LG | SL5R | User manual | LG SL5R HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LG SL5R HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TV Connection
ENGLISH
Connect the sound bar and TV using Optical (
HDMI ARC ( ).
The buttons are located on the side.
1 (Standby) · · · · · · · · · · Switches the unit ON or OFF.
F (Function) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Selects function.
p/o (Volume) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Adjusts volume.
Rear Panel
Wireless
Sound Bar
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for
future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and
then download Owner’s Manual. Some of the content in this manual may
differ from your unit.
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to the AC adapter.
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · Connect to an optical device.
HDMI IN · · · · · · · · · · Connect to device with HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · Connect to a TV.
USB Port · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to a USB device.
Subwoofer Connection
Place the wireless subwoofer near the sound bar and
follow steps below.
a Connect the power cord of the sound bar and the
wireless subwoofer to the outlet.
b Turn on the sound bar.
• The sound bar and wireless subwoofer will be
automatically connected. The subwoofer's
green LED turns on.
Manual Subwoofer Connection
If the subwoofer does not make sound, try to
connect manually.
a Press Pairing on the rear of the wireless
subwoofer.
• The green LED on the rear of the wireless
subwoofer blinks quickly.
(If the green LED does not blink, press and
hold the Pairing.)
b Turn on the sound bar.
• Pairing is completed. The green LED on the
rear of the wireless subwoofer turns on.
Keep the sound bar and the subwoofer
away from the device (ex. wireless router,
microwave oven, etc.) over 1 m to prevent
wireless interference.
!1 m
MODEL
) or
Replacement of Battery
Additional Information
Specification
Power
consumption
Optical Connection
Front Panel
SIMPLE MANUAL
Remote control
a Connect the sound bar to the TV using Optical
cable.
b Set up [External Speaker (Optical)] on your TV
setting menu.
AC adapter
TV
HDMI (ARC) Connection
a Connect the sound bar to the TV using HDMI
cable.
b Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your
TV setting menu.
TV
• HDMI connection is unavailable if your TV
does not support HDMI ARC.
• If this unit is connected by OPTICAL and
ARC at the same time, the ARC signal is
a high priority.
C/V: Skip/Search
N: Play/Pause
-- Bluetooth connection lock (BT LOCK): Select
the Bluetooth function by pressing F repeatedly.
Long press N and press it again to limit
Bluetooth connection to only BT and LG TV.
SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.
-- TV remote: Long press SOUND EFFECT and
press it again to use TV remote control.
FOLDER W/S: Searches a folder.
J: Displays the information of a file, an input source
or connected Bluetooth device name.
-- Auto Power ON/OFF: Long press J and press
it again.
: Adjusts sound level of each speaker.
-- Surround sound: Long press
and press it
again.
REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.
Dimensions
(W x H x D)
Refer to the main label.
• Model : DA-50F25
• Manufacturer : Asian Power
Devices Inc.
• Input : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Output : 25 V 0 2 A
Approx.
890.0 mm X 57.0 mm X
85.0 mm With foot
Bus Power
Supply
5 V 0 500 mA
(USB)
Amplifier
(Total RMS
520 W RMS
Output
power)
Design and specifications are subject to change
without notice.
OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
INFORMATION
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and
other open source licenses, that is contained in this
product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license
terms, warranty disclaimers and copyright notices are
available for download.
LG Electronics will also provide open source code to
you on CD-ROM for a charge covering the cost of
performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our
last shipment of this product. This offer is valid to
anyone in receipt of this information.
Rear Surround sound
Wireless Rear Speakers Kit included
for real surround sound. (SPJ4-S)
Additional Device Connection
a Connect to the external device like as follow.
(Set-top Box,
Player etc.)
SL5R
TV
OR
OR
b Set the input source by pressing F repeatedly.
MFL71440072
1901_Rev01
SL5R.DVNMLLK_SIM (Sheet)_ENG_VIET_MFL71440072.indd 1-4
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
2019-07-03
2:22:22
TIẾNG VIỆT
Kết nối TV
Kết nối loa thanh và TV sử dụng Optical
(Cáp quang) ( ) hoặc HDMI ARC ( ).
Các nút nằm ở bên cạnh.
1 (Chế độ Chờ) · Công tắc ON (BẬT) hoặc OFF
(TẮT).
F (Chức năng) · · · · · · · · · · · Chọn chức năng
p/o (Âm lượng) · · · · · Điều chỉnh âm lượng
Bảng mặt sau
LOA THANH
KHÔNG DÂY
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị
của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập
http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng.
Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị
của bạn.
DC IN · · · · · · · · · · · · Kết nối với adapter AC.
OPTICAL IN · · · · · Kết nối với thiết bị quang.
HDMI IN · · · Kết nối với thiết bị bằng khe cắm
HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · Kết nối với TV.
Cổng USB · · · · · · · · · Kết nối với thiết bị USB.
Kết nối loa siêu trầm
Đặt loa siêu trầm gần loa thanh và thực hiện
theo các bước sau.
a Kết nối dây nguồn của loa thanh và loa
siêu trầm không dây với ổ cắm.
b Bật loa thanh.
• Loa thanh và loa siêu trầm không dây
sẽ được tự động kết nối. Đèn LED màu
xanh lục trên loa siêu trầm bật.
Kết nối Loa siêu trầm Bằng tay
Nếu loa siêu trầm không phát ra âm thanh,
thử kết nối bằng tay.
a Nhấn nút Pairing ở phía sau của
subwoofer không dây.
• Đèn LED màu xanh lá cây ở phía sau
của loa siêu trầm không dây sẽ nhanh
chóng nhấp nháy.
(Nếu đèn LED màu xanh lá không nhấp
nháy, hãy nhấn và giữ nút Pairing.)
b Bật loa thanh.
• Hoàn tất ghép. Đèn LED màu xanh lá
cây ở phía sau của loa siêu trầm không
dây bật.
Giữ khoảng cách giữa loa thanh và
loa siêu trầm cách xa các thiết bị
(như bộ định tuyến không dây, lò vi
sóng, v.v.) trên 1 m để tránh nhiễu tín
hiệu không dây.
!1
Sản phẩm
SL5R
Thay pin
m
Thông tin bổ sung
Thông số kỹ thuật
Mức tiêu
thụ điện
Kết nối quang học
Bảng mặt trước
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN
Bộ điều khiển từ xa
a Kết nối loa thanh với TV sử dụng cáp
quang.
b Cài đặt [External Speaker (Optical)] trên
trình đơn cài đặt TV của bạn.
Bộ nguồn
AC
TV
Kết nối HDMI (ARC)
a Kết nối loa thanh với TV bằng cáp HDMI.
b Cài đặt [External Speaker (HDMI ARC)]
trên trình đơn cài đặt TV của bạn.
TV
• Kết nối HDMI không khả dụng nếu TV
của bạn không hỗ trợ HDMI ARC.
• Nếu thiết bị này được kết nối bằng
kết nối OPTICAL và ARC cùng lúc,
tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên hơn.
Kết nối Thiết bị Phụ
a Kết nối với thiết bị ngoại vi như sau.
C/V: Bỏ Qua/Tìm Kiếm
N: Phát/Tạm Dừng
-- Khóa kết nối Bluetooth (BT Lock): Chọn
chức năng Bluetooth bằng cách nhấn F
nhiều lần. Nhấn lâu nút N và nhấn lại để
giới hạn kết nối Bluetooth chỉ ở BT và LG
TV.
SOUND EFFECT: Chọn một chế độ hiệu ứng
âm thanh.
-- Thiết bị điều khiển từ xa của TV: Nhấn
lâu SOUND EFFECT và nhấn lại để sử
dụng thiết bị điều khiển từ xa của TV.
FOLDER W/S: Tìm kiếm một thư mục.
J: Hiển thị thông tin về một tập tin, nguồn
đầu vào hoặc tên thiết bị Bluetooth đã kết
nối.
-- Tự Động BẬT/TẮT Nguồn: Nhấn lâu J
và nhấn một lần nữa.
: Điều chỉnh mức âm thanh của từng loa.
-- Âm thanh xung quanh: Nhấn lâu
và
nhấn một lần nữa.
REPEAT: Nghe các tập tin của bạn lặp đi lặp
lại hoặc ngẫu nhiên.
Kích thước
(Rộng x
Cao x Sâu)
Tham khảo nhãn chính.
• Dòng máy : DA-50F25
• Nhà sản xuất : Asian
Power Devices Inc.
• Nguồn vào : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Nguồn ra : 25 V 0 2 A
Xấp xỉ.
890.0 mm X 57.0 mm X
85.0 mm Có chân
Bộ Nguồn
5 V 0 500 mA
Bus (USB)
Âm li
(Tổng công
520 W RMS
suất Đầu
ra RMS)
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay
đổi mà không cần thông báo.
Thông tin của thông báo phần mềm
nguồn mở
Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và
các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm
trong sản phẩm này, vui lòng truy cập
http://opensource.lge.com.
Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp
phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông
báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn
để tải xuống.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn
mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để
chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như
các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý)
khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ
opensource@lge.com.
Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian
ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản
phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bât
kỳ ai nhận được thông tin này.
Âm thanh vòm chân thật
Bộ loa sau không dây đi kèm mang
lại âm thanh vòm chân thật. (SPJ4-S)
(Hộp giải mã tín
hiệu truyền hình,
Đầu phát đĩa v.v.)
TV
OR
HOẶC
b Cài đặt nguồn đầu vào bằng cách nhấn F
nhiều lần.
MFL71440072
1901_Rev01
www.lg.com
Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.
SL5R.DVNMLLK_SIM (Sheet)_ENG_VIET_MFL71440072.indd 5-8
2019-07-03
2:22:23
ENGLISH
1
Rear Speakers Connection
Speaker design and connection method may be
different according to models.
a Connect the power cord of wireless receiver to
the outlet.
b Turn on the unit: The unit and wireless receiver
will be automatically connected. The receiver's
yellow - green LED turns on.
If the rear speakers do not make sound, try to
connect manually.
Black stripe
Rear speaker
(Left)
Wireless Rear Speakers
Kit
Wireless Receiver Connection
Wireless Receiver Connection Manually
Transparent
SIMPLE MANUAL
2
a Press PAIRING button on the rear of the
wireless receiver.
yy The yellow - green LED on the wireless receiver
blinks quickly.
Wireless
Receiver
Rear speaker
(Right)
Black stripe
Transparent
b Turn on the main unit.
c Pairing is completed.
Additional Information
Surround Sound On/Off
When you turn on surround function, you can enjoy
magnificent surround sound for all the input sound
source with rear speakers.
The initial setting for the surround function is
OFF, turn the surround function ON to use it.
Surround On: Press and hold
button on the remote
control about 3 seconds and then press
button
repeateadly to select ON - SURROUND in the display
window.
Surround Off: Press and hold
button on the
remote control about 3 seconds and then press
button repeateadly to select OFF - SURROUND in the
display window.
Specification of Wireless reciever
Power
requirement
Refer to the main label on the
wireless receiver.
Power
consumption
Refer to the main label on the
wireless receiver.
Dimensions
Approx.
(W x H x D)
60 mm x 220 mm x 175 mm
Design and specifications are subject to change
without notice.
About Ferrite Core (Optional)
twice
yy The yellow - green LED on the wireless receiver
turns on.
a Connect the speaker cables to rear speakers
correctly.
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for
future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and
then download Owner’s Manual. Some of the content in this manual may
differ from your unit.
b Connect the Wireless Receiver and the rear
speakers (Grey: right, Blue: left) with the speaker
cables.
c Turn on the Surrond function to enjoy surround
sound.
MODEL
SPJ4-S
MFL71440076
1901_Rev01
SPJ4-S(SL5R).DVNMLLK_SIM (Sheet)_ENG_VIET_MFL71440076.indd 1-4
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
2019-08-12
4:31:46
TIẾNG VIỆT
1
Kết nối loa sau
Thiết kế loa và phương thức kết nối của
loa có thể khác nhau tùy theo phiên bản.
Đen sọc
Đầu thu
không dây
Loa sau
(Bên phải)
Đen sọc
Trong suốt
a Kết nối cáp loa với loa sau một cách
chính xác.
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị
của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập
http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số
nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.
a Cắm dây nguồn của đầu thu không dây
vào nguồn điện.
b Bật máy: Máy và đầu thu không dây sẽ tự
động kết nối. Đèn LED màu vàng-xanh lá
ở đầu thu sẽ sáng.
Nếu loa sau không hoạt động hãy thử kết nối
thủ công.
Loa sau
(Bên trái)
Bộ loa sau không
dây
Kết nối đầu thu không dây
Kết nối đầu thu không dây bằng
cách thủ công
Trong suốt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN
2
a Nhấn nút PAIRING trên mặt sau của đầu
thu không dây.
yyĐèn LED màu vàng-xanh lá trên đầu thu
vô tuyến sẽ nhấp nháy.
b Bật máy chính
c Kết nối hoàn thành.
Thông tin Bổ sung
Bật/Tắt âm thanh vòm
Khi bật chức năng âm thanh vòm, người dùng
có thể thưởng thức những âm thanh sống động
xung quanh với tất cả nguồn âm vào loa sau.
Ban đầu chức năng Surround ở chế độ
TĂT, chuyển qua chế độ BẬT để sử dụng.
Bật chức năng âm thanh vòm: Nhấn và giữ nút
trên điều khiển trong khoảng 3 giây, sau đó
để chọn chế độ
bấm liên tục nút
ON - SURROUND hiển thị trên màn hình.
Tắt chức năng âm thanh vòm: Nhấn và giữ nút
trên điều khiển trong khoảng 3 giây, sau đó
bấm liên tục nút
để chọn chế độ
OFF - SURROUND hiển thị trên màn hình.
Tiêu chuẩn kĩ thuật của đầu thu
không dây
Nguồn điện
yêu cầu
Tham khảo nhãn chính
trên đầu thu không dây.
Nguồn điện
tiêu thụ
Tham khảo nhãn chính
trên đầu thu không dây.
Kích thước
(Rộng x Cao x
Sâu)
~ 60 mm x 220 mm x 175
mm
Thiết kế loa và các thông số kỹ thuật có thể
thay đổi mà không cần thông báo.
Về lõi ferit (Tùy chọn)
2 lần
yyĐèn LED màu vàng-xanh lá trên đầu thu
không dây sẽ sáng.
b Kết nối đầu thu không dây và loa sau
(Màu xám: phải, Màu xanh dương: trái)
với cáp loa.
c Bật chức năng Surround để tận hưởng
âm thanh vòm
Sản phẩm
SPJ4-S
MFL71440076
1901_Rev01
www.lg.com
Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.
SPJ4-S(SL5R).DVNMLLK_SIM (Sheet)_ENG_VIET_MFL71440076.indd 5-8
2019-08-12
4:31:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising