LG | 22MP48D | User manual | LG 22MP48D Ръководство на потребителя

LG 22MP48D Ръководство на потребителя
Ръководство На Притежателя
МОНИТОР IPS LED
(МОНИТОР LED*)
*LG LED мониторите са LCD монитори с LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
вашия апарат, и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ МОНИТОР IPS LED
20MP48A
22MP48A 23MP48D 24MP48HQ 27MP48HQ
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
www.lg.com
2
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
3
ЛИЦЕНЗ
4
АСЕМБЛИРАНЕ И
ПОДГОТОВКА
4
Разопаковане
6
28
- Color Weakness
29
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
Части и бутони
31
СПЕЦИФИКАЦИИ
8
Преместване и повдигане на монитора
41
Фабрично поддържан режим
9
Настройване на монитора
(предварително настроен режим, D-
9
- Монтиране на стойката
SUB/DVI/HDMI PC)
10
- Монтаж на маса
42
HDMI време (видео)
11
- Използване на държача за кабели
42
Индикатор
13
- Монтаж на стена
14
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
14
Свързване с компютър
14
- D-SUB свързване
14
- DVI-D свързване
15
- HDMI свързване
15
Свързване с AV устройства
15
- HDMI връзка
16
Свързване с външни устройства
16
- Свързване на периферни устройства
17
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА
НАСТРОЙКИ
19
Персонализиране на настройки
19
- Настройки на меню
21
- Picture
22
- Color
23
- Display
23
- Audio
24
- Others
25
Настройки на READER
26
Настройки на FUNC.
26
- SMART ENERGY SAVING
27
- Picture Mode
ЛИЦЕНЗ
3
English
(original)
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States
and other countries.
22MP48HQ 23MP48HQ 24MP48HQ
27MP48HQ
‫ عالمات تجارية أو‬HDMI ‫ وشعار‬HDMI High-Definition Multimedia Interface‫ و‬HDMI ‫مصطلحا‬
‫ في الواليات المتحدة األمريكية‬HDMI Licensing Administrator, Inc. ‫عالمات تجارية مسجلة لشركة‬
.‫ودول أخرى‬
Всеки модел разполага с различни лицензи. За повече информация относно лиценза, посетете
www.lg.com.
Bulgarian
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други
държави.
Chinese
(Simplified)
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator,
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Canadian
French
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Следните указания се отнасят само за монитори, предназначени за европейския пазар и които
отговарят на директивата ErP:
*Мониторът е програмиран така, че при липса на активност да се изключи автоматично 4 часа след
като е бил включен.
*За да деактивирате тази настройка, от менюто за управление сменете статуса на “Automatic
Standby (Автоматичен режим на готовност)” в позиция „изключено“.
BUL
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ
Arabic
4
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се
свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили телевизора. Илюстрациите в
това ръководство може да се различават от действителния продукт и аксесоарите към него.
Компакт-диск (ръководство на
притежателя)/карта
D-SUB кабел
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
DVI-D кабел
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
или
Захранващ кабел
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
Корпус на стойката
Основа на стойката
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
HDMI кабел
(Tази функция не се предлага
във всички държави.)
Корпус на стойката
Основа на
стойката
Държач за кабели
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
5
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
yyАксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от модела.
yyПродуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
БГ
БЪЛГАРСКИ
За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте
yy
никакви неодобрени елементи.
Всяка повреда или щети, нанесени следствие използването на неодобрени елементи, не се
yy
обхващат от гаранцията.
6
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Части и бутони
БЪЛГАРСКИ
БГ
22MP48A 23MP48D
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
Индикатор за работа
Осветление включено: включено
yy
Осветление изключено: изключено
yy
READER
(Бутон Power
(Захранване))
READER
Бутон (Вижте страница17~18)
HDMI IN
Панел за свързване (Вижте страница14~16)
ЗАБЕЛЕЖКА
yyБутона се намира в долната част на монитора.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
7
Части и бутони
БГ
БЪЛГАРСКИ
20MP48A 24MP48HQ 27MP48HQ
Индикатор за работа
Осветление включено: включено
yy
Осветление изключено: изключено
yy
(Бутон Power
(Захранване))
Бутон (Вижте страница17~18)
Панел за свързване (Вижте страница14~16)
ЗАБЕЛЕЖКА
yyБутона се намира в долната част на монитора.
8
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Преместване и повдигане на
монитора
Когато премествате или повдигате монитора,
следвайте предоставените инструкции, за да
предотвратите надраскване или повреда на
монитора, както и да гарантирате безопасното
транспортиране, независимо от формата или
размера му.
Препоръчително е когато искате да
yy
преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
Преди да местите или повдигате
yy
монитора, изключете захранващия и
всички останали кабели.
Придържайте добре горната и долната
yy
страна на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
Когато държите монитора, екранът трябва
yy
да стои с лице настрани от вас, за да не го
надраскате.
Когато премествате монитора, избягвайте
yy
всякакви силни удари или вибрации върху
продукта.
Когато премествате монитора, го дръжте
yy
изправен, никога не завъртайте монитора
настрани и не го навеждайте на една
страна.
ВНИМАНИЕ
Доколкото е възможно, избягвайте да
yy
докосвате екрана на монитора. Това може
да причини повреда на екрана или на
някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
9
Настройване на монитора
1 Поставете монитора върху хоризонтална
Корпус на
стойката
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2
1 Закрепете Корпус на стойката към
монитора.
2 Прикачете Основа на стойката.
3 Натегнете отвертката надясно с помощта
на монета.
22MP48A 23MP48D
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
Основа на стойката
1 Поставете Държач за кабели.
2 Закрепете Корпус на стойката към
монитора.
3 Захванете Основа на стойката към Кор-
пус на стойката.
4 Завийте винта надясно.
Корпус на
стойката
Корпус на
стойката
Основа на стойката
Основа на стойката
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да разглобите стойката по
yy
обратния на монтажа ред.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Монтиране на стойката
10
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Монтаж на маса
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Повдигнете и завъртете монитора в изправена позиция върху маса.
Оставете разстояние от 100 мм (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
или
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
2 Включете AC-DC адаптера и захранващия
кабел в контакт.
22MP48A 23MP48D
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
или
или
3 Натиснете бутонът
(Power) в долната част
на превключвателния панел, за да включите
монитора.
ВНИМАНИЕ
Преди да местите монитора на друго място, изключвайте захранващия му контакт.
В противен случай може да възникне токов
удар.
Използване на държача за кабели
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
11
БГ
БЪЛГАРСКИ
Държач за кабели
Държач за кабели
Държач за кабели
Държач за кабели
12
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Когато регулирате ъгъла, не хващайте монитора за долната му рамка, както е показано
на следната илюстрация, защото може да
нараните пръстите си.
ЗАБЕЛЕЖКА
27MP48HQ
Наклонете от +20 до -3 градуса нагоре или
надолу, за да регулирате ъгъла на монитора
така, че да ви е подходящо за гледане.
Не докосвайте и не натискайте екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
Отпред
Избягвайте да държите сета, както е посочено на картинката по-долу. Има опасност
екранът на монитора да се разкачи от стойката и да нарани тялото Ви.
Отзад
Използване на защитната система Кенсингтън
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към защитната система Кенсингтън или посетете уеб
сайта http://www.kensington.com.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън между монитора и масата.
ЗАБЕЛЕЖКА
22MP48A 23MP48D 24MP48HQ
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или
надолу, за да регулирате ъгъла на монитора
така, че да ви е подходящо за гледане.
20MP48A
ЗАБЕЛЕЖКА
Отпред
Отзад
Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор. Можете да
получите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Монтаж на стена
Стойка за стена (A x B)
yy
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
A
B
БГ
БЪЛГАРСКИ
За да позволите достатъчна вентилация, оставете 100 мм отстояние на монитора от всички
страни. Подробно
Можете да вземете подробни инструкции за
инсталация от своя дилър, разгледайте допълнителното ръководство за монтаж на конзола за
поставяне на стена под наклон
и ръководството за настройка.
ВНИМАНИЕ
Най-напред изключете захранването и след
yy
това преместете или монтирайте монитора.
В противен случай може да възникне токов
удар.
Ако монтирате монитора на тавана или на
yy
стена под наклон, може да падне и да причини сериозно нараняване.
Използвайте одобрени от LG конзоли за
yy
монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
Не пренатягайте винтовете, тъй като това
yy
може да причини повреда на монитора и да
доведе до отпадане на гаранцията ви.
Използвайте винтове и конзоли за стена,
yy
които отговарят на стандарта VESA. Всяка
повреда или нараняване поради неправилна употреба или използване на неподходящ
аксесоар не се обхващат от гаранцията.
Дължината на винта откъм външната страна
yy
на задния капак не трябва да надвишава
8mm.
Подложка за стенен монтаж
Ако искате да поставите монитора на стена,
прикрепете стойката за стена (допълнителни
части) към гърба на апарата.
Когато монтирате монитора с помощта на
конзола за поставяне на стена (допълнителни
части), поставяйте го внимателно, за да не го
изпуснете.
1 Използването на болт по-дълъг от стандратните
може да доведе до вътрешна повреда на
монитора.
2 Използването на неподходящ болт може
да доведе до повреда на продукта, както и
падането му от стойката. В този случай, LG не
носи отговорност за това.
Модел
22MP48A
22MP48D
22MP48HQ
Стойка за сте- 75 x 75
на (A x B)
Стандартен
M4 x L10
винт
Брой винтове 4
Стенна
конзола за
окачване (по
избор)
13
23MP48D
23MP48HQ
RW120
Заден капак
Подложка за
стенен монтаж
Заден капак
Стандартен винт
Максимална дължина: 8mm
ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте винтовете, които са посоyy
чени в спецификацията на винтовете на
стандарта VESA.
Комплектът за монтаж на стена съдържа
yy
ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
Конзолата за монтаж на стена е допълyy
нително оборудване. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния
дилър.
Дължината на винтовете може да е
yy
различна в зависимост от конзолата за
стена. Уверете се, че използвате подходящата дължина.
Допълнителна информация ще откриете
yy
в ръководството към стойката за стена.
14
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Свързване с компютър
Този монитор поддържа функцията "Plug &
yy
Play*" (Постави и изпълни).
* Plug & Play (Постави и изпълни): тази
функция се активира, когато компютърът
разпознае включено в компютъра устройство от потребителя и го включва, без това
устройство да трябва да се конфигурира
или настройва от потребителя.
DVI-D свързване
Предава цифровите видео сигнали от компютъра ви на монитора. Свържете компютъра с
монитора чрез DVI кабела, както е показано на
следните илюстрации.
D-SUB свързване
Предава се аналогов видео сигнал от компютъра ви към монитора. Свържете компютъра
и монитора настроено с предоставения D-sub
15-щифтов сигнален кабел, както е показано на
следните илюстрации.
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
При използване на D-Sub сигнален вхоyy
дящ конектор на кабела за Macintosh
Адаптер за Mac
yy
Ако използвате Apple Macintosh, ви е необходим отделен щепсел, за да промените 15-щифтовия плътен (3-редов) D-SUB
VGA конектор на предоставения кабел с
15-щифтов 2-редов конектор.
Включете сигналния входящ
yy
кабел и го затегнете, като
завиете винтовете по часовниковата стрелка.
Не натискайте екрана с
yy
пръст продължително време, тъй като
това може да предизвика последващо
изкривяване на екрана.
Избягвайте на екрана на монитора ви да
yy
стои неподвижно изображение продължително време, за да предотвратите появата на ефекта на прогаряне на матрицата
на екрана. По възможност използвайте
скрийнсейвър.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
15
Свързване с AV устройства
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
Вашето PC към Монитора. Свържете PC-то и
Монитора посредством HDMI кабел, както е
показано на съответните илюстрации.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
Вашето AV устройство към Монитора. Свържете
AV устройството към монитора посредством
HDMI кабел, както е показано по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато искате да използвате два компюyy
търа с този монитор, включете сигналния
кабел (D-SUB/DVI-D/HDMI) в него.
Ако включите монитора, докато е охладен,
yy
екранът може да трепти. Това е нормално.
Някои дефектни точки могат да се превърyy
нат в червени, зелени или сини точки по
екрана. Това е нормално.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
БГ
БЪЛГАРСКИ
HDMI свързване
16
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Свързване с външни
устройства
Свързване на периферни устройства
Включете периферните устройства към монитора, като използвате портовете за слушалки.
Функция "Self Image Setting" (самостоятелна
настройка на изображение)
Натиснете бутона „Power”, намиращ се в долната част на панела, за да включите монитора.
Когато мониторът е включен, функцията "Self
Image Setting" (самостоятелна настройка
на изображение) се изпълнява автоматично.
(Поддържа се само в аналогов режим)
(продава се самостоятелно)
ЗАБЕЛЕЖКА
Периферните устройства се продават
yy
самостоятелно.
Възможно е кабелите със заоблени щепyy
сели да изпитват проблеми с яснотата
на сигнала, затова по възможност винаги
използвайте прави щепсели.
Тип ъгъл
Прав тип
ЗАБЕЛЕЖКА
Слушалките или говорителите може да не
yy
работят нормално, в зависимост от настройките на PC сървъра.
ЗАБЕЛЕЖКА
Функция "Self Image Setting" (самостояyy
телна настройка на изображение)
Тази функция осигурява оптимални
настройки на дисплея. Когато потребителят включи монитора за първи път, тази
функция автоматично настройва дисплея
на оптималните настройки за входящите
сигнали. (поддържа се само в аналогов
режим)
Функция "AUTO" (Автоматично).
yy
Ако срещнете проблеми като размазан
екран, неясни букви, трептене или изкривен образ на екран, докато използвате
устройството или след като промените
резолюцията на екрана, натиснете бутона
на функция AUTO (Автоматично), за да
подобрите резолюцията. (поддържа се
само в аналогов режим)
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
17
1 Натиснете желания бутон, намиращ се в долната част на Монитора.
2 Променете настройките на менюто чрез бутоните, разположени в долната част на монитора.
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със стрелка нагоре ( ).
3 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Бутони за настройка на монитора
Бутони за настройка на монитора
ЗАБЕЛЕЖКА
yyБутона се намира в долната част на монитора.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
18
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Бутон
БЪЛГАРСКИ
БГ
(МЕНЮ)
Описание
Влизате в главните менюта.(Вижте страница19)
OSD Locked/
OSD Unlocked
(OSD ЗАКЛЮЧЕНИ/ОТКЛЮЧЕНИ)
Тази функция Ви позволява да заключите контролните настройки, за да не могат да бъдат променени по невнимание.
Натиснете и задръжте бутона MENU за няколко секунди. След
това ще видите надпис OSD “OSD Lock”.
След това, можете да изберете дали да заключите или отключите настройките чрез левия и десния бутон.
Ако изберете иконата “Lock” чрез натискане на бутона“OK“, ще
се появи съобщение “OSD Locked”. В противен случай, ще видите “OSD Unlocked”. След като изберете “Lock”, ако желаете
да отключете настройките, натиснете бутона“MENU“ за няколко секунди. Тогава ще излезе съобщението “OSD Unlocked”.
Използвайте този бутон, за да достъпите менюто Reader Mode. Тази опция
показва на екрана изображение, подобно на хартиена страница за удобство на
зрението.(Вижте страница25)
Използвайте този бутон, за да влезете в менютата SMART ENERGY SAVING ,
Picture Mode, Color �������������������������������
Weakness. (Вижте страница26~28)
(АВТОМАТИЧНО)
Когато регулирате настройките на дисплея, винаги натискайте бутона AUTO
(АВТО), преди да влезете в MONITOR SETUP OSD (МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКА НА
OSD НА МОНИТОРА). (Поддържа се само в аналогов режим)
Най-добрият
режим на дисплей
20MP48A
1440 x 900 @ 60 Hz
22MP48A 23MP48D 24MP48HQ 27MP48HQ
22MP48D 23MP48HQ
22MP48HQ
1920 x 1080 @ 60 Hz
(ВХОД / ИЗХОД) Можете да изберете входящия сигнал.
yy Когато се свържат поне два входящи сигнала, може да изберете сигнала (DSUB/DVI-D/HDMI), който искате.
yy Когато се свърже само един сигнал, той се открива автоматично. Настройката
по подразбиране на телефона е D-Sub.
EXIT(ИЗХОД)
Изход от OSD (екранното меню).
(Бутон Power (Захранване)) Включва или изключва захранването.
Индикатор за
Индикаторът на захранването свети в бяло ако дисплеят
работа
работи в нормално режим (Режим на Работа). Ако екранът е в
Икономичен режим, индикаторът мига с бяла светлина.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
19
Персонализиране на настройки
БГ
БЪЛГАРСКИ
Настройки на меню
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част
на Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
3 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
4 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да
настроите други опции в менюто, използвайте бутона със стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu
Аналогов Цифров HDMI
Brightness
●
●
●
Contrast
●
●
●
Response Time
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
●
●
Wide/Original
Описание
Настройване на яркостта на екрана
Можете да настроите времето за отговор на показаната картина на базата
на скоростта на екрана. За нормални условия препоръчваме
да използвате 'Off'. За бързо движещи се картини, съветваме да преминете на 'High'.
Wide (ШИРОК)
Превключете на режим на цял екран според входящия сигнал.
Reset
●
●
●
●
●
●
Original (ОРИГИНАЛНО)
Сменете съотношението на изображението на входящия сигнал на
оригиналното.
* Тази функция работи само ако входящата разделителна способност е по-ниска от съотношението на монитора.
Възстановяване на фабрични настройки. Натиснете бутоните ◄ и
► за незабавно възстановяване.
20
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Menu > Next Menu
БЪЛГАРСКИ
БГ
Picture
Аналогов
Sharpness
●
Цифров
●
HDMI
Описание
●
Настройване на яснотата на изображението.
●
Задаване на начални стойности на черното
●
Увеличаване на яснотата и стабилността
на изображението
●
Регулиране на цвета на екрана
Black Level
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
Overscan
Color
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
Gamma
Color Temp
●
Six Color
●
Color Reset
Display
Horizontal
Vertical
Clock
Phase
Audio
22MP48HQ 23MP48HQ
Others
●
Настройване на положението на екрана
●
Увеличаване на яснотата и стабилността
на изображението
Volume
●
Language
Power Indicator
●
●
●
●
●
●
Automatic Standby
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
Resolution
Аналогов: D-SUB (аналогов сигнал) вход.
yy
Цифров: DVI-D (цифров сигнал) вход.
yy
HDMI: HDMI (цифров сигнал) вход.
yy
●
Настройване на звука
Регулиране на състоянието на изображението според потребителската операционна среда.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
21
Picture
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
3 Влезте в менюто Picture чрез натискане на бутона ▼.
4 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Picture
описание
Sharpness
настройване на яснотата на изображението.
Black Level
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
yyOffset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала
това е възможно най-тъмният екран, който мониторът може да
покаже.
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
High
Запазва настоящото съотношение на контраст на екрана.
(Високо)
Low
(Ниско)
Overscan
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от
текущото съотношение на контраста на екрана.
Определя обхвата на изходната картина за DTV(дигитална телевизия)
синхронизиране през HDMI вход (само за HDMI вход). Препоръчва се да се
включи функцията overscan при свързването на AV оборудването.
22
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Color
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната
част на Монитора, за да изведете софтуера на
Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Color като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Color чрез натискане на бутона
▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или
да настроите други опции в менюто, използвайте
бутона със стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Color
описание
Gamma
Настройте ваша собствена гама стойност: Gamma 0(Гама 0), Gamma 1(Гама
1), Gamma 2(Гама 2), Off(Изключено)на монитора; високите гама стойности
показват на дисплея тъмни образи, а ниските гама стойности показват
светли образи.
В случай че потребителят не желае да променя гама стойностите, може да
изключи гама настройките.
Color Temp
Custom
• Red(ЧЕРВЕН):настройвате желаното от вас ниво на червеното.
• Green(ЗЕЛЕН): настройвате желаното от вас ниво на зеленото.
• Blue(СИН):настройвате желаното от вас ниво на синьото.
Избирате цвета на екрана.
Warm (ВИСОКА): настройвате висока топлина на цветовете на екрана (с повече червено).
Medium (СРЕДНА): настройвате средна топлина на цветовете на екрана.
Cool (СЛАБА): настройвате слаба топлина на цветовете на екрана (с повече синьо).
Six Color
Задава и запаметява нюанса и сатурацията за 6 цвята (Red/Green/Blue/Cyan/
Magenta/Yellow) за да отговори на потребителските изисквания.
Hue
Saturation
Color Reset
Регулира нюанса на изображението.
Регулира рязкостта на изображението. По-ниските стойности
отслабват рязкостта и цветовете стават по-бледи, докато повисоките я усилват и цветовете стават по-тъмни.
Връща настройките на цветовете към фабричните настройки по
подразбиране за съответното входящо устройство.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
23
Display
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
3 Изберете Display като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Display чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Display
Описание
Horizontal
Движи картината наляво и надясно.
Vertical
Движи картината нагоре и надолу.
Clock
Намалява всякакви видими вертикални ленти или черти по фона на екрана.
Хоризонталният размер на екрана също ще се промени.
Phase
Настройва фокуса на дисплея. Това позволява отстраняването на всякакъв
хоризонтален шум, като увеличава яснотата и рязкостта на изображението.
Audio
22MP48HQ 23MP48HQ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Audio като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Volume чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Audio
Volume
Описание
Настройва звука на слушалките. (Само за HDMI вход)
24
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Others
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Others като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Others чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Others
Описание
Language
Избиране на езика на контролните имена.
Power Indicator
Използвайте тази функция, за да настроите индикатора, разположен в долната
част на монитора, който показва състоянието на монитора (On или Off).
Превключването на On автоматично ще включи индикатора на захранването.
Automatic Standby
След определено време мониторът автоматично ще премине в режим на
готовност.
22MP48HQ
24MP48HQ
23MP48HQ
27MP48HQ
Resolution
Потребителят може да зададе желаната разделителна способност. Тази
функция е активна, само когато същата разделителната способност е зададена
и на компютъра Ви, с изключение на случаите, когато компютърът не подава
към монитора правилна информация за разделителна способност (само за
D-SUB).
Off, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768
Off, 1280x960, 1600x900
Off, 1440x900, 1600x900
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
25
Настройки на READER
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона READER , разположен в долната
част на Монитора, за да извикате функцията
Reader Mode .
2 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄
или ►.
3 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Reader Mode
Описание
Reader 1
В този режим екранът наподобява страниците на вестник. Ако искате да
увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от Менюто
„Настройка на екрана“.
Reader 2
В този режим изображението на екрана наподобява анимация. Ако искате
да увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от
Менюто „Настройка на екрана“.
Reader Off
С тази настройка режимът за четене е деактивиран.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако режим Reader Mode е Reader 1 или Reader 2, Picture Mode автоматично ще превключи на Custom , като
SMART ENERGY SAVING и Color Weakness автоматично ще превключи на Off.
26
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройки на FUNC.
БЪЛГАРСКИ
БГ
SMART ENERGY SAVING
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Влезте в менюто SMART ENERGY SAVING чрез натискане на бутона ▼.
3 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
4 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
SMART ENERGY SAVING
Описание
High
Активира SMART ENERGY SAVING: тази високо-енергийна функция Ви позволява да пестите енергия.
Low
Активира SMART ENERGY SAVING: тази ниско-енергийна функция Ви позволява
да пестите енергия.
Off (ИЗКЛ.)
Дезактивира режима SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING (УМЕН ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ):Пести енергия благодарение на алгоритъм за
компенсация на осветеността.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо
yy
различните видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията SMART ENERGY
SAVING (ИНТЕЛИГЕНТНО ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ) е настроена на High (Високо ниво) или Low
(Ниско Ниво), яркостта ще се увеличи или намали в зависимост от източника.
Ако SMART ENERGY SAVING е на High или Low, Picture Mode автоматично ще се промени на
yy
Custom , Reader Mode и Color Weakness автоматично ще превключи на Off.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
27
Picture Mode
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Изберете Picture Mode като натиснете бутона ►.
3 Влезте в менюто Picture Mode чрез натискане на бутона
▼.
4 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Picture Mode
Описание
Custom
Режим, при който потребителят може да настрои всеки елемент, включително цветовия
режим на Главното меню.
Text
Текстови режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Photo
Фото режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Cinema
Видео режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Game
Това е режим, при който екранът е настроен на оптимално качество за игри.
22MP48HQ 23MP48HQ 24MP48HQ 27MP48HQ
Picture Mode
описание
Custom
режим, при който потребителят може да настрои всеки елемент, включително цветовия
режим на Главното меню.
Vivid 1
настройва видео образа за крайния потребител чрез подобряване на контраста, яркостта,
цветовете и резкостта.
Vivid 2
Standard
настройва образа за нормална обстановка.
Cinema
видео режим с настройки на екрана за оптимално качество.
ЗАБЕЛЕЖКА
Освен ако Picture Mode е Custom или Reader Mode, SMART ENERGY SAVING и Color Weakness автоматично
ще превключат на Off.
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
28
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Color Weakness
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Изберете Color Weakness като натиснете бутона ►.
3 Влезте в менюто Color Weakness чрез натискане на
бутона ▼.
4 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Наличните настройки за програми са описани, както следва:
Color Weakness
Описание
Off
Режим, при който Color Weakness е изключен.
On
Този режим е за потребители, които не различават червено и зелено. Той позволява на
потребителите с цветна слепота да различават двата цвята.
ЗАБЕЛЕЖКА
Това е спомагателна функция за далтонисти. Изключете я, ако ви създава дискомфорт.
yy
Тази функция не може да различи определени цветове в някои изображения.
yy
Ако функцията Color Weakness не е Off, Reader Mode и SMART ENERGY SAVING ще
yy
превключат на Off, а Picture Mode ще се промени на Custom.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
29
Преди да се свържете с отдела по поддръжка, прочетете следното.
Няма образ.
Правилно ли е включен захранва- yy Проверете и вижте дали захранващият кабел е включен правилно
щият кабел на монитора?
в контакта.
Свети ли индикаторът на захранването?
yy Натиснете бутона Power (Захранване)
Трепти ли индикаторът на захран- yy Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, опитайте да събудите
ването?
екрана с размърдване на мишката или натискане на произволен
Виждате ли съобщението "OUT
OF RANGE" (ИЗВЪН ОБХВАТ) на
екрана?
Виждате ли съобщението "NO
SIGNAL" на екрана?
клавиш от клавиатурата.
yy Опитайте с включване на компютъра.
yy Това съобщение се показва когато сигналът на компютъра (видео
картата) се намира извън вертикалния и хоризонталния честотен
обхват на монитора. Разгледайте раздела "Спецификации" в това
ръководство и конфигурирайте монитора отново.
yy След като мониторът е в състояние "NO SIGNAL" , той преминава
в режим DPM.
yy Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете
отново.
Виждате ли съобщението "OSD LOCKED" (OSD ЗАКЛЮЧЕН) на екрана?
Виждате ли съобщението “OSD
LOCKED” (OSD ЗАКЛЮЧЕН),
когато натиснете бутона MENU
(МЕНЮ)?
yy Можете да защитите текущите настройки за управление, така
че да не могат да се променят с неволни движения. Можете да
отключите бутоните за OSD управление по всяко време, като
натиснете бутона MENU (МЕНЮ) за няколко секунди: ще се появи
съобщението “OSD UNLOCKED” (OSD ОТКЛЮЧЕН).
Показаният образ е неправилен.
Положението на дисплея е непра- yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате аввилно.
томатично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате автоматично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
Всякакъв хоризонтален шум, поя- yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате аввяващ се в произволно изображетоматично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
ние или знаци, не се изобразява
y
y Отидете на Control Panel ► Display ► Settings (Контролен
правилно.
панел > Дисплей > Настройки) и настройте дисплея на препоръчителната резолюция или коригирайте изображението на дисплея
на възможно най-добрите му настройки. Задайте настройката на
цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен цвят).
Във фона на екрана се виждат
вертикални линии или ивици.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
30
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Отидете в Control Panel ► Display ► Settings (Контролен панел > Дисплей > Настройки) и
yy
проверете дали честотата на резолюцията е променена. Ако това е така, променете резолюцията на видео картата на препоръчителната стойност.
Ако не е избрана препоръчителната резолюция (оптималната резолюция), буквите може да са
yy
размазани, а екранът да е затъмнен, отрязан или неясен. Уверете се, че използвате препоръчителната резолюция.
Методът за настройка може да е различен в зависимост от компютъра и O/S (операционната
yy
система), а посочената по-горе резолюция да не се поддържа от използваната видео карта. Ако
това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата.
Показаният образ е неправилен.
Образът е едноцветен или необи- yy Проверете дали сигналният кабел е правилно включен и ако е
чаен.
необходимо, го затегнете с помощта на отвертка.
yy Уверете се, че видео картата е поставена правилно в слота.
yy Задайте настройката на цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен цвят) от Control Panel ► Settings (Контролен панел >
Настройки).
Екранът премигва.
yy Проверете дали екранът е настроен на режим "interlace" (смесени редове) и ако това е така, го променете на препоръчителната
резолюция.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера на
монитора?
yy Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от
нашия уебсайт: http://www.lg.com.
yy Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията
"Plug&Play" (Постави и изпълни).
22MP48HQ 23MP48HQ 24MP48HQ 27MP48HQ
Дисплеят трепти
Ако не сте настроили
препоръчаното време?
yy Ще затрепти, ако използвате настройката за време HDMI 1080i
60/50 Hz. Поради тази причина следва да настроите времето на
1080P, това е препоръчаното за режима .
СПЕЦИФИКАЦИИ
31
20MP48A
Дисплей
Резолюция
Тип екран
LCD монитор с плосък екран и активна
TFT матрица Незаслепяващо покритие
Пикселна стъпка
0,2907 мм x 0,2915 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1440 x 900 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
Консумация на мощност (Обикн.)
Когато е включен: 18,7 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
0,8 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-18SG-19-3 19016G, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPCU, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPB, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP42, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP43-E, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-E, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-A, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-U, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип DA-16C19, произведен Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16E19FK, произведен Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16E19FS, произведен Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
0,84 A
Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
441,9 мм x 376,3 мм x 187,4 мм
441,9 мм x 297,4 мм x 59,8 мм
Тегло
2,1 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
32
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
20MP48A
Видео сиг- Хоризонтална честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
D-SUB : от 56 Hz дo 75 Hz
●
●
DVI-D : от 56 Hz дo 75 Hz
HDMI : от 56 Hz дo 75 Hz
Синхронизиране
Входен конектор
Самостоятелно синхронизиране
цифров
●
15-щифтов D-SUB конектор
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
СПЕЦИФИКАЦИИ
33
22MP48A
22MP48D 22MP48HQ
Дисплей
Резолюция
Тип екран
LCD монитор с плосък екран и активна
TFT матрица Незаслепяващо покритие
Пикселна стъпка
0,248 мм x 0,248 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумация на мощност (Обикн.)
Когато е включен: 25,3 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,2 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип AADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1021-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
508,4 мм x 387,6 мм x 187,4 мм
508,4 мм x 313,1 мм x 57,3 мм
Тегло
2,7 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
34
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сиг- Хоризонтална честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
D-SUB : от 56 Hz дo 75 Hz
22MP48A
22MP48D
22MP48HQ
●
●
●
●
●
●
DVI-D : от 56 Hz дo 75 Hz
●
HDMI : от 56 Hz дo 75 Hz
Синхронизиране
Входен конектор
●
Самостоятелно синхронизиране
цифров
●
15-щифтов D-SUB конектор
DVI-D конектор (цифров)
●
HDMI конектор
●
●
●
●
●
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
35
23MP48D 23MP48HQ
Дисплей
Резолюция
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,265 мм x 0,265 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумация на мощност (Обикн.)
Когато е включен: 26,4 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,3 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип AADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1021-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
544,0 мм x 407,5 мм x 187,4 мм
544,0 мм x 333,1 мм x 58,3 мм
Тегло
3,0 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
36
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
23MP48D 23MP48HQ
Видео сиг- Хоризонтална честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
●
●
D-SUB : от 56 Hz дo 75 Hz
●
●
DVI-D : от 56 Hz дo 75 Hz
●
HDMI : от 56 Hz дo 75 Hz
Синхронизиране
Входен конектор
●
Самостоятелно синхронизиране
цифров
15-щифтов D-SUB конектор
●
●
●
●
●
●
DVI-D конектор (цифров)
●
HDMI конектор
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
37
24MP48HQ
Дисплей
Резолюция
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,2745 мм x 0,2745 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумация на мощност (Обикн.)
Когато е включен: 27,5 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,3 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип AADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1021-23,произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
549,9 мм x 409,0 мм x 187,4 мм
549,9 мм x 330,4 мм x 62,5 мм
Тегло
2,8 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
38
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
24MP48HQ
Видео сиг- Хоризонтална честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
●
D-SUB : от 56 Hz дo 75 Hz
●
DVI-D : от 56 Hz дo 75 Hz
Синхронизиране
Входен конектор
HDMI : от 56 Hz дo 75 Hz
Самостоятелно синхронизиране
цифров
15-щифтов D-SUB конектор
●
●
●
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
39
27MP48HQ
Дисплей
Резолюция
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,3114 мм x 0,3114 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумация на мощност (Обикн.)
Когато е включен: 30,8 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,6 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19032G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1031-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,7 A
634,0 мм X 479,7 мм X 211,9 мм
634,0 мм X 381,0 мм X 71,3 мм
Тегло
3,9 кг
Обхват на наклон
от -3° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
40
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
27MP48HQ
Видео сиг- Хоризонтална честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
●
D-SUB : от 56 Hz дo 75 Hz
●
DVI-D : от 56 Hz дo 75 Hz
Синхронизиране
Входен конектор
HDMI : от 56 Hz дo 75 Hz
Самостоятелно синхронизиране
цифров
15-щифтов D-SUB конектор
●
●
●
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
20MP48A
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 X 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,5
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1440 x 900
55,469
60
+/-
Препоръчителен
режим
22MP48A 22MP48D 22MP48HQ 23MP48D 23MP48HQ
24MP48HQ 27MP48HQ
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Препоръчителен
режим
БГ
БЪЛГАРСКИ
Фабрично поддържан режим
(предварително настроен режим, D-SUB/DVI/HDMI PC)
41
42
СПЕЦИФИКАЦИИ
HDMI време (видео)
БЪЛГАРСКИ
БГ
22MP48HQ 23MP48HQ 24MP48HQ 27MP48HQ
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Препоръчителен
режим
Индикатор
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло
В режим "Sleep" (Спящ)
Мигащо бяло
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
HDMI
Непременно прочетете тези предпазни
мерки за безопасност, преди да използвате
продукта.
Моделът и серийният номер на продукта се
намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от
услуга.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising