LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Ръководство на потребителя

LG 34WL500-B Ръководство на потребителя
Ръководство за потребителя
LED LCD МОНИТОР
(LED Mонитор*)
* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
Съдържание
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗ....................................................... 2
Информация за софтуер с отворен
код.............................................................. 3
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА.................... 3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА.................... 8
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ................... 9
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..... 19
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА.............. 21
2
ЛИЦЕНЗ
Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.
lg.com.
Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока
разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition
Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки
на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и
други държави.
Информация за софтуер с отворен
код
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този
продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от
гаранции и известия във връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо
разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по
транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е
валидна за всеки, получил тази информация.
Забележка
•• Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
•• Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без
предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
•• За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с
магазина, от който сте закупили устройството.
•• Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.
Поддържани драйвери и софтуер
Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LGE (www.lg.com).
Драйвери и софтуер
Приоритет на инсталация
Драйвер за монитор
Препоръчителен
OnScreen Control
Препоръчителен
Dual Controller
Опция
ВНИМАНИЕ
•• С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги
използвайте оригинални компоненти.
•• Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
•• Използването на предоставените компоненти e препоръчително.
•• Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да
възникнат шумове в образа.
•• Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията
да изглеждат различно от реалния продукт.
•• Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на
продукта. (Това може да повреди продукта.)
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от
стойката и да предизвика наранявания.
•• Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила
може да го повреди.
3
Преместване и повдигане на монитора
Как да използвате бутона на джойстика
Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите
надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата
или размера му.
•• Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или
опаковка.
•• Преди да премстите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
•• Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
•• Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите
надраскване.
•• Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
•• Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го
накланяйте.
БЪЛГАРСКИ
Описание на продукта и бутоните
Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го
движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.
Основни функции
/
Включване
Натиснете бутона на джойстика веднъж с
пръст, за да включите монитора.
Изключване
Натиснете и задръжте бутона за джойстика
веднъж с пръст за повече от 5 секунди, за да
изключите монитора.
Управление
на силата на
звука
Можете да управлявате силата на звука,
като движите бутона на джойстика наляво/
надясно.
Забележка
•• Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.
4
29WL500
34WL500
ВНИМАНИЕ
•• При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
-- Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на
изображения пиксели.
•• Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до
повредата му или до травма. Също така това може да причини повреда в бутона на джойстика.
Монтиране върху маса
Настройване на ъгъла
•• Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената
трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.
1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
2 Регулирайте ъгъла на екрана.
100 мм
100 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
100 мм
100 мм
•• За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на
рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
•• Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.
БЪЛГАРСКИ
Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 15°, за да получите удобна
позиция за гледане.
29WL500
34WL500
ВНИМАНИЕ
•• Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск
от токов удар.
•• Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен
контакт.
•• При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.
5
БЪЛГАРСКИ
Използване на заключващата система Kensington
Монтаж на стенната конзола за окачване
Съединителят за защитната система Kensington е разположен върху долната страна на монитора.
За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към
системата за заключване Kensington или вижте http://www.kensington.com.
Монтирайте монитора към маса с помощта на кабела за защитната система Kensington.
Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.
Забележка
•• Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
•• Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола
за стена.
•• Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй
като това може да повреди екрана.
•• Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.
Монтаж на стена
Монтирайте монитора на разстояние поне 100 мм от стената и оставете около 100 мм от всяка страна,
за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин.
Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва накланящата се конзола за стенен
монтаж.
Забележка
•• Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите
допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
6
Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се
като опция) към задната страна на монитора.
Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
БЪЛГАРСКИ
Монтаж на стена (мм)
Стандартен винт
Брой винтове
Стенна конзола за окачване (доставя
се като опция)
ВНИМАНИЕ
•• За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия
кабел.
•• Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от
своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се
обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
•• Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка
причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
•• Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда,
причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от
гаранцията на продукта.
•• При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или помалко.
Забележка
•• Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят
падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на
употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
•• Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
•• Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни
принадлежности от местния търговец.
•• Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на
винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
•• За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.
7
БЪЛГАРСКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА
Свързване с AV устройства
•• Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.
Натиснете бутона на джойстика, отидете на [Setting] [Input] и изберете опцията за вход.
HDMI връзка
ВНИМАНИЕ
•• Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на
изображението.
•• Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини
отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
•• При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен многофункционален щепсел или
заземен стенен контакт.
•• При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
•• Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.
Свързване с компютър
Забележка
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
Свързване на периферни устройства
•• Този монитор поддържа режима *Plug and Play.
Свързване на слушалки
* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага
да преконфигурирате някой от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.
Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.
HDMI връзка
•• Периферните устройства се продават отделно.
•• В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на
функциите на слушалките и тонколоната.
•• Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго
външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.
Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.
ВНИМАНИЕ
•• Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
•• Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
•• Препоръчани типове HDMI кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел
-- Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet
8
HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.
Забележка
Наклонени
Прави
(Препоръчани)
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Забележка
БЪЛГАРСКИ
•• OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
Активиране на главното меню
1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
2 Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.
Бутон на
джойстика
Бутон
Състояние на менюто
Описание
Основното меню е деактивирано
Активира основното меню.
Основното меню е активирано
Излиза от основното меню.
(Задръжте бутона повече от 5 секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време,
включително при включено екранно извеждане.)
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на [Input].
Основното меню е деактивирано Регулира силата на звука на монитора.
Основното меню е активирано
Въвежда функциите на [Settings].
Основното меню е деактивирано Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Изключва монитора.
Основното меню е деактивирано Показва информацията на текущия вход.
Основното меню е активирано
Въвежда функцията [Picture Mode].
9
Функции на основното меню
Основно меню
БЪЛГАРСКИ
Power Off
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Описание
[Input]
Задава режим на въвеждане.
[Power Off]
Изключва монитора.
[Settings]
Конфигурира настройките на екрана.
[Picture Mode]
Задава режима на картината.
[Exit]
Излиза от основното меню.
Потребителски настройки
Настройки на меню
1
2
3
4
Когато преглеждате менюто настройки, натиснете бутона на джойстика в долната част на дисплея и отидете на [Settings].
Конфигурирайте опциите, като движите джойстика нагоре/ надолу/ наляво/ надясно.
За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на или натиснете ( ).
Ако искате да излезете от менюто настройки, преместете джойстика на до изходното състояние.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
ВНИМАНИЕ
•• Екранното меню на монитора може да се различава от показаното в ръководството.
10
[General]
Всяка от опциите е обяснена по-долу.
[Settings] > [Quick Settings]
[Contrast]
[Volume]
Описание
Регулира контраста и яркостта на екрана.
БЪЛГАРСКИ
[Brightness]
Регулира силата на звука.
Забележка
•• Можете да регулирате [Mute]/[Unmute] на звука, като движите бутона на джойстика към в менюто [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или синьо чрез персонализиране
[Warm]
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
[Medium]
Настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
[Cool]
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
[Settings] > [Input]
Описание
[Input List]
Избира режим на въвеждане.
[Aspect Ratio]
Настройва съотношението на екрана.
[Full Wide]
Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
[Original]
Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
[Cinema 1]
Уголемява екрана при съотношение 21:9. (при 1080p)
[Cinema 2]
Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително черното поле най-отдолу, предназначено за субтитри. (при 1080p)
Забележка
•• Няма настройки [Cinema 1], [Cinema 2] в режим FreeSync. (Отидете на [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], за да зададете на [FreeSync] [On] или [Off])
11
[[Picture Mode] при SDR(Не HDR) сигнал]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Описание
БЪЛГАРСКИ
[Custom]
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да настроите режима на цветността за главното меню.
[Vivid]
Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да съживи изображенията.
[HDR Effect]
Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.
[Reader]
Оптимизирайте изгледа на екрана на документа. Можете да осветите екрана в менюто настройки.
[Cinema]
Оптимизира екрана за видео.
[FPS]
Този режим е оптимизиран за ПЛИ игри.
[RTS]
Този режим е оптимизиран за RTS Game (Стратегическиа игра.)
[Color Weakness]
В този режим потребителите могат да персонализират различни елементи, включително опции, свързани с игри.
Забележка
•• Ако режимът на гледане е сменен, e възможно трептене на екрана или оказване на влияние върху резолюцията на компютъра.
12
[[Picture Mode] при HDR сигнал]
[Settings] > [Picture]
[Custom]
Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
[Vivid]
Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.
[Standard]
Екранът е оптимизиран за стандартно HDR.
[Cinema]
Екранът е оптимизиран за HDR видео.
[FPS]
Този режим е оптимизиран за FPS игри.Подходящ е за FPS игри с много тъмна среда.
[RTS]
Този режим е оптимизиран за RTS игри.
БЪЛГАРСКИ
[Picture Mode]
Описание
Забележка
•• HDR съдържанието може да не се показва правилно в зависимост от настройките на операционната система Windows 10, моля, проверете настройките за включване/изключване на HDR
в Windows.
•• Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата.
•• Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с
характеристиките на видеокартата.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Описание
БЪЛГАРСКИ
[Brightness]
Регулира яркостта на монитора
[Contrast]
Регулира контраста на монитора
[Sharpness]
Регулира остротата на екрана.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да гледате кристално ясни изображения. Ефективно е при видео или
игри с високо качество.
[Middle]
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да гледате изображения в режим между ниско и високо качество за
по-комфортно гледане. Ефективно е при видео тип UCC или SD.
[Low]
Оптимизираното качество на картината се показва, ако желаете да гледате меки и естествени цветове. Ефективно е при бавно
движещи се снимки или неподвижни изображения.
[Off]
Изберете тази опция за всекидневно гледане. В този режим е включена SUPER RESOLUTION+.
Забележка
•• Тъй като това е функция за увеличаване на отчетливостта на снимки с ниска разделителна способност, не се препоръчва да се използва функцията за
нормален текст или за иконите на работния плот. Това може да доведе до ненужно високи отчетливости.
[Black Level]
[DFC]
14
Позволява да настроите степента на изместване (само за HDMI).
•• Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.
[High]
Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
[Low]
Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.
[On]
Автоматично регулира яркостта според екрана.
[Off]
Забранява функцията DFC.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Описание
[Response Time]
[Faster]
Настройва времето за реакция на Faster (По-бързо).
[Fast]
Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
[Normal]
Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
[Off]
Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.
БЪЛГАРСКИ
[FreeSync]
Задава време за реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана.
При среда с нормални условия се препоръчва да използвате [Fast]. При бързодвижеща се картина се препоръчва да използвате [Faster].
Настройката на [Faster] може да причини слепване на изображения.
Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.
ВНИМАНИЕ
•• Поддържан интерфейс: HDMI
•• Поддържана видеокарта: Необходима е видеокарта, която поддържа FreeSync на AMD.
•• Поддържана версия: Не забравяйте да актуализирате видеокартата до най-новия драйвер.
•• За повече информация и изисквания вижте уебсайта на AMD на адрес http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
Включена функция [FreeSync].
[Off]
Изключване на функцията [FreeSync].
[Black Stabilizer]
Можете да регулирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.
Увеличаването на стойността на [Black Stabilizer] прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при игра със
затъмнен екран.)
Намаляването на стойността на [Black Stabilizer] прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.
[Cross Hair]
Мишената осигурява знак в центъра на екрана за игри със стрелби (FPS). Потребителите могат да изберат [Cross Hair], която отговаря на тяхната игрова среда
сред четири различни [Cross Hair].
•• Когато мониторът е изключен или е в енергоспестяващ режим,функцията Cross Hair е автоматично [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
БЪЛГАРСКИ
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Описание
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на
гамата, толкова по-светло става изображението.
[Mode 4]
Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете [Mode 4].
[Custom]
Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или синьо чрез персонализиране
[Warm]
Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
[Medium]
Настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
[Cool]
Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
[Red], [Green], [Blue]
Можете да персонализирате цвета на картината, като използвате цветовете [Red ], [Green] и [Blue].
[Six Color]
Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на оттенъка и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и
запазване на настройките.
[Hue]
Настройва тона на екрана.
[Saturation]
Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете.
Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Връща към настройките по подразбиране.
[No]
Отмяна на избраното.
[Settings] > [General]
Описание
Задава екрана на менюто на желания език.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Пести енергия, като използва високо ефективната функция [SMART ENERGY SAVING].
[Low]
Пести енергия, като използва ниско ефективната функция [SMART ENERGY SAVING].
[Off]
Деактивира функцията [SMART ENERGY SAVING].
[On]
Индикаторът LED на захранването се включва.
[Off]
Индикаторът на захранването LED се изключва.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично
изключване. ([8H], [6H], [4H], и [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Включва [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Изключва [HDMI Compatibility Mode].
БЪЛГАРСКИ
[Language]
Забележка
•• Ако свързаното устройство не поддържа [HDMI Compatibility Mode], екранът или звукък може да не работят правилно.
•• Когато [HDMI Compatibility Mode] е включен, функцията HDR не се поддържа.
[OSD Lock]
Тази функция изключва конфигурацията и настройката на менютата.
[On]
Включва режим OSD Lock.
[Off]
Изключва режим OSD Lock.
Забележка
•• Изключени са всички функции, освен Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock и Information.
[Information]
На дисплея ще бъде показана информация за [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
БЪЛГАРСКИ
18
Описание
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Връща към настройките по подразбиране.
[No]
Отмяна на нулирането.
Забележка
•• Запазването на информация зависи от конзолата. Ето защо тези стойности варират спрямо различните видове конзоли, както и спрямо производителя. Ако функцията [SMART ENERGY SAVING] е настроена на [High]
или [Low], яркостта ще се увеличи или намали в зависимост от източника.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Включен ли е захранващият кабел на монитора?
•• Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът за захранването?
•• Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът за захранване
показва ли бял цвят?
•• Проверете дали свързаният вход е разрешен ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Трепти ли LED индикаторът за захранването?
•• Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, раздвижете мишката или натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да активирате дисплея.
•• Проверете дали компютърът е включен.
Появява ли се съобщението [Out of Range]?
•• Този симптом се появява, когато сигналите от компютъра (видео карта) са извън диапазона на хоризонталната или вертикалната честота на
монитора. Вижте "Продуктова спецификация" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Показва ли се съобщението [No Signal]?
•• Показва се, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
БЪЛГАРСКИ
На екрана не се вижда нищо.
Показва се съобщението 'OSD Locked' (Заключване на екранния дисплей).
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Menu
(Меню)?
•• Екранният дисплей е заключен. Отидете на Settings (Настройки) > General (Общи) и задайте "OSD lock" (Заключване на екранния дисплей) да
бъде на Off (Изкл.).
Екранът задържа изображението.
Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът
се изключва?
•• Показването на неподвижно изображение продължително време може да увреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи
неподвижно текущото изображение.
•• За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Картината на екрана е нестабилна и трепти / Извежданите на монитора изображения оставят следи.
Избрали ли сте подходяща резолюция?
•• Ако избраната резолюция е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете резолюцията на 1080P или препоръчаната
резолюция.
Забележка
•• [Вертикална честота]: За да показва изображението, екранът трябва да се опреснява десетки пъти в секунда, като флуоресцентна лампа. Броят пъти на опресняване на екрана в секунда се нарича вертикална честота
или скорост на опресняване и се представя в Hz.
•• [Хоризонтална честота]: времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се нарича хоризонтален цикъл. Ако разделим 1 на хоризонталния интервал, резултатът е броят изведени хоризонтални линии
в секунда. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и се измерва в kHz.
•• LED може да бъде включено с настройка от OSD менюто.
Settings – General – Power LED – On
19
Забележка
БЪЛГАРСКИ
•• Проверете дали резолюция на графичната карта или честота е в поддържания от монитора диапазон и го настройте на препоръчителната (оптимална) резолюция в [Контролен панел] > [Дисплей] > [Настройки].
•• Ненастройването на графичната карта на препоръчителната (оптимална) резолюцията може да доведе до замъгляване на текст, блед екран, пресечена зона на дисплея, или изместване на дисплея.
•• Методите за настройка може да бъдат различни в зависимост от компютъра или операционната система, както и някои резолюции може да не са налични, в зависимост от представянето на графичната карта. Ако
това е така, се свържете с производителя на компютъра или видео-картата за съдействие.
•• Някои графични карти може да не поддържат резолюция 2560 × 1080. Ако разделителната способност не може да бъде показана, се свържете с производителя на графичната карта.
Цветът на дисплея е необичаен.
Изглежда ли дисплеят обезцветен (16 цвята)?
•• Задайте дълбочината на цвета на 24 бита (истински цвят) или повече. В Windows отидете на Control Panel > Display > Settings > Color Quality..
Изглеждат ли цветовете на дисплея неустойчиви или
в един цвят?
•• Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва. Включете кабела отново или поставете отново видео картата на компютъра.
Забелязвате ли точки по екрана?
•• При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните.
Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Виждате ли съобщението "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Непознат монитор, открит е монитор Plug&Play (VESA DDC))?
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?
•• Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com.
•• Непременно проверете дали видео картата поддържа функцията "Plug&Play" (Постави и изпълни).
Няма звук от входа за слушалките или говорителите.
Показват ли се образи посредством DisplayPort или
HDMI входовете без звук?
20
•• Опитайте се да увеличите звука като използвате бутона на монитора.
•• Настройте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. Ако използвате Microsoft Windows, преминете към Контролен панел > Хардуер и
звук > Звук > задай монитора като устройство по подразбиране.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
29WL500
Резолюция
Източници на захранване
AC/DC адаптер
Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.
Максимална резолюция
2560 x 1080 @ 75 Hz
Препоръчителна резолюция
2560 x 1080 @ 60 Hz
Номинална мощност
19 V
Консумация на енергия
(Обикновено)
Когато е включен: 20,5 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт)*
24,5 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,5 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
БЪЛГАРСКИ
Дълбочина на цвета
1,3 A
Тип ADS-40SG-19-3 19025G, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPI-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-40FSG-19 19025GPB-2, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25SFA-19-3 19025E, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPI-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип ADS-25FSF-19 19025EPB-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-A, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-E, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-I, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26-B, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
БЪЛГАРСКИ
или Тип WA-24C19FS, произведен Asian Power Devices Inc.
или Тип WA-24C19FN, произведен Asian Power Devices Inc.
или Тип DA-24B19, произведен Asian Power Devices Inc.
Изходящо: 19 V
1,3 A
Условия на околната среда
Работни условия
Условия на съхранение
Размери
Тегло (без опаковката)
Температура
0 °C до 40 °C
Влажност
Под 80 %
Температура
-20 °C до 60 °C
Влажност
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка (мм)
698,1 x 410,9 x 209,4
Без стойка (мм)
698,1 x 317,5 x 76,9
Със стойка (кг)
5,2
Без стойка (кг)
4,7
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
*Консумацията на енергия в режим Включено се измерва съгласно стандарта за изпитателни тестове ENERGY STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон, максимална резолюция).
22
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
34WL500
Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.
Резолюция
Максимална резолюция
2560 x 1080 @ 75 Hz
Препоръчителна резолюция
2560 x 1080 @ 60 Hz
Източници на захранване
2,0 A
Номинална мощност
19 V
Консумация на енергия
(Обикновено)
Когато е включен: 28 W Обикн. (ENERGY STAR® стандарт)*
38 W Обикн. (Външно условие)**
В спящ режим ≤ 0,5 W
В изкл. режим ≤ 0,3 W
AC/DC адаптер
Тип ADS-45SN-19-3 19040G, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
или Тип LCAP21C, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26B-E, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
или Тип LCAP26B-A, произведен LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Изходящо: 19 V
2,1 A
Условия на околната среда
Работни условия
Условия на съхранение
Размери
БЪЛГАРСКИ
Дълбочина на цвета
Температура
0 °C до 40 °C
Влажност
Под 80 %
Температура
-20 °C до 60 °C
Влажност
Под 85 %
Размер на монитора (ширина x височина x дължина)
Със стойка (мм)
825,6 x 487,4 x 208,8
Без стойка (мм)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Тегло (без опаковката)
БЪЛГАРСКИ
24
Със стойка (кг)
6,9
Без стойка (кг)
5,9
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
*Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.
*Консумацията на енергия в режим Включено се измерва съгласно стандарта за изпитателни тестове ENERGY STAR®.
** Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон, максимална резолюция).
Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим, компютър)
HDMI
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
Поляритет (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Забележки
БЪЛГАРСКИ
Предварително настроен
режим
25
HDMI време (видео)
БЪЛГАРСКИ
Предварително
настроен режим
Хоризонтална честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Power LED (Индикатор на захранването)
26
Режим
LED цветност
В режим "On" (Вкл.)
Бяло (За няколко секунди)
В режим "Sleep" (Спящ)
Изкл.
Режим "Off" (Изкл.)
Изкл.
Забележки
Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Модел
Сериен номер
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising