LG | MH6535GIT | User guide | LG MH6535GIT Benutzerhandbuch

LG MH6535GIT Benutzerhandbuch
POLSKI
ČEŠTINA
SLOVENČINA
LATVIEŠU
EESTI
LIETUVIŲ
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
KUCHENKA MIKROFALOWA
Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie niniejszą
instrukcję obsługi.
MH653**** MH633****
(opcjonalnie, sprawdź specyfikację modelu)
www.lg.com
MFL69701117_01
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
Jak działają mikrofale?
Mikrofale stanowią formę energii, podobną do
fal radiowych, fal telewizyjnych i zwykłego światła
dziennego. Zwykle mikrofale rozchodzą się na
zewnątrz podczas przechodzenia przez atmosferę
i znikają bez śladu.
Jednak ta kuchenka jest wyposażona w magnetron, który służy do wykorzystania energii
niesionej przez mikrofale. Energia elektryczna
dostarczana do komory magnetronu służy do
wygenerowania energii mikrofalowej.
Mikrofale zostają wprowadzone do obszaru
gotowania przez otwory we wnętrzu kuchenki.
Wewnątrz kuchenki znajduje się taca. Mikrofale
nie przenikają przez metalowe ścianki kuchenki,
ale potrafią przenikać przez materiały takie, jak
szkło, porcelana i papier, czyli materiały, z których
wytwarza się naczynia przeznaczone do gotowania
w kuchence mikrofalowej.
Mikrofale nie podgrzewają naczyń kuchennych,
chociaż naczynia ostatecznie ulegają nagrzaniu
przez ciepło generowane przez żywność.
Bardzo bezpieczne urządzenie
Twoja kuchenka mikrofalowa to jedno
z najbezpieczniejszych urządzeń domowych. Po otwarciu drzwiczek kuchenka
automatycznie przestaje wytwarzać
mikrofale. Energia mikrofal zostaje
całkowicie przetworzona w ciepło, gdy
wniknie ona w pożywienie, nie pozostawiając żadnych „resztek” energii, które
mogłyby wyrządzić krzywdę podczas
jedzenia.
3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
8
PRZED UŻYCIEM
8
10
10
11
11
11
11
Rozpakowanie i montaż
Panel sterowania
Piktogramy na wyświetlaczu
Ustawianie zegara
Szybki start
Więcej/Mniej
Oszczędzanie energii
12 UŻYTKOWANIE
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Gotowanie na czas (Manualny tryb gotowania)
Poziomy mocy mikrofal
Grillowanie
Grillowanie kombi. Gotowanie
Blokada rodzicielska
Pieczenie
Popularne menu
Zmiękczanie i topienie
Rozmrażanie i gotowanie
Rozmrażanie inwerterowe
Instrukcje do menu Rozmrażania
inwerterowego
Jogurt
Podgrzewanie
18 WYPOSAŻENIE KUCHENKI
MIKROFALOWEJ
19 CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
I GOTOWANIE W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ
21 CZYSZCZENIE KUCHENKI
21 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SMART
DIAGNOSIS™
22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
3
Przed użyciem kuchenki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz przestrzegać ich, aby uniknąć ryzyka
wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz uszkodzenia ciała lub mienia podczas korzystania z kuchenki. Niniejsza instrukcja nie uwzględnia wszystkich możliwych warunków, jakie mogą wystąpić.
W przypadku wystąpienia problemów, których nie rozumiesz, zawsze kontaktuj się z przedstawicielem
serwisu lub z producentem.
OSTRZEŻENIE
Powyższy symbol oznacza zagrożenie bezpieczeństwa. Symbol ten ostrzega o potencjalnych zagrożeniach,
które mogą spowodować śmierć lub uszkodzenie ciała u Ciebie i innych osób. Wszystkie komunikaty o
bezpieczeństwie będą następowały po symbolu zagrożenia bezpieczeństwa i słowie „OSTRZEŻENIE” lub
„UWAGA”. Słowa te oznaczają:
OSTRZEŻENIE
Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
UWAGA
Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub mienia.
OSTRZEŻENIE
1.
N
ie próbuj modyfikować, regulować ani naprawiać drzwiczek, uszczelek drzwi, panelu sterowania, wyłączników bezpieczeństwa ani żadnej innej części kuchenki, gdy wymagałoby to demontażu
jakiejkolwiek osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.
ie włączaj
kuchenki, jeśli uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części kuchenki mikrofalowej są uszkodzone. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.
N
ꞏꞏ
W
przeciwieństwie do innych urządzeń, kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem o wysokim napięciu i wysokim natężeniu prądu elektrycznego.
iewłaściwe użytkowanie lub naprawa mogą spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną ilość
energii mikrofal lub porażenie prądem.
N
2.
Nie używaj kuchenki do osuszania. (np. poprzez wkładanie do niej mokrych gazet, ubrań, zabawek, urządzeń elektrycznych, zwierząt domowych, dzieci itp.)
ꞏꞏ Może to stać się przyczyną poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, takiego jak pożar, oparzenie
lub nagła śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
3.
U
rządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym czy z niepełnosprawnością umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy,
chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (
ałe)
zieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
M
ꞏꞏ
4.
D
N
iewłaściwe użytkowanie może spowodować szkody, takie jak pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.
Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci należy trzymać z dala od
urządzenia.
ꞏꞏ
Mogą ulec poparzeniu.
POLSKI
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W
PRZYSZŁOŚCI
4
5.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Płyny i inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować. Przed rozpoczęciem gotowania lub rozmrażania usuń z żywności plastikowe opakowanie. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach żywność podczas podgrzewania
lub gotowania powinna być przykryta folią z tworzywa sztucznego.
6.
7.
ꞏꞏ
Mogą popękać.
ꞏꞏ
Niewłaściwe użycie może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki i akcesoriów lub spowodować
Upewnij się, że używasz odpowiednich akcesoriów w każdym trybie roboczym.
iskrzenie i pożar.
Dzieciom nie należy pozwalać bawić się akcesoriami ani zwisać z klamki.
ꞏꞏ
Mogą wyrządzić sobie krzywdę.
N
8.
niebezpieczne jest, aby ktokolwiek inny niż osoba kompetentna wykonywał jakiekolwiek
czynności serwisowe lub naprawcze obejmujące demontaż osłony, która zapewnia ochronę przed
działaniem energii mikrofal.
9.
dy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z kuchenki tylko pod
nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.
10.
ie włączaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki prawidłowo zamykały się oraz aby nie było żadnych uszkodzeń: (1) drzwiczek (wygięcie), (2) zawiasów i
zatrzasków (złamania, poluzowanie), (3) uszczelek drzwiczek i powierzchni uszczelniających.
G
N
ꞏꞏ
J
Może to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej.
11. eśli drzwiczki lub uszczelnienie drzwiczek jest uszkodzone, kuchenki nie wolno używać, dopóki nie
zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.
12.
13.
U
rządzenie jest dostarczane z zestawem przedłużającym lub z przenośnym elektrycznym urządzeniem wyjściowym. Zestaw przedłużający na przenośnym elektrycznym urządzeniu wyjściowym
należy umieścić tak, aby nie był narażony na rozprysk lub przenikanie wilgoci.
Dzieciom wolno pozwalać na korzystanie z kuchenki bez nadzoru jedynie wtedy, gdy udzielono
im odpowiednich instrukcji, aby potrafiły bezpiecznie korzystać z kuchenki i rozumiały zagrożenia
wynikające z niewłaściwego użytkowania.
U
14.
rządzenie i jego łatwo dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować
ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować
się z dala od kuchenki, chyba że są stale pod nadzorem.
15.
rządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać
elementów grzejnych znajdujących się wewnątrz kuchenki.
16.
U
Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może
doprowadzić do potłuczenia szkła
UWAGA
1.
Nie można eksploatować kuchenki przy otwartych drzwiczkach, z powodu blokad bezpieczeństwa
wbudowanych w mechanizm drzwiowy. Ważne jest, aby nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
ꞏꞏ
2.
M
Bloka-
oże to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej. (
dy bezpieczeństwa automatycznie wyłączają każdą funkcję gotowania po otwarciu drzwiczek.)
N
ie umieszczaj żadnych przedmiotów (takich jak ręczniki kuchenne, serwetki itp.) między powierzchnią przednią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się żywności lub
pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ꞏꞏ
3.
Może to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej.
szego czasu gotowania lub podgrzewania.
N
admiernie długie gotowanie może doprowadzić do zapalenia się żywności i w konsekwencji uszkodzenia kuchenki.
Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej,
ꞏꞏ Unikaj stosowania pojemników o prostych ściankach i z wąską szyjką.
ꞏꞏ Nie przegrzewaj.
ꞏꞏ Wymieszaj płyn przed umieszczeniem pojemnika w kuchence i ponownie po minięciu połowy czasu
podgrzewania.
ꞏꞏ
Po podgrzaniu pozostaw go w kuchence na krótki czas; dokładnie wymieszaj lub wstrząśnij i
sprawdź temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń (zwłaszcza zawartość butelek i słoiczków
dla niemowląt).
Z
ꞏꞏ achowaj ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może
spowodować opóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
5.
Wylot powietrza znajduje się u góry, u dołu lub z boku kuchenki. Nie blokuj wylotu.
ꞏꞏ Może to spowodować uszkodzenie kuchenki i złe rezultaty gotowania.
6.
N
ie uruchamiaj kuchenki, gdy jest pusta. Najlepiej zostawić w kuchence szklankę wody, gdy nie
jest używana.
oda będzie bezpiecznie absorbować całą energię mikrofal, jeśli kuchenka zostanie przypadkowo uruchomiona.
ꞏꞏ
7.
N
12.
13.
S
U
M
ogą się rozgrzać i zwęglić. W szczególności metalowe przedmioty mogą zapalić się łukiem elektrycznym, co może spowodować poważne uszkodzenia.
Mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować iskrzenie i/lub pożar podczas gotowania.
N
ie płucz tacki i rusztu w wodzie zaraz po gotowaniu.
dzenie.
Może to spowodować pęknięcie lub uszko-
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
Pamiętaj o ustawieniu kuchenki tak, aby front drzwiczek znajdował się co najmniej 8 cm za krawędzią powierzchni, na której kuchenka stoi, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia urządzenia.
ꞏꞏ
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie ciała i kuchenki.
ꞏꞏ
Mogą ulec rozsadzeniu.
Przed gotowaniem przekłuj skórkę ziemniaków, jabłek lub innych owoców lub warzyw.
N
J
ie gotuj jaj w skorupkach. ajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie wolno podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
ꞏꞏ
14.
Z
Nie używaj produktów z makulatury.
ꞏꞏ
11.
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować eksplozję lub pożar.
N
ꞏꞏ
10.
I
ie używaj pojemników drewnianych i ceramicznych, które posiadają metalowe wkłady (na przykład ze złota lub srebra). awsze usuwaj metalowe zakrętki.
żywaj tylko takich naczyń, które
są odpowiednie do użycia w kuchenkach mikrofalowych. tosowanie metalowych pojemników na
żywność i napoje nie jest dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
ꞏꞏ
9.
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
ie gotuj jedzenia owiniętego w papierowe ręczniki, chyba że książka kucharska zawiera takie
instrukcje. nie używaj do gotowania gazet zamiast papierowych ręczników.
ꞏꞏ
8.
W
W jajku wzrasta ciśnienie, powodując jego pęknięcie.
Nie próbuj smażenia w głębokim tłuszczu w kuchence mikrofalowej.
POLSKI
Uupewnij się, że czas gotowania jest ustawiony prawidłowo – małe ilości jedzenia wymagają krót-
ꞏꞏ
4.
5
6
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ꞏꞏ
J
Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego płynu.
15. eżeli zauważysz lub wyczujesz dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw
drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomienie.
ꞏꞏ
16.
Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy uważać na
kuchenkę z uwagi na możliwość wystąpienia zapłonu.
ꞏꞏ
17.
spowodować pożar.
T
N
Ponieważ mogą być gorące, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, chyba że masz na sobie grube
rękawice kuchenne.
Kuchenkę należy regularnie czyścić, a wszelkie resztki jedzenia należy usuwać.
ꞏꞏ
19.
Podgrzewane jedzenie może ulec rozlaniu na skutek przedziurawienia pojemnika, co również może
emperatura łatwo dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie pracuje.
ie
dotykaj drzwiczek kuchenki, obudowy zewnętrznej, obudowy tylnej, wnętrza kuchenki, akcesoriów
i naczyń podczas pracy w trybie grillowania, w trybie konwekcyjnym i w trybie automatycznym.
Przed opróżnieniem kuchenki upewnij się, że nie są one gorące.
ꞏꞏ
18.
Może to spowodować poważne uszkodzenia, takie jak pożar lub porażenie prądem.
Brak dbałości o czystość kuchenki może prowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni, co może
negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
Używaj tylko sondy do pomiaru temperatury zalecanej dla tej kuchenki.
ꞏꞏ
W
przypadku nieodpowiedniej sondy do pomiaru temperatury nie można stwierdzić, czy temperatura jest odpowiednia.
T
ꞏꞏ en model nie został wyposażony w sondę do pomiaru temperatury.
20.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i w miejscach o podobnym charakterze, np.:
Pomieszczenia socjalne dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy;
ꞏꞏ Dom wiejski;
ꞏꞏ Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania;
ꞏꞏ Pensjonaty i podobne placówki.
ꞏꞏ
21.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i osoby z ograniczonymi zdolnościa-
mi fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
zieci nie mogą bawić
się tym urządzeniem. zyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają ukończone 8 lat i są nadzorowane.
C
K
D
S
22.
uchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania posiłków i napojów. uszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie wkładek ocieplających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może
prowadzić do ryzyka wystąpienia obrażeń, zapłonu lub pożaru.
23.
rządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
24.
U
W przypadku przygotowywania popcornu, postępuj zgodnie z dokładnymi wskazówkami podanymi przez producenta. Nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas przygotowywania popcornu.
Jeśli popcorn nie będzie gotowy po upływie sugerowanego czasu, przerwij gotowanie. Nigdy nie
używaj brązowych papierowych toreb do przygotowywania popcornu. Nigdy nie próbuj podgrzewać resztek ziaren.
ꞏꞏ
25.
Nadmierne podgrzewanie może spowodować zapalenie się kukurydzy.
Urządzenie musi być uziemione.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
7
wym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, postępuj w następujący sposób:
Przewód koloru NIEBIESKIEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą N
lub kolorem CZARNYM.
Przewód koloru BRĄZOWEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L
lub kolorem CZERWONYM.
Przewód koloru ZIELONO-ŻÓŁTEGO lub ZIELONEGO musi być podłączony
.
do zacisku oznaczonego literą G lub
Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
ꞏꞏ
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenia elektryczne.
ꞏꞏ
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
ꞏꞏ
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytkowania jako wolnostojąca.
Używaj tylko takich naczyń, które są odpowiednie do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
27. Tej kuchenki nie należy używać do komercyjnych celów gastronomicznych.
26.
28.
29.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce.
Podłączenie można wykonać dzięki dostępowi do wtyczki lub umieszczeniu przełącznika w stałym
okablowaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi okablowania.
ꞏꞏ
30.
Użycie niewłaściwej wtyczki lub przełącznika może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Drzwiczki lub powierzchnia zewnętrzna mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, gdy urządzenie pracuje.
Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
32. Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę
31.
sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
Uutrzymuj czystość wewnątrz i na zewnątrz kuchenki. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia kuchenki można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie Kuchenki Mikrofalowej”.
34. Postępuj zgodnie z ustalonymi wymaganiami instalacyjnymi, w przeciwnym razie wpływ ciepła
33.
może stanowić niebezpieczeństwo.
Nie należy używać odkurzacza parowego.
Przestroga – gorąca powierzchnia
36.
Ten symbol oznacza, że powierzchnie mogą się nagrzewać podczas używania.
37. Nie umieszczaj na produkcie przedmiotów (książki, pudełka itp.). Produkt może się przegrzać lub
35.
zapalić. Przedmiot może też spaść, powodując obrażenia u osób.
38.
Gorąco zalecamy, aby użytkownicy nie dotykali takich powierzchni podczas użytkowania, aby
uniknąć ryzyka poparzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obszar bardzo blisko otworów wentylacyjnych.
POLSKI
Przewody w kablu zasilającym są zabarwione zgodnie z poniższymi kodami:
Niebieski - Neutralny
BRĄZOWY - Pod napięciem
ZIELONO-ŻÓŁTY - Uziemienie
Ponieważ kolory przewodów w kablu zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać koloro-
8
PRZED UŻYCIEM
PRZED UŻYCIEM
Rozpakowanie i montaż
Wykonując podstawowe czynności opisane na tych dwóch stronach, możesz szybko sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. Zwróć szczególną uwagę na wytyczne dotyczące montażu kuchenki. Rozpakowując kuchenkę, należy koniecznie usunąć wszystkie akcesoria i materiały opakowaniowe. Sprawdź, czy
Twoja kuchenka nie została uszkodzona podczas transportu.
1 Rozpakuj kuchenkę i ustaw ją na płaskiej powierzchni.
Szklana taca
Obrotowy pierścień
Ruszt
Płat z miki
Wał obrotowego
stołu
*Nie wyjmować
Płat z miki
UWAGA
ꞏꞏ Nie usuwaj płata z miki (srebrna płytka) z wnętrza kuchenki.
Płat z miki służy do ochrony komponentów generujących mikrofale przed odpryskami żywności.
2 Ustaw kuchenkę w wybranym miejscu na wysokości powyżej
85 cm, ale upewnij się, że od góry pozostaje co najmniej
20 cm miejsca, a także 20 cm z tyłu, z prawej i lewej strony – dla
właściwej wentylacji. Front kuchenki powinien znajdować się co
najmniej 8 cm od krawędzi powierzchni, aby zapobiec przewróceniu kuchenki.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Wylot powietrza znajduje się u dołu lub z boku kuchenki. Blokowanie wylotu może spowodować uszkodzenie kuchenki.
Jeśli korzystasz z kuchenki mikrofalowej w zamkniętej przestrzeni lub szafie, przepływ powietrza w celu chłodzenia produktu
może być gorszy. Może to spowodować niższą wydajność i skrócenie żywotności.
Jeśli to możliwe, używaj kuchenki mikrofalowej na blacie.
UWAGA
ꞏꞏ Tej kuchenki nie należy używać do komercyjnych celów gastronomicznych.
3 Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka ściennego. Upewnij się, że kuchenka jest jedynym
urządzeniem podłączonym do gniazdka. Jeśli kuchenka nie działa prawidłowo, odłącz ją od gniazdka
elektrycznego, a następnie podłącz z powrotem.
PRZED UŻYCIEM
5 Napełnij pojemnik nadający się do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych 300 ml wody. Umieść go na szklanej tacy i zamknij drzwiczki kuchenki.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do rodzaju pojemnika,
którego używasz, zapoznaj się z rozdziałem Wyposażenie kuchenki mikrofalowej.
6 Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ oraz przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ, aby ustawić czas gotowania na 30 sekund.
7 WYŚWIETLACZ zacznie odliczać 30 sekund.
Kiedy osiągnie 0, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Otwórz drzwiczki
kuchenki i sprawdź temperaturę wody.
Jeśli kuchenka działa, woda powinna być ciepła.
Podczas wyjmowania pojemnika należy zachować ostrożność, ponieważ może być gorący.
Kuchenka jest już zamontowana
8 Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
9 Działanie przycisków może być utrudnione w następujących
okolicznościach:
ꞏꞏ Naciśnięto tylko zewnętrzny obszar przycisku.
ꞏꞏ Przycisk jest wciskany paznokciem lub czubkiem palca.
UWAGA
ꞏꞏ Nie używaj gumowych rękawic ani rękawiczek jednorazowych.
ꞏꞏ Po wyczyszczeniu panelu sterowania mokrym ręcznikiem usuń z niego wilgoć.
10 Ustawiony czas gotowania powinien być krótszy niż w standardowej kuchence mikrofalowej (700 W,
800 W) ze względu na stosunkowo wysoką moc wyjściową produktu. Nadmierne nagrzewanie się
produktu może spowodować zawilgocenie drzwiczek.
POLSKI
4 Otwórz drzwiczki kuchenki, pociągając za uchwyt w drzwiczkach.
Połóż obrotowy pierścień wewnątrz kuchenki i umieść na nim
szklaną tacę.
9
10
PRZED UŻYCIEM
Panel sterowania
Część
8
1
2
3
4
1
TRYB GOTOWANIA
Zobacz strona 12 „Gotowanie na czas”
Zobacz strona 13 „Grillowanie”
Zobacz strona 13 „Grillowanie kombi. Gotowanie”
2
ROZMRAŻANIE INWERTEROWE
Zobacz strona 16 „Rozmrażanie inwerterowe”
3
JOGURT / PODGRZEWANIE
Zobacz strona 17 „Jogurt”
Zobacz strona 17 „Podgrzewanie”
4
GOTOWANIE INWERTEROWE
Gotowanie inwerterowe pozwala gotować
większość ulubionych potraw, wybierając rodzaj
żywności i wagę.
Zobacz strona 14 „Pieczenie”
Zobacz strona 15 „Popularne menu”
Zobacz strona 15 „Zmiękczanie i topienie”
Zobacz strona 16 „Rozmrażanie i gotowanie”
5
WIĘCEJ / MNIEJ
ꞏꞏ Wybierz menu gotowania.
ꞏꞏ Ustaw czas gotowania i wagę.
ꞏꞏ Podczas gotowania w trybie automatycznym
i manualnym można w dowolnym momencie
wydłużyć lub skrócić czas gotowania, naciskając
ten przycisk (z wyjątkiem trybu rozmrażania).
5
6
7
6
ZATRZYMAJ / SKASUJ
ꞏꞏ Zatrzymuje i kasuje wszystkie wpisy oprócz pory dnia.
Piktogramy na wyświetlaczu
7
URUCHOM / POTWIERDŹ
ꞏꞏ Aby rozpocząć gotowanie w wybranym trybie,
naciśnij przycisk jeden raz.
ꞏꞏ Funkcja szybkiego startu pozwala ustawić
30 sekundowe przerwy w gotowaniu z WYSOKĄ
mocą po naciśnięciu przycisku URUCHOM/POTWIERDŹ.
8
SMART DIAGNOSIS
Przytrzymaj mikrofon telefonu przy tej ikonie
podczas rozmowy z personelem centrum serwisowego. Pomoże to w zdiagnozowaniu problemów
z kuchenką mikrofalową podczas połączenia z
centrum serwisowym.
Ikona
Ikona trybu gotowania mikrofalami.
Ikona wyboru Więcej/Mniej.
Ikona trybu grillowania.
Ikona wyboru Rozpocznij gotowanie.
Ikona trybu grillowania kombi.
Ikona wyboru mocy wyjściowej.
Ikona trybu gotowania inwerterowego.
Ikona wyboru wagi.
Ikona trybu rozmrażania inwerterowego.
PRZED UŻYCIEM
Ustawianie zegara
Przykład: Aby ustawić 11:11
1. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ,
aby potwierdzić
wyświetlacz zegara
12H. (Możesz nacisnąć
+, aby wybrać tryb
24-godzinny)
2. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „11:”.
Podczas gotowania w trybie SZYBKI START można przedłużyć czas gotowania do 99 minut i 59
sekund, naciskając kilkakrotnie przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Więcej/Mniej
Za pomocą przycisków i można wydłużyć lub
skrócić czas gotowania w programie GOTOWANIE
NA CZAS. Naciśnięcie wydłuża czas gotowania
o 10 sekund za każdym naciśnięciem. Naciśnięcie
skraca czas gotowania o 10 sekund za każdym
naciśnięciem. Maksymalny możliwy czas to
99 minut i 59 sekund.
Przykład: Aby zmienić czas gotowania w trybie Gotowanie inwerterowe (np. Zapiekanka ziemniaczana
1,5 kg) na dłuższy lub krótszy:
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
3. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
4. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„11:11”.
2. Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „2”.
5. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
3. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „2-4”.
UWAGA
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
ꞏꞏ Jeśli chcesz ustawić zegar ponownie lub zmienić
opcje, musisz odłączyć i ponownie podłączyć
zasilacz.
ꞏꞏ Jeśli nie chcesz korzystać z trybu zegara, po podłączeniu kuchenki naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/
SKASUJ.
Szybki start
Funkcja SZYBKI START pozwala ustawić 30 sekundowe przerwy w gotowaniu z WYSOKĄ mocą po
dotknięciu przycisku URUCHOM/POTWIERDŹ.
Przykład: Ustaw 2 minuty gotowania z dużą mocą
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Wybierz 2 minuty przy
wysokiej mocy.
Naciśnij czterokrotnie przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. Kuchenka uruchomi się przed zakończeniem czwartego naciśnięcia.
5. Naciśnij lub . Pozostały czas wydłuży
się lub skróci o
10 sekund.
Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii polega na wyłączaniu
wyświetlacza. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy
kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie gotowości, a wyświetlacz zgaśnie.
UWAGA
ꞏꞏ Podczas korzystania z trybu zegara, wyświetlacz
pozostaje włączony.
POLSKI
Gdy kuchenka zostanie włączona po raz pierwszy
lub po przywróceniu zasilania, cyfry na wyświetlaczu powrócą do „12H”.
11
12
UŻYTKOWANIE
UŻYTKOWANIE
Gotowanie na czas
(Manualny tryb gotowania)
Ta funkcja pozwala gotować produkty spożywcze
przez pożądany czas. Dostępnych jest 5 poziomów
mocy. Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić moc
800 W na żądany czas.
Przykład: Gotowanie z mocą 800 W przez 5 minut i
30 sekund:
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
Poziomy mocy mikrofal
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada pięć poziomów mocy, co zapewnia maksymalną elastyczność
i kontrolę nad gotowanymi potrawami. Tabela
obok zawiera informacje, jakie potrawy można
przygotowywać na każdym z poziomów mocy.
ꞏꞏ W sąsiednim wykazie pokazano ustawienia poziomu mocy kuchenki.
Wykaz poziomu mocy mikrofal
Poziom
mocy
Zastosowanie
ꞏꞏ Gotowanie wody.
2. Naciskaj TRYB GOTOWANIA, aż na wyświetlaczu pojawi się
„1000 W”.
(Informuje to o ustawieniu kuchenki na
moc 1000 W, chyba że
wybrano inne ustawienie mocy.)
ꞏꞏ Przyrumienianie mielonej wołowiny.
Wysoka ꞏꞏ Robienie cukierków.
moc
ꞏꞏ Gotowanie kawałków drobiu, ryb i
1000 W
warzyw.
ꞏꞏ Gotowanie delikatnych kawałków
mięsa.
ꞏꞏ Podgrzewanie ryżu, makaronu i
warzyw.
800 W
3. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„800 W”.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
5. Wprowadź wartość
5 minut i 30 sekund,
naciskając +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „5:30”.
ꞏꞏ Podgrzewanie kanapek.
ꞏꞏ Gotowanie jajek, mleka i potraw z
serem.
ꞏꞏ Pieczenie ciast i pieczywa.
600 W
UWAGA
ꞏꞏ Jeśli nie wybierzesz poziomu mocy, kuchenka będzie działała z WYSOKĄ mocą. Aby ustawić gotowanie Z WYSOKĄ MOCĄ, pomiń krok 3 powyżej.
ꞏꞏ Topienie czekolady.
ꞏꞏ Gotowanie cielęciny.
ꞏꞏ Gotowanie całej ryby.
ꞏꞏ Gotowanie puddingów i kremów.
ꞏꞏ Rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców
morza.
400 W
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat Koniec. Komunikat pozostanie na wyświetlaczu, a sygnał dźwiękowy będzie rozlegał się
co minutę, aż do otwarcia drzwiczek lub naciśnięcia dowolnego przycisku.
ꞏꞏ Szybkie podgrzewanie przygotowanych potraw.
ꞏꞏ Gotowanie mniej delikatnych kawałków mięsa.
ꞏꞏ Gotowanie kotletów wieprzowych i
pieczeni.
ꞏꞏ Ogrzewanie schłodzonych owoców.
ꞏꞏ Zmiękczanie masła.
200 W
ꞏꞏ Utrzymywanie ciepła zapiekanek i
głównych potraw.
ꞏꞏ Zmiękczanie masła i serka śmietankowego.
UŻYTKOWANIE
13
Grillowanie kombi. Gotowanie
Ta funkcja pozwala szybko uzyskać brązowe i chrupiące potrawy. Nie ma potrzeby podgrzewania.
Kuchenka posiada funkcję gotowania kombinowanego, która umożliwia gotowanie potraw z
użyciem grzałki i mikrofal.
Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka
i akcesoria są bardzo gorące.
Przykład: Zaprogramuj kuchenkę na niską moc
300 W i tryb kombi na czas 25 minut
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
Przykład: Grillowanie przez 5 minut i 30 sekund
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Naciskaj TRYB GOTOWANIA, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Co-1”.
2. Naciskaj TRYB
GOTOWANIA, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „GrIL”.
3. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Co-2”.
3. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
4. Wprowadź wartość
5 minut i 30 sekund,
naciskając +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „5:30”.
5. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„25:00”.
5. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Podczas gotowania
można nacisnąć + / -,
aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania.
Zachowaj ostrożność
podczas wyjmowania
potrawy, ponieważ pojemnik będzie gorący!
UWAGA
ꞏꞏ Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po
gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ
kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.
UWAGA
ꞏꞏ Ta funkcja pozwala szybko uzyskać brązowe i
chrupiące potrawy.
ꞏꞏ Aby uzyskać najlepszy rezultat, użyj
następujących akcesoriów.
Ruszt
UWAGA
ꞏꞏ Kuchenka posiada funkcję gotowania kombinowanego, która umożliwia gotowanie potraw z
użyciem grzałki i mikrofal.
Zwykle oznacza to, że gotowanie zajmuje mniej
czasu.
ꞏꞏ W trybie grill kombi możesz ustawić trzy rodzaje
poziomów mocy mikrofal (Co-1: 200 W, Co-2: 300 W,
Co-3: 400 W).
ꞏꞏ Ta funkcja pozwala szybko uzyskać brązowe i
chrupiące potrawy.
ꞏꞏ Aby uzyskać najlepszy rezultat, użyj
następujących akcesoriów.
Ruszt
POLSKI
Grillowanie
14
UŻYTKOWANIE
Blokada rodzicielska
Pieczenie
Jest to wyjątkowa funkcja zabezpieczająca, która
zapobiega niepożądanemu uruchomieniu kuchenki. Po ustawieniu BLOKADY RODZICIELSKIEJ nie
można gotować.
Menu kuchenki zostało wstępnie zaprogramowane
tak, aby automatycznie piec potrawy. Poinformuj
kuchenkę, czego chcesz oraz jaka ilość produktu
znajduje się w środku. Następnie pozwól kuchence
mikrofalowej upiec potrawę.
Przykład: Aby ustawić BLOKADĘ RODZICIELSKĄ
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
Przykład: Aby przygotować 0,3 kg pieczonych warzyw
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk ZATRZYMAJ/
SKASUJ do czasu,
aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat
„Loc” i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
2. Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „1”.
3. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „1-6”.
Jeśli zegar był już ustawiony, godzina pojawi się
na wyświetlaczu po upływie 1 sekundy.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Jeśli BLOKADA RODZICIELSKA było już ustawione,
gdy dotkniesz innego przycisku, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „Loc”. Możesz anulować
BLOKADĘ RODZICIELSKĄ zgodnie z poniższą procedurą.
5. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„0.3 kg”.
Przykład: Aby wyłączyć BLOKADĘ RODZICIELSKĄ
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk ZATRZYMAJ/
SKASUJ do czasu, aż
komunikat „Loc” zniknie z
wyświetlacza.
Po wyłączeniu BLOKADY RODZICIELSKIEJ kuchenka będzie działała normalnie.
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
uwaga
ꞏꞏ Gotując pieczeń, użyj rusztu do pieczenia, jeśli go
masz.
UŻYTKOWANIE
15
Zmiękczanie i topienie
Menu kuchenki zostało wstępnie zaprogramowane tak, aby automatycznie gotować potrawy.
Poinformuj kuchenkę, czego chcesz oraz jaka ilość
produktu znajduje się w środku. Następnie pozwól
kuchence mikrofalowej ugotować potrawę.
Do zmiękczania / topienia produktów spożywczych
kuchenka wykorzystuje niską moc – patrz poniższa
tabela.
Przykład: Aby ugotować 0,3 kg ryżu/makaronu
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „2”.
3. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „2-6”.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
5. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„0.3 kg”.
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Przykład: Aby stopić 0,2 kg czekolady
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „3”.
3. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „3-4”.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
5. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„0.2 kg”.
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
POLSKI
Popularne menu
16
UŻYTKOWANIE
Rozmrażanie i gotowanie
Menu kuchenki zostało wstępnie zaprogramowane tak, aby automatycznie gotować potrawy.
Poinformuj kuchenkę, czego chcesz oraz jaka ilość
produktu znajduje się w środku. Następnie pozwól
kuchence mikrofalowej ugotować potrawę.
Przykład: Aby przygotować 0,3 kg nuggetsów z kurczaka
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
Rozmrażanie inwerterowe
Kuchenka posiada cztery sekwencje rozmrażania.
Funkcja Rozmrażanie inwerterowe to najlepsza
metoda rozmrażania mrożonek. Przewodnik po
gotowaniu pokaże Ci, która sekwencja rozmrażania jest zalecana dla rozmrażanego produktu.
Dla zapewnienia większej wygody, funkcja Rozmrażanie inwerterowe jest wyposażona we wbudowany mechanizm dźwiękowy, który przypomina o konieczności sprawdzenia, przewrócenia, oddzielenia
lub zmiany ułożenia produktów, w celu uzyskania
najlepszych wyników rozmrażania. Dostępne są
cztery różne poziomy rozmrażania.
(MIĘSO /DRÓB / RYBA / CHLEB)
2. Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „4”.
Przykład: Aby rozmrozić 1,2 kg mięsa
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
3. Naciskaj +, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „4-3”.
2. Naciskaj przycisk
ROZMRAŻANIE INWERTEROWE, aż na
wyświetlaczu pojawi
się „dEF1”.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
3. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„1.2 kg”.
5. Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się
„0.3 kg”.
6. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
4. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
UWAGA
Naciśnięcie przycisku URUCHOM/POTWIERDŹ
spowoduje, że wyświetlacz zacznie odliczać czas
rozmrażania.
W czasie cyklu rozmrażania kuchenka wyemituje
sygnał dźwiękowy.
Po sygnale otwórz drzwiczki, usuń wszystkie kawałki, które się rozmroziły i obróć pozostałe.
Zamrożone kawałki włóż z powrotem do kuchenki
i naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ, aby
wznowić cykl rozmrażania.
ꞏꞏ Ryby, skorupiaki, mięso i drób wyjmij z oryginalnego papieru opakowaniowego lub opakowania
z tworzywa sztucznego. W przeciwnym razie opakowanie będzie utrzymywać parę i soki w pobliżu
żywności, co może spowodować ugotowanie jej
zewnętrznej powierzchni.
ꞏꞏ Umieść żywność w płytkim pojemniku lub na
ruszcie, aby płyny mogły odciekać.
ꞏꞏ Po wyjęciu z kuchenki produkty powinny być
nieco lodowate pośrodku.
ꞏꞏ Długość czasu rozmrażania zależy od tego, jak
mocno produkt jest zamrożony.
ꞏꞏ Kształt opakowania wpływa na szybkość rozmrażania żywności. W płytkich naczyniach produkty
rozmrażają się szybciej.
ꞏꞏ W zależności od kształtu produktu można rozmrozić go bardziej lub mniej.
UŻYTKOWANIE
Instrukcje do menu Rozmrażania inwerterowego
Rozmrażany produkt
Wołowina
Mielona wołowina, Okrągły stek,
Kostki na gulasz, Stek z polędwicy,
Mięso duszone z warzywami, Pieczone żeberka, Pieczeń z krzyżowej,
Pieczeń, Kotlety mielone
MIĘSO
(dEF1)
0,1-4,0 kg
Jogurt
Ta funkcja umożliwia ugotowanie jogurtu po naciśnięciu przycisku JOGURT / PODGRZEWANIE.
Przykład: Aby ugotować 0,6 kg jogurtu
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
2. Naciskaj przycisk
JOGURT / PODGRZEWANIE, aż na wyświetlaczu pojawi się „1”.
Jagnięcina
Kotlety, Rolada pieczona
Wieprzowina
Kotlety, Hot-dogi, Żeberka, Żeberka
w stylu wiejskim
Rolada pieczona, Kiełbaska
3. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat
„5h00”.
Cielęcina
Bitki (0,5 kg, grubość 20 mm)
Po sygnale dźwiękowym odwróć
rozmrażane produkty.
Po rozmrożeniu odstaw na 5-15
minut.
Drób
Cały, Kawałki, Pierś (bez kości)
DRÓB
(dEF2)
0,1-4,0 kg
Kura
Cała
Indyk
Pierś
Po sygnale dźwiękowym odwróć
rozmrażane produkty.
Po rozmrożeniu odstaw na 30-60
minut.
Podgrzewanie
Funkcja Podgrzewanie pozwala utrzymać żywność
w temperaturze serwowania. Zawsze zaczynaj od
gorącej żywności. Używaj wyposażenia kuchenki
mikrofalowej.
Przykład: Ręczne Podgrzewanie
Aby podgrzewać żywność na wysokim poziomie
przez 90 minut.
1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
Ryba
Filet, Całe steki
RYBA
(dEF3)
0,1-4,0 kg
CHLEB
(dEF4)
0,1-0,5 kg
2. Naciskaj przycisk
JOGURT / PODGRZEWANIE, aż na wyświetlaczu pojawi się „2”.
Skorupiaki
Mięso kraba, Ogony homara,
Krewetki, Przegrzebki Po sygnale
dźwiękowym odwróć rozmrażane
produkty.
Po rozmrożeniu odstaw na 5-10
minut.
Krojony chleb, Bułki, Bagietki itp.
Oddziel plasterki i umieść je na
papierowym ręczniku lub płaskim
talerzu.
Po sygnale dźwiękowym odwróć
rozmrażane produkty.
Po rozmrożeniu odstaw na 1-2
minuty.
3. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.
Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat
„1h30”.
UWAGA
ꞏꞏ Produkty chrupkie (ciasta, placki, ciastka z owocami itp.) powinny być odkryte podczas działania
funkcji Podgrzewanie.
ꞏꞏ Produkty wilgotne powinny być przykryte folią
lub pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej.
ꞏꞏ Ilość jedzenia jest odpowiednia na 1-3 porcje.
POLSKI
Kategoria
17
18
WYPOSAŻENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
WYPOSAŻENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Nigdy nie używaj naczyń metalowych lub z metalowym wykończeniem w trybie mikrofal
Metal nie przepuszcza mikrofal. Mikrofale odbijają się od wszelkich metalowych przedmiotów w kuchence
i powodują powstanie łuku elektrycznego – niebezpiecznego zjawiska przypominającego błyskawicę. Większość żaroodpornych niemetalowych naczyń kuchennych można bezpiecznie używać w kuchence. Jednak
niektóre z nich mogą zawierać materiały, które czynią je nieodpowiednimi do stosowania w kuchence
mikrofalowej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące konkretnego naczynia, istnieje prosty sposób
na sprawdzenie, czy można używać go w kuchence mikrofalowej.
Umieść naczynie obok szklanej miski wypełnionej wodą i użyj funkcji mikrofal. Uruchom kuchenkę z
WYSOKĄ mocą na 1 minutę. Jeśli woda się nagrzeje, ale naczynie pozostanie chłodne w dotyku, można go
bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej. Natomiast jeśli woda nie zmieni temperatury, ale naczynie
się nagrzeje, oznacza to, że mikrofale zostały pochłonięte przez naczynie i nie można bezpiecznie używać
go w funkcji mikrofalowej. Prawdopodobnie masz w swojej kuchni wiele naczyń, których można używać w
kuchence mikrofalowej. Przeczytaj poniższą listę.
Talerze płytkie
Wiele rodzajów zastawy stołowej można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości należy zapoznać się z literaturą producenta lub przeprowadzić test mikrofalowy. Nie podgrzewaj talerzy,
które posiadają jakiekolwiek malowane dekoracje. Jeśli farba zawiera metal, pojawi się łuk elektryczny.
Naczynia szklane
Naczynia szklane, które są żaroodporne, można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Obejmuje to wszystkie marki naczyń żaroodpornych ze szkła hartowanego. Nie należy jednak używać delikatnych naczyń szklanych, takich jak szklanki lub kieliszki do wina, ponieważ mogą ulec stłuczeniu podczas
podgrzewania jedzenia.
Plastikowe pojemniki do przechowywania
Mogą być używane do krótkiego podgrzewania żywności. Nie należy ich jednak używać, gdy żywność
wymaga znacznego czasu podgrzewania, ponieważ gorąca potrawa może ostatecznie wypaczyć lub stopić
plastik.
Papier
Papierowe talerze i pojemniki są wygodne i bezpieczne w użyciu przy korzystaniu z funkcji mikrofal pod
warunkiem, że czas gotowania jest krótki, a gotowana żywność ma niską zawartość tłuszczu i wilgoci.
Papierowe ręczniki również są bardzo przydatne do owijania żywności i do wyściełania blach do pieczenia,
gdy przygotowywane są tłuste produkty, takie jak bekon. Zasadniczo należy unikać kolorowego papieru,
ponieważ barwniki mogą zabarwić żywność. Niektóre produkty z papieru pochodzącego z recyklingu
mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować wyładowanie łukowe lub pożar, gdy zostaną
użyte w kuchence mikrofalowej.
Plastikowe torebki do gotowania
Jeżeli torebki zostały wyprodukowane specjalnie do gotowania, można je bezpiecznie stosować w kuchence
mikrofalowej. Należy jednak pozostawić w torebce szczelinę, aby mogła z niej uciekać para. Nigdy nie używaj
zwykłych plastikowych torebek do gotowania przy użyciu funkcji mikrofal, ponieważ stopią się i popękają.
Plastikowe naczynia do kuchenek mikrofalowych
Dostępne są naczynia do kuchenek mikrofalowych w wielu kształtach i rozmiarach. W większości przypadków prawdopodobnie możesz używać naczyń, które masz już w kuchni – bez konieczności inwestowania w
nowy sprzęt kuchenny.
Wyroby garncarskie, kamionkowe i ceramiczne
Pojemniki wykonane z tych materiałów zwykle można stosować w funkcji mikrofalowej, ale należy najpierw przeprowadzić test.
UWAGA
ꞏꞏ Niektóre naczynia o wysokiej zawartości ołowiu lub żelaza nie nadają się do gotowania.
ꞏꞏ Naczynia należy sprawdzać, aby mieć pewność, że są odpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ
19
Pilnowanie potrawy
Zawsze pilnuj potrawy podczas gotowania. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w światło, które włącza się automatycznie, gdy kuchenka działa, dzięki czemu można zobaczyć wnętrze i sprawdzić postępy
gotowania. Wskazówki podane w przepisach dotyczące podnoszenia, mieszania itp. należy uważać za
zalecane minimum. Jeśli potrawa wydaje się gotować nierównomiernie, wprowadź odpowiednie poprawki,
które uważasz za właściwe, aby rozwiązać problem.
Czynniki wpływające na czas gotowania mikrofalami
Na czas gotowania ma wpływ wiele czynników. Temperatura użytych składników w znaczący sposób wpływa na czas gotowania. Na przykład ciasto przygotowane z lodowatego masła, mleka i jajek będzie piekło
się znacznie dłużej niż ciasto przygotowane ze składników o temperaturze pokojowej. Niektóre przepisy,
w szczególności przepisy na chleb, ciasta i kremy, zalecają, aby wyjąć potrawę z kuchenki, gdy jest lekko
niedogotowana.
Nie jest to błąd. Po odstawieniu, zwykle pod przykryciem, potrawa będzie nadal gotowała się poza kuchenką, ponieważ ciepło uwięzione w zewnętrznych warstwach potrawy stopniowo będzie się przemieszczało
do jej wnętrza. Jeśli potrawa pozostanie w kuchence do czasu całkowitego ugotowania, zewnętrzne warstwy zostaną nadmiernie upieczone lub nawet przypalone. Twoja umiejętność oszacowania czasu gotowania i odstawienia potrawy po wyjęciu z kuchenki polepszy się z czasem.
Gęstość potraw
Lekkie, porowate potrawy, takie jak ciasta i pieczywo, gotują się szybciej niż potrawy ciężkie i gęste, jak
pieczenie i zapiekanki. Podczas podgrzewania porowatego jedzenia należy zachować ostrożność, aby
zewnętrzne krawędzie nie stały się suche i łamliwe.
Wysokość potraw
Górna część wysokiej potrawy, szczególnie pieczeń, będzie gotować się szybciej niż dolna część.
Dlatego dobrze jest obracać wysokie potrawy kilka razy podczas gotowania.
Wilgotność potraw
Ponieważ ciepło generowane przez mikrofale powoduje odparowanie wilgoci, względnie suche potrawy,
takie jak pieczenie i niektóre warzywa, należy przed gotowaniem zwilżyć wodą lub przykryć w celu zatrzymania wilgoci.
Zawartość kości i tłuszczu w potrawie
Kości przewodzą ciepło, a tłuszcz gotuje się szybciej niż mięso. Należy zachować ostrożność podczas gotowania mięsa z kośćmi lub z tłuszczem, aby zapobiec nierównomiernemu lub nadmiernemu ugotowaniu.
Objętość potrawy
Liczba mikrofal w kuchence pozostaje stała, niezależnie od tego, jak duża jest potrawa. Dlatego im więcej
żywności umieszczasz w kuchence, tym dłuższy czas gotowania. Pamiętaj, aby skrócić czas gotowania o co
najmniej jedną trzecią w przypadku zmniejszenia ilości składników o połowę względem przepisu.
Kształt potrawy
Mikrofale wnikają w potrawę tylko na głębokość około 2 cm, a wewnętrzne warstwy gęstych potraw gotują
się, gdy ciepło wygenerowane na zewnątrz wędruje do wewnątrz. Tylko zewnętrzna warstwa potrawy jest
gotowana przez energię mikrofal. Reszta jest gotowana poprzez przewodzenie. Najgorszym możliwym
kształtem potrawy, która ma być poddawana działaniu mikrofal, jest gruby kwadrat. Narożniki przypalą
się na długo, zanim środek stanie się choćby ciepły. W kuchence mikrofalowej najlepiej gotują się potrawy
cienkie w kształcie okrągłym oraz potrawy w kształcie pierścienia.
Pokrywki
Pokrywka zatrzymuje ciepło i parę, co powoduje szybsze ugotowanie potrawy. Użyj pokrywki lub folii kuchennej z krawędzią zagiętą w tył, aby zapobiec jej rozdarciu.
POLSKI
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I
GOTOWANIE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ
20
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I
GOTOWANIE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ
Przyrumienianie
Mięso i drób, które są gotowane piętnaście minut lub dłużej, przyrumienią się delikatnie od własnego
tłuszczu. Potrawy, które są gotowane przez krótszy czas, można posmarować sosem do pieczenia, np. sosem
worcester, sosem sojowym lub sosem barbecue, aby uzyskać apetyczne przyrumienienie. Ponieważ do potrawy dodaje się stosunkowo małe ilości sosów do pieczenia, oryginalny smak potrawy nie ulega zmianie.
Pokrycie papierem pergaminowym
Taka osłona jest luźniejsza niż pokrywka lub folia spożywcza, więc potrawa może lekko wyschnąć. Ale ponieważ taka osłona jest luźniejsza niż pokrywka lub folia spożywcza, pozwala potrawie lekko wyschnąć.
Układanie produktów i odstępy między nimi
Poszczególne produkty, takie jak pieczone ziemniaki, małe ciastka i przystawki, będą podgrzewać się bardziej równomiernie, jeśli zostaną ułożone w kuchence w równej odległości od siebie, najlepiej w okręgu.
Nie kładź produktów jeden na drugim.
Mieszanie
Mieszanie to jedna z najważniejszych technik gotowania w kuchence mikrofalowej. W gotowaniu standardowym mieszanie ma na celu połączenie składników, natomiast w kuchence mikrofalowej chodzi o
rozprowadzenie ciepła. Zawsze mieszaj potrawę od zewnątrz w kierunku do środka, ponieważ zewnętrzne
warstwy nagrzewają się szybciej.
Obracanie
Duże, wysokie potrawy, takie jak pieczeń czy cały kurczak, należy obracać, aby górna i dolna strona ugotowały się równomiernie. Dobrym pomysłem jest również obracanie kawałków kurczaka i kotletów.
Umieszczanie grubszych części na zewnątrz
Ponieważ mikrofale są pochłaniane przez zewnętrzne warstwy potrawy, sensowne jest umieszczanie grubszych porcji mięsa, drobiu i ryb przy zewnętrznej krawędzi naczynia do pieczenia. Dzięki temu grubsze
części otrzymają najwięcej energii mikrofalowej, a potrawa ugotuje się równomiernie.
Osłanianie
Paski folii aluminiowej (która blokuje mikrofale) można umieszczać nad narożnikami lub krawędziami kwadratowych i prostokątnych potraw, aby zapobiec ich nadmiernemu przypieczeniu. Nigdy nie używaj zbyt
dużej ilości folii i upewnij się, że folia jest przymocowana do naczynia, aby nie spowodowała wyładowania
łukowego w kuchence, szczególnie jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchenki podczas obracania.
Podnoszenie
Grube lub zwarte potrawy można ustawić wyżej, dzięki czemu mikrofale pochłaniane będą przez spód i
środek potrawy.
Przekłuwanie
Produkty zamknięte w skorupce, skórce lub błonie najprawdopodobniej eksplodują w kuchence, chyba że zostaną przekłute przed gotowaniem. Takie produkty to: żółtka i białka jaj, małże i ostrygi oraz całe warzywa i owoce.
Kontrola stopnia ugotowania
Potrawy w kuchence mikrofalowej gotują się tak szybko, że trzeba je często sprawdzać. Niektóre potrawy
należy pozostawić w kuchence aż do całkowitego ugotowania, ale większość potraw, w tym mięso i drób,
należy wyjąć z kuchenki gdy są jeszcze lekko niedogotowane i odstawić na określony czas, aby „doszły”. W
tym czasie wewnętrzna temperatura potrawy wzrośnie o 3℃ (5℉) do 8℃ (15℉).
Czas odstawienia
Po wyjęciu potrawy z kuchenki często odstawia się ją na 3 do 10 minut. Zwykle jest wtedy przykryta w celu
zatrzymania ciepła, chyba że ma być sucha (np. niektóre ciasta i ciastka). Odstawienie umożliwia dogotowanie potrawy, a także ułatwia wymieszanie i rozwinięcie smaku.
CZYSZCZENIE KUCHENKI
21
CZYSZCZENIE KUCHENKI
Odpryski jedzenia lub rozlane ciecze przywierają do ścianek kuchenki oraz pomiędzy uszczelkami i
drzwiczkami. Najlepiej natychmiast usunąć zabrudzenia wilgotną ściereczką. Okruchy i rozlane płyny
pochłaniają energię mikrofalową i wydłużają czas gotowania, a nawet mogą spowodować uszkodzenie
kuchenki. Za pomocą wilgotnej szmatki zetrzyj okruchy, które wpadły pomiędzy drzwiczki i ramę. Ważne jest utrzymanie tego obszaru w czystości, aby zapewnić szczelność zamknięcia. Tłuste zabrudzenia
usuń ściereczką z mydłem, a następnie spłucz i osusz umyte miejsca. Nie używaj ostrych detergentów
ani ściernych środków czyszczących. Metalową tacę można myć ręcznie lub w zmywarce.
2. Utrzymuj zewnętrzne powierzchnie kuchenki w czystości
Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem. Wyczyść obudowę kuchenki wodą z mydłem, a następnie czystą wodą i osusz ją miękką
szmatką lub papierowym ręcznikiem. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki,
nie wolno dopuścić, aby do otworów wentylacyjnych dostała się woda. Aby wyczyścić panel sterowania,
otwórz drzwiczki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kuchenki, i wytrzyj panel wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast suchą szmatką. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk STOP.
3. Jeśli na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni drzwiczek kuchenki zgromadzi się para wodna,
wytrzyj je miękką ściereczką. Gromadzenie pary wodnej lub kondensatu na wewnętrznej powierzchni
drzwiczek to zjawisko normalne, jeśli potrawy są podgrzewane przez dłuższy czas przy wyższych poziomach mocy. Nie jest to usterka. Kondensat ostatecznie odparuje. Aby zmniejszyć odkładanie kondensatu na drzwiczkach, spróbuj przykrywać potrawy lub zmień poziom mocy i czas gotowania. Kondensat
może się również odkładać, gdy kuchenka pracuje w warunkach dużej wilgotności i w żaden sposób
nie oznacza to wadliwego działania urządzenia.
4. Drzwiczki oraz ich uszczelki należy utrzymywać w czystości. Używaj tylko ciepłej, mydlanej wody, a
następnie opłucz i dokładnie wysusz umyte miejsca.
NIE UŻYWAJ MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, TAKICH JAK PROSZKI CZYSZCZĄCE LUB CZYŚCIKI ZE STALI I
TWORZYWA SZTUCZNEGO.
Części metalowe łatwiej utrzymać w czystości, jeśli będziesz często przecierać je wilgotną szmatką.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI SMART DIAGNOSIS™
Skorzystaj z tej funkcji, jeśli potrzebujesz przeprowadzenia dokładnej diagnostyki przez centrum serwisowe LG Electronics, gdy urządzenie działa wadliwie lub ulegnie awarii. Używaj tej funkcji tylko po to, aby
skontaktować się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej eksploatacji.
1. Po otrzymaniu instrukcji z call center umieść mikrofon telefonu nad logo Smart Diagnosis™ na panelu
sterowania.
UWAGA
Max
m
10 m
ꞏꞏ Nie dotykaj żadnych innych przycisków.
2. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij i przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/Skasuj przez 3 sekundy, aby
na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Loc”. Przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ przez kolejne
5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „5”. (Tzn. że przycisk ZATRZYMAJ/Skasuj należy
przyciskać przez 8 sekund w sposób ciągły.)
Zostanie wtedy wyemitowany ton za symbolem Smart Diagnosis.
3. Trzymaj telefon w tym samym miejscu do momentu zakończenia transmisji tonów. Wyświetlacz zacznie
odliczać czas.
4. Po zakończeniu odliczania i transmisji tonów powróć do rozmowy z konsultantem call center, który
będzie teraz mógł pomóc Ci z wykorzystaniem informacji przesłanych do analizy.
UWAGA
ꞏꞏ Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy przesuwać telefonu podczas transmisji tonów.
ꞏꞏ Jeśli konsultant call center nie jest w stanie uzyskać dokładnego zapisu danych, możesz zostać poproszony o ponowienie próby.
POLSKI
1. Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości
22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pytania
Odpowiedzi
Co jest nie tak, gdy światło w kuchence się nie
zapala?
Przyczyn, dlaczego światło kuchenki się nie zapala,
może być kilka. Żarówka mogła zostać przepalona, ​​
albo obwód elektryczny uległ awarii.
Czy energia mikrofalowa przenika przez szybkę w
drzwiczkach?
Nie. Otwory lub porty są wykonane tak, aby
przepuszczać światło. Nie przepuszczają energii
mikrofalowej.
Dlaczego po dotknięciu przycisku na panelu sterowania rozlega się SYGNAŁ DŹWIĘKOWY?
Sygnał DŹWIĘKOWY rozlega się, aby potwierdzić, że
ustawienia zostały prawidłowo wprowadzone.
Czy kuchenka mikrofalowa ulegnie uszkodzeniu,
gdy zostanie uruchomiona pusta?
Tak. Nigdy nie uruchamiaj pustej kuchenki.
Dlaczego jajka czasem pękają?
Podczas pieczenia, smażenia lub gotowania jajek w
koszulkach żółtko może pęknąć z powodu nagromadzenia pary wewnątrz błony żółtkowej. Aby
temu zapobiec, po prostu przekłuj żółtko przed
gotowaniem. Nigdy nie gotuj jajek w skorupkach z
użyciem mikrofal.
Dlaczego po zakończeniu gotowania w kuchence
mikrofalowej zalecane jest odstawienie potrawy na
jakiś czas?
Po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej potrawa nadal gotuje się w czasie odstawienia.
Czas odstawienia zakończy się równomiernym ugotowaniem całej potrawy. Czas odstawienia zależy
od gęstości potrawy.
Dlaczego moja kuchenka nie gotuje tak szybko, jak
mówi instrukcja gotowania?
Sprawdź ponownie instrukcję gotowania, aby
upewnić się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami oraz aby odkryć, co może powodować zmianę
czasu gotowania.
Czasy gotowania i ustawienia mocy podgrzewania
stanowią sugestie, dobrane tak, aby uniknąć rozgotowania, które stanowi najczęstszy problem w okresie nabywania biegłości w korzystaniu z kuchenki.
Różnice w wielkości, kształcie, wadze i wymiarach
produktów powodują konieczność wydłużenia
czasu gotowania.
Użyj własnej oceny wraz z sugestiami dotyczącymi
gotowania, aby przetestować warunki dla danego
produktu tak, jak zrobił(a)byś to w przypadku standardowej kuchenki.
Dlaczego po zakończeniu gotowania mikrofalami
na wyświetlaczu pojawia się komunikat „cool” lub
pozostały czas gotowania i słychać pracujący wentylator?
Po zakończeniu gotowania wentylator może się
załączyć po to, aby schłodzić kuchenkę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Cool”. Jeśli otworzysz
drzwiczki lub naciśniesz jeden raz przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ przed zakończeniem gotowania, na
wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.
Nie jest to usterka.
Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, jeśli używasz urządzenia takiego, jak radio, telewizor,
bezprzewodowa sieć LAN, Bluetooth, sprzęt medyczny, sprzęt bezprzewodowy itp., korzystanie z tej
samej częstotliwości może powodować zakłócenia działania tych urządzeń. Takie zakłócenia nie oznaczają
problemu z kuchenką mikrofalową ani z drugim urządzeniem i nie stanowią usterki. Dlatego można bezpiecznie korzystać z kuchenki. Jednak zakłócenia może również odbierać sprzęt medyczny, dlatego należy
zachować ostrożność podczas korzystania ze sprzętu medycznego w pobliżu kuchenki.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wejście zasilania
230 V~ 50 Hz
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej
Maks. 1000 W* (według normy IEC60705)
Częstotliwość mikrofal
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne
476 mm (szer.) x 272 mm (wys.) x 387 mm (gł.)
Mikrofale
1150 W
Grill
900 W
Kombinacja
1450 W
ꞏꞏ Jeśli wybrano poziom mocy 1000 W i 800 W, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby uniknąć
przegrzania.
Utylizacja starego urządzenia
1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub
elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja
starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można
przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki
WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w
Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG
products in your country”.
Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz +/- 50 MHz (Grupa 2 / Klasa B) **
Sprzęt z grupy 2: grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM RF, w których energia o częstotliwości
radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz jest generowana celowo i wykorzystywana lub
wykorzystywana jedynie w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i /lub
pojemnościowego, do obróbki materiałów lub inspekcji/analizy.
Urządzenia z klasy B to urządzenia odpowiednie do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w
miejscach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki wykorzystywane do
celów mieszkalnych.
Podręcznik obsługi można pobrać na stronie http://www.lg.com
POLSKI
MH653**** MH633****
Memo
ČEŠTINA
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
MIKROVLNNÁ TROUBA
Před spuštěním spotřebiče si pečlivě projděte tuto příručku
uživatele.
MH653**** MH633****
(volitelné, zkontrolujte prosím specifikaci modelu)
MFL69701101
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
OBSAH
Jak funguje funkce mikrovln
Mikrovlny jsou forma energie podobné rádiovým,
televizním vlnám a běžnému dennímu světlu.
Běžně se mikrovlny šíří směrem ven, když putují
atmosférou a mizí bez účinku.
Tato trouba má však magnetron, který je určen pro využití energie v mikrovlnách. Elektřina
dodávaná do magnetronové trubice se používá k
vytvoření mikrovlnné energie.
Tyto mikrovlny vstupují do prostoru pro vaření
přes otvory uvnitř trouby. Uvnitř trouby je umístěn tác. Mikrovlny nemohou procházet kovovými stěnami trouby, ale mohou proniknout skrz
materiály jako je sklo, porcelán a papír, materiály,
z nichž jsou vyrobeny varné nádoby pro mikrovlnné trouby.
Mikrovlny nevyhřívají nádobí, ačkoli varné nádoby
se nakonec zahřívají pomocí tepla generovaného
potravinami.
Velmi bezpečný spotřebič
Vaše mikrovlnná trouba je jedním z nejbezpečnějších domácích spotřebičů.
Když se otevřou dvířka, trouba automaticky přestane produkovat mikrovlny.
Když vstoupí do jídla, přemění se mikrovlnná energie zcela na teplo a nezanechává žádnou „zbytkovou“ energii, která
by vám ublížila, zatímco jíte své jídlo.
3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
8
PŘED POUŽITÍM
8
10
10
11
11
11
11
Vybalení a instalace
Ovládací panel
Zobrazit piktogramy
Nastavení hodin
Rychlý start
Více/Méně
Úspora energie
12 ZPŮSOB POUŽITÍ
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Časované vaření (Ruční vaření)
Úrovně výkonu mikrovlnné trouby
Grilování
Kombinované grilování a vaření
Dětská pojistka
Pečení
Oblíbená nabídka
Změkčit a rozpustit
Rozmrazit a vařit
Měnič rozmrazování
Pokyny k nabídce měniče rozmrazování
Jogurt
Udržet teplé
18 NÁDOBÍ VHODNÉ PRO
POUŽÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ
TROUBĚ
19 CHARAKTERISTIKY JÍDLA A
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
21 ČIŠTĚNÍ TROUBY
21 POUŽÍVÁNÍ FUNKCE
INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY
SMART DIAGNOSIS™
22 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
23 TECHNICKÉ ÚDAJE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE JE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ
VAROVÁNÍ
Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, která mohou vás a ostatní zabít nebo vám ublížit. Všechna bezpečnostní hlášení se budou řídit symbolem bezpečnostní výstrahy a buď budou označena slovem „VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:
VAROVÁNÍ
Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit
vážná tělesná poranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit
tělesná poranění nebo škodu na majetku.
VAROVÁNÍ
1.
Nepokoušejte se manipulovat s dvířky, těsněním dvířek, ovládacím panelem, bezpečnostními po-
jistkami ani žádnou jinou částí trouby nebo na nich provádět jakékoli úpravy nebo opravy, které by
zahrnovaly odstranění jakéhokoli krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii.
Nepo-
užívejte troubu, pokud jsou těsnění dvířek nebo přilehlé díly mikrovlnné trouby vadné. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovaným servisním technikem.
ꞏꞏ
Narozdíl od ostatních spotřebičů je mikrovlnná trouba zařízení s vysokým napětím a vysokým elek-
trickým proudem.
Nesprávné použití a oprava by mohla mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné
energii nebo úraz elektrickým proudem.
2.
Nepoužívejte troubu pro účely odstranění vlhkosti. (př. Ovládání mikrovlnné trouby s mokrými
novinami, oblečením, hračkami, elektrickými zařízeními, domácími mazlíčky a dětmi atd.)
ꞏꞏ To může být příčinou vážného poškození bezpečnosti, jako je požár, popálenina nebo náhlá smrt
v důsledku úrazu elektrickým proudem.
3.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl
poskytnut dohled nebo instrukce používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Mládež) Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem.
(
ꞏꞏ
Nesprávné použití může způsobit poškození jako například požár, úraz elektrickým proudem nebo
popáleniny.
4.
Dosažitelné díly se mohou během používání stát horkými. Malé děti by měly být drženy stranou.
ꞏꞏ
5.
Mohou se popálit.
Tekutiny a ostatní pokrmy nesmí být ohřívány v zaizolovaných nádobách, jelikož mohou vybouch-
ČEŠTINA
Před použitím trouby si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nebezpečí požáru, úrazu
elektrickým proudem, zranění nebo poškození při používání trouby. Tato příručka nezahrnuje všechny
možné okolnosti, které mohou nastat.
S problémy, kterým nerozumíte, se vždy obraťte na svého zástupce nebo výrobce.
4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
nout.
Odstraňte před vařením a nebo odmražováním kryt z umělé hmoty. Mějte na paměti, že
v některých případech by jídlo mělo být za účelem ohřívání nebo vaření překryto plastovou folií.
ꞏꞏ
6.
Mohlo by vybouchnout.
Ukaždého režimu je třeba používat vhodné příslušenství.
ꞏꞏ
Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby a příslušenství nebo by mohlo
způsobit jiskření či požár.
7.
Dětem není dovoleno hrát si s příslušenstvím nebo se věšet za kliku u dvířek.
ꞏꞏ
8.
Mohou se poranit.
Je nebezpečné, aby někdo jiný než kompetentní osoba provedl jakoukoli servisní nebo opravnou
operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii.
9.
Když je spotřebič spouštěn v režimu Kombinace, měli by děti používat troubu vzhledem ke generovaným teplotám pouze pod dohledem rodičů.
10.
Nespouštějte svou troubu, pokud je poškozená. Zvláště důležité je, aby byla dvířka trouby správ-
ně uzavřena a aby nedošlo k poškození těchto částí: (1) dvířek (ohnutá), (2) závěsů a zámků (rozbité
nebo uvolněné), (3) těsnění dveří a těsnicích ploch.
T
ꞏꞏ oto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii.
11.
Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozená, trouba musí být spuštěna pouze po jejím opravení kompetentní osobou.
12.
Spotřebič je napájen z prodlužovacího kabelu umístěného na elektrickém přenosném výstupním
zařízení; prodlužovací kabel umístěný na elektrickém přenosném výstupním zařízení musí být
umístěn tak, aby nebyl vystaven stékání nebo pronikání vlhkosti.
13.
Dovolte dětem používat troubu bez dozoru pouze v případě, že jim byly poskytnuty odpovídající
pokyny, aby bylo dítě schopno troubu používat bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečí plynoucímu z nesprávného použití.
14.
Spotřebič a jeho dosažitelné části se mohou během používání stát horkými. Je třeba dbát na to,
abyste se nedotýkali horkých prvků. Děti mladší 8 let musí být drženy stranou, pokud nejsou nepřetržitě hlídány.
15.
Během používání se spotřebič stává horkým. Je třeba dbát na to, abyste se vyhnuli dotýkání horkých prvků uvnitř trouby.
16.
Nepoužívejte k čištění skla dvířek trouby hrubé obrušující čističe nebo škrabky z ostrého kovu,
jelikož mohou poškrábat povrch, což může mít za následek rozdrcení skla
UPOZORNĚNÍ
1.
Nemůžete spouštět svou troubu s otevřenými dvířky díky bezpečnostním zámkům zabudovaným
J
do dveřního mechanismu. e důležité nemanipulovat s bezpečnostními zámky.
T
Bezpečnostní
ꞏꞏ oto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii. (
zámky vypnou jakoukoli činnost vaření, jakmile jsou dvířka otevřena.)
2.
Nepokládejte žádný předmět (např. kuchyňské utěrky, ubrousky apod.) mezi přední stěnu trouby
a dvířka nebo nenechte zbytky potravin nebo čističů, aby se hromadily na těsnicích plochách.
T
ꞏꞏ oto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii.
3.
Ujistěte se prosím, zda jsou doby vaření správně nastaveny, malé porce jídla potřebují kratší dobu
ohřevu nebo vaření.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ꞏꞏ
4.
5
Převaření může způsobit, že jídlo začne hořet a následně dojde ke zničení vaší trouby.
Při ohřívání kapalin, např. polévek, omáček a nápojů v mikrovlnné troubě,
ꞏꞏ Se vyhněte použití nádob s rovnými stranami a úzkými hrdly.
ꞏꞏ Nepřehřívejte.
ꞏꞏ Míchejte kapalinu předtím, než ji v nádobě umístíte do trouby a poté znovu zhruba v polovině času
ꞏꞏ
Po ohřevu ji nechte chvilku stát v troubě; pečlivě ji promíchejte a protřepejte a zkontrolujte její teplotu před konzumací, abyste předešli popáleninám (zejména u obsahu dětských lahví a sklenic s jídlem
pro kojence).
ꞏꞏ
Buďte při manipulaci s nádobou opatrní. Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek zpožděný eruptivní
var, proto je třeba věnovat pozornost při manipulaci s nádobou.
5.
Výstup odsávání je umístěn na vrchu, spodku a nebo na straně trouby. Neblokujte výstup.
ꞏꞏ Může to mít za následek poškození trouby a špatné výsledky vaření.
6.
Nespouštějte troubu, když je prázdná. Když není trouba používána, je nejlepší v ní nechat sklenici vody. Voda bezpečně absorbuje všechnu mikrovlnnou energii, pokud by došlo k náhodnému
spuštění trouby.
ꞏꞏ
7.
Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
Nevařte jídlo zabalené v papírových ubrouscích, pokud vaše kuchařská kniha neobsahuje pokyny
Zároveň nepoužívejte namísto papírových ubrousků na vaření novinový
pro jídlo, které vaříte.
papír.
ꞏꞏ
8.
Nesprávné používání může způsobit výbuch nebo požár.
Nepoužívejte dřevěné nádoby a keramické nádoby, které jsou vyloženy kovem (např. zlatem nebo
stříbrem). Vždy odstraňujte kovové spirálové úchyty. Používejte pouze nádobí, které je vhodné
pro použití v mikrovlnných troubách. Kovové nádoby na jídlo a nápoje nejsou během mikrovlnného vaření povoleny.
ꞏꞏ
Mohou obsah přehřát a spálit. Kovové předměty se mohou v troubě zakřivit, což může způsobit
vážné poškození.
9.
Nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru.
ꞏꞏ
Mohou obsahovat nečistoty, které mohou způsobit vznik jisker a/nebo požáru, pokud jsou používá-
ny při vaření.
10.
Neproplachujte tác a nosič jejich položením do vody bezprostředně po vaření. To může způsobit
rozlomení nebo poškození.
ꞏꞏ
11.
Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
Ujistěte se, že trouba je umístěna tak, aby přední část dveří byla 8 cm nebo více za okrajem povr-
chu, na kterém je umístěna, aby nedošlo k náhodnému převrácení spotřebiče.
ꞏꞏ
12.
Nesprávné používání by mohlo mít za následek tělesné poranění a poškození trouby.
Před vařením propíchněte slupku brambor, jablek nebo veškerého podobného ovoce nebo zeleniny.
ꞏꞏ
13.
Mohlo by vybouchnout.
Nevařte vajíčka ve skořápce. Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by neměla být ohřívána v mikrovlnné troubě, jelikož mohou vybouchnout dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
ČEŠTINA
ohřívání.
6
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ꞏꞏ
14.
Uvnitř vajíčka se vytvoří tlak, který způsobí, že praskne.
Nezkoušejte ve své troubě hluboké smažení.
T
ꞏꞏ oto by mohlo vést k náhlému přehřátí horké kapaliny.
15.
Pokud je zpozorován (nebo šíří-li se) kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a dvířka uzavřete, abyste udusili plamen.
T
ꞏꞏ o může způsobit vážné poškození jako požár nebo úraz elektrickým proudem.
16.
Při ohřevu jídla v umělohmotných nebo papírových nádobách nespouštějte troubu z očí kvůli
možnosti vznícení.
ꞏꞏ
17.
Vaše jídlo se může kvůli možnému poškození nádoby rozlít, což také může způsobit požár.
Teplota dosažitelných povrchů může být během provozu spotřebiče vysoká. Nedotýkejte se dví-
řek, vnější skříně, zadní skříně, dutiny trouby, příslušenství a nádobí během režimu gril, konvekce
a při postupech automatického vaření. Před vyčištěním se ujistěte, že nejsou horká.
J
ꞏꞏ sou-li horká, je zde riziko popálení, pokud si nevezmete silné kulinářské rukavice.
18.
Trouba by měla být pravidelně čištěna a měly by být odstraněny veškeré zbytky jídla.
ꞏꞏ
Nedodržení údržby trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, což by mohlo nepří-
jemně postihnout životnost spotřebiče a pravděpodobně vést k ohrožující situaci.
19.
Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.
S
ꞏꞏ Tento model není vybaven teplotní sondou.
ꞏꞏ nevhodnou teplotní sondou nemůžete zaručit, že bude teplota přesná.
20.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných oblastech využití jako například:
Pracovní kuchyně v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
ꞏꞏ Farma;
ꞏꞏ Uklientů v hotelích, motelích a ostatních ubytovacích zařízeních;
ꞏꞏ Prostředí typu Bed and Breakfast.
ꞏꞏ
21.
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut
dohled nebo instruktáž o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud porozuměli souvisejícím nebezpečím.
Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelská údržba by neměla
být prováděna dětmi, dokud nejsou starší 8 let a více a pokud nemají dohled.
22.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení a
ohřívání zahřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku
zranění, vznícení nebo požáru.
23.
Spotřebič není určen ke spouštění pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálko-
vého ovládání.
24.
Dodržujte přesné instrukce poskytované každým výrobcem svých popcornových výrobků. Nenechávejte během bobtnání kukuřice troubu bez dozoru. Pokud po doporučeném čase kukuřice
nezačne bobtnat, přerušte vaření. Nikdy pro bobtnající kukuřici nepoužívejte pytlík z hnědého
papíru. Nikdy se nepokoušejte znovu nabobtnat zbylá zrna.
ꞏꞏ
25.
Přepečení by mohlo způsobit, že kukuřice začne hořet.
Tento spotřebič musí být uzemněný.
Dráty v síťovém vodiči jsou zbarvené podle následujících kódů
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
7
MODRÁ - Neutrální
HNĚDÁ - Živý
ZELENÁ A ŽLUTÁ - Uzemňovací
Vzhledem k tomu, že barvy vodičů v síťovém přívodu tohoto zařízení nemusí odpovídat barevným
značkám označujícím svorky v zástrčce, postupujte následovně:
podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli nebezpečí.
ꞏꞏ
Nesprávné použití může způsobit vážné poškození elektrickým proudem.
ꞏꞏ
Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
27. Tato trouba by neměla být používána pro účely komerčního cateringu.
26.
28.
Tato mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni.
T
ꞏꞏ ato mikrovlnná trouba je určena k tomu, aby byla používána jako volně stojící.
29.
Připojení může být dosaženo tím, že zástrčka bude ponechána přístupná nebo zabudováním spínače do pevného systému vodičů v souladu s pravidly elektroinstalace.
ꞏꞏ
Používání nesprávné zástrčky nebo spínače může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Dveře nebo vnější povrch se může během provozu spotřebiče ohřát na vysokou teplotu.
31. Udržujte spotřebič a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8 let.
32. Obsahkojeneckých lahví a sklenic s dětským jídlem by měl být před konzumací promíchán
30.
nebo protřepán a teplota zkontrolována, abyste předešli popálení.
Udržujte vnitřek a vnější část trouby čisté. Detaily o čištění trouby naleznete v obsahu výše „Čiš
tění trouby”.
34. Vzávislosti na nastavení požadavků k instalaci, jinak vlivem horka, náchylné k nebezpečí.
35. Nedoporučujeme používat parní čistič.
Pozor, horký povrch
36.
Když je použit tento symbol, znamená to, že jsou povrchy během používání náchylné k silnému
33.
zahřátí.
37.
Nepokládejte předmět (knihu, krabici, atd.) na výrobek. Výrobek se může přehřát nebo vznítit
nebo může objekt spadnout a způsobit poranění osob.
38.
Zvláště je doporučeno, aby se uživatelé během používání takových povrchů nedotýkali, aby přede-
šli nebezpečí popálení.
Z vláštní pozornost by měla být věnována oblasti velmi blízko ventilačním otvorům.
ČEŠTINA
Drát, který je zbarven MODŘE musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem
N nebo zbarven ČERNĚ.
Drát, který je zbarven HNĚDĚ musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem L
nebo zbarven ČERVENĚ.
Drát, který je zbarven ZELENĚ a ŽLUTĚ nebo ZELENĚ musí být připojen k terminá.
lu, který je označen písmenem G nebo
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo
8
PŘED POUŽITÍM
PŘED POUŽITÍM
Vybalení a instalace
Dodržováním základních kroků na těchto dvou stránkách budete moci rychle zkontrolovat správnou funkci
trouby. Věnujte prosím zvláštní pozornost pokynům ohledně umístění své trouby. Při rozbalení trouby se
ujistěte, zda jste odstranili veškeré příslušenství a obalové materiály. Zkontrolujte, zda během přepravy
nebyla vaše trouba poškozena.
1 Rozbalte troubu a položte ji na rovnou plochu.
Skleněný otočný talíř
Otočný otočná podpěra
Nosič
SLÍDOVÝ plát
Hřídel na otáčení
podnosu
*Neodstraňujte
slídový plát
POZNÁMKA
ꞏꞏ Neodstraňujte dutinový slídový plát (stříbrný plát) uvnitř trouby.
Slídový plát zde slouží k ochraně součástí mikrovln před rozstřikem potravin.
2 Umístěte troubu do požadované úrovně do výšky vyšší než
85 cm a zároveň se ujistěte, zda zbývá ještě alespoň 20 cm
prostoru nahoře a 20 cm prostoru vzadu, vpravo a vlevo, abyste
zajistili dostatečnou ventilaci. Přední část trouby by měla být
nejméně 8 cm vzdálená od okraje, abyste předešli převrhnutí.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Výstup odsávání je umístěn na spodní nebo postranní části trouby. Zablokování odsávání může způsobit poškození trouby.
Pokud budete používat mikrovlnou troubu v uzavřeném prostoru nebo příborníku, průtok vzduchu pro chlazení produktu by
mohl být horší. To může mít za následek nižší výkon a sníženou
životnost.
Je-li to možné, používejte prosím mikrovlnnou troubu v podmínkách otevřeného prostoru.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Tato trouba by neměla být používána pro účely komerčního cateringu.
3 Zapojte svou troubu do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že je vaše trouba jediným spotřebičem
připojeným do zásuvky. Pokud trouba nefunguje správně, odpojte ji od elektrické zásuvky a znovu
ji zapojte.
PŘED POUŽITÍM
9
4 Otevřete dvířka trouby zatáhnutím za rukojeť u dveří.
Vložte otočnou podpěru do trouby a nahoru umístěte skleněný
otočný talíř.
6 Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT a tlačítko SPUSTIT/ZADAT a nastavte
čas vaření 30 sekund.
7 DISPLEJ odpočítá ze 30 sekund.
Když dosáhne hodnoty 0, ozve se PÍPÁNÍ. Otevřete dvířka trouby a
zkontrolujte teplotu vody.
Pokud vaše trouba funguje, voda by měla být teplá.
Při vyjmutí nádoby buďte opatrní, nádoba může být horká.
Vaše trouba je nyní instalována
8 Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětským jídlem by měl být před konzumací promíchán nebo
protřepán a teplota zkontrolována, abyste předešli popálení.
9 Rozpoznávání tlačítek může být zpomaleno za následujících
okolností:
ꞏꞏ Je stlačena pouze vnější část tlačítka.
ꞏꞏ Tlačítko je stlačeno pomocí nehtu nebo špičkou prstu.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Nepoužívejte gumové nebo jednorázové rukavice.
ꞏꞏ Při otírání dotykového ovládacího panelu mokrým ručníkem odstraňte po skončení vlhkost z dotykového ovládacího panelu.
10 Nastavení doby vaření by mělo být kratší než u běžné mikrovlnné trouby (700 W, 800 W) vzhledem
k poměrně vysokému výstupnímu výkonu produktu. Nadměrné ohřívání výrobku může způsobit
tvorbu vlhkosti na dveřích.
ČEŠTINA
5 Naplňte nádobu pro mikrovlny 300 ml (1/2 pinty) vody. Umístěte ji na skleněný otočný talíř a zavřete dvířka trouby.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jaký typ nádoby je
třeba použít, prostudujte si kapitolu Nádobí vhodné pro používání v mikrovlnné troubě.
10
PŘED POUŽITÍM
Ovládací panel
Část
8
1
2
3
4
1
REŽIM VAŘENÍ
Viz strana 12 „Časované vaření“
Viz strana 13 „Grilování“
Viz strana 13 „Kombinované grilování a vaření“
2
MĚNIČ ROZMRAZOVÁNÍ
Viz strana 16 „Měnič rozmrazování“
3
JOGURT / UDRŽET V TEPLE
Viz strana 17 „Jogurt“
Viz strana 17 „Udržet teplé“
4
MĚNIČ VAŘENÍ
Měnič Vaření vám umožní uvařit většinu vašeho
oblíbeného jídla výběrem typu potravin a hmotnosti pokrmu.
Viz strana 14 „Pečení“
Viz strana 15 „Oblíbená nabídka“
Viz strana 15 „Změkčit a rozpustit“
Viz strana 16 „Rozmrazit a vařit“
5
VÍCE / MÉNĚ
ꞏꞏ Zvolte nabídku vaření.
ꞏꞏ Nastavte dobu vaření a hmotnost.
ꞏꞏ Během vaření s funkcí automatického a ručního
nastavení můžete kdykoli zvýšit nebo snížit
dobu vaření stisknutím tlačítka (kromě režimu
rozmrazování).
5
6
STOP / VYMAZAT
ꞏꞏ Zastavte troubu a vymažte všechny položky
kromě času dne.
7
6
7
SPUSTIT / ZADAT
ꞏꞏ Chcete-li spustit vaření, které jste si vybrali,
stiskněte jedenkrát tlačítko.
ꞏꞏ Funkce rychlý start vám umožní nastavit
30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného
vaření pomocí stisknutí tlačítka SPUSTIT/ZADAT.
8
SMART DIAGNOSIS
Při instruktáži personálu servisního centra podržte mikrofon telefonu až u této ikony. To vám
pomůže diagnostikovat problémy s mikrovlnnou
troubou během volání na servisní linku.
Zobrazit piktogramy
Ikona
Při používání mikrovln se zobrazí ikona na
displeji.
Pokud můžete nastavit možnost Více/Méně,
zobrazí se ikona na displeji.
Při používání funkce Gril se zobrazí ikona na
displeji.
Jakmile můžete nastavit možnost Začátek vaření, zobrazí se ikona na displeji.
Při používání funkce Gril kombi se zobrazí
ikona na displeji.
Pokud můžete nastavit možnost Výstupní
výkon, zobrazí se ikona na displeji.
Při provozu funkce Měnič vaření se zobrazí
ikona na displeji.
Jakmile můžete nastavit možnost Hmotnost,
zobrazí se ikona na displeji.
Při spuštění funkce Měnič Rozmrazování se
zobrazí ikona na displeji.
PŘED POUŽITÍM
Nastavení hodin
Když je trouba poprvé připojena nebo když je po
přerušení napájení obnoveno napájení, čísla na
displeji se resetují na ‚12H‘.
Příklad: Pro nastavení 11:11
2. Mačkejte + dokud
displej neukáže číslo
‚11:‘.
Během vaření s funkcí RYCHLÉHO STARTU
můžete prodlužovat čas vaření až na 99 minut
a 59 sekund opakovaným stisknutím tlačítka
SPUSTIT/ZADAT.
Více/Méně
Pomocí tlačítek nebo lze nastavit program
NAČASOVANÉ VAŘENÍ, pomocí něhož lze vařit jídlo
kratší nebo delší dobu. Stisknutí tlačítka zvýší
čas vaření o 10 sekund pokaždé, když ho stisknete.
Stisknutí tlačítka sníží čas vaření o 10 sekund
pokaždé, když ho stisknete. Maximální možná
doba je 99 minut a 59 sekund.
Příklad: Chcete-li nastavit dobu vaření Měniče Vaření
(př. Zapečené Brambory o hmotnosti 1,5 kg) na delší
dobu nebo na kratší dobu
3. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
4. Mačkejte + dokud
displej neukáže číslo
‚11:11‘.
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚2‘.
5. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
3. Mačkejte + dokud displej neukáže ‚2 – 4‘.
POZNÁMKA
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
ꞏꞏ Chcete-li znovu nastavit hodiny nebo změnit
možnosti, musíte odpojit a znovu připojit napájecí kabel.
ꞏꞏ Pokud nechcete používat režim hodin, stiskněte
po připojení své trouby tlačítko STOP/VYMAZAT.
5. Stiskněte nebo
Zbývající čas se
zvýší nebo sníží o
10 sekund.
Rychlý start
Funkce RYCHLÝ START vám umožní nastavit
30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného vaření
pomocí stisknutí tlačítka SPUSTIT/ZADAT.
Příklad: Nastavte 2 minuty vaření na vysoký výkon
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Zvolte 2 minuty vaření
na vysoký výkon.
Stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT čtyřikrát. Trouba bude spuštěna předtím než dokončíte čtvrté
stisknutí.
Úspora energie
Prostředky pro úsporu energie uspoří energii
vypnutím displeje. Tato funkce je v provozu pouze
tehdy, je-li mikrovlnná trouba v pohotovostním
režimu a displej bude vypnut.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Při používání režimu hodin zůstane displej zapnutý.
ČEŠTINA
1. Stiskněte SPUSTIT/ZADAT a potvrďte displej
s hodinami nastavenými na 12H. (Můžete
stisknout + a zvolit
24H režim)
11
12
ZPŮSOB POUŽITÍ
ZPŮSOB POUŽITÍ
Časované vaření
(Ruční vaření)
Tato funkce vám umožňuje vařit jídlo v požadovaném čase. Je k dispozici 5 stupňů výkonu. Níže
uvedený příklad ukazuje, jak nastavit výkon 800 W
na požadovaný čas.
Příklad: Vaření jídla na Výkon 800 W po dobu
5 minut a 30 sekund
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Mačkejte tlačítko
REŽIM VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
nápis ‚1000 W‘.
(To znamená, že
trouba je nastavena
na 1000 W, pokud
nebude vybráno jiné
nastavení výkonu.)
Úrovně výkonu mikrovlnné
trouby
Vaše mikrovlnná trouba je vybavena pěti úrovněmi
výkonu, které vám poskytnou maximální flexibilitu
a kontrolu nad vařením. Přiložená tabulka vám
poskytne představu o tom, které potraviny jsou
připravovány při každé z různých úrovní výkonu.
ꞏꞏ Přiložený graf zobrazuje nastavení úrovní výkonu
pro vaši troubu.
Graf úrovně výkonu mikrovlnné trouby
Úroveň
Výkon
ꞏꞏ Vařící voda.
ꞏꞏ Hnědnutí mletého hovězího masa.
Vysoká ꞏꞏ Výroba sladkosti.
1000 W ꞏꞏ Vaření kousků drůbeže, ryby a zelenina.
ꞏꞏ Vaření jemných plátků masa.
ꞏꞏ Ohřev rýže, těstovin a zeleniny.
800 W
3. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚800 W‘.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Využití
ꞏꞏ Rychlý ohřev připravovaných potravin.
ꞏꞏ Ohřev sendvičů.
ꞏꞏ Vaření vaječných, mléčných a pokrmů
obsahujících sýr.
ꞏꞏ Pečení koláčů a chleba.
600 W
ꞏꞏ Rozpouštění čokolády.
ꞏꞏ Pečení telecího.
ꞏꞏ Pečení celé ryby.
5. Zadejte 5 minut 30
sekund stisknutím +
dokud displej neukáže
hodnotu ‚5:30 ‘.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Jakmile bude vaření hotové, ozve se pípnutí.
V okně displeje bude zobrazeno slovo Konec.
Slovo ‚Konec‘ zůstane na displeji a každou minutu
se ozve pípnutí, dokud se dvířka neotevřou nebo
dokud nestisknete jakékoli tlačítko.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Pokud nevyberete úroveň výkonu, trouba bude
pracovat při stupni výkonu VYSOKÝ. Chcete-li
nastavit vaření na VYSOKÝ VÝKON, přeskočte
krok 3 výše.
ꞏꞏ Vaření pudinku a krémového pudinku.
400 W
ꞏꞏ Rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů.
ꞏꞏ Vaření silnějších plátků masa.
ꞏꞏ Pečení vepřových kotlet a pečeně.
ꞏꞏ Jemné ohřátí ovoce.
200 W
ꞏꞏ Změkčení másla.
ꞏꞏ Udržování kastrolů a hlavních chodů
teplých.
ꞏꞏ Měkčení másla a krémového sýra.
ZPŮSOB POUŽITÍ
13
Grilování
Kombinované grilování a vaření
Tato funkce vám umožní rychlé zhnědnutí a vytvoření křupavé krusty na vašem jídle. Není třeba
předehřívat.
Vaše trouba má funkci kombinace vaření, která
vám umožní vařit jídlo pomocí ohřívače a mikrovlny.
Příklad: Naprogramujte mikrovlnnou troubu na
výkon mikrovln 300 W a funkci kombi na dobu vaření
25 minut
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
Příklad: Použití funkce Gril k vaření jídla na
5 minut a 30 sekund
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Mačkejte tlačítko
REŽIM VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
‚Co-1‘.
2. Mačkejte tlačítko
REŽIM VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
nápis ‚GrIL‘.
3. Mačkejte + dokud displej neukáže ‚Co-2‘.
3. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
4. Zadejte 5 minut 30
sekund stisknutím +
dokud displej neukáže
hodnotu ‚5:30 ‘.
5. Mačkejte + dokud displej neukáže ‚25:00‘.
5. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Při vaření můžete
stisknout + / - a zvýšit
tak nebo snížit dobu
vaření. Při vyndavání
svého jídla buďte opatrní, neboť nádoba
bude horká!
UPOZORNĚNÍ
ꞏꞏ Při odstraňování jídla a příslušenství po vaření
vždy používejte rukavice do trouby, neboť trouba
a příslušenství budou velmi horké.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Tato funkce vám umožní rychlé zhnědnutí a
vytvoření křupavé krusty na vašem jídle.
ꞏꞏ K dosažení nejlepšího výsledku používejte následující příslušenství.
Nosič
POZNÁMKA
ꞏꞏ Vaše trouba má funkci kombinace vaření, která
vám umožní vařit jídlo pomocí Ohřívače a Mikrovlny.
To obecně znamená, že vaření vašeho jídla trvá
méně času.
ꞏꞏ Můžete nastavit tři druhy úrovně výkonu mikrovlnné trouby (Co-1: 200 W, Co-2: 300 W, Co-3: 400 W)
pro režim gril kombi.
ꞏꞏ Tato funkce vám umožní rychlé zhnědnutí a
vytvoření křupavé krusty na vašem jídle.
ꞏꞏ K dosažení nejlepšího výsledku používejte následující příslušenství.
Nosič
ČEŠTINA
Při odstraňování jídla a příslušenství po vaření
vždy používejte rukavice, neboť trouba a příslušenství budou velmi horké.
14
ZPŮSOB POUŽITÍ
Dětská pojistka
Pečení
Tento prvek je jedinečným bezpečnostním prvkem, který zabraňuje nechtěnému spuštění trouby. Jakmile je nastavena funkce DĚTSKÁ POJISTKA,
nelze provést žádné vaření.
Nabídka vaší trouby byla předprogramována na
automatické pečení pokrmů. Řekněte troubě, co
chcete a kolik máte položek. Poté nechte na své
svou mikrovlnné troubě pečení vašeho výběru.
Příklad: Nastavení DĚTSKÉ POJISTKY
Příklad: Pečení 0,3 kg pečené zeleniny
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Stiskněte a podržte
tlačítkoSTOP/VYMAZAT dokud se
na displeji neobjeví
slovo ‚Loc’ a neozve se
pípnutí.
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚1‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚1-6‘.
Je-li již nastaven denní čas, na displeji se po
1 sekundě zobrazí denní čas.
Pokud již byla nastavena DĚTSKÁ POJISTKA a vy
jste se dotkli dalšího tlačítka, objeví se na displeji
slovo Loc. DĚTSKOU POJISTKU můžete zrušit podle
postupu níže.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Příklad: Zrušení DĚTSKÉ POJISTKY
5. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚0.3 kg‘.
Stiskněte a podržte
tlačítkoSTOP/VYMAZAT
dokud z displeje nezmizí
slovo ‚Loc’.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Poté, co byla DĚTSKÁ POJISTKA vypnuta, bude
fungovat trouba normálně.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Při pečení používejte nosič na pečení, pokud jej
máte.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Oblíbená nabídka
Změkčit a rozpustit
Nabídka vaší trouby byla předprogramována tak,
aby automaticky vařila jídlo. Řekněte troubě, co
chcete a kolik máte položek. Poté nechte svou
mikrovlnnou troubu, aby vám uvařila váš výběr.
Trouba používá nízký výkon pro funkci změkčt a
rozpustit potraviny, viz následující tabulka.
Příklad: Vaření 0,3 kg Rýže/Těstovin
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚2‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚2-6‘.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
5. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚0.3 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
Příklad: Rozpuštění 0,2 kg čokolády
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚3‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚3-4‘.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
5. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚0.2 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
ČEŠTINA
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
15
16
ZPŮSOB POUŽITÍ
Rozmrazit a vařit
Měnič rozmrazování
Nabídka vaší trouby byla předprogramována tak,
aby automaticky vařila jídlo. Řekněte troubě, co
chcete a kolik máte položek. Poté nechte svou
mikrovlnnou troubu, aby vám uvařila váš výběr.
V troubě jsou přednastaveny čtyři sekvence
rozmrazování. Funkce Měnič rozmrazování vám
poskytuje nejlepší metodu rozmrazování pro
zmražená jídla. Průvodce vaření vám ukáže, jaká
rozmrazovací sekvence je doporučená pro potraviny, které rozmrazujete.
Příklad: Uvaření 0,3 kg kuřecích nuget
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ VAŘENÍ, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚4‘.
Pro větší pohodlí obsahuje Měnič rozmrazování
zabudovaný signalizační mechanizmus, který vám
připomíná, abyste zkontrolovali, otočili, oddělili
nebo přeuspořádali potravinu tak, abyste dosáhli
těch nejlepších výsledků rozmrazování. K dispozici
jsou čtyři různé stupně rozmrazování.
(MASO /DRŮBEŽ / RYBY / CHLEBA)
Příklad: Rozmrazit maso 1,2 kg
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚4-3‘.
2. Mačkejte tlačítko MĚNIČ ROZMRAZOVÁNÍ,
dokud se na displeji
neukáže nápis ‚dEF1‘.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
3. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚1.2 kg‘.
5. Mačkejte + dokud displej neukáže hodnotu
‚0.3 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
4. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT.
POZNÁMKA
Když zmáčknete tlačítko SPUSTIT/ZADAT displej se
změní v odečítač času rozmrazování.
Trouba zapípá během CYKLU rozmrazování jednou.
Při zapípání otevřete dvířka a vyjměte všechny
porce, které byly rozmrazeny a otočte je.
Vraťte zmrazené porce do trouby a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT a obnovte tak cyklus rozmrazování.
ꞏꞏ Odstraňte ryby, měkkýše, maso a drůbež z původního obalového papíru nebo plastového obalu. V opačném případě obal udržuje páru a šťávu
blízko jídla, což může způsobit vaření vnějšího
povrchu potravin.
ꞏꞏ Umístěte potraviny do mělké nádoby nebo na
mikrovlnný pečicí nosič, abyste zachytili kapky.
ꞏꞏ Potraviny by měly být po vyjmutí z trouby uprostřed stále trochu ledové.
ꞏꞏ Doba rozmrazování se liší podle toho, jak pevně
je zmražená potravina.
ꞏꞏ Tvar balení ovlivňuje, jak rychle dojde k rozmrazení potravin. Balení s mělkým objemem se
rozmrazí rychleji než hluboký blok.
ꞏꞏ Jídlo může být rozmrazeno více či méně v závislosti na tvaru jídla.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Pokyny k nabídce měniče rozmrazování
Kategorie
Potravina k rozmrazení
Jogurt
Tato funkce umožňuje vaření jogurtu stisknutím
tlačítka JOGURT / UDRŽET V TEPLE.
Příklad: Vaření 0,6 kg jogurtu
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
2. Mačkejte tlačítko
JOGURT / UDRŽET V
TEPLE, dokud se na
displeji neukáže číslo
‚1‘.
Jehněčí
Kotlety, rolovaná pečeně
MASO
Vepřové
(dEF1)
0,1 – 4,0 kg Kotlety, hot dogy, žebírka, žebírka
v country stylu.
Rolovaná pečeně, klobása
3. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT. na
displeji se ukáže nápis
‘5h00’.
Telecí
Kotletky (0,5 kg, tloušťka 20 mm)
Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte 5 – 15 minut
odstát.
Drůbež
Celá, naporcovaná, prsa (bez kostí)
Cornwallské slepice
Celé
DRŮBEŽ
(dEF2)
Krocan
0,1 – 4,0 kg Prsa
Udržet teplé
Funkce Udržet teplé udrží horké, vařené jídlo
při teplotě k servírování. Vždy začněte s horkým
jídlem. Používejte nádobí vhodné pro používání v
mikrovlnné troubě.
Příklad: Ruční funkce Udržet teplé
Ohřev jídla při vysokém stupni na 90 minut.
1. Stiskněte tlačítko
STOP/VYMAZAT.
Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte 30 – 60 minut odstát.
Ryby
Filety, celé steaky
2. Mačkejte tlačítko
JOGURT / UDRŽET V
TEPLE, dokud se na
displeji neukáže číslo
‚2‘.
RYBY
Jedlí korýši a měkkýši
(dEF3)
Krabí maso, humří ocasy, krevety,
0,1 – 4,0 kg hřebenatky; při zapípání otočte
jídlo.
Po rozmrazení nechte 5 – 10 minut
odstát.
Krájený chléb, bulky, bageta, atd.
Oddělte krajíce a umístěte je mezi
papírovou utěrku nebo na plochý
talíř.
CHLÉB
(dEF4)
0,1 – 0,5 kg Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte 1 – 2 minut
odstát.
3. Stiskněte tlačítko
SPUSTIT/ZADAT. na
displeji se ukáže nápis
‘1h30’.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Křupavé potraviny (pečivo, koláče, pirohy atd.) by
měly být během funkce Udržet teplé odkryté.
ꞏꞏ Vlhké potraviny by měly být překryty plastikovou
fólií nebo víčkem odolným proti mikrovlnám.
ꞏꞏ Množství jídla připraveného pomocí funkce Udržet teplé je vhodné pro 1-3 porce.
ČEŠTINA
Hovězí
Hovězí maso, Kulatý steak, Kostičky
na dušení, Hovězí steak, Hovězí
pečeně, Žebra na pečení, Pečená
kýta, Přední steak, Masová placka
do hamburgeru
17
18
NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ
NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ
TROUBĚ
Při používání funkce mikrovln nikdy nepoužívejte kovové nebo kovem ozdobené nádobí
Mikrovlny nemohou proniknout kovem. Odskočí od kovového předmětu v troubě a způsobí vznik oblouku,
alarmující jev, který připomíná blesk. Většina tepelně odolného nekovového nádobí na vaření je bezpečná
pro použití v troubě. Některé nádobí však mohou obsahovat materiály, které je činí nevyhovujícími pro použití jako mikrovlnné nádobí. Pokud máte nějaké pochybnosti o konkrétním nádobí, existuje jednoduchý
způsob, jak zjistit, zda jej lze použít pro funkci mikrovln.
Umístěte při použití funkce mikrovln příslušné nádobí vedle skleněné misky naplněné vodou. Spusťte
mikrovlnné vaření na výkon VYSOKÝ po dobu 1 minuty. Pokud se voda ohřívá, ale nádoba zůstává chladná na dotek, nádoba je pro vaření pomocí mikrovln. Nicméně pokud voda nezmění teplotu, ale nádoba
se zahřívá, mikrovlny jsou absorbovány nádobou a ta proto není vhodná pro použití funkce mikrovln.
Pravděpodobně máte nyní v kuchyni spoustu věcí, které lze použít pro vaření pomocí mikrovln jako varné
zařízení. Jednoduše si pročtěte následující seznam.
Jídelní talíře
Mnoho druhů jídelního náčiní je vhodných pro použití při vaření pomocí mikrovln. Máte-li pochybnosti,
projděte si literaturu od výrobce nebo proveďte test mikrovln. Nezahřívejte jídelní talíře, které mají jakýkoli
nátěr nebo dekoraci, jelikož způsobí tvorbu oblouku, pokud nátěr má obsah kovu.
Skleněné nádobí
Skleněné nádobí odolné proti žáru je vhodné k použití při vaření pomocí mikrovln. To by mělo zahrnovat
všechny značky nádobí z tvrzeného skla. Nepoužívejte nicméně jemné sklo, jako jsou skleněné pohárky
nebo sklenice na víno, protože by se při ohřívání jídla mohly rozbít.
Plastové skladovací nádoby
Ty mohou být použity k umístění potravin, které mají být rychle ohřívány. Nicméně by neměly být používány k umístění potravin, které budou potřebovat značné množství času v troubě, protože horké potraviny
budou nakonec deformovat nebo tavit plastové nádoby.
Papír
Papírové talíře a nádoby jsou vhodné a bezpečné pro využití při použití funkce mikrovln za předpokladu,
že doba vaření je krátká a potraviny, které se mají vařit, mají nízký obsah tuku a vlhkosti. Papírové ručníky
jsou také velmi užitečné pro balení potravin a pro vykládání pečicích táců, ve kterých jsou pečeny mastné
potraviny, jako je slanina. Obecně se vyvarujte barevných výrobků z papíru, protože barva může vytéct.
Některé recyklované papírové výrobky mohou obsahovat nečistoty, které by mohly při jejich použití v mikrovlnách.
Plastové sáčky na vaření
Jsou-li vyrobeny speciálně pro vaření, jsou sáčky na vaření bezpečné pro vaření pomocí mikrovln. Avšak vytvořte v sáčku štěrbinu, aby mohla uniknout pára. Nikdy nepoužívejte na vaření za použití funkce mikrovln
běžný plastový sáček, protože budou roztaveny a prasknou.
Plastové nádobí pro vaření pomocí mikrovln
K dispozici jsou různé tvary a velikosti mikrovlnného nádobí. Z větší části můžete pravděpodobně použít
věci, které již máte po ruce, než investovat do nového kuchyňského vybavení.
Těžká keramika, kamenina a keramika
Nádoby vyrobené z těchto materiálů jsou obvykle vhodné pro použití při využití mikrovlnné funkce, ale je
třeba je vyzkoušet.
UPOZORNĚNÍ
ꞏꞏ Některé položky s vysokým obsahem olova nebo železa nejsou vhodné jako kuchyňské náčiní.
ꞏꞏ Je třeba zkontrolovat, zda jsou nádoby vhodné pro vaření pomocí mikrovln.
CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
19
CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Dohlédněte na vše
Faktory ovlivňující dobu mikrovlnného vaření
Dobu vaření ovlivňuje mnoho faktorů. Teplota složení použitých v receptu způsobuje velký rozdíl v době
vaření. Například pečení dortu vyrobeného z ledového másla, mléka a vajec bude trvat značně déle, než
pečení dortu se složením s pokojovou teplotou. Některé recepty, zejména ty na chléb, koláče a krémy
doporučují jídlo z trouby vyjmout ještě když není dostatečně propečené.
To není chyba. Když se jídlo nechá stát, obvykle zakryté, bude se dále vařit či péct mimo troubu, protože
teplo zachycené uvnitř vnějších částí jídla postupně docestuje směrem dovnitř. Pokud bude potravina
ponechána v troubě do té doby, dokud není zcela uvařená nebo propečená, vnější části budou přepečené
nebo dokonce spálené. Praxi v odhadu časů vaření a časů pro odležení mimo troubu pro různé potraviny
získáte časem.
Hustota jídla
Lehké, porézní potraviny, jako jsou koláče a chleby, se vaří rychleji než těžké, husté potraviny, jako jsou
pečeně a kastroly. Při mikrovlnném zpracování porézních potravin je třeba dbát na to, aby se vnější okraje
nestaly suchými a křehkými.
Výška jídla
Horní část vysokých jídel zejména pečení se bude péct rychleji než spodní část.
Proto je dobré vysoké jídlo při pečení několikrát otáčet.
Obsah vlhkosti v jídle
Vzhledem k tomu, že teplo vytvářené mikrovlnami způsobuje odpaření vlhkosti, by měly být relativně
suché potraviny, jako jsou pečené pečivo a nějaká zelenina, před vařením pokropeny vodou nebo zakryty
tak, aby se udržela vlhkost.
Jídlo s obsahem kostí a tuku
Kosti vedou teplo a tuk se vaří mnohem rychleji než maso. Při vaření kostnatých nebo mastných kusů
masa je nutno dbát na to, aby se zabránilo vzniku nerovnoměrně uvařeného nebo převařeného masa.
Množství jídla
Množství mikrovln ve vaší troubě zůstává konstantní bez ohledu na to, kolik jídla se vaří. Proto platí, že čím
více jídla umístíte do trouby, tím delší bude doba vaření. Nezapomeňte zkrátit dobu vaření o minimálně
jednu třetinu, když snížíte množství v receptu na polovinu.
Tvar jídla
Mikrovlny pronikají jen asi do 2 cm vrstvy jídla, vnitřní část hustých potravin se vaří, protože teplo generované zvenčí putuje směrem dovnitř. Pouze vnější okraj jídla je vařený pomocí energie mikrovln; zbytek je
vařený vedením tepla. Nejhorší možný tvar pro vaření pomocí mikrovln je silný čtverec. Roh se spálí ještě
dlouho předtím než se vůbec ohřeje vnitřek. Při vaření pomocí mikrovln se nejúspěšněji připravují kulaté
tenké pokrmy a kruhovité pokrmy.
Zakrývání
Kryt zachycuje teplo a páru, což způsobuje rychlejší vaření potravin. Použijte víko nebo přilnavou fólii pro
vaření pomocí mikrovln se sklopeným rohem, aby nedošlo k rozštěpení.
ČEŠTINA
Při vaření vždy hlídejte své jídlo. Vaše mikrovlna je vybavena světlem, které se automaticky rozsvítí, když
je trouba v provozu, abyste viděli dovnitř a mohli kontrolovat, jak je na tom vaše jídlo. Pokyny uvedené v
receptech ohledně položení pokrmu výše, míchání pokrmu a podobně by měly být považovány za doporučené minimální kroky. Pokud to vypadá, že se jídlo vaří nerovnoměrně, jednoduše proveďte potřebné
úpravy, které považujete za vhodné k nápravě problému.
20
CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Hnědnutí
Maso a drůbež, která je pečená patnáct minut nebo déle, lehce hnědne ve vlastním tuku. Potraviny, které
jsou vařené po kratší dobu, mohou být potřeny štětcem s omáčkou pro zhnědnutí, jako je worcesterová
omáčka, sójová omáčka nebo grilovací omáčka tak, abyste dosáhli chutně vyhlížející barvy. Vzhledem
k tomu, že se do jídla přidává poměrně malé množství hnědých omáček, původní chuť receptu se nezmění.
Zakrývání papírem odolným vůči mastnotě
Je to volnější kryt než víko nebo přilnavá fólie, jídlo může lehce vyschnout. Ale jelikož se jedná o volnější
kryt než víko nebo přilnavá fólie, umožňuje jídlu lehce vyschnout.
Uspořádání a rozestup
Jednotlivé potraviny, jako jsou pečené brambory, malé koláče a předkrmy, se zahřívají rovnoměrněji,
pokud se umístí do trouby v rovnoměrném odstupu, nejlépe do kruhového vzoru. Nikdy nepokládejte
pokrmy jeden na druhý.
Míchání
Míchání je jednou z nejdůležitějších ze všech technik u vaření pomocí mikrovln. U běžného vaření se
potraviny míchají za účelem smíchání. Jídla připravovaná pomocí mikrovln jsou však míchána proto, aby
došlo k rozšíření a přerozdělení tepla. Vždy míchejte směrem zvenčí do středu, protože vnější část jídla se
zahřívá jako první.
Obracení
Velké vysoké pokrmy jako pečeně a celá kuřata by měla být obracena, aby byla vrchní a spodní část pokrmu upečena rovnoměrně. Je také dobré obracet naporcované kuře a kotlety.
Umístění silnějších porcí směrem ven
Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou přitahovány k vnější části potravin, má smysl umístit tlustší maso,
drůbeže a ryby na vnější okraj pečicího talíře. Tímto způsobem budou silnější části přijímat nejvíce mikrovlnné energie a jídlo se bude vařit rovnoměrně.
Pokrývání
Přes rohy nebo okraje čtvercových nebo obdélníkových jídel mohou být umístěny proužky hliníkové fólie
(které blokují mikrovlny), abyste zabránili přepečení těchto částí. Nikdy nepoužívejte příliš mnoho fólie a
ujistěte se, zda je fólie připevněna k misce, neboť může způsobit vznik‚ oblouku‘ v troubě, zejména pokud
fólie prochází během otáčení příliš blízko ke stěnám trouby.
Zvedání
Silné nebo husté pokrmy mohou být zvednuty do výšky tak, aby mikrovlny mohly být absorbovány spodní
stranou a středem pokrmů.
Propichování
Potraviny uzavřené ve skořápce, kůži nebo membráně pravděpodobně v troubě prasknou, pokud nebudou před vařením propíchnuty. Mezi tyto potraviny patří vaječné žloutky a bílky, škeble a ústřice a celá
zelenina a ovoce.
Jak vyzkoušet, že je pokrm uvařený
Pokrmy se v troubě pečou tak rychle, že je nutné je často zkoušet. Některé potraviny budou ponechány
mikrovlnám až do úplného vaření, ale většina pokrmů, jako je maso a drůbež, je z trouby vyjímána ještě
když je mírně nehotová a je ponechána k dokončení své přípravy v době ustálení. Vnitřní teplota potravin
se během období ustálení zvýší na hodnotu mezi 3 °C (5 °F) a 8 °C (15 °F).
Doba ustálení
Potraviny mohou být často nechány ustálit na 3 až 10 minut po vyjmutí z trouby. Obvykle jsou pokrmy
během doby ustálení překryty, aby udržely teplo, pokud nemají mít suchou texturu (například dorty a
sušenky). Ustálení umožňuje dokončení přípravy pokrmů a také pomáhá smíchat a rozvinout jejich chuť.
ČIŠTĚNÍ TROUBY
21
ČIŠTĚNÍ TROUBY
1. Udržujte vnitřek trouby v čistotě
2. Udržujte vnější část trouby v čistotě
Před čištěním trouby odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky, abyste předešli možnému úrazu
elektrickým proudem. Vyčistěte vnější část trouby mýdlem a vodou, pak čistou vodou a osušte měkkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Aby nedošlo k poškození ovládacích částí uvnitř trouby,
nesmí voda vniknout do ventilačních otvorů. Chcete-li vyčistit ovládací panel, otevřete dvířka, abyste
předešli náhodnému spuštění trouby a otřete jej vlhkou utěrkou a následně i suchým hadříkem. Po
čištění stiskněte tlačítko STOP.
3. Pokud se uvnitř nebo kolem vnější strany dveří trouby hromadí pára, utřete panely měkkým hadříkem.
Pára nebo kondenzace vznikající uvnitř dveří jsou normální, pokud jsou pokrmy ohřívány dlouhodobě při vyšších úrovních výkonu. Toto není porucha. Kondenzace se nakonec odpaří. Zkuste zakrývat
pokrmy nebo měnit úrovně ohřevu a čas, abyste omezili tvorbu kondenzátu ve dveřích. Toto se může
také objevit v případě, že je trouba provozována za podmínek vysoké vlhkosti a v žádném případě to
neznamená poruchu přístroje.
4. Dveře a těsnění dveří by měly být udržovány v čistotě. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu, opláchněte a poté pečlivě vysušte.
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ABRAZIVNÍ MATERIÁLY JAKO ČISTICÍ PÍSKY NEBO KOVOVÉ A PLASTOVÉ DRÁTĚNKY.
Kovové části bude snadnější udržovat, pokud je pravidelně otřete vlhkým hadříkem.
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY
SMART DIAGNOSIS™
Tuto funkci použijte, pokud potřebujete správnou diagnózu ze strany servisního střediska společnosti
LG Electronics, pokud produkt špatně funguje nebo selže. Tuto funkci používejte pouze pro kontaktování
zástupce servisu, nikoliv během běžného provozu.
1. Pokud k tomu dostanete pokyn prostřednictvím call centra, přidržte mikrofon svého telefonu u loga
služby Smart Diagnosis™ na kontrolce.
POZNÁMKA
Max
m
10 m
ꞏꞏ Nedotýkejte se žádných dalších tlačítek.
2. Při zavřených dveřích stiskněte a podržte tlačítko STOP/Vymazat na 3 sekundy, aby se na displeji objevil
nápis ‚Loc‘. Držte tlačítko STOP/Vymazat ještě po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví číslo ‚5‘.
(tudíž tlačítko STOP/Vymazat musí být nepřetržitě drženo po dobu 8 sekund).
Poté se zpoza symbolu Smart Diagnosis začne šířit tón.
3. Udržujte telefon na svém místě, dokud není dokončen přenos tónu. Displej bude odpočítávat čas.
4. Po ukončení odpočítávání a ukončení tónu pokračujte v rozhovoru s agentem call centra, který vám
pak pomůže pomocí informací předaných k analýze.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že během přenosu tónů nebudete hýbat telefonem.
ꞏꞏ Pokud agent call centra nedokáže přesně zaznamenat data, můžete být vyzváni, abyste to zkusili
znovu.
ČEŠTINA
Skvrny od jídla nebo rozlité kapaliny se přilepí na stěny trouby a mezi těsnění a povrchy dveří. Nejlepší
je okamžitě otřít rozlité potraviny vlhkým hadříkem. Drobky a rozlité pokrmy absorbují mikrovlnnou
energii a prodlužují dobu vaření a mohou dokonce poškodit troubu. Použijte vlhký hadřík k vymetení
drobků, které spadají mezi dveře a rám. Je důležité udržet tuto oblast čistou, aby bylo zajištěno pevné
utěsnění. Odstraňte mastné skvrny pomocí hadříku namočeném v mýdle, poté opláchněte a vysušte.
Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani abrazivní čističe. Kovový podnos lze umýt ručně nebo v myčce
nádobí.
22
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Otázky
Odpověď
Co je špatně, když nesvítí světlo trouby?
Může být několik důvodů, proč se světlo trouby
nerozsvítí. Buď je žárovka spálená nebo selhal elektrický obvod.
Prochází mikrovlnná energie přes pohledové okno
ve dveřích?
Ne. Otvory nebo vstupy jsou vyrobeny tak, aby
umožňovaly průchod světla; nepropouští mikrovlnnou energii.
Proč se ozývá ZAPÍPÁNÍ, když se dotknu tlačítka na
ovládacím panelu?
Tón ZAPÍPÁNÍ se ozývá pro ujištění, že bylo správně
zadáno nastavení.
Bude funkce mikrovln poškozená, pokud bude
spuštěna jako prázdná?
Ano. Nikdy ji nespouštějte, když je prázdná.
Proč vajíčka někdy mírně bouchají?
Při pečení, smažení vajec nebo přípravě volských
ok může žloutek mírně bouchat kvůli tvorbě páry
uvnitř žloutkové membrány. Chcete-li tomu zabránit, před vařením prostě propíchejte žloutek. Nikdy
nepřipravujte pomocí mikrovln vajíčka ve skořápce.
Proč se po ukončení vaření pomocí mikrovln doporučuje doba ustálení?
Po dokončení vaření pomocí mikrovln pokračuje vaření pokrmu během doby ustálení. Tato doba ustálení dokončí vaření rovnoměrně po celém pokrmu.
Množství času na ustálení závisí na hustotě jídla.
Proč má trouba vždy nevaří tak rychle, jak říká
příručka?
Zkontrolujte znovu příručku pro vaření, abyste se
ujistili, že jste správně dodrželi pokyny a zjistili, co
by mohlo způsobit změny času vaření.
Časy vaření v příručce a nastavení teplot jsou
návrhy, které pomáhají předcházet přehřátí, což je
nejčastější problém při používání této trouby.
Rozdíly ve velikosti, tvaru, hmotnosti a rozměrech
jídla vyžadují delší dobu vaření.
Používejte svůj vlastní úsudek spolu s návrhy v příručce k vaření pro testování podmínek pokrmu,
stejně jako byste to dělali u konvenčního sporáku.
Proč se po vaření pomocí mikrovln na displeji společně se zvukem ventilátoru objevuje slovo ‚chladit‘
nebo zbývající doba vaření?
Po dokončení vaření může být spuštěn ventilátor,
aby ochladil troubu. Displej ukáže slovo ‚Chladit‘.
Pokud otevřete dveře nebo stisknete jednou tlačítko STOP/VYMAZAT ještě před dokončením doby
vaření, zobrazí se na displeji zbývající doba vaření.
To není špatná funkce.
Pokud při spuštěné mikrovlnné troubě používáte nějaký výrobek, jako je rádio, TV, bezdrátová síť LAN,
Bluetooth, zdravotnické zařízení, bezdrátové zařízení apod. používající stejnou frekvenci jako mikrovlnná
trouba, může to způsobit rušení těchto výrobků. Toto rušení nenaznačuje problém mikrovln nebo produktu a není poruchou. Proto je bezpečné výrobek používat. Zdravotnické zařízení může být nicméně také
rušeno, proto dbejte na upozornění při použití zdravotnického zařízení poblíž výrobku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
MH653**** MH633****
230 V~ 50 Hz
Výstupní výkon mikrovln.
Max. 1000 W * (IEC60705 hodnotící norma)
Frekvence mikrovln
2450 MHz
Vnější rozměry
476 mm(W) X 272 mm(H) X 387 mm(D)
Mikrovlna
1150 W
Gril
900 W
Kombinace
1450 W
ꞏꞏ U hodnot 1000 W a 800 W bude výstupní výkon postupně snížen, aby se předešlo přehřátí.
Likvidace starého přístroje
1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků
(WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých
přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské
zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších
výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu
komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE.
Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/
recycling
Frekvence mikrovln: 2450 MHz +/- 50 MHz (Skupina 2 / Třída B) **
Zařízení skupiny 2: skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM RF, ve kterých je záměrně generována a využívána nebo používána pouze radiofrekvenční energie ve frekvenčním rozsahu 9 kHz až 400 GHz ve formě
elektromagnetického záření, indukční a/nebo kapacitní vazby pro ošetření materiálu nebo inspekční/analytické účely.
Zařízení třídy B je zařízení vhodné pro použití v domácích zařízeních a v zařízeních přímo připojených k napájecí síti s nízkým napětím, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.
Příručku uživatele si můžete stáhnout na adrese http://www.lg.com
ČEŠTINA
Napájení
Memo
SLOVENČINA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
MIKROVLNNÁ RÚRA
Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod
na používanie.
MH653**** MH633****
(voliteľná možnosť, skontrolujte technické údaje modelu)
MFL69701101
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
2
OBSAH
OBSAH
Spôsob fungovania mikrovĺn
Mikrovlny sú určitou formou energie podobnej
rádiovým, televíznym vlnám a bežnému dennému
svetlu. Zvyčajne sa mikrovlny šíria smerom von počas toho, ako prechádzajú cez atmosféru a miznú
bez účinku.
Táto rúra má však magnetrón, ktorý je určený na
využitie energie mikrovĺn. Elektrina privádzaná
do trubice magnetrónu sa používa na vytváranie
mikrovlnnej energie.
Tieto mikrovlny vchádzajú do varnej oblasti cez
otvory vnútri rúry. Vnútri rúry sa nachádza podnos. Mikrovlny nedokážu prechádzať cez kovové
steny rúry, ale dokážu prenikať do takých materiálov, ako sú sklo, porcelán a papier, teda materiálov, z ktorých je vyrobený riad vhodný na bezpečnú prípravu jedál v mikrovlnnej rúre.
Mikrovlny nezahrievajú varné nádoby, aj keď sa
môžu v konečnom dôsledku zohriať od tepla, ktoré
vytvára pokrm.
Veľmi bezpečný spotrebič
Vaša mikrovlnná rúra je jedným z
najbezpečnejších domácich spotrebičov.
Po otvorení dvierok rúra automaticky
prestane vytvárať mikrovlny. Mikrovlnná energia sa úplne mení na teplo, keď
preniká do pokrmu, pričom nezanecháva žiadnu „zvyškovú“ energiu, ktorá by
mohla byť pre vás škodlivá, keď konzumujete daný pokrm.
3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
8
PRED POUŽITÍM
8
10
10
11
11
11
11
Rozbalenie a inštalácia
Ovládací panel
Symboly na displeji
Nastavenie hodín
Rýchly štart
Viac/Menej
Úspora energie
12 SPÔSOB POUŽÍVANIA
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Načasovaná príprava pokrmov (Manuálna
príprava pokrmov)
Úrovne výkonu mikrovlnnej rúry
Príprava pokrmov pomocou grilu
Kombinované grilovanie a varenie
Detská poistka
Pečenie
Obľúbená ponuka
Zmäkčenie a roztopenie
Rozmrazenie a varenie
Invertné rozmrazovanie
Pokyny ponuky Invertné rozmrazovanie
Jogurt
Udržať teplé
18 KUCHYNSKÝ RIAD VHODNÝ NA
POUŽÍVANIE V MIKROVLNNEJ
RÚRE
19 VLASTNOSTI POTRAVÍN
A PRÍPRAVA POKRMOV V
MIKROVLNNEJ RÚRE
21 ČISTENIE RÚRY
21 PPOUŽÍVÁNÍ FUNKCE
INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY
SMART DIAGNOSIS™
22 RIEŠENIE PROBLÉMOV
23 TECHNICKÉ ÚDAJE
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI
Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny pred použitím rúry, aby nedošlo k riziku vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo poškodenia pri používaní rúry. Tento návod nepokrýva
všetky možné podmienky, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Vždy kontaktujte svojho servisného zástupcu alebo výrobcu ohľadom problémov, ktorým nerozumiete.
Toto je bezpečnostný výstražný symbol. Tento symbol upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré
môžu spôsobiť usmrtenie alebo zranenie vás a iných osôb. Všetky bezpečnostné informácie budú nasledovať za bezpečnostným výstražným symbolom a buď slovom „VAROVANIE“ alebo „UPOZORNENIE“. Význam
týchto slov:
VAROVANIE
Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli spôsobiť
vážnu telesnú ujmu alebo usmrtenie.
UPOZORNENIE
Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli spôsobiť
telesnú ujmu alebo poškodenie majetku.
VAROVANIE
1.
Nepokúšajte sa vykonávať zásahy ani akékoľvek úpravy či opravy dvierok, tesnení dvierok,
ovládacieho panela, bezpečnostných blokovacích spínačov alebo akejkoľvek inej časti rúry, ktoré
by zahŕňali odstránenie akéhokoľvek krytu chrániaceho proti pôsobeniu mikrovlnnej energie.
epoužívajte rúru, ak sú chybné tesnenia dvierok a priľahlé časti mikrovlnnej rúry. Opravy by mal
vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
N
ꞏꞏ
N
a rozdiel od iných spotrebičov je mikrovlnná rúra zariadenie s vysokým napätím a veľkým elektrickým prúdom.
esprávne použitie alebo nesprávna oprava by mohli viesť k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
N
2.
N
P
epoužívajte rúru na účely odvlhčenia. (napr. oužívanie mikrovlnnej rúry s vlhkými novinami,
vlhkým oblečením, vlhkými hračkami, elektrickými zariadeniami, domácimi zvieratami alebo deťmi atď.)
ꞏꞏ Mohlo by to zapríčiniť vážne narušenie bezpečnosti, ako je vznik požiaru, pálenie alebo náhle usmrtenie v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom.
3.
Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie je
pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie, čo sa týka používania spotrebiča osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť. e potrebné dohliadnuť na to, aby sa (malé) deti s týmto spotrebičom nehrali.
ꞏꞏ
4.
N
J
esprávne použitie môže spôsobiť škodu a ujmu v podobe vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým
prúdom alebo popálenia.
Počas používania sa prístupné časti môžu zohriať na vysokú teplotu. Malé deti by sa nemali k
tomuto spotrebiču približovať.
ꞏꞏ
Mohli by sa popáliť.
SLOVENČINA
VAROVANIE
4
5.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Kvapaliny a iné potraviny nesmiete zohrievať v utesnených nádobách, keďže by mohli vybuchnúť.
Odstráňte plastový obal z potravín pred ich prípravou alebo rozmrazovaním. Vezmite však do
úvahy, že v niektorých prípadoch by sa potraviny mali kvôli zohriatiu alebo príprave zakryť plastovou fóliou.
I
ꞏꞏ nak by mohli vyprsknúť.
6.
Nezabudnite použiť správne príslušenstvo pre každý prevádzkový režim.
ꞏꞏ
Nesprávne použitie by mohlo viesť k poškodeniu rúry a príslušenstva, alebo by mohlo spôsobiť
iskrenie a vznik požiaru.
7.
Deťom by nemalo byť dovolené hrať sa s príslušenstvom ani vešať sa za rukoväť dvierok.
ꞏꞏ
8.
Mohli by sa zraniť.
Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu, aby vykonával akýkoľvek servis
alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie.
9.
Keď sa spotrebič používa v kombinovanom režime, deti by mali používať rúru len pod dozorom
dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
10.
Rúru nepoužívajte, keď je poškodená. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka zatvárali správne a aby
neboli poškodené nasledujúce časti: (1) dvierka (ohyb), (2) závesy a západky (poškodené alebo
uvoľnené), (3) tesnenia dvierok a tesniace povrchy.
ꞏꞏ
11.
12.
Mohlo by to viesť k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie.
A
k sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, pokiaľ ju neopraví
kompetentná osoba.
Spotrebič sa napája zo zostavy predlžovacieho kábla alebo elektrického prenosného zásuvkového
zariadenia, pričom zostava predlžovacieho kábla na elektrickom prenosnom zásuvkovom zariadení
sa musí umiestniť tak, aby nebola vystavená špliechaniu ani prenikaniu vlhkosti.
13.
Deťom dovoľte používať rúru bez dozoru len vtedy, keď bolo dieťa primerane poučené tak, aby
bolo schopné používať rúru bezpečným spôsobom a porozumelo rizikám vyplývajúcim z nesprávneho použitia.
14.
15.
S
potrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zohrievajú na vysokú teplotu. Je potrebné
dávať pozor, aby nedošlo k dotyku vyhrievacích článkov. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú k spotrebiču približovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
Počas používania sa spotrebič zohrieva na vysokú teplotu. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k
dotyku vyhrievacích článkov vnútri rúry.
16.
Nepoužívajte drsné brúsne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky na čistenie skla dvierok
rúry, keďže by mohli poškrabať povrch, čo by mohlo viesť k rozbitiu skla
UPOZORNENIE
1.
Rúru nie je možné používať s otvorenými dvierkami kvôli bezpečnostným blokovacím prvkom
vstavaným do mechanizmu dvierok. Je dôležite nezasahovať do bezpečnostných blokovacích prvkov.
ꞏꞏ
2.
M
B
ohlo by to viesť k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie. ( ezpečnostné blokovacie prvky automaticky vypnú akúkoľvek činnosť spojenú s prípravou pokrmu, keď sa otvoria dvierka.)
N
eumiestňujte žiadny predmet (ako sú kuchynské utierky, servítky atď.) medzi predné čelo rúry
a dvierka a dbajte na to, aby sa na tesniacich povrchoch nehromadili pokrmy ani zvyšky čistiaceho
prostriedku.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ꞏꞏ
3.
Mohlo by to viesť k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie.
Z
abezpečte, aby boli správne nastavené časy prípravy pokrmov, pričom malé množstvo pokrmu
vyžaduje kratšiu prípravu či kratší čas zohrievania.
ꞏꞏ
4.
5
Príliš dlhá príprava pokrmu môže viesť k vznieteniu pokrmu a následnému poškodeniu rúry.
traste a pred konzumáciou skontrolujte jej teplotu, aby nedošlo k popáleniu (hlavne obsah fliaš na
kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy).
ꞏꞏ
Buďte opatrní pri manipulácii s nádobou. Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému výbušnému
varu, preto sa musí pri podávaní nádoby dbať na opatrnosť.
5.
Výstupný otvor je umiestnený na hornej, spodnej alebo bočnej časti rúry. Nezakrývajte otvor.
ꞏꞏ Mohlo by to viesť k poškodeniu rúry a nedostatočným výsledkom pri príprave pokrmov.
6.
Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Odporúča sa nechať pohár s vodou v rúre, keď sa nepoužíva.
Voda bezpečne pohltí všetku mikrovlnnú energiu, ak sa rúra náhodne spustí.
ꞏꞏ
7.
Nesprávne použitie by mohlo viesť k poškodeniu rúry.
Nepripravujte pokrmy zabalené v papierových obrúskoch, pokiaľ vaša kuchárska kniha neobsahuje pokyny pre pokrm, ktorý pripravujete. A nepoužívajte novinový papier namiesto papierových obrúskov na prípravu pokrmov.
ꞏꞏ
8.
Nesprávne použitie môže spôsobiť výbuch alebo vznik požiaru.
Nepoužívajte drevené nádoby a keramické nádoby, ktoré majú kovovú (napr. zlatú alebo striebornú) intarziu. Vždy odstráňte kovové upevňovacie prvky. Používajte len kuchynský riad, ktorý je
vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach. Kovové nádoby na pokrmy a nápoje sa nesmú používať počas mikrovlnnej prípravy pokrmov.
ꞏꞏ
9.
M
ohli by sa zohriať a zhorieť. Obzvlášť kovové predmety môžu vytvárať oblúk v rúre, čo môže spôsobiť vážne poškodenie.
Nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera.
ꞏꞏ
Môžu obsahovať nečistoty, ktoré môžu spôsobovať iskrenie a/alebo vznik požiaru, keď sa použijú pri
príprave pokrmov.
10.
Neoplachujte podnos a policu ich umiestnením do vody bezprostredne po príprave pokrmov.
Mohlo by to spôsobiť narušenie alebo poškodenie.
ꞏꞏ
11.
Nesprávne použitie by mohlo viesť k poškodeniu rúry.
Rúru umiestnite tak, aby predná časť dvierok bola 8 cm alebo viac za okrajom povrchu, na ktorom
je umiestnená, aby nedošlo k náhodnému prevráteniu spotrebiča.
ꞏꞏ
12.
Nesprávne použitie by mohlo viesť k telesnému zraneniu a poškodeniu rúry.
Pred prípravou pokrmu prepichnite šupku zemiakov, jabĺk alebo akéhokoľvek takéhoto ovocia či
zeleniny.
I
ꞏꞏ nak by mohli vyprsknúť.
13.
Nevarte vajcia v škrupine. Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené na tvrdo by sa nemali zohrievať
v mikrovlnnej rúre, keďže by mohli vybuchnúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
ꞏꞏ
Vo vnútri vajca sa postupne zvýši tlak a vajce vybuchne.
SLOVENČINA
Pri ohreve kvapalín, napr. polievok, omáčok a nápojov v mikrovlnnej rúre
ꞏꞏ Vyhýbajte sa používaniu nádob s rovnými stranami s úzkymi hrdlami.
ꞏꞏ Neprehrievajte ich.
ꞏꞏ Kvapalinu pomiešajte pred umiestnením nádoby do rúry a potom znova v polovici zohrievania.
ꞏꞏ Po zohriatí nechajte kvapalinu na krátky čas odstáť v rúre; znova ju opatrne pomiešajte alebo po-
6
14.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nepokúšajte sa o vyprážanie v oleji v rúre.
ꞏꞏ
15.
Mohlo by to viesť k náhlemu vykypeniu horúcej kvapaliny.
A
k spozorujete (alebo vychádza) dym, vypnite alebo odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a
nechajte zatvorené dvierka, aby sa uhasil akýkoľvek plameň.
ꞏꞏ
Mohlo by to spôsobiť vážne poškodenie a vážnu ujmu v dôsledku vzniku požiaru alebo zasiahnutia
elektrickým prúdom.
16.
Pri zohrievaní pokrmov v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru kvôli možnosti
vznietenia.
ꞏꞏ
17.
Pokrm by mohol vytiecť v dôsledku možnosti narušenia nádoby, čo by mohlo tiež spôsobiť požiar.
Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v činnosti. Nedotýkajte sa dvie-
rok rúry, vonkajšej skrinky, zadnej skrinky, dutiny rúry, príslušenstva a kuchynského riadu počas
režimu grilovania, režimu prúdenia a úkonov automatickej prípravy pokrmov, pred vybratím sa
uistite, že nie sú horúce.
ꞏꞏ
18.
K
eďže sa zohrejú na vysokú teplotu, hrozí nebezpečenstvo popálenia, pokiaľ sa nepoužívajú hrubé
kuchynské rukavice.
Rúra by sa mala pravidelne čistiť a mali by sa odstrániť akékoľvek zvyšky pokrmov.
ꞏꞏ
Pokiaľ sa nebude rúra uchovávať v čistote, mohlo by to viesť k zhoršeniu kvality povrchu, čo by
mohlo nepriaznivo vplývať na životnosť spotrebiča a mohla by nastať nebezpečná situácia.
19.
Používajte len teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.
Pomocou nevhodnej sondy nie je možné sa presvedčiť, či je teplota presná.
ꞏꞏ S týmto modelom sa nedodáva teplotná sonda.
ꞏꞏ
20.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách ako sú:
Kuchynské priestory pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
ꞏꞏ Farma;
ꞏꞏ Klienti v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
ꞏꞏ Prostredia s ubytovaním a raňajkami.
ꞏꞏ
21.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmys-
lovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ je pre
ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie ohľadom používania spotrebiča bezpečným spôsobom a
pokiaľ rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním.
eti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom.
istenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú vo veku minimálne 8 rokov a
nie je pre ne zabezpečený dozor.
D
Č
22.
Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie pokrmov a nápojov. Sušenie pokrmov alebo oble-
čenia a zohrievanie výhrevných podložiek, papúč, špongií, vlhkého textilu a podobných predmetov
môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo vzniku požiaru.
23.
Tento spotrebič nie je určený na obsluhu pomocou externého časovača alebo osobitného systému
diaľkového ovládania.
24.
P
ꞏꞏ
25.
N
ostupujte podľa presných pokynov výrobcu pukancov.
enechávajte rúru bez dozoru, pokiaľ sa
vytvárajú pukance. k po uplynutí odporúčaného času nedôjde k vytvoreniu pukancov, prestaňte s prípravou pokrmu.
ikdy nepoužívajte vrecko z hnedého papiera pre vytváranie pukancov.
Nikdy sa nepokúšajte vytvárať pukance zo zvyšných kukuričných zŕn.
A
N
Príliš dlhá príprava by mohla viesť k vznieteniu kukurice.
Tento spotrebič musí byť uzemnený.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
7
Vodiče v sieťovom napájacom kábli majú nasledujúcu farbu
MODRÁ - Neutrálny vodič
HNEDÁ - Živý vodič
ZELENÁ a ŽLTÁ - Uzemňovací vodič
Keďže farby vodičov v sieťovom napájacom kábli tohto spotrebiča nemusia zodpovedať farebnému označeniu na identifikáciu svoriek vo vašej elektrickej zásuvke, postupujte nasledovne:
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
ꞏꞏ
Nesprávne použitie môže spôsobiť vážne elektrické poškodenie.
ꞏꞏ
Nesprávne použitie by mohlo viesť k poškodeniu rúry.
ꞏꞏ
Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojaca.
Používajte len kuchynský riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
27. Táto rúra by sa nemala používať na komerčné stravovacie účely.
26.
28.
29.
Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrine.
Pripojenie je možné dosiahnuť pomocou prístupnej elektrickej zásuvky alebo pomocou začlenenia
vypínača do pevne nainštalovaného vedenia v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
ꞏꞏ
Použitie nesprávnej elektrickej zásuvky alebo vypínača môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Dvierka alebo vonkajší povrch sa môžu zohriať na vysokú teplotu, keď je spotrebič v činnosti.
31. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
32. Obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy sa musí pred konzumáciou pomiešať
30.
alebo potriasť, aby nedošlo k popáleniu.
Vnútorné a vonkajšie časti rúry uchovávajte v čistote. Podrobnosti o spôsobe čistenia rúry nájdete vo vyššie uvedenom obsahu „Čistenie rúry“.
34. Podľa stanovených požiadaviek na inštaláciu, inak hrozí vplyv tepla s možnosťou vzniku nebezpe33.
čenstva.
Parný čistič sa nesmie používať.
36.
Pozor, horúci povrch
Keď je použitý tento symbol, znamená to, že sa povrchy môžu počas používania zohriať na vysokú
35.
teplotu.
37.
Neumiestňujte žiadny predmet (kniha, skrinka atď.) na výrobok. Výrobok by sa mohol prehriať
alebo vznietiť, alebo daný predmet by mohol spadnúť a spôsobiť zranenie osôb.
38.
Dôrazne sa odporúča, aby sa používatelia nedotýkali takýchto povrchov počas používania, aby
nedošlo k riziku popálenia.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať oblasti veľmi blízko vetracích otvorov.
SLOVENČINA
Vodič, ktorý má MODRÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom N
alebo má ČIERNU farbu.
Vodič, ktorý má HNEDÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom L
alebo má ČERVENÚ farbu.
Vodič, ktorý má ZELENÚ a ŽLTÚ alebo ZELENÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke,
ktorá je označená písmenom G alebo
.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne
8
PRED POUŽITÍM
PRED POUŽITÍM
Rozbalenie a inštalácia
Dodržaním základných krokov uvedených na týchto dvoch stranách budete môcť rýchlo skontrolovať, či
vaša mikrovlnná rúra funguje správne. Osobitnú pozornosť venujte návodu na správnu inštaláciu rúry.
Pri rozbaľovaní rúry nezabudnite odstrániť všetko príslušenstvo a všetky baliace materiály. Skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu rúry počas prepravy.
1 Rozbaľte rúru a umiestnite ju na vodorovný povrch.
Sklenený podnos
Otočný prstenec
Polica
*Neodstraňujte
sľudovú fóliu
SĽUDOVÁ fólia
Hriadeľ na otáčanie
podnosu
POZNÁMKA
ꞏꞏ Neodstraňujte sľudovú fóliu dutiny (striebornú dosku) vnútri rúry.
Sľudová fólia slúži na ochranu mikrovlnných komponentov pred rozstrekom pokrmov.
2 Umiestnite rúru na požadované vodorovné miesto s výškou viac
ako 85 cm, ale uistite sa, že je tam minimálne 20 cm priestor v
hornej časti a 20 cm v zadnej a ľavej a pravej časti kvôli správnemu vetraniu. Predná časť rúry by mala byť minimálne 8 cm od
okraja povrchu, aby nedošlo k prevráteniu.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Výstupný otvor je umiestnený na spodnej alebo bočnej časti
rúry. Blokovanie výstupného otvoru môže poškodiť rúru.
Ak budete používať mikrovlnnú rúru v uzatvorenom priestore
alebo v kredenci, prúdenie vzduchu kvôli chladeniu výrobku
by sa mohlo zhoršiť. Môže viesť k nižšiemu výkonu a skráteniu
prevádzkovej životnosti.
Ak je to možné, používajte mikrovlnnú rúru umiestnenú na
pulte.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Táto rúra by sa nemala používať na komerčné stravovacie účely.
3 Rúru pripojte k štandardnej elektrickej zásuvke v domácnosti. Zabezpečte, aby bola rúra jediným spotrebičom pripojeným k danej elektrickej zásuvke. Ak rúra nefunguje správne, odpojte ju od elektrickej zásuvky a potom ju znova pripojte.
PRED POUŽITÍM
9
4 Dvierka rúry otvárajte potiahnutím za rukoväť dvierok.
Umiestnite otočný prstenec dovnútra rúry a potom naň umiestnite sklenený podnos.
5 Naplňte nádobu určenú do mikrovlnnej rúry 300 ml vody. Položte ju na sklenený podnos a zatvorte dvierka rúry.
Ak máte pochybnosti o tom, aký typ nádoby použiť, pozrite si
časť, v ktorej je uvedený kuchynský riad vhodný na používanie
v mikrovlnnej rúre.
7 Na DISPLEJI sa bude odpočítavať 30 sekúnd.
Po dosiahnutí 0 sa ozve ZVUKOVÝ SIGNÁL. Otvorte dvierka rúry a vyskúšajte teplotu vody.
Ak rúra funguje, voda by mala byť teplá.
Buďte opatrní pri vyberaní nádoby, pretože môže byť horúca.
Teraz je rúra nainštalovaná
8 Obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy sa musí pred konzumáciou pomiešať
alebo potriasť, aby nedošlo k popáleniu.
9 Rúra nemusí rozpoznať použitie tlačidla za nasledujúcich okolností:
ꞏꞏ Stlačí sa len vonkajšia oblasť tlačidla.
ꞏꞏ Tlačidlo sa stlačí pomocou klinca alebo špičky prsta.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Nepoužívajte gumené ani jednorazové rukavice.
ꞏꞏ Pri utieraní dotykového ovládacieho panela mokrou utierkou odstráňte vlhkosť z dotykového ovládacieho panela po dokončení.
10 Nastavenie času prípravy pokrmu by malo byť kratšie než pri bežných mikrovlnných rúrach (700 W,
800 W) kvôli relatívne vysokému výstupnému výkonu tohto výrobku. Nadmerný ohrev pri tomto
výrobku môže spôsobiť vlhkosť na dvierkach.
SLOVENČINA
6 Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ a jedným stlačením tlačidla SPUSTIŤ/ZADAŤ nastavte 30 sekúnd na prípravu pokrmu.
10
PRED POUŽITÍM
Ovládací panel
Časť
8
1
2
3
4
1
REŽIM PRÍPRAVY POKRMOV
Pozrite si stranu 12 „Načasovaná príprava pokrmov“
Pozrite si stranu 13 „Príprava pokrmov pomocou grilu“
Pozrite si stranu 13 „Kombinované grilovanie a
varenie“
2
INVERTNÉ ROZMRAZOVANIE
Pozrite si stranu 16 „Invertné rozmrazovanie“
3
JOGURT / UCHOVÁVANIE TEPLA
Pozrite si stranu 17 „Jogurt“
Pozrite si stranu 17 „Udržať teplé“
4
INVERTNÁ PRÍPRAVA POKRMOV
Invertná príprava pokrmov umožňuje pripravovať
väčšinu vašich obľúbených pokrmov na základe
voľby typu pokrmu a hmotnosti pokrmu.
Pozrite si stranu 14 „Pečenie“
Pozrite si stranu 15 „Obľúbená ponuka“
Pozrite si stranu 15 „Zmäkčenie a roztopenie“
Pozrite si stranu 16 „Rozmrazenie a varenie“
5
5
6
7
6
VIAC / MENEJ
ꞏꞏ Vyberte ponuku prípravy pokrmu.
ꞏꞏ Nastavte čas prípravy a hmotnosť.
ꞏꞏ Pokiaľ pripravujete pokrm pomocou automatickej alebo manuálnej funkcie, môžete kedykoľvek predĺžiť alebo skrátiť čas prípravy pokrmu
stlačením tohto tlačidla (okrem režimu rozmrazovania).
ZASTAVENIE / VYMAZANIE
ꞏꞏ Prerušenie činnosti a vymazanie všetkých zadaní okrem času dňa.
7
SPUSTENIE / ZADANIE
ꞏꞏ Aby sa spustila zvolená príprava pokrmu, stlačte
raz toto tlačidlo.
ꞏꞏ Funkcia rýchleho štartu umožňuje nastaviť
30 sekundové intervaly prípravy pokrmu s
VYSOKÝM výkonom pomocou stlačenia tlačidla
SPUSTENIE/ZADANIE.
8
SMART DIAGNOSIS
Priložte mikrofón telefónu k tejto ikone, keď
personál servisného strediska vydá takýto pokyn.
Pomôže to diagnostikovať problémy s mikrovlnnou rúrou počas servisného hovoru.
Symboly na displeji
Ikona
Počas činnosti mikrovlny sa bude na displeji
zobrazovať táto ikona.
Pokiaľ je možnosť nastavenia Viac/Menej, na
displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
Počas činnosti Grilu sa bude na displeji zobrazovať táto ikona.
Pokiaľ je možnosť Spustenia prípravy pokrmu,
na displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
Počas činnosti Kombinovaného grilu sa bude
na displeji zobrazovať táto ikona.
Pokiaľ je možnosť nastavenia Výstupného
výkonu, na displeji sa bude zobrazovať táto
ikona.
Pri používaní Invertnej prípravy pokrmov sa na
displeji bude zobrazovať ikona.
Pokiaľ je možnosť nastavenia Hmotnosti, na
displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
Počas činnosti Invertného rozmrazovania sa
bude na displeji zobrazovať táto ikona.
PRED POUŽITÍM
Nastavenie hodín
Keď sa rúra pripojí k elektrickej zásuvke po prvýkrát, alebo sa napájanie obnoví po výpadku prúdu,
čísla na displeji sa resetujú na „12H“.
Príklad: Spôsob nastavenia 11:11
2. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „11:“.
3. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
Počas prípravy pokrmu pomocou RÝCHLEHO
ŠTARTU môžete predĺžiť čas prípravy pokrmu až
na 99 minút 59 sekúnd opakovaným stláčaním
tlačidla SPUSTENIE/ZADANIE.
Viac/Menej
Pomocou tlačidla alebo tlačidla je možné
nastaviť program NAČASOVANEJ PRÍPRAVY POKRMOV na prípravu pokrmu dlhší alebo kratší čas.
Stlačením sa pridá 10 sekúnd k času prípravy
pokrmu po každom stlačení tlačidla. Stlačením
sa odčíta 10 sekúnd od času prípravy pokrmu po
každom stlačení tlačidla. Maximálny možný čas je
99 minút 59 sekúnd.
Príklad: Spôsob nastavenia dlhšieho alebo kratšieho
času Invertnej prípravy pokrmov (napr. zemiakový
gratin 1,5 kg)
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
4. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „11:11“.
2. Stláčajte INVERTNÁ
PRÍPRAVA POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „2“.
5. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „2–4“.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Ak chcete znova nastaviť hodiny alebo zmeniť
možnosti, musíte odpojiť a znova pripojiť napájací kábel.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
ꞏꞏ Ak nechcete používať režim hodín, po pripojení
rúry k elektrickej zásuvke stlačte tlačidlo ZASTAVENIE/VYMAZANIE.
5. Stlačte alebo
. Zostávajúci čas sa
predĺži alebo skráti o
10 sekúnd.
Rýchly štart
Funkcia RÝCHLY ŠTART umožňuje nastaviť 30
sekundové intervaly prípravy pokrmu s VYSOKÝM
výkonom pomocou dotyku tlačidla SPUSTENIE/
ZADANIE.
Príklad: Nastavte 2 minúty prípravy pokrmu pri
vysokom výkone
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
2. Zvoľte 2 minúty pri
vysokom výkone.
Štyrikrát stlačte tlačidlo SPUSTENIE/ZADANIE. Rúra
sa spustí pred dokončením štvrtého stlačenia.
Úspora energie
Úspora energie znamená ušetrenie energie vypnutím displeja. Táto funkcia funguje len vtedy, keď je
mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime a displej
zhasne.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Keď sa používa režim hodín, displej zostane
zapnutý.
SLOVENČINA
1. Stlačením SPUSTENIE/ZADANIE potvrďte zobrazenie 12H
hodín. (Stlačením +
môžete zvoliť 24-hodinový režim)
11
12
SPÔSOB POUŽÍVANIA
SPÔSOB POUŽÍVANIA
Načasovaná príprava pokrmov
(Manuálna príprava pokrmov)
Táto funkcia umožňuje prípravu pokrmu požadovaný čas. K dispozícii je 5 úrovní výkonu. Príklad
nižšie uvádza spôsob nastavenia výkonu 800 W na
požadovaný čas.
Príklad: Spôsob prípravy pokrmu pri výkone 800 W
počas 5 minút 30 sekúnd
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
2. Stláčajte REŽIM
PRÍPRAVY POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí
„1000 W“.
(To znamená, že rúra
je nastavená na
1000 W, pokiaľ sa nevyberie iné nastavenie
výkonu.)
Úrovne výkonu mikrovlnnej rúry
Mikrovlnná rúra je vybavená piatimi úrovňami výkonu s cieľom poskytnúť vám maximálnu flexibilitu
a kontrolu nad prípravou pokrmov. Nasledujúca
tabuľka vám poskytne určitú predstavu o tom, ktoré pokrmy sa pripravujú pri jednotlivých úrovniach
výkonu.
ꞏꞏ Nasledujúca tabuľka uvádza nastavenia úrovne
výkonu rúry.
Tabuľka úrovní mikrovlnného výkonu
Úroveň
výkonu
ꞏꞏ Vriaca voda.
ꞏꞏ Pečenie mletého hovädzieho mäsa
do hneda.
Vysoká
ꞏꞏ Výroba cukroviniek.
1000 W
ꞏꞏ Príprava kúskov hydiny, rýb a zeleniny.
ꞏꞏ Príprava kúskov mäkkého mäsa.
ꞏꞏ Prihrievanie ryže, cestovín a zeleniny.
800 W
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „800 W“.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
Použitie
ꞏꞏ Rýchle prihrievanie hotových pokrmov.
ꞏꞏ Prihrievanie sendvičov.
ꞏꞏ Príprava vaječných, mliečnych a syrových jedál.
ꞏꞏ Príprava koláčov a chlebov.
600 W
ꞏꞏ Rozpustenie čokolády.
ꞏꞏ Príprava teľaciny.
ꞏꞏ Príprava celej ryby.
5. Zadajte 5 minút
30 sekúnd stláčaním
+ dovtedy, kým sa
na displeji nezobrazí
„5:30“.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
Po dokončení prípravy pokrmu sa ozve zvuková
signalizácia. Na displeji sa zobrazí slovo Koniec.
„Koniec“ zostane na displeji a každú minútu sa
bude ozývať zvuková signalizácia dovtedy, kým sa
neotvoria dvierka alebo sa nestlačí nejaké tlačidlo.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Ak nezvolíte úroveň výkonu, rúra bude pracovať
pri VYSOKOM výkone. Ak chcete nastaviť prípravu pokrmu pri VYSOKOM VÝKONE, preskočte
vyššie uvedený krok 3.
ꞏꞏ Príprava pudingov a vaječného
krému.
ꞏꞏ Rozmrazovanie mäsa, hydiny a morských plodov.
400 W
ꞏꞏ Príprava kúskov menej mäkkého
mäsa.
ꞏꞏ Príprava bravčových kotliet a bravčového pečeného mäsa.
ꞏꞏ Ohrievanie ovocia.
ꞏꞏ Zmäkčenie masla.
200 W
ꞏꞏ Uchovávanie teplých kastrólových a
hlavných jedál.
ꞏꞏ Zmäkčenie masla a smotanového
syra.
SPÔSOB POUŽÍVANIA
13
Príprava pokrmov pomocou grilu
Kombinované grilovanie a varenie
Táto funkcia vám umožní rýchle upečenie a získanie chrumkavej kôrky pokrmov. Nie je potrebný
žiadny predohrev.
Rúra má funkciu kombinovanej prípravy pokrmov, ktorá umožňuje prípravu pokrmov pomocou
ohrievača a mikrovlny.
Po príprave pokrmov vždy používajte rukavice pri
vyberaní pokrmu a príslušenstva, keďže rúra a
príslušenstvo budú veľmi horúce.
Príklad: Naprogramujte rúru na mikrovlnný výkon
300 W a kombináciu času prípravy pokrmu 25 minút
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
Príklad: Použitie grilu na prípravu pokrmu počas 5
minút 30 sekúnd
2. Stláčajte REŽIM
PRÍPRAVY POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí
„Co-1“.
2. Stláčajte REŽIM
PRÍPRAVY POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí
„GrIL“.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „Co-2“.
3. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
4. Zadajte 5 minút 30
sekúnd stláčaním +
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí
„5:30“.
5. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „25:00“.
5. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
Pri príprave pokrmu
môžete stlačiť + / - na
predĺženie alebo skrátenie času prípravy
pokrmu. Dávajte
pozor pri vyberaní pokrmu, keďže nádoba
bude horúca!
UPOZORNENIE
ꞏꞏ Po príprave pokrmov vždy používajte kuchynské
rukavice pri vyberaní pokrmu a príslušenstva,
keďže rúra a príslušenstvo budú veľmi horúce.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Táto funkcia vám umožní rýchle upečenie a
získanie chrumkavej kôrky pokrmov.
ꞏꞏ Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov použite nasledujúce príslušenstvo.
Polica
POZNÁMKA
ꞏꞏ Rúra má funkciu kombinovanej prípravy pokrmov, ktorá umožňuje prípravu pokrmov pomocou Ohrievača a Mikrovlny.
Vo všeobecnosti to znamená, že príprava pokrmu
bude trvať kratšie.
ꞏꞏ Môžete nastaviť tri druhy mikrovlnného výkonu
(Co-1: 200 W, Co-2: 300 W, Co-3: 400 W) v režime
kombinovaného grilovania.
ꞏꞏ Táto funkcia vám umožní rýchle upečenie a
získanie chrumkavej kôrky pokrmov.
ꞏꞏ Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov
použite nasledujúce príslušenstvo.
Polica
SLOVENČINA
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
14
SPÔSOB POUŽÍVANIA
Detská poistka
Pečenie
Toto je jedinečná bezpečnostná funkcia, ktorá zabraňuje nežiaducim úkonom s rúrou. Po nastavení
DETSKEJ POISTKY sa nemôže uskutočniť žiadna
príprava pokrmov.
Ponuka rúry je vopred naprogramovaná na automatické pečenie pokrmov. Povedzte rúre, čo chcete a koľko kúskov sa pripravuje. Potom nechajte
rúru, aby vykonala pečenie podľa vašich volieb.
Príklad: Spôsob vyskúšania DETSKEJ POISTKY
Príklad: Spôsob prípravy 0,3 kg pečenej zeleniny
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
2. Podržte stlačené
ZASTAVENIE/VYMAZANIE dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí „Loc“ a neozve sa
zvuková signalizácia.
2. Stláčajte INVERTNÁ
PRÍPRAVA POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „1“.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „1-6“.
Ak už je čas dňa nastavený, po uplynutí 1 sekundy sa čas dňa zobrazí na displeji.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
Ak sa už DETSKÁ POISTKA nastavila a vy sa dotknete inej ovládacej plochy, na displeji sa zobrazí slovo
Loc. DETSKÚ POISTKU môžete zrušiť podľa nasledujúceho postupu.
5. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „0.3 kg“.
Príklad: Spôsob zrušenia DETSKEJ POISTKY
Podržte stlačené
ZASTAVENIE/VYMAZANIE dovtedy, kým „Loc“
nezmizne z displeja.
Po vypnutí DETSKEJ POISTKY bude rúra fungovať
normálne.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Pri príprave pečeného pokrmu použite policu na
pečenie, ak ju máte.
SPÔSOB POUŽÍVANIA
15
Obľúbená ponuka
Zmäkčenie a roztopenie
Ponuka rúry je vopred naprogramovaná na automatickú prípravu pokrmov. Povedzte rúre, čo chcete a koľko kúskov sa pripravuje. Potom nechajte
rúru, aby vykonala prípravu pokrmu podľa vašich
volieb.
Rúra využíva nízku energiu na zmäkčenie / rozpustenie potravín, pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Príklad: Spôsob prípravy 0,3 kg ryže/cestovín
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „2-6“.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
5. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „0.3 kg“.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
2. Stláčajte INVERTNÁ
PRÍPRAVA POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „3“.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „3–4“.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
5. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „0.2 kg“.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
SLOVENČINA
2. Stláčajte INVERTNÁ
PRÍPRAVA POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „2“.
Príklad: Spôsob rozpustenia 0,2 kg čokolády
16
SPÔSOB POUŽÍVANIA
Rozmrazenie a varenie
Invertné rozmrazovanie
Ponuka rúry je vopred naprogramovaná na
automatickú prípravu pokrmov. Povedzte rúre,
čo chcete a koľko kúskov sa pripravuje. Potom nechajte rúru, aby vykonala prípravu pokrmu podľa
vašich volieb.
V rúre sú predvolené štyri postupy rozmrazovania.
Funkcia Invertné rozmrazovanie poskytuje najlepší
spôsob rozmrazovania mrazených potravín. V návode
na prípravu pokrmu nájdete odporúčanú postupnosť
rozmrazovania pre potraviny, ktoré rozmrazujete.
Príklad: Spôsob prípravy 0,3 kg kuracích nugetiek
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
Kvôli uľahčeniu postupu má Invertné rozmrazovanie vstavaný mechanizmus, ktorý vám pripomenie, aby ste skontrolovali, obrátili, oddelili
alebo zmenili usporiadanie pokrmu na získanie čo
najlepších výsledkov pri rozmrazovaní. K dispozícii
sú štyri rôzne úrovne rozmrazovania.
(MÄSO / HYDINA / RYBY / CHLIEB)
2. Stláčajte INVERTNÁ
PRÍPRAVA POKRMOV
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „4“.
Príklad: Spôsob rozmrazenia 1,2 kg mäsa
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „4-3“.
2. Stláčajte INVERTNÉ
ROZMRAZOVANIE
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí
„dEF1“.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
3. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „1.2 kg“.
5. Stláčajte + dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí „0.3 kg“.
6. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
4. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE.
POZNÁMKA
Keď stlačíte tlačidlo SPUSTENIE/ZADANIE, zobrazenie sa zmení na odpočítavanie času rozmrazovania.
Rúra vydá jeden zvukový signál počas ROZMRAZOVACIEHO cyklu.
Po zvukovom signáli otvorte dvierka a vyberte
všetky kúsky, ktoré sa začali topiť a obráťte ich.
Vráťte mrazené kúsky do rúry a stlačením SPUSTENIE/ZADANIE pokračujte v rozmrazovacom cykle.
ꞏꞏ Vyberte ryby, mäkkýše, mäso a hydinu z originálneho baliaceho papiera alebo plastového vrecka.
V opačnom prípade bude obal zadržiavať paru a
šťavu blízko potravín, čo môže spôsobiť varenie
vonkajšieho povrchu potravín.
ꞏꞏ Potraviny umiestnite do plytkej nádoby alebo
na policu mikrovlnného pečenia na zachytenie
odkvapkávania.
ꞏꞏ Po vybratí by mali byť potraviny v strede aj naďalej do istej miery zľadovatené.
ꞏꞏ Dĺžka času rozmrazovania sa mení podľa toho,
ako hlboko sú potraviny zmrazené.
ꞏꞏ Tvar balíka ovplyvňuje to, ako rýchlo sa potraviny
rozmrazia. Tenšie balíky sa rozmrazia rýchlejšie
než hlboko zmrazený blok.
ꞏꞏ V závislosti od tvaru sa potraviny môžu rozmraziť
viac alebo menej.
SPÔSOB POUŽÍVANIA
Pokyny ponuky Invertné rozmrazovanie
Kategória
Potraviny na rozmrazenie
Hovädzie mäso
Mleté hovädzie mäso, steak zo
zadného hovädzieho, kocky na
dusenie, teľací steak, dusené mäso,
hovädzie rebrá, zadné hovädzie,
predné hovädzie, placka na hamburger
Jogurt
Táto funkcia umožňuje prípravu jogurtu stlačením
tlačidla JOGURT/UDRŽAŤ V TEPLE.
Príklad: Spôsob prípravy 0,6 kg jogurtu
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
MÄSO
Bravčové mäso
(dEF1)
Bravčové kotlety, hotdogy, bravčo0,1 – 4,0 kg vé rebierka, rebierka na vidiecky
spôsob.
Bravčové stehno, klobása
Po zaznení zvukového signálu
obráťte pokrm.
Po rozmrazení nechajte pokrm
odstáť 5 – 15 minút v rúre.
Hydina
V celku, nakrájaná, prsia (bez kostí)
Sliepka Korniška
V celku
HYDINA
Morka
(dEF2)
0,1 – 4,0 kg Prsia
Po zaznení zvukového signálu
obráťte pokrm.
Po rozmrazení nechajte pokrm
odstáť 30 – 60 minút v rúre.
3. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE. Na displeji
sa zobrazí „5h00“.
Udržať teplé
Funkcia Udržať teplé uchová horúci, uvarený pokrm pri teplote podávania. Vždy začnite s horúcim
pokrmom. Používajte kuchynský riad vhodný na
používanie v mikrovlnnej rúre.
Príklad: Manuálne uchovávanie tepla
Spôsob uchovania teplého pokrmu na vysokej úrovni
na 90 minút.
1. Stlačte ZASTAVENIE/
VYMAZANIE.
2. Stláčajte JOGURT/
UDRŽAŤ V TEPLE
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „2“.
Ryby
Filé, celé kúsky
RYBY
Mäkkýše
(dEF3)
Krabie mäso, chvosty z homára,
0,1 – 4,0 kg krevety, hrebenatky, obráťte pokrm
po zaznení zvukového signálu.
Po rozmrazení nechajte pokrm
odstáť 5 – 10 minút v rúre.
Nakrájaný chlieb, žemle, bageta
atď. Oddeľte krajce a umiestnite
ich medzi papierové obrúsky alebo
plytké taniere.
CHLIEB
(dEF4)
Po zaznení zvukového signálu
0,1 – 0,5 kg obráťte pokrm.
Po rozmrazení nechajte pokrm
odstáť 1 – 2 minút v rúre.
3. Stlačte SPUSTENIE/
ZADANIE. Na displeji
sa zobrazí „1h30“.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Krehké pokrmy (pečivo, koláče, záviny atď.) by
mali byť počas uchovávania tepla nezakryté.
ꞏꞏ Vlhké pokrmy by mali byť zakryté plastovou
fóliou alebo vekom vhodným na používanie v
mikrovlnnej rúre.
ꞏꞏ Toto množstvo ohrievaného pokrmu je vhodné
pre 1 – 3 porcie.
SLOVENČINA
2. Stláčajte JOGURT/
UDRŽAŤ V TEPLE
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí „1“.
Jahňacie mäso
Jahňacie kotlety, jahňacie stehno
Teľacie mäso
Kotlety (0,5 kg, hrúbka 20 mm)
17
18
KUCHYNSKÝ RIAD VHODNÝ NA POUŽÍVANIE V MIKROVLNNEJ RÚRE
KUCHYNSKÝ RIAD VHODNÝ NA POUŽÍVANIE V MIKROVLNNEJ RÚRE
Nikdy nepoužívajte kovový riad ani riad ozdobený kovom v rámci pôsobenia mikrovlnnej funkcie
Mikrovlny nedokážu prenikať do kovu. Odrazia sa od akéhokoľvek kovového predmetu v rúre a spôsobia
oblúk, poplašný jav, ktorý pripomína blesk. Väčšina žiaruvzdorných nekovových kuchynských riadov je
bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre. Niektoré z nich však môžu obsahovať materiály, ktoré spôsobujú,
že daný kuchynský riad je nevhodný do mikrovlnnej rúry. Ak máte pochybnosti o konkrétnom kuchynskom
riade, existuje jednoduchý spôsob na zistenie toho, či sa dá použiť v mikrovlnnej rúre.
Umiestnite príslušný kuchynský riad vedľa sklenenej misky naplnenej vodou pri použití mikrovlnnej
funkcie. Nechajte pôsobiť mikrovlnu pri VYSOKOM výkone na 1 minútu. Ak sa voda zohreje, ale daný riad
zostane na dotyk studený, daný riad je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak sa však teplota vody
nezmení, ale príslušný riad sa zohreje, znamená to, že tento riad pohlcuje mikrovlny a preto nie je bezpečný na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie. Pravdepodobne máte momentálne mnoho vecí poruke v
kuchyni, ktoré sa dajú použiť ako kuchynská výbava určená do mikrovlnnej rúry. Stačí si prečítať nasledujúci kontrolný zoznam.
Plytké taniere
Mnoho druhov riadu je vhodných na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, pozrite si literatúru výrobcu alebo vykonajte spomínanú mikrovlnnú skúšku. Nezohrievajte plytké taniere s maľovanou
ozdobou, keďže spôsobia vznik oblúka, ak má ozdoba kovový obsah.
Sklo
Sklo, ktoré je žiaruvzdorné, je vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Zahŕňa všetky druhy skleneného
kuchynského riadu vytvrdeného v peci. Nepoužívajte však krehké sklo, ako sú poháre alebo vínové poháre, keďže sa môžu rozbiť počas zohrievania nápojov.
Plastové skladovacie nádoby
Môžu sa použiť na uchovávanie pokrmov, ktoré sa majú rýchlo zohriať. Nemali by sa však používať na
uchovávanie pokrmov, ktoré budú vyžadovať značný čas v rúre, keďže horúce pokrmy časom spôsobia
deformáciu alebo rozpustenie plastových nádob.
Papier
Papierové taniere a nádoby sú vhodné a bezpečné na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie za predpokladu, že čas prípravy pokrmu je krátky a pripravovaný pokrm má nízky obsah tuku a vlhkosti. Papierové obrúsky sú tiež veľmi užitočné na zabalenie pokrmov a na vyplnenie zapekacích podnosov, v ktorých
sa budú pripravovať mastné pokrmy, ako je napríklad slanina. Vo všeobecnosti sa vyhýbajte farebným
papierovým výrobkom, keďže môžu púšťať farbu. Niektoré recyklované papierové výrobky môžu obsahovať nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť vznik oblúka alebo požiaru pri použití v mikrovlnnej rúre.
Plastové varné vrecká
Za predpokladu, že sú vyrobené výslovne na prípravu pokrmov, sú varné vrecká bezpečné na použitie v mikrovlnnej rúre. Nezabudnite však vytvoriť otvor vo vrecku, aby mohla unikať vznikajúca para. Nikdy nepoužívajte
obyčajné plastové vrecká na prípravu pokrmov pomocou mikrovlnnej funkcie, keďže sa roztavia a prasknú.
Plastový kuchynský riad určený do mikrovlnnej rúry
K dispozícii je celá škála tvarov a veľkostí kuchynského riadu určeného do mikrovlnnej rúry. Vo väčšine prípadov
pravdepodobne môžete použiť veci, ktoré už máte poruke namiesto investovania do novej kuchynskej výbavy.
Hlinené nádoby, kamenina a keramika
Nádoby vyrobené z týchto materiálov sú zvyčajne vhodné na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie,
ale pre istotu by sa mali vyskúšať.
UPOZORNENIE
ꞏꞏ Niektoré veci s vysokým obsahom olova alebo železa nie sú vhodné ako kuchynský riad na prípravu pokrmov.
ꞏꞏ Kuchynský riad by sa mal skontrolovať na uistenie toho, že je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE
19
VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE
Dohliadanie na veci
Vždy sledujte pokrm počas jeho prípravy. Mikrovlnná funkcia je vybavená svetlom, ktoré sa automaticky
zapne, keď je rúra v činnosti, aby ste mohli vidieť vnútro a kontrolovať postup prípravy pokrmu. Pokyny
uvedené v receptoch na zdvihnutie, zamiešanie a podobne by sa mali vnímať ako minimálne odporúčané
kroky. Ak sa zdá, že sa pokrm pri tepelnej úprave pripravuje nerovnomerne, stačí vykonať nevyhnutné
úpravy o ktorých ste presvedčení, že sú vhodné na vyriešenie problému.
Mnoho činiteľov vplýva na čas prípravy pokrmov. Teplota prísad použitých v recepte spôsobuje značné
rozdiely v časoch prípravy pokrmov. Napríklad upečenie koláča, ktorý sa pripravuje s ľadovo studeným
maslom, mliekom a vajcami, bude trvať oveľa dlhšie než koláč pečený s prísadami s izbovou teplotou. Niektoré recepty, najmä na prípravu chleba, koláča a pudingov, odporúčajú, aby sa pokrm vybral z rúry vtedy,
keď je mierne nedopečený či nedovarený.
Nie je to chyba. Keď sa nechajú odstáť, zvyčajne zakryté, tepelná úprava týchto pokrmov bude naďalej pokračovať aj mimo rúry, keďže teplo zachytené v rámci vonkajších častí pokrmu postupne preniká dovnútra.
Ak sa pokrm ponechá v rúre až do úplnej tepelnej úpravy celého objemu, vonkajšie časti budú prepečené
alebo dokonca až spálené. Postupne nadobudnete zručnosť v odhade času prípravy aj odstátia rôznych
pokrmov.
Hustota pokrmov
Ľahké, pórovité pokrmy, ako sú koláče a chleby, sa pripravujú rýchlejšie než ťažké, husté pokrmy, ako sú
pečené mäsá a jedlá pripravené v hrnci. Pri mikrovlnnej príprave pórovitých pokrmov musíte dávať pozor,
aby sa vonkajšie okraje nevysušili a nenadobudli krehkosť.
Výška pokrmov
Horná časť vysokých pokrmov, obzvlášť pečeného mäsa, sa pripraví rýchlejšie ako spodná časť.
Preto je rozumné počas prípravy vysoký pokrm niekoľkokrát obrátiť.
Obsah vlhkosti v pokrmoch
Keďže teplo vytvárané z mikrovĺn spôsobuje vyparovanie vlhkosti, relatívne suché pokrmy, ako sú pečené
mäso a niektoré druhy zeleniny, by sa mali pred prípravou buď pokropiť vodou alebo zakryť, aby sa uchovala vlhkosť.
Obsah kostí a tuku v pokrmoch
Kosti vedú teplo a tuk sa tepelne upraví rýchlejšie než mäso. Pri príprave krájaného mäsa s kosťami alebo
tukom je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k nerovnomernej tepelnej úprave, nadmernému uvareniu či
prepečeniu mäsa.
Množstvo pokrmov
Množstvo mikrovĺn v rúre zostáva konštantné bez ohľadu na množstvo pripravovaného pokrmu. Preto
platí, že čím väčší objem pokrmu umiestnite do rúry, tým dlhšie sa bude pripravovať. Nezabudnite skrátiť
čas prípravy pokrmu minimálne o tretinu, keď sa pripravuje polovičná dávka z receptu.
Tvar pokrmov
Mikrovlny prenikajú len približne 2 cm do pokrmu, pričom vnútorná časť hrubých pokrmov sa tepelne
upravuje počas toho, ako teplo vytvárané vo vonkajšej časti preniká dovnútra. Mikrovlnnou energiou sa
tepelne upravuje len vonkajší okraj pokrmu; zvyšok sa upravuje vedením tepla. Najhorší možný tvar pokrmu na mikrovlnnú prípravu je hrubý štvorhran. Rohy sa spália dlho predtým, než sa stred vôbec zohreje.
Okrúhle tenké pokrmy a pokrmy prstencového tvaru sa v mikrovlnnej rúre pripravujú najúspešnejšie.
Zakrytie
Kryt zachytáva teplo a paru, čo spôsobuje rýchlejšiu prípravu pokrmu. Použite veko alebo mikrovlnnú
lepivú fóliu sa zahnutými rohmi, aby nedošlo k rozdeleniu.
SLOVENČINA
Činitele, ktoré majú vplyv na čas mikrovlnnej prípravy pokrmov
20
VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE
VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE
Pečenie do hneda
Mäso a hydina, ktoré sa pripravujú pätnásť minút alebo dlhšie, sa upečú mierne do hneda vo vlastnom tuku. Pokrmy, ktoré sa pripravujú kratšiu dobu, sa môžu potrieť hnedými omáčkami na dodatočné ochutenie, ako sú worčestrová omáčka, sójová omáčka či barbecue omáčka, aby sa získala lahodná chuť a farba. Keďže sa do pokrmov
pridáva relatívne malé množstvo hnedých ochucovacích omáčok, nedôjde k zmene pôvodnej chuti z receptu.
Zakrytie papierom odolným proti mastnote
Je to voľnejší spôsob zakrytia ako veko alebo lepivá fólia, preto môže dôjsť k miernemu vysušeniu pokrmu.
Ale keďže je to voľnejší spôsob zakrytia ako veko alebo lepivá fólia, umožňuje mierne vysušenie pokrmu.
Usporiadanie a rozstup
Jednotlivé kúsky pokrmu, ako sú pečené zemiaky, koláčiky a predjedlá sa zohrejú rovnomernejšie, ak sa umiestnia do rúry vo vzájomne rovnakej vzdialenosti, najlepšie v kruhu. Nikdy neklaďte pokrmy vzájomne na seba.
Miešanie
Miešanie je jednou z najdôležitejších zo všetkých techník mikrovlnnej prípravy pokrmov. Pri bežnej príprave pokrmov sa jedlo mieša kvôli zmiešaniu prísad. Pokrm pripravovaný prostredníctvom pôsobenia
mikrovĺn sa však mieša, aby sa rozšírilo a opakovane distribuovalo teplo. Vždy miešajte zvonka smerom do
stredu, keďže vonkajšie časti pokrmu sa zohrievajú ako prvé.
Prevracanie
Veľké, vysoké porcie pokrmov, ako sú pečené mäsá a celé kurčatá, by sa mali obracať tak, aby sa horná a
spodná časť rovnomerne tepelne spracovali. Dobrý nápad je tiež obracať nakrájané kurča a kúsky mäsa.
Umiestnenie hrubších porcií smerujúcich von
Keďže mikrovlny pôsobia predovšetkým na vonkajšiu časť pokrmov, dáva zmysel umiestniť hrubšie časti
mäsa, hydiny a rýb k vonkajšiemu okraju zapekacej nádoby. Týmto spôsobom hrubšie časti získajú väčšinu
mikrovlnnej energie a pokrm sa pripraví rovnomerne.
Ochrana
Pásy hliníkovej fólie (ktorá blokuje mikrovlny) je možné umiestniť na rohy alebo okraje pokrmov štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru na zabránenie nadmernému tepelnému spracovaniu týchto častí pokrmu.
Nikdy nepoužívajte príliš veľa fólie a uistite sa, že je fólia upevnená k nádobe, pretože inak by mohla spôsobiť „vznik oblúka“ v rúre, hlavne ak fólia prechádza príliš tesne popri stenách rúry počas otáčania.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
Hrubé alebo husté pokrmy sa dajú vyrovnať do vodorovnej polohy tak, aby sa mikrovlny mohli pohlcovať
na spodnej strane a v strede pokrmov.
Prepichnutie
Pokrmy uzatvorené v schránke, šupke alebo membráne pravdepodobne v tejto rúre vybuchnú, pokiaľ
sa pred prípravou neprepichnú. Medzi takéto pokrmy patria žĺtok a bielok vnútri vajec, mušle a ustrice a
ovocie a zelenina v celku.
Kontrola dokončenia prípravy pokrmov
Pokrmy sa v rúre pripravujú tak rýchlo, že je potrebné ich pravidelne kontrolovať. Niektoré pokrmy sa ponechajú
v mikrovlnnej rúre dovtedy, kým sa úplne nedokončí ich príprava, ale väčšina pokrmov vrátane mäsa a hydiny sa
vyberá z rúry v čase, keď ich príprava ešte nie je dokončená, pričom sa ich príprava dokončí počas toho, ako sa
nechajú odstáť. Počas toho, ako sa pokrmy nechajú odstáť, ich vnútorná teplota sa zvýši o 3 ℃ až 8 ℃.
Doba odstátia
Pokrmy sa zvyčajne nechávajú odstáť 3 až 10 minút po vybratí z rúry. Zvyčajne sú pokrmy počas odstátia zakryté, aby si uchovali teplo, pokiaľ sa nevyžaduje získanie suchej štruktúry ich povrchu (napríklad niektoré koláče a
sušienky). Odstátie umožňuje dokončenie prípravy pokrmov a tiež prispieva k zmiešaniu a rozvoju chuti.
ČISTENIE RÚRY
21
ČISTENIE RÚRY
1. Vnútro rúry uchovávajte v čistote
Rozstriekané pokrmy alebo vyliate kvapaliny sa prilepia na steny rúry a medzi povrch tesnenia a dvierok. Najlepšie je hneď poutierať rozliate zvyšky vlhkou utierkou. Zvyšky pokrmov a rozliate kvapaliny
pohlcujú mikrovlnnú energiu a predlžujú tak čas prípravy pokrmov a môžu dokonca viesť aj k poškodeniu rúry. Na poutieranie zvyškov pokrmov, ktoré spadnú medzi dvierka a rám, použite vlhkú utierku. Je
dôležité uchovávať túto oblasť v čistote, aby sa zaistilo nepriedušné tesnenie. Mastné zvyšky odstráňte
utierkou navlhčenou mydlovým roztokom a potom ich umyte a vysušte. Nepoužívajte agresívne ani
brúsne čistiace prostriedky. Kovový podnos je možné umyť v rukách alebo v umývačke.
2. Vonkajšie časti rúry uchovávajte v čistote
PPOUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY
SMART DIAGNOSIS™
Túto funkciu použite, ak potrebujete presnú diagnostiku od servisného strediska LG Electronics, keď dôjde
k poruche alebo zlyhaniu výrobku. Túto funkciu použite len na kontaktovanie servisného zástupcu, nie
počas normálnej činnosti.
1. Keď servisné stredisko vydá pokyn, priložte mikrofón vášho telefónu k logu Smart Diagnosis™ na ovládači.
POZNÁMKA
Max
m
10 m
ꞏꞏ Nedotýkajte sa žiadnych iných tlačidiel.
2. Pri zatvorených dvierkach podržte stlačené tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie na 3 sekundy dovtedy, kým
sa na displeji neobjaví „Loc“. Aj naďalej podržte stlačené tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie na ďalších 5
sekúnd dovtedy, kým sa na displeji neobjaví „5“. (Takže tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie sa bude musieť
podržať nepretržite stlačené 8 sekúnd).
Spoza symbolu Smart Diagnosis sa potom ozve tón.
3. Podržte telefón na mieste, kým sa nedokončí prenos tohto tónu. Na displeji sa bude odpočítavať čas.
4. Po dokončení odpočítavania a zaznení tónov pokračujte v rozhovore so zástupcom call centra, ktorý
vám môže potom pomôcť pri použití informácií prenesených na analýzu.
POZNÁMKA
ꞏꞏ Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky, nehýbte telefónom počas prenosu tónov.
ꞏꞏ Ak zástupca call centra nedokáže získať presný záznam údajov, je možné, že vás znova požiada o
vykonanie prenosu.
SLOVENČINA
Pred čistením rúry odpojte sieťovú napájaciu zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa zamedzilo možnosti zasiahnutia elektrickým prúdom. Vyčistite vonkajšie časti rúry mydlom a vodou a potom čistou
vodou a potom ich vysušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou. Aby nedošlo k poškodeniu
prevádzkových častí vnútri rúry, je potrebné dbať na to, aby voda nepresiakla do vetracích otvorov. Ak
chcete vyčistiť ovládací panel, otvorte dvierka, aby nedošlo k náhodnému spusteniu rúry, a poutierajte
ho vlhkou handričkou a potom ihneď suchou handričkou. Po vyčistení stlačte STOP.
3. Ak sa nahromadí para vnútri alebo okolo vonkajších častí dvierok rúry, poutierajte panely mäkkou
handričkou. Nahromadenie pary alebo kondenzátu vnútri dvierok je normálne, ak sa pokrm zohrieva dlhý čas pri úrovniach vysokého výkonu. Nie je to porucha. Kondenzát sa po čase odparí. Skúste
zakryť pokrm alebo zmeňte úrovne výkonu a čas na zamedzenie akéhokoľvek vytvárania kondenzátu
v dvierkach, môže sa to vyskytnúť aj vtedy, keď sa rúra používa vo veľmi vlhkom prostredí a v žiadnom
prípade neznamená poruchu zariadenia.
4. Dvierka a tesnenia dvierok by sa mali uchovávať v čistote. Používajte len teplú mydlovú vodu, umyte
ich a potom dôkladne vysušte.
NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE MATERIÁLY, AKO SÚ ČISTIACE PRÁŠKY ALEBO OCEĽOVÉ ČI PLASTOVÉ BRÚSNE POMÔCKY.
Kovové časti sa budú lepšie udržiavať, ak sa budú pravidelne a často utierať vlhkou utierkou.
22
RIEŠENIE PROBLÉMOV
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Otázky
Odpoveď
V čom je chyba, keď sa svetlo rúry nerozsvieti?
Môže existovať niekoľko príčin, prečo sa svetlo rúry
nerozsvieti. Buď došlo k vypáleniu žiarovky alebo
narušeniu elektrického obvodu.
Prechádza mikrovlnná energia cez sledovacie
okienko v dvierkach?
Nie. Otvory alebo porty sú vytvorené tak, aby
umožňovali prechod svetla; neprepúšťajú však
mikrovlnnú energiu.
Prečo sa OZVE TÓN po dotyku tlačidla na ovládacom paneli?
Tento TÓN SA OZVE na uistenie správneho zadania
nastavenia.
Dôjde k poškodeniu mikrovlnnej funkcie, ak sa
použije pri prázdnej rúre?
Áno. Nikdy nespúšťajte prázdnu mikrovlnnú rúru.
Prečo vajcia niekedy vystrelia?
Pri pečení, pražení vajec alebo varení strateného
vajca môže žĺtok vystreliť v dôsledku pary nahromadenej vnútri membrány žĺtka. Aby k tomu nedošlo,
stačí pred prípravou pokrmu prepichnúť žĺtok.
Nikdy nepoužívajte mikrovlnnú funkciu na prípravu
vajec v škrupine.
Prečo sa odporúča čas odstátia po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmov?
Po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmu pokračuje jeho tepelné spracovanie aj počas doby odstátia. Počas tejto doby odstátia sa pokrm dokončí
rovnomerne v celom svojom objeme. Dĺžka doby
odstátia závisí od hustoty pokrmu.
Prečo moja rúra nie vždy pripraví pokrm tak rýchlo
ako sa to uvádza v návode na prípravu jedál?
Znova si pozrite návod na prípravu pokrmov, aby
ste sa uistili, že ste dodržali správny postup a aby
ste zistili, čo mohlo spôsobiť odchýlky v čase prípravy pokrmu.
Časy návodu na prípravu pokrmov a nastavenia
tepla sú len odporúčania, ktoré sa vybrali na predchádzanie nadmernému tepelnému spracovaniu
pokrmov, čo je najbežnejší problém pri zvykaní si
na túto rúru.
Zmeny vo veľkosti, tvare, hmotnosti a rozmeroch
pokrmov vyžadujú dlhší čas ich prípravy.
Na odskúšanie stavu pokrmov použite popri odporúčaniach návodu na prípravu pokrmov aj svoj
vlastný úsudok presne tak, ako by ste to urobili pri
bežnom sporáku.
Prečo sa na displeji zobrazuje slovo „Chladenie“
alebo zostávajúci čas prípravy pokrmu popri zvuku
ventilátora po dokončení mikrovlnnej prípravy
jedla?
Po dokončení prípravy pokrmu môže zostať ventilátor v činnosti na ochladenie rúry. Na displeji sa
bude zobrazovať „Chladenie“. Ak otvoríte dvierka
alebo raz stlačíte ZASTAVENIE/VYMAZANIE pred
vypršaním času prípravy pokrmu, na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas prípravy pokrmu. Nie je to
porucha.
Ak počas činnosti mikrovlnnej rúry použijete výrobok, ako je rádio, TV prijímač, bezdrôtová sieť LAN,
funkcia Bluetooth, zdravotnícke zariadenie, bezdrôtové zariadenie atď., ktorý využíva rovnakú frekvenciu
ako mikrovlnná rúra, daný výrobok môže prijímať rušenie z týchto výrobkov. Toto rušenie neznamená
žiadny problém mikrovlnnej rúry ani daného výrobku a nie je to porucha. Preto je bezpečná na používanie.
Zdravotnícke zariadenie však môže tiež prijímať rušenie, takže dbajte na opatrnosť pri používaní zdravotníckych zariadení blízko tohto výrobku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
MH653**** MH633****
230 V~ 50 Hz
Výstupný výkon mikrovĺn
Max. 1000 W* (menovitý štandard podľa IEC60705)
Frekvencia mikrovĺn
2450 MHz
Vonkajšie rozmery
476 mm (š) x 272 mm (v) x 387 mm (h)
Mikrovlna
1150 W
Gril
900 W
Kombinácia
1450 W
ꞏꞏ Pri 1000 W a 800 W sa bude výstupný výkon postupne znižovať, aby nedošlo k prehriatiu.
Zneškodnenie starého spotrebiča
1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho
odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie
vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie
a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na
opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť
na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom
mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné
pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling
Frekvencia mikrovĺn: 2450 MHz +/- 50 MHz (skupina 2 / trieda B) **
Zariadenie skupiny 2: skupina 2 je vybavená všetkými priemyselnými, vedeckými a zdravotníckymi rádiovými pásmami (ISM RF), v rámci ktorých sa rádiofrekvenčná energia vo frekvenčnom pásme 9 kHz až 400
GHz zámerne generuje a používa alebo len používa, a to vo forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby na spracovanie materiálu alebo kontrolné/analytické účely.
Zariadenie triedy B je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach a v prostrediach priamo pripojených
na nízkonapäťovú napájaciu elektrickú sieť, ktorá napája budovy využívané pre domácnosti.
Návod na používanie si môžete stiahnuť zo stránky http://www.lg.com
SLOVENČINA
Napájanie
Memo
LATVIEŠU
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
MIKROVIĻŅU KRĀSNS
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms ekspluatācijas.
MH653**** MH633****
(var nebūt iekļauta, lūdzu, pārbaudiet modeļa specifikāciju)
MFL69701101
www.lg.com
Autortiesības © 2018 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas.
2
SATURS
SATURS
Kā darbojas mikroviļņi
Mikroviļņi ir enerģijas veids, kas līdzinās radio vai
televīzijas viļņiem un parastai dienas gaismai. Parasti mikroviļņi, virzoties cauri atmosfērai, izplatās
uz āru un izzūd, neradot nekādu iedarbību.
Šajā cepeškrāsnī atrodas magnetrons, kura uzdevums ir izmantot mikroviļņu enerģiju. Magnetrona
caurulē piegādātā elektrība tiek izmantota mikroviļņu enerģijas radīšanai.
Šie mikroviļņi pa atverēm cepeškrāsns iekšpusē
iekļūst gatavošanas zonā. Cepeškrāsns iekšpusē
atrodas stikla plate. Mikroviļņi nevar izkļūt cauri
cepeškrāsns metāla sienām, bet tie var iekļūt tādos materiālos kā stikls, porcelāns un papīrs – materiālos, no kuriem izgatavoti lietošanai mikroviļņu
krāsnī piemēroti trauki.
Mikroviļņi nesakarsē gatavošanas traukus – trauki
sakarst no ēdiena radītā karstuma.
Ļoti droša ierīce
Mikroviļņu krāsns ir viena no drošākajām sadzīves tehnikas ierīcēm. Krāsns
automātiski pārtrauc mikroviļņu ražošanu, kad tās durvis ir atvērtas. Mikroviļņu
enerģijai iekļūstot ēdienā, tā tiek pilnīgi
pārvērsta karstumā, neatstājot nekādu
“atlikušo” enerģiju, kas jums kaitētu,
kad ēdat ēdienu.
3
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
8
PIRMS LIETOŠANAS
8
10
10
11
11
11
11
Izpakošana un uzstādīšana
Vadības panelis
Displeja piktogrammas
Pulksteņa iestatīšana
Ātrs sākums
Vairāk/mazāk
Energotaupība
12 LIETOŠANA
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Laikkontrolēta gatavošana (manuāla
gatavošana)
Mikroviļņu jaudas līmeņi
Grila ēdienu gatavošana
Kombinētā gatavošana ar grilu. Gatavošana
Vadības bloķēšana
Cepšana
Populāru ēdienu izvēlne
Mīkstināšana un kausēšana
Atkausēšana un gatavošana
Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju
Norādījumi par ēdieniem, ko atkausē,
izmantojot invertora tehnoloģiju
Jogurts
Silta ēdiena saglabāšana
18 LIETOŠANAI MIKROVIĻŅU
KRĀSNĪ PIEMĒROTI TRAUKI
19 ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN
GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU
KRĀSNĪ
21 MIKROVIĻŅU KRĀSNS TĪRĪŠANA
21 FUNKCIJAS SMART DIAGNOSIS™
IZMANTOŠANA
22 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
23 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
3
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI
Lai mikroviļņu krāsns lietošanas laikā novērstu aizdegšanās, elektrošoka vai traumu risku un bojājumu
rašanos, pirms krāsns lietošanas izlasiet visus norādījumus un ievērojiet tos. Šajā pamācībā nav iekļauti
visi iespējamie apstākļi, kas varētu rasties.
Par problēmām, kuras nesaprotat, sazinieties ar servisa pārstāvi vai ražotāju.
BRĪDINĀJUMS!
Šis ir brīdinājuma simbols. Šis simbols brīdina par potenciālajām briesmām, kas var nogalināt vai ievainot
jūs vai citus cilvēkus. Pēc brīdinājuma simbola un vārdiem ”BRĪDINĀJUMS!” vai ”UZMANĪBU!” būs norādīts
attiecīgais brīdinājuma paziņojums. Šo vārdu nozīme:
Šis simbols brīdinās par briesmām vai riskantu rīcību, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai
nāvi.
UZMANĪBU!
Šis simbols brīdinās par briesmām vai riskantu rīcību, kas var izraisīt ķermeņa traumas vai īpašuma
bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
1.
Nemēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikroviļņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības pane-
li, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, jo tas var izraisīt situāciju, ka tiek
noņemts pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums.
Nelietojiet mikroviļņu
krāsni, ja ir bojāts tās durvju blīvējums un tam blakusesošās detaļas. Ierīci drīkst remontēt tikai
kvalificēts servisa speciālists.
ꞏꞏ
Atšķirībā no citām ierīcēm mikroviļņu krāsns ir ierīce, kurā izmanto augstu spriegumu un spēcīgu
elektrisko strāvu.
Nepareiza lietošana vai remonts var radīt pārmērīgas mikroviļņu enerģijas ietekmi, kas var būt kaitī-
ga, vai izraisīt elektrošoku.
2.
Neizmantojiet mikroviļņu krāsni mitruma novēršanai. (piem., Nelietojiet mikroviļņu krāsni, ja
tajā atrodas mitras avīzes, apģērbs, rotaļlietas, elektroierīces, mājdzīvnieki vai bērni u. c.)
ꞏꞏ Tas var izraisīt smagus drošības apdraudējumus, piem., ugunsgrēku, aizdegšanos vai pēkšņu elektrošoka radītu nāvi.
3.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām
vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas saistībā ar
Mazi) Bērni jāpie-
ierīces lietošanu uzrauga vai apmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību. (
skata, lai nepieļautu, ka viņi rotaļājas ar ierīci.
4.
5.
ꞏꞏ
Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai apdegumus.
ꞏꞏ
Viņi var gūt apdegumus.
Lietošanas laikā ārējās daļas var sakarst. Neļaujiet maziem bērniem uzturēties to tuvumā.
Šķidrumus un citus ēdiena veidus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Pirms
Tomēr ievērojiet,
ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet no tā plastmasas iesaiņojumu.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
ka dažos gadījumos ēdienam jābūt pārklātam ar sildīšanai vai gatavošanai paredzētu plastmasas
plēvi.
T
ꞏꞏ ie var eksplodēt.
6.
Pārliecinieties, ka lietojat katram darbības režīmam piemērotus piederumus.
ꞏꞏ
Nepiemērota lietošana var radīt bojājumus mikroviļņu krāsnij un piederumiem vai izraisīt dzirksteles
un aizdegšanos.
7.
Nedrīkst pieļaut, ka bērni spēlējas ar ierīces piederumiem vai iekarājas durvju rokturī.
ꞏꞏ
8.
Bērni var gūt traumas.
Personām, kas nav kompetentas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās
tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
9.
Ierīcei darbojoties kombinētajā režīmā, tiek ģenerēta augsta temperatūra, tādēļ šādos gadījumos
bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā.
10.
Nelietojiet mikroviļņu krāsni, ja tā ir bojāta. Īpaši jāievēro, lai krāsns durvis būtu kārtīgi aizvērtas
un nebūtu bojātas šādas detaļas: (1) durvis (saliektas), (2) eņģes un fiksatori (salauzti vai kļuvuši
vaļīgi), (3) durvju blīvējums un blīvējuma virsmas.
T
ꞏꞏ as varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
J
11. a durvis vai to blīvējums ir bojāti, mikroviļņu krāsni drīkst lietot tikai pēc tam, kad to ir saremontējusi kompetenta persona.
J
12. a ierīcei tiek pievadīta elektroenerģija, izmantojot vadu pagarinātāju vai pārnesamu elektrisko
kontaktligzdu ierīci, vadu pagarinātājs vai pārvietojamo elektrisko kontaktligzdu ierīce jānovieto
tā, lai uz tiem nešļakstītos ūdens vai tajos neiekļūtu mitrums.
13.
Atļaujiet bērniem lietot mikroviļņu krāsni bez uzraudzības tikai tādā gadījumā, ja viņi ir atbilstoši
apmācīti un spēj droši lietot mikroviļņu krāsni, kā arī saprot apdraudējumu, ko rada tās nepareiza
lietošana.
14.
Lietošanas laikā ierīce un tās ārējās daļas sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties
sildelementiem. Neļaujiet tās tuvumā uzturēties bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie
netiek nepārtraukti uzraudzīti.
15.
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem mikroviļ-
ņu krāsns iekšpusē.
16.
Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrīšanai raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla
skrāpjus, jo tie var ieskrambāt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.
UZMANĪBU!
1.
Mikroviļņu krāsni nav iespējams lietot, ja tās durvis ir atvērtas, jo durvīs ir iebūvēts bloķēšanas
mehānisms. Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut iejaukšanos bloķēšanas mehānisma darbībā.
T
J
ꞏꞏ as varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību. ( a durvis ir atvērtas, bloķēšanas mehānisms automātiski izslēdz jebkuru gatavošanas darbību.)
2.
Nenovietojiet starp mikroviļņu krāsns priekšējo daļu un durvīm priekšmetus (piemēram, virtu-
ves dvieļus, salvetes u. c.) un nepieļaujiet, ka uz blīvējumu virsmām uzkrājas ēdiena vai tīrīšanas
līdzekļu atliekas.
T
ꞏꞏ as varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
3.
5
Lūdzu, nodrošiniet, ka tiek pareizi iestatīts gatavošanas ilgums; mazākam ēdiena daudzumam
nepieciešams īsāks gatavošanas vai uzsildīšanas laiks.
J
ꞏꞏ a ēdienu gatavo ilgāk, nekā nepieciešams, tas var sākt degt un sabojāt mikroviļņu krāsni.
4.
Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus,
ꞏꞏ Neizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliņiem.
ꞏꞏ Nepārkarsējiet.
ꞏꞏ Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēl reizi, kad pagājusi puse no
sildīšanas laika.
ꞏꞏ
Pēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet un pirms
lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu
saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.
I
J
ꞏꞏ evērojiet piesardzību, kad ņemat trauku rokās. a mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties aizkavēta izvirdu5.
Izplūdes atvere atrodas mikroviļņu krāsns augšpusē, apakšā vai sānos. Nenobloķējiet atveri.
ꞏꞏ Tādā veidā var sabojāt mikroviļņu krāsni un iegūt slikti pagatavotu ēdienu.
6.
Nedarbiniet mikroviļņu krāsni, ja tā ir tukša. Ja krāsns netiek lietota, ir lietderīgi tajā ievietot glāzi
ūdens. Ja krāsns nejauši tiks ieslēgta, ūdens absorbēs mikroviļņu enerģiju.
ꞏꞏ
7.
Nepareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
Negatavojiet ēdienu, ietītu papīra dvieļos, ja vien pavārgrāmatā šāda metode nav norādīta ēdieNelietojiet gatavošanai papīra dvieļu vietā avīzes.
nam, kuru gatavojat.
ꞏꞏ
8.
Nepareiza lietošana var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba)
Vienmēr noņemiet metāla aizdares stieplītes. Lietojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Gatavojot mikroviļņu krāsnī, nedrīkst izmantot ēdienam
inkrustācijas.
vai dzērieniem paredzētus metāla traukus.
T
ꞏꞏ ie var uzkarst un apdegt. Metāla priekšmeti var veidot mikroviļņu krāsnī elektrisko loku, radot smagus bojājumus.
9.
Nelietojiet pārstrādātus papīra produktus.
T
ꞏꞏ o sastāvā var būt daļiņas, kas gatavošanas laikā var izraisīt dzirksteles un/vai aizdegšanos.
10.
Nemazgājiet stikla plati un režģi uzreiz pēc gatavošanas, ievietojot to ūdenī. Tas var izraisīt saplī-
šanu vai bojājumus.
ꞏꞏ
11.
Nepareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
Lai novērstu mikroviļņu krāsns nejaušu nokrišanu, novietojiet šo ierīci tā, lai priekšējās durvis
atrastos 8 cm vai tālāk no tās virsmas malas, uz kuras krāsns ir novietota.
ꞏꞏ
12.
Nepareiza lietošana var izraisīt traumas un sabojāt mikroviļņu krāsni.
Pirms gatavošanas sadurstiet kartupeļu, ābolu vai līdzīga veida augļu vai dārzeņu mizu.
T
ꞏꞏ ie var eksplodēt.
13.
Nevāriet olas ar visu čaumalu. Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot olas ar čaumalu un veselas
cieti vārītas olas, jo tās var eksplodēt arī pēc tam, kad mikroviļņu izraisītā karsēšana ir izbeigta.
ꞏꞏ
Olas iekšienē paaugstināsies spiediens, un ola uzsprāgs.
LATVIEŠU
ma veida vārīšanās, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.
6
14.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Nemēģiniet mikroviļņu krāsnī vārīt produktus taukvielās.
T
ꞏꞏ as var izraisīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri malām vārīšanās rezultātā.
J
15. a pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no tīkla un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai
noslāpētu liesmas.
T
ꞏꞏ ās var izraisīt smagus bojājumus, piemēram, ugunsgrēku vai elektrošoku.
16.
Sildot ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet mikroviļņu krāsni, lai nepieļautu aizdegša-
nās iespēju.
T
ꞏꞏ rauks var saplīst, un ēdiens var iztecēt no saplīsušā trauka, radot ugunsgrēka iespējamību.
I
17. ierīces darbības laikā ārējo virsmu temperatūra var būt augsta.
Grilēšanas režīma, konvekci-
jas režīma un automātisko gatavošanas darbību laikā nepieskarieties mikroviļņu krāsns durvīm,
korpusam, krāsns iekšpusei, piederumiem un traukiem, pirms neesat pārliecinājušies, ka tie nav
karsti.
T
ꞏꞏ iem sakarstot, rodas apdedzināšanās risks, ja vien nelietojat virtuves cimdus.
18.
Regulāri tīriet mikroviļņu krāsni un izņemiet visas ēdiena atliekas.
J
ꞏꞏ a mikroviļņu krāsns netiek uzturēta tīra, tās virsma var sākt bojāties, kas var nelabvēlīgi ietekmēt
ierīces lietošanas ilgumu un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
19.
Lietojiet tikai šai mikroviļņu krāsnij paredzētu termometru.
L
ꞏꞏ Šā modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
ꞏꞏ ietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
20.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās
uzstādīšanas vietās, piemēram:
darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
ꞏꞏ lauku saimniecībās;
ꞏꞏ viesnīcās, moteļos un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
ꞏꞏ naktsmītņu ar brokastīm tipa iestādēs.
ꞏꞏ
21.
Bērni, kas ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar samazinātām fiziskām, sensorām vai
garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām šo ierīci var lietot tikai tādā gadījumā,
ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to
saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopi
tikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
22.
Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdiena un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana
un sildspilventiņu, istabas čību, sūkļu, mitru drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt traumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
I
24. Precīzi ievērojiet norādījumus, ko katra popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu. Kukurūzas grauzdēšanas laikā neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Ja kukurūza pēc norādītā
laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu. Nekādā gadījumā nelietojiet kukurūzas grauzdēšanai nebalināta (ietinamā) papīra maisiņu. Nekādā gadījumā nemēģiniet grauzdēt pārpalikušos
23. erīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
graudus.
ꞏꞏ
Pārmērīgi ilga grauzdēšana var izraisīt kukurūzas aizdegšanos.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
25.
7
Šai ierīcei jābūt zemētai.
Barošanas vada vadojuma krāsa ir atbilstoša turpmāk minētajiem kodiem
ZILA - Neitrāls
BRŪNA - Fāzes
ZAĻA UN DZELTENA - Zemējuma
Tā kā šīs ierīces barošanas vada vadojuma krāsa var neatbilst krāsu marķējumam, kas apzīmē
jūsu kontaktdakšas izvadus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.
personām, lai novērstu risku.
ꞏꞏ
Nepareiza lietošana var izraisīt smagus elektriskus bojājumus.
ꞏꞏ
Nepareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
ꞏꞏ
Mikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai neiebūvētā veidā.
Lietojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir piemēroti mikroviļņu krāsnij.
27. Šo krāsni nedrīkst lietot komerciālām ēdināšanas vajadzībām.
26.
28.
29.
Mikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt skapītī.
Savienojumu var izveidot, izmantojot piekļuvei kontaktdakšu vai iebūvējot fiksētā elektroinstalā-
cijā slēdzi, ievērojot elektroinstalācijas noteikumus.
ꞏꞏ
Neatbilstošas kontaktdakšas vai slēdža lietošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
I
31. Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
32. Lai nepieļautu apdedzināšanos, barošanas pudelīšu un bērnu ēdiena burciņu saturs pirms lietoša30. erīces darbības laikā tās durvis vai ārējā virsma var sakarst.
nas ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda satura temperatūra.
Uzturiet tīru mikroviļņu krāsns iekšpusi un ārpusi. Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt mikroviļņu
krāsni, skatiet iepriekš sadaļā “Mikroviļņu krāsns tīrīšana”.
34. Uzstādīt saskaņā ar noteiktajām uzstādīšanas prasībām, pretējā gadījumā karstuma ietekme var
33.
radīt risku.
Tīrīšanai nedrīkst izmanot ierīci ar tvaiku.
36.
Uzmanību, karsta virsma!
Ja ir lietots šīs simbols, tas nozīmē, ka virsmas to lietošanas laikā var kļūt karstas.
37. Nenovietojiet uz ierīces priekšmetu (grāmatu, kasti u. c.). Ierīce var pārkarst vai aizdegties, vai
35.
priekšmets var nokrist, radot miesas bojājumus.
38.
Ļoti ieteicams, lai lietošanas laikā lietotāji nepieskartos šīm virsmām, tādējādi izvairoties no apde-
gumu riska.
Īpaša piesardzība jāievēro zonai ventilācijas atveru tiešā tuvumā.
LATVIEŠU
Vadam, kas krāsots ZILĀ krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu N vai
krāsots MELNĀ krāsā.
Vadam, kas krāsots BRŪNĀ krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu L
vai krāsots SARKANĀ krāsā.
Vadam, kas krāsots ZAĻĀ un DZELTENĀ vai ZAĻĀ krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu G vai
.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētām
8
PIRMS LIETOŠANAS
PIRMS LIETOŠANAS
Izpakošana un uzstādīšana
Ievērojot šajās divās lappusēs sniegtās pamatnorādes, jūs varēsiet ātri pārbaudīt, vai krāsns darbojas pareizi. Īpašu uzmanību pievērsiet norādījumiem par to, kur uzstādīt krāsni. Izpakojot krāsni, pārliecinieties,
vai ir noņemti visi piederumi un iepakojamais materiāls. Pārbaudiet, vai krāsns transportēšanas laikā nav
bojāta.
1 Izpakojiet krāsni un novietojiet uz plakanas, līdzenas virsmas.
Stikla plate
Rotējošais gredzens
Režģis
VIZLAS plāksne
Grozāmā paliktņa ass
*Neizņemiet
vizlas plāksni
PIEZĪME
ꞏꞏ Neizņemiet no krāsns iekšpuses vizlas plāksni (sudrabaino plāksni).
Vizlas plāksne aizsargā mikroviļņu elementus no ēdiena šļakatām.
2 Novietojiet krāsni uz izraudzītās līdzenās virsmas, kas ir augstāka par 85 cm, un pārliecinieties, ka no krāsns augšpuses,
aizmugures sienas un abām sānu malu sienām līdz apkārtējām
virsmām ir vismaz 20 cm attālums, kas nodrošina pienācīgu ventilāciju. Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusei jāatrodas ne
mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Izplūdes atvere atrodas krāsns apakšpusē vai sānos. Atveres
bloķēšana var sabojāt krāsni.
Ja lietojat mikroviļņu krāsni, ievietotu norobežotā telpā vai
virtuves skapītī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var nebūt
pietiekama. Tas var pasliktināt gatavošanas kvalitāti un samazināt ierīces lietošanas ilgumu.
Ja iespējams, lietojiet mikroviļņu krāsni, novietotu uz virtuves
skapīša virsmas.
PIEZĪME
ꞏꞏ Šo krāsni nedrīkst lietot komerciālām ēdināšanas vajadzībām.
3 Ievietojiet krāsns kontaktdakšu standarta mājsaimniecības kontaktligzdā. Pārliecinieties, ka krāsns ir
vienīgā šai kontaktligzdai pievienotā ierīce. Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.
PIRMS LIETOŠANAS
9
4 Lai atvērtu krāsns durvis, pavelciet durvju rokturi.
Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā
stikla plati.
5 Ielejiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā traukā 300 ml
ūdens. Novietojiet trauku uz stikla plates un aizveriet krāsns
durvis.
Ja šaubāties, kāda veida trauku lietot, skatiet informāciju sadaļā
“Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti trauki”.
6 Piespiediet pogu APTURĒT/ATTĪRĪT un piespiediet vienu reizi pogu
SĀKT/IEVADĪT, lai iestatītu 30 sekunžu gatavošanas ilgumu.
Kad būs sasniegta “0”, atskanēs SKAŅAS SIGNĀLS. Atveriet krāsns durvis un pārbaudiet ūdens temperatūru.
Ja krāsns darbojas, ūdenim jābūt siltam.
Izņemot trauku, ievērojiet piesardzību, jo tas var būt karsts.
JŪSU KRĀSNS IR UZSTĀDĪTA
8 Lai nepieļautu apdedzināšanos, barošanas pudelīšu un bērnu ēdiena burciņu saturs pirms lietošanas
ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda satura temperatūra.
9 Turpmāk norādītie apstākļi var kavēt pogas atpazīšanu:
ꞏꞏ piespiesta tikai pogas ārējā daļa;
ꞏꞏ poga ir tikusi piespiesta ar nagu vai pirksta galu.
PIEZĪME
ꞏꞏ Nelietojiet gumijas cimdus vai vienreiz lietojamos cimdus.
ꞏꞏ Ja tīrāt skārienjutīgo vadības paneli ar mitru dvieli, pēc tam noslaukiet no skārienjutīgā vadības paneļa
mitrumu.
10 Ierīces relatīvi augstās izejas jaudas dēļ gatavošanas laika iestatījumam jābūt īsākam nekā parastajās mikroviļņu krāsnīs (700 W, 800 W). Ja ierīce tiek pārmērīgi uzkarsēta, var norasot tās durvis.
LATVIEŠU
7 DISPLEJĀ tiks parādīta atpakaļskaitīšana, sākot no 30 sekundēm.
10
PIRMS LIETOŠANAS
Vadības panelis
Daļa
8
1
2
3
1
GATAVOŠANAS REŽĪMS
Sk. 12. lpp. “Laikkontrolēta gatavošana”
Sk. 13. lpp. “Grila ēdienu gatavošana”
Sk. 13. lpp. “Kombinētā gatavošana ar grilu.
Gatavošana”
2
ATKAUSĒŠANA, IZMANTOJOT INVERTORA TEHNOLOĢIJU
Sk. 16. lpp. “Atkausēšana, izmantojot invertora
tehnoloģiju”
3
JOGURTS / SILTUMA SAGLABĀŠANA
Sk. 17. lpp. “Jogurts”
Sk. 17. lpp. “Silta ēdiena saglabāšana”
4
GATAVOŠANA, IZMANTOJOT INVERTORA TEHNOLOĢIJU
Funkcija “Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju” ļauj pagatavot lielāko daļu jūsu iemīļoto
ēdienu, jo atlasa ēdiena veidu un svaru.
Sk. 14. lpp. “Cepšana”
Sk. 15. lpp. “Populāru ēdienu izvēlne”
Sk. 15. lpp. “Mīkstināšana un kausēšana”
Sk. 16. lpp. “Atkausēšana un gatavošana”
4
5
5
6
7
6
Displeja piktogrammas
VAIRĀK / MAZĀK
ꞏꞏ Izvēlieties gatavošanas izvēlni.
ꞏꞏ Iestatiet gatavošanas ilgumu un svaru.
ꞏꞏ Ja gatavojat, izmantojot automātisko un manuālo funkciju, varat jebkurā brīdī palielināt
gatavošanas ilgumu, piespiežot pogu (izņemot
atkausēšanas režīmu).
APTURĒT / ATTĪRĪT
ꞏꞏ Aptur un dzēš visas ievadītās vērtības, izņemot
diennakts laiku.
7
SĀKT / IEVADĪT
ꞏꞏ Lai sāktu atlasīto gatavošanas veidu, piespiediet
pogu vienu reizi.
ꞏꞏ Kad piespiežat pogu SĀKT/IEVADĪT, ātra sākuma
funkcija ļauj iestatīt
30 sekunžu ilgus LIELAS jaudas gatavošanas
intervālus.
8
SMART DIAGNOSIS
Kad tālrunis ir savienots ar servisa centra darbinieku, turiet tālruņa klausules ekrānu pagrieztu
pret šo ikonu. Tas servisa zvana laikā palīdzēs
diagnosticēt mikroviļņu krāsns problēmas.
Ikona
Ja lietojat mikroviļņus, displejā parādās šī
ikona.
Ja varat iestatīt “Vairāk/mazāk”, displejā parādās šī ikona.
Ja lietojat grilu, displejā parādās šī ikona.
Ja varat lietot “Gatavošanas sākums”, displejā
parādās šī ikona.
Ja lietojat kombinēto gatavošanu ar grilu,
displejā parādās šī ikona.
Ja varat iestatīt “Izdotā jauda”, displejā parādās
šī ikona.
Ja lietojat iespēju “Gatavošana, izmantojot
invertora tehnoloģiju”, displejā parādās šī
ikona.
Ja varat iestatīt “Svars”, displejā parādās šī
ikona.
Ja lietojat “Atkausēšana, izmantojot invertora
tehnoloģiju”, displejā parādās šī ikona.
PIRMS LIETOŠANAS
Pulksteņa iestatīšana
Ja krāsns ir pirmo reizi pievienota kontaktligzdai vai
ja pēc strāvas atslēgšanas tiek atjaunota strāvas padeve, displejā parādītie cipari tiek atiestatīti uz “12H”.
Piemērs: lai iestatītu 11:11
1. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT, lai apstiprinātu
12H pulksteņa attēlojumu. (Varat piespiest
“+” lai pārietu uz 24
stundu režīmu)
2. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“11:”.
Funkcijas ĀTRS SĀKUMS izmantošanas laikā
atkārtoti piespiežot pogu SĀKT/IEVADĪT, varat
paildzināt gatavošanas ilgumu līdz 99 minūtēm
un 59 sekundēm.
Vairāk/mazāk
Izmantojot pogu vai , programmu LAIKKONTROLĒTA GATAVOŠANA iespējams mainīt, lai
gatavotu ilgākā vai īsākā laika posmā. Katra pogas
piespiešana paildzinās gatavošanas laiku par 10
sekundēm. Katra pogas piespiešana samazinās
gatavošanas laiku par 10 sekundēm. Maksimālais
iespējamais ilgums būs 99 minūtes un 59 sekundes.
Piemērs: mainīt funkcijas “Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju” (piem., 1,5 kg kartupeļu
sacepuma) gatavošanas ilgumu uz ilgāku vai īsāku
gatavošanas laiku
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
4. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“11:11’”.
2. Spiediet GATAVOŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “2”.
5. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“2–4”.
PIEZĪME
ꞏꞏ Ja vēlaties vēlreiz iestatīt pulksteni vai mainīt
iespējas, atvienojiet no tīkla strāvas vadu un pēc
tam atkal pievienojiet to tīklam.
ꞏꞏ Ja nevēlaties lietot pulksteņa režīmu, pēc krāsns
pievienošanas kontaktligzdai piespiediet pogu
APTURĒT/ATTĪRĪT.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
5. Piespiediet vai
. Atlikušais laiks palielināsies vai samazināsies par 10 sekundēm.
Ātrs sākums
Pēc tam, kad ir piespiests SĀKT/IEVADĪT, funkcija
ĀTRS SĀKUMS ļauj iestatīt 30 sekunžu ilgus LIELAS
jaudas gatavošanas intervālus.
Piemērs: iestatiet 2 minūšu ilgu gatavošanu ar lielu
jaudu
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
2. Atlasiet 2 minūšu ilgu
gatavošanu ar lielu
jaudu.
Četras reizes piespiediet pogu SĀKT/IEVADĪT.
Pirms beigsiet piespiest pogu ceturto reizi,
krāsns sāks darboties.
Energotaupība
Energotaupība ir enerģijas taupīšana, izslēdzot
displeju. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja mikroviļņu krāsns ir gaidīšanas režīmā – šādā gadījumā
displejs tiks izslēgts.
PIEZĪME
ꞏꞏ Ja lietojat pulksteņa režīmu, displejs paliks ieslēgts.
LATVIEŠU
3. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
11
12
LIETOŠANA
Mikroviļņu jaudas līmeņi
LIETOŠANA
Laikkontrolēta gatavošana
(manuāla gatavošana)
Šī funkcija ļauj gatavot ēdienu vēlamajā ilgumā. Ir
pieejami 5 jaudas līmeņi. Turpmāk piemērā parādīts, kā iestatīt 800 W jaudu uz vēlamo ilgumu.
Piemērs: ēdiena gatavošana ar 800 W jaudu 5 minūtes un 30 sekundes
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar pieciem jaudas
līmeņiem, kas gatavošanas laikā nodrošina maksimālu gatavošanas elastīgumu un kontroli. Turpmāk sniegtā tabula dos priekšstatu par to, kādi
ēdieni gatavojami katrā jaudas līmenī.
ꞏꞏ Diagrammā ir norādīti mikroviļņu krāsns jaudas
līmeņa iestatījumi.
Mikroviļņu jaudas līmeņu tabula
Jauda
Līmenis
Lietošana
ꞏꞏ Ūdens vārīšana.
2. Spiediet GATAVOŠANAS REŽĪMS, līdz
displejā tiek parādīts
“1000 W”.
(Tas nozīmē, ka krāsns
ir iestatīta uz 1000 W,
ja vien nav izvēlēts
cits jaudas iestatījums.)
ꞏꞏ Maltas liellopa gaļas apbrūnināšana.
ꞏꞏ Konfekšu gatavošana.
Liela
1000 W ꞏꞏ Putnu gaļas gabalu, zivju un dārzeņu
gatavošana.
ꞏꞏ Mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
800 W
ꞏꞏ Ātra sagatavotu ēdienu uzsildīšana.
ꞏꞏ Sviestmaižu uzsildīšana.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“800 W”.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
ꞏꞏ Rīsu, makaronu un dārzeņu uzsildīšana.
ꞏꞏ Olu, piena un siera ēdienu gatavošana.
ꞏꞏ Kūku un maizes gatavošana.
600 W
ꞏꞏ Šokolādes kausēšana.
ꞏꞏ Teļa gaļas gatavošana.
ꞏꞏ Veselas zivs gatavošana.
5. Ievadiet 5 minūtes un
30 sekundes, piespiežot “+”, līdz displejā
tiek parādīts “5:30”.
ꞏꞏ Pudiņu un olu krēma gatavošana.
ꞏꞏ Gaļas, putnu gaļas un jūras velšu
atkausēšana.
400 W
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
Kad gatavošana būs pabeigta, atskanēs atgādinājuma signāls. Displeja logā tiks parādīts vārds
Beigas. Vārds “Beigas” saglabāsies displejā un
atgādinājuma signāls atskanēs ik pēc minūtes, līdz
tiks atvērtas krāsns durvis vai piespiesta jebkura
poga.
PIEZĪME
ꞏꞏ Ja jaudas līmenis nav atlasīts, krāsns darbosies
LIELAS jaudas režīmā. Lai iestatītu LIELAS jaudas
gatavošanas režīmu, neveiciet iepriekš aprakstīto
3. darbību.
ꞏꞏ Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
ꞏꞏ Cūkas karbonādes un cepeša gatavošana.
ꞏꞏ Augļu sildīšana.
200 W
ꞏꞏ Sviesta mīkstināšana.
ꞏꞏ Siltu sacepumu un pamatēdienu
saglabāšana.
ꞏꞏ Sviesta un krēmsiera mīkstināšana.
LIETOŠANA
Grila ēdienu gatavošana
Šī funkcija ļaus ātri apbrūnināt un apgrauzdēt
ēdienu. Nav nepieciešama iepriekšēja uzsildīšana.
Izņemot no mikroviļņu krāsns ēdienu un piederumus, vienmēr lietojiet virtuves cimdus, jo krāsns
un piederumi būs ļoti karsti.
Piemērs: grila lietošana 5 minūšu un 30 sekunžu ilgai
ēdiena gatavošanai
13
Kombinētā gatavošana ar grilu. Gatavošana
Jūsu krāsnij ir uzstādīta kombinētā gatavošanas
režīma funkcija, kas ļauj gatavot ēdienu, izmantojot sildelementu un mikroviļņus.
Piemērs: krāsns ieprogrammēšana 300 W mikrojaudai un kombinētai gatavošanai ar 25 minūšu ilgu
gatavošanas laiku
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
2. Spiediet GATAVOŠANAS REŽĪMS, līdz
displejā tiek parādīts
“GrIL”.
2. Spiediet GATAVOŠANAS REŽĪMS, līdz
displejā tiek parādīts
“Co-1”.
3. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“Co-2”.
4. Ievadiet 5 minūtes un
30 sekundes, piespiežot “+”, līdz displejā
tiek parādīts “5:30”.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
5. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
5. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“25:00”.
UZMANĪBU!
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
Gatavojot varat
piespiest “+ / -”, lai
palielinātu vai samazinātu gatavošanas
laiku. Izņemot ēdienu,
ievērojiet piesardzību,
jo trauks būs karsts!
ꞏꞏ Izņemot no mikroviļņu krāsns ēdienu un piederumus, vienmēr lietojiet virtuves cimdus, jo
krāsns un piederumi būs ļoti karsti.
PIEZĪME
ꞏꞏ Šī funkcija ļaus ātri apbrūnināt un apgrauzdēt
ēdienu.
ꞏꞏ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, lietojiet turpmāk norādītos piederumus.
PIEZĪME
Režģis
ꞏꞏ Jūsu krāsnij ir uzstādīta kombinētā gatavošanas
režīma funkcija, kas ļauj gatavot ēdienu, izmantojot sildelementu un mikroviļņus.
Kopumā tas nozīmē, ka ēdiena gatavošanai būs
nepieciešams īsāks laiks.
ꞏꞏ Kombinētās gatavošanas ar grilu režīmā varat
iestatīt trīs mikrojaudas līmeņu veidus (Co-1: 200 W,
Co-2: 300 W, Co-3: 400 W).
ꞏꞏ Šī funkcija ļaus ātri apbrūnināt un apgrauzdēt
ēdienu.
ꞏꞏ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, lietojiet turpmāk norādītos piederumus.
Režģis
LATVIEŠU
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
14
LIETOŠANA
Vadības bloķēšana
Cepšana
Tā ir unikāla drošības funkcija, kas nepieļauj nejaušas darbības. Ja ir iestatīta VADĪBAS BLOĶĒŠANA,
gatavošana nav iespējama.
Krāsns izvēlnē ir iepriekš ieprogrammēta ēdiena
automātiska cepšana. Norādiet krāsnij, ko vēlaties
darīt, kā arī ēdiena daudzumu. Pēc tam ļaujiet
mikroviļņu krāsnij cept jūsu izvēlēto ēdienu.
Piemērs: VADĪBAS BLOĶĒŠANAS iestatīšana
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
Piemērs: 0,3 kg ceptu dārzeņu gatavošana
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
2. Piespiediet
APTURĒT/ATTĪRĪT un
turiet piespiestu, līdz
displejā tiek parādīts
“Loc” un atskan skaņas signāls.
2. Spiediet GATAVOŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “1”.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“1–6”.
Ja ir jau iestatīts diennakts laiks, pēc 1 sekundes
displeja lodziņā tiks parādīts diennakts laiks.
Ja VADĪBAS BLOĶĒŠANA jau ir iestatīta un jūs
pieskaraties citam kontaktlaukumam, displejā tiek
parādīts vārds “Loc”. VADĪBAS BLOĶĒŠANU var
atcelt, izmantojot turpmāk aprakstīto procedūru.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
Piemērs: VADĪBAS BLOĶĒŠANAS atcelšana
Piespiediet
APTURĒT/ATTĪRĪT un
turiet piespiestu, līdz
displejā nozūd “Loc”.
5. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“0.3 kg”.
Pēc VADĪBAS BLOĶĒŠANAS izslēgšanas krāsns
atkal darbosies kā parasti.
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
PIEZĪME
ꞏꞏ Gatavojot cepeti, lietojiet cepšanas režģi, ja jums
tāds ir.
LIETOŠANA
15
Populāru ēdienu izvēlne
Mīkstināšana un kausēšana
Krāsns ēdienu izvēlnē ir iepriekš ieprogrammēta
automātiska ēdiena gatavošana. Norādiet krāsnij,
ko vēlaties darīt, kā arī ēdiena daudzumu. Pēc
tam ļaujiet mikroviļņu krāsnij gatavot jūsu izvēlēto
ēdienu.
Mikroviļņu krāsnī var mīkstināt vai kausēt ēdienu,
izmantojot zemu jaudu; skatiet turpmāk sniegto
tabulu.
Piemērs: gatavot 0,3 kg rīsus/makaronus
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“2–6”.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
5. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“0.3 kg”.
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
2. Spiediet GATAVOŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “3”.
3. Spiediet “+”, līdz displejā tiek parādīts “3–4”.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
5. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“0.2 kg”.
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
LATVIEŠU
2. Spiediet GATAVOŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “2”.
Piemērs: 0,2 kg šokolādes kausēšana
16
LIETOŠANA
Atkausēšana un gatavošana
Krāsns ēdienu izvēlnē ir iepriekš ieprogrammēta
automātiska ēdiena gatavošana. Norādiet krāsnij,
ko vēlaties darīt, kā arī ēdiena daudzumu. Pēc
tam ļaujiet mikroviļņu krāsnij gatavot jūsu izvēlēto
ēdienu.
Piemērs: 0,3 kg vistas gabaliņu rīvmaizē
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
2. Spiediet GATAVOŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “4”.
Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju
Krāsnī jau ir iestatītas četras atkausēšanas kombinācijas. Funkcija Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju nodrošina vislabāko saldētu ēdienu
atkausēšanas metodi. Gatavošanas norādes parādīs, kura atkausēšanas kombinācija ir ieteicama
ēdienam, ko atkausējat.
Papildu ērtībai funkcijā Atkausēšana, izmantojot
invertora tehnoloģiju ir iestrādāts skaņas signāla
mehānisms, kas atgādinās, ka ir jāpārbauda, jāapgroza, jāatdala vai jāpārkārto ēdiens, lai iegūtu
vislabāko rezultātu. Tiek piedāvāti četri dažādi
atkausēšanas līmeņi.
(GAĻA / PUTNU GAĻA / ZIVIS / MAIZE)
Piemērs: 1,2 kg gaļas atkausēšana
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
3. Spiediet “+”, līdz displejā tiek parādīts “4-3”.
2. Spiediet ATKAUSĒŠANA, IZMANTOJOT
INVERTORA TEHNOLOĢIJU, līdz displejā
tiek parādīts “dEF1”.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
3. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“1.2 kg”.
5. Spiediet “+”, līdz
displejā tiek parādīts
“0.3 kg”.
6. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
4. Piespiediet SĀKT/IEVADĪT.
PIEZĪME
Kad piespiežat pogu SĀKT/IEVADĪT, displejā tiek
mainīta atkausēšanas ilguma atpakaļskaitīšana.
ATKAUSĒŠANAS cikla laikā no krāsns atskanēs
viens skaņas signāls.
Atskanot signālam, atveriet durvis, izņemiet gabaliņus, kas sākuši kust, un apgroziet tos.
Atlieciet saldētos gabaliņus krāsnī un piespiediet
SĀKT/IEVADĪT, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.
ꞏꞏ Izņemiet zivis, čaulgliemjus, gaļu un putnu gaļu
no iesaiņojuma papīra vai plastmasas iepakojuma. Pretējā gadījumā iesaiņojuma papīrs
aizturēs tvaikus, saglabājot tos tuvu ēdienam, un
ēdiena virsma sāks sautēties.
ꞏꞏ Lai uztvertu radušos pilienus, ievietojiet ēdienu
seklā traukā vai uz mikroviļņu cepamā režģa.
ꞏꞏ Pēc izņemšanas no krāsns ēdiena vidusdaļai
joprojām jābūt ledainai.
ꞏꞏ Atkausēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, cik pamatīgi ēdiens ir sasaldēts.
ꞏꞏ Atkausēšanas ātrumu ietekmē arī iepakojuma
forma. Plānāki iesaiņojumi tiks atkausēti straujāk
nekā apjomīgi gabali.
ꞏꞏ Atkarībā no ēdiena formas ēdiens var būt vairāk
vai mazāk atkausēts.
LIETOŠANA
Norādījumi par ēdieniem, ko
atkausē, izmantojot invertora
tehnoloģiju
Kategorija
Atkausēšanai paredzētais ēdiens
Jogurts
Šī funkcija ļauj gatavot jogurtu, piespiežot pogu
JOGURTS / SILTUMA SAGLABĀŠANA.
Piemērs: 0,6 kg jogurta gatavošana
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
Liellopu gaļa
Malta liellopu gaļa, šķiņķa steiks,
gaļas gabaliņi sautējumam, filejas
gabals, sautējuma gabals, ribu gabals, astes gabals, lāpstiņas gabals,
hamburgera kotlete
Jēra gaļa
Karbonāde, gaļas rulete
Cūkgaļa
Karbonāde, hotdogi, ribiņas, ribiņas zemnieku gaumē
Gaļas rulete, desiņas
Teļa gaļa
Kotletes (0,5 kg, 20 mm biezas)
Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu.
Pēc atkausēšanas 5–15 minūtes
nogaidiet.
Putnu gaļa
Vesels putns, gabali, krūtiņa (atkaulota)
PUTNU
GAĻA
(dEF2)
0,1–4,0 kg
2. Spiediet JOGURTS /
SILTUMA SAGLABĀŠANA, līdz displejā
tiek parādīts “1”.
Kornvolas vistas
Veselas
3. Piespiediet SĀKT/
IEVADĪT. Displejā tiks
parādīts “5h00”.
Silta ēdiena saglabāšana
Funkcija “Silta ēdiena saglabāšana” uzturēs karstu
pagatavotu ēdienu pasniegšanas temperatūrā.
Sākumā ēdienam vienmēr jābūt karstam. Izmantojiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotus
traukus.
Piemērs: silta ēdiena saglabāšana manuāli
Silta ēdiena saglabāšana 90 minūtes ar lielu jaudas
līmeni.
1. Piespiediet APTURĒT/
ATTĪRĪT.
Tītars
Krūtiņa
Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu.
Pēc atkausēšanas 30–60 minūtes
nogaidiet.
2. Spiediet JOGURTS /
SILTUMA SAGLABĀŠANA, līdz displejā
tiek parādīts “2”.
Zivis
Filejas, veseli gabali
ZIVIS
(dEF3)
0,1–4,0 kg
MAIZE
(dEF4)
0,1–0,5 kg
Čaulgliemji
Krabju gaļa, omāru astes, garneles,
gliemenes. Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu.
Pēc atkausēšanas 5–10 minūtes
nogaidiet.
Maizes šķēles, bulciņas, bagetes
u. c. Atdaliet šķēles un lieciet starp
papīra dvieļa kārtām vai plakaniem
šķīvjiem.
Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu.
Pēc atkausēšanas 1–2 minūtes
nogaidiet.
3. Piespiediet SĀKT/
IEVADĪT. Displejā tiks
parādīts “1h30”.
PIEZĪME
ꞏꞏ Funkcijas “Silta ēdiena saglabāšana” izmantošanas laikā kraukšķīgi ēdieni (konditorejas izstrādājumi, pīrāgi, āboli mīklā u. c.) nav jāpārklāj.
ꞏꞏ Mitri ēdieni jāpārklāj ar plastmasas plēvi vai lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotu vāku.
ꞏꞏ Funkcija “Silta ēdiena saglabāšana” ir piemērota
1–3 porcijām.
LATVIEŠU
GAĻA
(dEF1)
0,1–4,0 kg
17
18
LIETOŠANAI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ PIEMĒROTI TRAUKI
LIETOŠANAI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ PIEMĒROTI TRAUKI
Izmantojot mikroviļņu funkciju, nekādā gadījumā nelietojiet metāla traukus vai
traukus ar metāla rotājumiem
Mikroviļņi nespēj iespiesties metālā. Krāsnī tie atgrūdīsies no metāla objektiem un izraisīs īsslēgumu caur
elektrisko loku — bīstamu parādību, kas atgādina zibeņošanu. Lielākā daļa karstumizturīgu trauku bez
metāla sastāvdaļām ir piemēroti lietošanai krāsnī. Tomēr daži no tiem var būt izgatavoti no materiāliem,
kas tos padara par nepiemērotiem lietošanai mikroviļņos. Ja rodas šaubas par kāda trauka piemērotību,
izmantojiet turpmāk aprakstīto paņēmienu, lai noteiktu, vai trauku var lietot mikroviļņos.
Novietojiet attiecīgo trauku blakus glāzei ar ūdeni un ieslēdziet mikroviļņu funkciju. Noregulējiet mikroviļņu funkciju uz “LIELA” jauda ar 1 minūtes darbības ilgumu. Ja ūdens uzsilst, bet trauks joprojām ir vēss,
tas ir piemērots lietošanai mikroviļņos. Turpretī, ja ūdens temperatūra nav mainījusies, bet trauks sasilst,
trauks absorbē mikroviļņus un nav piemērots lietošanai, kad izmanto mikroviļņu funkciju. Visticamāk,
jums virtuvē jau ir daudz piederumu, ko varat izmantot, lai gatavotu ēdienu mikroviļņu krāsnī. Lūdzu,
izlasiet turpmāk sniegto aprakstu.
Pusdienu šķīvji
Ir daudz dažādu pusdienu trauku, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, izskatiet
ražotāja piedāvāto literatūru par šo tēmu vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelietojiet pusdienu šķīvjus, uz
kuriem ir zīmējumi vai rotājumi, jo gadījumā, ja krāsa satur metālu, tā var radīt elektrisko loku.
Stikla trauki
Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti lietošanai mikroviļņos. Tas attiecas uz visiem gatavošanai krāsnī
piemērotiem rūdīta stikla traukiem. Tomēr nelietojiet plāna stikla traukus, piemēram, alus vai vīna glāzes,
jo, ēdienam sasilstot, tās var saplīst.
Plastmasas trauki pārtikas uzglabāšanai
Tos var izmantot, lai tajos ātri uzsildītu ēdienu. Tomēr tos nedrīkst izmantot, ja ēdienam krāsnī būs jāatrodas ilgāku laiku, jo tad karstā ēdiena ietekmē plastmasas trauki zaudēs formu vai izkusīs.
Papīrs
Papīra šķīvji un trauki ir ērti un droši lietošanai, izmantojot mikroviļņu funkciju, ja vien gatavošanas laiks
ir īss un gatavojamajā ēdienā ir maz tauku un mitruma. Arī papīra dvieļi ir ļoti noderīgi – tajos var ietīt
ēdienu un ar tiem var izklāt cepamtraukus, kuros tiek gatavoti trekni ēdieni, piemēram, bekons. Tomēr izvairieties no krāsaina papīra izmantošanas, jo krāsa var iekrāsot ēdienu. Daži pārstrādāta papīra produkti
var saturēt daļiņas, kas, lietotas mikroviļņos, var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku vai ugunsgrēku.
Plastmasas maisiņi ēdiena gatavošanai
Ēdiena gatavošanas maisiņi ir piemēroti izmantošanai mikroviļņos, ja vien tie ir paredzēti tieši ēdiena gatavošanai. Tomēr noteikti izveidojiet maisiņā spraugu, lai caur to varētu izplūst tvaiki. Ēdiena gatavošanai
mikroviļņos nekādā gadījumā neizmantojiet parastus plastmasas maisiņus, jo tie izkusīs un pārplīsīs.
Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti plastmasas trauki
Ir pieejami dažādu formu un izmēru plastmasas trauki, kas paredzēti lietošanai mikroviļņos. Vairumā gadījumu varat izmantot savus pašreizējos traukus un jums nav jāiegādājas jauns virtuves aprīkojums.
Māla, akmens un keramikas trauki
No šiem materiāliem izgatavoti trauki parasti ir piemēroti lietošanai, izmantojot mikroviļņu funkciju, tomēr
drošības labad tie ir jāpārbauda.
UZMANĪBU!
ꞏꞏ Daži priekšmeti, kuru sastāvā ir augsts svina vai dzelzs saturs, nav piemēroti izmantošanai ēdiena gatavošanā.
ꞏꞏ Lai pārliecinātos, vai trauki ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī, tie jāpārbauda.
ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
19
ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
Procesa nepārtraukta uzraudzīšana
Ēdiena gatavošanas laikā vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Mikroviļņu funkcija ir aprīkota ar
lampiņām, kas krāsns darbības laikā automātiski ieslēdzas, lai jūs varētu apskatīt krāsns iekšpusi un
pārbaudīt ēdiena gatavošanas procesu. Receptēs sniegtie norādījumi par ēdiena grozīšanu, maisīšanu un
tamlīdzīgām darbībām jāuzskata par obligātajām ieteicamajām darbībām. Ja šķiet, ka ēdiens tiek gatavots
nevienmērīgi, gluži vienkārši veiciet, jūsuprāt, vajadzīgās darbības, lai šo problēmu atrisinātu.
Faktori, kas ietekmē mikroviļņos gatavotā ēdiena gatavošanas ilgumu
Gatavošanas ilgumu ietekmē dažādi faktori. Receptē izmantoto sastāvdaļu temperatūra būtiski ietekmē
gatavošanas ilgumu. Piemēram, no ledusauksta sviesta, piena un olām gatavota kūka cepsies ievērojami
ilgāk nekā tad, ja sastāvdaļām būs istabas temperatūra. Dažās receptēs, jo īpaši maizes, kūku un sacepumu receptēs ir ieteikts izņemt ēdienu no krāsns jau tad, kad tas ir gandrīz gatavs.
Ēdiena blīvums
Vieglu un porainu ēdienu, piemēram, kūku un maizes, gatavošanas laiks ir īsāks nekā smagiem un blīviem
ēdieniem, piemēram, cepešiem un sacepumiem. Gatavojot mikroviļņos porainu ēdienu, jāuzmana, lai
ārējās maliņas nekļūtu sausas un viegli lūztošas.
Ēdiena augstums
Augstu ēdienu, jo īpaši cepešu, augšējā daļa gatavosies straujāk nekā zemākā daļa.
Tādēļ gatavošanas laikā augstu ēdienu ieteicams vairākkārt grozīt.
Mitruma saturs ēdienā
Tā kā mikroviļņu radītais karstums izraisa mitruma iztvaikošanu, sausāki ēdieni, piemēram, cepeši un daži
dārzeņu veidi, pirms gatavošanas jāapslaka ar ūdeni vai jāpārklāj, lai saglabātu mitrumu.
Ēdienā esoši kauli un tauki
Kauli vada karstumu, un tauki gatavojas ātrāk nekā gaļa. Gatavojot gaļas gabalus, kuros ir kauli vai tauki,
jārūpējas, lai process noritētu vienmērīgi un ēdiens netiktu pārgatavots.
Ēdiena daudzums
Mikroviļņu daudzums krāsnī saglabājas nemainīgs neatkarīgi no gatavotā ēdiena daudzuma. Tādēļ, jo vairāk ēdiena ievietojat krāsnī, jo ilgāks ir gatavošanas laiks. Atcerieties, ka, gatavojot ēdienu ar pusi mazāku
sastāvdaļu daudzumu, nekā norādīts receptē, gatavošanas laiks jāsamazina vismaz par trešdaļu.
Ēdiena forma
Mikroviļņi iespiežas ēdienā tikai aptuveni 2 cm dziļumā, bet biezu ēdienu iekšējā daļa tiek gatavota, ārpusē radītajam karstumam iespiežoties dziļāk. Ar mikroviļņu enerģiju tiek gatavota tika ēdiena ārējā daļa;
pārējais ēdiens tiks gatavots, izmantojot vadītspēju. Gatavošanai mikroviļņos visnepiemērotākā ēdiena
forma ir biezs kvadrāts. Tā stūris sadegs vēl ilgi, pirms centrālā daļa kļūs silta. Vislabāk mikroviļņos pagatavot ēdienus, kuri ir plāni vai kuriem ir gredzena forma.
Pārklāšana
Pārklājums saglabā iekšpusē karstumu un tvaiku, kas ļauj ātrāk pagatavot ēdienu. Izmantojiet vāku vai
gatavošanai ar mikroviļņiem paredzētu plēvi, kurai atlocīts stūrītis, lai novērstu ieplīšanu.
LATVIEŠU
Tā nav kļūda. Izņemti no krāsns, šie ēdieni, ja tie ir apklāti, turpinās gatavoties, jo ēdiena ārējās daļās
esošais karstums pakāpeniski iespiedīsies ēdiena iekšpusē. Ja ēdiens tiek atstāts krāsnī, līdz tas ir pilnīgi
gatavs, ārējās daļas var pārgatavoties vai pat sadegt. Ar laiku jūs arvien labāk pratīsiet noteikt dažādu
ēdienu gatavošanas un nostāvēšanās ilgumu.
20
ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
Apbrūnināšana
Piecpadsmit minūtes vai ilgāk gatavota gaļa un putnu gaļa tiks nedaudz apbrūnināta gaļas taukos. Ēdienus, kas tiek gatavoti īsāku laika posmu, var pārziest ar Vusteršīras mērci, sojas mērci vai grila mērci, lai
iegūtu apetītlīgu krāsu. Tā kā ēdienam tiek pievienots neliels brūno mērču daudzums, receptes oriģinālā
garša netiek mainīta.
Pārklāšana ar taukus necaurlaidīgu papīru
Tas ir vaļīgāks pārklājums nekā vāks vai plēve, tādēļ ēdiens var nedaudz apkalst. Tā kā tas veido vaļīgāku
pārklājumu nekā vāks vai plēve, tas tomēr ļauj ēdienam nedaudz apkalst.
Izkārtojums un attālums
Atsevišķi ēdienu veidi, piemēram, cepti kartupeļi, kūciņas un uzkodas, sasils vienmērīgāk, ja tos krāsnī
novietos vienādā attālumā citu no cita, vislabāk, apļveidā. Nekādā gadījumā nelieciet ēdienus citu uz cita.
Apmaisīšana
Apmaisīšana ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem gatavošanai mikroviļņos. Gatavojot ēdienu parastā
veidā, ēdienu apmaisa, lai to sajauktu, turpretī, gatavojot mikroviļņos, ēdienu apmaisa, lai izplatītu un
pārvietotu karstumu. Vienmēr apmaisiet virzienā no ārpuses uz centru, jo ēdiena ārpuse uzsilst pirmā.
Apgrozīšana
Lieli, gari ēdiena gabali, piemēram, cepeši un veselas vistas, ir jāapgroza, lai augšējā un apakšējā daļa
gatavotos vienmērīgi. Būtu ieteicams apgrozīt arī sadalītu vistu un gaļas gabalus.
Biezāko daļu novietošana ārmalā
Tā kā mikroviļņi tiek piesaistīti ēdiena ārējai daļai, ir lietderīgi novietot biezākos gaļas, putnu gaļas un zivju
gabalus pie cepamtrauka ārējās malas. Tādējādi biezākie gabali saņems visvairāk mikroviļņu enerģijas, un
ēdiens gatavosies vienmērīgi.
Aizklāšana
Kvadrātveida un tainstūrveida formas ēdienu stūrus vai malas var pārklāt ar alumīnija folijas strēmelēm,
kas bloķēs mikroviļņus un tādējādi novērsīs šo daļu pārgatavošanu. Nelietojiet pārāk daudz folijas un pārliecinieties, ka folija ir piestiprināta pie trauka, citādi tā krāsnī var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku, jo
īpaši tad, ja folija rotācijas laikā atrodas pārāk tuvu krāsns sienām.
Pacelšana augstāk
Biezus vai blīvus ēdienus var pacelt augstāk, lai mikroviļņi tiktu absorbēti ēdiena apakšējā daļā un centrā.
Sadurstīšana
Ēdiens, kas ir pārklāts ar čaulu, mizu vai apvalku, cepeškrāsnī var uzsprāgt. Lai tas nenotiktu, pirms gatavošanas tas jāsadursta. Šādi ēdieni ir olu dzeltenumi un baltumi, ēdamie gliemeži un austeres un veseli
dārzeņi un augļi.
Ēdiena gatavības pārbaude
Tā kā ēdiens krāsnī tiek gatavots ļoti ātri, tas ir bieži jāpārbauda. Dažus ēdienus atstāj mikroviļņu krāsnī,
līdz tie ir pilnīgi gatavi, bet citus, piemēram, gaļu un putnu gaļu, izņem no krāsns, kad tie vēl ir nav pilnīgi
gatavi, un ļauj tiem nostāvēties, līdz tie kļūst pilnīgi gatavi. Nostāvēšanās laikā ēdiena iekšējā temperatūra
paaugstināsies par 3 ℃ (5 ℉) – 8 ℃ (15 ℉).
Nostāvēšanās laiks
Pēc izņemšanas no krāsns ēdienam bieži vien ļauj nostāvēties no 3 līdz 10 minūtēm. Parasti nostāvēšanās
laikā ēdienu pārsedz, lai saglabātu siltumu, ja vien tam nav paredzēta sausa virsma (piemēram, dažu veidu kūkām vai biskvītiem). Nostāvēšanās ļauj ēdienam pabeigt gatavošanas ciklu un sajaukties un veidoties garšām.
MIKROVIĻŅU KRĀSNS TĪRĪŠANA
21
MIKROVIĻŅU KRĀSNS TĪRĪŠANA
1. Uzturiet krāsns iekšpusi tīru
Ēdiena šļakatas vai izšļakstījies šķidrums pielīp pie krāsns sienām un starp blīvējuma un durvju virsmām. Vislabāk ir nekavējoties noslaucīt apšļāktās virsmas ar mitru drānu. Drupatas un šļakatu paliekas
absorbēs mikroviļņu enerģiju un paildzinās gatavošanas laiku vai pat sabojās krāsni. Izslaukiet starp
durvīm un rāmi iekritušās drupatas ar mitru drānu. Svarīgi, lai šī zona būtu tīra un nodrošinātu durvju
hermētiskumu. Notīriet taukainās atliekas ar tīrīšanas līdzeklī samērcētu drānu un pēc tam noskalojiet
un nožāvējiet notīrīto vietu. Nelietojiet spēcīgu mazgāšanas līdzekli vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Metāla paplāti var mazgāt ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā.
2. Uzturiet krāsns ārpusi tīru
Lai izslēgtu elektrošoka iespēju, pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Notīriet krāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni, pēc tam nomazgājiet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli. Lai novērstu krāsns iekšpusē esošo daļu bojājumus, ventilācijas atverēs
nedrīkst iesūkties ūdens. Tīrot vadības paneli, atveriet durvis, lai neļautu krāsnij nejauši ieslēgties,
noslaukiet paneli ar mitru drānu un tūlīt pēc tam ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas piespiediet “APTURĒT”.
4. Durvis un durvju blīvējums jātur tīrs. Lietojiet tikai siltu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi noskalojiet un
noslaukiet.
NELIETOJIET ABRAZĪVUS MATERIĀLUS, PIEMĒRAM, TĪRĪŠANAS PULVERUS VAI TĒRAUDA UN PLASTMASAS SŪKĻUS.
Metāla daļas būs vieglāk uzturēt tīras, ja tās bieži noslaucīs ar mitru drānu.
FUNKCIJAS SMART DIAGNOSIS™ IZMANTOŠANA
Lietojiet šo funkciju, ja jums nepieciešama precīza LG Electronics servisa centra noteikta diagnoze gadījumā, ja radušies ierīces darbības traucējumi vai neatbilstība. Lietojiet šo funkciju tikai gadījumos, ja jāsazinās ar servisa pārstāvi, nevis gadījumos, ja ierīce darbojas bez traucējumiem.
1. Saskaņā ar servisa centra norādījumiem turiet telefona klausuli virs Smart Diagnosis™ logo uz vadības
bloka.
PIEZĪME
Max
m
10 m
ꞏꞏ Nepieskarieties citām pogām.
2. Atstājot durvis aizvērtas, piespiediet pogu APTURĒT/Attīrīt un 3 sekundes turiet to piespiestu, līdz displejā tiek parādīts vārds “Loc”. Turiet piespiestu pogu APTURĒT/Attīrīt vēl 5 sekundes, līdz displejā tiek
parādīts cipars “5”. (Tātad poga APTURĒT/Attīrīt būs nepārtraukti jātur piespiesta 8 sekundes).
Pēc tam aiz Smart Diagnosis simbola tiks atskaņots skaņas signāls.
3. Turiet tālruni tajā pašā vietā, līdz beidzas skaņas signāla pārraide. Displejā tiks parādīta laika atpakaļskaitīšana.
4. Kad atpakaļskaitīšana beigusies un skaņas signāls apklusis, atsāciet sarunu ar zvanu centra darbinieku, kurš spēs jums palīdzēt, izmantojot analīzei pārraidīto informāciju.
PIEZĪME
ꞏꞏ Lai pārraide noritētu sekmīgi, skaņas signāla pārraides laikā nekustiniet tālruni.
ꞏꞏ Ja zvanu centra darbinieks nespēj saņemt precīzu datu ierakstu, viņš var lūgt jums veikt vēl vienu
pārraides mēģinājumu.
LATVIEŠU
3. Ja durvju iekšpusē vai tām visapkārt ārpusē uzkrājas tvaiki, noslaukiet paneļus ar mitru drānu. Tvaika
kondensēšanās durvju iekšpusē ir parasta parādība, ja ēdiens tiek ilgi karsēts, izmantojot lielu jaudas
līmeni. Tas nav darbības traucējums, un gatavošanas beigās kondensāts iztvaikos. Lai samazinātu
kondensāta veidošanos durvīs, centieties ēdienu pārsegt vai mainīt sildīšanas līmeņus un ilgumu;
kondensāts var parādīties arī tad, ja krāsns darbojas ļoti mitros apstākļos, un tas nekādā gadījumā
nenorāda uz ierīces darbības traucējumiem.
22
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Jautājumi
Atbilde
Kas noticis, ja nedeg krāsns lampiņa?
Krāsns lampiņas nedegšanai var būt vairāki iemesli.
Vai nu ir izdegusi spuldzīte, vai nedarbojas elektriskā ķēde.
Vai mikroviļņu enerģija spiežas cauri durvīs iebūvētajam novērošanas ekrānam?
Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izkļūt
cauri gaismai, bet tās nelaiž cauri mikroviļņu enerģiju.
Kāpēc atskan SKAŅAS SIGNĀLS, kad tiek piespiesta
poga uz vadības paneļa?
SKAŅAS SIGNĀLS atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.
Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja tiks ieslēgta
tukša krāsns?
Jā. Nekādā gadījumā neieslēdziet to, ja krāsns ir
tukša.
Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?
Vārot, cepot vai tvaicējot olas, dzeltenums var
pārsprāgt, jo dzeltenuma apvalkā veidojas tvaiks.
Lai to novērstu, pirms gatavošanas sadurstiet olu
dzeltenumu. Nekādā gadījumā negatavojiet mikroviļņos olas ar visu čaumalu.
Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts
nostāvēšanās laiks?
Pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta,
nostāvēšanās laikā ēdienā turpinās gatavošanās
process. Nostāvēšanās laikā gatavošanas process
tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās
laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.
Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā
teikts gatavošanas pamācībā?
Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un
saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā.
Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas
ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma
formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena
pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma,
līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni.
Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra
ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
Izmantojiet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikumus, bet arī savas spriestspējas, izmēģinot dažādus
ēdiena gatavošanas nosacījumus, — gluži tāpat, kā
to darītu, gatavojot uz parastas plīts.
Kāpēc pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, vienlaikus ar ventilatora troksni displejā tiek
parādīts vārds “dzesēšana” vai atlikušais gatavošanas laiks?
Pēc gatavošanas pabeigšanas ventilators var darboties, lai atdzesētu krāsni. Displejā tiks parādīts
“dzesēšana”. Ja pirms gatavošanas laika beigām atvērsiet durvis vai vienu reizi piespiedīsiet APTURĒT/
ATTĪRĪT, displeja tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks. Tā nav nepareiza darbība.
Ja, darbinot mikroviļņu krāsni, lietojat tādas ierīces kā radio, televizoru, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnas aprīkojumu, bezvadu aprīkojumu u. c., kas izmanto tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsns, šīs
ierīces var uztvert traucējumus. Šādi traucējumi nenorāda, ka mikroviļņu funkcijai vai ierīcei radusies problēma, un tā nav nepareiza darbība. Tādēļ to ir droši lietot. Tomēr arī medicīnisks aprīkojums var uztvert
traucējumus, tādēļ esiet piesardzīgs, produkta tuvumā lietojot medicīnisku aprīkojumu.
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
23
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
MH653**** MH633****
Ieejas jauda
230 V~ 50 Hz
Mikroviļņu izdotā jauda.
Maks. 1000 W* (IEC60705 nominālais standarts)
Mikroviļņu frekvence
2450 MHz
Ārējie izmēri
476 mm(P) X 272 mm(A) X 387 mm(D)
Mikroviļņi
1150 W
Grils
900 W
Kombinēts režīms
1450 W
ꞏꞏ Lai izvairītos no pārkarsēšanas, 1000 W un 800 W izdotā jauda pakāpeniski tiks samazināta.
1. Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var
saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un
citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar
vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/
global/recycling
Mikroviļņu frekvence: 2450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa / B klase) **
2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā,
izmantojot induktīvo un/vai kapacitatīvo saiti, tiek apzināti ģenerēta un izmantota vai tikai izmantota radio
frekvences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400 GHz materiāla apstrādes vai pārbaužu/analīžu
vajadzībām.
B klases iekārta ir iekārta, kas ir piemērota lietošanai mājsaimniecībās un iestādēs, kuras ir tieši savienotas ar zema sprieguma barošanas tīklu, kas apgādā mājsaimniecības vajadzībām izmantotas ēkas.
Lietotāja rokasgrāmatu varat lejupielādēt vietnē http://www.lg.com
LATVIEŠU
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
Memo
EESTI
KASUTUSJUHEND
MIKROLAINEAHI
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend.
MH653**** MH633****
(valikuline, vt mudeli spetsifikatsiooni)
MFL69701101
www.lg.com
Autoriõigus © 2018 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud.
2
SISUKORD
SISUKORD
Kuidas toimib mikrolainefunktsioon
Mikrolained on energia poolest sarnased raadioja televisioonilainetega ning tavalise päevavalgusega. Tavaliselt levivad mikrolained läbi atmosfääri
ja hajuvad.
Kuid sellel ahjul on magnetron, mis kasutab ära
mikrolainetes oleva energia. Magnetroni toru kasutab elektrienergiat, et luua mikrolaine-energiat.
Need mikrolained levivad ahju küpsetusalale läbi
ahjus olevate avadele. Ahju sees asub alus. Mikrolained ei suuda läbida ahju metallseinu, kuid need
läbivad selliseid materjale nagu klaas, portselan
ja paber – nendest materjalidest on valmistatud
mikrolaineahjule sobivad küpsetusnõud.
Mikrolained ei kuumuta keedunõusid, kuid need
soojenevad kuumutatud toidu mõjul.
Väga ohutu seade
Mikrolaineahi on üks ohutumaid kodumasinaid. Ukse avamisel lõpetab ahi
automaatselt mikrolainete genereerimise. Mikrolaine-energia muundatakse
täielikult soojuseks, kui see puutub
kokku toiduga, nii et ei jää ole mingit
"jääkenergiat", mis võiks teid toidu
söömisel kahjustada.
3
OLULISED OHUTUSJUHISED
8
ENNE KASUTAMIST
8
10
10
11
11
11
11
Lahtipakkimine ja paigaldamine
Juhtpaneel
Displei piktogrammid
Kella seadistus
Kiirstart
Rohkem/vähem
Elektrienergia säästmine
12 KUIDAS KASUTADA
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Ajastatud küpsetamine (Käsitsi küpsetamine)
Mikrolaine võimsusastmed
Grillimine
Kombineeritud grillimine. Küpsetamine
Lapselukk
Röstimine
Populaarne menüü
Pehmendamine ja sulatamine
Üles sulatamine ja küpsetamine
Inverter-sulatus
Inverter-sulatuse menüü juhised
Jogurt
Soojas hoidmine
18 OHUTUD NÕUD
MIKROLAINEAHJULE
19 TOIDU OMADUSED JA
MIRKOLAINEAHJUS
VALMISTAMINE
21 AHJU PUHASTAMINE
21 FUNKTSIOONI SMART
DIAGNOSIS™ KASUTAMINE
22 VEA SELGITAMINE
23 TEHNILISED ANDMED
OLULISED OHUTUSJUHISED
3
OLULISED OHUTUSJUHISED
LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES
Enne ahju kasutamist lugege läbi kõik juhised ja järgige neid, vältimaks tulekahju, elektrilöögi, vigastuste
või kahjustuste ohtu ahju kasutamisel. Käesolev juhend ei hõlma kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad
ette tulla.
Kui esineb probleeme, mida te ei mõista, võtke alati ühendust oma teenuseosutajaga või seadme tootjaga.
HOIATUS
See on hoiatav sümbol. See sümbol hoiatab teid ohtude eest, mis võivad teid ja teisi inimesi tappa või
vigastada. Kõik hoiatused on varustatud hoiatava sümboliga ning sõnaga "HOIATUS" või "ETTEVAATUST".
Nende sõnade tähendus on järgmine:
HOIATUS
See sümbol hoiatab teid ohtude või ohtlike toimingute eest, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi
või surma.
See sümbol hoiatab teid ohtude või ohtlike toimingute eest, mis võivad põhjustada vigastusi või varalist kahju.
HOIATUS
1.
Ärge püüdke modifitseerida ega parandada ust, uksetihendeid, juhtpaneeli, turvalukkusid ega
Ärge ka-
muid ahju osi, millega kaasneks mikrolaine-energia eest kaitsvate katete eemaldamine.
sutage mikrolaineahju, kui uksetihendid ja nendega külgnevad ahju osad on kahjustatud. Remonditöid tohib teha üksnes hooldusspetsialist.
E
Ebaõige kasutamine või remont võib põhjustada kahjulikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga
ꞏꞏ rinevalt teistest seadmetest on mikrolaineahi kõrgepinge ja kõrgvoolu seade.
või elektrilööki.
2.
Ärge kasutage ahju kuivatamise eesmärgil. (Nt mikrolaineahju kasutamine niiskete ajalehtede,
riiete, mänguasjade, elektriseadmete, lemmiklooma või lapse jne kuivatamiseks)
ꞏꞏ See võib põhjustada tõsiseid kahjustusi, nagu tulekahju, põletus või äkksurm elektrilöögi tõttu.
3.
Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a. lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või
mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui
puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina
kasutamise kohta. (
E
Väikeseid) lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
ꞏꞏ baõige kasutamine võib põhjustada kahjusid, nagu tulekahju, elektrilöök või põletus.
4.
Aahju osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Hoidke lapsed seadmest eemal.
ꞏꞏ
5.
Nad võivad saada põletada.
Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud mahutites, kuna need võivad plahvatada. Eemaldage toiduainetelt kilepakend enne küpsetamist või sulatamist. Pidage silmas, et
mõnedel juhtudel tuleb toiduained katta valmistamiseks kilega.
EESTI
ETTEVAATUST
4
OLULISED OHUTUSJUHISED
ꞏꞏ
6.
Need võivad lõhkeda.
Kasutage kindlasti sobivaid tarvikuid iga töörežiimi jaoks.
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib kahjustada ahju ja tarvikuid või võib tekitada sädemeid ja tulekahju.
7.
Lastel ei tohi lubada tarvikutega mängida või rippuda ahju uksekäepideme küljes.
ꞏꞏ
8.
Nad võivad saada vigastusi.
Remonditöid, mis eeldavad mikrolaine-energia eest kaitsva katte eemaldamist, tohivad läbi viia
ainult kompetentsed isikud.
9.
Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimil, tohivad lapsed ahju kasutada ainult täiskasvanu
järelevalve all, kuna töötemperatuurid on väga kõrged.
10.
Ärge kasutage ahju, kui see on kahjustatud. Eriti oluline on jälgida, et uks sulguks korralikult ja
et poleks kahjustusi järgmistel elementidel: (1) uks (paindunud), (2) hinged ja riivid (katki või lahti
tulnud), (3) uksetihendid ja tihendipinnad.
S
ꞏꞏ ee võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga.
11.
Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni see on parandatud spetsialisti poolt.
12.
Seadet varustatakse voolutoitega pikendusjuhtme või teisaldatava elektripistikupesa kaudu,
pikendusjuhe või teisaldatav elektripistikupesa tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud veepritsmete ja niiskuse sissetungimise eest.
13.
Lapsed võivad ahju kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta üksnes siis, kui neid on piisavalt
juhendatud, nii et nad on võimelised ahju ohutult kasutama ja mõistavad ebaõige kasutamise
ohtusid.
14.
Seade ja selle osad kuumenevad kasutamise käigus. Tuleb olla ettevaatlik, vältimaks kuumade
pindade puudutamist. Alla 8-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.
15.
Seade kuumeneb kasutamise ajal. Tuleb olla ettevaatlik, vältimaks kütteelementide puudutamist
ahju sees.
16.
Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega tera-
vaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda
ETTEVAATUST
1.
Ahju ei saa tööle panna avatud uksega uksemehhanismi sisseehitatud turvalukkude tõttu. Tur-
valukkude ehitust ei tohi mingil juhul modifitseerida.
S
T
ꞏꞏ ee võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga. ( urvalukud lülitavad ukse
avamisel kuumutamise automaatselt välja.)
2.
Ärge asetage mingeid esemeid (nt köögirätikuid, salvrätikuid jne) ahju esikülje ja ukse vahele ega
laske koguneda puhastusvahendi- või toidujääkidel tihendipindadele.
S
ꞏꞏ ee võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga.
3.
Kontrollige, et küpsetusajad oleks õigesti seadistatud, väike toidukogus vajab lühemat küpsetamise või kuumutamise aega.
ꞏꞏ
Üleküpsetamine võib põhjustada toidu süttimist, mis omakorda kahjustab ahju.
OLULISED OHUTUSJUHISED
4.
5
Vedelike, nt suppide, kastmete ja jookide kuumutamisel mikrolaineahjus:
ꞏꞏ vältige püstiste, kitsa kaelaga anumate kasutamist;
ꞏꞏ ärge kuumutage üle;
ꞏꞏ segage vedelikku enne mahuti asetamist ahju ja uuesti pärast poole kuumutusaja möödumist;
ꞏꞏ pärast kuumutamist laske sel veidi aega ahjus seista; segage või raputage seda veel kord ettevaatli-
kult ja kontrollige vedeliku temperatuuri enne joomist, vältimaks põletusi (eriti lutipudelite ja beebide
joogitasside sisu);
ꞏꞏ
olge mahuti käsitsemisel ettevaatlik. Jookide kuumutamine mikrolaineahjus võib põhjustada viivitusega äkilist
keemist, seetõttu tuleb mahuti käsitsemisel olla ettevaatlik.
5.
Ahju ülaosal, põhjal või küljel on väljundava. Ärge katke väljundava kinni.
ꞏꞏ See võib kahjustada ahju ja küpsetustulemust.
6.
Ärge pange ahju tööle, kui see on tühi. Soovitatav on hoida ahjus klaas vett, sellal kui ahju ei kaVesi absorbeerib ohutult kogu mikrolaine-energia, kui ahi juhuslikult sisse lülitatakse.
sutata.
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib ahju kahjustada.
7.
asemel.
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib põhjustada plahvatust või tulekahju.
8.
Ärge kasutage puitanumaid või keraamilisi anumaid, millel on metallist (nt kullast või hõbedast)
osi. Eemaldage alati metallist kinnitusvahendid. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks
lubatud tarvikuid. Metallist toidu- ja joogianumaid ei tohi mikrolaineahjus kasutada.
ꞏꞏ
Need võivad kuumeneda ja toidu põhja kõrvetada. Metallesemed võivad ahjus tekitada elektrikaare,
mis võib põhjustada tõsist kahju.
9.
Ärge kasutage ringlussevõetud paberist tooteid.
ꞏꞏ
10.
Need võivad sisaldada mustust, mis võib küpsetamisel tekitada sädemeid ja/või tulekahju.
Ärge loputage plaati või resti, asetades neid kohe pärast küpsetamist vette. See võib põhjustada
purunemist või kahjustusi.
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib ahju kahjustada.
11.
Paigutage ahi selliselt, et selle uks oleks vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna servast, millele see
paigutatakse, vältimaks seadme juhuslikku kukkumist.
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada ahju.
12.
Enne küpsetamist torgake augud kartulite, õunte või muude sarnaste puu- ja köögiviljade koorte
sisse.
ꞏꞏ
13.
Need võivad lõhkeda.
Ärge keetke ahjus mune koos koorega. Koorega mune ja terveid keedumune ei tohi mikrolai-
neahjus kuumutada, kuna need võivad plahvatada, isegi pärast mikrolaine-kuumutamise lõppemist.
ꞏꞏ
14.
Muna sees tekib rõhk ja muna plahvatab.
Ärge püüdke mikrolaineahjus praadida toitu rohkes rasvas.
EESTI
Ärge küpsetage toitu, mis on mähitud pabersalvrättidesse, kui teie kokaraamat ei anna valmistatava toidu kohta vastavaid juhiseid. Ja ärge kasutage küpsetamisel ajalehti pabersalvrätikute
6
OLULISED OHUTUSJUHISED
S
ꞏꞏ ee võib põhjustada kuuma vedeliku äkilist ülekeemist.
15.
Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage see vooluvõrgust
ja hoidke uks suletud, et summutada võimalikud leegid.
S
ꞏꞏ ee võib põhjustada tõsiseid kahjustusi, nagu tulekahju või elektrilöök.
16.
Kile- või paberpakendis toidu kuumutamisel hoidke ahjul silma peal, kuna pakend võib süttida.
T
ꞏꞏ oit võib anuma deformeerumise tõttu välja valguda, mis võib tekitada tulekahju.
17.
Ahju pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla kõrge. Ärge puudutage ahju ust,
väliskorpust, sisekorpust, ahju sisemust, tarvikuid ja nõusid grillimisrežiimi ajal, konvektsiooni
režiimi ajal ja automaatsete küpsetusrežiimide ajal; enne puhastamist veenduge, et need oleks
jahtunud.
18.
ꞏꞏ
Kuna ahju komponendid kuumenevad, tuleb põletuste ohu vältimiseks kanda pajakindaid.
ꞏꞏ
Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pindade kahjustamist, mis lühendab seadme tööiga
Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid eemaldada.
ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.
19.
Kasutage ainult antud ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit.
S
ꞏꞏ Antud mudeliga ei ole kaasas temperatuuriandurit.
ꞏꞏ obimatut temperatuuriandurit kasutades ei saa olla kindel, et temperatuur on õige.
20.
See seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises ja sarnastes kohtades, nagu
näiteks:
personali kööginurgad poodides, kontorites ja töökohtadel;
ꞏꞏ talumajapidamised;
ꞏꞏ hotellide, motellide ja muude majutuskohtade kliendid;
ꞏꞏ hommikusöögiga öömajad.
ꞏꞏ
21.
Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete
ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina
kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelevalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise
kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja
hooldust ei tohi läbi viia lapsed, kui nad pole vähemalt 8-aastased ja järelevalve all.
22.
Mikrolaineahi on mõeldud kasutamiseks toidu ja jookide kuumutamiseks. Toidu või riiete kui-
vatamine ning soojenduskottide, susside, svammide, niiskete lappide ja muude sarnaste esemete
soojendamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
23.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu juhtimi-
se teel.
J
24. ärgige hoolikalt iga popkorni tootja juhiseid toote kuumutamise kohta.
Ärge jätke ahju järele-
Kui mais ei hakka plõksuma soovitatud kuumutusaja möödudes,
lõpetage kuumutamine. Ärge kunagi kasutage pruuni paberkotti popkorni valmistamiseks. Ärge
valveta, sellal kui mais plõksub.
kunagi püüdke uuesti valmistada mittelõhkenud maisiterasid.
ꞏꞏ
25.
Üleküpsetamine võib põhjustada maisi süttimist.
See seade peab olema maandatud.
OLULISED OHUTUSJUHISED
7
Toitekaabli juhtmed on värvitud vastavalt järgmistele värvikoodidele
SININE - neutraaljuhe
PRUUN - voolu all
ROHELINE JA KOLLANE - maandus
Kuna antud seadme toitekaabli juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistikupesa klemmide värvimärgistusele, toimige järgmiselt:
Juhe, mis on SININE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega
Nvõi värvitud MUSTAKS.
Juhe, mis on PRUUN, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega L või värvitud PUNASEKS.
Juhe, mis on ROHELINE ja KOLLANE või ROHELINE, tuleb ühendada pesas.
se, mis on tähistatud tähega G või
Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava
kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.
ꞏꞏ
Ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid elektrikahjustusi.
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud tarvikuid.
27. Seda ahju ei tohi kasutada ärilise toitlustamise otstarbel.
26.
28.
Mikrolaineahju ei tohi asetada kappi.
ꞏꞏ
29.
Mikrolaineahi on mõeldud kasutamiseks eraldiseisvana.
Ühenduse võib luua, kasutades olemasolevat pistikupesa, või lisades kohakindla paigaldusega
juhtmetele lüliti, vastavalt juhtmeühenduste loomise reeglitele.
ꞏꞏ
Vale pistiku või lüliti kasutamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
Uks või välispind võib ahju töötamise ajal kuumeneda.
31. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
32. Lutipudelite ja beebide joogitopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrolli-
30.
da temperatuuri, vältimaks põletusi.
Hoidke ahju sise- ja välispind puhtad. Üksikasjalikku infot selle kohta, kuidas ahju puhastada,
Ahju Puhastamine”.
34. Järgige kehtivaid paigaldusnõudeid, vastasel juhul võib kuumus tekitada ohtlikke olukordi.
35. Aurupuhastit ei tohi kasutada.
Ettevaatust, kuum pind!
36.
Kui kasutatakse seda sümbolit, tähendab see, et pinnad võivad seadme töö ajal kuumeneda.
37. Ärge asetage seadmele mingeid esemeid (raamatut, karpi jne). Seade võib üle kuumeneda või
33.
leiate eestpoolt jaotisest “
süttida või siis võib ese maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
38.
Tungivalt soovitatav on mitte puudutada seadme kasutamise ajal kuumasid pindu, vältimaks
põletuste ohtu.
Eriti ettevaatlik tuleks olla seadme ventilatsiooniavade läheduses.
EESTI
E
ꞏꞏ baõige kasutamine võib ahju kahjustada.
8
ENNE KASUTAMIST
ENNE KASUTAMIST
Lahtipakkimine ja paigaldamine
Järgides järgneval kahel leheküljel kirjeldatud samme, saate kiiresti kontrollida, kas ahi töötab korralikult.
Pöörake erilist tähelepanu ahju paigalduskoha juhistele. Ahju lahtipakkimisel eemaldage kindlasti kõik
tarvikud ja pakkematerjalid. Kontrollige, kas ahi pole transportimise käigus kahjustada saanud.
1 Pakkige ahi lahti ja asetage see lamedale, tasasele pinnale.
Klaasalus
Pöörlev ketas
Rest
*Ärge eemaldage
vilklehte
Vilkleht
Pöördaluse võll
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Ärge eemaldage vilklehte (hõbeplaat) ahju seest.
Vilkleht kaitseb mikrolainekomponente toidupritsmete eest.
2 Asetage ahi tasasele pinnale, omal valikul, mis oleks üle 85 cm
kõrgune, kuid kontrollige, et jääks vähemalt 20 cm vaba ruumi
ahju ümber ja ahju kohal, tagamaks nõuetekohast ventilatsiooni. Ahju esikülg peaks olema vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna
servast, vältimaks seadme kukkumist.
Ahju põhjal või küljel on väljundava. Väljundava kinnikatmine
võib ahju kahjustada.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Kui kasutate mikrolaineahju suletud ruumis või kapis, võib seadme jahutamiseks vajalik õhuvool olla kehvem. Selle tagajärjeks
võib olla väiksem töövõimsus ja lühem tööiga.
Võimaluse korral paigutage mikrolaineahi kapi või leti peale.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Seda ahju ei tohi kasutada ärilise toitlustamise otstarbel.
3 Ühendage ahi tavapärasesse kodumajapidamise pistikupessa. Kontrollige, et peale ahju poleks samasse pistikupessa ühendatud ühtegi teist seadet. Kui ahi ei tööta korralikult, lahutage see pistikupesast ja seejärel ühendage uuesti.
ENNE KASUTAMIST
9
4 Avage ahi, tõmmates uksekäepidemest.
Asetage pöörlev ketas ahju sisse ning pange selle peale klaasalus.
5 Täitke mikrolaineahju jaoks sobiv anum 300 ml (1/2 pinti) veega. Asetage klaasalus paika ja sulgege ahjuuks.
Kui teil tekib kahtlusi anuma sobivuse osas, vaadake jaotist
Ohutud nõud mikrolaineahjule.
6 Vajutage nuppu STOPP/KUSTUTA ning vajutage nuppu START/SISESTA
üks kord, et seadistada 30-sekundiline kuumutusaeg.
7 EKRAANIL kuvatase 30 sekundi pöördloendus.
Kui loendamine jõuab 0-ni, kostuvad PIIKSUD. Avage ahjuuks ja kontrollige veetemperatuuri.
Olge nõu eemaldamise ajal ettevaatlik, sest see võib olla kuum.
Ahi on nüüd paigaldatud
8 Lutipudelite ja beebide joogitopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida
temperatuuri, vältimaks põletusi.
9 Nupuvajutuse tuvastamine võib olla takistatud järgmistes olukordades:
ꞏꞏ vajutatakse ainult nupu väliserva;
ꞏꞏ nuppu vajutatakse sõrmeküüne või sõrmeotsaga.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Ärge kasutage kummikindaid või ühekordselt kasutatavaid kindaid.
ꞏꞏ Puute-juhtpaneeli pühkimisel niiske lapiga eemaldage seejärel juhtpaneelilt niiskus.
10 Kuumutusaja seadistus peab olema lühem kui tavapärastel mikrolaineahjudel (700 W, 800 W), kuna
antud seadmel on suhteliselt suur väljundvõimsus. Liigne kuumutamine võib põhjustada niiskuse
tekkimist uksel.
EESTI
Kui teie ahi töötab, peaks vesi olema soe.
10
ENNE KASUTAMIST
Juhtpaneel
Osa
8
1
2
3
4
1
KÜPSETUSREŽIIM
Vt lk 12 “Ajastatud küpsetamine”
Vt lk 13 “Grillimine”
Vt lk 13 “Kombineeritud grillimine. Küpsetamine”
2
INVERTER-SULATUS
Vt lk 16 “Inverter-sulatus”
3
JOGURT / SOOJAS HOIDMINE
Vt lk 17 “Jogurt”
Vt lk 17 “Soojas hoidmine”
4
INVERTER-KÜPSETAMINE
Inverter-küpsetamine võimaldab teil valmistada
enamikke lemmiktoite, valides toidu tüübi ja
kaalu.
Vt lk 14 “Röstimine”
Vt lk 15 “Populaarne menüü”
Vt lk 15 “Pehmendamine ja sulatamine”
Vt lk 16 “Üles sulatamine ja küpsetamine”
5
ROHKEM / VÄHEM
ꞏꞏ Valige küpsetusmenüü.
ꞏꞏ Määrake küpsetusaeg ja toidu kaal.
ꞏꞏ Automaat- ja manuaalfunktsiooniga küpsetamise ajal saate igal ajal pikendada või lühendada
küpsetusaega, vajutades nuppu (v.a sulatusrežiimis).
5
6
STOPP / KUSTUTA
ꞏꞏ Seadme seiskamine ja kõikide sisestuste kustutamine, v.a kellaaeg ja kuupäev.
7
6
7
START / SISESTA
ꞏꞏ Valitud küpsetamise alustamiseks vajutage üks
kord seda nuppu.
ꞏꞏ Kiirstardi funktsioon võimaldab teil seadistada
30-sekundiliste intervallidena SUUREL võimsusel
küpsetamist, vajutades nuppu START/SISESTA.
8
SMART DIAGNOSIS
Hoidke telefoni mikrofon selle ikooni vastas, kui
saate hoolduspersonalilt sellekohase juhise. See
aitab teeninduskeskuse telefonikõne ajal diagnoosida mikrolaineahju probleeme.
Displei piktogrammid
Ikoon
Mikrolaine-režiimil töötamise ajal ilmub ekraanile see ikoon.
Kui saate seadistada rohkem/vähem, ilmub
ekraanile see ikoon.
Grillirežiimil töötamise ajal ilmub ekraanile see
ikoon.
Kui saate valida Alusta küpsetamist, ilmub
ekraanile see ikoon.
Kombineeritud grillirežiimil töötamise ajal
ilmub ekraanile see ikoon.
Kui saate seadistada Väljundvõimsust, ilmub
ekraanile see ikoon.
Inverter-küpsetamise kasutamisel ilmub
ekraanile ikoon.
Kui saate seadistada Kaalu, ilmub ekraanile
see ikoon.
Inverter-sulatusrežiimil töötamise ajal ilmub
ekraanile see ikoon.
ENNE KASUTAMIST
Kella seadistus
Ahju esmakordsel sisselülitamisel või voolutoite
taastumisel voolukatkestuse järel lähtestatakse
ekraani numbrid väärtusele ‘12H’.
Näide: Et seadistada 11:11
1. Vajutage START/SISESTA, et kinnitada
12H kellaaja kuvamine. (Võite vajutada
+, et valida 24-tunni
režiim)
2. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘11:’.
11
KIIRSTARDIL küpsetamise käigus saate pikendada küpsetusaega kuni 99 minuti 59 sekundi võrra, vajutades korduvalt nuppu START/SISESTA.
Rohkem/vähem
Nupu või abil saab reguleerida AJASTATUD
KÜPSETAMISE programmi, et pikendada või lühendada küpsetusaega. Nupu vajutamisel pikeneb
küpsetusaeg iga kord 10 sekundi võrra. Nupu
vajutamisel lüheneb küpsetusaeg iga kord
10 sekundi võrra. Maksimaalne võimalik aeg on
99 minutit ja 59 sekundit.
Näide: inverter-küpsetamise (nt küpsetatud kartulid
1,5 kg) aja pikendamiseks või lühendamiseks
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
3. Vajutage START/SISESTA.
4. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘11:11’.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘2–4’.
5. Vajutage START/SISESTA.
4. Vajutage START/SISESTA.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Kui soovite kella uuesti seadistada või valikuid
muuta, peate toitekaabli vooluvõrgust eemaldama ja uuesti ühendama.
5. Vajutage või .
Järelejäänud küpsetusaeg pikeneb või
lüheneb 10 sekundi
võrra.
ꞏꞏ Kui te ei soovi kella režiimi kasutada, vajutage pärast ahju sisselülitamist nuppu STOPP/KUSTUTA.
Kiirstart
KIIRSTARDI funktsioon võimaldab teil seadistada
30-sekundiliste intervallidena SUUREL võimsusel
küpsetamist, puudutades nuppu START/SISESTA.
Näide: 2-minutilise täisvõimsusel küpsetamise seadistamine
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Valige 2-minutiline
täisvõimsus.
Vajutage neli korda nuppu START/SISESTA. Ahi
käivitub enne kui olete neljanda vajutuse lõpetanud.
Elektrienergia säästmine
Elektrienergia säästmiseks lülitatakse ekraan välja.
See funktsioon toimib ainult mikrolaineahju ooterežiimi ajal, mil ekraan lülitatakse välja.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Kellarežiimi kasutamisel jääb ekraan sisselülitatuks.
EESTI
2. Vajutage INVERTER-KÜPSETAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘2’.
12
KUIDAS KASUTADA
KUIDAS KASUTADA
Ajastatud küpsetamine
(Käsitsi küpsetamine)
See funktsioon võimaldab teil küpsetada toitu
soovitud aja jooksul. Saadaval on 5 võimsusastet.
Allolev näide kirjeldab, kuidas seadistada võimsust
800 W soovitud küpsetusajaks.
Näide: et küpsetada toitu võimsusel 800 W 5 minuti
ja 30 sekundi jooksul
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
Mikrolaine võimsusastmed
Teie mikrolaineahjul on viis võimsusastet, võimaldamaks maksimaalset paindlikkust ja kontrolli
küpsetamise üle. Järgnevast tabelist saate vaadata, milliseid toitusid valmistatakse erinevatel
võimsusastmetel.
ꞏꞏ Järgnevas tabelis on toodud teie ahju seadistatavad võimsusastmed.
Mikrolaine võimsusastmete tabel
Võimsusaste
Kasutamine
ꞏꞏ Vee keetmine.
ꞏꞏ Hakkliha pruunistamine.
2. Vajutage KÜPSETUSREŽIIM, kuni ekraanil
kuvatakse ‘1000 W’.
(See tähendab, et ahi
on seadistatud võimsusele 1000 W, kui ei
valita mõnda muud
seadistust.)
Kõrge ꞏꞏ Kommide valmistamine.
1000 W ꞏꞏ Linnulihatükkide, kala ja köögiviljade
valmistamine.
ꞏꞏ Mahlakate lihalõikude küpsetamine.
ꞏꞏ Riisi, pasta ja köögiviljade taassoojendamine.
800 W
3. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘800 W’.
4. Vajutage START/SISESTA.
ꞏꞏ Valmis toitude kiire taassoojendamine.
ꞏꞏ Võileibade taassoojendamine.
ꞏꞏ Muna-, piima- ja juustutoitude valmistamine.
ꞏꞏ Kookide ja leiva küpsetamine.
600 W
ꞏꞏ Šokolaadi sulatamine.
ꞏꞏ Vasikaliha küpsetamine.
ꞏꞏ Terve kala küpsetamine.
5. Sisestage 5 minutit 30
sekundit, vajutades
nuppu +, kuni ekraanil
kuvatakse ‘5:30 ‘.
6. Vajutage START/SISESTA.
Küpsetamise lõppedes kostub piiks. Ekraaninäidikul kuvatakse sõna Lõpp. Sõna ‘Lõpp’ kuvatakse
ekraanil ja piiks kordub iga minuti järel, kuni avatakse uks või vajutatakse mõnd nuppu.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Kui te ei vali võimsusastet, töötab ahi SUUREL
võimsusel. SUUREL VÕIMSUSEL küpsetamise
seadistamiseks jätke vahele eespool toodud
samm 3.
ꞏꞏ Pudingite ja omleti küpsetamine.
ꞏꞏ Liha, linnuliha ja mereandide sulatamine.
400 W
ꞏꞏ Vähem mahlakate lihalõikude küpsetamine.
ꞏꞏ Seakarbonaadi valmistamine ja röstimine.
ꞏꞏ Puuviljade sulatamine.
200 W
ꞏꞏ Või pehmendamine.
ꞏꞏ Ühepajatoitude ja praadide soojashoidmine.
ꞏꞏ Või ja kreemjuustu pehmendamine.
KUIDAS KASUTADA
Grillimine
See funktsioon võimaldab teil toitu kiiresti krõbedaks pruunistada. Eelkuumutamine pole vajalik.
Toidu ja tarvikute eemaldamisel ahjust pärast
küpsetamist kasutage alati kindaid, kuna ahi ja
tarvikud on väga kuumad.
Näide: grillimine 5 minuti ja 30 sekundi jooksul
13
Kombineeritud grillimine. Küpsetamine
Teie ahjul on kombineeritud grillimise funktsioon,
mis võimaldab valmistada toitu kuumutamise ja
mikrolainete toimel.
Näide: ahju seadistamine mikrolaine-võimsusele 300
W ja kombineeritud küpsetamisele ning küpsetusajale 25 minutit
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Vajutage KÜPSETUSREŽIIM, kuni ekraanil
kuvatakse ‘GrIL’.
2. Vajutage KÜPSETUSREŽIIM, kuni ekraanil
kuvatakse ‘Co-1’.
3. Vajutage START/SISESTA.
3. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘Co-2’ .
4. Sisestage 5 minutit 30
sekundit, vajutades
nuppu +, kuni ekraanil
kuvatakse ‘5:30 ‘.
4. Vajutage START/SISESTA.
5. Vajutage START/SISESTA.
5. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘25:00’.
ETTEVAATUST
6. Vajutage START/SISESTA.
Küpsetamise ajal
saate vajutada nuppe
+/-, et pikendada või
lühendada küpsetusaega. Olge ettevaatlik
toidu eemaldamisel
ahjust, kuna anum on
kuum!
ꞏꞏ Toidu ja tarvikute eemaldamisel ahjust pärast
küpsetamist kasutage alati ahjukindaid, kuna ahi
ja tarvikud on väga kuumad.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ See funktsioon võimaldab teil toitu kiiresti
krõbedaks pruunistada.
ꞏꞏ Parima tulemuse saamiseks kasutage
järgmiseid tarvikuid.
Rest
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Teie ahjul on kombineeritud grillimise funktsioon, mis võimaldab valmistada toitu kuumutamise ja mikrolainete toimel.
See tähendab üldiselt, et toidu küpsetamiseks
kulub vähem aega.
ꞏꞏ Kombineeritud grillrežiimis saate valida kolme
mikrolaine-võimsusastme vahel (Co-1: 200 W,
Co-2: 300 W, Co-3: 400 W).
ꞏꞏ See funktsioon võimaldab teil toitu kiiresti
krõbedaks pruunistada.
ꞏꞏ Parima tulemuse saamiseks kasutage
järgmiseid tarvikuid.
Rest
EESTI
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
14
KUIDAS KASUTADA
Lapselukk
Röstimine
See on ainulaadne turvafunktsioon, mis takistab
ahju juhuslikku sisselülitamist. Kui LAPSELUKK on
aktiveeritud, ei saa ahju kasutada.
Teie ahju menüü on eelprogrammeeritud toidu
automaatseks röstimiseks. Andke ahjule teada,
mida ja kui suures koguses soovite valmistada.
Seejärel laske mikrolaineahjul röstida, vastavalt
teie sisestatud andmetele.
Näide: LAPSELUKU aktiveerimine
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
Näide: 0,3 kg röstitud köögiviljade valmistamine
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Vajutage ja hoidke all
nuppu
STOPP/KUSTUTA, kuni
ekraanile ilmub ‘Loc’
ja kostub piiks.
2. Vajutage INVERTER-KÜPSETAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘1’.
Kui kellaaeg on juba määratud, kuvatakse kellaaeg ekraani aknas 1 sekundi pärast.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘1-6’.
Kui pärast LAPSELUKU aktiveerimist puudutatakse
mõnd nuppu, kuvatakse ekraanil: Loc. LAPSELUKKU saab tühistada allpool kirjeldatud viisil.
4. Vajutage START/SISESTA.
Näide: LAPSELUKU mahavõtmine
Vajutage ja hoidke all
nuppu
STOPP/KUSTUTA, kuni
ekraanil kustub ‘Loc’ ja
kostub piiks.
5. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘0.3 kg’.
Kui LAPSELUKK on maha võetud, töötab ahi tavapärasel moel.
6. Vajutage START/SISESTA.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Röstimisel kasutage röstimisresti, kui see on
olemas.
KUIDAS KASUTADA
15
Populaarne menüü
Pehmendamine ja sulatamine
Teie ahju menüü on eelprogrammeeritud toidu
automaatseks valmistamiseks. Andke ahjule teada, mida ja kui suures koguses soovite valmistada.
Seejärel laske mikrolaineahjul toit valmistada,
vastavalt teie sisestatud andmetele.
Ahi kasutab toitude pehmendamiseks/sulatamiseks madalat võimsust. Vt allolevat tabelit.
Näide: 0,3 kg riisi/pasta valmistamine
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Vajutage INVERTER-KÜPSETAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘2’.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘2-6’.
Näide: 0,2 kg šokolaadi sulatamiseks
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Vajutage INVERTER-KÜPSETAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘3’.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘3–4’.
4. Vajutage START/SISESTA.
5. Press + until display
shows ‘0.3 kg’.
6. Press START/ENTER.
5. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘0.2 kg’.
6. Vajutage START/SISESTA.
EESTI
4. Press START/ENTER.
16
KUIDAS KASUTADA
Üles sulatamine ja küpsetamine
Teie ahju menüü on eelprogrammeeritud toidu
automaatseks valmistamiseks. Andke ahjule teada, mida ja kui suures koguses soovite valmistada.
Seejärel laske mikrolaineahjul toit valmistada,
vastavalt teie sisestatud andmetele.
Näide: 0,3 kg kananagitsate küpsetamiseks
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
Inverter-sulatus
Ahjul on neli eelseadistatud sulatusrežiimi.
Inverter-sulatuse funktsioon on parim külmutatud toidu sulatusmeetod. Juhend selgitab, millist
sulatusrežiimi on soovitatav kasutada erinevate
külmutatud toitude puhul.
Veelgi mugavamaks kasutamiseks on inverter-sulatusel sisseehitatud piiksumehhanism,
mis meenutab, et toitu tuleb kontrollida, ümber
pöörata, eraldada või ümber paigutada, saavutamaks parimaid sulatustulemusi. Saadaval on neli
erinevat sulatusastet.
(LIHA / LINNULIHA / KALA / LEIB)
2. Vajutage INVERTER-KÜPSETAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘4’.
Näide: 1,2 kg liha sulatamiseks
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse ‘4-3’.
2. Vajutage INVERTER-SULATAMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘dEF1’.
4. Vajutage START/SISESTA.
3. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘1.2 kg’.
5. Vajutage +, kuni
ekraanil kuvatakse
‘0.3 kg’.
6. Vajutage START/SISESTA.
4. Vajutage START/SISESTA.
TÄHELEPANU
Kui vajutate nuppu START/SISESTA, kuvatakse
ekraanil sulatusaja pöördloendus.
Ahi teeb SULATUSTSÜKLI jooksul ühe piiksu.
Piiksu ajal avage uks ja eemaldage tükid, mis on
juba sulanud või pöörake ümber.
Pange sulamata tükid tagasi ahju ja vajutage
START/SISESTA, et jätkata sulatustsüklit.
ꞏꞏ Eemaldage kala, karploomad, liha ja linnuliha
paber- või kilepakendist. Vastasel juhul hoiab
pakend auru ja vedelikku toidu vastas, mis võib
põhjustada toidu välispinna keemist.
ꞏꞏ Asetage toit madalasse nõusse või mikrolaineahju röstimisrestile, millel on tilkumisalus.
ꞏꞏ Ahjust eemaldamisel peaks toit olema veel keskelt veidi külmunud.
ꞏꞏ Sulatusaja pikkus on erinev, olenevalt sellest, kui
tugevalt on toit külmutatud.
ꞏꞏ Pakendi kuju mõjutab seda, kui kiiresti toit sulab.
Õhukesed, väikesed palad sulavad kiiremini kui
suured tükid.
ꞏꞏ Olenevalt toidu kujust saab korraga sulatada
suuremal või vähemal hulgal toitu.
KUIDAS KASUTADA
Inverter-sulatuse menüü juhised
Kategooria
Sulatatav toit
Veiseliha
Hakkliha, veise välisfilee steik,
hautatud veiseliha kuubikud, veise
sisefilee steik, hautatud veiseliha,
röstitud veiseribi, röstitud veise
turjafilee, hakk-kotlet
Jogurt
See funktsioon võimaldab teil valmistada jogurtit,
vajutades nuppu JOGURT / SOOJAS HOIDMINE.
Näide: 0,6 kg jogurti valmistamine
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
2. Vajutage JOGURT /
SOOJAS HOIDMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘1’.
Lambaliha
Tükid, rullpraad
LIHA
Sealiha
(dEF1)
Tükid, hot dog, ribid, mahlased
0,1 – 4,0 kg
searibid.
Rullpraad, vorst
Vasikaliha
Lõigud (0,5 kg, 20 mm paksused)
Linnuliha
Terve, tükeldatud, rinnak (luudeta)
Kanapoeg
Terve
3. Vajutage START/
SISESTA. Ekraanil
kuvatakse ‘5h00’.
Soojas hoidmine
Soojas hoidmise funktsioon hoiab sooja, valmis
toitu serveerimistemperatuuril. Alustage alati
sooja toiduga. Kasutage mikrolaineahjule ohutuid
nõusid.
Näide: käsitsi soojas hoidmine
Toidu soojendamiseks suurel võimsusel 90 minuti
jooksul.
1. Vajutage STOPP/KUSTUTA.
LINNULIHA
Kalkun
(dEF2)
0,1 – 4,0 kg Rinnak
Piiksu kostumisel pöörake toit
ümber.
Pärast sulatamist laske sel
30–60 minutit seista.
2. Vajutage JOGURT /
SOOJAS HOIDMINE,
kuni ekraanil kuvatakse ‘2’.
Kala
Filee, terve, steigid
KALA
Karploomad
(dEF3)
Krabiliha, homaarisabad, krevetid,
0,1 – 4,0 kg kammkarbid. Piiksu kostumisel
pöörake toit ümber.
Pärast sulatamist laske sel
5–10 minutit seista.
Viilutatud leib, kuklid, baguette jne.
Eraldage viilud ja asetage pabersalvrätikute vahele või lamedale
taldrikule.
LEIB
(dEF4)
Piiksu kostumisel pöörake toit
0,1 – 0,5 kg
ümber.
Pärast sulatamist laske sel
1–2 minutit seista.
3. Vajutage START/
SISESTA. Ekraanil
kuvatakse ‘1h30’.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Krõbedad toidud (kondiitritooted, pirukad,
saiakesed jne) tuleb jätta soojas hoidmise ajaks
katmata.
ꞏꞏ Niisked toidud tuleb katta kilega või mikrolaineahjus kasutamiseks sobiva kaanega.
ꞏꞏ Soojas hoitava toidu kogus on 1–3 portsjonit.
EESTI
Piiksu kostumisel pöörake toit
ümber.
Pärast sulatamist laske sel
5–15 minutit seista.
17
18
OHUTUD NÕUD MIKROLAINEAHJULE
OHUTUD NÕUD MIKROLAINEAHJULE
Ärge kasutage mikrolaineahjus kunagi metallkattega nõusid.
Mikrolained ei tungi metallist läbi. Need peegelduvad ahjus olevatelt metallesemetelt tagasi, põhjustades
kaarlahendust – ohtlikku nähtust, mis sarnaneb välgulöögile. Enamik kuumakindlaid mittemetallist toiduvalmistusnõusid sobib teie ahjus kasutamiseks. Kuid mõned võivad sisaldada materjale, mis muudavad
nõud mikrolaineahjus kasutamiseks sobimatuks. Kui teil tekib konkreetse nõu puhul küsimusi, on olemas
lihtne võimalus teha kindlaks, kas seda võib mikrolaineahjus kasutada.
Asetage vastav nõu ahju koos veega täidetud klaaskausiga, lülitades sisse mikrolainefunktsiooni. Laske
mikrolainefunktsioonil 1 minuti jooksul SUUREL võimsusel töötada. Kui vesi kuumeneb, kuid nõu on puudutamisel külm, siis sobib see nõu mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui aga veetemperatuur ei muutu, aga
nõu soojeneb, siis neelduvad mikrolained selles nõus ja see ei sobi mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks.
Tõenäoliselt on teie köögis olemas palju nõusid, mida võib kasutada toidu valmistamiseks mikrolaineahjus. Sobivate nõude kindlakstegemiseks lugege läbi järgnevad juhised.
Praetaldrikud
Paljud praetaldrikud sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Kahtluste korral uurige tootja juhendeid või
viige läbi mikrolaine test. Ärge kuumutage praetaldrikuid, mis on värvidega dekoreeritud, kuna värv võib
sisaldada metalli, mis tekitab kaarlahendust.
Klaasnõud
Kuumakindlad klaasnõud sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Siia hulka kuuluvad kõik karastatud
klaasist ahjunõud. Ärge siiski kasutage õrnu klaasnõusid, nagu näiteks vee- või veiniklaase, kuna need
võivad mõraneda toidu kuumenemisel.
Plastikust säilitusnõud
Neid võib kasutada toidu kiireks ülessoojendamiseks. Kuid neid ei tohi kasutada toidu jaoks, mille valmistamine nõuab pikemat ahjus olekut, kuna kuum toit võib plastiknõusid deformeerida või sulatada.
Paber
Pabertaldrikud ja nõud sobivad mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks, eeldusel et küpsetusaeg on lühike
ning valmistatavad toidud on vähese rasva- ja niiskusesisaldusega. Samuti sobivad pabersalvrätikud hästi
toidu sissemähkimiseks ja küpsetusaluste vooderdamiseks rasvaste toitude, näiteks peekoni küpsetamisel. Üldiselt tuleks vältida värvitud pabertooteid, kuna värv võib voolama hakata. Mõned ringlussevõetud
paberist tooted võivad sisaldada mustust, mis võib mikrolaineahjus kasutamisel põhjustada kaarlahendust või süttimist.
Plastikust küpsetuskotid
Kui need on valmistatud spetsiaalselt küpsetamiseks, sobivad küpsetuskotid mikrolaineahjus kasutamiseks. Kuid tehke kindlasti kotile sisselõige, et aur saaks sellest väljuda. Ärge kasutage kunagi tavalist
kilekotti mikrolainefunktsiooniga küpsetamiseks, kuna need sulavad ja purunevad.
Plastikust mikrolaineahjunõud
Saadaval on erineva kuju ja suurusega plastikust mikrolaineahjunõusid. Tõenäoliselt saate kasutada enamikke juba olemasolevaid nõusid, nii et uute köögitarvikute ostmine pole tingimata vajalik.
Savinõud ja keraamika
Nendest materjalidest valmistatud nõud sobivad tavaliselt mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks, kuid
neid tuleks kindluse mõttes testida.
ETTEVAATUST
ꞏꞏ Mõned suure plii- või rauasisaldusega esemed ei sobi küpsetusnõudena kasutamiseks.
ꞏꞏ Nende nõude puhul tuleb kontrollida, kas need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.
TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE
19
TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE
Hoidke asjadel silm peal.
Jälgige alati toitu küpsetamise ajal. Ahju mikrolainefunktsioon on varustatud lambiga, mis süttib automaatselt, kui ahi töötab, nii et te saate sisse vaadata ja jälgida toidu valmimist. Retseptides antud juhised
toidu pööramise, segamise jms kohta on mõeldud minimaalsete soovitatud toimingutena. Kui toit näib
küpsevat ebaühtlaselt, kohandage juhiseid vastavalt sellele, mida peate vajalikuks probleemi parandamiseks.
Mikrolainefunktsiooniga küpsetamise aega mõjutavad tegurid
Küpsetusaega mõjutavad mitmed tegurid. Kasutatud koostisainete temperatuur mõjutab oluliselt küpsetusaega. Näiteks külmast võist, piimast ja munadest valmistatud kook küpseb palju kauem kui toatemperatuuril koostisainetest valmistatud kook. Mõnede retseptide, eriti leiva, koogi ja vanillikastme puhul
soovitatakse toit ahjust eemaldada veidi enne valmimist.
See pole viga. Kui lasete toidul seista (enamasti kaetult), jätkub toidu valmimisprotsess väljaspool ahju,
kuna toidu välisservades olev soojus liigub järk-järgult sissepoole. Kui toit jäetakse ahju kuni lõpliku läbiküpsemiseni, on välisservad üleküpsenud või koguni kõrbenud. Pikapeale oskate üha paremini määrata
erinevate toitude küpsetus- ja seismisaegu.
Toidu tihedus
Toidu kõrgus
Kõrgete toitude ülaosa küpseb kiiremini kui alaosa.
Seetõttu tuleb seda küpsetamise käigus korduvalt ümber pöörata.
Toidu niiskusesisaldus
Kuna mikrolainete genereeritud soojus põhjustab niiskuse aurustumist, tuleks suhteliselt kuivasid toitusid, nagu praed ja mõned köögiviljad, enne küpsetamist piserdada veega või kinni katta, säilitamaks
niiskust.
Toidu luu- ja rasvasisaldus
Luud juhivad soojust ja rasv küpseb kiiremini kui liha. Luiste ja rasvaste lihalõikude küpsetamisel tuleb olla
ettevaatlik, vältimaks liha ebaühtlast küpsemist või üleküpsemist.
Toidu hulk
Teie ahjus olevate mikrolainete hulk jääb samaks, olenemata valmistatavast toiduhulgast. Seetõttu kulub
suurema toidukoguse valmimiseks rohkem aega. Kui vähendate retsepti koguseid poole võrra, ärge unustage lühendada küpsetusaega vähemalt kolmandiku võrra.
Toidu kuju
Mikrolained tungivad vaid umbes 2 cm sügavusele toidu sisse, suuremate toidutükkide siseosa küpseb
seetõttu, et genereeritud kuumus kandub edasi. Mikrolaine-energiaga küpsetatakse vaid toidu välimist
serva; ülejäänud osa küpseb soojusülekande mõjul. Kõige ebasobivam toidu kuju mikrolaineahjus valmistamiseks on paks ruut. Nurk kõrbeb tükk aega enne seda kui keskosa jõuab soojeneda. Ümara kujuga ja
õhukesed toidud küpsevad mikrolaineahjus kõige paremini.
Kinnikatmine
Kate hoiab kinni auru ja kuumust, tänu millele valmib toit kiiremini. Kasutage kaant võib mikrolainekilet,
murdes serva tagasi, et vältida kile lõhenemist.
EESTI
Kerge, poorne toit nagu koogid ja leib küpsevad kiiremini kui rasked, tihedad toidud nagu praed ja ühepajatoidud. Olge ettevaatlik poorsete toitude mikrolainefunktsiooniga küpsetamisel, et toidu välisservad ei
muutuks kuivaks ja muredaks.
20
TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE
TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE
Pruunistamine
Liha ja linnuliha, mida küpsetatakse viisteist minutit või rohkem, pruunistub kergelt omas rasvas. Lühemat aega küpsetatavaid toitusid võib pintseldada pruunistava kastmega nagu Worcesteri kaste, sojakaste
või grillkaste, et saavutada meeldivat värvi. Kuna toidule lisatakse suhteliselt vähe pruunistavat kastet, ei
muuda see retsepti algset maitset.
Raskvakindla paberiga katmine
See on kergem kate kui kaas või mikrolainekile, toit võib veidi kuivemaks muutuda. Ent kuna see paber on
kergem kate kui kaas või mikrolainekile, võimaldab see toidul veidi kuivemaks muutuda.
Paigutamine ja eraldamine
Üksikud toidupalad, nagu küpsetatud kartulid, väikesed koogid ja suupisted, kuumenevad ühtlasemalt,
kui need asetatakse ahju ühtlaste vahemikega, eraldatult, soovitatavalt ringjalt. Ärge kunagi asetage
toidupalasid üksteise peale virna.
Segamine
Segamine on kõikide mikrolainetehnoloogiate puhul üks olulisemaid elemente. Tavapärase keetmise või
küpsetamise puhul segatakse toitu segunemise saavutamiseks, mikrolaineahjus aga selleks, et aidata
kuumusel levida. Segage alati välisservast keskele, kuna toidu välisserv kuumeneb esimesena.
Ümberpööramine
Suuri, kõrgeid toite, nagu praed ja terve kana, tuleks ümber pöörata, et pealmine ja alumine osa küpseks
ühtlaselt. Samuti on soovitatav ümber pöörata kana- ja lihalõikusid.
Paksemate osade asetamine väljapoole
Kuna mikrolained neelduvad toidu välimisse ossa, on mõistlik asetada liha, linnuliha ja kala paksemad
osad küpsetusnõu välisserva vastu. Sel moel saavad paksemad osad suurema osa mikrolaine-energiast ja
toit küpseb ühtlaselt.
Katmine
Alumiiniumfooliumi ribad (mis blokeerivad mikrolaineid) võib asetada nelinurkse kujuga toitude servadele, vältimaks nende osade üleküpsemist. Ärge kasutage liiga palju fooliumi ja kontrollige, et foolium oleks
kinnitatud küpsetusnõu külge, vastasel juhul võib see tekitada ahjus kaarlahendust, kui foolium möödub
pöörlemisel liiga lähedalt ahju seinadest.
Tõstmine
Paksu või tihket toitu saab üles tõsta, nii et mikrolained saaksid neelduda toidu alumise külje ja keskosa
sisse.
Augustamine
Koorega, naha või membraaniga kaetud toidud võivad ahjus lõhki minna, kui neid ei augustata enne
küpsetamist. Sellised toidud on näiteks munakollane ja -valge, merekarbid ja austrid ning terved köögi- ja
puuviljad.
Valmiduse kontrollimine
Toit valmib ahjus kiiresti, seetõttu on tarvis selle valmidust sageli kontrollida. Mõned toidud jäetakse
mikrolaineahju kuni täieliku valmimiseni, kuid enamik toitusid, sealhulgas liha ja linnuliha, eemaldatakse
ahjust enne lõplikku valmimist ja lastakse neil seista lõplikuks järelküpsemiseks. Toitude sisetemperatuur
tõuseb seismise ajal temperatuurini 3 ℃ (5 ℉) kuni 8 ℃ (15 ℉).
Seismisaeg
Toitudel lastakse tavaliselt seista 3 kuni 10 minutit pärast ahjust eemaldamist. Enamasti kaetakse toidud
seismise ajal, et säilitada soojust, kui need ei pea olema kuiva struktuuriga (näiteks mõned küpsised ja
koogid). Seismise ajal toit järelküpseb ning selle maitse muutub tugevamaks.
AHJU PUHASTAMINE
21
AHJU PUHASTAMINE
1. Hoidke ahju sisemus puhas
Toidu või vedeliku pritsmed kleepuvad ahju seinte külge ning tihendi ja ukse pindade vahele. Kõige parem on pühkida pritsmed kohe ära niiske lapiga. Toidupuru ja pritsmed neelavad mikrolaine-energiat,
pikendavad küpsetusaega ning võivad koguni ahju kahjustada. Pühkige niiske lapiga ära ukse ja raami
vahele kukkunud toidupuru. See ala tuleb tingimata puhas hoida, tagamaks kindlat tihendust. Eemaldage rasvajäägid seebivees niisutatud lapiga, seejärel loputage ja kuivatage. Ärge kasutage tugevaid
või abrasiivseid puhastusvahendeid. Metallalust võib pesta käsitsi või nõudepesumasinas.
2. Hoidke ahju välispind puhas
Eraldage toitepistik pistikupesast enne ahju puhastamist, vältimaks elektrilöögi ohtu. Puhastage ahju
välispinda seebi ja veega, seejärel puhta veega ning kuivatage pehme lapi või pabersalvrätikuga. Vältimaks ahju sees olevate tööosade kahjustamist, ei tohi vesi sattuda ventilatsiooniavadesse. Juhtpaneeli
puhastamiseks avage uks, et vältida ahju juhuslikku käivitumist, ja pühkige üle niiske lapiga ning kohe
seejärel kuiva lapiga. Pärast puhastamist vajutage STOPP.
3. Kui aur koguneb ahjuukse pinnale või selle ümber, pühkige paneelid üle pehme lapiga. Ukse sisse
kogunev aur või kondensaat on tavaline, kui toitu küpsetatakse pikemat aega suurel võimsusel. See
ei ole tõrge. Kondensaat aurustub hiljem. Proovige toit kinni katta või muutke küpsetusvõimsust ja
-aega, et vähendada kondensaadi tekkimist ukse sees. See võib juhtuda ka siis, kui ahju käitatakse
suure niiskusega keskkonnas, ning see tähenda seadme talitlushäiret.
FUNKTSIOONI SMART DIAGNOSIS™ KASUTAMINE
Kasutage seda funktsiooni, kui te vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte
masina tavapärase töötamise ajal.
1. Kui teenindus teid palub, hoidke oma telefoni mikrofon Smart Diagnosis™ logo vastas juhtseadmel.
TÄHELEPANU
Max
m
10 m
ꞏꞏ Ärge puudutage mingeid muid nuppe.
2. Kui uks on suletud, vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all nuppu STOPP/Kustuta, kuni ekraanile ilmub
‘Loc’. Hoidke nuppu STOPP/Kustuta veel 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub ‘5’. (nii et nuppu STOPP/
Kustuta tuleb kokku pidevalt all hoida 8 sekundit).
Smart Diagnosis sümboli tagant kostub heli.
3. Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil toimub aja lugemine.
4. Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi,
ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.
TÄHELEPANU
ꞏꞏ Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
ꞏꞏ Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.
EESTI
4. Uks ja uksetihendid tuleb hoida puhtana. Kasutage ainult sooja, seebist vett, seejärel loputage ja kuivatage hoolikalt.
ÄRGE KASUTAGE ABRASIIVSEID MATERJALE, NAGU KÜÜRIMISPULBER VÕI TRAAT- JA PLASTIKNUUSTIKUD.
Metallist osi on kergem hooldada, pühkides neid sageli niiske lapiga.
22
VEA SELGITAMINE
VEA SELGITAMINE
Küsimused
Vastus
Mis on valesti, kui ahju valgustus ei põle?
Kui ahju valgustus ei põle, võib sellel olla mitmeid
põhjuseid. Näiteks on lambipirn läbi põlenud või on
elektriühendus katkenud.
Kas mikrolaine-energia tungib läbi ukse vaateava?
Ei. Avad on tehtud selleks, et valgust läbi lasta; nende kaudu ei pääse välja mikrolaine-energia.
Miks kostab PIIKS, kui puudutatakse juhtpaneeli
nuppusid?
PIIKS kostab, et kinnitada seadistuse nõuetekohast
sisestust.
Kas mikrolainefunktsioon saab kahjustatud, kui ahi Jah. Ärge laske kunagi ahjul tühjalt töötada.
töötab tühjalt?
Miks munad vahel lõhkevad?
Munade küpsetamisel, praadimisel või kooreta
keetmisel võib munakollane lõhkeda muna membraani sees kogunenud auru tõttu. Selle vältimiseks
torgake lihtsalt enne küpsetamist munakollasesse
auk. Ärge kunagi valmistage mikrolaineahjus koorega mune.
Miks soovitatakse toidul seista lasta pärast küpsetusaja lõppemist?
Pärast mikrolaineahjus küpsetamise lõpetamist jätkub toidu järelküpsemine seismise ajal. Seismisaja
jooksul toimub toidu ühtlane järelküpsemine. Seismisaja pikkus sõltub toidu tihedusest.
Miks ahi ei küpseta alati nii kiiresti kui valmistusjuhendis öeldud?
Uurige veel kord valmistamise juhiseid, et kontrollida, kas olete neid õigesti järginud, ja mõista, mis
põhjustab küpsetusaja erinevust.
Valmistusjuhendis märgitud küpsetusaeg ja -kuumus on valitud nii, et vältida üleküpsetamist, mis
on selle ahju puhul kõige sagedasem probleem.
Erinevused toidu suuruses, kujus, kaalus ja mõõtmetes nõuavad pikemat küpsetusaega.
Hinnake oma äranägemisel küpsetusaega ning
arvestage valmistusjuhendi soovitusi, et testida
toidu valmimist, täpselt samamoodi kui teeksite
tavapärase ahju puhul.
Miks ilmub ekraanile pärast küpsetusaja lõppu
sõna "jahutamine" või allesjäänud küpsetusaeg,
millega kaasneb ventilaatori töömüra?
Pärast küpsetusaja lõppemist võib ventilaator töötada, et ahju jahutada. Ekraanile kuvatakse ’Jahutamine’. Kui avate ukse või vajutate enne küpsetusaja
lõppemist korraks nuppu STOPP/KUSTUTA, kuvatakse ekraanil allesjäänud küpsetusaeg. See ei ole
talitlushäire.
Kui kasutate mikrolaineahju töötamise ajal selliseid seadmeid nagu raadio, teler, juhtmevaba kohtvõrk,
Bluetooth, meditsiiniseadmed, juhtmevabad seadmed jne. Kui seade kasutab mikrolaineahjuga sama sagedust, võivad seadmed ahju tööd segada. See ei tähenda mikrolainefunktsiooni või seadme riket ega ole
talitlushäire. Seega on seadme kasutamine ohutu. Kuid meditsiiniseadmed võivad samuti häireid vastu
võtta, nii et olge ettevaatlik meditsiiniseadmete kasutamisel seadme kõrval.
TEHNILISED ANDMED
23
TEHNILISED ANDMED
MH653**** MH633****
Sisendvõimsus
230 V~ 50 Hz
Mikrolaine väljundvõimsus.
Max 1000 W* (IEC60705 standard)
Mikrolaine sagedus
2450 MHz
Välismõõtmed
476 mm (L) X 272 mm (K) X 387 mm (S)
Mikrolaine
1150 W
Grill
900 W
Kombineeritud
1450 W
ꞏꞏ 1000 W ja 800 W, väljundvõimsust vähendatakse järk-järgult, vältimaks ülekuumenemist.
Teie vana seadme hävitamine
1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete
(WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige
ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling
Mikrolaine sagedus: 2450 MHz +/- 50 MHz (grupp 2 / klass B) **
2. grupi seade: 2. grupp hõlmab kõiki ISM RF seadmeid, milles genereeritakse raadiosageduslikku energiat vahemikus 9 kHz kuni 400 GHz, ning kasutatakse või kasutatakse ainult elektromagnetkiirguse kujul,
induktiivse ja/või mahtuvusliku ühendusviisi jaoks, materjali töötlemise või ülevaatuse/analüüsimise
eesmärgil.
B-klassi seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes ja asutustes, mis on ühendatud otse madalpingevõrguga, mis varustab majapidamiseks mõeldud hooneid.
Kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt http://www.lg.com
EESTI
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane
hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud
seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid
väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
Memo
LIETUVIŲ
NAUDOTOJO VADOVAS
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.
MH653**** MH633****
(pasirinktis, žr. modelio specifikaciją)
MFL69701101
www.lg.com
Autorių teisė © 2018 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos.
2
TURINYS
TURINYS
Kaip veikia mikrobangų krosnelė
Mikrobangos – tai į radijo, televizijos bangas ir
įprastinę dienos šviesą panaši energijos forma.
Paprastai mikrobangos sklinda išorėn, keliaudamos per atmosferą, ir nedarydamos jokio poveikio
pranyksta.
Tačiau šioje krosnelėje yra magnetronas skirtas
panaudoti mikrobangų energiją. Į magnetrono
vamzdelį tiekiama elektros energija naudojama
mikrobangų energijai gaminti.
Tos mikrobangos per krosnelėje esančias angas
patenka į maisto ruošimo sritį. Krosnelės viduje
yra padėklas. Mikrobangos negali sklisti per metalines krosnelės sieneles, tačiau jos gali įsiskverbti
į medžiagas, tokias kaip stiklas, porcelianas ir
popierius, iš kurių gaminami saugūs mikrobangų
krosnelėje naudojami maisto ruošimo indai.
Mikrobangos nekaitina indų, tačiau galiausiai jie
įkaista nuo maisto skleidžiamos šilumos.
Labai saugus prietaisas
Mikrobangų krosnelė yra vienas saugiausių buitinių prietaisų. Kai durelės
atidarytos, krosnelė automatiškai išjungia mikrobangas. Į maisto produktus
patekusi mikrobangų energija visiškai
paverčiama į šilumą – jos visiškai
nelieka, todėl valgant maistą ji negali
pakenkti.
3
SVARBIOS SAUGOS
INSTRUKCIJOS
8
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
8
10
10
11
11
11
11
Išpakavimas ir surinkimas
Valdymo skydelis
Rodyti piktogramą
Laikrodžio nustatymas
Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“
Daugiau/mažiau
Funkcija „Energijos taupymas“
12 NAUDOJIMAS
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
Funkcija „Laikinis maisto ruošimas“ (rankinis
ruošimas)
Mikrobangų galios lygiai
Funkcija „Mėsos kepimas“
Funkcija „Komb. kepimas - virimas“
Funkcija „Užraktas nuo vaikų“
Funkcija „Kepimas“
„Populiarus meniu“
Funkcija „Suminkštinti ir ištirpdyti“
Funkcija „Atitirpinti ir kepti“
Funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris“
Meniu „Atitirpinimo režimo inverteris“
instrukcijos
Jogurtas
Funkcija „Šilumos palaikymas“
18 MIKROBANGŲ KROSNELEI
SKIRTI INDAI
19 MAISTO CHARAKTERISTIKOS
IR MAISTO RUOŠIMAS
MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
21 KROSNELĖS VALYMAS
21 FUNKCIJOS „SMART
DIAGNOSIS™“ NAUDOJIMAS
22 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
23 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
3
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI
ATEITYJE
Prieš naudodami krosnelę, perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų. Tai padės išvengti gaisro, elektros
smūgio, asmeninio sužalojimo ar žalos naudojantis krosnele pavojaus. Šis vadovas neapžvelgia visų galimų sąlygų.
Jei kilo problemų, kurių nesuprantate, visada kreipkitės į techninės priežiūros atstovą arba gamintoją.
ĮSPĖJIMAS
Tai saugos perspėjamasis simbolis. Šiuo simboliu perspėjama apie pavojus, dėl kurių jūs ir kiti asmenys
gali žūti. Po visais saugos pranešimais bus pateiktas saugos perspėjamasis simbolis ir žodis „ĮSPĖJIMAS“
arba „ATSARGIAI“. Žodžių reikšmės:
ĮSPĖJIMAS
Šiuo simboliu būsite perspėjami apie pavojus ar nesaugius veiksmus, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.
ATSARGIAI
Šiuo simboliu būsite perspėjami apie pavojus ar nesaugius veiksmus, dėl kurių galima susižaloti ar
padaryti žalos turtui.
ĮSPĖJIMAS
Nemėginkite keisti, kaip nors koreguoti ar remontuoti dureles, durelių sandariklius, valdymo
skydelį, saugos blokavimo jungiklius ar bet kurią kitą krosnelės dalį, kai tai atliekant nuimamas
bet koks nuo mikrobangų energijos apsaugantis gaubtas.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės,
jei durelių sandarikliai ar šalia esančios mikrobangų krosnelės dalys yra sugedę. Remontuoti turi
tik kvalifikuotas technikas.
ꞏꞏ
Kitaip nei kiti prietaisai, mikrobangų krosnelė yra aukštąją įtampą ir aukštą elektros srovę naudojanti
įranga.
Naudojant netinkamai ar remontuojant galima patirti žalingą pernelyg didelės mikrobangų energi-
jos poveikį arba elektros smūgį.
2.
Nenaudokite krosnelės džiovinimui. (Pavyzdžiui, Nenaudokite mikrobangų krosnelės drėgniems
laikraščiams, drabužiams, žaislams, elektros įrenginiams, gyvūnams ar vaikams ir pan. džiovinti.)
ꞏꞏ Ji gali tapti rimta saugumui pavojų keliančia priežastimi, pvz., gaisro, nudegimo ar staigios mirties dėl
elektros smūgio.
3.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar
protiniais gebėjimais, taip pat neturintiems patirties ir žinių, jei už jų saugumą atsakingas asmuo
Mažus) vaikus reikia prižiūrėti, kad
jų neprižiūri ar nedavė instrukcijų, kaip naudoti prietaisą. (
nežaistų su prietaisu.
ꞏꞏ
4.
Netinkamai naudojant galima sukelti žalą, tokią kaip gaisras, elektros smūgis ar nudegimas.
Naudojimo metu lengvai pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi būti atokiau nuo prietai-
so.
J
ꞏꞏ ie gali nudegti.
LIETUVIŲ
1.
4
5.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
Skysčiai ir kiti maisto produktai neturi būti šildomi sandariuose induose, kadangi gali sprogti.
Nuimkite plastikinę plėvelę prieš kepdami ar atitirpindami. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais
atvejais maistą reikia uždengti plastikine plėvele, kad jis būtų šildomas ar kepamas.
6.
7.
ꞏꞏ
Gali sprogti.
ꞏꞏ
Naudojant netinkamai gali būti sugadinta krosnelė ir priedai arba susidaryti kibirkštis ir kilti gaisras.
Būtinai naudokite kiekvienam veikimo režimui tinkamus priedus.
Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į durelių rankeną.
J
ꞏꞏ ie gali susižaloti.
8.
Tik kompetentingas asmuo gali atlikti bet kokį techninės priežiūros ar remonto darbą, kai reikia
nuimti apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio užtikrinantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
9.
Kai prietaisas naudojamas mišriu režimu, dėl aukštos temperatūros vaikams be priežiūros neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
10.
Nenaudokite krosnelės, jei ji pažeista. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir
nebūtų pažeista: (1) durelės (nesulankstytos), (2) vyriai ir užraktai (nesulaužyti ar neatsilaisvinę),
(3) durelių sandarikliai ir sandarinamieji paviršiai.
ꞏꞏ
J
Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis.
11. ei pažeistos durelės arba jų sandarikliai, nenaudokite krosnelės, kol jos nesuremontavo kompetentingas asmuo.
J
12. ei prietaisas maitinamas naudojant laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo
įrenginį – juos būtina įtaisyti taip, kad ant jų netikštų vanduo ir negalėtų patekti drėgmės.
13.
Vaikams naudoti krosnelę be priežiūros leiskite tik tuomet, jei jiems davėte tinkamus nurodymus
ir jie geba naudoti krosnelę saugiai, suprasdami netinkamai naudojant kylančius pavojus.
14.
Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs ir neprilieskite kaitinimo elementų. Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti atokiau nuo prietaiso – jiems artintis
leidžiama tik su nuolatine priežiūra.
15.
Naudojamas prietaisas įkaista. Būkite atsargūs ir neprilieskite krosnelės viduje esančių kaitinimo
elementų.
16.
Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, kadangi jie gali subraižyti paviršių ir stiklas gali sudužti.
ATSARGIAI
1.
Naudotis krosnelės atidarytomis durelėmis negalėsite – to neleis durelių mechanizme sumontuotos saugos blokuotės. Svarbu nepažeisti saugos blokuočių.
ꞏꞏ
Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis. (Atidarius dureles,
saugos blokuotės automatiškai nutraukia maisto ruošimą.)
2.
Nedėkite jokio daikto (tokio kaip virtuviniai rankšluosčiai, servetėlės ir pan.) tarp krosnelės
priekinės pusės ir durelių, taip pat neleiskite ant sandarinamųjų paviršių kauptis maisto ar valiklio
likučiams.
ꞏꞏ
Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
3.
5
Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte ruošimo laiką – mažesnį kiekį maisto reikia trumpiau ruošti ar
šildyti.
ꞏꞏ
4.
Pernelyg ilgai ruošiamas maistas gali užsidegti ir taip sugadinti krosnelę.
Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus,
ꞏꞏ Nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais.
ꞏꞏ Neperkaitinkite.
ꞏꞏ Išmaišykite skystį, prieš dėdami indą į krosnelę, tai pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko.
ꞏꞏ Pašildę, leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, tada,
prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildėte maitinimo buteliukų ir maisto kūdikiams stiklainiukų turinį).
I
ꞏꞏ ndą imkite atsargiai.
Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti, todėl indą
imkite atsargiai.
5.
Išleidimo anga yra krosnelės viršuje, apačioje arba šone. Neužkimškite angos.
ꞏꞏ Tai padarius galima sugadinti krosnelę, ji ims prastai šildyti.
6.
Nenaudokite tuščios krosnelės. Kai krosnelės nenaudojate, geriausia joje palikti stiklinę vandens.
Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.
ꞏꞏ
7.
Naudodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.
nenaudokite laikraščių.
ꞏꞏ
8.
Netinkamai naudojant gali kilti sprogimas arba gaisras.
Nenaudokite medinių ir keraminių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais. Visada
nuimkite metalinius užsegimus. Naudokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėje.
Šildant maistą ir gėrimus mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti metalinius indus.
J
ꞏꞏ ie gali įkaisti ir patamsėti. Metaliniai daiktai krosnelėje gali suformuoti lanką, kuris gali sukelti didelę
žalą.
9.
Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių.
J
ꞏꞏ uose gali būti nešvarumų, kurie, ruošiant maistą, gali sukelti kibirkštis ir (arba) gaisrą.
10.
Kai maistas baigtas ruošti, iš karto neplaukite padėklo ir grotelių. Jie gali sulūžti arba būti pažeisti.
ꞏꞏ
11.
Naudodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.
Būtinai padėkite krosnelę taip, kad durelių priekinė pusė būtų 8 cm ar daugiau nuo paviršiaus,
ant kurio ji dedama, krašto. Tai padės išvengti netyčinio prietaiso apvirtimo.
12.
13.
ꞏꞏ
Naudodami netinkamai galite susižaloti ir sugadinti krosnelę.
ꞏꞏ
Gali sprogti.
Prieš ruošdami maistą, nulupkite bulvių, obuolių ar panašių vaisių ir daržovių odeles.
Negaminkite kiaušinių su lukštu. Kiaušiniai su lukštu ir nenulupti kietai virti kiaušiniai neturi
būti šildomi mikrobangų krosnelėse, kadangi gali sprogti net ir po to, kai šildymas baigtas.
LIETUVIŲ
Neruoškite į popierinius rankšluosčius suvynioto maisto – tai darykite tik tuomet, jei maisto
gaminimo knygoje duoti tokie nurodymai. Be to, ruošdami maistą vietoj popierinių rankšluosčių
6
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ꞏꞏ
14.
Kiaušinyje gali susidaryti slėgis, todėl jis gali sprogti.
Krosnelėje nekepkite maisto riebaluose.
Į
ꞏꞏ kaitęs skystis gali staiga užvirti ir išsilieti.
15.
Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad
nuslopintų bet kokią liepsną.
ꞏꞏ
16.
Gali padaryti daug žalos, pvz., sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
Kai maistą šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite krosnelę, kadangi jie gali
imti degti.
S
ꞏꞏ utrūkus indui maistas gali išsilieti – tai taip pat gali būti gaisro priežastis.
17.
Veikiant prietaisui, jo paviršiai gali itin įkaisti. Nelieskite krosnelės durelių, išorinio korpuso,
galinio korpuso, krosnelės ertmės, priedų ir indų, kai naudojate kepimo ant grotelių, konvekcinį ar
automatinio šildymo režimus. Prieš išimdami maistą įsitikinkite, kad jie neįkaitę.
18.
ꞏꞏ
Kadangi jie įkais, net ir užsidėjus storas virtuvines pirštines galima nusideginti.
ꞏꞏ
Nesirūpinant krosnelės švara, nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso naudoji-
Krosnelę valykite reguliariai ir pašalinkite visas maisto sankaupas.
mo laikas ir gali kilti pavojus.
19.
Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą.
J
ꞏꞏ Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
ꞏꞏ ei naudosite netinkamą temperatūros zondą, negalėsite būti tikri, jog temperatūra yra tiksli.
20.
Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
ꞏꞏ sodybose;
ꞏꞏ klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
ꞏꞏ svečių namuose ir pan. vietose.
ꞏꞏ
21.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar
protiniais gebėjimais, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei už jų saugumą atsakingas
asmuo juos prižiūri ar davė nurodymus, kaip naudoti prietaisą, ir jie suvokia susijusius pavojus.
Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Jaunesni kaip 8 metų vaikai be priežiūros neturi imtis valymo ir
naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
22.
Mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, taip pat
šildant šildomąsias pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. gali kilti sužalojimo,
degimo ar gaisro pavojus.
Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
24. Laikykitės tikslių instrukcijų, kurias pateikia kukurūzų spragėsių gamintojas. Nepalikite krosnelės be priežiūros, kol kukurūzų spragėsiai ruošiami. Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai nebuvo išspraginti, proceso nebetęskite. Niekada nenaudokite rudo popierinio maišelio
kukurūzams spraginti. Niekada nebandykite išspraginti likusių branduolių.
23.
ꞏꞏ
25.
Kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
Šį prietaisą būtina įžeminti.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
7
Maitinimo laidai sužymėti spalvomis pagal šiuos kodus
MĖLYNAS–neutralus
RUDAS–teka srovė
ŽALIAS IR GELTONAS–įžeminimas
Kadangi šio prietaiso maitinimo laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, nurodančių kištuko
gnybtus, imkitės šių veiksmų.
Laidą, pažymėtą MĖLYNA SPALVA, reikia prijungti prie gnybto, pažymėto raide
N,arba kuris yra JUODOS SPALVOS.
Laidą, pažymėtą RUDA SPALVA, reikia prijungti prie gnybto, pažymėto raide L, arba
kuris yra RAUDONOS SPALVOS.
Laidą, pažymėtą ŽALIA ir GELTONA SPALVA arba ŽALIA SPALVA, būti.
na jungti prie gnybto, pažymėto raide G arba
Norint išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas ar panašią kvalifikaci-
ją turintys techninės priežiūros atstovo darbuotojai.
ꞏꞏ
Naudojant netinkamai gali būti padaryta nuostolių elektros sistemai.
ꞏꞏ
Naudodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.
ꞏꞏ
Mikrobangų krosnelė skirta naudoti kaip laisvai pastatomas prietaisas.
Naudokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėje.
27. Ši krosnelė neturi būti naudojama komercinio maitinimo tikslais.
26.
28.
Prijungti galima kištuku arba įtaisius jungiklį stacionariojoje instaliacijoje pagal laidų instaliacijos
taisykles.
ꞏꞏ
Naudojant netinkamą kištuką arba jungiklį galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Veikiant prietaisui, durelės ar išorinis paviršius gali įkaisti.
31. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
32. Norint išvengti nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti
30.
ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
Rūpinkitės krosnelės vidaus ir išorės švara. Informacijos, kaip valyti krosnelę, ieškokite skirsnyje
Krosnelės valymas“.
34. Laikykitės sumontavimo reikalavimų, antraip gali susidaryti temperatūra, kelianti pavojų.
35. Nenaudokite garo valytuvų.
Atsargiai, įkaitęs paviršius
36.
Kai naudojamas šis simbolis, tai reiškia, kad naudojimo metu paviršiai gali įkaisti.
37. Nedėkite jokių daiktų (knygų, dėžučių ir pan.) ant gaminio. Gaminys gali perkaisti, užsidegti,
33.
„
taip pat jis gali nukristi ir sužaloti žmones.
38.
Griežtai rekomenduojama, kad prietaiso naudojimo metu naudotojai neliestų tokių paviršių,
kadangi gali nusideginti.
Ypatingą dėmesį skirkite vietai, esančiai greta vėdinimo angų.
LIETUVIŲ
29.
Mikrobangų krosnelės nedėkite į spintą.
8
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
Išpakavimas ir surinkimas
Laikydamiesi pagrindinių šiuose dviejuose puslapiuose išdėstytų veiksmų galėsite greitai patikrinti, ar
krosnelė veikia tinkamai. Ypatingą dėmesį atkreipkite į rekomendacijas, kur surinkti krosnelę. Išpakuodami krosnelę būtinai išimkite visus priedus ir pakavimo medžiagas. Patikrinkite, ar gabenant krosnelė
nebuvo apgadinta.
1 Išpakuokite krosnelę ir padėkite ant lygaus paviršiaus.
Stiklinė dėtuvė
Besisukantis žiedas
Grotelės
*Nenuimti
mikanito
Mikanitas
Sukamojo padėklo
velenas
PASTABA
ꞏꞏ Nenuimkite krosnelės viduje esančios mikanito ertmės (sidabro spalvos plokštelės).
„Mikanitas“ įdėtas, norint apsaugoti mikrobangų krosnelės komponentus nuo maisto tiškalų.
2 Padėkite krosnelę pasirinktoje lygioje vietoje, kurios aukštis didesnis kaip 85 cm. Įsitikinkite, kad tinkamam vėdinimui užtikrinti
viršuje, gale, kairėje ir dešinėje yra bent 20 cm tarpas. Krosnelės
priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto,
kad krosnelė nenuvirstų.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
Oro išleidimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Užkimšus
angą galima sugadinti krosnelę.
Jei mikrobangų krosnelę naudosite uždaroje vietoje ar spintoje,
gali suprastėti gaminio vėsinimui reikalingas oro srautas. Gali
pablogėti veikimo savybės ir gali sutrumpėti naudojimo laikas.
Jei įmanoma, mikrobangų krosnelę naudokite padėję ant spintelės.
PASTABA
ꞏꞏ Ši krosnelė neturi būti naudojama komercinio maitinimo tikslais.
3 Prijunkite krosnelę prie standartinio namų ūkio lizdo. Įsitikinkite, kad prie lizdo prijungta tik krosnelė.
Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
9
4 Krosnelės dureles atidarykite patraukdami už jų rankenos.
Įdėkite besisukantį žiedą į krosnelę, ant jo uždėkite stiklinę
dėtuvę.
5 Į mikrobangų krosnelėje saugų naudoti indą pripilkite 300 ml
vandens. Įdėkite stiklinę dėtuvę ir uždarykite krosnelės dureles.
Jei abejojate, kokio tipo indą naudoti, žr. skirsnį „Mikrobangų
krosnelei skirti indai“.
6 Paspauskite mygtuką STABDYTI/VALYTI, tada – PALEISTI/ĮVESTI vieną
kartą, kad būtų nustatytas 30 sekundžių trukmės maisto ruošimo laikas.
7 EKRANE mažėjimo tvarka bus skaičiuojamas 30 sekundžių laikas.
Parodžius 0, pasigirs PYPTELĖJIMAI. Atidarykite krosnelės dureles ir
patikrinkite vandens temperatūrą.
Jei krosnelė veikia, vanduo turi būti šiltas.
Atsargiai išimkite indą, nes jis gali būti įkaitęs.
Jūsų krosnelė surinkta.
9 Mygtuko atpažinimo funkcija gali neveikti toliau nurodytais
atvejais.
ꞏꞏ Paspausta tik mygtuko išorinė sritis.
ꞏꞏ Mygtukas paspaustas nagu ar piršto galiuku.
PASTABA
ꞏꞏ Nenaudokite guminių ar vienkartinių pirštinių.
ꞏꞏ Nuvalę jutiklinį valdymo skydelį drėgnu rankšluosčiu, sugerkite drėgmę nuo jutiklinio valdymo skydelio.
10 Maisto ruošimo laiko nuostata turi būti mažesnė nei įprastinių mikrobangų krosnelių (700 W, 800
W), kadangi gaminio galios išvestis santykinai didelė. Dėl pernelyg aukštos gaminio temperatūros
durelės gali aprasoti.
LIETUVIŲ
8 Norint išvengti nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar
suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
10
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
Valdymo skydelis
Dalis
8
1
2
3
4
1
„COOK“ REŽIMAS
Žr. 12 psl. „Funkcija „Laikinis maisto ruošimas““
Žr. 13 psl. „Funkcija „Mėsos kepimas““
Žr. 13 psl. „Funkcija „Komb. kepimas - virimas““
2
ATITIRPINIMO REŽIMO INVERTERIS
Žr. 16 psl. „Funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris““
3
JOGURTAS / ŠILUMOS PALAIKYMAS
Žr. 17 psl. „Jogurtas“
Žr. 17 psl. „Funkcija „Šilumos palaikymas““
4
„COOK“ REŽIMO INVERTERIS
Režimu „„COOK“ režimo inverteris“ galima ruošti
mėgstamą maistą, pasirinkus maisto tipą ir jo svorį.
Žr. 14 psl. „Funkcija „Kepimas““
Žr. 15 psl. „„Populiarus meniu““
Žr. 15 psl. „Funkcija „Suminkštinti ir ištirpdyti““
Žr. 16 psl. „Funkcija „Atitirpinti ir kepti““
5
DAUGIAU / MAŽIAU
ꞏꞏ Pasirinkite maisto ruošimo meniu.
ꞏꞏ Nustatykite patiekalo ruošimo laiką ir svorį.
ꞏꞏ Kol maistas ruošiamas naudojant automatinę ar
rankinę funkciją, ruošimo laiką bet kada galite
prailginti ar sutrumpinti mygtuko paspaudimu
(išskyrus atitirpinimo režimą).
5
6
7
6
STABDYTI / IŠVALYTI
ꞏꞏ Sustabdykite ir išvalykite visus įrašus, išskyrus
dienos laiką.
7
PALEISTI / ĮVESTI
ꞏꞏ Norėdami pradėti pasirinkto patiekalo ruošimą,
mygtuką paspauskite vieną kartą.
ꞏꞏ Greitojo pasirengimo darbui funkcija leidžia nustatyti
30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant DIDELĘ galią. Tereikia paspausti
mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.
8
SMART DIAGNOSIS
Kai gausite nurodymus iš techninės priežiūros
centro darbuotojų, palaikykite telefono mikrofono
sritį prie šios piktogramos. Techninės priežiūros
pokalbio metu tai padės nustatyti problemas.
Rodyti piktogramą
Piktograma
Naudojant mikrobangų krosnelę, ekrane pasirodo piktograma.
Kai galima nustatyti „Daugiau/mažiau“, ekrane
pasirodo piktograma.
Naudojant kepimo groteles, ekrane pasirodo
piktograma.
Kai galima pradėti ruošti maistą, ekrane pasirodo piktograma.
Naudojant mišrų kepimo ant grotelių režimą,
ekrane pasirodo piktograma.
Kai galima nustatyti išvedamą galią, ekrane
pasirodo piktograma.
Kai naudojamas „Cook“ režimo inverteris, ekrane rodyti piktogramą.
Kai galima nustatyti svorį, ekrane pasirodo
piktograma.
Įjungus atitirpinimo režimo inverteriofunkciją,
ekrane pasirodo piktograma.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ
Laikrodžio nustatymas
Pirmą kartą prijungus krosnelę, arba nutrūkus
maitinimui ir vėl jį atnaujinus, ekrane matomi skaičiai atstatomi į „12H“.
Pavyzdys. 11:11 nustatymas
1. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI ir patvirtinkite 12 val. laikrodžio
rodinį. (Paspausdami
„+“ galite pasirinkti 24
val. režimą)
2. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys „11“.
11
Kai maistas kepamas naudojant nuostatą GREITAS PASIRENGIMAS DARBUI, ruošimo laiką galite
nustatyti iki 99 minučių 59 sekundžių, spaudydami mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.
Daugiau/mažiau
Mygtukais arba galima reguliuoti programą
LAIKINIS MAISTO RUOŠIMAS, kad maistas keptų
ilgiau arba trumpiau. Paspaudus , kepimo laikas
kaskart bus prailgintas 10 sekundžių. Paspaudus
, kepimo laikas kaskart bus sutrumpintas
10 sekundžių. Ilgiausias galimas laikas – 99 minutės 59 sekundės.
Pavyzdys. Nuostatos „„COOK“ režimo inverteris“
(pvz., 1,5 kg bulvių apkepui) reguliavimas parenkant
ilgesnį ar trumpesnį laiką
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
4. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„11:11“.
2. Spaudykite „„COOK“
REŽIMO INVERTERIS“,
kol ekrane bus parodyta „2“.
5. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„2–4“.
PASTABA
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
ꞏꞏ Jei norite dar kartą nustatyti laikrodį arba pakeisti parinktis, turite atjungti ir vėl prijungti maitinimo laidą.
ꞏꞏ Jei nenorite naudoti laikrodžio režimo, prijungę
krosnelę paspauskite mygtuką STABDYTI/VALYTI.
5. Paspauskite arba
. Likęs laikas pailgės
ar sutrumpės 10
sekundžių.
Funkcija „Greitas pasirengimas
darbui“
Funkcija GREITAS PASIRENGIMAS DARBUI leidžia
nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas
ruošiamas naudojant DIDELĘ galią. Tereikia paliesti mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.
Pavyzdys. Maisto kepimo 2 minutes didele galia
nustatymas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Nustatykite 2 minutes
ir parinkite didelės
galios nuostatą.
Keturis kartus paspauskite mygtuką PALEISTI/
ĮVESTI. Krosnelė įsijungs dar nepaspaudus mygtuko ketvirtą kartą.
Funkcija „Energijos taupymas“
Energijos taupymas – tai energijos taupymas
išjungiant ekraną. Ši funkcija veikia tik mikrobangų krosnelei veikiant budėjimo režimu – ekranas
užgęsta.
PASTABA
ꞏꞏ Naudojant laikrodžio režimą, ekranas liks įjungtas.
LIETUVIŲ
3. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
12
NAUDOJIMAS
NAUDOJIMAS
Funkcija „Laikinis maisto ruošimas“
(rankinis ruošimas)
Ši funkcija leidžia ruošti maistą pageidaujamą laiką. Galima rinktis iš 5 galios lygių. Pavyzdyje toliau
parodyta, kaip nustatyti 800 W galią pageidaujamam laikui.
Pavyzdys. Maisto ruošimas 5 min. 30 sek., parinkus
800 W galią.
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
Mikrobangų galios lygiai
Mikrobangų krosnelėje yra penki galios lygiai, leidžiantys itin lanksčiai kontroliuoti ruošiamą maistą. Greta esančioje lentelėje galite matyti, kokiam
maistui parenkamas tam tikras galios lygis.
ꞏꞏ Toliau esančioje lentelėje nurodytos krosnelės
galios lygio nuostatos.
Mikrobangų krosnelės galios lygių lentelė
Galios
lygis
Naudoti
ꞏꞏ Vandeniui užvirti.
ꞏꞏ Skrudintai jautienai ruošti.
2. Spaudykite „COOK“
REŽIMĄ, kol ekrane
bus parodyta
„1000 W“.
(Tai nurodo, jog krosnelėje parinkta
1000 W nuostata,
kitais atvejais rodoma
kita nuostata.)
Aukštas ꞏꞏ Saldainiams gaminti.
1000 W ꞏꞏ Paukštienos, žuvies ir daržovių gabaliukams ruošti.
ꞏꞏ Minkštai mėsos išpjovai ruošti.
ꞏꞏ Ryžiams, makaronams ir daržovėms
pašildyti.
800 W
ꞏꞏ Sumuštiniams pašildyti.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„800 W“.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
ꞏꞏ Paruoštiems patiekalams pašildyti
(greitai).
ꞏꞏ Kiaušinių, pieno ir sūrio patiekalams
ruošti.
ꞏꞏ Pyragams ir duonai kepti.
600 W
ꞏꞏ Šokoladui tirpinti.
ꞏꞏ Veršienai ruošti.
ꞏꞏ Žuviai ruošti.
ꞏꞏ Pudingams ir kremams ruošti.
5. Spausdami „+“, įveskite 5 min. 30 sek., kad
ekrane būtų rodoma
„5:30“.
ꞏꞏ Mėsai, paukštienai ir jūros gėrybėms
atitirpinti.
400 W
ꞏꞏ Kiaulienos gabaliukams kepti ir
skrudinti.
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
Baigus ruošti maistą, pasigirs signalas. Ekrane rodomas žodis „Pabaiga“. Kol neatidarysite durelių
ar nepaspausite kurio nors mygtuko, ekrane ir
toliau bus rodoma „Pabaiga“ ir girdėsis signalas.
PASTABA
ꞏꞏ Jei galios lygio nepasirinksite, krosnelė veiks
parinkusi nuostatą DIDELĖ GALIA. Norėdami nustatyti maisto ruošimą DIDELE GALIA, praleiskite
pirmiau pateiktą 3 veiksmą.
ꞏꞏ Mažiau minkštai mėsos išpjovai
ruošti.
ꞏꞏ Vaisiams atitirpinti.
ꞏꞏ Sviestui suminkštinti.
200 W
ꞏꞏ Troškinių ir pagrindinių patiekalų
temperatūrai palaikyti.
ꞏꞏ Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti.
NAUDOJIMAS
Funkcija „Mėsos kepimas“
Ši ypatybė leidžia greitai iškepti ir apskrudinti
maistą. Iš anksto pašildyti nereikia.
Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus
labai įkaitę.
Pavyzdys. Maisto kepimas ant grotelių 5 min. 30 sek.
13
Funkcija „Komb. kepimas - virimas“
Krosnelėje yra mišraus maisto ruošimo funkcija,
leidžianti gaminti maistą naudojant šildytuvą ir
mikrobangas.
Pavyzdys. Užprogramuokite krosnelę nustatydami
300 W mikrobangų galią, tada parinkite mišrų režimą
25 minučių ruošimo laikui.
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Spaudykite „COOK“
REŽIMĄ, kol ekrane
bus parodyta „GrIL“.
2. Spaudykite „COOK“
REŽIMĄ, kol ekrane
bus parodyta „Co-1“.
3. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„Co-2“.
4. Spaudydami „+“,
įveskite 5 min. 30
sek., kad ekrane būtų
rodoma „5:30“.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
5. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
5. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„25:00“.
ATSARGIAI
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
Kepimo metu galite
paspausti „+“ arba
„–“ ir taip prailginti ar
sutrumpinti kepimo
laiką. Maistą išimkite
atsargiai, kadangi
indas bus įkaitęs!
ꞏꞏ Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su virtuvinėmis pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.
PASTABA
ꞏꞏ Ši ypatybė leidžia greitai iškepti ir apskrudinti
maistą.
ꞏꞏ Geriausiems rezultatams užtikrinti
naudokite šiuos priedus.
Grotelės
PASTABA
ꞏꞏ Krosnelėje yra mišraus maisto ruošimo funkcija,
leidžianti gaminti maistą naudojant šildytuvą ir
mikrobangas.
Tai reiškia, kad maistas paruošiamas per trumpesnį laiką.
ꞏꞏ Mikrobangų galios lygį galima parinkti iš trijų
tipų („Co-1“: 200 W, „Co-2“: 300 W, „Co-3“: 400 W),
naudojant kepimo ant grotelių režimą.
ꞏꞏ Ši ypatybė leidžia greitai iškepti ir apskrudinti
maistą.
ꞏꞏ Geriausiems rezultatams užtikrinti
naudokite šiuos priedus.
Grotelės
LIETUVIŲ
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
14
NAUDOJIMAS
Funkcija „Užraktas nuo vaikų“
Funkcija „Kepimas“
Tai unikali saugos funkcija, neleidžianti su krosnele atlikti nepageidaujamus veiksmus. Nustačius
funkciją UŽRAKTAS NUO VAIKŲ, maisto ruošti
negalima.
Krosnelės meniu buvo perprogramuotas, kad
maistas būtų iškeptas automatiškai. Nurodykite
krosnelei, ko norite ir kiek produktų įdėta. Tada
leiskite mikrobangų krosnelei kepti pasirinktus
produktus.
Pavyzdys. Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ nustatymas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
Pavyzdys. 0,3 kg keptų daržovių ruošimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Paspaudę palaikykite
mygtuką
STABDYTI/VALYTI,
kol ekrane pasirodys
žodis „Loc“ ir pasigirs
signalas.
2. Spaudykite „„COOK“
REŽIMO INVERTERIS“,
kol ekrane bus parodyta „1“.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„1-6“.
Jei jau nustatytas dienos laikas, po 1 sekundės jis
bus parodytas ekrane.
Jei UŽRAKTAS NUO VAIKŲ jau nustatytas, o jūs
paliečiate kitą parinktį, ekrane parodomas žodis
„Loc“. Funkciją UŽRAKTAS NUO VAIKŲ galite išjungti laikydamiesi toliau pateiktos procedūros.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
Pavyzdys. Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ išjungimas
5. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys „0.3
kg“.
Paspaudę palaikykite
mygtuką
STABDYTI/VALYTI, kol žodis „Loc“ išnyks iš ekrano.
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
Išjungus UŽRAKTAS NUO VAIKŲ, krosnelė veiks
kaip įprasta.
PASTABA
ꞏꞏ Kepimui naudokite kepimo groteles (jei turite).
NAUDOJIMAS
„Populiarus meniu“
Krosnelės meniu buvo perprogramuotas, kad
maistas būtų ruošiamas automatiškai. Nurodykite
krosnelei, ko norite ir kiek produktų įdėta. Tada
leiskite mikrobangų krosnelei ruošti pasirinktus
produktus.
Pavyzdys. 0,3 kg ryžių/makaronų virimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Spaudykite „„COOK“
REŽIMO INVERTERIS“,
kol ekrane bus parodyta „2“.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„2–6“.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
Funkcija „Suminkštinti ir ištirpdyti“
Krosnelėje naudojamas mažos galios režimas maisto
produktams suminkštinti / tirpinti. Žr. toliau pateiktą
lentelę.
Pavyzdys. 0,2 kg šokolado tirpinimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Spaudykite „„COOK“
REŽIMO INVERTERIS“,
kol ekrane bus parodyta „3“.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys „3-4“.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
5. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„0.2 kg“.
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
LIETUVIŲ
5. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„0.3 kg“.
15
16
NAUDOJIMAS
Funkcija „Atitirpinti ir kepti“
Krosnelės meniu buvo perprogramuotas, kad
maistas būtų ruošiamas automatiškai. Nurodykite
krosnelei, ko norite ir kiek produktų įdėta. Tada
leiskite mikrobangų krosnelei ruošti pasirinktus
produktus.
Pavyzdys. 0,3 vištienos gabalėliųruošimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
Funkcija „Atitirpinimo režimo
inverteris“
Krosnelėje yra keturios atitirpinimo sekos. Funkcija
„Atitirpinimo režimo inverteris“ užtikrina geriausią
šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Maisto
ruošimo vadove bus nurodyta, kuri atitirpinimo
seka rekomenduojama maisto produktui atitirpinti.
Norint kad būtų dar patogiau, funkcija „Atitirpinimo
režimo inverterisį“ turi integruotąjį pypsėjimo mechanizmą, kuris primena patikrinti, apversti, atskirti
ar perdėlioti maistą, kad jis geriau atitirptų. Galima
rinktis iš keturių skirtingų atitirpinimo lygių.
(MĖSA /PAUKŠTIENA / ŽUVIS / DUONA)
2. Spaudykite „„COOK“
REŽIMO INVERTERIS“,
kol ekrane bus parodyta „4“.
Pavyzdys. 1,2 kg mėsos atitirpinimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys „4-3“.
2. Spaudykite ATITIRPINIMO REŽIMO INVERTERISĮ, kol ekrane
bus parodyta „dEF1“.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
3. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys „1.2
kg“.
5. Spaudykite „+“, kol
ekrane pasirodys
„0.3 kg“.
6. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
4. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI.
PASTABA
Paspaudus mygtuką PALEISTI/ĮVESTI, ekrane rodomas atitirpinimo laikas, kuris skaičiuojamas atgal.
Krosnelė supypsės vieną kartą, kol vykdomas ATITIRPINIMO ciklas.
Kai supypsės, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, likusias apverskite.
Sušalusius gabalėlius grąžinkite į krosnelę ir paspauskite PALEISTI/ĮVESTI, kad atitirpinimo ciklas
būtų tęsiamas.
ꞏꞏ Išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną iš
vyniojimo popieriaus ar plastikinės pakuotės.
Antraip vyniojimui naudota medžiaga sulaikys
garus ir sultis, todėl maisto produktų išorė gali
išvirti.
ꞏꞏ Sudėkite maisto produktus į negilų indą ar ant
mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtų ant nuvarvėjimui skirto indo.
ꞏꞏ Išėmus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar
gana sušalęs į ledą.
ꞏꞏ Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai
sušalęs produktas.
ꞏꞏ Pakuotės forma lemia, kaip greitai maistas bus
atitirpintas. Nedidelės pakuotės atitirps greičiau
nei aukšti produktai.
ꞏꞏ Priklausomai nuo maisto formos, maistą galima
daugiau ar mažiau atitirpinti.
NAUDOJIMAS
Meniu „Atitirpinimo režimo
inverteris“ instrukcijos
Kategorija
Atitirpinamas maistas
Jautiena
Malta jautiena, apvalus didkepsnis,
gabaliukai troškiniui, nugarinės
kepsnys, mėsa troškinimui, kepti
šonkauliukai, kepsniai, vištiena,
mėsainiai
MĖSA
(dEF1)
0,1–4,0 kg
Veršiena
Kotletai (0,5 kg, 20 mm storio)
Supypsėjus apverskite maistą.
Atitirpinus, leiskite pastovėti
5–15 minučių.
Ši funkcija leidžia ruošti jogurtą, paspaudus mygtuką JOGURTAS / ŠILUMOS PALAIKYMAS.
Pavyzdys. 0,6 kg jogurto ruošimas
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Spaudykite JOGURTAS
/ ŠILUMOS PALAIKYMAS, kol ekrane bus
parodyta „1“.
3. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI. Ekrane bus
parodyta „5h00“.
Funkcija „Šilumos palaikymas“
Funkcija „Šilumos palaikymas“ padės palaikyti
karštą, paruoštą maistą tinkamos valgyti temperatūros. Visada įdėkite karštą maistą. Naudokite
mikrobangų krosnelei skirtus indus.
Pavyzdys. Šilumos palaikymas rankiniu būdu
Maistui šildyti aukštu lygiu 90 minučių.
1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
Kornvalio vištiena
Visas paukštis
Kalakutiena
Krūtinėlė
2. Spaudykite JOGURTAS
/ ŠILUMOS PALAIKYMAS, kol ekrane bus
parodyta „2“.
Supypsėjus apverskite maistą.
Atitirpinus, leiskite pastovėti
30–60 minučių.
3. Paspauskite PALEISTI/
ĮVESTI. Ekrane bus
parodyta „1h30“.
Žuvis
Filė, nepjaustyti gabalai
ŽUVIS
(dEF3)
0,1–4,0 kg
DUONA
(dEF4)
0,1–0,5 kg
Vėžiagyviai
Krabų mėsa, omarų uodegėlės,
krevetės, šukutės. Supypsėjus apverskite maistą.
Atitirpinus, leiskite pastovėti
5–10 minučių.
Pjaustyta duona, bandelės, prancūziškas batonas. Atskirkite gabaliukus ir sudėkite ant popierinio
rankšluosčio ar lygios lėkštės.
Supypsėjus apverskite maistą.
Atitirpinus, leiskite pastovėti
1–2 minutes.
PASTABA
ꞏꞏ Traškų maistą (kepinius, pyragus, apverstus produktus) šilumos palaikymo metu reikia atidengti.
ꞏꞏ Drėgną maistą reikia uždengti plastikine plėvele ar mikrobangų krosnelėje saugiu naudoti
dangteliu.
ꞏꞏ Maisto, kurio temperatūra palaikoma, kiekio
užtenka 1–3 porcijoms.
LIETUVIŲ
Paukštiena
Visas paukštis, pjaustyta, krūtinėlė
(be kaulų)
PAUKŠTIENA
(dEF2)
0,1–4,0 kg
Jogurtas
Ėriena
Gabaliukai, keptos mėsos suktinukai
Kiauliena
Smulkinti gabaliukai, dešrainiai,
atskiri šonkauliukai, kaimiški šonkauliai
Kepti mėsos suktinukai, dešrelės
17
18
MIKROBANGŲ KROSNELEI SKIRTI INDAI
MIKROBANGŲ KROSNELEI SKIRTI INDAI
Niekada nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila mikrobangų krosnelėje.
Mikrobangos negali prasiskverbti per metalą. Jos atsimuš į bet kurį krosnelėje esantį metalinį objektą ir
susidarys lankas – tai į žaibavimą panašus pavojingas reiškinys. Daugelį karščiui atsparių nemetalinių
maisto ruošimo indų saugu naudoti krosnelėje. Tačiau kai kurie jų gali būti pagaminti iš medžiagų, dėl kurių jie yra netinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate dėl tam tikro indo, yra paprastas būdas
sužinoti, ar jį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
Tą indą įdėkite į mikrobangų krosnelę šalia stiklinio dubens su vandeniu. Nustatykite krosnelę veikti 1
minutę AUKŠTA galia. Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tačiau vandens temperatūrai nepakitus, o indui sušilus, indas sugeria mikrobangas ir nėra saugus
naudoti krosnelėje. Tikriausiai virtuvėje turite daugybę indų, kuriuos galima naudoti maistui ruošti mikrobangų krosnelėje. Tiesiog peržvelkite šį žymimąjį sąrašą.
Pietų lėkštės
Įvairių tipų pietų lėkštes saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, žr. gamintojo dokumentus ar
atlikite mikrobangų testą. Nešildykite dekoruotų pietų lėkščių, kadangi gali susidaryti lankas (jei dažuose
yra metalo dalelių).
Stikliniai indai
Karščiui atsparius stiklinius indus saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tai apima visų prekės ženklų
krosnelėms skirtus grūdintojo stiklo indus. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, tokių kaip bokalai ar
vyno taurės, kadangi maistui šylant jie gali sutrūkti.
Plastikinės laikymo dėžutės
Jas galima naudoti maistui, kurį reikia greitai pašildyti, laikyti. Tačiau jos neturi būti naudojamos maistui,
kurį pašildyti reikėtų žymiai daugiau laiko, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.
Popierius
Popierines lėkštes ir dėžutes patogu ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, su sąlyga, kad šildoma
trumpai, o ruošiamas maistas nėra riebus ir drėgnas. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi
maistui suvynioti ir kepimo padėklams iškloti, kai ruošiamas riebus maistas, toks kaip kiauliena. Apibendrinant, nenaudokite spalvoto popieriaus gaminių, kadangi gali nubėgti dažai. Kai kuriuose perdirbto
popieriaus gaminiuose yra nešvarumų, dėl kurių gali susidaryti lankas ar kilti gaisras, kai gaminys naudojamas mikrobangų krosnelėje.
Plastikiniai maisto ruošimo maišeliai
Maisto ruošimo maišelius saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei jie specialiai skirti maistui ruošti.
Tačiau padarykite prapjovą maišelyje, kad galėtų išeiti garai. Niekada nenaudokite paprastų plastikinių
maišelių maistui mikrobangų krosnelėje ruošti, kadangi jie išsilydys ir sutrūks.
Plastikiniai mikrobangų krosnelėms skirti indai
Galima įsigyti įvairių formų ir dydžių mikrobangų krosnelėms skirtų indų. Daugeliu atvejų tikriausiai naudosite jau turimus indus, o ne pirksite naują virtuvės įrangą.
Keraminiai ir moliniai indai
Iš tų medžiagų pagamintus indus paprastai galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau juos būtina
išbandyti.
ATSARGIAI
ꞏꞏ Kai kurie indai su dideliu kiekiu švino ar geležies nėra tinkami naudoti maistui ruošti.
ꞏꞏ Patikrinkite indus ir įsitikinkite, kad juos tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.
MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
19
MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS
MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
Stebėjimas
Visada stebėkite ruošiamą maistą. Mikrobangų krosnelėje yra lemputė, įsijungianti automatiškai, kai
veikia krosnelė. Ji padeda matyti krosnelės vidų ir stebėti maisto ruošimo procesą. Receptuose pateiktus
nurodymus apversti, maišyti ir pan. reikia laikyti minimaliomis rekomendacijomis. Jei maistas šildomas
netolygiai, problemai išspręsti paprasčiausiai atlikite jūsų manymu tinkamus nustatymus.
Ruošimo mikrobangų krosnelėje laikui poveikio turintys veiksniai
Maisto ruošimui poveikio turi daugybė veiksnių. Recepte naudojamų sudedamųjų dalių temperatūra
itin lemia ruošimo laiką. Pavyzdžiui, pyragas iš atvėsinto sviesto, pieno ir kiaušinių keps žymiai ilgiau nei
gaminamas iš kambario temperatūros sudedamųjų dalių. Kai kuriuose receptuose, ypač duonos, pyrago ir
pudingo, rekomenduojama maistą ištraukti iš orkaitės, kai jie dar ne visiškai iškepę.
Tai ne klaida. Jiems leidus pastovėti (paprastai uždengus), tie patiekalai toliau kepa, tačiau ne krosnelėje,
kadangi maisto išorėje susikaupusi šiluma palaipsniui keliauja į vidų. Maistą palikus orkaitėje, kol jis bus
visiškai iškeptas, jo išorė perkeps ar netgi sudegs. Įgusite ir išmoksite nustatyti įvairių maisto produktų
kepimo ir stovėjimo laiką.
Maisto tankis
Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas,
pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai. Poringą maistą kepkite mikrobangų krosnelėje atsargiai, kadangi išoriniai kraštai gali išsausėti ir tapti trapūs.
Patiekalų aukštis
Patiekalo drėgnumas
Kadangi mikrobangų skleidžiama šiluma lemia drėgmės išgarinimą, todėl gana sausus patiekalus, tokius
kaip kepsniai ir kai kurios daržovės, prieš ruošiant reikia apšlakstyti vandeniu ar uždengti drėgmei sulaikyti.
Patiekalo kaulų ir riebalų kiekis
Kaulai yra laidūs šilumai, tuo tarpu riebalai kepa greičiau nei mėsa. Kepdami mėsos su kaulais ar riebalais
gabalus būkite atsargūs, nes jie gali kepti netolygiai ar mėsa iškepti ne visiškai.
Maisto kiekis
Nepaisant to, kiek patiekalų ruošiate, mikrobangų kiekis krosnelėje nekinta. Todėl kuo daugiau maisto
įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps. Nepamirškite sutrumpinti kepimo laiko bent trečdaliu, kai ruošiate
pusę recepto normos.
Maisto forma
Mikrobangos įsiskverbia tik į maždaug 2 cm patiekalo – vidinė storo patiekalo dalis kepa išorėje susidariusiai šilumai sklindant į vidų. Mikrobangų energija šildo tik maisto išorę, o likusi dalis kepa šilumos laidumo
principu. Mikrobangų krosnelėje labiausiai netinka ruošti storo kvadrato formos patiekalus. Kraštai bus
seniai apdegę, o vidurys vos sušilęs. Mikrobangų krosnelėje geriausiai kepa apskritimo formos ploni ir
žiedo formos patiekalai.
Uždengimas
Uždengus patiekalą sulaikoma šiluma ir garai, todėl maistas iškepa žymiai greičiau. Naudokite dangtį ar
mikrobangų krosnelėms skirtą lipnią plėvelę – atlenkite jos kraštą, kad nesutrūktų.
LIETUVIŲ
Viršutinė aukštų patiekalų dalis, ypač kepsnių, iškeps greičiau už apatinę.
Todėl kepimo metu protinga apversti aukštus patiekalus kelis kartus.
20
MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS
MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
Kepimas
Mėsa ir paukštiena, kepama penkiolika minučių ar ilgiau, savo riebaluose lengvai apskrus. Trumpesnį laiką
ruošiamus patiekalus galima šepetėliu aptepti kepimo padažu, pvz., vorčesterio, sojų ar kepsnių padažu,
kad jie įgautų patrauklią spalvą. Kadangi maistui naudojami gana maži kepimo padažų kiekiai, originalus
recepto skonis nepakinta.
Uždengimas riebalų nesugeriančiu popieriumi
Patiekalas uždengiamas laisviau nei dangčiu ar lipniąja plėvele, todėl maistas gali šiek tiek išsausėti. Kadangi patiekalas uždengiamas laisviau nei dangčiu ar lipniąja plėvele, todėl maistas gali šiek tiek išsausėti.
Išdėstymas ir atskyrimas
Atskiri maisto produktai, tokie kaip keptos bulvės, nedideli pyragai ir užkandžiai, šils tolygiau, jei į krosnelę juos sudėsite palikdami vienodus tarpelius, pageidautina apskritimo forma. Niekada nedėkite maisto
produktų vieno ant kito.
Maišymas
Maišymas – tai vienas svarbiausių metodų, naudojant mikrobangų krosnelę. Įprastai ruošiamas maistas
yra maišomas norint sumaišyti, tuo tarpu mikrobangų krosnelėje ruošiami patiekalai maišomi šilumai
paskleisti ir perskirstyti. Visada maišykite nuo išorės link vidurio, kadangi pirmiausia šyla maisto išorė.
Apvertimas
Didelius, aukštus patiekalus, tokius kaip kepsnius ir viščiuką, reikia apversti tam, kad viršutinė ir apatinė
pusės keptų tolygiai. Be to, puiki mintis vartyti supjaustytą vištieną ir kotletus.
Storesnių maisto porcijų išdėstymas išorėje
Kadangi mikrobangos pritraukiamos maisto produktų išorėje, storesnius mėsos, paukštienos ir žuvies
gabaliukus verta išdėstyti ant kepimo indo išorinio krašto. Tokiu būdu storesnius gabaliukus pasieks daugiausiai mikrobangų energijos ir maistas keps tolygiai.
Apsaugojimas
Aliuminio (blokuojančio mikrobangas) juosteles galima uždėti ant kvadratinių ir stačiakampių patiekalų,
kad tos jų dalys neperkeptų. Niekada nenaudokite pernelyg daug folijos ir ją gerai pritvirtinkite prie patiekalo, antraip krosnelėje gali susiformuoti lankas, ypač jei padėklo sukimo metu folija atsidurs pernelyg arti
krosnelės sienelių.
Pakėlimas
Storus ir tankius maisto produktus galima pakelti, kad jų apatinė ir vidurinė pusės sugertų mikrobangas.
Pradūrimas
Tikėtina, kad maisto produktai su lukštu, odele ar apvalkalu krosnelėje sprogs, todėl prieš ruošiant juos
reikia pradurti. Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai ir austrės, nepjaustytos daržovės ir vaisiai.
Patikrinimas, ar iškepė
Krosnelėje maistas kepa itin greitai, todėl jį dažnai reikia tikrinti. Kai kurie maisto produktai paliekami
mikrobangų krosnelėje, kol visiškai iškeps, tačiau daugelis jų, įskaitant mėsą ir paukštieną, išimami, kol
dar šiek tiek neiškepę, ir paliekami stovėti, kad baigtų kepti. Stovėjimo metu patiekalų vidinė temperatūra
pakils iki 3–8 °C.
Stovėjimo laikas
Dažnai iš krosnelės išimtiems patiekalams leidžiama pastovėti 3–10 minučių. Paprastai jie uždengiami tam
tikram stovėjimo laikui, kad neatvėstų, išskyrus atvejus, kai jų tekstūra turi būt drėgna (pavyzdžiui, kai kurių pyragų ir sausainių). Stovėdamas maistas baigia kepti, taip pat susimaišo ir atsiskleidžia jo aromatas.
KROSNELĖS VALYMAS
21
KROSNELĖS VALYMAS
1. Rūpinkitės krosnelės švara
Išsitaškęs maistas ar išsipylę skysčiai prikimba prie krosnelės sienelių, taip pat prie sandariklio ir durelių paviršių. Išsiliejusius maisto produktus geriausia iš karto išvalyti drėgna šluoste. Trupiniai ir išsipylę
skysčiai sugers mikrobangų energiją, todėl kepimo laikas gali pailgėti, o krosnelė gali būti netgi sugadinta. Drėgna šluoste išvalykite tarp durelių ir rėmo susikaupusius trupinius. Norint užtikrinti sandarumą, svarbu rūpintis šios vietos švara. Muilingu vandeniu sudrėkinta šluoste nuvalykite riebaluotus
paviršius ir išdžiovinkite. Nenaudokite stiprių ar šveičiamųjų valiklių. Metalinį padėklą galima plauti
rankomis arba indaplovėje.
2. Rūpinkitės krosnelės išorės švara
Prieš valydami krosnelę, atjunkite maitinimo kištuką nuo maitinimo lizdo, kad išvengtumėte elektros
smūgio. Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, tą patį kartokite su švariu vandeniu, tada nusausinkite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu. Norint apsaugoti krosnelės viduje esančias darbines dalis, reikia saugoti, kad per ventiliacijos angas nepatektų vandens. Norėdami nuvalyti valdymo
skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir
iš karto nusausinkite. Po valymo paspauskite STOP.
3. Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, nuvalykite skydelius minkšta šluoste.
Jei maistas kepamas ilgą laiką naudojant aukštos galios nuostatą, normalu, kad durelių vidinėje pusėje
kaupiasi garai ar kondensatas. Tai ne gedimas. Kondensatas išgaruos. Pamėginkite uždengti maistą ar
pakeiskite temperatūrą ir laiką, kad durelės mažiau rasotų. Be to, taip gali nutikti ir tada, kai krosnelė
naudojama itin drėgnoje aplinkoje ir nėra rodoma, kad įrenginys galėjo sugesti.
FUNKCIJOS „SMART DIAGNOSIS™“ NAUDOJIMAS
Šią funkciją naudokite prireikus tikslios „LG Electronics“ techninės priežiūros centro diagnostikos, kai
gaminys sugedo ar neveikia. Šią funkciją naudokite susisiekti su techninės priežiūros centro atstovu, o ne
įprastinio naudojimo metu.
1. Gavę nurodymą iš skambučių centro, telefono mikrofono sritį palaikykite virš ant valdiklio esančio
„Smart Diagnosis™“ logotipo.
PASTABA
Max
m
10 m
ꞏꞏ Kitų mygtukų nelieskite.
2. Kai durelės uždarytos, paspaudę palaikykite mygtuką STABDYTI/Valyti 3 sekundes, kad ekrane būtų
parodyta „Loc“. Toliau laikykite mygtuką STABDYTI/Valyti dar 5 sekundes, kol ekrane pasirodys „5“. (Iš
viso mygtuką STABDYTI/Valyti turėsite laikyti paspaudę 8 sekundes.)
Iš už „Smart Diagnosis“ simbolio pasigirs garsinis tonas.
3. Telefono neperdėkite į kitą vietą, kol nebus perduotas garsinis tonas. Ekrane bus skaičiuojamas laikas.
4. Kai skaičiavimas atgal baigiasi ir garsinių tonų nesigirdi, tęskite pokalbį su skambučių centro atstovu,
kuris, vadovaudamasis analizei perduota informacija, galės jums padėti.
PASTABA
ꞏꞏ Geriausiems rezultatams užtikrinti neperkelkite telefono, kol perduodami garsiniai tonai.
ꞏꞏ Jei skambučių cento atstovui nepavyks tiksliai įrašyti duomenų, galite būti paprašyti procedūrą pakartoti.
LIETUVIŲ
4. Rūpinkitės durelių ir jų sandariklių švara. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite, tada
kruopščiai nusausinkite.
NENAUDOKITE ABRAZYVINIŲ MEDŽIAGŲ, TOKIŲ KAIP ŠVEIČIAMIEJI MILTELIAI AR PLIENINĖS IR PLASTIKINĖS KEMPINĖLĖS.
Metalines dalis bus lengviau prižiūrėti, jas dažnai nuvalant drėgna šluoste.
22
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Klausimai
Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?
Atsakymas
Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Perdegė elektros lemputė arba kilo elektros
sistemos gedimas.
Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisy- Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne
tą stiklą?
mikrobangų energiją.
Kodėl pasigirsta PYPTELĖJIMAS, palietus valdymo
skydelio mygtuką?
Pyptelėjimas PASIGIRSTA, norint užtikrinti, kad
nuostata tinkamai įvesta.
Ar tuščia veikianti mikrobangų krosnelė bus sugadinta?
Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.
Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?
Kepant, skrudinant ar verdant kiaušinius „marškinėliuose“, dėl trynio apvalkale susidarančių garų
trynys gali sutrūkti. Norėdami to išvengti, tiesiog
prieš virdami pradurkite trynį. Niekada nevirkite
kiaušinių su lukštu mikrobangų krosnelėje.
Kodėl pasibaigus ruošimo mikrobangų krosnelėje
rekomenduojamas stovėjimo laikas?
Baigus ruošti patiekalą mikrobangų krosnelėje,
stovėjimo metu jis ir toliau kepa. Per tokį stovėjimo
laiką patiekalas baigia tolygiai kepti. Stovėjimo laiką
lemia maisto tankis.
Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip greitai Pasitikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir
kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?
įsitikinkite, kad tinkamai laikėtės nurodymų. Tai
padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir
parinktos tik norint padėti išvengti perkepimo, kas
yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę.
Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip tai
darytumėte naudodami įprastinę viryklę.
Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruoši- Baigus kepti, krosnelei atvėsinti gali įsijungti
mo laikas ir girdisi veikiantis ventiliatorius, kai kepti ventiliatorius. Ekrane bus rodoma „Cool“. Atidarius
mikrobangų krosnelėje baigta?
dureles ar vieną kartą paspaudus STABDYTI/VALYTI,
kol dar nesibaigė maisto ruošimo laikas, ekrane
bus parodytas likęs ruošimo laikas. Tai ne gedimas.
Jei tuo metu, kai naudojate mikrobangų krosnelę, naudosite įrenginį, tokį kaip radijas, televizorius, belaidis LAN, „Bluetooth“, medicinos įranga, belaidė įranga ir pan., naudojantį tokį patį dažnį kaip mikrobangų
krosnelė, ją gali pasiekti tų įrenginių skleidžiami trikdžiai. Šie trikdžiai nerodo, kad kilo mikrobangų krosnelės problema, ir nerodo gedimo. Todėl ją saugu naudoti. Tačiau medicinos įrangą taip pat gali pasiekti
trikdžiai, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate medicinos įrangą.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
23
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
MH653**** MH633****
Maitinimo įvestis
230 V~ 50 Hz
Mikrobangų krosnelės išėjimo galia
Maks. 1000 W* (IEC60705 normos standartas)
Mikrobangų krosnelės dažnis
2450 MHz
Išoriniai matmenys
476 mm (P) X 272 mm (A) X 387 mm (G)
Mikrobangos
1150 W
Kepimas ant grotelių
900 W
Mišrus režimas
1450 W
ꞏꞏ Nustačius 1000 W ir 800 W, išvedama galia palaipsniui bus mažinama, kad būtų išvengta perkaitimo.
Seno prietaiso utilizavimas
1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA)
turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų
sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų
vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
Mikrobangų krosnelės dažnis: 2450 MHz +/– 50 MHz (2 grupė / B klasė)**
2 grupės įranga: 2 grupei priskiriama visi ISM RF įranga, kurios radijo dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400
GHz) yra specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip elektromagnetinė spinduliuotė,
indukcinėse ir (arba) talpinėse grandinėse medžiagų apdorojimo arba patikros / analizės tikslais.
B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai prijungta prie
žemosios įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių pastatus.
Naudotojo vadovą galite atsisiųsti adresu http://www.lg.com.
LIETUVIŲ
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekite su vietos
valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling
Memo
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising