LG | 27MP38VQ | User manual | LG 27MP38VQ Ръководство на потребителя

LG 27MP38VQ Ръководство на потребителя
Ръководство На Притежателя
МОНИТОР IPS LED
МОНИТОР LED LCD
(МОНИТОР LED*)
*LG LED мониторите са LCD монитори с LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
вашия апарат, и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ МОНИТОР IPS LED(LED LCD)
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
27MP38VQ
27MP38HQ
www.lg.com
2
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
3
ЛИЦЕНЗ
25
- Picture Mode
26
- Color Weakness
4
АСЕМБЛИРАНЕ И
ПОДГОТОВКА
27
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
4
Разопаковане
6
Части и бутони
7
Преместване и повдигане на монитора
29
СПЕЦИФИКАЦИИ
8
Настройване на монитора
39
Предварително настроени режими
8
- Монтиране на стойката
9
- Отделяне на поставката
10
- Монтаж на маса
10
- Използване на държача за кабели
12
- Монтаж на стена
13
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
13
Свързване с компютър
13
- D-SUB свързване
13
- DVI-D свързване
14
- HDMI свързване
14
Свързване с AV устройства
14
- HDMI връзка
15
Свързване с външни устройства
15
- Свързване на периферни устройства
16
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА
НАСТРОЙКИ
17
Персонализиране на настройки
17
- Настройки на меню
19
- Picture
20
- Color
21
- Display
21
- Audio
22
- Others
23
Настройки на READER
24
Настройки на FUNC.
24
- SMART ENERGY SAVING
(резолюция)
40
Индикатор
41
ПРАВИЛНА ПОЗА
41
Правилна поза при използване на
монитора
ЛИЦЕНЗ
English
(original)
19M38H
20M38H
3
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States
and other
countries.27MP38HQ
22M38H
24M38H
27MP38VQ
‫ عالمات تجارية أو‬HDMI ‫ وشعار‬HDMI High-Definition Multimedia Interface‫ و‬HDMI ‫مصطلحا‬
‫ في الواليات المتحدة األمريكية‬HDMI Licensing Administrator, Inc. ‫عالمات تجارية مسجلة لشركة‬
.‫ودول أخرى‬
Всеки модел разполага с различни лицензи. За повече информация относно лиценза, посетете
www.lg.com.
Bulgarian
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други
държави.
Chinese
(Simplified)
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator,
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Canadian
French
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Следните указания се отнасят само за монитори, предназначени за европейския пазар и които
отговарят на директивата ErP:
*Мониторът е програмиран така, че при липса на активност да се изключи автоматично 4 часа след
като е бил включен.
*За да деактивирате тази настройка, от менюто за управление сменете статуса на “Automatic
Standby (Автоматичен режим на готовност)” в позиция „изключено“.
BUL
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ
Arabic
4
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се
свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили телевизора. Илюстрациите в
това ръководство може да се различават от действителния продукт и аксесоарите към него.
Компакт-диск (ръководство на
притежателя)/карта
D-SUB кабел
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
или
Захранващ кабел
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
DVI-D кабел
Корпус на стойката
Основа на стойката
(Tази функция не се предлага във всички държави.)
HDMI кабел
Корпус на
стойката
Две отвертки
Основа на
стойката
(Tази функция не се предлага
във всички държави.)
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
5
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
yyАксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от модела.
yyПродуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
БГ
БЪЛГАРСКИ
За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте
yy
никакви неодобрени елементи.
Всяка повреда или щети, нанесени следствие използването на неодобрени елементи, не се
yy
обхващат от гаранцията.
6
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Части и бутони
БЪЛГАРСКИ
БГ
Индикатор за работа
Осветление включено: включено
yy
Осветление изключено: изключено
yy
(Бутон Power
(Захранване))
Бутон (Вижте страница16)
Панел за свързване (Вижте страница13~15)
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Когато премествате или повдигате монитора,
следвайте предоставените инструкции, за да
предотвратите надраскване или повреда на
монитора, както и да гарантирате безопасното
транспортиране, независимо от формата или
размера му.
Препоръчително е когато искате да
yy
преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
Преди да местите или повдигате
yy
монитора, изключете захранващия и
всички останали кабели.
Придържайте добре горната и долната
yy
страна на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
Когато държите монитора, екранът трябва
yy
да стои с лице настрани от вас, за да не го
надраскате.
Когато премествате монитора, избягвайте
yy
всякакви силни удари или вибрации върху
продукта.
Когато премествате монитора, го дръжте
yy
изправен, никога не завъртайте монитора
настрани и не го навеждайте на една
страна.
ВНИМАНИЕ
Доколкото е възможно, избягвайте да
yy
докосвате екрана на монитора. Това може
да причини повреда на екрана или на
някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Преместване и повдигане на
монитора
7
8
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Настройване на монитора
27MP38VQ 27MP38HQ
Монтиране на стойката
2 Използвайте две отвертки, за да закрепите
1 Поставете монитора върху хоризонтална
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
1 Закрепете Корпус на стойката към монитора.
Корпус на стойката и монитора.
3 Прикачете Основа на стойката.
4 Натегнете отвертката надясно с помощта на
монета.
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2
19M38A
20M38A
22M38A
24M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Корпус на
стойката
1 Закрепете Корпус на стойката към
монитора.
2 Прикачете Основа на стойката.
3 Натегнете отвертката надясно с помощта
на монета.
Корпус на
стойката
Корпус на
стойката
Основа на стойката
Основа на стойката
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Поставете монитора върху хоризонтална
1 Натегнете отвертката наляво с помощта на
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
2
19M38A
20M38A
22M38A
24M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
монета.
2 Изтеглете Основа на стойката от Корпус
на стойката.
3 Извадете двете отвертки и изтеглете Корпус
на стойката от монитора.
1 Изтеглете Корпус на стойката и Основа
на стойката от монитора.
2 Натегнете отвертката наляво с помощта
на монета.
3 Изтеглете Основа на стойката.
Корпус на
стойката
Корпус на
стойката
Основа на стойката
Основа на стойката
Основа на
стойката
Корпус на
стойката
ВНИМАНИЕ
Основа на стойката
Тази илюстрация описва стандартния
yy
модел на свързване. Възможно е вашият
монитор да е различен от представените
на снимката компоненти.
Не обръщайте устройството наобраyy
тно, държейки го само за стойката. Това
устройство може да падне и да нанесе
повреди или да нарани краката ви.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Отделяне на поставката
9
10
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Монтаж на маса
3 Натиснете бутонът
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Повдигнете и завъртете монитора в изпра-
(Power) в долната част
на превключвателния панел, за да включите
монитора.
вена позиция върху маса.
Оставете разстояние от 100 мм (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
100 мм
ВНИМАНИЕ
Преди да местите монитора на друго място, изключвайте захранващия му контакт.
В противен случай може да възникне токов
удар.
100 мм
100 мм
100 мм
Използване на държача за кабели
2 Включете AC-DC адаптера и захранващия
кабел в контакт.
Държач за кабели
или
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използване на защитната система Кенсингтън
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към защитната система Кенсингтън или посетете уеб
сайта http://www.kensington.com.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън между монитора и масата.
Не докосвайте и не натискайте екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
Избягвайте да държите сета, както е посочено на картинката по-долу. Има опасност
екранът на монитора да се разкачи от стойката и да нарани тялото Ви.
ЗАБЕЛЕЖКА
Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор. Можете да
получите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.
ЗАБЕЛЕЖКА
Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или
надолу, за да регулирате ъгъла на монитора
така, че да ви е подходящо за гледане.
Отзад
БГ
БЪЛГАРСКИ
Когато регулирате ъгъла, не хващайте монитора за долната му рамка, както е показано
на следната илюстрация, защото може да
нараните пръстите си.
Отпред
11
12
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Монтаж на стена
БЪЛГАРСКИ
БГ
За да позволите достатъчна вентилация, оставете 100 мм отстояние на монитора от всички
страни. Подробно Можете да вземете подробни инструкции за инсталация от своя дилър,
разгледайте допълнителното ръководство за
монтаж на конзола за поставяне на стена под
наклон и ръководството за настройка.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Стойка за стена (A x B)
yy
A
B
ВНИМАНИЕ
Най-напред изключете захранването и след
yy
това преместете или монтирайте монитора.
В противен случай може да възникне токов
удар.
Ако монтирате монитора на тавана или на
yy
стена под наклон, може да падне и да причини сериозно нараняване.
Използвайте одобрени от LG конзоли за
yy
монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
Не пренатягайте винтовете, тъй като това
yy
може да причини повреда на монитора и да
доведе до отпадане на гаранцията ви.
Използвайте винтове и конзоли за стена,
yy
които отговарят на стандарта VESA. Всяка
повреда или нараняване поради неправилна употреба или използване на неподходящ
аксесоар не се обхващат от гаранцията.
Дължината на винта откъм външната страна
yy
на задния капак не трябва да надвишава
8mm.
Подложка за стенен монтаж
Ако искате да поставите монитора на стена,
прикрепете стойката за стена (допълнителни
части) към гърба на апарата.
Когато монтирате монитора с помощта на
конзола за поставяне на стена (допълнителни
части), поставяйте го внимателно, за да не го
изпуснете.
1 Използването на болт по-дълъг от стандратните
може да доведе до вътрешна повреда на
монитора.
2 Използването на неподходящ болт може
да доведе до повреда на продукта, както и
падането му от стойката. В този случай, LG не
носи отговорност за това.
Модел
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
Стойка за сте- 75 x 75
на (A x B)
Стандартен
M4
винт
Брой винтове 4
Модел
Стойка за
стена (A x B)
Стандартен
винт
Брой
винтове
24M38A
24M38D
100 x 100
M4
4
27MP38VQ 24M38H
27MP38HQ
Заден капак
Подложка за
стенен монтаж
Заден капак
Стандартен винт
Максимална дължина: 8mm
ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте винтовете, които са посоyy
чени в спецификацията на винтовете на
стандарта VESA.
Комплектът за монтаж на стена съдържа
yy
ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
Конзолата за монтаж на стена е допълyy
нително оборудване. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния
дилър.
Дължината на винтовете може да е
yy
различна в зависимост от конзолата за
стена. Уверете се, че използвате подходящата дължина.
Допълнителна информация ще откриете
yy
в ръководството към стойката за стена.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
13
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
Този монитор поддържа функцията "Plug &
yy
Play*" (Постави и изпълни).
* Plug & Play (Постави и изпълни): тази
функция се активира, когато компютърът
разпознае включено в компютъра устройство от потребителя и го включва, без това
устройство да трябва да се конфигурира
или настройва от потребителя.
DVI-D свързване
Предава цифровите видео сигнали от компютъра ви на монитора. Свържете компютъра с
монитора чрез DVI кабела, както е показано на
следните илюстрации.
D-SUB свързване
Предава се аналогов видео сигнал от компютъра ви към монитора. Свържете компютъра
и монитора настроено с предоставения D-sub
15-щифтов сигнален кабел, както е показано на
следните илюстрации.
D-SUB
ВНИМАНИЕ
RGB OUT
PC
ЗАБЕЛЕЖКА
При използване на D-Sub сигнален вхоyy
дящ конектор на кабела за Macintosh
Адаптер за Mac
yy
Ако използвате Apple Macintosh, ви е необходим отделен щепсел, за да промените 15-щифтовия плътен (3-редов) D-SUB
VGA конектор на предоставения кабел с
15-щифтов 2-редов конектор.
Включете сигналния входящ
yy
кабел и го затегнете, като
завиете винтовете по часовниковата стрелка.
Не натискайте екрана с
yy
пръст продължително време, тъй като
това може да предизвика последващо
изкривяване на екрана.
Избягвайте на екрана на монитора ви да
yy
стои неподвижно изображение продължително време, за да предотвратите появата на ефекта на прогаряне на матрицата
на екрана. По възможност използвайте
скрийнсейвър.
БГ
БЪЛГАРСКИ
Свързване с компютър
14
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
БЪЛГАРСКИ
БГ
HDMI свързване
Свързване с AV устройства
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
Вашето PC към Монитора. Свържете PC-то и
Монитора посредством HDMI кабел, както е
показано на съответните илюстрации.
HDMI връзка
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато искате да използвате два компюyy
търа с този монитор, включете сигналния
кабел (D-SUB/DVI-D/HDMI) в него.
Ако включите монитора, докато е охладен,
yy
екранът може да трепти. Това е нормално.
Някои дефектни точки могат да се превърyy
нат в червени, зелени или сини точки по
екрана. Това е нормално.
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
Вашето AV устройство към Монитора. Свържете
AV устройството към монитора посредством
HDMI кабел, както е показано по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате компютър с HDMI, това
yy
може да причини проблеми със съвместимостта.
Използвайте сертифициран кабел, с логоyy
то на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
Препоръчани типове HDMI кабел
yy
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
Свързване на периферни устройства
Включете периферните устройства към монитора, като използвате портовете за слушалки.
Функция "Self Image Setting" (самостоятелна
настройка на изображение)
Натиснете бутона „Power”, намиращ се в долната част на панела, за да включите монитора.
Когато мониторът е включен, функцията "Self
Image Setting" (самостоятелна настройка
на изображение) се изпълнява автоматично.
(Поддържа се само в аналогов режим)
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
Периферните устройства се продават
yy
самостоятелно.
Възможно е кабелите със заоблени щепyy
сели да изпитват проблеми с яснотата
на сигнала, затова по възможност винаги
използвайте прави щепсели.
Тип ъгъл
Прав тип
ЗАБЕЛЕЖКА
Слушалките или говорителите може да не
yy
работят нормално, в зависимост от настройките на PC сървъра.
Функция "Self Image Setting" (самостояyy
телна настройка на изображение)
Тази функция осигурява оптимални
настройки на дисплея. Когато потребителят включи монитора за първи път, тази
функция автоматично настройва дисплея
на оптималните настройки за входящите
сигнали. (поддържа се само в аналогов
режим)
Функция "AUTO" (Автоматично).
yy
Ако срещнете проблеми като размазан
екран, неясни букви, трептене или изкривен образ на екран, докато използвате
устройството или след като промените
резолюцията на екрана, натиснете бутона
на функция AUTO (Автоматично), за да
подобрите резолюцията. (поддържа се
само в аналогов режим)
БГ
БЪЛГАРСКИ
Свързване с външни
устройства
15
16
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
1 Натиснете желания бутон, намиращ се в долната част на Монитора.
2 Променете настройките на менюто чрез бутоните, разположени в долната част на монитора.
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със стрелка нагоре ( ).
3 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
MENU
READER
FUNC.
AUTO
INPUT
EXIT
Бутони за настройка на монитора
Бутон
(МЕНЮ)
Описание
Влизате в главните менюта.(Вижте страница17)
OSD Locked/
OSD Unlocked
(OSD ЗАКЛЮЧЕНИ/ОТКЛЮЧЕНИ)
Тази функция Ви позволява да заключите контролните настройки, за да не могат да бъдат променени по невнимание.
Натиснете и задръжте бутона MENU за няколко секунди. След
това ще видите надпис OSD “OSD Lock”.
След това, можете да изберете дали да заключите или отключите настройките чрез левия и десния бутон.
Ако изберете иконата “Lock” чрез натискане на бутона“OK“, ще
се появи съобщение “OSD Locked”. В противен случай, ще видите “OSD Unlocked”. След като изберете “Lock”, ако желаете
да отключете настройките, натиснете бутона“MENU“ за няколко секунди. Тогава ще излезе съобщението “OSD Unlocked”.
Използвайте този бутон, за да достъпите менюто Reader Mode. Тази опция
показва на екрана изображение, подобно на хартиена страница за удобство на
зрението.(Вижте страница23)
Използвайте този бутон, за да влезете в менютата SMART ENERGY SAVING ,
Picture Mode, Color �������������������������������
Weakness. (Вижте страница24~26)
(АВТОМАТИЧНО)
Когато регулирате настройките на дисплея, винаги натискайте бутона AUTO
(АВТО), преди да влезете в MONITOR SETUP OSD (МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКА НА
OSD НА МОНИТОРА). (Поддържа се само в аналогов режим)
Най-добрият
режим на дисплей
19M38A/19M38D/19M38H: 1366 x 768
20M38A/20M38D/20M38H: 1600 x 900
22M38A/22M38D/22M38H/24M38A/24M38D/24M38H/27MP38H
Q/27MP38VQ: 1920 x 1080
(ВХОД / ИЗХОД) Можете да изберете входящия сигнал.
yy Когато се свържат поне два входящи сигнала, може да изберете сигнала (DSUB/DVI-D/HDMI), който искате.
yy Когато се свърже само един сигнал, той се открива автоматично. Настройката
по подразбиране на телефона е D-Sub.
EXIT(ИЗХОД)
Изход от OSD (екранното меню).
(Бутон Power (Захранване)) Включва или изключва захранването.
Индикатор за
Индикаторът на захранването свети в бяло ако дисплеят
работа
работи в нормално режим (Режим на Работа). Ако екранът е в
Икономичен режим, индикаторът мига с бяла светлина.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
17
Персонализиране на настройки
БГ
БЪЛГАРСКИ
Настройки на меню
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част
на Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
3 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
4 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да
настроите други опции в менюто, използвайте бутона със стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu
Аналогов Цифров HDMI
Brightness
●
●
●
Contrast
●
●
●
Response Time
27MP38VQ 27MP38HQ
●
●
●
Wide/Original
Описание
Настройване на яркостта на екрана
Можете да настроите времето за отговор на показаната картина
на базата
на скоростта на екрана. За нормални условия препоръчваме да
използвате 'Off'. За бързо движещи се картини, съветваме да преминете
на 'High'.
Wide (ШИРОК)
Превключете на режим на цял екран според входящия сигнал.
Reset
●
●
●
●
●
●
Original (ОРИГИНАЛНО)
Сменете съотношението на изображението на входящия сигнал на
оригиналното.
* Тази функция работи само ако входящата разделителна способност
е по-ниска от съотношението на монитора (16:9).
Възстановяване на фабрични настройки. Натиснете бутоните ◄ и ►
за незабавно възстановяване.
18
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Menu > Next Menu
БЪЛГАРСКИ
БГ
Picture
Аналогов
Sharpness
●
Цифров
●
HDMI
Описание
●
Настройване на яснотата на изображението.
●
Задаване на начални стойности на черното
●
Увеличаване на яснотата и стабилността на
изображението
●
Регулиране на цвета на екрана
Black Level
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Overscan
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Color
Gamma
Color Temp
Six Color
27MP38VQ 27MP38HQ
●
●
Color Reset
27MP38VQ 27MP38HQ
Display
Horizontal
Vertical
Clock
Phase
●
Настройване на положението на екрана
●
Увеличаване на яснотата и стабилността на
изображението
Audio
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Volume
●
Настройване на звука
27MP38VQ 27MP38HQ
Others
Language
Power Indicator
●
●
●
Automatic Standby
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
●
27MP38VQ 27MP38HQ
Resolution
●
Аналогов: D-SUB (аналогов сигнал) вход.
yy
Цифров: DVI-D (цифров сигнал) вход.
yy
HDMI: HDMI (цифров сигнал) вход.
yy
●
●
Регулиране на състоянието на изображението според потребителската операционна
среда.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
19
Picture
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
3 Влезте в менюто Picture чрез натискане на бутона ▼.
4 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Picture
описание
Sharpness
настройване на яснотата на изображението.
Black Level
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
yyOffset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала
това е възможно най-тъмният екран, който мониторът може да
покаже.
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Overscan
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
High (Високо)
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Low (Ниско)
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото
от текущото съотношение на контраста на екрана.
Определя обхвата на изходната картина за DTV(дигитална телевизия)
синхронизиране през HDMI вход (само за HDMI вход). Препоръчва се да се
включи функцията Overscan при свързването на AV оборудването.
20
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Color
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната
част на Монитора, за да изведете софтуера на
Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Color като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Color чрез натискане на бутона
▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или
да настроите други опции в менюто, използвайте
бутона със стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Color
описание
Gamma
Настройте ваша собствена гама стойност: Gamma 0(Гама 0), Gamma 1(Гама
1), Gamma 2(Гама 2), Off(Изключено)на монитора; високите гама стойности
показват на дисплея тъмни образи, а ниските гама стойности показват
светли образи.
В случай че потребителят не желае да променя гама стойностите, може да
изключи гама настройките.
Color Temp
Custom
• Red(ЧЕРВЕН):настройвате желаното от вас ниво на червеното.
• Green(ЗЕЛЕН): настройвате желаното от вас ниво на зеленото.
• Blue(СИН):настройвате желаното от вас ниво на синьото.
Избирате цвета на екрана.
Warm (ВИСОКА): настройвате висока топлина на цветовете на екрана (с повече червено).
Medium (СРЕДНА): настройвате средна топлина на цветовете на екрана.
Cool (СЛАБА): настройвате слаба топлина на цветовете на екрана (с повече синьо).
Six Color
27MP38VQ 27MP38HQ
Color Reset
27MP38VQ 27MP38HQ
Задава и запаметява нюанса и сатурацията за 6 цвята (Red/Green/Blue/Cyan/
Magenta/Yellow) за да отговори на потребителските изисквания.
Hue
Saturation
Регулира нюанса на изображението.
Регулира рязкостта на изображението. По-ниските стойности
отслабват рязкостта и цветовете стават по-бледи, докато повисоките я усилват и цветовете стават по-тъмни.
Връща настройките на цветовете към фабричните настройки по
подразбиране за съответното входящо устройство.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
21
Display
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече
настройки за опции.
3 Изберете Display като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Display чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Display
Описание
Horizontal
Движи картината наляво и надясно.
Vertical
Движи картината нагоре и надолу.
Clock
Намалява всякакви видими вертикални ленти или черти по фона на екрана.
Хоризонталният размер на екрана също ще се промени.
Phase
Настройва фокуса на дисплея. Това позволява отстраняването на всякакъв
хоризонтален шум, като увеличава яснотата и рязкостта на изображението.
Audio
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Audio като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Volume чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Audio
Volume
Описание
Настройва звука на слушалките. (Само за HDMI вход)
22
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Others
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона MENU, разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на Menu.
2 Изберете бутона "Next Menu" , за да видите повече настройки за опции.
3 Изберете Others като натиснете бутона ►.
4 Влезте в менюто Others чрез натискане на бутона ▼.
5 Настройте опциите чрез бутоните ◄ или ► или ▼.
6 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Menu > Next Menu > Others
Описание
Language
Избиране на езика на контролните имена.
Power Indicator
Използвайте тази функция, за да настроите индикатора, разположен в долната
част на монитора, който показва състоянието на монитора (On или Off).
Превключването на On автоматично ще включи индикатора на захранването.
Automatic Standby
След определено време мониторът автоматично ще премине в режим на
готовност.
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Resolution
Потребителят може да зададе желаната разделителна способност. Тази
функция е активна, само когато същата разделителната способност е зададена
и на компютъра Ви, с изключение на случаите, когато компютърът не подава
към монитора правилна информация за разделителна способност.
Off, 1024x768, 1280x768,
1360x768, 1366x768
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
22M38A
24M38A
27MP38VQ
20M38D
22M38D
24M38D
27MP38HQ
20M38H
22M38H
24M38H
Off, 1024x768, 1280x768,
1360x768, 1366x768
Off, 1280x960, 1600x900
Off, 1440x900, 1600x900
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
23
Настройки на READER
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона READER , разположен в долната
част на Монитора, за да извикате функцията
Reader Mode .
2 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄
или ►.
3 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Reader Mode
Описание
Reader 1
В този режим екранът наподобява страниците на вестник. Ако искате да
увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от Менюто
„Настройка на екрана“.
Reader 2
В този режим изображението на екрана наподобява анимация. Ако искате
да увеличите яркостта на екрана, можете да регулирате контраста от
Менюто „Настройка на екрана“.
Reader Off
С тази настройка режимът за четене е деактивиран.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако режим Reader Mode е Reader 1 или Reader 2, Picture Mode автоматично ще превключи на Custom , като
SMART ENERGY SAVING и Color Weakness автоматично ще превключи на Off.
24
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройки на FUNC.
БЪЛГАРСКИ
БГ
SMART ENERGY SAVING
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Влезте в менюто SMART ENERGY SAVING чрез натискане на бутона ▼.
3 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
4 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
SMART ENERGY SAVING
Описание
High
Активира SMART ENERGY SAVING: тази високо-енергийна функция Ви позволява да пестите енергия.
Low
Активира SMART ENERGY SAVING: тази ниско-енергийна функция Ви позволява
да пестите енергия.
Off (ИЗКЛ.)
Дезактивира режима SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING (УМЕН ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ):Пести енергия благодарение на алгоритъм за
компенсация на осветеността.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо
yy
различните видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията SMART ENERGY
SAVING (ИНТЕЛИГЕНТНО ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ) е настроена на High (Високо ниво) или Low
(Ниско Ниво), яркостта ще се увеличи или намали в зависимост от източника.
Ако SMART ENERGY SAVING е на High или Low, Picture Mode автоматично ще се промени на
yy
Custom , Reader Mode и Color Weakness автоматично ще превключи на Off.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
25
Picture Mode
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Изберете Picture Mode като натиснете бутона ►.
3 Влезте в менюто Picture Mode чрез натискане на бутона
▼.
4 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Picture Mode
Описание
Custom
Режим, при който потребителят може да настрои всеки елемент, включително цветовия
режим на Главното меню.
Text
Текстови режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Photo
Фото режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Cinema
Видео режим с настройки на екрана за оптимално качество.
Game
Това е режим, при който екранът е настроен на оптимално качество за игри.
19M38H
24M38H
20M38H
22M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Picture Mode
описание
Custom
режим, при който потребителят може да настрои всеки елемент, включително цветовия
режим на Главното меню.
Vivid 1
настройва видео образа за крайния потребител чрез подобряване на контраста, яркостта,
цветовете и резкостта.
Vivid 2
Standard
настройва образа за нормална обстановка.
Cinema
видео режим с настройки на екрана за оптимално качество.
ЗАБЕЛЕЖКА
Освен ако Picture Mode е Custom или Reader Mode, SMART ENERGY SAVING и Color Weakness автоматично ще
превключат на Off.
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
26
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Color Weakness
БЪЛГАРСКИ
БГ
1 Натиснете бутона FUNC., разположен в долната част на
Монитора, за да изведете софтуера на FUNC..
2 Изберете Color Weakness като натиснете бутона ►.
3 Влезте в менюто Color Weakness чрез натискане на
бутона ▼.
4 Настройте опциите чрез натискане на бутоните ◄ или ►.
5 За да излезете от OSD менюто, натиснете EXIT (ИЗХОД).
За да се върнете на по-горно ниво в менюто или да настроите други опции в менюто, използвайте бутона със
стрелка нагоре ( ).
Наличните настройки за програми са описани, както следва:
Color Weakness
Описание
On
Този режим е за потребители, които не различават червено и зелено. Той позволява на
потребителите с цветна слепота да различават двата цвята.
Off
Режим, при който Color Weakness е изключен.
ЗАБЕЛЕЖКА
Това е спомагателна функция за далтонисти. Изключете я, ако ви създава дискомфорт.
yy
Тази функция не може да различи определени цветове в някои изображения.
yy
Ако функцията Color Weakness не е Off, Reader Mode и SMART ENERGY SAVING ще
yy
превключат на Off, а Picture Mode ще се промени на Custom.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
27
Преди да се свържете с отдела по поддръжка, прочетете следното.
Няма образ.
Правилно ли е включен захранва- yy Проверете и вижте дали захранващият кабел е включен правилно
щият кабел на монитора?
в контакта.
Свети ли индикаторът на захранването?
yy Натиснете бутона Power (Захранване)
Трепти ли индикаторът на захран- yy Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, опитайте да събудите
ването?
екрана с размърдване на мишката или натискане на произволен
Виждате ли съобщението "OUT
OF RANGE" (ИЗВЪН ОБХВАТ) на
екрана?
Виждате ли съобщението "NO
SIGNAL" на екрана?
клавиш от клавиатурата.
yy Опитайте с включване на компютъра.
yy Това съобщение се показва когато сигналът на компютъра (видео
картата) се намира извън вертикалния и хоризонталния честотен
обхват на монитора. Разгледайте раздела "Спецификации" в това
ръководство и конфигурирайте монитора отново.
yy Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете
отново.
Виждате ли съобщението "OSD LOCKED" (OSD ЗАКЛЮЧЕН) на екрана?
Виждате ли съобщението “OSD
LOCKED” (OSD ЗАКЛЮЧЕН),
когато натиснете бутона MENU
(МЕНЮ)?
yy Можете да защитите текущите настройки за управление, така
че да не могат да се променят с неволни движения. Можете да
отключите бутоните за OSD управление по всяко време, като
натиснете бутона MENU (МЕНЮ) за няколко секунди: ще се появи
съобщението “OSD UNLOCKED” (OSD ОТКЛЮЧЕН).
Показаният образ е неправилен.
Положението на дисплея е непра- yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате аввилно.
томатично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате автоматично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
Всякакъв хоризонтален шум, поя- yy Натиснете бутона AUTO (АВТОМАТИЧНО), за да регулирате аввяващ се в произволно изображетоматично образа на дисплея до най-добрите му настройки.
ние или знаци, не се изобразява
y
y Отидете на Control Panel ► Display ► Settings (Контролен
правилно.
панел > Дисплей > Настройки) и настройте дисплея на препоръчителната резолюция или коригирайте изображението на дисплея
на възможно най-добрите му настройки. Задайте настройката на
цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен цвят).
Във фона на екрана се виждат
вертикални линии или ивици.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
28
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Отидете в Control Panel ► Display ► Settings (Контролен панел > Дисплей > Настройки) и
yy
проверете дали честотата на резолюцията е променена. Ако това е така, променете резолюцията на видео картата на препоръчителната стойност.
Ако не е избрана препоръчителната резолюция (оптималната резолюция), буквите може да са
yy
размазани, а екранът да е затъмнен, отрязан или неясен. Уверете се, че използвате препоръчителната резолюция.
Методът за настройка може да е различен в зависимост от компютъра и O/S (операционната
yy
система), а посочената по-горе резолюция да не се поддържа от използваната видео карта. Ако
това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата.
Показаният образ е неправилен.
Образът е едноцветен или
необичаен.
yy Проверете дали сигналният кабел е правилно включен и ако е
необходимо, го затегнете с помощта на отвертка.
yy Уверете се, че видео картата е поставена правилно в слота.
yy Задайте настройката на цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен цвят) от Control Panel ► Settings (Контролен панел >
Настройки).
Екранът премигва.
yy Проверете дали екранът е настроен на режим "interlace" (смесени редове) и ако това е така, го променете на препоръчителната
резолюция.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера yy Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от
на монитора?
нашия уебсайт: http://www.lg.com.
yy Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията
"Plug&Play" (Постави и изпълни).
СПЕЦИФИКАЦИИ
29
19M38A
19M38D
Дисплей
Резолюция
19M38H
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,3 мм x 0,3 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1366 x 768 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Консумирана мощност Когато е включен: 19,8 W Обикн. (Външно условие) *
В спящ режим ≤ 0,3 W
(Обикн.)
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
0,8 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-18SG-19-3 19016G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPI, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPCU,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPB, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016EPCU-L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP42, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-U, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP60-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
0,84 A
441,3 мм x 350,2 мм x 167,8 мм
441,3 мм x 278,1 мм x 57,3 мм
Тегло
1,9 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
30
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сигнал
Хоризонтална честота
Вертикална
честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
от 56 Hz дo 75 Hz (D-SUB)
19M38A
19M38D
19M38H
●
●
●
●
●
●
от 56 Hz дo 75 Hz (DVI-D)
●
от 56 Hz дo 75 Hz (HDMI)
Синхронизи- Самостоятелно синхронизираране
не
цифров
Входен конектор
15-щифтов D-SUB конектор
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
31
20M38A
20M38D
Дисплей
Резолюция
20M38H
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,271 мм x 0,262 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1600 x 900 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Консумирана мощност Когато е включен: 22 W Обикн. (Външно условие) *
В спящ режим ≤ 0,3 W
(Обикн.)
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
0,8 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-18SG-19-3 19016G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPI, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPCU,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPB, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016EPCU-L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP42, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-U, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP60-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
0,84 A
463,0 мм x 358,8 мм x 167,8 мм
463,0 мм x 286,5 мм x 57,4 мм
Тегло
2,0 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
32
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сиг- Хоризонтална
честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
от 56 Hz дo 75 Hz (D-SUB)
20M38A
20M38D
20M38H
●
●
●
●
●
●
от 56 Hz дo 75 Hz (DVI-D)
●
от 56 Hz дo 75 Hz (HDMI)
Синхронизиране
Входен конектор
●
Самостоятелно синхронизиране
цифров
●
15-щифтов D-SUB конектор
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
●
●
●
●
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
33
22M38A
22M38D
Дисплей
Резолюция
22M38H
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,248 мм x 0,248 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумирана мощност Когато е включен: 25,3 W Обикн. (Външно условие) *
В спящ режим ≤ 0,3 W
(Обикн.)
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,2 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип AADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1021-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
508,5 мм x 386,5 мм x 186,7 мм
508,5 мм x 315,7 мм x 56,8 мм
Тегло
2,4 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
34
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сиг- Хоризонтална
честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
от 56 Hz дo 75 Hz (D-SUB)
22M38A
22M38D
22M38H
●
●
●
●
●
●
от 56 Hz дo 75 Hz (DVI-D)
●
от 56 Hz дo 75 Hz (HDMI)
Синхронизиране
Входен конектор
●
Самостоятелно синхронизиране
цифров
●
15-щифтов D-SUB конектор
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
●
●
●
●
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
35
24M38A
24M38D
Дисплей
Резолюция
24M38H
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,272 мм x 0,272 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумирана мощност Когато е включен: 27,5 W Обикн. (Външно условие) *
В спящ режим ≤ 0,3 W
(Обикн.)
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,2 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип AADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1021-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
556,2 мм x 415,1 мм x 186,7 мм
556,2 мм x 344,0 мм x 56,8 мм
Тегло
2,8 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
36
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сиг- Хоризонтална
честота
нал
Вертикална честота
от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
от 56 Hz дo 75 Hz (D-SUB)
24M38A
24M38D
24M38H
●
●
●
●
●
●
от 56 Hz дo 75 Hz (DVI-D)
●
от 56 Hz дo 75 Hz (HDMI)
Синхронизиране
Входен конектор
●
Самостоятелно синхронизиране
цифров
●
15-щифтов D-SUB конектор
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
●
●
●
●
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
37
27MP38HQ 27MP38VQ
Дисплей
Резолюция
Тип екран
Пикселна стъпка
LCD монитор с плосък екран и активна TFT матрица
Незаслепяващо покритие
0,311 мм x 0,311 мм (пикселна стъпка)
Макс.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Препоръчително
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Консумирана мощност Когато е включен: 28,93 W Обикн. (Външно условие) *
В спящ режим ≤ 0,3 W
(Обикн.)
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Консумирана мощност 19 V
1,6 A или 19 V
1,3 A
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19032G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPI-1,произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26A-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип PA-1031-23, произведен от Lite-On Technology Corporation
Изходно напрежение : 19 V
1,7 A
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходно напрежение : 19 V
Размери
Със стойка
(Ширина x Височина x
Без стойка
Дължина)
1,3 A
641,4 мм x 459,7 мм x 203,0 мм
641,4 мм x 393,0 мм x 48,2 мм
Тегло
4,4 кг
Обхват на наклон
от -5° дo 20°
Условия на околната
среда
Работна температура от 0°C дo 40 °C
Влажност
≤ 80%
Температура на съх- от -20°C дo 60°C
ранение
Влажност при съхра- ≤ 85%
нение
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките
на монитора.
*Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял
фон, максимална резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
38
СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
Видео сигнал
Входен конектор
27MP38HQ
27MP38VQ
Хоризонтална от 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
честота
от 30 kHz до 61 kHz (автоматично)
●
●
Вертикална
честота
от 56 Hz дo 75 Hz (D-SUB)
●
●
Синхронизиране
от 56 Hz дo 75 Hz (HDMI)
Самостоятелно синхронизиране
цифров
15-щифтов D-SUB конектор
от 56 Hz дo 75 Hz (DVI-D)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DVI-D конектор (цифров)
HDMI конектор
●
●
●
СПЕЦИФИКАЦИИ
39
Предварително настроени режими (резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
D-SUB/DVI-D синхронизиране
19M38A
19M38D
19M38H
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
832 x 624
49,725
75
-/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
60
+/+
20M38A
20M38D
Препоръчителен
режим
20M38H
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1600 x 900
60,000
60
+/+
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
Препоръчителен
режим
27MP38HQ 27MP38VQ
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Препоръчителен
режим
40
СПЕЦИФИКАЦИИ
HDMI синхронизиране
БЪЛГАРСКИ
БГ
19M38H
20M38H
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
22M38H
24M38H
HDMI
27MP38VQ 27MP38HQ
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Препоръчителен
режим
Индикатор
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло
В режим "Sleep" (Спящ)
Мигащо бяло
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
HDMI
ПРАВИЛНА ПОЗА
41
Правилна поза при използване на монитора
Настройте монитора и променете
позата си така, че
да можете да гледате телевизия
при оптимален
зрителен ъгъл.
Поставете ръцете си
внимателно върху
клавиатурата, като
ги държите сгънати
в лактите и изцяло
хоризонтално.
Позиционирайте монитора така, че да не
допускате да отразява
светлина.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ПРАВИЛНА ПОЗА
Непременно прочетете тези предпазни
мерки за безопасност, преди да използвате
продукта.
Моделът и серийният номер на продукта се
намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от
услуга.
ENERGY STAR® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
МОДЕЛ
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR® program.
СЕРИЕН НОМЕР
As an ENERGY STAR® Partner LGE
U. S. A.,Inc. has determined that this
product meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising