LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Ръководство на потребителя

LG 34WK95U-W Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LED LCD МОНИТОР
(LED Mонитор*)
* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с
подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ....................................................... 2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН
КОД.............................................................. 3
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА.................... 3
ЛИЦЕНЗ
Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.
lg.com.
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока
разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition
Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки
на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и
други държави.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА.................... 8
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ................. 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..... 22
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.............. 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН
КОД
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този
продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от
гаранции и известия във връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо
разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по
транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е
валидна за всеки, получил тази информация.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
•• Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без
предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
•• За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с
магазина, от който сте закупили устройството.
•• Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да изтеглите и инсталирате най-новата версия от приложения в комплекта компактдиск или от
уебсайта на LGE (www.lg.com).
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
Драйвер за монитор
Препоръчителен
OnScreen Control
Препоръчителен
Dual Controller
Опция
True Color Pro
Опция
ВНИМАНИЕ
•• С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги
използвайте оригинални компоненти.
•• Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
•• Използването на предоставените компоненти e препоръчително.
•• Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да
възникнат шумове в образа.
•• Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията
да изглеждат различно от реалния продукт.
•• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на
продукта. (Това може да повреди продукта.)
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от
стойката и да предизвика наранявания.
•• Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила
може да го повреди.
3
Описание на продукта и бутоните
Преместване и повдигане на монитора
БЪЛГАРСКИ
Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите
надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата
или размера му.
•• Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или
опаковка.
•• Преди да премстите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
•• Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
•• Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите
надраскване.
•• Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
•• Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го
накланяйте.
Бутон на джойстика
Как да използвате бутона на джойстика
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.
Основни функции
/
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с
пръст, за да включите монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона за джойстика
веднъж с пръст за повече от 5 секунди, за да
изключите монитора.
Управление на
силата на звука
Можете да управлявате силата на звука,
като движите бутона на джойстика наляво/
надясно.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.
4
ВНИМАНИЕ
•• При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
-- Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
•• Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до
повредата му или до травма. Освен това, може да причини повреда в бутона на джойстика.
Монтиране върху маса
Регулиране на височината на стойката
•• Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената
трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.
100 мм
100 мм
БЪЛГАРСКИ
Макс. 110,0 мм
100 мм
100 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Когато настройвате височината на екрана, не поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не
нараните пръстите си.
Настройване на ъгъла
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Регулирайте ъгъла на екрана.
Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 15°, за да получите удобна
позиция за гледане.
ВНИМАНИЕ
•• Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск
от токов удар.
•• Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен
контакт.
•• При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на
рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
•• Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
5
БЪЛГАРСКИ
Използване на заключващата система Kensington
Монтаж на стенната конзола за окачване
Съединителят за защитната система Kensington е разположен върху долната страна на монитора.
За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към
системата за заключване Kensington или вижте http://www.kensington.com.
Прикрепете монитора към маса с помощта на кабела на защитната система Kensington.
Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
•• Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола
за стена.
•• Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй
като това може да повреди екрана.
•• Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.
Монтаж на стена
Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете около 100 мм от всяка страна,
за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин.
Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва накланящата се конзола за стенен
монтаж.
100 мм
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите
допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.
6
100 мм
100 мм
100 мм
Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се
като опция) към задната страна на монитора.
Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
БЪЛГАРСКИ
Монтаж на стена (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Стенна конзола за окачване (доставя
се като опция)
ВНИМАНИЕ
•• За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия
кабел.
•• Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от
своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се
обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда,
причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от
гаранцията на продукта.
•• При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или помалко.
Тип стенна конзола
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят
падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на
употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
•• Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
•• Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни
принадлежности от местния търговец.
•• Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на
винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
•• За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.
Задна страна на екрана
Тип стенна конзола
Задна страна на
екрана
Стандартен винт:
M4 x L10
Макс. 8 мм
7
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
БЪЛГАРСКИ
•• Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.
Натиснете бутона на джойстика, отидете на Settings (Настройки) Input (Вход) и изберете опцията
за вход.
ВНИМАНИЕ
•• Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на
изображението.
•• Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини
отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
•• При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3 отвора) многофункционален
щепсел или заземен стенен контакт.
•• При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
•• Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.
Свързване с компютър
•• Този монитор поддържа режима *Plug and Play.
* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага
да преконфигурирате някой от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ВНИМАНИЕ
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
8
Свързване на DisplayPort
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP(DisplayPort) на
компютъра.
•• Задължително използвайте предоставения DisplayPort кабел за устройството. В противен случай, е
възможна неправилна работа.
•• Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini
DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort1.4. (продава се отделно)
ThunderboltTM 3 ( ) връзка
Можете да свържете дисплей с висока разделителна способност или устройство за данни с висока
производителност към монитора чрез ThunderboltTM 3 ( ) порт.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Максималната скорост за трансфер на данни за всеки порт е 40 Gb/сек.
•• Уверете се, че използвате сертифициран кабел тип ThunderboltTM 3 ( ). В противен случай, е възможна
неправилна работа.
•• ThunderboltTM 3 ( ) се поддържа от среди като Windows 10 и Mac продукти.
•• При продуктите с Mac е възможно при някои функции да не се поддържа препоръчваната разделителна
способност.
Свързване с AV устройства
HDMI връзка
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
Свързване на периферни устройства
Връзка с USB устройство
БЪЛГАРСКИ
HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.
ВНИМАНИЕ
•• Предупреждения при работа с USB устройство
-- Възможно е USB устройство с инсталирана програма за автоматично разпознаване или използващо
собствения си драйвер да не бъде разпознато.
-- Някои USB устройства може да не се поддържат или да не работят правилно.
-- Препоръчваме да използвате USB концентратор или устройство с твърд диск със захранване. (Ако
захранването е недостатъчно, е възможно USB устройството да бъде разпознато неправилно)
Случай 1: ThunderboltTM 3 ( ) вход
Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.
Ако промените настройка на менюто докато дадено устройство е свързано чрез ThunderboltTM 3 ( ) порта,
свързаното към USB порта устройство е възможно да не работи правилно.
[За да използвате Thunderbolt кабел]
За да използвате USB 3.0, свържете Thunderbolt кабела от монитора към компютъра.
Настройте менюто USB Upstream в General (Общи) на USB-C.
[Компютър]
[Монитор]
USB портът на продукта функционира като USB хъб.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Препоръчва се да инсталирате всички актуализации за Windows, за да бъде Вашият Windows в актуално
състояние, преди да свържете продукта за употреба.
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• Към USB порта можете да свържете клавиатура, мишка или USB устройство.
•• Скоростта на зареждане може да бъде различна в зависимост от устройството.
(продава се отделно)
9
Свързване на слушалки
Случай 2: HDMI/DP (DisplayPort) вход
Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.
БЪЛГАРСКИ
[За да използвате USB C-A кабел]
За да използвате USB 3.0, свържете USB C-A кабела с монитора и с компютъра ви.
Настройте менюто USB Upstream в General (Общи) на USB-C.
[Компютър]
(продава се отделно)
Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.
ЗАБЕЛЕЖКА
[Монитор]
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на
функциите на слушалките и тонколоната.
•• Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго
външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.
[За да използвате USB A-B кабел]
За да използвате USB 2.0, свържете USB A-B кабела с монитора и с компютъра ви.
Настройте менюто USB Upstream в General (Общи) на USB-B.
[Компютър]
10
[Монитор]
Наклонени
Прави
(Препоръчително)
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
•• OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
Активиране на главното меню
1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
2 Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.
Бутон на
джойстика
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Излиза от основното меню.
(Задръжте бутона повече от 5 секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време,
включително при включено екранно извеждане.)
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Input (Вход).
Основното меню е деактивирано
Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Settings (Настройки).
Основното меню е деактивирано
Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Изключва монитора.
Основното меню е деактивирано
Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Picture Mode (Режим на картината).
11
Функции на основното меню
Основно меню
Описание
БЪЛГАРСКИ
Input (Вход)
Задава режим на въвеждане.
Power Off (Изключване)
Изключва монитора.
Settings (Настройки)
Конфигурира настройките на екрана.
Picture Mode (Режим на
картината)
Задава режима на картината.
Exit (Изход)
Излиза от основното меню.
Настройки на меню
1
2
3
4
За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в Settings (Настройки).
Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на или го натиснете ( ).
Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика , докато излезете.
ЗАБЕЛЕЖКА
••
••
12
: Вкл.
: Изкл.
Quick Settings (Бързи настройки)
Settings (Настройки) > Quick
Settings (Бързи настройки)
Contrast (Контраст)
Auto Brightness (Автоматична
яркост)
БЪЛГАРСКИ
Brightness (Яркост)
Описание
Регулира контраста и яркостта на екрана.
Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.
Регулира силата на звука.
Volume (Сила на звука)
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Можете да регулирате Mute (Изкл. на звука) / Unmute (Вкл. на звука), като придвижите бутона на джойстика към в менюто „Сила на звука“.
Input (Вход)
Settings (Настройки) > Input (Вход)
Input List (Списък на входовете)
Описание
Избира режим на въвеждане.
Настройва съотношението на екрана.
Aspect Ratio (Съотношение)
Full Wide (Запълване по
ширина)
Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
Original (Оригинално)
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
Just Scan (Само сканиране)
Съотношението не се коригира от оригинала.
Cinema 1 (Кино 1)
Уголемява екрана със съотношение 21:9.
Cinema 2 (Кино 2)
Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително черното поле най-отдолу, предназначено за субтитри.
PBP
Показва на монитора екраните за два режима на вход.
Main/Sub Screen Change (Промяна
на основен екран/подекран)
Превключва между основния екран и подекрана в PBP режим.
Main/Sub Sound Change (Промяна
на основен звук/подзвук)
Превключва между звука на основния екран и звука на подекрана в PBP режим.
13
[PBP]
Settings (Настройки) > Input (Вход)
Описание
Показва на монитора екраните за два режима на вход.
БЪЛГАРСКИ
Main Input List
(Списък с главни
входове)
Вижте таблицата по-долу за възможни PBP комбинации.
Sub Input List (Списък
с подвходове)
Input List (Списък на входовете)
Подекран (Дясно)
Свързване на PBP
Основен екран (Ляво)
Настройва съотношението на екрана.
Aspect Ratio (Съотношение)
14
Main Aspect
Ratio (Главно
съотношение)
Full Wide (Запълване
по ширина)
Показва видеото, за да се побере в PBP екрана, независимо от входящия видео сигнал.
Original (Оригинално)
Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.
Sub Aspect
Ratio (Вторично
съотношение)
Full Wide (Запълване
по ширина)
Показва видеото, за да се побере в PBP екрана, независимо от входящия видео сигнал.
Original (Оригинално)
Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.
PBP
Можете да деактивирате функцията, която извежда изображения от два режима на вход едновременно на един монитор.
Main/Sub Screen Change (Промяна
на основен екран/подекран)
Превключва между основния екран и подекрана в PBP режим.
Main/Sub Sound Change (Промяна
на основен звук/подзвук)
Превключва между звука на основния екран и звука на подекрана в PBP режим.
Picture (Картина)
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Picture Mode (Режим на картината), който може да бъде настроен, зависи от входния сигнал.
Settings (Настройки) > Picture
(Картина)
Описание
Custom (По избор)
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
Vivid (Ярък)
Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да показва ярки изображения.
HDR Effect (HDR ефект)
Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.
Reader (Четец)
Оптимизира екрана за четене на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.
Cinema (Кино)
Оптимизира екрана за подобряване на визуалните ефекти на видеоклипа.
sRGB
Стандартна пространственост на RGB цветовете за монитора и принтера.
DCI-P3
Подходящо за гледане на цифрови видеоклипове.
EBU
Стандартна TV PAL пространственост на цветовете за излъчване.
Picture Mode (Режим на картината) REC709
БЪЛГАРСКИ
[Режим на картината при SDR(Не HDR) сигнал]
Стандартна HDTV пространственост на цветовете за излъчване.
SMPTE-C
Стандартна TV NTSC пространственост на цветовете за излъчване.
Color Weakness (Далтонизъм)
Този режим е за хора, които не могат да различават червено и зелено. Това позволява на потребители с проблеми с
цветоусещането лесно да различават двата цвята.
Calibration 1 (Калибриране 1)
Регулира до последно калибрирания екран.
Calibration 2 (Калибриране 2)
Регулира до предходно калибрирания екран.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Ако Picture Mode (Режим на картина) се промени на DP (DisplayPort), екранът може да премигва или да бъде засегната разделителната способност на компютърния
екран.
•• Calibration 2 (Калибриране 2): Инсталирането на TRUE COLOR PRO ще активира това меню.
15
[Режим на картината при HDR сигнал]
Settings (Настройки) > Picture
(Картина)
БЪЛГАРСКИ
Picture Mode (Режим на картината)
Описание
Custom (По избор)
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
Vivid (Ярък)
Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.
Standard (Стандарт)
Екранът е оптимизиран за HDR стандарт.
Cinema (Кино)
Екранът е оптимизиран за HDR видео.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Съдържанието на HDR може да не се показва правилно в зависимост от настройките на Windows 10 OS. Моля, проверете настройките за HDR On (Вкл.) / Off (Изкл.) в Windows.
•• Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата.
•• Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с
характеристиките на видеокартата.
16
Settings (Настройки) > Picture
(Картина)
Описание
Brightness (Яркост)
Регулира контраста и яркостта на екрана.
Auto Brightness (Автоматична яркост)
Оптимизира яркостта автоматично спрямо заобикалящата светлина.
Sharpness (Острота)
Регулира остротата на екрана.
SUPER RESOLUTION+
High (Високо)
Оптимизира екрана за кристално чисти изображения. Най-добра за видео и игри с висока
разделителна способност.
Middle (Средно)
Оптимизира екрана за удобно гледане с изображения в средното ниво между ниския и високия
режим. Тази опция е най-добра за UCC и SD видео.
Low (Ниско)
Оптимизира екрана за плавни и естествени изображения. Тази опция е най-добра за неподвижни
кадри или за изображения с по-малко движение.
Off (Изкл.)
Възпроизвежда се в най-често използваната настройка. Деактивира SUPER RESOLUTION+.
БЪЛГАРСКИ
Contrast (Контраст)
ЗАБЕЛЕЖКА
Picture Adjust (Настройване на
картината)
•• Тази функция увеличава остротата на картини с ниска резолюция, затова не се препоръчва да я използвате за нормален
текст или за икони на работния плот. Това може да доведе до прекомерно висока острота.
Black Level (Ниво на черното)
DFC
Задава нивото на изместване
•• Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може
да покаже.
High (Високо)
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Low (Ниско)
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста
на екрана.
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Регулира еднородността на изображението.
Uniformity (Еднородност)
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Менюто Uniformity (Еднородност) е активирано само в режими Custom (По избор) и sRGB.
Активирането на Uniformity (Еднородност) може да намали общата яркост на изображението.
17
Settings (Настройки) > Picture
(Картина)
Описание
БЪЛГАРСКИ
Gamma
Mode 1 (Режим 1),
Mode 2 (Режим 2),
Mode 3 (Режим 3)
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин
колкото по-ниска е стойността на гамата, толкова по-светло става изображението.
Mode 4 (Режим 4)
Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете Mode 4 (Режим 4).
Задайте своя собствена цветна температура.
Color Temp (Цветова температура)
Color Adjust (Корекция на цветовете)
Red/Green/Blue (Червено/Зелено/Синьо)
Custom (По избор)
Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
6500K
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
7500K
Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
9300K
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Manual (Ръчно)
Регулира топлината на цветовете в стъпки от 500K. (Обърнете внимание, че се поддържа 9300K вместо
9500K.)
Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен, зелен и син.
Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на цвета и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан,
магента, жълт) и записа на настройките.
Six Color (Шест цвята)
Hue (Нюанс)
Настройва тона на екрана.
Saturation
(Наситеност)
Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо
наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават
цветовете.
Позволява да зададете време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана. При среда с нормални условия е препоръчително да използвате Fast (Бързо).
При бързодвижеща се картина е препоръчително да използвате Faster (по-бързо). Настройката на Faster (по-бързо) може да причини слепване на изображения.
Response Time (Време на реакция)
Picture Reset
(Нулиране на картината)
18
Faster (по-бързо)
Настройва времето на реакция на Faster (по-бързо).
Fast (Бързо)
Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
Normal (Нормално)
Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
Off (Изкл.)
Деактивира функцията.
Do you want to reset your picture settings?
(Искате ли да нулирате настройките си на
картината?)
No (Не)
Отмяна на избраното.
Yes (Да)
Връща към настройките по подразбиране.
General (Общи)
Settings (Настройки) > General
(Общи)
Задава екрана на менюто на желания език.
Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.
SMART ENERGY SAVING
High (Високо)
Спестява енергия, като използва високо ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
Low (Ниско)
Спестява енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
Off (Изкл.)
Деактивира функцията.
БЪЛГАРСКИ
Language (Език)
Описание
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела.
•• Ако изберете опцията за SMART ENERGY SAVING на High (Високо) или Low (Ниско), осветеността на монитора става по-висока или по-ниска в зависимост от източника.
Включва или изключва LED на захранването отдолу на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
Power LED (LED за захранване)
•• Когато функцията „LED за захранване“ е включена, тя функционира по следния начин:
-- Режим Включен: Бяло
-- Спящ режим: Бяло мигащо
-- Режим Изключен: Изкл.
Automatic Standby (Автоматичен
режим на готовност)
Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично
изключване. (Off (Изкл.), 4 H (4 часа), 6 H (6 часа) и 8 H (8 часа))
DisplayPort Version (Версия на
DisplayPort)
Задайте DisplayPort Version (Версия на DisplayPort) на същата версия, като свързаното външно устройство. (1.4, 1.2, и 1.1)
За да използвате функцията HDR, задайте на 1.4.
19
Settings (Настройки) > General
(Общи)
Описание
Ако свързаното устройство поддържа Deep Color, се осигуряват по-ясни изображения.
БЪЛГАРСКИ
Поддържан формат 4K при 60 Hz (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD дълбок цвят) : Вкл.)
Резолюция
Кадрова честота
(Hz)
Дълбочина на цвета / Хроматично семплиране
8 бита
10 бита
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD дълбок цвят)
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
ЗАБЕЛЕЖКА
•• За да използвате HDMI ULTRA HD Deep Color, задайте тази функция на "Включена".
•• Ако свързаното устройство не поддържа функцията Deep Color (наситен цвят), екранът или звукът може да не работят правилно. В такъв случай настройте тази функция на
„Изключена“.
•• Функцията HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD дълбок цвят) може да бъде настроена отделно за всеки един HDMI порт.
Увеличава максимално съотношението на контраста, като прави светлите зони на екрана по-ярки, а тъмните зони на екрана – по-тъмни.
ЗАБЕЛЕЖКА
Local Dimming (Локално
затъмняване)
Buzzer (Аларма)
20
•• Включването на опцията Off (Изкл.) може да повиши консумацията на енергия.
Off (Изкл.)
Деактивира функцията.
On (Вкл.)
Активира Local Dimming (Локално затъмняване).
Auto (Автоматично)
Регулира автоматично съотношението на контраста според екрана за висок динамичен обхват.
Тази функция ви позволява да задавате звука от Аларма, когато мониторът се включи.
Settings (Настройки) > General
(Общи)
Тази функция забранява конфигурацията и настройването на менюта.
Изберете порта за входящ кабел USB Upstream, за да използвате USB хъба на монитора.
USB Upstream
USB-C
USB Upstream работи през ThunderboltTM 3 ( ) порт.
USB-B
USB Upstream работи през USB UP порт.
Information (Информация)
Ще се покаже следната информация за дисплея; Serial Number (Сериен номер), Total Power On Time (Общо време във включено състояние), Resolution
(Разделителна способност).
Reset to Initial Settings (Връщане
на първоначалните настройки)
No (Не)
Do you want to reset your settings?
(Искате ли да нулирате настройките си?) Yes (Да)
БЪЛГАРСКИ
OSD Lock (Заключване на
екранния дисплей)
Описание
Отмяна на избраното.
Връща към настройките по подразбиране.
21
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
БЪЛГАРСКИ
На екрана не се вижда нищо.
Включен ли е захранващият кабел на монитора?
•• Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът на захранването?
•• Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът на
захранването показва ли бял цвят?
•• Проверете дали свързаният вход е разрешен (Settings (Настройки) > Input (Вход)).
Появява ли се съобщение No Signal (Няма сигнал) или
екранът не се показва?
•• То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
•• Ако екранът не се покаже след повторно свързване на сигналния кабел, настройте както е посочено по-долу.
-- HDMI вход: Настройте HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD дълбок цвят) в режим „Изключен“ в General (Общи) настройки на
монитора.
-- DisplayPort вход: Настройте DisplayPort Version (Версия на DisplayPort) в General (Общи) настройки на монитора към същата версия, като
свързаното външно устройство.
Появява ли се съобщението Out of Range (Извън обхват)?
•• Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на
монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта” на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Свързаният компютър поддържа ли ThunderboltTM 3 ( ),
когато се използва Thunderbolt кабел?
•• Използвайте USB-C кабела (продава се отделно) само с компютри, които имат USB-C изход.
•• Свържете се с производителя на компютъра, за да разберете дали той поддържа ThunderboltTM 3 ( ).
Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.
22
Избрали ли сте подходяща разделителна способност?
•• Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на
1080p или препоръчаната разделителна способност.
•• Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи
размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
•• Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може
да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или
видеокартата за съдействие.
Появява ли се слепване на изображението, след като
мониторът се изключи?
•• Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи
неподвижно показваното изображение.
•• За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Забелязвате ли точки по екрана?
•• При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, сини, бели или черни). Това е нормално
при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Някои функции са дезактивирани.
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Меню?
•• Екранният дисплей е заключен. Деактивирайте OSD Lock (Заключване на екранния дисплей) в General (Общи).
Виждате ли съобщение "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор)"?
•• Непременно инсталирайте драйвера на монитора от компакт-диска (или дискетата) към него. Другият начин е да изтеглите драйвера от http://
www.lg.com.
•• Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.
БЪЛГАРСКИ
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?
Няма звук от порта за слушалки.
Показват ли се изображения без звук?
•• Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно.
•• Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика.
•• Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната
операционна система.)
Разделителната способност 4K / 5K не е налице.
Проверихте ли кабелната връзка?
•• Проверете дали кабелът е правилно свързан.
•• Препоръчва се да използвате принадлежностите, предоставени с продукта.
Разделителната способност и честотата на опресняване
правилно ли са зададени?
•• Задайте правилната разделителна способност и скоростта на опресняване в настройките за разделителна способност на екрана на компютъра
или в менюто с опции на плейъра.
Свързаното външно устройство поддържа ли разделителна
способност 4K / 5K?
•• Налично само на външни устройства, поддържащи разделителна способност 4K / 5K.
•• Проверете дали свързаното външно устройство поддържа разделителна способност 4K / 5K.
Функцията HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD
дълбок цвят) активирана ли е? (В случай на 4K)
•• Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD дълбок цвят), за да активирате
функцията.
Настроили ли сте DisplayPort Version (Версия на
DisplayPort) към 1.4? (В случай на 5 К)
•• Отворете в Settings (Настройки) > General (Общи) > DisplayPort Version (Версия на DisplayPort), за да зададете версията на 1.4.
23
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
БЪЛГАРСКИ
Дълбочина на цвета
Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.
HDMI
Резолюция
USB-C
ThunderboltTM 3 ( )/DP
Източници на захранване
Условия на околната среда
Максимална резолюция
3840 x 2160 @ 60 Hz
Препоръчителна резолюция
3440 x 1440 @ 60 Hz
Максимална резолюция
5120 x 2160 @ 60 Hz
Препоръчителна резолюция
3440 x 1440 @ 60 Hz
Максимална резолюция
5120 x 2160 @ 60 Hz
Препоръчителна резолюция
5120 x 2160 @ 60 Hz
Номинална мощност
AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz, 2,3 A
Консумация на енергия
Работен режим: 80 W (Обикновено)*
Спящ режим: ≤ 1,2 W
Режим Изключен: ≤ 0,3 W
Работни условия
Температура
0 °C до 40 °C
Влажност
Под 80 %
Температура
-20 °C до 60 °C
Влажност
Под 85 %
Условия на съхранение
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Размери
Тегло (без опаковката)
Със стойка
816,9 x 559,0 x 234,3 (мм)
Без стойка
816,9 x 359,8 x 57,1 (мм)
Със стойка
9,0 kg
Без стойка
7,7 kg
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
* Работният режим на консумация на енергия се измерва с изпитателния стандарт на LGE. (Изцяло бяло изображение на екрана, максимална разделителна способност)
* Нивото на консумация на енергия може да варира в зависимост от работните условия и настройките на монитора.
24
Фабрично поддържан режим (предварително настроен режим, PC)
HDMI
Хоризонтална честота (kHz)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
67,50
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/+
Вертикална честота (Hz)
Поляритет (H/V)
Забележки
БЪЛГАРСКИ
Предварително настроен
режим
PBP (5:9)
HDMI предпочитано време
25
USB-C/ThunderboltTM 3 ( )/DP
БЪЛГАРСКИ
26
Предварително настроен
режим
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Поляритет (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Забележки
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,31
60
+/-
5120 x 2160
65,664
30
+/-
5120 x 2160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
USB-C предпочитано време
ThunderboltTM 3 ( ) / DP предпочитано време
HDMI време (видео)
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
БЪЛГАРСКИ
Предварително
настроен режим
27
Устройството може да се използва във всички региони. Прочетете ръководството на потребителя (на
компактдиск) и го запазете. Обърнете внимание, че етикетът на продукта предлага информация за техническа
поддръжка.
Модел
Сериен номер
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising