LG | S24EQ.NSK | User manual | LG S24EQ.NSK Ръководство на потребителя

LG S24EQ.NSK Ръководство на потребителя
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
KLIMATYZATOR
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i
przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.
Ta instrukcja obsługi jest uproszczoną wersją oryginalnej instrukcji. Oryginalną instrukcję
obsługi można pozyskać ze strony www.lg.com.
TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
BG
Български
HR
Hrvatski
PL
Polski
HU
Magyar
www.lg.com
P/NO: 5401156176 rev.:d
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA............................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................ 4
UŻYTKOWANIE...........................................................................11
Uwagi dotyczące pracy urządzenia............................................................... 11
Elementy i funkcje.......................................................................................... 11
Pilot zdalnego sterowania.............................................................................. 12
Informacja dotycząca oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom
open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za
kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po
przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po
ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
Poniższe symbole są widoczne na jednostkach wewnętrznych i
zewnętrznych. (dla R32)
Ten symbol oznacza, że to urządzenie zawiera
łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku
czynnika chłodniczego i kontaktu z zewnętrznym
źródłem zapłonu istnieje ryzyko pożaru.
Ten symbol informuje o konieczności dokładnego
przeczytania Instrukcji obsługi.
Ten symbol informuje pracowników serwisowych o
konieczności obsługi tego sprzętu zgodnie z Instrukcją
montażu.
Ten symbol wskazuje dostępność informacji w Instrukcji
obsługi lub Instrukcji montażu.
3
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków
ostrożności obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i
wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i
doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Montaż
•Nie
•
montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w
miejscu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku urządzenia.
•Należy
•
skontaktować się z autoryzowanym instalatorem/serwisem
podczas instalacji lub przenoszenia klimatyzatora.
•Bezpiecznie
•
zamontować panel i obudowę jednostki.
4
PL
•Nie
•
montować klimatyzatora w miejscu, gdzie przechowywane są
łatwopalne ciecze lub gazy, takie jak benzyna, propan,
rozcieńczalnik itp.
•Należy
•
upewnić się, że przewody zasilające łączące jednostki
wewnętrzne i zewnętrzne nie są zbyt mocno naciągnięte podczas
instalacji klimatyzatora.
•Należy
•
użyć standardowego wyłącznika obwodu i bezpiecznika,
które są zgodne z wartościami klimatyzatora.
•Nie
•
wtłaczać powietrza ani innego gazu do instalacji poza
przeznaczonym do tego czynnikiem chłodniczym.
•Należy
•
użyć niepalnego gazu (azot) w celu sprawdzenia, czy
występują wycieki i w celu oczyszczenia instalacji z powietrza,
wilgoci i innych zanieczyszczeń; użycie skompresowanego
powietrza lub łatwopalnego gazu może spowodować pożar lub
eksplozję.
•Połączenie
•
przewodów wewnętrznych/zewnętrznych powinno być
dobrze zabezpieczone, a przewód powinien być poprawnie
poprowadzony, aby nie występowała siła wyciągająca przewód z
zacisków przyłączeniowych. Nieprawidłowe lub luźne połączenia
mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
•Wykonać
•
dedykowaną instalację elektryczną zasilania i wyłączniki
obwodu przed użyciem klimatyzatora.
•Nie
•
łączyć przewodu uziemienia do instalacji gazowej budynku,
piorunochronu czy przewodu uziemienia telefonu.
•Nie
•
należy zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych.
Działanie
•Należy
•
upewnić się, że używane są jedynie części wymienione na
liście części serwisowych. Nigdy nie należy próbować
modyfikować urządzenia.
•Należy
•
upewnić się, by lokalizacja agregatu nie była miejscem
zabawy dzieci.
•Usuwać
•
baterie w miejscu, w którym nie występuje
niebezpieczeństwo pożaru.
•Używać
•
jedynie czynnika chłodniczego określonego na etykiecie
klimatyzatora.
5
PL
•Odciąć
•
zasilanie, jeżeli występuje nietypowy hałas, zapach lub
dym dochodzący z klimatyzatora.
•W
• pobliżu klimatyzatora nie zostawiać łatwopalnych substancji,
takich jak benzyna, benzen lub rozpuszczalnik.
•Należy
•
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym,
w przypadku gdy klimatyzator zanurzony jest w wodach
powodziowych.
•Nie
•
używać klimatyzatora przez dłuższy czas w małym
pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji.
•W
• przypadku wycieku gazu (freon, propan, gaz LPG itp.) dobrze
wywietrzyć przed ponownym użyciem klimatyzatora.
•Aby
•
wyczyścić wnętrze urządzenia, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. Użycie
niewłaściwych detergentów może spowodować korozję lub
uszkodzenie jednostki.
•Należy
•
upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane,
podczas jednoczesnej pracy klimatyzatora i urządzenia
grzewczego (np. grzejnik).
•Nie
•
blokować wentylacji klimatyzowanego pomieszczenia.
•Nie
•
wkładać rąk lub innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza
podczas pracy klimatyzatora.
•Należy
•
upewnić się, że przewód zasilania nie jest brudny, luźny
lub zepsuty.
•Nigdy
•
nie dotykać, obsługiwać lub naprawiać klimatyzatora
mokrymi rękami.
•Nie
•
umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania.
•Nie
•
umieszczać grzejnika lub innych urządzeń grzewczych w
pobliżu przewodu zasilania.
•Nie
•
modyfikować lub przedłużać przewodu zasilania. Zadrapania
lub odchodzenie izolacji na przewodzie zasilania może skutkować
pożarem lub porażeniem elektrycznym. Taki przewód powinien
zostać wymieniony.
•Natychmiast
•
wyłączyć zasilanie w przypadku przerwy w dostawie
prądu lub burzy.
6
PL
•Należy
•
zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany
ani uszkodzony podczas eksploatacji urządzenia.
•Nie
•
wolno dotykać rury z czynnikiem chłodzącym oraz żadnej
części wewnętrznej, gdy urządzenie pracuje lub zaraz po jego
wyłączeniu.
Konserwacja
•Nie
•
czyścić urządzenia poprzez natryskiwanie wody bezpośrednio
na produkt.
•Przed
•
czyszczeniem lub konserwacją, odłączyć zasilanie i
poczekać, aż wentylator się zatrzyma.
Bezpieczeństwo techniczne
•Montaż
•
lub naprawy wykonywane przez nieautoryzowane osoby
mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
•Osoby
•
pracujące przy obwodzie czynnika chłodniczego lub go
otwierające powinny posiadać ważny certyfikat, wydany przez
uznaną w branży instytucję certyfikującą, potwierdzający
umiejętności bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi zgodnie
z wymaganymi w branży specyfikacjami. (dla R32)
•Prace
•
serwisowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z
zaleceniami producenta. Konserwację i naprawy wymagające
pomocy innych przeszkolonych specjalistów należy wykonywać
pod nadzorem osoby przygotowanej do pracy z łatwopalnymi
czynnikami chłodniczymi. (dla R32)
•Informacje
•
zawarte w tej instrukcji przeznaczone są do użycia
przez wykwalifikowanego specjalistę który został zaznajomiony z
procedurami bezpieczeństwa i wyposażony w odpowiednie
narzędzia i przyrządy pomiarowe.
•Zawsze
•
należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji
zawartych w tym podręczniku, gdyż niestosowanie się do nich
może skutkować wadliwym działaniem sprzętu, uszkodzeniem
mienia, obrażeniami osobistymi i/lub śmiercią.
7
PL
•Urządzenie
•
powinno zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi
przepisami dot. zasilania elektrycznego.
•Gdy
•
zachodzi potrzeba wymiany kabla zasilającego, wymiana
powinna być wykonana przez autoryzowany personel używający
jedynie oryginalnych części zamiennych.
•Niniejsze
•
urządzenie musi być prawidłowo uziemione w celu
zminimalizowania ryzyka porażenia elektrycznego.
•Nie
•
użytkować klimatyzatora bez sprawnego uziemienia.
•Mocowanie
•
zacisku uziemienia adaptera do śruby gniazdka
ściennego nie uziemia urządzenia, chyba że śruba jest metalowa,
nieizolowana a gniazdko ścienne jest uziemione przez
okablowanie domowe.
•Jeżeli
•
użytkownik posiada jakiekolwiek wątpliwości, czy
klimatyzator jest poprawnie uziemiony, obwód zasilania powinien
zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego elektryka.
•Czynnik
•
chłodniczy stosowany w urządzeniu wymagają
specjalnych procedur usuwania. Wszelkie czynności serwisowe
związane z rozszczelnieniem układu chłodzenia muszą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany do tego personel
posiadające odpowiednie uprawnienia.
•Jeżeli
•
przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z
odpowiednimi kwalifikacjami.
•Urządzenie
•
należy umieścić w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu o kubaturze odpowiadającej podanym
wymaganiom. (dla R32)
•Urządzenie
•
należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie ma
urządzeń wymagających do pracy nieprzerwanie płonącego ognia
(np. gazowe podgrzewacze wody) oraz źródeł zapłonu (np.
grzejnik elektryczny).
•Urządzenie
•
należy umieścić tak, aby nie narażać go na
uszkodzenia mechaniczne.
8
PL
UWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego
funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu
podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych
środków ostrożności obejmujących poniższe:
Montaż
•Nie
•
montować klimatyzatora na obszarze bezpośrednio
narażonym na wiatr morski (rozpylana sól).
•Prawidłowo
•
zamontować wąż odpływowy w celu grawitacyjnego
odprowadzania skroplin.
•Zachować
•
ostrożność podczas rozpakowywania i montażu
klimatyzatora.
•Nie
•
dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego podczas
montażu lub naprawy.
•Transportować
•
klimatyzator przez dwie lub więcej osób lub przy
użyciu wózka widłowego.
•Zamontować
•
zewnętrzną jednostkę w taki sposób, aby była
ochroniona przed słońcem. Nie umieszczać wewnętrznej jednostki
w miejscu, gdzie byłaby narażona na bezpośrednie promienie
słoneczne wpadające przez okno.
•Bezpiecznie
•
składować materiały opakowaniowe po śrubach,
wkrętach lub bateriach, używając odpowiedniego opakowania po
instalacji lub naprawie.
•Zamontować
•
klimatyzator w miejscu, gdzie hałas dochodzący z
zewnętrznej jednostki nie będą przeszkadzać sąsiadom.
Niedopełnienie tego punktu może skutkować konfliktem z
sąsiadami.
Działanie
•Usunąć
•
baterie, jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany
przez dłuższy czas.
9
PL
•Przed
•
uruchomieniem klimatyzatora po dłuższym postoju należy
upewnić się, że ma on zamontowane czyste filtry powietrza.
•Należy
•
upewnić się, że nie występuje wyciek czynnika
chłodzącego po zainstalowaniu lub naprawie klimatyzatora.
•Nie
•
umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
•Nigdy
•
nie wkładać baterii różnego typu lub zużytych i nowych
baterii w pilocie zdalnego sterowania.
•Nie
•
pozwolić, aby klimatyzator działał przez długi czas, gdy
wilgotność powietrza jest bardzo wysoka lub gdy drzwi lub okno
zostały otwarte.
•Zaprzestać
•
stosowania pilota zdalnego sterowania, jeżeli istnieje
wyciek z baterii. Jeżeli ubranie lub skóra zostały narażone na
kontakt z cieczą z nieszczelnej baterii, należy umyć je czystą
wodą.
•Nie
•
narażać ludzi, zwierząt lub roślin na dłuższe działanie
zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora.
•Jeżeli
•
ciecz z nieszczelnej baterii została połknięta, dokładnie
wypłukać wnętrze jamy ustnej i natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
•Nie
•
wolno pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
•Nie
•
używać produktu do celów specjalnych, takich jak
konserwowanie żywności, zabezpieczanie dzieł sztuki itp. Jest to
klimatyzator do celów konsumenckich, a nie precyzyjny system
ochładzania. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
•Nie
•
wolno ładować baterii sterownika.
Konserwacja
•Nigdy
•
nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas
usuwania filtra powietrza.
•Używać
•
solidnego stołka lub drabiny podczas czyszczenia,
konserwacji lub naprawy klimatyzatora na wysokości.
•Nigdy
•
nie używać agresywnych środków czyszczących lub
rozpuszczalników podczas czyszczenia klimatyzatora, Urządzenia
nie należy spłukiwać wodą. Używać miękkiej szmatki.
10
UŻYTKOWANIE
PL
Uwagi dotyczące pracy urządzenia
Sugestie dotyczące oszczędzania energii
••Nie wychładzać nadmiernie pomieszczeń. Może to być szkodliwe dla zdrowia i może powodować większe
zużycie prądu elektrycznego.
••Zablokować dostęp światła roletami lub zasłonami podczas działania klimatyzatora.
••Utrzymywać szczelnie zamknięte drzwi lub okna podczas działania klimatyzatora.
••Dostosować kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz
pomieszczenia.
••W celu szybkiego schłodzenia (ogrzania) pomieszczenia należy maksymalnie zwiększyć prędkość
wentylatora.
••Regularnie otwierać okna, aby wentylować pomieszczenie. Jakość powietrza może się pogarszać, jeżeli
klimatyzator jest używany przez dłuższy czas.
••Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zebrane w filtrze powietrza mogą
blokować przepływ powietrza lub osłabić funkcje chłodzenia/osuszania powietrza.
Elementy i funkcje
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Ekran pokojowy
9
8
1 Filtr powietrza
1 Wlot powietrza
2 Zasysanie powietrza (lamele
2 Wylot powietrza
wymiennika)
3 Panel przedni jednostki
4 Nawiew powietrza
5 Łopatka pozioma (regulacja
wertykalna)
6 Żaluzje pionowe (regulacja
3 Base plate
4 Przewód zasilający
5 Wąż odpływowy
6 Coolant piping
1 Żądana temperatura /
temperatura pokojowa
2 Rozmrażanie / Podgrzewanie
wstępne
3 Wi-Fi
4 Czasu
5 włączenia/wyłączenia
horyzontalna)
7 Przycisk awaryjnego włączenia/
wyłączenia
8 Wyświetlacz
9 Odbiornik sygnału
UWAGA
••Ilość i lokalizacja lampek kontrolnych może się różnić, ale dla wszystkich modeli ściennych zlokalizowane
są po prawej stronie jednostki wewnętrznej.
••Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
11
PL
Pilot zdalnego sterowania
Sposób obsługi
Wkładanie baterii
Skierować pilota w stronę odbiornika sygnału
znajdującego się po prawej stronie klimatyzatora
celem jego obsługi.
Jeżeli ekran wyświetlacza pilota zdalnego
sterowania zaczyna blednąć, należy wymienić
baterie. Włożyć baterie AAA (1,5 V) przed użyciem
pilota zdalnego sterowania.
1
Zdjąć obudowę baterii.
2
Włożyć nowe baterie i upewnić się, że
polaryzacja + i - baterii są odpowiednio
włożone.
UWAGA
••Pilot zdalnego sterowania może obsługiwać
również inne elektroniczne urządzenia, jeżeli jest
skierowany w ich stronę. Upewnić się, że pilot
skierowany jest w stronę odbiornika sygnału
właściwego klimatyzatora.
••Dla poprawnego działania użyć miękkiej
ściereczki, aby oczyścić nadajnik i odbiornik
sygnału.
Montaż uchwytu na pilota zdalnego
sterowania
W celu ochrony pilota zdalnego sterowania
zamontować uchwyt w miejscu chronionym przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
1
Wybrać bezpieczne i łatwo dostępne miejsce.
2
Zamocować uchwyt przez wkręcenie 2 śrub
przy pomocy śrubokręta.
12
••W przypadku gdy funkcja nie jest obsługiwana
przez dany produkt, podczas wyboru funkcji na
sterowniku jednostka nie potwierdzi jej przyjęcia
sygnałem dźwiękowym. Wyjątkiem jest wybór:
kierunku przepływu powietrza ( SWING ),
wyświetlacza zużycia energii (kW [3 s]), funkcja
jonizacji powietrza (
).
PL
Ustawianie bieżącego czasu
1
2
3
Obsługa klimatyzatora bez pilota
zdalnego sterowania
Włożyć baterie.
••Poniższa ikona zamiga na dole ekranu
wyświetlacza.
Nacisnąć przycisk
minuty.
lub
, aby wybrać
Nacisnąć przycisk SET/CANCEL, aby
zatwierdzić.
Można użyć przycisku ON/OFF jednostki
wewnętrznej w celu obsługi klimatyzatora, gdy pilot
zdalnego sterowania nie jest dostępny.
1
Otworzyć przednią pokrywę (Typ2) lub łopatkę
poziomą (Typ1).
2
Nacisnąć przycisk ON/OFF.
Typ1
UWAGA
••Kontrola czasowego Wł./Wył. dostępna jest po
ustawieniu bieżącego czasu.
Zmiana jednostki temperatury °C/°F
(Opcjonalne)
ON/OFF
Typ2
Ta funkcja zmienia jednostkę z °C na °F i
odwrotnie.
••Przycisnąć i przytrzymać przycisk
około 5 sekund.
SWING
℃↔℉ [5 s]
ON/OFF
przez
UWAGA
••Zbyt gwałtowne odchylenie łopatki poziomej może
spowodować uszkodzenie silnika krokowego
łopatki.
••Prędkość wentylatora ustawiona jest na wysoką.
••Poszczególne cechy mogą się różnić w
zależności od modelu klimatyzatora.
••Temperatura nie może zostać zmieniona podczas
używania przycisku awaryjnego ON/OFF.
••Dla modeli z funkcją chłodzenia i ogrzewania
temperatura ustawiona jest na 22-24 °C
13
PL
Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)
Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.
Funkcja dostępna
Przycisk
2
Ekran
Zmiana nastawy
temperatury w
pomieszczeniu w trybie
chłodzenia, ogrzewania
lub trybie
automatycznym
O
O
Tryb chłodzenia
O
O
Tryb ogrzewania
O
O
Tryb osuszania
O
O
Tryb wentylowania
O
O
Tryb automatyczny
O
O
JET
MODE
Tryb szybkiego
schładzania lub
ogrzewania
O
O
FAN
SPEED
Regulacja prędkości
wentylatora
O
O
Zmiana kierunku
nawiewu pionowo i
poziomo
O
O
FAN
SPEED
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
MODE
CANCEL
RESET
Multi
O
TEMP
*
dzielony
O
*
MODE
Pojedynczy
Włączanie/wyłączanie
klimatyzatora
-
*
Opis
wyświetlacza
SWING
SWING
UWAGA
••* funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od
funkcjonalności urządzenia.
••W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, wyświetlacz energii,
kontrola energii, tryb cichy oraz funkcja diagnostyki mogą nie być dostępne.
14
PL
Funkcja dostępna
Przycisk
Ekran
Opis
wyświetlacza
Pojedynczy
dzielony
Multi
2
Programator czasowy
O
O
-
Nastawa/Anulacja funkcji
specjalnych i
programatora
czasowego
O
O
-
Anuluje ustawienia
programatora
czasowego
O
O
-
Zmiana czasu
O
O
-
Włączanie/Wyłącznie
wyświetlacza jednostki
wewnętrznej
O
O
ROOM
TEMP
Prezentacja aktualnej
temperatury w
pomieszczeniu (pomiar
ze sterownika).
O
O
°C↔°F
[5 s]
Wybór jednostki
temperatury 'C lub 'F
O
O
Komfortowe ustawienie
kierunku nawiewu
powietrza
O
O
Prezentacja danych o
zużyciu energii
O
X
Tryb aktywnej kontroli
zużycia energii
O
X
Przeprowadzenie
diagnostyki urządzenia
O
X
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
CANCEL
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
*LIGHT
OFF
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
15
PL
Funkcja dostępna
Przycisk
Ekran
2
*
FAN
SPEED
MODE
-
Multi
O
O
(opcjonalny) (opcjonalny)
Tryb cichej pracy
jednostki zewnętrznej
O
X
Tryb samooczyszczania
O
O
Przywraca ustawienia
fabryczne sterownika
O
O
TEMP
*
JET
MODE
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
16
RESET
Pojedynczy
dzielony
Jonizator powietrza
FUNC.
*
Opis
wyświetlacza
UWAGA
1 ••Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.
••* funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od
funkcjonalności urządzenia.
••Nacisnąć przycisk SET/CANCEL, aby włączyć wybraną FUNC.
KÉZIKÖNYV
LÉGKONDICIONÁLÓ
Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél
mindig referenciaként.
Ez a kézikönyv az eredeti kézikönyv egyszerűsített változata. Az eredeti kézikönyvet
letöltheti a www.lg.com weboldalról.
TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
TARTALOMJEGYZÉK
A jelen kézikönyvben szereplő képanyag,
illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt
modelltől.
A kézikönyvet a gyártó bármikor
átdolgozhatja.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..........................................................3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK............................................................. 4
ÜZEMELTETÉS...........................................................................11
Megjegyzések az üzemeltetéshez................................................................. 11
Részek és funkciók........................................................................................ 11
Vezeték nélküli távvezérlő............................................................................. 12
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése
érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a
kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld
az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított
három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
HU
A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos
vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy
sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre
oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.
Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és
műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a
szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése
érdekében kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.
A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek
meg. (az R32 esetében)
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony
hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg
kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve,
tűzveszély áll fenn.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót
gondosan el kell olvasni.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a
telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a
berendezést.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll
rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben
vagy a telepítési kézikönyvben.
3
HU
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a
személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
óvintézkedéseket.
Gyermekek a háztartásban
A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket
is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet
alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást
kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen
arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Európai felhasználás:
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai,
érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a
használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék
biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges
veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást
vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
Üzembe helyezés
•Ne
• helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre,
ahonnan leeshet.
•A
• készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy
hivatalos szervizközpont segítségét.
•Gondoskodjon
•
a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos
beszereléséről.
4
HU
•Ne
• telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok,
például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
•Ügyeljen
•
rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő
csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a
légkondicionáló beszerelésekor.
•Használjon
•
a légkondicionáló névleges teljesítményének
megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
•Kizárólag
•
az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne
használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
•Használjon
•
éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a
levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok
használata tűz- és robbanásveszélyes.
•A
• beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A
vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan
feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A
szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet
okozhatnak.
•A
• légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön
elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék
számára.
•Ne
• kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy
telefon földvezetékére.
•Biztosítsa
•
a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
Üzemeltetés
•Ügyeljen
•
rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett
alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
•Gondoskodjon
•
róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a
kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
•Az
• elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban
helyezze el.
•A
• készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett
hűtőközeget használja.
5
HU
•Ha
• a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot
vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
•Ne
• tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy
hígítót a légkondicionáló közelében.
•Ha
• a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos szervizközponttal.
•Ne
• működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő
szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
•Gázszivárgást
•
követően (például freon, propán, LP gáz, stb.
kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan
szellőztesse ki a helyiséget.
•A
• készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra
vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén
korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
•Gondoskodjon
•
megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót
olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is
működik.
•Ügyeljen
•
rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne
legyenek elzáródva.
•A
• légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
•Gondoskodjon
•
róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és
repedésmentes, illetve feszes legyen.
•Soha
•
ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a
légkondicionálót nedves kézzel.
•Ne
• helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
•Ne
• helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel
közelébe.
•Ne
• alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen
keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek
és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki
kell cserélni.
•Áramszünet
•
vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket
az elektromos hálózatról.
6
HU
•Ügyeljen
•
rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön
meg a tápkábel.
•Működés
•
közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse
meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.
Karbantartás
•A
• készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a
termékre.
•Karbantartási
•
munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg amíg a ventilátor leáll.
Műszaki biztonsági előírások
•A
• készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező
esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
•Minden
•
olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek
megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie
érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól,
amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni
hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes
specifikációkkal. (az R32 esetében)
•A
• szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának
megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás
igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is
igényelnek, gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes
személy felügyelete alatt kell elvégezni. (az R32 esetében)
•A
• használati utasításban található információk olyan képesített
szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági
eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és
vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
•A
• jelen használati utasításban található előírások betartásának
elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz,
személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez
vezethet.
7
HU
•A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti
jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
•A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A
cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
•A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra
lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
•Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő
pólusát.
•Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat
burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem
biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat
rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali
csatlakozóaljzat pedig földelt.
•Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően,
akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az
áramkört villanyszerelővel.
•A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz
megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok
megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy
hasonló képesítésű szakemberrel.
•A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse
ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan
képzett személlyel.
•A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben
amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
(az R32 esetében)
•A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos
nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek
gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő).
•A készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai
sérülések bekövetkezését.
8
HU
VIGYÁZAT
A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés,
működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb
vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának
csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket
kell betartani:
Üzembe helyezés
•Ne
• telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék
a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
•Szerelje
•
be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz
könnyen kiáramolhasson.
•A
• légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el
körültekintően.
•A
• javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő
hűtőközeghez.
•A
• légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy
használjon e célra villás targoncát.
•A
• kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve
közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri
egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás
hatásának legyen kitéve.
•A
• telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a
hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek
biztonságos megsemmisítéséről.
•Olyan
•
helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből
áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a
szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.
Üzemeltetés
•Ha
• a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni,
távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
9
HU
•A
• légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e
a légszűrőt a készülékbe.
•A
• légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze,
hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
•Ne
• helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
•Ne
• használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne
használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
•Ne
• működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül
magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség
ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
•Ne
• használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog
valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a
ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
•Ne
• hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg
levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre
áramoljon.
•Szárazelemből
•
származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel
öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
•Ne
• igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
•Ne
• használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek
tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására,
stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és
nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás
betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
•Ne
• kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.
Karbantartás
•A
• légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém
alkatrészeit.
•Használjon
•
megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha
magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania
vagy javítania.
•A
• légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású
tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre.
Használjon puha rongyot a tisztításhoz.
10
ÜZEMELTETÉS
HU
Megjegyzések az üzemeltetéshez
Energiatakarékossági javaslatok
••Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb
áramfogyasztással járhat.
••A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel
szemben.
••A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
••Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
••Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le
lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
••A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és
szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
••Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a
légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.
Részek és funkciók
Beltéri egység
Kültéri egység
Beltéri kijelző képenyő
9
8
1 Légszűrő
1 Apróbordás hőcserélő
2 Levegő belépés
2 Levegő kifúvás
3 Elülső takarólemez
3 Alaplap
4 Levegő kilépés
4 **non tradotto**
5 Légterelő (vízszintes
5 Leeresztő tömlő
terelőlemez)
6 Légterelő (függőleges
szellőzőzsalu)
6 Hűtőcsövezés
1 Kívánt hőmérséklet /
szobahőmérséklet
2 Kiolvasztás / Előmelegítő
3 Wi-Fi
4 Időzítő
5 Start/Stop
7 Start/Stop gomb
8 Kijelző
9 Jelfogó
MEGJEGYZÉS
••A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
11
HU
Vezeték nélküli távvezérlő
A távvezérlő működtetése
A szárazelemek behelyezése
Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb
oldalán található jelvevő felé.
Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni
kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő
AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.
1
Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2
Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy
az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba
helyezkedjen el.
MEGJEGYZÉS
••Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre
irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe
hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a
légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
••A rendszer megfelelő működése érdekében
tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha
ronggyal.
A távvezérlő felszerelése
A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre
szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen
napsugárzás.
1
Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy
biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
2
Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan
két csavarral a távvezérlő tartóját.
12
••Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem
áll rendelkezésre, a termék nem ad ki
hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az
adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a
Légáram Irányítása ( SWING ), az Energia Kijelző (
), és a Légtisztító Üzemmód (
kW [3 s]
) funkciót.
HU
A pontos idő beállítása
1
2
3
Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
Nyomja meg a
beállításához a
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
A légkondicionáló használata a
távvezérlő nélkül
Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a
készülék be- és kikapcsolásához az ON/OFF
gombot használhatja.
1
Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus)
vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
2
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
1. típus
MEGJEGYZÉS
••Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását
követően válik elérhetővé.
ON/OFF
A °C/°F átváltási funkció használata
(opcionális)
2. típus
E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet
állítani a készüléket.
SWING gombot és tartsa nyomva
••Nyomja meg a ℃↔℉
[5 s]
kb. 5 másodpercig.
ON/OFF
MEGJEGYZÉS
••Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható,
akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
••Túl magasra van állítva a ventilátor
fordulatszáma.
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők
lehetnek.
••A vészhelyzeti ON/OFF gomb használata esetén
a hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
••A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet
22-24 °C közötti tartományban állítható.
13
HU
A vezeték nélküli távvezérlő használata
A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
Utasítások
2
O
O
A kívánt
szobahőmérséklet
beállítására szolgál hűtő,
fűtő és automatikus
átváltó üzemmódban.
O
O
A hűtő üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A fűtő üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A párátlanító üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A ventilátor üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
Az automatikus átváltó/
automata üzemmód
kiválasztásához
használható.
O
O
JET
MODE
A szobahőmérséklet
gyors módosításához
használható.
O
O
FAN
SPEED
A ventilátor
fordulatszámának
beállítására szolgál.
O
O
A függőleges, illetve
vízszintes légáramlat
beállításához
használható.
O
O
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
MODE
TIMER
Multi
A légkondicionáló be- és
kikapcsolásához
használható.
-
*
Egy
egységes
CANCEL
RESET
SWING
SWING
MEGJEGYZÉS
••* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
••Ha multi kültéri egységre csatlakozik, az energiakijelző, az energiavezérlés, a
csendes és az intelligens diagnózis funkciók nem biztos, hogy támogatottak.
14
HU
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
2
*
O
-
A speciális funkciók és
az időzítő beállítását/
törlését biztosítja.
O
O
-
Az időzítő beállításainak
törlésére szolgál.
O
O
-
A kívánt időpont
beállításához
használható.
O
O
-
A beltéri egység
kijelzőjén a fényerő
beállításához
használható.
O
O
ROOM
TEMP
A szobahőmérséklet
megjelenítésére szolgál.
O
O
°C↔°F
[5 s]
A mértékegység °C-ra
vagy °F-ra történő
beállításához
használható.
O
O
A légáramlás
beszabályozását
biztosítja a huzat
kiküszöbölésére.
O
O
Annak beállítását
szolgálja, hogy
megjelenjen-e az
energiahasználatra
vonatkozó információ.
O
X
*ENERGY
CTRL
Az energiatakarékos
üzemmód
bekapcsolására
használható.
O
X
DIAGNOSIS
[5 s]
A termék karbantartási
információinak gyors
megtekintéséhez
használható.
O
X
SET/
CANCEL
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
*LIGHT
OFF
CANCEL
RESET
Multi
O
FAN
SPEED
MODE
Egy
egységes
A légkondicionáló kívánt
időben történő be-,
illetve kikapcsolására
szolgál.
TIMER
*
Utasítások
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
-
15
HU
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
2
*
*
FUNC.
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
RESET
SET
CANCEL
CANCEL
-
Egy
egységes
A beltéri egységbe
érkező levegő
megtisztítását szolgálja.
FAN
SPEED
MODE
Utasítások
Multi
O
O
(opcionális) (opcionális)
A kültéri egységek
zajszintjének
csökkentésére
használható.
O
X
A beltéri egységben
keletkező nedvesség
eltávolítására szolgál.
O
O
A távvezérlő beállítási
paramétereinek
alapértékekre történő
visszaállításához
használható.
O
O
MEGJEGYZÉS
••Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
RESET
16
••* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
••Nyomja meg a SET/CANCEL gombot a kiválasztott FUNC működtetéséhez.
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛИМАТИК
Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда,
и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.
Това ръководство е опростена версия на оригиналното ръководство. Можете да
се сдобиете с оригиналното ръководство от www.lg.com.
ТИП: СТЕНЕН
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
Това ръководство може да съдържа
изображения или съдържание, различно от
модела, който сте закупили.
Ръководството подлежи на редакция от
производителя.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................3
Важни инструкции за безопасност....................................................................................................4
ЕКСПЛОАТАЦИЯ......................................................................................................11
Бележки по експлоатацията............................................................................................................11
Части и функции..................................................................................................................................11
Безжично дистанционно...................................................................................................................12
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,
съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни
условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане,
покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на
носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес:
opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни
доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
BG
Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят
непредвидени рискове или увреждане поради опасна или
неправилна употреба на продукта.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и
„ВНИМАНИЕ", както е описано по-долу.
Този символ е използван за посочване на фактори и
употреби, които могат да носят риск. Прочетете
внимателно частта, обозначена с този символ, и
следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да
причини сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да
причини леки наранявания или да нанесе повреда на
продукта.
Следните символи са показани на вътрешните и външни тела.
(зa R32)
Този символ показва, че уредът използва запалим
хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и
той бъде изложен на външен източник на запалване,
съществува риск от пожар.
Този символ показва, че ръководството за
експлоатация трябва да бъде прочетено внимателно.
Този символ показва, че с това оборудване трябва
да работи сервизен персонал по отношение на
ръководството за инсталация.
Този символ показва, че е налична информация,
например ръководство за експлоатация или
ръководство за инсталация.
3
BG
Важни инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, електрически удар или
наранявания на хора при употреба на продукта, трябва
да се спазват основните предпазни мерки, включително
и следните :
Деца в домакинството
Този уред не е предназначен за използване от хора
(включително деца) с ограничени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания, освен ако
не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата
трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с
уреда.
За употреба в Европа:
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8
години и лица с намалени физически, сензорни или умствени
способности или липса на опит и знания, стига да са под
наблюдение или да получават инструкции относно употребата
на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните
опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
Монтиране
•Не
• монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или
на място, откъдето може да падне.
•Свържете
•
се с оторизиран сервиз, когато монтирате или
премествате климатика.
•Монтирайте
•
безопасно панела и капака на контролната кутия.
4
BG
•Не
• монтирайте климатика на място, където се съхраняват
запалими течности или газове като бензин, пропан,
разредители за бои и други.
•Уверете
•
се, че въздуховодът и захранващият кабел,
свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати
твърде много, когато монтирате климатика.
•Използвайте
•
стандартен прекъсвач на веригата и предпазител,
които отговарят на класа на климатика.
•Не
• вкарвайте въздух или газ в системата, освен със
специалното охлаждащо вещество.
незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и
•Използвайте
•
пречистване на въздуха, тъй като използването на сгъстен
въздух или запалим газ може да причини пожар или
експлозия.
•Съединителните
•
вътрешни/външни електрически проводници
трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е
прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на
кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави
връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.
•Монтирайте
•
отделен електрически контакт и прекъсвач на
веригата преди експлоатацията на климатика.
•Не
• свързвайте заземяващия проводник с газова тръба,
гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
•Дръжте
•
всички вентилационни отвори свободни от запушване.
Експлоатация
•Използвайте
•
само частите, които са включени в списъка с
резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате
оборудването.
•Не
• позволявайте на децата да се катерят по или да удрят
външното тяло.
•Изхвърляйте
•
батериите на място, където няма опасност от
пожар.
•Използвайте
•
само охлаждащото вещество, указано върху
етикета на климатика.
5
BG
•Изключете
•
захранването в случай на шум, миризма или дим
от климатика.
•Не
• оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или
разредител близо до климатика.
•Свържете
•
се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е
залян с вода при наводнение.
•Не
• използвайте продължително климатика в малко помещение
без подходящо проветрение.
•В
• случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан,
втечнен петролен газ и други) проветрете добре, преди да
използвате отново климатика.
•За
• почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен
център или търговец. Използването на силни почистващи
препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
•Проветрявайте
•
добре при едновременно използване на
климатика и отоплителен уред като печка.
•Не
• блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
•Не
• пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или
изход, докато климатикът работи.
•Уверете
•
се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или
прекъснат.
•Никога
•
не докосвайте, не използвайте и не поправяйте
климатика с мокри ръце.
•Не
• поставяйте предмети върху захранващия кабел.
•Не
• поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до
захранващия кабел.
•Не
• модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел.
Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел
може да причинят пожар или токов удар, в който случай
захранващият кабел трябва да се подмени.
незабавно захранването в случай на временно
•Изключете
•
прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.
6
BG
•Уверете
•
се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан
или повреден по време на работа.
•Не
• докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за
вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът
работи или непосредствено след работа.
Поддръжка
•Не
• почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху
продукта.
•Преди
•
почистване или извършване на поддръжка изключете
захранването и изчакайте вентилаторът да спре.
Техническа безопасност
•Монтажът
•
или ремонтът от неоторизирани лица може да
изложи вас и други хора на опасност.
•Всеки
•
човек, който работи върху охладителната верига, трябва
да притежава валидно свидетелство, издадено от акредитиран
орган в промишления отрасъл, което удостоверява неговата
компетентност да работи с хладилни агенти безопасно и в
съответствие с определените норми в отрасъла.(зa R32)
•Обслужването
•
трябва да се извършва в съответствие с
препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката
и ремонтите, изискващи помощта на друг обучен персонал,
трябва да се извършват под надзора на лицето, компетентно в
използването на запалими хладилни агенти. (зa R32)
•Информацията
•
в настоящото ръководство е предназначена за
използване от квалифициран сервизен техник, който е
запознат с процедурите за безопасност и разполага с
необходимите инструменти и инструменти за тестване.
•Пренебрегването
•
на прочитането и изпълнението на всички
инструкции може да доведе до неправилна работа на
оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или
смърт.
7
BG
•Уредът
•
се монтира в съответствие с националните разпоредби
за електрически монтаж.
•Ако
•
е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се
извършва от оторизиран персонал, като се използват само
оригинални резервни части.
•Уредът
•
трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът
от токов удар.
•Не
• прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на
захранващия щепсел.
на заземяващата клема на адаптера към
•Закрепването
•
винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената
не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не
е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е
заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
•Ако
•
не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно,
обърнете се към квалифициран електротехник, който да
провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на
веригата.
•Охлаждащото
•
вещество и изолационният пенообразуващ газ,
използвани в уреда, изискват специални процедури за
изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице
с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
•Ако
•
захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или
от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
трябва да се поставя в добре проветряемо
•Уредът
•
помещение, чийто размер отговаря на определения за работа
на уреда. (зa R32)
•Уредът
•
трябва да се поставя в помещение без непрекъснато
работещи открити пламъци (например работещо устройство
на газ) и източници на запалване (например работещ
електрически котлон).
трябва да се поставя така, че да се предотвратява
•Уредът
•
възникване на механични повреди.
8
BG
ВНИМАНИЕ
За намаляване на риска от незначително нараняване на
лица, неправилна работа или повреда на продукта или
материални щети спазвайте основните предпазни мерки,
включително:
Монтиране
•Не
• монтирайте климатика на място, където е изложен
директно на морски бриз (солени пръски).
правилно маркуча за оттичане на кондензирала
•Монтирайте
•
вода.
•Бъдете
•
внимателни при разопаковането и монтажа на
климатика.
•Не
• докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж
или ремонт.
климатика с двама или повече души или
•Транспортирайте
•
използвайте високоповдигач.
•Монтирайте
•
външното тяло така, че да е защитено от пряка
слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място,
където е изложено на пряка слънчева светлина през
прозорците.
•Изхвърляйте
•
безопасно уплътнителни материали като
винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след
монтаж или ремонт.
•Монтирайте
•
климатика на място, където шумът от външното
тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на
съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със
съседите.
Експлоатация
•Извадете
•
батериите от дистанционното, ако няма да се
използва за продължителен период от време.
9
BG
•Преди
•
експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът
е поставен.
•Задължително
•
проверете за изтичане на охлаждащо вещество
след монтажа или ремонта на климатика.
•Не
• поставяйте предмети върху климатика.
не смесвайте различни видове батерии или стари и
•Никога
•
нови батерии за дистанционното.
•Не
• оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото
на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен
отворен.
•Спрете
•
да използвате дистанционното в случай на изтичане
на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са
изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или
измийте с чиста вода.
•Не
• излагайте продължително хора, животни или растения на
студената или топлата въздушна струя от климатика.
•При
•
поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете
обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
•Не
• пийте водата, източена от климатика.
•Не
• използвайте продукта за специални цели като запазване на
храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е
предназначен за потребителски цели, а не е прецизна
охлаждаща система. Има риск от материална щета или
загуба.
•Не
• презареждайте и не разглобявайте батериите.
Поддръжка
•Никога
•
не докосвайте металните части на климатика, когато
отстранявате въздушния филтър.
•Използвайте
•
стабилна опора или стълба при почистване,
поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на
високо място.
•Никога
•
не използвайте силни почистващи препарати или
разтворители или пръскане на вода при почистване на
климатика. Използвайте меко парче плат.
10
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
Бележки по експлоатацията
Предложение за пестене на енергия
••Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши
консумацията на енергия.
••Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
••Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
••Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в
помещението.
••Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението
за кратко време.
••Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на
климатика може да замърси въздуха в помещението.
••Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във
въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да засегнат функциите за охлаждане/
изсушаване.
Части и функции
Вътрешно тяло
Външно тяло
Вътрешен дисплей
9
8
1 Въздушен филтър
2 Вход за въздух
3 Преден капак
4 Изход за въздух
5 Въздушен дефлектор
(хоризонтално крило)
6 Въздушен дефлектор
(вертикална решетка)
7 Бутон On/Off (бутон за
1 Вентилационни отвори за
1 Желана температура / Стайна
2 Вентилационни отвори за
изходящ въздух
2 Размразяване /
3 Основа
3 Wi-Fi
4 **non tradotto**
4 Таймер
5 Маркуч за мръсна вода
5 Включване/Изключване
входящ въздух
температура
Предварително затопляне
6 Тръбопровод за хладилен
агент
включване/изключване)
8 Дисплей
9 Сигнален приемник
ЗАБЕЛЕЖКА
••Броят и местоположението на светлинните индикатори за работа може да се различават в
зависимост от модела на климатика.
••Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
11
BG
Безжично дистанционно
Упътване за употреба
Поставяне на батериите
Насочете дистанционното към приемника на
сигнала от дясната страна на климатика, за да
го управлявате.
Ако дисплеят на дистанционното започне да
избледнява, сменете батериите. Поставете
батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да
използвате дистанционното.
1
Отстранете капака на отделението за
батерии.
ЗАБЕЛЕЖКА
2
Поставете нови батерии с правилна посока
на знаците + и –.
••Дистанционното може да се използва за
управление на други електронни устройства,
ако е насочено към тях. Задължително
насочете дистанционното към приемника на
сигнала на климатика.
••За правилна работа използвайте меко парче
плат за почистване на предавателя и
приемника на сигнала.
Монтиране на поставката за
дистанционното
За да защитите дистанционното, монтирайте
поставката на място, което не е изложено на
пряка слънчева светлина.
1
Изберете безопасно и лесно достъпно
място.
2
Закрепете поставката чрез стабилно
фиксиране с двата винта с отвертка.
12
••В случай че дадена функция не е
предоставена в продукта, от продукта няма да
се чуе звуков сигнал, когато бутонът за такава
функция на дистанционното управление е
натиснат, с изключение на функциите за
посока на въздушния поток ( SWING ), дисплея на
енергията (kW [3 s]) и пречистването на въздуха (
).
BG
Настройване на текущия час
1
2
3
Поставете батериите.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
Натиснете бутона
изберете минутите.
или
, за да
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
Управление на климатика без
дистанционното
Можете да използвате бутона ON/OFF на
вътрешното тяло за управление на климатика,
когато дистанционното не е налично.
1
Отворете предния капак (Тип2) или
хоризонталното крило (Тип1).
2
Натиснете бутона ON/OFF.
Тип1
ЗАБЕЛЕЖКА
••Таймерът за включване/изключване е наличен
след настройването на текущия час.
Използване на функцията за
конвертиране на °C/°F (по избор)
ON/OFF
Тип2
Тази функция конвертира стойности от и в °C и
°F
••Натиснете и задръжте бутона
секунди.
SWING
℃↔℉ [5 s]
ON/OFF
за около 5
ЗАБЕЛЕЖКА
••Бързото отваряне на хоризонталното крило
може да повреди стъпковия мотор.
••Зададената скорост на вентилатора е твърде
висока.
••Функцията може да се различава в зависимост
от типа на модела.
••Температурата не може да се регулира при
използване на този бутон ON/OFF (бутон за
включване/изключване) за извънредни
ситуации.
••За модели, които са предназначени за
охлаждане и отопление, температурата се
настройва между 22 °C и 24 °C
13
BG
Използване на безжичното дистанционно
Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.
Предлага се Function
Инструкции
единичен
мултисис-
сплит
тема
Включване/изключване
на климатика.
O
O
Регулиране на
желаната температура
в режим на охлаждане,
отопление или
автоматично
превключване.
O
O
Избор на режима на
охлаждане.
O
O
Избор на режима на
отопление.
O
O
Избор на режима на
изсушаване.
O
O
Избор на режима на
вентилатор.
O
O
Избор на режима на
автоматично
превключване/
автоматичния режим на
работа.
O
O
JET
MODE
Бърза промяна на
стайната температура.
O
O
FAN
SPEED
Регулиране на
скоростта на
вентилатора.
O
O
Регулиране на
посоката на въздушния
поток вертикално или
хоризонтално.
O
O
Бутон
Дисплей
2
-
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
MODE
RESET
SWING
SWING
ЗАБЕЛЕЖКА
••* Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
••При свързване към външно тяло на мултисистема функциите Energy
Display (Индикация за разхода на енергия), Energy Control (Управление на
разхода на енергия), Silent (Тих режим) and Smart Diagnosis (Умна
диагностика) може да не се поддържат.
14
BG
Предлага се Function
мултисис-
сплит
тема
Автоматично
включване/изключване
на климатика в желан
час.
O
O
-
Настройване/отмяна на
специалните функции и
таймера.
O
O
-
Отмяна на настройките
на таймера.
O
O
-
Настройване на часа.
O
O
-
Регулиране на яркостта
на дисплея на
вътрешното тяло.
O
O
ROOM
TEMP
Показване на стайната
температура.
O
O
°C↔°F
[5 s]
Конвертиране на
стойност между °C и °F
O
O
Регулиране на
въздушния поток да
пренасочва вятъра.
O
O
Настройване дали
информацията за
енергия да се показва,
или не.
O
X
Включване на
функцията за пестене
на енергия.
O
X
Удобен преглед на
информацията за
поддръжка на даден
продукт.
O
X
Дисплей
2
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
Инструкции
единичен
Бутон
*LIGHT
OFF
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
15
BG
Предлага се Function
Бутон
Дисплей
2
*
*
FUNC.
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
RESET
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
-
Инструкции
единичен
мултисис-
сплит
тема
Пречистване на
въздуха чрез
премахване на
частици, попаднали
във вътрешното тяло.
O
(по избор)
O
(по избор)
Намаляване на шума
от външното тяло.
O
X
Отстраняване на
влагата, генерирана
във вътрешното тяло.
O
O
Връщане към
началните настройки
на дистанционното.
O
O
ЗАБЕЛЕЖКА
••Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
••* Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
••Натиснете бутона SET/CANCEL, за да управлявате избраната FUNC.
RESET
16
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KLIMA-UREĐAJ
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga
za buduću uporabu.
Ovaj je priručnik pojednostavljena verzija izvornog priručnika. Na stranici www.
lg.com možete preuzeti izvorni priručnik.
VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ
Prijevod originalnih uputa
www.lg.com
Autorsko pravo © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
SADRŽAJ
Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili
sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste
kupili.
Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje
provodi proizvođač.
SIGURNOSNE UPUTE......................................................... 3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE..............................................................4
RAD...................................................................................... 11
Napomene za rad.................................................................................. 11
Dijelovi i funkcije.................................................................................... 11
Bežični daljinski upravljač......................................................................12
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver
s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju
odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu
naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve
koji su upoznati s ovom informacijom.
SIGURNOSNE UPUTE
HR
Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju
nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili
nepravilnom upotrebom proizvoda.
Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao
što je opisano u nastavku.
Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i
radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo
pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako
biste izbjegli rizik.
UPOZORENJE
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći
do težih ozljeda ili smrti.
OPREZ
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći
do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.
Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici nalaze se sljedeći simboli.
(za R32)
Ovaj simbol označava da uređaj koristi zapaljivo
rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako
se izloži vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od
požara.
Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati
priručnik za rad.
Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba ovu
opremu koristiti prema uputama u priručniku za
instalaciju.
Ovaj simbol označava da su dostupne informacije, kao
što su priručnik za rad ili priručnik za instalaciju.
3
HR
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti,
strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe
ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući
sljedeće:
Djeca u kućanstvu
Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu)
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s
manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za
njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom
uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju
s uređajem.
Za uporabu u Europi:
Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s
manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi
uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
Postavljanje
•Nemojte
•
postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto
gdje postoji opasnost od pada.
•Obratite
•
se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili
premještanja klima-uređaja.
•Postavite
•
ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
4
HR
•Nemojte
•
postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive
tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
•Pobrinite
•
se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i
vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klimauređaja.
•Upotrijebite
•
standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s
nazivnim podacima klima-uređaja.
•Nemojte
•
uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim
rashladnim sredstvom.
•Upotrijebite
•
nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i
odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina
može uzrokovati požar ili eksploziju.
•Unutarnji/vanjski
•
spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel
se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih
priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak
topline ili požar.
•Postavite
•
namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe
klima-uređaja.
•Nemojte
•
spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje
plinovoda, gromobrana ili telefona.
•Nijedan
•
ventilacijski otvor ne smije biti blokiran.
Rad
•Obavezno
•
se koristite isključivo dijelovima navedenima na
servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati
opremu.
•Pobrinite
•
se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je
udaraju.
•Odložite
•
baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
•Koristite
•
se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci
klima-uređaja.
5
HR
•Prekinite
•
napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili
dim.
•Nemojte
•
ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili
razrjeđivač blizu klima-uređaja.
•Obratite
•
se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode
potope klima-uređaj.
•Nemojte
•
se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u
malome prostoru bez ispravne ventilacije.
•U
• slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni
naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klimauređaja.
•Kako
•
biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom
centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može
uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
•Obavezno
•
dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite
klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
•Nemojte
•
blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
•Nemojte
•
umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak
dok klima-uređaj radi.
•Pobrinite
•
se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
•Nikada
•
nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim
rukama.
•Nemojte
•
stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
•Nemojte
•
stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za
napajanje.
•Nemojte
•
mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili
guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara
ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
•Prekinite
•
napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili
grmljavinske oluje.
6
HR
•Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može
izvući ili oštetiti.
•Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili
cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.
Održavanje
•Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
•Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i
pričekajte da se ventilator zaustavi.
Tehnička sigurnost
•Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu
predstavljati opasnost za vas i za druge.
•Svaka osoba koja je uključena u rad ili koja izvodi prekid kruženja
rashladnog medija treba imati važeći certifikat od tijela za procjenu
koje je akreditirano za danu industriju, čime se dokazuje da je
osoba nadležna rukovati rashladnim medijem na siguran način u
skladu sa specifikacijom procjene koju prepoznaje data industrija.
(za R32)
•Servisiranje će biti izvršeno isključivo onako kako preporuča
proizvođač opreme. Održavanje i popravke koje iziskuju pomoć
drugog obučenog osoblja vršit će se pod nadzorom osobe koja je
kvalificirana za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava.(za R32)
•Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome
servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i
opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
•Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može
doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili
smrti.
7
HR
•Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne
instalacije.
•Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba
izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim
zamjenskim dijelovima.
•Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila
opasnost od strujnog udara.
•Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
•Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca
zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca
nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz
električne instalacije kuće.
•Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam
kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
•Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba
odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom
ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
•Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač
ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se
izbjegla opasnost.
•Uređaj mora se pohraniti u prostoru s dobrom ventilacijom gdje
veličina prostorije ispunjava uvjete predviđene za rad. (za R32)
•Uređaj mora se pohraniti u prostoriji gdje se ne vrše stalno radovi
s otvorenim plamenom (primjerice, plinski uređaj koji radi) i izvori
zapaljenja (primjerice, električna grijalica koja radi).
•Uređaj mora se pohraniti tako da se spriječi mogućnost pojave
mehaničkog oštećenja.
8
HR
OPREZ
Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda,
kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe
ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući
sljedeće:
Postavljanje
•Nemojte
•
postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen
morskom vjetru (slanom raspršivanju).
•Ispravno
•
postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene
kondenzacije.
•Budite
•
pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klimauređaja.
•Nemojte
•
dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja
ili popravka.
•Prenosite
•
klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
•Postavite
•
vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne
sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto
gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
•Sigurno
•
odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili
baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili
popravka.
•Postavite
•
klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili
ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do sukoba sa susjedima.
Rad
•Izvadite
•
baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
9
HR
•Pobrinite
•
se da je filtar postavljen prije rada s klima-uređajem.
•Obavezno
•
provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja
ili popravljanja klima-uređaja.
•Nemojte
•
stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
•Nikada
•
nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove
baterije za daljinski upravljač.
•Nemojte
•
držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo
visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
•Nemojte
•
se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz
baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi
iz baterije, operite je čistom vodom.
•Nemojte
•
izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem
strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
•Ako
•
progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite
unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
•Nemojte
•
piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
•Nemojte
•
se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je
održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za
potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji
opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
•Nemojte
•
ponovno puniti ni rastavljati baterije.
Održavanje
•Nikada
•
nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom
uklanjanja filtra zraka.
•Upotrijebite
•
čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili
popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
•Nikada
•
se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili
otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu.
Upotrijebite glatku krpu.
10
RAD
HR
Napomene za rad
Prijedlozi za uštedu energije
••Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
••Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
••Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
••Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
••Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom
razdoblju.
••Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se
klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
••Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu
blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.
Dijelovi i funkcije
Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica
Zaslon na unutarnjoj
jedinici
9
8
1 Filtar zraka
1 Otvori ulaza zraka
2 Ulaz zraka
2 Otvori izlaza zraka
3 Prednji poklopac
3 Bazna ploča
4 Izlaz zraka
4 Kabel za napajanje
5 Skretač zraka (vodoravno
krilo)
5 Odvodno crijevo
6 Skretač zraka (okomiti
rešetkasti otvor)
6 Rashladne cijevi
1 Željena temperatura / sobna
temperatura
2 Odmrzavanje / predgrijavanja
3 Wi-Fi
4 Vremena
5 Uključivanje/isključivanje
7 Tipka za uključivanje/
isključivanje
8 Zaslon
9 Prijamnik signala
NAPOMENA
••Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
••Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
11
HR
Bežični daljinski upravljač
Način rada
Umetanje baterija
Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku
signala na desnoj strani klima-uređaja kako
biste upravljali njime.
Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne
blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5
V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.
1
Skinite poklopac za baterije.
2
Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i
- polovi baterija ispravno postavljeni.
Postavljanje držača daljinskog
upravljača
Postavite držač dalje od izravne sunčeve
svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.
1
Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
2
Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka
čvrsto odvijačem.
12
NAPOMENA
••Daljinskim upravljačem može se upravljati i
drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri
prema njima. Obavezno usmjerite daljinski
upravljač prema prijamniku signala klimauređaja.
••Za ispravan rad mekom krpom očistite
odašiljač i prijamnik signala.
••Ako neka funkcija nije dostupna na proizvodu,
neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu
kada pritisnete tipku za funkciju na daljinskom
upravljaču, osim u slučaju za smjer protoka
zraka ( SWING ), prikaz energije (kW [3 s]), funkciju
pročišćavanja zraka ( ).
HR
Postavljanje trenutačnog vremena
1
Umetnite baterije.
••Ikona u nastavku zatreperit će na dnu
prikaza zaslona.
2
Pritisnite tipku
minute.
3
Pritisnite tipku SET/CANCEL za završetak.
ili
kako biste odabrali
Rad s klima-uređajem bez
daljinskog upravljača
Možete upotrijebiti tipku ON/OFF unutarnje
jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski
upravljač nije dostupan.
1
Otvorite prednji poklopac (Vrsta2) ili
vodoravno krilo (Vrsta1).
2
Pritisnite tipku ON/OFF.
Vrsta1
NAPOMENA
••Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je
nakon postavljanja trenutačnog vremena.
ON/OFF
Upotreba funkcije pretvorbe
stupnjeva °C/°F (Neobavezno)
Vrsta2
Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C
i °F
••Pritisnite i držite tipku
SWING
℃↔℉ [5 s]
oko 5 sekundi.
ON/OFF
NAPOMENA
••Koračni motor može se pokvariti ako se
vodoravno krilo otvori brzo.
••Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
••Značajka se može promijeniti prema vrsti
modela.
••Temperaturu ne možete mijenjati kada
upotrijebite brzu tipku za ON/OFF.
••Za modele s hlađenjem i grijanjem
temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C
13
HR
Upotreba bežičnog daljinskog upravljača
Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.
Dostupno Funkcija
Gumb
2
Prikaz
zaslona
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SET UP
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Za okomitu ili
vodoravnu prilagodbu
smjera protoka zraka.
O
O
1
SWING
O
Za prilagodbu brzine
ventilatora.
JET
MODE
kW [3 s]
O
FAN
SPEED
FAN
SPEED
TEMP
*
Multi
JET
MODE
*
MODE
mono
sustavom
Za uključivanje/
isključivanje klimauređaja.
Za prilagodbu željene
sobne temperature u
načinu hlađenja,
grijanja ili automatskog
prebacivanja.
Za odabir načina
hlađenja.
Za odabir načina
grijanja.
Za odabir načina
odvlaživanja.
Za odabir načina
ventilatora.
Za odabir načina
automatskog
prebacivanja /
automatskog rada.
Za brzu promjenu
sobne temperature.
-
*
Opis
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
MODE
CANCEL
RESET
SWING
SWING
NAPOMENA
••* tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
••Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, funkcije prikaza energije, kontrole
energije, tihog rada i pametne dijagnostike možda neće biti podržane.
14
HR
Dostupno Funkcija
Gumb
Prikaz
zaslona
2
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
-
1
kW [3 s]
-
*LIGHT
OFF
-
ROOM
TEMP
°C↔°F
[5 s]
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
Opis
Za uključivanje/
isključivanje klimauređaja automatski u
željeno vrijeme.
Za postavljanje/
poništavanje posebnih
funkcija i brojača.
Za poništavanje
postavki brojača.
Za prilagodbu
vremena.
Za postavljanje
svjetline zaslona na
unutarnjoj jedinici.
Za prikaz sobne
temperature.
Za promjenu jedinice
između °C i °F
Za prilagodbu protoka
zraka na skretanje
strujanja zraka.
Za postavljanje želite li
prikazati informacije o
energiji.
Za pozivanje učinka
uštede energije.
Za jednostavno
provjeravanje
informacija o
održavanju proizvoda.
mono
sustavom
Multi
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
15
HR
Dostupno Funkcija
Gumb
Prikaz
zaslona
2
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
16
FUNC.
RESET
-
Opis
mono
sustavom
Multi
Za pročišćavanje zraka
uklanjanjem čestica
O
O
koje uđu u unutarnju
(Neobavezno) (Neobavezno)
jedinicu.
Za smanjivanje buke
O
X
vanjskih jedinica.
Za uklanjanje vlage
koja nastaje unutar
O
O
unutarnje jedinice.
Za pokretanje postavki
O
O
daljinskog upravljača.
NAPOMENA
••Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
••* tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
••Pritisnite tipku SET/CANCEL za upravljanje odabranom FUNC.
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising