LG | 49SM8500PLA | User manual | LG 49SM8500PLA Upute za korištenje

LG 49SM8500PLA Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Sigurnost i reference
LED TV*
* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduće potrebe.
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
Upozorenje! Sigurnosne
upute
HRVATSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA,
NE OTVARAJTE
OPREZ : KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
neizoliranog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji
može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog
udara za ljude.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u
dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.
UPOZORENJE : KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
•• RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA POŽARA UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I
DRUGE PLAMTEĆE PREDMETE DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne ostavljajte TV niti daljinski upravljač u sljedećim
okruženjima:
-- Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
-- Visoka vlažnost (poput kupaonice)
-- Blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja
koji proizvode toplinu.
-- Blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen
pari ili ulju.
-- Izloženost kiši ili vjetru.
-- Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju i nemojte stavljati
predmete ispunjene tekućinom na ili iznad njega, kao što su
vaze, šalice itd. (npr. na police iznad uređaja).
-- Televizor nemojte postavljati blizu zapaljivih predmeta kao
što je gorivo ili svijeće i nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
klimatizacije.
-- Nemojte ga postavljati na mjesta s velikom količinom prašine.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljenja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
•• Ventilacija
-- Postavite televizor na mjestu s pravilnom ventilacijom. Nemojte
ga postavljati u male prostore kao što je polica za knjige.
-- Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
-- Nemojte blokirati niti prekrivati proizvod tkaninama ili drugim
materijalima dok je uključen.
•• Pripazite da ne dotaknete ventilacijske otvore. Kada dulje vrijeme
gledate televizor, ventilacijski se otvori mogu zagrijati.
•• Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog trošenja,
zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili
hodati po njemu. Posebno pazite na utikače, zidne utičnice i mjesto
na kojem kabel izlazi iz uređaja.
•• Nemojte pomicati televizor dok je priključen kabel za napajanje.
•• Nemojte upotrebljavati oštećene ni labave kabele za napajanje.
•• Obavezno primite utikač kada isključujete kabel za napajanje.
Nemojte povlačiti kabel za napajanje da biste isključili televizor.
•• Nemojte priključivati previše uređaja u istu utičnicu izmjenične
struje jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
•• Iskopčavanje uređaja iz mrežnog napajanja
-- Strujni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Ako dođe do hitnog
slučaja, strujni utikač mora biti lako dostupan.
•• Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega. U
suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu
ozljedu.
•• Uzemljenje vanjske antene (može se razlikovati ovisno o
državi):
-- Ako je postavljena vanjska antena, slijedite mjere opreza
navedene u nastavku.
Vanjski sustav antene ne smije se nalaziti u blizini nadzemnih
naponskih vodova ili drugih električnih svjetlosnih ili naponskih
krugova, kao ni na mjestima na kojima može doći u kontakt
s takvim naponskim vodovima ili krugovima jer to može
uzrokovati smrt ili teške ozljede.
Pobrinite se da je sustav antene uzemljen kako biste osigurali
zaštitu od prenapona i nakupljenih statičkih naboja.
U dijelu 810. Nacionalnog kodeksa za električnu energiju (NEC)
SAD-a navode se informacije o pravilnom uzemljenju stupa
i potporne strukture, uzemljenju dovodne žice za jedinicu za
pražnjenje antene, veličini vodiča za uzemljenje, položaju
jedinice za pražnjenje antene, priključivanju na elektrode
uzemljenja i zahtjevima za elektrodu uzemljenja.
Uzemljenje antene u skladu s američkim Nacionalnim kodeksom
za električnu energiju, ANSI/NFPA 70
•• Pažljivo rukujte prilagodnikom kako ga ne biste ispustili ili udarili.
Udarac može oštetiti prilagodnik.
•• Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte
dodirivati televizor mokrim rukama. Ako su kontakti kabela za
napajanje mokri ili prekriveni prašinom, potpuno osušite utikač za
napajanje ili obrišite prašinu.
•• Baterije
-- Dodatnu opremu (baterije itd.) čuvajte na sigurnom mjestu,
izvan dohvata djece.
-- Nemojte izazivati kratki spoj, rastavljati baterije niti dozvoliti
da se pregriju. Ne bacajte baterije u vatru. Baterije ne izlažite
previsokoj temperaturi.
•• Pomicanje
-- Prilikom pomicanja proizvoda provjerite je li isključen i iskopčan
iz struje te jesu li isključeni svi kabeli. Za prenošenje većih
televizora može biti potrebno dvije ili više osoba. Nemojte
pritiskivati niti vršiti opterećenje na prednju stranu televizora.
U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od
požara ili ozljede.
•• Ambalažni materijal koji štiti od vlage ili vinilnu ambalažu držite
izvan dohvata djece.
•• Izbjegavajte udarce proizvoda i padanje predmeta u proizvod ili
pak na njegov zaslon.
•• Nemojte snažno pritiskati prednju stranu rukom ili oštrim
predmetom kao što je nokat, grafitna ili kemijska olovka i nemojte
je grebati. To može oštetiti zaslon.
•• Čišćenje
-- Prilikom čišćenja isključite kabel za napajanje i nježno ga
prebrišite mekom/suhom krpom. Nemojte raspršivati vodu ili
druge tekućine izravno na televizor. Nikada nemojte koristiti
sredstvo za pranje stakla, osvježivače zraka, insekticide, maziva,
vosak (za automobile ili industrijski), abrazivna sredstva,
razrjeđivač, benzen, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti
proizvod i sam zaslon. U suprotnom može doći do strujnog udara
ili oštećenja proizvoda.
HRVATSKI
•• Uzemljenje (Osim za uređaje koji nisu uzemljeni.)
-- Televizor s uzemljenim utikačem s tri kontakta za izmjeničnu
struju mora biti priključen na uzemljenju utičnicu s tri kontakta
za izmjeničnu struju. Pobrinite se da priključite žicu uzemljenja
da biste spriječili mogući strujni udar.
•• Nikada ne dodirujte uređaj ili antenu tijekom grmljavinske oluje.
Možete doživjeti strujni udar.
•• Pobrinite se da je kabel za napajanje čvrsto priključen na televizor
i u zidnu utičnicu. U suprotnom može doći do oštećenja utikača i
utičnice, a u ekstremnim slučajevima može izbiti i požar.
•• Nemojte umetati metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako
se u proizvod ispusti strani predmet, isključite kabel za napajanje i
obratite se korisničkoj službi.
•• Nemojte dodirivati završetak kabela za napajanje dok je priključen.
Možete doživjeti strujni udar.
•• Ako se dogodi nešto od navedenog, odmah isključite
proizvod i obratite se lokalnoj korisničkoj službi.
-- Proizvod je oštećen.
-- Ako u proizvod (poput prilagodnika za izmjeničnu struju, kabela
za napajanje ili televizora) uđe voda ili druga tvar.
-- Ako osjetite miris dima ili druge neugodne mirise koji proizlaze
iz televizora
-- Ako dođe do grmljavinske oluje ili dulje ne upotrebljavate
proizvod.
Čak i kada se televizor isključi s pomoću daljinskog upravljača ili
tipke, izvor napajanja izmjeničnom strujom i dalje je priključen na
uređaj ako se on ne iskopča.
•• U blizini televizora nemojte upotrebljavati visokonaponsku
električnu opremu (npr. uređaj za ubijanje kukaca). To bi moglo
rezultirati njegovim oštećenjem.
•• Nemojte pokušavati izmijeniti ovaj proizvod ni na koji način bez
pisanog odobrenja društva LG Electronics. Može doći do nehotičnog
požara ili strujnog udara. Za potrebe servisa ili popravka obratite
se lokalnoj korisničkoj službi. Zbog neovlaštenih izmjena može se
poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje proizvodom.
•• Upotrebljavajte samo priključke / dodatnu opremu koje je odobrilo
društvo LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog
udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
•• AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može
uzrokovati požar ili strujni udar.
3
Priprema
HRVATSKI
•• Prvo uključivanje televizora nakon dopremanja iz tvornice može
potrajati do nekoliko minuta.
•• Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
•• Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od
onog prikazanog u ovom priručniku.
•• Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog
signala ili modela proizvoda koji koristite.
•• U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
•• Uređaj mora biti priključen u utičnicu koja je lako dostupna. Neki
uređaji koji nemaju tipku za uključivanje/isključivanje, isključuju se
iskopčavanjem kabela za napajanje.
•• Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno
o modelu.
•• Specifikacije proizvoda i sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati
bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija proizvoda.
•• Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB
uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje
od 18 mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a,
koristite produžni kabel koji podržava
.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
•• Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
(Preporučene vrste HDMI kabela)
-- Ultra High-Speed HDMI kabel®/TM (3 m ili manje)
4
Oprema koja se kupuje
zasebno
Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti
bez prethodne najave. Za kupnju tih proizvoda obratite se svom
distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima.
Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda
ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.
Magic daljinski upravljač
AN-MR19BA
Provjerite podržava li Vaš TV Bluetooth u specifikacijama bežičnog
modula kako biste saznali je li Vaš TV kompatibilan s Magic Remote
daljinskim upravljačem.
Nosač za montiranje na zid
A
B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje
na zid
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje
na zid
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
OLW480B
LSW640B
Podizanje i premještanje
televizora
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
•• Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je kupljen.
•• Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za
napajanje i sve ostale kablove.
•• Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako
ne bi došlo do oštećenja.
HRVATSKI
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA
standardu. Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su
u sljedećoj tablici.
•• Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za
prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
•• U prenošenju velikog televizora moraju sudjelovati najmanje 2
osobe.
•• Ako televizor prenosite ručno, držite ga na način prikazan na
sljedećoj slici.
•• Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim
vibracijama.
•• Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati
na bok niti naginjati lijevo ili desno.
•• Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
•• Televizorom pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčene tipke.
5
•• Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
•• Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite
prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu
površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
HRVATSKI
Postavljanje na stol
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Ovisno o modelu)
2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane
tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
•• Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se
proizvod ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti,
što može prouzročiti tjelesne ozljede.
•• Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste
osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu
odobreni nisu pokrivene jamstvom.
•• Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti.
(Ako vijci nisu dovoljno pritegnuti, televizor bi se nakon
postavljanja mogao nagnuti prema naprijed.) Prilikom
pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu silu; na taj
način možete oštetiti navoj te se vijak neće moći dobro
pritegnuti.
6
Učvršćivanje televizora na zid
(Ovisno o modelu)
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na
stražnjoj strani televizora.
• Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima. Pritom poštujte lokacije zidnog
nosača i okastih vijaka na stražnjoj strani televizora.
3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta. Uže mora
biti postavljeno vodoravno u odnosu na ravnu površinu.
•• Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za
sigurno postavljanje televizora.
•• Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od
lokalnog distributera.
Postavljanje na zid
10 cm
10 cm
HRVATSKI
Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i
montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na
pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite
se kvalificiranom osoblju. LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti
profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke
LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako
ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje
odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za
provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje
se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve
kabele.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Ovisno o modelu)
•• Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od
televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja
obrnutim redoslijedom.
•• Više informacija o vijcima i nosaču za postavljanje na zid
potražite u dijelu Zasebna kupnja.
•• Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA
priključak za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na
stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz
pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi), pažljivo ga
pričvrstite kako ne bi pao.
•• Prilikom postavljanja televizora na zid pobrinite se da ga
ne postavljate tako da kabeli za napajanje i signale vise sa
stražnje strane televizora.
•• Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao
biti izložen ulju ili isparavanju ulja. Time se može
prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz
postolja.
(Ovisno o modelu)
•• Zaštitu za kabele ne odvajajte oštrim predmetima. U
suprotnom može doći do oštećenja kabela ili ormarića.
Može doći i do ozljeda. (Ovisno o modelu)
•• Prilikom montiranja zidnog nosača preporučuje se da ljepljivom
trakom blokirate otvor na postolju kako bi se spriječilo da u otvor
dospiju prašina ili kukci. (Ovisno o modelu)
Otvor na postolju
7
Priključci
HRVATSKI
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i
promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog
uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Antena/kabel
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75 Ω).
•• Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik
signala.
•• Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
•• Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je
okrenuti u pravom smjeru.
•• Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
•• Televizor ne može izravno primati emitirani ULTRA HD sadržaj na
lokaciji koja ne podržava emitiranje ULTRA HD sadržaja.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω). (Ovisno o modelu)
CI modul
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada. (Ovisno o modelu)
•• Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u
pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do
oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
•• Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je
priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/
satelitskih usluga.
8
Ostale veze
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
HDMI
•• Kada spajate HDMI kabel, proizvod i svi vanjski uređaji moraju biti
isključeni i odspojeni.
•• Podržani HDMI zvučni format (Ovisno o modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→
( ) → [Slika] → [Dodatne postavke] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Uključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Isključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također podržava ULTRA HD Deep
Colour, slika bi mogla biti jasnija. Međutim, ako uređaj ne podržava
tu značajku, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, promijenite
postavku TV-a [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na isključeno.
USB
Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako USB uređaj povezan putem
USB čvorišta nije prepoznat, izravno ga priključite na USB priključak
televizora.
Vanjski uređaji
Dostupni vanjski uređaji su: Blu-ray uređaji, HD prijemnici, DVD uređaji,
videorekorderi, audiosustavi, USB memorije, računala, uređaji za igru i
drugi vanjski uređaji.
Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.
HRVATSKI
•• Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
•• Ako snimate televizijski program pomoću Blu-ray/DVD snimača
ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne
informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
•• Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
•• Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste
dobili s igraćom konzolom.
•• U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću,
okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum,
promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite stopu
osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
[SLIKA] kako biste postigli jasnu sliku.
•• U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
•• Ako se na računalu reproducira ULTRA HD sadržaj, slika ili zvuk
povremeno se može prekidati, ovisno o performansama računala.
(Ovisno o modelu)
•• Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite
kabel CAT 7. (Samo kada postoji priključak .)
Upotreba tipke
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje1 (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje izbornikom (Pritisnite2)
Odabir izbornika (Pritisnite i zadržite3)
1 Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije i zaustavit će se trenutno
snimanje. (Ovisno o državi)
2 Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je
televizor uključen.
3 Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju
izbornikom.
Podešavanje izbornika
Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku . Stavke izbornika
možete podešavati pomoću tipke.
Isključite napajanje.
Promjena izvora ulaznog signala.
Prilagodba glasnoće.
Kretanje kroz spremljene programe.
9
Upotreba Magic daljinskog
upravljača
HRVATSKI
(Ovisno o modelu)
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada se prikaže poruka “[Baterija daljinskog upravljača Magic Remote je
slaba. Zamijenite bateriju.]”, potrebno je zamijeniti bateriju.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih
(1,5 V AA) tako da odgovaraju i polu kako prikazuje oznaka
u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač
obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
1
1
1
1
1
(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili
regijama.)
10
Za upotrebu tipke pritisnite ju i držite dulje od 1 sekunde.
(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.
/ Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom
upravljaču za televizor, možete ga uključivati i isključivati putem
daljinskog upravljača.
Tipke brojeva Unesite brojeve.
**
Pristup značajki [Brza pomoć].
(CRTICA) Umetanje znaka između brojeva, npr. 2-1 i 2-2.
/
Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.
(VIŠE RADNJI) Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.
**
Uređivanje BRZOG PRISTUPA.
-- BRZI PRISTUP značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete
u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih
tipki.
**
Omogućit će se audio opisi.
Prilagodba glasnoće.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Potpuno isključivanje zvuka.
**
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Pristupa izborniku [Pristupačnost].
Kretanje kroz spremljene programe.
**
(Glasovno prepoznavanje) Mrežna veza potrebna je za
upotrebu funkcije glasovnog prepoznavanja. Kada se na zaslonu
televizora aktivira traka s prikazom glasa, pritisnite tipku te naglas
izgovorite naredbu.
(POČETNO) Pristup početnom izborniku.
**
(POČETNO) Prikaz prethodno gledanih kanala.
(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.
**
(Brze postavke) Prikazuje se izbornik [Sve postavke].
Kotačić (OK) Pritisnite središnji dio tipke kako biste odabrali
izbornik. Programe možete mijenjati pomoću tipke .
(Gore/dolje/lijevo/desno) Pomoću tipke za gore,
dolje, lijevo ili desno možete se kretati po izborniku. Ako tipke
pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će
nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput
običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu prikazati
pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.
/
Povratak na prethodnu razinu.
**
**
/
Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz
zadnjeg unosa.
/
Prikazuje vodič programa.
1 Tipke za usluge streaminga Povezuje se s uslugom streaminga
video sadržaja.
(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.
**
(ULAZ) Pristup značajki [Kućna nadzorna ploča].
Prikaz početnog izbornika set-top box uređaja.
-- Kada ne gledate sadržaje putem set-top box uređaja: prikazuje se
zaslon set-top box uređaja.
,
,
,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
**
Pokreće se funkcija snimanja.
, (Upravljačke tipke) Upravlja medijskim sadržajima.
Registracija Magic daljinskog
upravljača
Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate
upariti s televizorom.
1 Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite
Kotačić (OK) na daljinskom upravljaču.
* Ako televizor ne registrira Magic daljinski upravljač, isključite ga i
uključite te pokušajte ponovno.
Kako poništiti registraciju Magic daljinskog
upravljača
Istovremeno pritisnite tipke /
i (POČETNO) i držite ih
pritisnutima pet sekundi kako biste razdvojili Magic daljinski upravljač
od televizora.
* Pritisnete li tipke
/
i zadržite pritisak, jednim ćete
potezom poništiti Magic daljinski upravljač i ponovno ga registrirati.
•• Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo
dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
•• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, tjelesne ozljede ili onečišćenja okoline.
•• Ovaj uređaj napaja se baterijama. U vašoj zajednici mogu
postojati propisi prema kojima ste obvezni pravilno odložiti
te baterije s obzirom na ekološke propise. Za informacije
o odlaganju otpada ili recikliranju obratite se lokalnim
tijelima.
•• Baterije u proizvodu ne smiju se izlagati prekomjernoj
toplini kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra i sl.
Dodatne informacije o ovom televizoru potražite u KORISNIČKOM
PRIRUČNIKU ugrađenom u proizvod. (Ovisno o modelu)
•• Za otvaranje VODIČA ZA KORISNIKE
→
( )→
[Općenito] → [O ovom TV prijamniku] → [Vodič za korisnike]
HRVATSKI
Kako registrirati Magic daljinski upravljač
Korisnički priručnik
Rješavanje problema
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
•• Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
•• Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute ( na
, na ).
Nema slike ni tona.
•• Provjerite je li uređaj uključen.
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
•• Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju
uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod
napajanja.
•• U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija
automatskog isključivanja.
•• Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se
isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) ne prepoznaje se signal.
•• Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
•• Ponovo priključite HDMI kabel.
•• Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
11
Nepravilni prikaz
HRVATSKI
•• Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg “treperenja”
pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost
proizvoda.
•• Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela.
Možda ćete na zaslonu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne
utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda. Do te pojave dolazi
i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv
razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
•• Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na zaslonu, ovisno o kutu
gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki zaslona.
Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje
slike. Izbjegavajte dugotrajni prikaz statične slike na zaslonu
televizora.
Stvaranje zvukova
•• Pucketanje: Pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike
koja je uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen
za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.
•• Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji
daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk
može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu. Taj generirani zvuk ne
utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
12
•• Prilikom čišćenja proizvoda pripazite da u prostor između
gornje, lijeve ili desne strane ploče i vodilice ploče ne
dospije tekućina ili strani predmeti. (Ovisno o modelu)
•• Krpu svakako ocijedite kako bi se uklonio višak vode ili
sredstva za čišćenje.
•• Vodu ili sredstvo za čišćenje ne prskajte izravno na zaslon
televizora.
•• Na suhu krpu nanesite samo onoliko vode ili sredstva za
čišćenje koliko je potrebno za brisanje zaslona.
Specifikacije
(Ovisno o državi)
Televizijski sustav
DVB-S/S21
Pokriveni kanali
(Frekvencija)
950 ~ 2150 MHz
Maksimalan broj
programa koji se mogu
spremiti
Digitalna TV
(Ovisno o državi)
Analogna televizija
(Ovisno o državi)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S frekvencija II : 230 ~ 300 MHz
S frekvencija III : 300 ~ 470 MHz
6000
HRVATSKI
Tehnički podaci o emitiranju
46 ~ 862 MHz
3000
Impedancija vanjske
antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC92)
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz
5150 do 5725 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz
8 dBm
Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod
je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.
* Standard IEEE 802.11ac nije dostupan u svim zemljama.
13
Uvjeti u okruženju
HRVATSKI
14
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Vlažnost skladišta
Manja od 85 %
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
HRVATSKI
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Licence
(Samo za modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač)
15
Oznaka modela i serijski broj proizvoda nalaze se sa
stražnje i s jedne bočne strane proizvoda. Zabilježite ih u
nastavku za slučaj da vam bude potreban servis.
Model
Serijski br.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising