LG | FH6G1BCH2N | User manual | LG FH6G1BCH2N Upute za korištenje

LG FH6G1BCH2N Upute za korištenje
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL70203809
WORK
SEC.
BRAND
09
LG
MODEL
LANGUAGE
P/NO.
MFL70203809
FH6G1BCH(9-0)N
1
FH6G1BCHK2N.ABWQKMR
A**QKMR
SR+HR
REMARK
PAGE
108
G+ Good
8/12kg HYBRID
210
작업처 : 인쇄물개발파트
양산처 : 국제인쇄
150
150
1.
2.
3.
4.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
should comply with LG standard of LG(63)-A34-5501-
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
UNIT
mm
SCALE
N
S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
1
유럽 WD 신규격 대응 및 기타 업데이트
EAGHC00066
17/12/04
주연수
김현석
2
대기전력 및 에너지 표기치 현실화
EAGIC00109
18/12/05
주연수
김현석
주연수
17٫07٫27
전종묵
17٫07٫27
4
김현석
17٫07٫27
RELATED DWG.
3
REV. NO.
이갑선
17٫07٫27
화학 문구 변경
REVISION DESCRIPTION
EAGJ700200
REF. NO.
19/07/05
DATE
박선오
김남철
PREPARED APPROVED
LG Electronics Inc.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL70203809
KORISNIČKO UPUTSTVO
MAŠINA ZA
PRANJE VEŠA
Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će
pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i
bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon
instalacije za buduću referencu.
SR SERBIAN HR CROATIAN
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL70203809
Rev.04_061219
Autorsko pravo © 2017 - 2019 LG Electronics. Sva prava zadržana.
SADRŽAJ
Ovaj priručnik može sadržati slike ili
sadržaje koji se razlikuju od modela koji
ste kupili.
Ovo uputstvo podleže reviziji od strane
proizvođača.
UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST..................................................4
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA..........................................................4
Odlaganje starog aparata...........................................................................10
MONTAŽA................................................................................. 11
Delovi..........................................................................................................11
Dodatna oprema.........................................................................................11
Specifikacije................................................................................................12
Zahtevi u vezi sa mestom instalacije..........................................................13
Otpakivanje i uklanjanje transportnih vijaka sa navrtkom...........................14
Korišćenje podmetača protiv proklizavanja (opciono)................................15
Drveni podovi (podovi podržani zidovima)..................................................15
Nivelisanje uređaja.....................................................................................16
Povezivanje creva za dovod vode..............................................................16
Instalacija odvodnog creva.........................................................................19
RAD...........................................................................................20
Korišćenje mašine za pranje veša..............................................................20
Razvrstavanje veša....................................................................................21
Dodavanje proizvoda za čišćenje...............................................................22
Kontrolna tabla...........................................................................................24
Tabela programa.........................................................................................25
Opcije programa.........................................................................................30
Dry (Sušenje) (
)....................................................................................34
PAMETNE FUNKCIJE..............................................................36
Upotreba aplikacije Smart ThinQ............................................................... 36
funkcije Smart Diagnosis™....................................................................... 38
ODRŽAVANJE..........................................................................39
Čišćenje mašine za pranje veša................................................................ 39
Čišćenje filtera za dovod vode................................................................... 39
Čišćenje filtera odvodne pumpe................................................................ 40
Čišćenje dozirne posude........................................................................... 41
Tub Clean (Čišćenje bubnja) (opciono)..................................................... 41
Oprez zbog smrzavanja tokom zime......................................................... 42
REŠAVANJE PROBLEMA........................................................44
Dijagnostikovanje problema...................................................................... 44
Poruke o grešci.......................................................................................... 47
GARANCIJA.............................................................................49
RADNI PODACI........................................................................52
UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST
SR
Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče
nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog
korišćenja proizvoda.
Ove smernice se dele na „UPOZORENJE" i „OPREZ" kao što je
opisano ispod.
Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu
da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim
simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.
UPOZORENJE
Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do
ozbiljne povrede ili smrti.
OPREZ
Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do
manje povrede ili oštećenja proizvoda.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara
ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je
poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti,
uključujući i one koje slede:
Deca u domaćinstvu
Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući
decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima
ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod
nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe
odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se
obezbedilo da se ne igraju uređajem.
4
SR
Za korišćenje u Evropi:
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i
lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena
u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene
opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i
održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.
Deca koja imaju manje od 3 godine ne smeju da budu u blizini
uređaja, osim ako se neprekidno ne nadgledaju.
Instalacija
•Nikada
•
ne pokušavajte da rukujete uređajem ako je on oštećen,
ne radi kako treba, ako je delimično rasklopljen ili ima delove koji
nedostaju ili su neispravni, uključujući oštećen kabl ili utikač.
•Uređaj
•
treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći
uređaj čvrsto.
•Ne
• instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne
instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru
koji je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva
svetlost, vetar, kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.
•Pričvrstite
•
odvodno crevo da biste izbegli odvajanje.
•Ako
•
je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte
da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom
centru.
•Ne
• koristite utičnice sa više mesta, produžni kabl za napajanje ili
adapter sa ovim uređajem.
5
SR
•Uređaj
•
ne sme da se instalira iza vrata sa bravom, kliznih vrata ili
vrata sa šarkama sa suprotne strane mašine u odnosu na vrata
uređaja, tako da se ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
•Ovaj
•
uređaj mora biti uzemljen. U slučaju oštećenja ili kvara,
uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara obezbeđivanjem
putanje najmanjeg otpora za tok struje.
•Uređaj
•
je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za
uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se
priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u
skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.
•Nepravilno
•
priključivanje provodnika za uzemljenje opreme
može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Konsultujte se sa
kvalifikovanim električarem ili serviserom ako niste sigurni da li je
uređaj ispravno uzemljen.
•Ne
• prepravljajte utikač koji dolazi uz uređaj. Ako ne odgovara
utičnici, kvalifikovani električar treba da instalira odgovarajuću
utičnicu.
•Nemojte
•
potpuno da položite uređaj dok ga premeštate ili
postavljate. Možete da izazovete buku ili da oštetite uređaj.
Rad
•Ne
• pokušavajte da skinete table niti da rasklopite uređaj. Ne
koristite oštre predmete na kontrolnoj tabli za rukovanje uređajem.
•Ne
• popravljajte i ne zamenjujte bilo koji deo uređaja. Sve popravke
i servisiranje mora da obavlja kvalifikovani serviser, osim ukoliko
nije drugačije navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo
odobrene fabričke delove.
6
SR
•Ne
• stavljate životinje i kućne ljubimce unutar proizvoda.
•U
• oblasti ispod i oko uređaja ne držite zapaljive materijale kao što
su otpadne dlačice, papir, krpe, hemikalije itd.
•Ne
• ostavljajte vrata uređaja otvorena. Deca mogu da se zakače za
vrata ili uđu u uređaj, što može izazvati oštećenja ili povrede.
•Koristite
•
nova creva ili komplet creva koji se isporučuje uz uređaj.
Upotrebom starih creva možete da izazovete curenje vode i kasnije
oštećenje imovine.
•Ne
• stavljajte, ne perite i ne sušite stvari koje su čišćene, prane,
natapane ili umrljane zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao
što su vosak, odstranjivači voska, ulje, farba, benzin, odmašćivači,
rastvarači za hemijsko čišćenje, kerozin, petrolej, odstranjivači
fleka, terpentin, biljno ulje, jestivo ulje, aceton, alkohol itd.)
Nepravilno korišćenje može izazvati požar ili eksploziju.
•Nikada
•
ne stavljajte ruke u uređaj kada radi. Sačekajte da se
bubanj potpuno zaustavi.
•U
• slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte
korisnički centar LG Electronics.
•Ne
• gurajte vrata prekomernom silom nadole kada su vrata uređaja
otvorena.
•Ne
• dodirujte vrata dok traje program sa visokom temperaturom.
•Ne
• koristite zapaljiv gas i supstance (benzen, benzin, razređivač,
nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
•Ako
•
se odvodno crevo ili dovodno crevo zamrznu tokom zime,
koristite ih tek nakon otapanja.
•Držite
•
sve deterdžente, omekšivače za veš i izbeljivače dalje od
dece.
7
SR
•Ne
• dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
•Pazite
•
da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim
predmetom.
•U
• ovoj mašini nemojte da perete prostirke, otirače ili bilo koje druge
predmete osim odeće ili posteljine.
•Ovaj
•
uređaj se mora koristiti isključivo za potrebe domaćinstva i ne
treba se koristiti za primene u pokretu.
•Ako
•
dođe do curenja gasa (izobutan, propan, prirodni gas itd.), ne
dirajte uređaj ili utikač i odmah provetrite prostoriju.
Tehnička bezbednost za korišćenje mašine za sušenje
•Ne
• sušite neoprane stvari u uređaju.
•Stvari
•
umrljane supstancama kao što su jestivo ulje, biljno ulje,
aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka,
terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska treba da se peru
u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u
uređaju.
•Nikada
•
ne zaustavljajte uređaj pre kraja ciklusa sušenja, osim ako
se sve stvari brzo ne uklone i rašire tako da se toplota raspe.
•Stvari
•
kao što su penasta guma (lateks pena), kape za kupanje,
vodootporne tkanine, veš i odeća sa gumom ili jastuci napunjeni
komadima penaste gume ne treba da se suše u uređaju.
•Omekšivači
•
za veš i slični proizvodi treba da se koriste kako je
navedeno u uputstvima za korišćenje omekšivača za veš.
•Uklonite
•
sve predmete iz džepova, npr. upaljače i šibice.
•Uređaj
•
ne treba koristiti ako su za čišćenje korišćene industrijske
hemikalije.
8
SR
Održavanje
•Priključite
•
utikač u utičnicu nakon što ste u potpunosti uklonili vlagu
ili prašinu.
•Isključite
•
uređaj iz napajanja pre čišćenja uređaja. Postavljanje
kontrola na položaj ISKLJUČENO ili stanje pripravnosti ne
isključuje ovaj uređaj iz napajanja.
•Ne
• prskajte vodu ni po spoljašnjosti ni po unutrašnjosti uređaja
kako biste ga očistili.
•Nikada
•
ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek
čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlačenjem ga isključite iz utičnice.
Odlaganje
•Pre
•
odlaganja starog uređaja isključite njegov kabl iz utičnice.
Isecite kabl odmah iza uređaja da biste sprečili nepravilnu
upotrebu.
•Odložite
•
sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i
stiropora) dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove
gušenje.
•Uklonite
•
vrata pre uklanjanja uređaja iz upotrebe ili njegovog
odlaganja da biste sprečili da se deca ili male životinje zarobe u
unutrašnjosti uređaja.
9
SR
Odlaganje starog aparata
•• Оvaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad
(WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
•• Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno
odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu
upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale
koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
•• Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu
vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj
WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju,
molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling
10
MONTAŽA
SR
Delovi
12
1
Transportni vijci sa navrtkom
2
Utikač za napajanje
3
Dozirna posuda
4
Kontrolna tabla
5
Bubanj
6
Vrata
7
Odvodno crevo
8
Odvodni zapušač
9
Filter odvodne pumpe
10
Poklopac (lokacija može da
se razlikuje u zavisnosti od
proizvoda)
11
Podesiva stopala nogara
12
Dugme Power
Dodatna oprema
Dovodno crevo za
hladnu vodu (1 EA)
(Opcija: za toplu vodu
(1 EA))
Ključ
Polukružni držač (za
pričvršćivanje odvodnog
creva) (opciono)
Vezica (opciono)
Čepovi za pokrivanje
rupa za transportne
vijke sa navrtkom
(opciono)
Podmetači protiv
proklizavanja (2 EA)
(opciono)
11
SR
Specifikacije
Model
Kapacitet pranja
Napajanje
Veličina
Težina proizvoda
Dozvoljeni pritisak vode
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (pranje) / 8 kg (sušenje)
220 – 240 V~, 50 Hz
600 mm (Š) x 610 mm (D) x 850 mm (V)
76 kg
0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm²)
••Izgled i specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja u cilju unapređenja kvaliteta
proizvoda.
••Za povezivanje sa dovodom vode nisu potrebne dodatne zaštite od povratnog toka.
12
SR
Zahtevi u vezi sa mestom
instalacije
Lokacija
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Nagib poda : Dozvoljeni nagib pod čitavom
mašinom za pranje veša je 1°.
Utičnica za napajanje : Mora biti udaljena
najviše 1 metar od mesta gde se uređaj nalazi.
••Ne opterećujte utičnicu sa više uređaja.
Dodatni prostor : Od zida, 10 cm: zadnja
strana/2 cm: desna i leva strana
••Nikada ne stavljajte i ne držite veš na uređaju.
Ti proizvodi mogu da oštete farbu ili kontrole.
••Ako nije moguće izbeći postavljanje uređaja
pored šporeta na plin ili peći za loženje,
između dva uređaja se mora umetnuti izolacija
(85 x 60 cm) prekrivena aluminijumskom
folijom sa strane gde je šporet ili peć.
••Ne instalirajte uređaj u prostorijama gde može
doći do smrzavanja. Smrznuta creva mogu da
puknu pod pritiskom. Pouzdanost elektronske
kontrolne jedinice može da se umanji na
temperaturama ispod tačke smrzavanja.
••Obezbedite da uređaju posle njegovog
instaliranja majstor može lako pristupiti u
slučaju kvara.
••Kada se uređaj instalira, podesite sva četiri
stopala nogara koristeći priloženi ključ
za transportne vijke sa navrtkom da biste
obezbedili da uređaj bude stabilan i ostavite
razmak od otprilike 5 mm između vrha uređaja
i donjeg dela radne površine
••Ako se uređaj isporučuje zimi kada su
temperature ispod tačke smrzavanja, ostavite
uređaj na sobnoj temperaturi nekoliko sati pre
njegovog korišćenja.
UPOZORENJE
••Ova oprema nije namenjena za pomorsku
upotrebu ili upotrebu u pokretnim instalacijama
kao što su kamp prikolice, vazduhoplovi itd.
UPOZORENJE
••Utikač se mora priključiti u odgovarajuću
utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena
u skladu sa svim lokalnim propisima i
uredbama.
Položaj
••Instalirajte uređaj na ravnom čvrstom podu.
••Pobrinite se da se cirkulacija vazduha oko
uređaja ne zagušuje tepisima, prostirkama itd.
••Nikada ne ispravljajte neravnine u podu
pomoću delova drveta, kartona ili sličnih
materijala ispod uređaja.
Priključivanje na strujnu mrežu
••Ne koristite produžni kabl ili dupli adapter.
••Uvek izvucite utikač uređaja iz utičnice i
isključite dovod vode nakon korišćenja.
••Povežite uređaj sa uzemljenom utičnicom u
skladu sa propisima za strujne instalacije.
••Uređaj mora biti postavljen tako da se utikaču
može lako pristupiti.
••Popravke uređaja moraju da obavljaju
kvalifikovane osobe. Popravke koje izvršavaju
osobe bez iskustva mogu dovesti do povreda
ili ozbiljnih kvarova. Obratite se lokalnom
servisnom centru.
13
SR
Otpakivanje i uklanjanje
transportnih vijaka sa
navrtkom
1
Podignite uređaj sa penaste podloge.
••Ako morate da položite uređaj da biste
uklonili kartonsku podlogu, uvek zaštitite
stranu uređaja i pažljivo ga položite na
stranu. Ne polažite uređaj na prednju ili
zadnju stranu.
••Kada uklonite karton i transportni materijal,
podignite uređaj sa penaste podloge.
Uverite se da je potpora bubnja uklonjena
sa podloge i da nije zaglavljena na dnu
uređaja.
3
Postavite čepove za rupe.
••Pronađite čepove za rupe koji su uključeni
u pakovanje sa dodatnom opremom ili su
prikačeni pozadi.
Čep
NAPOMENA
Potpora bubnja
(opciono)
2
14
Kartonska
podloga
Uklonite sklopove vijaka sa navrtkom.
••Krećući od dva donja transportna vijka sa
navrtkom, koristite ključ (koji se isporučuje)
da biste potpuno otpustili sve transportne
vijke sa navrtkom okretanjem u smeru
suprotnom kretanju kazaljki na satu.
Uklonite sklopove vijaka sa navrtkom
laganim mrdanjem tokom izvlačenja.
••Sačuvajte sklopove vijaka sa navrtkom za
buduću upotrebu. Da biste sprečili oštećenja
unutrašnjih komponenti, NE transportujte
mašinu za pranje veša bez ponovnog
postavljanja transportnih vijaka sa navrtkom.
••Ako ne uklonite transportne vijke s navrtkom i
matice, može doći do jakih vibracija i buke, što
može da uzrokuje trajna oštećenja mašine za
pranje veša. Kabl je pričvršćen za zadnji deo
mašine za pranje veša pomoću transportnog
vijka s navrtkom da mašina ne bi mogla da radi
dok su transportni vijci s navrtkom na svom
mestu.
SR
Korišćenje podmetača protiv
proklizavanja (opciono)
Drveni podovi (podovi
podržani zidovima)
Uređaj može da se pomera zbog prekomernog
vibriranja ukoliko ga instalirate na klizavoj
površini. Neispravno nivelisanje može dovesti
do kvara zbog buke i vibracija. Ako se to desi,
postavite podmetače protiv proklizavanja ispod
stopala nogara za nivelisanje i podesite nivo.
••Drveni podovi su posebno podložni vibriranju.
••Da biste sprečili vibracije, preporučujemo da
stavite gumene kapice od najmanje 15 mm
debljine na svako stopalo nogare uređaja,
pričvršćene za najmanje dve podne grede
pomoću vijaka.
1
Očistite pod da biste prilepili podmetače
protiv proklizavanja.
••Koristite suvu krpu da biste uklonili i očistili
strane objekte i vlagu. Ako ostane vlage,
podmetači protiv proklizavanja mogu da se
iskliznu.
2
Podesite nivo nakon postavljanja uređaja u
prostor za instalaciju.
3
Postavite lepljivu stranu podmetača protiv
proklizavanja na pod.
••Najefikasnije je instalirati podmetače protiv
proklizavanja ispod prednjih nogara. Ako je
teško postaviti podmetače ispod prednjih
nogara, postavite ih ispod zadnjih.
Ova strana
ide gore
Lepljiva strana
4
Gumena kapica
••Ako je moguće, uređaj instalirajte u ugao
prostorijegde je pod stabilniji.
••Navucite gumene kapice da biste smanjili
vibriranje.
NAPOMENA
••Pravilno postavljanje i nivelisanje mašine za
pranje veša će obezbediti dug, neprekidan i
pouzdan rad.
••Mašina za pranje veša mora biti 100%
horizontalna i mora čvrsto da stoji na svom
mestu.
••Ne sme da se „klacka“ na uglovima pod
opterećenjem.
••Površina za instalaciju mora biti čista, bez
voska za podove ili drugih premaza.
••Ne dozvolite da se stopala nogara mašine za
pranje veša pokvase. Ako se to desi, može
doći do vibracija ili buke.
••Gumene kapice (br. p. 4620ER4002B) možete
da nađete u LG servisnom centru.
Proverite da li je uređaj iznivelisan.
••Lagano gurnite ili zaljuljajte gornje ivice
uređaja da biste potvrdili da se uređaj
ne ljulja. Ako se uređaj ljulja, ponovo ga
iznivelišite.
NAPOMENA
••Podmetače protiv proklizavanja možete da
nabavite u LG servisnom centru.
15
SR
Nivelisanje uređaja
Ako pod nije ravan, okrenite podesiva stopala
nogara po potrebi (ne postavljajte delove drveta
itd. ispod stopala nogara). Proverite da li su
sva četiri stopala nogara stabilna i oslonjena na
pod, a zatim proverite da li je uređaj savršeno
iznivelisan (koristite libelu).
••Kada je uređaj iznivelisan, stegnite navrtke
prema osnovi uređaja. Sve navrtke moraju biti
stegnute.
Podizanje
Spuštanje
Navrtka
Čvrsto zategnite sve 4
navrtke
Dijagonalna provera
••Kada dijagonalno gurate ivice gornje ploče
uređaja, uređaj uopšte ne bi trebalo da se
pomera gore-dole (proverite oba pravca). Ako
se uređaj ljulja kada dijagonalno gurate gornju
ploču mašine, ponovo podesite stopala nogara.
Povezivanje creva za dovod
vode
••Pritisak vode mora biti između 0,1 MPa i 1,0
MPa (1,0−10,0 kgf/cm2).
••Nemojte da izližete ili neravno pritegnete
spoj tokom povezivanja dovodnog creva sa
ventilom.
••Ako je pritisak vode veći od 1,0 MPa, trebalo bi
instalirati uređaj za dekompresiju.
••Povremeno proveravajte stanje creva i
menjajte ga po potrebi.
Provera gumene zaptivke na
dovodnom crevu za vodu
Dovodna creva su opremljena dvema gumenim
zaptivkama. Koriste se za sprečavanje curenja
vode. Proverite da li je spoj sa slavinama
dovoljno čvrst.
Priključak creva
Gumena zaptivka
NAPOMENA
••Drveni ili podovi koje podržavaju zidovi
mogu doprineti prekomernom vibriranju ili
neravnoteži.
••Ako se mašina za pranje veša instalira na
uzdignutoj platformi, mora se dobro pričvrstiti
da bi se uklonila opasnost od pada.
16
Priključak creva
Gumena zaptivka
SR
Povezivanje creva sa slavinom za
vodu
3
Gurnite adapter na kraj slavine tako da
gumena zaptivka napravi spoj koji ne
propušta vodu. Stegnite četiri vijka za
fiksiranje.
4
Gurnite dovodno crevo vertikalno nagore,
tako da gumena zaptivka u crevu može u
potpunosti da bude prislonjena uz slavinu, a
zatim ga pričvrstite uvrtanjem nadesno.
Povezivanje creva za navrtanje na
slavinu sa navojem
Navrnite priključak creva na slavinu za dovod
vode.
Ploča
Dovodno
crevo
Povezivanje creva za navrtanje na
slavinu bez navoja
1
Otpustite četiri vijka za fiksiranje.
Gornji
priključak
Gumena
zaptivka
Povezivanje creva za nameštanje jednim
dodirom na slavinu bez navoja
1
Vijak za fiksiranje
2
Odvrnite prstenastu ploču adaptera i otpustite
četiri vijka za fiksiranje.
Uklonite vodič-ploču ako je slavina prevelika
da se uklopi u adapter.
Prstenasta
ploča
Vodič-ploča
2
Uklonite vodič-ploču ako je slavina prevelika
da se uklopi u adapter.
Vodič-ploča
17
SR
3
Povezivanje creva sa uređajem
Gurnite adapter na kraj slavine tako da
gumena zaptivka napravi spoj koji ne
propušta vodu. Zategnite četiri vijka za
fiksiranje i prstenastu ploču adaptera.
Povežite crevo za toplu vodu sa dovodom
za toplu vodu sa zadnje strane mašine za
pranje veša. Povežite crevo za hladnu vodu
sa dovodom za hladnu vodu sa zadnje strane
mašine za pranje veša.
Dovodno crevo
za hladnu vodu
4
Povucite kopču priključka nadole, gurnite
dovodno crevo na adapter i otpustite
kopču priključka. Proverite da li se adapter
zaključao na svom mestu.
Kopča
Dovodno crevo
za toplu vodu
NAPOMENA
••Kada dovršite povezivanje, ako voda curi
iz creva, ponovite iste korake. Koristite
najstandardniji tip slavine za dovod vode.
U slučaju da je slavina u obliku kvadrata ili
prevelika, uklonite vodič-ploču pre umetanja
slavine u adapter.
Korišćenje horizontalne slavine
Horizontalna slavina
NAPOMENA
••Pre nego što povežete dovodno crevo sa
slavinom za vodu, uključite slavinu za vodu da
biste isprali strane materije (prašinu, pesak,
opiljke itd.) iz creva za vodu. Pustite da voda
iscuri u kofu i proverite temperaturu vode.
Produžna slavina
Kvadratna slavina
18
SR
Instalacija odvodnog creva
••Odvodno crevo ne treba da se stavi na više od
100 cm iznad poda. Voda iz uređaja se možda
neće izbacivati ili će se izbacivati sporo.
••Pravilno pričvršćivanje odvodnog creva
zaštitiće pod od oštećenja zbog curenja vode.
••Ako je odvodno crevo predugačko, ne koristite
silu da biste ga ugurali u uređaj. To će izazvati
veću buku.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Kada odvodno crevo instalirate u sudoperi,
dobro ga pričvrstite pomoću žice.
••Pravilno pričvršćivanje odvodnog creva
zaštitiće pod od oštećenja zbog curenja vode.
Lavabo za veš
Držač za crevo
max. 100 cm
Vezica
max. 100 cm
19
RAD
Korišćenje mašine za pranje
veša
SR
4
Izaberite željeni ciklus pranja.
••Pritiskajte dugme ciklusa ili okrećite dugme
za izbor ciklusa dok ne izaberete željeni
ciklus.
Razvrstajte veš i napunite mašinu.
••Razvrstajte veš po tipu tkanine, nivou
zaprljanosti, boji i količini veša po potrebi.
Otvorite vrata i napunite mašinu za pranje
veša.
5
Pokrenite ciklus.
••Pritisnite dugme Početak/pauza da biste
pokrenuli ciklus. Mašina za pranje veša
će izvršiti kratko okretanje bez vode kako
bi izmerila težinu veša u mašini. Ako se
dugme Početak/pauza ne pritisne u roku
od 15 minuta, mašina za pranje veša će se
isključiti i sva podešavanja će se izgubiti.
Dodajte proizvode za čišćenje i/ili deterdžent
i omekšivač.
••Dodajte odgovarajuću dozu deterdženta u
dozirnu posudu za deterdžent. Ako želite,
dodajte izbeljivač ili omekšivač za veš u
odgovarajuće oblasti dozirne posude.
6
Kraj ciklusa.
••Kada se ciklus završi, čućete melodiju.
Odmah uklonite veš iz mašine da bi on
bio manje izgužvan. Kada vadite veš,
pogledajte oko zaptivke vrata da u njoj nisu
ostale sitnije stvari.
Pre prvog pranja, izaberite program pranja i
uključite mašinu za pranje veša da obavi pranje
bez odeće. Tako ćete ukloniti ostatke i vodu iz
bubnja koji su možda dospeli tu tokom procesa
proizvodnje.
1
2
NAPOMENA
3
20
Uključite mašinu za pranje veša.
••Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili
mašinu za pranje veša.
••Ovo dugme ne može da se prepozna kada su
vrata otvorena. Pritisnite ga ponovo nakon što
zatvorite vrata.
SR
Razvrstavanje veša
1
3
Potražite etiketu o održavanju na odeći.
••Ona će vam reći više o sadržaju tkanina u
odevnom predmetu i kako bi trebalo da se
pere.
••Simboli na etiketama o održavanju.
Temperatura pranja
Normalno pranje u mašini
Trajni otisak
Provere pre punjenja.
••Kombinujte velike i male stvari u mašini.
Prvo stavite veće stvari.
••Velike stvari ne treba da čine više od
polovine ukupnog punjenja mašine. Ne
perite pojedinačne stvari. To može izazvati
neuravnoteženo punjenje. Dodajte jednu ili
dve slične stvari.
••Proverite sve džepove da biste potvrdili
da su prazni. Predmeti kao što su ekseri,
šnale, šibice, olovke, novčići i ključevi mogu
da oštete i mašinu za pranje veša i odeću.
Delicate (Osetljiva odeća)
Ručno pranje
Ne prati
2
Razvrstavanje veša.
••Da biste dobili najbolje rezultate, razvrstajte
odeću u grupe koje se mogu prati pomoću
istog ciklusa pranja.
••Različite tkanine treba prati na različitim
temperaturama i brzinama centrifuge.
••Uvek razdvojte taman veš od svetlijeg i
belog. Perite ih zasebno jer može doći do
prenosa farbe i ućebanih grudvica, što
može izazvati da beli i svetliji veš promeni
boju. Ako je moguće, ne perite jako
zaprljane stvari sa onima koje su pomalo
zaprljane.
−−Zaprljanost (jako, normalno, slabo):
Razdvajajte odeću prema stepenu
zaprljanosti.
−−Boja (belo, svetlo, tamno):
Razdvajajte belu tkaninu od obojene
tkanine.
−−Ućebane grudvice (stvari koje ih stvaraju,
stvari koje ih kupe):
Perite veš koji stvara grudvice zasebno od
veša koji ih kupi.
••Zakopčajte rajsferšluse, dugmad i kopče da
biste obezbedili da se ne zakače za drugu
odeću.
••Pre pranja tretirajte prljavštinu i fleke
utrljavanjem male količine deterdženta
rastvorenog u vodi na fleke kao pomoć pri
uklanjanju prljavštine.
OPREZ
••Proverite unutar bubnja i uklonite sve stvari iz
prošlog pranja.
21
SR
Dodavanje proizvoda za
čišćenje
Doziranje deterdženta
••Deterdžent treba da se koristi prema
uputstvima proizvođača deterdženta i bira
prema tipu, boji i zaprljanosti tkanine i
temperaturi pranja.
••Ako se stavi previše deterdženta, može da se
pojavi previše pene, a to će uzrokovati loše
pranje ili izazvati preopterećenje za motor.
••Ako želite da koristite tečni deterdžent,
pratite uputstva koja je obezbedio proizvođač
deterdženta.
••Tečni deterdžent možete da sipate direktno u
glavnu dozirnu posudu ako odmah pokrećete
ciklus.
••Ne koristite tečni deterdžent ako koristite opciju
Vreme odlaganja ili ako ste izabrali opciju
Pretpranje jer tečnost može da se stvrdne.
••Ako bude previše pene, smanjite količinu
deterdženta.
••Možda bude potrebno da se korišćenje
deterdženta prilagodi temperaturi vode, tvrdoći
vode, količini i zaprljanosti veša u mašini. Za
najbolje rezultate izbegavajte stvaranje previše
pene.
••Pogledajte etiketu na odeći pre izbora
deterdženta i temperature vode.
••Kada koristite mašinu za pranje veša, koristite
samo deterdžent namenjen za određeni tip
veša:
−−standardne deterdžente u prahu za sve
tipove tkanina
−−deterdžente u prahu za osetljivu tkaninu
−−tečne deterdžente za sve tipove tkanina ili
deterdžente namenjene samo za vunu
••Za bolje performanse pranja i izbeljivanja
koristite deterdžent sa standardnim
izbeljivačem u prahu.
••Deterdžent se iz dozirne posude uzima
ispiranjem na početku ciklusa.
22
NAPOMENA
••Ne dozvolite da se deterdžent stvrdne. Ako
se to desi, može doći do zagušenja, loših
performansi ispiranja ili neprijatnih mirisa.
••Kompletno punjenje: prema preporukama
proizvođača.
••Delimično punjenje: 3/4 normalne količine.
••Minimalno punjenje: 1/2 kompletnog punjenja.
Dodavanje deterdženta i
omekšivača za veš
Dodavanje deterdženta
••Samo glavno pranje →
••Pretpranje+Glavno pranje →
NAPOMENA
••Previše deterdženta, izbeljivača ili omekšivača
za veš može dovesti do prelivanja.
••Obavezno koristite odgovarajuću količinu
deterdženta.
Dodavanje omekšivača za veš
••Ne sipajte omekšivač preko linije za
maksimalno punjenje. Previše omekšivača
za veš može uzrokovati prerano korišćenje
omekšivača, što može da zaprlja odeću.
Polako zatvarajte dozirnu posudu.
SR
••Ne ostavljajte omekšivač za veš u dozirnoj
posudi više od 2 dana (omekšivač može da se
stvrdne).
••Omekšivač za veš se automatski dodajte
tokom poslednjeg ciklusa ispiranja.
••Ne otvarajte dozirnu posudu kada se doprema
voda.
••Ne smete da koristite rastvarače (benzen itd.).
Korišćenje tableta
1
Otvorite vrata i stavite tablete u bubanj.
2
Stavite veš u bubanj i zatvorite vrata.
NAPOMENA
••Ne sipajte omekšivač za veš direktno na veš.
Dodavanje omekšivača za vodu
Omekšivač vode, kao što je sredstvo protiv
kamenca, može da se koristi za smanjenje
korišćenja deterdženta u oblastima sa visokim
nivoom tvrdoće vode. Stavite onu količinu
koja je navedena na pakovanju. Prvo dodajte
deterdžent, a zatim omekšivač za vodu.
••Koristite količinu deterdženta potrebnu za
meku vodu.
23
SR
Kontrolna tabla
1
3
B
A
C
4
1
2
3
24
6
2
5
Dugme Napajanje
••Pritisnite dugme Napajanje da biste
uključili mašinu za pranje veša.
Dugme Početak/pauza
••Dugme Početak/pauza se koristi za
pokretanje ciklusa pranja ili za njegovo
pauziranje.
••Ako je potrebno privremeno zaustaviti
ciklus pranja, pritisnite dugme Početak/
pauza.
Ekran
••Ekran pokazuje podešavanja, procenjeno
preostalo vreme, opcije i statusne poruke.
Kada je proizvod uključen, na ekranu se
prikazuju podrazumevana podešavanja.
••Procenjena potrošnja energije( ) i vode(
) prikazana je pre pranja, dok se stvarna
potrošnja prikazuje nakon pranja.
•• : Ekran prikazuje procenjeno preostalo
vreme. Tokom automatskog izračunavanja
količine punjenja prikazuje se treperenje
ili Procena težine.
•• : Temperatura vode se prikazuje ako se
pritisne dugme Temp.
•• : Nivo brzine centrifuge prikazuje se
ako se pritisne dugme Spin.
4
Dugme za program
••Programi su dostupni prema tipu veša.
••Lampica će se upaliti kao oznaka za
izabrani program.
5
Opcije
••One vam omogućavaju da izaberete
dodatni program i svetleće ako se izaberu.
••Koristite ovu dugmad da biste izabrali
željene opcije programa za izabrani ciklus.
6
Wash+Dry( ) (Pranje+sušenje( ))
••( ) označava kapacitet sušenja, koji se
razlikuje u zavisnosti od modela.
SR
Tabela programa
Program pranja
Program
Opis
Obezbeđuje bolje
performanse kombinujući
različita kretanja bubnja.
Pruža optimizovan učinak
Cotton+
pranja za velike količine
(Pamuk+)
veša uz manju potrošnju
energije.
Pogodan za košulje
Easy Care (Lako
kojima nije potrebno
za održavanje)
peglanje posle pranja.
Cotton (Pamuk)
Tip tkanine
Odeća otpornih
boja (košulje,
spavaćice,
pidžame itd.)
i standardno
zaprljan pamuk
(donji veš).
Poliamid, akril,
poliester.
Različite vrste
tkanina osim
posebnih tkanina
Mixed Fabric
Omogućava istovremeno (svila/osetljivo,
(Mešana tkanina) pranje različitih tkanina.
sportska odeća,
tamna odeća,
vuna, jorgani/
zavese).
Pamuk, donji veš,
Allergy Care
Pomaže da se uklone
navlake za jastuke,
(Briga o
alergeni kao što su grinje,
čaršavi, odeća za
alergijama)
polen i dlake od mačaka.
bebe
Omogućava pranje
Samo za vunenu
vunenih tkanina.
odeću od čiste
(Koristite deterdžent
Wool (Vuna)
nove vune
za vunenu odeću
namenjene za
namenjenu za mašinsko
mašinsko pranje.
pranje.)
Pomaže pri uklanjanju
Košulje sa
nabora pomoću pare
Steam Refresh
mešavinom
u roku od 20 minuta.
(Освежавање
pamuka,
(Odeća može biti vlažna.
паром)
mešavinom
Možete da je okačite da
poliestera, bluze
se suši 10–30 minuta).
Odgovarajuća
temp.
40 °C
(hladno do 95
°C)
60 °C
(hladno do 60
°C)
40 °C
(hladno do 60
°C)
40 °C
(hladno do 40
°C)
Maksimalno
punjenje
Nominalna
5 kg
4,5 kg
60 °C
(od 60 °C do
95 °C)
30 °C
(hladno do 40
°C)
3 kg
Bez izbora
3 stvari
25
SR
Program
Opis
Tip tkanine
Odgovarajuća
temp.
Maksimalno
punjenje
Pogodan za
Coolmax, goresportsku odeću,
30 °C
tex, flis i sympatex
kao što je odeća
(hladno do 40 °C)
tkanine
za trčanje.
3 kg
Obezbeđuje kratko
vreme pranja za
Slabo zaprljan
20 °C
Quick 30 (Brzi
manje količine i
obojeni veš.
(hladno do 40 °C)
program 30 min)
slabo zaprljanu
odeću.
Za osetljiv veš koji
može da se pere
u veš-mašini ili
na ruke, kao što
Vuna, odeća za
Gentle Care
je periva vuna,
ručno pranje,
20 °C
(Осетљива
1,5 kg
donji veš, haljine, osetljivi veš koji se (hladno do 30 °C)
одећа)
itd. (Koristite
lako oštećuje.
deterdžent za
mašinsko pranje
vune).
Ovaj ciklus pruža
Mala količina veša
Wash+Dry
neprekidan proces
40 °C
koji može da se
8 kg
(Pranje+sušenje) pranja i sušenja u
(hladno do 95 °C)
suši.
istom ciklusu.
Download Cycle
Za programe koji se mogu preuzeti. Ako niste preuzeli nijedan program,
(Preuzimanje
podrazumevani je Ispiranje+Centrifuga.
ciklusa)
Outdoor
(Otvoreni
prostor)
••Temperatura vode: Izaberite odgovarajuću temperaturu vode za izabrani program pranja. Uvek
pratite oznake na etiketi o održavanju proizvođača odevnog predmeta ili uputstva tokom pranja.
NAPOMENA
••Preporučuje se neutralan deterdžent.
26
SR
Program sušenja
Program
Normalno (
Peglanje (
Niska temp. (
Opis
Za pamuk. Izaberite
ovaj program da biste
smanjili trajanje ciklusa
i upotrebu energije
tokom ciklusa sušenja.
)
Za lako peglanje,
završite pranje tako da
veš bude vlažan.
)
Suši na nižoj
temperaturi da bi se
odeća manje oštetila.
)
Vreme 30 min. (
)
Vreme 60 min. (
)
Vreme 120 min. (
)
Tip tkanine
Maksimalno punjenje
Pamučne ili lanene
tkanine kao što su
pamučni peškiri, majice
i lanena odeća.
Nominalna
Pamučne ili lanene
tkanine, spremne
za peglanje na kraju
programa.
Tekstili za jednostavno
održavanje, sintetika
pogodna za program
Lako održavanje, odeća
koja se pere pomoću
programa Mešovita
odeća
Vreme sušenja možete
da promenite prema
Pamuk, peškiri
maksimalnom punjenju.
Nominalna
3,5 kg
0,5 kg
1 kg
3 kg
••Podesite program na „Pranje: Cotton+ (Pamuk+), 60 °C, 1600 o/min.”, „Dry (Sušenje): Normalno i
Soil (Zaprljanost): Velika” da biste testirali u skladu sa standardom EN 50229.
NAPOMENA
••Izaberite najveću brzinu centrifuge koja se može izabrati za program pranja da biste osigurali dobre
rezultate sušenja.
••Ako količina veša za pranje i sušenje u jednom programu neće premašiti maksimalnu dozvoljenu
težinu za program sušenja, preporučuje se pranje i sušenje u jednoj neprekidnoj sekvenci.
27
SR
Dodatne opcije
Program
Cotton
(Pamuk)
Cotton+
(Pamuk+)
Easy Care
(Lako za
održavanje)
Mixed Fabric
(Mešana
tkanina)
Allergy Care
(Briga o
alergijama)
Wool (Vuna)
Steam
Refresh
(Освежавање
паром)
Outdoor
(Otvoreni
prostor)
Quick
30 (Brzi
program 30
min)
Gentle Care
(Осетљива
одећа)
Wash+Dry
(Pranje+sušenje)
Delay
Omekšavanje
End
Rinse+
Dry
EcoHybrid
parom
(Odložen (Ispiranje+)
(Sušenje)
kraj)
Pre Wash
(Pretpranje)
Pranje
parom
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●*
●
●
* : Ova opcija se automatski uključuje u ciklusu i ne može da se obriše.
28
●
●*
SR
Radni podaci
Program
Cotton (Pamuk)
Cotton+ (Pamuk+)
Easy Care (Lako za održavanje)
Mixed Fabric (Mešana tkanina)
Allergy Care (Briga o alergijama)
Wool (Vuna)
Steam Refresh (Освежавање паром)
Outdoor (Otvoreni prostor)
Quick 30 (Brzi program 30 min)
Gentle Care (Осетљива одећа)
Wash+Dry (Pranje+sušenje)
Maksimalni broj obrtaja u minuti
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
SR
Opcije programa
Steam (Пара) (opciono)
Delay End (Odložen kraj)
Pranje parom donosi poboljšane performanse
pranja uz nisku potrošnju energije. Omekšavanje
parom raspršuje paru nakon ciklusa centrifuge
da bi se smanjili nabori i da bi veš bio mekan.
Možete da postavite vremensko odlaganje
tako da se mašina za pranje veša automatski
pokrene i završi nakon navedenog intervala.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Izaberite program pranja.
3
Pritisnite dugme Delay End i podesite
procenjeno potrebno vreme završetka.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Za opciju Pranje parom izaberite neki od
programa sa parom. Za opciju Omekšavanje
parom izaberite programe Pamuk ili Pamuk+,
Mešane tkanine, Lako održavanje.
3
Sledeći program se bira u zavisnosti od toga
koliko puta pritisnete dugme Steam.
••Jednom: Pranje parom
••Dvaput: Omekšavanje parom
••Triput: Pranje parom i Omekšavanje parom
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
NAPOMENA
••Vreme odlaganja je vreme do kraja programa,
ne početka. Stvarno vreme rada može da se
razlikuje zbog temperature vode, količine veša
za pranje i drugih faktora.
••Da biste otkazali funkciju Vreme odlaganja,
potrebno je da pritisnete dugme Napajanje.
••Izbegavajte korišćenje tečnog deterdženta za
ovu opciju.
EcoHybrid
Користи се за ваздух кондензације суво без
потрошње воде користи за кондензацију.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Одаберите програм сушења.
3
Pritisnite dugme EcoHybrid.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
NAPOMENA
••Доступно са Normalno или Peglanje
програм.
30
Steam Wash (Omekšavanje parom) (
)
••Za odeću koja je jako prljava, donji veš ili
odeću za bebe.
••Dostupno sa programima Pamuk, Pamuk+,
Mešane tkanine, Lako održavanje, Program
za osetljive na alergije, Osvežavanje parom,
Pranje+sušenje.
••Ne koristite Pranje parom za odeću koja lako
gubi boju i osetljive tkanine kao što su vuna,
svila.
Steam Softener (Omekšavanje parom)
(
)
••Služi da bi tkanina postala mekša i paperjasta
nakon sušenja vazduhom.
••Dostupno sa programima Pamuk, Pamuk+,
Mešane tkanine, Lako održavanje.
••Ne koristite Omekšavanje parom za odeću koja
lako gubi boju i osetljive tkanine kao što su
vuna, svila.
••U zavisnosti od vrste tkanine, performanse
omekšavanja mogu da se razlikuju.
SR
Add Item (Dodajte odevni
predmet)
Remote Start (Daljinsko
pokretanje)
Veš se može dodavati ili vaditi nakon što se
program pranja pokrene.
Koristite pametni telefon da biste daljinski
upravljali vašim uređajem. Možete da pratite i
napredak ciklusa i tako ćete tačno znati koliko
vremena je preostalo do kraja ciklusa.
1
Pritisnite dugme Add Item kada se uključi
LED lampica.
2
Otvorite vrata nakon što se brava vrata
otpusti.
3
Dodajte ili izvadite veš.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza ponovo
da biste nastavili ciklus. Ciklus se nastavlja
automatski.
NAPOMENA
••Prvo morate da se povežete sa mrežnim
prolazom i da registrujete svoju mašinu da
biste koristili funkciju Daljinskog pokretanja.
(Pogledajte odeljak „INTELIGENTNE
FUNKCIJE”)
Kako koristiti Daljinsko pokretanje:
NAPOMENA
••Iz bezbednosnih razloga vrata ostaju
zaključana kada su nivo ili temperatura vode
visoki. Tokom ovog vremena nije moguće
dodavati veš.
••Ako je temperatura vode u bubnju visoka,
sačekajte da se ohladi.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Stavite veš u bubanj.
3
Pritisnite dugme Remote Start i držite ga 3
sekunde da biste aktivirali funkciju Daljinsko
pokretanje.
4
Pokrenite ciklus iz aplikacije LG SmartThinQ
na svom pametnom telefonu.
OPREZ
••Kada dodajete veš, vodite računa da ga
ubacite u bubanj do kraja. Ako se veš zaglavi u
otvor brave na vratima, guma se može oštetiti
što dovodi do curenja vode i kvara.
••Otvaranje vrata na silu može da dovede do
oštećenja ili uništavanja delova, kao i do
bezbednosnih problema.
••Ako otvorite vrata dok još uvek ima dosta
sapunice i vode u bubnju, sapunica ili voda
mogu da isteknu i izazovu opekotine ili vlažan
pod.
NAPOMENA
••Ako ne pokrenete svoju mašinu, ona
će sačekati pokretanje ciklusa sve dok
ne isključite mašinu preko aplikacije ili
onemogućite funkciju Daljinskog pokretanja.
••Ako je Daljinsko pokretanje uključeno, vrata se
automatski zaključavaju.
Kako onemogućiti Daljinsko pokretanje:
Kad je Daljinsko pokretanje aktivirano, pritisnite
dugme Remote Start i držite ga 3 sekunde.
NAPOMENA
••Ako se vrata otvore, funkcija Daljinskog
pokretanja se onemogućava.
31
SR
Pre Wash (Pretpranje) (
)
Ako je veš veoma prljav, preporučuje se
Program Pretpranje.
Rinse+ (Ispiranje+) (
)
Dodaje jedno ispiranje.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Izaberite program pranja.
2
Izaberite program pranja.
3
Pritisnite i držite dugme Pre Wash 3
sekunde.
3
Pritisnite dugme Rinse+ i držite ga 3
sekunde.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
Soil (Zaprljanost)
Spin (Centrifuga)
1
Pritisnite dugme Napajanje.
••Nivo brzine centrifuge može da se izabere
uzastopnim pritiskanjem dugmeta Spin.
••Spin Only (Samo centrifuga)
2
Izaberite program pranja.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
3
Pritisnite dugme Soil.
2
Pritisnite dugme Spin da biste izabrali broj
obrtaja u minuti.
4
Pritisnite dugme Početak/pauza.
3
Pritisnite dugme Početak/pauza.
Temp. (Temperatura)
Dugme Temperatura bira kombinaciju
temperatura pranja i ispiranja za izabrani
program. Pritiskajte ovo dugme dok željeno
podešavanje ne zasvetli. Sva ispiranja koriste
vodu iz slavine za hladnu vodu.
••Izaberite temperaturu vode pogodnu za tip
veša koji perete. Za najbolje rezultate pratite
oznake na etiketama o održavanju tkanine.
32
NAPOMENA
••Kada izaberete opciju No Spin (0), i dalje će
biti kratkog okretanja radi brzog ceđenja.
SR
Child Lock (Zaključavanje zbog
dece) ( )
Beep On / Off (Uključen/isključen
zvučni signal)
Koristite ovu opciju da biste onemogućili
kontrole. Ova funkcija može da spreči decu da
menjaju cikluse ili rukuju uređajem.
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Pritisnite dugme Početak/pauza.
3
Istovremeno pritisnite dugmad Soil i Temp.
i zadržite ih 3 sekunde da biste podesili
funkciju Uključen/isključen zvučni signal.
Zaključavanje kontrolne table
1
Pritisnite dugme Child Lock i zadržite ga tri
sekunde.
2
Čućete zvučni signal i na ekranu će se
pojaviti .
Kada se aktivira blokada za decu, zaključana
su sva dugmad osim dugmeta Napajanje.
NAPOMENA
••Kada se funkcija „Uključen/isključen zvučni
signal“ podesi, podešavanje se pamti čak i
posle isključivanja napajanja.
••Ako želite da isključite zvučni signal, samo
ponovite ovaj proces.
NAPOMENA
••Isključivanje napajanja neće resetovati
funkciju zaključavanja zbog dece. Morate da
deaktivirate zaključavanje zbog dece da biste
mogli da pristupite drugim funkcijama.
Wi-Fi ( )
Uspostavlja vezu sa Wi-Fi mrežom. Kada je
uspostavljena veza sa Wi-Fi mrežom, ikonica
Wi-Fi mreže svetli na upravljačkoj ploči.
Otključavanje kontrolne table
Pritisnite dugme Child Lock i zadržite ga tri
sekunde.
••Čućete zvučni signal i na ekranu će se ponovo
prikazati preostalo vreme za trenutni program.
33
SR
Dry (Sušenje) (
)
Koristite automatske programe za sušenje
većine veša. Elektronski senzori mere
temperaturu izduvnog vazduha kako bi povećali
ili smanjili temperaturu sušenja zbog bržeg
reagovanja i bolje kontrole temperature.
••Nemojte zatvarati slavinu sa hladnom vodom,
treba biti dostupna u toku cikusa sušenja
••Automatski proces od pranja do sušenja ove
mašine za pranje veša može jednostavno da
se izabere.
••Za najujednačenije sušenje, proverite da li su
svi odevni predmeti u vešu slični po materijalu
i debljini.
••Nemojte da prepunite mašinu za pranje veša
stavljanjem previše stvari u bubanj. Veš mora
da ima prostora za slobodno prevrtanje.
••Ako otvorite vrata i izvadite veš pre nego što
veš-mašina završi ciklus, pritisnite dugme
Početak/pauza.
••Ako pritiskate dugme Dry, možete da
izaberete: Normalno-Peglanje-Niska temp.Vreme (30-60-120).
••Po završetku sušenja, prikazuje se ' '. ' '
što znači smanjenje gužvanja. Ciklus sušenja
je već završen. Pritisnite bilo koje dugme i
izvadite odeću. Ako ne pritisnete dugme Start/
Pauza program će se završiti nakon otprilike
4 sata.
NAPOMENA
••Kada isključite mašinu za pranje veša tokom
ciklusa sušenja, motor ventilatora može raditi
60 sekundi da bi se sačuvao. Onda će mašina
za pranje veša prikazati „ ” na tabli. „ ”
označava ventilator za hlađenje.
••Budite pažljivi prilikom uklanjanja odeće iz
mašine za pranje veša, jer odeća ili mašina za
pranje veša mogu biti vrući.
34
Vunene stvari
••Ne sušite vunene stvari prevrtanjem. Razvucite
ih na prvobitni oblik i sušite ih na ravnoj
površini.
Utkani i pleteni materijali
••Neki utkani i pleteni materijali mogu da se
skupe, manje ili više, u zavisnosti od njihovog
kvaliteta.
••Uvek razvucite takve materijale odmah nakon
sušenja.
Trajni otisak i sintetika
••Nemojte da prepunite mašinu za pranje veša.
••Izvadite odeću sa trajnim otiskom čim se
mašina za pranje veša zaustavi da biste
smanjili gužvanje.
Odeća za bebe i spavaćice
••Uvek pogledajte uputstva proizvođača.
Guma i plastika
••Ne sušite stvari koje su napravljene od gume ili
plastike ili sadrže gumu ili plastiku, kao što su:
−−kecelje, portikle, navlake za stolice
−−zavese i stolnjaci
−−prostirke za kupatilo
Fiberglas
••Ne sušite stvari koje sadrže fiberglas u mašini
za pranje veša. Čestice stakla koje ostanu u
mašini za pranje veša mogu se nakupiti na
odeći sledeći put kada budete koristili mašinu
za pranje veša i izazvati iritaciju kože.
SR
Vodič za vreme sušenja
••Program sušenja može da traje do 7 sati.
••Ova vremena sušenja obezbeđena su kao
vodič i pomoć pri podešavanju mašine za
pranje veša za ručno sušenje.
••Ako temperatura sistema za sušenje nije
dovoljna za dovršavanje sušenja, vreme
sušenja se automatski menja i obaveštenje se
prikazuje u iskačućem prozoru.
NAPOMENA
••Procenjeno vreme sušenja razlikuje se od
stvarnog vremena sušenja tokom automatskog
programa. Tip tkanine, količina veša i izabrano
sušenje utiču na vreme sušenja.
••Ako izaberete samo sušenje, okretanje
se automatski pokreće radi energetske
efikasnosti.
35
PAMETNE FUNKCIJE
Upotreba aplikacije Smart
ThinQ
SR
NAPOMENA
Ova funkcija pruža korisne informacije o
otkrivanju i rešavanju problema sa uređajem na
temelju obrasca upotrebe.
••Da biste proverili Wi-Fi vezu, vidite da li je
oznaka Wi-Fi
veze osvetljena na kontrolnoj
tabli.
••LG SmartThinQ ne snosi odgovornost za
probleme sa povezivanjem na mrežu niti za
bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane
povezivanjem na mrežu.
••Ovaj uređaj podržava isključivo Wi-Fi mreže od
2,4 GHz.
••Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na
WEP možda nećete moći da podesite mrežu.
Molimo da promenite na druge sigurnosne
protokole (preporučuje se WPA2) i ponovo
registrujte proizvod.
••Za SSID rutera (naziv bežičnog rutera koji se
pojavljuje kada tražite Wi-Fi mrežu) molimo
vas da koristite samo latinična slova i brojeve.
Drugi znakovi možda nisu podržani.
••Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi
mrežu, možda je suviše daleko od rutera.
Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač
opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
••Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti
uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u
kojima funkcioniše kućna mreža.
••Povezivanje na mrežu možda neće
funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet
usluga.
••Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša
bežična mreža biti spora.
••Aplikacija je podložna promenama radi
unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog
obaveštenja korisnika.
••Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.
Postavke
Specifikacije modula za bežični LAN
Instalacija aplikacije Smart ThinQ
Pretražite aplikaciju LG SmartThinQ u radnji
Google Play Store & Apple App Store putem
pametnog telefona.
Funkcija Wi-Fi
••Za uređaje sa logotipom
ili
Mogućnost komunikacije sa uređajem putem
pametnog telefona primenom odgovarajućih
pametnih funkcija.
Ciklus veš-mašine (Daljinsko
pokretanje, Preuzimanje ciklusa)
Podesite ili preuzmite bilo koji željeni ciklus i
koristite daljinski upravljač.
Vodič za čišćenje bubnja
Proverite odgovarajući period čišćenja kadice na
osnovu učestalosti pranja.
Praćenje energije
Proverite potrošnju energije nedavno korišćenih
ciklusa, kao i mesečni prosek.
Pametna dijagnoza
Dostupne su razne funkcije.
Push upozorenje
Uključite Push upozorenja kako biste primali
obaveštenja o stanju uređaja. Obaveštenja se
šalju čak i ako je aplikacija LG SmartThinQ
isključena.
Model
Opseg
frekvencije
Izlazna snaga
(maks.)
LCW-003
2412–2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj
treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od
najmanje 20 cm od tela.
36
SR
Smart Diagnosis™ uz pomoć
pametnog telefona
Izjava o usklađenosti
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio
oprema u vidu mašine za pranje veša u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst
EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na
sledećoj internet adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandija
••Za uređaje sa logotipom
ili
Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna
precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar
LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je
pokvaren.
Funkcija Smart Diagnosis™ se ne može
aktivirati ako uređaj nije priključen na napajanje.
Ako uređaj ne može da se uključi, onda
rešavanje problema mora da se uradi bez
upotrebe Funkcija Smart Diagnosis™.
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL
i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje
su sadržane u ovom proizvodu, posetite http://
opensource.lge.com .
Pored izvornog koda, možete da preuzmete
i sve navedene uslove licence, odricanja od
garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža
mogućnost slanja izvornog koda na CDROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove
(koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja
i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete
zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3)
godine od datuma kupovine proizvoda.
Potrošnja energije u stanju
mirovanja
Potrošnja struje u režimu
mrežnog mirovanja
Vreme nakon kojeg funkcija
upravljanja potrošnjom
električne energije ili slična
funkcija automatski stavlja
opremu u stanje pripravnosti
i/ili isključenosti i/ili u
umreženo stanje pripravnosti
0.5 W
2.0 W
20 min.
37
SR
funkcije Smart Diagnosis™
Funkcija Smart Diagnosis™ preko
centra za podršku korisnika
Koristite tu funkciju ako vam je potrebna
precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar
LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno
ili je pokvaren. Koristite tu funkciju samo za
kontaktiranje predstavnika servisa, ne tokom
normalnog rada.
1
Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili
mašinu za pranje veša. Ne pritiskajte drugu
dugmad i ne okrećite dugme za programe.
2
Kada vam pozivni centar kaže da to uradite,
postavite mikrofon telefona blizu dugmeta
Napajanje.
x.
Ma
mm
0
1
3
Pritisnite dugme Temp. i zadržite ga 3
sekunde dok držite mikrofon telefona kod
ikonice ili dugmeta Napajanje.
4
Držite telefon mirno dok se prenos zvuka ne
završi. Vreme preostalo za prenos podataka
biće prikazano.
••Za najbolje rezultate ne pomerajte telefon
dok se zvuk prenosi.
••Ako agent iz pozivnog centra ne može da
dobije precizan snimak podataka, od vas se
može zatražiti da pokušate ponovo.
5
Kada se odbrojavanje završi i zvuk prestane
da se emituje, nastavite razgovor sa agentom
iz pozivnog centra koji će onda moći da vam
pomogne koristeći informacije prenete za
analizu.
38
NAPOMENA
••Funkcija Smart Diagnosis™ zavisi od kvaliteta
lokalnog poziva.
••Komunikacijske performanse će se poboljšati
i možete da dobijete bolju uslugu ako koristite
fiksni telefon.
••Ako prenos podataka funkcije Smart
Diagnosis™ bude loš zbog lošeg kvaliteta
poziva, možda ne dobijete najbolju uslugu
Smart Diagnosis™ funkcije.
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
••Isključite utičnicu mašine za pranje veša pre
čišćenja da biste izbegli opasnost od strujnog
udara. Ako se ne pridržavate ovog upozorenja,
može doći do ozbiljnih povreda, požara,
strujnog udara ili smrti.
••Za čišćenje mašine za pranje veša nikada ne
koristite jake hemikalije, abrazivna sredstva
za čišćenje ili rastvarače. Oni mogu da oštete
farbu.
Čišćenje mašine za pranje
veša
Održavanje posle pranja
••Kada se ciklus završi, obrišite pod i
unutrašnjost zaptivke vrata da biste uklonili
vlagu.
••Ostavite otvorena vrata da bi se unutrašnjost
bubnja osušila.
••Obrišite telo mašine za pranje veša pomoću
suve krpe da biste uklonili vlagu.
SR
Čišćenje unutrašnjosti
••Koristite peškir ili mekanu krpu da biste brisali
oblast oko otvora za vrata mašine za pranje
veša i staklo na vratima.
••Uvek uklanjajte stvari iz mašine za pranje veša
čim se ciklus završi. Ostavljanje vlažnih stvari
unutar mašine za pranje veša može da izazove
gužvanje, prenos boje i neprijatan miris.
••Jednom mesečno pokrenite program Čišćenje
bubnja (ili češće ako je potrebno) da biste
uklonili naslage deterdženta i druge ostatke.
Čišćenje filtera za dovod vode
••Isključite slavine za dovod vode ako
ćete mašinu za pranje veša ostaviti neko
vreme (npr. tokom odmora), naročito ako u
neposrednoj blizini nema slivnika (odvoda).
••Ikonica će se prikazati na kontrolnoj tabli
kada voda ne ulazi u dozirnu posudu za
deterdžent.
••Ako je voda veoma tvrda ili sadrži tragove
kamenca, filter za dovod vode može da se
zapuši. Zato je dobra ideja povremeno ga
čistiti.
1
Zavrnite slavinu za vodu i odvrnite dovodno
crevo za vodu.
2
Očistite filter pomoću četke sa tvrdim
čekinjama.
Čišćenje spoljašnjosti
Pravilno održavanje mašine za pranje veša
može da joj produži životni vek.
Vrata:
••Čistite pomoću vlažne krpe spolja i iznutra, a
zatim osušite pomoću mekane krpe.
Spoljašnjost:
••Odmah obrišite ako se nešto prospe.
••Brišite pomoću vlažne krpe.
••Ne pritiskajte površinu ili ekran koristeći oštre
predmete.
39
SR
Čišćenje filtera odvodne
pumpe
4
Nakon čišćenja okrenite filter pumpe i
umetnite odvodni zapušač.
5
Zatvorite poklopac.
••Filter odvodne pumpe skuplja niti i male
objekte koji ostanu u vešu. Redovno
proveravajte da li je filter čist da biste
obezbedili savršen rad mašine za pranje veša.
••Sačekajte da se voda ohladi pre čišćenja
odvodne pumpe, pražnjenja u hitnim
slučajevima ili otvaranja vrata u hitnim
slučajevima.
1
Otvorite poklopac i izvucite crevo.
2
Izvadite odvodni zapušač i otvorite filter
okretanjem nalevo.
2
Posuda za
prikupljanje vode iz
odvoda.
1
3
40
Uklonite svu stranu materiju iz filtera pumpe.
OPREZ
••Prvo izbacite vodu pomoću odvodnog creva, a
zatim otvorite filter pumpe da biste uklonili sve
niti ili predmete.
••Budite pažljivi prilikom izbacivanja vode, jer
ona može biti vruća.
SR
Čišćenje dozirne posude
Deterdžent i omekšivač za veš mogu da se
natalože u dozirnoj posudi. Jednom ili dvaput
mesečno uklonite posudu i umetke i proverite da
li ima naslaga.
1
2
Izvucite dozirnu posudu za deterdžent ravnim
izvlačenjem dok se ne zaustavi.
••Jako pritisnite dugme za otpuštanje i
uklonite posudu.
Uklonite umetke iz dozirne posude.
••Isperite umetke i posudu toplom vodom
da biste uklonili naslage proizvoda za veš.
Za čišćenje dozirne posude koristite samo
vodu. Osušite umetke i posudu pomoću
mekane krpe ili peškira.
3
Da biste očistili otvor za dozirnu posudu,
koristite krpu ili malu četku koja nije od
metala da biste očistili šupljinu.
••Uklonite sve ostatke iz gornjih i donjih
delova šupljine.
4
Obrišite svu vlagu iz šupljine pomoću
mekane krpe ili peškira.
5
Vratite umetke u odgovarajuće odeljke i
vratite posudu.
Tub Clean (Čišćenje bubnja)
(opciono)
Čišćenje bubnja je poseban program za čišćenje
unutrašnjosti mašine za pranje veša.
U ovom programu koristi se veći nivo vode i brža
centrifuga. Koristite ovaj program redovno.
1
Uklonite sav veš ili stvari iz mašine za pranje
veša i zatvorite vrata.
2
Otvorite dozirnu posudu i dodajte sredstvo
protiv kamenca u odeljak za glavno pranje.
••Za tablete: staviti u bubanj.
3
Polako zatvarajte dozirnu posudu.
4
Uključite napajanje, a zatim pritisnite dugme
Tub Clean i držite ga 3 sekunde. Na ekranu
će se prikazati
.
5
Pritisnite dugme Početak/pauza za početak.
6
Kada se program završi, ostavite otvorena
vrata da biste omogućili da se otvor za vrata,
fleksibilni zaptivač i staklo na vratima mašine
za pranje veša osuše.
OPREZ
••Ako ima dece u blizini, budite pažljivi i ne
ostavljajte otvorena vrata predugo.
NAPOMENA
••Nemojte da sipate deterdžent u odeljke za
deterdžent. Može da se stvori previše pene i
dođe do curenja iz mašine za pranje veša.
41
SR
Oprez zbog smrzavanja tokom
zime
••Kada zavrnete slavinu, odvojite dovodno crevo
za hladnu vodu od slavine i izbacite vodu dok
je crevo okrenuto nadole.
•
••Ako je zamrznut, proizvod ne radi kako treba.
Obavezno ga instalirajte na mesto gde se neće
zamrznuti tokom zime.
••U slučaju da se proizvod mora instalirati
napolju na tremu ili na drugom mestu gde su Dovodno crevo
spoljni uslovi, obavezno proverite sledeće.
Kako sačuvati proizvod od
smrzavanja
••Posle pranja potpuno uklonite vodu koja je
ostala unutar pumpe vađenjem zapušača
creva koji se koristi za uklanjanje ostataka
vode. Kada se voda potpuno ukloni, vratite
zapušač creva koji se koristi za uklanjanje
ostataka vode i poklopac.
K
s
Provera smrzavanja
••Ako se voda ne izbacuje kada se zapušač
creva koji se koristi za uklanjanje ostataka
vode izvadi, proverite jedinicu za izbacivanje
vode.
•
•
Odvodni
zapušač
Odvodni zapušač
Poklopac
Poklopac
••Namestite da odvodno crevo visi da biste u
potpunosti izbacili vodu iz njega.
••Uključite napajanje, odaberite program pranja i
pritisnite dugme Početak/pauza.
Odvodno crevo
N
Dozirna posuda za
deterdžent
OPREZ
••Kada se odvodno crevo postavi u uvijeni
položaj, unutrašnje crevo se može zamrznuti.
Odvodno crevo
••Kada se „ “ prikazuje na prozoru ekrana
dok proizvod radi, proverite jedinicu za dovod
vode i jedinicu za izbacivanje vode (neki
modeli nemaju funkciju alarma koja označava
smrzavanje).
NAPOMENA
••Proverite da li voda dolazi u dozirnu posudu za
deterdžent tokom ispiranja i da li se izbacuje
kroz odvodno crevo tokom centrifuge.
42
Odvodn
•
SR
Kako postupati u slučaju
smrzavanja
••Obavezno ispraznite bubanj, sipajte toplu vodu
od 50 °C do 60 °C do gumenog dela unutar
bubnja, zatvorite vrata i sačekajte 1 do 2 sata.
••Kada se voda u potpunosti ukloni iz bubnja,
vratite zapušač creva koji se koristi za
uklanjanje ostataka vode, odaberite program
pranja i pritisnite dugme Početak/pauza.
50 – 60 °C
Dozirna posuda za
deterdžent
Odvodno crevo
NAPOMENA
OPREZ
••Kada se odvodno crevo postavi u uvijeni
položaj, unutrašnje crevo se može zamrznuti.
••Otvorite poklopac i izvadite zapušač creva koji
se koristi za uklanjanje ostataka vode da biste
potpuno izbacili vodu.
••Proverite da li voda dolazi u dozirnu posudu za
deterdžent tokom ispiranja i da li se izbacuje
kroz odvodno crevo tokom centrifuge.
••Ako dođe do problema sa dovodom vode,
preduzmite sledeće mere.
−−Zavrnite slavinu i otopite nju i obe oblasti
povezivanja na dovodnom crevu proizvoda
pomoću krpe sa vrućom vodom.
−−Izvadite dovodno crevo i potopite ga u toplu
vodu koja ima manje od 50 °C do 60 °C.
Odvodni zapušač
Poklopac
Dovodno crevo
50 – 60 °C
NAPOMENA
••Ako se voda ne izbacuje, to znači da se led
nije otopio u potpunosti. Sačekajte još.
43
REŠAVANJE PROBLEMA
SR
••Vaša mašina za pranje veša opremljena je automatskim sistemom za nadgledanje grešaka kako bi u
ranim fazama otkrivala i dijagnostikovala probleme. Ako vaša mašina za pranje veša ne funkcioniše
ispravno ili uopšte ne funkcioniše, proverite sledeće pre pozivanja servisera:
Dijagnostikovanje problema
Simptomi
Klepetanje i zveketanje
Glasan tup zvuk
Vibrirajući zvuk
Curenje vode
Prekomerna pena
44
Razlog
Rešenje
••Proverite sve džepove da
biste potvrdili da su prazni.
Predmeti kao što su šnale,
šibice, olovke, novčići i ključevi
Strani predmeti kao što su
da oštete i mašinu za
novčići ili ziherice možda su u mogu
pranje veša i odeću.
bubnju ili pumpi.
••Zakopčajte rajsferšluse,
dugmad i vežite pertle da biste
sprečili da se zakače za drugu
odeću ili zapetljaju.
••Ako zvuk nastavi da se
Velike količine veša mogu da
čuje, mašina za pranje veša
proizvedu glasan tup zvuk. To
verovatno nije uravnotežena.
Zaustavite je i prerasporedite
je uglavnom normalno.
količinu veša.
••Ako nisu uklonjeni tokom
Da li su svi transportni vijci
instalacije, pogledajte vodič
sa navrtkom i potpora kade
za instalaciju za uklanjanje
transportnih vijaka sa
uklonjeni?
navrtkom.
••Proverite da li mašina za
Da li sva stopala nogara
pranje veša stoji ravno i
zategnite matice prema
čvrsto leže na podu?
podnožju uređaja.
Da li ste položili uređaj
••Obratite se centru za
dok ste ga premeštali ili
informisanje korisnika.
postavljali?
Dovodna creva ili odvodno
crevo nisu pričvršćeni na
••Proverite i pričvrstite spojeve
creva.
slavini ili mašini za pranje
veša.
••Otpušite odvodnu cev.
Odvodne cevi u kući su
Pozovite vodoinstalatera ako
zapušene.
je potrebno.
Previše deterdženta ili
neprikladan deterdžent mogu ••Uverite se da koristite
odgovarajuću dozu
izazvati stvaranje previše
deterdženta u skladu sa
pene što može uzrokovati
preporukama proizvođača.
curenje vode.
SR
Simptomi
Razlog
Dovod vode nije adekvatan na
tom mestu.
Slavina za dovod vode nije
otvorena u potpunosti.
Voda ne ulazi u mašinu za
pranje veša ili ulazi sporo
Dovodna creva za vodu su
presavijena.
Filteri dovodnih creva su
zapušeni.
Voda iz mašine za pranje veša Odvodno crevo je presavijeno
ili zapušeno.
se ne izbacuje ili se izbacuje
sporo
Odvodni filter je zapušen.
Kabl za napajanje strujom
možda nije priključen ili spoj
nije čvrst.
Mašina za pranje veša se ne
pokreće
Mašina za pranje veša ne
izvršava centrifugu
Vrata se ne otvaraju
Odloženo vreme ciklusa
pranja
Rešenje
••Proverite drugu slavinu u kući.
••Odvrnite slavinu do kraja.
••Ispravite crevo.
••Proverite filter dovodnog
creva.
••Očistite i ispravite odvodno
crevo.
••Očistite odvodni filter.
••Uverite se da se utikač dobro
uklapa u utičnicu na zidu.
Osigurač u kući je pregoreo,
automatski osigurač je
iskočio ili je došlo do
nestanka struje.
••Vratite dugme automatskog
osigurača ili zamenite
osigurač. Ne povećavajte
kapacitet osigurača. Ako je
problem preopterećenje kola,
kvalifikovan električar treba da
ga ispravi.
Slavina za dovod vode nije
otvorena.
••Odvrnite slavinu za dovod
vode.
••Zatvorite vrata i pritisnite
dugme Početak/pauza. Kada
pritisnete dugme Početak/
pauza, možda će biti potrebno
da prođe malo vremena da
bi mašina za pranje veša
Proverite da li su vrata dobro
pokrenula centrifugu. Vrata
moraju biti zaključana da bi
zatvorena.
centrifuga mogla da radi.
Dodajte 1 ili 2 slične stvari da
biste uravnotežili veš u mašini.
Prerasporedite veš u mašini
da biste omogućili pravilnu
centrifugu.
••Proverite da li ikonica
Kada se mašina za pranje
„Zaključavanje vrata“ svetli.
veša pokrene, vrata ne mogu
Vrata možete bezbedno da
da se otvore iz bezbednosnih
otvorite kada se isključi ikonica
razloga.
„Zaključavanje vrata“.
••Ovo je normalna pojava.
Ako se otkrije neravnoteža
Preostalo vreme prikazano na
ili je uključen program za
ekranu je samo procenjeno.
uklanjanje pene, vreme pranja
Stvarno preostalo vreme se
će se povećati.
možda razlikuje.
45
SR
Simptomi
Prelivanje omekšivača za veš
Omekšivači se prerano
uzimaju
Тастери можда неће
правилно функционисати.
Razlog
Rešenje
••Pratite uputstva za omekšivač
da biste obezbedili korišćenje
Previše omekšivača može
odgovarajuće količine. Ne
izazvati prelivanje.
sipajte omekšivač preko linije
za maksimalno punjenje.
••Sledite smernice proizvođača
Prevelika količina omekšivača deterdženta.
može da izazove prerano
••Polako zatvarajte dozirnu
posudu. Ne otvarajte dozirnu
uzimanje omekšivača.
posudu tokom ciklusa pranja.
Дугме не може препознати
••Притисните поново након
затварања врата.
када су врата отворена.
Problem sa sušenjem
Proverite slavinu za dovod
vode.
••Nemojte da prepunite uređaj.
Proverite da li mašina za
pranje veša ispravno izbacuje
vodu radi pravilnog ceđenja
vode iz veša. Količina veša
u mašini je premalena za
normalno prevrtanje. Dodajte
nekoliko peškira.
••Zavrnite slavinu za dovod
vode.
Topao vazduh izlazi sa zadnje
strane uređaja.
Ovaj uređaj proizvodi topao
vazduh radi sušenja veša.
Ovaj topli vazduh suši veš
i izlazi sa zadnje strane
uređaja.
••Ovo nije kvar.
Ovaj miris stvara guma koja je
pričvršćena za veš-mašinu.
••Reč je normalnom mirisu nove
gume koji će nestati nakon
nekoliko korišćenja vešmašine.
Miris
46
Ako se gumena zaptivka na
vratima i područje zaptivanja
ne čiste redovno, mogu da se
jave mirisi usled pojave buđi
ili stranih materija.
Mirisi mogu da se pojave i
ako strane materije zaostanu
u filteru pumpe za izbacivanje
vode.
Mirisi mogu da se pojave
i ako drenažno crevo nije
dobro namešteno što izaziva
zadržavanje vode (voda se
vraća nazad u veš-mašinu).
Prilikom sušenja, mirise mogu
da stvaraju dlačice i drugi
materijal koji se nahvata na
grejaču. (Samo kod modela sa
sušenjem)
Miris može da nastane i zbog
sušenja mokre odeće toplim
vazduhom. (Samo kod modela
sa sušenjem)
••Zaptivku i područje oko vrata
redovno čistite i kada vadite
veš proverite da li ima malih
predmeta ispod zaptivke na
vratima.
••Redovno čistite filter pumpe za
izbacivanje vode.
••Prilikom stavljanja drenažnog
creva, pazite da se ne savije
ili zapuši.
••Ovo nije kvar.
••Miris će ubrzo nestati.
SR
Poruke o grešci
Simptomi
Razlog
Dovod vode nije adekvatan na
lokaciji.
Slavine za dovod vode nisu
otvorene u potpunosti.
Dovodna creva za vodu su
presavijena.
Filteri dovodnih creva su
zapušeni.
Ako je do curenja vode došlo
u dovodnom crevu „aqua
će postati
stop“, indikator
crven.
Rešenje
••Proverite drugu slavinu u kući.
••Odvrnite slavinu do kraja.
••Ispravite creva.
••Proverite filter dovodnog
creva.
••Koristite dovodno crevo „aqua
stop“.
Može se razlikovati u
zavisnosti od modela.
Ima premalo veša u mašini.
••Dodajte 1 ili 2 slične stvari da
biste uravnotežili veš u mašini.
Veš u mašini nije
uravnotežen.
Uređaj ima funkciju otkrivanja
neravnoteže i sistem za
ispravku. Ako se stavljaju
pojedinačne teške stvari (npr.
prostirka za kupatilo, bademantil itd.) ovaj sistem može
da zaustavi centrifugu ili čak
prekine celokupan ciklus
centrifuge.
Ako je veš previše mokar
na kraju ciklusa, dodajte
sitnije stvari u veš da biste ga
uravnotežili i ponovite ciklus
centrifuge.
Odvodno crevo je presavijeno
ili zapušeno.
••Dodajte 1 ili 2 slične stvari da
biste uravnotežili veš u mašini.
••Očistite i ispravite odvodno
crevo.
Odvodni filter je zapušen.
••Očistite odvodni filter.
••Prerasporedite veš u mašini
da biste omogućili pravilnu
centrifugu.
••Prerasporedite veš u mašini
da biste omogućili pravilnu
centrifugu.
47
SR
Simptomi
Razlog
Proverite da li su vrata
zatvorena.
dE4
48
Rešenje
••Zatvorite vrata. Ako se ne
,
,
pojavi ,
pozovite servis.
Senzor vrata je u kvaru.
Greška kontrole.
••Izvadite utikač za napajanje
iz utičnice i pozovite servisni
centar.
Voda se preliva zbog
neispravnog ventila za vodu.
••Zavrnite slavinu za vodu.
••Izvadite utikač za napajanje iz
utičnice.
••Pozovite servisni centar.
Kvar senzora za nivo vode.
••Zavrnite slavinu za vodu.
••Izvadite utikač za napajanje iz
utičnice.
••Pozovite servisni centar.
Preopterećenje motora.
••Ostavite mašinu za pranje
veša da ne radi 30 minuta da
bi se motor ohladio, a zatim
ponovo pokrenite ciklus.
Voda curi.
••Pozovite servisni centar.
Da li je smrznuto dovodno/
odvodno crevo ili pumpa za
izbacivanje vode?
••Ubacite toplu vodu u bubanj
i odmrznite odvodno crevo i
pumpu za izbacivanje vode.
Pokvasite peškir toplom
vodom i obmotajte ga oko
dovodnog creva.
Nema sušenja.
••Pozovite servisni centar.
GARANCIJA
SR
OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE POKRIVA SLEDEĆE:
••Izlazak servisera da isporuče, pokupe ili instaliraju ili poprave proizvod; obuku korisnika u vezi
sa radom proizvoda; popravku ili zamena osigurača ili izmena električnih instalacija ili vodovoda i
kanalizacije, ili izmena neovlašćenih popravki/instalacije.
••Neuspešno funkcionisanje proizvoda tokom nestanka struje i prekida napajanja ili nepravilnog
snapdevanja strujom.
••Oštećenja izazvana cevima za vodu koje cure ili su oštećene, cevima za vodu koje su zamrznute,
blokiranim odvodnim cevima, neodgovarajućim ili isprekidanim dovodom vode ili neodgovarajućim
snabdevanjem vazduhom.
••Oštećenja koja su rezultat rada proizvoda u korozivnoj okolini ili suprotno uputstvima definisanim u
korisničkom priručniku za proizvod.
••Oštećenja proizvoda izazvana nezgodama, štetočinama, gromovima, vetrom, požarima, poplavama
ili višim silama.
••Oštećenja ili kvarovi izazvani neovlašćenom izmenom ili prepravkom, ili ako se koristi u druge svrhe
osim navedenih, ili sva curenja vode kada jedinica nije ispravno instalirana.
••Oštećenja ili kvarove izazvane neodgovarajućom strujom, naponom ili propisima vodovoda
i kanalizacije, komercijalnom ili industrijskom upotrebom ili korišćenjem dodatne opreme,
komponenata ili potrošnih proizvoda za čišćenje koje LG nije odobrio.
••Oštećenja izazvana transportom i rukovanjem, uključujući ogrebotine, udubljenja, odvajanje i/ili
druga oštećenja farbe proizvoda, osim ako takva oštećenja nisu rezultat nepravilnosti u materijalima
ili izradi i prijave se u roku od jedne (1) sedmice od isporuke.
••Oštećenja ili nedostajuće delove kod svih proizvoda iz izloga, otvorenih kutija, sa sniženja ili onih koji
su remontirani.
••Proizvodi sa originalnim serijskim brojevima koji su uklonjeni, izmenjeni ili ne mogu lako da se
utvrde. Brojevi modela i serijski brojevi, zajedno sa originalnim fiskalnim računom o prodaji, potrebni
su za validaciju garancije.
••Povećanja troškova komunalija i dodatne troškove komunalija.
••Popravke kada se proizvod koristi u domaćinstvima koja nisu standardna i uobičajena (npr.
komercijalna upotreba, u kancelarijama i objektima za rekreaciju) ili suprotno uputstvima definisanim
u korisničkom priručniku za proizvod.
••Troškovi povezani sa uklanjanjem proizvoda iz kuće radi popravljanja.
••Uklanjanje i ponovna instalacija proizvoda ako je instaliran na nepristupačnom mestu ili nije instaliran
u skladu sa objavljenim uputstvima za instalaciju, uključujući korisničke priručnike i priručnike za
instalaciju kompanije LG.
••Oštećenja izazvana nepravilnim korišćenjem, zloupotrebom, nepravilnom instalacijom, popravkom ili
održavanjem. Nepravilna popravka obuhvata korišćenje delova koje LG nije odobrio ili naveo.
49
SR
Čudno vibriranje ili buka
izazvani neuklanjanjem
transportnih vijaka sa
navrtkom ili potpore kade.
Uklonite transportne
vijke sa navrtkom i
Transportni potporu kade.
Potpora
kade
Kartonska
podloga
vijak sa
navrtkom
Curenje izazvano
prljavštinom (dlake, ućebane
grudvice) na zaptivaču i
staklu na vratima.
Očistite zaptivač i staklo
na vratima.
Neizbacivanje vode izazvano
zapušenim filterom pumpe.
Očistite filter pumpe.
Voda ne dolazi jer su filteri
ventila za dovod vode
zapušeni ili su dovodna creva
za vodu presavijena.
Očistite filter dovodnog
ventila ili ponovo
instalirajte dovodna
creva za vodu.
Voda ne dolazi zbog
korišćenja previše
deterdženta.
Veš je vruć ili topao nakon
završetka pranja jer su
dovodna creva obrnuto
instalirana.
Nema snabdevanja vodom
jer slavina za vodu nije
uključena.
50
Dovodni filter
Očistite dozirnu posudu
za deterdžent.
Dozirna posuda
Hladno
Dovodno crevo za
hladnu vodu
Slavina za vodu
Toplo
Dovodno crevo
za toplu vodu
Ponovo instalirajte
dovodna creva.
Odvrnite slavinu za
vodu.
SR
Curenje izazvano
nepravilnom instalacijom
odvodnog creva ili zapušenim
odvodnim crevom.
Polukružni
držač
Ponovo instalirajte
odvodno crevo.
Vezica
Curenje izazvano
nepravilnom instalacijom
dovodnog creva za vodu ili
korišćenjem dovodnih creva
drugog brenda.
Ponovo instalirajte
dovodno crevo.
Nestanak napajanja izazvan
slabim spojem kabla za
napajanje ili problem sa
električnom utičnicom.
Ponovo priključite
kabl za napajanje ili
promenite električnu
utičnicu.
Libela
Izlazak servisera da isporuče,
pokupe ili instaliraju proizvod
ili za pomoć za korišćenje
proizvoda. Uklanjanje
i ponovna instalacija
proizvoda.
Garancija pokriva samo
nepravilnosti nastale u
proizvodnji. Servisiranje
izazvano nepravilnom
instalacijom nije
pokriveno.
Ako svi vijci nisu pravilno
instalirani, to može dovesti
do prekomernog vibriranja
(samo modeli sa postoljem).
Instalirajte 4 vijka u
svakom uglu (ukupno
16EA).
Zvuk udaranja (lupanja) vode
kada se mašina za pranje
veša puni vodom.
Visok
pritisak
vode
Prirodan
protok vode
Iznenadno
zaustavljanje
UdaracGlasan zvuk
protoka
vode
Podesite pritisak vode
podešavanjem ventila za
vodu ili slavine za vodu
u kući.
51
RADNI PODACI
Deklaracija proizvoda_Direktiva Komisije 96/60/EZ
Zaštitni znak dobavljača
LG
FH6G1BCH(0~9)
Identifikator modela dobavljača
N
Klasa energetske efikasnosti za model određuje se u skladu sa
Dodatkom IV. Izražava se kao „Klasa energetske efikasnosti…
na skali od A (više efikasno) do G (manje efikasno)“. Kada se te
A
informacije pružaju u tabeli, to se može izraziti na drugačiji način, ako
je jasno da je skala od A (više efikasno) do G (manje efikasno).
Kada se informacije pružaju u tabeli i kada je nekim uređajima
navedenim u tabeli dodeljena „ekološka oznaka Zajednice“ u skladu
sa Odredbom (EEZ) br. 880/92, te informacije mogu se uključiti ovde.
Ne
U tom slučaju naslov reda navodi „ekološku oznaku Zajednice“, a
unos se sastoji od kopije znaka za ekološku oznaku. Ova odredba ne
dovodi u pitanje zahteve u okviru šeme za EU ekološke oznake.
Potrošnja energije za pranje, centrifugu i sušenje, u kWh po
kompletnom radnom ciklusu kako je to definisano u Dodatku I,
7.97
napomeni V.
Potrošnja energije samo za pranje i centrifugu, u kWh po ciklusu
1.26
pranja kako je to definisano u Dodatku I, napomeni VI.
Klasa performansi pranja određena u skladu sa Dodatkom IV.
Izražava se kao „Klasa performansi pranja… na skali od A (veće) do
A
G (manje)“. To se može izraziti na drugi način, ako je jasno da je skala
od A (veće) do G (manje).
Efikasnost izvlačenja vode za standardni ciklus pranja pamuka na 60
°C, određena pomoću procedura za testiranje usaglašenih standarda
44
pomenutih u Članu 1 (2). Izražava se kao „Ostaci vode posle
centrifuge … % (u odnosu na težinu suvog veša)“.
Maksimalna brzina centrifuge dostignuta kako je to definisano u
1600
Dodatku I, napomeni VIII.
52
SR
kWh/ciklus
kWh/ciklus
%
obrtaji u
minuti
SR
Deklaracija proizvoda_Direktiva Komisije 96/60/EZ
Kapacitet pranja uređaja za standardni ciklus pranja pamuka na 60
12
°C, kako je to definisano u Dodatku I, napomeni IX.
Kapacitet sušenja uređaja za standardni ciklus sušenja „sušenje
8
pamuka“, kako je to definisano u Dodatku I, napomeni X.
Potrošnja vode za pranje, centrifugu i sušenje, u litrima po
kompletnom radnom ciklusu kako je to definisano u Dodatku I,
131
napomeni XI.
Potrošnja vode samo za pranje i centrifugu, u litrima, po standardnom
ciklusu pranja (i centrifuge) pamuka na 60 °C, određena u skladu sa
68
procedurama za testiranje usaglašenih standarda pomenutih u Članu
1 (2).
Vreme pranja i sušenja. Vreme programa za kompletan radni ciklus
(pranje pamuka na 60 °C i sušenje „sušenje pamuka“). Za nominalni
725
kapacitet pranja određen u skladu sa procedurama za testiranje
usaglašenih standarda pomenutih u Članu 1 (2).
Potrošnja energije i vode jednaka potrošnji izraženoj u tačkama
1594
5 (energija) i 12 (voda) uvećanoj 200 puta. To se izražava kao
„procenjena godišnja potrošnja za domaćinstvo sa četiri člana, uz
26200
stalnu upotrebu sušenja (200 ciklusa)“.
Potrošnja energije i vode jednaka potrošnji izraženoj u tačkama
252
6 (energija) i 13 (voda) uvećanoj 200 puta. To se izražava kao
„procenjena godišnja potrošnja za domaćinstvo sa četiri člana, bez
13600
upotrebe sušenja (200 ciklusa)“.
kg
kg
litara/ciklus
litara/ciklus
min.
kWh/godišnje
litara/
godišnje
kWh/godišnje
litara/
godišnje
53
Beleške
KORISNIČKI PRIRUČNIK
PERILICA
RUBLJA
Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam
pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje
proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja
za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorsko pravo © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
SADRŽAJ
Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije
ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji
ste kupili.
Ovaj je priručnik podložan izmjenama
koje provodi proizvođač.
SIGURNOSNE UPUTE...............................................................4
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE.................................................................. 4
Zbrinjavanje starog uređaja....................................................................... 10
POSTAVLJANJE...................................................................... 11
Dijelovi........................................................................................................11
Pribor..........................................................................................................11
Tehnički podaci.......................................................................................... 12
Preduvjeti mjesta postavljanja................................................................... 13
Raspakiravanje i uklanjanje matičnih vijaka za prijevoz............................ 14
Upotreba podloga protiv klizanja (neobavezno)........................................ 15
Drveni podovi (uzdignuti podovi)............................................................... 15
Poravnavanje uređaja................................................................................ 16
Spajanje crijeva dovoda vode.................................................................... 16
Postavljanje odvodnog crijeva................................................................... 19
RAD...........................................................................................20
Upotreba perilice rublja.............................................................................. 20
Dijeljenje rublja.......................................................................................... 21
Dodavanje proizvoda za čišćenje.............................................................. 22
Upravljačka ploča...................................................................................... 24
Tablica programa....................................................................................... 25
Izborni program......................................................................................... 30
Dry (Sušenje) (
)................................................................................... 34
PAMETNE FUNKCIJE..............................................................36
Korištenje aplikacije Smart ThinQ............................................................. 36
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™......................................................... 38
ODRŽAVANJE..........................................................................39
Čišćenje perilice rublja............................................................................... 39
Čišćenje filtra dovoda vode....................................................................... 39
Čišćenje filtra odvodne pumpe.................................................................. 40
Čišćenje ladice dozatora........................................................................... 41
Tub Clean (Čišćenje bubnja) (neobavezno).............................................. 41
Oprez za zamrzavanje tijekom zime.......................................................... 42
RJEŠAVANJE PROBLEMA......................................................44
Dijagnosticiranje problema........................................................................ 44
Poruke o pogreškama............................................................................... 47
JAMSTVO.................................................................................49
RADNI PODACI........................................................................52
SIGURNOSNE UPUTE
HR
Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju
nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili
nepravilnom upotrebom proizvoda.
Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao
što je opisano u nastavku.
Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje
i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo
pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako
biste izbjegli rizik.
UPOZORENJE
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći
do težih ozljeda ili smrti.
OPREZ
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći
do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti,
strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe
ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući
sljedeće:
Djeca u kućanstvu
Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu)
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom
iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu
sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja.
Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s
uređajem.
4
HR
Za uporabu u Europi:
Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s
manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi
uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako nisu
pod stalnim nadzorom.
Postavljanje
•Nikada
•
ne pokušavajte raditi s uređajem ako je oštećen, u kvaru,
djelomično rastavljen ili ako ima dijelova koji nedostaju ili su
pokvareni, uključujući oštećeni kabel ili utikač.
•Uređaj
•
treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
•Uređaj
•
nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj
nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji
je podložan utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti,
vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
•Zategnite
•
odvodno crijevo kako biste izbjegli odvajanje.
•Ako
•
je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice
labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom
servisnom centru.
•Ne
• uključujte ovaj proizvod u višestruke utičnice, produžni kabel ili
adapter.
5
HR
•Uređaj
•
se ne smije postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih
vrata ili vrata sa šarkama sa suprotne strane uređaja tako da se
ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
•Ovaj
•
uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnosti ili kvara,
uzemljivanje će smanjiti opasnost od strujnog udara pružanjem
puta najmanjeg otpora električnoj struji.
•Ovaj
•
uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje
uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu
strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa
svim lokalnim propisima i pravilnicima.
•Nepravilno
•
spajanje vodiča za uzemljenje uređaja može dovesti do
opasnosti od strujnog udara. Provjerite s kvalificiranim električarom
ili servisnim osobljem ako sumnjate je li uređaj ispravno uzemljen.
•Nemojte
•
mijenjati strujni utikač koji se isporučuje s uređajem. Ako
ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar instalira ispravnu
utičnicu.
•Nemojte
•
u potpunosti položiti uređaj prilikom premještanja ili
postavljanja. Može prouzročiti buku ili oštećenje uređaja.
Rad
•Ne
• pokušavajte odvojiti ploče ili rastaviti proizvod. Ne
upotrebljavajte oštre predmete na kontrolnoj ploči kako biste
rukovali proizvodom.
•Nemojte
•
popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio uređaja. Sve
popravke i servis mora provoditi kvalificirano servisno osoblje, osim
ako nije posebno preporučeno u ovom korisničkom priručniku.
Upotrebljavajte samo ovlaštene tvorničke dijelove.
6
HR
•U
• proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
•Držite
•
zapaljive materijale kao što su vlakna, papir, krpe, kemikalije
i sl. dalje od prostora ispod i oko uređaja.
•Nemojte
•
ostavljati vrata uređaja otvorena. Djeca bi mogla visiti na
vratima ili se uvući u uređaj, što bi moglo uzrokovati štetu ili ozljedu.
•Koristite
•
novo crijevo ili komplete crijeva isporučene s uređajem.
Ponovna upotreba starih crijeva može uzrokovati curenje vode i
oštećenje imovine.
•Nemojte
•
umetati, prati ili sušiti predmete koji su se čistili, prali,
namakali ili zaprljali zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (kao što
su vosak, ulje, boja, benzin, odmašćivači, otapala za kemijsko
čišćenje, kerozin, sredstvaza uklanjanje mrlja, turpentin, biljno ulje,
ulje za kuhanje, aceton, alkohol itd.). Nepravilna upotreba može
uzrokovati požar ili eksploziju.
•Nikada
•
nemojte stavljati ruku u uređaj dok radi. Pričekajte dok se
bubanj potpuno zaustavi.
•U
• slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se
informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
•Nemojte
•
prejako gurati vrata kad su vrata uređaja otvorena.
•Nemojte
•
dodirivati vrata tijekom programa s visokim
temperaturama.
•Nemojte
•
se koristiti zapaljivim plinovitim i zapaljivim tvarima
(benzen, gorivo, razrjeđivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
•Ako
•
se odvodno ili dovodno crijevo zamrznu tijekom zime, koristite
uređaj isključivo nakon odmrzavanja.
•Držite
•
sve deterdžente za pranje, omekšivač i izbjeljivač dalje od
djece.
7
HR
•Ne
• dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
•Nemojte
•
prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške
predmete na njega.
•U
• ovoj perilici nemojte prati tepihe, otirače, cipele i deke kućnih
ljubimaca ili bilo koje druge predmete osim odjeće i plahti.
•Ovaj
•
se uređaj smije upotrijebiti isključivo za kućanske svrhe i ne
smije se upotrijebiti u mobilnoj primjeni.
•Ako
•
dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina
itd.), ne dirajte uređaj ili strujni utikač i odmah prozračite prostor.
Tehnička sigurnost pri upotrebi sušilice
•Nemojte
•
sušiti neoprane predmete u uređaju.
•Predmeti
•
koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, biljno
ulje, aceton, alkohol, gorivo, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja,
terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska, trebaju se oprati
u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u
uređaju.
•Nikada
•
nemojte zaustavljati uređaj prije kraja ciklusa sušenja, osim
ako brzo ne uklonite sve predmete i raširite ih tako da se toplina
izgubi.
•Predmeti
•
kao što su spužvasta guma (lateks spužva), kape za
tuširanje, tekstili otporni na vodu, predmeti s gumenom podlogom i
odjeća ili jastuci s podlogama od spužvaste gume ne smiju se sušiti
u uređaju.
•Omekšivače
•
ili slične proizvode treba koristiti u skladu s uputama
na omekšivaču.
•Uklonite
•
sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
•Uređaj
•
se ne smije koristiti ako su se koristile industrijske kemikalije
za čišćenje.
8
HR
Održavanje
•Sigurno
•
priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što
potpuno uklonite vlagu i prašinu.
•Odspojite
•
proizvod iz napajanja prije čišćenja. Postavljanje kontrola
na ISKLJUČENO ili u stanje mirovanja ne odspaja proizvod od
napajanja.
•Ne
• raspršujte vodu unutar ili izvan uređaja kako biste ga očistili.
•Nikada
•
nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje.
Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne
utičnice.
Odlaganje
•Prije
•
odlaganja starog uređaja, isključite ga. Odrežite kabel odmah
iza uređaja kako biste spriječili pogrešnu upotrebu.
•Odložite
•
sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i
stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.
•Uklonite
•
vrata prije odbacivanja ili odlaganja ovog uređaja kako
biste izbjegli opasnost od zatvaranja djece ili malih životinja unutar
uređaja.
9
HR
Zbrinjavanje starog uređaja
•• Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni
električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog
otpada.
•• Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno
zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih
posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove
koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne
materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
•• Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više
radnog života koji će spriječiti izbjeći otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu
uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji
globalno potrošnju novih sirovina.
•• Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati
ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više
informacija o najbiližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije
iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling
10
POSTAVLJANJE
HR
Dijelovi
12
1
Matični vijci za prijevoz
2
Strujni utikač
3
Ladica
4
Upravljačka ploča
5
Bubanj
6
Vrata
7
Odvodno crijevo
8
Odvodni čep
9
Filtar odvodne pumpe
10
Pokrovni poklopac (lokacija
može varirati ovisno o
proizvodima)
11
Podesive noge
12
Gumb Napajanje
Pribor
Hladno crijevo za dovod
(1 EA) (opcija: vruća
voda (1 EA))
Ključ
Kutni držač za
pričvršćivanje odvodnog
crijeva (neobavezno)
Spojnica (neobavezna)
Poklopci za pokrivanje
otvora matičnih
vijaka za prijevoz
(neobavezno)
Podloge protiv klizanja
(2 EA) (neobavezno)
11
HR
Tehnički podaci
Model
Kapacitet pranja
Napajanje
Veličina
Težina proizvoda
Dopušteni tlak vode
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (oprano) / 8 kg (suho)
220 – 240 V~, 50 Hz
600 mm (Š) x 610 mm (D) x 850 mm (V)
76 kg
0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf / cm²)
••Izgled i tehnički podaci mogu se promijeniti bez obavijesti kako bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.
••Nije potrebna dodatna zaštita od povratnog toka za povezivanje na dovod vode.
12
HR
Preduvjeti mjesta postavljanja
Lokacija
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Ravan pod : Dopušteni nagib ispod cijelog
uređaja je 1°.
Strujna utičnica : Smije biti udaljena najviše 1
metar od bilo koje strane uređaja.
••Nemojte opteretiti utičnicu s više od jednog
uređaja.
Dodatni slobodni prostor : Za zid, 10 cm:
stražnja strana/2 cm: desna i lijeva strana
••Nemojte stavljati ili spremati proizvode za
rublje na vrh uređaja u bilo kojem trenutku.
Ovi proizvodi mogu oštetiti završnu obradu ili
kontrole.
UPOZORENJE
••Utikač mora biti uključen u prikladnu utičnicu
koja je pravilno postavljena i uzemljena
u skladu sa svim lokalnim propisima i
pravilnicima.
Postavljanje
••Postavite uređaj na ravan čvrsti pod.
••Pobrinite se da kruženje zraka oko uređaja ne
ometaju tepisi i sl.
••Nikada nemojte pokušavati ispraviti
nejednakosti poda dijelovima drveta, kartona ili
sličnog materijala ispod uređaja.
••Ako nije moguće izbjeći postavljanje uređaja
pored plinskog kuhala ili štednjaka na ugljen,
između dva uređaja mora se umetnuti izolacija
(85x60 cm) pokrivena aluminijskom folijom na
strani okrenutoj prema kuhalu ili štednjaku.
••Nemojte postavljati uređaj u sobe u kojima
može doći do temperatura zamrzavanja.
Zamrznuta crijeva mogu puknuti pod tlakom.
Pouzdanost elektroničke kontrolne jedinice
može se oštetiti pri temperaturama ispod
zamrzavanja.
••Pobrinite se da nakon postavljanja uređaja ona
bude jednostavno dostupna serviseru u slučaju
kvara.
••Nakon postavljanja uređaja podesite sve četiri
noge isporučenim ključem za matične vijke za
prijevoz kako biste osigurali stabilnost uređaja
i ostavite slobodan prostor od otprilike 5 mm
između vrha uređaja i donje strane bilo kakve
radne površine.
••Ako se uređaj dostavi zimi i temperature su
ispod zamrzavanja, stavite uređaj na sobnu
temperaturu na nekoliko sati prije pokretanja.
UPOZORENJE
••Ova oprema nije osmišljena za upotrebu na
moru niti za upotrebu u mobilnim instalacijama
kao što su kamp prikolice, zrakoplovi i sl.
Električna veza
••Nemojte se koristiti produžnim kabelom ili
dvostrukim prilagodnikom.
••Uvijek isključite uređaj iz struje i isključite
dovod vode nakon upotrebe.
••Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu u skladu s
trenutačnim pravilima ožičenja.
••Uređaj se mora postaviti tako da utikač bude
jednostavno dostupan.
••Popravke uređaja smije vršiti isključivo
kvalificirano osoblje. Popravci koje izvede
neiskusno osoblje mogu dovesti do ozljede ili
ozbiljnog kvara. Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.
13
HR
Raspakiravanje i uklanjanje
matičnih vijaka za prijevoz
1
Podignite uređaj sa spužvaste baze.
••Ako morate položiti uređaj kako biste
uklonili kartonsku osnovu, uvijek zaštitite
stranu uređaja i pažljivo ga položite na
stranu. Nemojte položiti uređaj na prednju ili
stražnju stranu.
••Nakon uklanjanja kartonskog materijala
i materijala za isporuku, podignite uređaj
sa spužvaste osnove. Pobrinite se da se
potpora bubnja može skinuti s osnove i da
nije spojena za dno uređaja.
3
Postavite poklopce za otvore.
••Pronađite poklopce za otvore koji su
uključeni u dodatnom priboru ili pričvršćeni
sa stražnje strane.
Poklopac
NAPOMENA
Potpora bubnja
(neobavezno)
2
14
Kartonska
osnova
Uklonite sklopove matičnih vijaka.
••Počevši od donja dva matična vijka za
prijevoz, ključem (uključen) potpuno
otpustite sve matične vijke za prijevoz
okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu. Uklonite sklopove matičnih vijaka
tako da lagano olabavite dok ih izvlačite.
••Sačuvajte sklopove matičnih vijaka za buduću
upotrebu. Kako biste spriječili oštećenje
unutrašnjih komponenti, nemojte prevoziti
perilicu rublja bez ponovnog postavljanja
matičnih vijaka za prijevoz.
••Ne uklonite li matične vijke za prijevoz i držače,
može doći do ozbiljnih vibracija i buke, što
može dovesti do trajne štete na perilici rublja.
Kabel je učvršćen na stražnju stranu perilice
rublja vijkom za prijevoz kako bi se pomoglo
spriječiti rad s postavljenim vijcima za prijevoz.
HR
Upotreba podloga protiv
klizanja (neobavezno)
Drveni podovi (uzdignuti
podovi)
Ako postavite uređaj na sklisku površinu, on
se može pomicati zbog prekomjerne vibracije.
Neispravno ravnanje može uzrokovati kvar zbog
buke i vibracije. Ako se to dogodi, postavite
podloge protiv klizanja ispod nogu za ravnanje i
podesite razinu.
••Drveni podovi posebno su osjetljivi na vibraciju.
••Kako biste spriječili vibraciju, preporučujemo
da postavite gumene prstene debljine barem
15 mm na svaku nogu uređaja, učvršćene na
barem dvije podne grede s vijcima.
1
Očistite pod kako biste pričvrstili podloge
protiv klizanja.
••Suhom krpom uklonite i očistite strane
predmete i vlagu. Ako vlaga ostane,
podloge protiv klizanja mogu proklizati.
2
Podesite razinu nakon postavljanja uređaja
na područje postavljanja.
3
Postavite ljepljivu stranu podloge protiv
klizanja na pod.
••Najučinkovitije je postaviti podloge protiv
klizanja ispod prednjih nogu. Ako je teško
postaviti podloge ispod prednjih nogu,
postavite ih ispod stražnjih nogu.
Ova strana
prema gore
Ljepljiva strana
4
Gumeni prsten
••Ako je to moguće, postavite uređaj u kut sobe,
gdje je pod stabilniji.
••Postavite gumene prstenove kako biste
smanjili vibraciju.
NAPOMENA
••Ispravno postavljanje i poravnavanje perilice
rublja osigurat će dug, redovit i pouzdan rad.
••Perilica rublja mora biti 100 % horizontalna i
čvrsto stajati na mjestu.
••Ne smije se „klackati” preko rubova pod
teretom.
••Površina postavljanja mora biti čista, bez voska
za podove i drugih premaza maziva.
••Nemojte dopustiti da se noge perilice rublja
smoče. U suprotnome može doći do vibracija
ili buke.
••Možete nabaviti gumene prstenove (p/br.
4620ER4002B) od Servisnog centra tvrtke LG.
Osigurajte da uređaj stoji ravno.
••Gurnite ili zaljuljajte gornje rubove uređaja
lagano kako biste provjerili ljulja li se uređaj.
Ako se uređaj ljulja, ponovno ga poravnajte.
NAPOMENA
••Podloge protiv klizanja možete nabaviti u
Servisnom centru tvrtke LG.
15
HR
Poravnavanje uređaja
Spajanje crijeva dovoda vode
Ako je pod neravan, okrenite podesive noge
prema potrebi (Nemojte umetati dijelove drveta
i sl. ispod nogu). Pobrinite se da su sve četiri
noge stabilne i da stoje na podu pa provjerite je
li uređaj potpuno ravan (Upotrijebite libelu).
••Nakon poravnavanja uređaja, zategnite
protumatice prema bazi uređaja. Sve
protumatice moraju se zategnuti.
••Tlak vode mora biti između 0,1 MPa i 1,0 MPa
(1,0 – 10,0 kgf/cm2).
••Nemojte oguliti ili unakrsno navijati spoj
prilikom spajanja dovodnog crijeva na ventil.
••Ako je tlak vode iznad 1,0 MPa, treba se
postaviti dekompresijski uređaj.
••Redovito provjeravajte stanje crijeva i
zamijenite crijevo prema potrebi.
Provjera gumene brtve na crijevu
dovoda vode
Dizanje
Spuštanje
Protumatica
Dvije su gumene brtve isporučene s crijevima za
dovod vode. Upotrebljavaju se za sprečavanje
curenja vode. Pobrinite se da su veze sa
slavinama dovoljno zategnute.
Sigurno pričvrstite sve 4
protumatice
Dijagonalna provjera
••Kada dijagonalno pritišćete rubove gornje
ploče, uređaj se ne smije uopće pomicati gore
i dolje (provjerite oba smjera). Ako se uređaj
zanjiše kad dijagonalno pritišćete gornju ploču
stroja, ponovno podesite noge.
Priključak crijeva
Gumena brtva
NAPOMENA
••Drveni ili uzdignuti podovi mogu doprinijeti
prekomjernim vibracijama i neravnoteži.
••Ako se perilica rublja postavi na uzdignutoj
platformi, mora se sigurno pričvrstiti kako bi se
uklonila opasnost od njezina pada.
16
Priključak crijeva
Gumena brtva
HR
Spajanje crijeva na slavinu za
vodu
3
Gurnite prilagodnik na kraj slavine tako da
se gumenom brtvom stvori vodonepropusna
veza. Zategnite četiri fiksirajuća vijka.
4
Gurnite crijevo dovoda okomito prema gore
tako da gumena brtva unutar crijeva može
prionuti potpuno slavini i zatim ga zategnite
zavijanjem udesno.
Spajanje vijčanog crijeva na slavinu s
navojem
Zategnite priključak crijeva na slavinu za dovod
vode.
Pločica
Crijevo
dovoda
Spajanje vijčanog crijeva na slavinu bez
navoja
1
Otpustite četiri fiksirajuća vijka.
Gornji
priključak
Gumena
brtva
Spajanje crijeva s brzim spajanjem na
slavinu bez navoja
1
Fiksirajući vijak
2
Odvijte prstenastu pločicu prilagodnika i
otpustite četiri fiksirajuća vijka.
Uklonite vodeću pločicu ako je slavina
prevelika za postavljanje prilagodnika.
Prstenasta
pločica
Vodeća pločica
2
Uklonite vodeću pločicu ako je slavina
prevelika za postavljanje prilagodnika.
Vodeća pločica
17
HR
3
Gurnite prilagodnik na kraj slavine tako da
se gumenom brtvom stvori vodonepropusna
veza. Pričvrstite četiri vijka za pričvršćivanje i
prstenastu pločicu prilagodnika.
Spajanje crijeva na uređaj
Pričvrstite cijev za toplu vodu na dovod tople
vode na stražnjoj strani perilice. Pričvrstite
cijev za hladnu vodu na dovod hladne vode na
stražnjoj strani perilice.
Dovod hladne
vode
4
Povucite zadržnu pločicu priključka prema
dolje, gurnite crijevo dovoda na prilagodnik i
otpustite zadržnu pločicu priključka. Pobrinite
se da prilagodnik pristaje na mjesto.
Zadržna
pločica
NAPOMENA
••Nakon dovršetka spajanja, ako voda curi
iz crijeva, ponovite iste korake. Upotrijebite
najčešći tip slavine za dovod vode. Ako je
slavina četvrtasta ili prevelika, uklonite vodeću
pločicu prije umetanja slavine u priključak.
Upotreba horizontalne slavine
Horizontalna slavina
NAPOMENA
Produžena slavina
••Prije spajanja crijeva dovoda na slavinu za
vodu otvorite slavinu za vodu kako biste isprali
strane tvari (prašinu, pijesak, piljevinu itd.)
iz vodova za vodu. Pustite vodu da iscuri u
posudu i provjerite temperaturu vode.
Četvrtasta slavina
18
Dovod tople
vode
HR
Postavljanje odvodnog crijeva
••Odvodno crijevo ne smije se postaviti na visinu
višu od 100 cm iznad poda. Voda u uređaju
možda se neće odvoditi ili će se odvoditi sporo.
••Ispravno učvršćivanje odvodnog crijeva zaštitit
će pod od štete uzrokovane curenjem vode.
••Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte
ga na silu gurati natrag u uređaj. Tako ćete
uzrokovati neuobičajenu buku.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Kada postavljate odvodno crijevo na
umivaonik, sigurno ga učvrstite užetom.
••Ispravno učvršćivanje odvodnog crijeva zaštitit
će pod od štete uzrokovane curenjem vode.
Kada za rublje
Držač crijeva
max. 100 cm
Spojnica
max. 100 cm
19
RAD
Upotreba perilice rublja
HR
4
Odaberite željeni ciklus pranja.
••Uzastopno pritišćite tipku ciklusa ili okrećite
tipku odabirača ciklusa dok ne odaberete
željeni ciklus.
5
Započnite ciklus.
••Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje za
početak ciklusa. Perilica rublja će nakratko
početi raditi bez vode kako bi izmjerila
težinu punjenja. Ako se tipku Pokretanje/
Zaustavljanje ne pritisne unutar 15 minuta,
perilica rublja će se isključiti i izgubit ćete
sve postavke.
6
Kraj ciklusa.
••Kad se ciklus završi, čut ćete melodiju.
Odmah izvadite svoju odjeću iz perilice
rublja kako biste smanjili gužvanje.
Provjerite oko brtve vrata prilikom vađenja
punjenja jesu li se mali predmeti zahvatili
za brtvu.
Prije prvog pranja, odaberite program pranja
i pokrenite perilicu dok je prazna. Tako ćete
ukloniti ostatke i vodu iz bubnja koja može
preostati tijekom proizvodnje.
1
2
3
20
Podijelite rublje i umetnite predmete.
••Prema potrebi podijelite rublje prema vrsti
tkanine, razini zaprljanosti, boji i veličini
punjenja. Otvorite vrata i umetnite predmete
u perilicu rublja.
Dodajte proizvode za čišćenje i/ili deterdžent
i omekšivač.
••Dodajte ispravnu količinu deterdženta u
ladicu dozatora deterdženta. Ako želite,
dodajte izbjeljivač ili omekšivač tkanine u
odgovarajuće dijelove dozatora.
Uključite perilicu rublja.
••Pritisnite tipku Napajanje kako biste uključili
perilicu rublja.
NAPOMENA
••Tipka se ne može prepoznati kada su vrata
otvorena. Pritisnite ponovno nakon zatvaranja
vrata.
HR
Dijeljenje rublja
1
3
Potražite etiketu za održavanje na svojoj
odjeći.
••Na njoj su informacije o sadržaju tkanine
vaše odjeće i načinu njezina pranja.
••Simboli na etiketama za održavanje.
Temperatura pranja
Normalno pranje u perilici
Nije potrebno glačanje
Briga prije punjenja.
••Kombinirajte velike i male predmete u
punjenju. Napunite prvo velike predmete.
••Veliki predmeti ne bi trebali činiti više od
polovice ukupnog punjenja pranja. Nemojte
prati pojedinačne predmete. Tako može
doći do neuravnoteženog punjenja. Dodajte
jedan ili dva slična predmeta.
••Provjerite sve džepove kako biste bili
sigurni da su prazni. Predmeti kao što su
čavli, ukosnice, šibice, olovke, kovanice i
ključevi mogu oštetiti i perilicu rublja i vašu
odjeću.
Delicate (Osjetljivo rublje)
Prati na ruke
Nemojte prati u perilici
2
Dijeljenje rublja.
••Kako biste dobili najbolje rezultate,
podijelite odjeću u punjenja koja se mogu
oprati s istim ciklusom pranja.
••Različite tkanine trebaju se prati pri
različitim temperaturama i brzinama
centrifugiranja.
••Uvijek razdvojite tamne boje od svijetlih
boja i bijele odjeće. Perite ih odvojeno jer
se može dogoditi prijenos boje i vlakana,
što uzrokuje promjenu boje bijelih i svijetlih
odjevnih predmeta. Ako je moguće, nemojte
prati jako zaprljane predmete s blago
zaprljanima.
−−Zaprljanost (jako, uobičajeno, blago):
Odvojite odjeću prema razini zaprljanosti.
−−Boja (bijelo, svijetlo, tamno):
Odvojite bijele tkanine od obojenih
tkanina.
−−Vlakna (Proizvođači vlakana, sakupljači):
Perite proizvođače vlakana i sakupljače
vlakana odvojeno.
••Zatvorite patentne zatvarače, kukice i
vezice kako biste bili sigurni da se ovi
predmeti neće zahvatiti za drugu odjeću.
••Prije pranja očetkajte prljavštinu i mrlje
malom količinom razvodnjenog deterdženta
kako biste pomogli podići prljavštinu.
OPREZ
••Provjerite unutrašnjost bubnja i uklonite sve
predmete iz prethodnog pranja.
21
HR
Dodavanje proizvoda za
čišćenje
Doziranje deterdženta
••Deterdžent bi se trebao koristiti u skladu s
uputama proizvođača deterdženta i odabrati se
u skladu s vrstom, bojom, razinom zaprljanosti
tkanine i temperaturom pranja.
••Ako se upotrijebi previše deterdženta, može
nastati previše sapunice i to će dovesti do
slabih rezultata pranja ili uzrokovati teško
opterećenje motora.
••Ako želite upotrebljavati tekući deterdžent,
slijedite smjernice koje vam pruži proizvođač
deterdženta.
••Možete uliti tekući deterdžent izravno u glavnu
ladicu deterdženta ako odmah počinjete ciklus.
••Nemojte upotrebljavati tekući deterdžent
ako koristite način vremenske odgode ili ako
ste odabrali pretpranje jer se tekućina može
stvrdnuti.
••Ako se pojavi previše sapunice, smanjite
količinu deterdženta.
••Možda ćete morati prilagoditi upotrebu
deterdženta za temperaturu vode, tvrdoću
vode, veličinu i razinu zaprljanosti punjenja.
Za najbolje rezultate izbjegavajte prekomjerno
stvaranje sapunice.
••Pogledajte etikete na odjeći prije odabira
deterdženta i temperature vode.
••Kad se koristite perilicom rublja, upotrebljavajte
određeni deterdžent isključivo za svaku vrstu
odjeće:
−−Obične deterdžente u prahu za sve vrste
tkanine
−−Deterdžente u prahu za osjetljive tkanine
−−Tekuće deterdžente za sve vrste tkanine ili
određene deterdžente isključivo za vunu
••Za bolje rezultate pranja i izbjeljivanje
upotrebljavajte deterdžent s uobičajenim
izbjeljivačem u prahu.
••Deterdžent se ispire iz dozatora na početku
ciklusa.
22
NAPOMENA
••Nemojte dopustiti da se deterdžent stvrdne.
Ako se stvrdne, može doći do blokiranja, slabe
izvedbe ispiranja ili neugodnog mirisa.
••Puno punjenje: U skladu s preporukama
proizvođača.
••Djelomično punjenje: 3/4 normalne količine
••Minimalno punjenje: 1/2 punog punjenja
Dodavanje deterdženta i
omekšivača tkanina
Dodavanje deterdženta
••Samo glavno pranje →
••Pretpranje+glavno pranje →
NAPOMENA
••Previše deterdženta, izbjeljivača ili omekšivača
može uzrokovati prelijevanje.
••Pazite da upotrebljavate prikladnu količinu
deterdženta.
Dodavanje omekšivača tkanina
••Nemojte premašiti liniju maksimalnog punjenja.
Prekomjerno punjenje može uzrokovati rano
doziranje omekšivača tkanina, što može
umrljati odjeću. Polako zatvorite ladicu
dozatora.
HR
••Nemojte ostavljati omekšivač tkanina u ladici
deterdženta dulje od 2 dana (Omekšivač
tkanina može se stvrdnuti).
••Omekšivač će se automatski dodati tijekom
posljednjeg ciklusa ispiranja.
••Nemojte otvarati ladicu dok se dovodi voda.
••Ne smiju se koristiti otapala (benzen itd.).
Upotreba tableta
1
Otvorite vrata i stavite tablete u bubanj.
2
Stavite rublje u bubanj i zatvorite vrata.
NAPOMENA
••Nemojte ulijevati omekšivač tkanina ravno na
odjeću.
Dodavanje omekšivača vode
Omekšivač vode, kao što je sredstvo protiv
kamenca, može se upotrebljavati za smanjivanje
količine deterdženta u područjima s velikom
tvrdoćom vode. Dozirajte u skladu s količinom
određenom na pakiranju. Prvo dodajte
deterdžent, a zatim omekšivač vode.
••Koristite količinu deterdženta potrebnu za
meku vodu.
23
HR
Upravljačka ploča
1
3
B
A
C
4
1
2
3
24
6
2
5
Tipka Napajanje
••Pritisnite tipku Napajanje kako biste
uključili perilicu rublja.
Tipka Pokretanje/Zaustavljanje
••Ova tipka Pokretanje/Zaustavljanje
služi za pokretanje ciklusa pranja ili za
zaustavljanje ciklusa pranja.
••Ako je potrebno privremeno zaustaviti
ciklus pranja, pritisnite tipku Pokretanje/
Zaustavljanje.
Zaslon
••Na zaslonu se prikazuju postavke,
procijenjeno preostalo vrijeme, mogućnosti
i poruke o statusu. Kad se proizvod
uključi, zadane postavke na zaslonu će se
osvijetliti.
••Procijenjene potrošnje struje ( ) i vode (
) prikazane su na zaslonu prije pranja, a
stvarne potrošnje nakon pranja.
•• : Zaslon prikazuje procijenjeno
preostalo vrijeme. Dok se veličina punjenja
izračunava automatski, pojavljuje se
treperenje ikone
ili natpis „Utvrđivanje”.
•• : Temperatura vode prikazuje se kad se
pritisne tipku Temp..
•• : Razina brzine centrifugiranja prikazuje
se kad se pritisne tipku Spin.
4
Tipka za program
••Programi su dostupni u skladu s vrstom
rublja.
••Lampica će se osvijetliti kako bi označila
odabrani program.
5
Mogućnosti
••Ovaj dio omogućuje odabir dodatnog
programa i osvijetlit će se kad se odabere.
••Upotrijebite ove tipke za odabir željenih
mogućnosti programa za odabrani ciklus.
6
Wash+Dry( ) (Pranje+sušenje( ))
••( ) označava kapacitet sušenje, koji se
razlikuje ovisno o modelu.
HR
Tablica programa
Program pranja
Program
Cotton
(Pamuk)
Cotton+
(Pamuk +)
Easy Care
(Sintetika)
Mixed Fabric
(Mješovita
tkanina)
Opis
Pruža bolju izvedbu
kombiniranjem
različitih kretnji
bubnja.
Pruža optimiziranu
izvedbu pranja za
velike količine rublja
s manje potrošnje
energije.
Prikladno za
svakodnevne majice
koje ne treba glačati
nakon pranja.
Omogućuje
istovremeno pranje
različitih tkanina.
Pomaže ukloniti
Allergy Care
alergene kao što su
(Antialergijski
grinje, pelud i mačje
program)
dlake.
Omogućuje pranje
vunenih tkanina.
(Upotrebljavajte
Wool (Vuna)
deterdžent za vuneno
rublje koje se može
prati u perilici).
Pomaže ukloniti
nabore unutar
Steam
20 minuta parom
Refresh
(Odjeća može biti
(Osvježenje mokra. Možete je
parom)
nositi nakon što je
objesite da se osuši
na 10 – 30 minuta).
Vrsta tkanine
Ispravna
temperatura
Obojena odjeća
40 °C
koja ne pušta
(od hladnog pranja
boju (majice,
do 95 °C)
spavaćice,
pidžame itd.)
i uobičajeno
60 °C
zaprljano
(od hladnog pranja
pamučno punjenje
do 60 °C)
(donje rublje).
Poliamid, akril,
poliester.
Različite vrste
tkanina osim
posebnih odjevnih
predmeta (svila/
osjetljivo rublje,
sportska odjeća,
tamna odjeća,
vuna, posteljina/
zastori).
Pamuk, donje
rublje, jastučnice,
plahte, odjeća za
bebe
Samo vuneno
rublje koje se
može prati u
perilici s čistom
novom vunom.
Pamučno
miješano,
miješane košulje
od poliestera,
bluze
40 °C
(od hladnog pranja
do 60 °C)
40 °C
(od hladnog pranja
do 40 °C)
Maksimalno
punjenje
Nazivno
5 kg
4,5 kg
60 °C
(60 °C do 95°C)
30 °C
(od hladnog pranja
do 40 °C)
3 kg
Bez izbora
3 predmeta
25
HR
Program
Opis
Vrsta tkanine
Ispravna
temperatura
30 °C
(od hladnog
pranja do 40
°C)
20 °C
(od hladnog
pranja do 40
°C)
Maksimalno
punjenje
Prikladno za sportsku
odjeću kao što je
Coolmax, goreodjeća i oprema za
tex, flis i sympatex
trčanje.
3 kg
Pruža brzo vrijeme
Quick 30 (Brzo pranja za mala
Blago zaprljana
30)
punjenja i blago
obojena odjeća.
zaprljanu odjeću.
Za osjetljivo rublje
koje se može prati
Vuna, odjeća za
u perilici ili na ruke
pranje na ruke,
20 °C
Gentle Care
kao što je periva
osjetljiva odjeća,
(od hladnog
1,5 kg
(Osjetljivo rublje) vuna, donje rublje,
rublje koje se
pranja do 30
haljine, itd. (Koristite jednostavno može
°C)
deterdžent za strojno oštetiti.
pranje vune).
40 °C
Pruža neprekidni
Mala količina
(od hladnog
Wash+Dry
postupak pranja
rublja koja se
8 kg
pranja do 95
(Pranje+sušenje) i sušenja u istom
može osušiti.
°C)
ciklusu.
Download Cycle
Za programe koji se mogu preuzeti. Ako niste preuzeli programe, zadana
(Preuzimanje
postavka je Ispiranje+centrifuga.
ciklusa)
Outdoor
(Vanjsko)
••Temperatura vode: Odaberite prikladnu temperaturu vode za odabrani program pranja. Uvijek
slijedite etiketu za održavanje ili upute proizvođača odjevnog predmeta prilikom pranja.
NAPOMENA
••Preporučuje se neutralni deterdžent.
26
HR
Program za sušenje
Program
Normalno (
)
Glačanje (
)
Niska temp. (
Opis
Za pamučno rublje.
Odaberite ovaj program
kako biste smanjili
vrijeme ciklusa i
potrošnju energije
tijekom ciklusa sušenja.
Za jednostavno
glačanje završite
sušenje dok je odjeća
još vlažna.
Za manje oštećenja na
odjeći neka se suši na
niskoj temperaturi.
)
Vrijeme 30 min. (
)
Vrijeme 60 min. (
)
Vrijeme 120 min. (
)
Vrsta tkanine
Maksimalno punjenje
Pamučne ili platnene
tkanine kao što su
pamučni ručnici, majice
i platneno rublje.
Nazivno
Pamučne ili platnene
tkanine, spremne
za glačanje na kraju
programa.
Tekstili s jednostavnim
održavanjem, sintetičke
tkanine prikladne
za odjeću koja se
može prati u perilici s
programima Easy Care
i Miješano rublje
Možete promijeniti
vrijeme sušenja prema Pamuk, ručnik
maksimalnom punjenju.
Nazivno
3,5 kg
0,5 kg
1 kg
3 kg
••Postavite program na „Pranje: Cotton+ (Pamuk+), 60 °C, 1600 n“, „Dry (Sušenje): Normalno i Soil
(prljavo): Teško“ za testiranje usklađenosti s normom EN 50229.
NAPOMENA
••Odaberite maksimalnu brzinu centrifugiranja koju možete odabrati programa pranja kako biste
osigurali rezultate sušenja.
••Kada količina rublja za pranje i sušenje u jednom programu ne premašuje maksimalnu dopuštenu
težinu za program sušenja, preporučuje se pranje i sušenje u jednom neprekinutom slijedu.
27
HR
Dodatne mogućnosti
Program
Cotton
(Pamuk)
Cotton+
(Pamuk +)
Easy Care
(Sintetika)
Mixed Fabric
(Mješovita
tkanina)
Allergy Care
(Antialergijski
program)
Wool (Vuna)
Steam
Refresh
(Osvježenje
parom)
Outdoor
(Vanjsko)
Quick 30
(Brzo 30)
Gentle Care
(Osjetljivo
rublje)
Wash+Dry
(Pranje+sušenje)
Delay
End
Omekšavanje
Rinse+
Dry
(Odgoda
EcoHybrid
parom
(Ispiranje+)
(Sušenje)
završetka
pranja)
Pre Wash
(Pretpranje)
Pranje
parom
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●*
●
●
* : Ova je opcija automatski uključena u ciklusu i ne može se izbrisati.
28
●
●*
HR
Radni podaci
Program
Cotton (Pamuk)
Cotton+ (Pamuk +)
Easy Care (Sintetika)
Mixed Fabric (Mješovita tkanina)
Allergy Care (Antialergijski program)
Wool (Vuna)
Steam Refresh (Osvježenje parom)
Outdoor (Vanjsko)
Quick 30 (Brzo 30)
Gentle Care (Osjetljivo rublje)
Wash+Dry (Pranje+sušenje)
Maksimalno okretaja po minuti
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
HR
Izborni program
Steam (Para) (po izboru)
Delay End (Odgoda završetka
pranja)
Parno pranje uključuje poboljšanu izvedbu
pranja s niskom potrošnjom energije.
Omekšavanje parom prska paru nakon ciklusa
centrifugiranja kako bi se smanjili nabori i kako
bi rublje bilo pahuljasto.
Možete postaviti vremensku odgodu tako da
se perilica rublja automatski pokrene i završi s
radom nakon određenom vremenskog intervala.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Odaberite program pranja.
3
Pritisnite gumb Delay End i postavite
procijenjeno potrebno vrijeme.
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Za mogućnost Parno pranje odaberite
programe pare. Za mogućnost Parni
omekšivač odaberite Pamuk ili Pamuk+,
Miješano rublje, Sintetika.
3
Sljedeći program odabire se ovisno o broju
pritisaka tipke Steam.
••Jednom: Pranje parom
••Dvaput: Omekšavanje parom
••Triput: Pranje parom i Omekšavanje parom
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
NAPOMENA
••Vrijeme odgode jest vrijeme do završetka
programa, ne do njegova početka. Stvarno
vrijeme rada može se razlikovati zbog
temperature vode, punjenja za pranje i drugih
faktora.
••Da biste poništili funkciju Vremenska odgoda,
potrebno je pritisnuti tipku Uklj./isklj.
••Za ovu mogućnost izbjegavajte upotrebu
tekućeg deterdženta.
EcoHybrid
Koristi se za zrak za kondenzaciju suho bez
potrošnje vode koja se koristi za kondenzaciju.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Odaberite program sušenja.
3
Pritisnite tipku EcoHybrid.
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
NAPOMENA
••Dostupno sa Normalno or Glačanje program.
30
Steam Wash (Pranje parom) (
)
••Za jako zaprljanu odjeću, donje rublje ili odjeću
za bebe.
••Dostupno s programima Pamuk, Pamuk+,
Miješano rublje, Easy Care, Alergija program,
Osvježenje parom i Pranje+sušenje.
••Nemojte upotrebljavati Parno pranje za odjeću
koja lako gubi boju i osjetljivu odjeću od npr.
vune, svile.
Steam Softener (Omekšavanje parom)
(
)
••Dobro za omekšavanje i osvježavanje tkanina
nakon zračnog sušenja.
••Dostupno s programima Pamuk, Pamuk+,
Miješano rublje, Easy Care.
••Nemojte upotrebljavati Omekšavanje parom za
odjeću koja lako gubi boju i osjetljivu odjeću od
npr. vune, svile.
••Ovisno o vrsti tkanine izvedba omekšivanja
može se razlikovati.
HR
Add Item (Dodajte stavku)
Remote Start (Udaljeni početak)
Rublje je moguće dodavati ili uklanjati nakon što
program pranja započne.
Koristite pametni telefon za kontrolu vašeg
uređaja na daljinu. Također možete pratiti
napredak ciklusa, tako da točno znate koliko je
vremena preostalo do kraja ciklusa.
1
Pritisnite tipku Add Item kad je LED lampica
uključena.
2
Otvorite vrata nakon što se otpusti
zaključavanje vrata.
3
Dodajte ili uklonite rublje.
4
Ponovno pritisnite tipku Pokretanje/
Zaustavljanje za nastavak ciklusa. Ciklus se
nastavlja automatski.
NAPOMENA
••Zbog sigurnosnih razloga vrata ostaju
zaključana kad su razina vode ili temperatura
visoki. U ovom trenutku nije moguće dodavati
rublje.
••Ako je temperatura vode u bubnju visoka,
pričekajte da se ohladi.
NAPOMENA
••Prvo se morate spojiti na pristupnik i registrirati
svoj aparat da biste upotrebljavali funkciju
daljinskog pokretanja. (Pogledajte „PAMETNE
FUNKCIJE“)
Za korištenje Udaljenog početka:
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Stavite rublje u bubanj.
3
Pritisnite i držite tipku Remote Start na
3 sekunde kako biste omogućili funkciju
Udaljeni početak.
4
Pokrenite program pranja putem LG
SmartThinQ aplikacije na svom mobilnom
telefonu.
OPREZ
••Prilikom dodavanja rublja gurnite ga do kraja
u bubanj. Ako se rublje zaglavi u rupi poluge
vrata, može se oštetiti gumeni obrub, što može
dovesti do curenja vode ili kvara.
••Otvaranje vrata silom može izazvati oštećenje
dijelova, kvarove ili sigurnosne probleme.
••Ako otvorite vrata dok je u bubnju još mnogo
sapunice i vode, sapunica ili voda mogu iscuriti
i uzrokovati opekotine i mokar pod.
NAPOMENA
••Ako ne pokrenete aparat, pričekat će s
početkom ciklusa sve dok ne isključite aparat
iz primjene ili ne omogućite funkciju daljinsko
pokretanje.
••Ako je Udaljeni početak uključen, vrata se
automatski zaključavaju.
Kako biste onemogućili Udaljeni
početak:
Kad je Udaljeni početak aktiviran, pritisnite i
držite tipku Remote Start na 3 sekunde.
NAPOMENA
••Ako su vrata otvorena, onemogućeno je
daljinsko pokretanje.
31
HR
Pre Wash (Predpranje) (
)
Ako je rublje jako zaprljano, preporučuje se
program Pretpranje.
Rinse+ (Ispiranje+) (
)
Dodaje ispiranje jednom.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Odaberite program pranja.
2
Odaberite program pranja.
3
Pritisnite i držite tipku Pre Wash 3 sekunde.
3
Pritisnite i držite tipku Rinse+ 3 sekunde.
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
Soil (Prljavo)
Spin (Centrifuga)
1
Pritisnite tipku Napajanje.
••Razina brzine centrifuge može se odabrati
uzastopnim pritiskanjem tipke Spin.
••Spin Only (Samo centrifugiranje)
2
Odaberite program pranja.
1
Pritisnite tipku Napajanje.
3
Pritisnite tipku Soil.
2
Pritisnite tipku Spin za odabir broja okretaja
po minuti.
4
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
3
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
Temp.
Tipkom Temp. odabirete kombinaciju
temperatura pranja i ispiranja za odabrani ciklus.
Pritisnite ovu tipku dok se ne osvijetli željena
postavka. Za sva ispiranja koristi se hladna voda
iz slavine.
••Odaberite temperaturu vode prikladnu za
vrstu punjenja koju perete. Slijedite etikete
za održavanje tkanine odjevnog predmeta za
najbolje rezultate.
32
NAPOMENA
••Kad odaberete No Spin (0), perilica će se
rotirati nakratko kako bi se brzo ispustila voda.
HR
Child Lock (
zaštita)
) (Roditeljska
S pomoću ove opcije onemogućite kontrole.
Ova značajka može spriječiti djecu u mijenjanju
ciklusa ili upravljanju uređajem
Zaključavanje upravljačke ploče
1
Pritisnite i držite tipku Child Lock na tri
sekunde.
2
Čut ćete zvučni signal i na zaslonu će se
pojaviti .
Kad se postavi Blokada za djecu, svi su
gumbi zaključani osim tipku Napajanje.
NAPOMENA
••Isključivanjem napajanja neće se ponovno
postaviti funkcija roditeljske zaštite. Morate
isključiti roditeljska zaštita prije nego što
možete pristupiti svojim ostalim funkcijama.
Beep On / Off (Uključen/isključen
zvučni signal)
1
Pritisnite tipku Napajanje.
2
Pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
3
Istovremeno pritisnite i držite tipke Soil i
Temp. 3 sekunde kako biste postavili funkciju
uključivanja/isključivanja zvučnog signala.
NAPOMENA
••Nakon što se postavi funkcija uključivanja/
isključivanja zvučnog signala, postavka se
sačuva čak i nakon isključivanja napajanja.
••Ako želite isključiti zvučni signal, jednostavno
ponovite ovaj postupak.
Wi-Fi(
)
Postavljanje Wi-Fi veze. Kad je Wi-Fi spojen,
svijetli Wi-Fi ikona na upravljačkoj ploči.
Otključavanje upravljačke ploče
Pritisnite i držite tipku Child Lock na tri sekunde.
••Čut ćete zvučni signal i preostalo vrijeme za
trenutačni program ponovno će se prikazati na
zaslonu.
33
HR
Dry (Sušenje) (
)
Upotrebljavajte automatske programe za
sušenje većine punjenja. Elektronički senzori
mjere temperaturu ispuha kako bi povećali ili
smanjili temperature sušenja za brže vrijeme
reakcije i točnije upravljanje temperaturom.
••Hladna Voda iz slavine treba ostaviti za vrijeme
ciklusa sušenja.
••Automatski postupak ove perilice rublja od
pranja do sušenja može se jednostavno
odabrati.
••Za najujednačenije sušenje pobrinite se da svi
predmeti u punjenju odjeće budu slični prema
materijalu i debljini.
••Nemojte pretjerano napuniti perilicu rublja
guranjem previše predmeta u bubanj. Predmeti
se moraju moći slobodno kotrljati.
••Ako otvorite vrata i izvadite rublje prije nego
što perilica završi ciklus, pritisnite tipku
Pokretanje/Zaustavljanje.
••Pritiskom na tipku Dry možete odabrati:
Normalno-Glačanje-Niska temp.-Vrijeme (3060-120).
••Po završetku sušenja, prikazuje se ' '. '
' znači smanjenje gužvanja. Ciklus sušenja je
već obavljen. Pritisnite bilo koju tipku i izvadite
odjeću. Ako ne pritisnete tipku Start/Pauza
program će završiti nakon otprilike 4 sata.
NAPOMENA
••Kad isključite perilicu rublja tijekom ciklusa
sušenja, motorom ventilatora za sušenje može
se upravljati kako bi se sačuvao na 60 sekundi.
Zatim perilica rublja prikazuje „ ” na ploči. „
“ označava ventilator za hlađenje.
••Pazite prilikom vađenja odjeće iz perilice rublja
jer odjeća ili perilica rublja mogu biti vrući.
34
Vuneni predmeti
••Vunene predmete nemojte sušiti kotrljanjem.
Razvucite ih u njihov izvorni oblik i osušite ih
ravne.
Tkani i ispleteni materijali
••Neki tkani i ispleteni materijali mogu se stisnuti
prema različitim mjerama, ovisno o njihovoj
kvaliteti.
••Uvijek razvucite takve materijale odmah nakon
sušenja.
Odjeća koju ne treba glačati i sintetička
odjeća
••Nemojte previše napuniti svoju perilicu rublja.
••Izvadite predmete koje ne treba glačati čim
se perilica rublja zaustavi kako biste smanjili
nabore.
Odjeća za bebe i spavaćice
••Uvijek provjerite upute proizvođača.
Gumeni i plastični predmeti
••Nemojte sušiti bilo kakve predmete napravljene
od gume ili plastike ili koji sadrže gumu ili
plastiku, kao što su:
−−pregače, dječji opršnjaci, pokrivači za stolice
−−zastori i stolnjaci
−−prostirači za kupaonicu
Fiberglas
••Nemojte sušiti predmete od fiberglasa u perilici
rublja. Čestice stakla koje ostanu u perilici
rublja mogu se zahvatiti za odjeću sljedeći put
kad budete koristili perilicu rublja i uzrokovati
iritaciju kože.
HR
Vodič za vrijeme sušenja
••Program sušenja može potrajati oko 7 sati.
••Ova vremena sušenja navedena su kao vodič
da vam pomognu postaviti vašu perilicu rublja
za ručno sušenje.
••Ako temperatura sustava za sušenje nije
dovoljna za dovršetak sušenja, vrijeme sušenja
automatski se mijenja te o tome obavještava s
pomoću skočnog prozora.
NAPOMENA
••Procijenjeno vrijeme sušenja varira
od stvarnog vremena sušenja tijekom
automatskog programa. Vrsta tkanine, veličina
punjenja i odabrani stupanj sušenja utječu na
vrijeme sušenja.
••Kad odaberete isključivo sušenje,
centrifugiranje se pokreće automatski radi
uštede energije.
35
PAMETNE FUNKCIJE
Korištenje aplikacije Smart
ThinQ
Instaliranje aplikacije Smart ThinQ
Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini
Google Play & Apple App na pametnom telefonu.
Pratite upute za preuzimanje i instaliranje
aplikacije.
Funkcija Wi-Fi
••Za uređaje sa oznakom
ili
Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog
telefona koristeći prikladne pametne značajke.
Ciklus perilice (Udaljeni početak,
Preuzimanje ciklusa)
Postavite ili preuzmite bilo koji željeni ciklus i
koristite daljinski upravljač.
Tub Clean Coach
Označite odgovarajuće razdoblje čišćenja
bubnja prema učestalosti pranja.
Praćenje energije
Provjerite potrošnju energije nedavno korištenih
ciklusa i mjesečni prosjek.
Pametna dijagnoza
Ova funkcija pruža korisne informacije za
dijagnosticiranje i rješavanje problema s
uređajem na temelju obrasca uporabe.
Settings (Postavke)
Dostupne su razne funkcije.
Push upozorenje
Uključite Push upozorenja kako biste primali
obavijesti o stanju uređaja. Obavijesti se primaju
čak i ako je aplikacija LG SmartThinQ isključena.
HR
NAPOMENA
••Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli
li ikona Wi-Fi
na upravljačkoj ploči.
••LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve
probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške,
kvarove ili greške uzrokovane mrežnom
vezom.
••Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže na 2,4
GHz.
••Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen
na WEP možda nećete moći postaviti mrežu.
Molimo promijenite na druge sigurnosne
protokole (preporuča se WPA2) i ponovno
registrirajte proizvod.
••Za SSID usmjerivača (naziv bežičnog
usmjerivača koji se pojavljuje tijekom potrage
za Wi-Fi mrežom) molimo vas koristite
isključivo engleska slova i brojeve. Druge vrste
znakova možda neće biti podržane.
••Ako uređaj ima problema pri povezivanju s WiFi mrežom, možda je predaleko od usmjernika
(router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač
raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi
signala.
••Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može
biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
••Mrežna veza možda neće ispravno raditi,
ovisno o davatelju internetskih usluga.
••Okolno bežično okruženje može uzrokovati
spori rad bežične mreže.
••Aplikacija je podložna promjenama u svrhu
poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti
korisnicima.
••Značajke mogu varirati ovisno o modelu.
Specifikacije bežičnog LAN modula
Model
Frekvencijski
raspon
Izlazna snaga
(maks.)
LCW-003
2412~2472 MHz
IEEE 802,11 b : 18.37 dBm
IEEE 802,11 g : 17.67 dBm
IEEE 802,11 n : 17.67 dBm
Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba
postaviti i njime upravljati s udaljenosti od
najmanje 20 cm od tijela.
36
HR
Izjava o sukladnosti
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio
oprema u vidu perilice rublja u skladu s
Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU
deklaracije o sukladnosti dostupan je na
sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemska
Smart Diagnosis™ putem
pametnog telefona
••Za uređaje sa oznakom
ili
Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu
dijagnozu informacijskog centra za korisnike
tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara
uređaja.
Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako
nije uključeno napajanje uređaja. Ako ne
možete uključiti uređaj, treba izvršiti ispravljanje
problema bez funkcije Smart Diagnosis™.
Obavijest s informacijama o softveru s
otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama
GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver
s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve
predmetne uvjete licence, izjave o odricanju
odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni
kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti
dostava takvog medija (tj. trošak nabave
medija, poštarina i dostava) ako e-poštom
uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta
ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave
proizvoda.
Potrošnja energije u stanju
0.5 W
mirovanja
Potrošnja energije u mrežnom
2.0 W
stanju pripravnosti
Vrijeme nakon kojeg funkcija
upravljanja potrošnjom
električne energije ili slična
funkcija automatski prebacuje 20 min.
opremu u stanje pripravnosti
i/ili isključenosti i/ili umreženo
stanje pripravnosti
37
HR
Uporaba funkcije Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ putem
informacijskog centra za korisnike
Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu
dijagnozu informacijskog centra za korisnike
tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara
uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako
biste se obratili predstavniku servisa, a ne
tijekom uobičajenog rada.
1
Pritisnite gumb Napajanje kako biste uključili
perilicu rublja. Nemojte pritisnuti bilo koji
drugi gumb ili okrenuti gumb programa.
2
Kad vas pozivni centar tako uputi, prislonite
mikrofon svog telefona blizu gumba
Napajanje.
x.
Ma
mm
10
3
Pritisnite i držite gumb Temp. 3 sekunde dok
držite mikrofon telefona na ikoni ili na gumbu
Napajanje.
4
Držite telefon na mjestu dok se prijenos tona
ne završi. Prikazuje se vrijeme preostalo za
prijenos podataka.
••Za najbolje rezultate nemojte pomicati
telefon dok se tonovi prenose.
••Ako agent u pozivnom centru ne može
dobiti točan zapis podataka, može vas
zamoliti da ponovite radnju.
5
Kad odbrojavanje završi i tonovi se prekinu,
nastavite svoj razgovor s agentom pozivnog
centra koji će vam tada moći pomoći
upotrebom informacija prenesenih na
analizu.
38
NAPOMENA
••Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj
kvaliteti poziva.
••Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se
učinkovitost komunikacije, a vi možete primiti
bolju uslugu.
••Ako je prijenos podataka za dijagnozu s
pomoću funkcije Smart Diagnosis™ loš zbog
loše kvalitete poziva, možda nećete primiti
najbolju uslugu Smart Diagnosis™.
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
••Isključite perilicu rublja iz struje prije čišćenja
kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
Ne budete li se pridržavali ovog upozorenja,
može doći do ozbiljne ozljede, požara, strujnog
udara ili smrti.
••Nikada nemojte upotrebljavati oštre kemikalije,
abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala
za čišćenje perilice rublja. Oni mogu oštetiti
završnu obradu.
Čišćenje perilice rublja
Briga nakon pranja
••Nakon završetka ciklusa obrišite vrata i
unutrašnjost brtve vrata kako biste uklonili
vlagu.
••Ostavite vrata otvorena kako biste osušili
unutrašnjost bubnja.
••Obrišite kućište perilice rublja suhom krpom
kako biste uklonili vlagu.
HR
Čišćenje unutrašnjeg dijela
••Upotrijebite ručnik ili meku krpu za brisanje oko
otvora vrata perilice rublja i stakla vrata.
••Uvijek uklonite predmete iz perilice rublja čim
ciklus završi. Ostavljanje vlažnih predmeta
u perilici rublja može uzrokovati stvaranje
nabora, prijenos boje i neugodan miris.
••Pokrenite program Čišćenje bubnja jednom
mjesečno (ili češće prema potrebi) kako biste
uklonili nakupine deterdženta i ostale ostatke.
Čišćenje filtra dovoda vode
••Isključite slavine dovoda ako se stroj ostavlja
na bilo koje vrijeme (npr. praznik), posebno ako
nema podnog odvoda (slivnika) u neposrednoj
blizini.
•• prikazat će se na upravljačkoj ploči kad voda
ne ulazi u ladicu deterdženta.
••Ako je voda vrlo tvrda ili sadrži tragove
kamenca, filtar dovoda vode može se začepiti.
Stoga je dobra ideja povremeno ga očistiti.
1
Isključite slavinu vode i odvijte crijevo za
dovod vode.
2
Očistite filtar četkom s tvrdim čekinjama.
Čišćenje vanjskog dijela
Ispravna briga o perilici rublja može produžiti
njezin radni vijek.
Vrata:
••Perite vlažnom krpom s vanjske i unutarnje
strane i zatim osušite suhom krpom.
Vanjski dio:
••Odmah obrišite bilo kakvu prolivenu tekućinu.
••Obrišite vlažnom krpom.
••Nemojte pritiskati površinu ili zaslon oštrim
predmetima.
39
HR
Čišćenje filtra odvodne
pumpe
4
Nakon čišćenja okrenite filtar pumpe i
umetnite odvodni čep.
5
Zatvorite pokrovni poklopac.
••U odvodnom filtru skupljaju se niti i mali
predmeti koji ostanu u odjeći. Redovito
provjeravajte je li filtar čist kako biste osigurali
neometan rad perilice rublja.
••Pustite da se voda ohladi prije čišćenja
odvodne pumpe, izvođenja hitnog pražnjenja ili
otvaranja vrata u hitnom slučaju.
1
Otvorite pokrovni poklopac i izvucite crijevo.
2
Izvadite odvodni čep i otvorite filtar
okretanjem ulijevo.
2
Spremnik za
prikupljanje
ispuštene vode.
1
3
40
OPREZ
••Prvo ispustite vodu upotrebom odvodnog
crijeva pa otvorite filtar pumpe kako biste
uklonili niti ili predmete.
••Budite pažljivi prilikom ispuštanja vode jer voda
može biti vruća.
Uklonite sve strane tvari iz filtra pumpe.
HR
Čišćenje ladice dozatora
Deterdžent i omekšivač tkanine mogu se
nakupiti u ladici dozatora. Uklonite ladicu i
umetke i provjerite ima li nakupina jednom ili
dvaput mjesečno.
1
2
3
4
5
Uklonite ladicu dozatora deterdženta tako da
je povučete ravno prema naprijed dok se ne
zaustavi.
••Čvrsto pritisnite tipku za otpuštanje i
uklonite ladicu.
Uklonite umetke iz ladice.
••Isperite umetke i ladicu toplom vodom kako
biste uklonili nakupine proizvoda za rublje.
Upotrijebite samo vodu za čišćenje ladice
dozatora. Osušite umetke i ladicu mekom
krpom ili ručnikom.
Za čišćenje otvora ladice upotrijebite krpu
ili malu nemetalnu četku kako biste očistili
udubljenje.
••Uklonite sve ostatke s gornjeg i donjeg
dijela udubljenja.
Obrišite svu vlagu s udubljenja mekom krpom
ili ručnikom.
Vratite umetke u njihove odjeljke i vratite
ladicu.
Tub Clean (Čišćenje bubnja)
(neobavezno)
Čišćenje bubnja poseban je program za čišćenje
unutrašnjosti perilice rublja.
Viša razina vode koristi se u ovom programu pri
višoj brzini centrifugiranja. Redovito izvodite ovaj
program.
1
Uklonite svu odjeću ili predmete iz perilice
rublja i zatvorite vrata.
2
Otvorite ladicu dozatora i dodajte sredstvo
protiv kamenca u glavni odjeljak za pranje.
••Tablete stavite u bubanj.
3
Polako zatvorite ladicu dozatora.
4
Uključite uređaj i zatim pritisnite i držite
tipku Tub Clean 3 sekunde. Zatim će se na
zaslonu prikazati
.
5
Pritisnite gumb Pokretanje/Zaustavljanje za
početak.
6
Nakon završetka programa ostavite vrata
otvorenima kako bi se otvor vrata perilice
rublja, fleksibilna brtva i staklo vrata osušili.
OPREZ
••Ako imate dijete, pazite da ne ostavite vrata
otvorena predugo.
NAPOMENA
••Nemojte dodavati deterdžent u odjeljke za
deterdžent. Može nastati prekomjerna količina
sapunice koja će iscuriti iz perilice rublja.
41
HR
Oprez za zamrzavanje tijekom
zime
••Dok je zamrznut, proizvod ne radi normalno.
Pobrinite se da postavite proizvod na mjesto
gdje se neće zamrznuti tijekom zime.
••Ako se proizvod mora postaviti vani na trijemu
ili pod drugim vanjskim uvjetima, pobrinite se
da provjerite sljedeće stavke.
Način čuvanja proizvoda od
zamrzavanja
••Nakon pranja uklonite svu vodu preostalu
unutar pumpe čepom crijeva za otvore koji
se koristi za uklanjanje preostale vode. Kad
uklonite svu vodu, zatvorite čep crijeva koji se
koristi za uklanjanje preostale vode i pokrovni
poklopac.
••Nakon zatvaranja slavine odvojite crijevo
dovoda za hladnu vodu od slavine i uklonite
vodu dok držite crijevo usmjereno prema dolje.
•
Crijevo za dovod
Provjera zamrzavanja
••Ako se voda ne ispušta tijekom otvaranja čepa
crijeva koji se koristi za uklanjanje preostale
vode, provjerite odvodnu jedinicu.
Pokrovni
poklopac
••Pustite odvodno crijevo da visi kako biste
ispustili svu vodu unutar crijeva.
Pokrovni
poklopac
••Uključite uređaj, odaberite program pranja i
pritisnite gumb Pokretanje/Zaustavljanje.
Odvodno
crijevo
Ladica deterdženta
OPREZ
••Kad se odvodno crijevo postavi u zakrivljenom
obliku, unutarnje crijevo može se zamrznuti.
Odvodno
crijevo
••Kada se na prozoru zaslona prikazuje „ ” dok
proizvod radi, provjerite jedinicu dovoda vode i
odvodnu jedinicu (Neki modeli nemaju funkciju
alarma koja označava zamrzavanje).
NAPOMENA
••Provjerite izlazi li voda u ladicu deterdženta
tijekom ispiranja i izlazi li voda kroz odvodno
crijevo tijekom centrifugiranja.
42
•
•
Odvodni čep
Odvodni čep
N
z
Od
N
•
HR
Način postupanja sa
zamrzavanjem
••Obavezno ispraznite bubanj, ulijte toplu vodu
temperature 50 – 60 °C do gumenog dijela
unutar bubnja, zatvorite vrata i pričekajte 1 – 2
sata.
50 – 60 °C
••Kad se sva voda ukloni iz bubnja, zatvorite čep
crijeva koje se koristi za uklanjanje preostale
vode, odaberite program pranja i pritisnite
tipkuPokretanje/Zaustavljanje.
Ladica deterdženta
Odvodno crijevo
NAPOMENA
••Provjerite izlazi li voda u ladicu deterdženta
tijekom ispiranja i izlazi li voda kroz odvodno
crijevo tijekom centrifugiranja.
OPREZ
••Kad se odvodno crijevo postavi u zakrivljenom
obliku, unutarnje crijevo može se zamrznuti.
••Otvorite pokrovni poklopac i čep crijeva koje se
koristi za uklanjanje preostale vode kako biste
izvukli svu vodu.
••Kada dođe do problema s dovodom vode,
poduzmite sljedeće mjere.
−−Zatvorite slavinu i otopite slavinu i oba dijela
priključaka dovodnog crijeva proizvoda
upotrebom krpe s vrućom vodom.
−−Izvadite dovodno crijevo i uronite ga u toplu
vodu ispod 50 – 60 °C.
Odvodni čep
Pokrovni
poklopac
Crijevo za dovod
50 – 60 °C
NAPOMENA
••Ako se voda ne odvodi, to znači da se led nije
potpuno otopio. Pričekajte.
43
RJEŠAVANJE PROBLEMA
HR
••Vaša perilica rublja opremljena je sustavom za automatsko praćenje pogrešaka koji otkriva i
dijagnosticira probleme u ranom stadiju. Ako vaša perilica rublja ne funkcionira ispravno ili ne
funkcionira uopće, provjerite sljedeće stavke prije poziva servisu:
Dijagnosticiranje problema
Simptomi
Klepetavi i zveketavi zvukovi
Glasan zvuk
Vibrirajući zvuk
Curenje vode
Prekomjerno stvaranje
sapunice
44
Razlog
Rješenje
••Provjerite sve džepove kako
biste bili sigurni da su prazni.
Predmeti kao što su ukosnice,
šibice, olovke, kovanice i
Strani predmeti kao što su
ključevi mogu oštetiti i perilicu i
kovanice ili učvrsnice mogu
vašu odjeću.
••Zatvorite patentne zatvarače,
biti u bubnju ili pumpi.
kukice i vezice kako biste
spriječili da ti predmeti zahvate
ili se zapetljaju na drugu
odjeću.
••Ako se zvuk nastavi,
Teška punjenja za pranje
perilica rublja vjerojatno nije
mogu proizvoditi glasan zvuk.
u ravnoteži. Zaustavite i
ponovno rasporedite punjenje
Ovo je inače normalno.
pranja.
••Ako nisu uklonjeni tijekom
Jesu li svi matični vijci za
postavljanja, pogledajte vodič
prijevoz i potpora bubnja
za postavljanje za uklanjanje
uklonjeni?
matičnih vijaka za prijevoz.
••Provjerite je li stroj za pranje
Jesu li sve noge čvrsto
rublja poravnat i stegnite
protumatice prema osnovi
oslonjene na pod?
aparata.
Jeste li položili uređaj
••Obratite se centru za
prilikom premještanja ili
informiranje korisnika.
postavljanja?
Crijevo dovoda ili odvodno
i zategnite veze
crijevo labavo je na slavini ili ••Provjerite
crijeva.
na perilici rublja.
••Odčepite odvodne cijevi.
Odvodne cijevi doma su
Prema potrebi obratite se
začepljene.
vodoinstalateru.
Previše deterdženta ili
neprikladni deterdžent
••Osigurajte da upotrebljavate
mogu uzrokovati pretjerano
količine deterdženta prema
uputama proizvođača.
stvaranje pjene što može
dovesti do curenja vode.
HR
Simptomi
Razlog
Dovod vode nije prikladan na
toj lokaciji.
Slavina dovoda vode nije
Voda ne ulazi u perilicu rublja potpuno otvorena.
ili ulazi sporo
Crijevo/a dovoda vode
izvijena su.
Filtar crijeva dovoda vode
začepljen je.
Odvodno crijevo je izvijeno ili
Voda u perilici rublja ne otječe začepljeno.
ili otječe sporo
Začepljen je odvodni filtar.
Kabel električnog napajanja
možda nije uključen ili je veza
labava.
Perilica rublja ne može se
pokrenuti
Rješenje
••Provjerite drugu slavinu u
domu.
••Do kraja otvorite slavinu.
••Izravnajte crijevo.
••Provjerite filtar crijeva dovoda.
••Očistite i izravnajte odvodno
crijevo.
••Očistite odvodni filtar.
••Provjerite da utikač čvrsto
pristaje u zidnu utičnicu.
Ispao je osigurač u domu,
iskočio je strujni prekidač ili
je došlo do nestanka struje.
••Ponovno postavite strujni
prekidač ili zamijenite
osigurač. Nemojte povećavati
kapacitet osigurača. Ako
je problem preopterećenje
strujnog kruga, neka to ispravi
kvalificirani električar.
Slavina dovoda vode nije
otvorena.
••Otvorite slavinu dovoda vode.
Perilica rublja neće
centrifugirati
Provjerite jesu li vrata čvrsto
zatvorena.
Vrata se ne otvaraju
Nakon što se perilica rublja
pokrene, vrata se ne mogu
otvoriti zbog sigurnosnih
razloga.
Odgođeno vrijeme ciklusa
pranja
Ako se otkrije neravnoteža
ili ako je uključen program
uklanjanja sapunice, vrijeme
pranja će se povećati.
••Zatvorite vrata i pritisnite gumb
Pokretanje/Zaustavljanje.
Nakon što pritisnete gumb
Pokretanje/Zaustavljanje,
može potrajati nekoliko
trenutaka prije nego što
perilica rublja počne
centrifugirati. Vrata se moraju
zaključati prije postizanja
centrifugiranja. Dodajte 1
ili 2 slična predmeta kako
biste pomogli uravnotežiti
punjenje. Presložite punjenje
kako biste omogućili ispravno
centrifugiranje.
••Provjerite je li ikona
„Zaključavanje vrata”
osvijetljena. Možete sigurno
otvoriti vrata nakon što se
ikona „Zaključavanje vrata”
isključi.
••To je uobičajena pojava.
Preostalo vrijeme prikazano
na zaslonu samo je procjena.
To vrijeme može varirati.
45
HR
Simptomi
Razlog
Rješenje
••Slijedite smjernice omekšivača
kako biste osigurali uporabu
prikladne količine. Nemojte
premašiti liniju maksimalnog
punjenja.
••Slijedite upute proizvođača
deterdženta.
••Polako zatvorite ladicu
dozatora. Nemojte otvarati
ladicu tijekom ciklusa pranja.
Prelijevanje omekšivača
tkanina
Previše omekšivača može
dovesti do prelijevanja.
Omekšivači se ispuštaju
prerano
Previše omekšivača može
dovesti do preuranjenog
otpuštanja.
Tipke možda neće ispravno
funkcionirati.
Gumb ne može prepoznati
kada su vrata otvorena.
••Pritisnite ponovno nakon
zatvaranja vrata.
Provjerite slavinu dovoda
vode.
••Nemojte prepuniti perilicu.
Provjerite odvodi li se ispravno
voda iz perilice rublje za
izdvajanje prikladne količine
vode iz punjenja. Punjenje
odjeće premalo je za ispravno
kotrljanje. Dodajte nekoliko
ručnika.
••Isključite slavinu dovoda vode.
Problem sa sušenjem
Iz stražnje strane uređaja
izlazi topli zrak.
Miris
46
Uređaj zagrijava zrak radi
sušenja rublja. Topli zrak
suši rublje i izlazi iz stražnje
strane.
Ovaj miris uzrokovan je
gumom pričvršćenom na
perilicu.
Ako se gumena brtva na
vratima i područje brtvljenja
ne čiste redovito, može doći
do nastanka mirisa zbog
plijesni ili stranih tvari.
Mirisi mogu nastati ako strane
tvari zaostanu u filtru pumpe
za pražnjenje.
Mirisi se mogu pojaviti ako
crijevo za izbacivanje vode
nije ispravno instalirano, pa
voda teče natrag u perilicu.
Prilikom korištenja suhe
funkcije, mirisi mogu nastati
zbog vlakana i drugih
materijala koji prionu na
grijač.
(Samo za modele sa
sušilicom)
Poseban miris može nastati
zbog sušenja mokre odjeće
vrućim zrakom. (Samo za
modele sa sušilicom)
••To ne predstavlja grešku u
radu.
••To je normalan miris nove
gume i nestat će nakon
nekoliko pranja.
••Redovito čistite brtvu i vrata te
provjerite ispod nabora gume
na vratima ne nalaze li se
tamo slučajno sitni predmeti
kada praznite perilicu.
••Redovito čistite filtar pumpe za
pražnjenje.
••Prilikom instalacije cijevi za
izbacivanje vode pazite da se
ne presavije ili ne blokira.
••To ne predstavlja grešku u
radu.
••Taj će miris nestati nakon
kratkog vremena.
HR
Poruke o pogreškama
Simptomi
Razlog
Dovod vode nije prikladan na
području.
Slavine dovoda vode nisu potpuno
otvorene.
Crijevo/a dovoda vode izvijena su.
Začepljen je filtar crijeva dovoda.
Ako dođe do curenja vode u crijevu
dovoda aqua stop, indikator
postat će crvene boje.
Rješenje
••Provjerite drugu slavinu u domu.
••Do kraja otvorite slavinu.
••Izravnajte crijevo (crijeva).
••Provjerite filtar crijeva dovoda.
••Upotrijebite crijevo dovoda aqua
stop.
Može varirati ovisno o modelu.
Punjenje je premalo.
Punjenje nije u ravnoteži.
Uređaj ima sustav za otkrivanje i
ispravljanje neravnoteže. Ako se
pojedinačni teški predmeti napune
(npr. prostirači za kupaonicu,
kupaći ogrtač itd.), ovaj sustav
može zaustaviti centrifugiranje
ili čak potpuno prekinuti ciklus
centrifugiranja.
Ako je rublje i dalje premokro
na kraju ciklusa, dodajte manje
odjevne predmete kako biste
uravnotežili punjenje i ponovite
ciklus centrifugiranja.
Odvodno crijevo je izvijeno ili
začepljeno.
Začepljen je odvodni filtar.
••Dodajte 1 ili 2 slična predmeta
kako biste pomogli uravnotežiti
punjenje.
••Dodajte 1 ili 2 slična predmeta
kako biste pomogli uravnotežiti
punjenje.
••Presložite punjenje kako
biste omogućili ispravno
centrifugiranje.
••Presložite punjenje kako
biste omogućili ispravno
centrifugiranje.
••Očistite i izravnajte odvodno
crijevo.
••Očistite odvodni filtar.
47
HR
Simptomi
Razlog
Pobrinite se da vrata nisu
otvorena.
dE4
48
Rješenje
••Do kraja zatvorite vrata. Ako
,
,
,
ne nestane,
nazovite servis.
Senzor vrata je u kvaru.
Pogreška kontrole.
••Isključite strujni utikač i pozovite
servis.
Prelijevanje vode zbog
pokvarenog ventila vode.
••Zatvorite slavinu za vodu.
••Isključite strujni utikač.
••Pozovite servis.
Kvar senzora za razinu vode.
••Zatvorite slavinu za vodu.
••Isključite strujni utikač.
••Pozovite servis.
Preopterećenje motora.
••Pustite perilicu rublja da ne
radi na 30 minuta kako bi se
motor ohladio, a zatim ponovno
pokrenite ciklus.
Curenje vode.
••Pozovite servis.
Jesu li opskrbno/odvodno
crijevo ili pumpa smrznuti?
••Ulijte toplu vodu u bubanj i
odmrznite odvodno crijevo i
pumpu. Namočite ručnik toplom
vodom i postavite na opskrbno
crijevo.
Ne suši.
••Pozovite servis.
JAMSTVO
HR
OVO OGRANIČENO JAMSTVO NE POKRIVA SLJEDEĆE SLUČAJEVE:
••Dolazak servisa za dostavu, preuzimanje, postavljanje ili popravak proizvoda; upute za korisnika o
radu proizvoda; popravak ili zamjena osigurača ili ispravak ožičenja ili vodovodnih cijevi ili ispravak
neovlaštenih popravaka/instalacija.
••Neuspješan rad proizvoda tijekom nestanka struje ili prekida ili neprikladne usluge pružanja
električne energije.
••Šteta uzrokovana šupljim ili slomljenim cijevima za vodu, smrznutim cijevima za vodu, ograničenim
odvodnim vodovima, neprikladnim ili prekinutim dovodom vode ili neprikladnim dovodom zraka.
••Šteta nastala radom proizvoda u korozivnom okruženju ili suprotno uputama navedenima u
priručniku vlasnika proizvoda.
••Šteta na proizvodu uzrokovana nesrećama, štetočinama, munjom, vjetrom, požarom, poplavama ili
višom silom.
••Šteta ili kvar uzrokovani neovlaštenom promjenom ili izmjenom ili ako se uređaj koristi različito od
njegove namjene ili curenje vode na mjestu gdje jedinica nije ispravno postavljena.
••Šteta ili kvar uzrokovani neispravnom električnom strujom, naponom ili vodoinstalaterskim
standardom, komercijalnom ili industrijskom uporabom ili uporabom pribora, komponenti ili potrošnih
proizvoda za čišćenje koje nije odobrio LG.
••Šteta uzrokovana prijevozom i rukovanjem, uključujući porezotine, udubine, krhotine i/ili druga
oštećenja završne obrade vašeg proizvoda, osim ako takva šteta ne nastane zbog nedostataka
materijala ili izrade i prijavi se unutar jednog (1) tjedna od dostave.
••Šteta ili dijelovi koji nedostaju na svakom prikazanom ili preuređenom proizvodu ili proizvodu s
otvorenom kutijom ili sa sniženom cijenom.
••Proizvodi s originalnim serijskim brojevima koji su uklonjeni, promijenjeni ili se ne mogu jasno
odrediti. Model i serijski brojevi, uz račun originalne maloprodaje potrebni su za ovjeravanje jamstva.
••Povećanje troškova režija i dodatni troškovi režija.
••Popravci kad se proizvod koristi u abnormalnim ili neuobičajenim kućanskim uvjetima (npr.
komercijalna upotreba, u uredima i rekreacijskim objektima) ili suprotno uputama navedenima u
priručniku vlasnika proizvoda.
••Troškovi povezani s uklanjanjem proizvoda iz vašeg doma zbog popravaka.
••Uklanjanje i ponovno postavljanje proizvoda ako je postavljen na nepristupačnom mjestu ili nije
postavljen u skladu s objavljenim uputama za postavljanje, uključujući priručnik vlasnika i priručnik za
postavljanje tvrtke LG.
••Šteta koja nastaje zbog neprikladne uporabe, zlouporabe, neispravnog postavljanja, popravaka ili
održavanja. Neispravni popravak uključuje upotrebu dijelova koje nije odobrio niti odredio LG.
49
HR
Čudne vibracije ili buka
uzrokovani neuklanjanjem
matičnih vijaka za prijevoz ili
potpore bubnja.
Potpora
bubnja
Kartonska
osnova
Uklonite matične vijke
za prijevoz i potporu
bubnja.
Matični vijci
za prijevoz
Curenje uzrokovano
prljavštinom (kosa, vlakna) na
brtvi i staklu vrata.
Očistite brtvu i staklo
vrata.
Nema odvoda zbog
začepljenog filtra pumpe.
Očistite filtar pumpe.
Voda ne izlazi jer su filtri
ventila dovoda vode
začepljeni ili su crijeva
dovoda vode izvijena.
Očistite filtar ventila
dovoda ili ponovno
postavite crijeva dovoda
vode.
Voda ne izlazi zbog
prekomjerne upotrebe
deterdženta.
Rublje je vruće ili toplo
nakon završenog pranja jer
su crijeva dovoda obrnuto
postavljena.
Voda se ne dovodi jer slavina
za vodu nije otvorena.
50
Filtar dovoda
Očistite ladicu dozatora
deterdženta.
Dozator
Hladno
Dovod hladne
vode
Slavina za vodu
Toplo
Dovod tople vode
Ponovno postavite
crijeva dovoda.
Otvorite slavinu za vodu.
HR
Curenje koje uzrokuje
neispravno postavljanje
odvodnog crijeva ili
začepljeno odvodno crijevo.
Kutni držač
Ponovno postavite
odvodno crijevo.
Spojnica
Curenje uzrokovano
neispravnom instalacijom
crijeva dovoda vode ili
korištenjem crijeva dovoda
druge marke.
Ponovno postavite
crijevo dovoda.
Problem nestanka struje
uzrokovan labavom
vezom kabela napajanja ili
problemom s električnom
utičnicom.
Ponovno spojite kabel
napajanja ili promijenite
električnu utičnicu.
Razina
Dolazak servisa za dostavu,
preuzimanje, postavljanje
proizvoda ili za upute
o upotrebi proizvoda.
Uklanjanje i ponovno
postavljanje proizvoda.
Jamstvo pokriva
isključivo proizvodne
nedostatke. Servis zbog
neispravnog postavljanja
nije pokriven.
Ako svi vijci nisu ispravno
postavljeni, to može
uzrokovati pretjeranu
vibraciju (samo za model sa
stalkom).
Postavite 4 vijka u svaki
kut (ukupno 16EA).
Zvuk udaranja vode (lupanja)
kad se perilica rublja puni
vodom.
Voda pod
visokim
tlakom
Prirodni tok
vode
Tok vode
koji se naglo
UdaracGlasan zvuk
zaustavlja
Podesite tlak vode
okretanjem ventila za
vodu ili slavine za vodu
u domu.
51
RADNI PODACI
Informacijski list proizvoda_Direktiva Komisije 96/60/EZ
Zaštitni znak dobavljača
LG
FH6G1BCH(0~9)
Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
N
Razred energetske učinkovitosti modela, određen u skladu s Prilogom
IV. Izražen kao „Razred energetske učinkovitosti … u rasponu od A
(veća učinkovitost) do G (manja učinkovitost)”. Kada se ovi podaci
A
nalaze u tablici, mogu biti izraženi i na drugi način, pod uvjetom
da je jasno da raspon ide od A (veća učinkovitost) do G (manja
učinkovitost).
Kada se podaci nalaze u tablici, i kada su neki od uređaja navedenih
u tablici dobili „znak zaštite okoliša Zajednice” sukladno Uredbi (EEZ)
br. 880/92, ti se podaci mogu ovdje uključiti. U tom slučaju natpis
Ne
u retku glasi „Znak zaštite okoliša Zajednice”, a unos se sastoji od
kopije znaka zaštite okoliša. Ova odredba ne dovodi u pitanje bilo
koje zahtjeve unutar programa znaka zaštite okoliša EZ-a.
Potrošnja energije za pranje, centrifugiranje i sušenje, u kWh
po kompletnom radnom ciklusu kako je određeno Prilogom I.
7.97
napomenom V.
Potrošnja energije samo za pranje i centrifugiranje, u kWh po ciklusu
1.26
pranja kako je određeno Prilogom I. napomenom VI.
Razred učinka pranja određen u skladu s Prilogom IV. Izražen kao
„Razred učinka pranja … u rasponu od A (veći učinak) do G (manji
A
učinak)”. Ovo može biti izraženo i na drugi način, pod uvjetom da je
jasno da raspon ide od A (veći učinak) do G (manji učinak).
Razred učinka isušivanja za standardni ciklus pranja pamučnog rublja
na 60 °C, određen u skladu s ispitnim postupcima usklađenih normi iz
44
članka 1. stavka 2. Izražen kao „Voda preostala nakon centrifugiranja
… % (u odnosu na težinu suhog rublja za pranje)”.
Maksimalna brzina centrifugiranja postignuta kako je određeno
1600
Prilogom I. napomenom VIII.
52
HR
kWh / ciklus
kWh / ciklus
%
okretaja po
minuti
HR
Informacijski list proizvoda_Direktiva Komisije 96/60/EZ
Kapacitet pranja uređaja u standardnom ciklusu pranja pamučnog
12
rublja na 60 °C, kako je određeno Prilogom I. napomenom IX.
Kapacitet sušenja uređaja za standardni ciklus sušenja „suho
8
pamučno rublje” kako je određeno Prilogom I. napomenom X.
Potrošnja vode za pranje, centrifugiranje i sušenje, u litrama,
po kompletnom radnom ciklusu, kako je određeno Prilogom I.
131
napomenom XI.
Potrošnja vode samo za pranje i centrifugiranje, u litrama, po
standardnom ciklusu pranja (i centrifugiranja) pamučnog rublja na 60
68
°C, utvrđena sukladno ispitnim postupcima usklađenih normi iz članka
1. stavka 2.
Vrijeme pranja i sušenja. Programirano vrijeme za kompletni radni
ciklus (pranje pamučnog rublja na 60 °C i sušenje „suho pamučno
725
rublje”), za procijenjeni kapacitet pranja, utvrđen sukladno ispitnim
postupcima usklađenih normi iz članka 1. stavka 2.
Potrošnja energije i vode jednaka je potrošnji iz točke 5. (energija) i
1594
točke 12. (voda), pomnoženoj s 200. To se izražava kao „procijenjena
godišnja potrošnja četveročlanog kućanstva, koje uvijek koristi
26200
sušilicu (200 ciklusa)”.
Potrošnja energije i vode jednaka je potrošnji iz točke 6. (energija) i
252
točke 13. (voda), pomnoženoj s 200. To se izražava kao „procijenjena
godišnja potrošnja četveročlanog kućanstva, koje nikada ne koristi
13600
sušilicu (200 ciklusa)”.
kg
kg
litre / ciklus
litre / ciklus
minute
kWh / godinu
litara / godinu
kWh / godinu
litara / godinu
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising