LG | 24GM79G | User manual | LG 24GM79G Ръководство на потребителя

LG 24GM79G Ръководство на потребителя
Ръководство На Притежателя
МОНИТОР LED*
*LG LED мониторите са LCD монитори с LED подсветка.
Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тези
инструкции за безопасност.
Списък с модели LED монитор
24GM79G
www.lg.com
2
Съдържание
БЪЛГАРСКИ
BUL
СЪДЪРЖАНИЕ
3
ЛИЦЕНЗ
4
СГЛОБЯВАНЕ И
ПОДГОТОВКА
4
Компоненти на продукта
5
Поддържани драйвери и софтуер
6
Описание на компоненти и бутони
7
- Как да използвате бутона за
джойстика
8
Преместване и повдигане на монитора
9
Монтаж на монитор
9
- Сглобяване на стойката
10
- Използване на държача за кабели
10
- Монтиране върху маса
11
- Регулиране на височината на
11
- Настройване на ъгъла
13
- Използване на заключващата
13
- Монтаж на стенната конзола за
14
- Монтаж на стена
15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
15
Свързване с компютър
15
- HDMI връзка
15
- Свързване на DisplayPort
16
Свързване на периферни
16
устройства
16
- Връзка USB кабел - компютър
17
Свързване с AV устройства
17
- HDMI връзка
17
Свързване с външни устройства
17
- Свързване на слушалки
стойката
система Кенсингтън
окачване
18
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА
НАСТРОЙКИ
18
Активиране на главното меню
18
- Функции на основното меню
19
Потребителски настройки
19
- Настройки на меню
23
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
25
СПЕЦИФИКАЦИИ
25
24GM79G
26
Фабрично поддържан режим
26
HDMI време (видео)
26
Power LED (Индикатор на
захранването)
English
(original)
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
3
‫ عالمات تجارية أو‬HDMI ‫ وشعار‬HDMI High-Definition Multimedia Interface‫ و‬HDMI ‫مصطلحا‬
‫ في الواليات المتحدة األمريكية‬HDMI Licensing Administrator, Inc. ‫عالمات تجارية مسجلة لشركة‬
.‫ودول أخرى‬
Всеки модел разполага с различни лицензи. За повече информация относно лиценза, посетете
www.lg.com.
Bulgarian
Chinese
(Simplified)
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други
държави.
VESA, логото на VESA, логото за съответствие с порта на дисплея и
порта на дисплея Логото за съответствие за източника с два режима е
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI
Licensing Administrator,
регистрирана
търговска марка на асоциацията на стандартите
за видео
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
електроника.
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Canadian
French
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Следните указания се отнасят само за монитори, предназначени за европейския пазар и които
отговарят на директивата ErP.
*Мониторът е програмиран така, че при липса на активност да се изключи автоматично 4 часа
след като е бил включен.
*За да деактивирате тази настройка, от менюто за управление сменете статуса на “Automatic
Standby(Автоматичен режим на готовност)” в позиция „изключено“.
BUL
БЪЛГАРСКИ
Arabic
ЛИЦЕНЗ
4
БЪЛГАРСКИ
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
Компоненти на продукта
Преди да използвате устройството, проверете дали всички компоненти са налични в кутията.
Ако някои от компонентите липсват, се свържете с местния представител на мястото, откъдето
сте закупили устройството. Имайте предвид, че устройството и компонентите може да изглеждат
различно от показаните тук.
Компакт-диск (ръководство на притежателя)/карта
HDMI Кабел
(Tази функция не се предлага
във всички държави.)
Корпус на стойката
Захранващ кабел
( В зависимост от държавата )
DisplayPort Кабел
(Tази функция не се предлага
във всички държави.)
Държач за кабели
Основа на стойката
или
4 Винта
Кабел USB 3.0 от тип A-B
(Tази функция не се предлага
във всички държави.)
5
С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги
yy
използвайте оригинални компоненти.
y yГаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
y y Използването на предоставените компоненти и препоръчително.
y y Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или
може да възникнат шумове в образа.
ЗАБЕЛЕЖКА
Имайте предвид, че компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
yy
Цялата информация и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без
yy
предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се
yy
свържете с магазина за продажби на дребно, от който сте закупили устройството.
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE (www.lg.com).
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
24GM79G
Драйвер за монитор
Препоръчителен
O
OnScreen Control
Препоръчителен
O
BUL
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ
6
Описание на компоненти и бутони
1
5V
0.9 A
2 H/P
БЪЛГАРСКИ
AC-IN电源输入
Джойстик бутон
FPS1
FPS2
RTS
Custom
(Game)
Power LED
y y Вкл.: Захранването е включено
y y Изкл.: Захранването е изключено
Custom
Предни бутони за управление
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Входен конектор
ЗАБЕЛЕЖКА
y y Бутонът за джойстика е разположен на дъното на монитора.
7
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/ надясно с пръста си.
Основни функции
◄/►
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите
монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона на джойстика веднъж с пръст, за
да изключите монитора.
Контрол на
силата на
Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона
звука
на джойстика наляво/ надясно.
Управление
BUL
БЪЛГАРСКИ
Как да използвате бутона за джойстика
8
БЪЛГАРСКИ
Преместване и повдигане на
монитора
Когато премествате или повдигате монитора,
следвайте предоставените инструкции, за да
предотвратите надраскване или повреда на
монитора, както и да гарантирате безопасното
транспортиране, независимо от формата или
размера му.
Препоръчително е когато искате да
yy
преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
Преди да местите или повдигате
yy
монитора, изключете захранващия и
всички останали кабели.
Придържайте добре горната и долната
yy
страна на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
Когато държите монитора, екранът трябва
yy
да стои с лице настрани от вас, за да не го
надраскате.
Когато премествате монитора, избягвайте
yy
всякакви силни удари или вибрации върху
продукта.
Когато премествате монитора, го дръжте
yy
изправен, никога не завъртайте монитора
настрани и не го навеждайте на една
страна.
ВНИМАНИЕ
Доколкото е възможно, избягвайте да
yy
докосвате екрана на монитора. Това може
да причини повреда на екрана или на
някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
y y Ако използвате монитора без стойка,
неговият бутон на джойстик може да
предизвика нестабилност и падане на
монитора, което ще доведе до повреда на
монитора или травма. Освен това, може да
се предизвика и неизправност на бутона на
джойстика.
9
Монтаж на монитор
1
BUL
БЪЛГАРСКИ
Сглобяване на стойката
4
ВНИМАНИЕ
y yЗа да предпазите екрана от надрасквания, покрийте повърхността му с мека
кърпа.
2
ВНИМАНИЕ
3
y y Илюстрациите в този документ
представят стандартни процедури, така че
е възможно изображенията да изглеждат
различно от реалния продукт.
y y Не носете монитора обърнат наобратно
държейки само основата на стойката. Това
може да доведе до падането на монитора
от стойката и да предизвика наранявания.
y y Когато повдигате или премествате
монитора, не докосвайте екрана.
Приложената към екрана сила може да го
повреди.
y y Не използвайте чужди вещества (масла,
смазочни средства и др.) върху частите
на винта при монтажа на продукта. (Това
може да повреди продукта.)
y y Упражняването на прекомерна сила при
затягане на винтовете може да повреди
монитора. Всяка повреда, причинена по
такъв начин, няма да бъде обхваната от
гаранцията на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да разглобите стойката по обратния
yy
на монтажа ред.
10
БЪЛГАРСКИ
Използване на държача за кабели
Монтиране върху маса
Подредете кабелите, като използвате халката
за придържане на кабели, както е показано на
илюстрацията.
1 Повдигнете монитора и го поставете върху
маса в изправено положение.
Поатавете го на минимум 100 мм разстояние
от стената, за да осигурите необходимото
проветрение.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
2 Свържете Захранващия кабел към монитора и след това го включете в контакта.
3 Натиснете бутона на джойстика на дъното
на монитора, за да включите монитора.
ВНИМАНИЕ
Преди да местите или монтирате
yy
монитора, изключвайте захранващия му
кабел. Съществува риск от токов удар.
11
1 Трябва да хванете монитора с двете ръце и
да го регулирате.
Настройване на ъгъла
1 Поставете монитора изправен, закрепен
върху стойката.
2 Нагласете ъгъла на екрана. Ъгълът на
екрана може да се коригира напред или
назад за комфортно гледане.
35
-5
2 Височината може да се настрои до
130,0 мм.
130,0 мм
Отзад
Отпред
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С цел да избегнете нараняване на
yy
пръстите си при регулиране на екрана,
не дръжте долната част на рамката на
монитора по начина, показан по-долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато настройвате височиyy
ната на екрана, не поставяйте пръста или ръката си
между екрана и основата
(шасито).
Внимавайте да не докосвате и да не
yy
натискате екрана, докато регулирате
ъгъла на монитора.
BUL
БЪЛГАРСКИ
Регулиране на височината на
стойката
12
Функция завъртане
БЪЛГАРСКИ
3
Завъртете монитора по часовниковата
стрелка, както е показано на фигурата.
4
Дoвършете инсталацията, като завъртите
монитора на 90°, както е показано по-долу.
Функцията завъртане позволява на монитора
да се завърти на 90 градуса по часовниковата
стрелка.
Глава
Стойка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
y y За да избегнете надраскване на основата
на стойката, непременно се убедете, че,
когато завъртате монитора с помощта на
функцията за завъртане, стойката не влиза
в контакт с монитора.
1
Издигнете монитора нагоре на максимална
височина.
ЗАБЕЛЕЖКА
2
Настройте ъгъла на монитора по посока на
стрелката, както е показано на фигурата.
Функцията за автоматично въртене на
yy
дисплея не се поддържа.
y yЕкранът може лесно да се върти с помощта
на бързия клавиш за въртене, предоставен
с вашата операционна система Windows.
Обърнете внимание, че някои версии на
Windows и някои драйвери за графични карти могат да използват различни настройки
за клавиша за въртене на екрана или могат
да не го поддържат.
Бързи клавиши за въртене на екрана на
yy
Windows
- - 0°: Ctrl + Alt + клавиш със стрелка нагоре (↑)
- - 90°: Ctrl + Alt + клавиш със стрелка наляво (←)
- - 180°: Ctrl + Alt + клавиш със стрелка надолу (↓)
- - 270°: Ctrl + Alt + клавиш със стрелка надясно (→)
13
Монтаж на стенната конзола за
окачване
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на монитора.
За допълнителна информация относно монтажа
и използването разгледайте ръководството
към системата за заключване Кенсингтън или
посетете уеб сайта http://www.kensington.com.
Този модел монитор поддържа спецификацията
на стандартната конзола за монтаж на стена
или съвместимо устройство.
Включете кабела на защитната система
Кенсингтън между монитора и масата.
1 Поставете екрана с лице надолу. За да
предпазите екрана от надрасквания,
покрийте повърхността му с мека кърпа.
2 Сваляне на тялото на стойката.
3 Поставете монтажната конзола за стена
върху монитора и я подравнете с отворите
за винтовете в монитора.
4 Затегнете четирите винта, за да закрепите
конзолата към монитора с помощта на
отвертка.
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на заключващата
yy
система Кенсингтън не е задължително.
Принадлежностите могат да се закупят от
местни магазини за електроника.
Конзолата за монтаж на стена се продава
yy
отделно.
Допълнителна информация относно
yy
монтажа ще откриете в ръководството към
монтажната конзола за стена.
Когато поставяте конзолата за монтаж
yy
на стена, внимавайте да не прилагате
прекомерна сила, тъй като по този начин
съществува риск да повредите екрана на
монитора.
BUL
БЪЛГАРСКИ
Използване на заключващата
система Кенсингтън
14
Стойка за стена (A x B)
yy
Монтаж на стена
A
БЪЛГАРСКИ
Монтирайте монитора на разстояние поне
100 мм от стената и оставете около 100 мм
разстояние от всяка страна на монитора,
за да осигурите достатъчно проветрение.
Подробни инструкции може да получите от
местния магазин за продажба на дребно. За
да монтирате и настроите наклоняваща се
конзола за монтаж на стена, направете справка
с ръководството.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
А ако планирате да монтирате монитора на стена,
закачете конзолата за окачване на стена (по избор)
към гърба на монитора.
Уверете се, че конзолата за окачване на стена е
здраво захваната към монитора и стената.
1 Използването на болт по-дълъг от стандратните
може да доведе до вътрешна повреда на
монитора.
2 Използването на неподходящ болт може да
доведе до повреда на продукта, както и падането
му от стойката. В този случай, LG не носи
отговорност за това.
Стойка за стена
(A x B)
Стандартен
винт
Брой винтове
Стенна конзола
за окачване (по
избор)
100 x 100
B
ВНИМАНИЕ
За да избегнете токов удар, преди да
yy
местите или монтирате монитора, изключете
захранващия кабел.
Монтирането на монитора на таван
yy
или стена под наклон може да причини
падане на монитора, което от своя страна
да доведе до нараняване. Използвайте
оригиналната конзола LG за монтаж на
стена. За допълнителна информация се
свържете с местен търговец на дребно или
квалифициран специалист по окачване.
Упражняването на прекомерна сила при
yy
затягане на винтовете може да повреди
монитора. Всяка повреда, причинена по
такъв начин, няма да бъде обхваната от
гаранцията на продукта.
Използвайте конзола за окачване на
yy
стена и винтове, които съответстват на
стандарта VESA. Повреда, причинена от
използването или неправилното използване
на неподходящи компоненти няма да бъде
обхваната от гаранцията на продукта.
Дължината на винта откъм външната страна
yy
на задния капак не трябва да надвишава
8mm. Подложка за стенен монтаж
Заден капак
Подложка за
стенен монтаж
Заден капак
Стандартен винт
Максимална дължина: 8mm
M4 x L10
4
RW120
ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте винтове, които отговарят на
yy
стандарта VESA.
Комплектът за монтаж на стена
yy
съдържа ръководство за инсталация и
необходимите за целта части.
Конзолата за монтаж на стена
yy
е допълнително оборудване.
Принадлежностите могат да се закупят от
местен магазин за електроника.
Дължината на винтовете може да е
yy
различна за всяка конзола за монтаж на
стена. Проверете дали използвате винт с
подходяща дължина.
За допълнителна информация разгледайте
yy
ръководството на потребителя на
конзолата за монтаж на стена.
15
Свързване с компютър
Този монитор поддържа режима *Plug and
yy
Play.
*Plug and Play: функция, която позволява да
добавите устройство към своя компютър,
без да се налага да конфигурирате повторно
някой от компонентите или да инсталирате
драйвери ръчно.
Свързване на DisplayPort
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
компютъра на монитора. Свържете компютъра
с монитора с помощта на кабела за порта на
дисплея, както е показано по-долу.
Натиснете бутона Меню и след това от менюто
за въвеждане изберете съответната опция.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
компютър или A/V устройство към монитора.
Свържете монитора и AV устройството с
помощта на HDMI кабел, както е показано подолу.
Натиснете бутона Меню и след това от менюто
за въвеждане изберете съответната опция.
HDMI IN 1 HDMI IN 2
ЗАБЕЛЕЖКА
Възможно е да липсва видео или аудио
yy
извод в зависимост от DP версията на
компютъра.
y y Ако използвате кабели, които не са
сертифицирани от LG, екранът може да
не показва нищо или може да възникнат
шумове в образа.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
BUL
БЪЛГАРСКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
16
Свързване на периферни
Връзка USB кабел - компютър
5V
ЗАБЕЛЕЖКА
0.9 A
2
Използвайте USB порта на продукта като USB
хъб.
Уверете се, че сте инсталирали най-новия
yy
сервизен пакет за Windows OS преди да
използвате продукта.
Периферните устройства се продават
yy
самостоятелно.
Към USB порта можете да свържете
yy
клавиатура, мишка или USB устройство.
ВНИМАНИЕ
Предупреждения при работа с USB
устройство
Възможно е USB устройство с инсталиyy
рана програма за автоматично разпознаване или използващо собствения си
драйвер да не бъде разпознато.
Някои USB устройства може да не се
yy
поддържат или да не работят правилно.
Препоръчително е да се използва USB
yy
хъб или твърдо дисково устройство
със захранване. (Ако захранването е
недостатъчно, USB устройството може да
не бъде разпознато правилно.)
1
БЪЛГАРСКИ
устройства
За да използвате USB 3.0, свържете USB 3.0
кабела от тип A-B за продукта към компютъра.
Периферните устройства, включени в USB порт
1, 2 могат да бъдат управлявани от компютъра.
(продава се самостоятелно)
17
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
компютър или A/V устройство към монитора.
Свържете монитора и AV устройството с
помощта на HDMI кабел, както е показано подолу.
Натиснете бутона Меню и след това от менюто
за въвеждане изберете съответната опция.
Свързвайте периферни устройства към
монитора чрез порта за слушалки. Свържете го,
както е показано на фигурата.
1
HDMI IN 1 HDMI IN 2
Свързване на слушалки
(продава се самостоятелно)
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
y y Периферните устройства се продават
самостоятелно.
y y Ако използвате [Наклонени] слушалки,
това може да предизвика проблем със
свързването на друго външно устройство
към монитора. Следователно се препоръчва
да използвате [Прави] слушалки.
Наклонени
Прави
y y В зависимост от аудио настройките
на компютъра и външното устройство,
функциите на слушалките и тонколоната
могат да са ограничени.
BUL
БЪЛГАРСКИ
HDMI връзка
Свързване с външни
устройства
H/P
Свързване с AV устройства
18
БЪЛГАРСКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
FPS1
FPS2
RTS
Custom
(Game)
Custom
Активиране на главното меню
1
2
3
Натиснете бутона на джойстика на дъното на монитора.
Предвижете джойстика нагоре/ надолу (▲/▼) и наляво/ надясно(◄/►), за да зададете опциите.
Натиснете джойстика отново, за даCustom
излезете от основното меню.
FPS1
FPS1
FPS1
FPS2
FPS2
FPS2
RTS
Custom
(Game)
RTS
RTS
Custom
(Game)
Custom
(Game)
Custom
Custom
Джойстик бутон
Състояние на менюто
Бутон
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Излиза от основното меню
(Натиснете и задръжте бутона, за да изключите
монитора: Можете да изключите монитора чрез
този метод по всяко време, включително когато
OSD е включен.)
◄
►
▲
▼
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функцията на Input (Вход).
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Menu (Меню).
Основното меню е деактивирано Показва информация за текущия вход.
Основното меню е активирано
Мониторът се изключва.
Основното меню е деактивирано Показва информация за текущия вход.
Основното меню е активирано
Влиза в характеристиките на Game.
Функции на основното меню
Основно меню
Power Off
Input
Exit Off
Power
Input
Input
Power Off
Menu
Exit
Exit
Game
Input
Exit
Input
Exit
Game
Game
Menu (Меню)
Конфигурира настройките на екрана.
Game
Задава режима на картината при игра.
Input
Задава режим на въвеждане
Power Off
Изключва монитора.
Exit (Изход)
Излиза от основното меню.
Menu
Power Off
Game
Power Off
Menu
Описание
Game
Menu
Menu
19
Потребителски настройки
Настройки на меню
За да разгледате OSD менюто, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след
това влезте в Menu (Меню).
2 Конфигурирайте опциите, като движите джойстика нагоре/ надолу/ наляво/ надясно.
3 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете
джойстика на◄или натиснете ( / Ok).
4 Ако искате да излезете от OSD менюто, движете джойстика към◄, докато излезете.
Когато влезете в менюто, в долния десен ъгъл на екрана ще се покажат инструкции за
yy
използването на бутона.
Quick Settings
Input
Picture
General
ВНИМАНИЕ
OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
yy
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню >
Quick Settings
Brightness (Яркост)
Contrast (Контраст)
Volume
(Сила на звука)
Описание
Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.
Регулира силата на звука.
ЗАБЕЛЕЖКА
y y Можете да регулирате Вкл./ Изкл. на звука, като движите бутона на джойстика
към ▼ в менюто Volume (Сила на звука).
Меню > Input
Описание
Input List
Избира режим на въвеждане.
Aspect Ratio
Настройва съотношението на екрана.
Full Wide
Показва широкия видео екран, независимо от избрания входящ видео сигнал.
Original
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
1:1
Съотношението не се коригира чрез оригинала.
ЗАБЕЛЕЖКА
• • При препоръчваната резолюция (1920 x 1080) дисплеят може да изглежда еднакъв за
опциите Full Wide, Original (Оригинално) и 1:1.
• • Няма наличен 1:1 меню във FreeSync (FreeSync) режима. ( Отидете на Picture
(Картина)→ Game Adjust (настройка игра)→ FreeSync(FreeSync), за да настроите
FreeSync On (FreeSync включен) или Off (изключен).
Меню > Picture
Picture Mode
Описание
Custom
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да
настроите режима на цветността за главното меню.
Reader
Оптимизира екран за разглеждане на документи. Можете да изсветлите
екрана в екранното меню.
Photo
Оптимизира екрана за снимки.
Cinema
Оптимизира екрана за видео.
Color Weakness Този режим е за потребители, които не могат да различават между
червено и зелено. Той позволява на потребители с намалено цветно
зрение да различават тези два цвята по-лесно.
FPS Game 1
Този режим е оптимизиран за ПЛИ игри.
FPS Game 2
Има по-висока стойност Стабилизатор на черното отколкото FPS Game
1(ПЛС ига 1). Подходящ е за много тъмни ПЛС игри.
БГ
БЪЛГАРСКИ
1
20
БЪЛГАРСКИ
Picture RTS Game
Mode
Custom (Game)
Този режим е оптимизиран за RTS Game (Стратегическиа игра.)
В този режим потребителите могат да персонализират различни елементи,
включително опции, свързани с игри.
ЗАБЕЛЕЖКА
y yАко режимът на гледане е сменен, екранът може да пресвятква или резолюцията на вашият
компютър може да бъде повлияна.
Picture Brightness
Adjust Contrast
Нагласете яркостта на монитора
Sharpness
(Острота)
Натройвате остротата на екрана.
SUPER
RESOLUTION+
High
(Високо)
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да
гледате кристално ясни изображения. Ефективно е при видео или игри с
високо качество.
Middle
(В средата)
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да
гледате изображения в режим между ниско и високо качество за покомфортно гледане. Ефективно е при видео тип UCC или SD.
Low (Ниско)
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да
гледате меки и естествени цветове. Ефективно е при бавно движещи
се снимки или неподвижни изображения.
Off (Изкл.)
Изберете тази опция за всекидневно гледане. В този режим е
включена SUPER RESOLUTION+.
Нагласете контраста на монитора
ЗАБЕЛЕЖКА
y yТъй като това е функция за увеличаване на остротата на снимки с ниска разделителна
способност, не се препоръчва да се използва функцията за нормален текст или за
иконите на работния плот. Това може да доведе до ненужно високи острота.
Black Level
(Ниво на
черното)
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
y y Offset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно
най-тъмният екран, който мониторът може да покаже.
High(Високо) Запазва настоящото съотношение на контраст на екрана.
Low (Ниско) Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото
съотношение на контраста на екрана.
DFC
Game
Adjust
Response Time
(Време на
реакция)
FreeSync
On (Вкл.)
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Off (Изкл.)
Забранява функцията DFC.
Задавате време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на
екрана.
При среда с нормални условия е препоръчително да използвате Normal. При
бързодвижеща се картина е препоръчително да използвате Fast.
Настройката на Fast може да причини слепване на изображения.
Fast
Настройва времето за реакция на Fast.
Normal
Настройва времето за реакция на Normal.
Slow
Настройва времето за реакция на Slow.
Off (Изкл.)
Настройва времето за реакция на Off (Изкл.).
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната
честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
y yПоддържан интерфейс: DisplayPort,HDMI.
y yПоддържана графична карта: Необходима е графична карта, която поддържа
FreeSync на AMD.
y yПоддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с най-новия
драйвер.
y yЗа повече информация и изисквания, вижте уебсайта на AMD на http://www.amd.
com/FreeSync.
y yFreeSync и 1ms Motion Blur Reduction не могат да бъдат включени
едновременно.
On (Вкл.)
Включена функция FreeSync.
Off (Изкл.)
Изключване на функцията FreeSync.
21
Game
Adjust
Можете да контролирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.
Увеличаването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави
по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при
игра със затъмнен екран.)
Намаляването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави потъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.
1ms
On (Вкл.)
Motion Blur
Reduction(1мс
намаляване на
размазаното
движение)
Този режим минимизира размазаното движение при бързо движещи
се видеа. За да се възползвате пълноценно от тази функция, изберете
1920 × 1080 @ 144 Hz преди да включите 1ms Motion Blur Reduction.
(1мс намаляване на размазаното движение).
Тази функция е налична за следната вертикална честота. (60Hz,
100Hz, 120Hz, 144Hz)
Off (Изкл.)
Изключва 1ms Motion Blur Reduction (1мс намаляване на
размазаното движение) режима.
ЗАБЕЛЕЖКА
y y За да намалите размазването на движението, яркостта е намалена със
задносветлинен контрол.
y y 1ms Motion Blur Reduction (1мс намаляване на размазаното
движение) и FreeSync(FreeSync) опциите не могат да бъдат използвани
едновременно.
y y Тази функция е оптимизирана за игри.
y y Препоръчително е да я изключите, ако не използвате функцията за игри.
Color
Adjust
Cross Hair
(кръстоската)
Кръстоската осигурява знак в центъра на екрана за игри със стрелби (FPS).
Потребителите могат да изберат cross hair (кръстоската), която отговаря на тяхната
игрова среда сред четири различни cross hairs (кръстоската).
y yКогато мониторът е изключен или е в енергоспестяващ режим,функцията Cross
Hair (кръстоската) е автоматично Off (Изкл.).
Gamma
Mode 1,
Mode 2,
Mode 3
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става
изображението.
Mode 4
Ако не желаете да нагласяте гама настройките, изберете Mode 4.
Custom
Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или синьо чрез
персонализиране
Color Temp
(Топлина на
цветовете)
Warm (Топъл) настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium
(Среден)
настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави
тонове.
Cool (Хладен) настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Red (Червен)
Green (Зелен)
Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен,
зелен и син.
Blue (Син)
Six Color
(Шест цвята)
Picture
Reset
Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на цвета и наситеността
на шестте цвята(Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) и записа на настройките.
Hue (Нюанс)
Настройва тона на екрана.
Saturation
(Наситеност)
Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е
стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото
по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
Do you want to Picture reset your settings?
No
Отменете избора.
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Black
Stabilizer
(Стабилизатор
на черното)
22
Меню > General
Описание
БЪЛГАРСКИ
Language
Задава екрана на менюто на желания език.
SMART ENERGY
SAVING
High (Високо)
Пести енергия, като използва високо ефективната функция SMART
ENERGY SAVING.
Low (Слабо)
Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY
SAVING.
Power LED
Automatic
Standby
HDMI
Compatibility
Mode (HDMI
режим на
съвместимост)
Off (Изкл.)
Деактивира функцията SMART ENERGY SAVING.
Включва или изключва Power LED (LED за захранване) отпред на монитора.
On (Вкл.)
Индикаторът LED на захранването автоматично се включва.
Off (Изкл.)
Индикаторът на захранването LED се изключва.
Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за
определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично
изключване. (Off (Изкл.), 4 H (4 часа), 6 H (6 часа) и 8 H (8 часа))
Функцията HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост) може да разпознае
оборудването, което не поддържа HDMI 2.0.
On (Вкл.)
Включва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
Off (Изкл.)
Изключва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
ЗАБЕЛЕЖКА
y yАко свързаното устройство не поддържа HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на
съвместимост), екранът или звукък може да не работят правилно.
DisplayPort 1.2
Активира или деактивира DisplayPort 1.2.
ЗАБЕЛЕЖКА
y y Уверете се, че активирате или деактивирате според версията на DisplayPort,
поддържана от видеокартата. Настройте го на деактивира, ако не е съвместим с
видеокартата.
OSD Lock
Тази функция изключва конфигурацията и настройката на менютата.
On (Вкл.)
Включва режим „заключен екран“
Off (Изкл.)
Изключва режим „заключен екран“
ЗАБЕЛЕЖКА
Reset
y yВсички функции са изключени с изключение на Brightness (Яркост), Contrast
(Контраст), Volume (Звук), Input (Вход), OSD Lock (OSD заключен) в General
(Основен), и бутона Exit (Изход).
Do you want to reset your settings?
No
Отменете избора.
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
ЗАБЕЛЕЖКА
y yЗапазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо различните
видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията SMART ENERGY SAVING (ИНТЕЛИГЕНТНО
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ) е настроена на High (Високо ниво) или Low (Ниско Ниво), яркостта ще се увеличи
или намали в зависимост от източника.
23
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Включен ли е захранващият
кабел на монитора?
Включен ли е LED
индикаторът за захранването?
Захранването включено
ли е и LED индикаторът за
захранване показва ли бял
цвят?
Трепти ли LED индикаторът
за захранването?
Появява ли се съобщението
"OUT OF RANGE"?
Показва ли се съобщението
'No Signal' (Няма сигнал)?
y y Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в
контакта.
y y Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете
бутона на захранването.
y y Проверете дали свързаният вход е разрешен (Menu - Input).
y y Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, раздвижете
мишката или натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за
да активирате дисплея.
y y Проверете дали компютърът е включен.
y y Този симптом се появява, когато сигналите от компютъра (видео
карта) са извън диапазона на хоризонталната или вертикалната
честота на монитора. Моля, вижте раздела "Продуктова
спецификация" на това ръководство, за да зададете
подходящата честота.
y y Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра
и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го
свържете отново.
Показва се съобщението 'OSD Locked' (Заключване на екранния дисплей).
Липсват ли някои функции,
когато натиснете бутона Menu
(Меню)?
y y Екранният дисплей е заключен. Отидете на Menu (Меню) >
Settings (Настройки) и задайте "OSD lock" (Заключване на
екранния дисплей) да бъде на Off (Изкл.).
Екранът задържа изображението.
Появява ли се слепване на
изображението, след като
мониторът се изключи?
y y Показването на неподвижно изображение продължително време
може да увреди екрана, в резултат на което на екрана да се
задържи неподвижно текущото изображение.
y y За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Картината на екрана е нестабилна и трепти / Извежданите на монитора изображения оставят
следи.
Избрали ли сте подходяща
резолюция?
y y Ако избраната резолюция е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced),
екранът може да трепти. Променете резолюцията на 1080P или
препоръчаната резолюция.
ЗАБЕЛЕЖКА
y y Вертикална честота: За да показва изображението, екранът трябва да се опреснява десетки
пъти в секунда, като флуоресцентна лампа. Броят пъти на опресняване на екрана в секунда се
нарича вертикална честота, или скорост на опресняване и се представя в Hz.
y y Хоризонтална честота: времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се
нарича хоризонтален цикъл. Ако разделим 1 на хоризонталния интервал, резултатът е броят
изведени хоризонтални линии в секунда. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и
се измерва в kHz.
BUL
БЪЛГАРСКИ
На екрана не се вижда нищо.
24
ЗАБЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
BUL
y y Проверете дали резолюция на графичната карта или честота е в диапазона поддържан от
монитора и го настройте на препоръчителната (оптимална) резолюция в Контроелен панел>
Дисплей> Настройки.
y y Ненастройването на графичната карта на препоръчителната (оптимална) резолюцията може да
доведе до замъгляване на текст, бледа екран, пресечена зона на дисплея, или изместване на
дисплея.
y y Методите за настройка може да бъдат различни в зависимост от компютъра или операционната
система, както и някои резолюции може да не са налични, в зависимост от представянето на
графичната карта. Ако това е така, свържете се с производителя на компютъра или видеокартата за съдействие.
Цветът на дисплея е необичаен.
Изглежда ли дисплеят
обезцветен (16 цвята)?
Изглеждат ли цветовете на
дисплея неустойчиви или в
един цвят?
Забелязвате ли точки по
екрана?
y y Задайте дълбочината на цвета на 24 бита (истински цвят) или
повече. В Windows отидете на Control Panel (Контролен панел) >
Display (Дисплей) > Settings (Настройки) > Color Quality (Качество
на цвета).
y y Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва.
Включете кабела отново или поставете отново видео картата на
компютъра.
y y При използване на монитора е възможна появата на
пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, бели или
черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка,
нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера на
монитора?
y y Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от
нашия уебсайт: http://www.lg.com.
y y Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията
"Plug&Play" (Постави и изпълни).
Няма звук от входа за слушалките или говорителите.
Показват ли се образи посредством DisplayPort или HDMI
входовете без звук?
y y Опитайте се да увеличите звука като използвате бутона на
монитора.
y y Настройте аудио изхода на компютъра към монитора, който
използвате. Ако сте на Microsoft Windows, отидете в Контролен
панел > Хардуер и звук > Звук > задай монитора като устройство
по подразбиране.
25
24GM79G
LCD екран
Резолюция
Видео сигнал
Входен конектор
Консумирана
мощност
Консумирана мощност (Обикн.)
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
0,27675 мм x 0,27675 мм
1920 x 1080 @ 144 Hz
Пикселна стъпка
Максимална разделителна
способност
Препоръчителна резолюция 1920 x 1080 @ 60Hz
Хоризонтална честота
от 30 kHz до 160 kHz
Вертикална честота
от 56 Hz до 144 Hz
HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT , USB UP, USB
1/2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Когато е включен: 19 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт) *
32 W Обикн. (Състояние по подразбиране)**
В спящ режим ≤ 0,5 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Условия на околната Условия на работа
Температура: 0°C до 40°C; Влажност: < 80%
среда
Условия на съхранение
Температура: -20°C до 60°C; Влажност: < 85%
Размери
Тегло
(без опаковката)
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
567,6 мм x 388,7 мм x 240 мм
Без стойка
567,6 мм x 354 мм x 57,3 мм
Със стойка
Без стойка
5,9 кг
3,8 кг
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия при включен уред се измерва съгласно стандарта за изпитателни тестове
ENERGY STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
BUL
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
26
Фабрично поддържан режим
БЪЛГАРСКИ
BUL
(Предварително настроен режим, HDMI/ DisplayPort PC)
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Поляритет
(H/V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
800 x 600
76,302
119,972
+/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1024 x 768
97,551
119,989
+/-
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1280 x 1024
130,035
119,958
+/-
1920 x 1080
67,5
60
+/-
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
1920 x 1080
158,11
144
+/-
Забележки
HDMI време (видео)
Модел, поддържан от производителя Хоризонтална честота Вертикална
(Режим на Запазване)
(kHz)
честота (Hz)
480p
31,47
60
480p
31,47
60
576P
31,25
50
720p
37,5
50
720p
45,0
60
1080p
56,25
50
1080p
67,5
60
1080p
112,5
100
1080p
135
120
Power LED (Индикатор на захранването)
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло
В режим "Sleep" (Спящ)
Изкл.
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
Забележки
Това устройство отговаря на изискванията за
електромагнитна съвместимост за домашни
уреди (Клас Б) и е предназначено за домашна
употреба.
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
За да получите изходния код под GPL, LGPL,
MPL, както и други лицензи с отворен код, коите
се съдържа в този продукт, моля, посетете http://
opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код, всички посочени
лицензионни условия, права за отказ от гаранция и
декларации за авторско право са достъпни за изтегляне. LG ELectronics също така ще ще ви предостави отворен код на CD-ROM срещу такса, покриваща
разходите за извършване на такова предоставяне
(като разходите за медията, транспорт, и доставка)
при поискване имейл opensource@lge.com. Тази
оферта е валидна за срок от три (3) години, считано
от датата, на която сте закупили продукта.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising