LG | RC80U2AV0Q | User manual | LG RC80U2AV0Q Gebruikershandleiding

LG RC80U2AV0Q Gebruikershandleiding
HANDLEIDING
DROGER
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal
de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is
geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor
toekomstig gebruik.
NL
NEDERLANDS
RC80U2AV*Q
FR
FRANÇAIS
RC90U2AV*Q
www.lg.com
MFL71424306
Rev.02_092719
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
bevatten die verschillen van het aangeschafte
model.
Deze handleiding is onderhevig aan herziening
door de fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..........................................................3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES......................................................... 3
Verwijdering van uw oude apparaat......................................................................... 8
INSTALLATIE.........................................................................................9
Specificaties............................................................................................................. 9
Accessoires (Optioneel)........................................................................................... 9
Vereisten voor de installatieplaats.......................................................................... 10
Instructies voor stapelinstallatie (optioneel).............................................................11
Omkeren van de deur............................................................................................. 13
GEBRUIK.............................................................................................15
Het apparaat gebruiken.......................................................................................... 15
Het wasgoed sorteren............................................................................................ 16
Bedieningspaneel................................................................................................... 17
Programmatabel..................................................................................................... 18
Programmaopties................................................................................................... 20
Droogrek (Séchage à plat) (Optioneel)................................................................... 21
SMART FUNCTIES..............................................................................22
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken................................................................ 22
Smart Diagnosis™ gebruiken................................................................................. 25
ONDERHOUD......................................................................................26
Het pluizenfilter reinigen......................................................................................... 26
Het waterbakje legen.............................................................................................. 27
Het rooster voor toevoer van koude lucht reinigen................................................. 27
De vochtsensor afvegen......................................................................................... 27
PROBLEEMOPLOSSING....................................................................28
Problemen opsporen.............................................................................................. 28
Foutcodes............................................................................................................... 32
GARANTIE...........................................................................................33
OPERATIONELE GEGEVENS............................................................34
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's
of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP ' zoals
hieronder beschreven.
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan
te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met
dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de
dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade
aan het product tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van
dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met
inbegrip van de volgende, op:
Kinderen in het gezin
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit
apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht
gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
3
NL
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht
staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en
bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu
toezicht staan.
Installatie
•• Zorg ervoor dat het apparaat overeenkomstig de installatie-instructies
op de juiste manier is geïnstalleerd, geaard en afgesteld door een
geautoriseerde onderhoudsmonteur.
•• Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed
functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of kapotte
onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
•• Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die
het apparaat veilig vasthouden.
•• Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer
of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen
aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of
temperaturen onder het vriespunt.
•• Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
•• Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact
los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact op met een
geautoriseerd servicecentrum.
•• Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor met
dit apparaat aansluiten.
•• Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte
kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met vulling
van schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
4
NL
•• Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur,
een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat,
waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden
geopend.
•• Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing
vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van
de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
•• Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding en
een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden
gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten
en verordeningen.
•• Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of
onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
•• Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als
deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact worden
geïnstalleerd door een erkend elektricien.
•• Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern
schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit
dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
Gebruik
•• Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik
geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te
bedienen.
•• Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
•• Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
•• Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
•• Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan
de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan
ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
5
NL
•• Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de
trommel volledig tot stilstand is gekomen.
•• Was of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd, gewassen,
geweekt in, of bevlekt zijn met brandbare of explosieve stoffen
(zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen gebruikte
oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie, enz.). Onjuist gebruik
kan brand of explosie veroorzaken.
•• Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem
contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
•• Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat
open is.
•• Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd
werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek
veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
•• Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge temperatuur.
•• Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner,
petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
•• Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik
deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
•• Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt
van kinderen.
•• Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
•• Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
Onderhoud
•• Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van
al het vocht en stof.
•• Ontkoppel het apparaat van de voeding alvorens het apparaat te
reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie schakelt het
apparaat niet uit van de voeding.
•• Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om
het schoon te maken.
•• Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken.
Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
6
NL
Technische veiligheid voor het gebruik van de droger
WAARSCHUWING - Om brand te voorkomen
Risico van brand en brandbaar materiaal
•• Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in
de ingebouwde structuur vrij van obstructies. Zo niet kan dit brand
veroorzaken.
•• Dit apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar
ook brandbaar. U mag het koelingscircuit niet beschadigen en u moet
open vlammen en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat
houden.
•• Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
•• Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt zoals
gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
•• Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
•• Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle
items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt
verdreven.
•• Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn
gebruikt voor het reinigen.
•• Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie, aceton,
alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen
en wasverwijderaars, moeten in heet water worden gewassen met
een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze worden gedroogd in het
apparaat.
•• Drink het gecondenseerde water niet. Als u dit wel doet, kan dit tot
voedselvergiftiging leiden.
•• Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden
door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.
•• Het pluizenfilter moet regelmatig worden gereinigd.
•• Pluizen mogen zich niet ophopen rond het apparaat.
•• Spuit droogreinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat
en gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding met
droogreinigingsmiddel.
7
NL
•• Droog geen kleding die bevlekt is met resten van olie. Olievlekken
(waaronder eetbare oliën) op kleding kunnen niet volledig worden
verwijderd, zelfs niet na het wassen met water.
•• Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern
schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit
dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
•• Verwijder kleding meteen uit het apparaat wanneer het klaar is met
drogen of wanneer het product is uitgeschakeld tijdens het droogproces.
Laat kleding die in het apparaat gedroogd is niet onbewaakt achter. Dit
kan leiden tot brand. Kleding die na het drogen uit het apparaat wordt
gehaald, kan brand veroorzaken. Verwijder kleding onmiddellijk na het
drogen en hang de kleding op of leg de kleding plat neer om te laten
afkoelen.
Verwijdering
•• Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit.
Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
•• Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit
de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking
veroorzaken.
•• Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te
ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te
zitten.
Verwijdering van uw oude apparaat
•• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden
verwijderd.
•• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste
verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare
onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere
producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het
behoud van beperkte grondstoffen.
•• U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of
u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw
dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde
informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling
Deze droger bevat het R290 koelmiddel: 0,145 kg hermetisch afgesloten.
8
INSTALLATIE
NL
Specificaties
a
b
c
Model
RC80U2AV*Q
Waterbakje
Bedieningspaneel
Deur
RC90U2AV*Q
Stroomvoorziening
220 - 240 V~, 50 Hz
Grootte
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Gewicht van het product
56 kg
Toegestane temperatuur
5 - 35 °C
Max. capaciteit
8 kg
9 kg
•• Vormgeving en specificaties kunnen afwijken zonder kennisgeving om de kwaliteit van het apparaat te
verbeteren.
Accessoires (Optioneel)
Neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum of bezoek de website van LG op http://www.
lg.com voor de aankoop.
Slang voor afvoeren condens en
slanghouder
Model: DH1N
(Afzonderlijk verkocht)
Droogrek
Stapelkit
Model: DR1N
(Afzonderlijk verkocht)
Model: DT1W
(Afzonderlijk verkocht)
9
NL
Vereisten voor de
installatieplaats
Plaatsing
Plaats
5 cm
1 cm
1 cm
Effen vloer: Toegestane helling onder het hele
apparaat is 1°.
Stopcontact: Moet zich binnen 1,5 meter vanaf de
plaats van het apparaat bevinden.
•• Overbelast het stopcontact niet met meer dan één
apparaat.
Extra tussenruimte : Voor de muur, 5 cm: achterkant
/1 cm: rechter- & linkerkant
•• Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine. Deze producten kunnen de deklaag
of de bedieningstoetsen beschadigen.
WAARSCHUWING
•• Dit apparaat bevat R290, een koelmiddel dat
milieuvriendelijk is, maar ook brandbaar. U mag
het koelingscircuit niet beschadigen en u moet
open vlammen en ontstekingsbronnen uit de buurt
van het apparaat houden.
OPMERKING
•• Houd voor betere droogprestaties de achterkant
van het apparaat van de muur vandaan.
•• Installeer het apparaat niet op een plaats waar het
kan vriezen of op een stoffige plaats.
•• Het apparaat werkt dan misschien niet goed of
het kan beschadigd raken door het bevriezen van
gecondenseerd water in de pomp en afvoerslang.
•• Installeer het apparaat niet naast een apparaat
met hoge temperatuur, zoals een koelkast,
oven enz., waardoor de droogprestaties kunnen
verslechteren en wat de programmaduur en
het goed functioneren van de compressor kan
beïnvloeden. Het apparaat werkt het beste bij een
kamertemperatuur van 23 °C.
10
•• Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer.
•• Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten,
vloerkleden, enz.
•• Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder
de wasmachine te corrigeren met stukken hout,
karton of soortgelijke materialen.
•• Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk.
De betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen onder
het vriespunt.
•• Indien de machine wordt bezorgd in de winter en
het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan
bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik
neemt.
•• Zorg ervoor dat wanneer het apparaat is
geïnstalleerd, de droger gemakkelijk toegankelijk is
voor een technicus in het geval van een storing.
•• Als het apparaat is geïnstalleerd, past u alle vier
poten aan met een moersleutel om ervoor te
zorgen dat het apparaat stabiel is en zorg voor
een speling van ongeveer 20 mm tussen de
bovenkant van het apparaat en de onderkant van
het werkblad.
Ventilatievereiste
WAARSCHUWING
•• Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van
het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van
obstructies. Zo niet kan dit brand veroorzaken.
•• Muurnis of onder aanrecht
−− Zorg voor een luchtstroom van ongeveer 3,17
kubieke meter/min door het apparaat
•• Kast
−− De kastdeur moet 2 (louvre-)openingen
hebben, elk met een minimum oppervlak van
387 vierkante cm, 8 cm vanaf de boven- en
onderkant van de deur.
NL
WAARSCHUWING
•• Vermijd installatie van het apparaat bij een
warmtebron. De achterkant van het apparaat moet
goed geventileerd worden. Het niet opvolgen van
deze instructies kan tot problemen leiden.
•• Installeer het apparaat niet naast een koelkast.
•• Het apparaat is niet ontworpen voor maritiem
gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals
caravans, vliegtuigen, enz.
Grootte van bovenplaat van
wasmachine
550 mm
600 mm
Vorm en
richting van
assemblage
Elektrische aansluiting
•• Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
•• Ontkoppel het apparaat altijd na gebruik.
•• Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
•• De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
Installatieprocedure
1
Plaats de LG-droger op de LG-wasmachine.
2
Verwijder de twee schroeven onder aan de
achterplaat aan elke zijde, zoals hieronder
aangegeven.
3
Breng de gaatjes van de stapelkit en de gaatjes
van de achterplaat op één lijn.
•• 3-1) 600 mm
Instructies voor
stapelinstallatie (optioneel)
Uw droger kan boven op een LG-wasmachine worden geplaatst en stevig worden bevestigd met een
stapelkit. Deze installatie moet worden uitgevoerd
door een geautoriseerde onderhoudsmonteur voor
een correcte installatie.
Stapelkit
Voor het stapelen van deze droger is een LG-stapelkit vereist.
Droger
•• 3-2) 550 mm
Wasmachine
Deze droger mag alleen op een LG-wasmachine worden gestapeld. Probeer deze droger niet te stapelen
op een andere wasmachine. Dit kan schade, letsel of
schade aan eigendommen veroorzaken.
4
Bevestig de twee schroeven die eerder van de
droger waren verwijderd, aan de stapelkit.
11
NL
5
Gebruik de vier schroeven in de accessoiredoos
(16 mm) om de achterplaat van de wasmachine
aan de stapelkit te bevestigen.
6
De procedure voor de andere kant is gelijk.
WAARSCHUWING
•• Verkeerde installatie kan tot ernstige ongelukken
leiden.
•• Vanwege het gewicht van het apparaat en de
hoogte van de installatie is de stapelprocedure
te riskant voor één persoon. Deze procedure
moet worden uitgevoerd door twee of meer
geautoriseerde onderhoudsmonteurs.
•• Het apparaat is niet geschikt voor een ingebouwde
installatie. Installeer het product niet als een
ingebouwd apparaat.
•• Gebruik het apparaat niet wanneer het niet op de
juiste manier is gestapeld.
Afvoer van gecondenseerd water
(optioneel)
Normaal wordt gecondenseerd water weggepompt
naar het waterbakje waar het water wordt verzameld
tot het bakje handmatig wordt geleegd. Water kan
ook direct worden afgevoerd naar een hoofdafvoer,
met name wanneer de droger op een wasmachine is
gestapeld. Het waterpad kan met een aansluitkit voor
de hoofdafvoerslang eenvoudig worden gewijzigd en
zoals hieronder naar de afvoerfaciliteit worden geleid:
1
LET OP
•• Als de slang zodanig wordt geïnstalleerd dat deze
verbogen of geknikt blijft, kan de afvoer mogelijk
niet goed werken.
Waterpas maken van het toestel
Door het apparaat waterpas te zetten voorkomt u
onnodig geluid en trillingen. Plaats het apparaat op
een stevige, vlakke ondergrond.
Als het apparaat niet waterpas staat, kan dit worden
verholpen met de voetjes aan de voorkant.
Draai ze met de klok mee om het apparaat omhoog
te brengen of tegen de klok in om omlaag te brengen
tot het apparaat niet meer wiebelt, noch van voren
naar achteren, noch van zijkant naar zijkant, noch
van hoek naar hoek.
Scheid het anti-terugloopdeksel (a) en de
slang van de watercontainer (b) van de
verbindingsset.
Verstelbare
voetjes
Verstelbare
voetjes
2
12
Bevestig het anti-terugloopdeksel (a) aan de
kop van de verbindingsset en sluit vervolgens de
afvoerslang (c) aan op de andere kant van de
verbindingsset.
Verstelbare
voetjes
Diagonale controle
•• Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten
van de bovenplaat drukt, mag het apparaat
helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide
kanten). Als het apparaat schommelt bij het
diagonaal duwen van de bovenplaat, stelt u de
voetjes weer af.
NL
Omkeren van de deur
2
U kunt de deur voor uw gemak omkeren.
WAARSCHUWING
•• Draai de deur niet om wanneer het apparaat op
een wasmachine is gestapeld.
•• Alvorens de scharnierschroeven te verwijderen,
laat een assistent het gewicht van de deur
steunen. De deur zou op de grond kunnen vallen
vanwege het gewicht van de deur.
•• Om veiligheidsredenen moeten twee of meer
mensen samenwerken om de deur om te keren.
OPMERKING
•• Het uiterlijk van de schroeven varieert en de
schroeven moeten afhankelijk van de positie
anders worden geplaatst. Zorg ervoor dat de
schroef goed is geselecteerd voordat u hem
aandraait.
1
Verwijder 8 schroeven op het scharniergeheel
van de deur.
•• Er zijn 6 schroeven aan de voorkant en 2
schroeven aan de zijkant.
Scharnierassemblage
3
Verwijder de 3 schroeven uit de
deurvergrendeling die is bevestigd tussen
de deur en het scharnierdeel en verwijder
vervolgens de schroef die op de deurhaak is
bevestigd.
Open de deur en verwijder 2 schroeven op
het deurscharnier. Nadat u de schroeven hebt
verwijderd, plaatst u de deur voorzichtig met de
voorkant naar beneden op de vloer.
Assemblage deurvergrendeling
Kast
4
Deurscharnier
WAARSCHUWING
•• Verwijder eerst de onderste schroef. De deur kan
vanwege zijn gewicht op de grond vallen en de
deur kan worden beschadigd.
Schakel tussen de positie van het
scharniergeheel en de deurvergrendelingsset en
draai vervolgens de schroeven in omgekeerde
volgorde vast.
•• Draai de schroef in de juiste positie vast,
verwijzend van 2 naar 4 stappen.
Assemblage
deurvergrendeling
Scharnierassemblage
13
NL
5
Verwijder de deurvanger van het frame van het
apparaat door 2 schroeven te verwijderen en
vervolgens aan de andere kant te monteren.
Deurvanger
6
14
Verwijder de 2 decoratieve schroeven uit
het frame van het apparaat en monteer ze
vervolgens aan de andere kant.
7
Installeer de deur met de schroeven verwijderd
in stap 1 en controleer vervolgens of de deur
goed sluit.
GEBRUIK
NL
Het apparaat gebruiken
Stel voor de eerste cyclus in dat het apparaat gedurende vijf minuten droogt om de trommel op te warmen.
Open de deur tussen ladingen wanneer u het apparaat
de eerste keren gebruikt, om eventuele geurtjes uit het
binnenste van het apparaat te laten verdwijnen.
1
LET OP
•• Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur
en de rubberen afdichting vast komt te zitten.
3
Schakel de stroom in.
•• Druk op de knop Inschakelen.
4
Selecteer het gewenste droogprogramma.
•• U kunt een programma kiezen door de knop
voor het selecteren van een programma te
draaien totdat het gewenste programma wordt
aangegeven.
•• Als u op de knop Start/Pauze drukt zonder
een programma te kiezen, gaat het apparaat
verder met het programma Katoen (Coton).
Raadpleeg de programmatabel voor
gedetailleerde informatie.
5
Druk op de knop Start/Pauze.
•• Wanneer u de knop Start/Pauze indrukt
ventileert het apparaat de binnenzijde van
de trommel gedurende 10 seconden om het
apparaat klaar te maken voor het drogen.
6
Nadat de cyclus is beëindigd, opent u de deur en
verwijdert u het wasgoed.
7
Zet het apparaat uit.
•• Druk op de knop Inschakelen.
Zorg ervoor dat het pluizenfilter en waterbakje
schoon zijn.
•• Het pluizenfilter bevindt zich in de deurrand.
Het filter moet worden gereinigd vóór elke
droogcyclus.
•• Open de deur en controleer of het pluizenfilter
schoon is. Zo niet, dan reinigt u het.
•• Controleer ook of het waterbakje moet worden
geleegd voor optimale droogresultaten.
WAARSCHUWING
•• Drink het gecondenseerde water niet.
OPMERKING
•• In sommige gevallen verschijnt de letter D (symbool
Waterbakje legen) in het LED-venster en kan het
apparaat stoppen omdat het waterbakje vol is.
2
Plaats het wasgoed in de trommel nadat u het
hebt gesorteerd.
•• De kleren moeten op type stof en droogteniveau
worden gesorteerd en alle touwtjes en riemen
moeten goed zijn vastgebonden voordat u de
kleren in de trommel doet. Duw het wasgoed naar
achteren om het bij de afdichting van de deur
vandaan te houden. Anders kunnen de afdichting
en de kleren beschadigd raken. Sluit de deur.
15
NL
LET OP
•• Wees voorzichtig! De trommel kan nog heet zijn.
•• Het apparaat mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
OPMERKING
•• Het laatste deel van een droogcyclus vindt zonder
warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen
dat het wasgoed een temperatuur heeft waarbij de
kleding niet wordt beschadigd.
•• Bij een hoge atmosferische temperatuur en
kleine ruimte kan de droogtijd langer zijn en het
energieverbruik hoger.
Het wasgoed sorteren
Kleren hebben een eigen label voor onderhoud. Het
wordt aanbevolen de kleding volgens dit onderhoudslabel te drogen.
Bovendien moet u de kleren sorteren op grootte en
type stof.
Overlaad het apparaat niet. U behaalt dan de beste
droogprestaties en dit is energiezuiniger.
Wollen wasgoed
Rubber en plastic
•• Droog geen rubberen of plastic items of items die
rubber of plastic bevatten, zoals:
−− Schorten, slabbetjes en stoelbekleding
−− Gordijnen en tafelkleden
−− Badmatten
Glasvezel
•• Droog geen kledingstukken van glasvezel in
het apparaat. Glasdeeltjes die in het apparaat
achterblijven, kunnen later bij een andere cyclus in
uw kleren terechtkomen.
Pictogram
Beschrijving
Dry (Drogen)
Drogen met droogtrommel
Permanente pers /
Kreukbestendig
Voorzichtig / Delicaat
Niet met droogtrommel drogen
•• Droog wol met het programma Wol. Bekijk eerst
welke symbolen er op het onderhoudslabel
staan. Wol wordt tijdens de cyclus misschien niet
helemaal droog. Herhaal de cyclus niet. Trek wol
in de oorspronkelijke vorm en leg het kledingstuk
plat.
Niet drogen
Geweven en lussteekmateriaal
Lage temperatuur
•• Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen
krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.
Niet verwarmen / Lucht
Niet-ijzeren en synthetische materialen
Aan de lijn drogen / Hangen om
te drogen
•• Overbelast het apparaat niet. Verwijder niet-ijzeren
artikelen zodra het apparaat stopt om plooien te
verminderen.
Babykleertjes en nachtkleding
•• Bekijk altijd wat er op de onderhoudslabels van de
kledingstukken staat.
16
Hoge temperatuur
Middelhoge temperatuur
Nat ophangen
Plat drogen
In de schaduw
NL
Bedieningspaneel
a
b
c
Knop Inschakelen
•• Druk op de knop Inschakelen om de stroom in
en uit te schakelen.
•• Druk op de knop Inschakelen om de functie
Startuitstel te annuleren.
Programmakiezer
•• Programma's zijn beschikbaar op basis van
het type wasgoed.
•• Het lampje gaat branden om het geselecteerde
programma aan te geven.
Knop Start/Pauze
•• Deze knop Start/Pauze wordt gebruikt om een
droogcyclus te starten of te onderbreken.
•• De stroom wordt in de Pauze na 14 minuten
automatisch uitgeschakeld.
d
Extra programmaknoppen
•• Gebruik deze knoppen om de gewenste opties
voor het geselecteerde programma te kiezen.
•• Om de functie Starten op afstand te gebruiken,
zie SMART FUNCTIES.
e
Drogen voortgangsindicator
•• Een verschillende indicator licht op afhankelijk
van de vooruitang in de droogcyclus.
−− @ : Dit pictogram licht op als het apparaat
de droogcyclus uitvoert.
−− - : Dit pictogram licht op als het apparaat
de strijkdroogcyclus uitvoert.
−− + : Dit pictogram licht op als het apparaat
de kastdroogcyclus uitvoert.
−− = : Dit pictogram licht op als het apparaat
de koelingcyclus uitvoert.
Scherm
•• K : Dit pictogram geeft aan dat het pluizenfilter
moet worden gereinigd of dat het verstopt is.
−− Reinigingsmelding: wanneer u op de knop
Inschakelen drukt, wordt het pictogram
weergegeven.
•• D : Dit pictogram geeft aan dat het waterbakje
moet worden geleegd of dat het vol is.
−− Melding voor leegmaken: wanneer u op de
knop Inschakelen drukt, wordt dit pictogram
weergegeven.
−− Melding voor vol bakje: dit pictogram wordt
weergegeven met een zoemergeluid terwijl
het apparaat in bedrijf is.
•• L : Dit pictogram geeft aan dat het pluisfilter
is geplaatst. Als het pluisfilter niet is geplaatst,
werkt het apparaat niet en wordt het pictogram
weergegeven.
•• I : dit pictogram geeft de automatische
reinigingsstatus van de condensor aan. Het
pictogram wordt tijdens watersproeistromen
naar de condensor weergegeven.
17
NL
Programmatabel
Droogprogramma
Programma's voor sensordrogen
Programma
Katoen (Coton)
Details
Droogniveau
Handdoeken, badjassen en
beddengoed
Voor dikke en gewatteerde
stoffen
Extra
(Extra sec)
8 kg / 9 kg
Badhanddoeken, theedoeken, ondergoed en katoenen
sokken
Voor items die niet hoeven
worden gestreken
Kast
(Prêt à ranger)
8 kg / 9 kg
Beddengoed, tafellinnen,
handdoeken, T-shirts, poloshirts en werkkleding
Voor items die moeten
worden gestreken
Beddengoed, tafellinnen,
trainingspakken, windjacks
en dekens
Mix (Mix)
Capaciteit
Type wasgoed
Overhemden en blouses
Broeken, jurken, overhemden
en blouses
Voor dikke en gewatteerde items die niet hoeven
worden gestreken
Voor items die niet hoeven
worden gestreken
Voor items die moeten
worden gestreken
8 kg / 9 kg
Strijken (Prêt à
8 kg / 9 kg
repasser)
Extra
(Extra sec)
Kast
(Prêt à ranger)
Strijken (Prêt à
repasser)
4 kg
Overhemden, t-shirts, broeken, ondergoed en sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat niet hoeft
worden gestreken
Kast
(Prêt à ranger)
Overhemden, t-shirts, ondergoed en sokken
Voor polyamide, acryl en
polyester dat moet worden
gestreken
Strijken (Prêt à
repasser)
Donsdeken
(Couette)
Beddengoed, lakens
Voor grote items
-
2,5 kg
Handdoek
(Linge de maison)
Handdoeken, kussenslopen
Voor katoenen stoffen
die niet hoeven worden
gestreken
-
4,5 kg
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
Katoen, ondergoed, lakens
en babykleren
Helpt allergenen zoals huismijten te verwijderen
-
4,5 kg
Snel 30
(Rapide 30)
Lichte en kleine items minder
dan 3ea.
Voor een kleine hoeveelheid
artikelen van polyamide,
acryl en polyester
-
1 kg
Sportkleding
(Textiles sport)
Voetbalkleren en trainingskleding
Voor polyester stoffen
-
2 kg
Wol (Laine)
Wol
Voor wollen stoffen
-
1 kg
Delicaat (Délicat)
Zijde, fijne stoffen en lingerie
Voor stoffen die hittegevoelig zijn, zoals synthetische
stoffen
-
1,5 kg
Easy Care
(Synthétiques)
18
3,5 kg
NL
Programma's met ingestelde droogtijd
Programma
Type wasgoed
Details
Dry Level
(Droogniveau)
Capaciteit
8 kg / 9 kg
Droogrek
(Séchage à plat)
Zijde, wol, delicate lingerie
Verfrist kleren zonder drogen
met trommel
-
-
Koude lucht
(Air froid)
Alle stoffen die moeten worden opgefrist
Droogt zonder warmte
-
-
Warme lucht
(Air chaud)
Badhanddoeken, badjassen,
theedoeken en met acryl
gewatteerde stoffen
Kleine items en vochtige
stoffen, alledaagse items die
geschikt zijn voor drogen met
warmte
-
-
LET OP
•• Als de lading minder dan 1 kg is, gebruikt u het programma Warme lucht (Air chaud) in programma's
met ingestelde droogtijd. Wollen items moeten worden gedroogd met het programma Wol (Laine) en
warmtegevoelige stoffen, zoals zijde, ondergoed en lingerie, moeten worden gedroogd met het programma
Delicaat (Délicat). Houd u aan de aanbevolen lading wanneer u het gewenste programma kiest. Uw kleren
kunnen anders worden beschadigd.
OPMERKING
•• Getest in overeenstemming met EN61121 en richtlijn 932/2012
•• Stel het programma in op Cotton Cupboard Energy (Full & Half Load) voor testen in overeenstemming met
EN61121 en Richtlijn 932/2012
•• Standaard katoenprogramma:
Optie (standaard) (Dit is het meest efficiënte programma op
gebied van de testcondities voorgesteld door EN61121 en Richtlijn 932/2012)
•• Het is geschikt om normale natte katoenen stoffen te drogen en het is het meest efficiënte programma om zo
energiezuinig mogelijk natte katoenen wasgoed te drogen.
•• De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, de hardheid
van het water en de temperatuur van de watertoevoer.
•• Als het apparaat ergens onder is geïnstalleerd, kunnen de prestaties verslechteren.
•• Als het wasgoed niet op een hoog toerental is gecentrifugeerd bij het wassen, nemen het energieverbruik en
de droogtijd toe.
19
NL
Programmaopties
Einduitstel (Fin différée)
U kunt de optie Startuitstel gebruiken om de eindtijd
van de droogcyclus uit te stellen. U kunt de uitsteltijd
instellen van 3 uur tot 19 uur.
1
Zet het apparaat aan.
2
Kies een programma.
3
Druk op de knop Einduitstel (Fin différée).
4
Stel het aantal uur uitstel in door de
knop Meer tijd (Ajouter du temps),
Minder tijd (Réduction du temps) in te drukken.
5
Druk op de knop Start/Pauze.
Antikreuk (Défroissage) _
De optie Antikreuk voorkomt kreukels die ontstaan
doordat het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet direct uit de trommel wordt gehaald. Als
Antikreuk (Défroissage) is geselecteerd, gaat de
trommel zo nu en dan rond waarna deze weer stopt.
U hebt dan twee uur om het wasgoed eruit te halen.
Als de deur tijdens de optie Antikreuk wordt geopend,
wordt de optie geannuleerd.
Favoriet (Favori) r
Met de optie Favoriet kunt u een aangepast droogprogramma opslaan voor toekomstig gebruik.
1
Zet het apparaat aan.
2
Kies een programma.
3
Selecteer de optie of het extra
programma. (Antikreuk (Défroissage),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
4
Houd de knop Favoriet (Favori) drie seconden
ingedrukt.
De optie Favoriet is nu opgeslagen voor toekomstig
gebruik. Als u het opgeslagen programma opnieuw
wilt gebruiken, selecteert u de optie Favoriet (Favori)
en drukt u op de knop Start/Pauze.
20
Trommelverlichting
(Éclairage tambour)
Als het apparaat in bedrijf is, kunt u in de trommel
kijken wanneer u de functie Trommelverlichting kiest.
•• Houd de Droogniveau (Niveau de séchage) knop
3 seconden ingedrukt op de Drum Light-functie te
activeren.
•• Licht aan: deur is geopend.
•• Licht uit: deur is gesloten. De verlichting gaat
automatisch uit.
Droogniveau (Niveau de séchage)
Gebruik deze knop om een niveau van droogte te
selecteren voor het droogprogramma.
1
Zet het apparaat aan.
2
Kies een programma.
3
Selecteer een niveau van droogte door
herhaaldelijk te drukken op de knop
Droogniveau (Niveau de séchage).
EcoHybrid (EcoHybrid)
Eco: optie voor energiebesparing.
•• Eco (Eco): energiebesparende optie.
•• Tijd (Rapide): tijdbesparende optie.
Kinderslot (Verrouillage enfant) i
Gebruik deze optie om de bediening uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen het
programma wijzigen of het apparaat gebruiken.
Het bedieningspaneel vergrendelen
1
Houd de knoppen Favoriet (Favori) en
Einduitstel (Fin différée) drie seconden
ingedrukt.
2
Er klinkt een pieptoon en op het display wordt CL
weergegeven.
•• Als Kinderslot (Verrouillage enfant) is
ingesteld, zijn alle knoppen geblokkeerd met
uitzondering van de knop Inschakelen.
NL
OPMERKING
•• Door het uitschakelen van de stroom of
voltooien van alle programma's zal de functie
Kinderbeveiliging niet worden gereset. U moet de
kinderbeveiliging deactiveren voordat u toegang
krijgt tot alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de knoppen Favoriet (Favori) en
Einduitstel (Fin différée) drie seconden ingedrukt.
•• Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor het
huidige programma verschijnt weer op het display.
3
Plaats het droogrek op de structuur boven het
pluizenfilter en druk erop om het te bevestigen.
4
Plaats natte items boven op het rek. Laat ruimte
vrij rond de items zodat er lucht kan circuleren.
•• Het rek beweegt niet, maar de trommel draait.
5
Sluit de deur.
6
Schakel het apparaat in en kies
Droogrek (Séchage à plat).
7
Druk op de knop Start/Pauze.
Zoemer (Signal sonore) q
Deze optie biedt u de mogelijkheid de zoemer in of uit
te schakelen.
Meer tijd (Ajouter du temps)
/ Minder tijd (Réduction du temps)
Gebruik deze knoppen met de Handmatige droogprogramma’s om de droogtijd te verhogen of te verlagen.
Druk op de Meer tijd (Ajouter du temps) knop om
de geselecteerde programmatijd per vijf minuten te
verhogen.
Druk op de Minder tijd (Réduction du temps) knop
om de geselecteerde programmatijd per vijf minuten
te verlagen.
Droogrek (Séchage à plat)
(Optioneel)
Kastdroog is ontworpen voor het gebruik bij wasgoed
dat plat en zonder draaien moet worden gedroogd,
inclusief truien en delicate stoffen.
Als u een Kastdroog optie wilt gebruiken, kan een
droogrek afzonderlijk worden gekocht. Een Droogrek
(Modelnaam: DR1N) is beschikbaar voor aankoop
van de LG Electronics-klanteninformatiecentrum of
onze website op http://www.LG.com
1
Open de deur
2
Plaats de haak in het midden van de trommel.
OPMERKING
•• Controleer het pluizenfilter en verwijder
opgehoopte pluizen van de items die op het rek
zijn gedroogd.
•• De Meer tijd (Ajouter du temps) /
Minder tijd (Réduction du temps) knoppen
kunnen gebruikt worden om de droogtijd verfijnd
in te stellen.
21
SMART FUNCTIES
De LG SmartThinQapplicatie gebruiken
DIngen die u moet controleren
voordat u de LG SmartThinQ
gebruikt
•• Voor apparaten met het a of b logo
1
Controleer de afstand tussen het apparaat en de
draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
•• Als de afstand tussen het toestel en de
draadloze router te groot wordt kan het signaal
zwak worden. Het registreren kan lange tijd
duren of de installatie kan mislukken.
2
Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
uit.
•• Schakel gegevens voor iPhones uit
via Instellingen → Mobiel → Mobiele
gegevens.
3
Verbind uw smartphone met de draadloze router.
22
NL
OPMERKING
•• Om de Wifi-verbinding te verifiëren, moet u
controleren of
het Wi-Fi (Wi-Fi) f-pictogram op het
controlepaneel brandt.
•• Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken
van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
internetprovider of raadpleeg de handleiding van
uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
controleren.
•• LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor fouten
of problemen met de netwerkverbinding of voor
gebreken, een verkeerde werking of fouten die
door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
•• Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te
ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
van het Wifi-signaal te verbeteren.
•• De omgeving van het thuisnetwerk kan
veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding
met de applicatie kan worden gemaakt.
•• Indien de netwerkverbinding niet correct werkt kan
de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
•• De omgeving van het draadloosnetwerk kan
veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
•• Het toestel kan niet geregistreerd worden vanwege
problemen met het draadloze signaal. Haal de
stekker van het toestel uit het stopcontact en
wacht één minuut om het opnieuw te proberen.
•• As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
uitzondering toe.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
•• De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
•• Als het beveiligingsprotocol van de router is
ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het netwerk niet
instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen
(WPA2 wordt aanbevolen) en registreer het
product opnieuw.
NL
De applicatie installeren LG
SmartThinQ
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google
Play Store & Apple App Store voor een smartphone.
Volg de instructies om de applicatie te downloaden en
te installeren.
Drogercyclus gebruiken
Starten op afstand (Dem. à distance) w
Gebruik een smartphone om uw apparaat op afstand
te bedienen. U kunt ook het programmaverloop
volgen, zodat u weet hoeveel tijd er resteert in het
programma.
Wifi-functie
Om Starten op afstand te gebruiken:
•• Voor apparaten met het a of b logo
Communiceer met het apparaat via een smartphone
met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Doe het wasgoed in de trommel.
Drogercyclus (Dém. à distance,
Programme téléchargé)
3
Houd de Zoemer (Signal sonore) knop 3
seconden ingedrukt om de Remote Start-functie
in te schakelen.
4
Start een programma met de LG SmartThinQapplicatie op uw smartphone.
Stel een gewenst programma in of download het en
bedien het van op afstand.
Smart Diagnosis™
Deze functie biedt nuttige informatie voor het vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat,
gebaseerd op het gebruikspatroon.
Pushnotificatie
Wanneer de cyclus voltooid is of het apparatuur problemen heeft, hebt u de optie om pushmeldingen op
een smartphone te ontvangen.
Energiebewaking
Het energieverbruik van de droger wordt beïnvloed
door de cyclus en opties. U kunt dus enkele wijzigingen in het energieverbruik van de ene cyclus naar de
andere zien.
OPMERKING
•• Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de
applicatie LG SmartThinQ. Als de cyclus niet wordt
gestart, zal de wasmachine wachten om de cyclus
te starten tot deze op afstand wordt uitgeschakeld
vanaf de applicatie of tot de modus 'Starten op
afstand' wordt uitgeschakeld.
•• Als de deur open is, is Starten op afstand niet
mogelijk.
Om Starten op afstand te deactiveren:
Wanneer de When Remote Start is geactiveerd,
houd de Zoemer (Signal sonore)knop 3 seconden
ingedrukt.
Instellingen
Stel de bijnaam van het product in en verwijder het
product.
OPMERKING
•• Als u uw draadloze router of wachtwoord wijzigt
of van internetprovider verandert, verwijdert u het
geregistreerde apparaat uit de LG SmartThinQapplicatie en registreert u het opnieuw.
•• De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
•• Functies kunnen per model variëren.
23
NL
Download prog. (Programme téléchargé)
Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn opgenomen in de basiscycli van het apparaat.
Apparaten die zijn geregistreerd kunnen een verscheidenheid aan speciale cycli voor het specifieke
apparaat downloaden.
Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het apparaat worden opgeslagen.
Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is
voltooid, behoudt het product de gedownloade cyclus
tot er een nieuwe cyclus is gedownload.
Wireless LAN Module-specificaties
Model
LCW-004
Frequentiebereik
2412 tot 2472 MHz
Output
-vermogen
(Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van het type droger in overeenstemming is
met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Draadloze functie S/W-versie: V 1.0
Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat
geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.
Stroomverbruik bij stand-bymodus /
0,18 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by
2,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of een
soortgelijke functie het apparaat automatisch laat overscha20 min.
kelen naar de stand-bymodus
en/of uit-stand en/of de toestand waarin netwerkgebonden
stand-by beschikbaar is
24
Conformiteitsverklaring
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen
beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van
verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending
en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail
naar opensource@lge.com. Deze aanbieding is
geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste
zending van dit product. Deze aanbieding is geldig
voor iedereen die deze informatie ontvangt.
Smart Diagnosis ™ met behulp
van een Smart Phone
•• Voor apparaten met het c of d logo
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose
nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt.
Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
tenzij het apparaat is aangesloten op het stopcontact.
Als het apparaat niet in staat is om in te schakelen,
moet het oplossen van problemen worden gedaan
zonder het gebruik van Smart Diagnosis™.
NL
Smart Diagnosis™
gebruiken
Smart Diagnosis ™ via het
klanteninformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose
nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt.
Gebruik deze functie alleen om contact op te nemen
met de servicemedewerker, niet tijdens normaal
gebruik.
1
Druk op de knop Inschakelen om het apparaat
aan te zetten. Druk geen andere knoppen in en
draai niet aan de programmakeuzeknop.
2
Wanneer u door het callcenter wordt
geïnstrueerd dit te doen, plaatst u het mondstuk
van uw telefoon dicht bij het pictogram Smart
Diagnosis™.
OPMERKING
•• De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van de
lokale gesprekskwaliteit.
•• De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt
een betere service als u gebruik maakt van de
vaste telefoon.
•• Als de gegevensoverdracht van Smart Diagnosis™
slecht is vanwege een slechte gesprekskwaliteit,
ontvangt u mogelijk niet de beste Smart
Diagnosis™-dienst.
x.
Ma
mm
0
1
3
Houd de knop Meer tijd (Ajouter du temps)
gedurende drie seconden ingedrukt, terwijl u het
mondstuk van de telefoon bij het pictogram en de
knop Inschakelen houdt.
4
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
•• Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon
terwijl de tonen worden verzonden.
•• Als de callcentermedewerker niet in staat
is om een nauwkeurige registratie van
de gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd om het opnieuw te proberen.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen
zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de
callcentermedewerker, die vervolgens in staat
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor
analyse doorgegeven informatie.
25
ONDERHOUD
NL
•• Open het tweede pluizenfilter.
WAARSCHUWING
•• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u
het apparaat reinigt. Het niet verwijderen van de
stekker kan een elektrische schok veroorzaken.
Het pluizenfilter reinigen
Reinig de pluizenfilter voor elke droogcyclus.
Door het pluizenfilter te reinigen verkort u de droogtijd
en wordt er minder energie verbruikt.
1
Open de deur
2
Verwijder het eerste pluizenfilter.
3
5
Spoel de pluizen weg met warm water.
6
Droog de pluizenfilters helemaal, sluit ze en
plaats beide pluizenfilters terug.
Verwijder het tweede pluizenfilter.
OPMERKING
4
26
•• Verwijder vocht uit het raster. Het pluizenfilter kan
anders verstopt raken door een waterlaag, zodat
het apparaat niet goed werkt.
•• Als het pluizenfilter zich niet in het apparaat
bevindt, kunt u het apparaat niet gebruiken.
Open beide pluizenfilters en verwijder alle
pluizen.
•• Open het eerste pluizenfilter.
NL
Het waterbakje legen
Condenswater wordt in het waterbakje verzameld.
Leeg het waterbakje na elk gebruik. Als u dit niet
doet, verslechteren de droogprestaties.
Als het waterbakje vol is, gaat het pictogram D branden en hoort u een zoemtoon terwijl het apparaat in
bedrijf is. In dat geval moet u het waterbakje binnen
een uur leegmaken.
1
Trek het waterbakje eruit.
2
Leeg het waterbakje in de gootsteen.
Het rooster voor toevoer
van koude lucht reinigen
Zuig het rooster voor toevoer van koude lucht 3 tot 4
keer per jaar schoon, zodat de toevoer van lucht niet
wordt belemmerd door opgehoopte pluizen of vuil.
OPMERKING
•• Door het ventilatierooster wordt warme lucht
uitgeblazen.
•• Er is voldoende ventilatie nodig om te voorkomen
dat gassen in de kamer van units die andere
stoffen verbranden (bijvoorbeeld open vuren)
terugstromen.
De vochtsensor afvegen
3
Duw het weer in het apparaat.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Deze sensor stelt vast wat het vochtniveau van het
wasgoed is terwijl het apparaat in bedrijf is. De sensor moet regelmatig worden gereinigd om de kalk op
het oppervlak van de sensor te verwijderen.
Veeg de sensoren binnen in de trommel schoon.
LET OP
•• Veeg de vochtsensor niet met agressieve middelen
schoon. Reinig de sensor altijd met een ruwe
spons.
27
PROBLEEMOPLOSSING
NL
Het apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg
stadium een diagnose te kunnen stellen. Als het apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Problemen opsporen
Symptomen
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
Apparaat verwarmt niet.
Het duurt te lang tot de
kleren droog zijn.
28
Reden
Oplossing
Het netsnoer is niet
goed aangesloten.
•• Zorg ervoor dat de stekker goed in een geaard
stopcontact zit dat past bij de classificatieplaat van
het apparaat.
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen
of een stroomstoring is
opgetreden.
•• Reset de stroomonderbreker of vervang de
zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering
niet. Als het probleem een overbelasting van
het circuit is, laat het dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen
of een stroomstoring is
opgetreden.
•• Reset de stroomonderbreker of vervang de
zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering
niet. Als het probleem een overbelasting van
het circuit is, laat het dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
De lading is niet goed
gesorteerd.
•• Scheid de zware en lichte items van elkaar. Het
drogen van grotere en zwaardere items duurt
langer. Als één lading zowel lichte als zware items
bevat, kan dit voor de sensor verwarrend zijn omdat
lichte items sneller droog zijn.
Grote lading zware
stoffen.
•• Voor zware stoffen is een langere droogtijd nodig,
omdat ze meer vocht vasthouden. Zorg voor kortere
en meer consistente droogtijden voor grote en
zware items door deze items op te delen in kleinere
ladingen met dezelfde grootte.
De instellingen voor het
apparaat zijn niet goed
ingesteld.
•• Gebruik de juiste instellingen voor het type lading
dat u droogt. Voor sommige ladingen moet het
droogniveau worden aangepast om op de juiste
manier te drogen.
Het pluizenfilter moet
worden gereinigd.
•• Verwijder voor elke cyclus de pluizen van het
pluizenfilter. Houd het filter hierna omhoog tegen het
licht om te controleren of er nog vuil of iets anders
op zit. Bij sommige ladingen waarbij veel pluis wordt
geproduceerd, zoals bij nieuwe badhanddoeken,
kan het nodig zijn de cyclus te onderbreken en het
filter tussentijds te reinigen.
NL
Symptomen
Het duurt te lang tot de
kleren droog zijn.
De lengte van de droogtijd is niet consistent.
Er blijven vette of vieze
plekken op de kleding
achter.
De kleren zijn gekreukt.
Reden
Oplossing
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen
of een stroomstoring is
opgetreden.
•• Reset de stroomonderbreker of vervang de
zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering
niet. Als het probleem een overbelasting van
het circuit is, laat het dan corrigeren door een
gekwalificeerde elektricien.
Het apparaat is met
teveel geladen.
•• Verdeel extra grote ladingen in kleinere ladingen
voor betere droogprestaties en efficiëntie.
Het apparaat heeft te
weinig lading.
•• Als u heel weinig items laadt, kunt u het beste
wat extra toevoegen om ervoor te zorgen dat
de trommel van de droger goed zijn werk doet.
Als de lading erg klein is en u programma's voor
sensordrogen gebruikt, kan de elektronische
regeling de droogte van de lading niet goed bepalen
en kan het apparaat te gauw uitgaan. Gebruik
programma's met ingestelde droogtijd of voeg wat
extra natte kleding aan de lading toe.
De warmte-instellingen,
de grootte van de lading
of de vochtigheid van de
kleding is niet consistent.
•• De droogtijd voor een lading zal variëren afhankelijk
van het gebruikte type warmte (elektrisch), de
grootte van de lading, het type stof, de natheid
van de kleding en het pluizenfilter. Zelfs een nietuitgebalanceerde lading in het apparaat kan tot
slecht draaien van de trommel leiden, zodat het
langer duurt voordat nattere kleren droog zijn.
De wasverzachter is
niet op de juiste manier
gebruikt.
•• Wanneer u kleren wast die in het apparaat moeten
worden gedroogd, moet u ervoor zorgen dat u
de juiste hoeveelheid wasverzachter gebruikt die
door de fabrikant van de wasverzachter wordt
aanbevolen.
Schone en vuile kleding
worden samen gedroogd.
•• Gebruik het apparaat om alleen schone items te
drogen. Het vuil van kleren die niet schoon zijn, kan
op schone kleren gaan zitten als u deze in dezelfde
lading of een volgende lading droogt.
Kleren zijn niet goed
schoongemaakt of
uitgespoeld voordat ze
in het apparaat worden
gedaan.
•• Vlekken op gedroogde kleren kunnen vlekken zijn
die tijdens het wassen niet zijn verwijderd. Zorg
ervoor dat kleren helemaal schoon zijn en goed
zijn uitgespoeld volgens de instructies voor uw
wasmachine en waspoeder. Het kan bij een bepaald
soort vuil nodig zijn de kleren voor te behandelen
voordat u ze gaat wassen.
De kleren zijn te lang
gedroogd.
•• Door het wasgoed te lang te drogen kunnen er
kreukels ontstaan. Probeer een kortere droogtijd.
Kleren zijn te lang in
het apparaat gebleven
nadat de cyclus was
beëindigd.
•• Gebruik de optie Antikreuk.
29
NL
Symptomen
Kleren zijn gekrompen.
Er blijven pluizen op de
kleding achter.
De kleding is erg statisch na het drogen.
Waterlekken.
30
Reden
Oplossing
De onderhoudsinstructies voor de kleren zijn
niet gevolgd.
•• Om het krimpen van kleren te vermijden, moet u
altijd de onderhoudsinstructies voor de kleding
raadplegen. Sommige stoffen krimpen van nature
als ze worden gewassen. Andere stoffen kunnen
worden gewassen, maar krimpen wanneer ze in
het apparaat worden gedroogd. Gebruik een lagere
instelling of geen warmte.
Het pluizenfilter is niet
goed gereinigd.
•• Verwijder voor elke cyclus de pluizen van het
pluizenfilter. Houd het filter hierna omhoog tegen
het licht om te controleren of er nog vuil of iets
anders op zit. Als het er vies uitziet, volgt u de
reinigingsinstructies. Bij sommige ladingen waarbij
veel pluis wordt geproduceerd, kan het nodig zijn
de cyclus te onderbreken en het filter tussentijds te
reinigen.
Het wasgoed is niet
goed gesorteerd.
•• Sommige stoffen produceren veel pluizen
(bijvoorbeeld een nieuwe badhanddoek) en moeten
apart worden gedroogd van kleren die veel stof
aantrekken (zoals een zwarte broek).
Het apparaat is met
teveel geladen.
•• Verdeel bij het drogen extra grote ladingen in
kleinere ladingen.
Er is een papieren zakdoekje of iets dergelijks
in een zak achtergebleven.
•• Controleer de zakken goed voordat u kleren droogt.
De kleren zijn te lang
gedroogd.
•• Wanneer het wasgoed te lang wordt gedroogd, kan
er statische elektriciteit worden opgebouwd. Pas
instellingen aan en gebruik een kortere droogtijd of
gebruik programma's voor sensordrogen.
Synthetische stoffen,
niet-strijken of gemengde synthetische stoffen
drogen.
•• Deze stoffen zijn van nature gevoelig voor opbouw
van statische lading. Probeer het gebruik van
wasverzachter of gebruik kortere droogtijden bij
programma's met ingestelde droogtijd.
De slang van het waterbakje of de afvoerslang
is niet goed aangesloten.
•• Sluit de slang van het waterbakje of de afvoerslang
goed aan.
De deur is gesloten terwijl er wasgoed of iets
anders tussen de deur
vastzit.
•• Controleer of er iets tussen de deur is gekomen
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als er
continu water lekt, neem dan contact op met het LG
Electronics Customer Information Centre.
NL
Symptomen
Kleren hebben vochtige
plekken na een programma voor sensordrogen.
Uw huishoudtoestel
en smartphone zijn
niet verbonden met het
WiFi-netwerk.
Reden
Oplossing
Erg grote of erg kleine
lading. Eén groot item
zoals een deken of
dekbed.
•• Als de artikelen te dicht of te weinig op elkaar
worden gepakt, is het mogelijk dat de sensor het
niveau van droogte van het wasgoed moeilijk kan
detecteren. Gebruik een Droogprogramma met
timer voor heel kleine ladingen.
•• Grote artikelen zoals dekens of donsbedden
kunnen soms in een bal worden gewikkeld. De
buitenste lagen zullen drogen en registreren op
de sensoren, terwijl de interne kern vochtig blijft.
Wanneer u een enkel groot artikel droogt, kan het
nuttig zijn de cyclus een of twee te pauzeren en het
artikel opnieuw te schikken om het ontwikkelen en
eventuele vochtige zones bloot te stellen.
•• Om een aantal resterende vochtige artikelen van
een grote lading te drogen of een aantal vochtige
vlekken van een groot artikel aan het einde van het
Sensordrogen programma moet u de pluizenfilter
leegmaken en een Droogprogramma met timer
instellen om de artikelen verder te drogen.
Het WiFi-wachtwoord
waarmee u verbinding
probeert te maken is
onjuist.
•• Zoek het WiFi-netwerk waarmee uw smartphone
verbonden is en verwijder het, registreer daarna uw
toestel op LG SmartThinQ.
Mobiele gegevens voor
uw smartphone is ingeschakeld.
•• Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone
en registreer het toestel via het WiFi-netwerk.
De naam van het draadloze netwerk (SSID) is
foutief ingesteld.
•• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
(Gebruik geen speciale tekens.)
De frequentie van de
router is niet 2,4 GHz.
•• Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz
wordt ondersteund. Stel de draadloze router in op
2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider of de
fabrikant van de router om de frequentie van de
router te controleren.
De afstand tussen het
toestel en de router is
te groot.
•• Als de afstand tussen het toestel en de router
te groot is kan het signaal zwak zijn en wordt
de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd.
Verplaats de router zodat deze zich dichter bij het
toestel bevindt.
31
NL
Foutcodes
Symptomen
Reden
Oplossing
dE
De deur is geopend
terwijl het apparaat in
bedrijf was of het apparaat is gebruikt terwijl
de deur niet goed was
gesloten.
•• Sluit de deur volledig.
•• Als dE niet wordt opgelost, moet u voor
ondersteuning bellen.
dE4
De detectie van de
deurschakelaar werkt
niet juist.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
Temperatuursensor
heeft niet goed gewerkt.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
F1
De temperatuur in de
trommel is plotseling
omhoog gegaan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
LE1
De motor is plotseling
gestopt.
•• Controleer of de hoeveelheid wasgoed de maximum
lading overschrijdt.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
De compressor is plotseling gestopt.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
De motor van de afvoerpomp heeft een storing
gehad.
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
De omgevingstemperatuur voor installatie is
onder nul.
•• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor
installatie is 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANTIE
NL
DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:
•• Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de
klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading of
leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
•• Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
•• Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte
afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
•• Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de instructies
in de handleiding van het product.
•• Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand,
overstromingen, of overmacht.
•• Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt gebruikt
voor ander doeleinden, of waterlekkage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
•• Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of
industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen (schoonmaakmiddelen)
die niet zijn goedgekeurd door LG.
•• Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade, en/
of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van materiaal- en
fabricagefouten.
•• Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
•• Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen worden
bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor goedkeuring van de
garantie.
•• Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
•• Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk gebruik
of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
•• Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
•• Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke locatie of
niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's gebruikers- en
installatiehandleidingen geïnstalleerd.
•• Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste
reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.
•• Geluid en trillingen die bij een normale werking horen, bijvoorbeeld het geluid bij het afvoeren van water,
draaien van de trommel of waarschuwingspieptonen.
Het filter is verstopt.
- Geen opwarming, lange droogtijd
Maak het pluizenfilter schoon.
Niet goed aangesloten voedingskabel of problemen met stopcontact.
- Geen stroom
- Geen verwarming
Sluit de voedingskabel opnieuw
aan, vervang de huiszekering of
reset de stroomonderbreker. Bij
problemen met het stopcontact
moet u misschien een elektricien
om hulp vragen.
33
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche_Commissie Gedelegeerde Reglementering(EU) No 392/2012
Naam of handelsmerk leverancier
LG Electronics
Typeaanduiding van de leverancier
RC80U2AV*Q
RC90U2AV*Q
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij een volledige lading
8 kg
9 kg
Type droger
Huishoudtrommeldroger met
condenser
Energie efficiëntieklasse
A+++
Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard
katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de
energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop
het apparaat wordt gebruikt.
176 kWh/jaar
Automatische trommeldroger
Ja
Een 'EU Ecolabel' toegekend onder Reglementering (EC) nr 66/2010
Nee
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle lading (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma bij
volledige lading (Po)
0,18 W
Stroomverbruik van de sluimerstand voor het standaard katoenprogramma bij
volledige lading (Pl)
0,18 W
Duur van de sluimertijd (Tl)
10 min
194 kWh/jaar
Het ‘
’ gebruikt bij een volle en gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma naarwaar de informatie op het label en de fiche verwijst, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal
natte kantoenen was en dat het het meest efficiënte programma op vlak van energieverbruik voor katoen.
De gewogen programmaduur (Tt) van het ‘standaard katoenprogramma bij
volle of gedeeltelijke lading’
150 min
169 min
De programmatijd van het 'standaard katoenprogramma bij volledige lading'
(Tdry)
196 min
230 min
De programmaduur van het “standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke
lading (Tdry1/2)
115 min
124 min
condensatie-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A
(meest efficiënt)
A
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry van het standaard katoenprogramma bij
volle lading
91 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry1/2 van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
91 %
De gewogen condensatie-efficiëntie (Ct) voor het 'standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading'
91 %
Het geluidsniveau
64 dB(A)
Vrijstaand
34
Memo
Memo
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
SÈCHE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera
l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité.
Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence
ultérieure.
RC80U2AV*Q
RC90U2AV*Q
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés
TABLE DES MATIÈRES
Ce manuel peut contenir des images ou un
contenu différent du modèle que vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................3
Consignes importantes relatives à la sécurité..................................................................3
Recyclage de votre ancien appareil..................................................................................8
INSTALLATION.............................................................................................9
Caractéristiques................................................................................................................9
Accessoires (en option)....................................................................................................9
Exigences du lieu d'installation.......................................................................................10
Instructions d'installation par superposition (en option)..................................................11
Inverser la porte..............................................................................................................13
UTILISATION..............................................................................................15
Utilisation de l'appareil....................................................................................................15
Trier le linge....................................................................................................................16
Panneau de commande..................................................................................................17
Tableau des programmes...............................................................................................18
Programme en option.....................................................................................................20
Korbtrocknen (Séchage à plat) (Option).........................................................................21
FONCTIONS SMART..................................................................................22
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ.....................................................................22
Utilisation de Smart Diagnosis™....................................................................................25
MAINTENANCE..........................................................................................26
Nettoyage du filtre à peluches........................................................................................26
Vider le réservoir d'eau...................................................................................................27
Nettoyage de la grille d'entrée d'Air froid........................................................................27
Essuyer le capteur d'humidité.........................................................................................27
DÉPANNAGE..............................................................................................28
Diagnostic de problèmes................................................................................................28
Codes d'erreur................................................................................................................32
GARANTIE..................................................................................................33
DONNÉES D'UTILISATION........................................................................34
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FR
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou
dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de
l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme
décrit ci-dessous.
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations
qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui
comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner
des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner
des blessures légères ou endommager l'appareil.
Consignes importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc
électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de
l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris
les suivantes :
Enfants au sein du foyer
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient
supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par
une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3
FR
Pour une utilisation en Europe :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont
reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et
s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être
exécutés par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont
surveillés en permanence.
Installation
•• Assurez-vous que l'appareil soit correctement installé, relié à la terre et ajusté
par un personnel qualifié suivant les instructions d'installation.
•• Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux,
partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si
le cordon ou la fiche est endommagée.
•• Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant
l'appareil en toute sécurité.
•• Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas
installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone
soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou
à des températures inférieures à zéro.
•• Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
•• Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches,
ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
•• Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique
ou un adaptateur avec cet appareil.
•• Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de
douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort caoutchouté ou
oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc mousse ne doivent pas être
séchés dans l'appareil.
•• Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une
porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de
l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit
restreinte.
4
FR
•• Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de
panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un
chemin de moindre résistance au courant électrique.
•• Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur
de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise
appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et
règlements locaux.
•• Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de
choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si
vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
•• Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond
pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
•• L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe,
tel qu'une minuterie, ni branché sur un circuit régulièrement mis sous tension
et hors tension par un service public.
Utilisation
•• Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne
pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire
fonctionner l'appareil.
•• Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié,
sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser
uniquement des pièces autorisées par l'usine.
•• Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits
chimiques, etc.
•• Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux
domestiques.
•• Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à
la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des
blessures.
•• Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour
soit complètement arrêté.
5
FR
•• Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés,
trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme de la
cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants
de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.).
Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
•• En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre
d'information client LG Electronics.
•• Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
•• Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil.
La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des
dommages matériels consécutifs.
•• Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
•• Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène,
essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
•• Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
•• Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
•• Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec
des mains mouillées.
•• Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd
sur celui-ci.
Maintenance
•• Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant
après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
•• Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil.
Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte
pas cet appareil de l'alimentation électrique.
•• Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le
nettoyer.
•• Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours
saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la
prise de courant.
6
FR
Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge
AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque d'incendie
Risque d’incendie et matériaux inflammables
•• Dégager les orifices d'aération du boîtier de l'appareil ou de la structure
interne de toute obstruction. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un
incendie.
•• Cet appareil contient du R290, un agent réfrigérant respectueux de
l'environnement mais inflammable. Ne pas endommager le circuit de réfrigérant
et maintenir l'appareil à l'abri de toute flamme ou source d'inflammation.
•• Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
•• Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié
par les instructions de l'assouplissant.
•• Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
•• Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que
tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que la
chaleur soit dissipée.
•• L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été
utilisés pour le nettoyage.
•• Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile
de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du
kérosène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants
de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive
supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.
•• Ne pas boire l'eau condensée. Tout manquement à respecter cette instruction
peut entraîner des maladies d'origine alimentaire.
•• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin
d'éviter tout danger.
•• Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.
•• Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler autour de l'appareil.
•• Ne vaporisez pas un produit de nettoyage à sec directement dans le sèchelinge et n'utilisez pas ce dernier pour sécher du linge imprégné d'un produit
de nettoyage à sec.
7
FR
•• Ne faites pas sécher du linge présentant des taches de substances
huileuses. Les taches de substances huileuses (huiles comestibles incluses)
ne peuvent pas être complètement éliminées du linge, même après un lavage
à l'eau.
•• L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe,
tel qu'une minuterie, ni branché sur un circuit régulièrement mis sous tension
et hors tension par un service public.
•• Retirez le linge de l'appareil immédiatement après la fin du séchage ou si
l'alimentation est coupée pendant le processus de séchage. Les vêtements
laissés sans surveillance dans le sèche-linge après avoir été séchés peuvent
provoquer un incendie. Les vêtements retirés du sèche-linge après le
séchage peuvent provoquer un incendie. Lorsque le séchage est terminé,
retirez immédiatement les vêtements du sèche-linge, puis étendez-les ou
disposez-les à plat pour les laisser refroidir.
Élimination
•• Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble
directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
•• Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le
polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer
une suffocation.
•• Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer
afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à
l'intérieur.
Recyclage de votre ancien appareil
•• Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement électrique et
électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’objet d’un tri
et d’une collecte sélective séparée.
•• Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses.
Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d’éviter des impacts négatifs sur
l’environnement et la santé humaine. L’équipement que vous jetez peut également contenir
des pièces réutilisables pour la réparation d’autres produits ainsi que des matériaux précieux
pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
•• Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l’a vendu ou contacter votre
collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également
des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr
Ce sèche-linge contient l’agent réfrigérant R290 : 0,145 kg scellé
hermétiquement.
8
INSTALLATION
FR
Caractéristiques
a
b
c
Modèle
RC80U2AV*Q
Réservoir d'eau
Panneau de commande
Porte
RC90U2AV*Q
Alimentation électrique
220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensions
600 mm (L) X 690 mm (P) X 850 mm (H)
Poids de l'appareil
56 kg
Température admissible
Capacité maximale
5 - 35 °C
8 kg
9 kg
•• L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
Accessoires (en option)
Pour tout achat, veuillez contacter le centre d’information client LG Electronics ou visiter le site Web de LG à l’adresse
http://www.lg.com.
Tuyau de vidange de la condensation
et support de tuyau
Modèle : DH1N
(Vendu séparément)
Support de séchage
Kit de superposition
Modèle : DR1N
(Vendu séparément)
Modèle : DT1W
(Vendu séparément)
9
FR
Exigences du lieu
d'installation
•• Ne pas installer l'appareil à côté d'un appareil à haute
température comme un réfrigérateur, un four ou un
poêle, etc., car cela peut provoquer des difficultés
de séchage et une mauvaise durée du programme,
et nuire au bon fonctionnement du compresseur.
L'appareil fonctionne mieux à une température
ambiante de 23 °C.
Emplacement
Positionnement
5 cm
1 cm
1 cm
Niveau du sol : La pente admissible sous la totalité de
l'appareil est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1,5 mètre de
part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
•• Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.
Espace Libre Supplémentaire : Pour le mur, 5 cm:
arrière /1 cm: côté droit et gauche
•• Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive
sur le dessus de l'appareil. Ces produits peuvent
endommager la finition ou les commandes.
AVERTISSEMENT
•• Cet appareil contient du R290, un agent réfrigérant
respectueux de l'environnement mais inflammable.
Ne pas endommager le circuit de réfrigérant et
maintenir l'appareil à l'abri de toute flamme ou source
d'inflammation.
REMARQUE
•• Pour une meilleure performance de séchage, veuillez
garder l'arrière de l'appareil à distance du mur.
•• Ne pas installer l'appareil s'il existe un risque de gel
ou de poussière.
•• L'appareil peut ne pas être en mesure de fonctionner
correctement ou peut être endommagé par le gel de
l'eau de condensation dans la pompe et le tuyau de
vidange.
•• Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
•• S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil
ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
•• Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou des
matériaux similaires sous l'appareil.
•• Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui
puissent atteindre une température négative. Des
tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La
fiabilité de l'unité de commande électronique peut être
altérée à des températures inférieures au point de
congélation.
•• Si l'appareil est livré en hiver et que la température
est négative, placer l'appareil à température ambiante
pendant quelques heures avant de le mettre en
service.
•• Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est
installé, il soit facilement accessible à un technicien
en cas de panne.
•• Une fois l'appareil installé, ajustez les quatre pieds à
l'aide d'une clé pour vous assurer que l'appareil est
stable et laissez un dégagement d'environ 20 mm
entre le dessus de l'appareil et le dessous de tout
plan de travail.
Exigences relatives à la ventilation
AVERTISSEMENT
•• Dégager les orifices d'aération du boîtier de l'appareil
ou de la structure interne de toute obstruction. Dans
le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie.
•• Alcôve ou sous-plan de travail
−− Respecter un débit d'air de 3,17 m3/min à travers
l'appareil
•• Armoire
−− La porte de l'armoire doit comporter 2 ouvertures
(persiennes), chacune ayant une superficie
minimale de 387 cm2, située à 8 cm du haut et du
bas de la porte.
10
FR
AVERTISSEMENT
•• Éviter d'installer l'appareil autour d'un d'une source
chaleur. L'arrière de l'appareil doit être bien ventilé.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des
problèmes.
•• L'appareil ne doit pas être installé à côté d'un appareil
de réfrigération.
•• L'appareil n'est pas conçu pour un usage maritime ou
dans des installations mobiles comme des caravanes,
avions, etc.
Taille de la plaque supérieure du
lave-linge
550 mm
600 mm
Forme et
directives
d'assemblage
Raccordement électrique
•• Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
•• Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
•• Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le câblage
électrique en vigueur.
•• L'appareil doit être positionné de sorte que la prise
soit facilement accessible.
Procédure d'installation
1
Placer le sèche-linge LG sur le lave-linge LG.
2
Retirer les deux vis de la partie inférieure du capot
arrière de chaque côté, comme illustré ci-dessous.
3
Aligner les trous du kit de superposition et les trous
du capot arrière.
•• 3-1) 600 mm
Instructions d'installation
par superposition (en
option)
Votre sèche-linge peut être placé sur le dessus
d'un lave-linge LG et solidement fixé avec un kit de
superposition. Cette installation doit être effectuée
par un personnel qualifié pour s'assurer qu'il soit
correctement installé.
Kit de superposition
Pour superposer ce sèche-linge, un kit de superposition
LG est nécessaire.
•• 3-2) 550 mm
Sèchelinge
Lavelinge
4
Ce sèche-linge ne peut être superposé que sur le
dessus d'un lave-linge LG. Ne pas tenter de superposer
ce sèche-linge sur un autre lave-linge, car il peut en
résulter des dégâts, des blessures ou des dommages
matériels.
Fixer les deux vis qui ont été retirées auparavant du
sèche-linge sur le kit de superposition.
11
FR
5
Utiliser les quatre vis de la boîte d'accessoires (16
mm) pour assembler le capot arrière du lave-linge
et le kit de superposition.
6
La procédure du côté opposé sera identique.
AVERTISSEMENT
•• Une installation incorrecte peut provoquer des
accidents graves.
•• Le poids de l'appareil et la hauteur de l'installation
rendent la procédure de superposition trop risquée
pour une seule personne. Cette procédure doit être
effectuée par deux personnels d'entretien qualifiés
ou plus.
•• L'appareil ne convient pas pour une installation
intégrée. Ne pas installer comme un appareil intégré.
•• Ne pas utiliser si l'appareil n'est pas correctement
superposé.
Vidange des condensats (en
option)
Normalement, l'eau condensée est pompée dans
le réservoir d'eau où l'eau est collectée jusqu'à une
vidange manuelle. L'eau peut également être évacuée
directement vers une vidange au réseau, en particulier
lorsque le sèche-linge est superposé sur le dessus
d'un lave-linge. Avec un kit de connexion pour tuyau de
vidange au réseau, il suffit de modifier le chemin de l'eau
et de le rediriger vers le dispositif de vidange comme
ci-dessous :
1
ATTENTION
•• Si le tuyau est installé de manière qu'il peut être plié
ou pincé, le drainage risque de ne pas fonctionner
correctement.
Mise à niveau de l'appareil
La mise à niveau de l'appareil empêche les bruits et des
vibrations inutiles. Placer l'appareil sur un sol résistant
et de niveau.
Si l'appareil n'est pas correctement mis à niveau, ajuster
les pieds de nivellement avant selon le besoin.
Les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour
monter et dans le sens inverse pour descendre jusqu'à
ce que l'appareil ne vacille plus, à la fois d'avant-arrière,
de côté à côté et de coin à coin.
Séparer le couvercle anti-retour (a) et le tuyau du
réservoir d'eau (b) du kit de raccordement.
Pieds réglables
Pieds réglables
2
12
Fixer le couvercle anti-retour (a) à la tête du kit de
raccordement, puis connecter le tuyau de drainage
(c) sur le côté opposé du kit de raccordement.
Pieds réglables
Vérifier en diagonale
•• Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure
en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et
descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil
bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure en
diagonale, ajuster de nouveau les pieds.
FR
2
Inverser la porte
Vous pouvez inverser la porte pour votre commodité.
AVERTISSEMENT
•• Ne pas inverser la porte pendant que l'appareil est
posé sur un lave-linge.
•• Avant de retirer les vis de la charnière, demander
à un assistant de supporter le poids de la porte. La
porte pourrait tomber sur le sol en raison de son
poids.
•• Pour des raisons de sécurité, deux personnes ou plus
doivent travailler ensemble pour inverser la porte.
REMARQUE
Ensemble de
charnière
3
•• L'apparence des vis varie et les vis doivent être
insérées différemment en fonction de la position.
S'assurer que la vis est correctement sélectionnée
avant de serrer.
1
Retirer les 8 vis de l'ensemble charnière de la porte.
•• Il existe 6 vis à l'avant et 2 vis sur le côté.
Retirer les 3 vis de la serrure de porte qui est fixée
entre la porte et l'assemblage d'articulation, puis
retirer la vis qui est fixée sur le crochet de la porte.
Ensemble de
verrou de porte
Ouvrir la porte et retirer les 2 vis sur la charnière
de la porte. Après avoir retiré les vis, poser la porte
avec précaution, la face avant tournée vers le sol.
Armoire
4
Charnière de porte
AVERTISSEMENT
•• Retirer d'abord la vis inférieure. La porte peut tomber
sur le sol en raison de son poids et la porte peut être
endommagée.
Basculer entre la position de l'ensemble de
charnière et l'ensemble de verrou de porte, puis
serrer les vis dans l'ordre inverse.
•• Serrer la vis dans la bonne position en se
référant aux étapes 2 à 4.
Ensemble
de verrou de
porte
Ensemble
charnière
13
FR
5
Retirer le loquet de la porte du cadre de l'appareil
en retirant les 2 vis, puis les assembler du côté
opposé.
Loquet de porte
6
14
Retirer les 2 vis décoratives du cadre de l'appareil,
puis les assembler du côté opposé.
7
Installer la porte avec les vis retirées à l'étape 1,
puis vérifier que la porte se ferme correctement.
UTILISATION
FR
Utilisation de l'appareil
Avant le premier cycle, régler l'appareil pour sécher
pendant cinq minutes afin de réchauffer le tambour.
Ouvrir la porte entre des charges les premières fois que
vous utilisez l'appareil afin de permettre à toutes les
odeurs de l'intérieur de l'appareil de se disperser.
1
S'assurer que le filtre à peluches et le réservoir
d'eau soient propres.
•• Le filtre à peluches est à l'intérieur du cercle de
la porte. Il doit être nettoyé avant chaque cycle
de séchage.
•• Ouvrir la porte et s'assurer que le filtre à
peluches soit propre. Si ce n'est pas le cas,
veuillez nettoyer le filtre à peluches.
ATTENTION
•• Veillez à ne pas coincer de linge entre la porte et le
joint en caoutchouc.
3
Mettre l'alimentation en marche.
•• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
4
Sélectionner le programme de séchage que vous
voulez.
•• Vous pouvez choisir un programme en tournant
le bouton sélecteur de programme jusqu'à ce
que le programme désiré soit indiqué.
•• Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause
sans choisir un programme, l'appareil passe
au programme Katoen (Coton). Veuillez vous
reporter au tableau des programmes pour des
informations détaillées.
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
•• Lorsque vous appuyez sur le bouton
Départ/Pause, l’appareil ventile l’intérieur du
tambour pendant 10 secondes afin de le préparer
pour une opération de séchage.
6
Une fois le cycle terminé, ouvrir la porte et sortir le
linge.
7
Arrêter l'appareil.
•• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
•• Vérifier également que le réservoir d'eau est vide
pour des résultats de séchage optimaux.
AVERTISSEMENT
•• Ne buvez pas l'eau condensée.
REMARQUE
•• Dans certains cas, la fenêtre LED peut afficher D
(Symbole d'eau vide) et l'appareil peut s'arrêter parce
que le réservoir d'eau est plein.
2
Placer le linge dans le tambour après tri.
•• Les vêtements doivent être triés par type
de tissu et niveau de séchage et toutes les
sangles et ceintures de vêtements doivent être
bien attachées et fixées avant d'être mises
dans le tambour. Pousser le linge à l'arrière
pour l'éloigner du joint de la porte. Sinon, le
joint de la porte et les vêtements peuvent être
endommagés. Fermer la porte.
15
FR
ATTENTION
•• Faites attention ! Le tambour à l'intérieur peut être
encore chaud.
•• L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que
celles pour lesquelles il a été conçu.
REMARQUE
•• La dernière partie d'un cycle de sèche-linge se
produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin
de garantir que la lessive reste à une température qui
assure que le linge ne soit pas endommagé.
•• Une température atmosphérique élevée et une
petite pièce peuvent à la fois augmenter le temps de
séchage et la consommation d'énergie.
Trier le linge
Les vêtements disposent de leurs propres étiquettes de
soins de lavage, donc il est recommandé d'effectuer un
séchage selon l'étiquette de soins de lavage.
En plus de cela, le linge doit être trié en fonction de la
taille et du type de tissu.
Pour la meilleure performance de séchage et la
consommation d'énergie la plus efficace, ne pas
surcharger l'appareil.
Lainages
•• Sécher les lainages sur le programme Laine.
Assurez-vous de suivre d'abord les symboles de
l'étiquette de soins du tissu. La laine peut ne pas être
complètement sèche avec le cycle, donc ne répétez
pas le séchage. Remettre les lainages dans leur
forme d'origine et les sécher à plat.
Matières tissées et tricotées
•• Certaines matières tissées et tricotées peuvent se
contracter en fonction de la qualité.
Sans fer et synthétique
•• Ne pas surcharger l'appareil. Retirer les articles sans
fer dès que l'appareil s'arrête pour réduire les plis.
Vêtements de bébé et chemises de nuit
•• Toujours vérifier les étiquettes d'entretien des tissus.
16
Caoutchouc et plastiques
•• Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou
contenant du caoutchouc ou des matières plastiques,
tels que :
−− tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
−− rideaux et nappes
−− tapis de bain
Fibre de verre
•• Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans
l'appareil. Des particules de verre laissées dans
l'appareil peuvent être ensuite collectées par vos
vêtements dans des cycles ultérieurs.
Icône
Description
Séchage
Séchage en machine
Pressage permanent /
Résistance au froissement
Doux / Délicat
Ne pas sécher en machine
Ne pas sécher
Chauffage Fort
Chauffage Moyen
Chauffage Faible
Pas de chauffage / Air
Étendre pour sécher / Suspendre
pour sécher
Égoutter pour sécher
Séchage à plat
À l'ombre
FR
Panneau de commande
a
b
c
Bouton Marche/Arrêt
•• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre
le lave-linge en marche et à l'arrêt.
•• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
annuler la fonction Fin différée.
Sélecteur de programme
•• Les programmes sont disponibles selon le type
de linge.
•• Le voyant s'allume pour indiquer le programme
sélectionné.
Bouton Départ/Pause
•• Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour
démarrer ou mettre en pause un cycle de
séchage.
•• En Pause, l'alimentation se coupe
automatiquement au bout de 14 minutes.
d
Boutons de programme supplémentaires
•• Utiliser ces boutons pour sélectionner les options
souhaitées pour le programme sélectionné.
•• Pour utiliser la fonction de démarrage à distance,
reportez-vous à FONCTIONS SMART.
e
Indicateur de progression du séchage
•• L’icône différente du voyant s’allume en fonction
de la progression du cycle de séchage.
−− @ : Cette icône s’allume lorsque l’appareil est
en cours de séchage.
−− - : Cette icône s’allume lorsque l’appareil est
en cours de séchage repassage.
−− + : Cette icône s’allume lorsque l’appareil est
en cours de séchage armoire.
−− = : Cette icône s’allume lorsque l’appareil est
en cours de refroidissement.
Affichage
•• K : Cette icône indique que le filtre à peluches
doit être nettoyé ou est bouché.
−− Notification de nettoyage : Lorsque vous
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt l'icône
s'affiche.
•• D : Cette icône indique que le réservoir d'eau doit
être vidé ou est plein.
−− Notification de vidange : Lorsque vous
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, cette
icône s'affiche.
−− Notification d'eau pleine : L'icône s'affiche et
un son de signal sonore est audible lorsque
l'appareil est en marche.
•• L : Cette icône indique le statut de l'insertion
du filtre à charpie. Si le filtre à charpie n’est pas
inséré, l'appareil ne fonctionnera pas et l'icône
s’affichera.
•• I : Cette icône indique l'état de nettoyage
automatique du condenseur. L'icône s'affichera
pendant les pulvérisations d'eau dans le
condenseur.
17
FR
Tableau des programmes
Programme de séchage
Programmes de Séchage Sonde
Programme
Katoen (Coton)
Type de linge
Détail
Serviettes de bain, robes de
chambre et linge de lit
Pour des tissus épais et
matelassés
Serviettes de bain,
torchons, sous-vêtements et
chaussettes en coton
Pour des tissus ne nécessitant
pas de repassage
Linge de lit, linge de table,
serviettes, t-shirts, polos et
vêtements de travail
Pour des tissus nécessitant un
repassage
Linge de lit, linge de table,
survêtements, anoraks et
couvertures
Mix (Mix)
Chemises et chemisiers
Pantalons, commodes, jupes
et chemisiers
Easy Care
(Synthétiques)
Pour des tissus épais et
matelassés ne nécessitant pas
de repassage
Pour des tissus ne nécessitant
pas de repassage
Pour des tissus nécessitant un
repassage
Chemises, t-shirts,
Pour le polyamide, l'acrylique et
pantalons, sous-vêtements et le polyester ne nécessitant pas
chaussettes
de repassage
Niveau de
séchage
Capacité
8 kg / 9 kg
Extra (Extra sec) 8 kg / 9 kg
Kast
(Prêt à ranger)
8 kg / 9 kg
Strijken
8 kg / 9 kg
(Prêt à repasser)
Extra (Extra sec)
Kast
(Prêt à ranger)
Strijken
(Prêt à repasser)
4 kg
Kast
(Prêt à ranger)
3,5 kg
Chemises, t-shirts, sousvêtements, anoraks et
chaussettes
Pour le polyamide, l'acrylique,
le polyester nécessitant un
repassage
Strijken
(Prêt à repasser)
Donsdeken
(Couette)
Literie, draps
Pour des couettes
-
2,5 kg
Handdoek
(Linge de
maison)
Serviettes, Taies d'oreillers
Pour des tissus en coton ne
nécessitant pas de repassage
-
4,5 kg
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
Coton, sous-vêtements,
draps de lit et vêtements de
bébé
Aide à éliminer les allergènes
tels que les acariens
-
4,5 kg
Speed 30
(Rapide 30)
Les objets légers et petits de
moins de 3ea.
Pour les articles à petite
quantité de polyamide,
d'acrylique et de polyester
-
1 kg
Sportkleding
(Textiles sport)
Tenue de football et
vêtements de formation
Pour des matières polyester
-
2 kg
Wol (Laine)
Laine
Pour la laine
-
1 kg
Delicaat (Délicat)
Soie, tissus raffinés et
lingerie
Pour des tissus sensibles à
la chaleur, tels que des tissus
synthétiques
-
1,5 kg
18
FR
Programmes de Minuterie
Capacité
Programme
Type de linge
Détail
Niveau de
séchage
8 kg / 9 kg
Droogrek
(Séchage à plat)
Soie, laine, lingerie délicate
Rafraîchit les vêtements sans
sèche-linge
-
-
Koude lucht
(Air froid)
Tous tissus ayant besoin de
rafraîchissement
Séchage sans chaleur
-
-
-
-
Warme lucht
(Air chaud)
Serviettes de bain, peignoirs de
Petits articles et vêtements
bain, torchons de vaisselle et
humides, articles du quotidien
tissus acryliques matelassés adaptés au séchage thermique
ATTENTION
•• Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le programme Warme lucht (Air chaud) dans les programmes de
Minuterie. Les articles de laine doivent être séchés en utilisant le programme Wol (Laine) et les tissus sensibles
à la chaleur, y compris la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés en utilisant le programme
Delicaat (Délicat). Veuillez respecter la charge de linge recommandée lorsque vous sélectionnez le programme
souhaité. Sinon, vos vêtements peuvent être endommagés.
REMARQUE
•• Testé conformément à la norme EN61121 et à la directive 932/2012
•• Régler le programme sur Coton Prêt à Ranger Énergie (pleine et demi-charge) pour un test conformément à la norme
EN61121 et à la directive 932/2012
•• Programme Coton Standard : Option (par défaut)
(C'est le programme le plus efficace en termes
de conditions d'essai proposées par EN61121 et la directive 932/2012)
•• Il convient au séchage du linge habituel humide en coton et il s'agit du programme le plus efficace en termes de
consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton.
•• Les résultats des tests dépendent de la température ambiante, du type et de la quantité de charge, de la dureté de
l'eau et de la température d'arrivée de l'eau.
•• Si l'appareil est encastré, cela peut causer une dégradation des performances.
•• Si le linge n'est pas essoré à une vitesse élevée pendant le lavage, la consommation d'énergie et le temps de
séchage augmentent.
19
FR
Programme en option
Trommelverlichting (Éclairage
tambour)
Einduitstel (Fin différée)
Lorsque l'appareil est en marche, il est possible de voir
l'intérieur du tambour si vous sélectionnez la fonction
Éclairage tambour.
•• Appuyer et maintenir le bouton
Droogniveau (Niveau de séchage) pendant 3
secondes pour activer la fonction Éclairage du
tambour.
•• Lumière allumée : La porte est ouverte.
•• Lumière éteinte : La porte est fermée. La lumière
s'éteint automatiquement.
Vous pouvez utiliser l'option Fin différée pour retarder
l'heure de fin du cycle de séchage. Elle vous permet de
régler le délai de 3 à 19 heures.
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Sélectionner un programme.
3
Appuyer sur le bouton Einduitstel (Fin différée).
4
Régler la ou les heures de retard en appuyant
sur le bouton Meer tijd (Ajouter du temps),
Minder tijd (Réduction du temps).
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Antikreuk (Défroissage) _
L'option Anti-froissage empêche des plis de se former
lorsque le linge n'est pas déchargé rapidement à la fin
du cycle de séchage. Lorsque Antikreuk (Défroissage)
est sélectionné, l'appareil fonctionne et se met en
pause à plusieurs reprises, vous donnant deux heures
pour décharger le linge. Si la porte est ouverte pendant
l'option Anti-froissage, l'option est annulée.
Favoriet (Favori) r
L'option Favori vous permet de stocker un programme
de séchage personnalisé pour une utilisation ultérieure.
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Sélectionner un programme.
3
Sélectionner l'option ou un programme
supplémentaire (Antikreuk (Défroissage),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.).
4
Appuyer et maintenir le bouton de l'option
Favoriet (Favori) pendant trois secondes.
L'option Favori est maintenant enregistrée pour une
utilisation ultérieure. Pour réutiliser le programme
enregistré, sélectionner l'option Favoriet (Favori) et
appuyer sur le bouton Départ/Pause.
20
Droogniveau (Niveau de séchage)
Utiliser ce bouton pour sélectionner un niveau de
séchage pour le programme de séchage.
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Sélectionner un programme.
3
Sélectionner un niveau de séchage en appuyant
sur le bouton Droogniveau (Niveau de séchage) à
plusieurs reprises.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Ce programme supplémentaire offre la possibilité
d'économiser de l'énergie ou du temps.
•• Eco (Eco) : Option d'économie d'énergie.
•• Tijd (Rapide) : Option de gain de temps.
Kinderslot (Verrouillage enfant) i
Utiliser cette option pour désactiver les commandes.
Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de
cycle ou d'utiliser l'appareil.
Verrouillage du panneau de commande
1
Appuyer et maintenir les boutons Favoriet (Favori)
et Einduitstel (Fin différée) simultanément
pendant trois secondes.
2
Un signal sonore retentit et CL s'affiche à l'écran.
•• Lorsque Kinderslot (Verrouillage enfant) est
réglé, tous les boutons sont verrouillés, sauf le
bouton Marche/Arrêt.
FR
REMARQUE
•• La mise hors tension ou l'exploitation de tous les
cycles ne réinitialise pas la fonction de verrouillage
enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant
avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.
2
Insérer le crochet au centre du tambour.
3
Placer le support de séchage sur la structure audessus du filtre à peluches et appuyer dessus pour
terminer l'assemblage.
4
Placer les articles mouillés sur le support. Laisser
de l'espace autour des articles pour que l'air circule.
•• Le support ne bouge pas, mais le tambour
tourne.
5
Fermer la porte.
6
Mettre l'alimentation sous tension et sélectionner
Droogrek (Séchage à plat).
7
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Déverrouillage du panneau de
commande
Appuyer et maintenir les boutons Favoriet (Favori) et
Einduitstel (Fin différée) simultanément pendant trois
secondes.
•• Un signal sonore retentit et le temps restant pour le
programme actuel réapparaît à l'écran.
Zoemer (Signal sonore) q
Cette option vous permet d’activer et de désactiver le
son de la sonnerie.
Meer tijd (Ajouter du temps) /
Minder tijd (Réduction du temps)
Utiliser ces boutons avec les programmes de Séchage
Manuel pour augmenter ou réduire manuellement le
temps de séchage.
Appuyer sur le bouton Meer tijd (Ajouter du temps)
pour augmenter la durée du programme sélectionné de
cinq minutes.
Appuyer sur le bouton
Minder tijd (Réduction du temps) pour diminuer la
durée du programme sélectionné de cinq minutes.
Korbtrocknen (Séchage à
plat) (Option)
Le Séchage à plat est conçu pour une utilisation avec
du linge qui doit être séché à plat, sans tambour, comme
des chandails et des tissus délicats.
Si vous souhaitez utiliser l'option Séchage à plat, vous
devez acheter un séchoir séparément. Un Séchoir (Nom
du modèle : DR1N) peut être acheté auprès du centre
d'information client de LG Electronics ou sur notre site
Web à l'adresse http://www.LG.com.
1
REMARQUE
•• Contrôler le filtre à peluches et retirer les peluches
accumulées des articles séchés sur le support.
•• Les touches Meer tijd (Ajouter du temps) /
Réduction du temps peuvent être utilisées pour un
réglage fin du temps de séchage.
Ouvrir la porte.
21
FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application
LG SmartThinQ
Les choses à vérifier avant
d'utiliser LG SmartThinQ
•• Pour les appareils avec le logo a ou b
1
Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans
fil (Réseau Wi-Fi),
•• Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil
est trop éloignée, la puissance du signal devient
faible. L'installation peut prendre trop de temps
ou l'installation peut échouer.
2
Désactiver les Données Mobiles ou les Données
cellulaires sur votre smartphone.
•• Pour les iPhones, désactivez les données en
allant sur Paramètres → Données cellulaires
→ Données cellulaires.
3
Connectez votre smartphone au routeur sans fil.
22
FR
REMARQUE
•• Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l’icône
Wi-Fi (Wi-Fi) f sur le tableau de commande est
allumée.
•• L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4
GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre
réseau, contacter votre fournisseur de services
Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans
fil.
•• LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable en
cas de problèmes de connexion au réseau, ou de
problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par
la connexion réseau.
•• Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se
peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un
répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
•• La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou
peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
•• La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner,
en fonction du fournisseur d'accès choisi.
•• L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
•• L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de
problèmes liés à la transmission du signal sans fil.
Débranchez l'appareil et attendez environ une minute
avant de réessayer.
•• Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé,
désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce
dernier.
•• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé
d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais.
(Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
•• L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier
en fonction du système d'exploitation du téléphone
(SE) et du fabricant.
•• Si le protocole de sécurité du routeur est configuré
sur WEP, il est possible que vous ne puissiez pas
configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres
protocoles de sécurité (WPA2 est recommandé) et
enregistrer le produit à nouveau.
FR
Installation de LG SmartThinQ
Utilisation du Cycle de Séchage
Chercher l’application LG SmartThinQ dans Google Play
Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les
instructions pour télécharger et installer l’application.
Starten op afstand (Dem. à distance) w
Fonction Wi-Fi
•• Pour les appareils avec le logo a ou b
Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone
au moyen de fonctions intelligentes.
Cycle de séchage (Dém. à distance,
Programme téléchargé)
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.
Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil
à distance. Vous pouvez également surveiller le
fonctionnement de votre programme de sorte que vous
sachiez combien de temps il reste pour ce programme.
Pour utiliser le Démarrage à distance :
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Mettez le linge dans le tambour.
3
Appuyer et maintenir le bouton
Zoemer (Signal sonore) appuyé pendant 3
secondes pour activer la fonction de Démarrage à
distance.
4
Lancez un programme depuis l'application LG
SmartThinQ sur votre smartphone.
Smart Diagnosis™
Cette fonction fournit des informations utiles pour le
diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil
sur la base du modèle d'utilisation.
Alertes de notification
Lorsque le cycle est terminé ou que l'appareil
rencontre des problèmes, vous disposez de l'option
vous permettant de recevoir des notifications sur un
smartphone.
Contrôle de l'Énergie
La consommation d'énergie du sèche-linge est affectée
par le cycle et les options de façon que vous pouvez voir
quelques modifications au niveau de la consommation
d'énergie d'un cycle à un autre.
Réglages
Définir le nom du produit et supprimer un produit.
REMARQUE
•• Lorsque le mode Démarrage à distance est activé,
vous pouvez lancer un cycle à partir de l'application
Smartphone LG SmartThinQ. Si le cycle n'est pas
démarré, la machine attendra pour démarrer le
cycle jusqu'à ce qu'il soit éteint à distance depuis
l'application ou que le mode Démarrage à distance
soit désactivé.
•• Si la porte est ouverte, Démarrage à distance est
désactivé.
Pour désactiver le Démarrage à distance :
Lorsque le Démarrage à distance est activé, appuyer et
maintenir le bouton Zoemer (Signal sonore) pendant 3
secondes.
REMARQUE
•• Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur
de services Internet ou le mot de passe, supprimer
l'appareil enregistré de l'application LG SmartThinq et
l'enregistrer à nouveau.
•• L'application peut changer, dans le but d'améliorer le
produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
•• Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
23
FR
Download prog. (Programme téléchargé)
Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui ne
sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.
Les appareils enregistrés avec succès peuvent
télécharger une variété de cycles de spécialité
spécifiques à l'appareil.
Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à la
fois.
Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil est
treminé, le produit garde le cycle téléchargé jusqu'au
téléchargement d'un nouveau.
Caractéristiques du module LAN sans fil
Modèle
LCW-004
Bande de
fréquence :
2412 à 2472 MHz
Puissance de
sortie (Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Par la présente, LG Electronics déclare que le type
d'équipement radio Sèche-linge est conforme à la
directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration
de conformité EU est disponible à l'adresse internet
suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas
Informations sur les logiciels libres
Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0
À l’égard de l’utilisateur, cet appareil doit être installé et
utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l’appareil
et le corps.
Consommation d'énergie en veille 0,18 W
Consommation d'énergie du
réseau en veille
2,0 W
Le laps de temps à l’issue
duquel la fonction de gestion
de la consommation, ou une
fonction similaire, fait passer
automatiquement l’appareil en
mode veille et/ou d’arrêt et/ou
dans l’état assurant la veille en
réseau
20 min.
24
Déclaration de conformité
Pour obtenir le code source sous la licence publique
générale, la licence publique générale limitée, la licence
publique Mozilla ou les autres licences libres de ce
produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence,
ainsi que les exclusions de garantie et les droits
d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source
sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de
distribution (support, envoi et manutention) sur simple
demande adressée par e-mail à opensource@lge.
com. Cette offre est valable pour une période de trois
ans à compter de la date de la dernière distribution de
ce produit. Cette offre est valable pour toute personne
possédant cette information.
Smart Diagnosis™ à l'aide d'un
smartphone
•• Pour les appareils avec le logo c ou d
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic
précis par un centre d'information client LG Electronics
en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.
Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que
l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique.
Si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, le
dépannage doit être effectué sans l'aide de Smart
Diagnosis™.
FR
Utilisation de Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic
précis par un centre de service LG Electronics lorsque
l’appareil fonctionne mal ou présente une défaillance.
Utiliser cette fonction uniquement pour contacter le
service après - vente, et non pas en fonctionnement
normal.
1
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre
l’appareil en marche. N’appuyez pas sur d’autres
boutons ni tournez le sélecteur de programme.
2
Lorsque vous êtes invité à le faire par le centre
d’appels, placez le microphone de votre téléphone
près de l’icône Smart Diagnosis™
REMARQUE
•• La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité
de l'appel local.
•• Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur
service si vous utilisez le téléphone fixe.
•• Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est
médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel,
vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du
Smart Diagnosis™.
x.
Ma
m
m
10
3
Maintenir le bouton Meer tijd (Ajouter du temps)
appuyé pendant trois secondes, en tenant le
microphone du téléphone à l'icône et le bouton
Marche/Arrêt.
4
Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que
la transmission du signal soit terminée. Le temps
restant pour le transfert des données s'affiche.
•• Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le
téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
•• Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure
d'obtenir un enregistrement précis des données,
vous pouvez être invité à réessayer.
5
Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités
arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent
de centre d'appel, qui sera alors en mesure de
vous aider grâce aux informations transmises pour
analyse.
25
MAINTENANCE
FR
•• Ouvrir le deuxième filtre à peluches.
AVERTISSEMENT
•• Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez
l'appareil. Si vous ne débranchez pas la fiche, cela
peut provoquer un choc électrique.
Nettoyage du filtre à
peluches
Nettoyer le filtre à peluches avant chaque cycle de
séchage.
Le nettoyage du filtre à peluches permet de réduire le
temps de séchage et la consommation d'énergie.
1
Ouvrir la porte.
2
Enlever le premier filtre à peluches.
3
5
Rincer les peluches à l'eau chaude courante.
6
Sécher les filtres à peluches complètement, les
fermer et réinsérer les deux filtres à peluches.
Enlever le deuxième filtre à peluches.
REMARQUE
•• Enlever l'humidité de la maille. Sinon, le filtre à
peluches peut s'obstruer en raison du film d'eau et
l'appareil peut ne pas fonctionner.
•• Si le filtre à peluches ne se trouve pas dans l'appareil,
vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil.
4
26
Ouvrir les deux filtres à peluches et enlever toutes
les peluches.
•• Ouvrir le premier filtre à peluches.
FR
Vider le réservoir d'eau
L'eau condensée est collectée dans le réservoir d'eau.
Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation. Ne pas
le faire affecte les performances de séchage.
Si le réservoir d'eau est plein, l'icône D rougeoie et le
signal sonore retentit lorsque l'appareil est en marche.
Si cela se produit, le réservoir d'eau doit être vidé dans
l'heure suivante.
1
Retirer le réservoir d'eau.
2
Vider le réservoir d'eau dans l'évier.
Nettoyage de la grille
d'entrée d'Air froid
Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée d'Air froid 3 ou 4
fois par an pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation
de peluches ou de saleté qui puisse provoquer une
mauvaise circulation de l'air.
REMARQUE
•• L'air chaud est évacué à travers la grille de
ventilation.
•• Une ventilation adéquate doit être fournie pour éviter
tout refoulement de gaz dans la pièce à partir d'unités
consumant d'autres combustibles, tels que des feux
ouverts.
Essuyer le capteur
d'humidité
3
Le remettre dans l'appareil.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Cet appareil détecte le niveau d'humidité du linge
pendant le fonctionnement, ce qui signifie qu'il doit être
nettoyé régulièrement pour éliminer toute accumulation
de calcaire sur la surface du capteur d'humidité.
Essuyer les capteurs à l'intérieur du tambour.
ATTENTION
•• Ne pas essuyer le capteur d'humidité avec des
matériaux abrasifs. Toujours nettoyer le capteur avec
une éponge rugueuse.
27
DÉPANNAGE
FR
L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les
problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les
points suivants avant d'appeler le service :
Diagnostic de problèmes
Symptômes
Cause
Solution
Le cordon d'alimentation
n'est pas correctement
branché.
•• S'assurer que la fiche soit bien branchée dans une
prise mise à la terre correspondant à la plaque
signalétique de l'appareil.
Un fusible est grillé au
domicile, le disjoncteur
est déclenché ou une
panne de courant s'est
produite.
•• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible.
N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la corriger par un
électricien qualifié.
Un fusible est grillé au
domicile, le disjoncteur
L'appareil ne chauffe pas. est déclenché ou une
panne de courant s'est
produite.
•• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible.
N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la corriger par un
électricien qualifié.
L'appareil ne se met pas
sous tension.
Les vêtements prennent
trop de temps à sécher.
28
La charge n'est pas
correctement triée.
•• Séparer les articles lourds des articles légers. Les
articles plus grands et plus lourds prennent plus de
temps à sécher. Les articles légers dans une charge
avec des objets lourds peuvent tromper le capteur
parce que les objets légers sèchent plus vite.
Grande charge de tissus
lourds.
•• Les tissus lourds prennent plus de temps à sécher
parce qu'ils ont tendance à retenir davantage
d'humidité. Pour aider à réduire et à maintenir des
temps de séchage plus cohérents pour les tissus
grands et lourds, séparer ces articles en charges plus
petites de taille uniforme.
Les commandes de
l'appareil ne sont pas
correctement définies.
•• Utiliser les paramètres de commande appropriés au
type de charge à sécher. Certaines charges peuvent
nécessiter un ajustement du niveau de séchage pour
un bon séchage.
Le filtre à peluches doit
être nettoyé.
•• Avant chaque cycle, enlever les peluches du filtre
à peluches. Une fois les peluches retirées, tenir le
filtre à peluches à la lumière pour voir s'il est sale ou
obstrué. Avec certaines charges qui produisent de
grandes quantités de peluches, telles que les nouvelles
serviettes de bain, il peut être nécessaire de faire une
pause du cycle et de nettoyer le filtre au cours du
cycle.
FR
Symptômes
Les vêtements prennent
trop de temps à sécher.
Le temps de séchage
n'est pas compatible.
Des tâches graisseuses
ou sales restent sur les
vêtements.
Les vêtements sont
froissées.
Cause
Solution
Un fusible est grillé au
domicile, le disjoncteur
est déclenché ou une
panne de courant s'est
produite.
•• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible.
N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème
est une surcharge du circuit, faites-la corriger par un
électricien qualifié.
L'appareil est surchargé.
•• Diviser les grosses charges supplémentaires en
charges plus petites pour une meilleure performance et
une efficacité de séchage.
L'appareil est souschargé.
•• Si vous séchez une charge très faible, ajouter quelques
articles supplémentaires pour garantir une action
appropriée du tambour. Si la charge est très faible et
que vous utilisez des programmes de Séchage Sonde,
le contrôle électronique ne peut pas correctement
détecter le séchage de la charge et peut se couper trop
tôt. Utiliser des programmes de Minuterie ou ajouter
des vêtements mouillés supplémentaires à la charge.
Les réglages de chaleur,
taille de charge ou
humidité de vêtements ne
sont pas cohérents.
•• Le temps de séchage pour une charge varie en
fonction du type de chaleur utilisé (électrique), de la
taille de la charge, du type de tissus, de l'humidité des
vêtements et du filtre à peluches. Même une charge
déséquilibrée dans l'appareil peut entraîner un mauvais
essorage, résultant en des vêtements humides qui
prendront plus de temps à sécher.
L'assouplissant est utilisé
de manière incorrecte.
•• Lors du lavage du linge qui doit être séché dans
l'appareil, utiliser la bonne quantité d'assouplissant
suivant les recommandations du fabricant de
l'adoucissant.
Des vêtements propres
et sales sont séchés
ensemble.
•• Utiliser l'appareil pour sécher uniquement des articles
propres. La saleté des vêtements sales peut se
transférer sur des vêtements propres dans la même
charge ou une charge ultérieure.
Les vêtements n'ont pas
été correctement nettoyés
ou rincés avant d'être
placés dans l'appareil.
•• Des tâches sur des vêtements secs peuvent être
des tâches qui ne sont pas parties lors du processus
de lavage. Assurez-vous que les vêtements soient
complètement nettoyés ou rincés conformément
aux instructions de votre lave-linge et de la lessive.
Certaines tâches tenaces peuvent nécessiter de prétraitement avant lavage.
Les vêtements ont séché
trop longtemps (surséchage).
•• Au cours du séchage, une charge de lavage peut
donner des vêtements froissés. Essayer un temps de
séchage plus court.
Les vêtements ont été
laissés dans l'appareil
pendant trop longtemps
après la fin du cycle.
•• Utiliser l'option Anti-froissage.
29
FR
Symptômes
Les vêtements sont
rétrécis.
Des peluches restent sur
les vêtements.
Cause
Solution
Les instructions
d'entretien des vêtements
ne sont pas suivies.
•• Pour éviter le rétrécissement de vos vêtements,
toujours consulter et suivre les instructions d'entretien
du tissu. Certains tissus rétrécissent naturellement
au lavage. D'autres tissus peuvent être lavés mais
rétrécissent lorsqu'ils sont séchés dans l'appareil.
Utiliser un réglage de chaleur faible ou nulle.
Le filtre à peluches n'a
pas été correctement
nettoyé.
•• Avant chaque cycle, enlever les peluches du filtre à
peluches. Une fois les peluches retirées, tenir le filtre à
peluches à la lumière pour voir s'il est sale ou obstrué.
S'il est sale, suivre les instructions de nettoyage. Avec
certaines charges qui produisent de grandes quantités
de peluches, il peut être nécessaire de faire nettoyer le
filtre au cours du cycle.
Le linge n'a pas été trié
correctement.
•• Certains tissus sont des producteurs de peluches (par
exemple une serviette blanche en coton duveteux) et
doivent être séchés séparément des vêtements qui
attirent les peluches (par exemple un pantalon en lin
noir).
L'appareil est surchargé.
•• Diviser les grosses charges supplémentaires en
charges plus petites pour le séchage.
Des mouchoirs, du papier,
•• Vérifier les poches minutieusement avant le séchage
etc., ont été laissés dans
des vêtements.
des poches.
Les vêtements ont séché
trop longtemps (surséchage).
Électricité statique
excessive dans les
vêtements après séchage. Séchage synthétique,
sans fer ou mélanges
synthétiques.
Fuite d'eau.
30
•• Le sur-séchage d'une charge de lavage peut causer
une accumulation d'électricité statique. Régler les
paramètres et utiliser un temps de séchage plus court,
ou utiliser des programmes Séchage Sonde.
•• Ces tissus sont naturellement plus enclins à
l'accumulation statique. Essayer d'utiliser un
adoucissant ou utiliser des paramètres de temps de
Minuterie plus courts.
Le tuyau du réservoir
d'eau ou le tuyau de
vidange n'est pas
correctement branché.
•• Connecter correctement le tuyau du réservoir d'eau ou
le tuyau de vidange.
La porte est fermée alors
que du linge ou un corps
étranger est coincé dans
la porte.
•• Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si du linge ou un corps
étranger est pris dans la porte. Si l'eau fuit en continu,
contacter le centre d'information client LG Electronics.
FR
Symptômes
Des vêtements ont des
points humides après un
programme de Séchage
Sonde.
Cause
Solution
•• Si les articles sont trop serrés ou trop épars, le capteur
peut avoir des difficultés à lire le niveau de séchage de
la charge. Utiliser un programme de Séchage minuté
pour les charges très petites.
•• Les articles volumineux et encombrants tels que les
couvertures ou les édredons peuvent parfois s'enrouler
en une boule de tissu serrée. Les couches extérieures
Charge très importante ou
sèchent et s'enregistrent sur les capteurs, tandis que
charge très faible. Grand
le noyau intérieur reste humide. Lorsque vous séchez
article unique comme
un article volumineux, il peut être utile de suspendre le
une couverture ou une
programme une ou deux fois et de le réorganiser pour
couette.
le dérouler et exposer les zones humides.
•• Pour sécher quelques articles humides d'une charge
très importante ou quelques points humides sur
un article volumineux après la fin d'un programme
Séchage capteur, vider le filtre à peluches puis définir
un programme de Séchage minuté pour terminer le
séchage du ou des articles.
Le mot de passe du Wi-Fi
auquel vous essayez
de vous connecter est
incorrect.
•• Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone
et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG
SmartThinQ.
Les Données mobiles
sont activées sur votre
smartphone.
•• Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone
et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
Le nom du réseau sans
Votre appareil ménager et
fil (SSID) est défini de
votre smartphone ne sont
manière incorrecte.
pas connectés au réseau
Wi-Fi.
•• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé
d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais.
(Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
La fréquence du routeur
n'est pas de 2,4 GHz.
•• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise
en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et
connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la
fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de
services Internet ou le fabricant du routeur.
La distance entre
l'appareil et le routeur est
trop éloignée.
•• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop
éloignée, le signal peut être faible et la connexion
peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le
routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.
31
FR
Codes d'erreur
Symptômes
Cause
Solution
dE
La porte a été ouverte
alors que l'appareil est
en fonctionnement ou
l'appareil est mis en
marche tandis que la
porte est mal fermée.
•• Fermer la porte complètement.
•• Si dE n'est pas libéré, appeler le service.
dE4
La détection de
l'interrupteur de porte
ne fonctionne pas
correctement.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
service.
Le capteur de
température a mal
fonctionné.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
service.
F1
La température à
l'intérieur du tambour a
soudainement augmenté.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
service.
LE1
Le moteur s'est arrêté
brusquement.
•• Vérifier si la quantité de linge dépasse la charge
maximale.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
service.
Le compresseur s'est
arrêté brusquement.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
service.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
Le moteur de la pompe de •• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le
vidange a mal fonctionné.
service.
OE
32
La température ambiante
de l'installation est en
dessous de zéro.
•• La température ambiante recommandée pour
l'installation est de 5 - 35 °C.
GARANTIE
FR
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :
•• Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le
fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie,
ou correction de réparations / installation non agréées.
•• Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
•• Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation
restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
•• Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions
décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
•• Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou
catastrophes naturelles.
•• Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins
autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
•• Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation
commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables
non agréés par LG.
•• Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages à
la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication.
•• Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
•• Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de
modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
•• Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
•• Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer ou
contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
•• Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
•• Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément
aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
•• Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance.
Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.
•• Bruit ou vibrations considérées comme normales, par exemple des bips sonores d'évacuation d'eau, son d'essorage
ou bips d'avertissement.
Le filtre est bouché.
- Pas de chauffage, temps de
séchage long
Nettoyer le filtre à peluches.
Cordon d'alimentation mal connecté
ou problème de prise électrique.
- Pas d’alimentation
- Pas de chauffe
Rebrancher le cordon d'alimentation,
remplacer le fusible du domicile ou
réenclencher le disjoncteur. Si la prise
est défectueuse, un électricien peut
être nécessaire.
33
DONNÉES D'UTILISATION
FR
Fiche produit_Règlement délégué de la commission (UE) n° 392/2012
Nom du fournisseur ou marque
LG Electronics
Identifiant modèle du fournisseur
RC80U2AV*Q
RC90U2AV*Q
Capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton standard à
pleine charge
8 kg
9 kg
Type de sèche-linge
Sèche-linge à tambour
ménager à condenseur
Classe d'efficacité énergétique
A+++
Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage
pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la
consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie
par cycle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.
176 kWh/an
Sèche-linge automatique
Oui
Récompensé par "l'Ecolabel européen" en vertu du règlement (CE) n° 66/2010
Non
Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Consommation d'énergie du mode arrêt pour le programme coton standard à pleine
charge (Po)
0,18 W
Consommation d'énergie du mode laissé sur marche pour le programme coton
standard à pleine charge (Pl)
0,18 W
Durée du mode laissé sur marche (Tl)
10 min
194 kWh/an
Le ‘
’ utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel
se rapportent les informations de l'étiquette et de la fiche, que ce programme convient au séchage du linge de coton
humide normal et que c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
La durée pondérée du programme (Tt) du ‘programme coton standard à pleine
charge et à charge partielle'
150 min
169 min
Durée du programme pour le 'programme coton standard à pleine charge' (Tdry)
196 min
230 min
La durée pondérée du programme du ‘programme coton standard à pleine charge
et à charge partielle' (Tdry1/2)
115 min
124 min
Classe de taux de condensation “X” sur une échelle allant de G (appareils les moins
efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
A
Efficacité moyenne de condensation Cdry du programme coton standard à pleine
charge
91 %
Efficacité de condensation moyenne Cdry1/2 du programme coton standard à charge
partielle
91 %
Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le 'programme coton standard à
charges pleine et partielle'
91 %
Niveau de puissance acoustique
64 dB(A)
Autonome
34
Note
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising