LG | F4WV909P2 | User manual | LG F4WV909P2 Gebruikershandleiding

LG F4WV909P2 Gebruikershandleiding
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal
de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is
geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie
voor toekomstig gebruik.
NL
NEDERLANDS
F4WV910P2
F4WV909P2
MFL71425637
Rev.00_050519
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
bevatten die verschillen van het aangeschafte
model.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................................3
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK����������������3
WAARSCHUWING............................................................................................3
ZORG VOOR HET MILIEU................................................................................8
INSTALLATIE...................................................................................9
Onderdelen en specificaties...............................................................................9
Vereisten voor de installatieplaats................................................................... 11
Het apparaat uitpakken....................................................................................12
De wasmachine waterpas zetten.....................................................................13
De watertoevoerslang aansluiten.....................................................................14
De afvoerslang installeren...............................................................................16
GEBRUIK.......................................................................................17
Gebruiksoverzicht............................................................................................17
De lading wasgoed voorbereiden....................................................................17
Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen...................................................19
Bedieningspaneel............................................................................................21
Programmatabel..............................................................................................23
Verbruiksgegevens..........................................................................................27
Bijkomende opties en functies.........................................................................28
SMART FUNCTIES........................................................................31
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken.........................................................31
Smart Diagnosis gebruiken..............................................................................33
ONDERHOUD................................................................................34
Reinigen na elke wasbeurt...............................................................................34
Het apparaat periodiek reinigen.......................................................................34
PROBLEEMOPLOSSING..............................................................37
Voor u service belt...........................................................................................37
OPERATIONELE GEGEVENS......................................................44
Productfiche.....................................................................................................44
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NL
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET
GEBRUIK
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te
voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP '
zoals hieronder beschreven.
Veiligheidsberichten
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen
aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het
gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de
instructies om risico's te vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel
of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of
schade aan het product tot gevolg kan hebben.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik
van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen,
met inbegrip van de volgende, op:
3
NL
Technische veiligheid
•• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
•• Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
•• Indien het elektriciteitskoord beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke
gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
•• Ventilatieopeningen mogen niet door een tapijt worden gehinderd.
•• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet
voor toepassingen zoals:
- keuken voor personeel in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen;
- Landbouwhuisjes;
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- Bed - en ontbijt omgevingen;
- Ruimten voor gemeenschappelijk gebruik in huizenblokken, flats of
wasserettes
•• Gebruik een nieuwe slang of slangenset die bij het apparaat wordt
geleverd. Hergebruik van oude slangen kan leiden tot een waterlek
en dan schade aan eigendommen veroorzaken.
•• De waterdruk moet tussen 100 en 1000 kPa liggen.
•• De maximale capaciteit in sommige cycli voor het wassen van droge
kleding bedraagt:
4
F4WV910P2
F4WV909P2
10,5 kg
9 kg
NL
Installatie
•• Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
defecteonderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•• Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen
die het apparaat veilig vasthouden.
•• Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is
onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind,
regen of temperaturen onder het vriespunt.
•• Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
•• Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact en
neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
•• Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor
met dit apparaat aansluiten.
•• Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan
worden geopend.
•• Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing
vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg
van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
•• Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding
en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle
lokale wetten en verordeningen.
•• Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of
onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
•• Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als
deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact
worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
5
NL
Gebruik
•• Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren.
•• Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het
apparaat te bedienen.
•• Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
•• Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
•• Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen, zoals pluizen, papier, doeken, chemicaliën enz.
•• Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan
de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade
kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
•• Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd
werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek
veroorzaken en vervolgens schade aan de machine.
•• Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd,
gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of
explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine,
ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars,
terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het
apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
•• Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot
de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•• Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•• Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
•• Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
•• Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
•• Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter,
gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
6
NL
•• Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
•• Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•• Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
•• Was geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren,
of andere voorwerpen dan kledij of lakens in deze machine.
•• Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik
en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
•• In geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag
u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte
onmiddellijk goed te verluchten.
Onderhoud
•• Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen
van al het vocht en stof.
•• Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.
U schakelt de machine niet uit door deze in te stellen op de UIT- of
stand-bystand.
•• Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
•• Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te
trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het
stopcontact.
Verwijdering
•• Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel
weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te
voorkomen.
•• Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit
de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking
veroorzaken.
•• Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan
te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast
komen te zitten.
7
NL
ZORG VOOR HET MILIEU
Verwijdering van uw oude apparaat
•• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische
en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval
moeten worden verwijderd.
•• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten.Daarom helpt
een juiste verwijdering van uw oude apparaat bij het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan
herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het
repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen
worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
•• U kunt uw apparaat terugbrengen naar de winkel waar u het product hebt gekocht
of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens
van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest
geactualiseerde informatie voor uw land raadpleegt u www.lg.com/global/recycling
8
INSTALLATIE
NL
Onderdelen en specificaties
OPMERKING
•• Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het
apparaat te verhogen.
Vooraanzicht
a
b
c
d
e
f
g
h
Bedieningspaneel
Wasmiddellade
Trommel
Achteraanzicht
a
b
c
Stekker
Transportbouten
Afvoerslang
Deur
Afdekkap
Afvoerpomp filter
Aftapplug
Verstelbare poten
9
NL
Accessoires
* Deze functie kan variëren naargelang het model dat u gekocht hebt.
a
b
c
d
e
f
Koud water inlaatslang*
Moersleutel
Deksels voor het bedekken van transportboutgaten*
Antislipplaten*
Bocht om de afvoerslang vast te zetten*
Kabelbinder*
Specificaties
Model
Stroomvoorziening
Afmetingen
(breedte X diepte X hoogte)
Gewicht van het product
F4WV910P2
F4WV909P2
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm X 560 mm X 850 mm
70 kg
•• Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de waterinlaat.
10
NL
Vereisten voor de
installatieplaats
5 mm
Voor u het apparaat installeert, moet u de volgende
informatie raadplegen om zeker te zijn dat het
apparaat op een correcte locatie moet worden
geïnstalleerd.
Installatieplaats
•• Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer. (Toegestane helling onder het apparaat:
1°)
•• Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder
de wasmachine te corrigeren met stukken hout,
karton of soortgelijke materialen.
•• Als het onvermijdelijk is om de wasmachine
naast een gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen,
dient isolatie bedekt met aluminiumfolie (850
x 600 mm) aan de kant van het fornuis of de
kachel te worden ingevoegd tussen de twee
apparaten.
•• Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is
geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor
een technicus in het geval van een storing.
•• Stel de vier poten af met de meegeleverde
steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om
te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg
voor een ruimte van ongeveer 5 mm tussen de
bovenkant van de wasmachine en de onderkant
van een werkblad.
•• Er moet een bijkomende vrije ruimte worden
gelaten van 100 mm voor de muur en 20 mm
voor de achter-, rechter- en linkerzijde.
20 mm
20 mm
WAARSCHUWING
•• Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor
huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt
worden in mobiele toepassingen.
OPMERKING
•• Als het apparaat is geïnstalleerd op een
verhoogd platform, moet hij stevig worden
bevestigd om het risico van vallen te elimineren.
Houten vloeren (zwevende
vloeren)
Als u het apparaat installeert op een houten vloer
moet u rubberen cups gebruiken om te voorkomen
dat het apparaat te veel zou trillen of niet in
evenwicht zou staan.
•• Om trillingen te voorkomen, raden wij u aan
rubberen cups a van ten minste 15 mm dik aan
elke voet van de wasmachine te plaatsen die
met schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste
twee vloerbalken.
100 mm
11
NL
•• Indien mogelijk installeert u de wasmachine in
één van de hoeken van de kamer, waar de vloer
stabieler is.
•• Monteer de rubberen cups om de trillingen te
verminderen.
OPMERKING
•• U kunt rubberen cups (artikelnummer
4620ER4002B) kopen in het LG Electronics
servicecentrum.
Ventilatie
•• Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten,
vloerkleden, enz.
WAARSCHUWING
•• De stekker moet in een passend stopcontact
worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard
volgens alle lokale wetten en verordeningen.
Het apparaat uitpakken
Het apparaat optillen van de
schuimbasis
* Deze functie kan variëren naargelang het model
dat u gekocht hebt.
1
Verwijder de doos en het verpakkingsmateriaal
en til de wasmachine van de schuimbasis. Zorg
ervoor dat de kuipsteun a* met het onderste
gedeelte loskomt en niet vast blijft zitten aan de
onderkant van de wasmachine.
2
Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op
zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos
b te verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant
van de wasmachine beschermd is en leg deze
zachtjes neer. Leg de wasmachine NIET op de
voor- of achterkant.
Omgevingstemperatuur
•• Installeer de wasmachine niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk.
De betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen
onder het vriespunt.
•• Indien de machine wordt bezorgd in de winter
en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren
staan bij kamertemperatuur voordat u deze in
gebruik neemt.
Elektrische aansluiting
•• Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
•• Koppel de machine altijd los van het stopcontact
en schakel de waterinlaat uit na gebruik.
•• Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
•• De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
•• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Reparaties die door niet-deskundige personen
zijn uitgevoerd, kunnen tot letsel of tot ernstige
storingen leiden. Neem contact op met uw LG
Electronics servicecentrum.
•• Het stopcontact moet op zich minstens 1 meter
van de plaats van het apparaat bevinden.
12
*
NL
De bouten verwijderen
1
Start met de twee doorvoerschroeven onderaan
a en gebruik een sleutel (inbegrepen) om alle
doorvoerschroeven volledig los te draaien door
ze linksom te draaien.
2
Verwijder de bouten door ze licht te bewegen
terwijl u ze verwijdert.
3
Installeer de afdekkingen voor de gaten.
•• Lokaliseer de afdekkingen voor de gaten b
toegevoegd aan het accessoirespakket of
vastgemaakt aan de achterzijde.
De voeten aanpassen en
nivelleren
Wanneer u het apparaat installeert, moet het
apparaat worden uitgelijnd en perfect waterpas
staan. Als het apparaat niet correct uitgelijnd is en
waterpas staat, kan het schade oplopen of werkt
het apparaat mogelijk niet correct.
1
Draai de instelbare voeten naar wens als de
vloer ongelijk is.
•• Voeg geen stukjes hout, enz. onder de
voeten.
•• Zorg ervoor dat alle vier voeten stabiel staan
en op de vloer rusten.
2
Controleer of het apparaat perfect waterpas
staat met een waterpas a.
De wasmachine waterpas
zetten
De nivellering controleren
Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten
van de wasmachine drukt, mag de wasmachine
helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide
kanten). Als het apparaat schommelt wanneer u
de bovenplaat van het apparaat diagonaal indrukt,
moet u de voeten opnieuw aanpassen.
13
NL
3
Bevestig de instelvoeten met de borgmoeren
b door deze linksom te draaien tegen de
onderzijde van het apparaat.
4
Controleer of alle moeren onderaan op het
apparaat stevig zijn aangebracht.
3
Plaats de plakzijde a van de antislipplaat op
de vloer.
•• De meest doeltreffende methode is de
antislipplaten te monteren onder de voorste
platen. Als het moeilijk is de platen onder de
voorste voeten van het apparaat te plaatsen,
kunt u ze bevestigen onder de voeten
achteraan.
4
Plaats het apparaat op de antislipplaten.
•• Bevestig de plakzijde a van de antislipplaten
niet op de voeten van het apparaat.
OPMERKING
•• Juiste plaatsing en nivellering van het
apparaat zorgt voor een lange, regelmatige en
betrouwbare werking.
•• Het apparaat moet 100% horizontaal en stevig
vast staan.
•• Het mag niet ‘schommelen’ op de hoeken
wanneer het is geladen.
•• Laat de voeten van het apparaat niet nat
worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of
lawaai veroorzaken.
Antislipkussentjes gebruiken
Deze functie kan variëren naargelang het model dat
u gekocht hebt.
Als u de wasmachine op een gladde ondergrond
installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg
van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan
storingen veroorzaken door lawaai en trillingen. Als
dit gebeurt, installeert u de antislipkussentjes onder
de stelvoeten en past u het niveau aan.
1
Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast
te maken.
•• Gebruik een droge doek om vreemde
voorwerpen en vocht te verwijderen en
schoon te maken. Wanneer er vocht
achterblijft, kunnen de antislipkussentjes
wegglijden.
2
Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in
de installatieomgeving hebt geplaatst.
14
OPMERKING
•• Bijkomende antislipplaten zijn beschikbaar in het
LG Electonics servicecentrum.
De watertoevoerslang
aansluiten
Opmerking bij de aansluiting
•• De waterdruk moet tussen 100 kPa en
1000 kPa (1.0‒10.0 kgf/cm²) liggen. Als
de waterdruk hoger is dan 1000 kPa moet
een decompressiemechanisme worden
geïnstalleerd.
•• U mag de waterinlaatslangen niet te hard
aandraaien op de kranen.
•• Controleer regelmatig de staat van de slang en
vervang de slang indien nodig.
NL
De rubberen afdichting op de
waterinlaatslang controleren
Twee rubberen afdichtingen a worden geleverd
met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt
om waterlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de
verbindingen met de kranen voldoende stevig zijn
aangedraaid.
OPMERKING
•• Draai, alvorens de inlaatslang aan te sluiten op
de waterkraan, de waterkraan open om vreemde
voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand,
zaagsel, enz.) door te spoelen. Laat het water in
een emmer lopen en controleer de temperatuur
van het water.
Slang aansluiten op het apparaat
Schroef de waterleiding op de watertoevoer op de
achterzijde van het apparaat.
OPMERKING
De slang aansluiten op de
waterkraan
•• Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit
de slang na het voltooien van de aansluiting.
Gebruik de meest conventionele kraan voor de
watertoevoer. Als de kraan te vierkant of te groot
is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens de
kraan in de adapter te steken.
•• Zorg ervoor dat de slang niet vervormd of
geblokkeerd is.
De schroefdraadslang aansluiten op de kraan
met schroefdraad
Schroef de slangaansluiting op de watertoevoer die
een schroefdraadkoppeling van ¾” heeft.
15
NL
De afvoerslang installeren
Voor model met afvoerpomp
De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven
de vloer worden geplaatst. Water in het apparaat
wordt mogelijk niet of langzaam afgevoerd.
•• Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten.
Dit beschermt de vloer tegen schade door
waterlekkage.
_DN
•• Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet
geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit
zal een abnormaal geluid veroorzaken.
•• Maak de afvoerslang stevig vast met een
touwtje als u hem aansluit op een wastafel.
16
GEBRUIK
Gebruiksoverzicht
Het gebruik van het apparaat
Voor de eerste wasbeurt moet u het
Katoen (Coton)-wasprogramma selecteren en een
halve hoeveelheid wasmiddel toevoegen. Start het
apparaat zonder wasgoed. Dit verwijdert mogelijke
resten en water uit de trommel die tijdens de
fabricage kunnen zijn achtergebleven.
1
Sorteer het wasgoed en de geladen artikelen.
•• Sorteer het wasgoed volgens het soort stof,
vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid
wasgoed als dat nodig is. Open de deur en
laad de kleding in het apparaat.
2
Voeg wasmiddel of wasverzachter toe.
•• Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel
in de wasmiddellade. Voeg desgewenst
bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste
vakken van de wasmiddellade.
3
Schakel het apparaat in.
•• Druk op de knop Vermogen (Power) om het
apparaat in te schakelen.
4
Kies het gewenste wasprogramma.
•• Druk meerdere keren op de cyclus-knop of
draai de cyclus-keuzeknop tot de gewenste
cyclus is geselecteerd.
•• Selecteer nu een wastemperatuur en
centrifugeer-snelheid. Wanneer u wast,
moet u altijd de zorgetiketten van uw kleding
aandachtig lezen.
5
Begin het programma.
•• Druk op de knop
Start/Pauze (Départ/Pause) om het
programma te beginnen. De wasmachine
zal kort schudden zonder water om het
gewicht van de lading te meten. Wanneer
de knop Start/Pauze (Départ/Pause) niet
ingedrukt wordt binnen 15 minuten, zal de
wasmachine uitschakelen en zullen alle
instellingen worden verwijderd.
NL
6
Einde van het wasprogramma.
•• Wanneer het wasprogramma is voltooid,
klinkt er een geluid. Verwijder uw kleding
onmiddellijk uit het apparaat om kreuken te
verminderen. Controleer bij het verwijderen
van de lading op kleine voorwerpen die
rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.
De lading wasgoed
voorbereiden
Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten
en bereid het wasgoed voor in overeenstemming
met de symbolen op de zorglabels.
Het wasgoed sorteren
•• Voor de beste wasresultaten moet u uw kleding
sorteren volgens het symbool in de zorgetiketten
in overeenstemming met het soort stof en de
wastemperatuur en was ze met de aangepaste
centrifugeer-snelheid.
•• Scheid donkere kleuren altijd van lichte
kleuren en de witte was. Was kleding apart als
kleuren kunnen doorlopen of als overdracht
van kleurstof en pluis kan plaatsvinden,
waardoor witte en lichte kledingstukken kunnen
verkleuren. Was, indien mogelijk, geen zwaar
vervuild wasgoed samen met licht vervuild
wasgoed.
OPMERKING
•• Vuil (Erg, Normaal, Licht): Scheid de
kleding op basis van de hoeveelheid vuil.
De Intensief (Intensif)-optie is aanbevolen
wanneer u normaal en erg vuil wasgoed moet
wassen.
•• Kleur (Wit, Licht, Donker): Scheid witte kleding
van gekleurde stoffen. Was nieuwe donkere en
gekleurde kleding eerst afzonderlijk.
•• Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): Was
pluizende stoffen en stoffen die pluis aantrekken
apart.
17
NL
Het zorgetiket van de kleding
controleren
Symbolen op de zorgetiketten
De symbolen bieden u informatie over de stof van
uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.
Symbool
Soort wasgoed / stof
•• Normale was
•• Katoen, gemengde stoffen
•• Easy Care
•• Synthetisch, gemengde stoffen
•• Speciale fijne was
•• Fijne was
•• Uitsluitend handwas
•• Wol, zijde
•• Niet wassen
•• Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in
een wasnet.
•• Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te
zorgen dat deze artikelen niet blijven haken aan
andere kleren.
•• Behandel vuil en vlekken voor door een kleine
hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in
te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil
gemakkelijker loslaten.
•• Controleer de plooien van de flexibele pakking
(grijs) en verwijder eventuele kleine artikelen.
LET OP
•• Controleer of er wasgoed tussen de deur en de
pakking geklemd is geraakt. Zo niet kan dit uw
wasgoed beschadigen tijdens het wassen.
OPMERKING
•• De streepjes onder het symbool bieden u
informatie over het type stof en de maximale
toegelaten mechanische druk.
De kleding controleren voor het
laden
•• Combineer grote en kleine artikelen in één
lading. Laad eerste grote artikelen.
•• Grote artikelen mogen niet meer dan de helft
van de totale wasbelading uitmaken. Probeer
geen losse artikelen te wassen. Dit kan een
asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een
of twee soortgelijke artikelen toe.
•• Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen
zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen,
munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat
als uw kleding beschadigen.
18
•• Verwijder artikelen uit de flexibele pakking om
schade aan kleding en pakking te voorkomen.
NL
Wasmiddelen en
wasverzachters toevoegen
Dosering wasmiddel
•• Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de
instructies van de fabrikant en worden gekozen
volgens type, kleur en vervuiling van de stof en
de wastemperatuur.
•• Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er
teveel sop opkomt.
•• Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan
er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte
wasresultaten of veroorzaakt een zware
belasting van de motor.
•• Volg de richtlijnen van de producent van het
wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst
te gebruiken.
•• U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de
primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk
met het wasprogramma begint.
•• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik
maakt van Einduitstel (Fin différée) of als
u hebt gekozen voor Voorwas (Prélavage),
omdat de vloeistof kan uitharden.
•• Wasmiddelgebruik moet worden aangepast
volgens de watertemperatuur, de waterhardheid,
de grootte en het vervuilingsniveau van de
lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor
de beste resultaten.
•• Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat
u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
•• Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het
respectieve soort kleding:
−− Vloeibare wasmiddelen worden vaak
ontworpen voor specifieke doeleinden, bijv.
voor gekleurde stoffen, wol, fijnwas of donker
wasgoed.
OPMERKING
•• Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan
leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties
of geurtjes.
•• Volle lading: Volgens advies van de fabrikant.
•• Deellading: ¾ van de normale hoeveelheid
•• Minimum lading: ½ van de volle lading
Wasmiddel toevoegen
•• Wasmiddel enkel voor hoofdwas a ~ J
•• Wasmiddel voor voorwas b en hoofdwas a ~
d#J
OPMERKING
•• Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel.
Teveel wasmiddel, bleekmiddel of
wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop
overloopt.
•• Als u de Voorwas (Prélavage)-optie selecteert,
moet u de dosering verdelen over ⅓ voor de
voorwas en ⅔ voor de hoofdwas.
−− Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten
stof.
−− Voor betere wasresultaten van witte of heldere
kleding kunt u waspoeder met bleekmiddel
gebruiken.
−− Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade
gespoeld aan het begin van het
wasprogramma.
19
NL
Een wastablet toevoegen
Er zijn ook wastabletten beschikbaar wanneer u
wasgoed wilt wassen.
1
Open de deur en plaats de wastabletten in de
trommel.
•• Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen
in de wasmiddellade (wasverzachter kan
uitharden).
•• Wasverzachter wordt automatisch tijdens de
laatste spoelbeurt toegevoegd.
•• Open de lade niet terwijl het water wordt
toegevoerd.
•• U mag geen oplosmiddelen (bijv. benzeen, etc.)
gebruiken.
OPMERKING
•• Giet geen wasverzachter rechtstreeks op de
kleding omdat dit kan vlekken maken op uw
kleding.
2
Laad het wasgoed in de trommel en sluit de
deur.
OPMERKING
•• Plaats de tabletten niet in de lade.
Wasverzachter toevoegen
•• Vul niet tot boven de maximale vullijn.
Overvulling kan een vroege aflevering van de
wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op
de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade
langzaam.
20
Waterontharder toevoegen
Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan
worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen
te verminderen in regio's met een hard water
niveau.
•• Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de
waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals
gespecificeerd op de verpakking.
NL
Bedieningspaneel
Functies van het bedieningspaneel
a
Knop Vermogen (Power)
b
•• Druk op de knop Vermogen (Power) om het apparaat in of uit te schakelen.
Programmaknop
c
•• Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
•• Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
Knop Start/Pauze (Départ/Pause)
d
•• Deze Start/Pauze (Départ/Pause) knop wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te
pauzeren.
•• Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, drukt u op de Start/Pauze (Départ/Pause)
knop.
Bijkomende opties en functies
•• Bijkomende opties en functies zijn beschikbaar voor een betere wasprestatie. Meerdere opties en
functies kunnen worden aangepast.
•• Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3
seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm.
•• Om de functie Starten op afstand (Dem. à distance) te gebruiken, zie SMART FUNCTIONS
(slimme functies).
•• Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is
geselecteerd.
−− \ : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd na het stomen, licht dit pictogram op.
−− G : Als het cijfer van het spoelen wordt toegevoegd, licht dit pictogram op.
−− o : Wanneer erg vuil wasgoed intensief wordt gewassen, licht dit pictogram op.
−− f : Dit pictogram licht op als het apparaat verbonden is met een WLAN-netwerk.
21
NL
e
Scherm
f
•• Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer
het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
−− 18:88: Wanneer een programma wordt geselecteerd, wordt de standaard tijdsduur van het
geselecteerde programma weergegeven. De standaard tijdsduur kan worden gewijzigd in
overeenstemming met de geselecteerde optie.
−− k : Als het wasgoed wordt gewassen, licht dit pictogram op.
−− l : Als het wasgoed wordt gespoeld aan het einde van het wasprogramma, licht dit pictogram op.
−− p : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd om het water te verwijderen uit het wasgoed licht dit
pictogram op.
−− H : Als dit pictogram oplicht, kan de deur niet worden geopend.
AI DD
•• AI DD M biedt het gewenste wassen en centrifugeren.
•• M wordt ingeschakeld wanneer Katoen (Coton), Mix (Mix 40°C) en Easy Care (Synthétiques)
programma's worden geselecteerd en bediend wanneer de geselecteerde programma's
ingeschakeld zijn.
22
NL
Programmatabel
Wasprogramma
Programma
Katoen (Coton)
Beschrijving
Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende
wasbewegingen.
Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en
normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 95 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Katoen Eco (Coton+)
Beschrijving
Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder
energieverbruik.
Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en
normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).
Correcte temperatuur
60 °C (Koud tot 60 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
TurboWash 39
Beschrijving
Beëindigt het volledige programma binnen 39 minuten zonder de
wasprestaties en zorg voor de stof in gevaar te brengen.
Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding
(zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 60 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Mix (Mix 40°C)
Beschrijving
Maakt het mogelijk om verschillende stoffen tegelijkertijd te wassen.
Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding
(zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 60 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
Waardering
Waardering
5 kg
4 kg
23
NL
Programma
Easy Care (Synthétiques)
Beschrijving
Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken
na het wassen.
Gebruik voor Polyamide, acryl, polyester.
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 60 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Nachtprogramma (Ultra silence)
Beschrijving
Zorgt voor minder geluid en trillingen en bespaart geld door 's nachts stroom
te gebruiken.
Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en
normaal vervuild wit katoen (ondergoed).
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 60 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1000 tpm
Programma
Anti-Allergie (Anti-allergie)
Beschrijving
Helpt allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen.
Correcte temperatuur
60 °C
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Fijne Was (Délicat)
Beschrijving
Geschikt voor delicate kleding zoals ondergoed, blouses, etc.
Correcte temperatuur
20 °C (Koud tot 40 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
800 tpm
Programma
Hand / Wol was (Main/Laine)
Beschrijving
Voor handwas en machine wasbare delicate kleding zoals wasbare wol,
lingerie, jurken, etc. (Gebruik wasmiddel voor machine wasbare wol). Gebruik
voor wol, zijde, hand wasbare kleding, fijne was, gemakkelijk beschadigd
wasgoed.
Correcte temperatuur
30 °C (Koud tot 40 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
800 tpm
24
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
4 kg
5 kg
4 kg
3 kg
2 kg
NL
Programma
Sportkleding (Textiles sport)
Beschrijving
Geschikt voor speciale kleding zoals sportkledij en outdoor kledij.
Gebruik voor Coolmax, gore-tex, fleece en sympatex
Correcte temperatuur
40 °C (Koud tot 40 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
800 tpm
Programma
Snel 14 min. (Rapide 14)
Beschrijving
Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde
kleding.
Correcte temperatuur
20 °C (20 °C tot 40 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Programma
Donsdeken (Couette)
Beschrijving
Voor grotere artikelen, zoals dekbedden, kussens, sofa afdekkingen, enz.
gebruikt u voor katoen beddengoed behalve speciale kleding (fijne was, wol,
zijde, etc.) met vulling: donsdekens, kussens, dekens, sofa afdekkingen met
lichte vulling.
Correcte temperatuur
Koud (Koud tot 40 °C)
Maximale
centrifugeersnelheid
1000 tpm
Programma
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)
Beschrijving
Dit is een speciale functie om de binnenzijde van uw apparaat te reinigen.
Programma
Download prog. (Programme téléchargé)
Beschrijving
Het Download prog. (Programme téléchargé) programma biedt u de
mogelijkheid nieuwe en speciale wasprogramma's te downloaden naar
uw wasmachine via een smartphone. Het standaardprogramma is op
Spoelen (Rinçage) + Centrifugeren (Essorage).
Correcte temperatuur
-
Maximale
centrifugeersnelheid
1400 tpm
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
Maximale lading
3 kg
2 kg
1 stuk wasgoed
1 stuk wasgoed
OPMERKING
•• Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
•• Wanneer u wast, moet u altijd het zorglabel van uw kleding aandachtig lezen.
•• De werkelijke maximale centrifugeersnelheid kan variëren naargelang het model, programma en de
ladingvoorwaarden.
25
NL
Extra opties
Programma
Artikel
Kreukel
Einduitstel
Stoom Turbo Voorwas
toevoegen
Spoelen+ Intensief
(Fin
vermindering
(Vapeur) Wash (Prélavage)
(Ajout de
(Rinçage+) (Intensif)
différée)
Linge) (Défroissage)
Katoen
(Coton)
#
#
#
#
#
#
#
Katoen Eco
(Coton+)
#
#
#
#
#
#
#
TurboWash 39
#
#*
#
#
#
#
#
Mix
(Mix 40°C)
#
#
#
#
#
#
#
#
Easy Care
(Synthétiques)
#
#
#
#
#
#
#
#
Nachtprogramma
(Ultra silence)
#
#
#
#
#
#
#
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
#*
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Fijne Was
(Délicat)
#
Hand / Wol was
(Main/Laine)
Sportkleding
(Textiles sport)
#
#
#
#
Snel 14 min.
(Rapide 14)
#*
#
#
#
Donsdeken
(Couette)
#
#
#
#
#
#
#
Trommelreiniging
(Nettoyage
de la cuve)
Download prog.
(Programme
téléchargé)
* Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd.
26
#
#
NL
Verbruiksgegevens
Hoofdwas programma's
F4WV910P2
Programma
Temp. (°C)
Lading (kg)
Duur
(u:mm)
Water (L)
Energie
(kWu)
Resterende
vochtigheid
(%)
Katoen Eco
(Coton+)
R*
T
10,5
4:40
53
0,630
44
T
5,25
2:25
39
0,520
44
S
5,25
2:20
39
0,450
44
F4WV909P2
Programma
Temp. (°C)
Lading (kg)
Duur
(u:mm)
Water (L)
Energie
(kWu)
Resterende
vochtigheid
(%)
Katoen Eco
(Coton+)
R*
T
9
4:27
47
0,550
44
T
4,5
2:25
37
0,450
44
S
4,5
2:20
37
0,370
44
* Het standaard katoenprogramma is Katoen Eco (Coton+) R, T volle lading,
Katoen Eco (Coton+) R, T halve lading en Katoen Eco (Coton+) R, S halve lading in
overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
OPMERKING
•• De testresultaten hangen af van de waterdruk, water hardheid, water inlaattemperatuur,
kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading, wasmiddel op basis van hoe vuil het wasgoed is en
schommelingen in de elektriciteitstoevoer en gekozen bijkomende opties.
•• Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
•• De reële wastemperatuur kan verschillen van de temperatuur van de wasprogramma's vermeld in de
tabel.
27
NL
Bijkomende opties en
functies
U kunt de extra opties en functies gebruiken om de
programma's aan te passen.
Stoom (Vapeur)
Deze optie is gekenmerkt door de verbeterde
wasprestatie. Deze optie verbruikt weinig energie.
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Stoom (Vapeur).
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
Kreukel vermindering (Défroissage)
\
U kunt deze optie gebruiken om kreukels te
verminderen door te stomen na het centrifugeren.
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Houd de knop
Kreukel vermindering (Défroissage)
gedurende 3 seconden ingedrukt.
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
Turbo Wash
Deze optie is aanbevolen om wasgoed te wassen in
minder dan een uur, wat water en energie bespaart.
(op basis van de helft van het wasgoed)
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Turbo Wash.
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
28
LET OP
•• Wanneer u wasgoed toevoegt, moet u het
volledig in de trommel plaatsen. Als het
wasgoed geklemd raakt in de opening van het
deurluik kan de pakking worden beschadigd.
Het kan waterlekken en defecten veroorzaken.
•• Als u de deur forceert om deze te openen, kan
dit de onderdelen beschadigen of kapot maken
of veiligheidsproblemen tot gevolg hebben.
•• Als u de deur van de trommel opent met veel
schuim en water kan het schuim of het water
wegstromen. Het kan brandwonden veroorzaken
of de vloer nat maken.
Spoelen (Rinçage) l
U kunt het cijfer van deze optie selecteren door te
drukken op de knop Spoelen+ (Rinçage+). Deze
optie is aanbevolen voor mensen met een allergie
voor wasmiddelen.
Spoelen+ (Rinçage+) G
Deze optie wordt gebruikt om één maal spoelen toe
te voegen.
Voorwas (Prélavage)
Deze optie is aanbevolen wanneer u erg vuil
wasgoed moet wassen.
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Voorwas (Prélavage).
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
NL
Intensief (Intensif) o
Artikel toevoegen (Ajout de Linge)
U kunt deze optie gebruiken om normaal en erg vuil
wasgoed te wassen.
U kunt deze optie gebruiken om het wasgoed toe te
voegen of te verwijderen nadat het wasprogramma
gestart is.
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Houd de knop Intensief (Intensif) gedurende 3
seconden ingedrukt.
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
1
Druk op de knop
Artikel toevoegen (Ajout de Linge) wanneer
het lampje brandt.
2
Open de deur nadat ze automatisch
ontgrendelt.
3
Voeg wasgoed toe of verwijder het.
Einduitstel (Fin différée)
4
U kunt deze functie instellen zodat het apparaat
automatisch start en eindigt na een bepaald
tijdsinterval.
Sluit de deur en druk op de knop
Start/Pauze (Départ/Pause).
OPMERKING
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Einduitstel (Fin différée)
knop om een gewenste tijdsduur in te stellen.
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
OPMERKING
•• De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van
het programma, niet tot de start. De werkelijke
looptijd kan variëren afhankelijk van de
watertemperatuur, het wasgoed en andere
factoren.
•• Om de functie te annuleren, moet u op de knop
Vermogen (Power) drukken.
•• Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel
voor deze functie.
•• De deur blijft vergrendeld uit
veiligheidsoverwegingen wanneer het
waterniveau of temperatuur binnen de trommel
hoog is. Op dat moment is het niet mogelijk
wasgoed toe te voegen.
Watertemp. (Temp.)
U kunt deze optie gebruiken om de was- en
spoeltemperatuur te selecteren in combinatie
voor het geselecteerde programma. Druk op
deze knop tot de gewenste instelling oplicht. De
koudwaterkraan wordt gebruikt voor al het spoelen
van uw wasgoed.
•• Selecteer de watertemperatuur die geschikt
is voor het type lading dat u wast. Volg de
zorglabels van het kledingstuk voor de beste
resultaten.
Wi-Fi f
Wanneer de WLAN verbonden is, gaat het
Wi-Fi-pictogram op het bedieningspaneel branden.
29
NL
Centrifugeren (Essorage) p
Kinderslot (Verrouillage enfant)
De centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd
door de knop Centrifugeren (Essorage)
herhaaldelijk in te drukken.
Gebruik deze functie om de besturing uit te
schakelen. Deze functie kan voorkomen dat
kinderen de cyclus veranderen of het apparaat
gebruiken
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Centrifugeren (Essorage)
om de RPM te selecteren.
4
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
OPMERKING
•• Wanneer u Nee (Non) selecteert, zal de
machine korte tijd blijven draaien om snel water
af te voeren.
Geluid aan / uit (Son On/Off)
Deze functie werkt enkel als het apparaat
ingeschakeld is.
•• Houd de knoppen Turbo Wash en
Voorwas (Prélavage) tegelijkertijd gedurende
3 seconden ingedrukt om de pieptoon aan/uit te
zetten.
OPMERKING
•• Zodra deze functie is ingesteld, wordt deze
instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is
uitgeschakeld.
•• Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u
dit proces.
30
Het bedieningspaneel vergrendelen
1
Houd de knoppen Einduitstel (Fin différée) en
Artikel toevoegen (Ajout de Linge) ingedrukt
gedurende 3 seconden.
2
U hoort een pieptoon en CL
verschijnt op het scherm. Als het
Kinderslot (Verrouillage enfant) ingesteld is,
worden alle knoppen vergrendeld behalve de
knop Vermogen (Power).
OPMERKING
•• Het uitschakelen van de stroom zal deze functie
niet resetten. U moet deze functie deactiveren
voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de knoppen Einduitstel (Fin différée) en
Artikel toevoegen (Ajout de Linge) ingedrukt
gedurende 3 seconden.
SMART FUNCTIES
De LG SmartThinQapplicatie gebruiken
Deze functie is enkel beschikbaar op het model met
het a of b logo.
Voor u de LG SmartThinQ in
gebruik neemt
1
Controleer de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router (WLAN-netwerk).
•• Als de afstand tussen het toestel en de
draadloze router te groot wordt, kan het
signaal zwak worden. Het registreren
kan lange tijd duren of de installatie kan
mislukken.
2
Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
uit.
3
Verbind uw smartphone met de draadloze
router.
NL
OPMERKING
•• Om de Wifi-verbinding te verifiëren,
controleert u of het Wi-Fi f -pictogram op het
controlepaneel brandt.
•• Het toestel ondersteunt alleen WLAN-netwerken
van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
internetprovider of raadpleeg de handleiding van
uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
controleren.
•• LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding
of voor gebreken, een verkeerde werking of
fouten die door de netwerkverbinding worden
veroorzaakt.
•• Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
het verbinden met het WLAN-netwerk, kan het
te ver verwijderd zijn van de router. Koop een
WLAN-signaalversterker (bereikvergroter) om
de sterkte van het WLAN-signaal te verbeteren.
•• De WLAN-verbinding maakt mogelijk geen
verbinding of de verbinding wordt onderbroken
vanwege de omgeving van het thuisnetwerk.
•• Indien de netwerkverbinding niet correct werkt,
kan de oorzaak liggen bij de netwerkprovider.
•• De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
•• Het toestel kan niet geregistreerd worden
vanwege problemen met het draadloze
signaal. Haal de stekker van het toestel uit
het stopcontact en wacht één minuut om het
opnieuw te proberen.
•• As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
uitzondering toe.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
•• De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
•• Als het beveiligingsprotocol van de router
is ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het
netwerk niet instellen. Gebruik andere
beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt
aanbevolen) en registreer het product opnieuw.
LG SmartThinQ installeren
Zoek de LG SmartThinQ app in de Google Play
Store of de Apple App Store op een smartphone.
Volg de instructies om de app te downloaden en te
installeren.
31
NL
Wifi-functie
Communiceer met het apparaat via een
smartphone met gebruik van de gemakkelijke
smartphone-functies.
Wasprogramma
(Starten op afstand (Dem. à distance),
Download prog. (Programme téléchargé))
Stel een gewenst programma in of download het en
bedien het vanop afstand.
Trommelreiniging coach
Deze functie geeft het aantal cycli aan
die overblijven voordat het tijd is om de
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)-cyclus
voor
Het gebruik van het apparaat van
op afstand
Starten op afstand (Dem. à distance)
Gebruik een smartphone om uw apparaat
op afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
Het gebruik van deze functie
1
Druk op de knop Vermogen (Power).
2
Plaats het wasgoed in de trommel.
3
Houd de knop
Starten op afstand (Dem. à distance)
ingedrukt gedurende 3 seconden om deze
functie in te stellen.
4
Start een programma met de
LG SmartThinQ-applicatie op uw smartphone.
Energiebewaking
Controleer het energieverbruik van de onlangs
gebruikte programma's en het maandelijks
gemiddelde.
Smart Diagnosis
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Instellingen
Er zijn verschillende functies beschikbaar.
Pushnotificatie
Deze functie dient om de status te melden zodat
de gebruiker de status van het apparaat kan
raadplegen. De meldingen worden ingeschakeld,
zelfs als de LG SmartThinQ app uitgeschakeld is.
OPMERKING
•• Als u uw draadloze router vervangt, een andere
internetprovider kiest of uw wachtwoord wijzigt,
moet u het geregistreerde apparaat verwijderen
van de LG SmartThinQ app en het opnieuw
registreren.
•• De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
•• Functies kunnen per model variëren.
32
OPMERKING
•• Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de
applicatie LG SmartThinQ. Als de cyclus niet
wordt gestart, zal de wasmachine wachten om
de cyclus te starten tot deze op afstand wordt
uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de
modus 'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
•• Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal de
deur automatisch worden vergrendeld.
Deze functie uitschakelen
Als de functie ingeschakeld is, moet u de knop
Starten op afstand (Dem. à distance) knop
ingedrukt houden gedurende 3 seconden om deze
functie uit te schakelen. Deze functie moet worden
uitgeschakeld zodat de app handmatig kan worden
gebruikt.
NL
Download prog. (Programme téléchargé)
Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn
opgenomen in de basiscycli van het apparaat.
Er zijn uiteenlopende gespecialiseerde cycli
beschikbaar voor de app die kunnen worden
gedownload voor correct geregistreerde apparaten.
Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het
apparaat worden opgeslagen. Wanneer de
cyclusdownload naar het apparaat is voltooid,
behoudt het product de gedownloade cyclus tot er
een nieuwe cyclus is gedownload.
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om
contact op te nemen met de servicemedewerker,
niet tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de knop Vermogen (Power) om het
apparaat in te schakelen. Druk niet op een van
de andere knoppen.
2
Wanneer u wordt gevraagd dit te doen, plaatst
u het mondstuk van de telefoon dicht bij het
Smart Diagnosis-pictogram.
Stroomverbruik bij stand-bymodus
Stroomverbruik bij stand-bymodus /
0,5 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by
2,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat
automatisch laat overschakelen
naar de stand-bymodus en/
of uit-stand en/of de toestand
waarin netwerkgebonden stand-by
beschikbaar is
20 min.
Informatiebericht over Open
Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van
drie jaar na onze laatste zending van dit product.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
informatie ontvangt.
Smart Diagnosis gebruiken
Deze functie is enkel beschikbaar op het model met
het c of d logo.
Smart Diagnosis via het
klanteninformatiecentrum
x.
Ma
mm
10
3
Houd de knop Watertemp. (Temp.) ingedrukt
gedurende 3 seconden.
4
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
•• Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
•• Als de callcentermedewerker niet in staat
is om een nauwkeurige registratie van
de gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen
zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in staat
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor
analyse doorgegeven informatie.
OPMERKING
•• Deze functie is afhankelijk van de lokale
gesprekskwaliteit.
•• De communicatieprestaties verbeteren en u
krijgt een betere service als u gebruik maakt van
de vaste telefoon.
•• Als de gegevensoverdracht slecht is vanwege
een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u
mogelijk niet de beste diagnoseservice.
33
ONDERHOUD
NL
WAARSCHUWING
•• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op
een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig
letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
•• Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
Ze kunnen de deklaag beschadigen.
Reinigen na elke wasbeurt
Zorg na het wassen
•• Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u
de deur en de binnenkant van de pakking af om
eventueel vocht te verwijderen.
•• Laat de deur een beetje open zodat het
trommelinterieur kan drogen.
•• Veeg het apparaat met een droge doek af om
eventueel vocht te verwijderen.
WAARSCHUWING
•• Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te
demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen
op het bedieningspaneel om het apparaat te
bedienen.
De binnenkant schoonmaken
•• Gebruik een handdoek of een zachte doek om
rond de deuropening en het deurglas te vegen.
•• Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan
het einde van het programma. Vochtige artikelen
in het apparaat kunnen kreuken, kleuren
overdragen en geurtjes veroorzaken.
Het apparaat periodiek
reinigen
Trommelreiniging
(Nettoyage de la cuve)
De buitenkant reinigen
Een correcte zorg en onderhoud van uw apparaat
kan de levensduur verhogen.
Deur
Was met een vochtige doek aan de buitenkant en
de binnenkant en droog vervolgens met een zachte
doek.
Exterieur
Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk. Veeg af
met een vochtige doek.
34
Deze functie dient om de binnenzijde van uw
apparaat te reinigen.
Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit
programma, op een hoger toerental. Voer deze
functie een keer per maand uit (of vaker indien
nodig) om opgehoopt wasmiddel en andere resten
te verwijderen.
1
Verwijder alle kleding of artikelen uit het
apparaat en sluit de deur.
2
Open de wasmiddellade en voeg een
antikalksteenpoeder toe aan het compartiment
voor het hoofdwasmiddel.
•• Plaats de tabletten in de trommel.
NL
3
Sluit de wasmiddellade langzaam.
4
Schakel de stroom in en selecteer
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve).
•• tcL verschijnt op het scherm.
5
Druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause)
om te starten.
6
Nadat het programma is voltooid, laat u de deur
open, zodat de opening, flexibele pakking en
de glazen deur kunnen drogen.
LET OP
•• Laat de deur open zodat de binnenzijde van
het apparaat kan drogen maar zorg ervoor dat
kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het
apparaat kunnen komen.
Het watertoevoerfilter reinigen
OPMERKING
•• Schakel de kraan uit als het apparaat gedurende
langere tijd (bijvoorbeeld tijdens vakantie) niet
wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in
de directe omgeving is.
•• Het pictogram 1E verschijnt op het
bedieningspaneel wanneer er geen water in de
wasmiddellade binnenstroomt.
Het pompfilter schoonmaken
Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine
voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig
of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van
een goed werkend apparaat.
Laat het water afkoelen voor u het afvoerpompfilter
reinigt. Open de deur in een noodsituatie of voer
een noodevacuatie uit.
1
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2
Open de afdekkap en trek de slang eruit.
3
Schroef de afvoerdop a los en laat het water
eruit lopen. Schroef het afvoerpompfilter b
langzaam los om het water eruit te laten lopen
en kleine voorwerpen te verwijderen.
Het watertoevoerfilter verzamelt kalk of alle kleine
voorwerpen die aanwezig kunnen zijn in het water
dat naar het apparaat wordt gevoerd. Als het water
bijzonder hard is of sporen van kalk bevat, is het
mogelijk dat het filter op de watertoevoer verstopt
is.
1
2
Schakel de kraan uit en schroef de
watertoevoerslang los.
Reinig het filter met een gemiddeld harde
borstel.
35
NL
4
Na het reinigen van het afvoerpompfilter moet
u het afvoerpompfilter verwijderen en de
afvoerdop monteren.
5
Sluit de afdekkap.
2
Verwijder al het opgehoopte wasmiddel en
wasverzachter.
•• Spoel de lade en de onderdelen van
de lade met warm water om al het
opgehoopte wasmiddel en wasverzachter te
verwijderen. Gebruik uitsluitend water om de
wasmiddellade te reinigen. Droog de lade en
de onderdelen van de lade met een zachte
doek of handdoek.
3
Gebruik een doek of een kleine niet-metalen
borstel om de uitsparingen in de opening van
de lade schoon te maken.
•• Verwijder al het residu uit de bovenste en
onderste delen van de uitsparing.
4
Veeg vocht in de uitsparing met een zachte
doek of handdoek weg.
5
Monteer de onderdelen van de lade opnieuw in
de correcte vakken en voer de lade opnieuw in.
LET OP
•• Wees voorzichtig bij het aftappen omdat het
water warm kan zijn.
•• Voer het Trommel reinigen-programma een keer
per maand uit (of vaker indien nodig) om resten
wasmiddel en ander vuil te verwijderen.
De wasmiddellade reinigen
Het wasmiddel en de wasverzachter kunnen
ophopen in de wasmiddellade. Verwijder de lade
en de onderdelen van de lade en controleer een
of twee maal per maand of er een ophoping is van
wasmiddel of wasverzachter.
1
36
Verwijder de wasmiddellade door de lade recht
naar buiten te trekken tot ze stopt.
•• Verwijder de lade terwijl u op de vrijgaveknop
drukt.
PROBLEEMOPLOSSING
NL
De bediening van uw apparaat kan resulteren in fouten en defecten. De volgende tabellen bevatten
mogelijke oorzaken en opmerkingen om een foutbericht of defect op te lossen. Het is aanbevolen de
onderstaande tabellen zorgvuldig te lezen om tijd en geld te besparen wanneer u het LG Electronics
servicecentrum belt.
Voor u service belt
Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in
een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet
functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Foutmeldingen
Symptomen
1E
INLAATFOUT
Mogelijke oorzaken en oplossing
Watervoorziening is niet voldoende op die locatie. Water komt het
apparaat niet of langzaam binnen.
•• Probeer een andere kraan in het huis.
De waterkraan is niet volledig open. Water komt het apparaat niet of
langzaam binnen.
•• Open de kraan volledig.
Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.
•• Trek de slang recht of installeer de waterinlaatslang opnieuw
Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.
•• Controleer en reinig het filter van de inlaatslang.
Wanneer er een waterlek is in de aqua stop-toevoerslang, brandt het
indicatielampje rood.
•• Vervang de aqua stop-toevoerslang.
OE
WATERUITLAAT FOUT
Afvoerslang is geknikt of verstopt. Water in het apparaat kan niet
weglopen of loopt langzaam weg.
•• Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
• Controleer en reinig het afvoerfilter.
UE
ONBALANS FOUT
Het apparaat heeft een systeem dat de onbalans in het apparaat
detecteert en corrigeert.
•• Het wasgoed is mogelijk te nat aan het einde van het programma,
herschik de lading om correct te centrifugeren. Sluit de deur en druk
op de knop Start/Pauze (Départ/Pause). Het kan even duren voor het
apparaat begint te centrifugeren. De deur moet vergrendeld zijn voor men
kan centrifugeren.
37
NL
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
UE
ONBALANS FOUT
De lading is te klein. Dit systeem kan stoppen met centrifugeren of zelfs
het centrifugeerprogramma helemaal onderbreken als er individuele
zware kledingstukken (bijv. badmat, badjas, enz.) geladen zijn.
•• Voeg 1 of 2 gelijksoortige of kleinereartikelen wasgoed toe om een
betere balans in het wasgoed te krijgen. Sluit de deur en druk op de knop
Start/Pauze (Départ/Pause). Het kan even duren voor het apparaat
begint te centrifugeren. De deur moet vergrendeld zijn voor men kan
centrifugeren.
dE dE1 dEz dE4
DEUR FOUT
Deursensordefect.
•• Bel het LG Electronics servicecentrum. Het telefoonnummer van
uw lokale LG Electronics servicecentrum staat vermeld op het
garantiebewijs.
tE
Foutbeheer
Dit is een bedieningsfout.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LE
MOTOR
VERGRENDELD FOUT
Overbelasting in de motor
•• Laat het apparaat 30 minuten rusten tot de motor afgekoeld is en herstart
het programma.
FE
OVERSTROMING FOUT
Teveel water gevuld door een defecte waterklep.
•• Sluit de waterkraan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
PE
DRUKSENSOR FOUT
Waterniveausensordefect.
•• Sluit de waterkraan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
vs
TRILLINGSENSOR
FOUT
Trillingsensor defecten.
•• Bel voor service.
FF
BEVROREN FOUT
Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren?
•• Giet warm water in de trommel om de afvoerslang en de afvoerpomp de
ontdooien. Dek de afvoerslang af met een warme, natte handdoek.
AE
WATERLEKKAGE
Waterlekken.
•• Bel voor service.
PF
STROOMPANNE
De stroom van het apparaat is uitgevallen.
•• Herstart het programma.
38
NL
Geluiden die u kunt horen
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
Ratelend en
rammelend geluid
Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden,
kunnen in de trommel geraakt zijn.
•• Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als
het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service
bellen.
Bonkend geluid
Zware wasladingen kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is
meestal normaal.
•• Als het geluid aanhoudt, is het apparaat mogelijk niet in evenwicht. Stop
en verspreid het wasgoed.
Het wasgoed is mogelijk niet in evenwicht.
•• Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur
ontgrendeld is.
Vibrerend geluid
Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd.
•• Verwijder verpakkingsmateriaal.
Het wasgoed is mogelijk niet gelijkmatig verspreid in de trommel.
•• Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur
ontgrendeld is.
Niet alle nivelleringsvoeten staan stevig en gelijk op de vloer.
•• Raadpleeg De wasmachine waterpas zetten om de nivellering van het
apparaat aan te passen.
De vloer is niet hard genoeg.
•• Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de Vereisten
voor de installatieplaats om de correcte locatie te selecteren.
Gebruik
Symptomen
Er is een waterlek.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Huisafvoerpijpen zijn verstopt.
•• Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.
Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang
of verstopte afvoerslang.
•• Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter
regelmatig.
Het apparaat werkt
niet.
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld vanwege inactiviteit.
•• Dit is normaal. Druk op de knop Vermogen (Power) om het apparaat in te
schakelen.
De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact.
•• Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit.
39
NL
Symptomen
Het apparaat werkt
niet.
Mogelijke oorzaken en oplossing
De watertoevoer is uitgeschakeld.
•• Schakel de waterkraan volledig in.
De bedieningen zijn niet correct ingesteld.
•• Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk
op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
De deur is open.
•• Sluit de deur en zorg ervoor dat niets onder de deur geklemd is geraakt
dat het volledige sluiten van de deur kan beletten.
Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen.
•• Controleer de stroomonderbrekers/zekeringen bij u thuis. Vervang de
zekeringen of schakel de stroomonderbreker opnieuw in. Het apparaat
moet worden aangesloten op een afzonderlijk circuit. Het apparaat hervat
het programma waar het is gestopt zodra de stroom opnieuw wordt
ingeschakeld.
Het bedieningspaneel moet worden hersteld.
•• Druk op de knop Vermogen (Power) en selecteer het gewenste
programma opnieuw en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
Start/Pauze (Départ/Pause) is niet ingedrukt nadat het programma werd
ingesteld.
•• Druk op de knop Vermogen (Power) knop en selecteer
het gewenste programma opnieuw en druk op de knop
Start/Pauze (Départ/Pause). Het apparaat wordt uitgeschakeld als
de knop Start/Pauze (Départ/Pause) niet wordt ingedrukt binnen 15
minuten.
Extreem lage waterdruk.
•• Controleer een andere kraan in het huis om zeker te zijn dat de waterdruk
bij u thuis voldoende is.
Het apparaat verwarmt water of maakt stoom.
•• De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het
water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.
De knoppen werken
mogelijk niet correct.
De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het
apparaat start.
•• Controleer of het CL-pictogram brandt. U kunt de deur veilig openmaken
nadat het Door Lock-pictogram uitgaat.
De deur gaat niet open
De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het
apparaat start.
•• Controleer of het pictogram H brandt. U kunt de deur veilig openen nadat
het pictogram H uitgaat.
Het apparaat wordt
niet correct gevuld.
Het filter is verstopt.
•• Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.
De inlaatslangen kunnen vervormd zijn.
•• Controleer of de inlaatslangen niet vervormd of verstopt zijn.
40
NL
Symptomen
Het apparaat wordt
niet correct gevuld.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Ontoereikende watertoevoer.
•• Zorg ervoor dat zowel de warm- als koudwaterkranen volledig
ingeschakeld zijn.
De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd.
•• Controleer de aansluitingen van de inlaatslangen.
Het apparaat voert
geen water af.
Vervormde afvoerslang.
•• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.
Afvoer bevindt zich hoger dan 1,2 m boven de vloer.
•• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger ligt dan 1,2 m boven de
onderzijde van het apparaat.
Het wasmiddel
Er wordt te veel wasmiddel gebruikt.
wordt niet volledig
•• Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.
of helemaal niet
toegevoegd tijdens het
wassen.
Het programma duurt
langer dan normaal.
De lading is te klein.
•• Voeg meer artikelen toe om het apparaat de mogelijkheid te bieden om de
ladingen te balanceren.
Zware artikelen worden gemengd met lichtere artikelen.
•• Probeer altijd kledingstukken te wassen van een gelijk gewicht om het
apparaat de mogelijkheid te bieden het gewicht van de lading gelijkmatig
te verdelen voor het centrifugeren.
De lading is uit balans.
•• Verdeel het wasgoed handmatig als er kledingstukken verstrikt zijn.
De duur is uitgesteld
Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is
ingeschakeld.
•• Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm
is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan varieren.
Prestatie
Symptomen
Slechte verwijdering
van vlekken
Mogelijke oorzaken en oplossing
Eerder ingedroogde vlekken.
•• Artikelen die eerder werden gewassen kunnen ingedroogde vlekken
hebben. Het kan moeilijk zijn deze vlekken te verwijderen en u moet ze
mogelijk met de hand wassen of vooraf behandelen om de vlekken te
verwijderen.
41
NL
Symptomen
Vlekken
Mogelijke oorzaken en oplossing
Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven.
•• Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de
verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten
om overvulling te vermijden.
•• Sluit de wasmiddellade langzaam.
Het bleekmiddel of de verzachter werd direct toegevoegd aan het
wasgoed in de trommel.
•• Gebruik altijd de wasmiddelladen om er zeker van te zijn dat de
wasmiddelen correct worden verdeeld op het juiste moment in het
programma.
De kledingstukken werden niet correct gesorteerd.
•• Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding
om verkleuring te voorkomen.
•• Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.
Kreuken
Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt.
•• Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het
programma.
Het apparaat is overbelast.
•• Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet
worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet
gemakkelijk sluiten.
De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd.
•• Spoelen met warm water kan kreuken maken in de kleding. Controleer de
aansluitingen van de inlaatslang.
Muffe of schimmelgeur
in het apparaat.
De binnenzijde van de trommel is niet correct gereinigd.
•• Voer de Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)-functie regelmatig uit.
De afvoerslang is niet correct gemonteerd, waardoor het water terug in
de wasmachine kan lopen.
•• Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet
geknikt of geblokkeerd wordt.
De wasmiddellade is niet regelmatig gereinigd.
•• Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de
lade-opening.
Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd,
waardoor het water terug in het apparaat kan lopen.
•• Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet
geknikt of geblokkeerd wordt.
Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren
ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen.
•• Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de
lade-opening.
42
NL
Wi-Fi
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat
en smartphone zijn
niet verbonden met
het Wifi-netwerk.
Het Wifi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is onjuist.
•• Zoek het Wifi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder
het, registreer daarna uw toestel op LG SmartThinQ
Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld.
•• Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel
via het Wifi-netwerk.
De naam van het draadloze netwerk (SSID) is foutief ingesteld.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse
letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
De frequentie van de router is niet 2,4 GHz.
•• Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz wordt ondersteund. Stel
de draadloze router in op 2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de
frequentie van de router te controleren.
De afstand tussen het toestel en de router is te groot.
•• Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is kan het signaal
zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd.
Verplaats de router zodat deze zich dichter bij het toestel bevindt.
43
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche
Gedelegeerde verordening (EU) No. 1061/2010 van de commissie
Naam of handelsmerk van de leverancier
LG
Model van de leverancier
Nominaal vermogen
kg
F4WV910P2
F4WV909P2
10,5
9
Energie-efficiëntieklasse
A+++
Bekroond met een "EU Ecolabel prijs" onder
verordening [(EC) No 66/ 2010]
Nee
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AWC) in
kWu per jaar*1
kWu / jaar
125
108
Het standaard 60 ºC katoenprogramma met
volledige lading
kWu
0,630
0,550
Het standaard 60 ºC katoenprogramma met
gedeeltelijke lading
kWu
0,520
0,450
Het standaard 40 ºC katoenprogramma met
gedeeltelijke lading
kWu
0,450
0,370
Gewogen stroomverbruik van de uit-modus en
van de ingeschakeld-gelaten modus
W
0,50
0,50
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AWC) in liter
per jaar*2
liter / jaar
9900
9020
Energieverbruik
Afficiëntieklasse centrifugeren-drogen op een
schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest
efficiënt).
Maximale centrifugeersnelheid*3
Resterende vochtigheid*3
De standaard katoenprogramma's*4
44
A
rpm
1360
1360
%
44
44
Katoen Eco (Coton+) R ,
60 °C / 40 °C
NL
De programmaduur
Het standaard katoenprogramma van 60 ºC met
volledige lading*5
min.
280
267
Het standaard katoenprogramma van 60 ºC met
gedeeltelijke lading*5
min.
145
145
Het standaard katoenprogramma van 40 ºC met
gedeeltelijke lading*5
min.
140
140
De duur van de ingeschakeld-gelaten modus
(TI)
min.
10
10
Wasfase*6
dB(A)
48
48
Fase cntrifugeren*6
dB(A)
71
71
Akoestische geluidsemissie via de lucht
Vrijstaand
*1: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60 ºC en 40 ºC met
volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële energieverbruik
hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
*2: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60°C en 40 ºC met
volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële waterverbruik
hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
*3: Bereikt voor het standaard 60 ºC katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 ºC
katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke lager is, en de resterende vochtigheid
bereikt voor het standaard 60 ºC katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 ºC
katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke groter is.
*4: De informatie in het waslabel en in de fiche wijst er op dat deze programma's geschikt zijn voor het
wassen van normaal vuil katoen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn op het gebied
van gecombineerd energie- en waterverbruik.
*5: Het standaard katoenprogramma is Katoen Eco (Coton+) R , T volledige lading,
Katoen Eco (Coton+) R , T halve lading en Katoen Eco (Coton+) R, S halve lading in
overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
*6: Uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en
centrigureerfasen voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading.
45
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising