LG | HN1616.NK3 | User manual | LG HN1616.NK3 Ръководство на потребителя

LG HN1616.NK3 Ръководство на потребителя
БЪЛГАРСКИ
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ТЕРМОПОМПА
ВЪЗДУХ-ВОДА
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да работите
с Вашето съоръжение, и го запазете за бъдещи справки.
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2
ВЪВЕДЕНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Какво е ТПВВ (Термопомпа Въздух – Вода)?
• Термопомпата Въздух – Вода може да бъде използвана за различни нагревателни цели от
подово отопление до осигуряване на топла вода с множество източници на топлина. Тя е 4
пъти по-ефикасна от конвенционална система.
• Висока ефикасност с конвенционални функции на котел.
БЪЛГАРСКИ
Защо ТПВВ (Термопомпа Въздух – Вода)?
• В Европа са въведени различни разпоредби за намаляване на използването на енергия
при отоплението на сгради.
• Също така в отделните държави са въведени субсидии за програми, свързани с ТПВВ.
Прочетете това ръководство
То съдържа много полезни съвети за правилното използване и поддръжка на ТПВВ. Само
малко превантивни грижи от Ваша страна могат да Ви спестят много време и пари по време
на експлоатационния живот на Вашия продукт.
Ще намерите много отговори на често срещани проблеми в таблицата със съвети за
отстраняване на неизправности. Ако първо разгледате таблицата „Съвети за отстраняване
на неизправности”, може изобщо да не се наложи да се обаждате в сервиза.
За Вашата документация
Прикрепете касовата си бележка към тази страница, за да докажете, в случай на
необходимост, датата на закупуване или за гаранционни цели. Запишете номера на модела
и серийния номер тук:
Номер на модела:
Сериен номер:
Можете да ги откриете на етикет отстрани на всяко тяло.
Име на търговеца:
Дата на закупуване:
СЪДЪРЖАНИЕ
3
СЪДЪРЖАНИЕ
2 ВЪВЕДЕНИЕ
5 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
11 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА
Типична инсталационна обстановка
Дистанционно управление
13 ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
13
13
14
14
15
15
Главен екран
Екран на менюто
Екран за настройки
Изскачащ прозорец
Отчитане
Връщане към екрана
16 РАБОТНА НАСТРОЙКА
16
16
17
18
19
On / Off
Режим на работа
Охлаждане
Отопление
AI / Auto (AI / Автоматично) работа
20 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
20
21
22
22
23
Контролиране на желаната температура:
Избор на температурен сензор
Загряване на DHW
Бързо загряване на DHW резервоара
Показване на температурата
25 НАСТРОЙВАНЕ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ
25
25
Вход в настройката "Заключване"
Lock (заключване) – all (всички), on/off (вкл./изкл.), mode (режим), DHW lock (DHW заключване)
26 НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
26
27
28
29
Влизане в таймера и метод на настройка
Обикновен таймер
Резервация за включване
Резервация за изключване
30 НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК
30
31
32
33
34
Как да влезете в Schedule (График)
Дневен график
Schedules & Edit (Графици и редактиране)
Графици и редактиране – добавяне на график
Exception day (ден за изключение)
БЪЛГАРСКИ
11
12
4
СЪДЪРЖАНИЕ
35 НАСТРОЙВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД
35
36
Свързване на интерфейс за измервателен уред
Информация за интерфейс за измервателен уред
37 НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
БЪЛГАРСКИ
37
38
39
40
41
42
Вход в настройките за функции
Настройване на функция
Време на режим "Нисък шум"
Wi-Fi сдвояване
Настройване на температура на водата
Бойлер от външен доставчик
43 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
43
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
52
Вход в потребителските настройки
Потребителски настройки
Език
Температурна единица
Таймер за скрийнсейвър
Яркост на LCD екран при неактивност
Дата
Време
Лятно време
Парола
Стартиране на график
Тема
Рестартиране на системата
53 ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОБСТВЕНИКА
53
Структура на менюто
55 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОСТАТ
55
Как да използвате термостат
56 АВАРИЙНА РАБОТА
58 ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
58
58
58
Дейности по поддръжка
Когато уредът не работи добре...
Незабавно се обадете за сервизна помощ в следните случаи:
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
5
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е напълнен със запалим
хладилен агент (R32).
Този символ показва, че ръководството
за експлоатация трябва да бъде
прочетено внимателно.
Този символ показва, че с това
оборудване трябва да работи сервизен
персонал по отношение на
ръководството за инсталация.
Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят
непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна
употреба на уреда.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и „ВНИМАНИЕ",
както е описано по-долу.
! Този символ е използван за посочване на фактори и
употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно
частта, обозначена с този символ, и следвайте
инструкциите, за да избегнете рискове.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини
сериозни наранявания или смърт.
! ВНИМАНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини
леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги заземявайте продукта.
- Съществува риск от токов удар.
• Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните.
Използвайте прекъсвач и бушон с правилната номинална мощност.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Не използвайте контакти с повече от едно гнездо. Винаги използвайте този уред със
самостоятелна верига и прекъсвач.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• За електромонтажните работи се свържете с търговеца, продавача, квалифициран
електротехник или официален сервизен център. Не разглобявайте и не ремонтирайте
продукта сами.
БЪЛГАРСКИ
Преди да започнете да работите с
уреда, прочетете внимателно
инструкциите за безопасност в това
ръководство.
6
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БЪЛГАРСКИ
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Винаги заземявайте продукта съобразно електрическата схема. Не свързвайте
заземителния проводник към газови или водни тръби, гръмоотводи или наземни
телефонни линии.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Монтирайте стабилно панела и капака на таблото за управление.
- Съществува риск от пожар или токов удар поради прах, вода и т.н.
• Използвайте прекъсвач или предпазител с подходящи характеристики.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Ако на захранващия кабел
има драскотини или обвивката му е обелена или в лошо състояние, той трябва да се
подмени.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• При монтаж, сваляне или повторен монтаж винаги се свързвайте с търговеца или
упълномощен сервиз.
- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• Не монтирайте уреда върху дефектна монтажна стойка. Уверете се, че мястото за
монтиране не се влошава с времето.
- Това може да причини падане на продукта.
• Никога не монтирайте тялото на подвижна основа или на място, откъдето може да
падне.
- Падането на продукта може да причини щети, наранявания и дори смърт.
• Когато продуктът е бил в контакт с вода (наводнен или потопен), свържете се с
оторизиран сервизен център, който да го ремонтира, преди отново да го използвате.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Проверявайте хладилния агент, който ще се използва. Моля, прочетете етикета върху
продукта.
- Неправилните хладилни агенти могат да попречат на правилната работа на уреда.
• Не използвайте повредени захранващи кабели, щепсели или разхлабени контакти.
- В противен случай може да възникне пожар или токов удар.
• Не докосвайте, не оперирайте и не ремонтирайте продукта с мокри ръце.
- Съществува риск от токов удар или пожар.
• Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Съществува риск от пожар и токов удар.
• Не позволявайте попадането на вода в електрическите части. Монтирайте уреда
извън обсега на водни източници.
- Съществува риск от пожар, повреда на уреда или токов удар.
• Не съхранявайте, не използвайте и дори не позволявайте попадането на запалими
газове или материали в близост до продукта.
- Съществува риск от пожар.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
7
БЪЛГАРСКИ
• Електрическите връзки трябва да са здраво стегнати, а кабелът трябва да е прокаран
правилно, за да не се използва сила за издърпване на кабела от съединителните
клеми.
- Неправилните или хлабави връзки може да причинят генериране на топлина или
пожар.
• Отстранявайте безопасно материалите от опаковката. В това число винтове, гвоздеи,
батерии, счупени предмети и т.н. след инсталиране или обслужване, след което
изхвърлете пластмасовите опаковки.
- Възможно е с тях да си играят деца и да се наранят.
• Проверявайте дали електрическото устройство не е мръсно, разхлабено или счупено,
след което включвайте захранването.
- Замърсеното, разхлабено или счупено захранващо устройство може да причини
токов удар или пожар.
• Стъпковидният кондензатор в уреда снабдява електрическите компоненти с
високоволтово електричество. Изпразвайте кондензатора напълно преди извършване
на ремонтните дейности.
- Зареденият кондензатор може да причини токов удар.
• Когато монтирате продукта, използвайте предоставения с продукта монтажен
комплект.
- В противен случай уредът може да падне и да причини тежки наранявания.
• Използвайте само тези части, които са включени в списъка с резервни части. Никога
не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Използването на неподходящи части може да причини токов удар, прекомерно
отделяне на топлина и пожар.
• Не използвайте продукта в плътно затворено помещение твърде продължително
време. Редовно извършвайте проветряване.
- Може да възникне недостиг на кислород и това да навреди на здравето Ви.
• Не отваряйте предния капак или решетка на продукта по време на работа. (Не
докосвайте електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.)
- Съществува риск от нараняване, токов удар или повреда на уреда.
• Ако от продукта излизат странни звуци, миризма или дим, незабавно изключете
прекъсвача или извадете захранващия кабел.
- Съществува риск от токов удар или пожар.
• Периодично проветрявайте помещението, в което се намира продуктът, когато го
използвате заедно с печка, нагревателен елемент и т.н.
- Може да възникне недостиг на кислород и това да навреди на здравето Ви.
• Изключвайте главното захранване при почистване или ремонтиране на продукта.
- Съществува риск от и електрически удар.
• Вземете мерки никой, особено деца, да не стъпва или пада върху уреда.
- Това може да доведе до наранявания и повреда на уреда.
8
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БЪЛГАРСКИ
• Вземете мерки захранващият кабел да не може да бъде издърпан или повреден по
време на работа.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Не докосвайте електрически части с мокри ръце. трябва да изключвате захранването
преди да докосвате електрически части.
- Съществува риск от токов удар или пожар.
• Не докосвайте охлаждащите тръби и водните тръби, както и вътрешни части, докато
уредът работи или веднага след спиране на работа.
- Съществува риск от изгаряне, измръзване и други наранявания.
• Ако докосвате тръбите или вътрешни части, трябва да носите предпазни средства
или да изчакате нормализиране на температурата им.
- В противен случай съществува риск от изгаряне, измръзване и други наранявания.
• Не докосвайте директно изтекъл хладилен агент.
- Съществува риск от измръзване.
• Трябва да монтирате смесителен кран (закупува се отделно). Смесителният кран
настройва температурата на водата. Максималните стойности на топлата вода трябва
да се избират в съответствие с приложимото законодателство.
• Не загрявайте до температура, по-висока от капацитета на продукта.
- В противен случай може да възникне пожар или повреда на продукта.
• Този уред е предназначен за използване от специалисти или обучени потребители в
магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска употреба от
непрофесионалисти.
• Не стъпвайте върху продукта и не поставяйте нищо върху него.
Това може да причини наранявания от падане от уреда или падане на самия уред.
• Използвайте вакуумна помпа или инертен (азотен) газ, когато правите тест за теч или
въздушно прочистване. Не сгъстявайте въздух или кислород и не използвайте
запалими газове. Това може да причини пожар или експлозия.
- Съществува риск от смърт, нараняване, пожар или експлозия.
• Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение, чийто размер
отговаря на посочения за работа в спецификациите.
• Уредът трябва да бъде поставен в помещение без непрекъснато действащи открити
пламъци (например работещ на газ уред) и източници на запалване (например
работещ електрически нагревател).
• Уредът трябва да бъде поставен така, че да се избегне възникването на механични
увреждания.(за R32)
• Всяко лице, което работи с хладилната система, трябва да притежава валиден текущ
сертификат от акредитирана за съответната област оценяваща институция по
запалими хладилни агенти, потвърждаващ компетентността му за безопасна работа с
хладилни агенти в съответствие с методи за оценка, признати в сферата на
дейността.(за R32)
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
9
! ВНИМАНИЕ
• Продуктът трябва да се повдига и пренася от двама или повече човека.
- За да избегнете нараняване.
• Не монтирайте продукта на места, директно изложени на вятър от морето (поради
попадането на сол в него).
- Това може да причини корозия на продукта.
• Поддържайте уреда нивелиран при монтажа.
- За избягване на вибрации или шум.
• Не монтирайте продукта, когато шумът или топлият въздух от него може да наруши
здравето или спокойствието на съседите.
- Това може да причини проблеми на съседите и да предизвика спорове.
• Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или ремонт на уреда.
- Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на уреда.
• Не използвайте продукта за специални цели като запазване на храни, произведения на изкуството и
други. ТПВВ е предназначена за потребителски цели, а не е прецизна охлаждаща система.
- Има риск от материална щета или загуба на имущество.
• Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Това може да доведе до повреда на уреда.
• Използвайте меки кърпи за почистване. Не използвайте силни почистващи или
разтварящи препарати и не пръскайте с вода.
- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на уреда.
• Не стъпвайте върху продукта и не слагайте нищо върху него.
- Винаги вкарвайте филтъра здраво.
• Не вкарвайте ръцете си или други предмети през входа или изхода за въздух, докато
продуктът работи.
- Има остри и движещи се части, които могат да причинят телесни наранявания.
• Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате уреда.
БЪЛГАРСКИ
• Пазете всички необходими вентилационни отвори свободни от запушване или
препречване.(за R32)
• Обслужването трябва да се извършва единствено в съответствие с препоръките на
производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтът, изискващи намесата на
друг опитен персонал, трябва да се извършват под надзора на лице, квалифицирано
в употребата на запалими хладилни агенти.(за R32)
• Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение, чийто размер
отговаря на посочения за работа в спецификациите.(за R32)
• Уредът трябва да бъде поставен в помещение без непрекъснато действащи открити
пламъци (например работещ на газ уред) и източници на запалване (например
работещ електрически нагревател).(за R32)
10 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
БЪЛГАРСКИ
- Острите ръбове могат да ви наранят.
• Ако по време на ремонт има теч на хладилен агент, не го докосвайте.
- Хладилният агент може да причини измръзване (изгаряне от студ).
• Не накланяйте продукта при пренасяне или демонтаж.
- Кондензираната вода в него може да се излее.
• Не смесвайте въздух или газ, различен от хладилния агент, посочен за използване в
системата.
- Ако в охлаждащата система влезе въздух, се получава изключително високо
налягане, което може да причини повреди или наранявания.
• Ако възникне теч на хладилен агент по време монтажа, незабавно проветрете района.
- В противен случай това може да навреди на здравето Ви.
• Демонтажът на уреда и боравенето с хладилния лубрикант и частите трябва да се
извършват в съответствие с местните и национални стандарти.
• Не излагайте кожата си, децата си или растения на потока от студен или топъл въздух.
- Това може да навреди на здравето Ви.
• Когато почиствате, обслужвате или ремонтирате продукта на височина, използвайте
стабилен стол или стълба.
- Внимавайте, за да избегнете телесни наранявания.
• Топлата вода може да не е налична незабавно при извършване на дезинфекция или в
зависимост от нейното количество.
• При извършване на подово отопление е важно да се ограничи
минималната/максималната температура на водата.
• Ако друго лице освен лицензиран специалист монтира, ремонтира или видоизменя
климатични продукти на LG Electronics, гаранцията е невалидна.
- В такъв случай всички разходи, свързани с ремонта, са за сметка на собственика.
Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако
не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно
за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си
играят с уреда.
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под
наблюдение или са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда и
разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без наблюдение.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА
11
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА
Типична инсталационна обстановка
БЪЛГАРСКИ
3
1
6
Изход
вода
Вход
вода
2
4
5
1. Вътрешно тяло
2. Външно тяло
3. Охлаждаща тръба и свързващ кабел
4. Водна тръба
5. Заземяващ проводник на външното тяло за предотвратяване на токови удари.
6. Дистанционно управление
*Формата на продуктите може да бъде променяна в зависимост от капацитета и типа на
модела.
12 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА
Дистанционно управление
БЪЛГАРСКИ
Контролен дисплей
Бутон за връщане
OK
Бутон On/Off
(бутон за включване/
изключване)
Бутон OK
(Стартиране/Пауза)
Бутон за нагоре/
надолу/ляво/дясно
Контролен дисплей
Дисплей за статуса на работа и настройките
Бутон за връщане
За връщане на предишния етап от менюто за настройки
Бутон за
нагоре/надолу/ляво/дясно
За промяна на задаваните стойности
Бутон OK
(Стартиране/Пауза)
За запазване на задаваните стойности
Бутон On/Off (бутон за
включване/изключване)
Когато включите / изключите AWHP
ЗАБЕЛЕЖКА
• Възможно е някои функции да не работят и да не се показват в зависимост от типа на
продукта.
• В зависимост от модела действителният продукт може да се различава от
съдържанието по-горе.
• Когато използвате едновременна система на работа, когато натиснете бутона на
дистанционното управление, системата ще започне да работи след приблизително
1 – 2 минути.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 13
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Главен екран
На главния екран натиснете бутона [<, >(ляво/дясно)], за да изберете категорията за
настройване, като можете да променяте настройките с бутона [∧,∨ (нагоре/надолу)].
БЪЛГАРСКИ
Екран на менюто
На главния екран натиснете бутона [<, >(ляво/дясно)], за да изберете менюто, и натиснете
бутона [OK], за да влезете в менюто.
На главния екран натиснете бутона [<, >(ляво/дясно)], за да изберете категорията за
настройване, и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
14 ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Екран за настройки
Изберете категорията за настройване с бутона [∧,∨(нагоре/надолу)].
БЪЛГАРСКИ
На всеки подробен екран от менюто, както е на фигурата
вляво, когато иконите “<,>” са показани едновременно,
можете незабавно да приложите стойността на настройката,
като натиснете бутона [<, >(наляво/надясно)].
※ За стойностите, които могат да бъдат задавани във всяка
категория, вижте подробното ръководство за всяка
функция.
На всеки подробен екран от менюто, както е на фигурата
вляво, когато е показана само иконата “>”, можете да
преминете към подробния екран за настройване, като
натиснете бутона [>(надясно) или OK].
※ За стойностите, които могат да бъдат задавани във всяка
категория, вижте подробното ръководство за всяка
функция.
Изскачащ прозорец
Потвърдителното съобщение е съобщението, което се показва в долната част на екрана,
когато дадена операция се включва/изключва или дадена функция се задава/отменя.
Изскачащото съобщение се показва главно когато в продукта възникне грешка.
< Потвърдително съобщение >
< Изскачащо съобщение >
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 15
Отчитане
От главния екран можете да влезете в екрана за отчитане на стойности, като натиснете
бутона [Back] (Назад) На екрана за отчитане можете да проверявате следната информация:
- Стайната температура
- Температурата на входа/изхода на водата
- Работата на водната помпа
БЪЛГАРСКИ
Връщане към екрана
На главния екран, след като преминете към категорията чрез натискане на бутона [<,
>(наляво/надясно)], ако няма операция с дистанционното устройство, след 10 секунди той
се връща към основната позиция на главния екран. (основна позиция: показване на
вътрешната температура)
При всички екрани освен главния, когато не се извърши действие в продължение на 1
минута, показанията се връщат към главния екран.
16 РАБОТНА НАСТРОЙКА
РАБОТНА НАСТРОЙКА
On / Off
ще бъде включен или изключен.
Натиснете бутона
(On/Off) на дистанционното управление.
- Ако продуктът работи, бутонът On/Off ще бъде осветен.
Ако продуктът е изключен, подсветката на бутона On/Off ще бъде изключена.
БЪЛГАРСКИ
Режим на работа
Можете лесно да контролирате желания режим на работа.
На главния екран натиснете бутона [<,>(наляво/надясно)], за да изберете режима на работа
или категорията напускане на дома или задържане, и натиснете бутона
[∧,∨(нагоре/надолу)], за да зададете режима на работа.
※Някои продукти може да не поддържат определени режими на работа.
Режим
Инструкции
Cool (Охлаждане)
Охлажда помещението до желаната температура.
Активирано, когато № 4 на DIP превключвател на PCB на
вътрешното тяло е включен (вижте инсталационната настройка)
Heat (Отопление)
Загрява помещението до желаната температура.
AI / Auto
(AI / Автоматично)
Продуктът автоматично избира подходящата скорост на
вентилатора в зависимост от температурата на помещението.
РАБОТНА НАСТРОЙКА
17
Охлаждане
Минималната температура на охлаждане, която може да се задава, е 5 °C.
• Желаната температура може да се променя в стъпки от 1 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА
Активирано, когато № 4 на DIP превключвател на PCB на вътрешното тяло е включен
(вижте инсталационната настройка)
Какво представлява функция за 3-минутно отлагане?
След като охлаждането спре, когато продуктът бъде стартиран веднага, причината,
поради която не излиза студената вода е, че това е функция за предпазване на
компресора.
Компресорът се стартира след 3 минути и студеният въздух излиза.
ЗАБЕЛЕЖКА
Компресорът се стартира след 3 минути и студеният въздух излиза.
В режим на охлаждане можете да избирате желаната температура в диапазона 5 °C ~ 27
°C. Благоприятната температурна разлика между входа и изхода на водата е 5 °C.
БЪЛГАРСКИ
- Задайте желаната температура да бъде по-ниска от температурата на водата.
- температурата на водата се показва на екрана по подразбиране на дистанционното
управление.
- Ако зададената стойност е по-висока от температурата на водата, уредът ще остане в
режим на охлаждане, но няма да започне да охлажда водата, ако температурата е повисока от зададената стойност.
- Ако уредът Ви работи в режим на охлаждане и натиснете бутона [On/Off], действието по
охлаждане ще спре.
18 РАБОТНА НАСТРОЙКА
Отопление
Минималната температура на отопление, която може да се задава, е 15 °C.
• Желаната температура може да се променя в стъпки от 1 °C.
БЪЛГАРСКИ
- Задайте желаната температура на по-висока стойност от температурата на водата.
- Температурата на водата се показва на екрана по подразбиране на дистанционното
управление.
- Когато желаната температура е зададена по-ниско от температурата на водата, не излиза
топла вода.
- Ако уредът Ви работи в режим на отопление и натиснете бутона [On/Off], действието по
отопление ще спре.
ЗАБЕЛЕЖКА
В режим на отопление можете да избирате желаната температура в диапазона 15 °C ~
65 °C.
РАБОТНА НАСТРОЙКА 19
AI / Auto (AI / Автоматично) работа
С цел пестене на енергия и осигуряване на най-голям комфорт, задаваната температура
следва външната температура. Ако външната температура се понижи, отоплителната
мощност на дома автоматично ще се повиши, за да продължава да се поддържа същата
стайна температура. Всички параметри се задават от инсталатора при процедурата по
пускане в действие и се адаптират към особеностите на мястото на работа.
1. Избор на AI / Auto (AI / Автоматичен) режим.
БЪЛГАРСКИ
2. Изберете желаната температурна категория.
3. Регулирайте желаното ниво на температура чрез натискане на бутона
[∧,∨(нагоре/надолу)].
ЗАБЕЛЕЖКА
Намаляване на температурния профил с 3 °C (на базата на стайната температура)
<Стъпка за регулиране на температурата (единица: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Студена
Гореща 20 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Контролиране на желаната температура:
Можете лесно да контролирате желаната температура.
БЪЛГАРСКИ
• На главния екран натиснете бутона [<,>(наляво/надясно)], за да изберете желаната
температурна категория, и натиснете бутона [∧,∨(нагоре/надолу)], за да зададете
желаната температура.
- Управлението на желаната температура е възможно в режимите на охлаждане,
отопление и AI/auto (AI/автоматично).
Режим
Инструкции
Стайна
температура
Задаването на стайната температура е възможно, когато е инсталиран
датчик за стаен въздух (продава се отделно).
Температура
на Стая1 и
Стая2
Температурите на Стая1 и Стая2 могат да се задават самостоятелно,
когато е монтирана опцията за 2-ра верига в инсталаторския режим.
Температура
на изходяща
вода
Ако желаната температура е по-ниска от температурата на водата, не се
изпълнява отопление. Задайте желаната температура на по-висока
стойност от температурата на водата.
Температура
на DHW
резервоара
Задаването на температурата на DHW резервоара е налично, когато е
монтиран DHW резервоар.
Температура
на входа на
водата
Тази операция се променя само към температурния сензор,
температурния сензор на входа и логиката на температурното
управление е същата като при операцията при температурата на
изходящата вода.
Температура
на стаята +
температура
на изходящата
вода
Задаването на стайна температура е налично, когато е инсталиран
отдалечен сензор на стайния въздух (продаван отделно). Ако желаната
температура е по-ниска от температурата на водата, не се изпълнява
отопление. Задайте желаната температура на по-висока стойност от
температурата на водата.
ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията може да бъде активирана в съответствие с инсталационната настройка.
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА 21
Избор на температурен сензор
Има 3 сензорни опции: само въздух, само изходяща вода и въздух+вода в инсталационен
режим.
Сензор за местоположение не са достъпни за всички модели.
БЪЛГАРСКИ
<за R410A>
<за R32>
22 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Загряване на DHW
Функция за задаване дали да се използва монтиран DHW резервоар.
БЪЛГАРСКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
• Тази функция не се използва, когато DHW резервоара не е монтиран.
• Ако желаете да разберете повече информация, вижте в раздела "Информация за
монтирането".
Бързо загряване на DHW резервоара
Ако има спешна нужда от DHW загряване, може да се използва режимът Quick DHW Tank
Heating (Бързо загряване на DHW резервоара), за да се намали необходимото време за
достигане на целевата температура на DHW резервоара чрез принудителното включване
на нагревателя на DHW резервоара.
След достигане на целевата температура на DHW резервоара или чрез команда от
потребителя за спиране, режимът "Бързо загряване на DHW резервоара" ще приключи.
1. Натиснете бутона [Back] (Назад) в продължение на една секунда с фокусиране върху
"Работа на DHW отопление".
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА 23
Показване на температурата
Основен режим
Можете да проверявате текущата температура.
• От екрана на главното меню можете да влезете в екрана за наблюдение чрез натискането
на бутона [Back] (Назад).
БЪЛГАРСКИ
Режим
Инструкции
Стайна
температура
Вижда се стайната температура
Температура
на входа
Вижда се температурата на входа
Температура
на изхода
Вижда се температурата на изхода
DHW
температура
Вижда се DHW температурата
(Показва се само в режим "DHW отопление")
Температура
от слънчева
топлина
Вижда се температурата от слънчева светлина
(Показва се само в режим "DHW водно отопление")
24 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Режим 2-ра верига
БЪЛГАРСКИ
Режим
Инструкции
Температура
на стая 1
Вижда се температурата на стая 1
Температура
на стая 2
Вижда се температурата на стая 2
Температура
на входа
Вижда се температурата на входа
Температура
на изхода
Вижда се температурата на изхода
DHW
температура
Вижда се DHW температурата
(Показва се само в режим "DHW отопление")
Температура
от слънчева
топлина
Вижда се температурата от слънчева светлина
(Показва се само в режим "DHW водно отопление")
НАСТРОЙВАНЕ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ 25
НАСТРОЙВАНЕ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ
Вход в настройката "Заключване"
OK
Lock (заключване) – all (всички), on/off (вкл./изкл.), mode
(режим), DHW lock (DHW заключване)
• С тази функция се заключват бутоните на дистанционното управление, за да не могат
деца и други лица да го използват без разрешение.
• Това е функция за ограничаване на желания температурен диапазон, който може да се задава от
кабелното дистанционно управление.
Режим
Заключване на всички
Вкл./изкл. на Заключване
Заключване на режим
Заключване на DHW
Инструкции
Заключва действието на всички бутони на дистанционното управление.
Заключва действието на бутона "Включване/изключване" на дистанционното управление.
Заключва бутона за режима на работа на дистанционното управление
Заключва бутона за включване/изключване на DHW на дистанционното управление
ЗАБЕЛЕЖКА
• Заключване на DHW не се използва, когато DHW резервоара не е инсталиран.
• Ако желаете да разберете повече информация, вижте в раздела "Информация за монтирането".
ЗАБЕЛЕЖКА
В централния контролер, когато е зададено заключване на температурния диапазон на
централното управление, настройката за заключване на температурата на кабелното
дистанционното управление се изчиства. Температурната промяна от външно оборудване се
отразява независимо от заключването на температурния диапазон на дистанционното управление.
БЪЛГАРСКИ
• На екрана на менюто натиснете бутона [<, >(ляво/дясно)], за да изберете категорията
"Настройване на заключване", и натиснете бутона [OK], за да влезете в екрана със
списъка с настройки за заключване.
• Ако в списъка с настройки за заключване натиснете бутона [∧,∨(нагоре/надолу)], можете
да включвате/изключвате съответната функция за заключване.
26 НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
Влизане в таймера и метод на настройка
БЪЛГАРСКИ
• На екрана на менюто натиснете бутона [<, >(ляво/дясно)], за да изберете категорията
"Таймер", и натиснете бутона [OK], за да влезете в екрана със списъка с настройки за
таймер.
• На екрана със списъка с настройки за таймер натиснете бутона [∧,∨(нагоре/надолу)], за
да изберете таймерът за настройване, и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния
екран.
• След задаване на стойността, когато натиснете бутона [OK], таймерът се активира.
• След задаване на стойността, ако натиснете бутона [Back], променената стойност няма да
се приложи.
OK
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР 27
Обикновен таймер
Лесно можете да настроите таймера в диапазон 1~7 часа на единици по 1 час.
БЪЛГАРСКИ
OK
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако продуктът е включен, таймерът го изключва след изтичане на съответното време.
Ако продуктът е изключен, таймерът го включва след изтичане на съответното време.
Ако таймерът е включен/изключен преди неговото действие да започне, зададеният
таймер се изчиства.
28 НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
Резервация за включване
Продуктът се включва автоматично в зададеното време на таймера.
БЪЛГАРСКИ
Той има 2 формата за време – 12-часов (AM/PM) или 24-часов.
ЗАБЕЛЕЖКА
Дори "Резервиране на включване" да е включено/изключено след настройването и
преди задействането на таймера, зададеният таймер не се изчиства.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР 29
Резервация за изключване
Продуктът се изключва автоматично в зададеното време на таймера.
БЪЛГАРСКИ
Той има 2 формата за време – 12-часов (AM/PM) или 24-часов.
ЗАБЕЛЕЖКА
Дори "Резервиране на изключване" да е включено/изключено след настройването и
преди задействането на таймера, зададеният таймер не се изчиства.
30 НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК
НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК
Как да влезете в Schedule (График)
БЪЛГАРСКИ
• В екрана на менюто натиснете бутона [<,>(наляво/надясно)], за да изберете категорията
"График", и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана със списъка с настройки
за график.
• На екрана със списъка с настройки за график натиснете бутона [∧,∨(нагоре/надолу)], за
да изберете менюто за настройване, и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния
екран.
• Има 3 възможности при формулировката на график, в зависимост от функцията на
продукта.
- Стая
- Топла вода
- Нагревател на резервоара за топла вода
OK
ЗАБЕЛЕЖКА
Въпреки че има опция за график за нагревател на резервоар за топла вода, тя не може
да бъде активирана в случай, че се извършва действие по стерилизация.
НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК 31
Дневен график
Това е функцията за проверка на статуса на таймера (графика), запазен в дистанционното
управление.
• В списъка на графика изберете категорията за статус на дневния график и натиснете
бутона [OK], за да преминете към подробния екран за статус на дневния график.
• Можете да използвате бутона [<,>(наляво/надясно)], за да проверявате информацията от
таймера за други дати.
БЪЛГАРСКИ
• Можете да използвате бутона [∧,∨(нагоре/надолу)] на дистанционното управление, за да
проверявате другата информация от таймера на съответната дата.
• Изберете информацията за таймера и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана
за редактиране на съответния таймер.
ЗАБЕЛЕЖКА
В екрана за статуса на дневния график, дори таймерът (график) да е зададен, ако
съответната дата е обозначена като дата за изключение, графикът няма да бъде
изпълнен.
Препоръчват се по-малко от 5 графика за един ден.
32 НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК
Schedules & Edit (Графици и редактиране)
Това е функцията за проверка на статуса на таймера (графика), запазен в дистанционното
управление.
• В списъка на графика изберете категорията за статус на дневния график и натиснете
бутона [OK], за да преминете към подробния екран за статус на дневния график.
• Можете да използвате бутона [<,>(наляво/надясно)] на дистанционното управление, за да
проверявате информация от таймера за друга.
БЪЛГАРСКИ
Можете да проверявате
информацията за
действието на зададения
таймер (включване /
изключване на действие,
режим на работа, желана
температура), време на
таймера, период и ден от
седмицата.
• Можете да редактирате информацията на таймера за запазените графици.
- Изберете графика за редактиране с бутона [∧,∨(нагоре/надолу)] и натиснете бутона
[OK], за да преминете към екрана за редактиране.
• Изберете информацията за таймера и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана
за редактиране на съответния таймер.
< Ако графикът е променен >
< Ако графикът е изтрит >
НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК 33
Графици и редактиране – добавяне на график
Описание на етапите в Add schedule ("Добавяне на график")
БЪЛГАРСКИ
Етап 1. Задаване на период
Етап 2. Задаване на ден от
седмицата
Етап 3. Настройване на време
Етап 4. Работна настройка
Добавянето на график е
завършено
Етап 1: задава периода за изпълнение на таймера.
Етап 2: задава деня от седмицата за изпълнение на таймера.
- Можете да избирате "Everyday (всеки ден) / Weekend (уикенд) / Weekdays (дни от
седмицата) / Individual selection (индивидуален избор)".
Етап 3: задава времето за започване на таймера.
Етап 4: задава информацията за действие на таймера.
- Ако е избрано "Stop" (спиране), не можете да задавате режим/температура
Когато етапите от 1 до 4 са завършени, заедно със съобщението "schedule is added"
(графикът е добавен), екранът преминава на "View and edit schedule" ("Изглед и
редактиране на график").
34 НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК
Exception day (ден за изключение)
БЪЛГАРСКИ
Тази функция спира действието в зададения на таймера ден.
• В списъка на графика изберете категорията за ден за изключение и натиснете бутона
[OK], за да преминете към екрана за неговия избор.
• На този екран можете да проверявате, както и да добавяте/променяте/изтривате
запазената в дистанционното управление информация за деня за изключение.
- За да добавите ден за изключение, на подробния екран за регистриране на ден за
изключение определете година/месец/ден и натиснете бутона [OK], за да запазите деня
за изключение.
- Изберете деня за изключение с бутона [∧,∨(нагоре/надолу)] и натиснете бутона [OK], за
да преминете към екрана за редактиране.
- В екрана за редактиране на ден за изключение можете да проверявате, изтривате и
променяте настройките на съответния ден.
- След като промените информацията, трябва да я запазите.
НАСТРОЙВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД 35
НАСТРОЙВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА
ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД
Свързване на интерфейс за измервателен уред
OK
В тази функция има 2 опции – modbus адрес и тяло. С активирането на опцията modbus
адрес избирате един адрес (B0 или B1) или не използвате. След това избирате входа и
спецификацията в диапазон 0000,0 ~ 9999,9 [пулс/kW], както е показано на фигурата подолу.
БЪЛГАРСКИ
Това е функцията за проверка на статуса на енергия и мощност на екрана. Тя събира и
изчислява данни за мощността или калоричността, за да създаде данни за наблюдение на
енергията и предупредителни съобщения за енергията. Тази функция може да бъде
активирана в инсталационен режим.
36 НАСТРОЙВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД
Информация за интерфейс за измервателен уред
Тя предоставя полезна информация за количеството енергия и мощност през
седмицата/месеца/годината. С отварянето на опцията "Енергия" тези елементи се показват
на екрана.
БЪЛГАРСКИ
Незабавна мощност
Мощност/калоричност
Информацията включва незабавна енергия, както и използване на енергия/калории до
годишен тренд.
Настройка на енергия
В допълнение са възможни различни настройки за енергията, както е показано по-долу.
Текущата стойност достига определената целева стойност и Ви уведомява на екрана.
НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ 37
НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Вход в настройките за функции
OK
БЪЛГАРСКИ
За да влезете в показаното в долната част меню, трябва да влезете в менюто за
настройване на функции, както следва.
• На екрана на менюто натиснете бутона [<,>(ляво/дясно)], за да изберете категорията
настройки, и натиснете бутона [OK], за да преминете към списъка с настройки.
• В списъка с настройки изберете категорията за настройване на функции и натиснете
бутона [OK], за да влезете в списъка с настройки на функции.
38 НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Настройване на функция
БЪЛГАРСКИ
Меню
Инструкции
Време на режим
"Нисък шум"
С тази функция се задава времето на започване и завършване на
действието на режима за нисък шум на външното тяло.
Wi-Fi сдвояване
С тази функция може да се извършва отдалечено управление на
вътрешното тяло през мрежа.
Ако изберете управление на температурата на водата
Настройване на
(изходяща/входяща), тази опция се активира на екрана. С тази
температура на водата
функция се задава целевата температура на водата.
Бойлер от външен
доставчик
С тази функция се свързва бойлер от други компании. (Тази
функция може да бъде активирана след задаване на всяка
стойност в инсталационен режим.)
НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ 39
Време на режим "Нисък шум"
OK
ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията за задаване на режим на нисък шум може да бъде зададена само когато M/S
функцията на външното тяло в инсталационна настройка е зададена на “Master”.
Функцията за задаване на време на режим на нисък шум е налична само при някои
продукти.
!
ВНИМАНИЕ
Ако функцията не се използва, моля, изключете я.
Когато влезете в режим на нисък шум, охладителният капацитет може да намалее.
БЪЛГАРСКИ
С тази функция се задава времето на започване и завършване на действието на режима за
нисък шум на външното тяло.
• В списъка с настройки на функции изберете категорията "Време на режим за нисък шум" и
натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- След задаване на времето за започване и приключване, натиснете бутона [OK], за да
преминете към списъка на по-горно ниво.
- Ако времето на започване и времето в момента са едни и същи, външното тяло влиза в
режим на нисък шум и на екрана за наблюдение се появява съобщението "В режим на
нисък шум на външното тяло".
- Ако времето на започване и времето в момента са едни и същи, режимът за нисък шум
на външното тяло се изчиства.
40 НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Wi-Fi сдвояване
С тази функция може да се извършва отдалечено управление на вътрешното тяло през
мрежа.
БЪЛГАРСКИ
OK
НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ 41
Настройване на температура на водата
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция не е по подразбиране.
Тя може да бъде активирана след задаване на стойност в инсталационен режим.
БЪЛГАРСКИ
Ако изберете управление на температура на въздух+вода, тази функция е изброена на
дисплея за настройване на функции. С тази функция се задава целевата температура на
водата.
42 НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Бойлер от външен доставчик
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция не е по подразбиране.
Тя може да бъде активирана след задаване на стойност в инсталационен режим.
БЪЛГАРСКИ
Функция за задаване дали да се използва инсталирана функция от външен доставчик.
Ако режимът на тази функция е зададен на "Ръчно", можете да задавате температура на
бойлера и хистерезиса.
Както е показано по-долу, след като всяка настройка е завършена в инсталационен режим,
опцията за бойлер от външен доставчик се активира в списъка с настройки.
Режимите на включване/изключване на тази опция се отварят чрез простото и лесно
натискане на бутона "<" or ">".
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 43
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Вход в потребителските настройки
OK
Потребителски настройки
• Можете да задавате потребителските функции за продукта.
• Някои функции може да не са налични при някои типове продукти.
Меню
Език
Температурна единица
Таймер за скрийнсейвър
Яркост на LCD екран при неактивност
Дата
Време
Лятно време
Парола
Инструкции
Задайте езика за дистанционното управление.
Задайте температурната единица, която да се показва на дистанционното управление.
Регулирайте времето за изключване на екрана на дистанционното управление.
Регулирайте яркостта на дистанционното управление.
Задава датата, която се показва на дистанционното управление.
Задава часа, който се показва на дистанционното управление.
Задайте лятното време в дистанционното управление.
Задайте паролата за предотвратяване на неупълномощени
промени в настройките на дистанционното управление.
Стартиране на график
Стартирайте всички настройки на таймер в дистанционното управление.
Тема
Задайте темата на екрана на дистанционното управление.
Рестартиране на системата Рестартирайте дистанционното управление.
БЪЛГАРСКИ
За да влезете в показаното в долната част меню, трябва да влезете в менюто за
потребителски настройки, както следва.
• Изберете категорията за настройки и натиснете бутона [OK], за да влезете в списъка с
настройки.
• Изберете категорията за потребителски настройки и натиснете бутона [OK], за да влезете
в списъка с потребителски настройки.
44 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Език
Задайте езика за дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията "Език" и натиснете бутона
[OK], за да влезете в подробния екран.
• Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава
към предишния екран.
БЪЛГАРСКИ
OK
Език
한국어
English
Deutsche
Italiano
Español
Русский
Polski
Português
Français
中国
Čeština
Türk
Nederlands
Românesc
ελληνικά
Magyar
Български
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 45
Температурна единица
Задайте температурната единица, която да се показва на дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Температурна
единица" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
БЪЛГАРСКИ
OK
Стойност
!
Целзий
Фаренхайт
ВНИМАНИЕ
Функцията за температурна единица може да не работи или да работи по различен начин
при някои продукти. Не можете да задавате температурната единица в подчиненото
кабелно дистанционно управление.
46 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Таймер за скрийнсейвър
Регулирайте времето за изключване на екрана на дистанционното управление.
• Изберете следните стойности на настройки с бутона [<,>(ляво/дясно)].
БЪЛГАРСКИ
Стойност
15 секунди
!
30 секунди (по подразбиране)
1 мин
ВНИМАНИЕ
Избирането на по-продължително време в режим готовност на екрана ще намали живота на
LCD екрана.
Яркост на LCD екран при неактивност
Регулирайте яркостта на дистанционното управление.
• Изберете следните стойности на настройки с бутона [<,>(ляво/дясно)].
Стойност
0%
!
10 %
(по подразбиране)
20 %
30 %
ВНИМАНИЕ
Избирането на по-ярък екран в режим готовност ще намали живота на LCD екрана.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 47
Дата
Задава датата, която се показва на дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията Date (Дата) и натиснете бутона
[OK], за да преминете към екрана с детайли.
• Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава
към предишния екран.
БЪЛГАРСКИ
OK
48 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Време
БЪЛГАРСКИ
Задава часа, който се показва на дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията Time (Час) и натиснете бутона
[OK], за да преминете към екрана с детайли.
• Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава
към предишния екран.
• Показването на времето на екрана може да бъде по стандарт AM/PM или 24-часов
формат.
OK
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 49
Лятно време
OK
БЪЛГАРСКИ
Задайте датите за време на пестене през светлата част на деня в дистанционното
управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Лятно време" и
натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- Лятно време: системата за преместване с 1 час напред от пролетта, когато денят става
по-дълъг, и връщане назад през есента, когато става по-къс.
- Когато стане 02:00 часа на датата на започване на ЛЧВ, текущото време се променя на
03:00 часа, а когато стане 02:00 часа на датата на завършване на ЛЧВ, текущото време
се променя на 01:00 часа.
50 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Парола
БЪЛГАРСКИ
Задайте паролата за предотвратяване на неупълномощени промени в настройките на
дистанционното управление.
• Изберете категорията за задаване на потребителска парола и натиснете бутона [OK], за
да влезете в подробния екран.
- Ако паролата е зададена, когато влизате в “меню – настройка”, трябва да въвеждате
парола, за да влизате в списъка с настройки.
- Ако сте забравили паролата, можете да я стартирате, като използвате инсталационната
настройка “стартиране на парола”.
Стартираната парола е “0000”.
OK
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 51
Стартиране на график
Стартирайте всички настройки на таймер в дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Стартиране на
график" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- Натиснете бутона с отметка, за да стартирате таймера за сън/обикновения таймер,
таймера вкл./изкл., график и ден за изключение на дистанционното управление.
БЪЛГАРСКИ
OK
52 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Тема
Задайте темата на екрана на дистанционното управление.
• Изберете бяла или черна с бутона [<,>(наляво/надясно)].
БЪЛГАРСКИ
Рестартиране на системата
Рестартирайте дистанционното управление.
• В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Рестартиране на
системата" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- В подробния екран, когато натиснете бутона [OK], се показва изскачащо съобщение.
Натиснете бутона с отметка, за да рестартирате системата.
- За принудително рестартиране натиснете бутона [On/Off + Back] в продължение на 5
секунди.
OK
ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОБСТВЕНИКА 53
ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОБСТВЕНИКА
Структура на менюто
Меню
Заключено
Вкл./изкл. на Заключване ........................................................................25
Заключване на режим
........................................................................25
Обикновен таймер
........................................................................27
Таймер
Резервация за включване
Резервация за изключване
........................................................................28
........................................................................29
График
Daily Schedule (Дневен график) ........................................................................31
Schedules & Edit
........................................................................32
(Графици и редактиране)
Ден за изключение
........................................................................34
Енергия
Свързване на интерфейс за измервателен уред ....................................................35
Информация за интерфейс за измервателен уред ....................................................36
Незабавна мощност
.........................36
Мощност/калоричност .........................36
Настройка на енергия .........................36
Настройка
Функция
Време на режим "Нисък шум" .........................39
Wi-Fi сдвояване
.........................40
Настройване на температура на водата .........................41
Бойлер от външен доставчик .........................42
БЪЛГАРСКИ
Заключване на всички ........................................................................25
54 ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОБСТВЕНИКА
Потребител
Език
.........................44
Температурна единица .........................45
Таймер за скрийнсейвър .........................46
БЪЛГАРСКИ
Яркост на LCD екран при неактивност .........................46
Дата
.........................47
Време
.........................48
Лятно време
.........................49
Парола
.........................50
Стартиране на график .........................51
Тема
.........................52
Рестартиране на системата .........................52
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОСТАТ 55
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОСТАТ
Терминът "термостат", който е широко използван в тази глава, е вид допълнителна
принадлежност от външен доставчик. LG Electronics не осигурява термостат. Той трябва да
бъде осигурен от външен доставчик.
Стайният термостат може да бъде използван за лесно и удобно управление. За да се
оползотвори термостата по-ефикасно и правилно, настоящият раздел предоставя
информация за използването на термостата.
!
ВНИМАНИЕ
• Някои типове електромеханични термостати са с вградено забавяне, за да предпазват
компресора. В този случай промяната на режима може да отнема повече време, отколкото
потребителят е очаквал. Моля, прочетете ръководството за експлоатация на термостата,
ако продуктът не реагира бързо.
• Задаването на температурен диапазон чрез термостата може да се различава от това на
продукта. Зададената температура на загряване или охлаждане трябва да бъде избирана
в рамките на температурния диапазон на продукта.
Как да използвате термостат
За да разберете как да го включвате и изключвате, как да задавате желана температура,
как да променяте режима на работа и т.н., прочетете ръководството за експлоатация,
предоставено от производителя на термостата.
БЪЛГАРСКИ
Когато термостатът е взаимозаключен, предметът на функцията Thermo On/Off е
ограничена до термостата
56 АВАРИЙНА РАБОТА
АВАРИЙНА РАБОТА
• Дефиниции на термините
БЪЛГАРСКИ
- Неизправност: проблем, който може да спре работата на системата и тя да бъде
възобновена временно с ограничена функционалност без сертифицирана професионална
помощ.
- Грешка: проблем, който може да спре работата на системата и тя да бъде възобновена
единствено след сертифицирана професионална проверка.
- Авариен режим: временно функциониране на загряването при възникване на
неизправност.
• Цел на въвеждането на термина "Неизправност"
- За разлика от климатика, термопомпата въздух-вода обикновено работи през целия зимен
сезон без никакво спиране на системата.
- Ако в системата възникне някакъв проблем, който не е критичен за нейната работа по
генериране на топлинна енергия, тя може временно да продължи да работи в авариен
режим по решение на потребителя.
• Класифицирана неизправност
- Неизправността се разделя на две нива в зависимост от сериозността на проблема. : лека
и тежка неизправност
- Лека неизправност: неизправност в сензора. В повечето случаи тази неизправност се
дължи на проблеми със сензорите. Уредът работи в авариен режим (ниво 1).
- Тежка неизправност: проблем с компресорния цикъл. Извършва се работа в авариен
режим (ниво 2) чрез електронагревател по избор.
- Неизправност в опциите: има проблем с работата на определени опции, например
загряване на водния резервоар. При тази неизправност проблемната опция се възприема
като неинсталирана на системата.
• Ниво на аварийна работа
Когато ТПВВ има неизправност
(1) Ако няма функция за преценяване на възможността за работа: след възникване на
грешка, основно във вътрешното тяло, ТПВВ спира. От друга страна Remocon позволява
на продукта да активира включването/изключването на работа. (On (Включен): авариен
режим)
- Лека/тежка неизправност: може да работи само отоплението
- Критична неизправност: пълно спиране
- Приоритет за отстраняване: Критична > Тежка > Лека
(2) Ако има функция за преценяване на възможността за работа: в зависимост от статуса
лека/тежка/критична неизправност, на екрана се появява изскачащо съобщение.
- Лека неизправност: отоплението/охлаждането могат да работят
- Тежка неизправност: може да работи само отоплението
- Критична неизправност: заявка до сервизния център
- ТПВВ започва работа, когато потребителят натисне бутона ОК на изскачащия
прозорец.
АВАРИЙНА РАБОТА 57
• Двойна неизправност: неизправност на опция с лека или тежка
неизправност
• Аварийната работа не се възобновява автоматично след
прекъсване на главното електрозахранване.
- При нормални условия информацията за работата на продукта се възстановява и
автоматично се рестартира след прекъсване на главното електрозахранване.
- Но при авариен режим автоматичното рестартиране е забранено с цел предпазване на
продукта.
- Поради това потребителят трябва да рестартира продукта след спиране и пускане на
захранването, когато е протичал авариен режим.
БЪЛГАРСКИ
- Ако възникне неизправност на опция в комбинация с лека (или тежка) неизправност,
системата отдава по-голям приоритет на леката (или тежка) неизправност и работи при
условията на възникнала лека (или тежка) неизправност.
- Поради това понякога загряването на вода за санитарни цели може да бъде невъзможно
при режим на аварийна работа. Когато санитарната вода не се загрява по време на
аварийна работа, проверете дали сензорът на санитарната вода и съответните кабели са
наред.
58 ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
Дейности по поддръжка
За да се осигури оптимално състояние на продукта, трябва периодично да се извършват
определен брой проверки и инспекции на уреда и неговото окабеляване, за предпочитане
веднъж годишно. Поддръжката трябва да се извършва от Вашия местен техник, който има
договор с нас.
БЪЛГАРСКИ
Когато уредът не работи добре...
!
ВНИМАНИЕ
• Ако продуктът не се използва дълго време, горещо
препоръчваме да не се изключва захранването на продукта.
• Когато за първи път се приложи захранване, започнете
работа с продукта след предварително загряване от 2 часа.
За предпазване на уреда чрез увеличаване на
температурата на маслото на компресора.
• Ако не е подадено захранване, няма да се извършат някои
специални действия за защита на продукта (например
система против заключване на водната помпа).
Незабавно се обадете за сервизна помощ в следните
случаи:
• Възникване на неестествени проявления като миризма на изгоряло, висок шум и т.н.
Спрете уреда и изключете прекъсвача. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами или
да рестартирате системата в такива случаи.
• Главният захранващ кабел е твърде горещ или повреден.
• Генерира се код за грешка от самодиагностиката.
• От уреда тече вода.
• Превключвател, прекъсвач (предпазен, заземителен) или бушон не работи правилно.
Потребителят трябва да извършва рутинни проверки и почистване, за да се избегне
незадоволителна работа на уреда.
При специални ситуации работата трябва да бъде извършвана единствено от сервизен
техник.
!
ВНИМАНИЕ
• При вода с добавен солен разтвор изпускателният клапан на спирателния вентил трябва
да бъде свързан със спомагателен контейнер.
• Не докосвайте смесваната със соления разтвор вода.
• Когато от тръбата се получи теч на вода със солен разтвор, не пускайте уреда и се
свържете с търговеца, продавача или оторизиран сервиз.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising