LG | PK7 | User manual | LG PK7 Upute za korištenje

LG PK7 Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prijenosni Bluetooth
zvučnik
Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije
uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.
MODELI
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
Početak upotrebe
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak upotrebe
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ
OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG
UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI
POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI
KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.
imbol munje sa strelicom u
S
jednakostraničnom trokutu
predstavlja upozorenje korisniku na
postojanje neizoliranih naponskih
vodova u kućištu proizvoda koji mogu
biti pod naponom i predstavljati
opasnost od strujnog udara osobama
koje ih dodiruju.
skličnik unutar jednakostraničnog
U
trokuta upozorava korisnika
na postojanje važnih uputa za
rad i održavanje (servisiranje)
u dokumentaciji isporučenoj s
proizvodom.
POZOR: RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD
KIŠI ILI VLAZI.
OPREZ: Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje
ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao
što su vaze, ne smiju stavljati na aparat.
POZOR: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim
prostorima kao što su zatvoreni ormari za knjige i
slično.
OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode
u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica
za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog
električnog udara.
OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni
druge stvari s otvorenim plamenom.
OPREZ: Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj
instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji
i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od
pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani ako
proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i
ostale slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u
ugradbene prostore kao što su police za knjige ili
ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna
ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku
proizvođača.
Početak upotrebe
OPREZ pri rukovanju strujnim kabelom
Utikač energetskog trošila je uređaj za isključivanje.
U slučaju nužde, utikač energetskog trošila mora biti
lako dostupan.
Nemojte preopterećivati zidne utičnice.
Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene
zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane ili oštećene
naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne.
Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati električni
udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg
uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte
ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga
odgovarajućim zamjenskim kabelom u ovlaštenom
servisu. Kabel napajanja zaštitite od fizičke ili
mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje,
stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite
posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na
mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.
NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući
identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na
donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.
OPREZ tijekom uporabe ovog proizvoda u okolini s
niskom razinom vlažnosti
yy Može prouzrokovati statički elektricitet u okolini s
niskom razinom vlažnosti.
yy Preporučuje se uporaba ovog proizvoda tek
nakon dodirivanje metalnog predmeta koji provodi
električnu struju.
Za modele koji koriste prilagodnik
Upotrebljavajte samo AC prilagodnik isporučen uz
ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog
uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog
kabela napajanja ili samog napajanja može prouzročiti
oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.
1
Početak upotrebe
Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom
vlasničkom priručniku za trenutne zahtjeve.
3
4
Početak upotrebe
Ovaj uređaj opremljen je prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
1
Početak upotrebe
Kako se na siguran način vade baterije ili baterijski
modul iz uređaja: Ako želite ukloniti stare baterije
ili baterijski modul, pratite upute za umetanje, ali
prema obrnutom redoslijedu. Stare baterije i baterijski
moduli moraju se odložiti u odgovarajući spremnik
na za to predviđenom sabirnom mjestu kako ne bi
došlo do onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja
ljudi i/ili životinja. Baterije i baterijski modul ne
odlažite zajedno s ostalim otpadom. Preporučujemo
da koristite besplatne baterije i baterijske module
pribavljene iz lokalnog sustava povrata sredstava
(možda takvi ne postoje u vašem području). Baterije
i baterijski modul ne smiju se izlagati prekomjernoj
toplini kao što je sunčevo svjetlo, vatra i slično.
Simboli
~
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na stanje pripravnosti.
!
Odnosi se na uključivanje (napajanje).
Odnosi se na opasni napon.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
1
Početak upotrebe
3
Rješavanje problema
2
6
6
7
8
Sigurnosne informacije
Jedinstvene funkcije
Uvod
Prednja strana
Stražnja strana
28
Rješavanje problema
4
Dodatak
2
Rad
29
29
30
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje uređajem
Specifikacije
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
Punjenje zvučnika
– Punjenje s AC adapterom
– Provjera statusa punjenja
– Provjeravanje statusa baterije
Osnovne operacije
– Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje
– Bluetooth veza
– Bluetooth LED status
– Vodič za jednostavnu uporabu
Hendsfree funkcija
Glasovna naredba
Svjetlo za ugođaj
Zvučni efekti
– Podešavanje efekta zvuka.
Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
– Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH
uređaju
Uparivanje više telefona
Upotreba aplikacije „Music Flow Bluetooth"
– O aplikaciji „Music Flow Bluetooth"
– Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth"
na svoj Bluetooth uređaj
– Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije
„Music Flow Bluetooth"
Veza dvostruke reprodukcije (opcija)
Ostale radnje
– Ponovno postavljanje
– Uključite / isključite zvuk "beep"
– Obavijest za automatsko isključivanje
napajanja
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Početak upotrebe
Početak upotrebe
Jedinstvene funkcije
Uvod
Automatsko isključivanje
Simboli koji se koriste u ovom
priručniku
Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi
smanjenja potrošnje energije. (Str. 27)
Ulaz za prijenosni uređaj
Slušajte glazbu s vašeg prijenosnog uređaja.
(Smart phone, Notebook, itd...)
BLUETOOTH®
Slušajte glazbu spremljenu na Bluetooth uređaju.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth je aplikacija koja Vam
omogućuje upravljanje nekima od najnovijih LG audio
uređaja. (Strana 23-24)
Dvostruka reprodukcija (opcija)
Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika.
Za Dual play morate kupiti dodatni zvučnik.
(Dostupna PK serija modela : 5, 7)
,,Napomena
Oznaka za posebne napomene i funkcije za rad.
>>Oprez
Oznaka za oprez zbog sprečavanja mogućih šteta
uslijed nepravilne upotrebe.
>>Oprez
Vodootporno (IPX5)
Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5.
IPX5 je oznaka za “Stupnjevi zaštite od ulaska vode”
Ipak, sustav nije u potpunosti vodonepropustan. Zvučnik je vodootporni bežični zvučnik ali
može biti oštećen. Izbjegavajte dolje navedene
slučajeve.
yy Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom
tekućinom.
yy Kada je baterija puni, uređaj nemojte izlagati
vodi.
yy Kada je otvor izložen vodi, obrišite ga mekom
i suhom krpom. Prije uporabe zvučnika dobro
osušiti.
yy Priključci nisu vodootporni. Pazite da dobro
zatvorite poklopac priključka. Pogledajte
donju sliku.
-- Postaviti utičnicu u položaj a i čvrsto
pritisnite na b.
Karakteristike vodonepropusnosti sustava temelje
se na mjerenjima pod uvjetima koji su ovdje opisani.
Zapamtite da neispravnosti koje nastanu zbog
prodora vode uslijed korisnikovog nepravilnog
rukovanja, neće biti obuhvaćene jamstvom.
Početak upotrebe
7
Prednja strana
c
g
h
d
e
1
f
Početak upotrebe
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a LED baterija
b Power LED
m
n
Clear
Vocal
k N
c Bluetooth LED
- Puštanje, pauziranje ili preskakanje se
reproducira u Bluetooth načinu. (Str. 12)
d LED lampica CLEAR VOCAL
- Dobiva poziv putem Bluetooth uređaja. (Str. 13)
e LED lampica ENHANCED BASS
f Mikrofon
- Isključuje zvuk u prijenosnom načinu.
l .( )
g 1
Uključivanje/isključivanje: Pritisnite ga.
- Mijenja svjetlo za ugođaj. (Pritisnite i držite
2 sekunde) (Str. 14)
h j
- Upotrijebite glasovne naredbe na pametnom
uređaju. (Str. 15)
- Dodaje Bluetooth uređaj za uparivanje više
telefona. (Pritisnite i držite j na 2 sekunde)
m CLEAR VOCAL
- Mijenja u Bluetooth način rada u prijenosnom
načinu. (Pritisnite j)
n ENHANCED BASS
* Kada priključite prijenosni kabel, funkcija
se automatski prebacuje na način rada za
prijenosne uređaje
i P : Smanjite zvuk.
j O : Pojačajte zvuk.
- Promjena zvučnih efekata. (Str. 16)
- Promjena zvučnih efekata. (Str. 16)
na
8
Početak upotrebe
Stražnja strana
1
Početak upotrebe
a
b
c
d
e
f
a Poklopac porta
d Gumb RESET
b DC IN
e3
ulaz za AC adapter
ORT.IN
cP
Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja.
Spaja dva zvučnika za dual play. (Str. 25-26)
f Dual Play LED
Rad
Punjenje zvučnika
Punjenje s AC adapterom
Provjera statusa punjenja
Kada se baterija zvučnika puni, možete provjeriti
status punjenja putem baterijskog LED.
LED svjetlo
Green
Off
Green
Off
Zeleno isključeno
Opis
Baterija je potpuno napunjena.
2
Baterija se puni.
Red
Crveno
Red
,,Napomena
yy Ako tijekom punjenja slušate glazbu, punjenje
će trajati duže.
yy Kada se zvučnik ne puno zbog pregrijavanja,
LED baterije se pali u crvenoj i smeđoj boji.
Punjenje se zaustavlja.
yy Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena,
LED lampica baterije svijetli zeleno 15
sekundi, a zatim se isključuje.
,,Napomena
Vrijeme rada uređaja iznosi približno 22 sati.
Temelji se na uvjetima potpuno napunjene
baterije, kontinuirane reprodukcije pri glasnoći od
50% i isključenim funkcijama svjetla za ugođaj i
ekvilizatora.
Može se razlikovati ovisno o statusu baterije i
uvjetima upotrebe.
>>Oprez
Upotrebljavajte samo prilagodnik za
izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj.
Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja
ili proizvođača. Ako ne upotrebljavate ovaj
prilagodnik, punjenje je nedostupno ili vrijeme
punjenja može biti drukčije. To može prouzročiti
oštećenje uređaja i poništiti jamstvo.
Rad
Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Prije uporabe
napunite bateriju priključivanjem prilagodnika za
izmjeničnu struju.
1. Priključite isporučeni mrežni kabel za napajanje na
prilagodnik za izmjeničnu struju.
2. Priključite kabel prilagodnika za izmjeničnu struju
u DC IN ulaz prilagodnika.
3. Priključite mrežni kabel za napajanje u utičnicu za
izmjeničnu struju.
9
10 Rad
Provjeravanje statusa baterije
Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti stanje
punjenja pritiskom na tipku 1 na 2 sekunde. Tada će
se LED rasvjeta mijenjati ovisno o statusu punjenja
baterije.
LED
svjetlo
2
Opis
Rad
Green
Green
Zeleno
LED baterije
uključuje se u
zelenoj boji.
Amber
Žuto
Amber
LED baterije
uključuje se u
žutoj boji.
Red
Crveno
Red
LED lampica
baterije treperi
crveno uz
emitiranje zvuka.
Status
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
10 %
10 %
10 %
,,Napomena
yy LED lampica baterije uključuje se na
3 sekunde, nakon pritiska na gumb 1 na
2 sekunde.
yy Provjera stanja baterije nije označena kada se
zvučnik puni.
yy Ako je zvučnik povezan s vašim pametnim
telefonom, možete provjeriti stanje baterije
u aplikaciji "Music Flow Bluetooth". Može se
razlikovati od stvarnog kapaciteta baterije. (Samo Android)
Rad 11
Osnovne operacije
Bluetooth LED status
Provjerite da Bluetooth LED treperi prije spajanja
Bluetooth uređaja.
Uporaba tipke za uključivanje/
isključivanje
2
Rad
LED
svjetlo
Uključivanje/isključivanje
Pritisnite 1 tipku.
Bluetooth veza
LG-PK7(XX)
Reproducirajte željenu glazbu na Bluetooth uređaju.
Nakon pariranja, možete kontrolirati reprodukciju
pomoću tipki na jedinici (str. 12, 18-20)
Status
Opis
Bluetooth LED
svjetlo treperi uz
zvuk.
Traženje
Bluetooth
uređaja.
Bluetooth LED
svjetlo uključuje
se uz zvuk.
Bluetooth uređaj
je spojen.
,,Napomena
yy U prijenosnom načinu rada, LED lampica
Bluetooth je isključena.
yy Jednom kada je uparivanje izvršeno, ne treba
se ponovno provoditi, čak i ako isključite ovaj
uređaj.
12 Rad
Vodič za jednostavnu uporabu
Funkcija
2
Upute
Status
Pritisnite 1 tipku.
LED svjetlo uključuje se uz zvuk.
Isključi napajanje
Pritisnite 1 tipku.
LED svjetlo se isključuje uz zvuk.
Bluetooth uparivanje
Kada Bluetooth LED svjetlo treperi,
odaberite LG-PK7 (XX) na popisu
uređaja na vašem Bluetooth uređaju.
Bluetooth LED svjetlo uključuje se uz
zvuk.
Uparivanje više telefona
Pritisnite i držite j 2 sekunde da biste
dodali dodatni Bluetooth uređaj.
Tijekom pretraživanja drugog uređaja
Bluetooth LED svjetlo treperi. Nakon
uparivanja Bluetooth LED svjetlo
nastavi svijetliti bijelim svjetlom uz zvuk.
Kontrola glasnoće
Pritisnite P ili O.
Zvučni signal čut ćete kad uređaj
postigne najnižu ili najvišu glasnoću.
Reprodukcija/Pauza
Pritisnite N.
-
Preskakanje unaprijed
Dvaput N pritisnite.
-
Preskakanje unatrag
Pritisnite N tri puta.
-
Handsfree funkcija
Pritisnite N.
Primite i odspojite poziv.
Dvostruka reprodukcija
(opcijsko)
Pritisnite i držite 3 tipku u trajanju od
2 sekundi
Dual Play LED se pali sa zvukom.
Bluetooth pokretanje
Pritisnite i držite tipku j 7 sekundi.
LED svjetlo i Bluetooth svjetlo za
napajanje trepere 4 puta.
Rad
Uključi napajanje
,,Napomena
yy U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, veza za uparivanje više telefona nije podržana. (Strana 25-26)
yy Reprodukciju ili glasnoću možete prilagoditi s pomoću Bluetooth uređaja.
yy Nakon pokretanja funkcije Bluetooth, morate ponovo spojiti Bluetooth uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte
ponovo spojiti Bluetooth uređaj nakon brisanja postojeće veze na Bluetooth uređaju.)
Rad 13
Hendsfree funkcija
Možete primiti dolazni poziv na svoj Bluetooth
uređaj s ovim uređajem. Povežite jedinicu s Bluetooth
uređajem.
,,Napomena
yy Samo pametni telefon ima pristup za
korištenje ove funkcije.
yy Za podešavanje glasnoće poziva, pritisnite
P, O tipke na uređaju.
yy U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom,
poziv možete primiti samo na glavnom
zvučniku zbog audio buke. (Strana 25-26)
yy U načinu uparivanja više telefona, na zvučnik
možete primiti poziv samo jednog od
povezanih uređaja.
yy Ako spajate poziv između višestruko pariranih
Bluetooth uređaja, hands free ne radi.
Funkcija
Upute
yy Ako se prebacite na prijenosni način tijekom
statusa Bluetooth veze, i dalje možete
koristiti ovu funkciju.
Primanje poziva.
Pritisnite N.
Završetak poziva.
Pritisnite N.
Odbijanje poziva.
Pritisnite i držite
N 2 sekunde.
yy Da biste koristili ovaj način rada, neki od
Bluetooth uređaja moraju se promijeniti u
način zvučnika na pozivnom načinu rada. (npr.
iOS uređaji)
Prebacujte između zvučnika i Pritisnite i držite
N 2 sekunde.
telefona tijekom poziva.
yy Ako primite poziv pomoću gumba za razgovor
na telefonu, poziv će biti povezan s vašim
telefonom. (Samo iOS uređaji)
yy Ako ne želite koristiti ovu funkciju, poništite je
na Bluetooth postavkama telefona. Ponovo
spojite Bluetooth da biste koristili ovaj način
rada.
2
Rad
yy Na nekim Bluetooth uređajima može
zazvoniti ugrađeni ton u slučaju dolaznog
poziva. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni ton se
ne može podesiti.
14 Rad
Glasovna naredba
Pomoću glasa možete upravljati glasovnim
naredbama na pametnom telefonu koristeći zvučnički
mikrofon i aplikaciju glasovne naredbe Siri.
,,Napomena
2
Pobrinite se da vaš pametni uređaj ima glasovne
naredbe.
,,Napomena
yy Kada se vremensko ograničenje glasovne
naredbe premaši na pametnim uređajima, ova
se funkcija automatski poništava
yy Kada uživate u ovoj funkciji na svojem Android
uređaju, preporučujemo uporabu Google
aplikacije (Google pomoćnik, Google Now itd.)
Google aplikacija je obezbijeđena od strane
Google. Google ove poslovne politike ne
podržavaju neke lokacije.
Rad
yy Ako želite otkazati način rada s govornim
naredbama, pritisnite opet tipku . kada se
funkcija aktivira.
yy Za više informacija pogledajte aplikaciju
glasovne naredbe ili Siri.
yy Izgovaranje riječi u blizini mikrofona povećat
će stopu uspjeha.
yy Ovo možda neće raditi ovisno o Bluetooth
uređaju.
1. Povežite zvučnik na pametni uređaj preko
Bluetooth-a.
2. Pritisnite tipku . za aktiviranje govornog
upravljanja pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju za glasovne naredbe na
sljedeći način.
-- Android O / S: Odaberite aplikaciju za glasovne
naredbe.
-- iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Postavite zahtjev za aplikaciju za glasovne
naredbe ili Siri putem mikrofona zvučnika.
Rad 15
Svjetlo za ugođaj
Na ovom zvučniku možete uključiti svjetlo za ugođaj.
Kada pritisnete i 2 sekunde držite pritisnutim tipku
, postavke svjetla za ugođaj prikazivat će se redom
koji je prikazan u nastavku.
Party
Uključuju se razna svjetla u
boji.
Water
Uključuju se svjetla plavih
nijansi.
Forest
Uključuju se svjetla žutih
nijansi.
My style
(Samo Android)
Off
Da biste omogućili opciju
[My Style], morate izvršiti
prilagodbu pomoću aplikacije
“Music Flow Bluetooth”.
Isključuje se svjetlo za ugođaj.
,,Napomena
yy Ako se reprodukuje glazba, svjetlo za ugođaj
sinkronizira se s glazbom.
yy Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je
posljednja upotrebljena opcija.
2
Rad
2 sekunde
Opis
Funkcija
16 Rad
Zvučni efekti
Zvučni efekti optimalno su podešeni u tvrtki napredne opreme MERIDIAN iz Velike Britanije.
Tehnologija MERIDIAN nudi bolju kvalitetu zvuka, širok raspon zvukova i bogati bas.
Možete odabrati željeni efekt zvuka pomoću CLEAR VOICE i / ili ENHANCED BASS tipki.
2
Rad
Podešavanje efekta zvuka.
Uključeno / Isključeno
LED lampica
Funkcija
Jasno glasanje +
Poboljšani bas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Jasno glasanje
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Poboljšani bas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standardno
Opis
Istodobno možete koristiti Clear Vocal i Enhanced
Bass.
Voljet ćete uživati ​​u vrhunskoj kvaliteti zvuka uz
neusporedivu vokalnu jasnoću svakog stiha.
-- Clear Vocal ima veći utjecaj na glazbu s vokalima.
Možete uživati ​​u širem zvuku i bogatom basu, s
naglaskom na bas i toplinu glazbe.
-- Enhanced Bass ima veći utjecaj na bas glazbu.
Možete uživati ​​u čistim i prirodnim zvukovima.
,,Napomena
yy Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je posljednja upotrebljena opcija.
yy Zvučni efekt možete podesiti pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth".
yy Kada odaberete zvučni efekt "Standardno", "Poboljšani bas", "Jasno glasanje" ili "Jasno glasanje +
Poboljšani bas", možete uživati ​​u najkvalitetnijem zvuku uz tehnologiju MERIDIAN.
yy Budući da precizno podešavanje zvuka daje optimalni zvuk visoke kvalitete, može postojati mala razlika
između načina rada zvučnih efekata.
Rad 17
Slušanje glazbe s
vanjskog uređaja
Zvučnik se može koristiti za slušanje glazbe s brojnih
tipova vanjskih uređaja.
1. Spojite vanjski uređaj na priključak PORT.IN (3,5
mm) uređaja.
2. Uključite napajanje pritiskom na 1 tipku.
3. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.
,,Napomena
yy Kada priključite kabel prijenosnog uređaja,
funkcija se automatski prebacuje na način
rada za prijenosne uređaje.
yy Kad pritisnete tipku j tijekom ovog načina
rada, prebacit će se u Bluetooth mod.
yy Kad koristite način rada s dvostrukom
reprodukcijom, prijenosni način nije podržan.
3,5 mm stereo
kabel
(Nije isporučeno)
2
Rad
yy U prijenosnom načinu, zvučnik ograničava
Bluetooth spoj za sprječavanje nenamjernih
Bluetooth spajanja.
18 Rad
Korištenje
BLUETOOTH® bežične
tehnologije
O Bluetooth tehnologiji
2
Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija
kratkog dometa.
Rad
Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim
elektroničkim valom ili ako ste Bluetooth priključili u
drugoj sobi.
Slušanje glazbe pohranjene na
BLUETOOTH uređaju
Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja
Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na
Bluetooth uređaju uključena Bluetooth funkcija.
Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Jednom
kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više
ponavljati.
1. Uređaj uključite onda kad Bluetooth LED svjetlo
treperi uz zvuk.
Spajanje pojedinačnih uređaja Bluetooth bežičnom
tehnologijom ne naplaćuje se.
Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth
bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću
kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću
Bluetooth bežične tehnologije.
yy Dostupni uređaji: pametni telefon, prijenosno
računalo, itd.
yy Verzija : 4.2
yy Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH profili
Za upotrebu Bluetooth bežične tehnologije uređaji
moraju biti u stanju interpretirati određene profile.
Ova je jedinica kompatibilna sa sljedećim profilom.
2. Upravljajte Bluetooth uređajem i obavite
postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja na zaslonu
Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj
vrsti, pojaviti popis pronađenih Bluetooth uređaja.
Vaš uređaj pojavit će se pod imenom “LG-PK7
(xx)”.
A2DP (Napredni audiodistribucijski profil)
HFP (Handsfree profil)
Bluetooth
Uključeno
LG-PK7(XX)
Rad 19
3. Odaberite “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Napomena
yy Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji
imaju različit način uparivanja. U tom slučaju
upišite PIN kod (0000) .
4. Kad se uređaj uspješno poveže s vašim Bluetooth
uređajem, Bluetooth LED svjetlo uključit će se uz
zvuk.
-- Između ovog uređaja i Bluetooth uređaja
postoji prepreka.
-- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju
kao i Bluetooth tehnologija, poput
medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i
bežičnog LAN uređaja.
yy Ako Bluetooth veza ne radi dobro, idite na
korak 1 u “Uparivanje vašeg i BLUETOOTH
uređaja” i pokušajte ponovno.
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
yy Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći
služiti Bluetooth funkcijom.
yy Možete uživati u Bluetooth funkciji koristeći
pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
yy Što je veća udaljenost između uređaja i
Bluetooth uređaja, to je slabija kvaliteta
zvuka.
yy Bluetooth veza će se prekinuti kada se uređaj
isključi ili kada se Bluetooth uređaj previše
udalji od uređaja.
5. Slušajte glazbu.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisnički vodič
svog Bluetooth uređaja.
yy Ako se Bluetooth veza prekine, ponovno
povežite Bluetooth uređaj s uređajem.
yy Bluetooth veza će se održati čak i kada
promijenite Bluetooth funkciju drugom.
yy Kada spojite Bluetooth uređaj (iOS uređaj itd.)
na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću
zvuka na oba uređaja moguće je međusobno
sinkronizirati.
yy Kad uređaj nije povezan, treperi Bluetooth
LED svjetlo.
yy Kada koristite Bluetooth funkciju, podesite
glasnoću na odgovarajuću razinu na
Bluetooth uređaju.
2
Rad
yy XX označava zadnje dvije znamenke
Bluetooth adrese. Na primjer, ako vaš uređaj
ima Bluetooth adresu 9C:02:98:4A:F7:08,
vidjet ćete “LG-PK7 (08)” na vašem
Bluetooth uređaju.
,,Napomena
yy Kad koristite Bluetooth tehnologiju, morate
uspostaviti vezu između jedinice i Bluetooth
uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati
taj razmak.
Ipak zbog dolje nabrojanih slučajeva može
doći do problema :
20 Rad
Upravljanje povezanim Bluetooth
uređajima
Možete upravljati povezanim Bluetooth uređajima:
reprodukcija, pauziranje, preskakanje.
,,Napomena
yy Ova funkcija može se koristiti samo na
Android OS i iOS uređajima.
2
yy Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o
Bluetooth uređaju ili drugačijem upravljanju.
Rad
Rad 21
Uparivanje više telefona
.3. Odaberite "LG-PK7 (XX)" s popisa uređaja na
drugi Bluetooth uređaj.
Jedinica može istovremeno biti povezana s
2 Bluetooth uređaja.
LG-PK7(XX)
Uparivanje s dva uređaja
1. Povežite jedinicu s Bluetooth uređajem.
(Strana 18-20)
2 sekunde
Onda će Bluetooth LED treperiti sa zvukom.
Postavke jedinice promijenjene su u način
uparivanja uređaja.
-- Tada je zvučnik spojen s 2 Bluetooth uređaja.
4. Kada je spajanje 2 Bluetooth uređaja uspješno,
LED lampica Bluetooth će se uključiti.
2
Rad
2. Kada se Bluetooth uređaj i jedinica spoje,
pritisnite i držite j tipku 2 sekunde.
22 Rad
,,Napomena
2
yy Kad koristite način rada s dvostrukom
reprodukcijom, veza za uparivanje više telefona
nije podržana. Pritisnite i držite tipku 3 na
2 sekunde za poništavanje načina rada s
dvostrukom reprodukcijom.
yy U slučaju uparivanja više telefona, automatsko
povezivanje ne podržava 2 Bluetooth uređaja.
Samo jedan Bluetooth uređaj će biti automatski
povezan na zvučnik. Drugi uređaj mora biti
povezan ručno.
yy Ovaj uređaj možete povezati na najviše
2 Bluetooth uređaja istovremeno koristeći gore
opisani način.
yy Ako izađete iz raspona Bluetooth uređaja bez
odspajanja Bluetooth funkcije, povežite druge
Bluetooth uređaje. Međutim, nakon isključivanja
i uključivanja druge Bluetooth uređaje možete
povezati bez čekanja.
Rad
yy Kad je zvučnik spreman za uparivanje više
telefona, morate povezati druge Bluetooth
uređaje i zvučnik u roku od nekoliko minuta (oko
1 minute). U suprotnom će način uparivanja više
telefona biti poništen.
yy Vezu za uparivanje više telefona podržavaju
samo Android uređaji. (Veza za uparivanje
više telefona ne mora biti podržana ovisno o
specifikacijama povezanog uređaja.)
yy Uklonjivi/odvojivi Bluetooth uređaj (npr.: Dongle
itd.) ne podržava uparivanje s više telefona.
yy Čak i ako je ovaj zvučnik povezan s 2 Bluetooth
uređaja, ne možete reproducirati i regulirati glazbu
istodobnom upotrebom 2 Bluetooth veze.
Zaustavite glazbu ako želite reproducirati drugu
Bluetooth vezu.
yy Nakon povezivanja pomoću višestrukog
povezivanja, reproduciranje na Bluetooth
uređajima započet će nakon kraćeg vremena.
yy Ako pokušate upariti novi Bluetooth uređaj
kada su povezana 2 Bluetooth uređaja, ovaj se
zvučnik automatski odspaja s jednog Bluetooth
uređaja. (Bluetooth uređaj koji se koristi izuzet
je od odspajanja.)
yy Način uparivanja više telefona možete
promijeniti u aplikaciji “Music Flow Bluetooth”
Multi play mode.
yy Kad se upotrebljavaju uređaji s omogućenim
AptX HD kodekom u načinu uparivanja više
telefona, AptX HD kodek pretvara se u niži
kodek u odnosu na AptX HD kodek.
yy Kad se veza za uparivanje više telefona završi,
neki od mobilnih telefona (npr. uređaji koji
podržavaju AptX HD) reproduciraju glazbu
nakon kratke pauze.
yy U slučaju uparivanja više telefona, samo jedan
Bluetooth uređaj koji ima kontrolu može
koristiti glasovnu naredbu.
Rad 23
Upotreba aplikacije
„Music Flow Bluetooth"
,,Napomena
yy Samo Android OS može upotrebljavati
aplikaciju „Music Flow Bluetooth" na ovom
uređaju.
yy Preporučuje se upotreba najnovije verzije
aplikacije.
Instalirajte aplikaciju „Music
Flow Bluetooth" na svoj
Bluetooth uređaj
Postoje dva načina instaliranja aplikacije „Music Flow
Bluetooth" na vaš Bluetooth uređaj.
Instalirajte aplikaciju „Music Flow
Bluetooth" pomoću QR koda.
O aplikaciji „Music Flow
Bluetooth"
Aplikacija „Music Flow Bluetooth" ovom uređaju
pruža niz novih mogućnosti.
Da biste u njima uživali, preporučujemo vam da
preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju „Music
Flow Bluetooth".
2. Odaberite ikonu za instalaciju.
,,Napomena
yy Provjerite je li Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Provjerite ima li vaš Bluetooth uređaj
aplikaciju za skeniranje kodova. Ako nema,
preuzmite aplikaciju te vrste preko „Google
Android Market (Google Play Store)".
yy Ovisno o području na kojem se nalazite, QR
kod možda neće raditi.
2
Rad
1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth"
pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite
se softverom za skeniranje.
24 Rad
Instalirajte aplikaciju „Music Flow
Bluetooth” putem „Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Odaberite ikonu „Google Android Market (Google
Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte „Music Flow
Bluetooth” i započnite s pretraživanjem.
2
Rad
3. U popisu rezultata pretraživanja pronađite i
odaberite „Music Flow Bluetooth” za preuzimanje
Bluetooth aplikacije.
4. Odaberite ikonu za instalaciju.
5. Odaberite ikonu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Provjerite je li Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Provjerite je li na Bluetooth uređaju
instalirana aplikacija „Google Android Market
(Google Play Store)".
Aktivirajte Bluetooth pomoću
aplikacije „Music Flow
Bluetooth"
Aplikacija „Music Flow Bluetooth” pomaže pri
povezivanju vašeg Bluetooth uređaja s ovim
uređajem
1. Odaberite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth"
na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije
„Music Flow Bluetooth" i otvorite glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o
rukovanju, dodirnite izbornik [Setting] i dodirnite
izbornik [Help].
,,Napomena
yy Aplikacija „Music Flow Bluetooth" bit će
dostupna za sljedeću verziju softvera:
-- Android O/S : verzija 4.0.3 (ili novija)
yy Ovisno o Bluetooth uređaju, postoji
mogućnost da aplikacija „Music Flow
Bluetooth" neće raditi.
yy Glazba s vašeg uređaja može izići nakon
spajanja aplikacije „Music Flow Bluetooth".
U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem
postupka.
yy Ako se koristite drugim aplikacijama ili
mijenjate postavke na Bluetooth uređaj
tijekom upotrebe aplikacije „Music Flow
Bluetooth", mogu se javiti smetnje u njezinoj
upotrebi.
yy Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth" ne
radi normalno, provjerite svoj Bluetooth
uređaj i vezu pomoću aplikacije „Music Flow
Bluetooth" te se pokušajte ponovno spojiti.
yy Ovisno o operacijskom sustavu pametnog
telefona, postoje određene razlike u radu
aplikacije „Music Flow Bluetooth".
yy Provjerite postavke Bluetootha na svojem
Bluetooth uređaju ako aplikacija „Music Flow
Bluetooth" ne radi dobro.
Rad 25
Veza dvostruke
reprodukcije (opcija)
2. A
ko su spojena dva zvučnika, treperenje Dual Play
LED-ova će biti bijelo s beep zvukom.
Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika.
Za Dual play morate kupiti dodatni zvučnik.
2
zvučnik: glavni zvučnik je postavljen na L
(lijevi) kanal i uključuje LED lampicu dvostruke
reprodukcije i LED lampicu Bluetooth-a.
--
zvučnik: sekundarni zvučnik je postavljen
na R (desni) kanal i uključuje LED lampicu
dvostruke reprodukcije.
,,Napomena
1. Pritisnite i držite tipku svakog zvučnika 3
2 sekunde. Zvučnici su spremni za Dual play način.
2 sekunde
yy Potrebno je do 1 minute za povezivanje za
dvostruku reprodukciju.
yy Upotreba dvostruke reprodukcije ograničena
je na model serije PK 5, 7.
-- U slučaju veze s dvostrukom
reprodukcijom s istim modelima, zvuk
će biti stereo. U tom slučaju, možete
promijeniti zvuk na stereo i upariti s
aplikacijom “Music Flow Bluetooth”.
-- U slučaju veze s PK7 i PK5 s dvostrukom
reprodukcijom, zvuk će biti uparen jer su
izlazne snage različite.
yy Ako niste povezani s Bluetooth uređajem,
LED lampica Bluetooth glavnog zvučnika
treperi.
PK7
2 sekunde
PK5
ili
- Čuje se beep zvuk i Dual Play LED svjetlo će brzo
treperiti.
yy Zvučnik je u izravnoj vezi s Bluetooth
adresom Bluetooth uređaja.
3. Reproducirajte željenu glazbu na Bluetooth
uređaju.
Rad
--
26 Rad
,,Napomena
yy Kad uživate u dvostrukoj reprodukciji, uparivanje
više telefona nije podržano.
-- Glavni zvučnik ( ) povezuje se samo s
jednim Bluetooth uređajem.
yy U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, s
Bluetooth uređajem možete povezati samo
glavni zvučnik ( ).
2
yy Ako uključite i isključite napajanje, dva zvučnika
moraju opet biti spojeni putem Dual Play načina.
Rad
yy Ako se uređaj ne može spojiti na Dual play,
vratite se na korak 1 i ponovite proces.
yy Možete uspostaviti vezu s dvostrukom
reprodukcijom pomoću aplikacije “Music Flow
Bluetooth”. U tom slučaju, zvučnik povezan
s aplikacijom “Music Flow Bluetooth” bit će
glavni zvučnik. U slučaju veze s dvostrukom
reprodukcijom pomoću aplikacije “Music Flow
Bluetooth”, dostupan je samo jedan zvučnik.
yy a prebacivanje Bluetooth uređaja na režim
dvostruke reprodukcije, pritisnite i držite j
2 sekunde za odspajanje aktualnog Bluetooth
uređaja i povežite željeni Bluetooth uređaj.
yy Kada je veza dvostruke reprodukcije u obradi,
ne možete tražiti uređaje na drugim Bluetooth
uređajima.
yy Kada spojite Bluetooth uređaj (iOS uređaj itd.)
na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću
zvuka na oba uređaja moguće je međusobno
sinkronizirati.
yy Kad prekinete vezu za dvostruku reprodukciju,
opet pritisnite i držite 3 tipke za jedan od dva
zvučnika 2 sekunde.
yy U načinu rada za dvostruko povezivanje,
udaljenosti između dva zvučnika mora biti
najmanja moguća.
yy Kad uspostavite vezu s dvostrukom
reprodukcijom tijekom upotrebe prijenosnog
načina, ovaj zvučnik automatski prebacuje u
Bluetooth način rada.
yy Ovisno o mrežnom okruženju, način rada za
dvostruko povezivanje Bežični možda neće
pravilno funkcionirati.
yy U načinu Dual Play možete primiti samo poziv na
glavnom zvučniku zbog moguće audio smetnje.
yy Ako priključite prijenosni kabel u načinu
rada s dvostrukom reprodukcijom, doći će
do poništavanja načina rada s dvostrukom
reprodukcijom a zatim promjene prijenosnog
načina.
yy Kod aktiviranog načina rada s dvostrukom
reprodukcijom, neki mobilni telefoni (npr., uređaji
koji podržavaju AptX HD) reproduciraju glazbu
nakon kratke pauze.
yy U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom,
možete koristiti glasovnu naredbu samo na
jednom zvučniku.
yy Neki mobilni telefoni možda neće pravilno
reproducirati glazbu kad pokušate povezati
dvostruku reprodukciju tijekom reprodukcije.
yy Zvučnik možda neće usklađivati ​​zvuk i sliku
(osim TV-a, itd.).
Rješavanje problema
Ostale radnje
Ponovno postavljanje
U slučaju da se jedinica “zamrzne” zbog kvara,
pritisnite gumb RESET upotrebom predmeta kao što
je igla. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite tipku 1
kako biste ponovno pokušali da uključite zvučnik.
27
Obavijest za automatsko
isključivanje napajanja
Kada je jedinica u Bluetooth načinu bez reprodukcije
glazbe više od 15 minuta ili u prijenosnom načinu bez
rada više od 6 sati, ova jedinica se automatski gasi.
3
Postavite zvuk "beep" putem aplikacije "Music Flow
Bluetooth" (Samo Android):
Izbornik "Music Flow Bluetooth "[ [Setting] [
[Beep Sound]
Rješavanje problema
Uključite / isključite zvuk "beep"
28 Rješavanje problema
Rješavanje problema
Problem
Uzrok i rješenje
Nema napajanja.
yy Baterija je ispražnjena. Napunite bateriju.
yy Jedinicu povežite na napajanje pomoću AC adaptera.
yy Glasnoća na jedinici ili na pametnom uređaju postavljena je na najmanju razinu.
Provjerite i prilagodite glasnoću jedinice ili Bluetooth uređaja.
Nema zvuka ili je zvuk
izobličen.
yy Ako je glasnoća vanjskog uređaja postavljena na najvišu razinu, kvaliteta zvuka
može biti slabija. Smanjite razinu glasnoće na uređajima.
yy Upotrebljavate li jedinicu u neke druge svrhe osim slušanja glazbe, kvaliteta
zvuka može biti slabija ili jedinica neće ispravno raditi.
3
Rješavanje problema
yy Isključite i ponovno uključite Bluetooth uređaj na vašem Bluetooth uređaj, te
ponovno pokušajte uparivanje.
Bluetooth uparivanje ne
radi dobro.
yy Provjerite da je Bluetooth uređaj uključen.
yy Uklonite prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice.
yy Vaš uređaj možda se neće moći upariti s jedinicom ovisno o vrsti Bluetooth
uređaja ili okruženja.
yy Ako je baterija u potpunosti prazna, pohranjena Bluetooth informacija može
se izbrisati. Prethodna postavka ne može se pohraniti kada je napajanje uređaja
isključeno.
Uređaj neispravno radi.
yy U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mjestu na kojem
temperatura ili vlažnost nisu ni previsoke ni preniske.
yy U slučaju preopterećenja, pokrenite i Bluetooth LED svjetla trepere u bijeloj
boji. Molimo isključite i ponovno uključite napajanje.
Gornja rješenja ne
funkcioniraju.
yy Pritisnite tipku RESET na zvučniku predmetom kao što je igla. (Strana 27)
Dodatak 29
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u
skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim
vlasnicima.
Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za
pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje
ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio
originalno tvornički zapakiran.
Čišćenje vanjskih površina
yy Ne upotrebljavajte hlapljive tekućine, kao što je
insekticid u raspršivaču, u blizini uređaja.
yy Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti
površinu.
yy Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
4
Dodatak
Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu.
Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne
upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin
ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
30 Dodatak
Specifikacije
Općenito
4
Zahtjevi za napajanje
19 V 0 1.7 A (AC adapter)
Ugrađena punjiva baterija
Potrošnja snage
Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
AC adapter
yy
yy
yy
yy
Dimenzije (Š x V x D)
Pribl. 320 mm X 167 mm X 152 mm Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka
5 % do 60 %
Vodootporno
IPX5
Model : LCAP25A
Proizvođač: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Ulazna snaga: 100-240 V~ 50-60 Hz
Izlazna snaga: 19 V 0 1,7 A
Ulazi
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
Dodatak
Baterija
Kapacitet baterije
5.200 mAh (Tip.)
5.000 mAh (Min.)
Vrijeme rada
približno 22 sati.
Može se razlikovati, ovisno o statusu baterije i uvjetima djelovanja.
Vrijeme punjenja
Manje od 3.5 sata (s AC Adapterom).
Može se razlikovati, ovisno o uvjetima baterije i djelovanja.
yy Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising