile.
2 kg
Bonne température
30 °C (Froid à 40 °C)
Vitesse d’essorage max.
800 tr/min
Programme
Sportkleding (Textiles sport)
Charge max.
Description
Convient aux vêtements spéciaux comme les articles de sport et de plein air.
Utiliser pour le coolmax, le gore-tex, le molleton et le sympatex.
Bonne température
40 °C (Froid à 40 °C)
Vitesse d’essorage max.
800 tr/min
20
3 kg
FR
Programme
Snelwas 30 (Rapide 30)
Description
Fournit une durée de lavage rapide pour de petites charges et des vêtements
légèrement sales.
Charge max.
2 kg
Bonne température
20 °C (Froid à 40 °C)
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
Programme
Donsdeken (Couette)
Charge max.
Description
Pour les gros articles comme les couvre-lits, les oreillers, les housses de
canapé, etc. Utilisez-le pour la literie en coton sauf articles spéciaux (linge
délicat, laine, soie, etc.) avec garnissage : couettes, oreillers, couvertures,
housses de canapé avec garnissage léger.
Bonne température
Froid (Froid à 40 °C)
Vitesse d’essorage max.
1000 tr/min
1 pièce de
linge
Programme
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)
Description
Il s'agit d’une fonction spéciale pour nettoyer l'intérieur de votre appareil.
Programme
Download prog.
(Programme téléchargé)
Description
Charge max.
1 pièce de
linge
Le Programme Download prog. (Programme téléchargé) vous permet
de télécharger des programmes de lavage nouveaux et spéciaux sur
votre lave-linge avec un smartphone. Le programme par défaut est activé
Spoelen (Rinçage) + Centrifugeren (Essorage).
Bonne température
-
Vitesse d’essorage max.
1400 tr/min
REMARQUE
•• Sélectionner la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes
souhaités.
•• Lors du lavage, prenez toujours garde à l'étiquette d'entretien de vos vêtements.
•• La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction du modèle, du programme et des
conditions de charge.
21
FR
Options supplémentaires
Programme
Voorwas
(Prélavage)
Einduitstel
(Fin différée)
Artikel toevoegen
(Ajout de Linge)
Spoelen+
(Rinçage+)
Intensief
(Intensif)
Katoen (Coton)
#
#
#
#
#
Katoen+ (Coton+)
#
#
#
#
Mix (Mix 40°C)
#
#
#
#
#
Easy Care
(Synthétiques)
#
#
#
#
#
Nachtprogramma
(Ultra silence)
#
#
#
#
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
#
#
#
#
Fijne Was (Délicat)
#
#
#
#
Hand/Wol
(Main/Laine)
#
#
#
#
Sportkleding
(Textiles sport)
#
#
#
#
Extra verzorging
Stoom (Baby Care
Vapeur)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Snelwas 30
(Rapide 30)
Donsdeken
(Couette)
#
Trommelreiniging
(Nettoyage de la
cuve)
Download prog.
(Programme
téléchargé)
* Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.
22
FR
Données de consommation
Programmes de lavage principal
F*WN508*
Programme
Katoen+
(Coton+)
R*
Temp. (°C)
Charge (kg)
Durée
(h:mm)
Eau (L)
Énergie
(kWh)
Humidité
résiduelle
(%)
T
8
05:03
40
0,60
44
T
4
04:11
30
0,48
44
S
4
04:09
30
0,45
44
* Le programme coton standard est Katoen+ (Coton+) R, T pleine charge, Katoen+ (Coton+) R, T
demi charge, et Katoen+ (Coton+) S demi-charge conformément à la réglementation (EU) No. 1061/2010
et EN 60456.
REMARQUE
•• Les résultats des tests dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température
d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, du type et de la quantité
de lessive et des fluctuations de l'alimentation électrique et d'options supplémentaires choisies.
•• Une lessive neutre est recommandée.
•• La température de lavage réelle peut différer de la température des programmes de lavage indiquée
dans le tableau.
23
FR
Options et fonctions
complémentaires
Vous pouvez utiliser les options et fonctions
supplémentaires pour personnaliser les
programmes.
Spoelen (Rinçage) l
Utiliser cette option pour sélectionner le
numéro de rinçage en appuyant sur le bouton
Spoelen+ (Rinçage+). Cette option est
recommandée pour les personnes allergiques à la
lessive.
Spoelen+ (Rinçage+) G
Utiliser cette option pour ajouter une fois un
rinçage.
Voorwas (Prélavage)
Utiliser cette option pour laver le linge très sale.
1
Appuyez sur le bouton Power.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyez sur le bouton Voorwas (Prélavage).
4
Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Intensief (Intensif)
Utiliser cette option pour laver le linge
normalement et très sale.
Einduitstel (Fin différée)
Utiliser cette fonction pour démarrer et arrêter
automatiquement l'appareil au bout d'un intervalle
de temps spécifié.
1
Appuyez sur le bouton Power.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyez sur le bouton Einduitstel (Fin
différée) pour régler un temps requis.
4
Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
•• Le délai est le temps à la fin du programme, non
pas le début. Le temps de fonctionnement réel
peut varier en raison de la température de l'eau,
du linge et d'autres facteurs.
•• Pour annuler la fonction, le bouton Power doit
être appuyé.
•• Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette
fonction.
Wi-Fi f
Lorsque le WLAN est connecté, l’icône Wi-Fi
s'allume sur le panneau de commande.
Artikel toevoegen (Ajout de Linge)
Utiliser cette option pour ajouter ou enlever du
linge après démarrage du programme de lavage.
1
Appuyez sur le bouton Artikel toevoegen
(Ajout de Linge) lorsque la LED est allumée.
1
Appuyez sur le bouton Power.
2
Ouvrir la porte après son déverrouillage.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Ajoutez ou enlevez du linge.
3
Appuyez sur le bouton Intensief (Intensif)
pendant 3 secondes.
4
Fermer la porte et appuyer sur le bouton
Départ/Pause.
4
Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
•• Pour des raisons de sécurité, la porte reste
verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la
température est élevée à l’intérieur du tambour.
Il est impossible d'ajouter de la lessive pendant
cette période.
24
FR
Watertemp. (Temp.)
Kinderslot (Verrouillage enfant) i
Utiliser cette option pour sélectionner la
température de lavage et de rinçage en
combinaison pour le programme sélectionné.
Appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage
souhaité soit allumé. L'eau du robinet froide est
utilisée pour tous les rinçages.
•• Sélectionner la température d'eau appropriée au
type de charge à laver. Suivre les étiquettes de
soins des tissus pour de meilleurs résultats.
Utiliser cette fonction pour désactiver les
commandes. Cette fonction peut empêcher les
enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.
Centrifugeren (Essorage) p
Utiliser cette option pour changer la
puissance d’essorage. Appuyer sur le bouton
Centrifugeren (Essorage) à plusieurs reprises
pour changer le niveau de vitesse.
1
Appuyez sur le bouton Power.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyez sur le bouton Centrifugeren
(Essorage) pour sélectionner la vitesse
d'essorage.
4
Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
REMARQUE
•• Lorsque vous sélectionnez Nee (Non), elle
continuera à tourner pendant un court laps de
temps pour vidanger rapidement.
Signal on/off (Son On / Off) q
REMARQUE
•• Lorsque cette fonction est activée, tous les
boutons sont verrouillées, sauf le bouton
Power.
•• Lorsque les commandes sont verrouillées, CL et
la durée restante sont alternativement affichés
à l’écran pendant le lavage lorsque la sécurité
enfant est engagée.
•• La mise hors tension ne réinitialise pas cette
fonction. Vous devez désactiver cette fonction
avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.
Verrouillage du panneau de commande
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Appuyer et maintenir les boutons
Einduitstel (Fin différée) et Artikel
toevoegen (Ajout de Linge) pendant 3
secondes pour activer cette fonction.
•• Un signal sonore retentit et CL s'affiche à l'écran.
Déverrouillage du panneau de commande
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Appuyer et maintenir les boutons
Einduitstel (Fin différée) et Artikel
toevoegen (Ajout de Linge) pendant 3
secondes pour désactiver cette fonction.
Cette fonction ne fonctionne que lorsque l'appareil
est en marche.
•• Appuyez et maintenez les boutons
Spoelen+ (Rinçage+) et Voorwas (Prélavage)
simultanément pendant 3 secondes pour activer
cette fonction.
REMARQUE
•• Une fois cette fonction activée, le réglage est
mémorisé même après la mise hors tension.
•• Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il
suffit de répéter ce processus.
25
FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application
LG SmartThinQ
Cette fonctionnalité varie en fonction du modèle
avec un logo a ou b.
Avant d’utiliser LG SmartThinQ
1
Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil (Réseau WLAN).
•• Si la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil est trop éloignée, la puissance
du signal devient faible. L'installation de
l’application prend trop de temps ou échoue.
2
Désactiver les données mobiles ou les
données cellulaires sur votre smartphone.
3
Connectez votre smartphone au routeur sans
fil.
FR
•• Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il
se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez
un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du
signal.
•• Il se peut que le Wi-Fi ne se connecte pas ou
que la connexion soit coupée en raison de
l’environnement du réseau du domicile.
•• La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.
•• L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
•• L'appareil ne peut pas être enregistré en raison
de problèmes liés à la transmission du signal
sans fil. Débranchez l'appareil et attendez
environ une minute avant de réessayer.
•• Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé,
désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception
à ce dernier.
•• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être
composé d'une combinaison de chiffres et de
lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont
pas autorisés.)
•• L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut
varier en fonction du système d'exploitation du
téléphone (SE) et du fabricant.
•• Si le protocole de sécurité du routeur est
configuré sur WEP, il est possible que vous
ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez
le modifier par d'autres protocoles de sécurité
(WPA2 est recommandé) et enregistrer le produit
à nouveau.
Installation de LG SmartThinQ
Rechercher l’application LG SmartThinQ
dans Google Play Store & Apple App Store sur
un smartphone. Suivre les instructions pour
télécharger et installer l’application.
REMARQUE
•• Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que
l’icône Wi-Fi f s'allume sur le panneau de
commande.
•• L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi
2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence
de votre réseau, contacter votre fournisseur de
services Internet ou consulter le manuel de votre
routeur sans fil.
•• LG SmartThinQ ne saurait être tenu
responsable en cas de problèmes de connexion
au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/
erreurs provoqués par la connexion réseau.
26
Fonction Wi-Fi
Communiquez avec le dispositif depuis un
SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.
Programme du lave-linge
(Starten op afstand (Dem. à distance),
Download prog. (Programme téléchargé))
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.
FR
Nettoyage de la cuve
Utiliser cette fonction
Cette fonction indique le nombre de
cycles restants avant de lancer le cycle
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve).
1
Appuyez sur le bouton Power.
2
Mettre le linge dans le tambour.
3
Appuyer et maintenir le bouton
Starten op afstand (Dem. à distance)
pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
Smart Diagnosis
4
Cette fonction fournit des informations utiles pour
le diagnostic et la résolution de problèmes avec
l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.
Démarrer un cycle depuis l’application
LG SmartThinQ sur votre smartphone.
REMARQUE
Contrôle de l'Énergie
Vérifiez la consommation d'énergie des
programmes récemment utilisés et la moyenne
mensuelle.
Réglages
Diverses fonctions sont disponibles.
Alertes de notification
Cette fonction sert à indiquer la notification d'état
afin que l'utilisateur puisse reconnaître l'état de
l'appareil. Les notifications sont déclenchées même
si l’application LG SmartThinQ est désactivée.
REMARQUE
•• Si vous changez de routeur sans fil, de
fournisseur d'accès à Internet ou de mot de
passe, supprimer l’appareil enregistré de
l'application LG SmartThinQ et l’enregistrer à
nouveau.
•• L'application peut changer, dans le but
d'améliorer l’appareil, sans que les utilisateurs
n'en soient informés.
•• Les caractéristiques peuvent varier selon le
modèle.
Utilisation de l'appareil à distance
Starten op afstand (Dem. à distance)
Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil
à distance. Vous pouvez également surveiller le
fonctionnement de votre programme de sorte que
vous sachiez combien de temps il reste pour ce
programme.
•• Une fois cette fonction activée, vous pouvez
démarrer un cycle depuis l’application pour
smartphone LG SmartThinQ. Si le cycle ne
démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer
jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis
l'application ou que cette fonction soit désactivée.
•• Lorsque cette fonction est activée, la porte est
automatiquement verrouillée.
Désactiver cette fonction
Lorsque la fonction est activée,
appuyez et maintenez le bouton
Starten op afstand (Dem. à distance) pendant
3 secondes pour désactiver cette fonction. Cette
fonction doit être désactivée pour que l’appareil
puisse être utilisé manuellement.
Download prog. (Programme téléchargé)
Télécharger un cycle nouveau et spécial qui n’est
pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.
Les appareils enregistrés avec succès peuvent
télécharger parmi une variété de cycles de
spécialité spécifiques à l'appareil.
Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à
la fois.
Une fois le téléchargement d'un cycle dans
l'appareil est treminé, le produit garde le cycle
téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.
27
FR
Spécifications du module LAN
sans fil
Modèle
LCW-004
Plage de
fréquences
De 2412 à 2472 MHz
Puissance de
sortie (max.)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Fonction sans fil version logicielle : V 1.0
À l'attention de l'utilisateur, ce dispositif doit être
installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm
entre l'appareil et le corps.
Déclaration de conformité
Par la présente, LG Electronics déclare que le
lave-linge de type équipement radio est conforme
à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la
déclaration de conformité de l'UE est disponible à
l'adresse Internet suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas
Consommation d'énergie en veille
Consommation d'énergie en veille
0,5 W
Consommation d'énergie du
réseau en veille
2,0 W
Le laps de temps à l’issue
duquel la fonction de gestion
de la consommation, ou une
fonction similaire, font passer
automatiquement l’appareil en
mode veille et/ou d’arrêt et/ou dans
l’état assurant la veille en réseau
20 min.
28
Informations sur les logiciels
libres
Pour obtenir le code source sous la licence
publique générale, la licence publique générale
limitée, la licence publique Mozilla ou les autres
licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://
opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la
licence, ainsi que les exclusions de garantie et les
droits d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code
source sur CD-ROM moyennant le paiement des
frais de distribution (tels que les frais de support,
d'envoi et de manutention) sur simple demande
adressée par e-mail à opensource@lge.com.
Cette offre est valable pour une période de trois ans
à compter de la dernière expédition de ce produit.
Cette offre est valable pour tous les destinataires
de ces informations.
Smart Diagnosis à l'aide d'un
smartphone
Cette fonctionnalité varie en fonction du modèle
avec un logo c ou d.
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un
diagnostic précis par un centre d'information client
LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de
panne de l'appareil.
Cette fonction ne peut pas être activée tant que
l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation
électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous
tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide
de cette fonction.
FR
Utilisation de Smart
Diagnosis
4
Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce
que la transmission du signal soit terminée. Le
temps restant pour le transfert des données
s'affiche.
•• Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer
le téléphone lorsque les tonalités sont
transmises.
•• Si l'agent du centre d'appel n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement précis
des données, vous pouvez être invité à
réessayer.
5
Une fois le compte à rebours terminé et les
tonalités arrêtés, reprendre la conversation
avec l'agent de centre d'appel, qui sera
alors en mesure de vous aider grâce aux
informations transmises pour analyse.
Smart Diagnosis par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un
diagnostic précis par un centre d'information client
LG Electronics en cas de dysfonctionnement
ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction
uniquement pour communiquer avec le
représentant de service, pas pendant l'utilisation
normale.
1
Appuyez sur le bouton Power pour mettre
l'appareil sous tension.
•• N'appuyer sur aucun autre bouton.
2
Lorsque vous y êtes invité par le centre
d'appel, placez le microphone de
votre téléphone à proximité de l'icône
Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
10
3
REMARQUE
•• Cette fonction dépend de la qualité de l'appel
local.
•• Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur
service si vous utilisez le téléphone fixe.
•• Si le transfert des données est médiocre en
raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous
ne pourrez pas recevoir le meilleur service de
diagnostic.
Appuyez et maintenez le bouton
Watertemp. (Temp.) pendant 3 secondes.
29
MAINTENANCE
FR
AVERTISSEMENT
•• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de
cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
•• Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l’appareil. Ceux-ci
peuvent endommager la finition.
Nettoyage après chaque
lavage
Porte
•• Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon
humide, puis sécher avec un chiffon doux.
AVERTISSEMENT
Entretien après lavage
•• Une fois le cycle de lavage terminé, essuyer
la porte et le joint de porte pour éliminer toute
humidité.
•• Laisser la porte légèrement ouverte pour sécher
le tambour.
•• Essuyer l’appareil avec un chiffon sec pour
enlever toute l'humidité.
•• Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de
démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets
pointus sur le panneau de commande afin de
faire fonctionner l'appareil.
Nettoyage de l'intérieur
•• Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour
essuyer le contour de l'ouverture de la porte et le
verre de la porte.
•• Toujours retirer les éléments de l’appareil
une fois le cycle terminé. Laisser des articles
humides dans l’appareil peut causer des plis, un
transfert de couleur et des odeurs.
Nettoyer l'appareil
périodiquement
AVERTISSEMENT
•• Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du
tambour, mais uniquement si cela est sûr et si les
enfants sont surveillés.
Nettoyage de l'extérieur
Un bon entretien de l’appareil peut prolonger sa
durée de vie.
Extérieur
•• Essuyer immédiatement tout déversement.
Essuyer avec un chiffon humide.
•• Essuyer avec un chiffon humide, puis à nouveau
avec un chiffon sec en s’assurant qu'il n'y ait pas
d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
•• Ne pas appuyer sur la surface de l'écran avec
des objets pointus.
30
Trommelreiniging
(Nettoyage de la cuve)
Utiliser cette fonction pour nettoyer l'intérieur de
l'appareil.
Un niveau d'eau plus élevé est utilisé dans ce
programme à une vitesse d'essorage plus élevée.
Exécuter cette fonction une fois par mois (ou plus
souvent si nécessaire) pour éliminer l’accumulation
de lessive et d’autres résidus.
1
Retirer tout vêtement ou article de l’appareil et
fermer la porte.
2
Ouvrir le bac distributeur et ajouter une poudre
anti-calcaire au compartiment de lavage
principal.
•• Mettre les tablettes dans le tambour.
3
Fermer lentement le bac distributeur.
FR
4
Mettre l’appareil sous tension, puis sélectionner
le Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve).
•• tcL s'affiche à l'écran.
5
Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
commencer.
6
Après la fin du programme, laissez la porte
ouverte pour sécher l’ouverture de la porte, du
joint et du verre de la porte.
AVERTISSEMENT
•• Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur
de l'appareil que si les enfants sont surveillés à
la maison.
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau
Le filtre d'entrée d'eau recueille du calcaire ou de
petits objets éventuellement présents dans l'eau
fournie à l'appareil. Nettoyer régulièrement le filtre
d’entrée d’eau.
REMARQUE
•• Fermer le robinet d'alimentation à l’appareil si
l’appareil doit être laissé pendant une certaine
période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a
pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité
immédiate.
•• Le message d’erreur 1E s'affiche sur le panneau
de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans
le bac à lessive.
•• Si l'eau est très dure ou contient des traces
de calcaire, le filtre sur l'entrée d'eau peut être
obstrué.
1
Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau
d'arrivée d'eau.
2
Nettoyer le filtre avec une brosse à dents à
poils moyens.
Nettoyage du filtre de la pompe de
vidange
Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets
laissés dans le linge. Vérifier régulièrement que le
filtre est propre afin d'assurer le bon fonctionnement
de votre appareil.
Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la
pompe de vidange. Ouvrir la porte en cas d'urgence
ou effectuer une évacuation d'urgence.
1
Débrancher l'appareil.
2
Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.
3
Dévisser le bouchon de vidange a puis
égoutter l’eau. Dévisser lentement le filtre de
la pompe de vidange b pour vidanger l'eau et
enlever les petits objets.
31
FR
4
5
Après avoir nettoyé le filtre de la pompe de
vidange, le sortir et insérer le bouchon de
vidange.
Fermer la trappe.
ATTENTION
•• Lors de la vidange, prendre garde à la
température élevée de l'eau.
•• Exécuter le programme Nettoyage du tambour
une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire)
afin d'éliminer l'accumulation de lessive et
d'autres résidus.
32
Nettoyage du bac distributeur
La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler
dans le bac distributeur. Enlever le bac et les
composants du bac dans le bac et vérifier
l'accumulation de lessive ou d’assouplissant une ou
deux fois par mois.
1
Retirer le bac à lessive en le tirant jusqu'à ce
qu'il bute.
•• Retirer le tiroir tout en appuyant sur le bouton
de dégagement situé à l'intérieur du bac à
lessive.
2
Enlever l'accumulation de lessive et
d'adoucissant.
•• Rincer le bac et les composants du bac
à l'eau tiède pour enlever l'accumulation
de lessive et d'assouplissant. Utiliser
uniquement de l'eau pour nettoyer le bac
distributeur. Sécher le bac et les composants
du bac avec un chiffon doux ou une
serviette.
3
Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un
chiffon ou une petite brosse non-métallique
pour nettoyer la cavité.
•• Enlever tous les résidus des parties
supérieures et inférieures de la cavité.
4
Essuyer toute humidité de la cavité du bac à
lessive avec un chiffon doux ou une serviette.
5
Réassembler les composants du bac dans les
compartiments appropriés et insérez le bac.
DÉPANNAGE
FR
Avant d'appeler le service
L'utilisation de l'appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants
contiennent des causes possibles et des remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un
dysfonctionnement. Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des problèmes et économiser ainsi du
temps et de l'argent, car vous n'avez pas besoin d'appeler le centre de service LG Electronics. Le tableau
suivant devrait vous aider en cas de problème.
Messages d'erreur
L’appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer
les problèmes à un stade précoce. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du
tout, consulter ce qui suit avant d'appeler le centre de service LG Electronics.
Symptômes
1E
ERREUR D'ENTRÉE
Cause possible et solution
L’alimentation en eau n’est pas suffisante à cet endroit L'eau ne pénètre
pas dans l'appareil ou entre lentement.
•• Vérifier un autre robinet au domicile.
Le robinet d'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. L’eau
n’entre pas dans l’appareil ou entre lentement.
•• Ouvrir complètement le robinet.
Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).
•• Redresser le tuyau ou réinstaller le tuyau d’entrée d’eau
Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.
•• Vérifier et nettoyer le filtre du tuyau d'entrée.
Si une fuite d'eau s'est produite dans le tuyau d'alimentation Aqua Stop,
le voyant passe au rouge.
•• Remplacer le tuyau d'alimentation Aqua Stop.
OE
ERREUR DE SORTIE
D'EAU
Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. L'eau dans l'appareil ne
s'écoule pas ou s'écoule lentement.
•• Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est bouché.
•• Vérifier et nettoyer le filtre de vidange.
UE
ERREUR DE
DÉSÉQUILIBRE
L'appareil dispose d'un système qui détecte et corrige le déséquilibre
de l'appareil.
•• Le linge peut être trop humide à la fin du cycle, réorganiser le linge
pour permettre un essorage correct. Fermer la porte et appuyez sur le
bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que
l’appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que
l’essorage ne puisse être réalisé.
La charge est trop faible. Ce système peut arrêter de tourner ou même
interrompre le cycle d'essorage si des articles lourds (par ex. tapis,
peignoirs, etc.) sont chargés.
•• Ajouter 1 ou 2 articles similaires ou des articles pour aider à équilibrer le
linge. Fermer la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut
prendre quelques instants avant que l’appareil ne commence l'essorage.
La porte doit être verrouillée avant que l’essorage ne puisse être réalisé.
33
FR
Symptômes
Cause possible et solution
dE dE1 dEz dE4
ERREUR DE PORTE
Le capteur de porte est défaillant.
•• Veuillez appeler le centre de service LG Electronics. Vous pouvez trouver
le numéro de téléphone de votre centre de service LG Electronics local sur
la carte de garantie.
tE
Erreur de contrôle.
C'est une erreur de contrôle.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
LE
ERREUR DE MOTEUR
BLOQUÉ
Surcharge moteur
•• Laissez l'appareil reposer 30 minutes jusqu'à ce que le moteur soit refroidi,
puis redémarrez le cycle.
FE
ERREUR DE
DÉBORDEMENT
L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau.
•• Fermer le robinet d'eau.
•• Débrancher la prise d'alimentation.
•• Appeler le service.
PE
ERREUR DU CAPTEUR
DE PRESSION
Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.
•• Fermer le robinet d'eau.
•• Débrancher la prise d'alimentation.
•• Appeler le service.
vs
ERREUR DU CAPTEUR
DE VIBRATIONS
Le capteur de vibration est défaillant.
•• Appeler le service.
FF
DÉFAILLANCE DUE
AU GEL
Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe à vidange est-elle gelée
?
•• Alimentez le tambour en eau chaude afin de dégeler le tuyau de vidange
et la pompe de vidange. Couvrir le tuyau d'alimentation avec une serviette
humide et chaude.
AE
FUITE D'EAU
Fuite d'eau.
•• Appeler le service.
PF
PANNE ÉLECTRIQUE
L’appareil a subi une panne de courant.
•• Redémarrer le cycle.
Bruits éventuellement audibles
Symptômes
Cause possible et solution
Bruit de cliquetis
Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des
épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour.
•• Arrêter l'appareil, vérifier que le tambour ne contient aucun corps étranger.
Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contacter le service.
Claquement
Du linge lourd peut produire un claquement. C'est généralement normal.
•• Si le son continue, l’appareil est probablement déséquilibré. Arrêter et
répartir le linge.
Le linge peut être déséquilibré.
•• Mettre le cycle en pause et répartir le linge une fois la porte déverrouillée.
34
FR
Symptômes
Bruit de vibration
Cause possible et solution
Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.
•• Enlever les matériaux d'emballage.
Le linge peut être réparti de façon inégale dans le tambour.
•• Mettre le cycle en pause et répartir le linge une fois la porte déverrouillée.
Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et
uniforme au sol.
•• Voir la Mise à niveau de l'appareil pour régler la mise à niveau de
l'appareil.
Le sol n'est pas assez rigide.
•• Vérifier si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les Exigences du lieu
d'installation pour sélectionner le bon emplacement.
Utilisation
Symptômes
Fuite d'eau.
Cause possible et solution
Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.
•• Déboucher le tuyau de vidange. Contacter un plombier si nécessaire.
Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau
de vidange bouché.
•• Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Vérifier et nettoyer le filtre de
vidange régulièrement.
L'appareil ne
fonctionne pas.
Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.
•• C'est normal. Appuyez sur le bouton Power pour mettre l'appareil sous
tension.
L'appareil est débranché.
•• S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise qui fonctionne.
L'alimentation en eau est coupée.
•• Ouvrir complètement le robinet d'alimentation en eau.
35
FR
Symptômes
L'appareil ne
fonctionne pas.
Cause possible et solution
Les commandes ne sont pas correctement réglées.
•• Assurez-vous que le cycle soit correctement réglé. Fermez la porte et
appuyez sur le bouton Départ/Pause.
La porte est ouverte.
•• Fermer la porte et s'assurer que rien ne soit pris sous la porte l'empêchant
de se fermer complètement.
Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.
•• Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou
réenclencher le disjoncteur. L’appareil doit être sur un circuit de dérivation
dédié. L’appareil reprendra le cycle où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
Le contrôle doit être réinitialisé.
•• Appuyez sur le bouton Power puis resélectionnez le programme souhaité
et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un cycle a été réglé.
•• Appuyez sur le bouton Power puis resélectionnez le programme souhaité
et appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'appareil est hors tension si le
bouton Départ/Pause n'est pas appuyé dans les 15 minutes.
Pression d'eau extrêmement faible.
•• Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de
l'eau soit adéquate.
L’appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur.
•• La tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains
cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température
définie.
Les boutons peuvent
ne pas fonctionner
correctement.
La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois
l'appareil démarré.
•• Vérifiez si l’icône CL est allumée. Vous pouvez ouvrir la porte en toute
sécurité après que l’icône Deurvergrendeling (Verrouillage de porte)
s'éteint.
La porte ne s'ouvre
pas.
La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois
l'appareil démarré.
•• Vérifiez si l’icône H est allumée. Vous pouvez ouvrir la porte en toute
sécurité après que l’icône H s'éteint.
L'appareil ne
se remplit pas
correctement.
Le filtre est bouché.
•• S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont
pas obstrués.
Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés.
•• Vérifier que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués.
Alimentation en eau insuffisante.
•• S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps
ouverts.
Les tuyaux d'entrée chaude et froide sont inversés.
•• Vérifier les raccords du tuyau d'entrée.
36
FR
Symptômes
L'appareil ne vide pas
l'eau.
Cause possible et solution
Tuyau de vidange plié.
•• S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié.
Drain situé au-delà de 1,2 m au-dessus du sol.
•• Assurez-vous que le flexible de vidange ne dépasse pas 1,2 m au-dessus
du fond de l’appareil.
La lessive n'est pas
complètement ou pas
du tout distribuée.
Trop de lessive utilisée.
•• Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
Le temps de cycle
est plus long que
d'habitude.
La charge est trop faible.
•• Ajouter plus d'articles pour permettre à l’appareil d'équilibrer le linge.
Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.
•• Toujours essayer de laver des articles de poids similaire pour permettre à
l’appareil de répartir uniformément le poids du linge pour l'essorage.
La charge est déséquilibrée.
•• Répartir manuellement le linge si des articles s'enchevêtrent.
La durée est retardée.
Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est
activé.
•• C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée
estimée. La durée réelle peut varier.
Performance
Symptômes
Cause possible et solution
Mauvaise élimination
des taches
Taches apparues antérieurement.
•• Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui
ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger
le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Taches
L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt.
•• Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution
rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de
Javel ou l’assouplissant pour éviter un débordement.
•• Fermer délicatement le bac distributeur.
L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement au linge dans
le tambour.
•• Utiliser toujours les distributeurs pour assurer que les produits de lessive
sont correctement distribués au bon moment dans le cycle.
Les vêtements ne sont pas correctement triés.
•• Laver toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des
blancs pour prévenir la décoloration.
•• Ne jamais laver les articles très sales avec des articles peu sales.
37
FR
Symptômes
Froissement
Cause possible et solution
L'appareil n'est pas rapidement déchargé.
•• Toujours retirer les éléments de l’appareil une fois le cycle terminé.
L'appareil est surchargé.
•• L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être
surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
Les tuyaux d'entrée en eau chaude et froide sont inversés.
•• Un rinçage à l'eau chaude peut créer des plis dans les vêtements. Vérifiez
les raccords du tuyau d’entrée.
Odeur de renfermé
ou de moisi dans
l’appareil.
L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.
•• Exécuter la fonction de Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)
régulièrement.
Le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant un
siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l’appareil).
•• Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas
coudé ou bouché.
Le bac du distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement.
•• Nettoyer le tiroir distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de
l'ouverture du tiroir.
Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas
correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à
l'intérieur de l’appareil).
•• Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas
coudé ou bouché.
Si le tiroir distributeur de lessive n’est pas nettoyé régulièrement, des
odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances
étrangères.
•• Nettoyer le tiroir distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de
l'ouverture du tiroir.
38
FR
Wi-Fi
Symptômes
Votre appareil
ménager et votre
smartphone ne sont
pas connectés au
réseau Wi-Fi.
Cause possible et solution
Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est
incorrect.
•• Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis
enregistrez votre appareil sur LG SmartThinQ.
Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.
•• Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer
l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.
•• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de
chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.
•• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le
routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour
vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services
Internet ou le fabricant du routeur.
La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.
•• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal
peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement.
Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.
39
DONNÉES D'UTILISATION
FR
Fiche produit
Règlement délégué de la commission (EU) No. 1061/2010
Nom du fournisseur ou marque
LG
Modèle du fournisseur
F*WN508*
Capacité nominale
kg
8
Classe d'efficacité énergétique
A+++
Récompensé par le « prix Ecolabel européen »
en vertu du règlement [(CE) n° 66/2010]
Non
Consommation annuelle d'énergie pondérée
(AEC) kWh par an*1
kWh/an
117
Consommation d'énergie
Programme coton standard 60 ºC à pleine charge
kWh
0,60
Programme coton standard 60 ºC à charge
partielle
kWh
0,48
Programme coton standard 40 ºC à charge
partielle
kWh
0,45
W
0,45
litres/an
8800
Consommation d'énergie pondérée du mode
arrêt et du mode laissé en marche
Consommation annuelle d'eau pondérée (AWC)
en litres par an*2
Classe d'efficacité d'essorage-séchage sur
une échelle de G (peu économe) à A (le plus
économe).
Vitesse d'essorage maximum*3
Humidité résiduelle*3
Programmes coton standard
A
tr/min
1360
%
44
Coton+ R 60 °C / 40 °C
*4
Durée du programme
Programme coton standard 60 ºC à pleine
charge*5
min.
303
Programme coton standard 60 ºC à charge
partielle*5
min.
251
Programme coton standard 40 ºC à charge
partielle*5
min.
249
Durée du mode laissé en marche (Tl)
min.
10
Phase de lavage*6
dB(A)
52
Phase d’essorage*6
dB(A)
74
Émissions acoustiques aériennes
Autonome
40
FR
*1: Basé sur 220 cycles de lavage standard pour des programmes coton à 60 ºC et à 40 ºC à pleine
charge et à charge partielle, ainsi que sur la consommation des modes basse consommation. La
consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
*2: Basé sur 220 cycles de lavage standard pour des programmes coton à 60 ºC et à 40 ºC à pleine charge
et à charge partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
*3: Atteinte pour le programme coton standard à 60 ºC à pleine charge ou le programme coton standard à
40 ºC à charge partielle, selon la moins élevée, et taux d'humidité résiduelle atteints pour le programme
coton standard à 60 ºC à pleine charge ou le programme coton standard à 40 ºC à charge partielle,
selon le plus élevé.
*4: Auxquels se rapportent les informations contenues sur l'étiquette et la fiche, ces programmes convenant
pour nettoyer du linge coton normalement sale et ces programmes étant les plus efficaces en termes
d'énergie combinée et de consommation d'eau.
*5: Le programme coton standard est Katoen+ (Coton+) R , T pleine charge, Katoen+ (Coton+)
R , T demi charge, et Katoen+ (Coton+) demi-charge conformément à la réglementation
(EU) No. 1061/2010 et EN 60456.
*6: Exprimées en dB (A) pour 1 pW et arrondies au nombre entier le plus proche pendant les phases de
lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 ºC à pleine charge.
41
Note
Note
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising