LG | RC80V9AV4Q | User manual | LG RC80V9AV4Q Gebruikershandleiding

LG RC80V9AV4Q Gebruikershandleiding
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL71424341
WORK
SEC.
41
PRINTING DEGREE
EXTERIER
INTERIER
RC**V9*V*Q.A***KBN
1
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
LANGUAGE
PAGE
REMARK
네덜란드어
프랑스어
84
-
1
<< 주기 >>
<BACK>
210
<FRONT>
1.
2.
3.
4.
5.
재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
외곽치수는 절단후 치수임.
양산전에 설계 한도를 득할 것.
본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고,
상세 내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.
<< NOTES >>
148
148
1.
2.
3.
4.
5.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)
and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
UNIT
mm
SCALE
1
1
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
박지영
19.07.15
3
이연경
박수원
19.07.15 19.07.15
2
1
REV. NO.
메뉴얼 내 판넬 이미지 변경
REVISION DESCRIPTION
EAGJ700626 2019.07.18 박지영 박수원
REF. NO.
DATE
PREPARED APPROVED
박수원
19.07.15
RELATED DWG.
LG Electronics Inc.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
MANUAL,OWNER’S
Vivace(D) R290 KBN
1/1
MFL71424341
HANDLEIDING
DROGER
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie.
Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product
goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van
het product na installatie voor toekomstig gebruik.
RC80V9*V*Q RC90V9*V*Q
NL NEDERLANDS
MFL71424341
Rev.01_071819
FR
FRANÇAIS
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
INHOUDSOPGAVE
Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
bevatten die kan verschillen van het model
dat u heeft gekocht.
Deze handleiding is onderhevig aan
herziening door de fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN....................................................3
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK����������������3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...................................................3
ZORG VOOR HET MILIEU................................................................................9
INSTALLATIE.................................................................................10
Onderdelen en specificaties.............................................................................10
Vereisten voor de installatieplaats................................................................... 11
Waterpas maken van het toestel......................................................................12
Instructies voor stapelen (Optioneel)...............................................................14
GEBRUIK.......................................................................................16
Overzicht van de werking.................................................................................16
Het wasgoed sorteren......................................................................................17
Bedieningspaneel............................................................................................18
Programmatabel..............................................................................................20
Optieprogramma's en extra functies................................................................24
SMART FUNCTIES........................................................................26
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken.........................................................26
Het gebruik van Smart Diagnosis™.................................................................29
ONDERHOUD................................................................................30
Schoonmaken na elke droogbeurt...................................................................30
Het apparaat regelmatig reinigen.....................................................................31
PROBLEEMOPLOSSING..............................................................32
Voor u de service belt......................................................................................32
OPERATIONELE GEGEVENS......................................................37
Productfiche.....................................................................................................37
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's
of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP '
zoals hieronder beschreven.
Veiligheidsberichten
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen
aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het
gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de
instructies om risico's te vermijden.
WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel
of de dood tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of
schade aan het product tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
U moet de elementaire voorzorgsmaatregelen volgen om
het risico op explosie, brand, overlijden, elektrische schok,
letsel of verbranding van personen te verminderen tijdens het
gebruik van dit product, inclusief de volgende:
Kinderen in het gezin
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben
gekregen met betrekking tot het gebruik van dit apparaat van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht worden
gehouden om te garanderen dat ze niet spelen met het apparaat.
3
NL
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht
staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en
de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder
continu toezicht staan.
Installatie
• Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd, geaard
en afgesteld door een geautoriseerde onderhoudsmonteur in
overeenstemming met de installatie-instructies .
• Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet
goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of
kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
• Dit apparaat mag alleen worden verplaatst door twee of meer
mensen die het apparaat veilig vasthouden.
• Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek.
Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of op een locatie die is
onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind
of regen of temperaturen onder het vriespunt.
• Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
• Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het
stopcontact los zit, mag u de stekker niet aansluiten en moet u
contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum.
• U mag nooit meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of
een adapter aansluiten op dit apparaat.
• Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte
kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met
schuimrubber vulling mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
4
NL
• Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het
apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan
worden geopend.
• Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing
vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg
van de minste weerstand te bieden voor de elektrische stroom.
• Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer met aardingsgeleider en
een aardstekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden
gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale
wetten en verordeningen.
• Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan een risico op
elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of
onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding van het apparaat.
• Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als
deze niet in het stopcontact past, moet een geschikt stopcontact
worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.
• Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern
schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een
circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
Gebruik
• Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren.
Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het
apparaat te bedienen.
• Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle
herstellingen en onderhoud moeten worden uitgevoerd door
erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze
Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
• Houd de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare
materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën, etc.
• Plaats geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan
de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade
kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
5
NL
• Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot
de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
• Was of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd,
gewassen, geweekt in, of bevlekt met brandbare of explosieve stoffen
(zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen gebruikte
oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie, etc.). Onjuist
gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
• Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en
neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum.
• Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het
apparaat open is.
• Gebruik de nieuwe slang of de slangenset, die bij het apparaat werd
geleverd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek
veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
• Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge
temperatuur.
• Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine,
thinner, petroleum, alcohol, etc.) rond het product.
• Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, mag
u ze pas gebruiken nadat ze zijn ontdooid.
• Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
• Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware
voorwerpen op.
Onderhoud
• Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen
van al het vocht en stof.
• Ontkoppel het apparaat van de voeding voor u het apparaat reinigt.
De bediening instellen op de UIT of stand-by positie koppelt het
apparaat niet los van de voeding.
• Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
6
NL
• Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te
trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het
stopcontact.
Technische veiligheid voor het gebruik van de droger
WAARSCHUWING - Om brand te voorkomen
Risico van brand en brandbaar materiaal
• Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in
de ingebouwde structuur vrij van obstructies. Zo niet kan dit brand
veroorzaken.
• Dit apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is,
maar ook brandbaar. U mag het koelingscircuit niet beschadigen en
u moet open vlammen en ontstekingsbronnen uit de buurt van het
apparaat houden.
• Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
• Wasverzachters of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt
zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
• Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
• Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle
items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt
verdreven.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën
zijn gebruikt voor het reinigen.
• Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie,
aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars,
terpentine, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water
worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze
worden gedroogd in het apparaat.
• Drink het gecondenseerde water niet. Als u dit wel doet, kan dit tot
voedselvergiftiging leiden.
• Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren
te vermijden.
7
NL
• Het pluizenfilter moet vaak worden schoongemaakt.
• Pluizen mogen zich niet ophopen rond het apparaat.
• Spuit droogreinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat
en gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding met
droogreinigingsmiddel.
• Droog geen kleding die bevlekt is met resten van olie. Olievlekken
(waaronder eetbare oliën) op kleding kunnen niet volledig worden
verwijderd, zelfs niet na het wassen met water.
• Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern
schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een
circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
• Verwijder kleding meteen uit het apparaat wanneer het klaar is
met drogen of wanneer het product is uitgeschakeld tijdens het
droogproces. Laat kleding die in het apparaat gedroogd is niet
onbewaakt achter. Dit kan leiden tot brand. Kleding die na het drogen
uit het apparaat wordt gehaald, kan brand veroorzaken. Verwijder
kleding onmiddellijk na het drogen en hang de kleding op of leg de
kleding plat neer om te laten afkoelen.
Verwijdering
• Trek de stekker uit het stopcontact, voor u een oud toestel weggooit.
Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te
voorkomen.
• Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit
de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking
veroorzaken.
• Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan
te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast
komen te zitten.
8
NL
ZORG VOOR HET MILIEU
Verwijdering van uw oude apparaat
• Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan
dat afgedankte elektrische en elektronische producten
(WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten
worden verwijderd.
• Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen
bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude
apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw
oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten
die kunnen worden gebruikt voor het repareren van
andere producten, en andere waardevolle materialen die
kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte
grondstoffen.
• U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u
het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen
met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de
gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEEverzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw
land verwijzen wij u naar www.lg.com/global/recycling
Deze droger bevat koelmiddelgassen
R290 (GWP: 3): 0,145 kg hermetisch afgesloten.
9
INSTALLATIE
NL
Onderdelen en specificaties
OPMERKING
• Vormgeving en specificaties kunnen afwijken zonder voorafgaande kennisgeving om de kwaliteit van het
apparaat te verbeteren.
Vooraanzicht
a
b
c
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Deur
Accessoires (Optioneel)
Neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum of bezoek de website van LG op http://
www.lg.com voor de aankoop.
a
a
b
c
10
Condensatie afvoerslang en slanghouder
Droogrek
Stapelkit
b
c
NL
Specificaties
Model
RC80V9*V*Q
RC90V9*V*Q
Stroomvoorziening
220 - 240 V~, 50 Hz
Grootte
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Gewicht van het product
56 kg
Toegestane temperatuur
5 - 35 °C
Max. capaciteit
8 kg
Vereisten voor de
installatieplaats
OPMERKING
Controleer de volgende informatie voorafgaand
aan de installatie van het apparaat om zeker te
zijn dat het apparaat in een correcte locatie wordt
geïnstalleerd.
Locatie
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Vlakke vloer: Toegestane helling onder de hele
wasmachine is 1°.
• Stopcontact: Moet zich binnen 1,5 meter vanaf
de locatie van het apparaat bevinden.
−− Overbelast het stopcontact niet met meer
dan één apparaat.
• Extra vrije ruimte: moet 5 cm voor de wand
en 1 cm voor de achterkant, rechterkant en
linkerkant hebben.
−− Plaats of bewaar nooit wasproducten op
de wasmachine. Deze producten kunnen
de deklaag of de bedieningstoetsen
beschadigen.
• Houd voor betere droogprestaties de achterkant
van het apparaat van de muur vandaan.
• Installeer het apparaat niet op een plaats waar
het kan vriezen of op een stoffige locatie.
• Het apparaat werkt dan misschien niet goed of
het kan beschadigd raken door het bevriezen
van gecondenseerd water in de pomp en
afvoerslang.
• Installeer het apparaat niet naast een apparaat
met hoge temperatuur, zoals een koelkast,
oven, etc., waardoor de droogprestaties kunnen
verslechteren en die de programmaduur en
het goed functioneren van de compressor kan
beïnvloeden. Het apparaat werkt het beste bij
een kamertemperatuur van 23 °C.
Plaatsing
• Installeer de wasmachine op een vlakke, harde
vloer.
• Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de
wasmachine niet wordt belemmerd door
tapijten, vloerkleden, etc.
• Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder
de wasmachine te corrigeren met stukken hout,
karton of soortgelijke materialen.
• Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk.
De betrouwbaarheid van de elektronische
regeleenheid kan afnemen bij temperaturen
onder het vriespunt.
• Indien de machine wordt bezorgd in de winter
en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren
staan bij kamertemperatuur voordat u deze in
gebruik neemt.
11
NL
• Zorg ervoor dat wanneer het apparaat
is geïnstalleerd, de droger gemakkelijk
toegankelijk is voor een technicus in het geval
van een storing.
• Als het apparaat is geïnstalleerd, past u alle vier
poten aan met een moersleutel om ervoor te
zorgen dat het apparaat stabiel is en zorg voor
een speling van ongeveer 20 mm tussen de
bovenkant van het apparaat en de onderkant
van het werkblad.
Ventilatievereiste
• Muurnis of onder aanrecht
−− Zorg voor een luchtstroom van 3,17 m3/min
door het apparaat
• Kast
−− De kastdeur moet 2 (louvre-)openingen
hebben, elk met een minimum oppervlak van
387 cm2, 8 cm vanaf de boven- en onderkant
van de deur.
WAARSCHUWING
• Vermijd installatie van het apparaat bij een
warmtebron. De achterkant van het apparaat
moet goed worden geventileerd. Het niet
opvolgen van deze instructies kan tot problemen
leiden.
• Installeer het apparaat niet naast een koelkast.
• Het apparaat is niet ontworpen voor maritiem
gebruik of voor gebruik in mobiele installaties
zoals caravans, vliegtuigen, etc.
Elektrische aansluiting
• Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
• Ontkoppel het apparaat altijd na gebruik.
• Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
• De wasmachine moet zodanig worden geplaatst
dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
Waterpas maken van het
toestel
Controleren van het niveau
Het waterpas afstellen van het apparaat voorkomt
onnodig lawaai en trillingen. Controleer of het
apparaat na de installatie perfect waterpas staat.
• Indien het apparaat roteert door de bovenste
plaat van het apparaat diagonaal te duwen,
moeten de voeten opnieuw worden ingesteld.
Aanpassen en waterpas afstellen
van het apparaat
Wanneer het apparaat niet perfect waterpas
staat, draai dan de verstelbare voeten totdat het
apparaat niet meer wiebelt.
• Draai de verstelbare voeten met de klok mee
om te verhogen of draai de ze tegen de klok in
om te verlagen van voor naar achter, zij naar zij
en van hoek naar hoek.
Omkeren van de deur
U kunt de deur voor uw gemak omkeren.
WAARSCHUWING
• Draai de deur niet om wanneer het apparaat op
een wasmachine is gestapeld.
• Voor de scharnierschroeven worden verwijderd,
moet een assistent het gewicht van de deur
ondersteunen. De deur zou op de grond kunnen
vallen vanwege het gewicht van de deur.
• Om veiligheidsredenen moeten twee of meer
mensen samenwerken om de deur om te keren.
OPMERKING
• Het uiterlijk van de schroeven varieert en de
schroeven moeten afhankelijk van de positie
anders worden geplaatst. Zorg ervoor dat de
schroef goed is geselecteerd voordat u hem
aandraait.
12
NL
1
Open de deur en verwijder 2 schroeven op
het deurscharnier (a). Zet, na het verwijderen
van de schroeven, de deur voorzichtig neer uit
de kast (b) met de voorkant naar onderen op
de vloer.
d
4
WAARSCHUWING
• Verwijder eerst de onderste schroef. De deur
kan vanwege zijn gewicht op de grond vallen en
de deur kan worden beschadigd.
2
Verwissel de positie tussen de scharnier
montage (c) en het deursluitmechanisme
(d) en draai vervolgens de schroeven in
omgekeerde volgorde aan.
• Draai de schroef in de juiste positie vast,
verwijzend van 2 naar 4 stappen.
d
c
Verwijder 8 schroeven op de scharnier
montage (c) van de deur.
• Er zijn 6 schroeven aan de voorkant en 2
schroeven aan de zijkant.
c
5
3
Verwijder de deurvergrendeling (e) uit het
frame van het apparaat door 2 schroeven te
verwijderen en vervolgens aan de andere kant
te monteren.
Verwijder de 3 schroeven uit het
deursluitmechanisme (d) die is bevestigd
tussen de deur en de scharnier montage en
verwijder vervolgens de schroef die op de
deurhaak is bevestigd.
13
NL
6
Verwijder de 2 decoratieve schroeven uit
het frame van het apparaat en monteer ze
vervolgens aan de andere kant.
a
b
7
Installeer de deur met de schroeven
verwijderd in stap 1 en controleer vervolgens
of de deur goed sluit.
Droger
LG wasmachine
Deze droger mag alleen worden gestapeld boven
op een LG wasmachine. Probeer deze droger
niet op een andere wasmachine te stapelen.
Dit kan leiden tot schade, letsel of schade aan
eigendommen.
Grootte van bovenplaat van
wasmachine
Vorm en
richting van
assemblage
550 mm
600 mm
Installatieprocedure
Instructies voor stapelen
(Optioneel)
Uw droger kan boven op een LG-wasmachine
worden geplaatst en stevig worden bevestigd
met een stapelkit. Deze installatie moet
worden uitgevoerd door een geautoriseerde
onderhoudsmonteur voor een correcte installatie.
Stapelkit
Voor het stapelen van deze droger is een LGstapelkit vereist.
WAARSCHUWING
• Verkeerde installatie kan tot ernstige
ongelukken leiden.
• Vanwege het gewicht van het apparaat en de
hoogte van de installatie is de stapelprocedure
te riskant voor één persoon. Deze procedure
moet worden uitgevoerd door twee of meer
geautoriseerde onderhoudsmonteurs.
• Het apparaat is niet geschikt voor een
ingebouwde installatie. Installeer het product
niet als een ingebouwd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet wanneer het niet op
de juiste manier is gestapeld.
1
14
Plaats de LG-droger op de LG-wasmachine.
NL
2
Verwijder de twee schroeven onder aan de
achterplaat aan elke zijde, zoals hieronder
aangegeven.
1
Scheid het anti-terugloopdeksel (a) en de
slang van het waterreservoir (b) van de
verbindingsset.
b
a
3
Lijn de openingen van de stapelkit uit met de
openingen van de achterplaat.
• 3-1) 600 mm
2
Bevestig het anti-terugloopdeksel (a) aan de
kop van de verbindingsset en sluit vervolgens
de afvoerslang (c) aan op de andere kant van
de verbindingsset.
a
• 3-2) 550 mm
c
LET OP
4
Bevestig de twee schroeven die eerder van de
droger waren verwijderd op de stapelkit.
5
Gebruik de vier schroeven in de
accessoiredoos (16 mm) om de achterplaat
van de wasmachine en de stapelkit te
monteren.
6
De procedure voor de andere kant is gelijk.
• Als de slang zodanig wordt geïnstalleerd dat
deze verbogen of geknikt blijft, kan de afvoer
mogelijk niet goed werken.
OPMERKING
• Het is mogelijk om de afvoerslang te installeren,
zelfs als het apparaat niet op de wasmachine is
gestapeld.
De installatie van de afvoerslang
(Optioneel)
Normaal wordt gecondenseerd water weggepompt
naar het waterreservoir waar het water wordt
verzameld tot het reservoir handmatig wordt
geleegd. Water kan ook direct worden afgevoerd
naar een hoofdafvoer, met name wanneer
de droger op een wasmachine is gestapeld.
Het waterpad kan met een aansluitkit voor de
hoofdafvoerslang eenvoudig worden gewijzigd
en zoals hieronder naar de afvoerfaciliteit worden
geleid:
15
GEBRUIK
NL
Overzicht van de werking
Het apparaat gebruiken
Stel voor de eerste cyclus in dat het apparaat
gedurende vijf minuten droogt om de trommel
op te warmen. Open de deur tussen ladingen
wanneer u het apparaat de eerste keren gebruikt,
om eventuele geurtjes uit de binnenzijde van het
apparaat te laten verdwijnen.
1
LET OP
• Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur
en de rubberen afdichting vast komt te zitten.
3
Schakel de stroom in.
• Druk op de knop Aan / Uit. Het
indicatorpictogram boven de knop wordt
verlicht. Dit betekent dat het apparaat klaar
is voor gebruik.
4
Selecteer het gewenste droogprogramma.
• U kunt een programma kiezen door de knop
voor het selecteren van een programma te
draaien totdat het gewenste programma
wordt aangegeven.
• Als u op de knop Start / Pauze drukt zonder
een programma te kiezen, gaat het apparaat
verder met het programma Katoen (Coton).
Raadpleeg de programmatabel voor
gedetailleerde informatie.
5
Druk op de knop Start / Pauze.
• Wanneer u de knop Start / Pauze indrukt
ventileert het apparaat de binnenzijde van
de trommel gedurende 10 seconden om het
apparaat klaar te maken voor het drogen.
6
Nadat de cyclus is beëindigd, opent u de deur
en verwijdert u het wasgoed.
7
Schakel het apparaat uit.
• Druk op de knop Aan / Uit.
Zorg ervoor dat het pluizenfilter en
waterreservoir schoon zijn.
• Het pluizenfilter bevindt zich in de deurrand.
Het filter moet worden gereinigd vóór elke
droogcyclus.
• Open de deur en controleer of het pluizenfilter
schoon is. Zo niet, dan reinigt u het.
• Controleer ook of het waterreservoir moet
worden geleegd voor optimale droogresultaten.
WAARSCHUWING
• Drink het gecondenseerde water niet.
OPMERKING
• In sommige gevallen ziet u in het LED-venster
E (symbool Waterreservoir legen) en kan het
apparaat stoppen omdat het waterreservoir vol is.
2
16
Plaats het wasgoed in de trommel nadat u het
heeft gesorteerd.
• De kleren moeten op type stof en droogniveau
worden gesorteerd en alle touwtjes en riemen
moeten goed zijn vastgebonden voordat u de
kleren in de trommel doet. Duw het wasgoed
naar achteren om het bij de afdichting van
de deur vandaan te houden. Anders kunnen
de afdichting en de kleren beschadigd raken.
Sluit de deur.
NL
LET OP
• Wees voorzichtig! De trommel kan nog heet zijn.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan waarvoor het is
ontworpen.
OPMERKING
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt
zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor
te zorgen dat het wasgoed een temperatuur
heeft waarbij de kleding niet wordt beschadigd.
• Bij een hoge atmosferische temperatuur en
kleine ruimte kan de droogtijd langer zijn en het
energieverbruik hoger.
Het wasgoed sorteren
Kleren hebben een eigen wasetiket. Het wordt
aanbevolen de kleding volgens dit wasetiket te
drogen.
Bovendien moet u de kleren sorteren op grootte
en type stof.
Overlaad het apparaat niet. Zo behaalt u de beste
droogprestaties en dit is energiezuiniger.
Rubber en plastic
• Droog geen rubberen of plastic items of items
die rubber of plastic bevatten, zoals:
−− Schorten, slabbetjes en stoelbekleding
−− Gordijnen en tafelkleden
−− Badmatten
Glasvezel
• Droog geen kledingstukken van glasvezel in
het apparaat. Glasdeeltjes die in het apparaat
achterblijven, kunnen later bij een andere cyclus
in uw kleren terechtkomen.
Pictogram
Beschrijving
Drogen
Drogen met droogtrommel
Permanente pers /
Kreukbestendig
Voorzichtig / Delicaat
Wollen wasgoed
Niet met droogtrommel drogen
• Droog wol met het programma Wol. Zorg ervoor
dat u eerst de symbolen op het wasetiket
raadpleegt. Wol wordt tijdens de cyclus
misschien niet helemaal droog. Herhaal de
cyclus niet. Trek wol in de oorspronkelijke vorm
en leg het kledingstuk plat.
Niet drogen
Geweven en lussteekmateriaal
• Sommige geweven en lussteekmaterialen
kunnen krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.
Niet-ijzeren en synthetische
materialen
• Overbelast het apparaat niet. Verwijder nietijzeren artikelen zodra het apparaat stopt om
plooien te verminderen.
Hoge temperatuur
Middelhoge temperatuur
Lage temperatuur
Niet verwarmen / Lucht
Aan de lijn drogen / Hangen
om te drogen
Nat ophangen
Plat drogen
In de schaduw
Babykleertjes en nachtkleding
• Bekijk altijd wat er op de onderhoudslabels van
de kledingstukken staat.
17
NL
Bedieningspaneel
Functies van het bedieningspaneel
a
Aan/Uit-knop
• Druk op de knop Aan / Uit om het apparaat in en uit te schakelen.
• Druk op de knop Aan / Uit om de Einduitstel (Fin différée) functie te annuleren.
b
Programma selectieschakelaar
• Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
• Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
c
Knop Start/Pauze
• Deze knop Start / Pauze wordt gebruikt om een droogcyclus te starten of te onderbreken.
• De stroom wordt in de Pauze na 14 minuten automatisch uitgeschakeld.
d
Extra programmaknoppen
• Gebruik deze knoppen om de gewenste opties voor het geselecteerde programma te kiezen.
• Om de functie Starten op afstand te gebruiken, zie Slimme Functies.
e
Drogen voortgangsindicator
• Een verschillende indicator licht op afhankelijk van de vooruitang in de droogcyclus.
−− @: Dit pictogram licht op als het apparaat de droogcyclus uitvoert.
−− -: Dit pictogram licht op als het apparaat de strijkdroogcyclus uitvoert.
−− +: Dit pictogram licht op als het apparaat de kastdroogcyclus uitvoert.
−− =: Dit pictogram licht op als het apparaat de koelingcyclus uitvoert.
18
NL
Scherm
K
Dit pictogram geeft aan dat het pluizenfilter moet worden gereinigd of is ingebracht.
• Bericht bij de reiniging: Wanneer u op de knop Aan / Uit drukt, verschijnt het pictogram.
• Ontbrekend bericht: Als het pluizenfilter niet is ingevoerd, zal het pictogram verschijnen en het
apparaat zal niet werken.
E
Dit pictogram geeft aan dat het waterreservoir moet worden geleegd of dat het vol is.
• Melding voor leegmaken: wanneer u op de knop Aan / Uit drukt, wordt dit pictogram
weergegeven.
• Notitie voor volle bak: Dit pictogram wordt weergegeven met een zoemergeluid terwijl het
apparaat in bedrijf is.
I
dit pictogram geeft de automatische reinigingsstatus van de condensator aan. Het pictogram wordt
weergegeven tijdens watersproeistromen naar de condensator.
19
NL
Programmatabel
Programmagids voor sensordroging
Programma
Katoen (Coton)
Max. Laadvermogen*1
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type wasgoed
• Details
Extra (Extra sec)
• Handdoeken, badjassen en beddengoed
• Voor dikke en gewatteerde stoffen
8 kg / 9 kg
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Badhanddoeken, theedoeken, ondergoed en katoenen sokken
• Voor items die niet hoeven worden gestreken
Strijk (Prêt à repasser)
• Beddengoed, tafellinnen, handdoeken, T-shirts, poloshirts en werkkleding
• Voor items die moeten worden gestreken
Opmerking voor
keuringsinstellingen
• Stel het programma in op Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) +
Energie (Eco) (Volledige en halve belasting) voor testen overeenkomstig
EN61121 en richtlijn 932/2012.
• De Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) + Energie (Eco) is het
meest efficiënte programma met betrekking tot de testomstandigheden
voorgesteld door EN61121 en richtlijn 932/2012.
• De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de
grootte van de lading, de hardheid van het water en de temperatuur van de
watertoevoer.
*1: Het maximale laadvermogen kan variëren naargelang het model dat u heeft gekocht.
Programma
Mix (Mix)
Max. laadvermogen
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type wasgoed
• Details
Extra (Extra sec)
• Beddengoed, tafellinnen, trainingspakken, windjacks en dekens
• Voor dikke en gewatteerde items die niet hoeven worden gestreken
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Overhemden en blouses
• Voor items die niet hoeven worden gestreken
Strijk (Prêt à repasser)
• Broeken, jurken, overhemden en blouses
• Voor items die moeten worden gestreken
20
4 kg
NL
Programma
Easy Care (Synthétiques)
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type wasgoed
• Details
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Overhemden, t-shirts, broeken, ondergoed en sokken
• Voor polyamide, acryl en polyester dat niet hoeft worden gestreken
Strijk (Prêt à repasser)
• Overhemden, t-shirts, ondergoed en sokken
• Voor polyamide, acryl en polyester dat moet worden gestreken
Max. laadvermogen
Programma
Donsdeken (Couette)
Type wasgoed
Beddengoed, lakens
Details
Voor grote items
Programma
Handdoeken (Serviettes)
Type wasgoed
Handdoeken, kussenslopen
Details
Voor katoenen stoffen die niet hoeven worden gestreken
Programma
Snel 30 (Rapide 30)
Type wasgoed
Lichte en kleine items minder dan 3ea.
Details
Voor een kleine hoeveelheid artikelen van polyamide, acryl en polyester
Programma
Anti-Allergie (Anti-allergie)
Type wasgoed
Katoen, ondergoed, lakens en babykleren
Details
Helpt allergenen zoals huismijten te verwijderen
Programma
Delicaat (Délicat)
Type wasgoed
Zijde, fijne stoffen en lingerie
Details
Voor stoffen die hittegevoelig zijn, zoals synthetische stoffen
Programma
Wol (Laine)
Type wasgoed
Wool (Wol)
Details
Voor wollen stoffen
Programma
Sportkleding (Textiles sport)
Type wasgoed
Voetbalkleren en trainingskleding
Details
Voor polyester stoffen
3,5 kg
Max. laadvermogen
2,5 kg
Max. laadvermogen
4,5 kg
Max. laadvermogen
Max. laadvermogen
Max. laadvermogen
1 kg
1 kg
1,5 kg
Max. laadvermogen
1 kg
Max. laadvermogen
2 kg
21
NL
Programmagids voor drogen met tijdschema
Programma
Rek Droog (Séchage à plat)
Max. laadvermogen
Type wasgoed
Zijde, wol, delicate lingerie
Details
Verfrist kleren zonder drogen met trommel
Programma
Koude Lucht (Air froid)
Type wasgoed
Alle stoffen die moeten worden opgefrist
Details
Droogt zonder warmte
–
Max. laadvermogen
–
Max. laadvermogen
–
Programma
Warme Lucht (Air chaud)
Type wasgoed
Badhanddoeken, badjassen, theedoeken en met acryl gewatteerde stoffen
Details
Kleine items en vochtige stoffen, alledaagse items die geschikt zijn voor
drogen met warmte
LET OP
• Als de lading minder dan 1 kg is, gebruikt u het programma Warme Lucht (Air chaud) in programma's
met ingestelde droogtijd. Wollen items moeten worden gedroogd met het programma Wol (Laine) en
hittegevoelige stoffen, zoals zijde, ondergoed en lingerie, moeten worden gedroogd met het programma
Delicaat (Délicat). Houd u aan de aanbevolen lading wanneer u het gewenste programma kiest. Uw
kleren kunnen anders worden beschadigd.
OPMERKING
• Het is geschikt om normaal nat katoenen wasgoed te drogen en het is het meest efficiënte programma
om zo energiezuinig mogelijk nat katoenen wasgoed te drogen.
• Als het apparaat ergens onder is geïnstalleerd, kan dit de prestaties beïnvloeden.
• Als het wasgoed niet op een hoog toerental is gecentrifugeerd bij het wassen, nemen het energieverbruik
en de droogtijd toe.
22
NL
Selecteerbare droogopties
Programma
Programma
EcoHybrid (EcoHybrid)
Droogniveau
(Niveau de séchage)
Uit
Extra (Extra sec)
Katoen (Coton)
Mix (Mix)
Easy Care
(Synthétiques)
Energie (Eco)
Tijd (Rapide)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#
Strijk (Prêt à repasser)
#
#
*1
Extra (Extra sec)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#*1
Strijk (Prêt à repasser)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#*1
Strijk (Prêt à repasser)
#
#
Donsdeken (Couette)
–
#*1
Handdoeken
(Serviettes)
–
#*1
Snel 30 (Rapide 30)
–
#*1
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
–
#*1
Delicaat (Délicat)
–
#*1
Wol (Laine)
–
#*1
Sportkleding
(Textiles sport)
–
#*1
Rek Droog
(Séchage à plat)
–
#*1
Koude Lucht
(Air froid)
–
Warme Lucht
(Air chaud)
–
#*1
#*1
#
*1: Deze optie wordt automatisch in het programma opgenomen en kan niet worden gedeselecteerd.
23
NL
Optieprogramma's en extra
functies
Droogniveau (Niveau de séchage)
Einduitstel (Fin différée)
1
Schakel het apparaat in.
Dit biedt u de mogelijkheid de eindtijd van de
droogcyclus uit te stellen met 3 tot 19 uur.
2
Kies een programma.
3
Selecteer een niveau van droogte door
herhaaldelijk te drukken op de knop
Droogniveau (Niveau de séchage).
1
Schakel het apparaat in.
2
Kies een programma.
3
Druk op de knop Einduitstel (Fin différée).
4
Stel het aantal uur uitstel in door de knop
Lang Programma (Ajouter du temps),
Kort Programma (Réduction du temps) in
te drukken.
5
Druk op de knop Start / Pauze.
Anti-Kreuk (Défroissage) _
Het stelt u in staat om vouwen die worden
gevormd te voorkomen wanneer de was niet direct
wordt gelost aan het einde van de droogcyclus.
Wanneer de optie is ingeschakeld zal een lamp,
die aangeeft dat de anti-kreuk optie is ingesteld,
gaan branden en het apparaat herhaaldelijk 10
seconden draaien en 5 minuten pauzeren. De
optie wordt automatisch uitgeschakeld na 2 uur
aan het einde van de droogcyclus.
Om de optie uit te schakelen, drukt u op de
Anti-Kreuk (Défroissage) knop voordat u een
droogcyclus start.
OPMERKING
• Wanneer de optie is ingesteld, verschijnt er een
rechthoek met een lijn op het LCD-scherm.
• Wanneer de optie is ingesteld werkt alleen de
Aan / Uit knop.
Geluid Aan / Uit (Son On/Off) q
Het biedt u de mogelijkheid een geluidssignaal in
en uit te schakelen.
24
Het stelt u in staat een droogheidsniveau te
selecteren voor het droogprogramma.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Het biedt u de mogelijkheid energie of tijd te
besparen.
• Energie (Eco): energiebesparende optie.
• Tijd (Rapide): tijdbesparende optie.
Favorieten (Favori)
Het biedt u de mogelijkheid een aangepast
droogprogramma op te slaan voor toekomstig
gebruik.
1
Schakel het apparaat in.
2
Kies een programma.
3
Selecteer een optieprogramma of extra
functies. (Anti-Kreuk (Défroissage),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
4
Houd de knop Favorieten (Favori) 3
seconden ingedrukt.
Het aangepaste droogprogramma is nu
opgeslagen voor toekomstig gebruik. Om het
aangepaste programma opnieuw te gebruiken,
drukt u de knoppen Favorieten (Favori) en
Start / Pauze in.
Trommelverlichting
(Éclairage tambour)
Terwijl het apparaat is ingeschakeld, is het
mogelijk in de trommel te kijken wanneer u de
knop Droogniveau (Niveau de séchage) 3
seconden ingedrukt houdt.
• Licht aan: deur is geopend.
• Licht uit: deur is gesloten. De verlichting
schakelt automatisch uit.
NL
Lang Programma (Ajouter du
temps) / Kort Programma
(Réduction du temps)
Het biedt u de mogelijkheid een droogtijd te
verlengen of te verkorten wanneer u het Rek Droog
(Séchage à plat), Koude Lucht (Air froid) en
Warme Lucht (Air chaud) droogprogramma gebruikt.
• Druk op de knop Lang Programma (Ajouter du
temps) om de droogtijd met 5 minuten te verlengen.
• Druk op de knop Kort Programma (Réduction du
temps) om de droogtijd met 5 minuten te verkorten.
Kinderslot (Verrouillage enfant)
1
Open de deur
2
Plaats de haak in het midden van de trommel.
3
Plaats het droogrek op de structuur boven
het pluizenfilter en druk erop om het te
bevestigen.
4
Plaats natte items boven op het rek. Laat
ruimte vrij rond de items zodat er lucht kan
circuleren.
• Het rek beweegt niet, maar de trommel
draait.
5
Sluit de deur.
6
Schakel het apparaat in en kies
Rek Droog (Séchage à plat).
7
Druk op de knop Start / Pauze.
Het biedt u de mogelijkheid de vergrendeling
en ontgrendeling van het bedieningspaneel te
controleren. Het voorkomt dat kinderen de cyclus
veranderen of het apparaat bedienen.
Het bedieningspaneel vergrendelen
1
Druk en houd de knoppen Einduitstel (Fin
différée) en Anti-Kreuk (Défroissage)
tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
2
Een geluidssignaal zal weerklinken, en CL
verschijnt op het scherm.
• Wanneer de knop Kinderslot (Verrouillage
enfant) wordt geactiveerd, worden alle
knoppen vergrendeld behalve de knop
Aan / Uit.
OPMERKING
• Door het uitschakelen van de stroom of
voltooien van alle programma's zal de functie
Kinderbeveiliging niet worden gereset. U moet
de kinderbeveiliging deactiveren voordat u
toegang krijgt tot alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Druk en houd de knoppen Einduitstel (Fin différée)
en Anti-Kreuk (Défroissage) tegelijkertijd 3 seconden
ingedrukt.
• Een geluidssignaal weerklinkt en de resterende
tijd voor het huidige programma verschijnt
opnieuw op het scherm.
Rek Droog (Séchage à plat)
(Optioneel)
Dit programma is ontworpen voor gebruik met
wasgoed dat plat moet worden gedroogd, zonder
trommeldrogen, inclusief truien en delicate stoffen.
Om dit programma te gebruiken, heeft u een
droogrek nodig dat in het apparaat wordt geplaatst.
Gooi vóór het drogen de verpakkingsmaterialen
van het droogrek weg.
OPMERKING
• Controleer het pluizenfilter en verwijder
opgehoopte pluizen van de items die op het rek
zijn gedroogd.
• De knoppen
Lang Programma (Ajouter du temps) /
Kort Programma (Réduction du temps)
kunnen worden gebruikt om de droogtijd verfijnd
in te stellen.
25
SMART FUNCTIES
De LG SmartThinQapplicatie gebruiken
Dingen die u moet controleren
voordat u de LG SmartThinQ
gebruikt
• Voor apparaten met het a of b logo
1
Controleer de afstand tussen het apparaat en
de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
• Als de afstand tussen het toestel en de
draadloze router te groot wordt kan het
signaal zwak worden. Het registreren
kan lange tijd duren of de installatie kan
mislukken.
2
Schakel Mobiele gegevens uit op uw
smartphone.
3
Verbind uw smartphone met de draadloze
router.
26
NL
OPMERKING
• Om de Wi-Fi-verbinding te verifiëren, moet u
controleren of het Wi-Fi (Wi-Fi) f-pictogram op
het controlepaneel brandt.
• Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken
van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
internetprovider of raadpleeg de handleiding van
uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
controleren.
• LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
fouten of problemen met de netwerkverbinding
of voor gebreken, een verkeerde werking of
fouten die door de netwerkverbinding worden
veroorzaakt.
• Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt
bij het verbinden met het Wi-Fi-netwerk, kan het
te ver verwijderd zijn van de router. Koop een
Wi-Fi-signaalversterker (bereikvergroter) om de
sterkte van het Wi-Fi-signaal te verbeteren.
• De Wi-Fi-verbinding kan mogelijk niet tot stand
worden gebracht of worden onderbroken
omwille van de omgeving van het thuisnetwerk.
• Indien de netwerkverbinding niet correct werkt
kan de oorzaak bij de Netwerkprovider liggen.
• De omgeving van het draadloze netwerk kan
resulteren in een trage Wi-Fi-verbinding.
• Het toestel kan niet worden geregistreerd
vanwege problemen met het draadloze
signaal. Haal de stekker van het toestel uit
het stopcontact en wacht één minuut om het
opnieuw te proberen.
• As de firewall van uw draadloze router is
ingeschakeld, moet u deze uitschakelen of een
uitzondering toevoegen.
• De draadloze netwerknaam (SSID) moet
een combinatie zijn van Engelse letters en
nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
• De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
kan variëren afhankelijk van het mobiele
besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
• Als het beveiligingsprotocol van de router
is ingesteld op WEP, kunt u het netwerk
mogelijk niet instellen. Gebruik andere
beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt
aanbevolen) en registreer het product opnieuw.
NL
De installatie van LG SmartThinQ
Instellingen
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de
Google Play Store & Apple App Store op een
smartphone. Volg de instructies om de applicatie
te downloaden en te installeren.
Stel de bijnaam van het product in en verwijder het
product.
Wi-Fi-functie
• Voor apparaten met het a of b logo
Communiceer met het apparaat via een smartphone
met gebruik van de handige smartphone-functies.
Droogcyclus (Starten op afstand,
Downloadcyclus)
Stel een gewenst programma in of download het
en bedien het van op afstand.
Smart Pairing (Slimme Koppeling)
Deze functie selecteert automatisch de beste
cyclus en instellingen voor de droger op basis van
gebruiksinformatie over de meest recent voltooide
wascyclus.
OPMERKING
• Om deze functie te gebruiken, moeten zowel de
wasmachine als de droger worden verbonden
met de SmartThinQ app.
• Als u de Smart Pairing (Slimme Koppeling)
functie in de LG SmartThinQ app inschakelt
en de droger aanzet na het gebruik van
de wasmachine, wordt een aanbevolen
droogcyclus automatisch ingesteld.
Smart Diagnosis™
Deze functie biedt nuttige informatie voor het
vaststellen en oplossen van problemen met het
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.
Pushmelding
Wanneer de cyclus voltooid is of het apparatuur
problemen vertoont, heeft u de optie om
pushmeldingen op een smartphone te ontvangen.
Energiebewaking
Het energieverbruik van de droger wordt beïnvloed
door de cyclus en opties. U kunt dus enkele
wijzigingen waarnemen in het energieverbruik van
de ene cyclus in vergelijking met de andere.
OPMERKING
• Als u uw draadloze router of wachtwoord wijzigt
of van internetprovider verandert, verwijdert u het
geregistreerde apparaat uit de LG SmartThinQapplicatie en registreert u het opnieuw.
• De applicatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
• Functies kunnen variëren naargelang het model.
Het gebruik van de droogcyclus
Starten op Afstand (Dém. à distance)
Gebruik een smartphone om uw apparaat
op afstand te bedienen. U kunt ook het
programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel
tijd er resteert in het programma.
Het gebruik van Starten op afstand:
1
Druk op de knop Aan / Uit.
2
Plaats het wasgoed in de trommel.
3
Houd de knop Anti-Kreuk (Défroissage) 3
seconden ingedrukt om de Remote Startfunctie in te schakelen.
4
Start een programma met de LG SmartThinQapplicatie op uw smartphone.
OPMERKING
• Wanneer de modus 'Op afstand starten' is
geactiveerd, kunt u een cyclus starten via de
LG SmartThinQ applicatie. Als de cyclus niet
wordt gestart, zal de wasmachine wachten om
de cyclus te starten tot deze op afstand wordt
uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de
modus 'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
• Als de deur open is, is Starten op afstand niet
mogelijk.
Om Starten op afstand uit te schakelen:
Wanneer Het starten op afstand is ingeschakeld,
houdt u de knop Anti-Kreuk (Défroissage) 3
seconden ingedrukt.
27
NL
Conformiteitsverklaring
Download Prog.
(Programme téléchargé)
Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn
opgenomen in de basiscycli van het apparaat.
Apparaten die zijn geregistreerd kunnen
uiteenlopende speciale cycli voor het specifieke
apparaat downloaden.
Er kan slechts één cyclus op het apparaat worden
opgeslagen.
Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat
is voltooid, behoudt het product de gedownloade
cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.
Wireless LAN Modulespecificaties
Model
LCW-004
Frequentiebereik 2412 tot 2472 MHz
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
Output
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
-vermogen (Max)
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Draadloze functie S/W-versie: V 1.0
Het is in het belang van de gebruiker dat dit
apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt met een
minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat
en het lichaam.
Stroomverbruik in de standbymodus
Stroomverbruik in de standbymodus
0,18 W
Stroomverbruik in de netwerk
stand-bymodus
2,0 W
De tijdsperiode waarna de
stroombeheerfunctie of
een soortgelijke functie het
apparaat automatisch laat
overschakelen naar de standbymodus en/of uit-stand
en/of de toestand waarin
netwerkgebonden stand-by
beschikbaar is
20 min.
28
Hierbij verklaart LG Electronics dat de
radioapparatuur van het type droger
in overeenstemming is met de richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
Informatiebericht over Open
Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de
broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open
source licenties in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar voor
download.
LG Electronics zal u ook de open-source code
ter beschikking stellen op CD-ROM aan de
kostprijs van een dergelijke verspreiding (zoals
de kosten voor media, verzending en verwerking)
na ontvangst van een verzoek per e-mail naar
opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van
drie jaar na onze laatste zending van dit product.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
informatie ontvangt.
NL
Het gebruik van Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis ™ via het
klantinformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
diagnose nodig heeft van een LG Electronics
klantinformatiecentrum als het apparaat slecht of
niet werkt. Gebruik deze functie alleen om contact
op te nemen met de servicemedewerker, niet
tijdens normaal gebruik.
1
Druk op de knop Aan / Uit om het apparaat in
te schakelen.
• Druk geen andere knoppen in en draai niet
aan de programmakeuzeknop.
2
Wanneer u door het callcenter wordt
geïnstrueerd dit te doen, plaatst u het
mondstuk van uw telefoon dicht bij het Smart
Diagnosis™ logo.
5
Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn
gestopt, hervat u uw gesprek met de callcenter
medewerker, die vervolgens in staat zal zijn
u te helpen op basis van de voor analyse
doorgegeven informatie.
OPMERKING
• De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van
de lokale gesprekskwaliteit.
• Als u gebruik maakt van de vaste telefoon
geniet u van een betere gesprekskwaliteit en zal
u een betere dienstverlening ontvangen.
• Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ slecht is omwille van een slechte
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
beste Smart Diagnosis™-dienstverlening.
x.
Ma
mm
10
3
Houd de knop Lang Programma (Ajouter
du temps) ingedrukt gedurende 3 seconden
terwijl u het mondstuk van de telefoon bij het
logo en de knop Aan / Uit houdt.
4
Houd de telefoon op zijn plaats totdat de
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
• Voor het beste resultaat beweegt u de
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
• Als de callcenter medewerker niet in
staat is een nauwkeurige registratie van
de gegevens op te halen, kunt u worden
gevraagd het opnieuw te proberen.
29
ONDERHOUD
NL
WAARSCHUWING
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt. Het niet verwijderen van de stekker
kan een elektrische schok veroorzaken.
Schoonmaken na elke
droogbeurt
• Open het tweede pluizenfilter.
Het pluizenfilter reinigen
Reinig het pluizenfilter na elke droogcyclus.
Door het pluizenfilter te reinigen, verkort u de
droogtijd en wordt er minder energie verbruikt.
1
Open de deur
2
Verwijder het eerste pluizenfilter.
3
Verwijder het tweede pluizenfilter.
4
Open beide pluizenfilters en verwijder alle
pluizen.
• Open het eerste pluizenfilter.
30
5
Spoel de pluizen weg met warm water.
6
Droog de pluizenfilters helemaal, sluit ze en
plaats beide pluizenfilters terug.
OPMERKING
• Verwijder vocht uit het raster. Het pluizenfilter
kan anders verstopt raken door een waterlaag,
zodat het apparaat niet goed werkt.
• Als het pluizenfilter zich niet in het apparaat
bevindt, kunt u het apparaat niet gebruiken.
NL
Het waterreservoir legen
Condenswater wordt in het waterreservoir
verzameld.
Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Zo niet zal
dit de droogprestaties beïnvloeden.
Als het waterreservoir vol is, licht het E-pictogram
op en weerklinkt een geluidssignaal wanneer
het apparaat is ingeschakeld. In dit geval moet
het waterreservoir binnen het uur worden
leeggemaakt.
1
LET OP
• Veeg de vochtsensor niet schoon met
agressieve middelen. Reinig de sensor altijd
met een ruwe spons.
Trek het waterreservoir eruit.
Het apparaat regelmatig
reinigen
2
Leeg het waterreservoir in de gootsteen.
Het koude luchtinlaatrooster
lucht reinigen
Zuig het koude luchtinlaatrooster 3 tot 4 keer per
jaar schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt
belemmerd door opgehoopte pluizen of vuil.
3
Duw het terug in het apparaat.
4
Druk op de knop Start / Pauze.
De vochtsensor afvegen
Deze sensor detecteert het vochtniveau van het
wasgoed terwijl het apparaat is ingeschakeld.
De sensor moet regelmatig worden gereinigd
om de kalk op het oppervlak van de sensor te
verwijderen.
Veeg de sensoren in de trommel schoon.
OPMERKING
• Door het ventilatierooster wordt warme lucht
uitgeblazen.
• De ruimte moet voldoende worden geventileerd
om de terugstroming van gassen in de kamer
te vermijden van apparaten die brandstof
verbranden, zoals een open vuur.
31
PROBLEEMOPLOSSING
NL
De bediening van uw apparaat kan resulteren in fouten en defecten. De onderstaande tabellen bevatten
mogelijke oorzaken en opmerkingen om een foutbericht of defect op te lossen. Het is aanbevolen de
onderstaande tabellen zorgvuldig te lezen om u tijd en geld te besparen wanneer u het LG Electronics
servicecentrum belt.
Voor u de service belt
Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen in een vroeg stadium op
te sporen en diagnosticeren. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, moet u de
volgende tabellen controleren voor u het LG Electronics servicecentrum belt.
Foutmeldingen
Symptomen
Mogelijke oorzaken en oplossing
dE
DEUR FOUT
De deur is geopend terwijl het apparaat in bedrijf was of het apparaat is
gebruikt terwijl de deur niet goed was gesloten.
• Sluit de deur volledig.
• Als dE niet wordt opgelost, moet u voor ondersteuning bellen.
dE4
DEUR FOUT
De detectie van de deurschakelaar werkt niet juist.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
tE1 tEz tE4
TEMPERATUURFOUT
Temperatuursensor heeft niet goed gewerkt.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
F1
TEMPERATUURFOUT
De temperatuur in de trommel is plotseling omhoog gegaan.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LE1
MOTOR
VERGRENDELD FOUT
De motor is plotseling gestopt.
• Controleer of de hoeveelheid wasgoed het maximale laadvermogen
overschrijdt.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LEz AE
COMPRESSORFOUT
De compressor is plotseling gestopt.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
OE
AFVOERPOMP FOUT
Er is een storing opgetreden in de motor van de afvoerpomp.
• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
De omgevingstemperatuur voor installatie is onder nul.
• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor installatie is 5 - 35 °C.
32
NL
Gebruik
Symptomen
Het apparaat schakelt
niet in.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Het netsnoer is niet goed aangesloten.
• Zorg ervoor dat de stekker stevig in een geaard stopcontact zit, in
overeenstemming met het typeplaatje van het apparaat.
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een
stroomstoring is opgetreden.
• Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit
van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is,
moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Apparaat verwarmt
niet.
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een
stroomstoring is opgetreden.
• Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit
van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is,
moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Waterlekken.
De slang van het waterreservoir of de afvoerslang is niet goed aangesloten.
• Sluit de slang van het waterreservoir of de afvoerslang goed aan.
De deur is gesloten terwijl er wasgoed of iets anders tussen de deur vastzit.
• Controleer of er iets tussen de deur is gekomen voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Als er continu water lekt, neem dan contact op met het LG
Electronics Customer Information Centre.
Het apparaat start en
pauzeert op zichzelf
nadat de droogcyclus
is beëindigd.
Dit is hoe de anti-kreuk optie werkt.
• Zorg ervoor dat de anti-kreuk optie is ingesteld. De optie is ontworpen
om vouwen die worden gevormd te voorkomen wanneer de was niet
direct wordt gelost aan het einde van de droogcyclus. Wanneer de optie
is ingesteld, draait het apparaat voor 10 seconden en pauzeert voor 5
minuten. De optie werkt tot aan 2 uur.
Prestatie
Symptomen
Het duurt te lang tot
de kleren droog zijn.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een
stroomstoring is opgetreden.
• Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit
van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is,
moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Het apparaat is overbeladen.
• Verdeel extra grote ladingen in kleinere ladingen voor betere
droogprestaties en efficiëntie.
Het apparaat heeft te weinig lading.
• Als u heel weinig items laadt, kunt u het beste wat extra toevoegen om
ervoor te zorgen dat de trommel van de droger goed zijn werk doet. Als
de lading erg klein is en u programma's voor sensordrogen gebruikt, kan
de elektronische regeling de droogte van de lading niet goed bepalen en
kan het apparaat te gauw uitgaan. Gebruik programma's met ingestelde
droogtijd of voeg wat extra natte kleding aan de lading toe.
33
NL
Symptomen
Het duurt te lang tot
de kleren droog zijn.
Mogelijke oorzaken en oplossing
De lading is niet goed gesorteerd.
• Scheid de zware en lichte items van elkaar. Het drogen van grotere en
zwaardere items duurt langer. Als één lading zowel lichte als zware items
bevat, kan dit voor de sensor verwarrend zijn omdat lichte items sneller
droog zijn.
Grote lading zware stoffen.
• Voor zware stoffen is een langere droogtijd nodig, omdat ze meer vocht
vasthouden. Zorg voor kortere en meer consistente droogtijden voor grote
en zware items door deze items op te delen in kleinere ladingen met
dezelfde grootte.
De instellingen voor het apparaat zijn niet goed ingesteld.
• Gebruik de juiste instellingen voor het type lading dat u droogt. Voor
sommige ladingen moet het droogniveau worden aangepast om op de
juiste manier te drogen.
Het pluizenfilter moet worden gereinigd.
• Verwijder het pluis van het pluizenfilter na elke cyclus. Wanneer het pluis
is verwijderd, houdt u het pluizenfilter tegen het licht om te zien of het
vuil of verstopt is. Het kan noodzakelijk zijn de cyclus te onderbreken en
het filter te reinigen tijdens de cyclus bij sommige ladingen die veel pluis
produceren, zoals badhanddoeken.
De lengte van de
droogtijd is niet
consistent.
De warmte-instellingen, de grootte van de lading of de vochtigheid van
de kleding is niet consistent.
• De droogtijd voor een lading zal variëren afhankelijk van het gebruikte type
warmte (elektrisch), de grootte van de lading, het type stof, de natheid van
de kleding en het pluizenfilter. Zelfs een niet-uitgebalanceerde lading in het
apparaat kan tot slecht draaien van de trommel leiden, zodat het langer
duurt voordat nattere kleren droog zijn.
Er blijven vette of
vieze plekken op de
kleding achter.
De wasverzachter is niet op de juiste manier gebruikt.
• Wanneer u kleren wast die in het apparaat moeten worden gedroogd, moet
u ervoor zorgen dat u de juiste hoeveelheid wasverzachter gebruikt die
door de fabrikant van de wasverzachter wordt aanbevolen.
Schone en vuile kleding worden samen gedroogd.
• Gebruik het apparaat om alleen schone items te drogen. Het vuil van kleren
die niet schoon zijn, kan op schone kleren worden overgedragen als u deze
in dezelfde lading of een volgende lading droogt.
Kleren zijn niet goed gereinigd of uitgespoeld voordat ze in het apparaat
worden geplaatst.
• Vlekken op gedroogde kleren kunnen vlekken zijn die tijdens het wassen
niet zijn verwijderd. Zorg ervoor dat kleren helemaal schoon zijn en goed
uitgespoeld volgens de instructies voor uw wasmachine en waspoeder. Het
kan bij een bepaald soort vuil nodig zijn de kleren voor te behandelen voor
u ze begint te wassen.
34
NL
Symptomen
De kleren zijn
gekreukt.
Mogelijke oorzaken en oplossing
De kleren zijn te lang gedroogd.
• Door het wasgoed te lang te drogen kunnen er kreukels ontstaan. Probeer
een kortere droogtijd.
Kleren zijn te lang in het apparaat gebleven nadat de cyclus was
beëindigd.
• Gebruik de optie Antikreuk.
Kleren zijn
gekrompen.
De onderhoudsinstructies voor de kleren zijn niet gevolgd.
• Om het krimpen van kleren te vermijden, moet u altijd de
onderhoudsinstructies voor de kleding raadplegen. Sommige stoffen
krimpen van nature als ze worden gewassen. Andere stoffen kunnen
worden gewassen, maar krimpen wanneer ze in het apparaat worden
gedroogd. Gebruik een lagere instelling of geen warmte.
Er blijft pluis op de
kleding achter.
Het pluizenfilter is niet goed gereinigd.
• Verwijder het pluis van het pluizenfilter na elke cyclus. Wanneer het pluis
is verwijderd, houdt u het pluizenfilter tegen het licht om te zien of het vuil
of verstopt is. Als u vuil vaststelt op het filter moet u de reinigingsinstructies
volgen. Het kan noodzakelijk zijn het pluizenfilter te reinigen bij sommige
ladingen die veel pluis veroorzaken.
Het wasgoed is niet goed gesorteerd.
• Sommige stoffen produceren veel pluizen (bijvoorbeeld een nieuwe
badhanddoek) en moeten apart worden gedroogd van kleren die veel stof
aantrekken (zoals een zwarte broek).
Het apparaat is overbeladen.
• Verdeel bij het drogen extra grote ladingen in kleinere ladingen.
Er is een papieren zakdoekje of iets dergelijks in een zak
achtergebleven.
• Controleer de zakken goed voordat u kleren droogt.
De kleding is erg
statisch na het
drogen.
De kleren zijn te lang gedroogd.
• Wanneer het wasgoed te lang wordt gedroogd, kan er statische elektriciteit
worden opgebouwd. Pas instellingen aan en gebruik een kortere droogtijd
of gebruik programma's voor sensordrogen.
Synthetische stoffen, niet-strijken of gemengde synthetische stoffen
drogen.
• Deze stoffen zijn van nature meer vatbaar voor statische opbouw. Probeer
wasverzachter, of gebruik kortere droogtijd instellingen.
35
NL
Symptomen
Kleren hebben
vochtige plekken na
een programma voor
sensordrogen.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Erg grote of erg kleine lading. Eén groot item zoals een deken of dekbed.
• Als de artikelen te dicht of te weinig op elkaar worden gepakt, is het
mogelijk dat de sensor het niveau van droogte van het wasgoed moeilijk
kan detecteren. Gebruik een Droogprogramma met timer voor heel kleine
ladingen.
• Grote artikelen zoals dekens of donsbedden kunnen soms in een bal
worden gewikkeld. De buitenste lagen zullen drogen en registreren op de
sensoren, terwijl de interne kern vochtig blijft. Wanneer u één enkel groot
artikel droogt, kan het nuttig zijn de cyclus een of twee maal te pauzeren en
het artikel opnieuw te schikken om het te ontwarren en eventuele vochtige
zones bloot te stellen.
• Om een aantal resterende vochtige artikelen van een grote lading te drogen
of een aantal vochtige vlekken van een groot artikel aan het einde van
het Sensordrogen programma moet u de pluizenfilter leegmaken en een
Droogprogramma met timer instellen om de artikelen verder te drogen.
Wi-Fi
Symptomen
Uw huishoudtoestel
en smartphone zijn
niet verbonden met
het Wi-Fi-netwerk.
Mogelijke oorzaken en oplossing
Het Wi-Fi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is
onjuist.
• Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder
het, registreer daarna uw toestel op LG SmartThinQ.
Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld.
• Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel
via het Wi-Fi-netwerk.
De naam van het draadloze netwerk (SSID) is incorrect ingesteld.
• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse
letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
De frequentie van de router is niet 2,4 GHz.
• Enkel een routerfrequentie van 2,4 GHz wordt ondersteund. Stel de
draadloze router in op 2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze
router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de
frequentie van de router te controleren.
De afstand tussen het toestel en de router is te groot.
• Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is, kan het signaal
zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk incorrect geconfigureerd.
Verplaats de router zodat deze zich dichter bij het toestel bevindt.
36
OPERATIONELE GEGEVENS
NL
Productfiche
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van de Commissie
Naam of handelsmerk leverancier
Typeaanduiding van de leverancier
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard
katoenprogramma bij een volledige lading
Type droger
LG Electronics
RC80V9*V*Q
RC90V9*V*Q
8 kg
9 kg
Huishoudtrommeldroger met
condensator
Energie efficiëntieklasse
Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli
met het standaard katoenprogramma bij volledige en
gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende
standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop
het apparaat wordt gebruikt.
A+++
176 kWh/jaar
Automatische trommeldroger
194 kWh/jaar
Ja
Een 'EU Ecolabel' toegekend onder Reglementering (EC) nr
66/2010
Nee
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle
lading (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij
gedeeltelijke lading (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard
katoenprogramma bij volledige lading (Po)
0,18 W
0,18 W
Stroomverbruik van de sluimerstand voor het standaard
katoenprogramma bij volledige lading (Pl)
0,18 W
0,18 W
Duur van de sluimerstand (Tl)
10 min
10 min
De 'Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) + Energie (Eco)' die bij volledige en gedeeltelijke
lading wordt gebruikt, is het standaard droogprogramma waarop de informatie op het etiket en de fiche
betrekking heeft. Het geeft aan dit programma geschikt is voor het drogen van normaal nat katoenen
wasgoed en dat dit het meest efficiënte programma is op het gebied van energieverbruik voor katoen.
De gewogen programmaduur (Tt) van het ‘standaard
katoenprogramma bij volle of gedeeltelijke lading’
150 min
169 min
De programmaduur van het 'standaard katoenprogramma bij
volledige lading' (Tdry)
196 min
230 min
De programmaduur van het 'standaard katoenprogramma bij
gedeeltelijke lading' (Tdry1/2)
115 min
124 min
Condensatie-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst
efficiënt) tot A (meest efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry van het standaard
katoenprogramma bij volle lading
A
91 %
91 %
37
NL
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry1/2 van het standaard
katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
91 %
91 %
De gewogen condensatie-efficiëntie (Ct) voor het 'standaard
katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading'
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Het geluidsniveau
Vrijstaand
38
Memo
Memo
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
SÈCHE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions.
Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé
correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité
du produit après installation pour référence ultérieure.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés
TABLE DES MATIÈRES
Ce manuel peut contenir des images ou un
contenu qui peut être différent du modèle que
vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.................................................................3
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION................................. 3
CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ................................. 3
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT............................................................. 9
INSTALLATION....................................................................................10
Pièces et caractéristiques....................................................................................... 10
Exigences du lieu d'installation................................................................................11
Mise à niveau de l'appareil..................................................................................... 12
Instructions d’empilement (en option)..................................................................... 14
UTILISATION.......................................................................................16
Aperçu d'utilisation................................................................................................. 16
Trier le linge............................................................................................................ 17
Panneau de commande......................................................................................... 18
Tableau des programmes....................................................................................... 20
Programmes optionnels et fonctions supplémentaires........................................... 24
FONCTIONS SMART...........................................................................26
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ............................................................. 26
Utilisation de Smart Diagnosis™............................................................................ 29
MAINTENANCE...................................................................................30
Nettoyage après chaque séchage.......................................................................... 30
Nettoyer l'appareil périodiquement......................................................................... 31
DÉPANNAGE.......................................................................................32
Avant d'appeler pour un service............................................................................. 32
DONNÉES D'UTILISATION.................................................................37
Fiche produit........................................................................................................... 37
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FR
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou
dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION »
comme décrit ci-dessous.
Messages de sécurité
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations
qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui
comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut
entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut
entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.
CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc
électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de
l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y
compris les suivantes :
Enfants au sein du foyer
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris
des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles
ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation
de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants
doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3
FR
Pour une utilisation en Europe :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont
surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil
d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par
l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont
surveillés en permanence.
Installation
• Assurez-vous que l'appareil soit correctement installé, relié à la terre et
ajusté par un personnel qualifié suivant les instructions d'installation.
• Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux,
partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y
compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
• Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus
tenant l'appareil en toute sécurité.
• Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas
installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre
zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou
la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
• Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont
lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de
service agréé.
• Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble
électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
• Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets
de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort
caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc
mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
4
FR
• Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une
porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui
de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil
soit restreinte.
• Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de
panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant
un chemin de moindre résistance au courant électrique.
• Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur
de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une
prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les
codes et règlements locaux.
• Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un
risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de
service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est
correctement mis à la terre.
• Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle
ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un
électricien qualifié.
• L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation
externe, tel qu'une minuterie, ni branché sur un circuit régulièrement mis
sous tension et hors tension par un service public.
Utilisation
• Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne
pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire
fonctionner l'appareil.
• Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié,
sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser
uniquement des pièces autorisées par l'usine.
• Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits
chimiques, etc.
5
FR
• Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux
domestiques.
• Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher
à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou
des blessures.
• Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le
tambour soit complètement arrêté.
• Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés,
trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme
de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des
solvants de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de
cuisine, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou
une explosion.
• En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre
d'information client LG Electronics.
• Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
• Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau
et des dommages matériels consécutifs.
• Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
• Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles
(benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
• Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après
dégel.
• Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
• Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil
avec des mains mouillées.
• Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet
lourd sur celui-ci.
6
FR
Maintenance
• Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant
après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
• Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer
l'appareil. Le réglage des commandes en position d'ARRÊT ou de veille
ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
• Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le
nettoyer.
• Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la
sortir de la prise de courant.
Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge
AVERTISSEMENT - Pour éviter tout risque d'incendie
Risque d’incendie et matériaux inflammables
• Dégager les orifices d'aération du boîtier de l'appareil ou de la structure
interne de toute obstruction. Dans le cas contraire, cela pourrait
provoquer un incendie.
• Cet appareil contient du R290, un agent réfrigérant respectueux de
l'environnement mais inflammable. Ne pas endommager le circuit de
réfrigérant et maintenir l'appareil à l'abri de toute flamme ou source
d'inflammation.
• Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
• Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme
spécifié par les instructions de l'assouplissant.
• Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
• Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que
tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que
la chaleur soit dissipée.
• L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont
été utilisés pour le nettoyage.
7
FR
• Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile
de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du
kérosène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants
de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive
supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.
• Ne pas boire l'eau condensée. Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des maladies d'origine alimentaire.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin
d'éviter tout danger.
• Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.
• Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler autour de l'appareil.
• Ne pas vaporiser un produit de nettoyage à sec directement dans le
sèche-linge et ne pas utiliser ce dernier pour sécher du linge imprégné
d'un produit de nettoyage à sec.
• Ne pas faire sécher du linge présentant des taches de substances
huileuses. Les taches de substances huileuses (huiles comestibles
incluses) ne peuvent pas être complètement éliminées du linge, même
après un lavage à l'eau.
• L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation
externe, tel qu'une minuterie, ni branché sur un circuit régulièrement mis
sous tension et hors tension par un service public.
• Retirez le linge de l'appareil immédiatement après la fin du séchage
ou si l'alimentation est coupée pendant le processus de séchage. Les
vêtements laissés sans surveillance dans le sèche-linge après avoir
été séchés peuvent provoquer un incendie. Les vêtements retirés du
sèche-linge après le séchage peuvent provoquer un incendie. Lorsque
le séchage est terminé, retirez immédiatement les vêtements du sèchelinge, puis étendez-les ou disposez-les à plat pour les laisser refroidir.
Élimination
• Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper
le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise
utilisation.
8
FR
• Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique
et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent
provoquer une suffocation.
• Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou
éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux
soient piégés à l'intérieur.
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclage de votre ancien appareil
• Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre
équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être
jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’objet d’un tri et
d’une collecte sélective séparée.
• Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir
des substances dangereuses. Il est donc important de les
jeter de façon appropriée afin d’éviter des impacts négatifs
sur l’environnement et la santé humaine. L’équipement que
vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables
pour la réparation d’autres produits ainsi que des matériaux
précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources
de la planète.
• Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui
vous l’a vendu ou contacter votre collectivité locale pour
connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez
également des informations à jour concernant votre pays en
allant sur www.quefairedemesdechets.fr
Ce sèche-linge contient des gaz réfrigérants
R290 (PRP : 3) : 0,145 kg Fermé hermétiquement.
9
INSTALLATION
FR
Pièces et caractéristiques
REMARQUE
• L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
Vue avant
a
b
c
Réservoir d'eau
Panneau de commande
Porte
Accessoires (en option)
Pour tout achat, veuillez contacter le centre d’information client LG Electronics ou visiter le site Web de LG à
l’adresse http://www.lg.com.
a
a
b
c
10
b
Tuyau de vidange de la condensation et support de tuyau
Support de séchage
Kit de superposition
c
FR
Caractéristiques
Modèle
RC80V9*V*Q
RC90V9*V*Q
Alimentation électrique
220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensions
600 mm (L) X 690 mm (P) X 850 mm (H)
Poids de l'appareil
56 kg
Température admissible
5 - 35 °C
Capacité maximale
8 kg
Exigences du lieu
d'installation
REMARQUE
Avant d'installer l'appareil, vérifier les informations
suivantes pour s'assurer que l'appareil soit installé au
bon endroit.
Emplacement
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Niveau du sol: La pente admissible sous la totalité
de l'appareil est de 1°.
• Prise de courant: Doit être à moins de 1,5 mètre
de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
−− Ne pas surcharger la prise avec plus d'un
appareil.
• Dégagement supplémentaire : il devrait être à 5
cm du mur et 1 cm de l'arrière, de la droite et de
la gauche.
−− Ne pas mettre ou stocker de produits de
lessive sur le dessus de l'appareil. Ces
produits peuvent endommager la finition ou les
commandes.
• Pour une meilleure performance de séchage,
veuillez garder l'arrière de l'appareil à distance du
mur.
• Ne pas installer l'appareil s'il existe un risque de
gel ou de poussière.
• L'appareil peut ne pas être en mesure de
fonctionner correctement ou peut être endommagé
par le gel de l'eau de condensation dans la pompe
et le tuyau de vidange.
• Ne pas installer l'appareil à côté d'un appareil à
haute température comme un réfrigérateur, un
four ou un poêle, etc., car cela peut provoquer des
difficultés de séchage et une mauvaise durée du
programme, et nuire au bon fonctionnement du
compresseur. L'appareil fonctionne mieux à une
température ambiante de 23 °C.
Positionnement
• Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
• S'assurer que la circulation d'air autour de
l'appareil ne soit pas entravée par des tapis,
carpettes, etc.
• Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou des
matériaux similaires sous l'appareil.
• Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui
puissent atteindre une température négative. Des
tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La
fiabilité de l'unité de commande électronique peut
être altérée à des températures inférieures au
point de congélation.
• Si l'appareil est livré en hiver et que la température
est négative, placer l'appareil à température
ambiante pendant quelques heures avant de le
mettre en service.
11
FR
• Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil
est installé, il soit facilement accessible à un
technicien en cas de panne.
• Une fois l'appareil installé, ajustez les quatre pieds
à l'aide d'une clé pour vous assurer que l'appareil
est stable et laissez un dégagement d'environ 20
mm entre le dessus de l'appareil et le dessous de
tout plan de travail.
Exigences relatives à la
ventilation
• Alcôve ou sous-plan de travail
−− Respecter un débit d'air de 3,17 m3/min à
travers l'appareil
• Armoire
−− La porte de l'armoire doit comporter 2
ouvertures (persiennes), chacune ayant une
superficie minimale de 387 cm2, située à 8 cm
du haut et du bas de la porte.
AVERTISSEMENT
• Éviter d'installer l'appareil autour d'un d'une source
chaleur. L'arrière de l'appareil doit être bien ventilé.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
des problèmes.
• L'appareil ne doit pas être installé à côté d'un
appareil de réfrigération.
• L'appareil n'est pas conçu pour un usage maritime
ou dans des installations mobiles comme des
caravanes, avions, etc.
Raccordement électrique
• Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
• Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
• Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le câblage
électrique en vigueur.
• L'appareil doit être positionné de sorte que la prise
soit facilement accessible.
Mise à niveau de l'appareil
Vérifier la mise à niveau
La mise à niveau de l'appareil évite des bruits
et des vibrations inutiles. Vérifier si l'appareil est
parfaitement à niveau après l'installation.
• Si l'appareil oscille lorsque vous poussez la plaque
supérieure de l'appareil en diagonale, régler à
nouveau les pieds.
Réglage et mise à niveau de
l’appareil
Si l'appareil n'est pas parfaitement à niveau, tourner
les pieds réglables jusqu'à ce que l'appareil ne vacille
plus.
• Tourner les pieds réglables dans le sens des
aiguilles d'une montre pour les lever ou dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre pour les
abaisser de l'avant vers l'arrière, d'un côté à l'autre
et d'un coin à l'autre.
Inverser la porte
Vous pouvez inverser la porte pour votre commodité.
AVERTISSEMENT
• Ne pas inverser la porte pendant que l'appareil est
posé sur un lave-linge.
• Avant de retirer les vis de la charnière, demander
à un assistant de supporter le poids de la porte. La
porte pourrait tomber sur le sol en raison de son
poids.
• Pour des raisons de sécurité, deux personnes ou
plus doivent travailler ensemble pour inverser la
porte.
REMARQUE
• L'apparence des vis varie et les vis doivent être
insérées différemment en fonction de la position.
S'assurer que la vis est correctement sélectionnée
avant de serrer.
12
FR
1
Ouvrir la porte et retirer les 2 vis de la charnière
de la porte (a). Après avoir retiré les vis,
déposer délicatement la porte de l'armoire (b)
avec la face avant tournée vers le sol.
d
4
AVERTISSEMENT
• Retirer d'abord la vis inférieure. La porte peut
tomber sur le sol en raison de son poids et la porte
peut être endommagée.
2
Basculer entre la position de l’assemblage de
charnière (c) et la serrure de la porte (d) puis
serrer les vis dans l’ordre inverse.
• Serrer la vis dans la bonne position en se
référant aux étapes 2 à 4.
d
c
Retirer les 8 vis de l'assemblage de charnière
(c) de la porte.
• Il existe 6 vis à l'avant et 2 vis sur le côté.
c
5
3
Retirer le loquet de la porte (e) du cadre de
l'appareil en retirant les 2 vis, puis les assembler
du côté opposé.
Retirer les 3 vis de la serrure de porte (d) qui est
fixée entre la porte et l'assemblage de charnière,
puis retirer la vis qui est fixée sur le crochet de
la porte.
13
FR
6
Retirer les 2 vis décoratives du cadre de
l'appareil, puis les assembler du côté opposé.
a
b
7
Installer la porte avec les vis retirées à l'étape 1,
puis vérifier que la porte se ferme correctement.
Sèche-linge
Lave-linge LG
Ce sèche-linge ne peut être empilé que sur un lavelinge LG. Ne pas essayer d'empiler ce sèche-linge
sur un autre lave-linge, car cela pourrait provoquer
des dommages, des blessures corporelles ou des
dommages matériels.
Taille de la plaque supérieure du
lave-linge
Forme et
directives
d'assemblage
Instructions d’empilement
(en option)
Votre sèche-linge peut être placé sur le dessus
d'un lave-linge LG et solidement fixé avec un kit de
superposition. Cette installation doit être effectuée
par un personnel qualifié pour s'assurer qu'il soit
correctement installé.
Kit de superposition
Pour superposer ce sèche-linge, un kit de
superposition LG est nécessaire.
600 mm
Procédure d'installation
AVERTISSEMENT
• Une installation incorrecte peut provoquer des
accidents graves.
• Le poids de l'appareil et la hauteur de l'installation
rendent la procédure de superposition trop risquée
pour une seule personne. Cette procédure doit
être effectuée par deux personnels d'entretien
qualifiés ou plus.
• L'appareil ne convient pas pour une installation
intégrée. Ne pas installer comme un appareil
intégré.
• Ne pas utiliser si l'appareil n'est pas correctement
superposé.
1
14
550 mm
Placer le sèche-linge LG sur le lave-linge LG.
FR
2
Retirer les deux vis de la partie inférieure du
capot arrière de chaque côté, comme illustré
ci-dessous.
1
Séparer le couvercle anti-retour (a) et le tuyau
du réservoir d'eau (b) du kit de raccordement.
b
a
3
Aligner les trous du kit de superposition et les
trous du capot arrière.
• 3-1) 600 mm
2
Fixer le couvercle anti-retour (a) à la tête du
kit de raccordement, puis connecter le tuyau
de drainage (c) sur le côté opposé du kit de
raccordement.
a
• 3-2) 550 mm
c
ATTENTION
4
Fixer les deux vis qui ont été retirées auparavant
du sèche-linge sur le kit de superposition.
5
Utiliser les quatre vis de la boîte d'accessoires
(16 mm) pour assembler le capot arrière du lavelinge et le kit de superposition.
6
La procédure du côté opposé sera identique.
• Si le tuyau est installé de manière qu'il peut
être plié ou pincé, le drainage risque de ne pas
fonctionner correctement.
REMARQUE
• Il est possible d'installer le tuyau d'évacuation
même si l'appareil n'est pas empilé sur le lavelinge.
Installer le tuyau de vidange
(en option)
Normalement, l'eau condensée est pompée dans
le réservoir d'eau où l'eau est collectée jusqu'à
une vidange manuelle. L'eau peut également être
évacuée directement vers une vidange au réseau, en
particulier lorsque le sèche-linge est superposé sur le
dessus d'un lave-linge. Avec un kit de connexion pour
tuyau de vidange au réseau, il suffit de modifier le
chemin de l'eau et de le rediriger vers le dispositif de
vidange comme ci-dessous :
15
UTILISATION
FR
Aperçu d'utilisation
Utilisation de l'appareil
Avant le premier cycle, régler l'appareil pour sécher
pendant cinq minutes afin de réchauffer le tambour.
Ouvrir la porte entre des charges les premières fois
que vous utilisez l'appareil afin de permettre à toutes
les odeurs de l'intérieur de l'appareil de se disperser.
1
S'assurer que le filtre à peluches et le réservoir
d'eau soient propres.
• Le filtre à peluches est à l'intérieur du cercle de
la porte. Il doit être nettoyé avant chaque cycle
de séchage.
• Ouvrir la porte et s'assurer que le filtre à
peluches soit propre. Si ce n'est pas le cas,
veuillez nettoyer le filtre à peluches.
ATTENTION
• Veillez à ne pas coincer de linge entre la porte et le
joint en caoutchouc.
3
Mettre l'alimentation en marche.
• Appuyer sur le bouton On. L'icône du voyant
au-dessus du bouton s'allume, indiquant que
l'appareil est prêt à fonctionner.
4
Sélectionner le programme de séchage que vous
voulez.
• Vous pouvez choisir un programme en tournant
le bouton sélecteur de programme jusqu'à ce
que le programme désiré soit indiqué.
• Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause
sans choisir un programme, l'appareil passe
au programme Katoen (Coton). Veuillez vous
reporter au tableau des programmes pour des
informations détaillées.
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
• Lorsque vous appuyez sur le bouton
Départ/Pause, l’appareil ventile l’intérieur
du tambour pendant 10 secondes afin de le
préparer pour une opération de séchage.
6
Une fois le cycle terminé, ouvrir la porte et sortir
le linge.
7
Arrêter l'appareil.
• Appuyer sur le bouton On.
• Vérifier également que le réservoir d'eau soit
vide pour des résultats de séchage optimaux.
AVERTISSEMENT
• Ne pas boire l'eau condensée.
REMARQUE
• Dans certains cas, la fenêtre LED peut afficher
E (Symbole d'eau vide) et l'appareil peut s'arrêter
parce que le réservoir d'eau est plein.
2
16
Placer le linge dans le tambour après tri.
• Les vêtements doivent être triés par type
de tissu et niveau de séchage et toutes les
sangles et ceintures de vêtements doivent être
bien attachées et fixées avant d'être mises
dans le tambour. Pousser le linge à l'arrière
pour l'éloigner du joint de la porte. Sinon, le
joint de la porte et les vêtements peuvent être
endommagés. Fermer la porte.
FR
ATTENTION
• Faites attention ! Le tambour à l'intérieur peut être
encore chaud.
• L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres
que celles pour lesquelles il a été conçu.
REMARQUE
• La dernière partie d'un cycle de sèche-linge se
produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin
de garantir que la lessive reste à une température
qui assure que le linge ne soit pas endommagé.
• Une température atmosphérique élevée et une
petite pièce peuvent à la fois augmenter le temps
de séchage et la consommation d'énergie.
Trier le linge
Caoutchouc et plastiques
• Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de
ou contenant du caoutchouc ou des matières
plastiques, tels que :
−− tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
−− rideaux et nappes
−− tapis de bain
Fibre de verre
• Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans
l'appareil. Des particules de verre laissées dans
l'appareil peuvent être ensuite collectées par vos
vêtements dans des cycles ultérieurs.
Icône
Description
Les vêtements disposent de leurs propres étiquettes
de soins de lavage, donc il est recommandé d'effectuer
un séchage selon l'étiquette de soins de lavage.
En plus de cela, le linge doit être trié en fonction de la
taille et du type de tissu.
Pour la meilleure performance de séchage et la
consommation d'énergie la plus efficace, ne pas
surcharger l'appareil.
Séchage
Lainages
Ne pas sécher en machine
• Sécher les lainages sur le programme Laine.
S'assurer de suivre d'abord les symboles de
l'étiquette de soins du tissu. La laine peut ne pas
être complètement sèche avec le cycle, donc ne
répétez pas le séchage. Remettre les lainages
dans leur forme d'origine et les sécher à plat.
Ne pas sécher
Matières tissées et tricotées
• Certaines matières tissées et tricotées peuvent se
contracter en fonction de la qualité.
Sans fer et synthétique
• Ne pas surcharger l'appareil. Retirer les articles sans
fer dès que l'appareil s'arrête pour réduire les plis.
Vêtements de bébé et chemises
de nuit
Séchage en machine
Pressage permanent /
Résistance au froissement
Doux / Délicat
Chauffage Fort
Chauffage Moyen
Chauffage Faible
Pas de chauffage / Air
Étendre pour sécher /
Suspendre pour sécher
Égoutter pour sécher
Séchage à plat
À l'ombre
• Toujours vérifier les étiquettes d'entretien des
tissus.
17
FR
Panneau de commande
Caractéristiques du panneau de commande
a
Bouton Marche/Arrêt
• Appuyer sur le bouton On pour mettre le lave-linge en marche et à l'arrêt.
• Appuyez sur le bouton On pour annuler la fonction Einduitstel (Fin différée).
b
Sélecteur de programme
• Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
• Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
c
Bouton Départ/Pause
• Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour démarrer ou mettre en pause un cycle de séchage.
• En Pause, l'alimentation se coupe automatiquement au bout de 14 minutes.
d
Boutons de programme supplémentaires
• Utiliser ces boutons pour sélectionner les options souhaitées pour le programme sélectionné.
• Pour utiliser la fonction de démarrage à distance, reportez-vous à FONCTIONS SMART.
e
Indicateur de progression du séchage
• L’icône différente du voyant s’allume en fonction de la progression du cycle de séchage.
−− @: Cette icône s’allume lorsque l’appareil est en cours de séchage.
−− -: Cette icône s’allume lorsque l’appareil est en cours de séchage repassage.
−− +: Cette icône s’allume lorsque l’appareil est en cours de séchage armoire.
−− =: Cette icône s’allume lorsque l’appareil est en cours de refroidissement.
18
FR
Affichage
K
Cette icône indique que le filtre à peluches doit être nettoyé ou est inséré.
• Notification de nettoyage : Lorsque vous appuyez sur le bouton On, l'icône s'affiche.
• Avis d’absence : lorsque le filtre à peluches n'est pas inséré, l'icône s'affiche et l'appareil ne fonctionne
pas.
E
Cette icône indique que le réservoir d'eau doit être vidé ou est plein.
• Notification de vidange : Lorsque vous appuyez sur le bouton On, cette icône s'affiche.
• Notification d'eau pleine : L'icône s'affiche et un signal sonore est audible lorsque l'appareil est en
marche.
I
Cette icône indique l'état de nettoyage automatique du condenseur. L'icône s'affichera pendant les
pulvérisations d'eau dans le condenseur.
19
FR
Tableau des programmes
Guide du programme de séchage par capteur
Capacité de charge
maxi*1
Programme
Katoen (Coton)
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type de linge
• Détail
Extra (Extra sec)
• Serviettes de bain, robes de chambre et linge de lit
• Pour des tissus épais et matelassés
8 kg / 9 kg
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Serviettes de bain, torchons, sous-vêtements et chaussettes en coton
• Pour des tissus ne nécessitant pas de repassage
Strijk (Prêt à repasser)
• Linge de lit, linge de table, serviettes, t-shirts, polos et vêtements de travail
• Pour des tissus nécessitant un repassage
Note pour les instituts
de test
• Régler le programme sur Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) +
Energie (Eco) (Charge pleine et demie) pour un test conformément à la norme
EN61121 et à la directive 932/2012.
• Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) + Energie (Eco) est le
programme le plus efficace en termes de conditions de test proposées par la
norme EN61121 et la directive 932/2012.
• Les résultats des tests dépendent de la température ambiante, du type et de la
quantité de charge, de la dureté de l'eau et de la température d'arrivée de l'eau.
*1:La capacité de charge maximale peut largement varier en fonction du modèle que vous avez acheté.
Capacité de charge
maxi
Programme
Mix (Mix)
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type de linge
• Détail
Extra (Extra sec)
• Linge de lit, linge de table, survêtements, anoraks et couvertures
• Pour des tissus épais et matelassés ne nécessitant pas de repassage
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Chemises et chemisiers
• Pour des tissus ne nécessitant pas de repassage
Strijk (Prêt à repasser)
• Pantalons, commodes, jupes et chemisiers
• Pour des tissus nécessitant un repassage
20
4 kg
FR
Capacité de charge
maxi
Programme
Easy Care (Synthétiques)
Droogniveau
(Niveau de séchage)
• Type de linge
• Détail
Kastdroog (Prêt à ranger)
• Chemises, t-shirts, pantalons, sous-vêtements et chaussettes
• Pour le polyamide, l'acrylique et le polyester ne nécessitant pas de repassage
Strijk (Prêt à repasser)
• Chemises, t-shirts, sous-vêtements, anoraks et chaussettes
• Pour le polyamide, l'acrylique, le polyester nécessitant un repassage
Programme
Donsdeken (Couette)
Type de linge
Literie, draps
Détail
Pour des couettes
Programme
Handdoeken (Serviettes)
Type de linge
Serviettes, taies d'oreillers
Détail
Pour des tissus en coton ne nécessitant pas de repassage
Programme
Snel 30 (Rapide 30)
Type de linge
Les objets légers et petits de moins de 3 pièces.
Détail
Pour les articles à petite quantité de polyamide, d'acrylique et de polyester
Programme
Anti-Allergie (Anti-allergie)
Type de linge
Coton, sous-vêtements, draps de lit et vêtements de bébé
Détail
Aide à éliminer les allergènes tels que les acariens
Programme
Delicaat (Délicat)
Type de linge
Soie, tissus raffinés et lingerie
Détail
Pour des tissus sensibles à la chaleur, tels que des tissus synthétiques
Programme
Wol (Laine)
Type de linge
Laine
Détail
Pour la laine
3,5 kg
Capacité de charge
maxi
2,5 kg
Capacité de charge
maxi
4,5 kg
Capacité de charge
maxi
Capacité de charge
maxi
Capacité de charge
maxi
Capacité de charge
maxi
1 kg
1 kg
1,5 kg
1 kg
21
FR
Capacité de charge
maxi
Programme
Sportkleding (Textiles sport)
Type de linge
Tenue de football et vêtements de formation
Détail
Pour des matières polyester
2 kg
Guide de programme de séchage minuté
Capacité de charge
maxi
–
Capacité de charge
maxi
–
Programme
Rek Droog (Séchage à plat)
Type de linge
Soie, laine, lingerie délicate
Détail
Rafraîchit les vêtements sans sèche-linge
Programme
Koude Lucht (Air froid)
Type de linge
Tous tissus ayant besoin de rafraîchissement
Détail
Séchage sans chaleur
Programme
Warme Lucht (Air chaud)
Type de linge
Serviettes de bain, peignoirs de bain, torchons de vaisselle et tissus acryliques
matelassés
Détail
Petits articles et vêtements humides, articles du quotidien adaptés au séchage
thermique
Capacité de charge
maxi
–
ATTENTION
• Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le programme Warme Lucht (Air chaud) dans les
programmes de Minuterie. Les articles de laine doivent être séchés en utilisant le programme Wol (Laine) et
les tissus sensibles à la chaleur, y compris la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés en
utilisant le programme Delicaat (Délicat). Veuillez respecter la charge de linge recommandée lorsque vous
sélectionnez le programme souhaité. Sinon, vos vêtements peuvent être endommagés.
REMARQUE
• Il convient au séchage du linge habituel humide en coton et il s'agit du programme le plus efficace en termes
de consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton.
• Si l'appareil est encastré, cela peut causer une dégradation des performances.
• Si le linge n'est pas essoré à une vitesse élevée pendant le lavage, la consommation d'énergie et le temps de
séchage augmentent.
22
FR
Options de séchage sélectionnables
Programme
Programme
EcoHybrid (EcoHybrid)
Droogniveau
(Niveau de
séchage)
Arrêt
Extra (Extra sec)
Katoen (Coton)
Mix (Mix)
Easy Care
(Synthétiques)
Energie (Eco)
Tijd (Rapide)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#
Strijk
(Prêt à repasser)
#
#
Extra (Extra sec)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#*1
Strijk
(Prêt à repasser)
#
#
Kastdroog
(Prêt à ranger)
#
#*1
Strijk
(Prêt à repasser)
#
#
*1
Donsdeken
(Couette)
–
#*1
Handdoeken
(Serviettes)
–
#*1
Snel 30 (Rapide 30)
–
#*1
Anti-Allergie
(Anti-allergie)
–
#*1
Delicaat (Délicat)
–
#*1
Wol (Laine)
–
#*1
Sportkleding
(Textiles sport)
–
#*1
Rek Droog
(Séchage à plat)
–
#*1
Koude Lucht
(Air froid)
–
Warme Lucht
(Air chaud)
–
#*1
#*1
#
*1:Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.
23
FR
Programmes optionnels et
fonctions supplémentaires
Droogniveau (Niveau de séchage)
Einduitstel (Fin différée)
1
Mettre l'appareil sous tension.
Il vous permet de retarder le temps de finition du
cycle de séchage de 3 heures à 19 heures.
2
Sélectionner un programme.
1
Mettre l'appareil sous tension.
3
2
Sélectionner un programme.
Sélectionner un niveau de séchage en appuyant
sur le bouton Droogniveau (Niveau de
séchage) à plusieurs reprises.
3
Appuyer sur le bouton Einduitstel (Fin différée).
4
Régler la ou les heures de retard en appuyant
sur le bouton Lang Programma (Ajouter du
temps), Kort Programma (Réduction du
temps).
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Anti-Kreuk (Défroissage) _
Cela vous permet d'éviter les plis qui se forment
lorsque le linge n'est pas rapidement sorti à la fin du
cycle de séchage.
Lorsque l'option est activée, un voyant est allumé,
indiquant que l'option anti-plis est réglée et l'appareil
fonctionne pendant 10 secondes de façon répétée
et se met en pause pendant 5 minutes. L'option est
automatiquement désactivée au bout de 2 heures à
la fin du cycle de séchage.
Pour désactiver l'option, appuyer sur le bouton
Anti-Kreuk (Défroissage) avant de commencer un
cycle de séchage.
REMARQUE
• Lorsque l'option est réglée, un rectangle avec une
ligne en pointillé s'affiche sur l'écran LCD.
• Lorsque l'option est réglée, seul le bouton On
fonctionne.
Geluid Aan / Uit (Son On/Off) q
Vous permet d'activer et de désactiver un carillon.
24
Il vous permet de sélectionner un niveau de séchage
pour le programme de séchage.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Vous permet d’économiser de l’énergie ou du temps.
• Energie (Eco) : Option d'économie d'énergie.
• Tijd (Rapide) : Option de gain de temps.
Favorieten (Favori)
Vous permet de stocker un programme de séchage
personnalisé pour une utilisation ultérieure.
1
Mettre l'appareil sous tension.
2
Sélectionner un programme.
3
Sélectionner un programme d'options ou
des fonctions supplémentaires (Anti-Kreuk
(Défroissage), EcoHybrid (EcoHybrid) etc.).
4
Appuyer et maintenir le bouton Favorieten
(Favori) pendant 3 secondes.
Le programme de séchage personnalisé est
maintenant stocké pour une utilisation ultérieure.
Pour réutiliser le programme personnalisé, appuyer
sur le bouton Favorieten (Favori) et le bouton
Départ/Pause.
Trommelverlichting
(Éclairage tambour)
Lorsque l’appareil est en marche, il est possible de
voir à l’intérieur du tambour en maintenant le bouton
Droogniveau (Niveau de séchage) appuyé pendant
3 secondes.
• Lumière allumée : La porte est ouverte.
• Lumière éteinte : La porte est fermée. La lumière
s'éteint automatiquement.
FR
Lang Programma (Ajouter du
temps) / Kort Programma
(Réduction du temps)
Il vous permet d’augmenter ou de diminuer le temps
de séchage lorsque vous utilisez le programme de
séchage Rek Droog (Séchage à plat), Koude Lucht
(Air froid) et Warme Lucht (Air chaud).
• Appuyer sur le bouton Lang Programma (Ajouter
du temps) pour augmenter le temps de séchage
de 5 minutes.
• Appuyez sur le bouton Kort Programma
(Réduction du temps) pour réduire le temps de
séchage de 5 minutes.
1
Ouvrir la porte.
2
Insérer le crochet au centre du tambour.
3
Placer le support de séchage sur la structure
au-dessus du filtre à peluches et appuyer dessus
pour terminer l'assemblage.
4
Placer les articles mouillés sur le support.
Laisser de l'espace autour des articles pour que
l'air circule.
• Le support ne bouge pas, mais le tambour
tourne.
5
Fermer la porte.
6
Mettre l'alimentation sous tension et sélectionner
Rek Droog (Séchage à plat).
7
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Kinderslot (Verrouillage enfant)
Il vous permet de contrôler le verrouillage et le
déverrouillage du panneau de commande. Il
empêche les enfants de changer de cycle ou de faire
fonctionner l'appareil.
Verrouillage du panneau de commande
1
Appuyez et maintenez simultanément le bouton
Einduitstel (Fin différée) et Anti-Kreuk
(Défroissage) pendant 3 secondes.
2
Un signal sonore retentit et CL s'affiche à l'écran.
• Lorsque Kinderslot (Verrouillage enfant) est
activé, tous les boutons sont verrouillés, sauf
le bouton On.
REMARQUE
• La mise hors tension ou l'exploitation de tous les
cycles ne réinitialise pas la fonction de verrouillage
enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant
avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.
Déverrouillage du panneau de commande
Appuyez et maintenez simultanément le bouton
Einduitstel (Fin différée) et Anti-Kreuk
(Défroissage) pendant 3 secondes.
• Un carillon retentit et le temps restant pour le
programme actuel réapparaît à l'écran.
Rek Droog (Séchage à plat)
(en option)
Ce programme est conçu pour être utilisé avec du
linge qui doit être séché à plat, sans tambour, y
compris les pulls et les tissus délicats.
Pour utiliser ce programme, vous avez besoin d'un
séchoir placé à l'intérieur de l'appareil. Avant le
séchage, jeter les matériaux d’emballage du séchoir.
REMARQUE
• Contrôler le filtre à peluches et retirer les peluches
accumulées des articles séchés sur le support.
• Les touches Lang Programma (Ajouter du
temps) / Kort Programma (Réduction du temps)
peuvent être utilisées pour un réglage fin du temps
de séchage.
25
FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application
LG SmartThinQ
Les choses à vérifier avant
d'utiliser LG SmartThinQ
• Pour les appareils avec le logo a ou b
1
Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil (Réseau Wi-Fi).
• Si la distance entre l'appareil et le routeur
sans fil est trop éloignée, la puissance du
signal devient faible. L'installation peut
prendre trop de temps ou l'installation peut
échouer.
2
Désactiver les Données Mobiles ou les
Données cellulaires sur votre smartphone.
3
Connectez votre smartphone au routeur sans fil.
26
FR
REMARQUE
• Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l’icône
Wi-Fi (Wi-Fi) f sur le tableau de commande est
allumée.
• L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi
2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence
de votre réseau, contacter votre fournisseur de
services Internet ou consulter le manuel de votre
routeur sans fil.
• LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable
en cas de problèmes de connexion au réseau,
ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs
provoqués par la connexion réseau.
• Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il
se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Acheter
un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du
signal.
• La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir,
ou peut être coupée à cause d'un environnement
gênant.
• La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.
• L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
• L'appareil ne peut pas être enregistré en raison
de problèmes liés à la transmission du signal sans
fil. Débrancher l'appareil et attendez environ une
minute avant de réessayer.
• Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé,
désactiver le pare-feu ou ajouter une exception à
ce dernier.
• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être
composé d'une combinaison de chiffres et de
lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont
pas autorisés).
• L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut
varier en fonction du système d'exploitation du
téléphone (SE) et du fabricant.
• Si le protocole de sécurité du routeur est configuré
sur WEP, il est possible que vous ne puissiez
pas configurer le réseau. Veuillez le modifier
par d'autres protocoles de sécurité (WPA2 est
recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.
FR
Installation de LG SmartThinQ
Contrôle de l'Énergie
Chercher l’application LG SmartThinQ dans Google
Play Store & Apple App Store sur un smartphone.
Suivre les instructions pour télécharger et installer
l’application.
La consommation d'énergie du sèche-linge est
affectée par le cycle et les options de façon que vous
pouvez voir quelques modifications au niveau de la
consommation d'énergie d'un cycle à un autre.
Fonction Wi-Fi
• Pour les appareils avec le logo a ou b
Communiquer avec le dispositif depuis un
SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.
Cycle de séchage (Dém. à distance,
Programme téléchargé)
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.
Smart Pairing (Appariement Intelligent)
Cette fonction sélectionne automatiquement les
meilleurs cycles et réglages pour le sèche-linge en
fonction des informations d'utilisation relatives au
dernier cycle de lavage effectué.
REMARQUE
Réglages
Définir le nom du produit et supprimer un produit.
REMARQUE
• Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur
de services Internet ou le mot de passe,
supprimer l'appareil enregistré de l'application LG
SmartThinQ et l'enregistrer à nouveau.
• L'application peut changer, dans le but d'améliorer
le produit, sans que les utilisateurs n'en soient
informés.
• Les caractéristiques peuvent varier selon le
modèle.
Utilisation du Cycle de Séchage
Starten op Afstand (Dém. à distance)
Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil
à distance. Vous pouvez également surveiller le
fonctionnement de votre programme de sorte que
vous sachiez combien de temps il reste pour ce
programme.
• Pour utiliser cette fonction, le lave-linge et le
sèche-linge doivent être connectés à l'application
SmartThinQ.
• Si vous activez la fonction Smart Pairing
(Appariement Intelligent) dans l'application
LG SmartThinQ et que vous mettez le sèchelinge sous tension après avoir utilisé le lavelinge, un cycle de séchage recommandé est
automatiquement défini.
1
Appuyer sur le bouton On.
Smart Diagnosis™
2
Mettre le linge dans le tambour.
Cette fonction fournit des informations utiles pour
le diagnostic et la résolution de problèmes avec
l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.
3
Appuyer et maintenir le bouton Anti-Kreuk
(Défroissage) appuyé pendant 3 secondes pour
activer la fonction de Démarrage à distance.
Alertes de notification
4
Lancer un programme depuis l'application LG
SmartThinQ sur votre smartphone.
Lorsque le cycle est terminé ou que l'appareil
rencontre des problèmes, vous disposez de l'option
vous permettant de recevoir des notifications sur un
smartphone.
Pour utiliser le Démarrage à distance :
27
FR
REMARQUE
• Lorsque le mode Démarrage à distance est
activé, vous pouvez lancer un cycle à partir de
l'application Smartphone LG SmartThinQ. Si le
cycle n'est pas démarré, la machine attendra
pour démarrer le cycle jusqu'à ce qu'il soit éteint
à distance depuis l'application ou que le mode
Démarrage à distance soit désactivé.
• Si la porte est ouverte, le Démarrage à distance
est désactivé.
Pour désactiver le Démarrage à distance :
Lorsque le Démarrage à distance est activé, appuyer
et maintenir le bouton Anti-Kreuk (Défroissage)
pendant 3 secondes.
Download Prog. (Programme téléchargé)
Télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne
sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.
Les appareils enregistrés avec succès peuvent
télécharger une variété de cycles de spécialité
spécifiques à l'appareil.
Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à
la fois.
Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil
est terminé, le produit garde le cycle téléchargé
jusqu'au téléchargement d'un nouveau.
Caractéristiques du module LAN
sans fil
Modèle
LCW-004
Bande de
fréquence :
2412 à 2472 MHz
Puissance de
sortie (Max)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0
À l’attention de l’utilisateur, cet appareil doit être
installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm
entre l’appareil et le corps.
28
Consommation d'énergie en veille
Consommation d'énergie en
veille
0,18 W
Consommation d'énergie du
réseau en veille
2,0 W
Le laps de temps à l’issue
duquel la fonction de gestion
de la consommation, ou une
fonction similaire, fait passer
automatiquement l’appareil en
mode veille et/ou d’arrêt et/ou
dans l’état assurant la veille en
réseau
20 min.
Déclaration de conformité
Par la présente, LG Electronics déclare que le
type d'équipement radio Sèche-linge est conforme
à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de
la déclaration de conformité EU est disponible à
l'adresse internet suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas
FR
Informations sur les logiciels
libres
Pour obtenir le code source sous la licence publique
générale, la licence publique générale limitée, la
licence publique Mozilla ou les autres licences libres
de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.
com.
En plus du code source, tous les termes de la
licence, ainsi que les exclusions de garantie et les
droits d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source
sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de
distribution (support, envoi et manutention) sur simple
demande adressée par e-mail à opensource@lge.
com.
Cette offre est valable pour une période de trois ans
à compter de la date de la dernière distribution de ce
produit. Cette offre est valable pour toute personne
possédant cette information.
Utilisation de Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un
diagnostic précis par un centre de service LG
Electronics lorsque l’appareil fonctionne mal ou
présente une défaillance. Utiliser cette fonction
uniquement pour contacter le service après - vente,
et non pas en fonctionnement normal.
1
Appuyer sur le bouton On pour mettre l’appareil
en marche.
• Ne pas appuyer sur d’autres boutons ni
tourner le sélecteur de programme.
2
Lorsque vous êtes invité à le faire par le
centre d’appels, placer le microphone de votre
téléphone près du logo Smart Diagnosis™.
3
Maintenir le bouton Lang Programma (Ajouter
du temps) appuyé pendant 3 secondes, en
tenant le microphone du téléphone sur le logo et
le bouton On.
4
Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que
la transmission du signal soit terminée. Le temps
restant pour le transfert des données s'affiche.
• Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer
le téléphone lorsque les tonalités sont
transmises.
• Si l'agent du centre d'appel n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement précis des
données, vous pouvez être invité à réessayer.
5
Une fois le compte à rebours terminé et les
tonalités arrêtées, reprendre la conversation
avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en
mesure de vous aider grâce aux informations
transmises pour analyse.
REMARQUE
• La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la
qualité de l'appel local.
• Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur
service si vous utilisez le téléphone fixe.
• Si le transfert des données du Smart Diagnosis™
est médiocre en raison de la mauvaise qualité de
l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur
service du Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
10
29
MAINTENANCE
FR
AVERTISSEMENT
• Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil. Si vous ne débranchez pas la fiche, cela peut
provoquer un choc électrique.
Nettoyage après chaque
séchage
• Ouvrir le deuxième filtre à peluches.
Nettoyage du filtre à peluches
Nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle de
séchage.
Le nettoyage du filtre à peluches permet de réduire le
temps de séchage et la consommation d'énergie.
1
Ouvrir la porte.
2
Enlever le premier filtre à peluches.
3
5
Rincer les peluches à l'eau chaude courante.
6
Sécher les filtres à peluches complètement, les
fermer et réinsérer les deux filtres à peluches.
Enlever le deuxième filtre à peluches.
REMARQUE
4
30
Ouvrir les deux filtres à peluches et enlever
toutes les peluches.
• Ouvrir le premier filtre à peluches.
• Enlever l'humidité de la maille. Sinon, le filtre à
peluches peut s'obstruer en raison du film d'eau et
l'appareil peut ne pas fonctionner.
• Si le filtre à peluches ne se trouve pas dans
l'appareil, vous ne pouvez pas faire fonctionner
l'appareil.
FR
Vider le réservoir d'eau
L'eau condensée est collectée dans le réservoir
d'eau.
Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation. Ne
pas le faire affecte les performances de séchage.
Si le réservoir d'eau est plein, l'icône E rougeoie et
un carillon retentit lorsque l'appareil est en marche. Si
cela se produit, le réservoir d'eau doit être vidé dans
l'heure suivante.
1
ATTENTION
• Ne pas essuyer le capteur d'humidité avec des
matériaux abrasifs. Toujours nettoyer le capteur
avec une éponge rugueuse.
Retirer le réservoir d'eau.
Nettoyer l'appareil
périodiquement
2
Vider le réservoir d'eau dans l'évier.
Nettoyage de la grille d'entrée
d'Air froid
Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée d'Air froid
3 ou 4 fois par an pour s'assurer qu'il n'y ait pas
d'accumulation de peluches ou de saleté qui puisse
provoquer une mauvaise circulation de l'air.
3
Le remettre dans l'appareil.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Essuyer le capteur d'humidité
Cet appareil détecte le niveau d'humidité du linge
pendant le fonctionnement, ce qui signifie qu'il
doit être nettoyé régulièrement pour éliminer toute
accumulation de calcaire sur la surface du capteur
d'humidité.
Essuyer les capteurs à l'intérieur du tambour.
REMARQUE
• L'air chaud est évacué à travers la grille de
ventilation.
• Une ventilation adéquate de la pièce doit être
fournie pour éviter tout refoulement de gaz dans
la pièce à partir d'unités consumant d'autres
combustibles, tels que des feux ouverts.
31
DÉPANNAGE
FR
Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux
suivants contiennent des causes possibles et des remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un
dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et
l'argent que vous pourriez perdre à appeler le centre de service LG Electronics.
Avant d'appeler pour un service
Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer
les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout,
vérifier les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.
Messages d'erreur
Symptômes
Cause possible et solution
dE
ERREUR DE PORTE
La porte a été ouverte alors que l'appareil est en fonctionnement ou l'appareil
est mis en marche tandis que la porte est mal fermée.
• Fermer la porte complètement.
• Si dE n'est pas libéré, appeler le service.
dE4
ERREUR DE PORTE
La détection du contacteur de porte ne fonctionne pas correctement.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
tE1 tEz tE4
ERREUR DE
TEMPÉRATURE
Le capteur de température a mal fonctionné.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
F1
ERREUR DE
TEMPÉRATURE
La température à l'intérieur du tambour a soudainement augmenté.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
LE1
ERREUR DE MOTEUR
VERROUILLÉ
Le moteur s'est arrêté brusquement.
• Vérifier si la quantité de linge dépasse la capacité de charge maximale.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
LEz AE
ERREUR DE
COMPRESSEUR
Le compresseur s'est arrêté brusquement.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
OE
ERREUR DE POMPE DE
VIDANGE
Le moteur de la pompe de vidange a mal fonctionné.
• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
32
La température ambiante de l'installation est en dessous de zéro.
• La température ambiante recommandée pour l'installation est de 5 - 35 °C.
FR
Utilisation
Symptômes
L'appareil ne se met
pas sous tension.
Cause possible et solution
Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.
• S'assurer que la fiche soit bien branchée dans une prise mise à la terre
correspondant à la plaque signalétique de l'appareil.
Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne
de courant s'est produite.
• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la
capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger
par un électricien qualifié.
L'appareil ne chauffe
pas.
Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne
de courant s'est produite.
• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la
capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger
par un électricien qualifié.
Fuite d'eau.
Le tuyau du réservoir d'eau ou le tuyau de vidange n'est pas correctement
branché.
• Connecter correctement le tuyau du réservoir d'eau ou le tuyau de vidange.
La porte est fermée alors que du linge ou un corps étranger est coincé dans
la porte.
• Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si du linge ou un corps étranger est pris dans la
porte. Si l'eau fuit en continu, contacter le centre d'information client LG Electronics.
L'appareil fonctionne
et se met en pause
après la fin du cycle de
séchage.
Voici comment fonctionne l'option anti-plis.
• S’assurer que l'option anti-plis ait été réglée. L'option est conçue pour éviter les
plis qui se forment lorsque le linge n'est pas sorti rapidement après le cycle de
séchage. Lorsque l'option est réglée, l'appareil fonctionne pendant 10 secondes
et se met en pause pendant 5 minutes. L'option fonctionne jusqu'à 2 heures.
Performance
Symptômes
Cause possible et solution
Les vêtements
prennent trop de temps
à sécher.
Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne
de courant s'est produite.
• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la
capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger
par un électricien qualifié.
L'appareil est surchargé.
• Diviser les grosses charges supplémentaires en charges plus petites pour une
meilleure performance et une efficacité de séchage.
L'appareil est sous-chargé.
• Si vous séchez une charge très faible, ajouter quelques articles
supplémentaires pour garantir une action appropriée du tambour. Si la charge
est très faible et que vous utilisez des programmes de Séchage Sonde, le
contrôle électronique ne peut pas correctement détecter le séchage de la
charge et peut se couper trop tôt. Utiliser des programmes de Minuterie ou
ajouter des vêtements mouillés supplémentaires à la charge.
33
FR
Symptômes
Les vêtements
prennent trop de temps
à sécher.
Cause possible et solution
La charge n'est pas correctement triée.
• Séparer les articles lourds des articles légers. Les articles plus grands et plus
lourds prennent plus de temps à sécher. Les articles légers dans une charge
avec des objets lourds peuvent tromper le capteur parce que les objets légers
sèchent plus vite.
Grande charge de tissus lourds.
• Les tissus lourds prennent plus de temps à sécher parce qu'ils ont tendance à
retenir davantage d'humidité. Pour aider à réduire et à maintenir des temps de
séchage plus cohérents pour les tissus grands et lourds, séparer ces articles en
charges plus petites de taille uniforme.
Les commandes de l'appareil ne sont pas correctement définies.
• Utiliser les paramètres de commande appropriés au type de charge à sécher.
Certaines charges peuvent nécessiter un ajustement du niveau de séchage
pour un bon séchage.
Le filtre à peluches doit être nettoyé.
• Après chaque cycle, enlever les peluches du filtre à peluches. Une fois les
peluches retirées, tenir le filtre à peluches à la lumière pour voir s'il est sale
ou obstrué. Avec certaines charges qui produisent de grandes quantités de
peluches, telles que les nouvelles serviettes de bain, il peut être nécessaire de
faire une pause du cycle et de nettoyer le filtre au cours du cycle.
Le temps de séchage
n'est pas compatible.
Les réglages de chaleur, taille de charge ou humidité de vêtements ne sont
pas cohérents.
• Le temps de séchage pour une charge varie en fonction du type de chaleur
utilisé (électrique), de la taille de la charge, du type de tissus, de l'humidité
des vêtements et du filtre à peluches. Même une charge déséquilibrée dans
l'appareil peut entraîner un mauvais essorage, résultant en des vêtements
humides qui prendront plus de temps à sécher.
Des tâches graisseuses
ou sales restent sur les
vêtements.
L'assouplissant est utilisé de manière incorrecte.
• Lors du lavage du linge qui doit être séché dans l'appareil, utiliser la bonne
quantité d'assouplissant suivant les recommandations du fabricant de
l'adoucissant.
Des vêtements propres et sales sont séchés ensemble.
• Utiliser l'appareil pour sécher uniquement des articles propres. La saleté des
vêtements sales peut se transférer sur des vêtements propres dans la même
charge ou une charge ultérieure.
Les vêtements n'ont pas été correctement nettoyés ou rincés avant d'être
placés dans l'appareil.
• Des tâches sur des vêtements secs peuvent être des tâches qui ne sont
pas parties lors du processus de lavage. S'assurer que les vêtements soient
complètement nettoyés ou rincés conformément aux instructions de votre
lave-linge et de la lessive. Certaines tâches tenaces peuvent nécessiter de prétraitement avant lavage.
34
FR
Symptômes
Les vêtements sont
froissées.
Cause possible et solution
Les vêtements ont séché trop longtemps (sur-séchage).
• Au cours du séchage, une charge de lavage peut donner des vêtements
froissés. Essayer un temps de séchage plus court.
Les vêtements ont été laissés dans l'appareil pendant trop longtemps après
la fin du cycle.
• Utiliser l'option Anti-froissage.
Les vêtements sont
rétrécis.
Les instructions d'entretien des vêtements ne sont pas suivies.
• Pour éviter le rétrécissement de vos vêtements, toujours consulter et suivre
les instructions d'entretien du tissu. Certains tissus rétrécissent naturellement
au lavage. D'autres tissus peuvent être lavés mais rétrécissent lorsqu'ils sont
séchés dans l'appareil. Utiliser un réglage de chaleur faible ou nulle.
Des peluches restent
sur les vêtements.
Le filtre à peluches n'a pas été correctement nettoyé.
• Après chaque cycle, enlever les peluches du filtre à peluches. Une fois les
peluches retirées, tenir le filtre à peluches à la lumière pour voir s'il est sale
ou obstrué. S'il est sale, suivre les instructions de nettoyage. Avec certaines
charges qui produisent de grandes quantités de peluches, il peut être
nécessaire de faire nettoyer le filtre au cours du cycle.
Le linge n'a pas été trié correctement.
• Certains tissus sont des producteurs de peluches (par exemple une serviette
blanche en coton duveteux) et doivent être séchés séparément des vêtements
qui attirent les peluches (par exemple un pantalon en lin noir).
L'appareil est surchargé.
• Diviser les grosses charges supplémentaires en charges plus petites pour le
séchage.
Des mouchoirs, du papier, etc., ont été laissés dans des poches.
• Vérifier les poches minutieusement avant le séchage des vêtements.
Électricité statique
excessive dans les
vêtements après
séchage.
Les vêtements ont séché trop longtemps (sur-séchage).
• Le sur-séchage d'une charge de lavage peut causer une accumulation
d'électricité statique. Régler les paramètres et utiliser un temps de séchage plus
court, ou utiliser des programmes Séchage Sonde.
Séchage synthétique, sans fer ou mélanges synthétiques.
• Ces tissus sont naturellement plus enclins à l’accumulation d’électricité
statique. Essayer d’utiliser un assouplissant ou des réglages plus courts du
temps de séchage programmé.
35
FR
Symptômes
Cause possible et solution
Des vêtements ont des
points humides après
un programme de
Séchage Sonde.
Charge très importante ou charge très faible. Grand article unique comme
une couverture ou une couette.
• Si les articles sont trop serrés ou trop épars, le capteur peut avoir des difficultés
à lire le niveau de séchage de la charge. Utiliser un programme de Séchage
minuté pour les charges très petites.
• Les articles volumineux et encombrants tels que les couvertures ou les
édredons peuvent parfois s'enrouler en une boule de tissu serrée. Les couches
extérieures sèchent et s'enregistrent sur les capteurs, tandis que le noyau
intérieur reste humide. Lorsque vous séchez un article volumineux, il peut être
utile de suspendre le programme une ou deux fois et de le réorganiser pour le
dérouler et exposer les zones humides.
• Pour sécher quelques articles humides d'une charge très importante ou
quelques points humides sur un article volumineux après la fin d'un programme
Séchage capteur, vider le filtre à peluches puis définir un programme de
Séchage minuté pour terminer le séchage du ou des articles.
Wi-Fi
Symptômes
Votre appareil ménager
et votre smartphone ne
sont pas connectés au
réseau Wi-Fi.
Cause possible et solution
Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est
incorrect.
• Trouver le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et le supprimer, puis
enregistrer votre appareil sur LG SmartThinQ.
Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.
• Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil
à l'aide du réseau Wi-Fi.
Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.
• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de
chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.
• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Régler le
routeur sans fil sur 2,4 GHz et connecter l'appareil au routeur sans fil. Pour
vérifier la fréquence du routeur, consulter votre fournisseur de services Internet
ou le fabricant du routeur.
La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.
• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être
faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacer le
routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.
36
DONNÉES D'UTILISATION
FR
Fiche produit
Règlement délégué de la commission (UE) n° 392/2012
Nom du fournisseur ou marque
Identifiant modèle du fournisseur
Capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton
standard à pleine charge
Type de sèche-linge
LG Electronics
RC80V9*V*Q
RC90V9*V*Q
8 kg
9 kg
Sèche-linge à tambour ménager à
condenseur
Classe d'efficacité énergétique
Consommation d’énergie de « X » kWh par an, sur la base de 160
cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine
charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible
puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des
conditions d’utilisation de l’appareil
A+++
176 kWh/an
194 kWh/an
Sèche-linge automatique
Oui
Récompensé par « l'Ecolabel européen » en vertu du règlement
(CE) n° 66/2010
Non
Consommation énergétique du programme coton standard à pleine
charge (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard à charge
partielle (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Consommation d'énergie du mode arrêt pour le programme coton
standard à pleine charge (Po)
0,18 W
0,18 W
Consommation d'énergie du mode laissé sur marche pour le
programme coton standard à pleine charge (Pl)
0,18 W
0,18 W
Durée du mode laissé sur marche (Tl)
10 min
10 min
« Katoen (Coton) + Kastdroog (Prêt à ranger) + Energie (Eco) » utilisé à charge pleine et partielle est le
programme de séchage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche,
indiquant que ce programme est adapté au séchage du linge en coton humide normal et qu'il est le programme
le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
La durée pondérée du programme (Tt) du « programme coton
standard à pleine charge et à charge partielle »
150 min
169 min
Durée du programme pour le « programme coton standard à pleine
charge » (Tdry)
196 min
230 min
La durée pondérée du programme du « programme coton standard
à pleine charge et à charge partielle » (Tdry1/2)
115 min
124 min
Classe de taux de condensation « X » sur une échelle allant de G
(appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
Efficacité moyenne de condensation Cdry du programme coton
standard à pleine charge
A
91 %
91 %
37
FR
Efficacité de condensation moyenne Cdry1/2 du programme coton
standard à charge partielle
91 %
91 %
Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le 'programme coton
standard à charges pleine et partielle'
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Niveau de puissance acoustique
Autonome
38
Note
Note
Note
Note
Note
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising