LG | 27MK430H-B | User manual | LG 27MK430H-B Ръководство на потребителя

LG 27MK430H-B Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Монитор LED LCD
(Монитор LED*)
*LG LED мониторите са LCD монитори с LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
уреда, и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ МОНИТОР LED LCD
Серия 20MK4
Серия 22MK4
Серия 24MK4
Серия 27MK4
(20MK400H,20MK410H,20MK420H,20MK430H)
(22MK400H,22MK420H,22MK430H)
(24MK400H,24MK430H)
(27MK400H,27MK430H)
www.lg.com
2
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЛИЦЕНЗ------------------------------- 3
АСЕМБЛИРАНЕ И
ПОДГОТОВКА----------------------- 4
--Компоненти на продукта--------------------- 4
--Поддържани драйвери и софтуер-------- 5
--Описание на компоненти и бутони------- 6
Как да използвате бутона за джойстика
Входен конектор
--Преместване и повдигане на монитора-8
--Настройване на монитора ----------------- 9
Монтиране на стойката
Монтаж на маса
Монтаж на стена
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА-- 14
--Свързване с компютър----------------------14
D-SUB свързване
HDMI свързване
--Свързване с AV устройства----------------15
HDMI връзка
--Свързване на периферни устройства-- 15
Свързване на слушалки
ПОТРЕБИТЕЛСКА
КОНФИГУРАЦИЯ---------------- 16
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ-------------- 21
СПЕЦИФИКАЦИИ---------------- 22
--Предварително настроени режими
(резолюция)-------------------------------------29
3
Всеки модел разполага с различни лицензи. За повече информация относно лиценза, посетете
www.lg.com.
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна
способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и
логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в
Съединените щати и други държави.
Следните указания се отнасят само за монитори, предназначени за европейския пазар и за уреди,
които отговарят на директивата ErP:
*Мониторът е програмиран така, че при липса на активност да се изключи автоматично 4 часа след
като е бил включен.
*За да деактивирате тази настройка, от менюто за управление сменете статуса на “Automatic
Standby (Автоматичен режим на готовност)” в позиция „изключено“.
БГ
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ
4
БЪЛГАРСКИ
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Компоненти на продукта
Преди да използвате устройството, проверете дали всички компоненти присъстват в кутията. Ако някои от компонентите липсват, се свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили
устройството. Имайте предвид, че устройството и компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
Компакт-диск (ръководство
на притежателя)/карта
( В зависимост от държавата )
D-SUB кабел
HDMI кабел
( В зависимост от държавата ) ( В зависимост от държавата )
или
AC-DC адаптер
Захранващ кабел
( В зависимост от държавата )
AC-DC адаптер
( В зависимост от държавата )
Серия 20MK4 Серия 22MK4 Серия 24MK4
2 винта
Основа на стойката
Корпус на стойката
Серия 27MK4
Основа на стойката
Корпус на стойката
5
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Имайте предвид, че компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
yy Цялата информация и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
yy За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE (www.lg.com ).
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
Серия 20MK4
Серия 22MK4
Серия 24MK4
Серия 27MK4
Драйвер за монитор
Препоръчителен
O
OnScreen Control
Препоръчителен
O
БГ
БЪЛГАРСКИ
yy С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги из-ползвайте оригинални компоненти.
yy Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
yy Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
yy Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо
или да възникнат шумове в образа.
6
Описание на компоненти и бутони
БЪЛГАРСКИ
Джойстик бутон
Как да използвате бутона за джойстика
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/ надясно с пръста си.
Основни функции
◄/►
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите
монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона на джойстика веднъж с пръст, за
да изключите монитора.
Контрол на
силата на
Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона
звука
на джойстика наляво/ надясно. (само за HDMI)
Управление
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Бутонът за джойстика е разположен на дъното на монитора.
7
Входен конектор
БГ
БЪЛГАРСКИ
Панел за свързване (Вижте страница14~15)
8
БЪЛГАРСКИ
Преместване и повдигане на
монитора
Когато премествате или повдигате монитора,
следвайте предоставените инструкции, за да
предотвратите надраскване или повреда на
монитора, както и да гарантирате безопасното
транспортиране, независимо от формата или
размера му.
ВНИМАНИЕ
yy Доколкото е възможно, избягвайте да
докосвате екрана на монитора. Това може
да причини повреда на екрана или на
някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
yy Препоръчително е когато искате да
преместите монитора, да го поставите в
оригиналната му кутия или опаковка.
yy Преди да местите или повдигате
монитора, изключете захранващия и
всички останали кабели.
yy Придържайте добре горната и долната
страна на рамката на монитора. Не
хващайте самия панел.
yy Ако използвате монитора без стойка,
бутонът на джойстика може да предизвика
нестабилност и падане на монитора, което
ще доведе до повреда на монитора или
травма. Освен това, може да се предизвика
и неизправност на бутона на джойстика.
yy Когато държите монитора, екранът трябва
да стои с лице настрани от вас, за да не го
надраскате.
yy Когато премествате монитора, избягвайте
всякакви силни удари или вибрации върху
продукта.
yy Когато премествате монитора, го дръжте
изправен, никога не завъртайте монитора
настрани и не го навеждайте на една
страна.
9
Настройване на монитора
БГ
БЪЛГАРСКИ
Монтиране на стойката
4
Серия 20MK4
Серия 22MK4
Серия 24MK4
1
ВНИМАНИЕ
yy За да предпазите екрана от надрасквания,
покрийте повърхността му с мека кърпа.
Серия 27MK4
1
2
ВНИМАНИЕ
3
yy За да предпазите екрана от надрасквания,
покрийте повърхността му с мека кърпа.
2
винт въртящ момент: 10~12 kgf
10
БЪЛГАРСКИ
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yy За да избегнете нараняване на пръстите и
краката при сглобяването на Основното тяло
и Стойката, трябва да държите Стойката когато сглобявате Основното тяло и Стойката.
ВНИМАНИЕ
винт въртящ момент: 10~12 kgf
4
yy Илюстрациите в този документ представят
стандартни процедури, така че е възможно
изображенията да изглеждат различно от
реалния продукт.
yy Не носете монитора обърнат наобратно
държейки само основата на стойката. Това
може да доведе до падането на монитора
от стойката и да предизвика наранявания.
yy Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената
към екрана сила може да го повреди.
yy Не използвайте чужди вещества (масла,
смазочни средства и др.) върху частите
на винта при монтажа на продукта. (Това
може да повреди продукта.)
yy Упражняването на прекомерна сила при
затягане на винтовете може да повреди
монитора. Всяка повреда, причинена по
такъв начин, няма да бъде обхваната от
гаранцията на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Можете да разглобите стойката по обратния на монтажа ред.
11
Монтаж на маса
вена позиция върху маса.
Оставете разстояние от 100 мм (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
2 Включете AC-DC адаптера и захранващия
кабел в контакт.
или
3 Натиснете бутона на джойстика на дъното
на монитора, за да включите монитора.
ВНИМАНИЕ
yy Преди да местите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел.
Съществува риск от токов удар.
БГ
БЪЛГАРСКИ
1 Повдигнете и завъртете монитора в изпра-
12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЪЛГАРСКИ
Когато регулирате ъгъла, не хващайте монитора за долната му рамка, както е показано
на следната илюстрация, защото може да
нараните пръстите си.
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 20°, за
да получите удобна позиция за гледане.
20
Не докосвайте и не натискайте екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
Отзад
Отпред
Използване на защитната система Кенсингтън
Избягвайте да държите сета, както е посочено на картинката по-долу. Има опасност
екранът на монитора да се разкачи от стойката и да нарани тялото Ви.
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към защитната система Кенсингтън или посетете уеб
сайта http://www.kensington.com.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън между монитора и масата.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Защитната система Кенсингтън е
допълнителна принадлежност по избор.
Можете да получите допълнителни аксесоари
от повечето магазини за електроника.
13
Монтаж на стена
yy Стойка за стена (A x B)
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
A
БГ
БЪЛГАРСКИ
За да позволите достатъчна вентилация, оставете 100 мм отстояние на монитора от всички
страни. Подробно Можете да вземете подробни инструкции за инсталация от своя дилър,
разгледайте допълнителното ръководство за
монтаж на конзола за поставяне на стена под
наклон и ръководството за настройка.
B
ВНИМАНИЕ
yy Най-напред изключете захранването и след
това преместете или монтирайте монитора. В
противен случай може да възникне токов удар.
yy Ако монтирате монитора на тавана или на
стена под наклон, може да падне и да причини сериозно нараняване.
yy Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния
представител или квалифициран специалист.
yy Не пренатягайте винтовете, тъй като това
може да причини повреда на монитора и да
доведе до отпадане на гаранцията ви.
yy Използвайте винтове и конзоли за стена,
които отговарят на стандарта VESA. Всяка
повреда или нараняване поради неправилна употреба или използване на неподходящ
аксесоар не се обхващат от гаранцията.
yy Дължината на винта откъм външната страна
на задния капак не трябва да надвишава 8mm.
Подложка за стенен монтаж
Ако искате да поставите монитора на стена,
прикрепете стойката за стена (допълнителни
части) към гърба на апарата.
Когато монтирате монитора с помощта на
конзола за поставяне на стена (допълнителни
части), поставяйте го внимателно, за да не го
изпуснете.
1 Използването на болт по-дълъг от стандратните
може да доведе до вътрешна повреда на
монитора.
2 Използването на неподходящ болт може
да доведе до повреда на продукта, както и
падането му от стойката. В този случай, LG не
носи отговорност за това.
Модел
Серия 20MK4 Серия 22MK4
Серия 24MK4
Стойка за
75 x 75
стена (A x B)
Стандартен
M4
винт
Брой винтове 4
Модел
Серия 27MK4
Стойка за сте- 100 x 100
на (A x B)
Стандартен
M4
винт
Брой винтове 4
Заден капак
Подложка за
стенен монтаж
Заден капак
Стандартен винт
Максимална дължина: 8mm
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Използвайте винтовете, които са посочени в спецификацията на винтовете на
стандарта VESA.
yy Комплектът за монтаж на стена съдържа
ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
yy Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния
дилър.
yy Дължината на винтовете може да е
различна в зависимост от конзолата за
стена. Уверете се, че използвате подходящата дължина.
yy Допълнителна информация ще откриете
в ръководството към стойката за стена.
14
БЪЛГАРСКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
Свързване с компютър
yy Този монитор поддържа функцията "Plug &
Play*" (Постави и изпълни).
* Plug & Play (Постави и изпълни): тази
функция се активира, когато компютърът
разпознае включено в компютъра устройство и го включва, без това устройство да
трябва да се конфигурира или настройва от
потребителя.
HDMI свързване
Предава цифровите видео и аудио сигнали
от компютъра към монитора. Свържете PC-то
и монитора посредством HDMI кабел, както е
показано на съответните илюстрации.
D-SUB свързване
Предава се аналогов видео сигнал от компютъра ви към монитора. Свържете компютъра
и монитора настроено с предоставения D-sub
15-щифтов сигнален кабел, както е показано на
следните илюстрации.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако използвате компютър с HDMI, това може
да причини проблеми със съвместимостта.
yy Използвайте сертифициран кабел, с логото
на HDMI върху него.Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът
да не се показва или да възникне грешка при
свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
ЗАБЕЛЕЖКА
yy При използване на D-Sub сигнален входящ конектор на кабела за Macintosh
yy Адаптер за Mac
Ако използвате Apple Macintosh, ви е необходим отделен щепсел, за да промените 15-щифтовия плътен (3-редов) D-SUB
VGA конектор на предоставения кабел с
15-щифтов 2-редов конектор.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Когато искате да използвате два компютъра с този монитор, включете сигналния
кабел (D-SUB/DVI-D/HDMI) в него.
yy Ако включите монитора, докато е охладен,
екранът може да трепти. Това е нормално.
yy Някои дефектни точки могат да се превърнат в червени, зелени или сини точки по
екрана. Това е нормално.
15
Свързване с AV устройства
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
AV към монитора Свържете AV устройството
към монитора посредством HDMI кабел, както е
показано по-долу.
Свързване на слушалки
Свързвайте периферни устройства към
монитора чрез порта за слушалки. Свържете
както е показано на фигурата.
H/P
(продава се самостоятелно)
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако използвате компютър с HDMI, са възможни проблеми със съвместимостта.
yy Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI върху него.Ако не използвате
сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
yy Периферните устройства се продават
самостоятелно.
yy Ако използвате разклонени слушалки,
това може да причини проблем при
свързването на друго външно устройство
към монитора. Заради това се препоръчва
употребата на прави слушалки.
Тип ъгъл
Прав тип
yy В зависимост от аудио настройките
на компютъра и външното устройство,
функциите на слушалките и тонколоната
могат да са ограничени.
БГ
БЪЛГАРСКИ
HDMI връзка
Свързване на периферни
устройства
16
БЪЛГАРСКИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОНФИГУРАЦИЯ
Активиране на главното меню
1 Натиснете бутона на джойстика от долната страна на монитора.
2 Предвижете джойстика нагоре/ надолу (▲/▼) и наляво/ надясно(◄/►), за да зададете опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да Затворете от основното меню.
Джойстик бутон
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Затворете основното меню.
(Натиснете продължително бутона за да
изключите монитора)
◄
►
▲
▼
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора. (само
за HDMI)
Основното меню е активирано
Въвежда входящата функция.
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора. (само
за HDMI)
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Settings (Настройки).
Основното меню е деактивирано
Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Изключва монитора.
Основното меню е деактивирано
Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Активира функцията picture mode (режим
картина). (само за HDMI)
Функции на основното меню
Picture Mode
Основно меню
Описание
Picture Mode
Settings
(само за HDMI)
Settings
Picture Mode
(Настройки)
Конфигурира настройките на екрана.
Picture Mode
Изберете режима на картината, за да
постигнете оптимално изображение.
Input
Задава режим на въвеждане
Power Off
(Изключване)
Изключва монитора.
Exit (Изход)
Излиза от основното меню.
Picture Mode
17
Персонализиране на настройки
Brightness (Яркост)
Contrast (Контраст)
Volume
(Сила на звука)
Описание
Настройва контраста и яркостта на екрана.
Регулира силата на звука. (само за HDMI)
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Можете да регулирате Вкл./ Изкл. на звука, като движите бутона на джойстика
към ▼ в менюто Volume (Сила на звука).
Settings
(Настройки) > Input
Описание
Input List
Избира режим на въвеждане.
Aspect Ratio
Настройва съотношението на екрана.
Full Wide
Показва широкия видео екран, независимо от избрания входящ видео сигнал.
Original
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4 Тези опции могат да бъдат
забранени в съответствие с препоръчителната резолюция (1920 x 1080).
БГ
БЪЛГАРСКИ
Settings
(Настройки) > Quick
Settings
18
Персонализиране на настройки
БЪЛГАРСКИ
Settings
(Настройки) >
Picture
Описание
Picture Mode
(Режим на
картината)
Custom
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да
(Потребителски) настроите режима на цветността за главното меню.
Picture Adjust
(Регулиране
на
картината)
Reader
Оптимизира екран за разглеждане на документи. Можете да изсветлите
екрана в екранното меню.
Photo (Снимка)
Оптимизира екрана за преглед на снимки.
Cinema (Кино)
Оптимизира екрана така, че да се подобрят визуалните ефекти на видео сигнала.
Color weakness
(Слабост на
цветовете)
Този режим е за потребители, които не различават червено и зелено. Той позволява
на потребителите с цветна слепота да различават двата цвята.
Game
Оптимизира екрана за игри.
Brightness
(Яркост)
Настройва контраста и яркостта на екрана.
Contrast
(Контраст)
Sharpness
(Отчетливост)
Натройвате остротата на екрана.
SUPER
RESOLUTION+
(Супер
резолюция +)
High (Висока)
Оптимизираното качество на картината се показва,
ако желаете да гледате кристално ясни изображения.
Ефективно е при видео или игри с високо качество.
Middle (Средна)
Оптимизираното качество на картината се показва, ако
желаете да гледате изображения в режим между ниско и
високо качество за по-комфортно гледане. Ефективно е
при видео тип UCC или SD.
Low (Ниска)
Оптимизираното качество на картината се показва,
ако желаете да гледате меки и естествени цветове.
Ефективно е при бавно движещи се снимки или
неподвижни изображения.
Off (Изкл.)
Изберете тази опция за всекидневно гледане. В този
режим е включена SUPER RESOLUTION+.
Black Level
(Ниво на
черното)
DFC
Game Adjust
Response Time
Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
yy Offset (Отместване): в качеството си на критерий за видео сигнала
това е възможно най-тъмният екран, който мониторът може да покаже.
High (Високо)
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Low (Ниско)
Намалява нивата на черното и повишава нивата на
бялото от текущото съотношение на контраста на
екрана.
On (Вкл.)
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Off (Изкл.)
Забранява функцията DFC.
Позволява да зададете време за реакция за изведените картини въз основа
на скоростта на екрана.
При нормални условия е препоръчително да използвате Fast (Бързо).
При бързо движеща се картина е препоръчително да използвате Faster (Побързо).
След като веднъж бъде избран По-бърз режим, може да се появи Неяснота
при движение в зависимост от съдържанието.
Faster (По-бързо) Настройва времето за реакция на Faster (По-бързо).
Fast (Бързо)
Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
Normal
(Нормално)
Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
Off (Изкл.)
Не използва функцията за подобряване на времето за
реакция.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Това е спомагателна функция за далтонисти. Изключете я, ако ви създава дискомфорт.
yy Тази функция не може да различи определени цветове в някои изображения.
19
Game Adjust
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на
вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
yy Поддържан интерфейс: HDMI.
yy Поддържана графична карта: Необходима е графична карта, която
поддържа FreeSync на AMD.
yy Поддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с найновия драйвер.
yy За повече информация и изисквания, вижте уебсайта на AMD на http://www.
amd.com/FreeSync.
On (Вкл.)
Включена функция FreeSync.
Off (Изкл.) Изключване на функцията FreeSync.
Color Adjust
Black Stabilizer
(Стабилизатор
на черното)
Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)
: Можете да контролирате контраста на черното за по-добра видимост при
тъмни сцени. Увеличаването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор
на черното) прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно
да различите обекти при игра със затъмнен екран.)
Намаляването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)
прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния
контраст на екрана.
Cross Hair
(кръстоската)
Кръстоската осигурява знак в центъра на екрана за игри със стрелби (FPS).
Потребителите могат да изберат cross hair (кръстоската), която отговаря на
тяхната игрова среда сред четири различни cross hairs (кръстоската).
yy Когато мониторът е изключен или е в енергоспестяващ режим,функцията
Cross Hair (кръстоската) е автоматично Off (Изкл.).
Gamma (Гама)
Mode 1,
Mode 2,
Mode 3
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става
изображението.
Mode 4
Ако не желаете да нагласяте гама настройките, изберете Mode 4.
Color Temp
(Топлина на
цветовете)
Избира настроения по подразбиране цвят на картината.
Warm (Топъл): настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium (Среден): настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и
синкави тонове.
Cool (Хладен): настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Custom (По избор):Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или
синьо чрез персонализиране.
Red (Червен)/ Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете
Green (Зелен)/ червен, зелен и син.
Blue (Син)
Configuration
Adjust
(само за DSUB)
Resolution
(Резолюция)
(само за DSUB)
Horizontal
Движи картината наляво и надясно.
(Хоризонтално)
Vertical
(Вертикално)
Движи картината нагоре и надолу.
Clock
(Часовник)
Намалява всякакви видими вертикални ленти или черти по фона на екрана.
Хоризонталният размер на екрана също ще се промени.
Phase (Фаза)
Настройва фокуса на дисплея. Това позволява отстраняването на всякакъв
хоризонтален шум, като увеличава яснотата и рязкостта на изображението.
Потребителят може да избере разделителната способност.
Тази функция се активира, когато разделителната способност на Вашия компютър е следната
(само за D-SUB).
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция е активна, само когато същата разделителната способност е зададена и
на компютъра Ви, с изключение на случаите, когато компютърът не подава към монитора
правилна информация за разделителна способност.
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
Picture Reset
1280x960, 1600x900,Off
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4
1440x900, 1600x900,Off
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4
Do you want to reset your settings?
No
Отменете избора.
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
БГ
БЪЛГАРСКИ
FreeSync
Серия 22MK4
Серия 24MK4
Серия 27MK4
20
Персонализиране на настройки
БЪЛГАРСКИ
Settings
(Настройки) > General
Описание
Language (Език)
Избиране на езика на контролните имена.
SMART ENERGY SAVING
High
(Високо)
Пести енергия, като използва високо ефективната функция SMART
ENERGY SAVING.
Low
(Слабо)
Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SMART
ENERGY SAVING.
Off (Изкл.)
Деактивира функцията SMART ENERGY SAVING.
Automatic Standby
(Автоматична готовност)
След определено време мониторът автоматично ще премине в режим на готовност.
OSD Lock
(Блокиране на екранния
дисплей)
Предотвратява неправилно натискане на клавиши.
On (Вкл.)
Натискането на клавиши е забранено.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Всички функции, с изключение на OSD Lock mode, brightness, Contrast, Input,
Information и Volume на звука, са изключени.
Off (Изкл.)
Натискането на клавиши е разрешено.
Information(Информация) На дисплея ще бъде показана информация за Model (Модел), Serial Number (Сериен
номер), Total Power On Time (Общо енергия при включване), Resolution (Резолюция).
Do you want to reset your settings?
Reset
No
Отменете избора.
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Запазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо различните
видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията SMART ENERGY SAVING (ИНТЕЛИГЕНТНО
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ) е настроена на High (Високо ниво) или Low (Ниско Ниво), яркостта ще се увеличи
или намали в зависимост от източника.
21
Преди да се свържете с отдела по поддръжка, прочетете следното.
Няма образ.
Правилно ли е включен захранва- yy Проверете и вижте дали захранващият кабел е включен правилно в контащият кабел на монитора?
кта.
Виждате ли съобщението "Out
of Range" (ИЗВЪН ОБХВАТ) на
екрана?
yy Това съобщение се показва когато сигналът на компютъра (видео картата)
се намира извън вертикалния и хоризонталния честотен обхват на монитора. Разгледайте раздела "Спецификации" в това ръководство и конфигурирайте монитора отново.
Виждате ли съобщение "БЕЗ
СИГНАЛ (NO SIGNAL)" на екрана
или във фонов режим?
yy След като мониторът е в състояние "NO SIGNAL" , той преминава в режим
DPM.
yy Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора
липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
yy Проверете състоянието на PC.
Не можете да конфигурирате определени настройки от Екранното меню?
Не можете да изберете определе- yy Можете да отблокирате контролните функции на Екранното меню по всяко
на настройка от Екранното меню?
време, като влезете в менюто за блокиране на Екранното меню и изключите блокиращите настройки.
ВНИМАНИЕ
yy Отидете в Control Panel ► Display ► Settings (Контролен панел > Дисплей > Настройки) и
проверете дали честотата на резолюцията е променена. Ако това е така, променете резолюцията на видео картата на препоръчителната стойност.
yy Ако не е избрана препоръчителната резолюция (оптималната резолюция), буквите може да са
размазани, а екранът да е затъмнен, отрязан или неясен. Уверете се, че използвате препоръчителната резолюция.
yy Методът за настройка може да е различен в зависимост от компютъра и O/S (операционната
система), а посочената по-горе резолюция да не се поддържа от използваната видео карта. Ако
това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата.
yy Дръжте правилната поза при използване на монитора, в противен случай на екрана не може да
се оптимизира
Показаният образ е неправилен.
Образът е едноцветен или необи- yy Проверете дали сигналният кабел е правилно включен и ако е необходичаен.
мо, го затегнете с помощта на отвертка.
yy Уверете се, че видео картата е поставена правилно в слота.
yy Задайте настройката на цветовете да е по-висока от 24 бита (реалистичен
цвят) от Control Panel ► Settings (Контролен панел > Настройки).
Екранът премигва.
yy Проверете дали екранът е настроен на режим "interlace" (смесени редове)
и ако това е така, го променете на препоръчителната резолюция.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера на
монитора?
yy Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com .
yy Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията
"Plug&Play" (Постави и изпълни).
Дисплеят трепти
Ако не сте настроили
препоръчаното време?
yy
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4 Ще затрепти,
ако използвате настройката за време HDMI 1080i 60/50 Hz. Поради тази
причина следва да настроите времето на 1080P, това е препоръчаното за
режима .
БГ
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
22
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Серия 20MK4
LCD екран
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
Резолюция
Максимална разделителна
способност
1366 x 768 @ 60Hz (HDMI)
Препоръчителна резолюция
1366 x 768 @ 60Hz
Хоризонтална честота
30 kHz до 61 kHz
Вертикална честота
HDMI
-PC: 56 Hz до 75 Hz
-AV: 50 Hz до 61 Hz
D-SUB: 56 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
Видео сигнал
Входен конектор
1366 x 768 @ 60Hz (D-sub)
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Консумирана мощност 19 V
0,8 A
Консумирана мощност Когато е включен: 13 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC-DC адаптер
Тип ADS-18SG-19-3 19016G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPI, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPCU, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPB, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19016E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPB-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP42, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-U, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип DA-16C19, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16D19FG, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16E19FA, произведен от Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
Условия на околната
среда
Размери
0,84 A
Работна температура
Влажност
0 °C до 40 °C
Под 80 %
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
463,8 мм x 366,5 мм x 181,9 мм
Без стойка
463,8 мм x 276,4 мм x 38,4 мм
Тегло (без опаковката) Със стойка
2,3 кг
Без стойка
2,0 кг
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се
променят без предизвестие.
* Нивото на консумация може да варира в зависимост от различните условия на експлоатация и настройките на
монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон,
максимална резолюция).
23
Серия 22MK4
LCD екран
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
Резолюция
Максимална разделителна
способност
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Препоръчителна резолюция
1920 x 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота
HDMI : 30 kHz до 85 kHz
D-SUB: 30 kHz до 83 kHz
Вертикална честота
HDMI
-PC: 56 Hz до 75 Hz
-AV: 50 Hz до 61 Hz
D-SUB: 56 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
Видео сигнал
Входен конектор
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Консумирана мощност 22MK430H: 19 V
22MK400H: 19 V
1,3 A Или 19 V
0,8 A
0,8 A
Консумирана мощност Когато е включен: 19,7 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19025E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPB-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип WA-24C19FS, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FU, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FK, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FB, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FN, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип DA-24B19, произведен от Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
1,3 A
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
24
БЪЛГАРСКИ
Тип ADS-18SG-19-3 19016G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPI, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPCU, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-18FSG-19 19016GPB, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19016E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPB-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19016EPG, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP42, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP36-U, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип DA-16C19, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16D19FG, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-16E19FA, произведен от Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
Условия на околната
среда
Размери
0,84 A
Работна температура
Влажност
0 °C до 40 °C
Под 80 %
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка
509,6 мм x 395,8 мм x 181,9 мм
Без стойка
509,6 мм x 305,7 мм x 38,5 мм
Тегло (без опаковката) Със стойка
22MK430H: 2,8 кг
22MK400H: 2,4 кг
Без стойка
22MK430H: 2,5 кг
22MK400H: 2,1 кг
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се
променят без предизвестие.
* Нивото на консумация може да варира в зависимост от различните условия на експлоатация и настройките на
монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон,
максимална резолюция).
25
Серия 24MK4
LCD екран
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
Резолюция
Максимална разделителна
способност
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Препоръчителна резолюция
1920 x 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота
HDMI : 30 kHz до 85 kHz
D-SUB: 30 kHz до 83 kHz
Вертикална честота
HDMI
-PC: 56 Hz до 75 Hz
-AV: 50 Hz до 61 Hz
D-SUB: 56 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
Видео сигнал
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Консумирана мощност HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Консумирана мощност 19 V
1,3 A
Консумирана мощност
Когато е включен: 26 W Обикн. (Външно условие)*
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19025E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPB-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип WA-24C19FS, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FU, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FK, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FB, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FN, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип DA-24B19, произведен от Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
Условия на околната
среда
1,3 A
Работна температура
Влажност
0 °C до 40 °C
Под 80 %
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
26
Размери
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
БЪЛГАРСКИ
Със стойка
555 мм x 421 мм x 181,9 мм
Без стойка
555 мм x 330,9 мм x 38,4 мм
Тегло (без опаковката) Със стойка
24MK430H: 3,1 кг
24MK400H: 2,8 кг
Без стойка
24MK430H: 2,8 кг
24MK400H: 2,5 кг
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се
променят без предизвестие.
* Нивото на консумация може да варира в зависимост от различните условия на експлоатация и настройките на
монитора.
* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон,
максимална резолюция).
27
Серия 27MK4
LCD екран
Тип
TFT (Thin Film Transistor) екран
LCD (дисплей с течни кристали) екран
Резолюция
Максимална разделителна
способност
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Препоръчителна резолюция
1920 x 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота
HDMI : 30 kHz до 85 kHz
D-SUB: 30 kHz до 83 kHz
Вертикална честота
HDMI
-PC: 56 Hz до 75 Hz
-AV: 50 Hz до 61 Hz
D-SUB: 56 Hz до 75 Hz
Синхронизиране
Самостоятелно синхронизиране, цифров.
Видео сигнал
Входен конектор
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Консумирана мощност 19 V
1,3 A
Консумирана мощност Когато е включен: 18,6 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт) *
25,2 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,3 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC-DC адаптер
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19025E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPB-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP51, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип WA-24C19FS, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FU, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FK, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FB, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FN, произведен от Asian Power Devices Inc.
или Тип DA-24B19, произведен от Asian Power Devices Inc.
Изходно напрежение : 19 V
Условия на околната
среда
1,3 A
Работна температура
Влажност
0 °C до 40 °C
Под 80 %
Температура на съхранение
Влажност при съхранение
-20 °C до 60 °C
Под 85 %
БГ
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
28
Размери
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
БЪЛГАРСКИ
Със стойка
625,6 мм x 468,7 мм x 204,1 мм
Без стойка
625,6 мм x 375,2 мм x 44 мм
Тегло (без опаковката) Със стойка
27MK400H: 4,6 кг
27MK430H: 4,0 кг
Без стойка
27MK400H: 4,2 кг
27MK430H: 3,6 кг
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
*Консумацията на енергия в режим Включено се измерва съгласно стандарта за изпитателни тестове ENERGY
STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон,
максимална резолюция).
29
Предварително настроени режими (резолюция)
БГ
БЪЛГАРСКИ
D-SUB / HDMI PC Тайминг
Серия 20MK4
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
59,79
+/+
Препоръчителен
режим
D-SUB PC Тайминг
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
HDMI PC Тайминг
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4
Режими на дисплея
(резолюция)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота Поляритет
(Hz)
(H/V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
Препоръчителен
режим
30
БЪЛГАРСКИ
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
1920 x 1080
83,89
74,97
+/+
Препоръчителен
режим
HDMI AV Тайминг
Серия 20MK4
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
Препоръчителен
режим
HDMI
Серия 22MK4 Серия 24MK4 Серия 27MK4
Модел, поддържан от
производителя (Режим на
Запазване)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Препоръчителен
режим
HDMI
(само за Серия 27MK4)
Непременно прочетете тези предпазни мерки за безопасност,
преди да използвате продукта.
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба
му и отстрани. Запишете си ги в случай, че имате нужда от
услуга.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S.
A.,Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information
on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising