LG | 34WL750-B | User manual | LG 34WL750-B Ръководство на потребителя

LG 34WL750-B Ръководство на потребителя
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LED LCD МОНИТОР
(LED Mонитор*)
* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
34WL750
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ....................................................... 2
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА.................... 3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА.................... 8
ЛИЦЕНЗ
Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.
lg.com.
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока
разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition
Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки
на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и
други държави.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ................. 10
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..... 20
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.............. 22
2
VESA, логото на VESA, логото за съответствие с порта на дисплея
и порта на дисплея Логото за съответствие за източника с два
режима е регистрирана търговска марка на асоциацията на
стандартите за видео електроника.
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE (www.lg.com).
ВНИМАНИЕ
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
Драйвер за монитор
Препоръчителен
OnScreen Control
Препоръчителен
Dual Controller
БЪЛГАРСКИ
•• С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги
използвайте оригинални компоненти.
•• Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
•• Използването на предоставените компоненти e препоръчително.
•• Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да
възникнат шумове в образа.
•• Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията
да изглеждат различно от реалния продукт.
•• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на
продукта. (Това може да повреди продукта.)
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от
стойката и да предизвика наранявания.
•• Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила
може да го повреди.
•• За да се появи вълнообразен модел, за разлика от обикновения метод на покриване, материалът се
прилага към блестящ материал в суровината. Без белене, има добра издръжливост. Моля, използвайте
с увереност, тъй като няма абсолютно никакъв проблем да използвате продукта.
Опция
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
•• Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без
предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
•• За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с
магазина, от който сте закупили устройството.
•• Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.
3
Преместване и повдигане на монитора
Как да използвате бутона на джойстика
Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите
надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата
или размера му.
•• Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или
опаковка.
•• Преди да премстите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
•• Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
•• Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите
надраскване.
•• Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
•• Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го
накланяйте.
БЪЛГАРСКИ
Описание на продукта и бутоните
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.
Основни функции
/
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с
пръст, за да включите монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона за джойстика
веднъж с пръст за повече от 5 секунди, за да
изключите монитора.
Управление
на силата на
звука
Можете да управлявате силата на звука,
като движите бутона на джойстика наляво/
надясно.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.
4
ВНИМАНИЕ
•• При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
-- Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
•• Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до
повредата му или до травма. Също така това може да причини повреда в бутона на джойстика.
Монтиране върху маса
Регулиране на височината на стойката
•• Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената
трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.
Макс. 120,0 мм
БЪЛГАРСКИ
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• Когато настройвате височината на екрана, не поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не
нараните пръстите си.
Настройване на ъгъла
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Регулирайте ъгъла на екрана.
Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 20°, за да получите удобна
позиция за гледане.
ВНИМАНИЕ
•• Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск
от токов удар.
•• Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен
контакт.
•• При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•• За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на
рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
•• Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
5
БЪЛГАРСКИ
Използване на заключващата система Kensington
Монтаж на стенната конзола за окачване
Съединителят за защитната система Kensington е разположен върху долната страна на монитора.
За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към
системата за заключване Kensington или вижте http://www.kensington.com.
Монтирайте монитора към маса с помощта на кабела за защитната система Kensington.
Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
•• Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола
за стена.
•• Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй
като това може да повреди екрана.
•• Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.
Монтаж на стена
Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете около 100 мм от всяка страна,
за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин.
Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва накланящата се конзола за стенен
монтаж.
100 мм
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите
допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.
100 мм
100 мм
100 мм
6
Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се
като опция) към задната страна на монитора.
Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
БЪЛГАРСКИ
Монтаж на стена (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Стенна конзола за окачване (доставя
се като опция)
ВНИМАНИЕ
•• За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия
кабел.
•• Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от
своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се
обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда,
причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от
гаранцията на продукта.
•• При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или помалко.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят
падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на
употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
•• Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
•• Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни
принадлежности от местния търговец.
•• Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на
винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
•• За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.
7
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
БЪЛГАРСКИ
•• Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.
Натиснете бутона на джойстика, отидете на Setting Input и изберете опцията за вход.
ВНИМАНИЕ
•• Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на
изображението.
•• Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини
отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
•• При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен многофункционален щепсел или
заземен стенен контакт.
•• При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
•• Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.
Свързване с компютър
•• Този монитор поддържа режима *Plug and Play.
* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага
да преконфигурирате някой от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.
HDMI връзка
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ВНИМАНИЕ
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
8
Свързване на DisplayPort
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP(DisplayPort) на
компютъра.
•• Задължително използвайте предоставения DisplayPort кабел за устройството. В противен случай, е
възможна неправилна работа.
•• Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini
DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort1.4. (Продава се отделно)
Свързване с AV устройства
HDMI връзка
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
БЪЛГАРСКИ
HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.
Свързване на периферни устройства
Свързване на слушалки
Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на
функциите на слушалките и тонколоната.
•• Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго
външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.
Наклонени
Прави
(Препоръчани)
9
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
•• OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
Активиране на главното меню
1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
2 Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.
Бутон на
джойстика
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Излиза от основното меню.
(Задръжте бутона повече от 5 секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време,
включително при включено екранно извеждане.)
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Input.
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на Settings.
Основното меню е деактивирано Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Изключва монитора.
Основното меню е деактивирано Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
10
Въвежда функцията Picture Mode.
Функции на основното меню
Основно меню
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Input
Задава режим на въвеждане.
Power Off
Изключва монитора.
Settings
Конфигурира настройките на екрана.
Picture Mode
Задава режима на картината.
Exit
Излиза от основното меню.
БЪЛГАРСКИ
Power Off
Описание
Настройки на меню
1
2
3
4
За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в Settings.
Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи от менюто, преместете джойстика на или го натиснете ( ).
Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика , докато излезете.
Quick Settings
Input
Picture
General
ЗАБЕЛЕЖКА
••
••
: Вкл.
: Изкл.
11
Quick Settings
Settings > Quick Settings
БЪЛГАРСКИ
Brightness
Contrast
Volume
Описание
Регулира контраста и яркостта на екрана.
Регулира силата на звука.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Можете да регулирате звука на Mute/Unmute, като движите бутона на джойстика към менюто Volume.
Color Temp
Custom
Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
Warm
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium
Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
Cool
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Manual
Потребителят може да направи фини настройки на цветовете.
Input
Settings > Input
12
Описание
Input List
Избира режим на въвеждане.
Aspect Ratio
Настройва съотношението на екрана.
Full Wide
Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
Original
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
Just Scan
Съотношението не се коригира чрез оригинала.
Cinema 1
Уголемява екрана със съотношение 21:9.
Cinema 2
Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително черното поле най-отдолу, предназначено за субтитри.
Picture
ЗАБЕЛЕЖКА
Picture Mode при SDR(Не HDR) сигнал
Settings > Picture
Picture Mode
Описание
Custom
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
Vivid
Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да съживи изображенията.
HDR Effect
Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.
Reader
Оптимизира екрана за четене на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.
Cinema
Оптимизира екрана за подобряване на визуалните ефекти на видеоклипа.
FPS
Този режим е оптимизиран за FPS игри.
RTS
Този режим е оптимизиран за RTS игри.
Color Weakness
Този режим е за хора, които не могат да различават червено и зелено. Това позволява на потребители с проблеми с цветоусещането лесно да различават двата
цвята.
БЪЛГАРСКИ
•• Picture Mode, който може да бъде зададен, зависи от входящия сигнал.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Ако Picture Mode се променя, екранът може да трепка или може да бъде засегнати от резолюцията на екранната на компютъра.
13
Picture Mode при HDR сигнал
Settings > Picture
БЪЛГАРСКИ
Picture Mode
Описание
Custom
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
Vivid
Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.
Standard
Екранът е оптимизиран за стандартно HDR.
Cinema
Екранът е оптимизиран за HDR видео.
FPS
Този режим е оптимизиран за FPS игри.Подходящ е за FPS игри с много тъмна среда.
RTS
Този режим е оптимизиран за RTS игри.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• HDR съдържанието може да не се показва правилно в зависимост от настройките на операционната система Windows 10, моля, проверете настройките за включване/изключване на HDR
в Windows.
•• Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата.
•• Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с
характеристиките на видеокартата.
14
Settings > Picture
Picture Adjust
Описание
Brightness
Contrast
Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.
Регулира остротата на екрана.
SUPER RESOLUTION+
High
Оптимизира екрана за кристално чисти изображения. Най-добра за видео и игри с висока разделителна способност.
Middle
Оптимизира екрана за удобно гледане с изображения в средното ниво между ниския и високия режим. Тази опция е най-добра за UCC
и SD видео.
Low
Оптимизира екрана за плавни и естествени изображения. Тази опция е най-добра за неподвижни кадри или за изображения с помалко движение.
Off
Възпроизвежда се в най-често използваната настройка. Деактивира SUPER RESOLUTION+.
БЪЛГАРСКИ
Sharpness
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Тази функция увеличава остротата на картини с ниска резолюция, затова не се препоръчва да я използвате за нормален текст или за икони на работния
плот. Това може да доведе до прекомерно висока острота.
Black Level
DFC
Позволява да настроите степента на изместване (само за HDMI).
•• Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.
High
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Low
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.
On
Автоматично регулира яркостта според екрана.
Off
Забранява функцията DFC.
15
Settings > Picture
Game Adjust
Описание
Response Time
БЪЛГАРСКИ
FreeSync
Задава време за реакция за показваните снимки според движението на снимката на екрана.
При среда с нормални условия е препоръчително да използвате Fast. При среда с много движение е препоръчително да използвате Faster.
Настройването на Faster може да причини слепване на изображения.
Faster
Настройва времето на реакция на Faster (По-бързо).
Fast
Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
Normal
Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
Off
Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
•• Поддържан интерфейс: DisplayPort, HDMI
•• Поддържана видеокарта: Необходима е видеокарта, която поддържа FreeSync на AMD.
•• Поддържана версия: Не забравяйте да актуализирате видеокартата до най-новия драйвер.
•• За повече информация и изисквания вижте уебсайта на AMD на адрес http://www.amd.com/FreeSync.
Black Stabilizer
16
On
Включена функция FreeSync.
Off
Изключване на функцията FreeSync.
Можете да регулирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.
Увеличаването на стойността на Black Stabilizer прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при игра със затъмнен
екран.)
Намаляването на стойността на Black Stabilizer прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.
Settings > Picture
Color Adjust
Описание
Gamma
Picture Reset
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на
гамата, толкова по-светло става изображението.
Mode 4
Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете Mode 4.
Задайте своя собствена цветна температура.
Custom
Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
Warm
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Medium
Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
Cool
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Manual
Потребителят може да направи фини настройки на цветовете.
Red, Green, Blue
Можете да персонализирате цвета на картината, като използвате цветовете Red , Green и Blue.
Six Color
Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на оттенъка и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и
запазване на настройките.
Hue
Настройва тона на екрана.
Saturation
Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете.
Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
Do you want to reset your picture settings?
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
No
Отмяна на избраното.
БЪЛГАРСКИ
Color Temp
Mode 1, Mode 2,
Mode 3
17
General
Settings > General
Описание
БЪЛГАРСКИ
Language
Задава екрана на менюто на желания език.
SMART ENERGY SAVING
Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.
High
Пести енергия, като използва високо ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
Low
Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
Off
Деактивира функцията.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела.
•• Ако изберете опцията за SMART ENERGY SAVING на High или Low, осветеността на монитора става по-висока или по-ниска в зависимост от източника.
Power LED
Включва или изключва LED на захранването в предната част на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Когато функцията „LED за захранване“ е включена, тя функционира по следния начин:
-- Режим Включен: Бяло (За няколко секунди)
-- Спящ режим: Изкл.
-- Режим Изключен: Изкл.
Automatic Standby
Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично
изключване. (Off, 4H, 6H, и 8H)
DisplayPort Version
Настройте версията на DisplayPort така, че да съответства на тази на свързаното външно устройство. (1.4, 1.2, и 1.1)
За да използвате HDR функцията, настройте на 1.4.
HDMI Compatibility Mode (HDMI Функцията HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост) може да разпознае оборудването, което не поддържа HDMI 2.0.
режим на съвместимост)
Включва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
On (Вкл.)
Off (Изкл.)
Изключва HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост).
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Ако свързаното устройство не поддържа HDMI Compatibility Mode (HDMI режим на съвместимост), екранът или звукък може да не работят правилно.
•• Някои по-стари графични карти не поддържат HDMI 2.0, но вие можете да изберете HDMI 2.0 резолюция вот контролния панел в прозореца.
•• Това може да причини екрана да изглежда странно.
18
Settings > General
Описание
Тази функция ви позволява да задавате звука от Buzzer, когато мониторът се включи, на On или Off.
OSD Lock
Тази функция забранява конфигурацията и настройването на менюта.
Information
Ще се покаже следната информация за дисплея: Serial Number, Total Power On Time, Resolution.
Reset to Initial Settings
Do you want to reset your settings?
Yes
Връща към настройките по подразбиране.
No
Отмяна на нулирането.
БЪЛГАРСКИ
Buzzer
19
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
БЪЛГАРСКИ
На екрана не се вижда нищо.
Включен ли е захранващият кабел на монитора?
•• Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът на захранването?
•• Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът на захранването
показва ли бял цвят?
•• Проверете дали свързаният вход е разрешен (Settings > Input).
Показва ли се съобщението No Signal?
•• То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
Появява ли се съобщението Out of Range?
•• Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на
монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта” на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.
Избрали ли сте подходяща разделителна способност?
•• Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на
1080p или препоръчаната разделителна способност.
•• Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи
размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
•• Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може
да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или
видеокартата за съдействие.
Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът
се изключи?
•• Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи
неподвижно показваното изображение.
•• За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Забелязвате ли точки по екрана?
•• При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, сини, бели или черни). Това е нормално
при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Някои функции са деактивирани.
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Меню?
20
•• Екранният дисплей е заключен. Деактивирайте OSD Lock в General.
Виждате ли съобщение "Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор"?
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?
•• Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com.
•• Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.
Показват ли се изображения без звук?
•• Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно.
•• Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика.
•• Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна
система.)
БЪЛГАРСКИ
Няма звук от порта за слушалки.
21
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
БЪЛГАРСКИ
Дълбочина на цвета
Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.
Резолюция
Максимална резолюция
3440 x 1440 @ 60 Hz
Препоръчителна резолюция
3440 x 1440 @ 60 Hz
Номинална мощност
19 V
Консумация на енергия
(Обикновено)
Когато е включен: 60 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,5 W (HDMI / DP входно Състояние)***
В изкл. режим ≤ 0,3 W
Източници на захранване
2,0 A
AC/DC адаптер
Тип DA-65G19, произведен от Asian Power Devices Inc.
Или тип LCAP39, произведен от LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходящо: 19 V
3,42 A
Условия на околната среда
Работни условия
Условия на съхранение
Размери
Тегло (без опаковката)
Температура
0 °C до 40 °C
Влажност
Под 80 %
Температура
-20 °C до 60 °C
Влажност
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка (мм)
829,9 x 428,9 x 252,4
Без стойка (мм)
829,9 x 379,8 x 49,2
Със стойка (кг)
8,0
Без стойка (кг)
5,9
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон, максимална резолюция).
*** Мониторът преминава в Режим на сън след няколко минути (максимум 5 минути).
22
Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим, компютър)
DisplayPort/HDMI
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Поляритет (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
60
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,66
60
-/-
3440 x 1440
43,82
29,99
+/-
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
Забележки
БЪЛГАРСКИ
Предварително настроен режим
Предпочитано време за DP/HDMI
23
HDMI време (видео)
БЪЛГАРСКИ
Предварително
настроен режим
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
480P
31,5
60
720P
45
60
1080P
67,5
60
2160P
135
60
Power LED (Индикатор на захранването)
24
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло (За няколко секунди)
В режим "Sleep" (Спящ)
Изкл.
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.
Модел
Сериен номер
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising