LG | 24TL520V-PZ | User manual | LG 24TL520V-PZ Ръководство на потребителя

LG 24TL520V-PZ Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Безопасност и справки
(LED телевизор*)
* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате уреда, и го
запазете за бъдещи справки.
24TL520U
24TL520V
24TL510V
28TN525V
24TL510U
28TL520V
28TL510V
28TN515V
Copyright
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
Лицензи----------------------------------------------3
Информация за софтуер с отворен код---3
БЪЛГАРСКИ
Подготовка------------------------------------------3
Повдигане и преместване на
телевизора------------------------------------------4
Настройка на телевизора----------------------4
Използване на бутона---------------------------5
Монтаж върху маса------------------------------5
Монтаж на стена----------------------------------6
Връзки (уведомявания)------------------------7
Дистанционно управление-------------------9
Настройки----------------------------------------- 10
За да видите уеб ръководство------------- 16
Поддръжка--------------------------------------- 17
Отстраняване на неизправности--------- 17
Спецификации----------------------------------- 18
2
Лицензи
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от
модела. За повече информация относно лицензите посетете
www.lg.com.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, и символът двойно “D” са
регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.
Информация за софтуер
с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други
лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете
уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички
споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия
във връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на
CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване
на такава дистрибуция (като например цената на носителите,
разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по
имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната
ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки,
получил тази информация.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
yy OSD ( екранното меню) на телевизора може леко да се
различава от показаното в ръководството.
yy Наличните менюта и опции може да се различават от входния
източник или модела на устройството, което използвате.
yy В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се
добавят нови функции.
yy Телевизорът може да бъде поставен в режим на готовност, за
да се намали консумацията на енергия. Телевизорът трябва да
бъде изключен, ако няма да се гледа известно време, тъй като
това ще намали консумацията на енергия.
yy Консумираната електрическа енергия по време на употреба
може да се понижи значително, ако намалите нивото на яркост
на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи
от използване на уреда.
yy Артикулите, предоставени заедно продукта, може да са
различни в зависимост от модела.
yy Продуктовите спецификации или съдържанието на това
ръководство може да се променят без предизвестие поради
актуализиране на функции на продукта.
yy За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата
трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина
18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB
2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта
на телевизора ви.
B
B
A
A
БЪЛГАРСКИ
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока
разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition
Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки
на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и
други държави.
Подготовка
*A <
= 10 мм
*B <
= 18 мм
yy Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI върху него.
Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне грешка при
свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/™ кабел
-- Високоскоростен HDMI®/™ кабел с Ethernet
ВНИМАНИЕ
yy За да осигурите безопасността и продължителната
експлоатация на продукта, не използвайте никакви
неодобрени елементи.
yy Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването
на неодобрени елементи, не се обхващат от гаранцията.
3
Повдигане и
преместване на
телевизора
БЪЛГАРСКИ
Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете
следната информация, за да предотвратите надраскване
или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране,
независимо от модела и размера на телевизора.
ВНИМАНИЕ
yy Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да
доведе до повреда на екрана.
yy При управление на телевизора внимавайте да не повредите
подаващия се бутон на джойстика. (В зависимост от модела)
yy Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или
опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
yy Преди да местите или повдигате телевизора, изключете
захранващия и всички останали кабели.
yy Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат
към вас, за да го предпазите от повреда.
Настройка на телевизора
yy Придържайте добре горната и долната страна на
рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част,
високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.
ВНИМАНИЕ
yy Когато закрепвате стойката към телевизора, поставете екрана
насочен надолу върху маса с мека подложка или хоризонтална
повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.
yy Не пренасяйте телевизора обърнат обратно държейки корпуса
на стойката (или базата на стойката), тъй като това може да
предизвика падането му, което да доведе до повреда или
нараняване.
yy Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства
и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. (Това
може да повреди продукта.)
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на
разтърсване или прекомерна вибрация.
yy Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено
положение, никога не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте наляво или надясно.
yy Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините
огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това
може да повреди екрана.
4
yy Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора на
конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в
обратен ред. (Само за TL520*,TN525V)
yy Повдигнете ключалката на дъното на основата на стойката
и отделете основата на стойката от телевизора. (Само за
TL510*,TN515V)
Използване на бутона
Монтаж върху маса
yy Можете да включите телевизора като натиснете бутона.
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
1
БЪЛГАРСКИ
Повдигнете и наклонете телевизора така, че да застане
изправен върху масата. -- Оставете разстояние от 100 мм (минимум) до стената, за да
осигурите необходимата вентилация.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Основни функции
Включване (Натискане)
Изключване на захранването (натиснете и
задръжте)
Управление на менюто (Натискане1)
Избор от менюто (Натискане и задържане2)
1
2
Натиснете за кратко бутона, докато телевизорът е включен,
за да навигирате в менюто.
Можете да използвате функцията, когато влезете в
управлението на менюто.
Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете веднъж бутона.
Можете да коригирате елементите на менюто чрез бутона.
2
Включете AC-DC адаптер и захранващия кабел в
електрически контакт.
ВНИМАНИЕ
yy Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни
източници, тъй като това може да причини пожари или други
щети.
yy Преди да включите щепсела на захранващия кабел на
телевизора в електрически контакт на стената, непременно
свържете телевизора с AC/DC адаптера.
Изключване на захранването.
Сменя входния източник.
Превърта през запазените програми или канали.
Регулира силата на звука.
5
Използване на защитната
система Кенсингтън
(допълнителна)
(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)
БЪЛГАРСКИ
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
Конекторът на защитната система Кенсингтън се намира от
задната страна на телевизора. За допълнителна информация
относно монтажа и употребата, разгледайте ръководството,
предоставено към защитната система Кенсингтън или вижте
http://www.kensington.com. Включете кабела на защитната
система Кенсингтън между телевизора и масата.
Монтаж на стена
За да осигурите добра вентилация, оставете разстояние от по 100
мм от всяка страна до стената. Можете да получите инструкциите
за монтаж от търговския представител, разгледайте
допълнителните указания за монтаж на конзола под наклон на
стена и ръководството за монтаж.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
А ако планирате да монтирате телевизора на стена, закачете
конзолата за окачване на стена (допълнителни части) към гърба
на телевизора.
Когато монтирате телевизора с помощта на конзола за поставяне
на стена (допълнителни части), бъдете внимателни, за да не го
изпуснете.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Защитната система Кенсингтън не е задължителна. Можете
да закупите допълнителни аксесоари от повечето магазини за
електроника.
1
Ако използвате винт, който е по-дълъг от указания,
телевизорът може да се повреди.
Ако използвате неправилен винт, телевизорът може да се
повреди и да падне от окачването. Ако това се случи, LG
Electronics няма да носи отговорност за последствията.
2
Закупува се отделно (конзола за
монтаж на стена)
Модел
Монтаж върху стена
(A x B) (мм)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране на стена
(допълнителна)
6
M4 x L10
4
LSW149
ВНИМАНИЕ
Стенна конзола
Заден капак
Стенна конзола
Заден капак
Стандартен винт
: M4 x L10
Макс.8 мм
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Използвайте винтовете, посочени в спецификациите за
винтове на стандарта VESA.
yy Комплектът стойка за стена включва ръководство за монтаж
и нужните части.
yy Конзолата за монтаж на стена не е задължителна. Можете да
закупите допълнителни аксесоари от повечето магазини за
електроника.
yy Дължината на винтовете може да е различна в зависимост от
монтажа на стена. Обезателно използвайте подходящата за
целта дължина.
yy Допълнителна информация ще откриете в ръководството към
стойката за стена.
Връзки (уведомявания)
Свържете различни външни устройства с телевизора и
превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете
съответното външно устройство. За допълнителна информация
относно свързването на външни устройства, разгледайте
ръководството на съответното устройство. Външните устройства
могат да бъдат: HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудиосистеми,
USB устройства за съхранение, компютри, устройства за игри и
други външни устройства.
БЪЛГАРСКИ
yy Трябва да използвате предоставения в комплекта винт. (В
зависимост от модела)
yy Първо изключете захранването, след което преместете или
монтирайте телевизора. В противен случай може да възникне
токов удар.
yy Ако монтирате телевизора на тавана или на стена под наклон,
може да падне и да причини сериозно нараняване.
yy Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се
обръщайте към местния представител или квалифициран
специалист.
yy Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини
повреда на телевизора и да доведе до отпадане на гаранцията.
yy Използвайте винтове и монтажни елементи за стена,
които съответстват на стандарта VESA. Всички повреди или
наранявания, възникнали поради неправилна употреба
или използване на неправилен аксесоар не се обхващат от
гаранцията.
yy Дължината на винтовете от външната повърхност на задния
капак трябва да е под 8 мм.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Свързването на външното устройство може да е различно в
зависимост от модела.
yy Свържете външни устройства с телевизора, независимо от
реда на подреждане на телевизионните портове.
yy Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR,
непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора
в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности
относно записването направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
yy За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте
ръководството за използване на външното оборудване.
yy Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте
кабела, предоставен с това устройство.
yy В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум,
произтичащ от резолюцията, контраста или яркостта. Ако
доловите шум, променете режима компютър на вариант с
друга резолюция, настройте различна норма на опресняване
или регулирайте яркостта и контраста от меню [КАРТИНА],
докато картината се изчисти.
yy В режим на компютър някои настройки на разделителната
способност може да не работят правилно в зависимост от
графичната карта.
Свързване на антена
Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез
радиочестотен кабел (75 Ω) (Не е доставен).
yy Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за
повече от 2 телевизора.
yy Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте
усилвател на сигнала, за да го подобрите.
yy Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена,
опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
yy Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в
комплекта.
yy Поддържан DTV звук : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
7
БЪЛГАРСКИ
Свързване на сателитна чиния
Свързване с компютър
(Само за сателитни модели)
Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в
сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
Телевизорът поддържа функцията Plug and Play* и има вградени
високоговорители с Virtual Surround, които възпроизвеждат
звука ясно и с плътен бас.
*
: тази функция се активира, когато компютърът
разпознае включено от потребителя устройство, и го включва,
без това устройство да трябва да се конфигурира или настройва
от потребителя.
Свързване на CI модулът
(В зависимост от модела)
Гледайте кодираните (платените) услуги в цифров телевизионен
режим.
yy Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в
правилната посока. Ако модулът не е поставен правилно, това
може да причини увреждане на телевизора и слота на PCMCIA
картата.
yy Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при
свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на
наземни/кабелни/сателитни услуги.
Други връзки
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За найдобро качество на изображение и звук свържете външното
устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не
са предоставени.
yy USB портът поддържа 0,5 A електрически ток. Ако ви трябва
повече електрически ток в случай на твърд диск, използвайте
отделния захранващ адаптер.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Поддържан HDMI аудиоформат: Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96
kHz / 192 kHz) (В зависимост от модела)
8
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да
настроите [Входен сигнал] на [PC] режим.
yy Опцията OSD (екранен дисплей) се появява на екрана, както е
показано по-долу.
»» При включване на устройството в HDMI режим.
»» Включване в HDMI вход.
Входящото устройство свързано ли е към вашия
компютър?
Не показвай това съобщение отново
ДА
НЕ
yy Ако изберете "[ДА]", размерът и качеството на изображението
се оптимизират спрямо компютъра.
yy Ако изберете"[НЕ]", размерът и качеството на изображението
се оптимизират спрямо AV устройство (DVD плейър, декодер).
yy Ако изберете "[Не показвай това съобщение отново]", то няма
да се появява, докато не нулирате настройките на телевизора.
Можете да промените зададената стойност в
(Начало) [Входове] [Входен сигнал].
Дистанционно
управление
ВНИМАНИЕ
yy Не комбинирайте стари с нови батерии, тъй като това може да
повреди дистанционното управление.
yy Дистанционното управление няма да бъде включено за
търговския пазар.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за
дистанционно управление на телевизора.
(Захранване) Включва или изключва захранването.
Избира радио, телевизионна и DTV програма.
Избира режим на телевизора или компютъра.
Преобразува избраните от вас субтитри в цифров
БЪЛГАРСКИ
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на
дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това
ръководство и използвайте правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капачето на гнездото им,
сменете ги със съответните батерии (1,5 V AAA), като съпоставите
и клеми спрямо указанията в гнездото, след което
затворете капачето. За да извадите батериите, извършете
действията за поставяне в обратен ред.
(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от
моделите и регионите.)
1 За да използвате бутона, натиснете и задръжте за
повече от 3 секунди.
режим.
(Настройки) Дава достъп до менюто за настройки.
(Входове) Сменя входа.
Числови бутони Въвежда числа.
1
Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“. (В зависимост от
модела)
„БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете
директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и
задържите бутоните с цифри.
Позволява да влезете в списъка със записани програми.
(Още действия) Показва още функции на дистанционното управление. (В зависимост от модела)
Регулира силата на звука.
Позволява да влезете в списъка си с любими програми.
Показва справочника за програми.
(Без Звук) Изключва всички звуци.
(Без Звук)1 Предоставя достъп до меню [Достъпност].
Превърта през запазените програми или канали.
9
Бутони за телетекст (
ват за телетекст.
) Тези бутони се използ-
(Начало) Предоставя достъп до началното меню.
Позволява да се върнете на предишното ниво.
БЪЛГАРСКИ
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно)
Превъртате през менюта или oпции.
Позволява да изберете менюта или опции и да потвърдите
избора си.
Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена. (В
зависимост от модела)
Включва или изключва PIP режима. (В зависимост от
модела)
Позволява да влезете в менютата за бърз достъп. (В
зависимост от модела)
(Бутони за услугата за поточно предаване) Свързва
се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално
време. (В зависимост от модела)
Започвате да записвате и се извежда менюто за запис.
(Поддържа се само от модели с готовност за Time MachineReady)
(В зависимост от модела)
(Бутони за управление) Управлява
мултимедийно съдържание.
, ,
менюта.
,
С тях влизате в специални функции на някои
(Режим за игри) Включва или изключва режима за игри.
(Задно осветление) Настройвате яркостта на
екрана чрез управление на подсветката.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy При MHEG програма не можете да регулирате подсветката с
жълтия или синия клавиш.
10
Настройки
Автоматично настройване на програми
(Настройки) [Канали] [Авт. настройка]
Автоматично настройва програмите.
yy Ако входният източник не е правилно свързан, е възможно
регистрацията на програмата да не протече успешно.
yy [Авт. настройка] намира само текущо излъчваните програми.
yy Ако [Система заключване] бъде активирана, ще се появи
изскачащ прозорец, в който ще бъдете подканени да въведете
парола.
За да изберете режим на картината
(Настройки) [Kартина] [Настройки на режима на
картината] [Режим на картина]
Избира режима на картината, оптимизиран за условията на
гледане или конкретната програма.
yy [Ярък]: Усилва контраста, яркостта и остротата с цел показване
на по-ярки изображения.
yy [Стандартна]: Показва изображенията при стандартни нива на
контраст, яркост и острота.
yy [Eco] / [APS]: (В зависимост от модела) Функцията Energy Saver
(Пестене на енергия) променя настройките на телевизора, за
да намали консумацията на енергия.
yy [Кино] / [Игра]: Показва оптималната картина за филми,игри
и снимки.
yy [Спорт]: (В зависимост от модела) Режим с оптимизирана
картина за спорт. Теренът и екипите са представени в ярки
цветове, с кристално чиста картина дори при бързи движения.
yy
За фина настройка на режима на
картината
(Настройки) [Kартина] [Настройки на режима на
картината]
Тази функция ви позволява да правите детайлни настройки на
избрания режим на картина.
yy [Задно осветление]: Контролира нивото на яркостта на екрана
чрез регулиране на подсвеката. Колкото по-близо е до 100,
толкова по-ярък е екранът.
yy [Контраст]: Регулира контраста на светлите и тъмните зони
на картината. Колкото по-близо е до 100, толкова по-висок е
контрастът.
yy [Яркост]: Настройва цялостната яркост на екрана. Колкото
по-близо е до 100, толкова по-ярък е екранът.
yy [Острота]: Настройва остротата на изображението. Колкото поблизо е до 50, толкова по-остро и ясно е изображението.
yy [Цвят]: Настройва тоновете на цветовете на екрана. Колкото
по-близо е до 100, толкова по-дълбок е цветът.
yy [Нюанс]: Регулира баланса на цветовете между червеното и
зеленото, показани на екрана. Колкото по-близо е до червено
50, толкова по-червен ще бъде цветът. Колкото по-близо е до
зелено 50, толкова по-зелен ще бъде цветът.
yy [Цв. топл.]: Регулира топлината на цвета от студено към топло.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции за
настройка може да е различен.
За да зададете допълнително
управление
(Настройки) [Kартина] [Настройки на режима
на картината] [Разширени контроли] / [Експертни
контроли]
Калибрира екрана за всеки режим на картината или регулира
настройките на картината за специален екран.
yy [Динамичен контраст]: Регулира контраста до оптимално ниво,
в зависимост от яркостта на изображението.
yy [Динамичен цвят]: Регулира цветовете, за да може
изображението да бъде възпроизведено в по-естествени
цветове.
yy [Предпочитан цвят]: Регулира цвета на кожата, тревата и
небето според вашите предпочитания.
yy [Гама]: Задава кривата на градацията в съответствие с
изходния сигнал на картината спрямо входния сигнал.
yy [Цветови диапазон]: Избира диапазона от цветове, който може
да се показва.
yy [Цветен филтър]: Филтрира специфичен цветови спектър в
RGB цветовете за фина настройка на точното предаване на
наситеността и нюансите на цветовете.
yy [Баланс бяло]: Настройва цялостния тон на цветовете на
екрана съобразно желанието ви.
yy [Система за управление на цветовете]: Това е система, която
се използва от експертите за регулиране на цветовете чрез
тестови шаблон. Можете да избирате между шест цветови
зони (червено / зелено / синьо / циан / магента / жълто) без
да се повлияват другите цветове. За нормални изображения,
настройките може да не доведат до забележими промени в
цвета.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции за
настройка може да е различен.
БЪЛГАРСКИ
[Експерт1] / [Експерт2]: Меню за настройка качеството
на картината, което позволява на експерти и любители да
се наслаждават на възможно най-качествено гледане на
телевизия. Това е меню за регулиране, което е предоставено
за професионалисти, занимаващи се с настройка на картината
и притежаващи ISF сертификат. (Логото на ISF може да се
използва само на телевизори, сертифицирани по ISF.) ISFccc:
Контрол на калибрирането, сертифициран от Фондацията за
изследване на създаването на изображения
yy В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за
картината може да са различни.
yy Режимът
Експерт е предназначен за професионална
настройка на картината с цел управление и фино калибриране
на определено изображение. За стандартна употреба,
ефектите от тези настройки може да не са съществени.
yy Функцията ISF е налична само при някои модели.
yy Промяна на [Режим на картина] може да промени
настройките на
[Икономия на енергия] и [Динамично
регулиране на образа], което също може да повлияе на
консумацията на енергия.
11
За да зададете допълнителни опции за
картината
(Настройки) [Kартина] [Настройки на режима на
картината] [Опции за картината]
Регулира детайлни настройки за изображения.
БЪЛГАРСКИ
yy [Намаляване шум]: Елиминира шума в картината.
yy [Намаляване на шумовете на MPEG]: Елиминира шума,
генериран по време на създаването на сигнали за цифрова
картина.
yy [Ниво на черното]: Регулира яркостта и контраста на екрана,
така че да съответства на нивото на черното във входната
картина, като използват чернотата (ниво на черното) на
екрана.
yy [Реално кино]: Оптимизира екрана за гледане на филми.
yy [Динамично регулиране на образа]: Автоматично коригира
яркостта и намалява размазването на изображението
на базата на данните на изображението, за да се намали
напрежението в очите.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции за
настройка може да е различен.
За нулиране на настройките на
картината
(Настройки) [Kартина] [Настройки на режима на
картината] [Възстанови картина]
Нулира настройките на картината, които са направени от
потребителя. Всеки режим на картината се нулира. Изберете
режима на картината, който искате да възстановите.
За да използвате Режим на игра
(Настройки) [Kартина] [Режим на игра]
(Налично само за HDMI-PC)
Този режим ви позволява да оптимизирате качеството на
картината за игри.
yy [DAS режим]: (В зависимост от модела) Този режим намалява
времето, необходимо за показване на видео сигнала, получен
от входното устройство, за да гарантира по-бързи игри.
(Екранът ще започне да трепти, когато [Вкл.] / [Изкл.] [DAS
режим].)
-- DAS : Динамично синхронизиране
yy [Черен стабилизатор]: Чрез настройване нивата на черното
обектите могат да станат по-ясно видими на тъмен екран.
Увеличаването на стойността на [Черен стабилизатор] прави
по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да
различавате обекти на тъмен екран за игра.) Намаляването на
стойността на [Черен стабилизатор] прави по-тъмни ниските
нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.
-- Можете да регулирате детайлните настройки за [Режим
на игра] с помощта на бутона на дистанционното
управление.
-- Можете да зададете [DAS режим] само когато честотата на
опресняване е 50 Hz/60 Hz.
-- Когато [PIP] е включен, [DAS режим] не е наличен.
(В зависимост от модела)
Използване на функцията за икономия
на енергия
(Настройки) [Kартина]
[Икономия на
енергия]
Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на
пиковата яркост на екрана.
yy [Изкл.]: Изключва режима за пестене на енергия.
yy [Минимална] / [Средна] / [Максимална]: Прилага
предварително зададен режим за пестене на енергия.
yy [Изкл. видео]: Екранът се изключва и се възпроизвежда
само звук. Натиснете който и да е бутон на дистанционното
управление, освен бутона за захранване, за да върнете екрана
отново.
yy В зависимост от
[Икономия на енергия] ([Максимална]) е
възможно да не можете да регулирате [Задно осветление].
В такъв случай се придвижете до (Настройки) [Kартина]
[Икономия на енергия] и задайте [Изкл.] или
[Минимална].
12
За използване на функцията Режим Eye
Comfort
yy Вкл.: Автоматично настройване на цветовата температура на
екрана.
yy Изкл.: Изключва [Режим Eye Comfort].
Избор на режим на звука
(Настройки) [Звук] [Настройки на режим за звук]
[Режим на звука]
Регулира звука на телевизора в съответствие с избрания звуков
режим.
yy [Стандартна]: Оптимизира звука за всички видове
съдържание.
yy [Clear Voice]: Усилва яснотата на гласа на телевизора.
yy [Музика]: (В зависимост от модела) Оптимизира звука за
музика.
yy [Кино]: Оптимизира звука за филми.
yy [Спорт]: (В зависимост от модела) Оптимизира звука за спорт.
yy [Игра]: Оптимизира звука за игри.
Настройване баланса на аудио
(Настройки) [Звук] [Настройки на режим за звук]
[Баланс]
Можете да регулирате силата на звука на левия и десния
високоговорител.
(Настройки) [Звук] [Настройки на режим за звук]
Потребителят може да избира различни звукови ефекти.
yy [Виртуален обем]: Насладете се на обемен звуков пейзаж с
виртуалния многоканален съраунд звуков ефект.
yy [Еквалайзер]: Можете да настроите желания звук, като
регулирате еквалайзера директно.
yy [Нулиране]: Можете да нулирате настройките на звуковите
ефекти.
yy Тази функция е достъпна само ако [Режим на звука] е
зададено на [Стандартна].
БЪЛГАРСКИ
(Настройки) [Kартина] [Допълнителни настройки]
[Режим Eye Comfort]
Ако включите тази функция, цветовата температура ще бъде
настроена автоматично така, че да се намали умората за очите.
Използване на функцията Звуков ефект
Синхронизиране на аудио с видео
(Настройки) [Звук] [Настройка на AV
синхронизация]
(В зависимост от модела)
Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват
помежду си. Ако настроите [Настройка на AV синхронизация]
да е Вкл., можете да коригирате извеждания сигнал
(високоговорителите на телевизора) съобразно образа на
екрана.
yy Ако изберете [Bypass], излъчваните сигнали или звукът
на външните устройства се извеждат без аудиозабавяне.
Звукът може да се извежда преди видеото поради времето,
необходимо на телевизора за обработка на видеовхода.
Настройка на USB Автостарт
(Настройки) [Общи] [USB Автостарт]
Аматично възпроизвеждане на снимки или видеоклипове от USB
при включване на телевизора или при свързване на USB.
yy [Изкл.]: Изключване на [USB Автостарт].
yy [Видеофайлове]: Автоматично възпроизвеждане на
видеоклипове от USB.
yy [Снимки]: Автоматично възпроизвеждане на снимки от USB.
yy Възпроизвежда последователно само файловете в найгорната папка на USB устройството.
yy По време на възпроизвеждане натиснете бутона
или
на дистанционното управление за край на тази функция.
yy Ако файловете са невалидни или повредени, следното
съобщение се извежда преди връщане към предишното
състояние на въвеждане: "[Файлът е невалиден.]"
yy Когато USB устройството е повторно свързано, след като е
било изключено по време на възпроизвеждане на видео,
функцията Продължете да гледате стартира автоматично и
възобновява видеото от последната гледана сцена (отнася се
само за първия видеоклип).
13
БЪЛГАРСКИ
Използване на SIMPLINK
Функционално описание на SIMPLINK
(В зависимост от модела)
SIMPLINK е функция, която ви позволява удобно да контролирате
и управлявате различни мултимедийни устройства, като
използвате само дистанционното управление на телевизора чрез
менюто SIMPLINK.
yy Директно възпроизвеждане: Незабавно възпроизвежда
съдържанието на мултимедийното устройство на телевизора.
yy Управление на устройства с дистанционното управление
на телевизора: Управлява мултимедийното устройство с
дистанционното управление на телевизора.
yy Централно изключване: Ако зададете [Автоматично
синхронизирано включване] на Вкл. в настройките на
SIMPLINK и изключите телевизора, свързаните към вашия
телевизор устройства чрез SIMPLINK също ще бъдат
изключени.
yy Централно включване: Ако [Автоматично синхронизирано
включване] е зададено на Вкл. в настройките на SIMPLINK,
включването на свързано към SIMPLINK устройство ще включи
телевизора. (Поведението може да се различава в зависимост
от свързаното устройство.)
yy [Високоговорител]: (В зависимост от модела) Избира
високоговорителите или на системата за домашно кино, или
на телевизора.
1
Свържете
входа на телевизора с HDMI изхода на
SIMPLINK устройството чрез HDMI кабел.
2 Изберете (Настройки) [Общи] [SIMPLINK]. Появява
се прозорец с менюто на SIMPLINK.
3 В прозореца за настройка на SIMPLINK, задайте функцията
SIMPLINK на [Вкл.].
4 Конфигурирайте настройките на [Автоматично
синхронизирано включване] на Вкл. или Изкл..
5 В прозореца със SIMPLINK менюто изберете устройството,
което желаете да управлявате.
yy Можете също да зададете SIMPLINK в (Начало)
[Входове] [SIMPLINK].
yy Тази функция е съвместима само с устройства с логото
SIMPLINK.
yy За да използвате функцията SIMPLINK, трябва да
използвате високоскоростен HDMI® кабел (с добавена
функция CEC (управление на потребителска електроника)).
Високоскоростните HDMI® кабели имат. свързани 13 щифта за
обмяна на информация между устройства.
yy Ако превключите на друг вход, SIMPLINK устройството ще спре.
yy Ако се използва и устройство на трета страна с HDMI-CEC
функция, SIMPLINK устройството може да не работи нормално.
yy Ако изберете или възпроизведете мултимедия от устройство
с функция за домашно кино, [HT високоговорител]
(високоговорител) се свързва автоматично.
За задаване на парола
(Настройки) [Безопасност] [Настройка парола]
Задава или променя паролата на телевизора.
yy Първоначалната парола е зададена на ‘0000’.
yy Когато Франция е избрана за страна, паролата не е ‘0000’, а
‘1234’.
yy Когато Франция е избрана за страна, паролата не може да се
зададе на ‘0000’.
За Връщане на първоначалните
настройки
(Настройки) [Общи] [Нулиране към
първоначалните настройки]
Цялата съхранена информация и настройките на телевизора се
нулират.
Телевизорът се изключва и включва сам и всички фабрично
зададени стойности се възстановяват.
yy Когато има [Система заключване] се извежда прозорец, който
изисква парола.
yy Не изключвайте захранването по време на инициализация.
За да отстраните USB устройство
Изберете свързаното USB устройство от (Начало)
[Входове] и изберете бутона [Изваждане] , за да прекъснете
връзката със USB устройството за съхранение. Когато видите
съобщение, че USB устройството е отстранено, го отделете от
телевизора.
yy След като USB устройството бъде избрано за отстраняване,
данните от него не могат да бъдат четени. Отстранете USB
устройството за съхранение и го поставете отново.
14
Използване на USB устройство за
съхранение – предупреждение
Поддържащ файл за Моя медия
yy Максимална скорост за пренос на файлове: 20 Mbps (мегабита
в секунда)
yy Поддържани формати на външен файл със субтитри: *.smi,
*.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt
(TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Максимален: 1920 x 1080 @ 30p (Само Motion JPEG 640 x 480
@ 30p)
Разширение
Видео
.asf, .wmv
Аудио
Видео
.avi
Аудио
Видео
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Аудио
Видео
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Аудио
Видео
Аудио
Видео
.mkv
Аудио
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Видео
Аудио
Видео
Аудио
Видео
Аудио
Видео
Аудио
Видео
Аудио
Кодек
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Стандарт, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG1 Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer
III (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
БЪЛГАРСКИ
yy Ако USB устройството за съхранение има вградена програма
за автоматично разпознаване или използва свой собствен
драйвер, то може да не сработи.
yy Някои USB устройства за съхранение може да не работят или
може да не работят правилно.
yy Използвайте само USB устройства за съхранение, които са
форматирани с файлова система Windows FAT32 или NTFS.
yy Препоръчително е за външните USB твърди дискове да
използвате устройства с номинално напрежение по-малко от 5
V и номинален ток по-малък от 500 mA.
yy Препоръчително е да използвате USB памети с обем от 32
GB или по-малко и USB твърди дискове с обем от 2 TB или
по-малко.
yy Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия не
функционира правилно, изключете и включете отново
неговото захранване. За допълнителна информация вижте
ръководството на потребителя на USB твърдия диск.
yy Данните в USB устройството за съхранение могат да бъдат
повредени, така че направете копие на важните файлове на
друго устройство. Поддръжката на данните е отговорност на
потребителя и производителят не носи отговорност за загуба
на данни.
Поддържани видео формати
15
Поддържани аудио формати
Формат
на
файла
БЪЛГАРСКИ
mp3
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
16
Елемент
Побитова
скорост
Пр. честота
Поддръжка
Побитова
скорост
Пр. честота
Поддръжка
Побитова
скорост
Пр. честота
Поддръжка
Побитова
скорост
Пр. честота
Поддръжка
Дълбочина
звука в битове
Побитова
скорост
Пр. честота
Поддръжка
Побитова
скорост
Информация
32 Kbps ~ 320 Kbps
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Свободен формат
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
Свободен формат
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 kbps ~ 1,5 Mbps
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 бита / 16 бита / 24 бита
128 Kbps ~ 320 Kbps
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Стандарт
~ 768 Kbps
M0 : до 2 канала при 48 kHz (Без
LBR режим),
Честота на
канала / пробата M1: до 5.1 канала при 48 kHz,
M2: до 5.1 канала при 96 kHz
Поддръжка
WMA 10 Pro
Побитова
64 Kbps ~ 320 Kbps
скорост
Пр. честота
8 kHz ~ 48 kHz
Поддръжка
Vorbis
Поддържани фото формати
Формат на
файла
Елемент
Резолюция
SOF0: Изходно Ниво
Наличен тип SOF1: Последователно
файл
разширение
SOF2: Прогресивно
Минимален : 64 (Ш) X 64 (В)
jpeg, jpg, jpe
Максимален (Нормален тип) :
Размер на
15360 (Ш) x 8640 (В)
снимка
Максимален (Прогресивен тип):
1920 (Ш) x 1440 (В)
Минимален : 64 (Ш) X 64 (В)
Размер на
BMP
Максимален: 9600 (Ш) x 6400
снимка
(В)
Наличен тип Презредова развивка, Без
файл
презредова развивка
Минимален : 64 (Ш) X 64 (В)
Максимален (Презредова
развивка) :
PNG
Размер на
1200 (Ш) x 800 (В)
снимка
Максимален (Без презредова
развивка) :
9600 (Ш) x 6400 (В)
* Възможно е файловите формати BMP и PNG да се изобразяват
по-бавно, отколкото JPEG.
За да видите уеб
ръководство
За да получите подробна информация към Ръководството за
потребителя, моля, посетете www.lg.com.
Поддръжка
Почистване на телевизора
yy Най-напред непременно изключете захранващия и всички
останали кабели.
yy Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва
за продължително време, изключвайте захранващия кабел от
стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по
време на гръмотевични бури или токови удари.
Екран, рамка, шкаф и стойка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете
повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете
повърхността с мека кърпа, напоена в чиста вода или разреден
разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете
със суха кърпа.
yy Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да
доведе до повреда на екрана.
yy Не натискайте, търкайте или потупвайте повърхността на
екрана с нокът или остър предмет, тъй като това може да
причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
yy Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това
може да повреди продукта.
yy Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора
проникне вода, това може да причини пожар, токов удар или
неизправност.
Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах
върху захранващия кабел.
Предотвратяване на „вгаряне
на картина“ на екрана на
телевизора.
yy Ако на екрана на телевизора се появи фиксирано изображение
и остане там продължително време, то ще се вгради и ще
причини трайна промяна на екрана. Този ефект на "прогаряне
на изображението" или т.нар. "burn in" ефект не е включен в
гаранционните условия.
yy Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено
на 4:3 за продължително време, burn in ефектът може да се
появи върху letterbox зоната на екрана.
yy Избягвайте на екрана на телевизора да стои неподвижно
изображение продължително време (2 или повече часа
за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори), за да
предотвратите появата на ефекта burn in.
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното
управление.
yy Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте
отново.
yy Проверете дали няма препятствие между телевизора и
проектора и дистанционното управление.
yy Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени
правилно ( с , с ).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.
БЪЛГАРСКИ
Редовно актуализирайте и почиствайте телевизора, за да го
поддържате в най-добра форма и да удължите максимално
експлоатционния му живот.
Отстраняване на
неизправности
yy Проверете дали телевизорът е включен.
yy Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на
стената.
yy Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като
включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.
yy Проверете настройките на захранването. Възможно е да има
смущения в захранването.
yy Проверете дали функцията за автоматично изключване е
активирана в настройките за време.
yy Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв
сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути на
неактивност.
При свързване към компютъра (HDMI) няма открит
сигнал.
yy Изключете/включете телевизора с помощта на
дистанционното управление.
yy Включете отново HDMI кабела.
yy Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
Когато телевизорът е изключен автоматично.
yy Ако [Таймер за включване] е зададен на Вкл., телевизорът ще
се включи автоматично в настроения час. Ако в продължение
на два часа няма действие от страна на потребителя,
телевизорът ще се изключи автоматично.
yy За да деактивирате тази функция, използвайте
дистанционното си управление и отидете на (Настройки)
[Таймери] [Таймер за включване] [Автоматично
изключване след 2 часа] Изкл.
17
Спецификации
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
Размери (Ш x В x Д) (мм)
Тегло (kg)
БЪЛГАРСКИ
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
Консумация на
енергия (Състояние
по подразбиране)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
Модел
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Производител: Lien Chang
Mодел: LCAP16A-E
AC/DC адаптер
Производител: Honor
Mодел: ADS-40FSG-19 19032GPG
Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изход: DC 19 V
1,7 A
Размер на CI модула (Ш x В x Д)
Работна среда
18
Изискване за
мощност
Работна температура
Работна влажност
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
28TN525V, 28TN515V
Производител: Lien Chang
Mодел: LCAP16A-E, LCAP21A
Производител: Honor
Mодел: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изход: DC 19 V
1,7 A
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0 °C дo 40 °C
По-малко от 80 %
от -20 °C дo 60 °C
По-малко от 85 %
(В зависимост от страната)
Сателитна
DVB-S/S2*
Обхват на програма
950 ~ 2150 Mhz
Максимален брой програми,
които могат да се съхранят
6000
Импеданс на външна антена
Кабелна
Аналогова телевизия
Наземна / Кабелна
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
БЪЛГАРСКИ
Система на телевизия
Цифрова телевизия
Наземна
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S диапазон II: 230 ~ 300 Mhz
S диапазон III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Само при модели, които поддържат DVB-T2/C/S2.
19
Поддържани режими HDMI-PC
Поддържани режими HDMI-DTV
БЪЛГАРСКИ
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Резолюция
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Оптимална резолюция на дисплея: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Оптималното времетраене във всеки режим е при вертикална
честота 60 Hz.
20
1920 x 1080p
Хоризонтална
честота (kHz)
31,469
31,500
31,250
Вертикална
честота (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
БЪЛГАРСКИ
Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място.
Телевизорът може да падне и да причини телесни наранявания
или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат
избегнати, като спазвате някои прости предпазни мерки като:
yy Използване на шкафове или стойки, препоръчани от
производителя на телевизора.
yy Използване само на мебели, които могат безопасно да
издържат телевизора.
yy Уверете се, че телевизорът не виси извън ръбовете на
опорната мебел.
yy Не поставяйте телевизора върху висока мебел (например,
шкафове за чаши или библиотеки) без да закрепите както
мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
yy Не поставяйте телевизора върху плат или други материали,
които са разположени между телевизора и опорната мебел.
yy Образовайте децата си относно опасностите от качване върху
мебелите, за да достигнат телевизора или неговите бутони
за управление.
Ако извършвате дейности по поддръжка на съществуващия
телевизор или промените местоположението му, следва да се
спазват същите препоръки като тези по-горе.
Символи
Отнася се за променлив ток (AC).
Отнася се за постоянен ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас II.
Отнася се за режим на готовност.
Отнася се за "ВКЛ" (захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
21
Моделът и серийният номер на продукта
се намират на гърба и от едната страна на
продукта.
Запишете ги, в случай че някога имате нужда от
сервизно обслужване.
Модел
Сериен номер
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising