LG | 43UM7000PLA | User manual | LG 43UM7000PLA Ръководство на потребителя

LG 43UM7000PLA Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
Безопасност и справки
LED телевизор*
* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
БЪЛГАРСКИ
Предупреждение!
Инструкции за
безопасност
ВНИМАНИЕ
ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО
НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ.
Този символ служи за уведомяване на потребителя за
наличието на неизолирано "опасно напрежение" в
устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за
да породи риск от токов удар, който да нарани човек.
Този символ служи за уведомяване на потребителя за
наличието на съпътстваща устройството документация
с важни инструкции за работата и поддръжката
(обслужването).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.
• ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ПОЖАР, ВИНАГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ДАЛЕЧ ОТ
ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН.
• Не поставяйте телевизора и дистанционното
управление в следните среди:
-- Дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
-- Зона с висока влажност, например баня
-- Близо до източник на топлина, като печка и други
устройства, генериращи топлина.
-- Близо до кухненски плотове или овлажнители, където
продуктът може лесно да бъде изложен на пара или
мазнина.
-- Зона, изложена на дъжд или вятър.
-- Не го излагайте на капки или пръски и не поставяйте
предмети, пълни с течности, като например вази, чаши и
т.н., върху или над уреда (например на рафтове над него).
-- В близост до запалими предмети, като например бензин
или свещи, и не излагайте телевизора на директен
въздушен поток от климатик.
-- Не го монтирайте на места с прекомерно много прах.
В противен случай това може да доведе до пожар, токов
удар, взрив/експлозия, неизправност или деформиране на
продукта.
2
• Вентилация
-- Монтирайте телевизора си на място с подходяща
вентилация. Не го монтирайте в затворено пространство,
като например шкаф за книги.
-- Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
-- Не блокирайте и не покривайте продукта с текстилни и
други материали, докато е включен.
• Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато
гледате телевизора продължително време, вентилационните
отвори може да се нагорещят.
• Предпазвайте захранващия кабел от физически или
химически повреди като огъване, прищипване, защипване
във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание
на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът
влиза в устройството.
• Не премествайте телевизора, докато е включен захранващият
кабел.
• Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел.
• Когато изваждате захранващия кабел, се уверете, че го
хващате за щепсела. Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите телевизора от контакта.
• Не свързвайте твърде много устройства към един и същ
променливотоков контакт, тъй като това може да доведе до
пожар или токов удар.
• Изключване на устройството от захранването
-- Захранващият щепсел е прекъсвачът. В случай на
извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да е на
леснодостъпно място.
• Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора
или да се прилепват към него. В противен случай той може да
падне, което да причини сериозно нараняване.
• Заземяване на външна антена (Може да се различава в
зависимост от държавата):
-- Ако е монтирана външна антена, следвайте мерките за
безопасност по-долу.
Система с външна антена не трябва да бъде разполагана
в близост до наземни електропроводи или други
електрически лампи, до електрически вериги или на
места, където би могла да влезе в контакт с такива
електропроводи или вериги, тъй като може да бъдат
причинени сериозни наранявания или смърт.
Уверете се, че системата с антена е заземена, за да
бъде осигурена известна защита срещу повишаване на
напрежението и натрупан статичен заряд.
Член 810 от Националния електрически кодекс (National
Electrical Code – NEC) на САЩ. предоставя информация
по отношение на правилното заземяване на антената и
поддържащата структура, заземяване на входния кабел
към излъчващото устройство на антената, размера
на заземяващите проводници, местоположението на
излъчващото устройство на антената, свързване към
заземяващи електроди и изисквания за заземяващия
електрод.
Заземяване на антена съгласно Националния електрически
кодекс, ANSI/NFPA 70
• Батерии
-- Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно
място, далеч от достъпа на деца.
-- Не причинявайте късо съединение, не разглобявайте и не
позволявайте прегряване на батериите. Не изхвърляйте
батериите в огън. Батериите не трябва да бъдат излагани на
прекомерна топлина.
• Преместване на продукта
-- При преместване на продукта се уверете, че е изключен,
щепселът е изваден от контакта и всички кабели са
извадени. Може да са нужни двама или повече души
за носене на по-големи телевизори. Не натискайте и не
оказвайте натиск върху предния панел на телевизора. Това
може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар
или нараняване.
• Дръжте влагоабсорбиращия материал и виниловите
опаковъчни материали далеч от достъпа на деца.
• Не позволявайте удар, изпускане на предмети върху продукта
и не изпускайте нищо върху екрана.
• Не натискайте силно панела с ръка или с остър предмет, като
например пирон, молив или химикалка, и не го драскайте.
Това може да повреди екрана.
• Почистване
-- При почистване извадете захранващия кабел от контакта
и избършете леко с мека/суха кърпа. Не пръскайте
вода или други течности директно върху телевизора.
Никога не използвайте препарат за стъкло, освежител за
въздуха, инсектициди, лубриканти, восък (за автомобили,
промишлен), абразивни материали, разредител, бензол,
спирт и т.н., които могат да повредят продукта и/или
неговия панел. Това може да доведе до токов удар или
повреда на продукта.
БЪЛГАРСКИ
• Заземяване (С изключение на устройства, които не са
заземени.)
-- Телевизор с троен заземен щепсел за променливотоково
захранване трябва да бъде свързан към заземен
променливотоков контакт с три отвора. Уверете се, че сте
свързали заземяващия кабел, за да избегнете евентуален
токов удар.
• Никога не докосвайте този уред или антената по време на
гръмотевична буря. Може да ви удари ток.
• Уверете се, че захранващият кабел е свързан стабилно към
телевизора и стенния контакт, в противен случай може да
възникне повреда на щепсела и контакта, а в екстремни
случаи може да възникне пожар.
• Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта.
Ако в продукта попадне чужд обект, извадете захранващия
кабел от контакта и се свържете с отдела за обслужване на
клиенти.
• Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен.
Може да ви удари ток.
• Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете
незабавно продукта от контакта и се свържете с
местния отдел за обслужване на клиенти.
-- Продуктът е повреден.
-- Ако в продукта (например адаптера за променлив ток,
захранващия кабел или телевизора) проникне вода или
друго вещество.
-- Ако замирише на дим или от телевизора излизат други
миризми
-- По време на гръмотевична буря или при продължително
използване.
Дори когато телевизорът е изключен от дистанционно
управление или бутон, променливотоковото захранване е
свързано към уреда, ако не е изключен от контакта.
• Не използвайте електрически уреди с високо напрежение
близо до телевизора (например уреди против насекоми). В
противен случай устройството може да се повреди.
• Не се опитвайте да модифицирате този продукт по какъвто и
да било начин, без писмено разрешение от LG Electronics. Може
да възникне случаен пожар или токов удар. Обръщайте се към
местния отдел за обслужване на клиенти за обслужване или
ремонт. Неупълномощени промени може да анулират правото
на потребителя да използва този продукт.
• Използвайте единствено разрешени допълнителни
устройства/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В
противен случай това може да доведе до пожар, токов удар,
неизправност или повреда на продукта.
• Никога не демонтирайте AC адаптера или захранващия кабел.
Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
• Работете внимателно с адаптера, за да избегнете изпускане
или удар. Евентуален удар може да повреди адаптера.
• За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте
телевизора с мокри ръце. Ако щифтовете на щепсела са мокри
или покрити с прах, ги изсушете напълно, респ. избършете
праха.
3
Подготовка
Закупува се отделно
БЪЛГАРСКИ
• При първото включване на телевизора след като е бил
доставен от завода е възможно инициализацията му да
отнеме няколко минути.
• Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
• OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се
различава от това, показано в ръководството.
• Наличните менюта и опции може да се различават от входния
източник или модела на устройството, което използвате.
• В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се
добавят нови функции.
• Устройството трябва да има лесен достъп до място с
електрически контакт. Някои устройства нямат бутон за
включване/изключване, изключването на устройството се
осъществява с изваждане на захранващия кабел от контакта.
• Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са
различни в зависимост от модела.
• Продуктовите спецификации или съдържанието на това
ръководство може да се променят без предизвестие поради
актуализиране на функции на устройството.
• За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата
трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина
18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB
2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта
на телевизора ви.
B
B
A
A
*A <
= 10 мм
*B <
= 18 мм
• Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
• Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне грешка при
свързване. (Препоръчани типове HDMI кабел)
-- Ultra High-Speed HDMI cable®/TM (3 m или по-малко)
4
С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените
артикули могат да се променят или актуализират без
предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния
представител. Тези устройства работят само с определени модели.
Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят
в зависимост от надстройката на функциите на продукта или
фактори и условия, свързани с производителя.
Дистанционно управление Magic
(В зависимост от модела)
AN-MR19BA
Проверете дали Вашият модел телевизор поддържа Bluetooth в
спецификациите на безжичния модул, за да се разберете дали
може да се използва с дистанционното управление Magic.
Конзола за монтиране на стена
(В зависимост от модела)
A
B
Модел
VESA (A x B) (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране на
стена
Модел
VESA (A x B) (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране на
стена
43UM70*
43UM71*
43/50UM73*
43/50UM74*
43/50UM75*
43/50UM76*
200 x 200
M6
4
49/55UM70*
49/55UM71*
49/55UM73*
49/55UM74*
55UM75*
55UM76*
300 x 300
M6
4
LSW240B
MSW240
OLW480B
MSW240
65UM70*
60/65UM71*
65UM73*
65UM74*
65UM75*
65UM76*
300 x 300
M6
4
OLW480B
БЪЛГАРСКИ
Непременно използвайте винтове и конзоли за стена, които
отговарят на стандартите VESA. В следната таблица са представени
стандартните размери на комплектите при монтаж на стена.
Повдигане и преместване
на телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната
информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да
осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и
размера на телевизора.
• Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или
опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
• Преди да местите или повдигате телевизора, изключете
захранващия и всички останали кабели.
• Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат
към вас, за да го предпазите от повреда.
• Придържайте добре горната и долната страна на
рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част,
високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.
75UM70*
70/75UM71*
70UM74*
75/82/86UM76*
600 x 400
M8
4
• Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне
2 души.
• Когато носите телевизора, го дръжте, както е показано на
следната фигура.
LSW640B
• Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на
раздрусване или прекомерна вибрация.
• Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено
положение, никога не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте наляво или надясно.
• Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините
огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това
може да повреди екрана.
• При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите
изпъкналите бутони.
5
БЪЛГАРСКИ
• Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това
може да доведе до повреда на екрана.
• Когато закрепяте стойката към телевизора, поставете
екрана насочен надолу върху маса или хоризонтална
повърхност с мека подложка, за да предпазите екрана
от надраскване.
Прикрепване на телевизора към
стена
Монтаж на маса
1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху
маса. • Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да
осигурите необходимата вентилация.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
(В зависимост от модела)
2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.
• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни
средства и др.) върху частите на винта при монтажа
на продукта.
(Това може да повреди продукта.)
• Ако поставите телевизора на стойка, трябва
да предприемете действия да предотвратите
преобръщането на продукта. В противен случай той
може да падне, което да причини нараняване.
• За да осигурите безопасността и продължителната
експлоатация на продукта, не използвайте никакви
неодобрени елементи.
• Всяка повреда или щети, нанесени вследствие
използването на неодобрени елементи, не се обхващат
от гаранцията.
• Уверете се, че винтовете са поставени правилно и
са затегнати добре. (Ако не са достатъчно затегнати,
телевизорът може да се наклони напред след
монтиране.) Не използвайте прекомерна сила и не
затягайте прекалено винтовете; в противен случай
винтовете могат да се повредят и да не се затегнат
правилно.
6
(В зависимост от модела)
1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и
болтовете на гърба на телевизора.
• Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени болтове,
най-напред извадете болтовете.
2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете.
Напаснете местоположението на конзолата за стена с
шарнирните болтове на гърба на телевизора.
3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена чрез
здраво въже. Непременно дръжте въжето хоризонтално спрямо
повърхността.
• Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или
шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
• Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да
получите допълнителни аксесоари от местния дилър.
Монтиране на стена
БЪЛГАРСКИ
Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба
на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно
спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности
от други строителни материали, моля, обърнете се към
квалифицирани специалисти. LG препоръчва монтажът на стена
да се извърши от квалифициран професионалист. Препоръчваме
използването на оригинална скоба за стенен монтаж на LG.
Стойката за монтиране на стена на LG може лесно да се движи
при свързани кабели. В случай, че използвате друга скоба, моля
използвайте такава, която осигурява стабилно закрепване за
стената, както и достатъчно разстояние за включване на външни
устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели преди
монтаж на фиксирани конзоли за стена.
75/86UM76*
70UM74*, 82UM76*
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
(В зависимост от модела)
• Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора
на конзола за стена, като изпълните закрепянето на
стойката в обратен ред.
• За повече информация относно винтовете и
монтажната конзола за стена вижте отделно
закупения продукт.
• Ако планирате да монтирате продукта на стена,
прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA
(допълнителни части) към гърба на продукта. Когато
монтирате конзолата за стена (допълнителни части)
към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.
• При монтиране на телевизора на стена внимавайте да
не го монтирате чрез увесване на захранващия кабел
и кабелите за сигнал на задната част на телевизора.
• Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде
изложен на олио или пръски от олио. Това може да
повреди продукта и да доведе до падане поради
хлъзгане.
• Не използвайте остър предмет за отстраняване на
капака на кабела. Това може да доведе до увреждане
на кабела или корпуса. Може също така да причини
телесни наранявания. (В зависимост от модела)
• Когато монтирате конзолата за монтаж на стена, е
препоръчително да покриете отвора за прикрепване с
лепенката, за да предотвратите влизането на прах и насекоми
в него. (В зависимост от модела)
Отвор за прикрепване
7
Свързване
БЪЛГАРСКИ
Свържете различни външни устройства с телевизора и
превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете
съответното външно устройство. За допълнителна информация
относно свързването на външни устройства, разгледайте
ръководството на съответното устройство.
Антена/кабел
Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез
радиочестотен кабел (75 Ω).
• Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за
повече от 2 телевизора.
• Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте
усилвател на сигнала, за да го подобрите.
• Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена,
опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
• Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в
комплекта.
• За местоположение, където не се поддържа ULTRA HD
излъчване, този телевизор не може да получава ULTRA HD
излъчвания директно.
Сателитна чиния
Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно
гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω). (В зависимост
от модела)
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За найдобро качество на изображение и звук свържете външното
устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са
предоставени.
HDMI
• При свързването на HDMI кабела, продуктът и външните
устройства не трябва да бъдат включени и свързани към
захранването.
• Поддържан HDMI аудиоформат :
(В зависимост от модела)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Само за UHD модели)
•
( ) [Картина] [Допълнителни настройки]
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Вкл. : Поддържа 4K при 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Изкл. : Поддържа 4K при 50/60 Hz 8 бита (4:2:0)
Ако устройството, свързано към Вход, също така поддържа
ULTRA HD Deep Colour, вашата картина може да бъде
по-ясна. Но ако устройството не го поддържа, може да не
работи правилно. В такъв случай променете настройката на
телевизора [HDMI ULTRA HD Deep Colour] на изключени.
CI модул
USB
Гледайте кодираните (платените) услуги в цифров телевизионен
режим. (В зависимост от модела)
Възможно е някои USB хъбове да не работят. Ако USB устройство,
свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно с
USB порта на телевизора.
• Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в
правилната посока. Ако модулът не е поставен правилно, това
може да причини увреждане на телевизора и слота на PCMCIA
картата.
• Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при
свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на
наземни/кабелни/сателитни услуги.
8
Други връзки
Външни устройства
• Свързването на външното устройство може да е различно в
зависимост от модела.
• Свържете външните устройства с телевизора, независимо от
реда на подреждане на телевизионните портове.
• Ако записвате телевизионна програма с Blu-ray/DVD рекордер
или VCR, непременно включете входния кабел за сигнала от
телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR.
За подробности относно записването направете справка в
ръководството на потребителя на свързаното устройство.
• За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте
ръководството за използване на външното оборудване.
• Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте
кабела, предоставен с това устройство.
• В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум,
произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста
или яркостта. Ако доловите шум, променете резолюцията
на изхода на компютъра, настройте различна стойност на
опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню
[КАРТИНА], докато картината се изчисти.
• В режим на компютър някои настройки на разделителната
способност може да не работят правилно в зависимост от
графичната карта.
• Ако на компютъра ви се възпроизвежда съдържание с
ULTRA HD качество, видеото или аудиото е възможно да има
смущения от време на време в зависимост от ефективността
на компютъра ви. (В зависимост от модела)
• При свързване чрез кабелна LAN мрежа се препоръчва
използването на кабел CAT 7. (Само когато е осигурен
порт.)
Използване на бутон
Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.
БЪЛГАРСКИ
Наличните външни устройства са: Blu-ray плеър, HD приемници,
DVD плеъри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение,
компютри, игрови конзоли и други външни устройства.
Основни функции
Включване (Натискане)
Изключване 1 (Натискане и задържане)
Управление на менюто (Натискане 2)
Избор от менюто (Натискане и задържане 3)
1 Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис,
който се изпълнява, ще спре.(В зависимост от държавата)
2 Натиснете за кратко бутона, докато телевизорът е включен, за да
навигирате в менюто.
3 Можете да използвате функцията, когато влезете в
управлението на менюто.
Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете веднъж бутона .
Можете да коригирате елементите на менюто чрез бутона.
Изключване на захранването.
Сменя входния източник.
Регулира силата на звука.
Превърта през запазените програми или канали.
9
Използване на
дистанционно управление
БЪЛГАРСКИ
(В зависимост от модела)
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на
дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това
ръководство и използвайте правилно телевизора. За да смените
батериите, отворете капака за батерии, сменете ги (1,5 V AAA),
като спазите съответствието на и клеми, посочени върху
табелката в гнездото, след което затворете капака. За да извадите
батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за
дистанционно управление на телевизора.
1
1
1
1
1
(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от
моделите и регионите.)
10
** З а да използвате бутона, натиснете и задръжте за
повече от 1 секунда.
(ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на
телевизора.
Избира радио, телевизионна и DTV програма.
(ТЪРСЕНЕ) Търсене на съдържание като телевизионни
програми, филми и други видеоклипове или търсене в интернет
чрез въвеждане на текст в полето за търсене.
Показва предпочитаните от вас субтитри в цифров
режим.
(Бързи настройки) Предоставя достъп до бързите
настройки.
(ВХОД) Сменя входа.
Числови бутони Въвежда числа.
**
Осъществява достъп до [БЪРЗА ПОМОЩ].
Влизате в списъка със записани програми.
(ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ) Показва още функции на дистанционното
управление.
**
Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“.
-- „БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете
директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете
и задържите бутоните с цифри.
Регулира силата на звука.
Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.
Позволява да влезете в списъка си с любими програми.
Показва справочника за програми.
(БЕЗ ЗВУК) Изключва всички звуци.
**
(БЕЗ ЗВУК) Отваряне на менюто [Достъпност].
Превърта през запазените програми или канали.
1 Бутони за услугата за поточно предаване Свързва се
към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално
време.
(НАЧАЛО) Показва началното меню.
**
(НАЧАЛО) Показва предходната хронология.
Задава таймера за заспиване.
Връщате се на предишното ниво.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно)
Превъртате през менюта или oпции.
(OK) Избирате менюта или опции и потвърждавате своя
избор.
(Бутони за телетекст) Тези бутони се
използват за телетекст.
Започвате да записвате и се извежда менюто за запис.
(Поддържа се само от модели с готовност за Time MachineReady)
(Икономия на енергия) Регулира яркостта на екрана, за
да намали консумацията на енергия.
(Бутони за управление) Управлява
бутоните за мултимедийно съдържание.
, , ,
С тях влизате в специални функции на някои
менюта.
(В зависимост от модела)
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на
дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това
ръководство и използвайте правилно телевизора.
Когато се появи съобщението “[Батерията на дистанционното
управление Magic е изтощена. Сменете батерията.]”, сменете
батерията.
За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете
ги (1,5 V AA), като спазите съответствието на и клеми,
посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора
за дистанционно управление на телевизора. За да извадите
батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.
1
1
1
1
1
(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от
моделите и регионите.)
** З а да използвате бутона, натиснете и задръжте за
повече от 1 секунда.
(ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на
телевизора.
,
Можете да включите или изключите вашия цифров
приемник чрез добавяне на цифровия приемник към
универсалното дистанционно управление за вашия телевизор.
Числови бутони Въвежда числа.
**
Осъществява достъп до [БЪРЗА ПОМОЩ].
(ТИРЕ) Вмъква между цифри като 2 – 1 и 2 – 2.
,
Влизате в списъка със записани програми.
(ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ) Показва още функции на дистанционното
управление.
**
Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“.
БЪЛГАРСКИ
Използване на
дистанционното
управление Magic
-- „БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете
директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете
и задържите бутоните с цифри.
**
Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.
Регулира силата на звука.
(БЕЗ ЗВУК) Изключва всички звуци.
**
(БЕЗ ЗВУК) Отваряне на менюто [Достъпност].
Превърта през запазените програми или канали.
**
(Гласово разпознаване) За да използвате функцията за
гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова
връзка. След като лентата за показване на глас се активира на
екрана на телевизора, натиснете и задръжте бутона и изговорете
командата си.
(НАЧАЛО) Показва началното меню.
**
(НАЧАЛО) Показва предходната хронология.
(Бързи настройки) Предоставя достъп до бързите
настройки.
**
(Бързи настройки) Показване на менюто [Всички
настройки].
Колелце (OK) Натиснете центъра на бутона , за да
изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате
бутона „ ”.
(Нагоре/надолу/наляво/надясно) Натиснете
бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите
менюто. Ако натиснете бутоните
, докато използвате
показалеца, той ще изчезне от екрана и дистанционното
управление Magic ще работи като обикновено дистанционно
управление. За да се покаже показалецът на екрана отново,
разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.
,
Връщате се на предишното ниво.
**
**
,
Изтрива всичко на екрана и връща последния
входящ сигнал.
,
Показва справочника за програми.
1 Бутони за услугата за поточно предаване Свързва се към
услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.
11
(ВХОД) Сменя входа.
(ВХОД) Осъществява достъп до [ТАБЛО ЗА ДОМА].
Извежда началното меню на цифровия приемник.
**
БЪЛГАРСКИ
-- Когато не гледате с цифров приемник: извежда се екранът на
цифровия приемник.
,
,
,
С тях влизате в специални функции на някои
менюта.
**
Изпълнява функцията за записване.
, (Бутони за управление) Управлява мултимедийно
съдържание.
За повече информация относно този телевизор прочетете
„РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“, приложено към продукта.
• За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
→
( ) → [Общи] → [За този телевизор] → [Ръководство
на потребителя]
Регистриране на дистанционното
управление Magic
Отстраняване на
неизправности
Как да регистрирате дистанционното
управление Magic
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.
За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо
го сдвоете с вашия телевизор.
1 П оставете батериите в дистанционното управление Magic
Remote и включете телевизора.
2 Насочете дистанционното управление Magic Remote към
телевизора и натиснете бутона Колелце (OK) на
дистанционното.
* Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите и
включите обратно телевизора.
Как да отмените регистрацията на
дистанционно управление Magic
Натиснете едновременно бутоните
/
и
(НАЧАЛО) в
продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между
дистанционното управление Magic Remote и телевизора ви.
* Н атискането и задържането на бутона
/
ще ви позволи да отмените и да регистрирате повторно дистанционното
управление Magic Remote.
• Не смесвайте стари и нови батерии. Това може да
причини прегряване и отичане на батериите.
• Неспазването на правилните полюси на батерията
може да причини пръсване или изтичане на
батерията, което да доведе до пожар, нараняване или
замърсяване на околната среда.
• Този уред използва батерии. Възможно е във
вашата община да има разпоредби, които изискват
подходящо изхвърляне на тези батерии от
съображения за околната среда. Моля, обърнете
се към местните власти за информация относно
изхвърлянето и рециклирането.
• Батериите в продукта не трябва да бъдат излагани
на прекомерна топлина, като например слънчева
светлина, пожар и подобни.
12
Ръководство на
потребителя
• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте
отново.
• Проверете дали няма препятствие между телевизора и
проектора и дистанционното управление.
• Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени
правилно ( c , c ).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.
• Проверете дали телевизорът е включен.
• Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на
стената.
• Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като
включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.
• Проверете настройките на захранването. Възможно е да има
смущения в захранването.
• Проверете дали функцията за автоматично изключване е
активирана в настройките за време.
• Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв
сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути на
неактивност.
При свързване към компютъра (HDMI) няма открит сигнал.
• Изключете/включете телевизора с помощта на
дистанционното управление.
• Включете отново HDMI кабела.
• Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
Нестандартно показване
• Когато почиствате продукта, не допускайте
проникването на течност или чужди предмети в
празнината между горната, лявата или дясната страна
на панела и водача му. (В зависимост от модела)
БЪЛГАРСКИ
• Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при
включването му да се появи леко примигване. Това е
нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта.
• Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа
милиони пиксели. Възможно е да видите малки черни точки
и / или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с
размери 1 ppm. Това не е неизправност и не оказва влияние
върху производителността и надеждността на продукта.
Този феномен възниква и при продукти от други
производители и не е причина за замяна или възстановяване
на платената сума.
• Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в
зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу).
Този феномен възниква поради характеристиките на панела.
Той няма връзка с производителността на продукта и не
представлява неизправност.
• Задържането на дадено изображение на екрана за
продължителен период от време може да доведе до слепване
на изображения. Избягвайте задържането на фиксирано
изображение на екрана за за дълъг период от време.
• Уверете се, че сте изстискали излишната вода или
почистващ препарат от кърпата.
• Не пръскайте вода или почистващ препарат директно
върху екрана на телевизора.
• Уверете се, че сте напръскали само необходимото
количество вода или почистващ препарат върху суха
кърпа за избърсването на екрана.
Генериран звук
• “Пукащ” звук: Пукащият звук, който чувате при гледане
на телевизия или изключване на телевизора, се създава
от синтетичното топлинно притискане, причинено от
температурата и влажността. Този шум е обичаен за
устройства с необходима топлинна деформация.
• Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела:
Ниските нива на шум се генерират от високоскоростно
превключващата се верига, която доставя голяма част от
енергията за работата на устройството. Степента зависи от
конкретното устройство.
Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността
на продукта.
13
Спецификации
БЪЛГАРСКИ
(В зависимост от държавата)
Спецификации за излъчване
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L
Телевизионна система
DVB-S/S2
Покритие на канал
(Диапазон)
950 ~ 2150 MHz
DVB-C
46 ~ 890 MHz
DVB-T/T2
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S диапазон II : 230 ~ 300 MHz
S диапазон III : 300 ~ 470 MHz
Максимален брой
програми, които могат
да се съхранят
14
6000
3000
Импеданс на външна
антена
75 Ω
CI модул (Ш x В x Д)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
46 ~ 862 MHz
(Само UM7000*)
От 2400 до 2483,5 MHz
От 5150 до 5725 MHz
От 5725 до 5850 MHz (За страни извън ЕС)
БЪЛГАРСКИ
Спецификация на безжичен модул (LGSWFAC81)
Безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Честотен обхват
Изходяща мощност (макс.)
18,5 dBm
20,5 dBm
12 dBm
Тъй като честотните канали се различават в зависимост от държавата, потребителят не може да сменя или регулира работната честота.
Този продукт е конфигуриран за таблицата за регионалната честота.
По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см между
устройството и тялото.
* IEEE 802.11ac не е в наличност във всички държави.
(С изключение на UM7000*)
Спецификация на безжичен модул (LGSBWAC92)
Безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Честотен обхват
Изходяща мощност (макс.)
От 2400 до 2483,5 MHz
От 5150 до 5725 MHz
От 5725 до 5850 MHz (За страни извън ЕС)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Честотен обхват
От 2400 до 2483,5 MHz
Изходяща мощност (макс.)
8 dBm
Тъй като честотните канали се различават в зависимост от държавата, потребителят не може да сменя или регулира работната честота.
Този продукт е конфигуриран за таблицата за регионалната честота.
По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см между
устройството и тялото.
* IEEE 802.11ac не е в наличност във всички държави.
Условия на околната среда
Работна температура
от 0 °C дo 40 °C
Работна влажност
По-малко от 80 %
Температура на съхранение
от -20 °C дo 60 °C
Влажност при съхранение
По-малко от 85 %
15
Информация за софтуер с
отворен код
БЪЛГАРСКИ
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други
лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички
споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия
във връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на
CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване
на такава дистрибуция (като например цената на носителите,
разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по
имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни
доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил
тази информация.
Лицензи
(Само за модели поддържащи дистанционно управление Magic)
16
Моделът и серийният номер на продукта се
намират на гърба и от едната страна на продукта.
Запишете ги, в случай че някога имате нужда от
сервизно обслужване.
Модел
Сериен номер
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising