LG | PK7 | User manual | LG PK7 Ръководство на потребителя

LG PK7 Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Преносим
Bluetooth
високоговорител
Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛИ
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2
1
Първи стъпки
Информация за
безопасност
Първи стъпки
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ УДАР ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ УДАР ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ СВАЛЯЙТЕ
ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ
НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА ПОДЛЕЖАТ
НА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
накът „светкавица в
З
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието
на неизолирано опасно
напрежение в затворената
част на уреда, което може
да е достатъчно силно, за
да представлява риск от
електрически удар.
накът с удивителна в
З
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване)
в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ УДАР ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ
УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага
на вода (капки или пръски) и върху него
не трябва да се поставят никакви съдове,
пълни с вода, като напр. вази.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте
устройството в затворено пространство,
като например шкаф за книги или подобна
мебел.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреди с
високо напрежение (напр. електрическа
мухобойка) около този уред. Уредът може
да се повреди поради токов удар.
ВНИМАНИЕ: Върху апарата не трябва да
се поставят източници на открит огън, като
например запалени свещи.
ВНИМАНИЕ: Не закривайте
вентилационните отвори. Инсталирайте
съгласно указанията на производителя.
Процепите и отворите в корпуса са
направени за вентилация и с цел да
осигурят надеждна работа на уреда и да
го предпазват от прегряване. Никога не
закривайте отворите, поставяйки уреда
върху легло, канапе, килим или друга
подобна повърхност. Този продукт не трябва
да се поставя като вграден, например
в библиотека или шкаф, освен ако не е
осигурена подходяща вентилация и не са
спазени указанията на производителя.
Първи стъпки
ВНИМАВАЙТЕ по отношение на
захранващия кабел
Щепселът е изключващото устройство.
Щепселът трябва да остане леснодостъпен
за спешни случаи.
Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварените стенни контакти,
разхлабените или повредени стенни
контакти, удължителите, кабелите с
нарушена цялост или с повредена или
напукана изолация са опасни. Всяко от тези
условия може да доведе до токов удар или
пожар. Периодично проверявайте кабела
на вашия уред и ако видът му свидетелства
за повреда или износване, изключете
уреда от контакта, прекратете неговото
използването и се свържете с официален
сервизен център за подмяна на кабела
с идентичен вид. Пазете захранващия
кабел от вредни физически или механични
въздействия, като например усукване,
огъване, прищипване, затискане от врата
или настъпване. Обръщайте особено
внимание на щепселите, стенните контакти
и мястото, където кабелът излиза от уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За обозначената
информация за безопасност, включваща
идентификация на продукта и номинални
характеристики, вижте основния етикет
на долната част или друга повърхност на
продукта.
ВНИМАНИЕ, когато използвате този
продукт в среди с ниска влажност
yy това може да доведе до статично
електричество в среди с ниска влажност.
yy Препоръчва се да се използва този
продукт след докосване на метален
предмет, който провежда електричество.
За модели, които използват адаптер
Използвайте само предоставения с
устройството променливотоков адаптер.
Не използвайте захранване от друго
устройство или друг производител.
Използването на всякакъв друг захранващ
кабел или захранване може да причини
повреда на устройството и да анулира
гаранцията ви.
1
Първи стъпки
Проверете страницата със спецификации
в това ръководство за потребителя, за
да бъдете сигурни, че сте изпълнили
настоящите изисквания.
3
4
Първи стъпки
Това устройство е оборудвано с преносима
батерия или акумулатор.
1
Първи стъпки
Как безопасно да извадите батериите
или акумулаторния пакет от
оборудването: За да извадите старите
батерии или акумулаторен пакет, следвайте
стъпките за сглобяване в обратен ред.
За да предотвратите замърсяването на
околната среда и евентуалните заплахи за
здравето на хора и/или животни, старата
батерия или акумулаторен пакет трябва
да бъдат поставени в подходящ контейнер
на определеното място за събирането им.
Не изхвърляйте батерии или акумулаторни
пакети заедно с други отпадъци.
Препоръчва се да използвате местни,
безплатни системи за възстановяване на
батерии или акумулаторни пакети (може
да не се предлагат във вашия регион).
Батериите или акумулаторните пакети не
трябва да се излагат на прекалено висока
температура, като например слънчеви
лъчи, огън и други.
Символи
~
Отнася се за променлив ток (AC).
0
Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас
II.
1
Отнася се за режим на готовност.
!
Отнася се за „ВКЛ.” (захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
Съдържание
5
Съдържание
1
1
Първи стъпки
2
6
6
7
8
Информация за безопасност
Уникални характеристики
Въведение
Предна част
Задна част
2
Използване
9
9
Зареждане на високоговорителя
– Зареждане със захранващия
адаптер
– Проверяване на състоянието на
зареждане
– Проверка на състоянието на
батерията
Основни действия
– Използване на бутона за
захранването
– Bluetooth връзка
– Bluetooth LED индикация
– Бързо ръководство за работа
Функция "хендсфри" (свободни ръце)
Гласова команда
Осветление за настроение
Звуков ефект
– Задаване на звуков ефект
Слушане на музика от вашето външно
устройство
Използване на безжичната технология
BLUETOOTH®
– Слушане на музика, записана на
BLUETOOTH устройства
Сдвояване на няколко телефона
Използване на приложението Music
Flow Bluetooth
– Относно приложението „Music Flow
Bluetooth”
– Инсталиране на приложението
„Music Flow Bluetooth” на вашето
Bluetooth устройство
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
– Активиране на Bluetooth с
приложението „Music Flow
Bluetooth”
Връзка за възпроизвеждане на две
устройства (по избор)
Други опции за работа
– Рестартиране
– Включване/изключване на звуковия
сигнал
– Бележка за автоматичното
изключване
3
Откриване и
отстраняване на
неизправности
28
Откриване и отстраняване на
неизправности
4
Приложение
29
29
30
Търговски марки и лицензи
Работа с уреда
Технически характеристики
2
3
4
6
1
Първи стъпки
Уникални
характеристики
Първи стъпки
Автоматично изключване
Този уред поддържа автоматично
изключване за пестене на енергия.
(Страница 27)
Вход за преносимо устройство
Слушане на музика от вашето преносимо
устройство.
(смарт телефон, тетрадка, т.н..)
BLUETOOTH®
Слушайте музика, запазена на вашето
Bluetooth устройство.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth е приложение,
позволяващо ви да управлявате някои от
най-новите аудио устройства на LG (стр.2324).
Възпроизвеждане на две
устройства (по избор)
Можете да се насладите на стерео звук,
използвайки два високоговорителя.
За да слушате Dual play (двойно
възпроизвеждане) е необходимо да купите
още един спикер.
(Наличен модел серия PK: 5, 7)
Въведение
Символи, използвани в това
ръководство
,,Забележка
Указва специални забележки и работни
функции.
>>Внимание
Указва необходимост от предпазни мерки
за предотвратяване на евентуални щети от
злоупотреба.
>>Внимание
Водоустойчив (IPX5)
Този високоговорител е водоустойчив
според IPX5. IPX5 представлява
„Степени на защита срещу навлизане
на вода“ Въпреки това системата не е
напълно водонепроницаема. Избягвайте
следните случаи.
yy Да не се употребява под вода или да
се потопява в други течности.
yy Когато батерията се зарежда,
говорителят да не се излага на вода.
yy Когато портът бъде изложен на
вода, избършете го с мека суха
кърпа. Изсушете напълно, преди да
използвате високоговорителя.
yy Портовете не са водоустойчиви.
Затворете плътно капачето на порта.
Вижте изображението по-долу.
-- Поставете капачето за порта
върху a и го натиснете здраво в
b.
Водонепроницаемите характеристики
на системата са базирани на нашите
измервания в условията, описани тук.
Имайте предвид, че повредите в резултат
на потапяне във вода, причинени от
неправилно използване от страна на
клиента, не се покриват от гаранцията.
Първи стъпки
7
Предна част
c
g
h
d
e
f
1
Първи стъпки
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Батерия светодиод
b Светодиод (LED) на ел.захранването
c LED на Bluetooth
d CLEAR VOCAL LED
e ENHANCED BASS LED
f Микрофон
g 1
Включване/изключване: Натиснете го.
h j
- Добавя Bluetooth устройство за сдвояване с няколко устройства.
(Натиснете и задръжте j за 2 секунди)
- Превключва на Bluetooth, когато е в
преносим режим. (Натиснете j)
* Когато свържете преносимия кабел,
функцията автоматично се променя на
режим преносимо устройство.
i P : Намаляване на силата на звука.
j O : Повишаване на силата на звука.
m
n
Clear
Vocal
k N
- Възпроизвежда, поставя на пауза или
прескача възпроизвеждане в Bluetooth
режим. (Страница 12)
- Получава обаждане на Bluetooth
устройството. (Страница 13)
- Изключва звука при преносим режим.
l .( )
- Променя осветлението за настроение.
(Натиснете и задръжте за 2 секунди)
(Страница 14)
- Използвайте гласова команда на
вашето смарт устройство.
(Страница 15)
m CLEAR VOCAL
- Променя звуковия ефект.
(Страница 16)
n ENHANCED BASS
- Променя звуковия ефект.
(Страница 16)
8
Първи стъпки
Задна част
1
Първи стъпки
a
b
c
d
e
f
a Капак на порт
d Бутон RESET
b DC IN
e3
вход от променливотоков адаптер
c P
ORT.IN
Слушане на музика от вашето
преносимо устройство.
Свързва два говорителя за двойно
възпроизвеждане. (Страница 25-26)
f LED на Dual Play
Използване
Зареждане на
високоговорителя
Зареждане със
захранващия адаптер
>>Внимание
Използвайте само предоставения
с устройството променливотоков
адаптер. Не използвайте захранване
от друго устройство или друг
производител. Ако не използвате
предоставения адаптер, уредът няма
да се зареди или времето на зареждане
ще е различно. Това също така може
да увреди устройството и да направи
невалидна Вашата гаранция.
Проверяване на
състоянието на зареждане
Когато батерията на високоговорителя се
зарежда, можете да проверите състоянието
на зареждане с LED диодът на батерия.
Светодиод
Green
Off
Green
Off
Зелено изгаснало
Red
Червено
Описание
Батерията е напълно
заредена.
Батерията се зарежда.
Red
,,Забележка
yy Ако слушате музика, докато
зареждате, ще отнеме по-дълго да се
зареди.
,,Забележка
Времето на работа е прибл. 22 часа.
То се базира на изцяло
заредена батерия, непрекъснато
възпроизвеждане, използвайки
50% ниво на звука и осветление за
настроение при изключване, както и
функции на еквилайзера.
Може да варира в зависимост от
състоянието на батерията и условията
на работа.
yy Когато високоговорителя не се
зарежда заради прегряване, LED
индикацията за батерията свети
редуващо се червено и оранжево.
И зареждането е спряло.
yy Когато батерията на
високоговорителя е изцяло заредена,
LED светодиодът на батерията ще
се включи в зелено за 15 секунди и
после ще се изключи.
2
Използване
Този високоговорител използва вградена
батерия. Преди да го използвате, заредете
батерията, като свържете адаптера за
променлив ток.
1. Свържете предоставения захранващ
кабел за променлив ток към адаптера за
променлив ток.
2. Свържете USB кабела към DC IN 5V
порта на високоговорителя.
3. Включете захранващия кабел за
променлив ток в контакт за променлив
ток.
9
10
Използване
Проверка на състоянието
на батерията
Ако захранването е включено, можете да
проверите състоянието на зареждане,
натискайки бутона 1 за 2 секунди. След
това индикаторът за LED светлина на
батерията ще се промени в зависимост от
състоянието на зареждане на батерията
2
Използване
Светодиод
Green
Зелено
Green
Green
Amber
Amber
Кехлибарено
Amber
Red
Red
Red
Червено
Описание
LED на
батерията
светва в
зелено.
LED на
батерията
светва в
кехлибарено.
LED
светодиодът
на батерията
премигва
продължително
в червено със
звука.
Състояние
70 %
10 %
70
10 %
10 %
10 %
70 %
10 %
10 %
,,Забележка
yy LED светодиодът на батерията се
включва за 3 секунди, след натискане
на бутона 1 за 2 секунди.
yy Проверката на статуса на батерията
не е възможно при зареждане на
високоговорителя.
yy Ако високоговорителят е свързан
с вашия смартфон, можете да
проверите състоянието на батерията
в приложението „Music Flow
Bluetooth“. Може да се различава
в зависимост от мощността на
батерията. (Само за Android)
Използване
Основни действия
Използване на бутона за
захранването
11
Bluetooth LED индикация
Проверете Bluetooth LED индикатора,
преди да свържете Bluetooth устройство.
2
Използване
Светодиод
Състояние
Описание
Светодиодът Търсене на
за Bluetooth
Bluetooth
мига със звука. устройство.
Включване / Изключване на
захранването
Натисни 1 бутона. Bluetooth връзка
Светодиодът
Bluetoot
за Bluetooth
устройството
се включва със
е свързано.
звука.
,,Забележка
yy LED светодиода Bluetooth се
изключва в преносим режим.
LG-PK7(XX)
Възпроизведете желаната музика на
Bluetooth устройството. След сдвояване,
можете да управлявате плейбек, като
използвате бутоните на устройството
(страници 12, 18-20)
yy След като сдвояването е извършено,
не е необходимо то да се извършва
отново дори и ако изключите този
уред.
12
Използване
Бързо ръководство за работа
Функция
2
Как да
Състояние
Използване
Включване
Натисни 1 бутона.
Светодиодът за захранване се
включва със звука.
Изключване
Натисни 1 бутона.
Светодиодът за захранване се
изключва със звука.
Bluetooth
сдвояване
Когато LED индикаторът за
Bluetooth мига, изберете
LG-PK7 (XX) от списъка с
устройства на вашето Bluetooth
устройство.
Светодиодът за Bluetooth се
включва със звука.
Сдвояване на
няколко телефона
Натиснете и задръжте j в
продължение на 2 секунди,
за да добави друго Bluetooth
устройство.
По време на търсенето на
друго устройство светодиодът
за Bluetooth мига. След
свързването светодиодът за
Bluetooth продължава да свети
в бяло със звука.
Регулиране на
силата на звука
Натиснете P или O.
Когато този уред достигне
минималната или максималната
сила на звука, се чува звуков
сигнал.
Възпроизвеждане/
Пауза
Натиснете N.
-
Прескачане напред
Натиснете N два пъти.
-
Прескачане назад
Натиснете N три пъти.
-
Хендсфри
Натиснете N.
Получаване и прекъсване на
повикване.
Възпроизвеждане
на две устройства
(по избор)
Натиснете и задръжте бутона 3
за 2 секунди.
Светодиод Dual Play се включва
със звука.
Инициализация на
Bluetooth
Натиснете и задръжте j в
продължение на 7 секунди.
LED Индикацията за захранване
и Bluetooth свети 4 пъти.
,,Забележка
yy В режим на двойно възпроизвеждане, връзката чрез сдвояване на няколко телефона
не се поддържа. (Страница 25-26)
yy Можете да регулирате възпроизвеждането или силата на звука с помощта на вашето
Bluetooth устройство.
yy След инициализиране на Bluetooth трябва да се свържете отново с Bluetooth
устройството. (В случай на iOS устройства опитайте да се свържете отново с
Bluetooth устройството след изтриване на съществуващата връзка на Bluetooth
устройството.)
Използване
Функция
"хендсфри"
(свободни ръце)
Може да получавате входящо обаждане
на Bluetooth устройството към този
високоговорител. Свържете апарата към
Bluetoot устройството.
13
,,Забележка
yy Тази функция работи само със
смартфон.
yy За настройване на силата на звука
при обаждане натиснете P – бутонът
O на устройството.
yy В двойно възпроизвеждащ режим
можете да получите обаждане само
на основния високоговорител поради
микрофония. (Страница 25-26)
yy В режим на сдвояване на няколко
телефона, можете да получите
обаждане на високоговорител само
на едно от свързаните устройства.
Функция
Как да
yy Ако свържете обаждането между
множествено свързано Bluetooth
устройство, хендсфри не работи
правилно.
Приемане на
повикване.
Натиснете N.
Прекратяване на
повикване.
Натиснете N.
yy Дори ако превключите на режим на
преносимо устройство, докато сте в
състояние на Bluetooth свързване,
можете да използвате тази функция.
Отхвърляне на
повикване.
Натиснете
и задръжте
бутона N в
продължение
на 2 секунди.
yy За да се използва този режим,
режимът на някои от Bluetooth
устройствата трябва да се промени
от режим на високоговорител в
режим на обаждане (напр. устройства
с iOS)
Превключвайте между
високоговорителя и
Вашия телефон по
време на разговор.
Натиснете
и задръжте
бутона N в
продължение
на 2 секунди.
yy Ако получите обаждане, използвайки
бутона за разговор на Вашия
телефон, то ще бъде свързано към
Вашия телефон. (Само за устройства
с iOS)
yy Ако не искате да използвате тази
функция, деактивирайте Bluetooth
настройката на телефона си.
Свържете се с Bluetooth отново, за
да използвате този режим.
2
Използване
yy На някои Bluetooth устройства при
получаване на входящо повикване
може да се включи вградената
мелодия на звънене. (напр. при iOS
устройства) Вградената мелодия на
звънене не може да се регулира.
14
Използване
Гласова команда
Можете да говорите, за да задействате
гласова команда на смартфона през
микрофона на високоговорителя чрез
използване на приложението за гласови
команди или Siri.
2
,,Забележка
Използване
Уверете се, че използвате смарт
устройството, което разполага с
гласови команди.
,,Забележка
yy При надвишаване на времевото
ограничение за гласови команди на
смарт устойства, тази функция ще
бъде отменена автоматично.
yy Препоръчва се да използвате
приложение на Google (Google
Assistant, Google Now и др.), когато
използвате тази функция с Android
устройство.Приложението на
Google се предоставя от Google.
Някои местоположения може да не
поддържат политиката на Google.
yy Ако искате да отмените режима на
гласови команди, натиснете бутона
. отново, когато тази функция се
активира.
yy За повече информация вижте
приложението за гласови команди
или Siri.
yy Говоренето по разположен в близост
микрофон увеличава степента на
успеваемост.
yy В зависимост от Bluetooth
устройството е възможно това да не
проработи.
1. Свържете високоговорителя към смарт
устройство чрез Bluetooth.
2. Натиснете бутона ., за да активирате
гласови команди на своето смарт
устройство.
3. Активиране на приложението за гласови
команди както следва.
-- Операционна система Android:
Изберете приложението за гласови
команди.
-- Оперативна система iOS: Siri се
активира автоматично.
4. Направете заявка към приложението
за гласови команди или Siri през
микрофона на високоговорителя.
Използване
Осветление за
настроение
На този апарат може да включите
осветление за настроение.
Когато натиснете и задържите бутона
за 2 секунди, светлинните настройки за
настроение ще се появят в реда, показан
по-долу.
Описание
Функция
Парти
Включва се осветление
в различни цветове.
Вода
Включва се осветление
в син тон.
Гора
Включва се осветление
в жълт тон.
(Само за
Android)
2 секунди
Изкл
За да разрешите
опцията My Style, трябва
да персонализирате с
приложението „Music
Flow Bluetooth”.
Осветлението за
настроение се изключва.
,,Забележка
yy Ако възпроизвеждате музиката,
осветлението за настроение се
синхронизира с музиката.
yy Когато отново включите
високоговорителя, ще е включена
последната опция.
2
Използване
Моят стил
15
16
Използване
Звуков ефект
Звуковият ефект е оптимално настроен на великобританската високотехнологична аудио
компания MERIDIAN. Технологията MERIDIAN предоставя подобрена вокална яснота,
широко звуково поле и богат бас.
Можете да изберете желан звуков ефект с помощта на бутоните CLEAR VOCAL и/или
ENHANCED BASS.
2
Използване
Задаване на звуков ефект
Светодиод
Clear
Vocal
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Enhanced
Bass
Функция
Включване /
изключване
Описание
Чист вокал +
усилен бас
Можете да се насладите едновременно на
Clear Vocal (Изчистен вокал) и Enhanced
Bass (Подобрен бас).
Чист вокал
Можете да се насладите на звук с висока
точност с подобрена вокална яснота за
всеки текст.
-- Опцията Clear Vocal (Изчистен вокал) е
по-ефективна при музика с текст.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Усилен бас
Можете да се насладите на обширно
звуково поле и плътен бас, подчертаващ
баса и топлината на музиката.
-- Опцията Enhanced Bass (Подобрен бас) е
по-ефективна при музика с бас.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Стандартен
Можете да се насладите на чист и
естествен звук.
,,Забележка
yy Когато отново включите високоговорителя, ще е включена последната опция.
yy Можете да регулирате звуковия ефект чрез приложението „Music Flow Bluetooth“.
yy Когато изберете звуков ефект „Стандартен“, „Усилен бас“, „Чист вокал“ или „Чист
вокал + Усилен бас“, можете да се насладите на усъвършенстван звук с технологията
MERIDIAN.
yy Поради фината настройка за осигуряване на оптимално качество на звука, може да
има малка разлика между режимите на звуков ефект.
Използване
Слушане на музика
от вашето външно
устройство
Уредът може да се използва за слушане на
музика от много видове външни устройства.
1. Свържете външното устройство към
конектора PORT.IN (3,5-mm) на уреда.
2. TВключете ел.захранването като
натиснете 1 бутон.
3. Включете външното устройство и
започнете възпроизвеждане.
,,Забележка
yy Когато свържете преносимия кабел,
функцията автоматично се променя
на режим на преносимо устройство.
yy При натискане на бутона j по време
на този режим ще превключите на
режим Bluetooth.
yy Когато използвате режим двойно
възпроизвеждане, не се поддържа
преносимия режим.
2
Използване
yy В преносим режим високоговорителя
ограничава Bluetooth връзката за
да предотврати нежелана Bluetooth
връзка.
3,5-mm стерео
кабел (Не е
включен в
доставката)
17
18
Използване
Използване
на безжичната
технология
BLUETOOTH®
2
За BLUETOOTH
Използване
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
Звукът може да бъде прекъснат при
смущения на връзката от други електронни
вълни или когато свържете Bluetooth в
други стаи.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не се
дължи такса. Мобилен телефон с безжична
технология Bluetooth може да се управлява
каскадно, ако връзката е била осъществена
чрез безжичната технология Bluetooth.
Слушане на музика,
записана на BLUETOOTH
устройства
Сдвояване на апарата и
BLUETOOTH устройство
Преди да започнете процедурата по
сдвояване, се уверете, че функцията
Bluetooth е включена на вашето Bluetooth
устройство. Вижте ръководството за
потребителя на вашето Bluetooth
устройство. След като веднъж извършите
процедурата по сдвояване, не е
необходимо да я извършвате отново.
1. Включете уреда; светодиодният
индикатор Bluetooth започва да мига
заедно със звука.
yy Поддържани устройства: смартфон,
компютър и др.
yy Версия: 4.2
yy Кодек: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH профили
За да използвате безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да имат
функция за разчитане на определени
профили. Този уред е съвместим със
следния профил:
A2DP (Разширен профил за звуково
разпределение)
HFP (Профил свободни ръце)
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството
на дисплея на Bluetooth устройството
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на
Bluetooth устройството. Вашият уред се
появява като „LG-PK7 (xx)”.
Bluetooth
Вкл.
LG-PK7(XX)
Използване
3. Изберете „LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Забележка
yy В зависимост от типа им някои
Bluetooth устройства имат различен
начин на сдвояване. Въведете PIN
кода (0000), ако е необходимо.
4. Когато това устройство за слушане на
музика е свързано успешно с вашето
Bluetooth устройство, светодиодът за
Bluetooth се включва със звука.
5. Слушайте музиката.
За да възпроизвеждате музика записана
на вашето Bluetooth устройство
се обърнете към ръководството за
потребителя на Bluetooth устройството.
,,Забележка
yy Когато използвате Bluetooth
технология, трябва да свържете
уреда и Bluetooth устройството на
възможно най-близко разстояние и
да спазвате това разстояние.
Въпреки това можете да се
наблюдават проблеми в следните
случаи:
-- Наличие на препятствие между
уреда и Bluetooth устройството.
-- Има устройство, което използва
същата честота с Bluetooth
технология, като медицинска
апаратура, микровълнова печка
или устройство за безжично LAN
устройство.
yy Ако Bluetooth връзката не работи
добре, преминете към стъпка
1 на "Сдвояване на апарата и
BLUETOOTH устройство" и опитайте
отново.
yy Звукът може да бъде прекъснат,
когато във връзката има конфликт с
други електронни вълни.
yy В зависимост от вида на устройството
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Можете да се възползвате от
Bluetooth функцията, като
използвате смартфон, компютър и
др.
yy Колкото по-голямо е разстоянието
между уреда и Bluetooth
устройството, толкова по-ниско е
качеството на звука.
yy Bluetooth връзката ще се прекъсне,
когато уредът бъде изключен или
Bluetooth устройството се отдалечи
прекалено от уреда.
yy Когато Bluetooth връзката се
прекъсне, свържете отново Bluetooth
устройството с уреда.
yy Bluetooth връзката ще бъде
поддържана дори когато смените
функцията Bluetooth с друга.
2
Използване
yy XX обозначава последните две
цифри на Bluetooth адреса.
Например, ако уредът ви има
Bluetooth адрес 9C:02:98:4A:F7:08,
ще видите „LG-PK7 (08)” на вашето
Bluetooth устройство.
19
20
Използване
,,Забележка
2
Използване
yy Когато свържете Bluetooth
устройство (iOS устройство и др.)
към този уред или работите с
устройството, нивото на силата на
звука може да се синхронизира за
всяко от тях.
yy Когато уредът не е свързан,
светодиодният индикатор за
Bluetooth ще примигва.
yy Когато използвате Bluetooth
функцията, регулирайте силата
на звука до подходящото ниво от
Bluetooth устройството.
Управлява свързано с Bluetooth
устройство
Можете да управлявате устройства,
свързани с Bluetooth; възпроизвеждане,
паузиране, пропускане.
,,Забележка
yy Тази функция е налична за
използване само с Android OS и iOS.
yy Тази функция може да не се
поддържа в зависимост от Bluetooth
устройството, или може да работи по
различен начин.
Използване
Сдвояване на
няколко телефона
21
3. Изберете „LG-PK7 (XX)” от списъка
с устройства на двете Bluetooth
устройства.
Устройството може да бъде свързано към 2
Bluetooth устройства едновременно.
Свързване с две устройства
2. Когато Bluetooth устройството и
устройството за слушане на музика
са свързани, натиснете бутона j и го
задръжте в натиснат в продължение на
2 секунди.
2 секунди
-- След това светодиодът за Bluetooth
мига със звука. Уредът превключва
на режим на сдвояване с няколко
устройства.
2
-- След това високоговорителят е
свързан с 2 Bluetooth устройства.
4. Когато връзката с 2 Bluetooth
устройства е успешна, LED светодиодът
за Bluetooth се включва.
Използване
1. Свържете апарата към устройството с
Bluetooth. (Страница 18-20)
LG-PK7(XX)
22
Използване
,,Забележка
yy Когато използвате режим на двойно
възпроизвеждане, не се поддържа
връзка чрез сдвояване с няколко
телефона. Натиснете и задръжте
бутон 3 за 2 секунди, за да отмените
режима на двойно възпроизвеждане.
2
Използване
yy Можете да свържете този уред с до 2
Bluetooth устройства едновременно,
използвайки метода, описан по-горе.
yy Когато високоговорителят е
готов за режим на сдвояване на
няколко телефона, трябва да
свържете Bluetooth устройствата и
високоговорителя в рамките на няколко
минути (прибл. 1 минута). В противен
случай режимът за сдвояване на
няколко телефона ще бъде отменен.
yy Сдвояването на няколко устройства се
поддържа само за устройства с Android.
(Сдвояването с няколко телефона
може да не се поддържа в зависимост
от спецификациите на свързаното
устройство.)
yy Дори ако този високоговорител е
свързан с до 2 Bluetooth устройства,
не можете да възпроизвеждате и
регулирате музика, използвайки 2
Bluetooth устройства едновременно.
Спрете музиката ако искате да
възпроизведете от друго Bluetooth
устройство.
yy Сменяемите/разглобяемите Bluetooth
устройства (като например ключ за
порт и др.) не поддържат сдвояване с
няколко телефона.
yy След свързване с множество
устройства може да отнеме известно
време, докато тръгне музиката, в
зависимост от Bluetooth устройствата.
yy В случай на сдвояване на няколко
телефона не се поддържа автоматично
свързване на 2 Bluetooth устройства.
Високоговорителят ще се свърже
автоматично само с едно Bluetooth
устройство. Другото устройство трябва
да се свърже ръчно.
yy Ако излезете извън ефективното
разстояние за Bluetooth, без да
изключвате Bluetooth, свързването
с други Bluetooth устройства може
да отнеме няколко минути. Но след
изключване и включване можете да
свържете други Bluetooth устройства,
без да чакате.
yy Ако опитате да сдвоите ново
Bluetooth устройство когато то е
свързано с 2 Bluetooth устройства,
този високоговорител автоматично
ще превключи на едно Bluetooth
устройство. (Bluetooth устройството,
което се използва, няма да бъде
изключено.)
yy Можете да промените режима на
сдвояването на няколко телефона в
приложението „Music Flow Bluetooth”
Multi play mode.
yy При използване на устройства с
включен кодек AptX HD при сдвояване
на няколко телефона, кодекът AptX HD
HD транскодира до по-нисък от кодек
AptX HD.
yy Когато свързването чрез сдвояване на
няколко телефона бъде завършено,
някои от мобилните телефони (напр.
устройтва, поддържащи AptX HD) могат
да възпроизвеждат музика след кратка
пауза.
yy При сдвояване на няколко телефона,
има само едно Bluetooth устройство,
което може да се управлява с гласови
команди.
Използване
Използване на
приложението Music
Flow Bluetooth
,,Забележка
yy Приложението „Music Flow Bluetooth”
може да се използва с този уред само
на операционна система Android OS.
Относно приложението
„Music Flow Bluetooth”
Инсталиране на
приложението „Music
Flow Bluetooth” на вашето
Bluetooth устройство
Има два начина за инсталиране на
приложението „Music Flow Bluetooth” на
вашето Bluetooth устройство.
Инсталиране на приложението
„Music Flow Bluetooth” чрез QR
код
1. Инсталирайте приложението „Music Flow
Bluetooth” чрез QR код. За да сканирате
QR кода, използвайте софтуера за
сканиране.
Приложението „Music Flow Bluetooth” прибавя
набор от нови функции към този уред.
За да се насладите на повече функции, ви
препоръчваме да изтеглите и инсталирате
безплатното приложение „Music Flow Bluetooth”,
2. Чукнете иконата за инсталиране.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството има сканиращо
приложение. Ако не разполагате с
такова, изтеглете от “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy QR кодът може да не работи в
зависимост от региона.
2
Използване
yy Препоръчително е да използвате
най-новата версия на приложението.
23
24
Използване
Инсталирайте приложението
„Music Flow Bluetooth” от
„Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Чукнете иконата „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2
2. В лентата за търсене въведете „Music
Flow Bluetooth” и го потърсете.
Използване
3. В списъка с резултатите намерете
и чукнете „Music Flow Bluetooth”, за
да започнете да теглите Bluetooth
приложението.
4. Чукнете иконата за инсталиране.
5. Чукнете иконата за изтегляне.
,,Забележка
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройството е свързано към
Интернет.
yy Уверете се, че вашето Bluetooth
устройство е снабдено с “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Активиране на Bluetooth с
приложението „Music Flow
Bluetooth”
Приложението „Music Flow Bluetooth”
помага за свързване на вашето Bluetooth
устройство към този уред.
1. Чукнете иконата на приложението „Music
Flow Bluetooth” на началния екран, за
да отворите приложението „Music Flow
Bluetooth” и да отидете до главното
меню.
2. Ако искате да получите повече
информация за начина на работа,
натиснете [Setting] и [Help].
,,Забележка
yy Приложението „Music Flow Bluetooth”
ще бъде налично в следните
софтуерни версии:
-- Операционна система Android:
версия 4.0.3 (или по-нова)
yy В зависимост от Bluetooth
устройството приложението „Music
Flow Bluetooth” може да не работи.
yy След свързване на приложението
„Music Flow Bluetooth” музиката може
да бъде изведена на вашето смарт
устройство. В такъв случай повторете
отново процедурата по свързване.
yy Ако работите с други приложения
или промените настройките на
вашето Bluetooth устройство, докато
използвате приложението „Music
Flow Bluetooth”, приложението „Music
Flow Bluetooth ” може да не работи
нормално.
yy Когато приложението „Music Flow
Bluetooth” не работи нормално,
проверете своето Bluetooth
устройство и връзката на
приложението „Music Flow Bluetooth”
и опитайте да свържете отново.
yy В зависимост от операционната
система на смартфона, съществуват
някои различия в работата на „Music
Flow Bluetooth”.
yy Проверете Bluetooth настройката
на вашето Bluetooth устройство, ако
връзката с приложението „Music Flow
Bluetooth” не работи добре.
Използване
Връзка за
възпроизвеждане
на две устройства
(по избор)
25
2. А
ко двата спикера са свързани,
примигващата LED на Dual Play ще
остане бяла с бипкащ звук.
Можете да се насладите на стерео звук,
използвайки два високоговорителя. За да
се насладите на Dual play, трябва да купите
друг говорител.
2
високоговорител: Основният
високоговорител е за настройване на
L (ляв) канал и за включване на LED
светодиода за двойно възпроизвеждане
и LED светодиода за Bluetooth.
--
високоговорител: Другият
високоговорител е настроен на R (десен)
канал и включва LED светодиода за
двойно възпроизвеждане.
,,Забележка
1. Натиснете и задръжте бутон 3 на всеки
говорител за 2 секунди. След това
високоговорителите са готови за режим
на двойно възпроизвеждане.
2 секунди
yy Свързване за възпроизвеждане на
две устройства отнема до 1 минута.
yy Използването на двойно
възпроизвеждане е ограничено до
модел серия PK 5, 7.
-- Когато се прави свързване
към връзка за двойно
възпроизвеждане с еднакви
модели, звукът би трябвало да е
стерео. В този случай можете да
промените звука на стерео и да го
синхронизирате с приложението
Music Flow Bluetooth”.
-- При свързване на PK7 и PK5 с
двойно възпроизвеждане , поради
това, че изходящото захранване
е различно, звукът ще бъде
синхронизиран.
PK7
2 секунди
PK5
Или
- Ще чуете звуков сигнал и светодиодът
за двойно възпроизвеждане ще мига
бързо в бяло.
yy Ако не сте свързани към Bluetooth
устройство, основният Bluetooth
LED светодиод на високоговорителя
премигва.
зависи от MAC
yy Високоговорителят
адреса на Bluetooth.
3. Възпроизведете желаната музика на
Bluetooth устройството.
Използване
--
Използване
26
,,Забележка
yy Когато сте в режим на двойно
възпроизвеждане, не се поддържа
мулти сдвояване на телефона.
yy
2
Използване
yy
yy
yy
yy
yy
-- Основният високоговорител
( ) се свързва само с едно
Bluetooth устройство.
В режим на двойно възпроизвеждане
можете да свържете само основния
високоговорител ( ) към Bluetooth
устройството.
Ако ги изключите и след това ги включите
отново, двата високоговорителя трябва
отново да свържат, зада използват режим
на двойно свързване.
Ако устройствата не свържат Dual play,
отидете на стъпка 1 и опитайте отново.
Когато се осъществява връзка за
възпроизвеждане на две устройства,
не можете да търсите уредите на други
Bluetooth устройства.
Когато прекъснете връзката за
възпроизвеждане на две устройства, отново
натиснете и задръжте 3 бутоните на един
от двата говорителя за 2 секунди.
Когато свържете двойно
възпроизвеждане докато използвате
преносим режим, този високоговорител
автоматично променя настройките си на
Bluetooth режим.
yy В режим на възпроизвеждане на
две устройства можете да получите
повикване само на главния
високоговорител поради виещ аудио
ефект.
yy Ако свържете преносим кабел в режим на
двойно възпроизвеждане, това ще отмени
режима на двойно възпроизвеждане и ще
промени настройките на преносим режим.
yy Можете да преминете към свързване с
двойно възпроизвеждане с приложението
„Music Flow Bluetooth”. В този случай
високоговорителят, свързан към
приложението „Music Flow Bluetooth” ще
е основен. При свързване към режима за
двойно възпроизвеждане с приложението
„Music Flow Bluetooth” е наличен само един
високоговорител .
yy За да промените Bluetooth устройството
в режим на възпроизвеждане на две
устройства, натиснете и задръжте j за
2 секунди, за да прекъснете връзката
с текущото Bluetooth устройство и да
свържете желаното Bluetooth устройство.
yy Когато свържете Bluetooth устройство
(iOS устройство и др.) към този уред или
работите с устройството, нивото на силата
на звука може да се синхронизира за всяко
от тях.
yy В режим на възпроизвеждане
на две устройства разположете
високоговорителите на възможно най-късо
разстояние един от друг.
yy В зависимост от мрежовата среда
възпроизвеждането на две устройства може
да не работи добре.
yy при навлизане в режим на двойно
възпроизвеждане, някои мобилни
телефони (напр. поддържащите
AptX HD устройства) започват да
възпроизвеждта музика след кратка
пауза.
yy В режим на двойно възпроизвеждане
можете да използвате гласови команди
само на основния високоговорител.
yy Възможно е някои мобилни телефони да не
могат да възпроизвеждат музика правилно
когато опитате да ги свържете в режим
на двойно възпроизвеждане по време на
възпроизвеждане.
yy Високоговорителят може да не
синхронизира аудио и видео (напр.
телевизор и др.)
Използване
Други опции за
работа
Рестартиране
Включване/изключване на
звуковия сигнал
Настройте звуковия сигнал чрез
приложението „Music Flow Bluetooth“ (само
за Android):
Меню на „Music Flow Bluetooth“ [
[Setting(Настройка)] [ [Beep Sound(Звуков
сигнал)]
Бележка за автоматичното
изключване
Когато този уред е в режим на Bluetooth без
възпроизвеждане на музика в продължение
на 15 минути или в преносим режим без
работа с бутоните в продължение на 6
часа, той се изключва автоматично.
2
Използване
yy В случай че устройството престане да
работи поради неизправност, натиснете
бутона RESET, използвайки остър
предмет, като тънка карфица. След
това високоговорителят се изключва.
Натиснете бутон 1, за да включите
високоговорителя отново.
27
28
Откриване и отстраняване на неизправности
Откриване и отстраняване на
неизправности
Проблем
Причина и корекция
yy Батерията е изтощена. Презаредете батерията.
Няма захранване.
yy Свържете уреда към електрозахранване посредством AC
адаптер
yy Силата на звука на уреда или смарт устройството е настроена
на минимум. Проверете и регулирайте силата на звука на уреда
или силата на звука на Bluetooth устройството.
3
Откриване и отстраняване на неизправности
Няма звук или има
изкривяване на
звука.
yy Когато използвате външно устройство с настроена висока сила
на звука, звуковото качество може да се влоши. Намалете
силата на звука на устройствата.
yy Ако използвате уреда за цели, различни от слушане на музика,
звуковото качество може да се влоши или уредът да не работи
правилно.
yy Изключете и включете отново функцията Bluetooth на вашето
Bluetooth устройство и опитайте да сдвоите отново.
Bluetooth
сдвояването не
работи добре.
yy Уверете се, че Bluetooth устройството е включено.
yy Отстранете препятствията между Bluetooth устройството и
уреда.
yy В зависимост от типа на Bluetooth устройство или
заобикалящата го среда е възможно устройството да не може да
се сдвои с уреда.
yy Ако батерията е напълно изтощена, съхранената информация за
Bluetooth може да бъде изтрита. Предишните настройки може
да не се запазят при изключване на захранването на уреда.
Уредът не работи
нормално.
yy В случай на неизправност използвайте уреда на подходящо
място, където температурата или влажността не е прекалено
висока или ниска.
yy В случай на свръхнатоварване, мощността и Bluetooth
светодиода мигат в бяло. Моля, изключете захранването и го
включете отново.
Горните решения не
помагат.
yy Натиснете бутона RESET на високоговорителя използвайки
остър предмет, като тънка карфица. (Страница 27)
Приложение
Търговски марки и
лицензи
Знаците и логата Bluetooth® са
регистрирани търговски марки,
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и
използването на тези марки от LG
Electronics е под лицензионен режим.
Останалите търговски марки и
наименования са собственост на
съответните им притежатели.
29
Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.
Поддържайте външните
повърхности чисти
yy Не използвайте летливи течности, като
например спрей против насекоми, близо
до уреда.
yy Прилагането на голям натиск
при почистване може да повреди
повърхностите.
Почистване на уреда
За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.
4
Приложение
yy Не оставяйте гумени или пластмасови
изделия в продължителен контакт с
уреда.
30
Приложение
Технически характеристики
Общи
Изисквания към
захранването
19 V 0 1,7 A (променливотоков адаптер)
Вградена презареждаща се батерия
Консумирана мощност
Вижте главния етикет на устройството.
АС адаптер
yy
yy
yy
yy
Размери (Ш x В x Д)
Прибл. 320 мм X 167 мм х 152 мм
Работна температура
5°С до 35°С
Работна влажност
5 % до 60 %
Водоустойчиво
IPX5
Модел: LCAP25A
Производител: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Входна мощност: 100-240 V~, 50-60 Hz
Изходна мощност: 19 V 0 1,7 A
Входове
4
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 мм стерео жак)
Приложение
Батерия
Капацитет на
батерията
5 200 mAh (Typ)
5 000 mAh (Min)
Времето за работа
е приблизително 22 часа.
Може да варира в зависимост от състоянието на батерията и
условията на работа.
Време за зареждане
по-малко от 3,5 часа (с АС адаптер).
Може да варира в зависимост от състоянието на батерията и
условията на работа.
yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising