LG | 27GL850-B | User manual | LG 27GL850-B Ръководство на потребителя

LG 27GL850-B Ръководство на потребителя
OWNER’SЗА
MANUAL
РЪКОВОДСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
(МОНИТОР
LED*)
(LED Monitor*)
* LED мониторите на LG представляват LCD
монитори с подндетка.
Преди да използвате устройството, прочетете
внимателно тези инструкции за безопасност.
27GL850
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЛИЦЕНЗ......................................3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С
ОТВОРЕН КОД............................4
СГЛОБЯВАНЕ И
ПОДГОТОВКА............................4
-- Поддържани драйвери и софтуер...............5
-- Описание на продукта и бутоните...............5
Как да използвате бутона за джойстика
-- Преместване и повдигане на монитора...6
Монтиране върху маса
Регулиране на височината на стойката
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
МОНИТОРА..............................15
-- Свързване с компютър...................................16
HDMI връзка
Свързване на DisplayPort
-- Свързване с AV устройства...........................17
HDMI връзка
-- Свързване на периферни устройства......17
Връзка с USB устройство
Свързване на слушалки
ПОТРЕБИТЕЛСКИ
НАСТРОЙКИ.............................19
Настройване на ъгъла
-- Активиране на главното меню....................19
Функция завъртане
Функции на основното меню
-- Потребителски настройки............................21
Подреждане на кабелите
Използване на заключващата система
Kensington
Монтаж на стенната конзола за окачване
Монтаж на стена
Настройки на меню
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ...................31
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ПРОДУКТА................................34
-- Фабрично поддържан режим......................36
-- HDMI време (видео)..........................................37
-- LED за захранване.............................................38
(original)
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
3
‫ عالمات تجارية أو‬HDMI ‫ وشعار‬HDMI High-Definition Multimedia Interface‫ و‬HDMI ‫مصطلحا‬
‫ في الواليات المتحدة األمريكية‬HDMI Licensing Administrator, Inc. ‫عالمات تجارية مسجلة لشركة‬
.‫ودول أخرى‬
Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.lg.com.
Arabic
Bulgarian
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други
държави.
Chinese
(Simplified)
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator,
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
Логото
SuperSpeed USB Trident е регистрирана запазена марка на USB Implementers Forum, Inc.
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ
4
БЪЛГАРСКИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С
ОТВОРЕН КОД
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен
код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.
com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски
права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу
заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция
(като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като
получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка
на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
ВНИМАНИЕ
•• С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност
на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
•• Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на
неоригинални компоненти.
•• Използването на предоставените компоненти e препоръчително.
•• Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да
не показва нищо или да възникнат шумове в образа.
•• Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е
възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
•• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху
винтовете при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да
повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива
от гаранцията на продукта.
•• Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може
да доведе до падането му от стойката и да предизвика наранявания.
•• Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана.
Приложената към екрана сила може да го повреди.
•• За да се появи вълнообразен модел, за разлика от обикновения метод на
покриване, материалът се прилага към блестящ материал в суровината. Без
белене, има добра издръжливост. Моля, използвайте с увереност, тъй като
няма абсолютно никакъв проблем да използвате продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
•• Цялата информация за продукта и всички спецификации в това
ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на
работните характеристики на устройството.
•• За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника,
онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили
устройството.
•• Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от
региона.
5
Описание на продукта и бутоните
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE
(www.lg.com).
Драйвери и софтуер
Приоритет на
инсталация
Драйвер за монитор
Препоръчителен
OnScreen Control
Препоръчителен
Джойстик бутон
БЪЛГАРСКИ
Поддържани драйвери и софтуер
6
Как да използвате бутона за джойстика
БЪЛГАРСКИ
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона
на джойстика или го движите наляво/ надясно с пръста си.
Основни функции
Включване
Натиснете бутона на джойстика
веднъж с пръст, за да включите
монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона на
джойстика веднъж с пръст, за да
изключите монитора.
/
Управление
на силата на
звука
Можете да управлявате силата
на звука, като движите бутона на
джойстика наляво/ надясно.
/
Управление
на яркостта
на екрана
Можете да управлявате
яркостта на екрана, като
движите бутона на джойстика
нагоре/надолу.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Бутонът за джойстика е разположен от долната страна на монитора.
Преместване и повдигане на монитора
Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените
инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда на монитора,
както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата
или размера му.
•• Препоръчва се когато искате да преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
•• Преди да премстите или повдигнете монитора, изключете захранващия и
всички други кабели.
•• Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
7
•• Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас,
за да предотвратите надраскване.
•• Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде
големи вибрации.
•• Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не завъртайте
монитора настрани и не го накланяйте.
ВНИМАНИЕ
•• При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
-- Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните
за създаване на изображения пиксели.
БЪЛГАРСКИ
•• Ако използвате монитора без стойка, бутонът на джойстика може да
предизвика нестабилност и падане на монитора, което ще доведе до
повреда на монитора или травма. Освен това, може да се предизвика и
повреда в бутона на джойстика.
8
Монтиране върху маса
БЪЛГАРСКИ
•• Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение.
Разстоянието до стената трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури
необходимото проветрение.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
ВНИМАНИЕ
•• Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия
му кабел. Съществува риск от токов удар.
•• Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го
свържете към заземен контакт.
•• При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик
или най-близкия магазин.
9
Настройване на ъгъла
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Регулирайте ъгъла на екрана.
Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до
15°, за да получите удобна позиция за гледане.
Макс. 110,0 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Когато настройвате височината на екрана, не
поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не
нараните пръстите си.
Отзад
Отпред
БЪЛГАРСКИ
Регулиране на височината на стойката
10
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана,
не дръжте долната част на рамата на монитора, както е показано на
следващата илюстрация.
Функция завъртане
Функцията завъртане позволява на монитора да се завърти на 90 градуса по
часовниковата стрелка.
Глава
Стойка
•• Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате
ъгъла на монитора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• За да избегнете надраскване на основата на стойката, непременно се
уверете, че, когато завъртате монитора с помощта на функцията за
завъртане, стойката не влиза в контакт с монитора.
1 Издигнете монитора нагоре на максимална височина.
11
на фигурата.
4 Дoвършете инсталацията, като завъртите монитора на 90°, както е
показано по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА
3 Завъртете монитора по часовниковата стрелка, както е показано на
фигурата.
•• Функцията за автоматично въртене на дисплея не се поддържа.
•• Екранът може лесно да се върти с помощта на бързия клавиш за въртене,
предоставен с операционната система Windows. Обърнете внимание,
че някои версии на Windows и някои драйвери за графични карти могат
да използват различни настройки за клавиша за въртене на екрана или
могат да не го поддържат.
БЪЛГАРСКИ
2 Настройте ъгъла на монитора по посока на стрелката, както е показано
12
БЪЛГАРСКИ
Подреждане на кабелите
Използване на заключващата система Kensington
Подредете кабелите, като използвате входния конектор, както е показано на
илюстрацията.
Съединителят за защитната система Kensington е разположен на гърба на
монитора.
За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте
ръководството към системата за заключване Kensington или вижте http://
www.kensington.com.
Прикрепете монитора към масата с помощта накабела на защитната система
Kensington.
Mbajtësja e
mausit
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор.
Можете да получите допълнителни принадлежности от повечето магазини
за електроника.
Държач на кабели
13
Монтаж на стена
Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или
други съвместими устройства.
Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете
около 100 мм от всяка страна, за да осигурите достатъчно проветрение.
Подробни инструкции може да получите от местния магазин. Можете още
да проверите в ръководството как се монтира и настройва накланящата се
конзола за стенен монтаж.
1 Поставете екрана с предната страна надолу. За да предпазите панела
на монитора (екрана), покрийте повърхността с мека кърпа или меката
подложка за предпазване на монитора, включена в опаковката на
продукта.
2 Отстранете четирите винта от задната част на монитора.
3 Поставете монтажната конзола за стена върху монитора и я подравнете с
отворите за винтовете в него.
4 Затегнете четирите винта с помощта на отвертка, за да закрепите
конзолата към монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
•• Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството
към монтажната конзола за стена.
•• Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила докато монтирате стенната
конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
БЪЛГАРСКИ
Монтаж на стенната конзола за окачване
14
БЪЛГАРСКИ
Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за
окачване на стена (предлага се като опция) към задната страна на монитора.
Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към
монитора и стената.
1 Използването на винтове с по-голяма от стандартната дължина може да
повреди вътрешните части на продукта.
2 Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят
устройството и да доведе до падане на монитора. LG Electronics не носи
отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на употребата на
винтове, несъответстващи на стандарта.
Монтаж на стена (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Стенна конзола за окачване
(доставя се като опция)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Използвайте винтове, които отговарят на стандарта VESA.
•• Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и
необходимите за целта части.
•• Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да
получите допълнителни принадлежности от местния търговец.
•• Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на
стена. Уверете се, че използвате подходящата дължина.
•• За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на
конзолата за монтаж на стена.
ВНИМАНИЕ
•• За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора,
изключете захранващия кабел.
•• Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини
падането му, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте
одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния
представител или квалифициран специалист.
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да
повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива
от гаранцията на продукта.
15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
•• Следващите инструкции се основават на модела 27GL850. Илюстрациите в
това ръководство може да се различават от реалния продукт.
Натиснете бутона на джойстика, отидете на Settings (Настройки) → Input
(Вход) и изберете опцията за вход.
ВНИМАНИЕ
Тип стенна конзола
Задна страна на екрана
Тип стенна конзола
Задна страна на
екрана
Размери на
винта
: M4 x L10
Макс. 8 мм
•• Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да
причини изкривяване на изображението.
•• Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период
от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По
възможност използвайте скрийнсейвър.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3
отвора) многофункционален щепсел или заземен стенен контакт.
•• Ако е необходимо включване на място с ниска температура, мониторът
може да започне да трепти. Това е нормално.
•• Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки.
Това е нормално.
БЪЛГАРСКИ
•• Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват
на стандарта VESA. Повреда, причинена от използването или неправилното
използване на неподходящи компоненти не се покрива от гаранцията на
продукта.
•• При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт
трябва да бъде 8 мм или по-малко.
16
БЪЛГАРСКИ
Свързване с компютър
•• Този монитор поддържа режима *Plug and Play.
* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя
компютър, без да се налага да преконфигурирате някой от компонентите
или да инсталирате драйвери ръчно.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ВНИМАНИЕ
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да
доведе до проблеми със съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да
възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
Свързване на DisplayPort
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на
DP(DisplayPort) на компютъра.
•• Задължително използвайте предоставения DisplayPort кабел за
устройството. В противен случай, е възможна неправилна работа.
•• Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или
преходник за Mini DP до DP (Mini DisplayPort до DisplayPort), който
поддържа DisplayPort 1.4. (продава се отделно)
17
Свързване на периферни устройства
HDMI връзка
Връзка с USB устройство
HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към
монитора.
USB портът на продукта функционира като USB хъб.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да
доведе до проблеми със съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да
възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Препоръчва се да инсталирате всички актуализации за Windows, за да бъде
Вашият Windows в актуално състояние, преди да свържете продукта за
употреба.
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• Към USB порта можете да свържете клавиатура, мишка или USB устройство.
•• Скоростта на зареждане може да бъде различна в зависимост от
устройството.
ВНИМАНИЕ
Предупреждения при работа с USB устройство
•• Възможно е USB устройство с инсталирана програма за автоматично
разпознаване или използващо собствения си драйвер да не бъде
разпознато.
•• Някои USB устройства може да не се поддържат или да не работят
правилно.
•• Препоръчваме да използвате USB концентратор или устройство с твърд
диск със захранване. (Ако захранването е недостатъчно, е възможно USB
устройството да бъде разпознато неправилно)
БЪЛГАРСКИ
Свързване с AV устройства
18
Свързване на слушалки
БЪЛГАРСКИ
Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем
със свързването на друго външно устройство към монитора. Използвайте
прави слушалки.
Наклонени
Прави
(Препоръчително)
•• В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е
възможно ограничаване на функциите на слушалките и тонколоната.
19
Активиране на главното
меню
1 Натиснете бутона на джойстика на от долната
страна на монитора.
2 Предвижете джойстика нагоре/ надолу ( /
) и наляво/надясно ( / ), за да зададете
опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да излезете
от основното меню.
Бутон на джойстика
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е
деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е
активирано
Излиза от основното меню.
(Задръжте на бутона за изключване на монитора:
Можете да изключите монитора по този начин по
всяко време, включително при включено екранно
извеждане)
Основното меню е
деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е
активирано
Въвежда функцията на Input (Вход).
Основното меню е
деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е
активирано
Въвежда функциите на Settings (Настройки).
Основното меню е
деактивирано
Регулира нивото на яркост на монитора.
Основното меню е
активирано
Изключва монитора.
Основното меню е
деактивирано
Регулира нивото на яркост на монитора.
Основното меню е
активирано
Въвежда функцията Game Mode (Режим на картина).
БЪЛГАРСКИ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ
НАСТРОЙКИ
20
Функции на основното меню
БЪЛГАРСКИ
Основно меню
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Описание
Input (Вход)
Задава режим на въвеждане.
Power Off
(Изключване)
Изключва монитора.
Settings (Настройки) Конфигурира настройките на екрана.
Game Mode (Режим
на игра)
Задава режим на игра за игри.
Exit (Изход)
Излиза от основното меню.
21
Настройки на меню
1
2
3
4
За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в Settings (Настройки).
Конфигурирайте опциите, като движите джойстика нагоре/ надолу/ наляво/ надясно.
За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на или натиснете ( ).
Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика , докато излезете.
Game Mode (Режим на игра)
Game Adjust
(Корекция за игри)
Picture Adjust
(Настройване на картината)
Input (Вход)
General (Общи)
БЪЛГАРСКИ
Потребителски настройки
22
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки)
Описание
Game Mode (Режим на игра)
Променя режима на игра на оптимизирания за дадена функция.
Game Adjust (Корекция за игри)
Регулира Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair и Game Reset.
Picture Adjust (Настройване на
картината)
Регулира Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC и Picture Reset.
Input (Вход)
Input List (Списък на Избира режим на въвеждане.
входовете)
Aspect Ratio
(Съотношение)
General (Общи)
Настройва съотношението на екрана.
Задава Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort
1.4,OSD Lock,Information и Reset.
ВНИМАНИЕ
•• OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
23
Game Mode (Режим на игра) на SDR(не-HDR) сигнал.
Gamer 1 (Играч 1)
Game Mode
(Режим на игра)
Описание
Gamer 2 (Играч 2)
В този режим потребителите могат да персонализират елементите, включително опции, свързани с играта.
Режимите на картината Gamer 1 (Играч 1) и Gamer 2 (Играч 2) ви позволяват да запазвате два набора от
персонализирани настройки на дисплея, включително опции за настройка, свързани с играта.
FPS
Този режим е оптимизиран за FPS игри.
RTS
Този режим е оптимизиран за RTS игри.
Vivid
Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да съживи изображенията.
Reader (Четец)
Оптимизира екрана за преглед на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.
HDR Effect
Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.
sRGB
Стандартно отстояние на RGB цветовете за монитора и принтера.
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > Game Mode
(Режим на игра)
24
Game Mode (Режим на игра) в HDR сигнал.
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > HDR Game Mode
(Режим на игра HDR)
Gamer 1 (Играч 1)
HDR Game Mode
(Режим на игра
HDR)
Описание
Gamer 2 (Играч 2)
В този режим потребителите могат да персонализират елементите, включително опции, свързани с играта.
Режимите на картината Gamer 1 (Играч 1) и Gamer 2 (Играч 2) ви позволяват да запазвате два набора от
персонализирани настройки на дисплея, включително опции за настройка, свързани с играта.
FPS
Този режим е оптимизиран за FPS игри.Подходящ е за FPS игри с много тъмна среда.
RTS
Този режим е оптимизиран за RTS игри.
Vivid
Оптимизиран екран за живи цветове.
Standard
Оптимизиран екран за HDR.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• В зависимост от настройките на операционната система Windows10, съдържанието на HDR може да не функционира правилно.
Проверете дали е On / Off (Включено/Изключено) настройките за HDR за Windows изкл.
•• В зависимост от производителността на видеокартата, знакът или качеството на изображението може да са бедни, когато включите
функцията HDR.
•• В зависимост от производителността на видеокартата, когато промените входния дисплей или състоянието на on / off (включено/
изключено), може да възникне трептене на екрана или разрушаване при включване на функцията HDR.
25
Описание
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната честота на входния сигнал с тази на
изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
Game Adjust
(Корекция за
игри)
Adaptive-Sync
Black Stabilizer
(Стабилизатор
на черния цвят)
•• Поддържан интерфейс: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync), HDMI (FreeSync).
•• Поддържана Графична карта: Необходима еграфична карта, която поддържаNVIDIA,G-SYNC, AMD илиFreeSync.
•• Поддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с най-новия драйвер.
•• За повече информация и изисквания, посетете уебсайта на NVIDIA на адрес: (www.nvidia.com) и на AMD на адрес: (www.
amd.com).
On (Вкл.)
Включена функция Adaptive-Sync.
Off (Изкл.)
Изключва Adaptive-Sync.
Можете да регулирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.
Можете лесно да различите обектите при игра със затъмнен екран.
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > Game
Adjust (Корекция за игри)
26
БЪЛГАРСКИ
Response Time
(Време на
реакция)
Game Adjust
(Корекция за
игри)
Cross Hair
(Мерник)
Game Reset
(Нулиране на
игра)
Позволява да зададете време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана.
При нормални условия е препоръчително да използвате Fast (Бързо).
При бързо движеща се картина е препоръчително да използвате Faster (По-бързо).
След като веднъж бъде избран По-бърз режим, може да се появи Неяснота при движение в зависимост от
съдържанието.
Faster (Побързо)
Настройва времето за реакция на Faster (По-бързо).
Fast (Бързо)
Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
Normal
(Нормално)
Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
Off (Изкл.)
Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.
Cross Hair (Мерник) предоставя маркировка в центъра на екрана за игри със стрелба в първо лице (FPS). Потребителите
могат да избират мерник, който отговаря на тяхната среда на игра сред четири различни мерника.
•• Когато мониторът е изключен или влезе в енергоспестяващ режим, функцията Cross Hair (Мерник) се изключва
автоматично.
Връща играта към настройките по подразбиране.
27
Описание
Brightness
Нагласете яркостта на монитора
Contrast
Нагласете контраста на монитора
Sharpness (Острота)
Натройвате остротата на екрана.
Mode 1, Mode 2,
Gamma (Гама)
Picture Adjust
(Настройване на
картината)
Color Temp (Цветова
температура)
R/G/B
Black Level
(Ниво на черното)
DFC
Picture Reset (Нулиране
на картината)
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението.
Mode 3
Mode 4
Ако не желаете да нагласяте гама настройките, изберете Mode 4.
Custom (По избор)
Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
Warm (Топли)
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium (Средно)
Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
Cool (Студени)
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Manual
Регулира цветовата температура в 500K стъпки. (Забележете, че се поддържа 9300K
вместо 9500K).
Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен, зелен и син.
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
yy Offset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният
екран, който мониторът може да покаже.
High(Високо)
Запазва настоящото съотношение на контраст на екрана.
Low (Ниско)
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото
съотношение на контраста на екрана.
On (Вкл.)
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Off (Изкл.)
Забранява функцията DFC.
Връща картината и цветовете до настройките по подразбиране.
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > Picture Adjust
(Настройване на картината)
28
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > Input (Вход)
Input List (Списък на
входовете)
Описание
Избира режим на въвеждане.
Настройва съотношението на екрана.
Input (Вход)
Aspect Ratio
(Съотношение)
Full Wide (Запълване по
ширина)
Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
Original (Оригинално)
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
Just Scan (Само преглед)
Съотношението не се коригира чрез оригинала.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Дисплеят може да изглежда еднакъв за опциите Full Wide (Запълване по ширина) и Original (Оригинално)
при препоръчителната разделителна способност. (2560 x 1440)
•• Няма наличен Just Scan (Само преглед) меню във Adaptive-Sync (Adaptive-Sync) режима. ( Отидете на
Picture (Картина)→ Game Adjust (настройка игра)→ Adaptive-Sync(Adaptive-Sync), за да настроите
Adaptive-Sync On (Adaptive-Sync включен) или Off (изключен))
29
Language (Език)
SMART ENERGY
SAVING
Описание
Задава екрана на менюто на желания език.
High
Пести енергия, като използва високо ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
(Високо)
Low (Слабо) Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
Off (Изкл.)
Деактивира функцията SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED за
захранване)
Включва или изключва LED на захранването отдолу на монитора.
On (Вкл.)
LED за захранване се включва автоматично.
Off (Изкл.)
LED за захранване се изключва.
Automatic Standby
(Автоматичен режим
на готовност)
Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може
да настроите таймер за функцията за автоматично изключване.(8H (8 ч), 6H (6 ч), 4H (4 ч) и Off (Изкл.))
Функцията HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост) може да разпознае оборудването, което не поддържа
HDMI 2.0.
General
(Общи)
On (Вкл.)
Off (Изкл.)
Включва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
Изключва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
HDMI Compatibility
ЗАБЕЛЕЖКА
Mode (HDMI режим на
•• Ако свързаното устройство не поддържа HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост), екранът или звукък
съвместимост)
може да не работят правилно.
•• Някои по-стари графични карти не поддържат HDMI 2.0, но вие можете да изберете HDMI 2.0 резолюция вот контролния
панел в прозореца.
•• Това може да причини екрана да изглежда странно.
Активира или деактивира DisplayPort 1.4.
DisplayPort 1.4
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Уверете се, че активирате или деактивирате според версията на DisplayPort, поддържана от видеокартата. Настройте го
на деактивира, ако не е съвместим с видеокартата.
БЪЛГАРСКИ
Settings (Настройки) > General
(Общи)
30
БЪЛГАРСКИ
Тази функция забранява конфигурацията и настройването на менюта.
General
(Общи)
OSD Lock (Заключване
на екранния дисплей)
Information
(Информация)
Reset (Нулиране)
On (Вкл.)
Активира OSD Lock (Заключване на екранния дисплей).
Off (Изкл.)
Забранява OSD Lock (Заключване на екранния дисплей).
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Всички функции са дезактивирани с изключение на Brightness (Яркост), Contrast в Picture Adjust (Регулиране на
картината), input (Вход), OSD Lock (Заключване на екранния дисплей) и Information (Информация) в General
(Общи).
На дисплея ще бъде показана информация за Serial Number (Сериен номер), Total Power On Time (Общо енергия при
включване), Resolution (Резолюция)
Връща към настройките по подразбиране.
31
На екрана не се вижда нищо.
Включен ли е захранващият кабел на монитора?
•• Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът на захранването?
•• Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът на
захранването показва ли бял цвят?
•• Проверете дали свързаният вход е разрешен (Settings (Настройки) > Input (Вход)).
Трепти ли LED индикаторът на захранването?
•• Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, раздвижете мишката или натиснете произволен
клавиш от клавиатурата, за да активирате дисплея.
•• Проверете дали компютърът е включен.
Извежда ли се съобщението The screen is not currently
set to the recommended resolution. If you have no video
or the screen flickers, see the troubleshooting guide in
the product owner’s manual. (Екранът не е настроен
на препоръчителната разделителна способност в
момента. Ако не е налично видео или екранът трепти,
вижте наръчника за отстраняване на неизправности в
ръководството на потребителя на продукта.)?
•• Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън
хоризонталния или вертикалния честотен обхват на монитора. Вижте раздела "Спецификации
на продукта” на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Показва ли се съобщението No Signal (Няма сигнал)?
•• То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен.
Проверете кабела и го свържете отново.
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?
•• Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com.
•• Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.
Някои функции са дезактивирани.
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Menu
(Меню)?
•• Екранният дисплей е заключен. Преминете към Settings (Настройки) > General (Общи) и
задайте OSD Lock (Заключване на екранния дисплей) да бъде на Off (Изкл.).
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
32
БЪЛГАРСКИ
Екранът задържа изображението.
Появява ли се слепване на
изображението, след като мониторът
се изключи?
•• Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на
екрана да се задържи неподвижно показваното изображение.
•• За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.
Избрали ли сте подходяща
разделителна способност?
•• Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете
разделителна способността на 1080p или препоръчаната разделителна способност.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Вертикална честота: За да показва изображението, екранът трябва да се опреснява десетки пъти в секунда, като флуоресцентна лампа. Броят пъти на
опресняване на екрана в секунда се нарича вертикална честота или скорост на опресняване и се представя в Hz.
•• Хоризонтална честота: Времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се нарича хоризонтален цикъл. Ако разделим 1 на хоризонталния
интервал, резултатът е броят изведени хоризонтални линии в секунда. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и се измерва в kHz.
•• Проверете дали резолюцията или честотата на графичната карта е в обхвата, допустим за монитора, и изберете препоръчителната (оптимална) резолюция в
Контролен панел > Дисплей > Настройки в менюто на Windows. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)
•• Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи размазан текст,
затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
•• Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може да не са
налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видеокартата за
съдействие.
•• Възможно е някои графични карти да не поддържат разделителна способност 2560 х 1440. Ако разделителната способност не може да се изведе, се обърнете
към производителя на графичната ви карта.
33
Изглежда ли дисплеят обезцветен
(16 цвята)?
•• Задайте дълбочината на цвета на 24 бита (истински цвят) или повече. В Windows преминете към Контролен панел
> Дисплей > Настройки > Качество на цвета. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната
операционна система.)
Изглеждат ли цветовете на дисплея
неустойчиви или в един цвят?
•• Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва. Включете кабела отново или поставете отново графичната
карта на компютъра.
Забелязвате ли точки по екрана?
•• При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, Синьо, бели
или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на
монитора.
Няма звук от порта за слушалки.
Показват ли се изображения чрез DP
(DisplayPort) или HDMI вход без звук?
•• Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно.
•• Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика.
•• Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. В Microsoft Windows преминете към Контролен
панел > Хардуер и звук > Звук > настройване на монитора като устройство по подразбиране. (Настройките
може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)
БЪЛГАРСКИ
Цветът на дисплея е необичаен.
34
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
HDMI
Поддържане на 10-битови цветове.
DP (DisplayPort)
Поддържане на 10-битови цветове.
LCD екран
Дълбочина на цвета
Резолюция
Максимална резолюция
2560 x 1440 при 144 Hz (HDMI)
2560 x 1440 при 144 Hz (DP)
Препоръчителна резолюция
2560 x 1440 при 100 Hz (HDMI)
2560 x 1440 при 144 Hz (DP)
Номинална мощност
19 V
Консумация на енергия
(Обикновено)
Работен режим: 51 W (Обикновено)*
В спящ режим: ≤ 0,5 W
Режим Изключен: ≤ 0,3 W
Източници на захранване
3,3 A
AC/DC адаптер
DA-65G19, произведен от Asian Power Devices Inc.
LCAP39, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходящо: 19 V
3,42 A
Условия на околната среда
Работни условия
Условия на съхранение
Размери
Температура
0 °C до 40 °C
Влажност
Под 80 %
Температура
-20 °C до 60 °C
Влажност
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
614,2 x 574,8 x 274,4 (мм)
Без стойка
614,2 x 364,8 x 56,3 (мм)
35
Със стойка
6,1 кг
Без стойка
4,2 кг
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
* Работният режим на Консумация на енергия се измерва с изпитателния стандарт на LGE. (Изцяло бяло изображение на екрана, максимална разделителна
способност)
* Нивото на Консумация на енергия може да варира в зависимост от работните условия и настройките на монитора.
БЪЛГАРСКИ
Тегло (без опаковката)
36
БЪЛГАРСКИ
Фабрично поддържан режим
(Предварително настроен режим, HDMI/ DisplayPort PC)
Предварително настроен режим
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Поляритет (H/V)
Забележки
640 x 480
31,469
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
640 x 480
37,5
75
-/-
HDMI/DisplayPort
800 x 600
46,875
75
+/+
HDMI/DisplayPort
800 x 600
37,879
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
1024 x 768
48,363
60
-/-
HDMI/DisplayPort
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
HDMI/DisplayPort
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
HDMI/DisplayPort
1280 x 800
49,702
59,81
-/+
HDMI/DisplayPort
1280 x 1024
63,194
59,96
+/-
HDMI/DisplayPort
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
HDMI/DisplayPort
1280 x 720
45
60
+/+
HDMI/DisplayPort
1600 x 900
60
60
+/+
HDMI/DisplayPort
1680 x 1050
64,674
59,883
+/-
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
67,5
60
+/+
HDMI/DisplayPort
1920 x 1080
84,36
74,99
+/+
HDMI/DisplayPort
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1440
111,86
74,97
+/-
HDMI(Adaptive-Sync on)
2560 x 1440
150,92
99,95
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1440
183
120
+/-
HDMI(Adaptive-Sync off)/DisplayPort
2560 x 1440
222,19
144
+/-
HDMI(Adaptive-Sync off)/DisplayPort
37
Предварително настроен режим
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Забележки
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
33,75
30
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
1080P
135
120
HDMI Compatibility Mode: Off
2160P
54
24
HDMI Compatibility Mode: Off
2160P
56,25
25
HDMI Compatibility Mode: Off
2160P
67,5
30
HDMI Compatibility Mode: Off
2160P
112,5
50
HDMI Compatibility Mode: Off
2160P
135
60
HDMI Compatibility Mode: Off
HDMI Compatibility Mode: On
БЪЛГАРСКИ
HDMI време (видео)
38
БЪЛГАРСКИ
LED за захранване
Режим
LED цветност
Режим Включен
Червено (за няколко секунди)
В спящ режим
Изкл.
Режим Изключен
Изкл.
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.
Модел
Сериен номер
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising