LG | HN1616.NK3 | User manual | LG HN1616.NK3 Gebruikershandleiding

LG HN1616.NK3 Gebruikershandleiding
GEBRUIKSHANDLEIDING
LUCHT/WATER
-WARMTEPOMP
Vertaling van de oorspronkelijke instructie
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
NEDERLANDS
Lees eerst aandachtig deze handleiding voordat u uw set gebruikt
en bewaar het voor toekomstig gebruik.
2
INLEIDING
INLEIDING
Wat is een AWHP (Lucht/water-warmtepomp)?
• Een lucht/water-warmtepomp kan worden gebruikt als diverse warmteoplossing van
vloerverwarming tot leveren van warm water met meerdere warmtebronnen. Het is 4 keer
meer energie-efficiënt dan een conventioneel systeem.
• Hoge efficiëntie met conventionele boilerfuncties.
Waarom een AWHP (Lucht/water-warmptepomp)?
• In Europa worden verschillende regelgevingen ingevoerd om het energieverbruik van
gebouwverwarming te verminderen.
• Bovendien, worden er per land AWHP-gerelateerde subsidieprogramma’s ingevoerd.
Lees deze handleiding
Binnenin vindt u veel nuttige tips voor het juiste gebruik en het onderhoud van uw LWWP.
Slechts een minimale preventieve zorg van uw kant kan u veel tijd en geld doen besparen tijdens
de levensduur van uw product.
U vindt tal van antwoorden op veel voorkomende problemen in het overzicht met tips voor het
oplossen van problemen. Als eerst ons overzicht met tips voor het oplossen van problemen
doorneemt, hoeft u mogelijk helemaal geen onderhoud meer uit te voeren.
NEDERLANDS
Voor u w bestanden
Niet uw aankoopbon vast aan deze pagina mocht u deze nodig hebben om de aankoopdatum te
bewijzen of bij garantieproblemen. Noteer het model- en serienummer hier op:
Modelnummer :
Serienummer :
U vindt ze op een label aan de zijkant van elke eenheid.
Naam van de verdeler :
Aankoopdatum :
INHOUDSOPGAVE
3
INHOUDSOPGAVE
2 INLEIDING
5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
11 INLEIDING TOT HET PRODUCT
11
12
Afbeelding gewone installatie
Afstandsbediening
13 BESCHRIJVING VAN DE WERKING
13
13
14
14
15
15
Hoofdscherm
Menuscherm
Instellingenscherm
Pupupscherm
Monitoring
Terugkeren naar scherm
16 WERKING INSTELLINGEN
16
16
17
18
19
Aan / Uit
Bedrijfsmodus
Koelen
Verwarmen
AI / Auto-bedrijf
20 TEMPERATUUR INSTELLINGEN
20
21
22
22
23
Gewenste temperatuur instellen
Temperatuursensor selecteren
Warm water verwarmen
Snel warmwatertank verwarmen
Temperatuur bekijken
25 INSTELLINGEN VERGRENDELING
Hoe instellingen vergrendeling instellen
Vergrendeling instellen - alle, aan/uit, modus, vergrendeling warm water
26 TIMER INSTELLINGEN
26
27
28
29
Invoer timer en instellingsmethode
Simple Timer
Turn-On Reservering
Turn-Off Reservering
30 PLANNING INSTELLINGEN
30
31
32
33
34
Hoe de planning invoeren
Dagelijkse planning
Roosters en bewerken
Roosters en bewerken - Voeg Schedule
Uitzondering Day
NEDERLANDS
25
25
4
INHOUDSOPGAVE
35 METER-INTERFACE-INSTELLING
35
36
Verbindingsweg van de instelling van de meterinterface
Informatie over de instelling van de meterinterface
37 FUNCTIE INSTELLINGEN
37
38
39
40
41
42
Hoe functie-instellingen invoeren
Functie-instelling
Lage ruis-modus tijd
Verbinding maken met Wi-Fi
Instelling watertemperatuur
Ketel van derde
43 GEBRUIKSINSTELLING
43
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
52
Hoe gebruiksinstelling invoeren
Gebruiksinstelling
Taal
Temperatuur Unit
Screen saver timer
LCD-helderheid in de standby
Datum
Tijd
Summer Time
Wachtwoord
Schedule initialisatie
Thema
System Reboot
53 OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN
53
Menustructuur
55 GEBRUIK THERMOSTAAT
55
Hoe een thermostaat gebruiken
NEDERLANDS
56 NOODBESTURING
58 ONDERHOUD EN SERVICE
58
58
58
Onderhoudsactiviteiten
Wanneer de eenheid niet werkt.
Bel de service onmiddellijk in de volgende situaties
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
5
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees aandachtig de
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding voordat u de eenheid
gebruikt.
Dit toestel is gevuld met brandbaar
koelmiddel (R32)
Dit symbool geeft aan dat de
gebruikshandleiding aandachtig moet
worden gelezen.
Dit symbool geeft aan dat
onderhoudspersoneel deze uitrusting
moet handlen met verwijzing naar de
installatiehandleiding.
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product
te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP'
zoals hieronder beschreven.
! Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen
aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het
gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de
instructies om risico's te vermijden.
! WAARSCHUWING
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig
letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
! LET OP
Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of
schade aan het product tot gevolg kan hebben.
NEDERLANDS
! WAARSCHUWING
• Product altijd aarden.
- Er is een risico voor elektrische schokken.
• Gebruik geen defecte of ondergewaardeerde stroomonderbreker. Gebruik de
correcte onderbreker en zekering.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Gebruik geen stekkerdoos. Gebruik dit toestel altijd op een speciaal circuit en
onderbreker.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Contacteer voor elektriciteitswerken de verdeler, verkoper, een gekwalificeerder
elektricien of een erkend servicecenter. Demonteer of repareer het product niet zelf.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
6
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NEDERLANDS
• Aard het product altijd volgens het bedradingsschema. Sluit de aardingsdraad niet
aan op gas- of waterleidingen, bliksemafleider of aarddraad van de telefoon.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Installeer stevig het paneel en de kap van de bedieningskast.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok door stof, water, enz.
• Gebruik de correcte onderbreker en zekering.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Verander of verleng de voedingskabel niet. Wanneer de voedingskabel of snoer
krassen vertoont of afgepelde huid of slijtage, dan moet deze worden vervangen.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Voor de installatie, verwijdering of herinstallatie, contacteer altijd een erkend
servicecenter.
- Er is gevaar voor brand, elektrische schok, explosie of letsel.
• Installeer het product niet op een defecte installatiestand. Zorg ervoor dat het
installatiegebied niet met de tijd verslechtert.
- Hierdoor kan het product vallen.
• Installeer de eenheid nooit op een bewegende basis of plaat waar het kan afvallen.
- De vallende eenheid kan schade of letsel veroorzaken of zelfs tot de dood leiden.
• Als het product in water is gedrenkt (ondergelopen of ondergedompeld), moet u
contact opnemen met een erkend servicecentrum voor reparatie voordat u het
opnieuw gebruikt.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Controleer het te gebruiken koelmiddel. Lees het label op het product.
- Een fout koelmiddel kan de normale werking van de eenheid voorkomen.
• Gebruik geen voedingskabel, stekker of een losse stekker die beschadigd is.
- Anders kan het brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Raak, gebruik of repareer het product niet met natte handen.
- Er is een risico voor elektrische schokken of brand.
• Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Laat geen water in de elektrische delen lopen. Installeer het apparaat niet in de
buurt van waterbronnen.
- Er is gevaar voor brand, defect van het product of elektrische schok.
• Stockeer, gebruik of laat zelfs geen ontvlambaar gas of brandbare materialen toe
naast het product.
- Er is brandgevaar.
• De bedradingsaansluitingen moeten stevig worden vastgezet en de kabel moet op
de juiste manier worden geleid zodat er geen trekkracht meer op de kabel is door
aansluitpunten.
- Onjuiste of losse verbindingen kunnen warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
7
NEDERLANDS
• Verwijder veilig het verpakkingsmateriaal. Zoals schroeven, nagels, batterijen,
gebroken onderdelen enz. na de installatie of service en scheur en gooi daarna de
plastic verpakkingstassen weg.
- Kinderen zouden er kunnen meespelen en letsels oplopen.
• Controleer of het stroomtoestel niet vuil, los of kapot is en schakel de stroom in.
- Een vuil, los of kapot stroomtoestel kan elektrische schokken of brand
veroorzaken.
• In de buiteneenheid levert de stapcondensator elektriciteit onder hoge spanning
naar de elektrische onderdelen. Zorg ervoor dat u de condensator volledig ontlaadt
voordat u reparatiewerken uitvoert.
- Een geladen condensator kan elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik bij de installatie van de eenheid de installatiekit die bij het product voorzien is.
- Anders kan de eenheid vallen en ernstige letsels veroorzaken.
• Zorg ervoor enkel die onderdelen te gebruiken die vermeld staan op de lijst met
serviceonderdelen. Probeer nooit de uitrusting te veranderen.
- Het gebruik van ongeschikte onderdelen kan elektrische schokken, overmatige
warmtegeneratie of brand veroorzaken.
• Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een gesloten systeem. Ventileer regelmatig.
- Er kan zuurstoftekort optreden en dus uw gezondheid schaden.
• Open de kap vooraan of het rooster van het product niet als het werkt.
(Raak de elektrostatische filter niet aan als het de eenheid hiermee is uitgerust.)
- Er is gevaar foor lichamelijk letsel, elektrische schok of productschade.
• Als er vreemde geluiden, een geur of rook uit het product komen, schakel meteen
de onderbreker uit of koppel de voedingskabel los.
- Er is een risico voor elektrische schokken of brand.
• Ventileer regelmatig de ruimte waar het product staat wanneer het samen met een
kachel of een verwarmingselement, enz. wordt gebruikt.
- Er kan zuurstoftekort optreden en dus uw gezondheid schaden.
• Schakel de hoofdschakelaar uit tijdens de schoonmaak of reparatie van het product.
- Er is een risico voor elektrische schokken.
• Zorg ervoor dat er niemand en in het bijzonder kinderen op de eenheid kunnen
staan of erop vallen.
- Dit kan leiden tot persoonlijke letsels en productschade.
• Zorg ervoor dat de voedingskabel niet kan worden uitgetrokken of beschadigd
tijdens het gebruik.
- Er is gevaar voor brand of elektrische schok.
• Raak geen elektrische onderdelen aan met natte handen, schakel elektriciteit uit
vóór het aanraken van elektrische onderdelen.
- Er is een risico voor elektrische schokken of brand.
8
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NEDERLANDS
• Raak de koelmiddelleiding en de waterleiding of andere interne onderdelen aan
terwijl de eenheid werk of meteen na gebruik.
- Er is gevaar voor brandwonden of bevriezing, persoonlijk letsel.
• Als u een leiding of interne onderdelen aanraak, dan moet u bescherming dragen of
wachten op de terugkeer van de normale temperatuur.
- Anders kan het brandwonden, bevriezing of lichamelijk letsel veroorzaken.
• Raak lekkend koelmiddel niet direct aan.
- Er is gevaar voor bevriezing.
• Zorg dat de mengklep (lokale voeding) geïnstalleerd is. De mengklep regelt de
watertemperatuur. De maximale waarden voor de warmwatertemperatuur worden
geselecteerd volgens de toepasselijke wetgeving.
• Verwarm niet tot een temperatuur van meer dan het product verschaft.
- Anders kan het brand of productschade veroorzaken.
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of opgeleide gebruikers in
winkels, in de lichte industrie en op boerderijen of voor commercieel gebruik door leken.
• Ga niet op het apparaat staan en leg er niets op.
Dit kan letsel veroorzaken door het apparaat te laten vallen of te vallen.
• Wanneer brandbaar gas lekt, schakelt u de gastoevoer uit en opent u een raam om
de ruimte te ventileren voordat u het product opnieuw inschakelt. Gebruik geen
telefoon en schakel geen schakelaars aan of uit.
- Er is een risico voor explosie of brand.
• Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de
grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespecificeerd voor het
gebruik.
• Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu open
vlammen (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en ontstekingsbronnen (bij
voorbeeld een werkende elektrische verwarming).
• Het apparaat moet worden opgeslagen om mechanische schade te voorkomen.
(voor R32)
• Iedereen die betrokken is bij het werken op of inbreken in een koelmiddelcircuit,
moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie
geaccrediteerde beoordelingsautoriteit, die hun bevoegdheid om koelmiddelen
veilig te behandelen in overeenstemming met een in de branche erkende
beoordelingsspecificatie autoriseert. (voor R32)
• Houd alle vereiste ventilatie-openingen vrij van obstakels. (voor R32)
• Onderhoud mag enkel worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van
de uitrusting. Onderhoud en herstelling die de hulp vereist van ander opgeleid
personeel zal worden uitgevoerd onder de supervisie van een competent persoon
in het gebruik van brandbare koelmiddelen.(voor R32)
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
9
• Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde zone waar de
kamergrootte overeenkomt met het kamergebied gespecificeerd voor de
bediening.(voor R32)
• Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder constant werkende
open vlammen (bijvoorbeeld een werkend gastoestel) en ontstekingsbronnen
(bijvoorbeeld een werkende elektrische verwarming).(voor R32)
NEDERLANDS
! LET OP
• Twee of meer personen moeten het product optillen en vervoeren.
- Vermijd persoonlijk letsel.
• Installeer het apparaat niet waar deze direct wordt blootgesteld aan zeelucht
(zoutnevel).
- Het kan corrosie aan het product veroorzaken.
• Zorg dat het product waterpas is tijdens de installatie.
- Om trillingen of geluiden te voorkomen.
• Installeer het product niet waar geluid of warme lucht van de eenheid de buurt kan
beschadigen of verstoren.
- Het kan problemen veroorzaken bij uw buren en dus ruzie.
• Controleer altijd op gas (koelmiddel) lekken na installatie of reparatie van het
product.
- Lage koelmiddelniveau’s kunnen tot defecten aan het product leiden.
• Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het bewaren van voedsel,
kunstwerken, enz. Dit is een AWHP voor consumentendoeleinden en geen
nauwkeurig koelsysteem.
- Er is gevaar voor schade of verlies van eigendom.
• Blokkeer de inlaat of uitlaat van de luchtstroom niet.
- Het kan een productfout veroorzaken.
• Gebruik zachte doek voor reiniging. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen of opspattend water, enz.
- Er is gevaar voor brand, elektrische schokken of schade aan plastic onderdelen
van het product.
• Sta niet of zet niets op het product.
- Er is gevaar voor persoonlijk letsel en defect aan het product.
• Stop geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl het
product in werking is.
- Er zijn scherpe en bewegende onderdelen die persoonlijke letsels kunnen
veroorzaken.
• Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van het product.
- Scherpe randen kunnen letsels veroorzaken.
10 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Als het koelgas lekt tijdens de reparatie, raak het lekkende koelgas niet aan.
- Het koelgas kan bevriezing (koude verbranding) veroorzaken.
• Kantel het toestel niet tijdens de verwijderen of demonteren ervan.
- Het condenswater binnenin kan gemorst worden.
• Meng geen lucht of gassen anders dan het opgegeven koelmiddel dat in het
systeem wordt gebruikt.
- Als er lucht komt in het koelsysteem, ontstaat er een te hoge druk, waardoor
schade of letsel kan veroorzaakt worden.
• Als er tijdens de installatie koelgas lekt, ventileert u onmiddellijk de ruimte.
- Anders kan het schadelijk zijn voor uw gezondheid.
• Demonteer het apparaat. De behandeling van de koelolie en onderdelen moet
worden uitgevoerd overeenkomstig de plaatselijke en nationale normen.
• Stel uw huid en kinderen of planten niet bloot aan de koele of warme luchtstroom.
- Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
• Gebruik een stevige kruk of ladder tijdens het schoonmaken, onderhoud of
reparatie van het product op een hoogte.
- Wees voorzichtig en vermijd persoonlijke letsels.
• Het is mogelijk dat het warm water niet meteen beschikbaar is tijdens de
desinfectie of afhankelijk van de hoeveelheid warm water.
• Tijdens de verwarming van de vloer is het belangrijk om de minimum/maximum
watertemperatuur te beperken.
• Als een andere persoon dan een erkende professional airconditioningproducten van
LG Electronics installeert, repareert of wijzigt, vervalt de aanspraak op garantie.
- Alle kosten die verband houden met reparaties zijn in dat geval de volledige
verantwoordelijkheid van de eigenaar.
NEDERLANDS
Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, sensorisch of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij onder toezicht of na het verkrijgen van instructies over het gebruik van
het toestel door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten
onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met
fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis,
tenzij onder toezicht of na het verkrijgen van instructies over het gebruik van het
toestel op een veilige manier en met begrip voor de betrokken gevaren. Kinderen
mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaken en gebruiksonderhoud mag niet
door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
INLEIDING TOT HET PRODUCT
11
INLEIDING TOT HET PRODUCT
Afbeelding gewone installatie
3
1
6
Wateruitvoer
Waterinvoer
2
4
5
*De vorm van producten kan veranderd worden naar gelang de capaciteit en het type model.
NEDERLANDS
1. Eenheid binnen
2. Eenheid buiten
3. Slang voor koelmiddel en verbindingskabel
4. Slang voor water
5. Aardingsdraad naar externe aardingseenheid om elektrische schokken te voorkomen.
6. Afstandsbediening
12 INLEIDING TOT HET PRODUCT
Afstandsbediening
Venster met
bedieningsscherm
Terug-knop
OK
Aan/Uit-knop
Ok-knop
Omhoog/Omlaag/
Links/Rechts-knop
Venster met bedieningsscherm
Werking en instellingen statusweergave
Terug-knop
Wanneer u naar de vorige stap gaat vanuit de instellingsstap
van het menu
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts-knop
Wanneer u de instellingswaarde van het menu wijzigt
Ok-knop
Wanneer u de instellingswaarde van het menu opslaat
Aan/Uit-knop
Wanneer u de airconditioning AAN/UIT zet
NEDERLANDS
OPMERKING
• Sommige functies worden mogelijk niet bediend en weergegeven, afhankelijk van het
producttype.
• Het werkelijke product kan verschillen van de bovenstaande inhoud, afhankelijk van het
modeltype.
• Bij het simultaan gebruik van het bedieningssysteem, wanneer er op een knop van de
afstandsbediening wordt gedrukt, zal het systeem ongeveer na 1-2 minuten.
BESCHRIJVING VAN DE WERKING 13
BESCHRIJVING VAN DE WERKING
Hoofdscherm
Druk in het hoofdscherm op [<, >(links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te kiezen en u
bedient het door op de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop.
Menuscherm
Druk in het hoofdscherm op de [<, >(links/rechts)]-knop om het menu te selecteren en druk [OK]
om naar het detailscherm te gaan.
NEDERLANDS
Druk in het hoofdscherm op de [<, >(links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te
selecteren en druk [OK] om naar het detailscherm te gaan.
14 BESCHRIJVING VAN DE WERKING
Instellingenscherm
Kies de in te stellen categorie door gebruik van de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop.
In ieder detailscherm van het menu, zoals in het vak in de
linkerafbeelding, wanneer de “<,>”-pictogrammen tegelijkertijd
worden weergegeven, kunt u de instellingswaarde onmiddellijk
toepassen door op [<, >(links/rechts)]-knop te drukken.
※ Raadpleeg de detailhandleiding voor de waarden die in elke
categorie kunnen worden ingesteld.
In ieder detailscherm van het menu, zoals in het vak in de
linkerafbeelding, wanneer enkel de “<,>”-pictogrammen
worden weergegeven, kunt u naar het detailinstellingsscherm
gaan door op de [>(rechts) of OK]-knop te drukken.
※ Raadpleeg de detailhandleiding voor de waarden die in elke
categorie kunnen worden ingesteld.
Pupupscherm
Het toastbericht is het bericht weergegeven onderaan het scherm wanneer een bewerking
Aan/Uit staat of wanneer een functie is ingesteld/geannuleerd.
NEDERLANDS
Het popup-scherm wordt hoofdzakelijk weergegeven als er een fout optreedt in het scherm.
< Toast-bericht >
< Popup-bericht >
BESCHRIJVING VAN DE WERKING 15
Monitoring
In het hoofdscherm kunt u het monitoringscherm invoeren door op de [Terug]-knop te drukken in
het monitoringscherm, u kunt de volgend informatie checken,
- De kamertemperatuur
- De temperatuur van de waterinlaat/-uitlaat
- De werking van de waterpomp
NEDERLANDS
Terugkeren naar scherm
In het hoofdscherm, na te zijn gegaan naar de categorie door op de [<, >(links/rechts)]-knop te
drukken, als er geen bewerking is met de afstandsbediening, keert het na 10 seconden terug
naar de basispositie van het hoofdscherm. (Basispositie: binnentemperatuur schermdeel)
In de schermen behalve in het hoofdscherm; als er gedurende 1 minuut geen bediening is op de
afstandsbediening, gaat het naar het hoofdscherm.
16 WERKING INSTELLINGEN
WERKING INSTELLINGEN
Aan / Uit
wordt in- of uitgeschakeld.
Druk op de (Aan/Uit)-knop van de afstandsbediening
.
- Al het product in gebruik is, brandt de Aan/Uit-knop.
Al het product uitgeschakeld is, is achtergrond licht uit.
Bedrijfsmodus
U kunt gemakkelijk de gewenste bedrijfsmodus bedienen.
Druk in het hoofdscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om de bedrijfsmodus te kiezen of home
verlaten of houd categorie en druk op de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop om de bedrijfsmodus in te
stellen.
※Sommige producten kunnen bepaalde bedrijfsmodi niet ondersteunen.
NEDERLANDS
Modus
Koeling
Verwarming
AI / Auto
Beschrijving
Koel de kamer tot de gewenste temperatuur.
Geactiveerd wanneer nr. 4 AAN van binnenunit PCB-DIP SW 2 (Zie
installatie-instelling)
Verwarm de kamer tot de gewenste temperatuur.
Het product voorziet automatisch de gepaste ventilatorsnelheid op basis
van de kamertemperatuur.
WERKING INSTELLINGEN
17
Koelen
De minimale insteltemperatuur voor het koelen is 5 °C.
• De gewenste temperatuur kan ingesteld worden in eenheden van 1 °C.
- Stel de gewenste temperatuur lager in dat de watertemperatuur.
- watertemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
- Als het instelpunt hoger is ingesteld dan de watertemperatuur, dan blijft de eenheid in de
koelmodus maar zal niet beginnen koelen watertemperatuur overschrijd het instelpunt.
- Als uw eenheid in koelmodus werkt en u drukt op de [Aan/Uit]-knop, dan wordt het koelen
uitgeschakeld.
OPMERKING
Geactiveerd wanneer nr. 4 AAN van binnenunit PCB-DIP SW 2 (Zie installatie-instelling)
Wat is de 3-minuten uitstelfunctie?
Nadat het koelen is gestopt, als het product meteen is gestart, de reden waarom er geen
koud water uitkomt, is dat het de functie is om de compressor te beschermen.
De compressor start na 3 minuten en er komt koude wind uit.
De compressor start na 3 minuten en er komt koude wind uit.
Bij het koelen, kunt u de gewenste temperatuur kiezen tussen 5 °C ~ 27 °C.
Het gunstige temperatuurverschil tussen de waterinlaattemperatuur en uitlaattemperatuur is 5 °C.
NEDERLANDS
OPMERKING
18 WERKING INSTELLINGEN
Verwarmen
De minimale insteltemperatuur voor het warmen is 15 °C.
• De gewenste temperatuur kan ingesteld worden in eenheden van 1 °C.
- Stel de gewenste temperatuur hoger in dat de watertemperatuur.
- watertemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
- Als de gewenste temperatuur lager is ingesteld dan de watertemperatuur, dan komt er geen
warm water uit.
- Als uw eenheid in verwarmmodus werkt en u drukt op de [Aan/Uit]-knop, dan wordt het
verwarmen uitgeschakeld.
OPMERKING
Bi het verwarmen kunt u de gewenste temperatuur kiezen tussen 15 °C ~ 65 °C.
NEDERLANDS
WERKING INSTELLINGEN 19
AI / Auto-bedrijf
Om energie te besparen en voor het hoogste comfort, temperatuurinstelling zal de
buitentemperatuur volgen. Als de buitentemperatuur daalt, dan verhoogt de
verwarmingscapaciteit voor de woning automatisch om dezelfde kamertemperatuur te
behouden. Alle parameters worden ingesteld door de installateur tijdens de opstartproceduren en
zal worden aan de kenmerken ter plaatse.
1. Kies AI / Auto-modus.
2. Kies de gewenste temperatuurcategorie
3. Pas het gewenste temperatuurniveau aan door op de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop te drukken.
NEDERLANDS
OPMERKING
Temperatuurprofiel met 3 °C dalen (op basis van de luchttemperatuur in de kamer)
< Aanpasstap temperatuur (eenheid : °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Koud
Heet 20 TEMPERATUUR INSTELLINGEN
TEMPERATUUR INSTELLINGEN
Gewenste temperatuur instellen
U kunt gemakkelijk de gewenste temperatuur bedienen.
• Druk in het hoofdscherm op [<, >(links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te kiezen en
u bedient het door op de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop.
- Bij het koelen, verwarmen en AI/auto-modus, is de gewenste temperatuur bedienen, mogelijk.
Modus
Kamertemper
atuur
Beschrijving
Instelling van de kamertemperatuur: is beschikbaar wanneer de
kamerluchtsensor op afstand (afzonderlijk verkocht) geïnstalleerd is
NEDERLANDS
Room1 &
Room2
temperatuur
De temperatuur van kamer 1 en kamer 2 kunnen respectievelijk worden
ingesteld wanneer de optie 2e circuit wordt geactiveerd in de
installatiemodus.
Temperatuur
uittredend
water
Als de gewenste temperatuur lager is dan de watertemperatuur, dan werkt
de verwarming niet.
Stel de gewenste temperatuur hoger in dat de watertemperatuur.
Temperatuur
warmwatertank
De instelling van de temperatuur warmwatertank is beschikbaar als
warmwatertank geïnstalleerd is.
Waterinlaat
temperatuur
Kamertemperat
uur +
Uittredende
watertemperat
uur
Deze bewerking wordt alleen gewijzigd in de temperatuursensor, de
inlaattemperatuursensor en de logica van de temperatuurregeling zijn
hetzelfde als de werking van de uittredewatertemperatuur.
De instelling van de kamertemperatuur is beschikbaar wanneer de externe
ruimteluchtsensor (los verkrijgbaar) is geïnstalleerd. Als de gewenste
temperatuur lager is dan de watertemperatuur, wordt de verwarming niet
uitgevoerd. Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de
watertemperatuur.
OPMERKING
De functie kan worden geactiveerd volgens de installatie-instelling.
TEMPERATUUR INSTELLINGEN 21
Temperatuursensor selecteren
Er zijn 3 sensoropties, alleen lucht, alleen waterafvoer en lucht + water in installatiemodus.
De positie van de sensoren is niet in alle modellen beschikbaar.
<voor R410A>
<voor R32>
NEDERLANDS
22 TEMPERATUUR INSTELLINGEN
Warm water verwarmen
Functie voor het al dan niet gebruik van een geïnstalleerde warmwatertank
OPMERKING
• Deze functie wordt niet gebruikt wanneer de warmwatertank niet geïnstalleerd is.
• Als u meer informatie wenst, raadpleeg de functie over het deel van de
installatie-informatie.
Snel warmwatertank verwarmen
Als er een dringende vraag is voor de verwarming warm water, kan Snel warmwatertank
verwarmen-modus worden gebruikt om de tijd te verminderen om de gewenste temperatuur van
de warmwatertank te bereiken door de verwarming van de warmwatertank te forceren.
Na het bereiken van de gewenste temperatuur van de warmwatertank of door invoer van de
gebruiker om te stoppen, wordt de Snel warmwatertank verwarmen beëindigd.
1. Druk een seconde op [Terug]-knop gefocust op de werking van de verwarming van het warm
water.
NEDERLANDS
TEMPERATUUR INSTELLINGEN 23
Temperatuur bekijken
Algemene modus
U kunt de werkelijke temperatuur controleren.
• In het hoofdscherm kunt u het monitoringscherm invoeren door op de [Terug]-knop te drukken.
Modus
Beschrijving
Bekijk de kamertemperatuur
Inlaattempera
tuur
Bekijk de inlaattemperatuur
Uitlaattemper
atuur
Bekijk de uitlaattemperatuur
Temperatuur
warmwater
Bekijk de temperatuur van het warm water
(Enkel weergegeven in verwarming warm water)
Temperatuur
zonnewarmte
Bekijk zonne-energie temperatuur
(Enkel weergegeven in verwarming warm water-modus)
NEDERLANDS
Kamertemper
atuur
24 TEMPERATUUR INSTELLINGEN
Tweede circuitmodus
Modus
Beschrijving
NEDERLANDS
Kamer 1
temperatuur
Bekijk kamer 1 temperatuur
Kamer 2
temperatuur
Bekijk kamer 2 temperatuur
Inlaattempera
tuur
Bekijk de inlaattemperatuur
Uitlaattemper
atuur
Bekijk de uitlaattemperatuur
Temperatuur
warmwater
Bekijk de temperatuur van het warm water
(Enkel weergegeven in verwarming warm water)
Temperatuur
zonnewarmte
Bekijk zonne-energie temperatuur
(Enkel weergegeven in verwarming warm water-modus)
INSTELLINGEN VERGRENDELING 25
INSTELLINGEN VERGRENDELING
Hoe instellingen vergrendeling instellen
• Druk in het menuscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om “vergrendelinstelling” te kiezen en
druk [OK] om naar het scherm met de lijst van vergrendelinstellingen te gaan.
• Als u in de lijst met vergrendelinstellingen op de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop drukt, kunt u de
overeenkomstige vergrendelfunctie aan/uit zetten.
OK
Vergrendeling instellen - alle, aan/uit, modus, vergrendeling warm water
• Het is de functie voor de knopbediening van de afstandsbediening zodat kinderen of andere
personen het niet zonder toestemming kunnen gebruiken.
• Het is de functie voor het beperken van de gewenste temperatuur die kan ingesteld worden in de
bekabelde afstandsbediening.
Alle slot
Beschrijving
Het vergrendelt alle knopbedieningen van de afstandsbediening.
On/Off slot
Het vergrendelt Aan/Uit-knop van de afstandsbediening.
Mode slot
Vergrendelen Het vergrendelt de knop voor de bedrijfsmodus van de afstandsbediening.
DHW-vergrendeling
Vergrendelen Het vergrendelt de Aan/Uit-knop van de warmwater-werking van de afstandsbediening.
OPMERKING
• Water-vergrendeling wordt niet gebruikt als er geen warmwatertank geïnstalleerd is.
• Als u meer informatie wenst, raadpleeg de functie over het deel van de installatie-informatie.
OPMERKING
In de centrale bediening, wanneer de instelling van de centrale temperatuurbediening is vergrendeld,
worden de instellingen voor de vergrendeling van de temperatuur van de bedrade afstandsbediening
gewist.
De temperatuursverandering door externe uitrusting wordt weerspiegeld, ongeacht het
temperatuurbereik van de afstandsbediening.
NEDERLANDS
Modus
26 TIMER INSTELLINGEN
TIMER INSTELLINGEN
Invoer timer en instellingsmethode
• Druk in het menuscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om de timercategorie te kiezen en druk
[OK] om naar het scherm met de lijst van timerinstellingen te gaan.
• Druk in het hoofdscherm op de [∧,∨(links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te
selecteren en druk [OK] om naar het detailscherm te gaan.
• Na de instelling van de waarde, als u op de [OK]-knop drukt is de timer geactiveerd.
• Na de instelling van de waarde, als u op de [Terug]-knop drukt, wordt de gewijzigde waarde niet
toegepast.
OK
NEDERLANDS
TIMER INSTELLINGEN 27
Simple Timer
U kunt eenvoudig de timer instellen tussen 1-7 uur in eenheden van 1 uur.
OK
OPMERKING
NEDERLANDS
Als de productbewerking Aan is, schakelt de easy timer de werking na de overeenkomstige
tijd uit.
Als de productbewerking Uit is, schakelt de easy timer de werking na de overeenkomstige
tijd in.
Als de easy timer bediening Aan/Uit staat vóór de timerbediening, wordt de ingestelde timer
gewist.
28 TIMER INSTELLINGEN
Turn-On Reservering
Het product slaat automatisch Aan op de ingestelde timertijd
Het biedt 2 tijdformaten, 12 uur (AM / PM) of 24 uur referentie.
OPMERKING
NEDERLANDS
Zelfs als de Aanzetten-reservatie bediening Aan/Uit staat na de instelling en vóór de
timerbediening, wordt de ingestelde timer niet gewist.
TIMER INSTELLINGEN 29
Turn-Off Reservering
Het product wordt automatisch uitgeschakeld op de ingestelde timertijd.
Het biedt 2 tijdformaten, 12 uur (AM / PM) of 24 uur referentie.
OPMERKING
NEDERLANDS
Zelfs als de Uitzetten-reservatie bediening Aan/Uit staat na de instelling en vóór de
timerbediening, wordt de ingestelde timer niet gewist.
30 TIMER INSTELLINGEN
PLANNING INSTELLINGEN
Hoe de planning invoeren
• Druk in het menuscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om de planningcategorie te kiezen en
druk [OK] om naar het scherm met de lijst van planninginstellingen te gaan.
• Druk in het hoofdscherm op de [∧,∨(links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te
selecteren en druk [OK] om naar het detailscherm te gaan.
• Er zijn 3 opties in de planningsformule, afhankelijk van de productfunctie.
- Kamer
- Heet water
- Verwarmer van warmwatertank
OK
NEDERLANDS
OPMERKING
Hoewel er een verwarmer is voor de optie voor het plannen van warm watertank, kan deze
niet worden geactiveerd in het geval van sterilisatie.
PLANNING INSTELLINGEN 31
Dagelijkse planning
Het is de functie die de status van de timer (planning) die in de afstandsbediening is opgeslagen,
kan controleren.
• Selecteer in de planningslijst de statuscategorie van de dagelijkse planning en druk op [OK] om
naar het statusscherm met dagelijkse planningsdetails te gaan.
• U kunt de afstandsbediening [<,>(links/rechts)]-knop om de timerinformatie van andere datums
te controleren.
• U kunt de afstandsbediening [∧,∨(links/rechts)]-knop om andere datums van de
timerinformatie te controleren.
• Kies de timerinformatie en druk op [OK] om naar het overeenkomstige bewerkingsscherm van
de timer te gaan.
NEDERLANDS
OPMERKING
In het statusscherm van de dagelijkse planning, zelfs als de timer (planning) is ingesteld, als
de overeenkomstige datum is aangeduid als een uitzonderlijke datum, wordt de planning niet
uitgevoerd.
Minder dan 5 planningen per dag is aanbevolen.
32 PLANNING INSTELLINGEN
Roosters en bewerken
Het is de functie die de status van de timer (planning) die in de afstandsbediening is opgeslagen,
kan controleren.
• Selecteer in de planningslijst de statuscategorie van de dagelijkse planning en druk op [OK] om
naar het detailscherm met de dagelijkse planningsstatus te gaan.
• U kunt de afstandsbediening [<,>(links/rechts)]-knop om andere datums van de timerinformatie
te controleren.
U kunt de
bedieningsinformatie
(Bediening Aan/Uit,
bedrijfsmodus,
gewenste temperatuur),
timertijd, periode en dag
van de week
controleren.
• U kunt de opgeslagen timerinformatie van de planning bewerken.
- Kies de te bewerken planning met behulp van de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop en druk op
[OK]-knop om naar het bewerkingsscherm te gaan.
NEDERLANDS
• Kies de timerinformatie en druk op [OK] om naar het overeenkomstige bewerkingsscherm van
de timer te gaan.
< Als planning gewijzigd is >
< Als planning gewijzigd is >
PLANNING INSTELLINGEN 33
Roosters en bewerken - Voeg Schedule
Beschrijving van elk stadium in Planning toevoegen
Stadium 1 Periode-instelling
Stadium 3 Tijdsinstelling
Stadium 2 Instelling dag van de week
Stadium 4 Werking instelling
In ‘Stadium 1’, stelt het de periode om de timer uit te voeren in.
In ‘Stadium 2’, stelt het de dag van de week om de timer uit te voeren in.
- U kunt ‘Dagelijks/Weekend/Weekdagen/Individuele selectie’ kiezen.
In ‘Stadium 3’, stelt het de starttijd van de timer in.
In ‘Stadium 4’, stelt het de informatie voor de timerbediening in.
- Als ‘Stop’ geselecteerd is, kunt u de modus/temperatuur niet instellen.
Als stadia 1-4 zijn voltooid, samen met het bericht van ‘planning is toegevoegd’, gaat het naar het
Bekijken en Bewerken van planningsscherm.
NEDERLANDS
Planning toevoegen voltooid
34 PLANNING INSTELLINGEN
Uitzondering Day
Het is de functie voor het automatisch stoppen van de werking op de ingestelde timerdag.
• Kies in de planningslijst de categorie uitzonderingsdag en druk op de [OK]-knop om te gaan naar
het detailscherm bepaling Uitzonderingsdag.
• In de uitzonderingsdag kunt u de informatie van de uitzonderingsdag, opgeslagen in de
afstandsbediening controleren en toevoegen/wijzigen/wissen.
- Om een uitzonderingsdag toe te voegen, bepaal in het detailscherm voor registratie van de
uitzonderingsdag jaar/maand/dag en druk op de [OK]-knop om de uitzonderingsdag op te
slaan.
- Kies de te bewerken Uitzonderingsdag met behulp van de [∧,∨(omhoog/omlaag)]-knop en
druk op de [OK]-knop om naar het bewerkingsscherm te gaan.
- In het bewerkingsscherm voor de uitzonderingsdag, kunt u de overeenkomstige
instellingeninhoud van de uitzonderingsdag controleren, wissen/wijzigen.
- Als u de informatie van de uitzonderingsdag wijzigt, moet u deze opslaan na het wijzigen.
NEDERLANDS
METER-INTERFACE-INSTELLING 35
METER-INTERFACE-INSTELLING
Verbindingsweg van de instelling van de meterinterface
Het is de functie die de status van energie en stroom op het scherm kan controleren. Het
verzamelt en berekent energie- of caloriegegevens om gegevens te maken voor
energiebewaking en alarmmeldingen voor energiewaarschuwingen. Deze functie kan worden
geactiveerd in de installatiemodus.
OK
Er zijn 2 opties, modbus-adres en eenheid, in deze functie. Als u de modbus-adresoptie activeert,
kiest u een adres (B0 of B1) of gebruikt u het niet. Vervolgens stelt u de poort en de specificatie
in op een bereik van 0000.0 ~ 9999.9 [pulse / kW] zoals in de onderstaande afbeelding wordt
getoond.
NEDERLANDS
36 METER-INTERFACE-INSTELLING
Informatie over de instelling van de meterinterface
Het geeft nuttige informatie over de hoeveelheid energie en vermogen tijdens de week / maand /
jaar. Door de optie "Energie" te openen, worden deze op het scherm getoond.
Onmiddellijke energie
Energie/calorie
De informatie omvat onmiddellijk vermogen, stroomverbruik en calorieverbruik en een jaarlijkse
trend.
NEDERLANDS
Energie-instelling
Daarnaast zijn verschillende energie-instellingen mogelijk, zoals hieronder wordt getoond.
Stroomwaarde bereikt tot gedefinieerde doelwaarde, het waarschuwt u op het scherm.
FUNCTIE INSTELLINGEN 37
FUNCTIE INSTELLINGEN
Hoe functie-instellingen invoeren
Om in het menu te gaan dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt in het functieinstelmenu gaan.
• Druk in het menuscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om de instelcategorie te kiezen en druk
[OK] om naar de instellijst te gaan.
• Kies in de instellijst de categorie functie-instelling en druk op de [OK]-knop om te gaan naar lijst
met functie-instellingen.
OK
NEDERLANDS
38 FUNCTIE INSTELLINGEN
Functie-instelling
Menu
Lage ruis-modus tijd
Beschrijving
Het is de functie om de start- en eindtijd in te stellen van de
bedrijfsmodus van de lagegeluidsmodus van de buiteneenheid.
Verbinding maken met Het is de functie om op afstand te besturen via een netwerk met
Wi-Fi
buitenunit.
NEDERLANDS
Instelling
watertemperatuur
Ketel van derde
Als u de watertemperatuurregelingsmodus kiest (Leaving / Inlet),
wordt deze optie op het scherm geactiveerd. Het is de functie om de
gewenste watertemperatuur in te stellen.
IIt is de functie om de ketel van andere bedrijven te koppelen. (deze
functie kan worden geactiveerd, na het instellen van elke waarde in de
installatiemodus.)
FUNCTIE INSTELLINGEN 39
Lage ruis-modus tijd
Het is de functie om de start- en eindtijd in te stellen van de bedrijfsmodus van de
lagegeluidsmodus van de buiteneenheid.
• Kies in de functielijst de categorie tijdscategorie voor laaggeluidmodus en druk op de [OK]-knop
om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Na de instelling van de start- en eindtijd, druk op de [OK]-knop om naar de bovenste niveaulijst
te gaan.
- Als de starttijd en de huidige tijd gelijk zijn, wordt de lagegeluids bedrijfsmodus van de
buiteneenheid ingevoerd en in het monitoringscherm wordt het bericht ‘in lagegeluids
bedrijfsmodus van buiteneenheid” weergegeven.
- Als de eindtijd en de huidige tijd gelijk zijn, dan wordt de lagegeluids bedrijfsmodus van de
buiteneenheid gewist.
OK
NEDERLANDS
OPMERKING
De tijdsinstellingsfunctie voor de laaggeluidmodus kan alleen worden ingesteld als de
installateursinstellingen van de functie M/S van de buiteneenheid als “Master” is ingesteld.
Tijdsinstellingsfunctie voor laaggeluidmodus is slechts voor enkele producten beschikbaar.
!
LET OP
Als de functie niet wordt gebruikt, zet het op Uit.
Als u de werking laaggeluidmodus invoert, kan de koelcapaciteit verlaagd worden.
40 FUNCTIE INSTELLINGEN
Verbinding maken met Wi-Fi
Het is de functie om op afstand te besturen via een netwerk met buitenunit.
OK
NEDERLANDS
FUNCTIE INSTELLINGEN 41
Instelling watertemperatuur
OPMERKING
Deze functie is niet standaard.
Het kan worden geactiveerd, na het instellen van de waarde in de installatiemodus.
Als u kiest voor de regeling van de lucht + watertemperatuur, wordt deze optie weergegeven op
het scherm met de functie-instelling. Het is de functie om de gewenste watertemperatuur in te
stellen.
NEDERLANDS
42 FUNCTIE INSTELLINGEN
Ketel van derde
OPMERKING
Deze functie is niet standaard.
Het kan worden geactiveerd, na het instellen van de waarde in de installatiemodus.
Functie om in te stellen of een geïnstalleerde functie van derden moet worden gebruikt of niet.
Als de modus van deze functie is ingesteld op "Handmatig", kunt u respectievelijk de temperatuur
van de ketel en hysterese instellen.
Zoals hierboven getoond, wordt na het instellen van elke instelling in de installatiemodus de optie
ketel van derden geactiveerd in de functielijst.
NEDERLANDS
De aan / uit-modus van deze optie wordt geopend door eenvoudig op de knop "<" of ">" te
drukken.
GEBRUIKSINSTELLING 43
GEBRUIKSINSTELLING
Hoe gebruiksinstelling invoeren
Om in het menu te gaan dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt in het menu
gebruikersinstellingen gaan.
• Kies in de instelcategorie en druk op de [OK]-knop om te gaan naar lijst met instellingen te
gaan.
• Kies de categorie gebruikersinstellingen en druk op de [OK]-knop om te gaan naar lijst met
gebruikersinstellingen.
OK
Gebruiksinstelling
Menu
Taal
Temperatuur Unit
Screen saver timer
LCD-helderheid in de standby
Datum
Tijd
Summer Time
Wachtwoord
Schedule initialisatie
Thema
System Reboot
Beschrijving
Stel de taal in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
Stel de temperatuur eenheid in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
Pas het scherm Uit-tijd van de afstandsbediening aan.
Pas de helderheid van het scherm van de afstandsbediening aan.
Stel de datum in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
Stel de tijd in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
Stel de zomertemperatuur op de afstandsbediening in.
Stel het wachtwoord in om onbevoegde wijzigingen aan de instellingen van de afstandsbediening te voorkomen.
Initialiseer alle timerinstellingen op de afstandsbediening.
Stel het thema van het scherm van de afstandsbediening in.
Herstart de afstandsbediening.
NEDERLANDS
• U kunt de gebruiksfuncties voor het product instellen.
• Sommige functies zijn bij bepaalde producttypes mogelijk niet beschikbaar.
44 GEBRUIKSINSTELLING
Taal
Stel de taal in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de taalcategorie en druk op de [OK]-knop om te gaan
naar het detailscherm te gaan.
• Na de instelling, als u op de [OK]-knop drukt, zijn de instellingen opgeslagen en gaat naar het
vorige scherm.
OK
NEDERLANDS
Taal
한국어
English
Français
Deutsche
Italiano
Español
Русский
Polski
Português
中国
Čeština
Türk
Nederlands
Românesc
ελληνικά
Magyar
Български
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
GEBRUIKSINSTELLING 45
Temperatuur Unit
Stel de temperatuur eenheid in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de instelcategorie voor de temperatuureenheid en
druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
OK
!
Celsius
Fahrenheit
LET OP
Het is mogelijk dat de functie temperatuureenheid niet werkt of anders werk bij sommige
producten.
U kunt de temperatuureenheid niet instellen in de slave-bedrade afstandsbediening
NEDERLANDS
Waarde
46 GEBRUIKSINSTELLING
Screen saver timer
Pas het scherm Uit-tijd van de afstandsbediening aan.
• Kies de volgende instelwaarden met behulp van de [<,>(links/rechts)]-knop.
Waarde
15 sec
!
30 sec (standaard)
1 min
LET OP
Als er een langer stand-by-scherm wordt gekozen, kan de levensduur van de LCD afnemen.
LCD-helderheid in de standby
Pas de helderheid van het scherm van de afstandsbediening aan.
• Kies de volgende instelwaarden met behulp van de [<,>(links/rechts)]-knop.
NEDERLANDS
Waarde
0%
!
10 %
(standaard)
20 %
30 %
LET OP
Als er een helder stand-by-scherm wordt gekozen, kan de levensduur van de LCD afnemen.
GEBRUIKSINSTELLING 47
Datum
Stel de datum in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de datumcategorie en druk op de [OK]-knop om te
gaan naar het detailscherm te gaan.
• Na de instelling, als u op de [OK]-knop drukt, zijn de instellingen opgeslagen en gaat naar het
vorige scherm.
OK
NEDERLANDS
48 GEBRUIKSINSTELLING
Tijd
Stel de tijd in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de tijdscategorie en druk op de [OK]-knop om te gaan
naar het detailscherm te gaan.
• Na de instelling, als u op de [OK]-knop drukt, zijn de instellingen opgeslagen en gaat naar het
vorige scherm.
• In het scherm kan de tijdweergave worden gepresenteerd in de vorm van AM / PM of 24uursstandaard.
OK
NEDERLANDS
GEBRUIKSINSTELLING 49
Summer Time
Stel de datums voor de zomertijd in op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de categorie zomertijd instellen en druk op de [OK]knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Zomertijd: Het systeem om de tijd met 1 uur vooruit te zetten vanaf de lente wanneer de dag
langer wordt en keer terug in de herfst als de dag korter wordt.
- Wanneer het 02:00 wordt op de startdatum van de zomertijd, verandert de huidige tijd in
03:00 en wanneer deze 02:00 van de zomertijd wordt, verandert de huidige tijd in 01:00.
OK
NEDERLANDS
50 GEBRUIKSINSTELLING
Wachtwoord
Stel het wachtwoord in om onbevoegde wijzigingen aan de instellingen van de afstandsbediening
te voorkomen.
• Kies de categorie gebruikerswachtwoord instellen en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het
detailscherm.
- Als het wachtwoord is ingesteld, als u naar “menu-instellingen” gaat, moet u wachtwoord
ingeven om naar de instellijst te gaan.
- Als u het wachtwoord vergeten bent, kunt u het wachtwoord initialiseren met behulp van de
installateursinstellingen “Wachtwoord initialiseren”.
Het geïnitialiseerde wachtwoord is '0000'.
OK
NEDERLANDS
GEBRUIKSINSTELLING 51
Schedule initialisatie
Initialiseer alle timerinstellingen op de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de instelcategorie planning initialiseren en druk op de
[OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Druk op de controleknop om de slaap/eenvoudige timer, aan/uit-timer, planning en
uitzonderingsdatum in de afstandsbediening te initialiseren.
OK
NEDERLANDS
52 GEBRUIKSINSTELLING
Thema
Stel het thema van het scherm van de afstandsbediening in.
• Kies ofwel wit of zwart met behulp van de [<,>(links/rechts)]-knop.
System Reboot
Herstart de afstandsbediening.
• Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de instelcategorie systeem opnieuw opstarten en
druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Als u in het detailscherm op de [OK]-knop drukt wordt een popup-bericht weergegeven, druk
op de controleknop om het systeem opnieuw op te starten.
- Voor een geforceerde reset, druk gedurende 5 seconden op [Aan/Uit + Terug]-knop om het
systeem opnieuw op te starten.
NEDERLANDS
OK
OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN 53
OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN
Menustructuur
Menu
Vergrendelen
Alle slot
........................................................................25
On/Off slot
........................................................................25
Mode slot
........................................................................25
Simple Timer
........................................................................27
Turn-On Reservering
........................................................................28
Turn-Off Reservering
........................................................................29
Dagelijkse planning
........................................................................31
Roosters en bewerken
........................................................................32
Uitzondering Day
........................................................................34
Timer
Planning
Energie
Verbindingsweg van de instelling van de meterinterface .........................35
.........................36
Onmiddellijke energie
.........................36
Energie/calorie
.........................36
Energie-instelling
.........................36
Lage ruis-modus tijd
.........................39
Instelling
Functie
Verbinding maken met Wi-Fi .........................40
Instelling watertemperatuur .........................41
Ketel van derde
.........................42
NEDERLANDS
Informatie over de instelling van de meterinterface
54 OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN
Gebruiker
Taal
.........................44
Temperatuur Unit
.........................45
Screen saver timer
.........................46
LCD-helderheid in de standby .........................46
Datum
.........................47
Tijd
.........................48
Summer Time
.........................49
Wachtwoord
.........................50
Schedule initialisatie
.........................51
Thema
.........................52
System Reboot
.........................52
NEDERLANDS
GEBRUIK THERMOSTAAT 55
GEBRUIK THERMOSTAAT
De term “thermostaat” die uitgebreid in dit hoofdstuk wordt gebruikt is een soort 3e-partij
accessoire. LG Electronics levert geen thermostaten en moet worden geleverd door een
afzonderlijke leverancier.
Kamerthermostaat kan worden gebruikt voor een eenvoudige en comfortabele bediening. Om de
thermostaat efficiënter en correct te gebruiken, geeft dit hoofdstuk informatie over het gebruik
van een thermostaat.
Wanneer de thermostaat is vergrendeld, is het onderwerp Thermo Aan / Uit beperkt tot de
thermostaat
!
LET OP
• Sommige elektromechanische thermostaten hebben een interne vertragingstijd om de
compressor te beschermen. In dat geval neemt het wijzigen van de modus meer tijd in beslag
dan de gebruiker verwacht. Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig als het apparaat
niet snel reageert.
• Het instellen van het temperatuurbereik met de thermostaat kan verschillen van deze van het
apparaat. De insteltemperatuur van de verwarming of koeling moet worden gekozen binnen het
insteltemperatuurbereik van het product.
Hoe een thermostaat gebruiken
Raadpleeg de bedieningshandleiding van de thermostaat van de fabrikant van de thermostaat om
uit te zoeken hoe u het apparaat in- en uitschakelt, hoe u de doeltemperatuur instelt, hoe u de
bedieningsmodus wijzigt, enzovoort.
NEDERLANDS
56 NOODBESTURING
NOODBESTURING
• Definitie van termen
- Probleem : een probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en tijdelijk kan hervatten
onder beperkte gebruiksvoering zonder gecertificeerde professionele hulp.
- Fout : probleem dat de werking van het systeem kan stoppen die alleen kan worden hervat na
de controle van een gecertificeerde professional.
- Noodmodus : tijdelijk verwarmen terwijl er een probleem in het systeem is opgetreden.
• Doel van de introductie van 'Probleem'
- Niet zoals airconditioning, de lucht/water-warmtepomp werkt over het algemeen in het hele
winterseizoen zonder dat het systeem stopt.
- Als het systeem een probleem heeft gevonden dat niet essentieel is voor het functioneren van
het systeem voor het leveren van verwarmingsenergie, kan het systeem tijdelijk verderwerken
in de noodmodus als de eindgebruiker dit goed vindt.
• Probleem-indeling
- Problemen worden ingedeeld in twee niveaus, afhankelijk van de ernst van het probleem. : Klein
probleem en zwaar probleem
- Klein probleem : Sensorproblemen. In de meeste gevallen heeft dit probleem te maken met
sensorproblemen. De eenheid werkt in noodmodus werking (niveau 1)
- Zwaar probleem : Compressorcyclusprobleem. Werking noodmodus (niveau 2) wordt
uitgevoerd door een optionele elektrische verwarming.
- Optieprobleem is een probleem met de werking van de optie, zoals het verwarmen van
watertanks. Hierbij geeft het probleem aan dat de optie niet op het systeem is geïnstalleerd.
• Niveau noodbesturing
NEDERLANDS
Wanneer de AWHP problemen heeft,
(1) Als er geen functie is om de mogelijkheid van bediening te beoordelen: Als een fout zich
voornamelijk in de buitenunit voordoet, stopt AWHP. Aan de andere kant staat Remocon het
product toe om de aan / uit-bediening te activeren. (Aan: noodbediening)
- Lichte / zware problemen: verwarmen alleen mogelijk
- Kritieke problemen: volledige stop
- Behandelingsprioriteit: Kritiek> Zwaar> Licht
(2) Als er een functie is om de mogelijkheid van bediening te beoordelen: Afhankelijk van de
status van lichte / zware / kritieke problemen, wordt de pop-up-zin apart op display
weergegeven.
- Kleine problemen: verwarmen / koelen werkt
- Zwaar probleem: alleen verwarmen
- Kritieke problemen: aanvraag servicecentrum
- AWHP werkt wanneer gebruiker op de knop OK drukt in het pop-upvenster
NOODBESTURING 57
• Dubbele problemen : Optieprobleem met licht of zwaar probleem
- Als er problemen optreden met lichte (of zware) problemen op hetzelfde moment, geeft het
systeem hogere prioriteit aan lichte (of zware) problemen en werkt het alsof er lichte (of zware)
problemen zijn opgetreden.
- Daarom kan het verwarmen van sanitair water soms onmogelijk zijn in de
noodbesturingsmodus. Wanneer sanitair water niet opwarmt tijdens de noodbesturing,
controleert u of de sensor van het sanitair water en de bijbehorende bedrading OK zijn.
• De noodbesturing wordt niet automatisch opnieuw gestart nadat de
hoofdvoeding is hersteld.
- Onder normale omstandigheden wordt de besturingsinformatie van het product hersteld en
automatisch opnieuw gestart nadat de hoofdvoeding is hersteld.
- Maar tijdens de noodbesturing is automatisch opnieuw starten niet toegestaan om het product
te beschermen.
- Daarom moet de gebruiker het product opnieuw opstarten wanneer een noodbesturing is
uitgevoerd.
NEDERLANDS
58 ONDERHOUD EN SERVICE
ONDERHOUD EN SERVICE
Onderhoudsactiviteiten
Om een optimale beschikbaarheid van de eenheid te verzekeren, moeten een aantal controles en
inspecties op de unit en de veldbedrading met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd, bij
voorkeur jaarlijks. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door uw plaatselijke erkende
technicus.
Wanneer de eenheid niet werkt.
!
LET OP
• Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, raden
we u ten zeerste aan de voeding naar het product niet uit te
schakelen.
• Wanneer de stroom voor de eerste keer wordt ingeschakeld,
moet het apparaat na 2 uur voorverwarmen worden gebruikt.
Om de unit te beschermen door de olietemperatuur van de
compressor te verhogen.
• Als er geen stroom wordt geleverd, zullen sommige speciale
productbeschermende acties (zoals antiblokkering van de
waterpomp) niet worden uitgevoerd.
Bel de service onmiddellijk in de volgende situaties
• Iets abnormaals zoals brandgeur, harde geluiden, enz. Stop het apparaat en schakel de
onderbreker uit. Probeer nooit zelf te repareren of herstart het systeem in dergelijke gevallen.
• Hoofdstroomkabel is te warm of beschadigd.
• Foutcode wordt gegenereerd door zelfdiagnose.
• Er lekt water uit het apparaat.
• Een schakelaar, onderbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt niet goed.
NEDERLANDS
De gebruiker moet routinecontrole/-reiniging uitvoeren om de slechte prestaties van het apparaat
te voorkomen.
In het geval van een speciale situatie, moet de taak worden uitgevoerd door de enige
servicemonteur.
!
LET OP
• In het geval van water met toegevoegde pekel, moet de afvoerklep van de afsluitklep worden
aangesloten op een opvangbak.
• Raak het met de pekel geroerd water niet aan.
• Wanneer de pekel in de buis lekt, gebruik de eenheid en contacteer de verdeler, verkoper of
een bevoegd servicecenter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising