LG | 24MP59G | User manual | LG 24MP59G Ръководство на потребителя

LG 24MP59G Ръководство на потребителя
Ръководство на потребителя
МОНИТОР IPS LED
(МОНИТОР LED*)
*LG LED мониторите са LCD монитори с LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
уреда, и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ МОНИТОР IPS LED
24MP59G
27MP59G
www.lg.com
2
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЛИЦЕНЗ------------------------------- 3
АСЕМБЛИРАНЕ И
ПОДГОТОВКА----------------------- 4
--Компоненти на продукта--------------------- 4
--Поддържани драйвери и софтуер-------- 5
--Описание на компоненти и бутони------- 6
Как да използвате бутона за джойстика
Входен конектор
--Преместване и повдигане на монитора-8
--Настройване на монитора ----------------- 9
Монтиране на стойката
Монтаж на маса
Използване на държача за кабели
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА--
12
--Свързване с компютър----------------------12
D-SUB свързване
HDMI свързване
Свързване на DisplayPort
--Свързване с AV устройства----------------13
HDMI връзка
--Свързване на периферни устройства-- 14
Свързване на слушалки
ПОТРЕБИТЕЛСКА
КОНФИГУРАЦИЯ---------------- 15
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ-------------- 21
СПЕЦИФИКАЦИИ---------------- 22
--Предварително настроени режими
(резолюция)-------------------------------------24
--Индикатор---------------------------------------24
English
(original)
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
3
United States and other countries.
‫ عالمات تجارية أو‬HDMI ‫ وشعار‬HDMI High-Definition Multimedia Interface‫ و‬HDMI ‫مصطلحا‬
‫ في الواليات المتحدة األمريكية‬HDMI Licensing Administrator, Inc. ‫عالمات تجارية مسجلة لشركة‬
.‫ودول أخرى‬
Всеки модел разполага с различни лицензи. За повече информация относно лиценза, посетете
www.lg.com.
Bulgarian
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други
държави.
Chinese
(Simplified)
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator,
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Canadian
French
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Следните указания се отнасят само за монитори, предназначени за европейския пазар и за уреди,
които отговарят на директивата ErP:
*Мониторът е програмиран така, че при липса на активност да се изключи автоматично 4 часа след
като е бил включен.
*За да деактивирате тази настройка, от менюто за управление сменете статуса на “Automatic
Standby (Автоматичен режим на готовност)” в позиция „изключено“.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Arabic
ЛИЦЕНЗ
4
БЪЛГАРСКИ
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Компоненти на продукта
Преди да използвате устройството, проверете дали всички компоненти присъстват в кутията. Ако някои от компонентите липсват, се свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили
устройството. Имайте предвид, че устройството и компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
Компакт-диск (ръководство
на притежателя)/карта
HDMI кабел
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
D-SUB кабел
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
или
Захранващ кабел
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
Свързване с порт на дисплея
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
Държач за кабели
5
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Имайте предвид, че компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
yy Цялата информация и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
yy За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE (www.lg.com).
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
24MP59G
27MP59G
Драйвер за монитор
Препоръчителен
O
OnScreen Control
Препоръчителен
O
БГ
БЪЛГАРСКИ
yy С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги из-ползвайте оригинални компоненти.
yy Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
yy Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
yy Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо
или да възникнат шумове в образа.
6
Описание на компоненти и бутони
БЪЛГАРСКИ
Джойстик бутон/
Индикатор на захранването
yy Вкл.: захранването е изключено
yy Изкл.: захранването е изключено
Как да използвате бутона за джойстика
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/ надясно с пръста си.
Основни функции
◄/►
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите
монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона на джойстика веднъж с пръст, за
да изключите монитора.
Контрол на
силата на
Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона
звука
на джойстика наляво/ надясно.
Управление
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Бутонът за джойстика е разположен на дъното на монитора.
24MP59G
27MP59G
7
Входен конектор
БГ
БЪЛГАРСКИ
24MP59G
27MP59G
Панел за свързване (Вижте страница12~14)
8
БЪЛГАРСКИ
Преместване и повдигане на
монитора
Когато премествате или повдигате монитора,
следвайте предоставените инструкции, за да
предотвратите надраскване или повреда на
монитора, както и да гарантирате безопасното
транспортиране, независимо от формата или
размера му.
ВНИМАНИЕ
yy Доколкото е възможно, избягвайте да
докосвате екрана на монитора. Това може
да причини повреда на екрана или на
някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
yy Препоръчително е когато искате да
преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
yy Преди да местите или повдигате
монитора, изключете захранващия и
всички останали кабели.
yy Придържайте добре горната и долната
страна на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
yy Ако използвате монитора без стойка,
бутонът на джойстика може да предизвика
нестабилност и падане на монитора, което
ще доведе до повреда на монитора или
травма. Освен това, може да се предизвика
и неизправност на бутона на джойстика.
yy Когато държите монитора, екранът трябва
да стои с лице настрани от вас, за да не го
надраскате.
yy Когато премествате монитора, избягвайте
всякакви силни удари или вибрации върху
продукта.
yy Когато премествате монитора, го дръжте
изправен, никога не завъртайте монитора
настрани и не го навеждайте на една
страна.
9
Настройване на монитора
БГ
БЪЛГАРСКИ
Монтиране на стойката
3
1
ВНИМАНИЕ
yy За да предпазите екрана от надрасквания,
покрийте повърхността му с мека кърпа.
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yy За да избегнете нараняване на пръстите и
краката при сглобяването на Основното тяло
и Стойката, трябва да държите Стойката когато сглобявате Основното тяло и Стойката.
ВНИМАНИЕ
yy Илюстрациите в този документ представят
стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно
от реалния продукт.
yy Не носете монитора обърнат наобратно
държейки само основата на стойката. Това
може да доведе до падането на монитора
от стойката и да предизвика наранявания.
yy Когато повдигате или премествате
монитора, не докосвайте екрана.
Приложената към екрана сила може да го
повреди.
yy Не използвайте чужди вещества (масла,
смазочни средства и др.) върху частите на
винта при монтажа на продукта. (Това може
да повреди продукта.)
yy Упражняването на прекомерна сила при
затягане на винтовете може да повреди
монитора. Всяка повреда, причинена по
такъв начин, няма да бъде обхваната от
гаранцията на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Можете да разглобите стойката по обратния на монтажа ред.
10
Монтаж на маса
Използване на държача за кабели
БЪЛГАРСКИ
1 Повдигнете и завъртете монитора в изправена позиция върху маса.
Оставете разстояние от 100 мм (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Държач за кабели
2 Включете AC-DC адаптера и захранващия
кабел в контакт.
или
3 Натиснете бутона на джойстика на дъното
на монитора, за да включите монитора.
ВНИМАНИЕ
yy Преди да местите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел.
Съществува риск от токов удар.
11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не докосвайте и не натискайте екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
Наклонете от +15 до -2 градуса нагоре или
надолу, за да регулирате ъгъла на монитора
така, че да ви е подходящо за гледане.
Отзад
Отпред
Използване на защитната система Кенсингтън
Избягвайте да държите сета, както е посочено на картинката по-долу. Има опасност
екранът на монитора да се разкачи от стойката и да нарани тялото Ви.
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към защитната система Кенсингтън или посетете уеб
сайта http://www.kensington.com.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън между монитора и масата.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Защитната система Кенсингтън е
допълнителна принадлежност по избор.
Можете да получите допълнителни аксесоари
от повечето магазини за електроника.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Когато регулирате ъгъла, не хващайте монитора за долната му рамка, както е показано
на следната илюстрация, защото може да
нараните пръстите си.
ЗАБЕЛЕЖКА
12
БЪЛГАРСКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
Свързване с компютър
yy Този монитор поддържа функцията "Plug &
Play*" (Постави и изпълни).
* Plug & Play (Постави и изпълни): тази
функция се активира, когато компютърът
разпознае включено в компютъра устройство и го включва, без това устройство да
трябва да се конфигурира или настройва от
потребителя.
HDMI свързване
Предава цифровите видео и аудио сигнали
от компютъра към монитора. Свържете PC-то
и монитора посредством HDMI кабел, както е
показано на съответните илюстрации.
D-SUB свързване
Предава се аналогов видео сигнал от компютъра ви към монитора. Свържете компютъра
и монитора настроено с предоставения D-sub
15-щифтов сигнален кабел, както е показано на
следните илюстрации.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако използвате компютър с HDMI, това може
да причини проблеми със съвместимостта.
yy Използвайте сертифициран кабел, с логото
на HDMI върху него.Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът
да не се показва или да възникне грешка при
свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
13
Свързване с AV устройства
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
компютъра на монитора. Свържете компютъра
с монитора с помощта на кабела за порта на
дисплея, както е показано по-долу.
Натиснете бутона меню и след това изберете
входната опция.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
AV към монитора Свържете AV устройството
към монитора посредством HDMI кабел, както е
показано по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Възможно е да липсва видео или аудио
извод в зависимост от DP версията на
компютъра.
yy Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не
показва нищо или може да възникнат
шумове в образа.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако използвате компютър с HDMI, са възможни проблеми със съвместимостта.
yy Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
БГ
БЪЛГАРСКИ
Свързване на DisplayPort
14
БЪЛГАРСКИ
Свързване на периферни
устройства
Свързване на слушалки
Свързвайте периферни устройства към
монитора чрез порта за слушалки. Свържете
както е показано на фигурата.
H/P
(продава се самостоятелно)
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Периферните устройства се продават
самостоятелно.
yy Ако използвате разклонени слушалки,
това може да причини проблем при
свързването на друго външно устройство
към монитора. Заради това се препоръчва
употребата на прави слушалки.
Тип ъгъл
Прав тип
yy В зависимост от аудио настройките
на компютъра и външното устройство,
функциите на слушалките и тонколоната
могат да са ограничени.
15
Активиране на главното меню
1 Натиснете бутона на джойстика от долната страна на монитора.
2 Предвижете джойстика нагоре/ надолу (▲/▼) и наляво/ надясно(◄/►), за да зададете опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да Затворете от основното меню.
Джойстик бутон
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Затворете основното меню.
(Натиснете продължително бутона за да
изключите монитора)
◄
►
▲
▼
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
(Само HDMI / DisplayPort.)
Основното меню е активирано
Въвежда входящата функция.
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
(Само HDMI / DisplayPort.)
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на менюто.
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Изключва монитора.
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Влиза се във функцията game mode (режим
на играта).
Функции на основното меню
Picture Mode
Основно меню
Описание
Picture Mode
Menu (Меню)
Picture Mode
Конфигурира настройките на екрана.
Game Mode
Можете да смените Picture Mode (Режим
Картина) на режим за игри.
Input
Задава режим на въвеждане
Monitor off
Picture Mode
(Мониторът
е изкл)
Изключва монитора.
Close (Затворете )
Затворете основното меню.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОНФИГУРАЦИЯ
16
Персонализиране на настройки
БЪЛГАРСКИ
Меню ������������
> Quick Settings
Brightness (Яркост)
Contrast (Контраст)
Volume
(Сила на звука)
Описание
Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.
Регулира силата на звука.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Можете да регулирате Вкл./ Изкл. на звука, като движите бутона на джойстика
към ▼ в менюто Volume (Сила на звука).
Ratio (Съотношение)
SMART ENERGY
SAVING
Настройва съотношението на екрана.
Wide (Широк)
Показва широкия видео екран, независимо от избрания входящ
видео сигнал.
Original
(Оригинален)
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия
видео сигнал.
High (Високо)
Активира SMART ENERGY SAVING: тази високо-енергийна функция
Ви позволява да пестите енергия.
Low (Ниско)
Активира SMART ENERGY SAVING: тази ниско-енергийна функция
Ви позволява да пестите енергия.
Off (ИЗКЛ.)
Дезактивира режима SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING:Пести енергия благодарение на алгоритъм за компенсация на осветеността.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy При препоръчителната разделителна способност (1920×1080), екранът може да изглежда
по един и същ начин в режимите на широк екран и оригинални настройки.
y
y Съотношението е забранено при използване на презредов сигнал.
yy Запазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо
различните видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията SMART ENERGY
SAVING е настроена на High (Високо ниво) или Low (Ниско Ниво), яркостта ще се увеличи
или намали в зависимост от източника.
17
Персонализиране на настройки
Описание
Picture Mode
(Режим на
картината)
Custom
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да
(Потребителски) настроите режима на цветността за главното меню.
Picture Adjust
(Регулиране
на
картината)
Reader 1
(Четец 1)
В този режим екранът наподобява страниците на вестник. Ако искате да
увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от Менюто
„Настройка на екрана“.
Reader 2
(Четец 2)
В този режим изображението на екрана наподобява анимация. Ако искате да
увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от Менюто
„Настройка на екрана“.
Photo (Снимка)
Оптимизира екрана за преглед на снимки.
Cinema (Кино)
Оптимизира екрана така, че да се подобрят визуалните ефекти на видео сигнала.
Color weakness
(Слабост на
цветовете)
Този режим е за потребители, които не различават червено и зелено. Той позволява
на потребителите с цветна слепота да различават двата цвята.
FPS Game 1
Този режим е оптимизиран за ПЛИ игри.
FPS Game 2
Има по-висока стойност Стабилизатор на черното отколкото FPS Game
1(ПЛС игра 1). Подходящ е за много тъмни ПЛС игри.
RTS Game
Този режим е оптимизиран за RTS Game (Стратегическиа игра.)
Custom (Game)
В този режим потребителите могат да персонализират различни елементи,
включително опции, свързани с игри.
SUPER
RESOLUTION+
(Супер
резолюция +)
High (Висока)
Оптимизираното качество на картината се показва,
ако желаете да гледате кристално ясни изображения.
Ефективно е при видео или игри с високо качество.
Middle (Средна)
Оптимизираното качество на картината се показва, ако
желаете да гледате изображения в режим между ниско и
високо качество за по-комфортно гледане. Ефективно е
при видео тип UCC или SD.
Low (Ниска)
Оптимизираното качество на картината се показва,
ако желаете да гледате меки и естествени цветове.
Ефективно е при бавно движещи се снимки или
неподвижни изображения.
Off (Изкл.)
Изберете тази опция за всекидневно гледане. В този
режим е включена SUPER RESOLUTION+.
Sharpness
(Отчетливост)
Натройвате остротата на екрана.
Black Level
(Ниво на
черното)
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
yy Offset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала
това е възможно най-тъмният екран, който мониторът може да покаже.
DFC
High (Високо)
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Low (Ниско)
Намалява нивата на черното и повишава нивата на
бялото от текущото съотношение на контраста на
екрана.
On (Вкл.)
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Off (Изкл.)
Забранява функцията DFC.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Това е спомагателна функция за далтонисти. Изключете я, ако ви създава дискомфорт.
yy Тази функция не може да различи определени цветове в някои изображения.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Меню > Picture
18
БЪЛГАРСКИ
Game Response Time
Adjust
FreeSync
Задава време на реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана.
При нормални условия е препоръчително да използвате Middle (В средата).
При бързодвижеща се картина е препоръчителнода използвате High (Високо).
Настройката на High (Високо) може да причини слепване на изображения.
High
(Висока)
Настройва времето за реакция на High (Високо).
Middle
(Средна)
Настройва времето за реакция на Middle (Средно).
Low
(Ниска)
Настройва времето за реакция на Low (Ниско).
Off (Изкл.)
Настройва времето за реакция на Off (Изкл.).
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната
честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
yy Поддържан интерфейс: Вход на дисплея/HDMI.
yy Поддържана графична карта: Необходима е графична карта, която поддържа
FreeSync на AMD.
yy Поддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с най-новия
драйвер.
yy За повече информация и изисквания, вижте уебсайта на AMD на http://www.amd.com/
FreeSync.
yy FreeSync и 1ms Motion Blur Reduction не могат да бъдат включени едновременно.
On (Вкл.) Включена функция FreeSync.
Off (Изкл.) Изключване на функцията FreeSync.
Black Stabilizer Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)
(Стабилизатор : Можете да контролирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени. Увеличаването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави
на черното)
по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при
игра със затъмнен екран.)
Намаляването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави потъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.
1ms Motion
On (Вкл.)
Blur Reduction
(1мс
намаляване
на размазаното
движение)
Този режим минимизира размазаното движение при бързо движещи
се видеа. За да се възползвате пълноценно от тази функция,
изберете 1920 × 1080 @ 75 Hz преди да включите 1ms Motion Blur
Reduction. (1мс намаляване на размазаното движение).
Тази функция е налична само за вертикална честота от 75Hz.(Само
HDMI / DisplayPort.)
Off (Изкл.) Изключва 1ms Motion Blur Reduction (1мс намаляване на
размазаното движение) режима.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy За да намалите размазването на движението, яркостта е намалена със
задносветлинен контрол.
yy 1ms Motion Blur Reduction (1мс намаляване на размазаното движение) и
FreeSync(FreeSync) опциите не могат да бъдат използвани едновременно.
yy Тази функция е оптимизирана за игри.
yy Препоръчително е да я изключите, ако не използвате функцията за игри.
19
Game Adjust
Color Adjust
Gamma (Гама)
(Регулиране на
цветовете)
Кръстоската осигурява знак в центъра на екрана за игри със стрелби
(FPS). Потребителите могат да изберат cross hair (кръстоската),
която отговаря на тяхната игрова среда сред четири различни cross
hairs (кръстоската).
yy Когато мониторът е изключен или е в енергоспестяващ
режим,функцията Cross Hair (кръстоската) е автоматично Off
(Изкл.).
Колкото по-голяма е гама-стойността, толкова по-тъмно става
изображението. По същия начин, колкото по-ниска е гама-стойността,
толкова по-светъл става образът. Ако не се налага да се регулират
гама настройките, изберете Off (изключен).
Color Temp (Топлина Избира настроения по подразбиране цвят на картината.
на цветовете)
Warm (Топъл): настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium (Среден): настройва цвета на екрана между нюанси на
червеникави и синкави тонове.
Cool (Хладен): настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Custom (По избор):Потребителят може да го настрои на червено,
зелено, или синьо чрез персонализиране.
Red (Червен)/Green Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на
(Зелен)/Blue (Син)
цветовете червен, зелен и син.
Six Color
(Шест цвята)
Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на
цвета и наситеността на шестте цвята (Red_Hue, Red_Saturation,
Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_
Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_
Hue, Yellow_Saturation) и запис на настройките.
*Hue (Нюанс): Настройва тона на екрана.
*Saturation (Наситеност): Настройвате наситеността на цветовете на
екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и
ясни стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова понаситени и тъмни стават цветовете.
Display
(Дисплей)
Reset (Нулиране)
Възстановява всички настройки на цветовете към опциите им по
подразбиране.
Horizontal
(Хоризонтално)
Движи картината наляво и надясно.
Vertical (Вертикално) Движи картината нагоре и надолу.
Clock (Часовник)
Намалява всякакви видими вертикални ленти или черти по фона на
екрана. Хоризонталният размер на екрана също ще се промени.
Phase (Фаза)
Настройва фокуса на дисплея. Това позволява отстраняването на
всякакъв хоризонтален шум, като увеличава яснотата и рязкостта на
изображението.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Cross Hair
(кръстоската)
20
Персонализиране на настройки
БЪЛГАРСКИ
Меню > General
Language (Език)
Power LED
(Светлинен индикатор на
захранването)
Описание
Избиране на езика на контролните имена.
Регулира индикатора на захранването на предния панел при функцията за
вкл./изкл.
On (Вкл.)
Индикаторът на захранването автоматично се включва.
Off (Изкл.) Индикаторът на захранването се изключва.
Automatic Standby
(Автоматична
готовност)
След определено време мониторът автоматично ще премине в режим на
готовност.
Resolution
(Резолюция)
Потребителят може да избере разделителната способност.
Тази функция се активира, когато разделителната способност на Вашия
компютър е следната (само за D-SUB).
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция е активна, само когато същата разделителната способност
е зададена и на компютъра Ви, с изключение на случаите, когато
компютърът не подава към монитора правилна информация за
разделителна способност.
OSD Lock
(Блокиране на екранния
дисплей)
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Предотвратява неправилно натискане на клавиши.
On (Вкл.)
Натискането на клавиши е забранено.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Всички функции се деактивират, с изключение на Brightness (Яркост),
Contrast (Контраст), Volume (Сила на звука), Quick Settings (Бързи
настройки) в Input (Вход) и OSD Lock (Заключване на екранния дисплей)
в General (Общи).
Off (Изкл.)
Натискането на клавиши е разрешено.
Meню > Auto Configuration
(Автоматично конфигуриране)
Описание
Do you want to Auto Configuration ? (Искате ли автоматично конфигуриране?)
Yes
Използвайте Auto Configuration(Автоматични настройки) за оптимално
качество на картината в режим D-SUB.
Cancel
Отменете избора.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Тази настройка е активна, само ако се използва аналогов вход.
Meню > Reset (Нулиране)
Описание
Do you want to reset your settings? (Искате ли да нулирате настройките?)
Reset (Нулиране)
Връща към настройките по подразбиране.
Cancel (Отказ)
Отменете избора.
21
Преди да се свържете с отдела по поддръжка, прочетете следното.
Няма образ.
Правилно ли е включен захранва- yy Проверете и вижте дали захранващият кабел е включен правилно в контащият кабел на монитора?
кта.
Свети ли индикаторът на захранването?
yy Натиснете бутона Power (Захранване)
Виждате ли съобщението "Out
of Range" (ИЗВЪН ОБХВАТ) на
екрана?
yy Това съобщение се показва когато сигналът на компютъра (видео картата)
се намира извън вертикалния и хоризонталния честотен обхват на монитора. Разгледайте раздела "Спецификации" в това ръководство и конфигурирайте монитора отново.
Виждате ли съобщението "NO
SIGNAL (НЯМА СИГНАЛ)" на
екрана?
yy След като мониторът е в състояние "NO SIGNAL" , той преминава в режим
DPM.
yy Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора
липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
Не можете да конфигурирате определени настройки от Екранното меню?
Не можете да изберете определе- yy Можете да отблокирате контролните функции на Екранното меню по всяко
на настройка от Екранното меню?
време, като влезете в менюто за блокиране на Екранното меню и изключите блокиращите настройки.
ВНИМАНИЕ
yy Отидете в Control Panel ► Display ► Settings (Контролен панел > Дисплей > Настройки) и
проверете дали честотата на резолюцията е променена. Ако това е така, променете резолюцията на видео картата на препоръчителната стойност.
yy Ако не е избрана препоръчителната резолюция (оптималната резолюция), буквите може да са
размазани, а екранът да е затъмнен, отрязан или неясен. Уверете се, че използвате препоръчителната резолюция.
yy Методът за настройка може да е различен в зависимост от компютъра и O/S (операционната
система), а посочената по-горе резолюция да не се поддържа от използваната видео карта. Ако
това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата.
Показаният образ е неправилен.
Образът е едноцветен или необи- yy Проверете дали сигналният кабел е правилно включен и ако е необходичаен.
мо, го затегнете с помощта на отвертка.
yy Уверете се, че видео картата е поставена правилно в слота.
yy Задайте настройката на цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен
цвят) от Control Panel ► Settings (Контролен панел > Настройки).
Екранът премигва.
yy Проверете дали екранът е настроен на режим "interlace" (смесени редове)
и ако това е така, го променете на препоръчителната резолюция.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера на
монитора?
yy Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия
уебсайт: http://www.lg.com.
yy Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията
"Plug&Play" (Постави и изпълни).
Дисплеят трепти
Ако не сте настроили
препоръчаното време?
yy Ще затрепти, ако използвате настройката за време HDMI 1080i 60/50
Hz. Поради тази причина следва да настроите времето на 1080P, това е
препоръчаното за режима .
БГ
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
22
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
24MP59G
LCD екран
Тип
Резолюция
Пикселна стъпка
Максимална разделителна
способност
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
0,2745 мм x 0,2745 мм
1920 x 1080 @ 75 Hz (Само HDMI / DisplayPort.)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Препоръчителна резолюция 1920 x 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота
HDMI : 30 kHz до 85 kHz
DP : 30 kHz до 85 kHz
D-SUB: 30 kHz до 85 kHz
Вертикална честота
HDMI : 40 Hz до 75 Hz
DP : 40 Hz до 75 Hz
D-SUB: 40 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
Входен конектор HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
Консумирана
19 V
1,3 A
мощност
Консумирана
Когато е включен: 17,1 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт) *
мощност
22 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19032G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1031-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
1,7 A
Видео сигнал
Условия на околната среда
Размери
Тегло (без опаковката)
Работна температура
Влажност
0 °C до 40 °C
Под 80 %
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
550,5 мм x 419,9 мм x 204,1 мм
Без стойка
Със стойка
550,5 мм x 332,1 мм x 85,5 мм
3,2 кг
Без стойка
2,8 кг
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира в зависимост от различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
*Консумацията на енергия при включено състояние се измерва съгласно стандарта за изпитателни
тестове ENERGY STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
23
27MP59G
LCD екран
Резолюция
Видео сигнал
Входен конектор
Консумирана
мощност
Консумирана
мощност
AC-DC адаптер
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
Пикселна стъпка
0,3114 мм x 0,3114 мм
Максимална разделителна
1920 x 1080 @ 75 Hz (Само HDMI / DisplayPort.)
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Препоръчителна резолюция
1920 x 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота
HDMI : 30 kHz до 85 kHz
DP : 30 kHz до 85 kHz
D-SUB: 30 kHz до 85 kHz
Вертикална честота
HDMI : 40 Hz до75 Hz
DP : 40 Hz до 75 Hz
D-SUB: 40 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
19 V
1,6 A
Когато е включен: 20,3 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт) *
26,5 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Тип ADS-45SN-19-3 19040G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21C, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26B-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходно напрежение : 19 V
2,1 A
Условия на окол- Работна температура
ната среда
Влажност
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
Размери
Тегло (без
опаковката)
0 °C до 40 °C
Под 80 %
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
634,1 мм x 470,5 мм x 204,1мм
Без стойка
Със стойка
634,1 мм x 382,7 мм x 91,1 мм
4,3 кг
Без стойка
3,9 кг
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира в зависимост от различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
*Консумацията на енергия при включено състояние се измерва съгласно стандарта за изпитателни
тестове ENERGY STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция).
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
24
Предварително настроени режими (резолюция)
БЪЛГАРСКИ
D-SUB / HDMI / DP PC Тайминг
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Препоръчителен
режим
1920 x 1080
83,89
75
+/+
(Само HDMI /
DisplayPort.)
HDMI AV Тайминг
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Препоръчителен
режим
Индикатор
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло
В режим "Sleep" (Спящ)
Изкл.
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
HDMI
Непременно прочетете тези предпазни мерки за безопасност,
преди да използвате продукта.
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба
му и отстрани. Запишете си ги в случай, че имате нужда от
услуга.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
ENERGY STAR® представлява набор от
инструкции за енергоспестяване, издадени от
Агенцията за защита на околната среда в САЩ
(EPA).
Като партньор на ENERGY STAR® LGE U. S. A.,
Inc. определя, че продуктът удовлетворява
изискванията на ENERGY STAR® за енергийна
ефективност.
Вижте ENERGYSTAR.gov за повече информация относно програмата
ENERGY STAR®.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising