LG HF80LSR Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LG CineBeam Laser
DLP Projektor
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.
HF80LS
HF80LSR
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
LICENCE
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o
licencama potražite na www.lg.com.
HRVATSKI
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio,
Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom
tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, DTS 2.0
Channel, DTS 2.0 + Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual: X registrirani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama. © DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
NAPOMENA
• Slike prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
vašeg projektora.
• Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog
prikazanog u ovom priručniku.
3
SIGURNOSNE MJERE
UPOZORENJE/OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
Simbol munje sa strelicom
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorenje je
korisniku na prisutnost neizoliranog
opasnog napona u kućištu proizvoda
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja rizik od strujnog udara za
ljude.
Uskličnik unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorenje je korisniku na
prisutnost važnih uputa za rukovanje i
održavanje (servis) u dokumentaciji
koja je priložena uz uređaj.
UPOZORENJE/OPREZ
-- KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD
POŽARA I STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD
KIŠI ILI VLAZI.
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Slijedite sve upute.
Postavljanje u zatvorenom
prostoru
UPOZORENJE
• Projektor nemojte koristiti na
otvorenom i ne izlažite ga vlazi
i vodi.
-- Budući da projektor nije
vodootporan, to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Projektor nemojte postavljati
na izravnu sunčevu svjetlost ili u
blizinu izvora topline kao što su
radijatori, otvoreni plamen, pećnice
itd.
-- To može uzrokovati požar.
• U blizinu projektora nemojte
stavljati zapaljive tvari kao što su
aerosoli.
-- To može uzrokovati požar.
HRVATSKI
Poštujte sigurnosne upute kako biste izbjegli potencijalne nezgode ili pogrešno
korištenje projektora.
Slijedite ove jednostavne mjere opreza kako biste izbjegli ozljede djece.
Potrebno je pridržavati se mjera opreza na isti način kada pohranjujete ili
premještate postojeći projektor.
• Mjere opreza iskazuju se u dva oblika, kao UPOZORENJE i OPREZ, što je
objašnjeno u nastavku.
UPOZORENJE Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda,
pa čak i smrti.
OPREZ Nepoštivanje ovih uputa može prouzročiti ozljede ili oštetiti
proizvod.
• Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i spremite ga na lako dostupno mjesto.
4
HRVATSKI
• Nemojte dopuštati djeci da se drže
za projektor ili penju do njega.
-- Projektor bi uslijed toga mogao
pasti i uzrokovati ozljedu ili
smrtne posljedice.
• Projektor nemojte postavljati na
mjesto bez ventilacije (npr. na
policu za knjige ili u ormar) ili na
tepih ili jastuk.
-- To može uzrokovati požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Proizvod ne postavljajte u blizinu
izvora pare, ulja ili isparavanja ulja
(npr. ovlaživača ili kuhinjske radne
ploče).
-- Ako to ne učinite, moglo bi doći
do požara, strujnog udara ili
korozije.
• Proizvod ne postavljajte na zid
ili strop u blizini izvora ulja ili
isparavanja ulja.
-- Time se može prouzročiti
oštećenje uređaja i njegovo
ispadanje iz postolja, a
posljedično i ozbiljne ozljede.
• Projektor nemojte postavljati tamo
gdje bi mogao biti izložen prašini.
-- To može uzrokovati požar.
• Projektor nemojte koristiti na
vlažnim mjestima kao što je
kupaonica, u kojima postoji velika
mogućnost od ovlaživanja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Pazite da stolnjak ili zavjesa ne
blokiraju ventilacijski otvor.
-- To može uzrokovati požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Prostor oko projektora treba biti
prozračan. Udaljenost između
projektora i zida treba biti
najmanje 30 cm.
-- Time ćete spriječiti požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Proizvod bi na strop trebao
ugraditi profesionalni tehničar
pomoću odobrenih alata. Ako
nije ispravno ugrađen, proizvod bi
mogao pasti.
-- To bi moglo dovesti do tjelesne
ozljede ili oštećenja imovine.
Obratite se centru za korisničku
podršku za ugradnju proizvoda.
• Ako upotrijebite uređaj za
montiranje na strop, ljepilo da
biste spriječili otpuštanje vijaka
ili ako na proizvod nanesete ulje
ili mazivo, to bi moglo dovesti do
pucanja kućišta i pada proizvoda.
To također može uzrokovati teške
tjelesne ozljede osobe koja se u
trenutku pada nalazi ispod uređaja
(ako se tamo nalazi) te može
oštetiti proizvod.
5
OPREZ
UPOZORENJE
• ISKOPČAVANJE UREĐAJA S
GLAVNOG NAPAJANJA
-- Strujni utikač služi za
iskopčavanje uređaja. Ako dođe
do hitnog slučaja, strujni utikač
mora biti lako dostupan.
• Trebali biste spojiti uzemljenje.
(Osim za uređaje koji nisu
uzemljeni.)
-- Provjerite je li uzemljenje
spojeno kako biste spriječili
mogući strujni udar. Ako
uzemljenje uređaja nije moguće,
od kvalificiranog električara
zatražite da postavi zaseban
prekidač strujnog kruga.
Ne pokušavajte uzemljiti
projektor tako što ćete ga
priključiti na telefonske žice,
gromobrane ili plinske cijevi.
• Utikač gurnite u strujnu utičnicu
do kraja.
-- Nestabilna veza može dovesti
do požara.
• Nemojte postavljati teške
predmete na kabel napajanja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Nikad ne dodirujte strujne
priključke mokrim rukama.
-- To može uzrokovati strujni udar.
HRVATSKI
• Postavljate li projektor na stol ili
policu, nemojte ga postaviti blizu
ruba.
-- Projektor zbog neravnoteže
može pasti i oštetiti se ili
uzrokovati ozljede. Koristite
ormarić i postolje koji
odgovaraju projektoru.
• Kad ga premještate, projektor
obavezno isključite i iskopčajte
kabel za napajanje i ostale kabele.
-- Kabel za napajanje mogao bi
se oštetiti i uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Projektor nemojte postavljati na
nestabilne ili pomične površine, kao
što je nedovoljno učvršćena polica
ili nagnuta površina.
-- Mogao bi pasti i ozlijediti
nekoga.
• Prilikom priključivanja vanjskih
uređaja na projektor pazite da ga
ne prevrnete.
-- Projektor bi mogao ozlijediti
nekoga i oštetiti se.
Izvori napajanja
6
HRVATSKI
• Nemojte priključivati previše
uređaja u jednu višestruku zidnu
utičnicu.
-- To može uzrokovati požar zbog
pregrijavanja zidne utičnice.
• Čistite AC adapter, kabel za
napajanje i zidnu utičnicu koja se
koristi od prašine ili drugih čestica.
-- To može uzrokovati požar.
• Ako se na projektoru ili AC
adapteru pojavi dim ili osjetite
miris paleži, odmah prestanite
koristiti uređaj. Iskopčajte kabel za
napajanje iz zidne utičnice, a zatim
se obratite se centru za podršku
korisnicima.
-- To može uzrokovati požar.
• Kako biste isključili glavno
napajanje, iskopčajte kabel za
napajanje koji treba biti postavljen
tako da mu se može lako pristupiti.
OPREZ
• Uvijek uhvatite utikač kad
uklanjate AC adapter ili kabel za
napajanje.
-- U suprotnom možete
uzrokovati požar ili oštetiti
proizvod.
• Nemojte stalno savijati kabel za
napajanje AC adaptera.
-- Ako je kabel za napajanje dulje
vrijeme previše savijen, može
se oštetiti s unutarnje strane.
To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Kabel napajanja ili utikač ne
smiju biti oštećeni, izmijenjeni,
jako savijeni, uvijeni, izvučeni,
prikliješteni ili pregrijani. Nemojte
koristiti uređaj ako je zidna utičnica
labavo pričvršćena.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Kabel za napajanje držite dalje od
grijalica.
-- Zaštitni omotač na žicama
mogao bi se otopiti i uzrokovati
požar ili strujni udar.
• Projektor postavite tako da se
ljudi ne spotiču i ne staju na kabel
napajanja i priključite ga tako da
zaštitite kabel napajanja i utikač od
oštećenja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
7
• Nikad nemojte rastavljati uređaje
za napajanje (AC adapter/kabel za
napajanje itd.).
-- To može oštetiti kabel za
napajanje i uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Čvrsto povežite AC adapter i kabel
za napajanje.
-- Ako to ne učinite, može doći do
kvara uređaja ili požara.
• Na kabel za napajanje i AC adapter
nemojte stavljati teške predmete
ili ih pritiskati i izbjegavajte njihovo
oštećivanje.
-- To može uzrokovati požar ili
oštetiti proizvod.
• Uvijek koristite AC adapter tvrtke
LG Electronics ili drugi AC adapter
koji je ta tvrtka odobrila.
-- Ako priključite bilo koji drugi
AC adapter, to može uzrokovati
treperenje zaslona.
HRVATSKI
• Projektor nemojte uključivati/
isključivati ukopčavanjem ili
iskopčavanjem kabela za napajanje
iz utičnice. (Kabel za napajanje
nemojte koristiti kao prekidač
napajanja.)
-- To može uzrokovati strujni udar
ili oštetiti uređaj.
• Nemojte umetati vodič s druge
strane zidne utičnice u koju je
ukopčan utikač. Osim toga, ne
dodirujte utikač neposredno nakon
što ga iskopčate iz zidne utičnice.
-- To može uzrokovati strujni udar.
• Koristite isključivo originalni kabel
za napajanje tvrtke LG Electronics.
Nemojte koristiti druge kabele za
napajanje.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Ako u AC adapter, kabel za
napajanje ili unutrašnjost
projektora uđu voda ili druge
čestice, pritiskom na gumb za
napajanje isključite projektor.
Uklonite kabele, a zatim se
obratite centru za podršku
korisnicima.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Površina AC adaptera je vruća.
Držite AC adapter izvan dosega
djece i nemojte ga dodirivati
tijekom uporabe.
8
Tijekom upotrebe
UPOZORENJE
HRVATSKI
• Na projektor nemojte stavljati
nikakve predmete s tekućinom,
kao što su vaze, posude s cvijećem,
šalice, kozmetički preparati, lijekovi
ili ukrasi, svijeće itd.
-- To može uzrokovati požar
ili strujni udar te uzrokovati
ozljedu zbog pada.
• U slučaju snažnog udarca ili
oštećenja ormarića, isključite
ga, iskopčajte iz zidne utičnice i
obratite se ovlaštenom servisnom
centru.
-- To može uzrokovati strujni udar.
• U projektor nemojte umetati
metalne predmete kao što su
novčići, ukosnice ili komadići
metala niti zapaljive materijale, npr.
papir ili šibice.
-- Time ćete spriječiti strujni udar
ili požar.
• Prilikom zamjene starih baterija za
daljinski upravljač novima pazite da
dijete ne proguta baterije. Baterije
držite izvan dohvata djece.
-- Ako dijete proguta bateriju,
odmah se obratite liječniku.
• Nikada ne otvarajte nijedan
poklopac projektora.
-- Postoji velika opasnost od
strujnog udara.
• Nemojte gledati izravno u leću dok
projektor radi.
-- Jarka svjetlost može oštetiti
vaše oči.
• Ako je lampa uključena ili ste je
upravo isključili, ne dodirujte otvor
za ventilaciju ili lampu jer su vreli.
• Ako dođe do curenja plina u
prostoriji s projektorom, ne
dodirujte projektor ili zidnu
utičnicu. Otvorite prozore kako
biste prozračili prostor.
-- Iskre mogu uzrokovati požar ili
opekline.
• Iskopčajte kabel za napajanje iz
utičnice tijekom grmljavinske oluje.
-- To će spriječiti strujni udar ili
oštećenje projektora.
• Projektor nemojte koristiti u blizini
elektroničkih uređaja koji stvaraju
snažno magnetsko polje.
• Plastičnu foliju pakiranja projektora
spremite izvan dosega djece.
-- Ako se njome ne rukuje na
siguran način, može izazvati
gušenje.
9
OPREZ
• Nemojte stavljati teške predmete
na projektor.
-- Mogao bi pasti i ozlijediti
nekoga.
• Pazite da tijekom prijevoza ne
oštetite leću.
• Nemojte dodirivati leću projektora.
-- Leća bi se mogla oštetiti.
• Nemojte koristiti oštre predmete
na projektoru, kao što su nož ili
čekić, jer tako biste mogli oštetiti
kućište.
• U slučaju da se na zaslonu ne
prikazuje slika ili nema zvuka,
prestanite koristiti projektor.
Isključite projektor, iskopčajte ga
iz utičnice i obratite se našem
servisnom centru.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Nemojte ispuštati predmete na
projektor i pazite da nešto ne lupa
u projektor.
-- To može uzrokovati oštećenje
projektora ili ozlijediti nekoga.
• Preporučuje se da sadržaj na
zaslonu gledate na udaljenosti od
5 do 7 puta većoj od dijagonale
zaslona.
-- Ako zaslon dugo vremena
gledate izbliza, vid bi vam
mogao oslabjeti.
HRVATSKI
• Nemojte dugo držati ruku na
projektoru tijekom rada.
• Ako ste povezali igraću konzolu
i projektor, preporučuje se da
se za vrijeme igranja nalazite
na udaljenosti većoj od četiri
dijagonale zaslona.
-- Provjerite je li priključni kabel
dovoljno dug. U suprotnom
proizvod može pasti i oštetiti se
ili uzrokovati ozljede.
• Nemojte ostavljati projektor
ili njegov daljinski upravljač s
baterijama u okruženju s vrlo
visokom temperaturom.
-- To može uzrokovati požar.
10
HRVATSKI
• Svjetlosnu zraku iz projektora
nemojte blokirati knjigom ili drugim
predmetima.
-- Dulja izloženost zraci projektora
može uzrokovati požar. Osim
toga, leća se može pregrijati i
oštetiti zbog odbijene topline.
Onemogućite funkciju AV kako
biste privremeno zaustavili
projekciju ili isključite napajanje.
• Nemojte uključivati projektor s
postavljenom velikom glasnoćom.
-- Velika glasnoća može oštetiti
sluh.
• U blizini projektora nemojte
koristiti visokonaponsku električnu
opremu (npr. uređaj za ubijanje
kukaca). Tako ga možete oštetiti.
Čišćenje
UPOZORENJE
• Za vrijeme čišćenja projektor
nemojte prskati vodom. Voda ne
smije ući u projektor.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Ako se iz projektora počne dimiti ili
širiti neobičan miris ili pak u njega
upadne strano tijelo, isključite
ga, iskopčajte iz zidne utičnice
i obratite se našem servisnom
centru.
-- U suprotnom bi moglo doći do
požara ili strujnog udara.
11
OPREZ
HRVATSKI
• Jednom godišnje obratite se
našem servisnom centru ili
prodavaču projektora radi čišćenja
unutarnjih dijelova projektora.
-- Ako projektor ne čistite dugo
vremena, nakupit će se prašina,
što bi moglo dovesti do požara
ili oštećenja projektora.
• Prilikom čišćenja plastičnih dijelova
kao što je kućište projektora
iskopčajte napajanje i obrišite dio
mekom krpicom. Nemojte prskati
dijelove vodom niti ih brisati
mokrom krpom. Nikada nemojte
koristiti sredstva za čišćenje stakla,
sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje,
abrazivna sredstva, vosak, benzen
ili alkohol jer mogu oštetiti
projektor.
-- To može uzrokovati požar,
električni udar ili oštećenje
uređaja (izobličenje ili korozija).
• Nemojte brisati optički sustav
(objektiv, zrcalo) neposredno
nakon isključivanja proizvoda ili
dok je proizvod uključen. Prilikom
čišćenja svih dijelova proizvoda
iskopčajte kabel napajanja i dijelove
nježno prebrišite mekom krpom.
Nemojte prskati dijelove vodom
niti ih brisati mokrom krpom.
Nemojte koristiti deterdžente,
sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje,
abrazivne tvari, vosak, benzen,
alkohol, vodu itd. na glavnoj jedinici
proizvoda niti na optičkom sustavu
(objektiv, zrcalo) jer to može
prouzročiti oštećenje proizvoda.
-- To može uzrokovati požar,
električni udar ili oštećenje
uređaja (izobličenje ili korozija).
• Projektor prije čišćenja iskopčajte
iz zidne utičnice.
-- U suprotnom biste mogli
uzrokovati požar ili strujni udar.
12
Laser
UPOZORENJE
HRVATSKI
• Proizvod sadrži laserski modul.
Proizvod nemojte rastavljati ili
na njemu vršiti preinake jer bi to
moglo biti opasno.
• Izlažete se opasnosti od izlaganja
laserskom zračenju ako proizvod
mijenjate ili na njemu vršite
preinake na način koji nije naveden
u korisničkom priručniku.
• Nemojte gledati izravno u jarku
svjetlost iz uređaja kako biste
zaštitili oči.
• Ako upotrebljavate kontrole,
izvršavate prilagodbe ili provodite
postupke koji nisu navedeni u
ovom dokumentu, možete se
izložiti opasnom zračenju.
OPREZ
• Ovaj je proizvod laserski uređaj
klase 1 koji ispunjava zahtjeve
norme IEC 60825-1.
Norma o ugrađenom laseru
(laserski modul klase 4)
• Valna duljina: 448 nm – 462 nm
• Izlazno svjetlo: približno 4,35 W
x8
Oznaka s klasom laserskog
proizvoda
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1
Naljepnica o klasi lasera proizvoda
nalazi se s donje strane proizvoda.
13
Ostalo
UPOZORENJE
HRVATSKI
• Kada napuštate prostoriju,
projektor postavite izvan dosega
životinja i isključite kabel za
napajanje iz zidne utičnice.
-- Korištenje oštećenog kabela za
napajanje može izazvati kratki
spoj ili požar.
• Projektor nemojte koristiti u blizini
elektroničkih uređaja s iznimno
preciznom tehnologijom i uređaja
koji emitiraju slab radijski signal.
-- To može utjecati na rad
projektora i uzrokovati
nezgodu.
• Samo kvalificirani tehničar smije
rastavljati i modificirati projektor.
Ako je potrebno dijagnosticirati
kvar, prilagoditi ili popraviti
projektor, obratite se prodavaču ili
našem servisnom centru.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Potrebna je dostatna ventilacija,
nemojte blokirati protok zraka oko
uređaja. To može uzrokovati ozljede
i pregrijavanje unutrašnjosti
uređaja.
• Nemojte dodirivati leću, možete se
opeći ili oštetiti leću. Leća i uređaj
mogu biti VRUĆI tijekom upotrebe
i odmah nakon nje. Uređajem
pažljivo rukujte i omogućite
dostatno hlađenje.
• Koristite samo uzemljene strujne
utičnice. (Osim za uređaje koji nisu
uzemljeni.)
• Nemojte ništa umetati u
ventilacijske otvore i nemojte ih
prekrivati.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Za optimalan rad uređaja pratite
sve smjernice za održavanje i
uređaj servisirajte isključivo kod
ovlaštenog servisera.
• Baterije i daljinski upravljač držite
izvan dohvata djece.
-- To će spriječiti ozljede ili
oštećenje proizvoda.
14
OPREZ
HRVATSKI
• Nemojte koristiti i skladištiti
projektor na otvorenom na dulje
razdoblje.
• Nemojte kombinirati nove i stare
baterije.
-- Napukle baterije ili baterije koje
cure mogu izazvati oštećenje
projektora ili ozljede.
• Svakako iskopčajte projektor iz
napajanja ako ga nećete koristiti
duže vrijeme.
-- Nakupljena prašina može
izazvati požar ili strujni udar
zbog pregrijavanja, iskrenja ili
propadanja izolacije.
• Koristite samo navedenu vrstu
baterije.
-- Napukle baterije ili baterije koje
cure mogu izazvati oštećenje
projektora ili ozljede.
• Za zamjenu obavezno koristite istu
vrstu baterije.
-- Ako baterija nije ispravno
postavljena, brzo će se
isprazniti ili daljinski upravljač
neće ispravno raditi.
• Iskorištene baterije odložite na
odgovarajući način.
-- U suprotnom može doći do
eksplozije ili požara. Pravilan
način odlaganja može se
razlikovati ovisno o državi ili
regiji. Baterije odložite prema
uputama.
• Bateriju nemojte bacati niti
rastavljati.
-- To može uzrokovati požar
ili eksploziju zbog oštećenja
baterije.
• Baterije uskladištite podalje od
metalnih predmeta kao što su
ključevi i spajalice.
-- Višak struje može dovesti do
naglog podizanja temperature,
što može uzrokovati požar ili
eksploziju.
• Baterije nemojte pohranjivati u
blizini bilo kakvog izvora topline
poput grijača.
-- To može uzrokovati požar ili
oštetiti uređaj.
• Nemojte pohranjivati baterije pri
temperaturama višim od 60 °C niti
na mjestima s visokom vlagom.
-- U suprotnom može doći do
eksplozije ili požara.
• Provjerite je li baterija pravilno
postavljena.
-- Time ćete spriječiti eksploziju
ili požar.
• Neodgovarajuća zamjenska
baterija može uzrokovati požar.
• Baterije: Dodatnu opremu (baterije
itd.) pospremite na sigurno mjesto
izvan dohvata djece.
Rizična skupina 2
OPREZ Uređaj emitira potencijalno
opasno optičko zračenje. Nemojte
gledati u projektorsku lampu. To bi
moglo oštetiti vaš vid.
Naljepnica se nalazi s donje strane
proizvoda, a tekst na naljepnici može
biti na drugom jeziku.
15
SADRŽAJ
2
SIGURNOSNE MJERE
3
PRIPREMA
16
Dodatna oprema
16
Opcijski dodaci
17
Dijelovi i komponente
18
-- Glavna jedinica
18
-- Stražnja strana
19
Upotreba upravljačkog gumba 20
-- Osnovne funkcije
20
-- Prilagodba izbornika
21
Indikatori statusa projektora
21
Postavljanje
22
-- Mjere opreza prilikom
postavljanja
22
-- Udaljenost projekcije prema
veličini zaslona
24
-- Kako postaviti projektor na
stalak
28
-- Sigurnosni sustav Kensington 29
MAGIC DALJINSKI
UPRAVLJAČ
Registracija Magic daljinskog
upravljača
Ponovna registracija Magic
daljinskog upravljača
Korištenje Magic daljinskog
upravljača
30
32
32
33
KORIŠTENJE PROJEKTORA 34
-- Fokus slike na zaslonu
-- Prikaz projektorom
34
35
POVEZIVANJE UREĐAJA
36
HDMI priključak
37
-- Priključivanje HD prijemnika,
DVD uređaja ili vanjskih uređaja
37
-- Priključivanje računala
38
-- Priključivanje prijenosnog
računala
39
Priključivanje slušalica
40
Povezivanje s digitalnim pojačalom
41
Priključivanje pametnog uređaja
(pametni telefon, tablet itd.)
42
-- Uređaji koji podržavaju Slimport
42
-- Uređaji koji podržavaju Digitalni
AV adapter s Lightning
priključkom marke Apple
42
-- Uređaji koji podržavaju 30-pinski
digitalni AV adapter marke
Apple
42
ODRŽAVANJE
43
Čišćenje
-- Čišćenje leće
-- Čišćenje kućišta projektora
43
43
43
SPECIFIKACIJE
44
Obavijest s informacijama o
softveru s otvorenim izvornim
kodom
48
SIMBOLI
49
HRVATSKI
LICENCE
16
PRIPREMA
Proizvod na slici može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
HRVATSKI
Dodatna oprema
Dodatna oprema isporučena s projektorom prikazana je u nastavku.
Dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.
Nova se dodatna oprema može dodati, a stara ukloniti.
Magic daljinski upravljač
Dvije AA baterije
Korisnički priručnik
Kabel za napajanje
AC-DC adapter
• Prilikom ukopčavanja HDMI kabela na HDMI
priključak ili USB kabela i USB flash memorije
u USB priključak koristite proizvode širine
18 mm ili manje te visine 10 mm ili manje.
Ako USB kabel ili USB flash memorija ne
odgovaraju USB priključcima na projektoru,
koristite produžni kabel koji podržava USB
2.0.
• Ako se istovremeno priključuju dva USB uređaja, oba moraju imati okvir tanji
od 8,5 mm.
• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
• Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati
slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene vrste HDMI
kabela)
-- Ultra High-Speed HDMI®/™ kabel (3 m ili manje)
17
Opcijski dodaci
Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkim proizvodima ili
internetsku stranicu za kupnju ili posjetite trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Opcijska dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.
HRVATSKI
Projekcijski zaslon
Stalak
Optički kabel
LG audiouređaj
HDMI kabel
18
Dijelovi i komponente
HRVATSKI
Projektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Međutim, mogli
biste uočiti crne i/ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točkice koje se stalno
prikazuju na zaslonu za projiciranje. One su uobičajen rezultat proizvodnog
procesa i ne ukazuju na kvar.
Glavna jedinica
Upravljački gumb
Zvučnik
Prsten za
zumiranje
Prsten za
fokusiranje
Zvučnik
Ispušni
ventilacijski
otvor1)
Leća2)
Usisni
ventilacijski
otvor
Donji dio projektora
Podesiva nožica3)
1) Budući da je temperatura u području ventilacijskih otvora visoka, nemojte im
se približavati.
2) Ne dirajte leću i zrcalo prilikom upotrebe projektora. Leća i zrcalo mogu biti
oštećeni. (Držite leću podalje od oštrih predmeta.)
3) Kut podešavajte okretanjem podesive nožice ulijevo ili udesno.
19
Stražnja strana
2
6
5
HRVATSKI
1
3
4
7
Br.
1
Opis
IC prijemnik
Priključak
2
3
(Priključak za slušalice)
4
priključak
5
(USB priključak)
6
Priključak
7
priključak
20
Upotreba upravljačkog gumba
Projektorom možete upravljati tako da pritisnete gumb ili pomaknete upravljački
gumb lijevo, desno, gore ili dolje.
HRVATSKI
Osnovne funkcije
Uključivanje
napajanja
Kada je projektor isključen, prst stavite
na upravljački gumb, jednom ga
pritisnite i zatim ga otpustite.
Isključivanje
Pritisnite i držite upravljački gumb duže
od 3 sekunde dok je projektor uključen.
Upravljanje
glasnoćom
Prst stavite na upravljački gumb i
pomičite ga lijevo ili desno kako biste
prilagodili glasnoću.
Gore/dolje/
lijevo/desno
Ako upravljačku tipku pomaknete gore,
dolje, lijevo ili desno, možete pomicati
pokazivač kako biste odabrali stavke
izbornika.
NAPOMENA
• Kada upravljački gumb pomičete gore, dolje, lijevo ili desno, pazite da ga ne
pritisnete. Pazite da ne pritisnete upravljački gumb. Ako upravljački gumb
pritisnete dok ga pomičete, upravljanje glasnoćom možda neće raditi, a
pokazivač se možda neće pomicati.
21
Prilagodba izbornika
Isključivanje projektora.
Promjena izvora ulaznog signala.
Brisanje zaslonskih prikaza i povratak na gledanje slike s
projektora.
Prikaz izbornika Postavke.
Indikatori statusa projektora
LED indikator rada
LED indikator rada
Crveno
Stanje mirovanja
Isključeno
Projektor je uključen i radi.
HRVATSKI
Kada je projektor uključen, jednom pritisnite upravljački gumb.
Stavke izbornika ( ,
, , ) možete prilagoditi tako da upravljački gumb
pomaknete lijevo, desno, gore ili dolje. Prijeđite na željenu stavku izbornika i
zatim jednom pritisnite upravljački gumb za odabir.
22
Postavljanje
Mjere opreza prilikom
postavljanja
HRVATSKI
• Projektor postavite u prostoriju
koja se dobro prozračuje.
-- Kako biste spriječili unutarnje
zagrijavanje, projektor postavite
u prostoriju koja se dobro
prozračuje. Nemojte ništa
postavljati blizu projektora.
To može blokirati otvore za
ventilaciju. Ako se ventilacijski
otvori blokiraju, povećat će se
unutarnja temperatura.
-- Projektor nemojte postavljati
na tepih ili sag. Ako se usisni
ventilacijski otvori nalaze
s donje strane projektora,
pripazite da ih ne blokirate, a
projektor uvijek postavite na
čvrstu, ravnu površinu.
-- Pazite da u projektor ne uđu
strana tijela, npr. komadići
papira.
-- Oko projektora mora postojati
odgovarajući razmak (30 cm
ili više).
• Projektor nemojte postavljati u
prostorije u kojima je zrak vruć,
hladan ili vlažan.
• Projektor nemojte postavljati na
mjesto na kojemu će privlačiti
prašinu.
-- To može uzrokovati požar.
• Nikada ne otvarajte nijedan
poklopac projektora. Postoji velika
opasnost od strujnog udara.
23
HRVATSKI
• Projektor je proizveden pomoću
iznimno precizne tehnologije.
Međutim, mogli biste uočiti crne i/
ili svijetle (crvene, plave ili zelene)
točkice koje se stalno prikazuju
na zaslonu za projiciranje. One su
uobičajen rezultat proizvodnog
procesa i ne ukazuju na kvar.
• Daljinski upravljač možda neće
funkcionirati ako se nalazi
u prostoru koji je osvijetljen
žaruljama s elektroničkom
predspojnom napravom ili
fluorescentnim žaruljama
koje emitiraju tri valne duljine.
Žarulje zamijenite modelom
koji udovoljava međunarodnim
standardima kako bi daljinski
upravljač nastavio normalno raditi.
• Kako biste projektor postavili na
strop, na projektor pomoću M4
x 8 mm vijaka pričvrstite stropni
nosač.
• Nemojte pretjerano zatezati vijke.
Na taj se način može oštetiti
kućište pa bi projektor mogao
pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
(Preporučeni zatezni moment: 5~8
kgf·cm)
24
Udaljenost projekcije prema veličini zaslona
1
2
HRVATSKI
3
4
Projektor postavite na čvrstu vodoravnu površinu zajedno s računalom ili
izvorom audiosignala ili videosignala.
Projektor postavite na odgovarajuću udaljenost od zaslona. Udaljenost
između projektora i zaslona određuje stvarnu veličinu slike.
Projektor postavite tako da leća bude postavljena pod pravim kutom u
odnosu na zaslon. Ako projektor ne postavite pod pravim kutom, projicirana
slika bit će izobličena. Kako biste ispravili izobličenje, koristite funkciju
Podešavanje ruba.
Ukopčajte kabele napajanja projektora i povezanog uređaja u zidnu utičnicu.
Omjer uspravne projekcije: 100%
Y/2
Zaslon
Y/2
X/2
Udaljenost projekcije (D)
Širina zaslona (Y)
X/2
Visina zaslona (X)
Zaslon
Udaljenost projekcije (D)
25
(1,1 x zumiranje)
(1,0 x zumiranje)
HRVATSKI
NAPOMENA
• Ako projicirana slika izgleda izobličeno ili nepravilno, provjerite je li zaslon
ispravno postavljen.
26
Format slike 16:9 (Zumiranje 1,1 x)
Veličina zaslona
Širina zaslona (Y) Visina zaslona (X)
Udaljenost
projekcije (D)
HRVATSKI
inča
mm
mm
mm
mm
30
762
664
374
905
35
889
775
436
1061
40
1016
886
498
1230
45
1143
996
560
1371
50
1270
1107
623
1526
55
1397
1218
685
1682
60
1524
1328
747
1837
65
1651
1439
809
1992
70
1778
1550
872
2147
75
1905
1660
934
2302
80
2032
1771
996
2458
85
2159
1882
1058
2613
90
2286
1992
1121
2768
95
2413
2103
1183
2923
100
2540
2214
1245
3078
105
2667
2324
1308
3234
110
2794
2435
1370
3388
115
2921
2546
1432
3544
120
3048
2657
1494
3698
27
Format slike 16:9 (Zumiranje 1,0 x)
Veličina zaslona
Širina zaslona (Y) Visina zaslona (X)
Udaljenost
projekcije (D)
mm
mm
mm
mm
27,2
693
604
340
905
31,8
808
704
396
1061
36,3
924
805
453
1230
40,9
1039
906
509
1371
45,4
1155
1006
566
1526
50
1270
1107
623
1682
54,5
1385
1208
679
1837
59,0
1501
1308
736
1992
63,6
1616
1409
792
2147
68,1
1732
1509
849
2302
72,7
1847
1610
906
2458
77,2
1963
1711
962
2613
81,8
2078
1811
1019
2768
86,3
2194
1912
1075
2923
90,9
2309
2013
1132
3078
95,4
2425
2113
1189
3234
100
2540
2214
1245
3388
104,5
2655
2314
1302
3544
109,0
2771
2415
1358
3698
• Slike u navedenoj tablici mogu se razlikovati ovisno o okolini montaže.
HRVATSKI
inča
28
Kako postaviti projektor na stalak
HRVATSKI
• Ovaj projektor možete postaviti pomoću stalka za kameru.
• Kao što je prikazano u nastavku, projektor možete postaviti na stalak za
kameru.
• Za stabilizaciju stalka preporučamo korištenje vijka za učvršćivanje standardne
dužine od 4,5 mm ili kraći. Maksimalna dopuštena dužina vijka za učvršćivanje
iznosi 5,5 mm. (Duži vijci mogu oštetiti projektor.)
Donji dio projektora
Vijak za
pričvršćivanje
projektora na
stalak
Projektor se
pričvršćuje na
ovome dijelu.
Stalak
OPREZ
• Ako koristite stalak, pripazite da na njega ne primjenjujete dodatnu silu. To
može oštetiti projektor.
• Stalak nemojte stavljati na nestabilnu površinu.
• Svakako koristite stalak najmanje nosivosti od 3 kg.
• Da biste projektor sigurno koristili, postavite noge stalka što je šire i stabilnije
moguće i sigurno pričvrstite projektor na stalak.
29
Sigurnosni sustav Kensington
HRVATSKI
• Ovaj projektor ima priključak za sigurnosni standard Kensington, kao
mehanizam protiv krađe. Priključite kabel za sigurnosni sustav tvrtke
Kensington kao što je prikazano ispod.
• Detaljne upute za instalaciju i korištenje sigurnosnog sustava tvrtke
Kensington potražite u korisničkom vodiču koji se isporučuje sa sigurnosnim
sustavom tvrtke Kensington.
• Sigurnosni sustav tvrtke Kensington dodatna je oprema.
• Što je Kensington?
Kensington je tvrtka koja nudi sigurnosne sustave za prijenosna računala i
druge elektroničke uređaje. Web-mjesto: http://www.kensington.com
30
MAGIC DALJINSKI UPRAVLJAČ
HRVATSKI
Ako se tijekom uporabe projektora prikaže poruka da je
baterija gotovo prazna, zamijenite baterije.
Na način prikazan na slici pritisnite gornji dio poklopca za
baterije i povucite poklopac prema natrag. Umetnite dvije
nove identične baterije (AA baterije od 1,5 V) s polovima
+ i - usmjerenima u ispravnom smjeru u daljinskom
upravljaču.
1
NAPOMENA
• Nemojte kombinirati nove i stare baterije.
(NAPAJANJE)
Uključivanje/isključivanje projektora.
(NAPAJANJE STB UREĐAJA)
Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom
upravljaču za projektor, možete ga uključivati i isključivati
putem daljinskog upravljača.
Brojčani gumbi
Unos brojeva.
Promijenite izvor ulaznog signala na [HDMI1].
Možete pristupiti aplikacijama pomoću brojčanih gumba koji
odgovaraju tim značajkama.
(Zaslonski upravljač)
Prikazivanje zaslonskog upravljača.
-- Pristup izborniku univerzalnog upravljača u određenim
regijama.
Podešavanje glasnoće.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA)
Isključivanje svih zvukova.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA)
Pristup [Pristupačnost] izborniku.
Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
(PRETRAŽIVANJE)
Pretraživanje sadržaja poput filmova i drugih videozapisa ili
pretraživanje interneta unosom pojma za pretraživanje u okvir
za pretraživanje.
2
31
Pristup početnom izborniku.
Kotačić (OK)
Pritisnite središnji dio
Kotačić (OK) kako biste odabrali
izbornik. Stranice možete mijenjati pomoću kotačića.
Povratak na prethodnu razinu.
Uklanjanje prikaza na zaslonu i povratak zadnjem gledanju
slike s ulaznog signala.
Promjena načina slike.
Mogućnost upotrebe funkcije SIMPLINK.
(ULAZ)
Promjena izvora ulaznog signala.
(ULAZ)
Prikaz svih popisa vanjskih ulaznih signala.
Pritiskom na gumb mijenja se omjer dužine i visine zaslona.
Gumbi u boji
Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u
određenim izbornicima.
Upravljački gumbi ( , )
Imate pristup premium sadržajima, videosadržajima i uređajima
koji podržavaju SIMPLINK.
Povećavanjem određenog područja možete ga prikazati preko
cijelog zaslona.
* : Kako biste koristili gumb, pritisnite ga i zadržite dulje od 3 sekunde.
HRVATSKI
Prikaz prethodno upotrijebljenog popisa.
(Brze postavke)
Pristup brzim postavkama.
(Brze postavke)
Prikaz izbornika [Sve postavke].
(Gore/dolje/lijevo/desno)
Pomoću gumba za gore, dolje, lijevo ili desno možete se
kretati po izborniku. Ako gumbe
pritisnete
dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će nestati
sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput
običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu
prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač
lijevo-desno.
32
Registracija Magic daljinskog upravljača
Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, najprije ga morate registrirati
na projektoru.
HRVATSKI
1
2
Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite projektor.
Usmjerite Magic daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite
Kotačić
(OK) na daljinskom upravljaču.
• Ako projektor ne registrira Magic daljinski upravljač, isključite ga i uključite te
pokušajte ponovno.
Ponovna registracija Magic daljinskog upravljača
1 Istovremeno pritisnite gumbe i
i držite ih pritisnutima pet
2
sekundi kako biste poništili vezu između Magic daljinskog upravljača i
projektora.
Pritisnite
Kotačić (OK) prema projektoru da biste ponovno registrirali
Magic daljinski upravljač.
33
Korištenje Magic daljinskog upravljača
OPREZ
• Daljinski upravljač nemojte koristiti izvan navedenog raspona (10 metara).
Koristite li uređaj izvan područja pokrivenosti signalom ili nađu li se unutar
područja pokrivenosti signalom fizičke prepreke, mogli biste imati poteškoće
u komunikaciji.
• Mogli biste imati poteškoće u komunikaciji u slučaju korištenja dodatne
opreme. Uređaji poput mikrovalnih pećnica i bežičnih LAN veza rade u istom
frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga
moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.
• Magic daljinski upravljač možda neće ispravno funkcionirati ako se bežični
usmjerivač (pristupna točka) nalazi na udaljenosti manjoj od 1 metra od
projektora. Svoj biste bežični usmjerivač trebali držati na udaljenosti većoj od
1 m od projektora.
• Bateriju nemojte rastavljati ili zagrijavati.
• Bateriju nemojte ispustiti. Bateriju nemojte izlagati snažnim udarcima.
• Umetnete li bateriju na pogrešan način, moglo bi doći do eksplozije.
HRVATSKI
• Lagano protresite Magic daljinski upravljač lijevodesno ili pritisnite gumbe
,
(ULAZ) i na
zaslonu će se prikazati pokazivač.
• Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi ili Magic
daljinski upravljač postavite na ravnu površinu,
pokazivač će se prestati prikazivati.
• Ako pokazivač ne reagira kako bi trebao, možete ga
ponovno postaviti pomicanjem do ruba zaslona.
• Zbog dodatnih značajki Magic daljinski upravljač
troši baterije brže od standardnih daljinskih
upravljača.
34
KORIŠTENJE PROJEKTORA
Fokus slike na zaslonu
HRVATSKI
Nakon što se na zaslonu prikaže slika, provjerite je li fokusirana i je li prilagođena
zaslonu.
Prsten za
zumiranje
Prsten za
fokusiranje
• Za podešavanje fokusa slike okrenite prsten za fokusiranje.
• Za podešavanje veličine slike okrenite prsten za zumiranje. Kako biste sliku
na zaslonu pomaknuli gore/dolje, prilagodite visinu nožica s donje strane
projektora.
35
Prikaz projektorom
1
Odaberite
(ULAZ)
(NAPAJANJE) kako
[Svi ulazi] i odaberite željeni ulazni signal.
Tijekom gledanja projektorom možete upravljati pomoću sljedećih gumba.
Gumb
Opis
Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
Podešavanje glasnoće.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA)
4
Isključivanje zvuka projektora.
Kako biste isključili projektor, pritisnite gumb
(NAPAJANJE).
HRVATSKI
2
3
Dok je projektor u stanju mirovanja, pritisnite gumb
biste ga uključili.
36
POVEZIVANJE UREĐAJA
Na priključke projektora mogu se priključivati različiti vanjski uređaji.
HRVATSKI
Računalo / prijenosno
računalo
USB
Digitalni uređaj
Slušalice
DVD
LG audiouređaj
Mobilni telefon
HDMI - Stranica 37, 38, 39
Slušalice - Stranica 40
Digitalno pojačalo - Stranica 41
Pametni uređaj - Stranica 42
Igraća konzola
37
HDMI priključak
Priključivanje HD prijemnika,
DVD uređaja ili vanjskih
uređaja
Putem HDMI kabela možete uživati u
slici i zvuku visoke kvalitete.
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom uređaja.
Video signal i audio signal izlaze
istovremeno.
Opcijski dodaci
HRVATSKI
Priključite HD prijemnik, DVD uređaj
ili vanjske uređaje na projektor i
odaberite odgovarajući ulaz.
Možete se povezati i s bilo kojim
HDMI ulaznim priključkom.
•
(ULAZ) [Svi ulazi]
[HDMI1]/[HDMI2]
NAPOMENA
ARC (Audio Return Channel)
• Vanjski zvučni uređaji koji
podržavaju SIMPLINK i ARC
moraju se priključiti na priključak
.
• Prilikom povezivanja HDMI®
kabelom velike brzine vanjski
zvučni uređaji koji podržavaju
ARC izlaz ili SPDIF rade s
funkcijom SIMPLINK bez potrebe
za dodatnim optičkim zvučnim
kabelom.
38
Priključivanje računala
HRVATSKI
Projektor podržava značajku Plug
and Play. Vaše računalo automatski
prepoznaje projektor, a upravljački
program ne mora se instalirati.
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom računala.
Video signal i audio signal izlaze
istovremeno.
Opcijski dodaci
39
Priključivanje prijenosnog
računala
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom vašeg
prijenosnog računala. Video signal i
audio signal izlaze istovremeno.
U tablici su prikazani primjeri
promjene izlaza. Za više informacija
pogledajte Vanjski izlaz, Spajanje
na vanjski zaslon ili slične odjeljke
korisničkog priručnika vašeg računala.
Proizvođač
Promjena izlaza
Lenovo
HP
Dell
Acer
ASUS
LG
Opcijski dodaci
Samsung
Apple
Podešavanje
upravljačke ploče
radi omogućivanja
zrcaljenja nakon
pokretanja.
HRVATSKI
Projektor možete priključiti na
prijenosno računalo za korištenje
raznih funkcija.
Primjeri postavki promjene izlaza
prilikom povezivanja prijenosnog
računala
40
Priključivanje slušalica
Zvuk možete slušati preko slušalica.
HRVATSKI
Nije u kompletu
41
Povezivanje s digitalnim
pojačalom
. Izlazni priključak pojačala s
digitalnim pretvornikom mora biti
podešen za željeni zvučni format.
Prilikom korištenja HDMI kabela
za povezivanje s kućnim kinom
ili prilikom povezivanja optičkog
izlaznog priključka s vanjskim
audiouređajem, podesite [Audio izlaz]
na [HDMI ARC] ili [Optički] kako je
prikazano u nastavku. Ako projektor,
kućno kino ili zvučnik vanjskog
audiouređaja rade u isto vrijeme, čut
će se jeka.
Opcijski dodaci
HRVATSKI
Pomoću optičkog kabela priključite
digitalni audioulaz digitalnog pojačala
s izlaznim priključkom projektora
NAPOMENA
• Informacije o priključivanju
potražite u korisničkom priručniku
audiouređaja.
• Kad ovaj proizvod povezujete s
drugim uređajima, provjerite jeste li
isključili i iskopčali sve uređaje.
• Audioizlaz ovog proizvoda
omogućava širokopojasni zvuk
pa se glasnoća prijemnika mora
sukladno prilagoditi. Neočekivane
visoke frekvencije mogu oštetiti
zvučnike.
• Priključivanje
priključka
projektora na priključak digitalnog
audioulaza digitalnog pojačala i
priključka aduiulaza projektora na
priključak analognog audioizlaza
digitalnog pojačala može
uzrokovati zvučne oscilacije zbog
zatvorene petlje. Uklonite jedan
od ta dva priključka kako biste to
izbjegli. (To se također odnosi na
uređaje za kućno kino.)
42
Priključivanje pametnog uređaja (pametni telefon,
tablet itd.)
HRVATSKI
•
(ULAZ) [Svi ulazi] [HDMI1]/[HDMI2]
• Slika se može razlikovati od izgleda stvarnog proizvoda.
Priključite pametni uređaj na projektor s pomoću kabela1) i postavite vanjski ulaz
projektora na HDMI. Zaslon pametnog uređaja prikazivat će se putem projektora.
Možete se povezati i s bilo kojim HDMI ulaznim priključkom.
Obratite se proizvođaču pametnog uređaja za upute o priključivanju određenog
modela uređaja s pomoću kabela.
Podržani pametni uređaji mogu se promijeniti ovisno o pojedinom proizvođaču.
1) Primjeri povezivanja različitih pametnih uređaja s pomoću kabela (kabel se
prodaje zasebno).
Uređaji koji podržavaju Slimport
HDMI kabel
Priključak za punjenje
pametnog uređaja
Adapter Slimport
Kabel za
punjenje
pametnog
uređaja
HDMI priključak
projektora
USB priključak projektora
Punjač
Uređaji koji podržavaju Digitalni AV adapter s Lightning
priključkom marke Apple
HDMI kabel
HDMI priključak projektora
Digitalni AV adapter s
Lightning priključkom
Priključak za punjenje
pametnog uređaja
Uređaji koji podržavaju 30-pinski digitalni AV adapter marke
Apple
HDMI kabel
30-pinski digitalni
AV adapter marke
Apple
HDMI priključak projektora
Priključak za punjenje
pametnog uređaja
43
ODRŽAVANJE
Projektor održavajte čistim i u optimalnom stanju.
Čišćenje leće
• Ako na površini leće ima prašine ili mrlja, očistite je.
• Prašinu ili mrlje s leće projektora uklonite pomoću komprimiranog zračnog
spreja, pamučnog štapića ili meke krpice kojom leću možete nježno obrisati.
• Leću nemojte brisati dok je proizvod uključen niti neposredno nakon što ga
isključite.
• Prilikom čišćenja leće nemojte koristiti sredstva za čišćenje, sredstva za
poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva,
vosak, benzen, alkohol, vodu itd., jer njima biste mogli oštetiti proizvod.
Čišćenje kućišta projektora
• Prije čišćenja kućišta projektora iskopčajte kabel za napajanje.
• Za uklanjanje prašine ili mrlja koristite isključivo suhu, glatku krpicu koja ne
ostavlja dlačice te njome ulaštite leću.
• Nemojte koristiti alkohol, benzen, razrjeđivače ili druge kemikalije kojima biste
mogli oštetiti kućište.
HRVATSKI
Čišćenje
44
SPECIFIKACIJE
HF80LS (HF80LS-EU)
HF80LSR (HF80LSR-EU)
MODEL
HRVATSKI
Razlučivost (u
pikselima)
1920 (vodoravna) × 1080 (okomita)
Format slike
16:9 (vodoravno:okomito)
Udaljenost
projekcije
-- Veličina zaslona
905 mm do 3698 mm
-- 762 mm do 3048 mm (30 inča do 120 inča)
Omjer uspravne
projekcije
100%
140 W
Potrošnja energije
AC-DC adapter
Stanje mirovanja na mreži: 1,3 W
(Ako su aktivirani svi mrežni priključci.)
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP31
19 V
7,37 A
(Ulaz adaptera 100 – 240 V pri 50/60 Hz)
Audioizlaz
3W+3W
Visina
140 mm (bez podnožja), 144 mm (s podnožjem)
Širina
108,0 mm
Dubina
252,3 mm
Masa
2,1 kg
USB uređaj
5 V, 0,5 A (maks.)
45
HF80LS (HF80LS-EU)
HF80LSR (HF80LSR-EU)
MODEL
Temperatura
0 °C do 40 °C
Skladištenje
-20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost
Rad
0 % do 80 %
Skladištenje
0 % do 85 %
• Koristite samo kablove za napajanje navedene u ovim korisničkim uputama.
• Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati bez prethodne najave zbog
nadograđivanja funkcija uređaja.
• Mrežni priključak može se aktivirati/deaktivirati putem izbornika projektora
odabirom značajke [Mobilni projektor uključen].
HRVATSKI
Radno okruženje
Rad
46
Podržani HDMI načini rada
Razlučivost
HRVATSKI
640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
31,46
59,94
31,5
60,00
31,47
59,94
31,5
60,00
31,25
50,00
44,96
59,94
45
60,00
37,5
50,00
28,12
50,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
56,25
50,00
67,43
59,94
67,5
60,00
47
Podržani HDMI (PC) načini rada
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1360 x 768
47,71
60,01
1152 x 864
54,34
60,05
1280 x 1024
63,98
60,02
1920 x 1080
67,5
60
• Ako se na projektor uvede nevažeći ulazni signal, neće biti prikazan na zaslonu
ili će se prikazati poruka poput [Nema signala] ili [Neispravan format].
• Projektor podržava DDC1/2B u obliku funkcije Plug and Play (automatsko
prepoznavanje monitora računala).
• Za najbolju kvalitetu slike u načinu rada za računalo preporučuje se razlučivost
od 1920 x 1080.
HRVATSKI
Razlučivost
48
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
HRVATSKI
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama
za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://
opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o
odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz
određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na
opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda
vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
49
SIMBOLI
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
Odnosi se na uređaje klase II.
Odnosi se na stanje pripravnosti.
Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
HRVATSKI
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
INFORMACIJE O LG
PROJEKTORU
Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg projektora.
Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog prikazanog u
ovom priručniku.
[ ] : gumbi i tekst koji se prikazuju na zaslonu.
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
SADRŽAJ
HRVATSKI
INFORMACIJE O LG
PROJEKTORU
UPOTREBA RAZNIH SADRŽAJA 22
4
Vodič za početni zaslon
4
-- Korištenje značajke početnog
zaslona na LG projektoru
4
Postavke mreže
-- Postavke mreže
RAD S PROJEKTOROM
8
8
10
Uporaba zaslonskog upravljača 10
Postavljanje univerzalnog
upravljača
12
Pokretanje aplikacija putem [BRZI
PRISTUP]
13
-- Brza i jednostavna upotreba
aplikacija pomoću [BRZI
PRISTUP]
13
SIMPLINK (HDMI-CEC)
15
-- Korištenje funkcije SIMPLINK 15
Korištenje aplikacije LG TV Plus 17
-- Priključivanje vašeg pametnog
uređaja na projektor pomoću
aplikacije LG TV Plus
17
-- Upravljanje vašim projektorom
pomoću aplikacije LG TV Plus 18
Mobile Connection
-- Korištenje značajke Mobile
Connection
19
19
Korištenje tipkovnice i miša
20
-- Korištenje USB žičanog/
bežičnog miša
20
-- Korištenje USB žičane/bežične
tipkovnice
20
Korištenje igraćeg upravljača
21
LG trgovina sadržajima
22
Izrada popisa želja
23
-- Uporaba značajke [Moj sadržaj] 23
Stvaranje računa
-- Stvaranje LG računa
24
24
Upravljanje računom
-- Upravljanje LG računom
25
25
Pretraživanje sadržaja
-- [Pretraga]
-- Pretraživanje sadržaja
26
26
26
Uporaba aplikacija i sadržaja
-- Instaliranje aplikacija
27
27
Gledanje VOD sadržaja
28
REPRODUKCIJA DATOTEKA S
DRUGOG UREĐAJA
29
[Fotografija i videozapis]
-- Pregledavanje fotografija i
videozapisa
-- Program za reprodukciju
fotografija
-- Program za reprodukciju
videozapisa
-- Podržane videodatoteke
-- Upozorenja vezana uz
reprodukciju videozapisa
[Glazba]
-- Reprodukcija glazbe
-- Korištenje programa za
reprodukciju glazbe
29
29
30
32
34
36
37
37
38
[Preglednik datoteka]
41
-- Pregled datoteka
41
-- Pretraživanje preglednika datoteka 42
3
Povezivanje USB uređaja
-- Savjeti za korištenje USB
memorijskih uređaja
45
46
46
Dijeljenje zaslona pametnog
telefona
48
-- Prikaz zaslona mobilnog uređaja
na projektoru
48
Dijeljenje sadržaja računala
-- Što je dijeljenje sadržaja?
49
49
Dijeljenje zaslona računala
-- Prikaz zaslona računala na
projektoru
52
PREDNOSTI SMART
PROJEKTORA
52
53
Povećanje zaslona projektora 53
-- Pomicanje položaja povećanog
zaslona
54
Uživanje u internetskim sadržajima
55
-- Korištenje [Internetski
preglednik]
55
Reprodukcija zvuka s pametnog
uređaja putem zvučnika projektora
58
Obavijesti
-- Korištenje [Obavijesti]
59
59
UVOD U POSTAVKE
60
Brze postavke
-- Za brzo korištenje funkcije
postavljanja
60
60
Postavke [Slika]
61
Postavke [Zvuk]
68
[Mreža]
75
[Općenito]
77
Postavke opcije [Sigurnost]
85
[Pristupačnost]
86
ZA AŽURIRANJE SOFTVERA 87
RJEŠAVANJE PROBLEMA
88
Neuobičajen rad
88
Problemi sa zaslonom
89
Problemi sa zvukom
90
Problemi s povezivanjem s
računalom
91
[Fotografija i videozapis] Problemi s reprodukcijom filmova
92
Poteškoće s mrežnom vezom
94
Poteškoće s LG računom
96
Poteškoće sa sadržajem
97
Poteškoće s internetskim
preglednikom
97
HRVATSKI
Dijeljenje pametnog telefona
-- Dijeljenje sadržaja putem
pametnog telefona
44
4
INFORMACIJE O LG PROJEKTORU
Vodič za početni zaslon
HRVATSKI
Korištenje značajke početnog zaslona na LG projektoru
Početni zaslon možete otvoriti pritiskom na gumb
na daljinskom upravljaču.
Na jednom zaslonu možete kombinirati često korištene aplikacije i u bilo kojem
trenutku koristiti bilo koju od njih.
1
2
3
4
Opis
Pokrenite funkciju [PRETRAGA].
1
Možete promijeniti ulaz ili postavke.
Možete jednostavno promijeniti postavke projektora.
Odaberite
za napredno postavljanje.
2
Na jednostavan i brz način dodajte sadržaj koji volite upotrebljavati.
(Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama. Kada odaberete
značajku, bit ćete preusmjereni na LG trgovinu sadržajima.)
3
Ovo je popis nedavno korištenih aplikacija. Za pristup popisu nedavno
korištenih aplikacija odaberite ovu stavku i zatim pritisnite i držite
gumb
Kotačić (OK) ili gumb OK. Na popisu možete vidjeti sve
aplikacije koje ste nedavno koristili.
4
Možete pokrenuti, premjestiti ili izbrisati sve aplikacije koje su
instalirane na projektoru.
5
Korištenje popisa nedavno korištenih aplikacija
Za pristup popisu nedavno korištenih aplikacija pritisnite i držite gumb
na
daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite nedavno korištenu stavku na početnom
zaslonu. Možete pokrenuti sve nedavno korištene aplikacije ili izaći iz njih.
HRVATSKI
1
Opis
1
Izlaz iz aplikacije.
6
Upravljanje aplikacijama
Možete pregledati popis svih aplikacija instaliranih na projektoru, promijeniti
njihov položaj ili ih izbrisati.
• Neke aplikacije ne mogu se uređivati.
HRVATSKI
1
2
3
Odaberite aplikaciju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite
Kotačić
(OK) ili gumb OK na daljinskom upravljaču. Time će se aktivirati način
uređivanja aplikacije.
Da biste premjestili aplikaciju na željeni položaj, idite na taj položaj i pritisnite
Kotačić (OK) ili gumb OK. Da biste izbrisali aplikaciju, odaberite ikonu
iznad aplikacije.
• Možete premjestiti ili izbrisati koliko god aplikacija želite prije nego što
izađete iz načina za uređivanje.
• Aplikacije također možete premjestiti pomoću gumba
na daljinskom
upravljaču.
Kad završite s uređivanjem, pritisnite [ZAVRŠENO] za izlaz iz načina
uređivanja aplikacije.
7
Zaustavljanje trenutne funkcije
HRVATSKI
1
2
3
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pomoću daljinskog upravljača odaberite naziv aplikacije u gornjem lijevom
kutu zaslona kako bi se prikazala ikona za zatvaranje.
Odaberite ikonu za zatvaranje koja se prikazuje pokraj naziva aplikacije kako
biste prekinuli korištenje trenutne funkcije.
8
Postavke mreže
Postavke mreže
HRVATSKI
Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti razne usluge, kao što su
sadržaj na mreži i aplikacije.
Postavljanje ožičene mreže
1
2
Pomoću LAN kabela povežite LAN priključak na projektoru i usmjerivač.
Usmjerivač prije toga povežite s internetom.
Pritisnite gumb
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite
[Mreža] [Žičana veza (ethernet)]. Time ćete pokrenuti ožičenu
mrežnu vezu.
• Ako usmjerivač podržava DHCP, projektor će se automatski povezati s
mrežom kad ga povežete na mrežu pomoću LAN kabela.
Postavljanje bežične mreže
1
2
3
4
Uključite usmjerivač koji je povezan s internetom.
Pritisnite gumb
[Mreža]
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite
[Wi-Fi]. Time ćete pokrenuti bežičnu mrežnu vezu.
Kad traženje mreža završi, prikazat će se popis mreža dostupnih za
povezivanje.
Odaberite mrežu za povezivanje. Ako je vaš bežični usmjerivač zaštićen
lozinkom, unesite lozinku koja je konfigurirana za usmjerivač.
9
Upozorenja pri postavljanju mreže
HRVATSKI
• Koristite standardni LAN kabel (povežite se kabelom kategorije 7 ili više s
RJ45 poveznikom, 10 Base-T, ili 100 Base TX LAN priključkom).
• Ponovnim pokretanjem modema mogli bi se riješiti neki problemi s mrežnom
vezom. Isključite napajanje, iskopčajte i ponovo priključite kabel, a zatim
ponovo uključite napajanje kako biste riješili problem.
• Tvrtka LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme s mrežnom vezom,
kvarove ili pogreške nastale zbog korištenja mrežne veze.
• Mrežna veza možda neće pravilno funkcionirati zbog mrežnih postavki ili
davatelja internetskih usluga.
• Za DSL uslugu mora se koristiti DSL modem, a za kabelsku uslugu mora se
koristiti kabelski modem. Budući da može biti dostupan samo ograničen broj
mrežnih veza, mrežne postavke projektora možda se neće koristiti ovisno o
ugovoru s davateljem internetskih usluga. (Ako ugovor ne dopušta više od
jednog uređaja po liniji, koristiti se može samo računalo koje je već povezano.)
• Na mrežnoj vezi može doći do smetnji iz ostalih uređaja koji koriste frekvenciju
od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako do
smetnji može doći i pri korištenju frekvencije od 5 GHz, manje je vjerojatno da
će se to dogoditi.
• Usluga bežične mreže može biti spora zbog mrežnog okruženja.
• Neuspjelo isključivanje svih lokalnih kućnih mreža može uzrokovati
prekomjerni promet na nekim uređajima.
• Kako biste uspostavili vezu putem pristupne točke, uređaj priključne točke
mora podržavati bežične veze, a na uređaju mora biti omogućena značajka
bežične veze. Informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj točki
zatražite od davatelja usluga.
• Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne točke. SSID i sigurnosne
postavke pristupne točke potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.
• Netočne postavke mrežnih uređaja (ožičenog/bežičnog razdjelnika,
koncentratora) mogu uzrokovati usporenost ili prekid u radu projektora.
Ispravno instalirajte uređaje u skladu s odgovarajućim priručnikom i postavite
mrežu.
• Način povezivanja može se razlikovati ovisno o proizvođaču pristupne točke.
10
RAD S PROJEKTOROM
Uporaba zaslonskog upravljača
HRVATSKI
Možete upravljati vanjskim uređajima koji su povezani s vašim projektorom
uporabom zaslonskog upravljača koji se prikazuje na zaslonu projektora.
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
1
2
Na Magic daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Uporabom Magic daljinskog upravljača odaberite željeni gumb na
zaslonskom upravljaču koji se prikazuje na zaslonu projektora.
1
6
2
3 4 5
11
Opis
2
Možete napraviti snimku zaslona svojeg projektora.
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
• Snimke zaslona možete pregledavati/brisati pomoću aplikacije
[Fotografija i videozapis].
3
Pojave se gumbi prikladni za odabrani uređaj.
4
Vidjet ćete dodatne gumbe daljinskog upravljača.
5
Možete pokrenuti aplikaciju [Priključak uređaja]. Možete postaviti
univerzalni daljinski upravljač.
6
Možete promijeniti položaj zaslonskog daljinskog upravljača.
• Ovom se značajkom možete koristiti samo s Magic daljinskim upravljačem.
• Magic daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako se ne nalazi u kompletu.
• Vrste gumba koji se pojavljuju na zaslonskom upravljaču razlikuju se ovisno o
regiji i vrsti povezanog uređaja.
• Ovisno o modelu ili regiji neke značajke i usluge možda neće biti dostupne.
HRVATSKI
1
Konfigurirajte [Postavi univerzalni upravljač] za vanjske uređaje
povezane s vašim projektorom.
Kada odaberete uređaj, zaslonski upravljač postaje daljinski upravljač
uređaja.
Ako je povezan soundbar zvučnik, zaslonskim se upravljačem možete
koristiti kao daljinskim upravljačem za soundbar zvučnik.
12
Postavljanje univerzalnog upravljača
Uporabom Magic daljinskog upravljača možete upravljati uređajima kao što su
Set-Top Box, Blu-ray uređaj za reprodukciju ili kućno kino.
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
HRVATSKI
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li uređaj koji želite postaviti povezan s vašim projektorom.
Odaberite gumb
na daljinskom upravljaču i odaberite
desnom kutu.
(Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.)
u gornjem
Odaberite [Svi ulazi] i idite na [ULAZI].
Način ulaza na koji je uređaj povezan odaberite pod [ULAZI].
Ako odaberete [Postavi univerzalni upravljač], možete postaviti univerzalni
upravljač. Pratite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.
Ako želite promijeniti ili poništiti postavke univerzalnog upravljača, idite na
[Svi ulazi] i odaberite [Uredi univerzalni upravljač].
Univerzalni upravljač možete postaviti i pod
[Priključak uređaja].
Može se upotrebljavati samo s Magic daljinskim upravljačem. (Predviđeni
daljinski upravljač razlikuje se ovisno o modelu.)
Magic daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako se ne nalazi u kompletu.
Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
Tijekom promjene postavki provjerite je li uređaj koji ćete zamijeniti uključen.
Možete postaviti jedan uređaj po vrsti.
Ako se povežete s mrežom prije postavljanja univerzalnog upravljača,
posljednje ažuriranje za podržani popis proizvođača postaje dostupno.
Moguće je da neki gumbi ne rade ovisno o modelu vanjskog uređaja.
Postavite uređaj kraj projektora za neometan rad.
Ako postoji prepreka ispred uređaja, neće moći ispravno primiti signal. Ako je
uređaj u ladici, otvorite ladicu.
13
Pokretanje aplikacija putem [BRZI PRISTUP]
• Pritisnite i držite brojčani gumb na daljinskom upravljaču kako biste otvorili
neku aplikaciju ili aktivirali vanjski ulaz koji odgovara tom gumbu.
Postavljanje [BRZI PRISTUP]
1
2
3
Pokrenite aplikaciju ili ulaz koji želite dodijeliti.
Pritisnite i držite brojčani gumb (1 – 9) koji želite zabilježiti.
Kada se pojavi skočni prozor za zabilježbu, odaberite [Da].
• Ako pritisnete i držite brojčani gumb koji je već zabilježen, izvršit će se
zabilježena funkcija.
• Kako biste vidjeli stavke koji mogu biti zabilježene, odaberite broj koji nije
zabilježen u načinu za uređivanje [BRZI PRISTUP].
• Ako ste u načinu rada koji ne podržava [BRZI PRISTUP], neće doći do izvršenja
radnje.
• Ako izbrišete zabilježenu aplikaciju, time će se također poništiti zabilježba
[BRZI PRISTUP].
HRVATSKI
Brza i jednostavna upotreba aplikacija pomoću [BRZI
PRISTUP]
14
Provjera i uređivanje BRZOG PRISTUPA
Pritisnite i držite brojčani gumb 0 na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se zaslon za uređivanje [BRZI PRISTUP].
HRVATSKI
4
2
1
3
Opis
1
Odabirom broja koji je već zabilježen možete poništiti njegovu
zabilježbu.
2
Kada odaberete broj koji nije zabilježen, prikazat će se stavke koje
mogu biti zabilježene.
3
Stavka koja je zabilježena uz neki drugi broj bit će označena kvačicom.
4
Možete pogledati kratke upute za ovu funkciju.
15
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Korištenje funkcije SIMPLINK
1
2
3
4
5
HDMI kabelom povežite izlazni SIMPLINK HDMI priključak s HDMI Input
priključkom na projektoru.
Pritisnite gumb
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite
[Općenito] [SIMPLINK (HDMI-CEC)].
Postavite [SIMPLINK (HDMI-CEC)] na [Uključeno].
Konfigurirajte postavke opcije [Automatsko uključivanje sinkronizirano]
na [Uključeno] ili [Isključeno]. (Ako je funkcija [Automatsko uključivanje
sinkronizirano] postavljena na [Uključeno], uključivanjem uređaja povezanog
pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se projektor. Kada isključite projektor,
i povezani uređaj će se isključiti.)
Uključite povezani uređaj. Kada se projektor automatski poveže s uređajem,
mijenja se izvor ulaznog signala. Ako se uređaj ne poveže s projektorom
automatski, pritisnite gumb
(ULAZ).
• Ova značajka radi samo na uređaju s logotipom
. Provjerite nalazi
li se logotip SIMPLINK na vanjskom uređaju. Ako uređaj ne zadovoljava
navedene specifikacije, može doći do problema s upotrebom uređaja.
• Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban vam je HDMI® kabel velike brzine
s funkcijom CEC (Consumer Electronics Control (Kontrola potrošačke
elektronike)). Pin 13 na HDMI® kabelu velike brzine koristi se za prijenos
podataka između uređaja.
• Ako želite poslati audio signal u vanjsku zvučnu opremu koja je povezana
putem HDMI kabela, postavite opciju [SIMPLINK (HDMI-CEC)] na [Uključeno].
HRVATSKI
Različitim multimedijskim uređajima koji su povezani putem HDMI priključka
možete praktično upravljati i koristiti ih pomoću daljinskog upravljača projektora.
16
Podržane značajke u funkciji SIMPLINK
HRVATSKI
• Trenutno reproduciranje
Prilikom pokretanja multimedijskog uređaja možete odmah gledati sadržaj s
uređaja na projektoru bez potrebe za ikakvim upravljanjem.
• Upravljanje uređajima putem daljinskog upravljača projektora
Korisniku omogućuje upravljanje multimedijskim uređajima pomoću daljinskog
upravljača projektora radi gledanja sadržaja.
-- Funkcija pokazivača Magic daljinskog upravljača može biti ograničena.
• Jedinstveno isključivanje napajanja
Ako u postavkama funkcije [SIMPLINK (HDMI-CEC)] opciju [Automatsko
uključivanje sinkronizirano] postavite na [Uključeno] i isključite projektor,
isključit će se i uređaji povezani s projektorom pomoću funkcije SIMPLINK. Isto
tako, ako isključite uređaj povezan s projektorom pomoću funkcije SIMPLINK,
isključit će se i projektor.
-- Ova je funkcija dostupna samo na određenim uređajima.
• Jedinstveno uključivanje napajanja
Ako je u postavkama funkcije [SIMPLINK (HDMI-CEC)] opcija [Automatsko
uključivanje sinkronizirano] postavljena na [Uključeno], uključivanjem uređaja
povezanih pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se i projektor.
-- Ako je funkcija [SIMPLINK (HDMI-CEC)] postavljena na [Isključeno], opcija
[Automatsko uključivanje sinkronizirano] ne može biti postavljena na
[Uključeno].
17
Korištenje aplikacije LG TV Plus
Funkcijama projektora možete upravljati pomoću aplikacije koja je instalirana na
vašem pametnom uređaju.
1
2
3
4
5
6
7
8
Preuzmite aplikaciju LG TV Plus iz trgovine aplikacija na svom pametnom
uređaju.
Pritisnite gumb
[Mreža].
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite
Postavite opciju [LG Connect Apps] na [Uključeno].
Povežite projektor i pametni uređaj s istom Wi-Fi mrežom.
Pokrenite aplikaciju LG TV Plus instaliranu na pametnom uređaju.
Aplikacija će automatski potražiti projektore koji se mogu povezati s
pametnim uređajem.
S popisa rezultata pretraživanja odaberite željeni projektor. Na zaslonu
projektora prikazat će se PIN kod.
Kako biste uparili pametni uređaj s projektorom, u aplikaciju LG TV Plus
unesite PIN kod.
HRVATSKI
Priključivanje vašeg pametnog uređaja na projektor pomoću
aplikacije LG TV Plus
18
Upravljanje vašim projektorom pomoću aplikacije LG TV Plus
Kako biste upravljali projektorom, dodirnite gumbe na zaslonu pametnog
uređaja.
HRVATSKI
1
2
3
Opis
1
Možete upotrebljavati iste funkcije kao i s pomoću pokazivača i
tipki sa strelicama Magic daljinskog upravljača.
2
Možete podesiti glasnoću ili druge stavke bez upotrebe daljinskog
upravljača.
3
Možete otvoriti aplikaciju instaliranu na Projektoru ili konfigurirati
postavke za funkcije kao što je mijenjanje ulaza.
• Neke kontrole mogu biti ograničene u načinu vanjskog ulaza.
• Zaslon i funkcije aplikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
• Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o državi i operacijskom sustavu.
19
Mobile Connection
Korištenje značajke Mobile Connection
Povezivanje pametnog uređaja pomoću značajke Mobile Connection
Postavite vezu prema uputama u nastavku:
1
2
3
4
5
Instalirajte aplikaciju LG TV Plus na pametnom uređaju.
Povežite projektor i pametni uređaj na istu mrežu.
Pokrenite aplikaciju LG TV Plus i postavite vezu s projektorom prema
uputama na zaslonu.
Pritisnite gumb
, a na desnoj strani zaslona pojavit će se popis povezanih
pametnih uređaja.
Odaberite željeni pametni uređaj.
• Kada se, nakon uspostavljanja početne veze, nađu u zoni mreže, pametni
uređaji sa sustavom Android automatski će se pokušati ponovno povezati.
Dijeljenje sadržaja pomoću značajke Mobile Connection
Na projektoru možete podijeliti i prikazati sadržaj pohranjen na vašem
pametnom uređaju.
1
2
Pokrenite aplikaciju LG TV Plus instaliranu na pametnom uređaju.
Podesite željeni sadržaj na projektoru.
• Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o verziji i proizvođaču
operativnog sustava vašeg pametnog uređaja.
HRVATSKI
Značajka Mobile Connection omogućuje vam da na projektoru podijelite i
prikažete sadržaj pohranjen na pametnim uređajima drugih osoba.
• Preporučuje se da se na vašim pametnim uređajima nalazi Lollipop ili novija
verzija sustava Android.
20
Korištenje tipkovnice i miša
Korištenje USB žičanog/bežičnog miša
HRVATSKI
Miš priključite na USB priključak. Pomoću miša pomaknite pokazivač na zaslonu
projektora i odaberite željeni izbornik.
• Desna tipka i posebne tipke na mišu ne funkcioniraju.
• Prilikom korištenja bežičnog USB miša/tipkovnice na rad mogu utjecati
udaljenost i stanje bežične mreže.
Korištenje USB žičane/bežične tipkovnice
Tipkovnicu priključite u USB priključak. Možete unositi tekst pomoću povezanog
uređaja s tipkovnicom.
• Na nekim zaslonima nije moguće unijeti tekst.
• Preporučuje se korištenje proizvoda koji su testirani za kompatibilnost s
projektorima tvrtke LG.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za promjenu jezika ili
desnu tipku Alt. Može se promijeniti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i
razmaknicu.
• Na upotrebu bežične USB tipkovnice može utjecati domet upotrebe i bežično
okruženje.
• Tekst u polje za tekst možete unijeti pomoću tipkovnice na zaslonu projektora
ili USB tipkovnice.
21
Korištenje igraćeg upravljača
HRVATSKI
Ako je za igru potreban igraći upravljač, priključite ga u USB priključak na
projektoru.
• Preporučuje se korištenje igraćih upravljača koji su testirani za kompatibilnost
s projektorima tvrtke LG.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action
Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), upravljač SONY
Playstation(R)3 Controller
22
UPOTREBA RAZNIH SADRŽAJA
LG trgovina sadržajima
HRVATSKI
Možete preuzimati i koristiti se aplikacijama različitih kategorija kao što su
obrazovanje, zabava, životni stil, vijesti i igre.
1
2
•
•
•
•
•
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [LG Content Store].
Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
Značajke mogu biti ograničene u određenim državama.
Sadržaj se može razlikovati ovisno o modelu ili državi.
Budite oprezni kada se djeca njime koriste. Djeca mogu pristupiti
neprikladnom internetskom sadržaju pomoću ovog proizvoda.
Neprikladni internetski sadržaj možete blokirati ograničavanjem pristupa
određenim aplikacijama kao što je internetski preglednik. Ograničenja se mogu
postaviti pod
(Brze postavke)
[Sigurnost] [Zaključavanje
aplikacija].
Preporučeni sadržaj na glavnom zaslonu
Glavni zaslon za [LG Content Store] prikazuje najpopularniji sadržaj za svaku
kategoriju. Odaberite bilo koji sadržaj za pregled detalja.
• Za uporabu ove značajke potrebna je internetska veza.
23
Izrada popisa želja
Uporaba značajke [Moj sadržaj]
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Odaberite [Moj sadržaj] u gornjem lijevom kutu zaslona.
Odaberite [Dodaj sadržaj].
Pretražite sadržaj.
Odaberite željeni sadržaj iz rezultata pretraživanja da biste ga dodali u [Moj
sadržaj].
• Također možete odabrati preporučeni sadržaj koji se prikazuje ispod okvira
pretraživanja i izravno ga dodati u [Moj sadržaj].
Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
Vrsta sadržaja koji možete dodati u [Moj sadržaj] može se razlikovati ovisno
o državi.
Za korištenje ovom značajkom morate imati internetsku vezu.
Možete premještati/brisati dodani sadržaj jednako kao što upravljate
aplikacijama.
Moguće je da neke usluge sadržaja dodanog u [Moj sadržaj] ne budu dostupne
ako je usluga ugašena zbog okolnosti davatelja usluge.
HRVATSKI
Dodavanjem željenog sadržaja u [Moj sadržaj] možete se jednostavnije i brže
koristiti sadržajem u bilo kojem trenutku.
24
Stvaranje računa
Stvaranje LG računa
HRVATSKI
Za [Upravljanje računom] možete se koristiti svojom adresom e-pošte da biste
stvorili novi LG račun.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite
[Općenito] [Upravljanje računom].
Odaberite [KREIRAJ RAČUN]. Pročitajte i prihvatite Uvjete davanja usluge.
Unesite ID i lozinku. Vaš ID mora biti vaša adresa e-pošte.
Unesite svoj datum rođenja.
Odaberite [U REDU]. Idite na svoju e-poštu da biste potvrdili valjanost svoje
adrese e-pošte. Valjanost svoje e-pošte potvrdite prije nego što istekne
vrijeme.
Prijavite se svojim novim računom da biste se počeli koristiti uslugom.
• Za stvaranje računa potrebna je internetska veza.
• Potrebni podaci mogu se razlikovati ovisno o državi.
• Postojeći ID-jevi koji ne sadrže adresu e-pošte mogu se pretvoriti u vašu
adresu e-pošte.
• Možete se prijaviti pomoću svojeg Facebook ili Google računa. (Moguće je da
osim prijave određene značajke ne budu dostupne.)
• Usluga vam može biti ograničena ovisno o vašoj dobi.
25
Upravljanje računom
Upravljanje LG računom
1
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
Za prijavu idite na
[Općenito]
(Brze postavke).
[Upravljanje računom].
Osobni podaci
Možete pregledavati ili uređivati podatke računa s kojim ste trenutačno
prijavljeni.
Možete promijeniti lozinku ili pritisnuti [UREDI] da biste uredili svoje osobne
podatke.
Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
HRVATSKI
Možete upravljati podacima svojeg LG računa.
26
Pretraživanje sadržaja
[Pretraga]
HRVATSKI
Funkcija [Pretraga] omogućuje vam traženje i korištenje različitog sadržaja i
informacija. Možete tražiti datoteke, uključujući slike, videozapise, audiozapise.
Pretraživanje sadržaja
1
2
Funkciju [Pretraga] pokrenite pritiskom na gumb
daljinskom upravljaču.
(PRETRAŽIVANJE) na
Unesite željene pojmove i pretražujte različit sadržaj i informacije.
1
2
Opis
1
Unesite željeni pojam za pretraživanje.
2
Promijenite postavke značajki koje pruža funkcija [Pretraga].
• Neke aplikacije nude značajku koja vam omogućava pretraživanje
na vašem projektoru. Pokrenete li pretraživanje u takvoj aplikaciji,
pretraživanje će se izvršiti u opciji [Pretraga].
• Neki rezultati mogu ovisiti o regiji, mrežnim postavkama i o tome jeste li
prihvatili odredbe i uvjete.
27
Uporaba aplikacija i sadržaja
Instaliranje aplikacija
1
2
3
4
5
6
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [LG Content Store].
Odaberite željenu kategoriju među kategorijama koje su prikazane na vrhu
zaslona. Prikazat će se popis dostupnih aplikacija u odabranoj kategoriji.
S popisa odaberite aplikaciju koju želite postaviti.
Pročitajte detalje aplikacije i odaberite [Instaliraj].
Kada je instalacija dovršena, odmah možete pokrenuti aplikaciju.
• Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi ili statusu usluge.
• Ako nema dovoljno prostora za pohranu na svojem projektoru, možete
instalirati aplikacije povezivanjem vanjskog memorijskog uređaja.
• Neki USB memorijski uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
• Nije moguće korištenje USB memorije koja sadrži aplikacije s drugih LG
televizora ili LG projektora.
HRVATSKI
Pomoću LG računa možete instalirati razne aplikacije na svoj projektor.
28
Gledanje VOD sadržaja
Zahvaljujući prijenosima u stvarnom vremenu možete odmah početi uživati u
dramama, filmovima i još mnogočemu.
HRVATSKI
1
2
3
4
5
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [LG Content Store].
Odaberite željenu kategoriju među kategorijama koje su prikazane na vrhu
zaslona, kao što su TV emisije i Filmovi. Prikazat će se popis dostupnog
sadržaja u odabranoj kategoriji.
Odaberite stavku s popisa.
Možete reproducirati željeni sadržaj.
Za reprodukciju sadržaja može biti potrebna određena aplikacija. Ako nije
instalirana, instalirajte aplikaciju za reprodukciju sadržaja.
• Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
• Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi ili statusu usluge.
• Kako biste vidjeli detaljne informacije o sadržaju, odaberite naslov na dnu i
područje
.
29
REPRODUKCIJA DATOTEKA S
DRUGOG UREĐAJA
HRVATSKI
[Fotografija i videozapis]
Pregledavanje fotografija i videozapisa
Fotografije i videozapise možete pregledavati pomoću aplikacije [Fotografija i
videozapis].
1
2
3
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Fotografija i videozapis].
Odaberite željeni uređaj za spremanje.
Odaberite i pregledajte željenu fotografiju ili videozapis.
1 23 4
Opis
1
Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregledavanja.
2
Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.
(Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.)
3
Odaberite sadržaj koji želite reproducirati. Možete odabrati samo
onu vrstu sadržaja koju ste prvotno odabrali.
4
Pokrenite funkciju [Pretraga].
• Određeni sadržaj možda neće biti prikazan na popisu ako je ukupan broj
sadržaja veći od 40000.
30
Program za reprodukciju fotografija
Odabir fotografije u aplikaciji [Fotografija i videozapis] pokreće program za
reprodukciju fotografija i omogućuje pregledavanje spremljenih fotografija.
Pregledavanje spremljenih fotografija.
HRVATSKI
1 2
3
4
5
6
Opis
1
Povratak na popis cijelog sadržaja.
2
Ako pokrenete program za reprodukciju glazbe, možete slušati
pozadinsku glazbu.
3
Fotografije možete povećati ili smanjiti.
4
Pokretanje dijaprojekcije.
5
Zakretanje fotografija.
6
Promjena veličine fotografija ili brzine i efekata dijaprojekcije.
31
Podržane slikovne datoteke
Vrsta
datoteke
Format
Razlučivost
JPEG
Minimum: 64 x 64
Maksimum
Uobičajeno: 15360 (Š) x 8640 (V)
Progresivno: 1920 (Š) x 1440 (V)
.png
PNG
Minimum: 64 x 64
Maksimum: 5760 (Š) x 5760 (V)
.bmp
BMP
Minimum: 64 x 64
Maksimum: 1920 (Š) x 1080 (V)
HRVATSKI
.jpeg
.jpg
.jpe
32
Program za reprodukciju videozapisa
Odabir videozapisa u aplikaciji [Fotografija i videozapis] pokreće program za
reprodukciju videozapisa i omogućuje pregledavanje spremljenih videozapisa.
Pregledavanje spremljenih videozapisa.
HRVATSKI
1 2
3
4 5
Opis
1
Povratak na popis cijelog sadržaja.
2
Ako za vrijeme gledanja videozapisa prikažete popis za reprodukciju,
možete odabrati drugi sadržaj.
3
Upravljanje osnovnim funkcijama reprodukcije videozapisa.
4
Povećanjem prikaza projektora možete pregledavati slike u većoj
veličini od izvorne.
5
Postavljanje dodatnih opcija.
33
Postavljanje dodatnih opcija
HRVATSKI
1 2 3 4
5
Opis
1
Promjena postavki titlova.
2
Postavljanje audiokanala.
3
Postavljanje funkcije nastavak gledanja omogućuje vam nastavak
gledanja od zadnje gledane scene.
4
Postavljanje neprekidne reprodukcije.
Ako je postavljena neprekidna reprodukcija, sljedeći videozapis
automatski se počinje prikazivati nakon što je dovršena reprodukcija
prethodnog videozapisa.
5
Povratak na zaslon s osnovnim značajkama.
34
Podržane videodatoteke
Maksimalna brzina prijenosa podataka:
HRVATSKI
• Full HD videozapisi
H.264 1920 x 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2 40 Mb/s
HEVC 1920 x 1080 pri 60P MP pri L4.1, Main10 Profile pri L4.1 40 Mb/s
Podržani vanjski titlovi:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Podržani ugrađeni formati titlova:
• Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS),
SRT
• MP4 (mp4): Timed Text
35
Podržani kodeci za videozapise
Nastavak
Kodek
Profil VC-1 Advanced (osim WMVA), profili
VC-1 Simple i Main
Zvuk
WMA Standard (osim za WMA v1/ WMA
Speech)
Videozapis
Xvid (osim 3 warp-point GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4
.m4v
.mov
Videozapis
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3gp
.3g2
Videozapis
H.264/AVC, MPEG-4
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Videozapis
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Videozapis
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
Dolby AC-4
.mpg
.mpeg
.dat
Videozapis
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Videozapis
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
Videozapis
RV30, RV40
Zvuk
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
.avi
.mkv
.vob
.rm
.rmvb
• rm, rmvb: Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
• Dolby AC-4: Ova značajka dostupna je samo kod određenih modela.
HRVATSKI
Videozapis
.asf
.wmv
36
Upozorenja vezana uz reprodukciju videozapisa
HRVATSKI
• Neki titlovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati.
• Videozapis i pripadajuća datoteka s titlovima moraju biti smješteni u istu
mapu. Kako bi se titlovi prikazali ispravno, datoteka videozapisa mora imati isti
naziv kao datoteka titlova.
• Titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage) ne moraju nužno biti
podržani, što ovisi o proizvođaču i modelu.
• Nije podržan streaming za Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel
Motion Estimation (Qpel).
• Veličina datoteka koje se mogu reproducirati razlikuje se ovisno o kodeku.
• Podržani su samo zapisi u formatu Window Media Audio V7 ili novijem.
• Profil AAC Main nije podržan.
• Videodatoteke napravljene pomoću nekih alata za kodiranje možda se neće
moći reproducirati.
• Videozapisi u drugim formatima možda se neće ispravno reproducirati.
• Videozapisi spremljeni na USB uređaj koji ne podržava brzi prijenos podataka
možda se neće ispravno reproducirati.
• DTS kodeci podržani su samo za reprodukciju USB i HDMI videodatoteka.
37
[Glazba]
Reprodukcija glazbe
1
2
3
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Glazba].
Odaberite željeni uređaj za spremanje.
Možete odabrati željene pjesme sa svih uređaja za spremanje i dodati ih na
popis [MOJ POPIS ZA REPRODUKCIJU].
Odaberite željenu glazbu i uživajte.
1 2 345
Opis
1
Odaberite popis željene vrste sadržaja.
2
Odaberite i izbrišite sadržaj.
(Datoteke dijeljene s drugih uređaja ne mogu se izbrisati.)
3
Odaberite sadržaj i dodajte ga na popis [MOJ POPİS ZA
REPRODUKCİJU].
4
Otvorite program za reprodukciju glazbe.
5
Pokrenite funkciju [PRETRAGA].
• Ako broj svih sadržaja premašuje 5000, možda se neki sadržaj neće prikazati
na popisu.
HRVATSKI
Možete slušati glazbu koristeći aplikaciju [Glazba].
38
Korištenje programa za reprodukciju glazbe
Program za reprodukciju glazbe omogućava vam da odaberete glazbu iz drugih
aplikacija i reproducirate kao pozadinsku glazbu.
HRVATSKI
1 2 3 4 5 6
7
Opis
1
Možete reproducirati glazbu s odabranog uređaja za pohranu.
2
Možete postaviti ponavljanje reprodukcije i nasumičnu reprodukciju.
3
Možete slušati glazbu dok je zaslon isključen.
39
Opis
Možete promijeniti položaj programa za reprodukciju glazbe.
5
Možete minimizirati program za reprodukciju glazbe.
6
Ova značajka zatvara program za reprodukciju glazbe.
7
Stihovi pjesama dostupni su za glazbene datoteke koje ih
omogućuju.
U nekim glazbenim datotekama možete odabrati dio u stihovima
pjesama i pomaknuti položaj reprodukcije.
• Značajka stihova pjesama podržana je na samo nekim uređajima.
• Moguće je da prikaz stihova pjesama ne bude usklađen ovisno o
podacima stihova pjesama u glazbenoj datoteci.
• Pritisnite gumbe
na daljinskom upravljaču kako biste ponovo
otvorili program za reprodukciju glazbe.
• Možda nećete moći koristiti program za reprodukciju glazbe za neke značajke.
HRVATSKI
4
40
Format zvuka
Format
datoteke
HRVATSKI
.mp3
.wav
.ogg
.wma
.flac
Stavka
Informacije
Brzina prijenosa
podataka
32 kb/s ~ 320 kb/s
Frekvencija
uzorkovanja
16 kHz ~ 48 kHz
Podrška
MPEG-1, MPEG-2
Kanali
mono, stereo
Brzina prijenosa
podataka
-
Frekvencija
uzorkovanja
8 kHz ~ 96 kHz
Podrška
PCM
Kanali
mono, stereo
Brzina prijenosa
podataka
64 kb/s ~ 320 kb/s
Frekvencija
uzorkovanja
8 kHz ~ 48 kHz
Podrška
Vorbis
Kanali
mono, stereo
Brzina prijenosa
podataka
128 kb/s ~ 320 kb/s
Frekvencija
uzorkovanja
8 kHz ~ 48 kHz
Podrška
WMA
Kanali
do 6 kanala
Brzina prijenosa
podataka
-
Frekvencija
uzorkovanja
8 kHz ~ 96 kHz
Podrška
FLAC
Kanali
mono, stereo
• Broj podržanih kanala može se razlikovati ovisno o frekvenciji uzorkovanja.
41
[Preglednik datoteka]
Pregled datoteka
1
2
3
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
HRVATSKI
Možete pregledati dokumente spremljene na povezanom uređaju.
.
Pokrenite aplikaciju [Preglednik datoteka].
Odaberite željeni uređaj za spremanje.
Odaberite i pregledajte željenu datoteku.
1 2
Opis
1
Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregledavanja.
Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.
(Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.)
• Određeni sadržaj možda neće biti prikazan na popisu ako je ukupan broj
sadržaja veći od 40000.
2
42
Pretraživanje preglednika datoteka
HRVATSKI
1 2 3
4 5 6
Opis
1
Povratak na popis cijelog sadržaja.
2
Prelazak na određenu stranicu.
3
Postavljanje dijaprojekcije.
4
Povećavanje ili smanjenje dokumenta.
5
Pokretanje dijaprojekcije.
6
Okretanje dokumenta.
7
Postavljanje opcija preglednika datoteka.
7
43
Podržani formati datoteka
Datotečni nastavak
XLS, XLSX
PPT, PPTX
Microsoft Office verzije 97/2000/2002/2003/200
7/2010/2013/2016
TXT
-
PDF
Adobe PDF verzije 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4
HWP
Hangul verzija 2007
• Preglednik datoteka presložit će dokument pa bi mogao izgledati drugačije od
prikaza na računalu.
• Kod dokumenata koji sadrže slike, razlučivost tijekom postupka preslagivanja
može djelovati nižom.
• Ako je dokument velik ili se sastoji od mnogo stranica, učitavanje bi moglo
potrajati.
• Fontovi koji nisu podržani možda će biti zamijenjeni drugim fontovima.
• Preglednik datoteka možda se neće otvoriti za dokumente sustava Office
koji sadrže mnogo slika visoke razlučivosti. U tom slučaju smanjite veličinu
slikovne datoteke, spremite je na USB uređaj za pohranu i ponovno pokrenite
preglednik datoteka ili povežite računalo s projektorom i otvorite datoteku na
računalu.
HRVATSKI
DOC, DOCX
Podržana inačica
44
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj za pohranu (USB tvrdi disk, USB memoriju) priključite u USB
priključak na projektoru kako biste na projektoru reproducirali sadržaj pohranjen
na USB memorijskom uređaju.
HRVATSKI
USB flash
memorija
45
Savjeti za korištenje USB memorijskih uređaja
HRVATSKI
• USB memorijski uređaj koji ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program možda neće biti
prepoznat.
• Neki USB memorijski uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
• Ako koristite produžni USB kabel, USB memorijski uređaj možda neće biti
prepoznat ili neće ispravno funkcionirati.
• Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani pomoću FAT32 ili
NTFS datotečnog sustava u operativnom sustavu Windows.
• Preporučuje se upotreba vanjskog USB tvrdog diska nazivnog napona od 5 V
ili manje te nazivne struje od 500 mA ili manje.
• Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili tvrdog diska s napajanjem. (Ako
napajanje nije dostatno, USB uređaj za pohranu možda se neće ispravno
prepoznati.)
• Preporučuje se korištenje USB flash memorije kapaciteta 32 GB ili manje,
odnosno USB tvrdog diska kapaciteta 2 TB ili manje.
• Ako USB tvrdi disk s funkcijom za uštedu energije ne radi, iskopčajte ga
i ponovo ukopčajte kako bi proradio. Dodatne informacije potražite u
korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
• Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, pa se preporučuje
sigurnosno kopiranje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje
podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
• Povezani USB uređaj odaberite na zaslonu [ULAZI] i za isključivanje USB
uređaja za pohranu pritisnite gumb [IZBACI].
Ako USB memorijski uređaj isključite bez prethodnog odabira gumba [IZBACI],
može doći do pogreške na projektoru ili uređaju za pohranu.
Zaslon [ULAZI] možete otvoriti tako da pritisnete
(ULAZ) [Svi ulazi].
• Za dodatne informacije o drugim načinima povezivanja odaberite
[Priključak uređaja].
• Povezani USB uređaj odaberite na zaslonu [ULAZI] i za formatiranje USB
memorijskog uređaja odaberite gumb [FORMAT]. Nakon formatiranja svi će
podaci na USB uređaju za pohranu biti izbrisani, a uređaj će se formatirati kao
datotečni sustav NTFS ili FAT32.
• Pri povezivanju USB memorijskog uređaja može se izraditi proizvoljna
datoteka/mapa za pružanje Smart usluga za projektore poput spremanja i
dohvata sličica.
46
Dijeljenje pametnog telefona
Dijeljenje sadržaja putem pametnog telefona
HRVATSKI
Dijeljenje sadržaja omogućuje uživanje u videozapisima, glazbenim datotekama i
fotografijama spremljenim na pametnom telefonu koji je povezan u istu mrežu..
Povezivanje pametnog telefona i projektora
1
2
3
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Priključak uređaja].
Odaberite opciju [Pametni telefon].
Slijedite upute u aplikaciji [Priključak uređaja].
47
Posebne napomene u vezi s dijeljenjem sadržaja
HRVATSKI
• Provjerite mrežne postavke ako opcija dijeljenja sadržaja ne funkcionira
ispravno.
• Možda neće ispravno funkcionirati na bežičnoj mreži. Preporučuje se da se
povežete sa žičanom mrežom.
• Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće ispravno funkcionirati.
• Ako je s jednim uređajem povezano više uređaja za prikaz, sadržaj se možda
neće ispravno reproducirati ovisno o performansama poslužitelja.
• Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem funkcije dijeljenja
sadržaja potreban je usmjerivač koji koristi frekvenciju od 5 GHz. Ako se
koristi usmjerivač frekvencije 2,4 GHz, videozapis se možda neće ispravno
reproducirati.
• Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
• Ako datoteku titlova dodajete kasnije, onemogućite zajedničku mapu, a zatim
je ponovno omogućite.
• DRM datoteke u povezanom uređaju neće se reproducirati.
• Čak i za format datoteke koju podržava projektor, podržani format datoteke
može se razlikovati ovisno o okruženju povezanog uređaja.
• Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, možda neće raditi ispravno.
• Informacije o datoteci uvezenoj iz povezanog uređaja možda se neće ispravno
prikazivati.
• Ovisno o kodiranju, neki streaming prijenosi neće se moći reproducirati u
načinu rada za dijeljenje sadržaja.
48
Dijeljenje zaslona pametnog telefona
Prikaz zaslona mobilnog uređaja na projektoru
HRVATSKI
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
Na mobilnom uređaju omogućite značajku Miracast.
Vaš projektor će biti prikazan na popisu dostupnih uređaja.
Odaberite projektor i pošaljite zahtjev za povezivanjem.
Kada započne povezivanje, pojavit će se poruka „Povezivanje...”.
Nakon uspostave veze na projektoru će se prikazati zaslon povezanog
uređaja.
Operativni sustav uređaja koji ćete povezati s projektorom uvijek ažurirajte na
najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
Uređaj koji nije proizvela tvrtka LGE možda se neće povezati iako je pronađen.
Uređaj povežite s usmjerivačem frekvencije 5 GHz jer na performanse može
utjecati bežično okruženje.
Brzina odziva može se razlikovati ovisno o okruženju korisnika.
Razlikuje za pojedine uređaje. Dodatne informacije o uređaju koji želite
povezati potražite u korisničkom priručniku.
Ako se veza neprestano prekida, isključite projektor i uređaj s kojim ga želite
povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.
49
Dijeljenje sadržaja računala
Što je dijeljenje sadržaja?
Reprodukcija sadržaja pomoću softvera za dijeljenje na računalu
Ako je na vašem računalu instaliran sustav Windows 7 ili kasnije inačice, na
svojem projektoru možete reproducirati glazbu, videozapise, fotografije itd. bez
potrebe za instalacijom zasebnog programa.
1
2
Povežite projektor i računalo na istu mrežu. Računala na kojima je instaliran
sustav Windows 7 ili kasnije inačice također moraju biti povezana na mrežu.
Desnim klikom odaberite željenu datoteku glazbe, videozapisa ili fotografije
koju želite reproducirati, a zatim odaberite svoj model pomoću značajke
„Reproduciraj” koja je ugrađena u sustav Windows 7 ili u kasnije inačice kako
biste reproducirali datoteku.
Informacije o reprodukciji na ostalim uređajima kao što su mobilni telefoni
potražite u relevantnom korisničkom priručniku.
• Čak i ako je povezano više projektora ili uređaja, odabrana se datoteka
reproducira samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije može se razlikovati
ovisno o mrežnoj vezi.
HRVATSKI
Dijeljenje sadržaja omogućuje uživanje u videozapisima, glazbi i fotografijama
spremljenima na vašem računalu.
50
Korištenje računalnog softvera SmartShare za reprodukciju sadržaja
spremljenog na računalu
HRVATSKI
Za povezivanje glazbe/videozapisa/fotografija spremljenih na računalu s
kućnom mrežom i njihovu reprodukciju na projektoru koristite računalni softver
SmartShare.
1
2
3
4
Konfigurirajte projektor i računalo sa softverom SmartShare na istoj mreži.
• Usluga SmartShare dostupna je samo ako su projektor i poslužiteljsko
računalo povezani s istim usmjerivačem.
Preuzmite i instalirajte računalni softver SmartShare s web-mjesta tvrtke
LG. Prije instalacije zatvorite sve pokrenute programe na računalu, kao što
su vatrozid ili antivirusni softver.
Pokrenite računalni softver SmartShare i konfigurirajte postavke dijeljenja.
Dijeljeni videozapisi i fotografije reproduciraju se pomoću aplikacije
[Fotografija i videozapis] instalirane na projektoru. Dijeljene glazbene
datoteke reproduciraju se pomoću aplikacije [Glazba] instalirane na
projektoru.
• Poslužitelj mora biti pokrenut kako biste mogli gledati zajedničku datoteku na
projektoru.
• Za informacije o web-mjestu odaberite
[Priključak uređaja]
[Računalo] [DIJELJENJE SADRŽAJA].
• Informacije o korištenju računalnog softvera SmartShare potražite u odjeljku
pomoći za softver.
51
Posebne napomene u vezi s dijeljenjem sadržaja
HRVATSKI
• Provjerite mrežne postavke ako opcija dijeljenja sadržaja ne funkcionira
ispravno.
• Možda neće ispravno funkcionirati na bežičnoj mreži. Preporučuje se da se
povežete sa žičanom mrežom.
• Ako je s jednim uređajem povezano više uređaja za prikaz, sadržaj se možda
neće ispravno reproducirati ovisno o performansama poslužitelja.
• Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće ispravno funkcionirati.
• Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem funkcije dijeljenja
sadržaja potreban je usmjerivač koji koristi frekvenciju od 5 GHz. Ako se
koristi usmjerivač frekvencije 2,4 GHz, videozapis se možda neće ispravno
reproducirati.
• Funkcija dijeljenja sadržaja možda neće biti podržana ako usmjerivač ne
podržava prosljeđivanje podataka na više odredišta. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s usmjerivačem ili se
obratite proizvođaču.
• Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
• Za čitanje titlova preporučuje se računalni softver SmartShare.
• Ako datoteku titlova dodajete kasnije, onemogućite zajedničku mapu, a zatim
je ponovno omogućite.
• DRM datoteke u povezanom uređaju neće se reproducirati.
• Čak i za format datoteke koju podržava projektor, podržani format datoteke
može se razlikovati ovisno o okruženju povezanog uređaja.
• Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, možda neće raditi ispravno.
• Informacije o datoteci uvezenoj iz povezanog uređaja možda se neće ispravno
prikazivati.
• Ovisno o kodiranju, neki streaming prijenosi neće se moći reproducirati u
načinu rada za dijeljenje sadržaja.
52
Dijeljenje zaslona računala
Prikaz zaslona računala na projektoru
HRVATSKI
Povezivanje bežične mreže
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Screen Share].
Pokrenite Miracast na računalu. Vaš projektor će biti prikazan na popisu
dostupnih uređaja.
Odaberite projektor i pošaljite zahtjev za povezivanjem.
Nakon uspostave veze na projektoru će se prikazati zaslon povezanog
uređaja.
Operativni sustav uređaja koji ćete povezati s projektorom uvijek ažurirajte na
najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
Preporučujemo da ovu funkciju upotrebljavate iz neposredne blizine.
Iako se može povezati bez bežičnog usmjerivača, preporučuje se povezivanje
vašeg uređaja s usmjerivačem frekvencije 5 GHz jer na performanse može
utjecati bežično okruženje.
Podržava vezu putem verzije Intel® WiDi 3.5.
Brzina odziva može se razlikovati ovisno o okruženju korisnika.
Razlikuje se od verzije sustava Windows. Dodatne informacije o uređaju koji
želite povezati potražite u korisničkom priručniku.
Dodatne informacije potražite u aplikaciji [Screen Share].
Ako se veza neprestano prekida, isključite projektor i uređaj s kojim ga želite
povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.
Povezivanje žičane mreže
Računalo i projektor povežite pomoću HDMI kabela.
53
PREDNOSTI SMART PROJEKTORA
Povećanje zaslona projektora
7
6
5
4
1
3
2
Opis
1
Izvorni zaslon prije povećanja prikazuje se na podzaslonu.
2
Time se naznačuje povećano područje koje se prikazuje na glavnom
zaslonu.
3
Možete povećavati ili smanjivati na glavnom zaslonu pomoću trake
za povećanje. Možete podesiti povećanje pomicanjem gumba
Kotačić (OK) na Magic daljinskom upravljaču.
4
Možete sakriti podzaslon.
HRVATSKI
Povećanjem zaslona projektora možete pregledavati slike u većoj veličini od
izvorne.
Pritisnite gumb
na svojem daljinskom upravljaču tijekom gledanja slike
s projektora ili pri reprodukciji videozapisa. Također možete pritisnuti gumb
[Pokretanje Live Zoom funkcije.] u donjem desnom uglu zaslona.
54
Opis
HRVATSKI
5
Možete napraviti snimku trenutačnog zaslona.
Zabilježene slike možete pregledavati u aplikaciji [Fotografija i
videozapis].
6
Možete pauzirati ili nastaviti s trenutačnim zaslonom.
7
Zatvorite funkciju i vratite se na izvorni zaslon.
• Za izlazak iz značajke i povratak na početni zaslon, pritisnite
ili
.
• Ako pokrenete drugu aplikaciju na povećanom zaslonu, značajka se zatvori.
Pomicanje položaja povećanog zaslona
• 1. metoda Na glavnom zaslonu pomaknite pokazivač na Magic daljinskom
upravljaču na željeni položaj i pritisnite gumb
Kotačić (OK). Položaj koji
odaberete pomaknut će se u središte zaslona.
• 2. metoda Povucite glavni zaslon na željeni položaj pomoću pokazivača Magic
daljinskog upravljača.
• 3. metoda Pomoću Magic daljinskog upravljača na podzaslonu odaberite
područje koje želite povećati.
• 4. metoda Povećano područje na podzaslonu povucite na željeni položaj
pomoću pokazivača na Magic daljinskom upravljaču.
• Zaslon također možete premjestiti pomoću gumba / / / na
daljinskom upravljaču.
55
Uživanje u internetskim sadržajima
Korištenje [Internetski preglednik]
1
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Internetski preglednik].
1 2
3 4
6 7
5
Opis
1
Trenutnu stranicu možete dodati na početni zaslon, dodati je ili
obrisati pomoću opcije [Oznake].
(Stranica dodana na početni zaslon može se izbrisati samo na
početnom zaslonu. U ovom slučaju neće biti izbrisana iz opcije
[Oznake].)
2
Ponovno učitavanje trenutne stranice.
3
Možete uključiti/isključiti Mini TV.
HRVATSKI
Web-mjesto možete otvoriti nakon što u traku za URL unesete njegovu webadresu. Tražilica nakon unosa riječi za pretraživanje pronalazi informacije o
traženoj riječi.
56
Opis
HRVATSKI
4
Povećavanje ili smanjivanje zaslonskog prikaza.
5
[Povijest] : Otvaranje ili brisanje popisa povijesti.
[Oznake] : Otvaranje ili brisanje popisa oznaka.
[Postavke] : Konfiguriranje jednostavnih postavki preglednika.
[Kodiranje] : A
ko se sadržaj na web-stranici ne prikazuje ispravno,
možete promijeniti jezik.
6
Možete koristiti preglednik preko cijelog zaslona. Za povratak na
početni zaslon pomoću daljinskog upravljača pomaknite pokazivač
na vrh zaslona. Prikazat će se [Napusti Potpuni Ekran].
7
Izađite iz aplikacije [Internetski preglednik].
• Aplikacija [Internetski preglednik] podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
• Funkcija [Internetski preglednik] ne podržava instalaciju dodataka.
• Pomoću aplikacije [Internetski preglednik] nije moguće reproducirati
multimedijske datoteke koje nisu u formatima JPEG/PNG/GIF
• Funkcija [Internetski preglednik] može se zatvoriti ako nema dovoljno prostora
u memoriji.
• Aplikacija [Internetski preglednik] koristi samo fontove ugrađene u projektor.
Stoga se tekst može prikazivati u drukčijem fontu nego na računalu.
• Funkcija [Internetski preglednik] ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.
• Obzirom na to da je aplikacija [Internetski preglednik] preglednik za projektor,
radit će drugačije od preglednika za računala.
• Budući da je aplikacija [Internetski preglednik] preglednik za projektor, neki se
sadržaji možda neće pravilno reproducirati.
• Potreban je nadzor nad djecom koja bi mogla pristupiti neprimjerenom
sadržaju jer se ovaj proizvod može povezati s internetom.
• Pristup nekim aplikacijama, uključujući internetski preglednik, može se
ograničiti kako bi blokirao neprimjeren internetski sadržaj.
• Za postavljanje postavki odaberite
(Brze postavke)
[Sigurnost]
[Zaključavanje aplikacija].
57
Postavljanje [Internetski preglednik]
HRVATSKI
Pritisnite
u gornjem dijelu zaslona i odaberite [Postavke].
• [Prilikom Pokretanja]
Početnu stranicu preglednika možete postaviti na jednu od sljedećih opcija:
[Otvori stranicu Nova kartica]/[Nastavi gdje sam stao]/[Početna stranica:].
• [Tražilice]
Možete odabrati zadanu tražilicu.
• [Preporučena mjesta]
Možete promijeniti postavke tako da se prikazuju [Preporučena mjesta].
[Preporučena mjesta] i [Najposjećenije Mjesto] prikazuju se u novoj kartici.
Značajka [Preporučena mjesta] možda nije dostupna u vašoj državi.
Da biste sakrili značajku [Preporučena mjesta], odaberite [Isključeno] pod
[Postavke].
• [Uvijek Prikaži Traku Oznaka]
Možete promijeniti postavke tako da se kartica [Oznake] uvijek prikazuje.
• [Privatno Pregledavanje]
Postavke možete konfigurirati tako da ne ostaju zapisi nakon pretraživanja.
• [Filtriranje web-mjesta]
Kako biste koristili funkciju [Filtriranje web-mjesta], unesite lozinku projektora.
Početna lozinka je "0000".
-- [Odobrena Web-Mjesta] : Konfiguracija postavki kako bi se otvarale samo
prethodno registrirane web-stranice.
-- [Blokirana Web-Mjesta] : Konfiguriranje postavki kako bi se određena webmjesta blokirala.
• [Blokator skočnih prozora]
Možete blokirati skočne prozore u postavkama.
• [Ne prati]
Možete zatražiti da vaša povijest posjeta ne bude zabilježena u poslužitelju.
• [Prilagodljivi prijenos s pomoću JavaScripta]
Ako je ova značajka postavljena na [Isključeno], razlučivost videozapisa koje
reproducira mrežni preglednik bit će ograničena na 720p.
58
Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem
zvučnika projektora
Povežite pametni uređaj s projektorom putem Bluetootha kako biste
reproducirali zvuk s pametnog uređaja putem zvučnika projektora.
HRVATSKI
1
2
3
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokreće se [Reprodukcija zvuka s pomoću Bluetootha].
Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim s popisa uređaja
odaberite projektor.
Projektor će time biti povezan s pametnim uređajem.
59
Obavijesti
Korištenje [Obavijesti]
1
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
.
Pokrenite aplikaciju [Obavijesti].
3
4
2
1
Opis
1
Možete izbrisati obavijesti.
2
Pritisnite [više] kako biste dulje obavijesti vidjeli u potpunosti.
3
Brisanje svih obavijesti.
4
Pokretanje aplikacije ili pomicanje na URL.
HRVATSKI
Opcija [Obavijesti] u stvarnom vremenu prenosi obavijesti iz različitih aplikacija
i LG usluga. Prikazuje status aplikacija koje se trenutno izvode i omogućuje vam
pregled, brisanje i pokretanje svih obavijesti na jednom mjestu.
60
UVOD U POSTAVKE
Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
HRVATSKI
Brze postavke
Za brzo korištenje funkcije postavljanja
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
(Brze postavke).
Prikazuje skup brzih i jednostavnih kontrola kao što su [Način slike], [Format
slike], [Audio izlaz] itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Opis
1
Zatvaranje brzih postavki.
2
Postavljanje opcije [Način slike].
3
Postavljanje opcije [Format slike].
4
Postavljanje opcije [Audio izlaz].
5
Možete postaviti [Mjerač vremena gašenja].
6
Postavljanje opcije [PJT način].
7
Omogućuje vam da prikažete povezanu mrežu [Mreža].
8
Postavljanje dodatnih opcija.
61
Postavke [Slika]
[Način slike]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke načina slike] [Način slike]
Odabir načina slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, preferencama ili
vrsti videozapisa.
Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike mogu se razlikovati.
Kada gledate sadržaj mrežnih usluga, način slike može se promijeniti kako bi
odgovarao sadržaju koji se prikazuje.
• [Živo]
Povećavanje oštrine slike povećavanjem kontrasta, svjetline i oštrine.
• [Standardno]
Prikaz slike s uobičajenim razinama kontrasta, svjetline i oštrine.
• [Kino]
Optimizacija zaslona za filmove.
• [Sport]
Optimizacija zaslona za sport. Povećava oštrinu prikaza brzih pokreta kao što
su udaranje ili bacanje lopte.
• [Igra]
Optimizacija zaslona za igre.
• [Stručno (Svjetla soba)]/[Stručno (Tamna soba)]
Omogućivanje stručnjaku ili zaljubljeniku u kvalitetu slike podešavanja na
najbolju kvalitetu slike.
62
[Postavke načina slike]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke načina slike]
Ova značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina slike.
• [Kontrast]
Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja na slici. Što je vrijednost
bliža broju 100, veći je kontrast.
• [Svjetlina]
Podešava ukupnu svjetlinu zaslona. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je
svjetliji.
• [Oštrina]
Podešavanje oštrine slike na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 50, oštrija i
jasnija je slika.
• [Boja]
Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 100, boja
je dublja.
• [Sjena]
Podešavanje ravnoteže između crvene i zelene na zaslonu. Što je vrijednost
bliža broju Crveno 50, boja će biti crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno
50, boja će biti zelenija.
• [Temperatura boje]
Podešavanje temperature boje na hladno/srednje/toplo/prirodno.
-- Postavke koje odredite primjenjuju se samo na trenutno odabrani ulaz.
Da biste primijenili trenutne postavke slike na sve vrste ulaza, odaberite
[Primijeni na sve ulaze].
-- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne
opcije mogu se razlikovati.
• [Primijeni na sve ulaze]
Spremanje trenutnih vrijednosti postavki odabranog načina slike za sve ulaze.
• [Ponovno postavljanje]
Ova opcija ponovno postavlja izvorne postavke slike.
-- Svaki način slike možete vratiti na početne vrijednosti zasebno. Odaberite
način slike koji želite ponovno postaviti i omogućite ga.
63
[Napredno upravljanje]/[Stručno upravljanje]
HRVATSKI
Podešavanje postavki zaslona za pojedinačne načine slike.
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke načina slike] [Napredno
upravljanje]
• [Dinamički kontrast]
Ispravljanje razlike između svijetlih i tamnih područja zaslona radi optimalnih
rezultata ovisno o svjetlini slike.
• [Dinamična boja]
Podešavanje boje i zasićenja slike radi živopisnije slike s više boja.
• [Poželjna boja]
Podešavanje boja kože, trave i neba prema vašim osobnim preferencama.
• [Skala boja]
Odabir raspona boja za prikaz.
• [Super razlučivost]
Podešavanje razlučivosti kako bi zatamnjene i mutne slike bile jasnije.
• [Gamma]
Podešavanje srednje svjetline slike.
64
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke načina slike] [Stručno
upravljanje]
Ako način slike postavite na Stručno, možete podešavati sljedeće značajke.
• [Dinamički kontrast]
Ispravljanje razlike između svijetlih i tamnih područja zaslona radi optimalnih
rezultata ovisno o svjetlini slike.
• [Super razlučivost]
Podešavanje razlučivosti kako bi zatamnjene i mutne slike bile jasnije.
• [Skala boja]
Odabir raspona boja za prikaz.
• [Filtar boja]
Filtrira određeni spektar u RGB bojama kako bi se fino podesila zasićenost
boja i nijanse.
• [Gamma]
Podešavanje srednje svjetline slike.
• [Balans bijele boje]
Podešavanje ukupne temperature boje na zaslonu prema želji.
• [Sustav upravljanja bojama]
Ovu značajku stručnjaci koriste za podešavanje boja pomoću testnog
uzorka za šest boja ([Crvena]/[Zelena]/[Plava]/[Cijan]/[Magenta]/[Žuta])
bez utjecaja na područja drugih boja. Kod uobičajenih slika možda neće biti
primjetnih promjena boje.
-- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne
opcije mogu se razlikovati.
65
[Opcije slike]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke načina slike] [Opcije slike]
Podešavanje detaljnih postavki za daljnje optimiziranje slike.
• [Smanjenje buke]
Uklanjanje malih točaka koje se ističu kako bi slika bila jasna.
• [MPEG smanjenje buke]
Smanjenje buke koja nastaje tijekom stvaranja digitalnih videosignala.
• [Zacrnjenost]
Kompenzira svjetlinu zaslona i kontrast podešavanjem zatamnjenja zaslona.
• [TruMotion]
Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
Optimizacija kvalitete slika s brzim pokretima.
-- [Isključeno]: Isključivanje opcije [TruMotion].
-- [Glatko]: Ublažavanje slika s brzim pokretima.
-- [Jasno]: Jasnije prikazivanje slika s brzim pokretima.
-- [Korisnik]: Ručno postavljanje opcija [Smanjivanje podrhtavanja]/[De-Blur].
• [Smanjivanje podrhtavanja]: Podešavanje podrhtavanja na zaslonu.
• [De-Blur]: Smanjenje učinka zamagljenosti pokreta.
• Napredne se postavke mogu promijeniti samo u načinu [Korisnik].
• Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije
mogu se razlikovati.
• Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o modelu.
66
[Format slike]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke formata slike] [Format
slike]
Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
Ovisno o ulaznom signalu, dostupne veličine zaslona mogu se razlikovati.
• [16:9]
Prikaz formata slike 16:9.
• [Izvorno]
Promjena formata slike na 4:3 ili 16:9 ovisno o ulaznom videosignalu.
• [4:3]
Prikaz formata slike 4:3.
• [Okomiti zum]
Možete podesiti okomitu dimenziju zaslona i okomito poravnati zaslon
pomoću opcija [Prilagodi omjer zuma] i [Prilagodi položaj zaslona].
• [Zum u svim smjerovima]
Možete podesiti okomitu, vodoravnu i dijagonalnu dimenziju zaslona i
okomito/vodoravno poravnati zaslon pomoću opcija [Prilagodi omjer zuma] i
[Prilagodi položaj zaslona].
[Samo skeniraj]
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke formata slike] [Samo
skeniraj]
Postavite li ovu značajku na [Uključeno], možete pregledavati sadržaj u formatu
slike izvora sadržaja. Ako rub ekrana nije jasan, postavite ga na [Isključeno].
Ako je značajka postavljena na [Automatski], izmjenjivat će stanja [Uključeno] i
[Isključeno] ovisno o informacijama u videosignalu.
• Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovati ovisno o trenutačnom ulazu.
67
[Ušteda energije]
[Test slike]
(Brze postavke)
[Slika] [Test slike]
Najprije pokrenite Test slike kako biste vidjeli je li izlazni videosignal ispravan, a
zatim odaberite je li bilo pogreške.
Ako nema problema s testnom slikom, provjerite priključeni vanjski uređaj.
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Slika] [Ušteda energije]
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.
• [Minimum]/[Srednje]/[Maksimum]
Primjenjuje prethodno postavljeni način [Ušteda energije].
68
Postavke [Zvuk]
[Način ozvučenja]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Zvuk] [Postavke načina zvuka]
ozvučenja]
• [Standardno]
Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
• [Kino]
Optimizacija zvuka za kina.
• [Clear Voice Ⅲ]
Zvuk čini jasnijim.
• [Sport]
Optimizacija zvuka za sport.
• [Glazba]
Optimizacija zvuka za glazbu.
• [Igra]
Optimizacija zvuka za igranje igara.
[Način
69
[Postavke načina zvuka]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Zvuk] [Postavke načina zvuka]
Opcije [Virtual Surround Plus], [Ekvilizator] i [Ponovno postavljanje] možete
koristiti samo ako je opcija [Način ozvučenja] postavljena na [Standardno].
Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
• [Način ozvučenja]
Možete odabrati najprikladniji način zvuka za svaki žanr.
• [Ravnoteža]
Možete podesiti glasnoću na lijevom i desnom zvučniku.
• [Virtual Surround Plus]
Uz višekanalni surround zvučni efekt uživajte u prožimajućem doživljaju
zvučnog okruženja.
• [Ekvilizator]
Željeni zvuk možete postaviti izravnim podešavanjem ekvilizatora.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
• [Ponovno postavljanje]
Postavke efekata zvuka možete vratiti na zadane vrijednosti.
70
[Audio izlaz]
Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
HRVATSKI
Reprodukcija zvuka putem unutarnjih zvučnika projektora
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Interni zvučnik
Projektora]
Zvuk se reproducira putem unutarnjih zvučnika projektora.
Povezivanje i upotreba audiouređaja koji podržava značajku Optički
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Optički]
Na optički digitalni audioizlaz možete priključiti uređaj koji podržava značajku
[Optički] i uživati u bogatijem i kvalitetnijem zvuku projektora.
• Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
• Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog upravljača
projektora.
Reprodukcija zvuka putem vanjskog audiouređaja koji je spojen putem HDMI
(ARC) priključka
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [HDMI ARC]
Zvučni zapis iz projektora može biti izveden putem vanjskog audiouređaja
spojenog putem HDMI (ARC) priključka.
• Odaberite [HDMI ARC] kako biste automatski uključili SIMPLINK. Kad se
SIMPLINK isključi, postavke izlaznog zvučnika automatski se vrate na zadane
postavke za neprekinuti audioizlaz.
71
Audioulaz
[Automatski]
[PCM]
Digitalni audioizlaz
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
(Optički) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS / PCM
DTS Express
DTS / PCM
DTS-HD MA
PCM / DTS
Sve
PCM
Povezivanje i korištenje audiouređaja koji podržavaju značajku LG Sound
Sync
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Optički] [LG Sound
Sync]
Na optički digitalni audioizlaz možete priključiti uređaj koji podržava značajku
[LG Sound Sync] i uživati u bogatijem i kvalitetnijem zvuku.
• Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
• Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog upravljača
projektora.
HRVATSKI
Konfiguriranje postavki izlaza digitalnog zvuka
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Optički]/[HDMI ARC]
[Izlaz digitalnog zvuka]
Možete konfigurirati postavke opcije [Izlaz digitalnog zvuka].
• Ove su postavke dostupne samo kada su odabrane opcije [Optički]/[HDMI
ARC].
72
HRVATSKI
Bežično povezivanje i korištenje audiouređaja
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Bluetooth]
Bežično možete povezati Bluetooth audiouređaj ili Bluetooth slušalice kako biste
uživali u bogatijem i kvalitetnijem zvuku projektora.
• Ako ste nedavno povezali uređaj čiji soundbar zvučnik podržava značajku LG
Sound Sync, ova se značajka automatski pokušava povezati s tim uređajem.
• Na nekim se uređajima ova značajka automatski pokušava povezati s nedavno
povezanim uređajem kada je projektor uključen.
• Preporučujemo povezivanje LG audiouređaja koji podržava značajku LG Sound
Sync pomoću načina rada LG TV ili LG Sound Sync na uređaju.
• Pritisnite [ODABIR UREĐAJA] za prikaz povezanih uređaja ili uređaja koji se
mogu povezati kako biste povezali neki od njih.
• Glasnoću nekih Bluetooth uređaja možete podesiti pomoću daljinskog
upravljača projektora.
• Ako ne možete povezati uređaj, provjerite napajanje uređaja koji želite
povezati i provjerite radi li audiouređaj ispravno.
• Ovisno o tipu, Bluetooth uređaj možda se neće pravilno povezati, a može i
nepravilno raditi, npr. zvuk i slika možda neće biti sinkronizirani.
• Zvuk može biti isprekidan ili njegova kvaliteta lošija ako:
-- je Bluetooth uređaj predaleko od projektora;
-- postoje prepreke između Bluetooth uređaja i projektora; ili
-- se koriste istovremeno s drugom opremom koja koristi radijske frekvencije
kao što su mikrovalne pećnice ili bežična LAN mreža.
• Ako je [Način slike] postavljen na [Igra], a [Audio izlaz] na [Bluetooth], [Način
slike] mijenja se u [Standardno].
• Ako Bluetooth zvučnike koji podržavaju Dual/Double/2-Channel način
rada upotrebljavate s Magic daljinskim upravljačem, to može ograničiti
upotrebljivost zvučnika.
73
Istovremena reprodukcija zvuka putem unutarnjih zvučnika projektora i
vanjskog audiouređaja
Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.
• Pomoću opcije [Interni zvučnik Projektora + optički]
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Interni zvučnik
Projektora + optički]
-- Zvuk se istovremeno reproducira putem ugrađenih zvučnika projektora i
audiouređaja povezanog s digitalnim optičkim audioizlazom.
• Pomoću opcije [Interni zvučnik Projektora + Žičane slušalice]
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Interni zvučnik
Projektora + Žičane slušalice]
Zvuk se istovremeno reproducira putem unutarnjih zvučnika projektora i
opcije [Žičane slušalice].
-- Ako povežete žičane slušalice dok je projektor uključen, projektor će ih
automatski pronaći i reproducirati zvuk kroz njih.
-- Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
HRVATSKI
Uporaba Audio izlaza (Line Out) / žičanih slušalica
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz] [Žičane slušalice]
Kako biste optimizirali izlaz zvuka u skladu s povezanim uređajem, odaberite
[Žičane slušalice].
• Neki modeli mogu podržavati samo funkciju [Žičane slušalice].
• Ako povežete žičane slušalice dok je projektor uključen, projektor će ih
automatski pronaći i reproducirati zvuk kroz njih.
• Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
74
[Automatska glasnoća]
(Brze postavke)
[Zvuk] [Automatska glasnoća]
Za automatsko podešavanje razine glasnoće pritisnite [Uključeno].
Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
HRVATSKI
[AV Sync Podešavanje]
(Brze postavke)
[Zvuk] [AV Sync Podešavanje]
Podešavanje sinkronizacije zvuka iz aktivnog zvučnika.
Što je bliže (+), to je sporiji audioizlaz.
Ako odaberete [Bypass], zvuk iz vanjskih uređaja izlazi bez ikakve odgode zvuka.
Zvuk može izlaziti prije videosignala jer projektor neko vrijeme obrađuje izlaz
videosignala.
[Testiranje zvuka]
(Brze postavke)
[Zvuk] [Testiranje zvuka]
Pokrenite opciju [Testiranje zvuka] kako biste provjerili je li izlazni audiosignal
ispravan, a zatim odaberite je li došlo do pogreške.
Ako nema problema s testom, provjerite priključeni vanjski uređaj.
• Test zvuka moguće je provesti samo na internom zvučniku projektora.
75
[Mreža]
[Naziv Projektora]
[Žičana veza (ethernet)]
(Brze postavke)
[Mreža] [Žičana veza (ethernet)]
Ovaj će se projektor automatski povezati s mrežom ako je na nju spojen
kabelom.
Za promjenu postavki veze s mrežom u postavkama mreže odaberite [Uredi].
[Wi-Fi]
(Brze postavke)
[Mreža] [Wi-Fi]
Ako ste projektor podesili za bežičnu mrežu, možete potražiti bežične
internetske mreže i povezati se s njima.
• [Dodaj skrivenu bežičnu mrežu]
Ako izravno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.
• [Spajanje preko WPS PBC]
Jednostavno povezivanje kada se pritisne gumb bežične pristupne točke koja
podržava PBC.
• [Spoji preko WPS PIN-a]
Jednostavno povezivanje kada se u web stranicu za konfiguraciju pristupne
točke unese PIN bežične pristupne točke s kojom se želite povezati.
• [Napredne Wi-Fi postavke]
Ako izravno unesete podatke o mreži, možete pristupiti bežičnoj mreži.
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Mreža] [Naziv Projektora]
Za postavljanje naziva pametnog projektora u mreži možete koristiti zaslonsku
tipkovnicu.
• Moguće je unijeti najviše 30 znakova engleske abecede.
76
[Wi-Fi Direct]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Mreža] [Wi-Fi Direct]
[Wi-Fi Direct] je funkcija koja omogućuje povezivanje projektora s uređajem
koji podržava Wi-Fi Direct bez bežičnog usmjerivača. Datoteke spremljene na
uređajima povezanim putem funkcije Wi-Fi Direct možete otvoriti u aplikacijama
[Fotografija i videozapis] i [Glazba].
1
2
3
4
5
6
Omogućite Wi-Fi Direct na uređaju s kojim se želite povezati.
Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati s projektorom.
Odaberite uređaj za povezivanje.
Ako željeni uređaj prihvaća zahtjev, uspostavit će se Wi-Fi Direct veza.
Na željenom povezanom uređaju odaberite datoteke videozapisa, glazbe i
fotografija koje želite otvoriti na projektoru putem aplikacije LG TV Plus ili
značajke dijeljenja sadržaja.
Datoteke spremljene na uređajima povezanim putem funkcije Wi-Fi Direct
možete otvoriti u aplikacijama [Fotografija i videozapis] i [Glazba].
• Ako uređaj koji je bio prethodno povezan s projektorom ponovno pošalje
zahtjev za povezivanjem, bit će povezan automatski.
• Ako pokrenete aplikaciju [Screen Share] dok je povezan Wi-Fi Direct, ta će
veza biti prekinuta.
[LG Connect Apps]
(Brze postavke)
[Mreža] [LG Connect Apps]
[LG Connect Apps] omogućuje aplikacije, kao što su dijeljenje fotografija ili
daljinski upravljači na mobilnim uređajima, uz mogućnost pristupa i upravljanja
određenim značajkama projektora.
Postavite opciju [LG Connect Apps] na [Uključeno]. (Kada je prestanete koristiti,
vratite je na [Isključeno].)
• Ako želite prekinuti vezu svih uređaja s projektorom, na zaslonu pritisnite
[ODSPOJI SVE VEZE].
77
[Općenito]
[Jezik(Language)]
[Mjesto]
(Brze postavke)
[Općenito] [Mjesto]
Možete promijeniti lokaciju pametnog projektora.
Kada niste povezani s mrežom, državu morate postaviti ručno.
Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o državi.
• [Poštanski broj područja usluge]
Ova se funkcija koristi za postavljanje lokacije prijema projektora unosom
poštanskog broja.
• [Država LG usluga]
Ako ne podesite opciju [Postavi automatski], zemlju možete odabrati ručno.
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Općenito] [Jezik (Language)]
Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na zaslonu.
• [Jezik izbornika]
Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuje na zaslonu.
• [Jezici tipkovnice]
Odaberite jezik zaslonske tipkovnice.
78
[Vrijeme i datum]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Općenito] [Vrijeme i datum]
Možete provjeriti ili promijeniti vrijeme dok gledate projektor.
• [Postavi automatski]
Mreža automatski postavlja vrijeme koje se prikazuje na zaslonu projektora.
• [Vrijeme]/[Datum]/[Vremenska zona]
Vrijeme i datum možete postaviti ručno ako je prikazano vrijeme netočno.
• [Prilagođena vremenska zona]
Kada odaberete [Prilagođeno] za opciju [Vremenska zona], aktivirat će se
izbornik [Prilagođena vremenska zona].
[Mjerač vremena gašenja]
(Brze postavke)
[Općenito] [Mjerači] [Mjerač vremena
gašenja]
Postavljanje isključivanja projektora u određeno vrijeme.
Ako želite onemogućiti opciju [Mjerač vremena gašenja], odaberite [Isključeno].
[Mjerač uključen]/[Mjerač isključen]
(Brze postavke)
[Općenito] [Mjerači] [Mjerač uključen]/
[Mjerač isključen]
Možete postaviti vrijeme uključivanja i isključivanja projektora.
Odaberite [Isključeno] ako ne namjeravate postaviti opciju [Mjerač uključen]/
[Mjerač isključen].
• Za korištenje opcije [Mjerač uključen]/[Mjerač isključen] potrebno je postaviti
točno vrijeme.
[Automatsko isključivanje]
(Brze postavke)
[Općenito] [Mjerači] [Automatsko
isključivanje]
Ako nema signala ni pritiska tipke, projektor će se automatski isključiti nakon
isteka određenog vremena.
79
[Upravljanje računom]
(Brze postavke)
[Općenito] [Upravljanje računom]
Upravljanje podacima i postavkama računa.
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
(Brze postavke)
[Općenito] [Eco način]
Postavljanje opcija za uštedu energije radi smanjenja potrošnje energije.
• [Automatski isključi]
Postavite projektor tako da se automatski isključi kada se ne koristi određeno
vrijeme.
• [HDD Eco način]
Ako ovaj način postavite na [Uključeno], USB tvrdi disk povezan s projektorom
prijeći će u način rada za uštedu energije kada se dulje vrijeme ne koristi.
HRVATSKI
[Eco način]
80
[Mobilni Projektor uključen]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Općenito] [Mobilni Projektor uključen]
Ako je značajka [Uključivanje putem Wi-Fi-a] ili [Uključivanje putem Bluetootha]
postavljena na [Uključeno], projektor možete uključiti pomoću aplikacije koja
podržava opciju [Mobilni Projektor uključen] i na projektoru vidjeti zaslon
aplikacije.
• Značajka [Uključivanje putem Wi-Fi-a] mora se koristiti u aplikaciji na
pametnom uređaju koji podržava ovu značajku.
• Značajka [Uključivanje putem Bluetootha] može se koristiti samo s određenim
pametnim telefonima LG Electronics.
• Projektor treba biti povezan s mrežom.
• Projektor mora biti priključen u izvor napajanja.
• Projektor i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani s istom mrežom.
• Prije prvog povezivanja provjerite je li uređaj koji ćete povezati spreman za
povezivanje.
• Ova je funkcija dostupna samo s određenim modelima ili u određenim
zemljama.
[SIMPLINK (HDMI-CEC)]
(Brze postavke)
[Općenito] [SIMPLINK (HDMI-CEC)]
Različitim multimedijskim uređajima koji su povezani putem HDMI priključka
možete upravljati i koristiti ih pomoću daljinskog upravljača projektora.
81
[Podešavanje ruba]
[PJT način]
(Brze postavke)
[Općenito] [PJT način]
Ovom funkcijom projicirana se slika okreće po okomitoj ili vodoravnoj osi.
[Automatski Keystone]
(Brze postavke)
[Općenito] [Automatski Keystone]
Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
Opcija [Automatski Keystone] osigurava pravokutnu zaslonsku sliku
automatskim podešavanjem broja za korigiranje kuta ako uslijed naginjanja
projektora slika poprimi trapezoidni oblik.
Upotrijebite [Podešavanje ruba] (korigiranje 4 kuta) ako želite točniju kalibraciju
zaslona nego kada upotrebljavate [Automatski Keystone].
• [Uključeno]
Automatsko podešavanje broja za korigiranje kuta.
• [Isključeno]
Ručno podešavanje broja za korigiranje kuta.
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Općenito] [Podešavanje ruba]
[Podešavanje ruba] (korigiranje 4 kuta) podešava vodoravne i okomite stranice
projicirane slike ako projektor nije pod pravim kutom u odnosu na zaslon. Ova
funkcija sprječava izobličenje projicirane slike.
Koristite je samo ako projektor ne možete postaviti pod optimalnim kutom.
[Podešavanje ruba] može uzrokovati gubitak kvalitete.
• Funkcija [Podešavanje ruba] nudi sljedeće opcije.
-- [Gore lijevo] (H: 0 do 100, V: 0 do 100)
-- [Gore desno] (H: -100 do 0, V: 0 do 100)
-- [Dolje lijevo] (H: 0 do 100, V: -100 do 0)
-- [Dolje desno] (H: -100 do 0, V:-100 do 0)
82
[Automatsko napajanje]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Općenito] [Automatsko napajanje]
Kada u projektor priključite kabel za napajanje, projektor će se automatski
uključiti.
• [Uključeno]
Ako projektor priključite u strujnu mrežu, automatski će se uključiti.
• [Isključeno]
Ako projektor priključite u strujnu mrežu, prijeći će u stanje mirovanja.
[Visoka nadmorska visina]
(Brze postavke)
[Općenito] [Visoka nadmorska visina]
Ovu opciju uključite ako projektor koristite na nadmorskoj visini iznad 1200
metara.
U suprotnom bi se projektor mogao pregrijati ili bi se mogla aktivirati njegova
funkcija za zaštitu. Ako se to dogodi, isključite projektor i zatim ga ponovo
uključite nakon nekoliko minuta.
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
[Bežična tipkovnica tvrtke LG]
(Brze postavke)
[Općenito] [Bežična tipkovnica tvrtke LG]
Ova značajka omogućuje vam da povežete LG bežičnu tipkovnicu sa svojim
uređajem.
Uključite uređaj, postavite ga na način rada za uparivanje i zatim pritisnite
[SPAJANJE] na zaslonu projektora.
• Podržana tipkovnica
-- Tipkovnica LG Rolly
• Ako je LG bežična tipkovnica već bila povezana s projektorom, automatski će
se ponovno povezati nakon što ga uključite.
• Za prekidanje postojeće veze pritisnite [ODSPOJI].
• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
83
[Pomoć za postavke]
(Brze postavke)
[Općenito] [Pomoć za postavke]
Ako odaberete izbornike za postavljanje, vidjet ćete savjete za postavke. Opisni
okvir uključite/isključite u opciji postavki.
(Brze postavke)
[Općenito] [Čuvar zaslona]
Kada se trenutno pokrenuta aplikacija ne koristi sat vremena, zamijenit će je
[Čuvar zaslona].
[Ponovno postavljanje početnih postavki]
(Brze postavke)
[Općenito] [Ponovno postavljanje početnih
postavki]
Vraćanje projektora na početne postavke. Time se sve postavke vraćaju na svoje
zadane vrijednosti.
Nakon ponovnog postavljanja projektor će se automatski isključiti i uključiti.
• Ako je opcija [Sigurnost] postavljena na [Uključeno], upišite lozinku u opciju
[Ponovno postavljanje početnih postavki].
• Nemojte isključivati napajanje tijekom pokretanja.
• Preporučujemo da ponovno postavite postavke projektora na [Ponovno
postavljanje početnih postavki] prije prodavanja ili prenošenja trećim osobama.
[O OVOME ProjektorU]
(Brze postavke)
[Općenito] [O OVOME ProjektorU]
Možete pregledati informacije o uslugama za korisnike. (Ažuriranje softvera,
informacije o projektoru itd.)
HRVATSKI
[Čuvar zaslona]
84
[Auto dijagnostika]
(Brze postavke)
[Općenito] [Auto dijagnostika]
Rješavanje tehničkih problema do kojih bi moglo doći tijekom korištenja uređaja.
HRVATSKI
[Ugovori s korisnikom]
(Brze postavke)
[Općenito] [Ugovori s korisnikom]
Pregledajte pravne dokumente te prihvatite ili odbijte njihove uvjete pružanja
usluge.
[Pravne napomene]
(Brze postavke)
Pregledajte pravnu obavijest.
[Općenito]
[Pravne napomene]
[Kućna upotreba/Način trgovine]
(Brze postavke)
[Općenito] [Kućna upotreba/Način trgovine]
Možete birati između [Način rada kod kuće] i [Način rada u trgovini].
Ako se projektorom koristite kod kuće, odaberite [Način rada kod kuće].
Značajku [Način rada u trgovini] odaberite samo ako će projektor biti izložen
u trgovini. Odaberite Način trgovine za postavke optimizirane za izlaganje u
trgovini.
85
Postavke opcije [Sigurnost]
[Zaključavanje aplikacija]
(Brze postavke)
[Sigurnost] [Zaključavanje aplikacija]
Odabir aplikacija koje će se zaključavati.
Aplikaciju možete zaključati ili otključati.
• Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja se trenutno
izvodi.
[Zaključavanje unosa]
(Brze postavke)
[Sigurnost]
ulaza koji će se zaključavati.
Ulaz možete zaključati ili otključati.
[Zaključavanje unosa]
Odabir
[Ponovno postavljanje lozinke]
(Brze postavke)
[Sigurnost] [Ponovno postavljanje lozinke]
Postavite ili promijenite lozinku za projektor.
Ponovno postavljanje izgubljene lozinke
Ako izgubite lozinku koju ste postavili, možete je ponovno postaviti na sljedeći
način:
1
2
3
Pritisnite gumb
(Brze postavke) na daljinskom upravljaču i premjestite
fokus na
[Sigurnost] [Ponovno postavljanje lozinke].
Pritisnite
će se prozor za unos glavne lozinke.
na daljinskom upravljaču. Pojavit
Unesite brojeve „0313” u prozor za unos glavne lozinke, a zatim pritisnite
[Unos]. Lozinka će time biti ponovno postavljena.
HRVATSKI
• Opciju [Sigurnost] postavite na [Uključeno].
• Početna lozinka je "0000".
Ako je odabrana zemlja Hrvatska, lozinka nije "0000" nego "1234".
• Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o modelu.
86
[Pristupačnost]
[Opcije pokazivača]
HRVATSKI
(Brze postavke)
[Pristupačnost] [Opcije pokazivača]
Možete postaviti brzinu i oblik pokazivača koji se prikazuje na zaslonu.
[Prozirnost izbornika]
(Brze postavke)
[Pristupačnost] [Prozirnost izbornika]
Postavljanjem ove značajke na [Uključeno] možete učiniti neke od izbornika (npr.
Izbornik uživo, Pretraživanje, Zaslonski upravljač itd.) prozirnima.
[Visok kontrast]
(Brze postavke)
[Pristupačnost] [Visok kontrast]
Kada je ova značajka postavljena na [Uključeno], podešava se pozadina nekih
izbornika na zaslonu i boje fonta da bi se naglasio kontrast svijetlih i tamnih
područja.
• Učinak će privremeno nestati dok konfigurirate postavke [Način slike] ili
[Format slike].
87
ZA AŽURIRANJE SOFTVERA
Uporaba softverskog ažuriranja za provjeru i preuzimanje posljednje verzije.
(Brze postavke)
[Općenito] [O OVOME ProjektorU]
[Dopusti
automatska
ažuriranja]
Opis
Kada provjeravate posljednju verziju ažuriranja, možete
provesti ažuriranje samo ako je dostupna datoteka s
ažuriranjem kasnije verzije.
Projektor automatski provjerava softversku verziju, ali
možete i ručno provjeriti ako je potrebno.
Ako je odabrano [Dopusti automatska ažuriranja],
ažuriranje se automatski pokreće bez pitanja ako je
dostupno ažuriranje.
Ako [Dopusti automatska ažuriranja] nije odabrano,
ažuriranje se pokreće nakon pitanja ako je dostupno
ažuriranje.
• Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o državi.
• Posljednja verzija može se preuzeti putem internetske veze.
• Ako softver nije ažuriran, moguće je da određene funkcije ne rade ispravno.
HRVATSKI
Izbornik
[PROVJERITE
IMA LI
AŽURIRANJA]
88
RJEŠAVANJE PROBLEMA
HRVATSKI
Ako, prilikom korištenja proizvoda, dođe do bilo kojeg problema navedenog
u nastavku provjerite sljedeća pitanja i odgovore. Možda postoji problem s
proizvodom.
Za informacije o korisničkoj podršci za probleme s proizvodom odaberite
(Brze postavke)
[Općenito] [O OVOME ProjektorU] na projektoru.
Neuobičajen rad
Zaslon se ne prikazuje neko vrijeme nakon uključivanja.
• To se događa zbog procesa uklanjanja šuma kako bi se uklonila moguća
smetnja do koje je možda došlo prilikom uključivanja. To ne znači da je
proizvod neispravan.
Pokazivač Magic daljinskog upravljača ne prikazuje se na zaslonu.
(Ovisno o zemlji)
• Magic daljinskom upravljaču možda su se istrošile baterije.
Zamijenite baterije i ponovno registrirajte svoj Magic daljinski upravljač prateći
upute koje se nalaze u odjeljku MAGIC DALJINSKI UPRAVLJAČ u korisničkom
priručniku.
• To se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač.
Ne mogu uključiti projektor.
• Provjerite je li strujni priključak projektora ispravno povezan s utičnicom.
• Ako upotrebljavate višestruku utičnicu, provjerite radi li ispravno.
• Pokušajte ga uključiti pomoću gumba na projektoru.
Na zaslone piše da nema signala.
• Provjerite je li HDMI kabel ispravno povezan s projektorom.
• Idite na
da biste odabrali povezani ulaz.
• Provjerite je li vaš vanjski uređaj, kao npr. set-top box ili Blu-ray uređaj za
reprodukciju, uključen.
Priključen USB uređaj ne funkcionira.
• Provjerite jesu li verzije USB uređaja i USB kabela 2.0 ili više.
89
Problemi sa zaslonom
Zaslon se zatrese nakon trenutnog pojavljivanja okomitih/vodoravnih crta
ili mreže.
• Prestanite koristiti bežične telefone, sušila za kosu, električne bušilice itd.
Problem uzrokuju elektronički uređaji visoke frekvencije kao što su drugi
projektor ili jaki elektromagnetski izvori.
Na zaslonu vidim okomite linije u svim smjerovima ili su boje zamagljene
kada ga pokušavam povezati s HDMI-jem.
•
(Brze postavke)
[Slika] [Postavke formata slike] [Samo
skeniraj]
Postavite [Samo skeniraj] na [Isključeno].
[Samo skeniraj] prikazuje sliku u izvornom obliku. Ako signal sadrži šumove, na
zaslonu možete primijetiti šum slike u svim smjerovima.
Zaslon je prazan ili je slika mutna prilikom korištenja HDMI kabela.
• Provjerite zadovoljava li HDMI® kabel potrebne standarde. Ako se ne radi o
certificiranom HDMI® kabelu, zaslon može treperiti ili ništa ne prikazivati.
• Provjerite je li kabel pravilno priključen. Nepravilno priključivanje može
uzrokovati treperenje zaslona.
HRVATSKI
Najprije odaberite
(Brze postavke)
[Slika] [Test slike] kako
biste provjerili radi li projektor ispravno.
Ako rabite set-top box, isključite ga pa ponovno uključite.
Provjerite je li set-top box ispravno povezan s projektorom.
90
Problemi sa zvukom
HRVATSKI
Najprije odaberite
(Brze postavke)
[Zvuk] [Testiranje zvuka]
kako biste provjerili radi li projektor ispravno.
Ako rabite set-top box, isključite ga pa ponovno uključite.
Provjerite je li set-top box ispravno povezan s projektorom.
Zaslon je u redu, ali ne čuje se zvuk.
•
(Brze postavke)
[Zvuk] [Audio izlaz]
Provjerite je li opcija [Audio izlaz] postavljena na [Interni zvučnik Projektora +
optički] ili [Interni zvučnik Projektora].
Ako upotrebljavate set-top box zvuk se neće pojaviti ako ste postavili
glasnoću uređaja set-top box ili projektora na 0 ili ako ste omogućili
isključivanje zvuka. Postavite glasnoću na prikladnu razinu.
Zvuk se ne reproducira ako je priključen HDMI/USB priključak.
• Provjerite koristite li HDMI® kabel visoke brzine.
• Provjerite jesu li verzije USB uređaja i USB kabela 2.0 ili više.
• Koristite uobičajenu glazbenu datoteku (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
91
Problemi s povezivanjem s računalom
Zvuk se ne reproducira ako je računalo povezano putem HDMI kabela.
• Obratite se proizvođaču videokartice kako bi provjerio HDMI izlaz zvuka.
(Videokartice namijenjene korištenju s datotekama DVI formata trebaju se
zasebno priključiti putem audiokabela.)
Zaslon je odrezan ili pomaknut na jednu stranu nakon povezivanja s
računalom.
• Postavite razlučivost koja podržava ulaz računala. (Ponovno pokrenite
računalo nakon promjene razlučivosti.)
HRVATSKI
Zaslon je i dalje prazan nakon priključivanja računala.
• Provjerite je li računalo pravilno povezano s projektorom.
• Isključite projektor i ponovno ga uključite pomoću daljinskog upravljača.
• Ponovno pokrenite računalo dok je projektor uključen.
• Provjerite podržava li trenutna razlučivost zaslona ulaz računala.
• Kako biste koristili dva monitora, provjerite podržava li računalo ili prijenosno
računalo način rada s dva monitora.
• Ponovo priključite HDMI kabel.
• Kad je RGB izlazni priključak računala povezan s HDMI ulaznim priključkom
projektora, rabite rod RGB na HDMI.
Ako rabite rod HDMI na RGB, nećete moći ništa vidjeti na zaslonu.
92
[Fotografija i videozapis] - Problemi s
reprodukcijom filmova
Za više detalja o podržanim datotekama pogledajte “REPRODUKCIJA DATOTEKA
S DRUGOG UREĐAJA”.
HRVATSKI
Ne mogu pronaći datoteku u opciji [Fotografija i videozapis].
• Provjerite mogu li se datoteke na USB uređaju za pohranu pročitati pomoću
računala.
• Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
Prikazuje se poruka "Ova datoteka nije podržana" ili se zvuk reproducira
normalno, a videozapis ne.
• Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa
na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
• Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
• Provjerite je li podržana razlučivost.
• Provjerite je li podržan videokodek.
• Provjerite je li podržan broj sličica u sekundi.
Prikazuje se poruka "Ova audiodatoteka nije podržana" ili se videozapis
reproducira normalno, a zvuk ne.
• Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa
na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
• Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
• Provjerite je li podržan audiokodek.
• Provjerite je li podržana brzina prijenosa podataka.
• Provjerite je li podržana brzina uzorkovanja.
• Provjerite je li podržano razdvajanje audiokanala.
93
HRVATSKI
Titlovi se ne vide.
• Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa
na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
• Provjerite imaju li datoteka videozapisa i datoteka titlova isti naziv.
• Provjerite i jesu li datoteka videozapisa i datoteka titlova u istoj mapi.
• Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
• Provjerite je li podržan jezik. (Jezik datoteke titlova možete provjeriti tako da
otvorite datoteku u programu Notepad.)
• Ako je kodiranje titlova neispravno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno
prikazivati.
Odaberite
na upravljačkoj ploči na dnu zaslona reprodukcije
videozapisa i promijenite vrijednost opcije [Kodna stranica].
• Ako reproducirate videodatoteku spremljenu na drugom uređaju koristeći
značajku dijeljenja sadržaja, ovisno o programu koji koristite titlovi možda neće
biti dostupni.
94
Poteškoće s mrežnom vezom
HRVATSKI
Status mrežne veze možete provjeriti kako je prikazano u nastavku.
•
(Brze postavke)
[Mreža] [Žičana veza (ethernet)]
•
(Brze postavke)
[Mreža] [Wi-Fi] [Napredne Wi-Fi
postavke]
Pokraj projektora se prikazuje znak X
• Provjerite projektor ili pristupnu točku (usmjerivač).
• Provjerite status veze projektora, pristupne točke (usmjerivača) i kabelskog
modema.
• Isključite i uključite uređaje sljedećim redoslijedom:
1. K
abelski modem, pričekajte da se kabelski modem ponovno postavi.
2. P
ristupna točka (usmjerivač), pričekajte da se pristupna točka (usmjerivač)
ponovno postavi.
3. Projektor.
• Ako koristite bežičnu vezu, promijenite SSID (naziv mreže) i bežični kanal
pristupne točke (usmjerivača).
• Ako koristite statičku IP adresu, izravno unesite IP adresu.
• Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke
(usmjerivača).
Pokraj pristupnika se prikazuje znak X
• Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih
usluga.
• Isključite kabel za napajanje iz pristupne točke (usmjerivača) i kabelskog
modema i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
• Ponovno pokrenite pristupnu točku (usmjerivač) ili kabelski modem.
• Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke
(usmjerivača).
• Na stranici proizvođača provjerite je li na vašoj pristupnoj točci (usmjerivaču)
instalirana najnovija verzija programskih datoteka.
95
Pokraj DNS-a se prikazuje znak X
HRVATSKI
• Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih
usluga.
• Isključite kabel za napajanje iz kabelskog modema ili pristupne točke
(usmjerivača) i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
• Nakon ponovnog pokretanja kabelskog modema ili pristupne točke
(usmjerivača) pokušajte se ponovno povezati.
• Provjerite je li MAC adresa projektora ili pristupne točke (usmjerivača)
registrirana kod davatelja internetskih usluga. (MAC adresu koja se prikazuje u
oknu prozora s mrežnim statusom treba registrirati kod davatelja internetskih
usluga.)
96
Poteškoće s LG računom
U nekim zemljama pristup web-mjestu (www.lgappstv.com) može biti ograničen.
HRVATSKI
Već sam se prijavio/prijavila na projektoru. Trebam li se ponovno prijaviti na
web-mjestu (www.lgappstv.com)?
• Ako ste se već prijavili na projektoru, ne trebate se ponovno prijaviti na
web-mjestu. Na web-mjesto ćete se moći prijaviti koristeći isti ID i lozinku
te unosom dodatnih podataka kako biste dovršili postupak provjere putem
e-pošte.
Mogu li članovi obitelji koristiti različite ID-ove na istom projektoru?
• Možete registrirati nekoliko ID-ova po projektoru.
Zaboravio/zaboravila sam svoj ID/lozinku. Što trebam učiniti?
• Lozinku možete ponovno postaviti putem e-pošte odabirom opcije
ZABORAVILI STE LOZINKU? na zaslonu za prijavu.
• Ako ste se prijavili na računalu, potražite svoj ID/lozinku na web-mjestu (www.
lgappstv.com).
97
Poteškoće sa sadržajem
Poteškoće s internetskim preglednikom
Neki dijelovi pojedinih web-mjesta ne vide se prilikom korištenja interneta.
• Funkcija [Internetski preglednik] podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
• Funkcija [Internetski preglednik] ne podržava instalaciju dodataka.
• Pomoću aplikacije [Internetski preglednik] nije moguće reproducirati
multimedijske datoteke koje nisu u formatima JPEG/PNG/GIF
• Ne možete spremati privitke ili slike.
Internetski se preglednik automatski zatvara prilikom posjeta web-mjestu.
• Internetski se preglednik možda prisilno zatvara ako dostupna memorija nije
dovoljna za prikaz slike web-mjesta.
HRVATSKI
Ne vidim sadržaj na stranici Početna.
• Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
Sadržaj možda ne vidite jer je postavka zemlje usluge promijenjena. Za
promjenu zemlje u kojoj želite koristiti uslugu odberite
(Brze postavke)
[Općenito] [Mjesto] [Država LG usluga].
• Nećete moći pregledati sadržaj koji je izbrisan. Ponovno instalirajte
odgovarajuću aplikaciju.
• Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se ovisno o državi.
• Ponuda sadržaja podložna je promjeni ili prekidu od strane davatelja usluge.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising