LG LH-W250SC Upute za korištenje
MK_LH-W250SC_JA5HLLD-CRO_88F
SISTEM
BE?I?NOG
DVD
PRIJEMNIKA
PRIRU?NIK
ZA KORISNIKE
MODEL:LH-W250SC
LH-W250, LHS-25SCS,
LHS-25SCW
ACC25T, ACC25R
R
Prije povezivanja, rukovanja ili pode?avanja ovog ureda, molimo
pro?itajte ovo navodilo za uporabu pa?ljivo i kompletno.
Predpazne
mere
O Instrukcionim Simbolima
UPOZORENJE
Ukazuje
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE OTVARATI
ureda ili
Ukazuje
UPOZORENJE: DA BI SMANJILI OPASNOST OD
dovesti do
opasnosti koje mogu
druge materijalne ?tete.
na
na
specijalne
povrede
radne karakteristike ovog ureda.
STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI
DIO
(ILI
STRA?NJI)
Ukazuje na savete
jednostavnijom.
UNUTAR URE-DAJA NEMA
DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBIO ZA
i cake
koje
?ine
upotrebu
OPRAVAK OBRACAJTE SE NA STRUCNO OSOBLJE.
Sdelano pod licencom od Dolby
Laboratory. Dolby, Pro Logic, i
dupli D simbol su regisrirana marka Dolby Laboratorie.
Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 Dolby
Strijela munje sa prelomljenim u jednako strani?nom
trokutu namijenjena je upozoriti korisnika da unutar
ureœaja postoji neizolirani opasni napon koji mo?e biti
dovoljne ja?ine da bi predstavljao opasnost od strujnog
udara
za
Laboratories. Sva prava uva?ena.
Sdelano pod licencom od Digital Theater
osobe.
Uskli?nik
u
jednako
strani?nom
trokutu
upozoriti korisnika da postoje va?ne
za kori?tenje)
u propratnoj literaturi
namijenjen je
radne upute (upute
ureœaja.
Systems, Inc. US Pat.
No. 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 i drugih izdatih
patenta i predstoje?ih. DTS i DTS Digital Surround su trgova?ke
marke Digital Theater Systems, Inc. Autorsko pravo 1996, 2000
Digital Theater Systems, Inc. Sva prava uva?ena.
.
Napomena
o
autorskim
pravima:
Zabranjeno je zakonom da si kopira, emituje, prikazuje, emituje
preko kablvske mre?e, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski materijal
bez dozvole
PA?NJA:
DA BI SMANJILI OPASNOST OD
PO?ARA
ILI OD
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ UREŒAJ
KI?I
ILI VLAZI.
PA?NJA: Nemojte
?to
je
vitrina
za
instalirati
knjige
ili
na
ovaj
ured
na
neudobnim
mjestima
kao
sli?nom uredu.
Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Macrovision za?titom od
presnimavanja. Za?titni signali za kopiranje su snimljeni na nekim
diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na VCR, pri reprodukciji kopije pojavi?e se ?um u slici.
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih prava koji su
za?ti?eni opredeljenim patentim zakonima SAD i drugim pravima za
za?titu intelektualnog vlasni?tva, od Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Upotreba ove registrovane za?titne tehnologije
mora biti ovla??eno
od Macrovision Corporation, i je predviœena za
ku?no i drugo ograni?eno kori??enje gledanja osim ako je druga?ije
doyvoljeno od Macrovision Corporation. Suprotni in?enjering ili
demontiranje je zabranjeno.
UPOZORENJE:
Ovaj Digitalni
Video Disk
Prijemnik
SERIJSKI BROJ: Serijski broj nalazi
koristi Laserski Sistem.
Da bi
pravilno koristili ovaj proizvod, molimo da ?itate ovo vlasnikose njime u budu?oj
vo navodilo pa?ljivo i podse?ati
upotrebi, ako
ured zahteva intervenciju, kontaktirajte autorizovani servis po lokaciji
vidi servisnu proceduru.
stra?njoj
za druge.
se na
Ovaj broj je unikalan za ovaj ured i ne va?i
zapisati tra?ene podatke i ?uvati ovo navodilo
oVa?oj kupovini.
Model Br.
strani ureda.
Ovde mo?ete
kao stalnu
informaciju
____________________________________
-
Upotreba komandi, pode?avanja ili izvoœenje druga?ijih procedura
onih koji su specifi?ni po sebi mogu dovesti do opasnog izlaganja
Serijski
Br.
___________________________________
od
radio aktivnim valima.
Da bi
se
za?titili od
direktnog izlaganja zrea?enju, nemojte
otvorite ured. Kada je otvoren vidljivo je lasersko
poku?avati da
zra?enje. NE ZAGLEDAJTE
UPOZORENJE: Ured
ne
treba
predmete
pune
Uklanjanje starog aparata
SE U LASERKI ZRAK.
izlagati vodi, kapanju ili prskanju i
vodom, kao na primer vaze, postavljati na
se ne sme
sa
1. Ako
kante
ured.
UPOZORENJE Ovaj proizvod nije predviœen za vanjsku upotrebu,
ograni?en je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
se na
2.
za
proizvodu
sme?e,
nalazi simbol
to zna?i
prekri?ene
da je proizvod pokriven
europskom direktivom 2002/96/EC.
Elektri?ni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve? u posebna odlagali?ta koja je odredila vlada ili lokalne
vlasti.
Ovaj proizvod je proizved u
radiointerferenciji, direktive
skladu
EEC
sa
pravilima
89/336/EEC,
o
3. Pravilno
93/68/EEC, 73/23/EEC.
4.
2
odlaganje starog proizvoda spre?it ?e
potencijalne negativne posljedice po okoli? i
zdravlje ljudi.
Podrobnije informacije o odlaganju starog
proizvoda potra?ite u gradskom uredu, slu?bi za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Tabla
Sadrzaja
UVOD
Predpaznemere................................2
TablaSadrzaja.................................3
PreUpotrebe.................................4-5
Reproducivnidiskovi..........................4
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska
Pu?tanjeAudioCD-ailiMP3/WMAdiska.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
.
.22
Pauza..................................22
Napomeneodiskovima........................5
.22
Premje?tanjenadrugusnimku.
22
Ponavljanje snimke/Sve/Isklju?enje
Pretra?ivanje............................22
OSimbolima................................5
RadsJPEGdiskom............................23
6
Prednji Panel i Prozor displeja /Stra?nji panel
Daljinskonavodilo..............................7
GledanjeJPEGdiska.........................23
Preventive..................................5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SlideShow.............................23
Mirnaslika.............................23
PRIPREMA
Povezivanja.................................8-12
PovezivanjesaTV.........................8
.8
Priklju?ivanjenavanjskuopremu
Povezivanjezvu?nesisteme..................9-10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Be?i?niTX..............................9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RadsDivXdiskom............................25
Be?i?niRX..............................9
9
Mijenjanje kanala za be?i?ni TX i be?i?ni RX
9
Pode?avanje ID-a za be?i?ni TX i be?i?ni RX
Priklju?ivanjezvu?nika....................10
Antenskipriklju?ci...........................11
Poziciranjezvu?nika..........................12
PreUpotrebe...............................13-18
Mali rje?nik za modus rada Audio Stream i Surround 13
.
PrelazaknadrugiFile.....................23
Rotiranjeslike...........................23
Programiranopu?tanje.........................24
.24
Ponavljanjeprogramiranihsnimki.
.24
Brisanjesnimkesprogramiraneliste
24
Brisanje cjelokupne programirane liste
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zvu?nire?imSound..........................13
Displaynaekranu............................14
Po?etnapode?avanja.......................15-18
Op?eoperacije...........................15
LANGUAGE...........................15
DISPLAY..............................15
AUDIO................................16
Dodatnepogodnosti............................26
Memoriranjeposljednjegstanja.................26
Za?titaekrana(ScreenSaver)...................26
Sistemskoodabiranje.........................26
UpravljanjeTV-om..........................26
UpotrebaRadija............................27-28
Pode?avanjeradiopostaja......................27
Slu?anjeradija..............................27
OperacijeRDS-a............................28
Pretra?ivanjeprograma(PTY)..................28
Drugafunkcija................................29
29
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
Utamljenje(Dimmer).........................29
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MUK(MUTE)..............................29
XTS (Izvrstan istinski zvuk Excellent True Sound)
29
XTSpro...................................29
-
.
LOCK(Roditeljskakontrola)................17
OTHERS...............................18
INFORMACIJA
UPOTREBA
.19-21
UpotrebaDVD-ailiVideoCD-a.
Pu?tanjeDVD-ailiVideoCD-a.................19
Op?epogodnosti..........................19-21
Prijelaznanovinaslov.....................19
.19
PrijelaznanovoPoglavlje/Snimku
19
Usporena reprodukcija (Slow Motion)
20
Zaustavljanje slike i pu?tanje okvir-po-okvir
Pretra?ivanje............................20
Ponavljanje.............................20
PonavljanjeA-B.........................20
Tra?enjevremena........................20
Tra?enjeoznake..........................21
Pove?avanje............................21
PosebneDVDpogodnosti......................21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kodovijezika.................................30
Kodovizemalja................................30
Re?avanjeproblema.........................31-32
Specifikacije..................................33
Izborniknaslova.........................21
Izbornikdiska...........................21
Mjenjanjeaudiojezika.....................21
PromjenaAudiokanala....................21
Titlovi................................21
3
UVOD
Pre
Upotrebe
Reproducivni
diskovi
DVD video diskovi
Napomena za DTS-kodirane CD diskove
Kada reproducirate na DTS-kodiranim kompakt diskovima
nivo zvuka iz analognog stereo izlaza mo?e se ?uti
poja?an. Da bi izbjegli mogu?u povredu audio sistema,
prije reproduciranja takvih diskova uti ajte glasno?u
zvuka, regulirajte postepeno glasno?u zvuka i odr?avajte
nizak nivo zvuka. Da bi se nasladili reproducciranju
DTS Digital SurroundTM, kod digitalnog izhoda ureda
treba biti povezan vanjski kanal 5.1 dekodiraju?e sisteme DTS Digital SurroundTM.
,
(8cm/12cmdisk)
Video CD (VCD)
(8cm/12cmdisk)
Audio diskovi
(8cm/12cmdisk)
DivX datoteke, DVDRW, DVD+RW, SVCD i CD-R / CD-RW koji sadr?i audio
Uz to,
ureœaju
na ovom
mo?ete
pu?tati
naslove, MP3 datoteke WMA, i/ili JPEG datoteke.
Termini
povezani
s
diskovima
(Samo DVD video diskovi)
Osnovni sadr?aj filma ili prate?e karakteristike ili dopunske
karakteristike, ili muzi?ki album.
Naslov
Napomene
?Uzavisnosti
od na?ina
na
koji je napravljen
snimak ili vida
(ili DVD-RW, DVD+RW) diska, neki
CD-R/RW (ili DVD-RW, DVD+RW) diskovi ne mogu
reproducirati na ovom uredu.
CD-R/RW
lako da
se
prikrepljujte bilo kakvu nalepnicu ili oznaku na obe
strane (strani sa oznakom i strani na kojoj je snimak) diska.
?
Ne
?
Ne koristite
formi
srca
Svaki naslov ima
nereguralno izrezane CD diskove (na pr., u
ili osmougaone). To mo?e dovesti do kvara.
svoj informativni broj koji
opredelite njegovo mesto nala?enja.
Poglavlje (Samo
DVD video
Delovi od slike ili muzi?ki
Vam
omogu?uje
diskovi)
deo
koji su manji od naslova.
Jedan naslov je sastavljen od jednog ili nekoliko kadra.
Svaki deo ima svoj broj koji Vam omogu?uje da opredelite
deo koji ?elite. U zavisnosti od diska, mogu biti ne snimljeni
nikakvi kadri.
Napomene na DVD i Video CD diskovima
Neke operacije pri reproduciranju DVD i Video CD diskova
mogu biti prethodno fiksirane od softvernog proizvodioca.
Tako da ured reproducira DVD i Video CD diskove prema
dizajnu softvernog proizvodioca, i neke reproducivne karakteristike ureda mogu biti nedostupne, ili mogu biti dodate
druge. Obvezno pogledajte upute koje su isporu?ene sa DVDima i Video CD-ima. Neki DVD-i koji su proizvodeni za
poslovnu upotrebu mo?da se ne?e mo?i reproducirati na
ovom ureœaju.
Scena (VCD)
Na Video CD
funkcijama za upravljanje reproduciranja
PBC (Kontrola reproduciranja), pokretne slike i kino kadri su
podeljeni na delove nazvane "Scene" Cvaka scena se
pokazuje u meniju ekrana i ima svoj broj, koji Vam dozvoljava da opredelite mestonala?enja
scene koju ?elite.
Jedna scena je sastavljena od jedne ili vi?e staza.
.
Tipovi
Ima dva
Regionalni DVD/CD prijemnik za DVD diskove
Ovaj DVD/CD prijemnik je proektiran i proizveden za reproduciranje u regionu "2" kodiranog DVD softvera. Regionalni
kod koji je ozna?en na nekim DVD diskovima ozna?ava koji
tip risivera mo?e reproducirati taj disk. Ovaj ured
mo?e reproducirati samo DVD diskove sa oznakom
"2" ili "ALL".
2
poku?ate reproducirati neki sa drugom
oznakom saob?tenje "Proverite broj regiona" se pojavljuje na
TV ekranu. Neki diskovi nemaju oznaku regionalnog koda
iako je njihovo reproduciranje zabranjeno zonalnim limitima.
Ako
4
s
Video CD-a
tipa
Video CD-a:
Video CD diskovi
opremljeni sa funkcijom za upravljanje
reproduciranja PBC (Verzija 2.0)
Funkcije za upravljanje reproduciranja PBC dozvoljavaju
upotrebu sistema preko menija, fukcija za pretra?ivanje, ili
drugih spesifi?nih operacija sli?nim sa onim pri radu na kompjuteru. Osim toga mogu biti reproducirani kino kadri s
visokom mogu?no??u
rezolcije slike ako su oni dostupni na
disku.
Video CD diskovi
opremljeni sa funkcijom za
upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 1.1)
Upotrbljavani na isti na?in kao i Audio CD, ovi diskovi
omugo?avaju reproduciranje video slike isto kao audio, ali
nisu opremljeni funkcijom PBC.
ne
Pre
Upotrebe (Nastavak)
Skladiranje diska
Preventive
Posle
uredom
Rukovanje
slu?anja,
Ne dr?ite disk
Kod
transportiranja ureda
Originalna transportna kartonska kutija i materijal za
pakovanje idu zajedno. Za maksimalnu za?titu otpakujte
ured kao ?to je originalno upakovan u fabrici.
postavljanja ureda
Slika i zvuk obli?njeg TV, VCR, ili radija mogu biti ometani
za vreme reproduciranja. U ovom slu?aju, postavite ured dalje
od TV, VCR, ili radija ili isklju?ite ured nakon ?to izvadite
u
njegovu kutiju.
neposrednoj blizini sun?evih zraka ili blizu
toplote. Ne ostavljajte ga u parkiranom automobilu
direktnim sun?evim zracima, jer ?e ga visoka
do izvora
izlo?enim
u
temperatura o?tetiti.
?i??enje
Kod
stavite disk
diska
prstiju i prah prouzrokuju izkrivljenje slike i zvuka. Pre
upotrebe po?istite disk ?istom krpom Po?istite disk kru?no
od centra ka periferiji.
Otisci
.
disk.
Da bi odr?avali
povr?inu ?istu
Ne upotrebljavajte te?nosti u gasovitom stanju kao ?to je
insekcidni sprej blizu ureda. Ne ostavljajte gumene ili
plasti?ne predmete u kontakt sa uredom za du?e vreme.
Oni mogu ostaviti tragove na povr?ini ureda.
?i??enje
Da bi
Nemojte
ureda
anti-stati?ni
Koristite meku, suhu
isprljana,
koristite meku krpu ovla?enu blagim deterœentom. Nemojte
koristiti jake razreœiva?e kao ?to je aceton, benzin, rastvara?,
jer bi oni mogli o?tetiti povr?inu ureda.
krpu.Ako je povr?ina
Da bi odr?avali
jasnu sliku
DVD prijemnik je visoko-tehnolo?ki, precizni ured.
Ako se opti?ko prijemno so?ivo i dijelovi diskovog
pokretanja isprljaju ili iznose, kvaliteta slike bi ?e lo?a.
Na svakih 1,000 sata upotrebe preporu?uje se regularna
inspekcija za detalje i odr?avanje (Ovisi o uslovima
eksploatacije)
Za detalje molimo pove?ite se sa Va?im najbli?im trgovcem.
o
diskovima
Rukovanje diskom
dodirujte
disk
Uhvatite disk
Ne
sa
je
na
Ako
gde je
strane tako da
zaka?injite hartiju
za
disk.
ne
za
rekordiran.
dodirujete povr?inu
diska.
simbol
se
stare vinil
?i??enje,
gramofonske plo?e.
za
ili
pojavi
pojaviti za vreme rada. Ova ikona ozna?ava da je
funkcija obja?njena u ovom vlasnikovom navodilu nedostupna
na specifi?nom DVD video disku.
se
mo?e
O Simbolima diska
Sekcija ?iji
za
disk
DVD
sa
za
instukcije
naslov ima jedan od slede?ih simbola va?i
predstavljen
samo
simbolom.
DVD i finalizirani DVD±R/RW
VCD2.0
Video CD
VCD1.1
Video CD bez PBC
MP3
strani
sprej
aceton, benzin,
O Simbolima
CD
Ne
razreœiva?e kao ?to
mnogo
""
Napomene
jake
rastvara?, komercionalno dostupna sredtva
ured
po?istili
koristiti
sa
PBC
(Kontrola reproduciranja) funkcijom
(Kontrola reproduciranja) funkcijom
Audio CD
MP3 diskovi
WMA
WMA diskovi
JPEG
JPEG diskovi
DivX
DivX diskovi
5
UVOD
Prednji
Panel i Prozor
displeja /Stra?nji panel
STANDBY/ON
STANDBY indikator
Disk konzolu
Kada
je receiver u stanju mirovanja, odnosno
je isklju?en, upalit ?e se crveno svjetlo.
kada
PLAY
Pritisnite ti dr?ite
zatim
biste
oko 3 sekunde,
nekoliko puta za redom kako
ovu
je pritisnite
odabrali ?eljeni
tipku
izvor ulaza.
Tipke
za
TUNING (-/+)
/ SKIP (-/+)
Tipke
za
OPEN/CLOSE
Prozor
displeja
GLASNO?A
MONO/STEREO/
PAUSE/STEP
kontrolor
STOP
KABL NAPAJANJA
ZVU?NIK
Konektori
FM antenski konektor
MONITOR IZLAZ Konektor
AUX IN
MONITOR
OUT
DC 7V OUT
AUXILIARY Ulazni konektori
AM Antenski konektori
Be?i?ni
TX
(DC 7V OUT) konektor
dodirujte unutra?njost ?aka na stra?njem panelu.
Elektrosta?ko oslobaœanje mo?e prouzrokovati stalni
Ne
na
uredu.
6
kvar
navodilo
Daljinsko
POWER
Otvara i zatvara ladicu
DVD
Odabire izlazni izvor
ili
(CD/DVD)
sistem
(FM i
frekventna
0-9
Odabire
odabire
TV
AM
Slu?i
podru?ja)
broj?ane tipke
SLEEP
programa ili
u izborniku.
usluge, izravno broj
broj?ane mogu?nosti
MUTE
velikim
u
zvu?nim
efektima.
AUDIO
SOUND
MRAKER
-
SEARCH
ili audio kanal
(CD).
SOUND MODE
PRESET/
ulaz i izlaz iz izbornika
CH
za
SCAN-/+(bb/BB)
ili natrag.
SCAN
ili
uklanja izbornik
za
frekvenciju
radio stanice
u
snimke
Slu?i
Slu?i
RDS
sve.
radiju.
na
?eljenu
radio stanicu.
i
ja?ine
display-a
u
RDS
reprodukciju.
za
raznih
PTY
Slu?i
za
pokretanje tra?enja posebne
PTY vrste.
navodila
Instalacija baterija
navodilo.
ispred
zvu?nika
(B)
gledanje
mogu?nostima.
njegovom senzoru i pritisnite tipke.
(7 m) ispred senzora za daljinsko
svakom pravcu
pode?avanje
pode?avanje ja?ine
za
Slu?i
navodilo ka
u
TV-u ili
RDS
tipku kako biste promijenili
ja?inu osvijetljenja prozora display-a
na prednjoj plo?i kada je el.
napajanje uklju?eno.
Oko 30
na
Zaustavlja reprodukciju.
Pritisnite
Ugao:
izborniku.
u
STOP (x)
video sliku DVD-a.
23 ft
za
Pauzira
DIMMER
Uperite daljinsko
Daljina: Oko
izborniku.
PAUSE/STEP (X)
sekvencu.
daljinskog
u
Zapo?inje reprodukciju.
ZOOM
rada
mogu?nost
PLAY
za
REPEAT A-B
Specifikacije
(lijevo/desno/gore/dolje)
zvuka TV-a.
PTY
REPEAT
Pove?ava
TV.
VOLUME (+/-)
program ili oznaku u izborniku za tra?enje
oznaka (MARKER SEARCH).
Ponavlja
ekranu.
Prikazuje izbornik za naslov na disku, ako je to mogu?e.
prijemnik.
Ponavlja poglavlje, snimku, naslov,
oznaka
tra?enje
TITLE
.
program.
izborniku
u
za
Odabire programe
CLEAR
Uklanja broj
za
PRESET/CH(+/-) (v/V):
SKIP
MEMO.
Unosi
izbornik
Prihva?a odabir
PROG.
u
tijekom reprodukcije.
TUN(-/+) (b/B):
Pretra?ivanje naprijed */ idi na sljede?e
poglavlje ili snimku
ulaz
pode?avanje.
za
ENTER
FORWARD SKIP(>)
Omogu?uje
(DVD).
oznaku
Prikazuje
Odabire
ili snimku.
prethodno poglavlje
titl
izbornik
se u
b/B/v/V
REVERSE SKIP(.)
Pretra?ivanje natrag */ idi na po?etak
trenutnog poglavlja ili snimke ili
na
Vra?a
reprodukcija.
spora
za
Odabire izvor
SLOW-/+(t/T)
idi
jezik
INPUT
-
Natrag/naprijed
zvu?nike.
Omogu?uje prikazivanja display-a na
DVD disku.
Omogu?uje pretra?ivanje naprijed
vremena.
DISPLAY
MENU
na
UVOD
isklju?i
SEARCH
+
pode?avanja.
izbornik
odreœenog
automatski
se
MARKER
..
u
sistem da
Postavlja
SETUP
ulaz
TV)
RETURN
Odabire modus zvuka.
Omogu?uje
nakon
Odabire
SUBTITLE
AUDIO
Omogu?uje
LG
SUBTITLE
u?ivanje
jezik (DVD)
za
SLEEP
Isklju?uje
XTS
Odabire audio
(Samo
MUTE
u?ivanje u prirodnijem i
stvarnijem zvuku
Omogu?uje
TV-om.
upravljanje
za
Pode?ava
XTS pro
Omogu?uje
disk.
Odabire ulazni izvor.
DVD
za
za
AUX
pristupe.
BAND
Odabire tuner
(Z)
OPEN/CLOSE
senzora za
daljinsko
na
daljinskom navodilu
Uklonite
poklopac baterija na stra?njem
delu daljinskog navodila, i postavite dve
R03 (veli?ine AAA) baterije sa
i
ta?no kao ?to je ozna?eno.
navodilo
Ne
Pa?nja
kombinujte
stare i nove
baterije.
Nikada
ne
kombinujte
razli?ite
tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).
7
Povezivanja
Povezivanje
sa
TV
Napravite jedno od slede?ih povezivanja u zavisnosti
kapacitetnih sposobnosti Va?eg postoje?e opreme.
Stra?nji panel
od
TV
VIDEO
INPUT
AUDIO INPUT
SCART INPUT
R
L
L
Korisni saveti
pogledajte u navodilo Va?eg TV, VCR, Stereo sisteme ili druge opreme, koju ?elite da pove?ete da napravili
najbolje povezivanje.
Molimo
V
Stra?nji panel
DVD/CD
prijemnik
UPOZORENJE
je DVD/CD receiver-a povezan direktno ka
TV. Odaberite pravilni AV ulaz na Va?em TV.
Ne povezujte Va? DVD/CD receiver-a ka TV preko VCR.
Uverite
slika
sa
DVD receiver-a
za?titu od
Video
da
se
mo?e
se
iskriviti od sisteme
AUX IN
MO
VIDEO kabl
za
O
(dostavljen)
kopiranja.
DC7VOU
T
povezivanje
Stra?nji
Pove?ite MONITOR IZLAZNI ?ak
video ulaznim ?akom
OR
na
na
DVD/CD receiver-a
TV koriste?i video kabl
sa
SCART-RCA
dio DVD/CD
receiver-a
Adaptor
koji je
dostavljen. (V).
TV/MONITOR
(SCART tip)
Prakti?ni savet
Ako ?elite da
priklju?nicom,
pove?ete
koristite
prijemnik ka TV sa SCART
dostavljeni SCART RCA adapter
DVD/CD
-
(T).
Priklju?ivanje
na
vanjsku
opremu
Priklju?ivanje
Priklju?ite ulaz AUX IN (L/R) utika? na DVD/CD
prijemniku na izlaz AUDIO OUT (L/R) utika?e na video
rekorderu, LD player-u. itd. pomo?u audio kablova.
Stra?nji
(ili
LD
dio video rekordera
playera, itd.)
AUDIO OUTPUT
L
VIDEO
OUTPUT
R
Napomena
Kako biste odabrali
uno?enje ovih priklju?aka, na daljinskom
upravlja?u pritisnite tipku AUX.Na display-u ?e se pojaviti
natpis AV 1.
AUX IN
MONITOR
OUT
DC 7V
8
Povezivanja (nastavak)
Povezivanje zvu?ne
sisteme
Mijenjanje
Napomena
blizini nalazi sna?an
elektromagnetskih valova, mo?e do?i do pojave interferencije (mije?anja signala).
(Na primjer: Mikrovalna pe?nica)
Ako
se u
izvor
TX i be?i?ni
be?i?ni
za
RX
blizini nalazi sli?an be?i?ni
proizvod mo?e do?i do
pojave interferencije (mije?anja signala). U ovom slu?aju prijeœite na drugi kanal pomo?u tipke ID/CHNNEL (ID./CH.) za
Ako
se u
be?i?ni
Be?i?ni
kanala
TX.
TX
Pritisnite
sekunde.
LED indikator
Prikazuje
ID/CHNNEL (ID./CH.) kra?e od 3
tipku
radno
stanje.
Napomena
Be?i?ni
U
ne?e
primati promijenjeni kanal sa be?i?nog
slu?aju priotisnite tipku ID (ili ID./CH tipka) za be?i?ni
RX mo?da
ovom
TX-a.
RX
kra?e od 3 sekunde.
-
LED indikator
*
LED indikator
Glavni
be?i?ni
za
SOUND SIGNAL konektor i konektori
DC iN konektor
konektor
na
napojnim
*
na
be?i?ni
be?i?ni
TX
Pode?avanje
TX i be?i?ni
s
DC
za
TX
7V
(DC
OUT)
ID
2.
ID/CHNNEL
3. Pritisnite
Be?i?ni
RX
novi
za
za
izmeœu
udaljenost
be?i?nog
TX-a i
be?i?nog
50cm.
be?i?ni
tipku
be?i?ni
TX i be?i?ni
ID/CHNNEL
RX
u
isto
RX.
(ID./CH.)
vrijeme
za
be?i?ni
TX i ID
du?e od 3 sekunde.
(ID./CH.)
tipka
Konektor
na
Uklju?ite
tipku
signal
zvuka
(SOUND)
DC IN
TX i be?i?ni
be?i?ni
ve?
RX-a
"OFF
DC IN konektor
ID./CH.
za
postavljen u toku proizvodnje ureœaja.
Ako doœe do interferencije ili ako upotrebljavate
be?i?ni RX, podesite novi ID.
je
1. Postavite
.-isklju?en (Bez display-a)"
ureœaj je isklju?en.
SIGNAL
ID-a
(istosmjerna struja)
kabelom.
-
kanal.
,
zadnje zvu?nike
signalnim kabelom, priklju?en je
glavnom ureœaju
LED indikator
Glavni
zvu?nim
sa
promijenjeni
"
ureœaj je uklju?en, priklju?en je
(desni i lijevi)
RX tra?i
TX
"PLAVA BOJA
-
Be?i?ni
RX
Napomene
Ako
blizini nalazi sli?an be?i?ni
proizvod mo?e do?i
pojave interferencije (mije?anja signala).
Ne upotrebljavajte prijenosni predajnik (kao ?to je be?i?ni
ureœaj) u blizini ovog proizvoda.
se u
do
mre?ni
LED indikator
Prikazuje
LED indikator
*
LED indikator
Be?i?ni
*
RX
RX
"
-
je
-
u
stanje.
RX
PLAVA BOJA
prima signal be?i?nog
LED indikator
Be?i?ni
be?i?ni
za
radno
"
TX.
"CRVENA BOJA"
stanju pripravnosti.
ID.
tipka (ili
ID./CH.
tipka)
STANDBY/ON
tipka
(Ako pritisnete ovu tipku, el. napajanje ?e se isklju?iti (off), ako ovu
tipku pritisnete jo? jedanput, ureœaj
prelazi u stanje pripravnosti.)
Be?i?ni
konektor
Elektri?ni
za
zvu?nik
napojni kabel
9
PRI EMA
Povezivanja (nastavak)
Povezivanje zvu?ne
Priklju?ivanje
sisteme
zvu?nika
Priklju?ite zvu?nike na prednji (desni, lijevi) ili srednji konektor za zvu?nike.
Priklju?ite subwoofer na woofer konektor.
Priklju?ite elektri?ni kabel za napajanje za be?i?ni RX uti?nicu, zatim priklju?ite be?i?ni RX i be?i?ni zvu?nik (lijevi, desni)
pomu?u kabela za zvu?nik.
Priklju?ite DC IN konektor za be?i?ni TX i be?i?ni TX (DC 7V OUT) konektor na glavnom ureœaju pomo?u DC (istosmjerna struja) elektri?nog kabela.
Priklju?ite konektor SOUND SIGNAL za be?i?ni TX konektore za zadnje zvu?nike (lijevi, desni) na glavnom ureœaju
pomo?u signalnog kabela za zvuk.
Postavite udaljenost izmeœu ovog ureœaja i be?i?nog RX-a unutar 10 m.
Centralni
Prednji
zvu?nik
Be?i?ni
TX
zvu?nik
Prednji
zvu?nik
(levi)
(desni)
Crvena
SIGNAL
ID./CH.
DC IN
Crna
Kabel
zvu?ni
za
signal
AUX IN
MONITOR
OUT
DC 7V OUT
Subbasov zvu?nik
DC kabel
Be?i?ni
Zadnji
za
el.
napajanje
RX
zvu?nik
Zadnji
zvu?nik
(levi surround)
(desni surround)
Napomene
Najbolje izvoœenje se
udaljenosti mo?e do?i
primjeniti samo kada su be?i?ni TX i be?i?ni
pogre?aka u komunikaciji izmeœu ureœaja.
mo?e
do
Ne zaboravite da uskladite kabl zvu?nika
sa
odgovaraju?om ?abicom
na
RX
komponentama:
udaljeni jedan
+
ka
+
i
--
ka
--.
od
drugog
od 2
Ako obrnete kable,
m
do 10 m, jer izvan ovih
ozvu?avanje
fali ?e bas.
Ne
razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog
zvu?nika.
je samo nekoliko sekundi (a ponekad i vi?e) da TX be?i?ni TX i be?i?ni RX po?nu komunicirati izmeœu sebe.
Kada je ureœaj isklju?en, be?i?ni RX prelazi automatski u stanju pripravnosti (off isklju?eno) poslije otprilike 10 sekundi.
Ako je be?i?ni RX isklju?en (off), be?i?ni zvu?nik ne?e raditi.
Porebno
-
10
?e biti
iskrivljeno
i
Povezivanja (nastavak)
Antenski
Pove?ite
priklju?ci
dostavljene
antene
za
frekventno / modularno moduliran
Pove?ite kru?nu antenu
za
amplitudno (AM)
FM ?icu antene
na
konektor
Spojite
za
moduliran
signal
FM/AM
ka konektoru
za
za
slu?anje radija.
AM-antenu.
FM antenu.
Kru?na
antena
moduliran
?i?na
signal
antena
za
amplitudno
signal (dostavljena)
za
PRI EMA
frekventno moduliran
signal (dostavljena)
AUX IN
MONITOR
OUT
DC 7V OUT
Napomene
Da bi
izbegli ?umni rezonans, postavite kru?nu AM antenu dalje
Ne zaboravljajte da u celini raztegnete ?i?nu FM antenu.
Posle povezivanja ?i?ne FM antene, odr?avajte koliko je mogu?e
od
prijemnika
za
digitalne
video diskove DVD/CD i
drugih komponenti.
horizontalno.
11
Povezivanja (nastavak)
Poziciranje zvu?nika
U
subbasov
treba da
okru?enje,
?P
r
ednji
Ako ?elite da
zvu?nik).
pove?ete
?
reproducirate
(2 prednja
zvu?nika
subwoofer zvu?nik.
zvu?nici
Skladno Va?oj slu?ajo?oj
izmeœu zvu?nika na 45
?
centralni zvu?nik, 2 zadnja zvu?nika i
dominantni basov zvuk, DTS digitalno okru?enje ili Dolby Digital
koristite 6 zvu?nika
slu?aj normalnog polo?aja,
poziciji podesite
stupnja.
Centralni zvu?nik
Idealno je da centralni zvu?nik i
zvu?nici
Postavite levi i desni iza
prednji
zvu?nike
na
zvu?nici budu
jednaku
na
istoj
distancu.ini. I
visini. Ali
preko pozicije slu?anja koja postavlja
uobi?ajeno
mesto
je
iznad ili
ispod
interval
televizora.
Stra?nji
slu?anje.Ovi zvu?nici kreiraju zvu?ni i atmosverski utisak zahtijevan od okru?uju?eg
(surround) reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stra?nje zvu?nike mnogo daleko iza zone slu?anja a
instalirajte ih na ili nad nivoa u?iju slu?atelja. Isto tako je efikasno da se upere stra?nji zvu?nici u pravcu zida ili plafona za
dopunsko raspskivanje zvuka.
U slu?aju sobe malih razmera, ako je slu?alac blizu stra?njeg zida podesite stra?nje zvu?nike jedan nasuprot drugom, i
podesite stranje zvu?nike u rastojanju od 60 90 cm iznad slu?ao?evih u?iju.
zone za
-
?
Subwoofer zvu?nik
Ovo mo?e
da
se
postavi
bilo
u
koju prednju poziciju.
Subbasov zvu?nik
Centralni zvu?nik
zvu?nik
Prednji
Prednji
(levi)
(desni)
Okru?uju?i
(surround)
zvu?nik (levi)
Okru?uju?i
(surround) zvu?nik (desni)
Primer
O
zvu?nik
za
poziciranje
zvu?nika
Feritnoj jezgri
priklju?ite feritnu jezgru na kabele
(za priklju?ivanje na ovaj ureœaj).
Ova feritna jezgra mo?e smanjiti buku.
Obavezno
Kako
1
priklju?iti
feritnu
Pritisnite stoper [a]
na
zvu?nika
jezgru
feritnoj jezgri
kako biste
ju
otvorili.
2
Jednom
namotajte
oko fertitne
Ova duzina
jezgre.
biti ?to
kra?a.
3
Zatvorite feritnu
jezgru
dok
ne
za?ujete
zvuk da
je sjela.
Napomene:
Feritnu
uz
12
jezgru priklju?ite
sliku).
u
blizini
ureœaja (Vidi
sl.3 i komentare
mora
je mogu?e
Pre
Upotrebe
Mali
rje?nik
modus rada Audio
za
Stream i Surround
Vam
da
omogu?uje
se
Zvu?ni re?im Sound
Vi mo?ete u?ivati
VCD2.0
DVD
VCD1.1
CD
okru?uju?em (surround) ozvu?avanju prosto
odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvu?avanja saglasno programom koji ?elite slu?ati.
sladite zvuku od 5.1
(ili 6) digitalnih
kanala, visokokvalitetnih digitalnih audio izto?nika u DTS-sistemi trgova?ke marke, kao ?to su na primer diskovi, digitalin video
diskovi DVD, kompakt diskovi, itd. DTS Digital Surround osigdo 6 kanala autenti?ni audio (?to ozna?ava identi?no originalnim masters-snimcima) i zavr?ava sa krajnje ?istim otpo?etka
urava
kraja istinitim 360-stupnjevim zvu?nim poljem. Termin DTS
je trgova?ka marka DTS Technology, LLC. Fabriciran po licenci
od DTS Technology, LLC.
do
Kada
u
je postavljen digitalni video disk
promeniti re?im ozvu?avanja na digitalnom video disku
pritiskanjem u vreme reproduciranja tipke za audio AUDIO na
daljinskom navodilu. Bez obzira na to da se sadr?aj digitalnih video
diskova razlikuje od diska do diska, slede?e obja?njava bazi?ni rad
Mo?ete
kada
se
koristi
a) Nakon ?to
2 ENG
2CH
odabrali 2 kanalni sistem zvuka (na
ste
D
2CH
) pritiskom
SOUND vi?e puta
tipku
primjer
3 ENG
ili
D
karakteristi?na osobina.
ta
Bypass
(surround) Dolby Digital format Vam omogu?uje da
u?ivate u do 5.1 digitalnih kanala od okru?uju?eg ozvu?enog
isto?nika Dolbi Digital programa. Ako reproducirate digitalne
diskove ozna?ene sa
", mo?ete da u?ivate u boljoj kvaliteti
zvuka, u ve?oj prostranstvenoj ta?nosti i na pobolj?anoj
dinami?koj dijapazoni.
DVD
tipku AUDIO, pritisnite
na
redom.
za
Matrix
Music
Movie
Okru?uju?i
Nakon ?to ste odabrali 5.1 kanalni sistem zvuka
b)
-
Pro
II
Logic
sazdaje
koji izvla?i prostorne osobine originalnog snimka bez
dobavljanja bilo kakvih zvukova ili tonskih ukrasa.
?isto?e
Re?im
za
Re?im
za
(Movie) je
za
upotrebu
i kod svih programa kodiranih u Dolby
Surround sistemi. Rezultat je promene pravca zvu?nog
polja koje
dosti?e kvalitet
Re?im
muziku MUSIC:
stereo
diskretnog 5.1-kanalnog
zvuka.
na
tipku AUDIO, pritisnite tipku
indikator ?e
se
prikazati
na
Samo ?e "BYPASS" indikator biti
je
TV ekranu.
prikazan
na
prozoru
display-a.
umetnut Video CD
Svaki put kada pritisnete tipku SOUND, modus zvuka za
Video CD ?e se promijeniti na prozoru display-a prema
sljede?em reoslijedu.
BYPASS
→
STUDIO
THEATER 1
PL ll MUSIC
→
→
→
CLUB
CHURCH
→
PL ll MTRX
→
HALL
→
PL ll MOVIE
→
→
BYPASS...
muziku
Nakon ?to ste odabrali
"Bypass" u modusu zvuka pritiskom
na tipku SOUND, pritisnite tipku AUDIO. Lijevi, Desni,
Stereo audio kanal ?e se prikazati na TV ekranu.
je
umetnut CD
Svaki put kada pritisnete tipku SOUND, modus zvuka za
Video CD ?e se promijeniti na prozoru display-a prema
sljede?em reoslijedu.
Matri?ni re?im
MATRIX:
Matri?ni re?im
isti kao muzi?ki re?im Music,
je
Napomena
Kada
(Music) je za upotrebu kod svih snimaka
muzike, i osigurava ?iroko i duboko zvu?no prostranstvo.
za
"
-"
kod stereo televiz-
ijskim emisija
Re?im
) pritiskom
filmove MOVIE:
film
za
DTS
5.1 CH
SOUND.
Kada
od dvo --kanalnih isto?nika pet
izlaznih kanala sa punom ?irinom frekventne skale. To nastaje
uz pomo?
avangradnog matri?nog surround detektora visoke
Dolby
ili
5.1 CH
-
(II)
4 ENG
1 ENG
D
"
(na primjer
sa
tim da je
logika za promenu pravca isklju?ena. Mo?e biti koristan da
poja?ava mono signale, prave?i ih "ve?im". Matri?ni re?im
mo?e na?i upotrebu isto i kod automobilnih sistema, gde kolebanja od lo?eg prijema FM-stereo neki put mo?e dovesti do
smu?tavanja okru?uju?ih signala kod logi?nog dekodera.
Krajnji "lek" za lo? prijem FM-stereo recepcije mo?e biti prosto prebacivanje zvuka na mono.
BYPASS
HALL
STUDIO
CLUB
THEATER 1
PL ll MOVIE
CHURCH
PL ll MUSIC
PL ll MTRX
BYPASS...
→
→
→
→
Na Va?u
?
Mo?ete
→
→
→
→
→
informaciju
ideficirati format
kodiranja na programnom
softeru razgledanjem njegovog pakovanja.
Dolby Digital-diskovi su markirani ovim
logom.
Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani
logom.
DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.
-
-
BYPASS
Software
na?inu
na
-
s
vi?ekanalnim
audio
koji je snimljen.
signalima pu?ta
se
prema
Napomene
Kada
reproducirate zvu?ne snimke s frekvencijom uzorka od
96kHz, izlazni signali ?e se pretvarati u 48kHz (frekvencija
uzorka).
13
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
Display
na
Primjer: Display
ekranu
1
2
3
ekranu
za
vrijeme pu?tanja
DVD videa
pu?tanja mo?ete prikazati na TV ekranu.
Neki se sadr?aji mogu promjeniti uporabom izbornika.
Za uporabu display-a na ekranu.
Op?i
na
status
Pritisnite DISPLAY
za
Na?in
Sadr?aji
Broj
naslova
1/3
vrijeme pu?tanja.
Izabrani
izbor
sadr?aja.
sadr?aj je ja?e osvjetljen.
Pritisnite b / B
za
Tra?enje
Takoœer
promjenu pode?avanja.
mo?ete uporabiti broj?ane tipke ukoliko je to prikladno
(npr. uno?enje broja naslova). Za neke funkcije pritisnite ENTER za izvr?enje pode?avanja.
Status /
za
Ponovi naslov
Title
vremena
Nastavi
Brojevi,
0:20:09
ENTER
b/Bili
modus digitalnog
audio izlaza
AUDIO
ABC
b/Bili
1 ENG
SUBTITLE
b/B
1/3
Zvuk
pu?tanje
od
Akcija zabranjena
Bypass
ove
ili
to?ke
Primjer: Display
na
ekranu
b/B
nije dostupna
Napomene
Neki diskovi ne?e
snimka
pru?iti
sve
pogodnosti koje
su
dolje
prikazane.
se u
display
roku od 10 sekundi
na
ne
pritisne
ni
za
vrijeme pu?tanja
VCD-a
Na?in
Sadr?aji
jedna tipka
Broj
(ili PBC modus)
Tra?enje
vremena
1/3
b /
izbora
B, Brojevi
ENTER
0:20:09
Brojevi,
ENTER
ekranu ?e nestati.
b/Bili
Audio kanal
Zvuk
14
ENTER
Audio jezik i
Jezik titla
B, Brojevi
Ponovi sekvencu
A-B
Ako
b /
1/12
Kut
Ograni?enja pu?tanja
B, Brojevi
ENTER
Broj poglavlja
Pritisnite v / V
b /
izbora
AUDIO
Bypass
b/B
Pre
Upotrebe (nastavak)
Po?etna
LANGUAGE
pode?avanja
Uporabom izbornika za pode?avanje (Setup) mo?ete izvr?iti
razna pode?avanja u sadr?ajima kao ?to su slika i zvuk.
Takoœer meœu ostalim stvarima, mo?ete postaviti jezik za titl
i izbornik za pode?avanje (Setup). Za detalje o svakom
sadr?aju izbornika za pode?avanje (Setup) pogledajte strane
LANGUAGE
OSD
English
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
Off
Disc Menu
Original
PRI EMA
15 do 18.
pokazivanje i za izlazak iz Izbornika:
Pritisnite tipku SETUP za pokazivanje izbornika. Drugi pritisak na tipku SETUP vratit ?e vas na po?etni ekran.
Za
prijelaz na slijede?u razinu:
Pritisnite tipku B na daljinskom upravlja?u.
Za
Move
OSD
Izaberite
vra?anje na prethodnu razinu:
Pritisnite tipku b na daljinskom upravlja?u.
Za
jezik
za
izbornik
pode?avanja (Setup)
Op?e operacije
1
Pojavit
?e
tipku
se
Izaberite
SETUP.
izbornik
pode?avanja (Setup).
2
tipku v / V za odabir ?eljene opcije, tada
pritisnite tipku B za prelazak na drugu razinu.
Ekran pokazuje va?e?a pode?avanja za izabrani sadr?aj,
jednako kao i alternativna pode?avanja.
3
Pritisnite
4
5
tipku v / V za odabir druge ?eljene opcije,
pritisnite tipku B za pomicanje na tre?u razinu.
tipku v / V za odabir ?eljenog pode?avanja,
a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu odabira.
Neki sadr?aji tra?e dodatne korake.
Pritisnite
tipku SETUP ili
pode?avanja (Setup).
Pritisnite
display
na
DVD
?eljeni jezik
za
audio snimak
(disk audio),
titl i
disk izbornik.
Pritisnite
tada
i
ekranu.
Disc Audio / Subtitle / Menu
Pritisnite
Select
PLAY
za
Original:
snimljen.
Odnosi
se na
originalni jezik
na
kojem je
disk
Other: Da bi odabrali
drugi jezik, pritisnite numerirane tipke
da bi uveli ?etvoro-cifren broj skladno listi sa kodovima jezika na strani 30. Ako uvedete pogre?an kod jezika prtisnite
tipku za brisanje, CLEAR.
DISPLAY
DISPLAY
TV
izlaz iz izbornika
16:9
Aspect
Display
Mode
Widescreen
Move
TV
Aspect
DVD
4:3: Izaberite kada je
priklju?en
16:9 Wide: Izaberite kada je
Mode
Display
standardni 4:3 TV.
priklju?en
?iroki 16:9 TV.
DVD
Pode?avanje modusa display-a
aspekt postavljen na "4:3".
Letter Box:
Prikazuje
donjem dijelu ekrana.
funkcionira
?iroku sliku
s
samo
trakama
prikazuje ?iroku sliku
izbacuje dijelove koji ne pristaju.
Panscan: Automatski
ekranu i
Select
kad
je TV
u
gornjem
na
cijelom
i
15
Pre
Upotrebe (nastavak)
AUDIO
Udaljenost
Svaki DVD disk ima
Audio izlaz
kojeg
razne
izlazne audio
player-a podesite
opcije.
prema vrsti audio sistema
koristite.
AUDIO
5.1
Speaker Setup
Select
DRC
On
Vocal
On
priklju?ili zvu?nike na va? DVD/CD receiver,
pode?avanja udaljenosti (Distance) omogu?uje zvu?nicima da
znaju koliko zvuk treba da putuje kako bi do?ao do od vas
postvaljene to?ke slu?anja. Ovo omogu?uje da zvuk iz svakog
zvu?nika doœe do slu?atelja u isto vrijeme.
Pritisnite tipku b / B kako biste podesili udaljenost
(Distance) odabranog zvu?nika.
Ako ste
Napomena
Mo?ete prilagoœavati razdaljinu
zvu?nika (lijevog i desnog).
Move
samo
srednjeg
i
stra?njeg
Select
Test
5.1
Postavljanje
zvu?nika
DVD
postavljanje zvu?nika, uklju?uju?i i uravnote?enje
glasno?e te odgoœeno vrijeme, ili ispitajte postave zvu?nika.
Postave zvu?nika aktivne su samo na analognom multi-kanalOdaberite
nom
tipke b / B za testiranje signala svakog zvu?nika.
Podesite ja?inu kako bi odgovarala ja?ini testnog signala koji
je memoriran u sistemu.
Sredina (Center)
Prednji lijevo (Front Left) (L)
Prednji desno (Front Right) (R)
Zadnji desno (Rear
SubWoofer
Right) (R)
Zadnji lijevo (Rear Left) (L)
Pritisnite
izlazu.
→
→
→
→
→
AUDIO
Dynamic Range
Speaker
Front L
Size
opsega) (DRC)
Small
Volume
0
dB
Distance
2
m
Test
Move
DVD
U DVD formatu, mo?ete
Return
(Dinami?ka kontrola
DivX
slu?ati zvu?nu
kulisu programa
u
najto?nijoj i najrealnijoj mogu?oj prezentaciji zahvaljuju?i
digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, mo?da ?ete htjeti komprimirati dinami?ki opseg audio izvedbe (razlika izmeœu najja?ih
zvukova i najti?ih zvukova). U tim slu?ajevima film mo?ete
slu?ati pod ti?om glasno?om a da ne izgubite jasno?u zvuka.
Opciju DRC postavite na ON za ovaj efekt.
Off
Select
Control
Enter
Odabir zvu?nika
Odaberite zvu?nik
koji ?elite pode?avati. (Prednji zvu?nici
(Front) (Left-lijevo), Srednji (Center) zvu?nik, Prednji
zvu?nici (Front) (Right-desno), Zadnji zvu?nici (Rightdesno), Zadnji zvu?nici (Left-lijevo), ili SubWoofer)
Napomena
Prema Dolby Digital licencnom dogovoru
ja zvu?nika zabranjena.
neka
su
pode?avanVocal
Veli?ina
Po?to
su
postavljanja
zvu?nika
fiksna,
ne
mo?ete
ih
mijenjati.
Glasno?a
prilagoœavanje izlazne razine odabranog
(-5dB +5dB) pritisnite tipku 1 / 2.
Za
-
16
Napomene
DRC funkcija radi samo tijekom reprodukcije diskova
snimljenih u Dolby Digital sistemu.
Razina kompresije dinami?nog podru?aja (Dynamic Range
Compression) mo?e se razlikovati ovisno o DVD disku.
zvu?nika
DVD
Opciju Vocal postavite na poziciju On samo onda kada
pu?tate vi?e-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku
pomije?at ?e se u normalni stereo zvuk.
Pre
Upotrebe (nastavak)
LOCK
Password
(Roditeljska kontrola)
Vi mo?ete
LOCK
Rating
Unlock
Password
****
unijeti
ili
promijeniti
1. Izaberite Password
lozinku.
LOCK izborniku zatim
na
pritisnite
tipku B.
Slijedite korak 2 na na?in pokazan lijevo (Rating).
"Change" ili "New" je ja?e osvjetljeno.
Unesite 4-znamenkasti kod i pritisnite ENTER. Unesite
ponovno za potvrdu.
2.
Code
Country
(sigurnosni kod)
3.
ga
4. Pritisnite SETUP da izaœete iz izbornika.
Move
Rating
Select
U
DVD
Neki filmovi sadr?e
mo?da
nisu
koje
prikladne
djecu. Puno diskova sadr?i informaciju o roditeljskoj kontroli
koja se primjenjuje na cijeli disk ili na izvjesne scene na
disku. Filmovi i scene ocjenjuju se od 1 do 8, ovisno o
zemlji. Neki diskovi kao alternativu nude prikladnije scene.
scene
za
Funkcija roditeljske kontrole vam omogu?uju blokiranje
pristupa do scena ispod ocjene koju ste izabrali, te tako
spre?ava da va?a djeca vide materijal za koji vi vjerujete
je neprikladan.
1
2
Izaberite
"Rating"
pritisnite tipku B.
na
slu?aju
da
LOCK izborniku, zatim
pristup u Rating, Password i Country Code
funkcije morate unijeti 4-znamenkasti sigurnosni
kod koji ste sami odredili.
Ako jo? niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah
Za
Ako zaboravite
svoj sigurnosni kod,
pomo?u sljede?ih koraka:
1. Unesite 6-znamenkasti
se
broj
kod
mo?ete
"210499" i
ga izbrisati
sigurnosni
kod ?e
pobrisati.
2. Unesite novi kod
Kad
na
gore
opisani
na?in.
"
"
natpis
pojavi na zaslonu
TV-a, pritisnite tipku STOP (x) a zatim pritisnite tipku
pode?avanje SET UP kako biste pre?li na izbornik za
pode?avanje.
se
Country
Code
INPUT PASSWD
za
DVD
(Kod zemlje)
Unesite kod
zemlje / podru?ja ?iji
ocjenjivanje
DVD video
su
standardi
diska, prema
upotrebljeni
popisu u poglavlju s
za
referencama.
Unesite 4-znamenkasti kod i
pritisnite ENTER. Unesite
ga ponovno i pritisnite ENTER za potvrdu. Ako
pogrije?ite prije pritiskanja ENTER, pritisnite CLEAR.
ocjenu od 1 do 8 korite?i tipke v / V.
Rating (Ocjenjivanje) 1-8: Ocjena jedan (1) ima
najve?a ograni?enja a ocjena osam (8) ima najmanja
ograni?enja.
Izaberite
Otklju?avanje
Ako izaberete
la ne?e biti
sigurnosni
Napomena
sada u?initi.
3
da zaboravite va?
otklju?avanje (unlock), roditeljska
aktivna i disk ?e se pu?tati u cijelosti.
kontro-
1
Izaberite
2
Slijedite
3
Izaberite
4
Pritisnite B i izaberite
"Country
pritisnite tipku B.
korak 2
prvi
na
Code"
na?in
na
LOCK izborniku zatim
pokazan lijevo (Rating).
karakter koriste?i
drugi
tipke
v
/ V.
karakter koriste?i
tipke
v/V.
Pritisnite ENTER
5 zemlje.
za
potvrdu va?eg izbora
koda
Napomena
Ako postavite ocjenu za player, prikaziva?e se sve disk scene
sa istom ili ni?om
ocjenom. Vi?e ocjenjene scene se ne?e
prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa.
Alternativa mora imati istu ili ni?u ocjenu.
Ako ne postoji prikladna alternativa, pu?tanje se zaustavlja.
Morate unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti
nivo ocjenjivanja kako biste nastavili s pu?tanjem diska.
Pritisnite ENTER
za
potvrdu va?eg izbora ocjenji-
4 vanja, zatim pritisnite SETUP
da izaœete iz izbornika.
17
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
OTHERS
?
Prikaz
broja kojim ko?ete odgledati
datoteku.
OTHERS
?
PBC
On
DivX(R) Registration
Select
This rental video has 7 views left. A view
ends when you stop
video,
or
turn off
Do you want to
playback, play
your player.
use one
Rok
istekao.
Select
Move
This rental is
PBC
expired.
VCD
Funkciju
postavite
za
kontrolu
na
On
?
Control (PBC)
pu?tanja Playback
(uklju?eno) ili Off (isklju?eno).
On: Video CD-i
s
PBC-om
?e
pu?tat
se
prema
funkciji
PBC-a.
Prikaz
autorizacijske pogre?ke.
This video
player
play
Off: Video CD-i
s
PBC-om
?e
pu?tat
se na
isti na?in kao i
Audio CD-i.
DivX
DivX(R) Registracija
Registracijski kod DivX DRM (Digitalno upravljanje (Digital
Right Management)) mo?ete prikazati samo za svoj ureœaj.
Your
Please
the
registration
use
DivX(R)
code is
this code to
using
the
To learn
:
XXXXXXXX
register
this
player with
Video On Demand service.
This will allow you to rent and
DivX(R)
more
purchase videos
Video On Demand format.
go to www.divx.com/vod
Registracijski kod koristi se za servisnog agenta VOD
(Video na zahtjev (Video-On-Demand)). Mo?ete kupiti
iznajmiti datoteku s kodiranim filmom.
ili
Napomene
Ako iznajmite datoteku DivX VOD, ona ?e imati nekoliko
mogu?ih ograni?enja za gledanje, kako je dolje prikazano.
18
now
No
iznajmljivanje je
za
different
of your 7 views
Yes
?
a
is not authorized to
this video.
Upotreba
DVD-a ili Video CD-a
DVD-a ili Video CD-a
Pu?tanje
Pode?avanje pu?tanja
Uklju?ite
DVD
VCD2.0
TV i odaberite ulazni video izvor
Op?e pogodnosti
VCD1.1
spojen
Napomena
Svi opisani postupci, osim ako to nije druga?ije navedeno,
izvode se pomo?u daljinskog upravlja?a. Neke pogodnosti
takoœer mogu biti dostupne iz izbornika pode?avanja (Setup).
na
DVD/CD receiver-a.
Audio sistem:
Uklju?ite
izvor koji je priklju?en
audio sistem i odaberite ulazni
na
DVD/CD Receiver.
Prijelaz
1
Pritisnite
tipku
ladicu
disk.
2
Umetnite
3
za
OPEN/CLOSE
(Z)
kako biste otvorili
?eljeni disk u ladicu za disk, tako da
naljepnica bude okrenuta prema gore.
Kada je umetnut dvostrani DVD, pazite da strana koju
?elite gledati bude okrenuta prema dolje.
Pritisnite
tipku
zatvorili ladicu
OPEN/CLOSE
za
(Z)
disk.
jednog naslova, vi mo?ete
prije?i na sljede?i naslov na sljede?i na?in:
Pritisnite tipku DISP., a zatim pritisnite odgovaraju?u
broj?anu tipku (0-9) kako biste odabrali broj naslova.
Prijelaz
na novo
VCD2.0
Poglavlje/Snimku
VCD1.1
DivX
Kada disk sadr?i vi?e od
pojavljuje READING (?itanje) i
automatski zapo?inje reprodukcija. Ako reprodukcija
zapo?ne, pritisnite tipku PLAY. U nekim slu?ajevima,
mo?e se pojaviti izbornik za disk.
Na TV ekranu
DVD
novi naslov
Kada disk sadr?i vi?e od
DVD
kako biste
na
prije?i
se
ne
na novo
jednog poglavlja/snimke, mo?ete
poglavlje/snimku na slijede?i na?in:
tipku Preskakanje . ili > kratko tijekom
pu?tanja za odabiranje slijede?eg poglavlja/snimke ili za
povratak na po?etak trenutnog poglavlja/snimke.
Pritisnite
tipku . dva puta kratko
prethodno poglavlje/snimku.
Pritisnite
Ako
Ekran
s
umetanja
se
prika?e
izbornikom
ekran
se
DVD-a ili Video
s
mo?e
izbornikom
prikazati
CD-a koji sadr?i
na
na
po?etku
nakon
izbornik.
DVD
tipke bBvVza odabiranje naslova/poglavlja
kojeg ?elite odgledati, a zatim pritisnite tipku ENTER za
po?etak pu?tanja. Pritisnite tipku Naslov (TITLE) ili MENU
za povratak na ekran izbornika.
Pritisnite
tipki broj?anika odaberite snimku koju ?elite
odgledati, zatim pritisnite tipku Povratak (RETURN) za
povratak na ekran izbornika.
Postavke izbornika i to?ne procedure rada s izbornikom
mogu se razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute u
svakom izborniku. Takoœer Opciju PBC mo?ete postaviti
na Isklju?eno
(OFF)
Pomo?u
vratili
prelazak na bilo koje poglavlje tijekom DVD
reprodukcije, pritisnite tipku DISP. Zatim pritisnite tipku
3/4 kako biste odabrali ikonu za poglavlje/ snimku.
Zatim unesite broj poglavlja/ snimke pomu?u broj?anih
tipki (0-9).
Napomena
Za dvoznamenkaste
za
brojeve pritisnite broj?ane (0-9)
brzo
drugom.
Usporena reprodukcija (Slow Motion)
DVD
1
VCD2.0
VCD1.1
Pritisnite
tipku
zaustavljanja.
Reproduciraju?i
.
Napomene
Ako je postavljena roditeljska kontrola (Parental Control),
a disk nije unutar postavljenog razreda (nije ovla?ten), u
tom je slu?aju potrebno unijeti 4-znamenkasti broj i/ili disk
mora biti ovla?ten (Pogledajte "Roditeljska kontrola" na
strani 17).
DVD -i mo?da imaju regionalni kod.
Va? player ne?e pu?tati diskove koji imaju regionalni kod
razli?it od koda va?eg player-a. Regionalni kod za ovaj
player je 2 (dva).
se
Za izravan
jednu
VCD2.0
kako biste
za
usporavanje
ured ?e uvesti
SLOW -/+
spori
re?im
tijekom
reproduciranja
SLOW.
tipku za usporeno skaniranje SLOW -/+ da
odaberete ?eljenu brzinu:t 1/16, t 1/8, t 1/4, ili t
1/2 (pravac unatrag), ili T 1/16, T 1/8, T 1/4, ili T
1/2 (unapred).
2
Koristite
3
Za
vra?anje
na
normalno
Napomena
Usporeno prikazivanje
unazad
pu?tanje, pritisnite tipku
PLAY.
(Slow motion) nije mogu?e
kod Video CD-a.
19
UPOTREBA
Upotreba
DVD-a ili Video CD-a
(nastavak)
Op?e pogodnosti (nastavak)
Zaustavljanje
DVD
1
2
VCD2.0
Pritisnite
slike i
VCD1.1
tipku
pu?tanje okvir-po-okvir
DivX
PAUSE/STEP
DVD/CD Receiver ?e
prije?i
u
tijekom reprodukcije.
tako da
pomjerati okvir-po-okvir
vi?e puta zaredom tipku PAUSE/STEP
upravlja?u.
Pretra?ivanje
1
2
Pritisnite
Sada ?e
VCD2.0
DVD
tipku
m ili M
reproduciraju?i
ured oti?i
na
pritisnete
daljinskom
VCD1.1
re?im
za
Brzina
SEARCH.
tra?enje
m ili M nekoliko
pretra?ivanja,
odnosno
opcije
Search
mijenja
se s
Video CD-om: mX2, mX4, mX8, mX16
(pravac unatrag), ili MX2, MX4, MX8, MX16
2
3
DVD Video disk
VCD2.0
DVD
-
pritisnite tipku
PLAY.
VCD1.1
DivX
ponovili trenutno reproducirano poglavlje
poglavlje pritisnite tipku REPEAT.
ikona
za
ponavljanje poglavlja
(Repeat Chapter).
Kako biste
ponovili trenutno reproducirani
pritisnite tipku REPEATdrugi put.
Na TV ekranu ?e
se
ikona
pojaviti
Za izlazak iz modusa
REPEAT tre?i
put.
Na TV ekranu ?e
pojaviti
se
za
ponavljanje
naslova
naslov
isklju?eno ponavljanje (Repeat
Off).
Video CD-i
1
-
Ponavljanje snimke/Sve/Isklju?eno (Off)
Kako biste
ponovili trenutno reproduciranu snimku,
pritisnite tipku REPEAT.
Na TV ekranu ?e
se
pojaviti
ikona
za
ponavljanje
snimke
(Repeat Track).
2
Kako biste
ponovili trenutno reproducirani disk,
pritisnite tipku REPEAT drugi put.
Na TV ekranu ?e
se
pojaviti
ikona
za
ponavljanje cijelog
diska
(Reapeat All).
3
pojavljuje
se
kratko
pojavljuje
Kako biste
na
Za izlazak iz modusa
REPEAT tre?i
put.
Na TV ekranu ?e
pojaviti
se
ponavljanja, pritisnite tipku
ikona
za
isklju?eno ponavljanje (Repeat Off).
Napomena
Na Video CD-u
funkcijom PBC, funkciju PBC morate
isklju?iti, odnosno postaviti na Off u izborniku pode?avanja
(Setup) kako biste mogli koristiti funkciju za ponavljanje
(Vidi "PBC" na strani 18).
20
s
ste vi
kratko
TV ekranu.
na
na
zavr?noj
TV
to?ci
koju
ste vi
ekranu, i po?inje reprodukcija
poni?tili sekvencu, pritisnite tipku A-B.
DVD
vremena
1
Pritisnite
tipku
Na ekranu TV
VCD2.0
VCD1.1
DISP.
se
Kvadrat Time Search
tijekom reprodukcije.
pojavljuje display.
pokazuje proteklo vrijeme reproduciranja
trenutnog diska.
2
Unutar 10 sekundi
odabrali ikonu
za
pritisnite tipku 3/4 kako biste
Time Search u display-u na ekranu.
pojavljuje
"-:--:--".
upotrijebite broj?ane tipke kako
biste unijeli potrebno vrijeme. Unesite sate, minute i
sekunde s lijeva na desno u kvadratu.
biste
4
se
Unutar 10 sekundi
unijeli pogre?ne brojke, pritisnite tipku CLEAR kako
pobrisali unijete brojeve. Zatim unesite ispravne brojeve.
ste
Unutar 10 sekundi
du
po?etnog
pritisnite tipku
ENTER
za
povtr-
vremena.
Reprodukcija po?inje od izabranog vremena na disku. Ako unesete
pogre?no vrijeme, reprodukcija ?e se nastaviti od trenutne to?ke
reproduciranja.
Napomena
Na Video CD-u
za
koju
(Repeat Title).
ponavljanja, pritisnite tipku
ikona
to?ci
disku.
Kako biste
pojaviti
naslovu:
po?etnoj
na
Pritisnite ponovo A-B
odabrali.
Ako
se
u
Funkcija tra?enja vremena ( Time Search) vam omogu?uje da
zapo?nete reprodukciju diska u bilo koje odabrano vrijeme na
3
Ponavljanje poglavlja/Naslova/
Na TV ekranu ?e
3
se
Tra?enje
Isklju?eno (Off)
2
tipku A-B
U Time Search kvadratu
Ponavljanje
1
sekvence
odabrali.
A-B
(unaprijed).
Za izlaz iz modusa SEARCH
Pritisnite
A-
3
puta za redom
kako biste odabrali ?eljenu brzinu: mX2, mX4,
mX8, mX16, mX100 (pravac unatrag), ili MX2,
MX4, MX8, MX16, MX100 (unaprijed).
tipku
1
ponavljanje
za
VCD1.1
odabrane sekvence.
tijekom reprodukcije.
u
Slu?i
modus pauze.
Slike mo?ete
Pritisnite
Ponavljanje
VCD2.0
DVD
A-B
funkcijom PBC, funkciju PBC morate
isklju?iti, odnosno postaviti na Off u izborniku pode?avanja
(Setup) kako biste mogli koristiti funkciju za ponavljanje.
s
DVD-a ili Video CD-a
Upotreba
Tra?enje
Posebne DVD
VCD1.1
9 to?aka. Kako biste
unijeli
DVD-i mogu sadr?avati izbornike koji vam dopu?taju pristup
posebnim pogodnostima. Za otvaranje izbornika diska, pritisnite
tipku MENU. Zatim pritisnite odgovaraju?e tipke na broj?aniku ili pritisnite tipku bBvVda ja?e osvjetlite svoj
izbor. Zatim pritisnite tipku ENTER.
?elite memorirati.
se
kratko
pojaviti
Ponovite korak 1 kako biste
2 ozna?avanje
1
se
oznaku
(Marker).
9 to?ki
unijeli najvi?e
pojaviti
izbornik
tra?enje
Unutar 10 sekundi
pritisnite tipku 1/2 kako
broj oznake koju ?elite pozvati.
2
tipku
3 Reprodukcija po?eti
tra?enje
4 (MARKER SEARCH) pritisnite tipku
Pritisnite
Kako biste uklonili izbornik
2
se
1
ozna?ene
Izbornik mo?e
Tijekom reprodukcije
Na ekranu ?e
se
pojaviti
izbornik
govora i
opcije titlova,
tipku 1/2 kako
koju ?elite pobrisati.
oznake ?e
Pritisnite
pritisnite tipku
SEARCH.
audio
sa
slu?anje
DivX
DVD
jezika
nekoliko puta tijekom pu?tanja
razli?itih audio jezika ili audio snimka.
tipku AUDIO
za
oznaka (MARKER
biste odabrali
broj
Promjena Audio
oznake
kanala
VCD2.0
VCD1.1
Pritisnite AUDIO vi?e puta tijekom pu?tanja da ?ujete razli?ite
audio kanale (Stereo, Lijevo (Left) ili Desno (Right)).
CLEAR.
se
DVD
SEARCH.
2
tipku
3 Broj
pobrisati
pobrisali
4 brojeve
tra?enje
5 (MARKER SEARCH) pritisnite tipku
Pritisnite
naslova.
MENU.
scene
SEARCH).
Pritisnite
poglavlja
tipku MENU i prikazat ?e se izbornik diska.
Za uklanjanje izbornika diska, ponovno pritisnite tipku
za
tra?enje
te
Pritisnite
scene.
za
nema
pojaviti na
izbornik, pojavit
se
sadr?avati kuteve kamere, jezik
Izbornik diska
scene
diska
?e
izbornik diska.
Mjenjanje
Brisanje
on
biste
ENTER.
od ozna?ene
TV ekranu. Ako trenutni naslov
?e
oznaka (MARKER
TITLE.
tipku
Ako trenutni naslov ima izbornik,
SEARCH
pritisnite tipku
za
Pritisnite
1
SEARCH).
odabrali
DVD
Izbornik naslova
diska
UPOTREBA
za
scena
Tijekom reprodukcije
(tra?enje).
Na ekranu ?e
za
disku.
na
ozna?enih
Pozivanje
ikona
DVD diskova: Izbornici
Provjera sadr?aja
Tijekom reprodukcije diska pritisnite tipku
MARKER kada reprodukcija doœe do to?ke koju
Na TV ekranu ?e
pogodnosti
DVD
od memorirane to?ke.
Reprodukciju mo?ete zapo?eti
Mogu?e je memorirati najvi?e
oznaku slijedite ove korake.
1
VCD2.0
DVD
oznake
(nastavak)
liste oznaka.
Ponovite korake 2 i 3 kako biste
neke
Ako
oznaka.
Kako biste uklonili izbornik
za
Napomena
druge
se
pojavi
ikona
,
ova
funkcija nije mogu?a
na
tom
disku.
scene
SEARCH.
Pove?avanje
DVD
VCD2.0
VCD1.1
DivX
Pritisnite
tipku
vidite razli?ite
Funkcija pove?avanja (Zoom) vam omogu?uje pove?anje
video slike i kretanje kroz pove?anu sliku.
1
pritisnite tipku
ZOOM vi?e puta,
stupanj pove?anja
raste
Datoteka
2
→
Upotrijebite tipke
pove?anu sliku.
800% veli?ina
→
jezike
titlova.
s
titlom
za
DivX datoteku
prikazana je
samo sa
smi,
srt
sub.
u
?etiri koraka.
400% veli?ina
puta tijekom pu?tanja da
S-TITLE nekoliko
Napomene
tipku ZOOM tijekom reprodukcije ili
umirite reprodukciju kako biste aktivirali fukciju
pove?avanja (Zoom).
Pritisnite
Ako
DivX
DVD
Titlovi
Ako
informacija
datoteku, pojavljuje se
nema
ili
"
postoji
1/1
"
kod
koji
ne
mo?e
?itati DivX
itd.
1600% veli?ina
1 2 3 4 kako biste se kretali kroz
Napomena
Funkcija pove?avanja (Zoom) mo?da
ne?e raditi
na
nekim
DVD-ima.
21
i
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska
Audio CD-a ili MP3/WMA
Pu?tanje
diska
CD
Ponavljanje snimke/Sve/Isklju?enje
CD
MP3
MP3
WMA
WMA
Na disku mo?ete
DVD/CD receiver-a mo?e
pu?tati zapise
MP3/WMA formata
1.
CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.
na
2.
Audio CD
Kada umetnete audio CD
izbornik. Pritisnite
pritisnite tipku
tipku
na
TV ekranu
v / V
se
pojavljuje
izbor snimke
za
PLAY ili ENTER da
a
pu?tati snimku/sve.
Pritisnite tipku REPEAT tijekom pu?tanja diska.
Pojaviti ?e se ikona za ponavljanje.
Pritisnite tipku REPEAT za odabiranje ?eljenog modusa
ponavljanja.
Snimka (TRACK)): Ponavlja trenutnu snimku.
Sve (ALL): Ponavlja sve snimke na disku.
Off (nema display-a): Ne ponavlja ni?ta.
?
zatim
?
po?ne pu?tanje.
?
1/12
0:00:00
Audio CD
List
Pretra?ivanje
Program
Track1
Track8
Track2
Track3
Track3
Track12
Track4
Track7
Track5
Track6
Track6
Track9
Track7
Track1
Track8
Track10
CD
1 Pritisnite
Sada ?e
tipku
m ili M
reproduciraju?i
3 Za
MP3 / WMA
2.
tijekom reprodukcije.
ured oti?i
u
re?im
za
tra?enje
SEARCH.
tipku
MX2, MX4, MX8 (unaprijed).
izlaz iz modusa pretra?ivanja (SEARCH), pritisnite
tipku v / V za izbor pretinca (folder), a zatim
pritisnite tipku ENTER da vidite sadr?aj pretinca.
Pritisnite tipku v / V za izbor snimke, a zatim pritisnite
tipku PLAY ili ENTER. Po?inje pu?tanje.
tipku
Pritisnite
ili
PLAY
Kompatibilnost MP3 Diska s player-om ograni?ena je
prema slijede?em:
Frekvencija uzorka: unutar 32 48 kHz (MP3),
unutar 24
48 kbps
Bit rate: unutar 8 320 kbps (MP3),
32
192 kbps (WMA)
Player ne mo?e ?itati MP3/WMA datoteku ?ija ekstenzija nije ".mp3" / ".wma".
?
0:00:00
WMA
m ili M nekoliko puta za redom
kako biste odabrali ?eljenu brzinu: mX2, mX4, mX8
2 Pritisnite
(pravac unatrag),
1.
MP3
1/104
MP3
-
-
List
Program
?
1-Music1
-
-
2-Music2
3-Music3
?
4-Music4
5-Music5
6-Music6
7-Music7
?
CD-R fizi?ki format trebao bi biti ISO 9660.
?
Snimite li MP3 file
Napomene
Ako
?elite
se
nalazite
u
listi datoteke
vratiti
na
na
MP3/WMA izborniku
a
listu
pretinaca (Folder list), pritisnite
a zatim
tipku v / V za ja?e osvjetljenje izbora
pritisnite tipku ENTER.
se
Pritisnite
tipku
Na CD-u
s
MENU
za
prelazak
na
MP3/WMA i JPEG mo?ete
sljede?u
izabrati MP3/WMA
tipku TITLE i ja?e ?e se osvijetliti
MP3/WMA ili JPEG rije? na vrhu izbornika.
Zatim pritisnite tipke b / B kako biste odabrali opciju
MP3/WMA ili JPEG a zatim pritisnite tipku ENTER.
CD
MP3
1 Pritisnite
tipku
WMA
PAUSE/STEP
tijekom pu?tanja.
2 Za
povratak na pu?tanje, pritisnite tipku
tipku PAUSE/STEP jo? jednom.
Premje?tanje
na
drugu
snimku
CD
PLAY ili
MP3
pritisnite
WMA
tipku . ili > kratko tijekom pu?tanja kako
biste pre?li na slijede?u snimku ili kako biste se vratili na
po?etak trenutne snimke.
Pritisnite tipku . dva puta kratko kako biste se vratili
na prethodnu snimku.
U slu?aju audio CD-a, za izravan prelazak na bilo koju
snimku, tijekom reprodukcije unesite brojeve snimki
pomo?u broj?anih tipki (0-9).
Pritisnite
22
?
stranu.
i JPEG. Pritisnite
Pauza
?
pomo?u software-a koji ne mo?e
na?initi file system, (na primjer Direct-CD) nemogu?e je
pu?tati MP3/WMA file. Preporu?ujemo da koristite EasyCD Creator, koji mo?e na?initi ISO9660 file sistem.
Ime file-a treba imati najvi?e 8 slova i mora sadr?avati
".mp3" / ".wma" ekstenziju.
Ne smiju sadr?avati posebne znakove kao ?to su / ? * :
"
<
?
>I itd.
Ukupan broj file-ova
i file
na
disku
mora
biti
manji
od
999.
Ovaj DVD/CD receiver-a postavlja uvjet da diskovi i snimci odgovaraju odreœenim tehni?kim standardima, kako bi se
postigla optimalna kvaliteta pu?tanja. Prethodno nasnimljeni DVD-i automatski su pode?eni na ove standarde.
Postoji puno razli?itih vrsta disk formata za snimanje
(uklju?uju?i CD-R koji sadr?i MP3 ili WMA file-ove) za
koje su potrebni odreœeni uvjeti (vidi gore) kako bi se
omogu?ilo kompatibilno pu?tanje.
Korisnici takoœer
moraju znati da je za download
MP3/WMA file-ova i glazbe s Interneta potrebno
dopu?tenje. Na?a kompanija nema pravo omogu?iti
takva dopu?tenja. Dopu?tenje trebate tra?iti od vlasnika
autorskih prava.
Rad
JPEG diskom
s
JPEG diska
Gledanje
JPEG
Ovaj ureœaj mo?e reproducirati diskove s JPEG datotekama.
Prije reproduciranja JPEG zapisa pro?itajte upute o JPEG
snimanjima.
1
Kompatibilnost JPEG diska s ovim player-om
ograni?ena je prema sljede?em:
?
Umetnite disk i zatvorite
Na TV ekranu
se
pladanj.
pojavljuje JPEG izbornik.
Ovisno
veli?ini i
broju JPEG file-ova, DVD/CD
receiver-a mo?e trebati prili?no vremena da u?ita
sadr?aje na disku. Ako ne vidite display na ekranu
o
nakon nekoliko minuta tada neki od file-ova mogu biti
preveliki smanjite rezoluciju JPEG file-ova an manju
-
JPEG
od 2760
x
2048
pixela
Preview
List
i snimite
drugi
disk.
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
?
Ukupan broj file-ova i pretinaca
manji od 999.
?
Neki diskovi mogu biti inkompatibilni zbog
formata snimanja ili samog stanja diska.
?
Provjerite da svi
kada se kopiraju
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
na
disku treba biti
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8
Pritisnite
2 pritisnite
tipku
v
/
V za
pretinca (folder) i
izbor
ENTER.
Pojavljuje se lista file u pretincu. Ako se nalazite u listi
pretinaca i ?elite se vratiti na prethodnu listu pretinaca,
upotrijebite tipku v / V na daljinskom upravlja?u da ja?e
a zatim pritisnite tipku ENTER.
osvjetlite
Ako ?elite
3
gledati odreœenu datoteku, pritisnite tipku
da ja?e osvjetlite datoteku i pritisnite tipku
/ V
v
izabrani file-ovi
na
?
Ako file-ovi
?
Imena file-ova bez
imaju ".jpg" ekstenzije
CD.
nemaju ".jpg" ekstenzije,
preimenujete u ".jpg" file-ove.
ovom
DVD/CD
Explorer-u
".jpg" ekstenzije ne?e
receiver-a. ?ak i ako su
file-ovi
razli?itog
prikazani
molimo
se
u
vas
da ih
mo?i ?itati
na
Windows
kao JPEG slikovni file-ovi.
ENTER ili PLAY.
Za
za
vrijeme gledanja file-a mo?ete pritisnuti tipku STOP
prelazak na prethodni izbornik (JPEG izbornik).
Savjet
?
?
?etiri
:
opcije za brzinu slideove (Slide Speed):
> Polako
(Slow), >> Normalno (Normal),>>>Brzo (Fast), i
II Isklju?eno (off).
Pomo?u tipki vVbBnaglasite ?eljenu brzinu. Zatim
pomo?u tipku b / B odaberite opciju koju ?elite primijeniti,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
Ako opciju brzine odaberete Isklju?iti (Off), Slide ne?e biti
Postoje
aktivan.
JPEG
SLIDE SHOW
vVbBda ja?e
Upotrijebite tipke
(Slide Show)
Pritisnite
Player
2.
zatim
pritisnite tipku
ENTER.
JPEG
Mirna slika
1.
a
osvjetlite
PAUSE/STEP
tipku
?e sada
pre?i
u
za
vrijeme
slide show-a.
modus pauze.
povratak na slide show pritisnite tipku
ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.
Za
Prelazak
drugi
na
File
Pritisnite
kako
tipku SKIP (.
biste pre?li na sljede?i
Rotiranje
Pritisnite
slike
tipku
sliku zarotirali
b / B
u
PLAY ili
JPEG
ili
>) jednom dok gledate
ili prethodni file.
sliku
JPEG
tijekom prikazivanja slike kako
smjeru kretanja sata ili obrnuto.
biste
23
UPOTREBA
Programirano pu?tanje
CD
MP3
Funkcija programiranja vam omogu?uje da vama najdra?e
Program mo?e sadr?avati najvi?e 300 snimki.
1
WMA
snimke
Umetnite disk.
0:00:00
se
bilo
kojeg
diska
pospremite
u
memoriju player-a.
Ponavljanje programiranih snimki
Audio CD ili MP3/WMA diskovi
Pojavljuje
s
izbornik
za
Pritisnite
2.
Pritisnite
AUDIO CD ili MP3/WMA.
1/12
0:00:00
Audio CD
1/104
MP3
List
1.
JPEG
tipku
ponavljanja.
REPEAT
za
odabir
disk.
?eljenog
modusa
Program
List
Program
tipku REPEAT kada pu?tate
Pojavljuje se ikona za ponavljanje.
Track1
Track8
Music Folder 1
Track2
Track3
Music Folder 2
Track3
Track12
Music Folder 3
Track4
Track7
Music Folder 4
Track5
Track6
Music Folder 5
Track6
Track9
Music Folder 6
Track7
Track1
Track8
Track10
?
?
?
Music Folder 7
Music Folder 8
Snimka
(TRACK): ponavlja trenutnu snimku.
Sve (All): ponavlja sve snimke s programirane liste.
Isklju?eno (Off(Nema display-a)): ne vr?i ponavljanje
pu?tanja.
Izbornik
2
za
Audio CD
Odaberite sliku
s
Izbornik
popisa "List",
a
PROGRAM ili odaberite ikonicu
za
zatim
za
MP3/WMA
dodavanje
ikonicu
tipku
dodati
"
sve
Upotrijebite tipke vVda odaberete
pobrisati s programirane liste.
2.
Pritisnite
liste
snimku
"
CLEAR. Ili, odaberite ikonicu
tipku
Delete"
?elite
odabranu snimku
brisanje
za
brisanje
zatim
a
pritisnite tipku ENTER biste
stavili na popis Program. Ponovite
dodatnih snimki
s
za
liste.
snimke
Add All
jkoje
se
nalaze
("Odaberi sve")",
na
a
disku. Odaberite
zatim
pritisnite
v / V
za
Upotrijebite tipke
pritisnite tipku ENTER.
odabir
"
Del all",
ENTER.
3
koju ?elite po?eti pu?tati na programiranoj listi ("Program"). Pritisnite tipku MENU za
prelazak na sljede?u stranu.
4
Pritisnite
tipku
PLAY ili ENTER
po?etak. Pu?tanje
po?inje prema redoslijedu po kojem ste programirali
snimke. Pu?tanje se zaustavlja nakon ?to su se jednom
pustile sve snimke s programirane liste.
Da biste nastavili normalno
5 pu?tanja,
koju
Brisanje cjelokupne programirane liste
Odaberite snimku
odaberite snimku
MP3/WMA) liste,
24
programirane
"
pritisnite tipku ENTER kako biste odabranu
snimku stavili na popis "Program".
Ponovite isto za postavljanje drugih snimki na listu.
Mo?ete
s
1.
pritisnite tipku
Add" te
Napomena
Brisanje snimke
a
zatim
za
pu?tanje
s
AUDIO
pritisnite
programiranog
CD (ili
s
PLAY.
Napomena
Programi se takoœer
bri?u kada
se
izvadi disk.
a
zatim
Rad
s
DivX diskom
ovog DVD/CD receiver-a mo?ete
DivX disk.
Pomo?u
1
pu?tati
Umetnite disk i zatvorite ladicu. Na TV ekranu
pojavljuje
izbornik
0:00:00
film
za
Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je
ograni?ena u skladu sa sljede?im:
se
(DivX).
?
Mogu?a rezolucija DivX datoteke je ispod
720x576 (D x V) pixela.
under
?
Naziv datoteke
najvi?e
1/12
DIVX
za
DivX titlove
je mogu?
List
s
20~40
znakova.
Movie Folder 1
Movie Folder 2
Movie Folder 3
?
Movie Folder 4
postoji nemogu?i kod za izra?avanje
oznaka
ci, on se mo?e prikazati kao
Ako
"
Movie Folder 5
"
_
Movie Folder 6
Movie Folder 7
Ako
?
Ako video i audio struktura
Movie Folder 8
2
v / V da odaberete
folder,
ENTER.
se
Pritisnite
tipke
pritisnite tipku
folderu. Ako
se
nalazite
Pojavljuje
u
a
zatim
nema
lista datoteka
listi datoteka
?elite
se
vratiti
upotrijebite tipke v / V na daljinskom
upravlja?u da ja?e osvjetlite, a zatim pritisnite
tipku
u
listu foldera,
ENTER.
3
Ako ?elite
4
Pritisnite
gledati odreœenu datoteku, pritisnite tipke v
V na daljinskom upravlja?u da ja?e osvjetlite, a zatim
pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
STOP
za
izlazak.
*
GMC?
GMC
je
/
Napomene
?
?
prije nego reproducirate DivX datoteku, svaki put pritiskuju?i na tipku ENTER.
Ako su titlovi u datoteci na vi?e od dva jezika, mogu?e je koristiti
samo originalne titlove.
Za datoteku DivX nije dozvoljen zvu?ni mod Pro Logic II.
skra?enica
Global Motion
za
Compensation.
Radi
se o
kodiranje koji je specifi?an za MPEG4 standard. Neki
MPEG4 kodirani materijali, poput DivX ili Xvid, imaju ovu
mogu?nost. Postoje razli?ite razine GMC kodiranja koje se
obi?no nazivaju: 1-to?ka, 2-to?aka, ili 3-to?ka GMC.
za
DivX datoteka
z ".avi
Obavezno odaberite mod "SUBTITLE ON"
snimljenog materijala
meœurazmak, izostavljen je ili video ili audio
je datoteka snimljena s GMC-om, ureœaj
podr?ava samo razinu 1-to?ke.
koja
se
mo?e
", ".mpg ", ".mpeg
Formati
?
sekundi,
Ako
alatu
tipku
1
display-u.
u
?
a
na
je broj okvira ekrana ve?i od 30 po
ovaj ureœaj mo?da ne?e pravilno raditi.
?
DivX datote-
u
kodiranja koji
pu?tati
"
se
mogu
pu?tati
", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",
"MP43 ", "3IVX ", "MP42 ".
z "DIVX3.xx
Audio format
Frekvencija
unutar 24
?
Bit
40
-
se
mo?e
pu?tati
", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
z "AC3
?
koji
-
uzorka: unutar 32
48kHz
-
48 kHz
(MP3),
(WMA)
unutar 32
omjer:
192kbps (WMA)
-
320kbps (MP3),
25
UPOTREBA
Dodatne
pogodnosti
Memoriranje posljednjeg stanja
Upravljanje
DVD
Ovaj player memorira zadnju scenu sa zadnjeg diska koji je
gledan. Zadnja scena ostaje u memoriji ?ak i ako izvadite
disk iz receiver-a ili receiver isklju?ite. Ako umetnete disk
koji sadr?i memoriranu scenu, ta se scena automatski poziva.
Napomene
Postavke su pospremljene
upotrijebiti bilo kada.
u
memoriju
kako bi
se
mogle
Ovaj DVD/CD Receiver ne memorira postavke diska a ko
ste isklju?ili DVD/CD Receiver prije pokretanja reprodukcije diska.
player u Stop
(screen saver)
modusu
Sistemsko
se
pojavljuje
otprilike pet
kada ostavite DVD
minuta.
odabiranje
odgovaraju?i sistem za va? TV sistem.
Ukoliko se na prozor?i?u display-a pojavi natpis NO DISC
(Nema diska), pritisnite i dr?ite tipku PAUSE/STEP na prednjoj plo?i ili na daljinskom upravlja?u vi?e od 5 sekundi kako
biste odabrali odgovaraju?i sistem (PAL, NTSC ili AUTO).
Morate odabrati
Kad
a,
se
odabrani sistem
normalna slika
AUTO:
u
poklapa sa sistemom va?eg
boji ne?e biti prikazana.
ne
Odaberite kada je DVD/CD receiver-a
na
multi-sistemski TV.
NTSC:
Odaberite kada je DVD/CD receiver-a
na
NTSC- TV.
PAL:
Odaberite kada je DVD/CD receiver-a
PAL- TV.
26
daljinski upravlja?
mo?e
upravljati
s
va?im
DVD/CD Receiver-om, isto tako mo?e
upravljati s ograni?enSlijedite donje upute kako
im
brojem funkcija na LG TV-u.
biste upravljali s va?im LG TV-om.
1
Prije upotrebe daljinskog upravlja?a pritisnite tipku TV
kako biste odabrali ureœaj s kojim ?ete upravljati.
Kako biste promijenili modus daljinskog upravlja?a (za
upravljanje s nekim drugim ureœajem), pazite da najprije
pritisnete tipku TV.
2
Tipke POWER, CH(E/D), VOLUME (+/-), i INPUT
na daljinskom upravlja?u
se koriste za upravljanje LG
TV-om.
Za?tita ekrana (Screen Saver)
Za?tita ekrana
Va?
TV-om
na
TV-
Postavljanje kodova za daljinski upravlja? za LG TV
Dr?ite tipku POWER i pritisnite tipku PR/CH(+/-) (E/D)
vi?e puta dok se TV ne uklju?i (on) ili isklju?i (off).
Napomena
Ako daljinski upravlja? ne upravlja s va?im TV-om, poku?ajte
s drugim kodom ili upotrebljavajte daljinski upravlja? koji je
originalno isporu?en s LG TV-om.
Zbog razli?itih kodova koje upotrebljavaju proizvoœa?i,
NA?A KOMPANIJA ne garantira da ?e daljinski upravlja?
upravljati sa svakim modelom LG TV-a.
Upotreba Radija
radio
Pode?avanje
Mo?ete
uverite
1
Slu?anje radija
postaja
podesiti 50 stanica za FM i AM. Prije pode?avanja,
se da je nivo glasno?e
sni?en do minimuma.
Pritisnite BAND
ili AM
pojavi
I onda svaki
2 pojavljuju
u
prednjem panelu
pokaznom prozorcu.
na
put kad pritisnite BAND,
dok
se
3 prednjem panelu
FM ili AM
za
ili
Pritisnite
tipku
upravlja?u.
se
:na
prozor?i?u
broj.
na
?e
3
se
FM ili AM
ne
prika?e
u
prozor-
?e
se
podesiti.
PR(D/E) vi?e puta da
radio postaju koju ?elite.
Pritisnite
ranu
na
pritisnete tu tipku,
slede?u postaju.
bi odabrali
DVD/CD
programi-
prijemnik
?e
se
pode?ava okretanjem kota?i?a VOLUME na prednjoj strani ureœaja ili uzastopnim
pritiskanjem tipke VOLUME + ili na daljinskom
upravlja?u.
Ja?ina zvuka
se
daljinskom
prethodno postavljeni
isklju?ivanje radija
Pritisnite
tipku
prijemnik
tipku PR(D/E) na daljinskom upravlja?u
biste odabrali prethodno postavljeni broj po
POWER kako biste
isklju?ili
ili odaberite novi modus rada
DVD/CD
(DVD/CD, AV 1...).
Pritisnite
kako
Pritisnite
6 upravlja?u
Da bi slu?ali
tipku
PROG./MEMO.
na
Za ru?no
daljinskom
ili TUN
ponovno.
sa
Pritisnite TUNING
podesite
slabim
ostale
podesili postaju
Da izbri?ete
sve
:
postaje
Pritisnite I zadr?ite PROG./MEMO
Ukoliko ste
("IZBRI?I
priti??ite
SVE"),
ni
u?li
a ne
jednu tipku.
"CLEAR ALL" ?e
za
oko tri sekune,
displejnom prozorcu, i onda
ponovo, postaje su se izbrisale.
pojaviti
slu?ajno
nekoliko puta kao
u
ru?no.
memorisane
PROG./MEMO
postaje
pode?avanje
u
koraku 2
TUN
(-)
b
u
u
modus rada "CLEAR ALL"
?elite izbrisati
memoriju,
Nakon nekoliko sekundi
se sam
ugasiti i prebacit
?e
odabiranje prethodno postavljene radio
stanice
signalom
ili
koraku 3 da bi
pritisnite
radio
pode?avanje stanica pritisnite tipku
(+) B na daljinskom upravlja?u.
Za izravno
se
pode?ene
pode?avanje stanica pritisnite i dr?ite tipku
TUN (-) b ili TUN (+) B otprilike dvije sekunde na
daljinskom upravlja?u.
postaje.
"CLEAR ALL" ?e
--
Za automatsko
Ponovite korake 3 do 6 da
podesite upostaju
ne
Koristite ru?no ili ili automatsko
umemorisana.
Postaja je
Da
se
--
?elji.
7
"
memoriji ureda (vidite
na levoj strani).
displeja.
pode?avati
Za
display-a zasvijetlit
cu
Svaki put kad
oko dve sekunde dok frekvencioni
PROG./MEMO.
Pritisnite BAND dok
u
Poslednje prijemana postaja
po?ne menjati frekveciju, tad otpustite.
Na
5
1
2
Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podesi
na postaju. "TUNED" ili "STEREO" (za stereo program)
pojavljuje u prozorcu displeja.
4
FM
alternativno.
Pritisnite i zadr?ite TUNING
indikator
sve
podesite radio postaje
"Pode?avanje radio postaja
Prvo
ne
natpis
se u
normalni modus rada.
Pomo?u
broj?aniku daljinskog upravlja?a mo?ete
izravno odabrati prethodno postavljenu radio stanicu.
Na primjer, kako biste slu?ali prethodno postavljenu stanicu
4, pritisnite broj 4 na daljinskom upravlja?u. Kako biste
slu?ali prethodno postavljenu stanicu 19, pritisnite broj 1 a
zatim broj 9 (unutar 3 sekunde).
tipki
na
Za va?u
informaciju
Ako jedan frekfentno moduliciran FM program ?umi
Pritisnite tipku MONO/ST. na prednjem panelu ureda,
tako da se sa displeja izgubi nadpis "ST.".
Ne?e biti stereo prijema, ali ?e se prijem pobolj?ati.
Ponovo pritisnite tipku MONO/ST. da bi ste vratili
stereo efekt.
Da bi
Podesite
Napomena
Ako
pobolj?ali prijem
stanice ve? memorisane,
antenu.
?e se,
saop?tenje
FULL u displeju za nekoliko trena, i onda ?e pode?eni brojevi
po?eti da migaju. Da promenite odabrane brojeve sledite
su sve
korake 5-6 kao ?to
pojavit
nanovo
su.
27
UPOTREBA
Upotreba radija (Nastavak)
Operacije
RDS-a
Pretra?ivanje
Va?
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio ureœaj
dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem se ve? koristi
u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mre?i, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifi?nom glazbenom izboru i za
to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
pronaœete FM stanicu a ona sadr?i podatke za RDS, na
ureœaju ?e se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na
display-u ?e se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst
(RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je
omogu?ena i ako se prenosi.
funkcije je mogu?nost da se pronaœu
stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi.
Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa i
njihova poja?njenja.
Najbolja
strana RDS
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Trenutne novosti
INFO
Informacije
SPORT
Sport
EDUCATE
Obrazovni program
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
VARIED
Razni
POP M
Pop glazba
ROCK M
Rock
EASY M
Lake note
LIGHT M
Klasi?na
CLASSICS
Ozbiljna klasi?na glazba
OTHER M
Ostala
WEATHER
Informacije
FINANCE
Programi
CHILDREN
Dje?ji programi
SOCIAL
Programi
RELIGION
Religija u
PHONE IN
Programi
TRAVEL
Putovanja i proputovanja
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
COUNTRY
County glazba
NATION M
Nacionalna
OLDIES
Stara
FOLK M
Narodna
DOCUMENT
Dokumentarni
TEST
Test
ALARM 1
Hitne
Kada
Opcije display-a
RDS-a
RDS sistem mo?e
?iroki
prenositi
pozivne signale koji
spektar podataka
se pojavljuju na po?etku
kad
osnovne
uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih RDS
operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice, prijenosna
mre?a ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na prednjoj
plo?i dobivate mogu?nost da kru?ite raznim podacima u
odjeljku:
uz
(PS
FREQUENCY (FREKVENCIJA )
CT)
↔
PTY
↔
↔
RT
↔
PS
(Programska usluga)
-
na
?e
display-u
se
prikazati
naziv programa
PTY
vrste
se
programa
(Prepoznavanje
prikazati naziv vrste
programa)
(Prepoznavanje Radio teksta)
prikazati naziv radio teksta
RT
-
na
na
display-u
display-u
?e
?e
se
(Vrijeme koje kontrolira kanal) omogu?uje ureœada prima to?no vrijeme i prikazuje ga na display-u.
CT
ju
--
govorni programi
glazba
glazba
glazba
o vremenu
financijama
o
socijalnim problemima
o
eteru
telefonskim kontaktima
s
glazba
--
Napomena
Neke RDS stanice mo?da
mogu?nosti.
play-u ?e se
(PTY)
programa
ne?e
uklju?iti
neke od dodatnih
Ako ne?to od toga ne?e biti dostupno, na disprikazati natpisi PTY NONE, RT NONE CT
NONE, PS NONE.
Slijede?im
glazba
glazba
glazba
programi
alarma stanice
poruka
informacije
koracima mo?ete
u
eteru
tra?iti odreœenu vrstu programa
(PTY):
1
Pritisnite
2
Pritiskom
tipku
BAND kako biste odabrali FM
modus.
na
tipku
PTY
display-u ?ete dobiti
zadnji put kori?tena.
na
daljinskom upravlja?u
sipis kada je PTY opcija
na
Pritisnite
PTY nekoliko
odabrali
PTY.
3
je
4 tipku
Kada
tipku
?eljeni
odabrana
puta kako biste
funkcija PTY, pritisnite i dr?ite
PTY.
Ureœaj
?e
se
automatski
Kad stanica bude
28
prebaciti u modus pretra?ivanja.
pronaœena, pretra?ivanje ?e se zaustaviti.
Druga funkcija
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
1
Pritisnite SLEEP da
Indikator SLEEP i
pojaviti
2
u
podesite ?eljeno
vreme
do
koje preostaje
vreme
spavanja.
"spavanja"
?e
pritisnite tipku
SLEEP
u?ivati
Mo?ete
pode?avanje
u
SLEEP 180 →150 →120→90→80→70 →60→50→
40→30→20→10 →OFF
redu:
menja
u
po slede?em
redu
?ivom
stereofonskom zvuku
izvora bez ikakvih
originalnog
Svaki put kada
modusa zvuka,
se
Excellent
-
se
displeju.
Svaki put kada
XTS (Izvrstan istinski zvuk
True Sound)
izobli?enja
diditalnog
zvuka.
pritisnite tipku XTS tijekom 2-kanalnog
postavke se mijenjaju prema sljede?em
XTS-1→XTS-2→XTS-3→NORMAL...
Napomena
Mo?ete proveriti preostalo vreme do isklju?enja
prije nego se DVD/CD prijemnik ugasi.
Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isklju?ivanja
pojavit ?e se u pokaznom prozorcu.
Savjeti:
Kada
reproducirate film sa slabim bas zvukom u
odnosu na op?u glazbu, ovaj modus poja?ava
osje?aj zvuka u woofer-u na za vas zadovoljavaju?i na?in.
U modusu 2 CH BYPASS, stvara efekt visokog
prikazivanja tako ?to izvor zvuka reproducira
prek ozadnjih zvu?nika jednako kao i preko
prednjih zvu?nika.
XTS- 1:
ureda
ureda
XTS- 2:
Utamljenje (Dimmer)
funkcija ?e
lampica za
Ova
se
se
pojaviti
u
pokaznom
prozorcu i
oupali?e
XTS- 3:
Pritisnete UTAMLJENJE (DIMMER)
tipku
Mo?ete
tada mo?ete
vi?e puta.
woofer
MUK
u
s
XTS- 1 i XTS- 2 istovremeno i
pobolj?ati
relativno
slabije ugoœeni
XTS- 2 modusu.
(MUTE)
Pritisnite MUTE da bi umukli Va? ured.
Mo?ete
umuknuti Va? ured
orite
telefon Simbol
na
raditi
Napomena
primer, u slu?aju, da odgovMUTE ?e se pojaviti na displejnom
na
XTS- 2 modus
CH
na
5.1
je privremeno onemogu?en u slu?aju prelaska s
CH i ponovno je omogu?en prelaskom na 2.1 CH.
2.1
prozorcu.
XTS pro
Jedinstvena kvaliteta zvuka LG
tehnologije
stvara
za vas
najbolji mogu?i zvuk kako bi ste imali savr?enu reprodukciju
originalnog zvuka i kako biste osjetili ?ivi izvor zvuka.
Svaki put kada
ju
prema
pritisnite tipku
slijede?em redu:
XTS-P ON
→
XTS pro
postavke
se
mijenja-
XTS-P OFF
29
UPOTREBA
Kodovi
jezika
Upotrijebite ovaj popis
za unos
?eljenog jezika u sljede?a po?etna postavljanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Abkazian
6566
Fid?ijski
7074
Lingalski
7678
Singaleski
8373
Afar
6565
Finski
7073
Litvanski
7684
Slova?ki
8375
Afrikaanski
6570
Francuski
7082
Makedonski
7775
Slovenski
8376
Albanski
8381
7176
Somalijski
8379
6577
7783
?panjolski
6983
Arapski
6582
6869
Malagasijski
Malajski
Malajalamski
7771
Amehari?ki
Galicijski
Gruzijski
Njema?ki
7776
Sudanski
8385
Armenski
7289
Gr?ki
6976
Malte?ki
7784
Svahili
8387
Asameski
6583
Grenlandski
7576
Maorski
7773
?vedski
8386
Azerbejd?anski
6590
Guaranski
7178
Maratski
7782
Tagalo?ki
8476
Ba?kirski
6665
Guœaratski
7185
7779
Taœiski
8471
Baskijski
Bengalski; Bangla
6985
Hauski
7265
Moldavijski
Mongolski
7778
Tamilski
8465
6678
?idovski
7387
Naurski
7865
Tatarski
8484
Bhutanski
6890
Hinduski
7273
Nepalski
7869
Telu?ki
8469
Biharskic
6672
Maœarski
7285
Norve?ki
7879
Thai
8472
Bretonski
6682
Islandski
7383
Orijski
7982
Tibetanski
6679
Bugarski
6671
7378
Panœapski
8065
7789
7365
Pa?tanski, Pu?to
8083
Tigrinijski
Tongoanski
8473
Burmanski
Indonezijski
Interlingva
Bjeloruski
6669
Irski
7165
7065
Turski
8482
Kambod?anski
7577
7384
8076
Turkmenski
8475
Katalanski
6765
Talijanski
Japanski
7465
Perzijski
Poljski
Portugalski
8084
Tvi
8487
Kineski
9072
Javanski
7487
Ke?uanski
8185
Ukrajinski
8575
Korzikanski
6779
Kanadski
7578
Reto-romanski
8277
Urdski
8582
Hrvatski
7282
Ka?mirski
7583
Rumunjski
8279
Uzbekistanski
8590
?e?ki
6783
Koza?ki
7575
Ruski
8285
8673
Danski
6865
7589
Samoanski
8377
Nizozemski
7876
Kirgijski
Korejski
Vijetnamski
Volapski
7579
Sanskrtski
8365
Vel?ki
6789
Engleski
Esperanto
6978
Kurdski
7585
7168
Volofski
8779
6979
Laotski
7679
8382
Xhosa
8872
Estonski
6984
Latinski
7665
8372
Jidi?
7473
Faroeski
7079
Latvijski, Letski
7686
?kotsko
Srpski
Srpsko
?onanski
8378
Yorupski
8979
8368
Zulu
9085
7565
Galski
--
Hrvatski
Sindski
Kodovi
Izaberite
8479
8679
zemalja
odgovaraju?i
Kod
kod
zemlje
Zemlja
s
popisa.
Kod
Zemlja
Kod
Zemlja
Kod
Zemlja
SA
MN
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slova?ka Republika
Slovenija
Maroko
MA
Ju?na Afrika
ZA
GR
Nepal
NP
Ju?na
KR
Grendland
GL
Nizozemska
NL
?panjolska
ES
KH
Otoci
HM
Nizo. Antili
AN
LK
Kanada
CA
Hong Kong
HK
Novi Zeland
NZ
Kongo
CL
Maœarska
HU
Nigerija
NG
?ri Lanka
?vedska
?vicarska
?ile
CN
IN
Norve?ka
NO
CO
ID
Oman
OM
Tajvan
Tajland
TW
Kina
Indija
Indonezija
Kolumbija
CG
Izrael
IL
Pakistan
PK
Turska
TR
Kostarika
CR
IT
Panama
PA
HR
PY
?e?ka
CZ
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
PL
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene
Urugvaj
UG
Hrvatska
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
PT
Uzbekistan
UZ
RO
Vijetnam
VN
RU
Zimbabve
ZW
Malezija
MY
FiœiF J
Maldivi
MV
AU
Finska
FI
Meksiko
MX
AT
Francuska
FR
Monako
MC
BE
DE
Mongolija
BT
Njema?ka
Velika Britanija
GB
Brazil
BO
Gr?ka
Butan
BR
Kambod?a
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Bolivija
Republika
AF
Etiopija
AR
Danska
DK
Ekvador
EC
Egipat
EG
Salvador
SV
30
ET
JM
JP
KE
KW
LY
LU
PH
Koreja
SN
SG
SK
SI
SE
CH
TH
UA
Dr?ave
US
UY
Re?avanje problema
Proverite slede?u tablu
sa
uputama
o
mogu?im slu?ajevima
struje.
Ured je uklu?en, ali
DVD/CD prijemnik
ne
problem
?
Kabl el.
?
Disk
Korekcija
napajanja je isklj.
nije
uba?en.
?
Utiknite dobro kabl
?
Ubacitedisk.
CD
?T elevizor
da
nije pode?en
prima
izlazni
sig-
?
nal iz DVD
?V ideo kabl
Nema zvuka ili
pozovete servis.
pre nego
radi.
Nema slike.
samo
dati
Slu?aj
Simptom
Nema
za
?uje
se
nije pravilno
povezan.
?
Nema
elektri?nog napajanja
?
Uredi
sa
tih zvuk
televizora
audio kablom nisu
povezani
pode?eni da primaju
izlazni
signal
Reproduciranje
Ured
slike je lo?e.
po?inje
DVD/CD prijemnik.
ne
Audio kabli nisu dobro
Izaberite
?
Napajanje
isklju?en.
televizoru tako da
se
slika iz DVD/CD
prijemnika pojavi
na
TV ekranu.
Pove?ite
pravilno
kabl
?
Uklju?ite
televizor
u
?
Odaberite
jemnika
pravilni
?
Audiokabl
?
Disk
?
Disk
sa
Uklju?ite
?
Zamenite ga novim.
je isprljan.
?
Po?istite disk.
nije postavljen
?
Postavite disk.
za
povezivanje je
je
o?te?en
Postavljen je
disk
koji
mo?e
ne
biti repro-
Disk
je postavljen
obrnuto.
ured
Disk
nije postavljen pravilno
?
Disk
je isprljan.
?
Na ekranu televizora ima meni ikona.
u
le?i?te.
u
pri-
sa
terminale
koji napaja audio
kabl.
(Proverite da li DVD ili
indikator u displeju svetli)
?
Postavite disk koji mo?e biti
?
Postavite disk
reproduciran. (Proverite
oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)
na
?
audio
?uti zvuk
?
audio kabl
duciran
?
ulazni re?im
Pove?ite dobro audio kable
koji napaja
napajanjem
prijemnika.
audio CD
?
elektri?no
tako da mo?ete
na
video.
za
?
ureda
ili audio
re?im video ulaza
odgovaraju?i
?
iz DVD
povezani.
struju
(Proverite da li DVD
indikator u displeju svetli)
DVD/CD
?
u
sa
stranom
za
reproduciranje
dole.
?
Postavite disk
diska.
?
Po?istite disk
?
Pritisnite
pravilno
tipku
u
le?i?te
SETUP da
konzole
isklju?ite
meni
sa
ekrana
?
?uje
se
silan ?um
?
Nivo
?
klasiranja je pode?eno
Utika?i i
priklju?ci
su
Otka?ite
nivo
?
prljavi.
Obri?ite ih
u
?
Disk
?
Zvu?nici ili
je isprljan
komponente
su
povezani
funkciju klasiranja
klasiranja
ili
promenite
krpom koja je lagano
namo?ena
alkohol.
?
Po?istite disk
?
Pove?ite dobro zvu?nike i
?
Premestite va? televizor
komponente.
nepravilno.
?
video disk DVD
Digitalni
ran preblizu
prijemnik je
do TV aparata.
loci-
dalje
od audio kom-
ponenti.
31
INFORMACJ
Re?avanje problema (nastavak)
Slu?aj
Simptom
Radio
postaje
podesiti.
se ne
mogu
?
Antena
je pozicionirana
Korekcija
ili povezana lo?e.
?
Pove?ite antenu korektno
?
Podesite antenu i
ako
Signal
?
Nema odabrane
?
Daljinsko
pravilno.
navodilo
ne
mnogo slab
radio
?
radi
?
postaja je
automatskom pode?avanju).
postaje
(pode?avanjem stanica)
ili
su su
(pri
izbrisane
navodilo
Daljinsko
nije upereno ka senzoru
daljinsko navodilona DVD/CD prijemnik.
Daljinsko
navodilo
je
za
mnogo daleko.
pove?ite spoljnu
antenu
je potrebno
?
Podesite
?
Memori?ite
?
Uperite daljinsko navodilo ka senzoru za
daljinsko navodilo na DVD/CD prijemnik.
?
Koristite
postaju
ru?no.
stanice(str. 27).
daljinsko
navodilo
na
manjeot
7m.
?
Ima
prepreka
na
putu izmeœu
daljinskog
?
Uklonite
prepreku.
?
Zamenite
baterije
?
Na
navodila i ureda.
Display na prednjoj plo?i
je previ?e mutan.
32
?
Baterije
?
Ni?ta
u
daljinskom
nije prikazano
prednjoj plo?i.
navodilu
na
su
display-u
istro?ene.
na
novim.
daljinskom upravlja?u pritisnite tipku
DIMMER.
Specifikacije
Napajanje
Konzumacija
[Op?te]
CD/ VD
FM
Tuner
AM
[MW]
[Poja?lo]
Be?i?ni
TX
Be?i?ni
RX
Te?ina
Spoljnedimenzije(?XVXD)
360x56x310mmmm
Uslovi
Temperatura: 5 C do 35 C,
elektri?ne
energije
upotrebe
na
na
etiketi
Radna vla?nost
5% do 85%
Laser
laserski val zraka 650nm
Sistem
PAL
Radni status: Horizontalan
0.5 %
(1
Video izlaz
1.0 V
(p-p),
Opseg tjunera
87.5
108.0 MHz ili 65.0
Srednja frekvencija
Signal ?uma koficijen
Raspon frekvencije
Opseg tjunera
Srednja frekvencija
10.7 MHz
450 kHz
Stereo mod
30W+30W(6Ωna1kHz,THD10%)
Surround mod
Ispred:
(* Ovisi o zvu?nom pode?avanju i
isto?nika, mo?da nema zvu?nog
izlaza.)
Centar*: 30W
140Hzdo20kHz
Vi?e od 75
-
140
522
kHz
30W
+
30W
Surround*: 30W
-
30W
+
Srednji
puta 1 zvu?nika
Nivo
86 dB/W
-
na
30
1
kHz, THD 10 %)
Hz, THD 10 %)
1
zvu?nik
puta 1 zvu?nika
6Ω
20000 Hz
(1m)
160
-
1
puta 1 zvu?nika
%)
Be?i?ni
1
(1m)
6Ω
65-1500Hz
82 dB/W
zvu?nik
puta 1 zvu?nika
8Ω
20000 Hz
86 dB/W
Subwoofer
0.1
(1m)
160
-
20000 Hz
86 dB/W
30W
30W
70W
30W
60W
60W
140W
60W
92x115x80
0.5
predmet podlo?an
%)
zvu?nik
160
su
108.0 MHz
Prednji
Raspon frekvencije
Neto te?ina
10
(6Ω
na
6Ω
mo?
-
Izlazni
Otpor
koficijent ulazne
dimenzije (?XVXD)
MHz, 87.5
74.0
prijenos: 2.4GHz, Napajanje: DC 7V
prijem: 2.4 GHz, Poja?alo : 30W + 30W (6Ω, THD
1
Maksimalni
-
1,720 kHz
(THD
Subwoofer*: 70W (8Ω
Izlazni
Dizajn i specifikacije
75
12 W
1,620 kHz ili 520
-
(ACC25T)
(ACC25R)
Neto
pozicije) (20 kHz LPF/A-Filter)
Ω, negative sync., RCA jack
na
10,000 Hz
-
MONITOR
ulazne mo?i
LPF/A-Filter)
(Mono)
Izlazi
Koficijent
20kHz
dB(1 kHz, NOP-3dB,
Vi?e od 80 dB
60 dB
zvu?nog pritiska
INFORMACJ
625/50, NTSC 525/60
signala
Raspon frekvencije (audio)
Signal ?uma koficijent (audio)
Dinami?ki raspon (audio)
Harmonska distorzija(audio)
Typ
[Zvu?nic]
glavnoj
glavnoj
etiketi
Pogledajte
Pogledajte
2.5 kg
mm
kg
promenama bez
92x115x80
0.5
kg
mm
160x350x280
3.18
kg
mm
(1m)
92x115x80
0.5
mm
kg
upozorenja.
33
P/N: 3834RH0088F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising