LG | SL4 | User manual | LG SL4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LG SL4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TV Connection
ENGLISH
Front Panel
The buttons are located on the side.
1 (Standby) · · · · · · · · · · Switches the unit ON or OFF.
F (Function) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Selects function.
p/o (Volume) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Adjusts volume.
SIMPLE MANUAL
Rear Panel
Wireless
Sound Bar
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for
future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and
then download Owner’s Manual. Some of the content in this manual may
differ from your unit.
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to the AC adapter.
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · Connect to an optical device.
USB Port · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to a USB device.
Subwoofer Connection
Place the wireless subwoofer near the sound bar and
follow steps below.
a Connect the power cord of the sound bar and the
wireless subwoofer to the outlet.
b Turn on the sound bar.
• The sound bar and wireless subwoofer will be
automatically connected. The subwoofer’s
yellow - green LED turns on.
Manual Subwoofer Connection
If the subwoofer does not make sound, try to
connect manually.
a Press PAIRING on the rear of the wireless
subwoofer.
• The yellow - green LED on the front of the
wireless subwoofer blinks quickly.
(If the yellow - green LED does not blink, press
and hold the PAIRING.)
b Turn on the sound bar.
• Pairing is completed. The yellow - green LED on
the front of the wireless subwoofer turns on.
a Connect the sound bar to the TV using Optical
cable.
b Set up [External Speaker (Optical)] on your TV
setting menu.
Remote control
Replacement of Battery
Additional Information
Specification
Power
consumption
TV
AC adapter
Additional Device Connection
a Connect to the external device like as follow.
(Set-top Box,
Player etc.)
TV
b Set the input source by pressing F repeatedly.
C/V: Skip/Search
N: Play/Pause
-- Bluetooth connection lock (BT LOCK): Select
the Bluetooth function by pressing F repeatedly.
Long press N and press it again to limit
Bluetooth connection to only BT and LG TV.
SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.
-- TV remote: Long press SOUND EFFECT and
press it again to use TV remote control.
FOLDER W/S: Searches a folder.
J: Displays the information of a file, an input source
or connected Bluetooth device name.
-- Auto Power ON/OFF: Long press J and press
it again.
: Adjusts sound level of each speaker.
REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.
Dimensions
(W x H x D)
Refer to the main label.
• Model : DA-38A25
• Manufacturer : Asian Power
Devices Inc.
• Input : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Output : 25 V 0 1,52 A
Approx.
890.0 mm X 57.0 mm X
85.0 mm With foot
Bus Power
Supply
5 V 0 500 mA
(USB)
Amplifier
(Total RMS
300 W RMS
Output
power)
Design and specifications are subject to change
without notice.
Keep the sound bar and the subwoofer
away from the device (ex. wireless router,
microwave oven, etc.) over 1 m to prevent
wireless interference.
!1 m
MODEL
SL4
MFL71380117
1901_Rev01
SL4.DVNMLLK_SIM (Sheet)_VIET_MFL71380117.indd 1-4
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
2019-06-19
2:55:33
TIẾNG VIỆT
Kết nối TV
Bảng mặt trước
Các nút nằm ở bên cạnh.
1 (Chế độ Chờ) · · Công tắc ON (BẬT) hoặc OFF
(TẮT).
F (Chức năng) · · · · · · · · · · Chọn chức năng.
p/o (Âm lượng) · · · · Điều chỉnh âm lượng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN
Bảng mặt sau
LOA THANH
KHÔNG DÂY
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị
của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập
http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng.
Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị
của bạn.
DC IN · · · · · · · · · · · · Kết nối với adapter AC.
OPTICAL IN · · · · · Kết nối với thiết bị quang.
Cổng USB · · · · · · · · · Kết nối với thiết bị USB.
Kết nối loa siêu trầm
Đặt loa siêu trầm gần loa thanh và thực hiện
theo các bước sau.
a Kết nối dây nguồn của loa thanh và loa
siêu trầm không dây với ổ cắm.
b Bật loa thanh.
• Loa thanh và loa siêu trầm không dây sẽ
được tự động kết nối. Đèn LED vàng xanh lá của loa siêu trầm sẽ bật.
Kết nối Loa siêu trầm Bằng tay
Nếu loa siêu trầm không phát ra âm thanh,
thử kết nối bằng tay.
a Nhấn nút PAIRING ở phía sau của loa siêu
trầm không dây.
• Đèn LED vàng - xanh lá ở phía trước
của loa siêu trầm không dây sẽ nhấp
nháy nhanh.
(Nếu đèn LED màu vàng - xanh lá
không nhấp nháy, hãy nhấn và giữ nút
PAIRING.)
b Bật loa thanh.
• Hoàn tất ghép. Đèn LED vàng - xanh lá
ở phía trước của loa siêu trầm không
dây sẽ bật.
Giữ khoảng cách giữa loa thanh và
loa siêu trầm cách xa các thiết bị
(như bộ định tuyến không dây, lò vi
sóng, v.v.) trên 1 m để tránh nhiễu tín
hiệu không dây.
a Kết nối loa thanh với TV sử dụng cáp
quang.
b Cài đặt [External Speaker (Optical)] trên
trình đơn cài đặt TV của bạn.
Bộ điều khiển từ xa
Thay pin
a Kết nối với thiết bị ngoại vi như sau.
(Hộp giải mã tín
hiệu truyền hình,
Đầu phát đĩa v.v.)
TV
b Cài đặt nguồn đầu vào bằng cách nhấn F
nhiều lần.
Thông số kỹ thuật
Mức tiêu
thụ điện
TV
Kết nối Thiết bị Phụ
Thông tin bổ sung
Bộ nguồn
AC
C/V: Bỏ Qua/Tìm Kiếm
N: Phát/Tạm Dừng
-- Khóa kết nối Bluetooth (BT Lock): Chọn
chức năng Bluetooth bằng cách nhấn F
nhiều lần. Nhấn lâu nút N và nhấn lại để
giới hạn kết nối Bluetooth chỉ ở BT và LG
TV.
SOUND EFFECT: Chọn một chế độ hiệu ứng
âm thanh.
-- Thiết bị điều khiển từ xa của TV: Nhấn
lâu SOUND EFFECT và nhấn lại để sử
dụng thiết bị điều khiển từ xa của TV.
FOLDER W/S: Tìm kiếm một thư mục.
J: Hiển thị thông tin về một tập tin, nguồn
đầu vào hoặc tên thiết bị Bluetooth đã kết
nối.
-- Tự Động BẬT/TẮT Nguồn: Nhấn lâu J
và nhấn một lần nữa.
: Điều chỉnh mức âm thanh của từng loa.
REPEAT: Nghe các tập tin của bạn lặp đi lặp
lại hoặc ngẫu nhiên.
Kích thước
(Rộng x
Cao x Sâu)
Tham khảo nhãn chính.
• Dòng máy : DA-38A25
• Nhà sản xuất : Asian
Power Devices Inc.
• Nguồn vào : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Nguồn ra : 25 V 0 1,52 A
Xấp xỉ.
890.0 mm X 57.0 mm X
85.0 mm Có chân
Bộ Nguồn
5 V 0 500 mA
Bus (USB)
Âm li
(Tổng công
300 W RMS
suất Đầu
ra RMS)
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay
đổi mà không cần thông báo.
!1 m
Sản phẩm
SL4
MFL71380117
1901_Rev01
SL4.DVNMLLK_SIM (Sheet)_VIET_MFL71380117.indd 5-8
www.lg.com
Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.
2019-06-19
2:55:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising