LG | FC1408D4W | User manual | LG FC1408D4W Sách hướng dẫn sử dụng

LG FC1408D4W Sách hướng dẫn sử dụng
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ั ผ้า
เครือ
่ งซ ก
ก่อนเริม
่ ต ้นการติดตัง้ โปรดอ่านค�ำแนะน� ำเหล่านีโ้ ดยละเอียด ซึง่ จะช่วยท�ำให ้
การติดตัง้ ง่ายขึน
้ และท�ำให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได ้รับการติดตัง้ อย่างถูกต ้องและ
ปลอดภัย และกรุณาเก็บค�ำแนะน� ำเหล่านีไ้ ว ้ใกล ้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติด
ตัง้ ส�ำหรับการอ ้างอิงในอนาคต
TH
ภาษาไทย
FC1409D4E
MFL70799722
Rev.00_080119
FC1408D4W
www.lge.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
สารบ ัญ
คูม
่ อ
ื ฉบับนีอ
้ าจมีรป
ู ภาพหรือเนือ
้ หาทีแ
่ ตกต่างจาก
้
รุน
่ ทีค
่ ณ
ุ ซือ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจถูกแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงโดยผู ้ผลิต
� ค ัญ.......................................... 4
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
กรุณาอ่านค�ำแนะน� ำทัง้ หมดก่อนการใช ้งาน......................................................... 4
ค�ำเตือน...................................................................................................... 4
การติดตง.ั้ .............................................................................10
้ ส่วนต่าง ๆ และข ้อมูลจ�ำเพาะ..................................................................... 10
ชิน
ข ้อก�ำหนดส�ำหรับสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ ...................................................................... 12
การน� ำเครือ
่ งซักผ ้าออกจากหีบห่อ.................................................................. 14
การปรับระดับเครือ
่ งซักผ ้า ............................................................................ 14
การต่อท่อจ่ายน�้ ำเข ้า.................................................................................... 16
การติดตัง้ ท่อระบาย..................................................................................... 18
การใชง้ าน............................................................................19
ภาพรวมการท�ำงาน...................................................................................... 19
การเตรียมการซัก........................................................................................ 19
การใส่น�้ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม............................................................. 21
แผงควบคุม............................................................................................... 23
ตารางโปรแกรม.......................................................................................... 24
ั ต่างๆ................................................................... 29
ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท.......................................................................32
การใช ้แอปพลิเคชัน SmartThinQ.................................................................. 32
การใช ้ Smart Diagnosis.............................................................................. 33
การบ�ำรุงร ักษา.......................................................................34
ท�ำความสะอาดหลังจากการซักทุกครัง้ ............................................................. 34
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้าเป็ นระยะ............................................................... 35
้ งต้น.........................................................37
การแก้ไขปัญหาเบือ
ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.............................................................................. 37
� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
TH
กรุณาอ่านค�ำแนะน�ำทงหมดก่
ั้
อนการใชง้ าน
้ จ
แนวทางปฏิบ ัติเพือ
่ ความปลอดภ ัยต่อไปนีม
ี ด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ป้องก ันความ
ี่ งทีไ่ ม่คาดหมายหรือความเสย
ี หายจากการใชง้ านผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่
เสย
ปลอดภ ัยหรือไม่ถก
ู ต้อง
แนวทางปฏิบ ัติได้แยกสว่ นเป็น 'ค�ำเตือน' และ 'ข้อควรระว ัง' ด ังค�ำอธิบาย
ด้านล่าง
ข้อความด้านความปลอดภ ัย
ั ลักษณ์ถก
สญ
ู แสดงส�ำหรับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการทีส
่ ามารถ
ี่ งได ้ กรุณาอ่านท�ำความเข ้าใจสว่ นของสญ
ั ลักษณ์นี้
ท�ำให ้เกิดความเสย
ี่ ง
อย่างระมัดระวังและปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ี ชวี ต
เสย
ิ ได ้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บเล็กน ้อยห
ี หายต่อผลิตภัณฑ์ได ้
รือเกิดความเสย
ค�ำเตือน
ค�ำเตือน
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำ
ิ ไฟฟ้า
ช็อต การได้ร ับบาดเจ็บหรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึงรายการ
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
ต่อไปนี:้
4
TH
ความปลอดภ ัยทางเทคนิค
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
าไม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็ก
เล็ก) ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาดความรู ้
และประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำเกีย
่ วกับ
้
้
การใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
านีโ้ ดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
•• เด็กเล็กจะต ้องได ้รับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครือ
่ ง
้
ใชไฟฟ้
านี้
•• หากสายไฟชำ� รุด จะต ้องเปลีย
่ นโดยผู ้ผลิต ตัวแทนให ้บริการหรือบุคคลากรทีม
่ ี
คุณสมบัตใิ กล ้เคียงกันเพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตราย
่ งระบายอากาศ
•• ต ้องไม่วางพรมกีดขวางชอ
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ใชในครั
วเรือนเท่านัน
้ และไม่เหมาะส�ำหรับ
้
่ :
การใชงาน
เชน
−−พืน
้ ทีค
่ รัวของพนักงานในร ้านค ้า ส�ำนักงานและสภาพแวดล ้อมการท�ำงานอืน
่
ๆ;
−−ฟาร์ม;
ั ประเภทอืน
−−โดยลูกค ้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล ้อมทีอ
่ ยูอ
่ าศย
่ ๆ;
้
−−สภาพแวดล ้อมของทีพ
่ ักพร ้อมอาหารเชา;
้
ั ผ ้ารวม
−−พืน
้ ทีส
่ �ำหรับใชงานร่
วมกันในแฟลตหรือห ้องซก
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
้
•• ใชท่
่ งใชไฟฟ้
านี้ การน� ำท่อเก่ากลับมา
้
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตาม
ใชใหม่
จะเป็ นสาเหตุให ้เกิดการรั่วของน�้ ำและความเสย
มา
•• แรงดันน�้ ำจะต ้องมีคา่ ระหว่าง 100kPa และ 1000 kPa
•• ความจุสงู สุดในบางรอบการท�ำงานส�ำหรับผ ้าแห ้งทีจ่ ะใช:้
FC1409D4E
ั (9 กก.) / อบแห ้ง (5 กก.)
ซก
FC1408D4W
ั (8 กก.) / อบแห ้ง (5 กก.)
ซก
5
TH
การติดตงั้
้
ี หาย ชำ� รุด ถูกถอดชน
ิ้ สว่ นบางสว่ น หรือมี
•• หากเครือ
่ งใชไฟฟ้
าได ้รับความเสย
ิ้ สว่ นแตกหักหรือสูญหาย รวมทัง้ สายไฟหรือปลั๊กทีช
ชน
่ ำ� รุด อย่าพยายามใช ้
้
งานเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรถูกขนย ้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าทีจ่ ับเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
อย่างมัน
่ คง
้
ื้ หรือมีฝน
•• อย่าติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในสถานทีช
่ น
ุ่ ห ้ามติดตัง้ หรือเก็บอุปกรณ์
ในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งใด ๆ หรือในพืน
้ ทีใ่ ด ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขด ้านสภาพ
่ ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมท
ภูมอ
ิ ากาศ เชน
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
•• ยึดท่อระบายให ้แน่นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการหลุด
ี บเครือ
้
็ คเก็ต แผงจ่ายไฟฟ้ า หรือ
•• ห ้ามเสย
่ งใชไฟฟ้
าเข ้ากับเต ้ารับทีม
่ ห
ี ลายชอ
สายไฟต่อพ่วง
้
•• ต ้องไม่ตด
ิ ตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีท
้ ด
ี่ ้านหลังของประตูทล
ี่ ็อคได ้ ประตูเลือ
่ นหรือ
้
ประตูทม
ี่ บ
ี านพับทีอ
่ ยูต
่ รงกันข ้ามกับของเครือ
่ งใชไฟฟ้ า ในลักษณะทีจ่ �ำกัดการ
้
เปิ ดประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
าได ้อย่างเต็มทีเ่ ต็มที่
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีจ
้ ะต ้องได ้รับการต่อสายดิน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารท�ำงานผิดปกติหรือ
ี่ งต่อการเกิดไฟฟ้ าชอ
็ ตโดยการให ้
ล ้มเหลว การต่อสายดินจะชว่ ยลดความเสย
้
เสนทางที
ม
่ ค
ี วามต ้านทานต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้ า
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีไ้ ด ้รับการติดตัง้ สายไฟทีม
่ ต
ี วั น� ำทีต
่ อ
่ สายดินให ้อุปกรณ์และ
ี บเข ้าในเต ้ารับทีเ่ หมาะสมซงึ่ ถูก
ปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต ้องถูกเสย
ติดตัง้ และต่อสายดินโดยสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบัญญัตท
ิ ้องถิน
่ ทัง้ หมด
ี่ งต่อ
•• การต่อตัวน� ำสายดินกับอุปกรณ์ทไี่ ม่เหมาะสมสามารถสง่ ผลให ้มีความเสย
็ ตได ้ ตรวจสอบกับชา่ งไฟฟ้ าหรือพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับการ
การเกิดไฟฟ้ าชอ
ั ว่าเครือ
้
รับรอง หากท่านมีข ้อสงสย
่ งใชไฟฟ้
าได ้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะ
สมหรือไม่
•• ห ้ามดัดแปลงปลั๊กไฟทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกบ
ั เต ้ารับ ให ้
ติดตัง้ เต ้ารับทีเ่ หมาะสมโดยชา่ งไฟทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ
6
TH
การใชง้ าน
ิ้ สว่ นใด ๆ ของเครือ
ั ผ ้า
•• อย่าพยายามแยกแผงหน ้าปั ดหรือถอดแยกชน
่ งซก
ั ผ ้าท�ำงาน
•• ห ้ามใชวั้ ตถุมค
ี มใด ๆ บนแผงควบคุมเพือ
่ ให ้เครือ
่ งซก
่ มแซมหรือเปลีย
ิ้ สว่ นใด ๆ ของอุปกรณ์ การซอ
่ มแซมหรือการให ้
•• ห ้ามซอ
่ นชน
ี แต่
บริการทัง้ หมดต ้องด�ำเนินการโดยพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับการรับรอง เว ้นเสย
ิ้ สว่ นของโรงงานที่
ว่าได ้รับค�ำแนะน� ำโดยเฉพาะในคูม
่ อ
ื ส�ำหรับเจ ้าของนี้ ใชช้ น
ได ้รับอนุญาตเท่านัน
้
่ ต
ั ว์เข ้าไป เชน
่ สต
ั ว์เลีย
•• ห ้ามใสส
้ งเข ้าในเครือ
่ ง
่
•• รักษาพืน
้ ทีภ
่ ายใต ้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให ้ปราศจากจากวัสดุทต
ี่ ด
ิ ไฟต่างๆ เชน
ผ ้าส�ำลี กระดาษ เศษผ ้า สารเคมี อืน
่ ๆ
้
•• ห ้ามเปิ ดประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
าทิง้ ไว ้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข ้าไปในเครือ
่ ง
ี หายหรือบาดเจ็บ
ท�ำให ้เกิดความเสย
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
้
•• ใชท่
่ งใชไฟฟ้
านี้ การน� ำท่อเก่ากลับมา
้
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตามมา
ใชสามารถท�
ำให ้เกิดน�้ ำรั่วและความเสย
ั หรืออบแห ้งข ้าวของทีไ่ ด ้รับการท�ำความสะอาด ซก
ั จุม
•• อย่าใส่ ซก
่ หรือเปื้ อน
่ แวกซ ์ น�้ ำยาล ้างแวกซ ์ น�้ ำมัน ส ี น�้ ำมัน
สารทีต
่ ด
ิ ไฟได ้หรือระเบิดได ้ (เชน
ิ สารล ้างน�้ ำมัน สารละลายซก
ั แห ้ง เคโรซน
ี เชอ
ื้ เพลิง น�้ ำยาขจัดรอย
เบนซน
เปื้ อน น�้ ำมันสน น�้ ำมันพืช น�้ ำมันปรุงอาหาร อะซโิ ตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การ
้
ใชงานที
ไ่ ม่เหมาะสมสามารถท�ำให ้เกิดไฟไหม ้หรือการระเบิดได ้
้
•• อย่ายืน
่ อวัยวะใดๆ เข ้าไปภายในเครือ
่ งใชไฟฟ้
าในขณะทีก
่ �ำลังท�ำงาน รอจนถัง
ั ผ ้าหยุดสนิท
ซก
•• ในกรณีน�้ำท่วม ให ้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข ้อมูลของลูกค ้าของ LG
Electronics
•• อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมือ
่ ฝาเครือ
่ งเปิ ดอยู่
ั ผัสประตูในชว่ งโปรแกรมทีม
•• ห ้ามสม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมส
ิ งู
ิ ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น�้ ำมัน,
•• ห ้ามใชก๊้ าซไวไฟและสารทีต
่ ด
ิ ไฟ (เบนซน
้
แอลกอฮอล์ อืน
่ ๆ ) ใกล ้กับเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
•• หากท่อระบายหรือท่อน�้ ำเข ้าเป็ นน�้ ำแข็งในชว่ งฤดูหนาว ใชงานหลั
งจากท�ำการ
ละลายน�้ ำแข็งแล ้วเท่านัน
้
ั ผ ้า น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม และน�้ ำยาฟอกขาวทัง้ หมดให ้ห่างจากมือเด็ก
•• เก็บน�้ ำยาซก
ั ผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครือ
้
•• ห ้ามสม
่ งใชไฟฟ้
าด ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•• ห ้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสงิ่ ของหนักบนสายไฟ
ั พรมชน
ิ้ เล็ก เสอ
ื่ รองเท ้าหรือผ ้าห่มของสต
ั ว์เลีย
•• ห ้ามซก
้ ง หรือสงิ่ อืน
่ ๆ ยกเว ้น
ื้ ผ ้าหรือผ ้าปูทน
้
เสอ
ี่ อนในเครือ
่ งใชไฟฟ้
านี้
7
TH
้
้ ยงเพือ
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีจ
้ ะต ้องใชเพี
่ วัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรน� ำมา
้
้
ใชในการใช
งานที
ม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหว
ั ผัส
•• หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสม
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ น
ั ที
� หร ับการใชง้ านเครือ
ความปลอดภ ัยทางเทคนิคสำ
่ งอบผ้า
ื้ ผ ้าทีย
ั ในเครือ
•• อย่าอบแห ้งเสอ
่ งั ไม่ได ้ซก
่ ง
ื้ ผ ้าทีเ่ ปื้ อนสาร เชน
่ น�้ ำมันปรุงอาหาร น�้ ำมันพืช อะซโี ตน แอลกอฮอล์
•• เสอ
ี สารขจัดคราบ น�้ ำมันสน แวกซห
์ รือสารขจัดแวกซ ์
น�้ ำมันปิ โตรเลียม เคโรซน
ั ในน�้ ำร ้อนโดยใชน�้ ้ ำยาซก
ั ผ ้าในปริมาณทีม
ควรได ้รับการซก
่ ากขึน
้ ก่อนท�ำการ
อบแห ้งในเครือ
่ ง
ิ้ สุดโปรแกรมการอบเว ้นแต่ผ ้าทัง้ หมดจะถูกน� ำออก
•• อย่าหยุดผลิตภัณฑ์กอ
่ นสน
มาอย่างรวดเร็วและผึง่ ออกเพือ
่ กระจายความร ้อน
่ โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ)์ หมวกคลุมผมอาบน�้ ำ ผ ้ากันน�้ ำ สงิ่ ของ
•• สงิ่ ของ เชน
ื้ ผ ้าหรือหมอนทีม
ทีบ
่ ด
ุ ้วยยาง และเสอ
่ แ
ี ผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรน� ำมาอบใน
ผลิตภัณฑ์
้
•• ควรใชงานน�
้ ำยาปรับผ ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ทค
ี่ ล ้ายคลึงกัน ตามทีก
่ �ำหนดในค�ำ
แนะน� ำของน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
่ ไฟแชก
๊ และไม ้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋ า
•• เอาสงิ่ ของทัง้ หมด เชน
้ ตภัณฑ์หากใชสารเคมี
้
•• ไม่ควรใชผลิ
ทางอุตสาหกรรมในการท�ำความสะอาด
8
TH
การบ�ำรุงร ักษา
ี บปลั๊กไฟในเต ้ารับหลังจากทีข
ื้ หมดแล ้ว
•• เสย
่ จัดสงิ่ สกปรกและความชน
ื่ มต่อของเครือ
้
•• ตัดการเชอ
่ งใชไฟฟ้
าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการท�ำความสะอาด
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้ า การตัง้ ค่าการควบคุมให ้อยูใ่ นต�ำแหน่ง ปิ ด หรือสแตนด์บาย
ื่ มต่อของเครือ
้
ไม่ใชเ่ ป็ นการตัดการเชอ
่ งใชไฟฟ้
าจากแหล่งจ่ายไฟ
้
•• ห ้ามสเปรย์น�้ำข ้างในหรือข ้างนอกเครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ท�ำความสะอาด
้
•• ห ้ามถอดปลั๊กเครือ
่ งใชไฟฟ้
าโดยการดึงทีส
่ ายไฟ จับทีป
่ ลั๊กไฟให ้มัน
่ และดึง
ออกตรง ๆ จากเต ้ารับเสมอ
การก�ำจ ัด
้
•• ก่อนท�ำการทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเก่า ให ้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด ้านหลัง
้
้ ผ
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ป้ องกันการใชที
่ ด
ิ
่ ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให ้ห่างจากเด็ก วัสดุ
•• ทิง้ วัสดุหบ
ี ห่อทัง้ หมด (เชน
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำให ้เกิดการหายใจไม่ออก
้
•• เอาฝาออกก่อนก�ำจัดหรือทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีเ้ พือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตรายกับเด็ก
ั ว์ตวั เล็กทีอ
หรือสต
่ าจเข ้าไปติดอยูข
่ ้างใน
9
การติดตงั้
TH
ิ้ สว่ นต่าง ๆ และข้อมูลจ�ำเพาะ
ชน
หมายเหตุ
•• รูปลักษณ์ภายนอกและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า เพือ
่ การปรับปรุงคุณภาพของ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
มุมมองด้านหน้า
a
b
c
d
e
f
g
h
10
แผงควบคุม
ลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้า
ถังซัก
ฝา
ฝาครอบ
ตัวกรองจุกทางระบาย
ปลั๊กท่อระบาย
ขาปรับระดับ
มุมมองด้านหล ัง
a
b
c
ปลั๊กไฟ
สลักเกลียวส�ำหรับจัดส่ง
ท่อระบาย
TH
อุปกรณ์เสริม
* คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นบางรุน
่ เท่านัน
้
a
b
c
d
e
f
ท่อจ่ายน�้ ำเย็น*
ประแจเลือ
่ น
ฝาส�ำหรับปิ ดรูสลักขนย ้าย*
ฉากรองข ้อต่อส�ำหรับยึดท่อระบายน�้ ำ*
แผ่นกันลืน
่ *
สายรัด*
ข้อมูลจ�ำเพาะ
รุน
่
FC1409D4E
แหล่งจ่ายไฟ
220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครือ
่ ง
(กว ้าง x ยาว x สูง)
600 มม. x 560 มม. x 850 มม.
น�้ ำหนักผลิตภัณฑ์
Approx. 68 กก.
•• ไม่จ�ำเป็ นต ้องมีการป้ องกันการไหลย ้อนกลับเพิม
่ เติมส�ำหรับการต่อกับทางน�้ำเข ้า
11
TH
� หร ับสถานทีต
ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ
ตงั้
ก่อนติดตัง้ เครือ
่ ง ให ้ตรวจสอบข ้อมูลดังต่อไปนี้ เพือ
่ ติด
ตัง้ เครือ
่ งในต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง
ต�ำแหน่งการติดตงั้
•• ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ เรียบ (อนุญาตให ้มีความความ
ลาดเอียงใต ้เครือ
่ งได ้ที:่ 1°)
้ ไม ้
•• อย่าพยายามปรับระดับพืน
้ ทีไ่ ม่ได ้ระดับด ้วยชิน
กระดาษแข็งหรือวัสดุคล ้ายคลึงกันโดยการสอดไวใต
้ ้
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• หากไม่สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย
่ งการวางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต ้องกัน้ ฉนวนกันความ
ร ้อน (850x600 มม.) ทีเ่ คลือบด ้วยอลูมเิ นียมในด ้านที่
หันเข ้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านี้
กับเตาดังกล่าว
•• ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าเมือ
่ มีการติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
นี้ วิศวกรสามารถเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายในกรณีทเี่ กิด
การช�ำรุด
่ ้างโดยใช ้
•• เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้ว ให ้ปรับขาทัง้ สีข
ประแจเลือ
่ นเพือ
่ ให ้เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีความมัน
่ คง และมี
ช่องว่างประมาณ 5 มม. ระหว่างด ้านบนของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าและด ้านล่างของพืน
้ ผิวส่วนบนของเฟอร์นเิ จอร์
ใด ๆ ทีอ
่ ยูเ่ หนือเครือ
่ ง
•• ควรเว ้นระยะห่างเพิม
่ เติม 100 มม. ส�ำหรับผนัง
และ 20 มม. ส�ำหรับด ้านหลัง ด ้านขวาและด ้านซ ้าย
100 mm
5 mm
20 mm
20 mm
ค�ำเตือน
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีจ
้ ะต ้องใช ้เพียงเพือ
่ วัตถุประสงค์ใน
ครัวเรือนและไม่ควรน�ำมาใช ้ในการใช ้งานทีม
่ ก
ี าร
เคลือ
่ นไหว
หมายเหตุ
•• หากมีการติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ ทีย
่ กสูง จะต ้อง
ท�ำการยึดตัวเครือ
่ งให ้แน่นหนาเพือ
่ ลดความเสีย่ งในการ
ร่วงหล่น
12
TH
้ ไม้ (พืน
้ ลอย)
พืน
การระบายอากาศ
เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ ไม ้ ให ้รองฐานด ้วยถ ้วยยาง
่ เกินไปและเสียสมดุล
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เครือ
่ งสัน
่ ของเครือ
•• ในการป้ องกันการสัน
่ ง เราขอแนะน�ำให ้ท่าน
วางถ ้วยยาง a ทีห
่ นาอย่างน ้อย 15 มม. ตรงขาตัง้ แต่
ละข ้างของเครือ
่ ง และใช ้สกรูยด
ึ กับคานพืน
้ อย่างน ้อย
สองจุด
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางการไหลเวียนของ
อากาศโดยรอบตัวเครือ
่ ง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืน
เล็ก ฯลฯ
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
•• ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในห ้องทีอ
่ าจมีอณ
ุ หภูมท
ิ ี่
จุดเยือกแข็งเกิดขึน
้ ท่อน�้ำทีแ
่ ข็งตัวอาจแตกเนือ
่ งจาก
่ ถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
แรงดัน ความน่าเชือ
อาจด ้อยลงทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ กว่าจุดเยือกแข็ง
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอณ
ุ หภูม ิ
ต�ำ่ กว่าจุดเยือกแข็ง ให ้วางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าไว ้ทีท
่ ี่
อุณหภูมห
ิ ้องสองถึงสามชัว่ โมงก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช ้งาน
•• หากเป็ นไปได ้ ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ ม
ุ หนึง่ ของห ้อง
ทีพ
่ น
ื้ มีความมัน
่ คงมากกว่า
่
•• ใส่จก
ุ ยางเพือ
่ ลดการสัน
ข้อควรระว ัง
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีจ
้ ะต ้องใช ้เพียงเพือ
่ วัตถุประสงค์ใน
ครัวเรือนและไม่ควรน�ำมาใช ้ในการใช ้งานทีม
่ ก
ี าร
เคลือ
่ นไหว
•• หากมีการติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าบนพืน
้ ทีไ่ ม่มน
ั่ คง (เช่น
พืน
้ ไม)้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและ
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เนือ
่ งจากการติดตัง้ บนพืน
้ ทีไ่ ม่มน
ั่ คง
หมายเหตุ
้ ถ ้วยยาง (หมายเลขชิน
้ ส่วน
•• ท่านสามารถซือ
4620ER4002B) ได ้จากศูนย์บริการ LG Electronics
ื่ มต่อทางไฟฟ้า
การเชอ
•• อย่าใช ้สายไฟทีต
่ อ
่ พ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
•• ถอดปลั๊กของเครือ
่ งซักผ ้าออกและปิ ดก๊อกน�้ำทุกครัง้
หลังจากใช ้งานเสร็จแล ้ว
่ มต่อเครือ
•• เชือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเข ้ากับเต ้ารับสายดินให ้
สอดคล ้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ ากระแส
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าต ้องได ้รับการจัดวางให ้เข ้าถึงปลั๊กได ้
ง่าย
•• เต ้ารับจ่ายไฟต ้องอยูภ
่ ายในระยะอย่างน ้อย 1 เมตรจาก
ด ้านใดด ้านหนึง่ ของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ค�ำเตือน
•• ท�ำการซ่อมแซมเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยช่างผู ้ช�ำนาญ
เท่านัน
้ การซ่อมแซมเครือ
่ งซักผ ้าโดยบุคคลทีข
่ าด
ประสบการณ์อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให ้เครือ
่ ง
ซักผ ้าท�ำงานผิดพลาดร ้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
LG Electronics ของท่าน
•• ต ้องเสียบปลั๊กไฟเข ้ากับเต ้ารับทีเ่ หมาะสมซึง่ มีการติด
ตัง้ และต่อสายดินตามระเบียบและข ้อบังคับในท ้องถิน
่
ทัง้ หมด
13
TH
ั าออกจาก
การน�ำเครือ
่ งซกผ้
หีบห่อ
ั าขึน
้ จากแผ่นโฟมรอง
ยกเครือ
่ งซกผ้
เครือ
่ ง
2
ถอดชุดประกอบน็ อตออกด ้วยการแกว่งไปมาเล็ก
น ้อยในขณะทีด
่ งึ ออก
3
ใส่ฝาปิ ดรู
•• หาต�ำแหน่งฝาปิ ดรู b ทีร่ วมอยูใ่ นแพ็คอุปกรณ์
เสริมหรือแนบมาทีด
่ ้านหลัง
* คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นบางรุน
่ เท่านัน
้
หลังจากน� ำกล่องและวัสดุทใี่ ช ้ในการขนส่งออกแล ้ว ให ้
ยกตัวเครือ
่ งซักผ ้าออกจากฐานโฟม
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฐานรองรับ a* ติดออกมากับฐาน
และไม่ยด
ึ อยูก
่ บ
ั ด ้านล่างของเครือ
่ งซักผ ้า
•• หากคุณต ้องวางเครือ
่ งนอนลงเพือ
่ ถอดฐานลังกระดาษ
b ออก ให ้ป้ องกันด ้านข ้างของเครือ
่ งและวางเครือ
่ ง
อย่างระมัดระวังตรงด ้านข ้าง ห ้ามวางเครือ
่ งนอนลงตรง
ด ้านหน ้าหรือด ้านหลัง
ั า
การปร ับระด ับเครือ
่ งซกผ้
ตรวจสอบการปร ับระด ับ
*
การถอดชุดประกอบน็ อต
1
14
เริม
่ จากน็ อตกันสะเทือนด ้านล่าง a, ให ้ขันด ้วย
ประแจเลือ
่ น (มีให ้) เพือ
่ คลายน็ อตกันสะเทือน
ิ
ทัง้ หมด โดยขันทวนเข็มนาฬกา
่
การปรับระดับเครือ
่ งซักผ ้าจะช่วยป้ องกันเสียงและการสัน
สะเทือนทีไ่ ม่ต ้องการ ตรวจสอบว่าเครือ
่ งอยูใ่ นระดับที่
สมบูรณ์แบบหลังจากการติดตัง้
่ เมือ
•• หากเครือ
่ งซักผ ้าสัน
่ มีการผลักแผ่นด ้านบนของ
เครือ
่ งตามแนวทแยงให ้ปรับขาตัง้ อีกครัง้
TH
การปร ับและการตงระด
ั้
ับขา
3
ยึดขาปรับให ้แน่นด ้วยน็ อตล็อค b โดยหมุนทวนเข็ม
ิ
นาฬกาไปที
ด
่ ้านล่างของเครือ
่ ง
4
ตรวจสอบว่าได ้ขันน็ อตล็อคทัง้ หมดทีด
่ ้านล่างของ
เครือ
่ งอย่างถูกต ้องแล ้วหรือไม่
เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้า ควรปรับให ้เครือ
่ งอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม
•• หากไม่ได ้จัดแนวเครือ
่ งและปรับระดับอย่างเหมาะสม
เครือ
่ งอาจเสียหายหรือท�ำงานไม่ถก
ู ต ้อง
1
หมุนขาตัง้ ปรับระดับตามต ้องการหากพืน
้ ไม่เรียบ
้ ส่วนของไม ้ ฯลฯ ไว ้ด ้านใต ้ขา
•• ห ้ามสอดชิน
่ ้านมีความมัน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าขาทัง้ สีด
่ คงและ
ตัง้ อยูบ
่ นพืน
้
หมายเหตุ
•• การจัดวางและปรับระดับเครือ
่ งซักผ ้าอย่างเหมาะสม
จะช่วยให ้มัน
่ ใจได ้ว่าการท�ำงานของเครือ
่ งจะยาวนาน
่ ถือได ้
สม�ำ่ เสมอและเชือ
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าจะต ้องวางอยูใ่ นแนวระนาบ และตัง้ อยู่
ในต�ำแหน่งทีม
่ น
ั่ คง
•• เครือ
่ งจะต ้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมือ
่ ได ้
รับน�้ำหนัก
่
•• ห ้ามให ้ขาของเครือ
่ งเปี ยก มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดการสัน
สะเทือนหรือเสียงรบกวน
2
ตรวจสอบว่าเครือ
่ งซักผ ้าอยูใ่ นระดับทีส
่ มบูรณ์แบบ
โดยใช ้อุปกรณ์วด
ั ระดับ a
้ ผ่นก ันลืน
การใชแ
่
คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นบางรุน
่ เท่านัน
้
หากท่านติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าบนพืน
้ ผิวทีล
่ น
ื่ เครือ
่ งใช ้
่ สะเทือนทีม
ไฟฟ้ าอาจเคลือ
่ นทีเ่ นือ
่ งจากการสัน
่ ากเกิน
ไป การปรับระดับทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องอาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิด
่ หากเกิดกรณีนี้ ติดตัง้ แผ่นกัน
ปกติผา่ นเสียงและการสัน
ลืน
่ ใต ้ขาปรับระดับและปรับระดับ
1
ท�ำความสะอาดพืน
้ เพือ
่ ติดแผ่นกันลืน
่
•• ใช ้ผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดและท�ำความสะอาดสิง่ แปลก
้ ถ ้ายังชืน
้ อยู่ แผ่นกันลืน
ปลอมและความชืน
่ อาจ
ลืน
่
2
ปรับขาปรับระดับเมือ
่ วางเครือ
่ งในบริเวณทีต
่ ด
ิ ตัง้
15
TH
3
ติดแผ่นกันลืน
่ ด ้านทีม
่ ก
ี าว a บนพืน
้
•• การติดตัง้ แผ่นกันลืน
่ ไว ้ใต ้ขาตัง้ ด ้านหน ้าจะท�ำให ้
มีประสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ แต่หากท�ำได ้ยากให ้วาง
ไว ้ใต ้ขาตัง้ ด ้านหลัง
การต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้า
หมายเหตุในการต่อ
•• แรงดันน�้ำต ้องอยูร่ ะหว่าง 100 kPa และ 1,000
kPa (1.0 - 10.0 kgf/cm²) หากแรงดันน�้ำ
มากกว่า 1,000 kPa ควรติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดันน�้ำ
•• ห ้ามขันท่อจ่ายน�้ำเข ้ากับวาล์วทัง้ หมดจนแน่นเกินไป
•• ตรวจสอบสภาพของท่อน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอและเปลีย
่ น
ท่อน�้ำหากจ�ำเป็ น
ี ยางบนท่อจ่ายน�ำ้ เข้า
ตรวจสอบซล
ี ยางสองตัว a ให ้มาพร ้อมกับท่อจ่ายน�้ ำเข ้า ซึง่ จะ
มีซล
ใช ้เพือ
่ ป้ องกันน�้ ำรั่ว ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการต่อกับก๊อก
น�้ ำแน่นเพียงพอ
4
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งปรับตรงระดับ
•• ดันหรือโยกขอบด ้านบนของเครือ
่ งเบา ๆ เพือ
่ ให ้
แน่ใจว่าเครือ
่ งไม่โยก หากเครือ
่ งโยกไปมาให ้
ปรับระดับอีกครัง้
ท�ำการต่อท่อก ับก๊อกน�ำ้
สกรู - ยึดท่อเพือ
่ ต่อก๊อกก ับเกลียว
ขันสกรูข ้อต่อท่อกับแหล่งจ่ายน�้ ำซึง่ มีเกลียวขนาด ¾”
หมายเหตุ
• ก่อนท�าการต่อท่อจ่ายน�้าเข ้ากับก๊อกน�้า ใหเ้ ปิ ดก๊อก
น�้าเพือ
่ ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ดิน ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่
ๆ) ทีอ
่ ยูใ่ นท่อน�้า ปล่อยให ้น�้าไหลลงถังและตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน้�า
16
TH
หมายเหตุ
่ มต่อท่อส่งน�้ ำกับก๊อกน�้ ำ เปิ ดก๊อกน�้ ำเพือ
•• หลังจากเชือ
่
ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ฝุ่ น ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่ ๆ ) ใน
แนวท่อน�้ ำ ปล่อยให ้น�้ ำระบายใส่ถงั และตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน�้ ำ
ั า
ต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้าก ับเครือ
่ งซกผ้
ขันสกรูทอ
่ น�้ ำกับแหล่งจ่ายน�้ ำทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ งซักผ ้า
การติดตงท่
ั้ อระบาย
การติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ ด้วยต ัวยึดข้อ
งอ
ไม่ควรวางท่อระบายน�้ ำสูงจากระดับพืน
้ เกิน 100 ซม. น�้ ำ
ในเครือ
่ งซักผ ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช ้า
•• การยึดท่อระบายอย่างถูกต ้องจะป้ องกันพืน
้ จากความ
เสียหายเนือ
่ งจากการรั่วของน�้ำ
_DN
หมายเหตุ
้ หากน�้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน�้ำ
•• หลังจากต่อท่อเสร็จสิน
ให ้กลับมาท�ำขัน
้ ตอนเดิมซ�้ำอีกครัง้ ใช ้ก๊อกน�้ำแบบ
ธรรมดาทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการจ่ายน�้ำ หากก๊อกน�้ำเป็ นแบบ
สีเ่ หลีย
่ มหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให ้ถอดไกด์เพลตออก
ก่อนทีจ่ ะใส่กอ
๊ กเข ้าไปในอะแดปเตอร์
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อจ่ายน�้ำไม่หก
ั งอหรือติดขัด
• หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝื นใส่กลับเข ้าไปใน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า การท�ำเช่นนีจ
้ ะท�ำให ้เกิดเสียงทีผ
่ ด
ิ ปกติ
•• เมือ
่ ท�ำการติดตัง้ ท่อระบายเข ้ากับอ่างน�้ำ ยึดให ้แน่น
หนาด ้วยสายคล ้อง
17
การใชง้ าน
TH
ภาพรวมการท�ำงาน
ั
การเตรียมการซก
ั า
การใชง้ านเครือ
่ งซกผ้
แผกประเภทการซักเพือ
่ ผลการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ จากนัน
้ เตรียม
การซักตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ ้า
ก่อนการซักครัง้ แรกให ้เลือกโปรแกรมการ
ซัก Normal และใส่น�้ำยาซักผ ้าปริมาณครึง่ เดียว เปิ ดให ้
เครือ
่ งท�ำงานโดยไม่ใส่ผ ้า วิธน
ี จ
ี้ ะช่วยขจัดสิง่ ตกค ้างและ
น�้ ำจากถังซักทีอ
่ าจตกค ้างระหว่างการผลิต
1
้ ผ ้าใส่ถงั ซัก
แยกผ ้าและเอาเสือ
•• แยกซักตามชนิดของผ ้า ความสกปรก สี และ
ขนาดผ ้าตามต ้องการ เปิ ดฝาและใส่ผ ้าลงใน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
2
เติมน�้ ำยาซักผ ้าหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
•• ใส่น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสมในลิน
้ ชักจ่าย
น�้ ำยาซักผ ้า หากต ้องการ เพิม
่ น�้ ำยาฟอกขาวหรือ
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มในช่องทีเ่ หมาะสมในอุปกรณ์จา่ ย
น�้ ำยา
3
เปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
4
เลือกรอบซักทีต
่ ้องการ
•• กดปุ่ มรอบซักซ�ำ้ หลาย ๆ ครัง้ หรือหมุนลูกบิดตัว
เลือกรอบซักจนได ้รอบซักทีต
่ ้องการ
•• คราวนีเ้ ลือกอุณหภูมก
ิ ารซักและความเร็วในการ
ปั่ น อ่านฉลากการดูแลรักษาผ ้าของท่านอย่าง
ละเอียด
5
เริม
่ ต ้นโปรแกรม
•• กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ รอบซัก เครือ
่ งซักผ ้า
้ ๆ เพือ
จะปั่ นโดยไม่ใช ้น�้ ำเป็ นเวลาสัน
่ วัดน�้ ำ
หนักผ ้า หากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15
นาที เครือ
่ งซักผ ้าจะดับและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะ
หายไป
6
้ สุดโปรแกรม
สิน
•• เมือ
่ รอบซักเสร็จแล ้ว จะมีเสียงเพลงดังขึน
้ ให ้
น� ำผ ้าของท่านออกจากเครือ
่ งทันทีเพือ
่ ลดรอย
ยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะน� ำ
้ เล็ก ๆ ติดอยูใ่ นขอบ
ผ ้าออกเพือ
่ ดูวา่ อาจมีของชิน
ยาง
18
ื้ ผ้า
การแยกประเภทเสอ
้ ผ ้าของ
•• เพือ
่ ผลลัพธ์การซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ แยกประเภทเสือ
คุณตามฉลากการดูแลรักษาทีร่ ะบุประเภทของเนือ
้ ผ ้า
และอุณหภูมส
ิ �ำหรับการซัก ปรับความเร็ วการปั่ นซักผ ้า
้ ผ ้าตามระดับ
•• ความสกปรก (มาก, ปกติ, น ้อย): แยกเสือ
้ ทีม
ความสกปรก หากเป็ นไปได ้อย่าซักชิน
่ รี ะดับความ
้ ทีส
สกปรกมากกับชิน
่ กปรกน ้อย ๆ
้ ผ ้าสีเข ้มหรือสีย ้อม
•• สี (สีขาว สีออ
่ น สีเข ้ม): แยกซักเสือ
้ ผ ้าสีย ้อมกับ
ออกจากผ ้าขาวหรือสีออ
่ น การผสมเสือ
้ ผ ้าสีออ
้ ผ ้าสีออ
เสือ
่ นอาจส่งผลให ้สีย ้อมตกหรือเสือ
่ นมี
สีเปลีย
่ นไป
•• ผ ้าส�ำลี (ผ ้าทีม
่ ข
ี ย
ุ ผ ้าทีจ่ บ
ั ขุย): แยกซักผ ้าทีม
่ ข
ี ย
ุ ออก
จากผ ้าทีจ่ บ
ั ขุย ผ ้าทีม
่ ข
ี ย
ุ สามารถท�ำให ้เกิดขุยจ�ำนวน
มาก และเกิดขุยขึน
้ บนผ ้าทีจ่ บ
ั ขุย
TH
้ ผ้า
ตรวจสอบฉลากการดูแลร ักษาเนือ
้ ผ ้าของ
ฉลากนีจ
้ ะบอกคุณเกีย
่ วกับส่วนผสมใยผ ้าของเสือ
คุณและควรท�ำการซักอย่างไร
ั
สญล
ักษณ์บนฉลากการดูแลร ักษาผ้า
ั
สญล
ักษณ์
ั / ชนิดของผ้า
การซก
•• การซักปกติ
•• ผ ้าฝ้ าย, ผ ้าผสม
•• Easy Care (ผ ้าทีไ่ ม่ต ้องรีด)
•• ผ ้าใยสังเคราะห์, ผ ้าผสม
้ ชัน
้ ใน) ในตาข่ายซักผ ้า
•• ซักผ ้าทีบ
่ อบบาง (ถุงน่อง, เสือ
•• ควรรูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพือ
่ ให ้
้ อืน
แน่ใจว่าผ ้าเหล่านีจ
้ ะไม่เกีย่ วเข ้ากับผ ้าชิน
่
•• ควรท�ำความสะอาดสิง่ สกปรกและคราบเปื้ อนล่วงหน ้า
ด ้วยการแช่สงิ่ สกปรกและคราบเปื้ อนด ้วยผงซักฟอกที่
ละลายแล ้ว และแปรงเพือ
่ ขจัดสิง่ สกปรกออก
•• ตรวจสอบในพับของยางกันรั่ว (สีเทา) และเอาสิง่ ของ
้ เล็ก ๆ ออก
ชิน
ข้อควรระว ัง
•• ตรวจสอบว่ามีผ ้าติดระหว่างประตูและขอบยางหรือไม่
มิฉะนัน
้ ผ ้าอาจเสียหายขณะซัก
•• การซักผ ้าบอบบางเป็ นพิเศษ
•• ผ ้าบอบบาง
•• ซักด ้วยมือเท่านัน
้
•• ผ ้าขนสัตว์, ผ ้าไหม
•• อย่าซัก
หมายเหตุ
•• น�ำสิง่ ของออกจากซีลยางประตูเพือ
่ ป้ องกันความเสีย
หายของผ ้าและขอบยางประตู
•• เครือ
่ งหมายขีดล่างใต ้สัญลักษณ์ให ้ข ้อมูลท่านเกีย่ วกับ
ชนิดของผ ้า และค่าเผือ
่ สูงสุดของความเค ้นเชิงกล
ตรวจสอบผ้าก่อนใสเ่ ข้าเครือ
่ ง
้ ใหญ่และเล็กในการซักหนึง่ ครัง้ นัน
•• การรวมผ ้าชิน
้ ใหใส่
้
้ ใหญ่เข ้าไปก่อน ปริมาณผ ้าชิน
้ ใหญ่ไม่ควรเกิน
ผ ้าชิน
ครึง่ หนึง่ ของการซักครัง้ นัน
้
้ เล็กเพียงชิน
้ เดียว ควรเพิม
•• ห ้ามซักผ ้าชิน
่ ผ ้าทีค
่ ล ้าย
้ เพือ
กันลงไปอีก 1-2 ชิน
่ ป้ องกันการซักทีไ่ ม่สมดุล
•• ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งิ่ ของในกระเป๋ าทัง้ หมด สิง่ ของต่าง
ๆ เช่น ตะปู กิ๊ บติดผม ไม ้ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และ
กุญแจ ท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อทัง้ เครือ
่ งซักผ ้าและ
้ ผ ้าของท่านได ้
เสือ
19
TH
ั าและน�ำ้ ยา
่ �ำ้ ยาซกผ้
การใสน
ปร ับผ้านุม
่
ั า
ปริมาณน�ำ้ ยาซกผ้
•• ควรใช ้น�้ำยาซักผ ้าตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิตน�้ำยาซัก
ผ ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ ้า และ
อุณหภูมใิ นการซัก
•• ให ้ลดปริมาณผงซักฟอกลง หากมีฟองมากเกินไป
•• การใช ้น�้ำยาซักผ ้ามากเกินไปจะท�ำให ้เกิดฟองมากเกิน
ไปและส่งผลให ้เกิดการซักทีไ่ ม่ด ี
•• เมือ
่ ท่านต ้องการใช ้น�้ำยาซักผ ้า ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำ
แนะน�ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ำยาซักผ ้านัน
้ ๆ
•• ท่านสามารถเทน�้ำยาซักผ ้าลงในลิน
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าหลัก
ไดโดยตรงหากท่
้
านจะเริม
่ ต ้นรอบซักแบบทันที
•• ห ้ามใช ้น�้ำยาซักผ ้าหากท่านก�ำลังใช ้
ั Delay Wash หรือหากท่านได ้เลือกตัว
ฟั งก์ชน
เลือก * Pre Wash เนือ
่ งจากน�้ำยาอาจจับตัวเป็ นก ้อน
•• อาจต ้องปรับปริมาณการใช ้น�้ำยาซักผ ้าให ้เหมาะสม
กับอุณหภูมข
ิ องน�้ำ ความกระด ้างของน�้ำ ปริมาณและ
้ ผ ้าทีต
ระดับความสกปรกของเสือ
่ ้องการซัก เพือ
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ควรหลีกเลีย
่ งการท�ำให ้เกิดฟองมาก
เกินไป
้ ผ ้าก่อนเลือกน�้ำยาซักผ ้าและอุณหภูม ิ
•• ดูทป
ี่ ้ ายของเสือ
ของน�้ำ
•• ใช ้น�้ำยาซักผ ้าทีเ่ หมาะสมกับผ ้าแต่ละชนิดเท่านัน
้ :
−− น�้ ำยาซักผ ้ามักถูกออกแบบมาเพือ
่ การซักผ ้าแบบ
พิเศษ เช่น ผ ้าสี ผ ้าขนสัตว์ ผ ้าบอบบาง หรือผ ้า
สีเข ้ม
−− ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะส�ำหรับผ ้าทุกชนิด
−− เพือ
่ ผลการซักทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้ ส�ำหรับผ ้าสีขาวและสีออ
่ น
ให ้ใช ้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
−− น�้ ำยาซักผ ้าจะถูกจ่ายออกมาตามช่องจ่ายเมือ
่ เริม
่
ต ้นรอบการซัก
หมายเหตุ
•• อย่าปล่อยให ้น�้ำยาซักผ ้าแข็งตัว การกระท�ำดังกล่าว
่ ารอุดตัน ประสิทธิภาพการล ้างน�้ำทีไ่ ม่ด ี
อาจน�ำไปสูก
และกลิน
่ เหม็น
•• ปริมาณซักเต็ม: ตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิต
•• ปริมาณทีใ่ ส่: ¾ ของปริมาณปกติ
•• ปริมาณขัน
้ ต�ำ่ : ½ ของปริมาณเต็ม
20
ั า
่ �ำ้ ยาซกผ้
การใสน
•• น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับการซัก a หลักเท่านัน
้ ~J
•• น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับการซักเตรียม b และการซัก
หลัก a ~ d # J
หมายเหตุ
•• ใช ้น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม หากใช ้น�้ำยาซัก
ผ ้า สารฟอกขาว หรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มมากเกินไปอาจ
ท�ำให ้เกิดการล ้น
•• เมือ
่ เลือก * Pre Wash ให ้แบ่งปริมาณออกเป็ น ⅓
เพือ
่ การซักเตรียมและ ⅔ ส�ำหรับการซักหลัก
TH
ั
่ งซกฟอกแบบเม็
การใสผ
ด
ผงซักฟอกแบบเม็ดยังคงมีใช ้ส�ำหรับซักผ ้า
1
เปิ ดประตูและใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก
หมายเหตุ
•• การเทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มมากเกินขีดการเติมสูงสุด อาจ
้ ผ ้า
ท�ำให ้เกิดการจ่ายน�้ำยาก่อนเวลา ซึง่ อาจท�ำให ้เสือ
เกิดคราบ
•• ห ้ามเทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มลงบนผ ้าโดยตรง ซึง่ อาจท�ำให ้
เกิดคราบบนผ ้า
การเติมสารแก้น�ำ้ กระด้าง
สามารถใช ้น�้ ำยาปรับสภาพน�้ ำ เช่น น�้ ำยาขจัดหินปูน เพือ
่
ลดการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ รี ะดับความกระด ้างของ
น�้ ำสูง
•• ขัน
้ ตอนแรกใหใส่
้ น�้ำยาซักผ ้าก่อน จากนัน
้ จึงใส่น�้ำยา
ปรับความกระด ้างน�้ำ ใช ้ในปริมาณทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์
2
ใส่ผ ้าทีจ่ ะซักในถังซักและปิ ดฝา
หมายเหตุ
•• ห ้ามใส่ผงซักฟอกลงแบบเม็ดในลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้า
่ �ำ้ ยาปร ับผ้านุม
ใสน
่
•• ใหใส่
้ น�้ำยาปรับผ ้านุ่มขึน
้ ถึงขีดการเติมสูงสุด
•• ปิ ดลิน
้ ชักจ่ายน�้ำยาเบา ๆ
•• อย่าทิง้ น�้ำยาปรับผ ้านุ่มไวในลิ
้ น
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าเป็ นเวลา
นานเกินกว่า 2 วัน น�้ำยาปรับผ ้านุ่มอาจแข็งตัว
•• น�้ำยาปรับผ ้านุ่มจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัต ิในโปรแกรมการ
ล ้างน�้ำสุดท ้าย
•• อย่าเปิ ดลิน
้ ชักในขณะทีก
่ ำ� ลังจ่ายน�้ำ
•• ห ้ามใช ้สารท�ำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ)
21
TH
แผงควบคุม
คุณล ักษณะเฉพาะของแผงควบคุม
a
ปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
b
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
ลูกบิดโปรแกรม
c
•• โปรแกรมสามารถเลือกใช ้ได ้โดยขึน
้ กับประเภทของผ ้า
•• ไฟจะสว่างขึน
้ เพือ
่ แสดงโปรแกรมทีถ
่ ก
ู เลือก
ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
d
•• กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ หรือพักรอบการซัก
•• กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ หยุดรอบการซักชัว่ คราว
ั างๆ
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชนต่
e
ั เพือ
•• คุณสามารถใช ้ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
่ ปรับแต่งโปรแกรม
ั พิเศษ ให ้กดปุ่ มทีเ่ กีย
•• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ วข ้องค ้างไว ้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องจะสว่างขึน
้ บนจอแส
ดงผล
ั
ั Remote Start (การเริม
•• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ ทางไกล) ให ้ดูท ี่ ฟังก์ชนสมาร์
ท
•• วิธน
ี ช
ี้ ว่ ยให ้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิม
่ เติมและไฟจะสว่างขึน
้ เมือ
่ ถูกเลือก
จอแสดงผล
•• จอแสดงผลจะแสดงการตัง้ ค่า เวลาทีเ่ หลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข ้อความสถานะ เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง การตัง้ ค่าเริม
่
ต ้นบนหน ้าจอจะสว่างขึน
้
−− 18:88: เมือ
่ เลือกโปรแกรมแล ้ว เวลาเริม
่ ต ้นของโปรแกรมนัน
้ จะปรากฏขึน
้ ซึง่ เวลาเริม
่ ต ้นสามารถเปลีย
่ นแปลง
ได ้ตามตัวเลือกทีเ่ ลือก
−− H : เมือ
่ ไอคอนนีส
้ ว่างขึน
้ จะไม่สามารถเปิ ดประตูได ้
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ ้าน
−− f : ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้ เมือ
่ เครือ
่ งซักผ ้าเชือ
22
TH
ตารางโปรแกรม
ั
โปรแกรมการซก
โปรแกรม
Cotton (ผ้าฝ้าย)
ค�ำอธิบาย
ซักผ ้าด ้วยการผสมผสานการหมุนถังซักแบบต่าง ๆ
้ เชิต
้ กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ ้าฝ้ ายสกปรกเล็กน ้อย (ชุดชัน
้
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าสี (เสือ
ใน)
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
การก�ำหนด
อัตรา
40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)
ความจุผา้ สูงสุด
ค�ำอธิบาย
ซักผ ้าโดยใช ้พลังงานน ้อยกว่าโปรแกรม ผ ้าฝ้ าย
้ เชิต
้ กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ ้าฝ้ ายสกปรกเล็กน ้อย (ชุดชัน
้
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าสี (เสือ
ใน)
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
โปรแกรม
Mix (ผ้าทว่ ั ไป)
ค�ำอธิบาย
ช่วยให ้ซักผ ้าหลายชนิดพร ้อมกันได ้
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าหลายชนิดยกเว ้นผ ้าแบบพิเศษ (ผ ้าไหม/ผ ้าทีบ
่ อบบาง ชุดกีฬา ผ ้าสีเข ้ม ผ ้า
ขนสัตว์ ชุดเครือ
่ งนอน/ผ ้าม่าน)
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
การก�ำหนด
อัตรา
3 กก.
40 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Easy Care (ผ้าทีไ่ ม่ตอ
้ งรีด)
ค�ำอธิบาย
้ เชิต
้ ล�ำลองทีไ่ ม่จ�ำเป็ นต ้องรีดหลังการซัก
เหมาะส�ำหรับเสือ
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าโพลีอะไมด์ อะคริลค
ิ โพลีเอสเตอร์
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
40 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Duvet (ชุดเครือ
่ งนอน)
ความจุผา้ สูงสุด
ค�ำอธิบาย
เหมาะส�ำหรับผ ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ ้าคลุมเตียง หมอน ผ ้าคลุมโซฟา ฯลฯ
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าปูทน
ี่ อนผ ้าฝ้ าย ยกเว ้นผ ้าชนิดพิเศษ (ผ ้าบอบบาง ผ ้าขนสัตว์ ผ ้าไหม ฯลฯ )
ทีม
่ ไี ส ้ เช่น ผ ้านวม หมอน ผ ้าห่ม ผ ้าคลุมโซฟาทีม
่ ไี ส ้น�้ำหนักเบา
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
23
TH
โปรแกรม
Allergy Care
(ลดการเกิดภูมแ
ิ พ้)
ความจุผา้ สูงสุด
ค�ำอธิบาย
ลดสารก่อภูมแ
ิ พ ้ เช่น ไรฝุ่ น เกสรดอกไม ้ และขนสัตว์
้ ใน ปลอกหมอน ผ ้าปูทน
้ ผ ้าเด็ก
•• ใช ้ส�ำหรับฝ้ าย ชุดชัน
ี่ อน เสือ
3 กก.
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Baby Steam Care
้ ผ้าเด็กด้วยไอน�ำ้ ร้อน)
ั อ
(ซกเสื
ค�ำอธิบาย
้ ผ ้าด ้วยการเคลือ
ซักเสือ
่ นไหวทีอ
่ อ
่ นโยนโดยใช ้ไอน�้ ำ
้ ผ ้าเด็กอ่อนทีเ่ ปื้ อนเล็กน ้อย
•• ใช ้ส�ำหรับซักเสือ
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
4 กก.
60 °C
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Sports wear (ชุดกีฬา)
ค�ำอธิบาย
้ ผ ้ากีฬา เช่น เสือ
้ ผ ้าจ๊อกกิง้ และชุดส�ำหรับวิง่
เหมาะส�ำหรับเสือ
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้า Coolmax, gore-tex, ผ ้าฟรีซ และ ผ ้า sympatex
ความจุผา้ สูงสุด
2 กก.
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Gentle care (ถนอมผ้า)
ค�ำอธิบาย
้ ผ ้าทีซ
ั เครือ
้ ใน ชุดเดรส ฯลฯ (ใช ้
ส�ำหรับเสือ
่ ก
่ งและซักมือได ้อย่างเช่นผ ้าขนสัตว์ ชุดชัน
ั เครือ
น�้ ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ทซ
ี่ ก
่ งได ้)
้ ผ ้าทีซ
ั ด ้วยมือ ผ ้าทีบ
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ เสือ
่ ก
่ อบบางและเสียหายได ้ง่าย
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
1,5 กก,
20 °C (เย็นไปจนถึง 30 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Stain Care (ผ้าสกปรกมาก)
ค�ำอธิบาย
ซักคราบเปื้ อนได ้หลายประเภท เช่น ไวน์ น�้ ำผลไม ้ สิง่ สกปรก ฯลฯ (อุณหภูมข
ิ องน�้ ำจะเพิม
่
ขึน
้ ทีละขัน
้ ตอนส�ำหรับการซักคราบเปื้ อนต่าง ๆ )
•• ผ ้าผสมผ ้าฝ้ าย ไม่มผ
ี ้าทีบ
่ อบบาง
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
3 กก.
40 °C (30 °C ถึง 60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
ั วน 30 นาที)
Quick 30 (ซกด่
ค�ำอธิบาย
ให ้เวลาในการซักทีร่ วดเร็วส�ำหรับผ ้าทีม
่ ป
ี ริมาณน ้อยและเปื้ อนเล็กน ้อย
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าสีทส
ี่ กปรกเล็กน ้อย
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
24
ความจุผา้ สูงสุด
20 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)
2 กก.
TH
โปรแกรม
Direct Wear
้ ))
(พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชิน
ค�ำอธิบาย
้ เชิต
้ เปื้ อนเล็ก
ให ้การซักไปจนถึงการอบแห ้งภายใน 80 นาทีในโปรแกรมเดียวกันส�ำหรับเสือ
น ้อย 1-3 ตัว
้ เชิต
้ หรือเสือ
้ สตรีทท
•• ใช ้ส�ำหรับเสือ
ี่ �ำจากผ ้าฝ้ ายผสมหรือผ ้าโพลีเอสเตอร์ผสม
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
3 รายการ
20 °C
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Wash+Dry (5kg)
ั + อบแห้ง (5kg))
(ซก
ค�ำอธิบาย
มีกระบวนการดุก
๊ ดิ๊ กของการซักผ ้าและการอบแห ้งในโปรแกรมเดียวกัน.
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าปริมาณล็กน ้อยทีส
่ ามารถท�ำให ้แห ้งได ้
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความจุผา้ สูงสุด
5 กก.
40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
โปรแกรม
Download Cycle
ั
(ดาวน์โหลดโปรแกรมซก)
ความจุผา้ สูงสุด
ค�ำอธิบาย
ส�ำหรับโปรแกรมซักทีด
่ าวน์โหลดได ้ หากคุณไม่ได ้ดาวน์โหลดโปรแกรมซักใด ๆ ค่าเริม
่ ต ้น
จะเป็ น Rinse+Spin
-
ทีเ่ หมาะสมอุณหภูม ิ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
หมายเหตุ
•• เลือกอุณหภูมก
ิ ารซักทีเ่ หมาะสมและความเร็ วในการปั่ นส�ำหรับโปรแกรมทีต
่ ้องการ
•• เมือ
่ ซักผ ้า ให ้อ่านฉลากการดูแลรักษาผ ้าของท่านอย่างละเอียดเสมอ
•• ความเร็ วการปั่ นสูงสุดทีแ
่ ท ้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุ่น โปรแกรม และสภาพความจุ
25
TH
โปรแกรมการอบ
โปรแกรม
Normal %
ค�ำอธิบาย
ลดเวลาในการอบแห ้งและการใช ้พลังงานในระหว่างรอบการอบแห ้งส�ำหรับผ ้าฝ้ าย
้ ยืด
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าฝ้ ายหรือผ ้าลินน
ิ เช่น ผ ้าเช็ดตัวผ ้าฝ้ าย เสือ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
โปรแกรม
Normal Eco (
ค�ำอธิบาย
เหมาะส�ำหรับโปรแกรมพลังการอบแห ้ง
้ ยืด
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าฝ้ ายหรือผ ้าลินน
ิ เช่น ผ ้าเช็ดตัวผ ้าฝ้ าย เสือ
ความเร็วการปั่นสูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
โปรแกรม
Low Temp. *
ค�ำอธิบาย
้ ผ ้า
เหมาะส�ำหรับการอบแห ้งทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ เพือ
่ ลดความเสียหายของเสือ
•• ใช ้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอทีด
่ แ
ู ลรักษาง่าย ผ ้าใยสังเคราะห์
ความเร็วการปั่นสูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
โปรแกรม
Iron -
ค�ำอธิบาย
้ ให ้แห ้งได ้อย่างง่ายดาย
เหมาะส�ำหรับการรีดผ ้าทีอ
่ ยูใ่ นสภาพชืน
•• ใช ้ส�ำหรับผ ้าฝ้ ายหรือผ ้าลินน
ิ ทีพ
่ ร ้อมส�ำหรับการรีดในช่วงท ้ายของโปรแกรม
ความเร็วการปั่นสูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
โปรแกรม
ค�ำอธิบาย
ความเร็วการปั่นสูงสุด
หมายเหตุ
เวลาอบแห้ง
30 นาที
เวลาอบแห้ง
60 นาที
เวลาอบแห้ง
90 นาที
เวลาอบแห้ง
120 นาที
เวลาอบแห้ง
150 นาที
คุณสามารถเปลีย
่ นเวลาในการอบแห ้งได ้ตามปริมาณผ ้าสูงสุด
0.5 กก.
1,5 กก,
2.5 กก.
3 กก.
4 กก.
•• เลือกความเร็ วในการปั่ นสูงสุดทีเ่ ลือกได ้ของโปรแกรมการซักเพือ
่ รับประกันผลลัพธ์ของการอบแห ้ง
•• เมือ
่ ปริมาณของผ ้าทีจ่ ะซักและอบแห ้งในโปรแกรมเดียวไม่เกินน�้ำหนักสูงสุดทีอ
่ นุญาตส�ำหรับโปรแกรมการอบแห ้ง
แนะน�ำให ้ท�ำการซักและอบแห ้งแบบต่อเนือ
่ งเพียงครัง้ เดียว
ั
•• ผลการทดสอบขึน
้ อยูก
่ บ
ั แรงดันน�้ำ ความกระด ้างของน�้ำ อุณหภูมข
ิ องน�้ำ อุณหภูมห
ิ ้อง ชนิดและปริมาณของผ ้าทีซ
่ ก
่ ทีเ่ ลือกเพิม
ชนิดและปริมาณของผงซักฟอก และความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟหลัก และออปชัน
่ เติม
•• แนะน�ำใหใช
้ ้น�้ำยาซักผ ้าทีเ่ ป็ นกลาง
•• อุณหภูมก
ิ ารซักจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมข
ิ องโปรแกรมการซักทีร่ ะบุในตาราง
26
TH
ต ัวเลือกเพิม
่ เติม
* Pre Wash Rinse+ (ล้าง+) Crease care
Delay End
(ตงเวลาล่
ั้
วง
หน้า)
โปรแกรม
Dry (อบแห้ง)
Cotton (ผ้าฝ้าย)
#
#
#
#
#
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)
#
#
#
#
#
Mix (ผ้าทว่ ั ไป)
#
#
#
#
#
Easy Care
(ผ้าทีไ่ ม่ตอ
้ งรีด)
#
#
#
#
#
#
#
#
Duvet (ชุดเครือ
่ งนอน)
Allergy Care
(ลดการเกิดภูมแ
ิ พ้)
#
#
#
#
Baby Steam Care
้ ผ้าเด็กด้วยไอ
ั อ
(ซกเสื
น�ำ้ ร้อน)
#
#
#
#
Sports wear
(ชุดกีฬา)
#
#
#
Gentle care
(ถนอมผ้า)
#
#
#
Stain Care
(ผ้าสกปรกมาก)
#
#*
#
#
#
Quick 30
ั วน 30 นาที)
(ซกด่
#
#
#
#
#
Direct Wear
(พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน
้ ))
3 ชิน
#
Wash+Dry (5kg)
ั + อบแห้ง (5kg))
(ซก
#
#
#
Download Cycle
(ดาวน์โหลดโปรแกรม
ั
ซก)
#
#*
#
#
#
#
* ตัวเลือกนีจ
้ ะถูกแทรกโดยอัตโนมัตใิ นโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได ้
** ตัวเลือกนีจ
้ ะถูกแทรกโดยอัตโนมัตใิ นโปรแกรมและสามารถยกเลิกการเลือกได ้
27
TH
ั
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชน
ต่างๆ
ั เพือ
คุณสามารถใช ้ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
่ ปรับแต่ง
โปรแกรม
Dry (อบแห้ง) %
้ ผ ้าส่วนใหญ่
ใช ้โปรแกรมอัตโนมัตข
ิ องคุณเพือ
่ อบแห ้งเสือ
เซ็นเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์วด
ั อุณหภูมข
ิ องช่องระบายเพือ
่
เพิม
่ หรือลดอุณหภูมส
ิ �ำหรับเวลาในการท�ำปฏิกริ ย
ิ าทีเ่ ร็ว
ขึน
้ และการควบคุมอุณหภูมท
ิ รี่ ัดกุมขึน
้
•• ต ้องเปิ ดก๊อกน�้ำเย็นไวในขณะท�
้
ำการอบแห ้ง
•• สามารถเลือกขัน
้ ตอนอัตโนมัตข
ิ องเครือ
่ งซักผ ้านีต
้ งั ้ แต่
การซักไปจนถึงการอบแห ้งได ้อย่างง่ายดาย
•• ในการอบแห ้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าผ ้า
ทัง้ หมดมีวส
ั ดุและความหนาทีใ่ กล ้เคียงกัน
•• อย่าสร ้างภาระหนักให ้เครือ
่ งซักผ ้ามากเกินไปโดยการ
ยัดสิง่ ของจ�ำนวนมากเกินไปใส่ในถังซัก ของทัง้ หมดจะ
ต ้องสามารถขยับพลิกไปมาไดโดยอิ
้
สระ
้ ผ ้าออกก่อนทีเ่ ครือ
•• หากคุณเปิ ดฝาเครือ
่ งและน� ำเสือ
่ ง
ซักผ ้าจะสิน้ สุดโปรแกรมการซักพึงจ�ำว่าให ้กดปุ่ มเริม
่ /พ ัก
•• คุณสามารถเลือก: Normal-Time (30-60-120)Iron-Low Temp.-Normal Eco โดยการกดปุ่ ม
อบแห ้ง
•• โปรแกรมการอบแห ้งอาจใช ้เวลานานสูงสุดถึง 7 ชัว่ โมง
•• เวลาในการอบแห ้งเหล่านีม
้ ไี ว ้แนวทางเพือ
่ ช่วยคุณตัง้
ค่าเครือ
่ งซักผ ้าของคุณส�ำหรับการอบแห ้งแบบก�ำหนด
เอง
้ สุดการอบแห ้ง สัญลักษณ์ 'Cd' จะปรากฏ
•• หลังจากสิน
ขึน
้ 'Cd' หมายถึงรอยพับลดลง โปรแกรมการอบแห ้ง
้ แล ้ว กดปุ่ มใด ๆ แล ้วน�ำเสือ
้ ผ ้าออกจากเครือ
เสร็จสิน
่ ง
้ สุดลงหลัง
หากคุณไม่กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก โปรแกรมจะสิน
จากนัน
้ ประมาณ 4 ชัว่ โมง
ั
ของทีท
่ ำ
� ด้วยขนสตว์
อย่าพับและอบแห ้งของทีท
่ �ำด ้วยขนสัตว์ จับกางให ้ได ้รูป
ตามปกติและอบแห ้ง
28
ว ัสดุทอและถ ัก
วัสดุทอและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับทีแ
่ ตกต่างกัน
ไป ขึน
้ กับคุณภาพ
กางวัสดุเหล่านีอ
้ อกทันทีหลังการอบแห ้งเสมอ
ั
ผ้าก ันย ับและผ้าใยสงเคราะห์
้ ผ ้าในเครือ
อย่าใส่เสือ
่ งซักผ ้ามากเกินไป
น� ำของทีเ่ ป็ นผ ้ากันยับออกให ้เร็วทีส
่ ด
ุ หลังจากเครือ
่ งซัก
ผ ้าหยุดท�ำงานเพือ
่ ลดรอยยับ
้ ผ้าเด็กและชุดคลุมนอน
เสือ
ให ้ตรวจสอบจากค�ำแนะน� ำของผู ้ผลิตเสมอ
ยางและพลาสติก
อย่าอบแห ้งของใดๆ ทีท
่ �ำจากหรือมีสว่ นประกอบของยาง
หรือพลาสติก เช่น:
•• ผ ้ากันเปื้ อน ผ ้ากันเปื้ อนเด็ก ทีค
่ ลุมเก ้าอี้
•• ผ ้าม่านและผ ้าปูโต๊ะ
•• พรมหน ้าห ้องน�้ำ
้ ใยแก้ว
เสน
อย่าน� ำสิง่ ของทีเ่ ป็ นใยแก ้วมาอบแห ้งในเครือ
่ งของท่าน
้ ผ ้าของท่าน
เศษแก ้วทีต
่ กค ้างในเครือ
่ งอาจติดกับเสือ
และท�ำให ้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
หมายเหตุ
•• เมือ
่ ท่านปิ ดรอบการอบแห ้งของเครือ
่ ง มอเตอร์พด
ั ลม
อบแห ้งจะท�ำงานต่อไปได ้ 60 วินาทีเพือ
่ รักษาเครือ
่ ง
้ ผ ้าออกจากเครือ
•• โปรดระมัดระวังขณะน�ำเสือ
่ งเนือ
่ งจาก
้ ผ ้าหรือเครือ
เสือ
่ งอาจร ้อน
•• ระยะเวลาการอบแห ้งทีป
่ ระเมินไว ้จะแตกต่างจากระยะ
เวลาการอบแห ้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัต ิ ขนาดของ
ผ ้า น�้ำหนักของผ ้า และความแห ้งทีเ่ ลือกจะมีผลกับ
ระยะเวลาการอบแห ้ง
•• เมือ
่ คุณเลือการอบแห ้งเท่านัน
้ การปั่ นจะท�ำงาน
อัตโนมัตเิ พือ
่ ประสิทธิภาพด ้านพลังงาน
TH
ค�ำแนะน�ำเวลาในการอบแห้ง
•• สามารถเลือกเวลาการอบแห ้งไดโดยการกดปุ่
้
มDry
•• โปรแกรมการอบแห ้งอาจใช ้เวลานานสูงสุดถึง 7 ชัว่ โมง
•• เวลาในการอบแห ้งเหล่านีม
้ ไี ว ้แนวทางเพือ
่ ช่วยคุณตัง้
ค่าเครือ
่ งซักผ ้าของคุณส�ำหรับการอบแห ้งแบบก�ำหนด
เอง
หมายเหตุ
•• ระยะเวลาการอบแห ้งทีป
่ ระเมินไว ้อาจแตกต่างจากเวลา
การอบแห ้งทีเ่ กิดขึน
้ จริงในระหว่างโปรแกรมอัตโนมัต ิ
ประเภทของผ ้า ขนาดของผ ้าทีใ่ ส่ในเครือ
่ ง และการอบ
แห ้งทีเ่ ลือกจะส่งผลต่อเวลาในการอบแห ้ง
•• เมือ
่ คุณเลือการอบแห ้งเท่านัน
้ การปั่ นจะท�ำงาน
อัตโนมัตเิ พือ
่ ประสิทธิภาพด ้านพลังงาน
Dry Only
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ การปั่ นแห ้งเท่านัน
้
Rinse (ล้าง)
Rinse+ (ล้าง+)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปิ ด/ปิ ดการล ้าง
Crease care หากคุณต ้องการป้ องกันรอยยับ ขอแนะน� ำให ้ใช ้
โปรแกรม Crease care
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Crease care เป็ นเวลาสามวินาที
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ อย่าหมุนปุ่ ม โปรแกรม
Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า)
2
กดปุ่ ม Dry (อบแห้ง) เพือ
่ ใช ้ตัวเลือกนี้
3
ั นีเ้ พือ
ท่านสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ให ้เครือ
่ งเริม
่ โดย
้ หลังจากช่วงเวลาทีก
อัตโนมัตแ
ิ ละเสร็จสิน
่ �ำหนด
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า) เพือ
่ ตัง้
เวลาตามต ้องการ
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
หมายเหตุ
•• หากต ้องการท�ำให ้แห ้งโดยการปั่ นอย่างเดียว กรุณา
กดปุ่ ม Spin (ปั่นหมาด)
•• อย่าใส่ผงซักฟอกและน�้ำยาปรับผ ้านุ่ม
* Pre Wash d
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าทีส
่ กปรกมาก
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม * Pre Wash ค ้างไว ้ 3 วินาที
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
หมายเหตุ
้ สุดโปแกรม ไม่ใช่เริม
•• เวลาหน่วงคือเวลาในการสิน
่ ต ้น
เวลาในการท�ำงานจริงอาจต่างไปเนือ
่ งจากอุณหภูมข
ิ อง
น�้ำ ปริมาณการซักและปั จจัยอืน
่ ๆ
ั ให ้กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดเครือ
•• เพือ
่ ยกเลิกฟั งก์ชน
่ ง
ั นี้
•• หลีกเลีย
่ งการใช ้น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับฟั งก์ชน
29
TH
Add Item (เพิม
่ รายการ) s
การคลายล็อคแผงควบคุม
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เพิม
่ หรือน� ำผ ้าออกหลังจากเริม
่ โปรแกรม
การซักไปแล ้ว
1
เปิ ดเครือ
่ ง
1
กดปุ่ ม Add Item (เพิม
่ รายการ) เมือ
่ ไฟ LED
สว่าง
2
กดปุ่ ม Delay End และ Add Item ค ้างไว ้ 3 วินาที
ั นี้
เพือ
่ ยกเลิกฟั งก์ชน
2
เปิ ดประตูหลังจากเครือ
่ งท�ำการปลดล็อคเอง
3
้ ผ ้าออก
เพิม
่ หรือน� ำเสือ
4
ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
Temp. (อุณหภูม)ิ
•• ประตูจะล็อคเมือ
่ ระดับน�้ำหรืออุณหภูมภ
ิ ายในถังซักสูง
เพือ
่ ความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ ้าเพิม
่ ไดในเวลานี
้
้
ท่านสามารถใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เลือกอุณหภูมก
ิ ารซักและ
ล ้างรวมกันส�ำหรับโปรแกรมทีเ่ ลือก กดปุ่ มนีค
้ ้างไว ้จนกว่า
ไฟการตัง้ ค่าทีต
่ ้องการจะสว่างขึน
้ การล ้างทัง้ หมดจะใช ้
น�้ ำเย็นหมด
้ ผ ้า
•• เลือกอุณหภูมข
ิ องน�้ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชนิดของเสือ
ทีค
่ ณ
ุ จะซัก ปฏิบต
ั ต
ิ ามฉลากการดูแลรักษาผ ้าเพือ
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
Child Lock (ป้องก ันเด็ก) i
Spin (ปั่นหมาด) p
หมายเหตุ
ั นีเ้ พือ
ั นีส
ใช ้ฟั งก์ชน
่ ปิ ดการควบคุม ฟั งก์ชน
้ ามารถป้ องกัน
ไม่ให ้เด็กเปลีย
่ นรอบการซักหรือใช ้งานเครือ
่ งได ้
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปลีย
่ นความแรงในการปั่ นหมาด กดปุ่ ม
ปั่ นหมาดซ�้ำ ๆ เพือ
่ เปลีย
่ นระดับความเร็ว
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
ั นีแ
•• เมือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
้ ล ้ว ปุ่ มทัง้ หมดจะถูกล็อคยกเว ้น
ปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
•• เมือ
่ ตัวควบคุมถูกล็อค CL และเวลาทีเ่ หลือจะ
แสดงบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะ
ที่ Child Lock (ป้องก ันเด็ก) ก�ำลังท�ำงานอยู่
ั นี้ ท่านต ้องปิ ดการใช ้
•• การปิ ดเครือ
่ งจะไม่รเี ซ็ตฟั งก์ชน
ั นีก
ั อืน
งานฟั งก์ชน
้ อ
่ นจึงจะสามารถเข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ๆ ได ้
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Spin (ปั่นหมาด) เพือ
่ เลือกความเร็วใน
การปั่ น
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
การล็อคแผงควบคุม
Beep On/Off
1
เปิ ดเครือ
่ ง
2
กดปุ่ ม Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า) และ Add
Item (เพิม
่ รายการ) ค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ เปิ ดใช ้
ั นี้
งานฟั งก์ชน
•• เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึน
้ และ CL จะปรากฏ
บนหน ้าจอ
ั นีใ้ ช ้ได ้เฉพาะเมือ
ฟั งก์ชน
่ เครือ
่ งซักผ ้าท�ำงานอยู่
•• กดปุ่ ม Temp. (อุณหภูม ิ) และ Delay End (ตงั้
ั นี้
เวลาล่วงหน้า) ค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
หมายเหตุ
30
หมายเหตุ
ั นีแ
•• เมือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
้ ล ้ว การตัง้ ค่าจะถูกจดจ�ำแม ้หลัง
จากปิ ดเครือ
่ งแล ้ว
•• หากคุณต ้องการปิ ดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ท�ำซ�้ำ
ตามขัน
้ ตอนนี้
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท
้ อปพลิเคชน
ั
การใชแ
SmartThinQ
การติดตงั้ SmartThinQ
ค ้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play
Store บนสมาร์ทโฟน
ท�ำตามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน
ั Tag On
ฟังก์ชน
•• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้ g
ั ติดแท็กสามารถใช ้งานได ้กับสมาร์ทโฟนส่วน
•• ฟั งก์ชน
ั NFC (Near Field Communication)
ใหญ่ทม
ี่ ฟ
ี ั งก์ชน
ติดตัง้ ไว ้และใช ้ระบบปฏิบต
ั กิ าร Android เท่านัน
้
TH
หมายเหตุ
•• กด e ในการประยุกต์ใช ้ LG SmartThinQ เพือ
่ ดูราย
ั่ .
ละเอียดเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธก
ี ารใช ้แท็กในฟั งก์ชน
•• ต�ำแหน่งของโมดูล NFC ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่าง
กันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั โทรศัพท์ และการใช ้ NFC อาจถูกจ�ำกัด
ในสมาร์ทโฟนบางเครือ
่ งเนือ
่ งจากความแตกต่างในวิธ ี
การส่งสัญญาณ หากระยะการส่งข ้อมูลไกลเกินไป หรือ
หากมีสติกเกอร์โลหะหรือเคสป้ องกันบนโทรศัพท์ การ
ส่งสัญญาณจะไม่ดเี นือ
่ งจากคุณลักษณะของ NFC ใน
บางกรณี โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ NFC อาจไม่สามารถส่ง
สัญญาณได ้ส�ำเร็จ
•• เนือ
้ หาทีพ
่ บในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากรุ่นปั จจุบน
ั
ของแอพลิเคชันแอลจีสมาร์ท LG SmartThinQ และ
ซอฟต์แวร์ทอ
ี่ าจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้ง
ลูกค ้า.
ั่ NFC จะแตกต่างกันไปขึน
•• ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั มาร์ทโฟน.
Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม
ั
ซก)
ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าใหม่ทไี่ ม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม
ซักผ ้าพืน
้ ฐานของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีล
่ งทะเบียนเรียบร ้อยแล ้วจะสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ านัน
้
สามารถเก็บโปรแกรมซักผ ้าไว ้ในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าครัง้ ละ
หนึง่ โปรแกรมเท่านัน
้
เมือ
่ การดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าเข ้าในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
้ แล ้ว ผลิตภัณฑ์จะเก็บโปรแกรมทีด
เสร็จสิน
่ าวน์โหลดไว ้
จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่
Tub Clean Coach (โค้ชการท�ำความ
ั
สะอาดถ ังซก)
ั นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะแสดงให ้เห็นว่าเหลือการซักผ ้าอีกกีร่ อบก่อน
ทีจ่ ะถึงเวลาใช ้โปรแกรมท�ำความสะอาดถังซัก
Smart Diagnosis™
ั นีใ้ ห ้ข ้อมูลทีม
ฟั งก์ชน
่ ป
ี ระโยชน์ส�ำหรับการวินจ
ิ ฉั ยและ
การแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าตามแบบแผน
การใช ้งาน
การตงค่
ั้ า
่ เล่นสินค ้าและลบสินค ้า.
ตัง้ ชือ
31
TH
้ มาร์ท
Smart Diagnosis โดยใชส
โฟน
คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นรุน
่ ทีม
่ โี ลโก ้ c หรือ d เท่านัน
้
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่ ผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว
ั นีไ้ ม่สามารถเปิ ดใช ้งานได ้ยกเว ้นเครือ
ฟั งก์ชน
่ งจะเสียบ
ปลั๊กไฟ หากเปิ ดเครือ
่ งไม่ได ้จะต ้องท�ำการแก ้ไขปั ญหา
ั นี้
เบือ
้ งต ้นโดยไม่ใช ้ฟั งก์ชน
การใช ้ Smart Diagnosis
Smart Diagnosis ผ่านศูนย์ขอ
้ มูล
ลูกค้า
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่ ผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ห ้ามใช ้ในขณะทีเ่ ครือ
่ ง
ท�ำงานปกติ
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
•• ห ้ามกดปุ่ มใด ๆ
2
เมือ
่ ได ้รับค�ำแนะน� ำการด�ำเนินการจากศูนย์บริการ
ให ้น� ำไมโครโฟนของโทรศัพท์ของท่านใกล ้กับ
ไอคอน Smart Diagnosis
x.
Ma
mm
10
3
32
กดปุ่ ม Temp. (อุณหภูม)ิ ค ้างไว ้ 3 วินาที
4
ให ้โทรศัพท์อยูก
่ บ
ั ทีจ่ นกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลา
คงเหลือส�ำหรับการส่งข ้อมูลจะแสดงขึน
้ มา
•• เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะทีก
่ �ำลังส่งเสียง
•• หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถท�ำการบันทึก
ข ้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำได ้ พนักงานอาจขอให ้คุณลอง
ท�ำอีกครัง้
5
เมือ
่ การนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด
ให ้ท�ำการสนทนากัยพนักงานของศูนย์บริการ ทีจ่ ะ
สามารถช่วยเหลือคุณได ้โดยใช ้ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไปเพือ
่
การวิเคราะห์
หมายเหตุ
ั นีข
•• ฟั งก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการโทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
•• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
•• หากการถ่ายโอนข ้อมูลไม่ดเี นือ
่ งจากคุณภาพการโทรต�ำ่
ท่านอาจไม่ได ้รับบริการวินจิ ฉัยทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
การบ�ำรุงร ักษา
TH
ค�ำเตือน
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าก่อนท�ำความสะอาดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนนีอ
้ าจส่งผล
ให ้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม ้, ไฟฟ้ าช็อต, หรือเสียชีวต
ิ ได ้
•• ห ้ามใช ้สารเคมีทรี่ ุนแรง, น�้ำยาท�ำความสะอาดทีม
่ ฤี ทธิก์ ด
ั กร่อน, หรือตัวท�ำละลายเพือ
่ ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า สิง่
เหล่านีอ
้ าจสร ้างความเสียหายแก่พน
ื้ ผิว
ท�ำความสะอาดหล ังจากการ
ั กครงั้
ซกทุ
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งท�ำความสะอาด
้ ให ้เช็ดประตูและซีลประตูเพือ
•• หลังจากรอบซักเสร็จสิน
่
้
ก�ำจัดความชืน
•• เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เล็กน ้อยเพือ
่ ให ้ถังซักแห ้ง
้
•• เช็ดเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดความชืน
ฝา
•• เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยกทัง้ ด ้านนอกและด ้านใน และจากนัน
้
เช็ดให ้แห ้งด ้วยผ ้านุ่ม
ค�ำเตือน
้ แผงหน ้าปั ดต่าง ๆ หรือถอด
•• อย่าพยายามแยกชิน
ประกอบเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า อย่าใช ้วัตถุมค
ี มกับแผงควบคุม
เพือ
่ ใช ้งานเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
การท�ำความสะอาดภายใน
•• ใช ้ผ ้าขนหนูหรือผ ้านุ่มเช็ดรอบ ๆ ประตูและกระจกประตู
•• น�ำผ ้าออกจากเครือ
่ งทุกครัง้ ทันทีทรี่ อบซักเสร็จสมบูรณ์
้ ไวในเครื
การปล่อยผ ้าทีม
่ ค
ี วามชืน
้
อ
่ งอาจท�ำให ้เกิดรอย
ย่น การเปลีย
่ นสีและกลิน
่
ค�ำเตือน
•• เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
่ ให ้ภายในถังซักแห ้งเฉพาะเวลาที่
ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยูใ่ นการดูแล
การท�ำความสะอาดภายนอก
การดูแลรักษาเครือ
่ งซักผ ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุ
การใช ้งานได ้
ภายนอก
•• เช็ดรอยคราบเปื้ อนทีก
่ ระเด็นติดตัวเครือ
่ งโดยทันที เช็ด
ด ้วยผ ้าเปี ยก
•• เช็ดด ้วยผ ้าชุบน�้ำหมาด ๆ จากนัน
้ เช็ดด ้วยผ ้าแห ้ง เพือ
่
้ บนข ้อต่อหรือร่องของตู ้
ให ้แน่ใจว่าไม่มค
ี วามชืน
•• อย่ากดบนพืน
้ ผิวหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม
33
TH
ั า
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซกผ้
เป็นระยะ
ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ั นีส
ใช ้ฟั งก์ชน
้ �ำหรับท�ำความสะอาดภายในเครือ
่ ง
โปรแกรมนีจ
้ ะใช ้ระดับน�้ ำทีส
่ งู ขึน
้ และความเร็วในการปั่ น
ั นีเ้ ดือนละครัง้ (หรือบ่อยกว่านัน
ทีแ
่ รงขึน
้ ใช ้งานฟั งก์ชน
้
หากจ�ำเป็ น) เพือ
่ ขจัดการสะสมของน�้ ำยาซักผ ้าและสิง่
ตกค ้างอืน
่ ๆ
1
น� ำผ ้าหรือสิง่ ใด ๆ ออกจากเครือ
่ งและปิ ดประตู
2
เปิ ดลิน
้ ชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องซักหลัก
•• ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก
3
ปิ ดลิน
้ ชักตัวจ่ายน�้ ำยาซักผ ้าอย่างช ้าๆ
4
ั
เปิ ดเครือ
่ งแล ้วเลือก Tub Clean (ล้างถ ังซก)
•• tcL จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล
5
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพอื่ เรมิ่ ตน ้
6
้ ให ้เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
หลังจากโปรแกรมเสร็จสิน
่ ให ้
ประตู, ซีลยางประตู, และกระจกประตูแห ้ง
ค�ำเตือน
•• เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
่ ให ้ภายในเครือ
่ งแห ้งเฉพาะเวลาที่
เด็ก ๆ อยูใ่ นความดูแลภายในบ ้าน
34
การท�ำความสะอาดต ัวกรองท่อน�ำ้ เข้า
ตัวกรองน�้ ำเข ้าเก็บจะมีหน
ิ ปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ทีอ
่ าจอยูใ่ น
น�้ ำทีจ่ า่ ยให ้กับเครือ
่ งซักผ ้าสะสมอยู่ ให ้ท�ำความสะอาด
ตัวกรองน�้ ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
หมายเหตุ
•• ปิ ดก๊อกน�้ำทีส
่ ง่ เข ้าเครือ
่ งหากไม่มก
ี ารใช ้งานช่วงระยะ
เวลาหนึง่ (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากไม่ม ี
ท่อระบายน�้ำบนพืน
้ (ทางน�้ำไหล) ในบริเวณใกล ้เคียง
•• ข ้อความความผิดปกติ1E จะปรากฏบนแผงควบคุม เมือ
่
น�้ำไม่เข ้าช่องจ่ายผงซักฟอก
•• หากน�้ำมีความกระด ้างมากหรือมีรอ
่ งรอยของปูนขาว
ตัวกรองบนทางเข ้าของน�้ำอาจอุดตัน
1
ปิ ดก๊อกน�้ ำและขันท่อน�้ ำเข ้าออก
2
ท�ำความสะอาดตัวกรองโดยใช ้แปรงสีฟันทีม
่ ข
ี น
แปรงขนาดกลาง
TH
การท�ำความสะอาดต ัวกรองปั๊มระบาย
ั ายน�ำ้ ยา
การท�ำความสะอาดลิน
้ ชกจ่
ตัวกรองท่อระบายน�้ ำจะกักเก็บเส ้นใยผ ้าและวัตถุขนาด
เล็กทีเ่ หลือจากการซัก ตรวจสอบเป็ นประจ�ำว่าตัวกรอง
นัน
้ สะอาดเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งซักผ ้าของท่านจะท�ำงาน
ได ้อย่างราบรืน
่
ปล่อยให ้น�้ ำเย็นก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊ ม
ระบายน�้ ำเปิ ดประตูในกรณีฉุกเฉินหรือท�ำการอพยพ
ฉุกเฉิน
น�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มอาจตกค ้างในลิน
้ ชัก ให ้
น� ำลิน
้ ชักและส่วนประกอบของลิน
้ ชักในลิน
้ ชักออก และ
ตรวจสอบการตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
เดือนละหนึง่ ถึงสองครัง้
1
ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า
2
เปิ ดฝาครอบและดึงท่อออกมา
3
คลายเกลียวของจุกทางระบาย a ออก แล ้วระบายน�้ ำ
คลายเกลียวตัวกรองปั๊ มออกช ้า ๆ b เพือ
่ ระบายน�้ ำ
และก�ำจัดวัตถุขนาดเล็ก
4
หลังจากท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊ มระบายน�้ ำแล ้ว
ให ้ถอดตัวกรองปั๊ มระบายออกแล ้วเสียบจุกทาง
ระบาย
5
ปิ ดฝาครอบ
1
ถอดลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ
จนกว่าลิน
้ ชักจะสุด
•• ถอดลิน
้ ชักออกในขณะทีก
่ ดปุ่ มปลดทีด
่ ้านในของ
ลิน
้ ชักใส่ผงซักฟอก
2
ขจัดเศษตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
•• ล ้างลิน
้ ชักและส่วนประกอบของลิน
้ ชักด ้วยน�้ ำอุน
่
เพือ
่ ขจัดเศษตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยา
ปรับผ ้านุ่ม ท�ำความสะอาดลิน
้ ชักด ้วยน�้ ำเปล่า
เท่านัน
้ จากนัน
้ ใช ้ผ ้านุ่มหรือผ ้าขนหนูเช็ดให ้แห ้ง
3
เพือ
่ ท�ำความสะอาดช่องเปิ ดของลิน
้ ชัก ใช ้ผ ้าหรือ
แปรงทีไ่ ม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพือ
่ ท�ำความสะอาด
โพรง
•• ขจัดสิง่ ตกค ้างทัง้ หมดจากส่วนบนและส่วนล่าง
ของโพรง
4
เช็ดน�้ ำออกจากลิน
้ ชักใส่ผงซักฟอกด ้วยผ ้านุ่มหรือ
ผ ้าขนหนู
5
ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิน
้ ชักกลับเข ้าในช่องให ้
เหมาะสมและใส่ลน
ิ้ ชัก
ข้อควรระว ัง
•• ระวังเมือ
่ ท�ำการระบายน�้ำ เนือ
่ งจากน�้ำอาจร ้อน
•• ใช ้งานโปรแกรมท�ำความสะอาดถังซักเดือนละครัง้
(หรือบ่อยกว่านัน
้ ตามต ้องการ) เพือ
่ ก�ำจัดน�้ำยาซักผ ้า
ส่วนเกินและเศษซากอืน
่ ๆ
35
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
TH
ก่อนติดต่อก ับศูนย์บริการ
การท�ำงานของเครือ
่ งอาจท�ำให ้เกิดข ้อผิดพลาดและท�ำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนีม
้ ส
ี าเหตุทเี่ ป็ นไปได ้และหมายเหตุ
ส�ำหรับการแก ้ไขข ้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ คุณสามารถแก ้ไขปั ญหาส่วนใหญ่ได ้ด ้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช ้จ่าย เนือ
่ งจากคุณไม่จ�ำเป็ นต ้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนีจ
้ ะช่วยคุณในการแก ้ไขปั ญหา
ข้อความข้อผิดพลาด
เครือ
่ งซักผ ้ามีระบบตรวจสอบข ้อผิดพลาดอัตโนมัต ิ เพือ
่ ตรวจจับและวินจ
ิ ฉั ยปั ญหาในเบือ
้ งต ้น หากเครือ
่ งท�ำงานไม่ถก
ู
ต ้องหรือไม่ท�ำงานเลย ให ้ตรวจสอบตารางต่อไปนีก
้ อ
่ นโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
อาการ
1E
ข้อผิดพลาดของทางน�ำ้
เข้า
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
การจ่ายน�ำ้ ไม่เพียงพอในจุดด ังกล่าว น�ำ้ ไม่เข้าเครือ
่ งหรือเข้าชา้
•• ตรวจสอบก๊อกอืน
่ ในบ ้าน
ก๊อกน�ำ้ เปิ ดไม่สด
ุ น�ำ้ ไม่เข้าเครือ
่ งหรือเข้าชา้
•• เปิ ดก๊อกจนสุด
ท่อจ่ายน�ำ้ ห ักงอ
•• วางท่อให ้ตรงหรือติดตัง้ ท่อน�้ำเข ้าใหม่
ต ัวกรองของท่อจ่ายน�ำ้ อุดต ัน
•• ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองของท่อน�้ ำเข ้า
้ ในท่อหยุดจ่ายน�ำ้ ต ัวแสดงสถานะจะกลายเป็นสีแดง
หากน�ำ้ รว่ ั เกิดขึน
•• เปลีย
่ นท่อหยุดจ่ายน�้ำ
OE
ข้อผิดพลาดของการ
ระบายน�ำ้
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอหรืออุดต ัน น�ำ้ ในเครือ
่ งไม่ระบายออกหรือไหลชา้
•• ท�ำความสะอาดและจับท่อระบายให ้ตรง
ต ัวกรองทางระบายอุดต ัน
•• ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองทางระบายน�้ ำ
UE
ข้อผิดพลาดจากต ัวเครือ
่ ง
ไม่สมดุล
ั ามีระบบตรวจจ ับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครือ
่ ง
เครือ
่ งซกผ้
้ สุดรอบซัก ให ้จัดเรียงผ ้าทีซ
ั ใหม่ เพือ
•• ผ ้าอาจเปี ยกเกินไปเมือ
่ สิน
่ ก
่ ให ้ท�ำการปั่ นหมาด
เป็ นไปอย่างเหมาะสม ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ซึง่ อาจใช ้เวลาครู่หนึง่ ก่อนที่
เครือ
่ งจะเริม
่ ปั่ น ต ้องล็อคประตูกอ
่ นเครือ
่ งจึงจะปั่ นได ้
้ าจหยุดการปั่นหรือข ัดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ
ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนีอ
้ คลุมอาบน�ำ้ ฯลฯ)
ก ัน หากใส่ผา้ ทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมาก (เช่น พรมเช็ ดเท้า เสือ
้ เพือ
•• ใส่ผ ้าทีเ่ หมือนกันลงไป 1 หรือ 2 ชิน
่ ช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิ ดประตูแล ้วกด
ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก อาจใช ้เวลาครู่หนึง่ ก่อนทีเ่ ครือ
่ งจะเริม
่ ปั่ น ต ้องล็อคประตูกอ
่ นเครือ
่ งจึง
จะปั่ นได ้
36
TH
อาการ
dE dE1 dEz dE4
ข้อผิดพลาดของประตู
tE
ข้อผิดพลาดในการ
ควบคุม
LE
ข้อผิดพลาดของการล็อค
มอเตอร์
FE
ข้อผิดพลาดจากน�ำ้ ล้น
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
เซ็ นเซอร์ประตูทำ� งานผิดปกติ
•• กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ท่านสามารถค ้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศน
ู ย์
บริการ LG Electronics ในพืน
้ ทีข
่ องคุณไดในใบรั
้
บประกัน
นีเ่ ป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม
•• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
มอเตอร์ทำ� งานหน ักเกินไป
•• พักเครือ
่ งซักผ ้าทิง้ ไว ้ 30 นาทีจนกระทัง่ มอเตอร์เย็นลงจากนัน
้ ให ้เริม
่ การท�ำงานอีก
ครัง้
มีการเติมน�ำ้ มากเกินไปเนือ
่ งจากวาล์วน�ำ้ ช�ำรุด
•• ปิ ดก๊อกน�้ำ
•• ถอดปลั๊กไฟ
•• ติดต่อขอรับบริการ
เซ็ นเซอร์ว ัดระด ับน�ำ้ ท�ำงานผิดปกติ
ข้อผิดพลาดจากเซ็ นเซอร์ •• ปิ ดก๊อกน�้ำ
ว ัดแรงด ัน
•• ถอดปลั๊กไฟ
•• ติดต่อขอรับบริการ
PE
vs
ข้อผิดพลาดจากเซ็ นเซอร์
่ ั สะเทือน
ว ัดการสน
FF
ความล้มเหลวจากการเกิด
น�ำ้ แข็ง
่ ั สะเทือนท�ำงานผิดปกติ
เซ็ นเซอร์ว ัดการสน
•• ติดต่อขอรับบริการ
ท่อจ่าย/ท่อระบายน�ำ้ หรือปั๊มระบายน�ำ้ เกิดการเยือกแข็ง
•• เติมน�้ำอุน
่ เข ้าไปในถังซักเพือ
่ ละลายน�้ำแข็งตรงท่อและปั๊ มระบายน�้ำ คลุมท่อจ่ายน�้ำ
ด ้วยผ ้าขนหนูทเี่ ปี ยกและอุน
่
น�ำ้ รว่ ั
•• ติดต่อขอรับบริการ
AE
น�ำ้ รว่ ั
PF
ไฟฟ้าด ับ
dHE
ข้อผิดพลาดการอบแห้ง
เครือ
่ งเกิดปัญหาไฟฟ้าด ับ
•• เริม
่ รอบซักใหม่
ผ้าไม่แห้ง
•• ติดต่อขอรับบริการ
ี ง
ท่านอาจได้ยน
ิ เสย
อาการ
เสียงกรอกแกรกและ
เสียงโลหะกระทบก ัน
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ั
อาจมีว ัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยูภ
่ ายในถ ังซก
•• หยุดการท�ำงานของเครือ
่ ง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก
หลังจากสตาร์ทเครือ
่ งแล ้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
37
TH
อาการ
เสียงกระแทก
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ั ห
ปริมาณผ้าซกที
่ น ักอาจท�ำให้เกิดเสียงกระแทก ซึง่ เป็นเรือ
่ งปกติ
•• หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครือ
่ งอาจไม่สมดุล หยุดการท�ำงานของเครือ
่ งและจัด
ั ใหม่
เรียงผ ้าทีซ
่ ก
ั
ังอาจไม่สมดุล
ผ้าทีซ
่ กภายในถ
•• หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณผ ้าซักอีกครัง้ หลังจากปลดล็อคประตู
่ั
เสียงสน
ไม่ได้ถอดว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ออก
•• ถอดวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ั
ผ้าในถ ังซกอาจกระจายต
ัวไม่สม�ำ่ เสมอ
•• หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณผ ้าซักอีกครัง้ หลังจากปลดล็อคประตู
้ ทุกขา
ขาปร ับระด ับอาจตงได้
ั้
ไม่มน
่ ั คงและสม�ำ่ เสมอบนพืน
•• ดู การปร ับระด ับเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า เพือ
่ ปรับระดับของเครือ
่ ง
้ ไม่แข็งเพียงพอ
พืน
� หร ับสถานทีต
•• ตรวจสอบว่าพืน
้ แข็งแรงและไม่ออ
่ นตัว ดู ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ ตงั้ เพือ
่
เลือกต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
การใชง้ าน
อาการ
น�ำ้ รว่ ั
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ท่อระบายในบ้านอุดต ัน
•• ปลดท่อระบายน�้ำทิง้ ติดต่อช่างประปาหากจ�ำเป็ น
น�ำ้ รว่ ั เกิดจากการติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ ไม่ถก
ู ต้องหรือท่อระบายน�ำ้ อุดต ัน
•• ท�ำความสะอาดและจับท่อระบายให ้ตรง ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองท่อ
ระบายน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
ั าไม่ทำ
เครือ
่ งซกผ้
� งาน
แผงควบคุมปิ ดการท�ำงานเนือ
่ งจากไม่มก
ี ารใชง้ าน
•• นีเ่ ป็ นเรือ
่ งปกติ กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
ย ังไม่ได้เสียบปลก
๊ ั ไฟ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้เสียบสายไฟเข ้ากับเต ้ารับทีใ่ ช ้งานได ้แน่นดีแล ้ว
ปิ ดน�ำ้ ประปา
•• เปิ ดก๊อกน�้ำ
38
TH
อาการ
ั าไม่ทำ
เครือ
่ งซกผ้
� งาน
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ชุดควบคุมไม่ได้ร ับการตงค่
ั้ าอย่างเหมาะสม
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจได ้ตัง้ ค่ารอบซักอย่างถูกต ้อง ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ประตูเปิ ดอยู่
•• ปิ ดประตูและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดติดอยูใ่ ต ้ประตูซงึ่ จะท�ำให ้ประตูปิดไม่สนิท
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วส ์ ต ัดวงจร/ขาด
•• ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิ วส์ภายในบ ้าน เปลีย
่ นฟิ วส์หรือตัง้ ค่าเบรกเกอร์อก
ี ครัง้ ควรใช ้
เครือ
่ งกับวงจรแยกเฉพาะ เมือ
่ ไฟฟ้ าใช ้ได ้แล ้วเครือ
่ งจะกลับมาท�ำงานตามรอบซักที่
หยุดไป
การควบคุมต้องได้ร ับการตงค่
ั้ าใหม่
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ั
ั้ ารอบซกแล้
ว
ไม่ได้กดปุ่ม เริม
่ /พ ัก หล ังจากตงค่
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกด
ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เครือ
่ งจะปิ ดหากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15 นาที
แรงด ันน�ำ้ ต�ำ่ มาก
•• ตรวจสอบก๊อกน�้ำตัวอืน
่ ๆ ภายในบ ้านเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีแรงดันน�้ำเพียงพอ
ั าท�ำให้น�ำ้ ร้อนหรือเกิดไอน�ำ้ ร้อน
เครือ
่ งซกผ้
•• ถังซักอาจหยุดท�ำงานชัว่ คราวในบางรอบซัก ในขณะทีน
่ �้ำอุน
่ ขึน
้ จนถึงอุณหภูมท
ิ ต
ี่ งั ้ ไว ้
อย่างปลอดภัย
ปุ่มต่าง ๆ ท�ำงานไม่ถก
ู
ต้อง
เมือ
่ เครือ
่ งเริม
่ ท�ำงานจะไม่สามารถเปิ ดประตูได้เพือ
่ ความปลอดภ ัย
•• ตรวจสอบว่า CL สว่างขึน
้ หรือไม่ ท่านสามารถเปิ ดประตูได ้อย่างปลอดภัยหลังจาก
ไอคอน H ปิ ด
ประตูไม่ยอมเปิ ด
เมือ
่ เครือ
่ งเริม
่ ท�ำงานจะไม่สามารถเปิ ดประตูได้เพือ
่ ความปลอดภ ัย
•• ตรวจสอบว่าไอคอน H สว่างขึน
้ หรือไม่ ท่านสามารถเปิ ดประตูได ้อย่างปลอดภัยหลัง
จากไอคอน H ปิ ด
ั าไม่ได้จ ัด
เครือ
่ งซกผ้
เรียงอย่างเหมาะสม
ต ัวกรองอุดต ัน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข ้าของวาล์วเติมไม่อด
ุ ตัน
ท่อน�ำ้ เข้าอาจห ักงอ
•• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำเข ้าไม่ได ้หักงอหรืออุดตัน
น�ำ้ ประปาไม่เพียงพอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าทัง้ ก๊อกน�้ำทัง้ ร ้อนและน�้ำเย็นได ้เปิ ดจนสุด
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นอยูก
่ ล ับด้านก ัน
•• ตรวจสอบการต่อท่อน�้ำเข ้า
39
TH
อาการ
ั าไม่ระบายน�ำ้
เครือ
่ งซกผ้
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่ได ้หักงอ
้ 1.2 เมตร
ท่อระบายน�ำ้ ถูกติดตงสู
ั้ งจากพืน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่ควรอยูส
่ งู เกินกว่า 1.2 ม. จากด ้านล่างของเครือ
่ ง
ั าถูกปล่อย
น�ำ้ ยาซกผ้
ออกมาไม่สมบูรณ์หรือ
ไม่ออกมาเลย
้ �ำ้ ยาซกผ้
ั ามากเกินไป
ใชน
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ำยาซักผ ้า
ั
เวลารอบซกนานกว่
า
ปกติ
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
•• ใส่ผ ้าเพิม
่ ลงไปเพือ
่ ให ้ถังซักผ ้ามีความสมดุล
ผ้าทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมากผสมก ับผ้าทีเ่ บากว่า
•• พยายามซักผ ้าทีม
่ น
ี �้ำหนักใกล ้เคียงกันเสมอ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งกระจายน�้ำหนักของการปั่ น
ได ้สม�ำ่ เสมอ
ปริมาณผ้าไม่สมดุล
•• จัดเรียงผ ้าซักใหม่ด ้วยตนเองหากผ ้าพันกัน
ระยะเวลาล่าชา้
ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมก�ำจ ัดฟองเปิ ดอยู่
•• นีเ่ ป็ นเรือ
่ งปกติ เวลาคงเหลือทีแ
่ สดงบนหน ้าจอเป็ นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะ
เวลาจริงอาจแตกต่างกันไป
ิ ธิภาพ
ประสท
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ขจ ัดคราบได้ไม่ด ี
้ ก่อนหน้า
คราบทีเ่ กิดขึน
•• สิง่ ของจากการซักก่อนหน ้านีอ
้ าจทิง้ คราบเอาไว ้ คราบเหล่านีอ
้ าจขจัดได ้ยากและอาจ
ต ้องซักด ้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพือ
่ ช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก
จ่ายสารฟอกขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่ เร็วเกินไป
•• ช่องจ่ายน�้ำยาถูกเติมจนล ้น ท�ำให ้สารฟอกขาวหรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่าง
รวดเร็ ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มเสมอเพือ
่ ป้ องกันการล ้น
•• ปิ ดลิน
้ ชักจ่ายน�้ำยาเบา ๆ
ั
เติมน�ำ้ ยาฟอกขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่ ลงในถ ังซกโดยตรง
ั ผ ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต ้องในเวลา
•• ควรเติมในช่องจ่ายเสมอเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซก
ทีเ่ หมาะสมในรอบซัก
้ ผ้าให้เหมาะสม
ไม่แยกเสือ
•• แยกซักระหว่างผ ้าสีเข ้มกับผ ้าสีออ
่ นและผ ้าสีขาวเสมอเพือ
่ ป้ องกันสีตก
•• ห ้ามซักผ ้าทีส
่ กปรกมากร่วมกับผ ้าทีส
่ กปรกน ้อย
40
TH
อาการ
รอยย ับ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ไม่ได้น�ำผ้าออกจากเครือ
่ งโดยท ันที
•• ให ้น�ำผ ้าออกจากเครือ
่ งทุกครัง้ ทันทีทรี่ อบซักเสร็จสมบูรณ์
ใส่ผา้ ลงในเครือ
่ งมากเกินไป
•• เครือ
่ งซักผ ้าสามารถรับน�้ำหนักได ้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตู
เครือ
่ งควรปิ ดไดโดยง่
้
าย
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นติดตงกล
ั้
ับด้านก ัน
้ ผ ้า ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของท่อน�้ำเข ้า
•• การล ้างน�้ำร ้อนสามารถลบรอยยับในเสือ
้ รา
กลิน
่ อ ับหรือกลิน
่ เชือ
ั า
ในเครือ
่ งซกผ้
ั
ท�ำความสะอาดภายในถ ังซกไม่
ถก
ู ต้อง
ั อย่างสม�ำ่ เสมอ
ั Tub Clean (ล้างถ ังซก)
•• ใช ้งานฟั งก์ชน
ติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ ไม่ถก
ู ต้องท�ำให้เกิดการดูดน�ำ้ (น�ำ้ ไหลกล ับเข้าไปด้านในของ
เครือ
่ ง)
•• เมือ
่ ติดตัง้ ท่อระบายน�้ำควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มก
ี ารหักงอหรือถูกปิ ดกัน้
ั าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ไม่ได้ทำ� ความสะอาดช่องใส่น�ำ้ ยาซกผ้
•• ท�ำความสะอาดลิน
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าโดยเฉพาะด ้านบนและด ้านล่างของช่องเปิ ดลิน
้ ชัก
อาจมีกลิน
่ ของยางทีต
่ ด
ิ อยูก
่ ับเครือ
่ ง
•• ซึง่ เป็ นกลิน
่ ปกติของยางใหม่ และกลิน
่ จะหมดไปหลังจากใช ้งานเครือ
่ งไประยะหนึง่
หากปะเก็นประตูยางและบริเวณขอบยางประตูไม่ได้ร ับการท�ำความสะอาดอย่าง
้ ราหรือสิง่ แปลกปลอมต่าง ๆ
้ ได้เนือ
สม�ำ่ เสมอ อาจเกิดกลิน
่ ขึน
่ งจากเชือ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ท�ำความสะอาดปะเก็นและขอบยางประตูเป็ นประจ�ำ และตรวจ
้ เล็ก ๆ ติดอยูข
้ ผ ้าออกจากเครือ
สอบภายใต ้ขอบยางประตูทอ
ี่ าจมีสงิ่ ของชิน
่ ณะน�ำเสือ
่ ง
้ ได้เนือ
กลิน
่ อาจเกิดขึน
่ งจากมีสงิ่ แปลกปลอมติดค้างอยูใ่ นแผ่นกรองของปั๊ม
ระบายน�ำ้
•• ควรท�ำความสะอาดฟิ ลเตอร์ป๊ ั มระบายน�้ำเป็ นประจ�ำ
้ งั ก์ชนการอบแห้
ั
� ลีและผ้าอืน
้ ได้เนือ
เมือ
่ ใชฟ
ง อาจเกิดกลิน
่ ขึน
่ งจากผ้าสำ
่ ๆ ทีต
่ ด
ิ
ก ับเครือ
่ งท�ำความร้อน (เฉพาะรุน
่ เป่าลม)
•• นีไ่ ม่ใช ้การท�ำงานผิดพลาด
้ ผ้าเปี ยก (เฉพาะรุน
้ มร้อนเป่าเสือ
้ ได้เมือ
กลิน
่ เฉพาะต ัวสามารถเกิดขึน
่ ใชล
่ เป่า
ลม)
•• กลิน
่ จะหายไปทันที
41
TH
การอบผ้า
อาการ
ไม่อบแห้ง
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
้ อยูก
่ ับประเภทและ
เวลาในการอบแห้งและประสิทธิภาพอาจแตกต่างก ันไปขึน
ความหนาของผ้า
•• อบแห ้งอีกครัง้ ด ้วยรอบเวลาอบแห ้ง
้ ผ้าทีอ
่ น
ุ่ อาจเปี ยกเล็กน้อยเพือ
่ ป้องก ันความเสียหาย
หล ังจากรอบการอบแห้ง เสือ
หรือรอยย่น
้ ผ ้าในบริเวณทีเ่ ย็น
•• แขวนเสือ
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าโอเวอร์โหลด
•• ตรวจสอบความจุการใส่ผ ้าส�ำหรับรอบการท�ำงานทีเ่ ลือก เพิม
่ รอบเวลาการอบแห ้งหาก
จ�ำเป็ น
้ ผ้าขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการอบแห้งสามารถลดลงได้
� หร ับผ้าห่มหรือเสือ
สำ
้ื ทีก
เนือ
่ งจากมีพน
่ ารเคลือ
่ นไหวเล็กน้อยในขณะทีอ
่ บแห้ง
้ ผ ้าใหม่และใช ้รอบเวลาการอบแห ้ง
•• จัดเรียงเสือ
้ ผ้าติดอยูใ่ นถ ังซกหล
ั
ังจากปั่นหมาด
เสือ
้ ผ ้าใหม่และใช ้รอบเวลาการอบแห ้ง
•• จัดเรียงเสือ
ความเร็วในการปั่นต�ำ่ เกินไปหรือไม่ได้ใชร้ อบการปั่น
•• เลือกความเร็ วการปั่ นทีร่ ะดับสูงสุดทีอ
่ นุญาตส�ำหรับรอบการซัก
แรงด ันน�ำ้ อ่อนหรือไม่มก
ี ารจ่ายน�ำ้
•• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำปิ ดอยูห
่ รือไม่
•• ตรวจสอบว่าสายท่อระบายหักงอหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าแผ่นกรองวาล์วน�้ำเข ้าถูกบล็อกหรือไม่
น�ำ้ ไม่ระบายอย่างเหมาะสม
•• ตรวจสอบว่าแผ่นกรองปั๊ มระบายน�้ำอุดตันหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าสายท่อระบายหักงอหรือไม่
เวลาอบแห้งนาน
42
้ จริงอาจแตกต่างก ับเวลาการอบแห้งทีป
่ ระเมินไว้โดย
เวลาการอบแห้งทีเ่ กิดขึน
้ อยูก
เซนเซอร์ของรอบการอบแห้ง เวลาการอบแห้งอาจแตกต่างก ันไปขึน
่ ับ
ประเภทของผ้า การใส่ผา้ และระด ับการอบแห้งทีเ่ ลือก
•• ซึง่ เป็ นเรือ
่ งปกติ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising