LG | RC80U2AV4Q | User manual | LG RC80U2AV4Q Upute za korištenje

LG RC80U2AV4Q Upute za korištenje
KORISNIČKO UPUTSTVO
MAŠINA ZA
SUŠENJE VEŠA
Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti
instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova
uputstva blizu proizvoda nakon instalacije za buduću referencu.
SR
SRPSKI
RC80U2*V*Q
SL
SLOVENŠČINA
RC80U2*V*D
LV
LATVIEŠU
RC90U2*V*Q
www.lg.com
MFL71424309
Rev.01_071819
Autorsko pravo © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana
SADRŽAJ
Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje
koji se razlikuju od modela koji ste kupili.
Ovo uputstvo podleže reviziji od strane
proizvođača.
UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST.......................................................3
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA................................................................3
Odlaganje starog aparata..................................................................................8
MONTAŽA........................................................................................9
Specifikacije.......................................................................................................9
Dodatna oprema (opciono)................................................................................9
Zahtevi u vezi sa mestom instalacije...............................................................10
Uputstva za postavljanje na drugi uređaj (opciono)......................................... 11
Promena položaja vrata...................................................................................13
RAD................................................................................................15
Korišćenje uređaja...........................................................................................15
Razvrstavanje veša..........................................................................................16
Kontrolna tabla.................................................................................................17
Tabela programa..............................................................................................18
Opcije programa..............................................................................................20
Rack Dry (Sušenje na postolju) (opciono).......................................................21
PAMETNE FUNKCIJE...................................................................22
Upotreba aplikacije LG SmartThinQ................................................................22
funkcije Smart Diagnosis™..............................................................................25
ODRŽAVANJE...............................................................................26
Čišćenje filtera za otpale dlačice......................................................................26
Pražnjenje posude za vodu..............................................................................27
Čišćenje rešetke za dovod hladnog vazduha..................................................27
Brisanje senzora za vlažnost...........................................................................27
REŠAVANJE PROBLEMA.............................................................28
Dijagnostikovanje problema.............................................................................28
Šifre grešaka....................................................................................................32
GARANCIJA..................................................................................33
RADNI PODACI.............................................................................34
UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST
SR
Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene
rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.
Ove smernice se dele na „UPOZORENJE" i „OPREZ" kao što je
opisano ispod.
Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da
predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i
pratite uputstva kako biste izbegli rizik.
UPOZORENJE
Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne
povrede ili smrti.
OPREZ
Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje
povrede ili oštećenja proizvoda.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara
ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je
poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti,
uključujući i one koje slede:
Deca u domaćinstvu
Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa
umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa
nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju
pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu
bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju
uređajem.
3
SR
Za korišćenje u Evropi:
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa
umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom
iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje
uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca
ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu
obavljati deca bez nadzora.
Deca koja imaju manje od 3 godine ne smeju da budu u blizini uređaja,
osim ako se neprekidno ne nadgledaju.
Instalacija
•• Postarajte se da je uređaj ispravno instaliran, uzemljen i podešen od
strane kvalifikovanog servisera prema uputstvima za instalaciju.
•• Nikada ne pokušavajte da rukujete uređajem ako je on oštećen,
ne radi kako treba, ako je delimično rasklopljen ili ima delove koji
nedostaju ili su neispravni, uključujući oštećen kabl ili utikač.
•• Uređaj treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći uređaj
čvrsto.
•• Ne instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne
instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru koji
je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost,
vetar ili kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.
•• Pričvrstite odvodno crevo da biste izbegli odvajanje.
•• Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte
da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom
centru.
•• Ne koristite utičnice sa više mesta, produžni kabl za napajanje ili
adapter sa ovim uređajem.
•• Stvari kao što su penasta guma (lateks pena), kape za kupanje,
vodootporne tkanine, veš i odeća sa gumom ili jastuci napunjeni
komadima penaste gume ne treba da se suše u uređaju.
•• Uređaj ne sme da se instalira iza vrata sa bravom, kliznih vrata ili
vrata sa šarkama sa suprotne strane mašine u odnosu na vrata
uređaja, tako da se ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
4
SR
•• Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju oštećenja ili kvara,
uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara obezbeđivanjem
putanje najmanjeg otpora za tok struje.
•• Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za
uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi
u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa
svim lokalnim propisima i uredbama.
•• Nepravilno priključivanje provodnika za uzemljenje opreme
može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Konsultujte se sa
kvalifikovanim električarem ili serviserom ako niste sigurni da li je
uređaj ispravno uzemljen.
•• Ne prepravljajte utikač koji dolazi uz uređaj. Ako ne odgovara utičnici,
kvalifikovani električar treba da instalira odgovarajuću utičnicu.
•• Uređaj ne sme da se napaja preko uređaja preko kojeg se spolja
prekida napajanje, kao što je tajmer, niti da se poveže na kolo koje se
redovno uključuje i isključuje.
Rad
•• Ne pokušavajte da skinete table niti da rasklopite uređaj. Ne koristite
oštre predmete na kontrolnoj tabli za rukovanje uređajem.
•• Ne popravljajte i ne zamenjujte bilo koji deo uređaja. Sve popravke
i servisiranje mora da obavlja kvalifikovani serviser, osim ukoliko
nije drugačije navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo
odobrene fabričke delove.
•• U oblasti ispod i oko uređaja ne držite zapaljive materijale kao što su
otpadne dlačice, papir, krpe, hemikalije itd.
•• Ne stavljajte životinje i kućne ljubimce unutar proizvoda.
•• Ne ostavljajte vrata uređaja otvorena. Deca mogu da se zakače za
vrata ili uđu u uređaj, što može izazvati oštećenja ili povrede.
•• Nikada ne stavljajte ruke u uređaj kada radi. Sačekajte da se bubanj
potpuno zaustavi.
5
SR
•• Ne stavljajte, ne perite i ne sušite stvari koje su čišćene zapaljivim
ili eksplozivnim supstancama (kao što je vosak, ulje, farba, benzin,
odmašćivači, rastvarači za hemijsko čišćenje, kerozin, biljno ulje,
jestivo ulje itd.) ili stvari koje su oprane u takvim supstancama ili
natopljene ili isprskane njima. Nepravilno korišćenje može izazvati
požar ili eksploziju.
•• U slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički
centar LG Electronics.
•• Ne gurajte vrata prekomernom silom nadole kada su vrata uređaja
otvorena.
•• Koristite nova creva ili komplet creva koji se isporučuje uz uređaj.
Upotrebom starih creva možete da izazovete curenje vode i kasnije
oštećenje imovine.
•• Ne dodirujte vrata dok traje program sa visokom temperaturom.
•• Ne koristite zapaljiv gas i supstance (benzen, benzin, razređivač,
nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
•• Ako se odvodno crevo ili dovodno crevo zamrznu tokom zime,
koristite ih tek nakon otapanja.
•• Držite sve deterdžente, omekšivače za veš i izbeljivače dalje od
dece.
•• Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
•• Pazite da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim
predmetom.
Održavanje
•• Priključite utikač u utičnicu nakon što ste u potpunosti uklonili vlagu ili
prašinu.
•• Isključite uređaj iz napajanja pre čišćenja uređaja. Postavljanje
kontrola na položaj ISKLJUČENO ili stanje pripravnosti ne isključuje
ovaj uređaj iz napajanja.
•• Ne prskajte vodu ni po spoljašnjosti ni po unutrašnjosti uređaja kako
biste ga očistili.
•• Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek
čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlačenjem ga isključite iz utičnice.
6
SR
Tehnička bezbednost za korišćenje mašine za sušenje
UPOZORENJE – U cilju izbegavanja požara
Rizik od požara i zapaljivi materijali
•• U kućištu aparata ili u ugradnoj strukturi nemojte da blokirate otvore
za ventilaciju. U suprotnom, može doći do požara.
•• Ovaj aparat sadrži R290, rashladno sredstvo koje je ekološko, ali
zapaljivo. Nemojte da oštećujete kolo za rashladno sredstvo. Držite
otvoren plamen i izvore paljenja udaljene od aparata.
•• Ne sušite neoprane stvari u uređaju.
•• Omekšivači za veš i slični proizvodi treba da se koriste kako je
navedeno u uputstvima za korišćenje omekšivača za veš.
•• Uklonite sve predmete iz džepova, npr. upaljače i šibice.
•• Nikada ne zaustavljajte uređaj pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se
sve stvari brzo ne uklone i rašire tako da se toplota raspe.
•• Uređaj ne treba koristiti ako su za čišćenje korišćene industrijske
hemikalije.
•• Stvari umrljane supstancama kao što su jestivo ulje, biljno ulje,
aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka,
terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska treba da se peru
u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u
uređaju.
•• Ne pijte kondenzovanu vodu. Ako se ne pridržavate toga, može doći
do bolesti koje se prenose hranom.
•• Ako je strujni kabl oštećen, proizvođač ili njegovi servisni agenti
ili slično kvalifikovano osoblje mora ga zameniti da bi se izbegla
opasnost.
•• Filter za otpale dlačice treba stalno čistiti.
•• Ne treba dozvoliti da se otpale dlačice sakupljaju oko uređaja.
•• Ne prskajte deterdžent za hemijsko čišćenje direktno na uređaj i ne
koristite uređaj za sušenje odeće koja na sebi ima deterdžent za
hemijsko čišćenje.
7
SR
•• Ne sušite odeću uprljanu uljanim supstancama. Uljane supstance
(uključujući jestiva ulja) na odeći se ne mogu potpuno ukloniti čak ni
nakon pranja vodom.
•• Uređaj ne sme da se napaja preko uređaja preko kojeg se spolja
prekida napajanje, kao što je tajmer, niti da se poveže na kolo koje se
redovno uključuje i isključuje.
•• Uklonite odeću iz aparata odmah kada se sušenje završi ili se
napajanje isključi tokom procesa sušenja. Ostavljanje osušene odeće
u uređaju bez nadzora može dovesti do požara. Odeća uklonjena iz
uređaja nakon sušenja može uzrokovati požar. Uklonite odeću odmah
nakon sušenja, a zatim je okačite ili je položite na ravnu površinu da
se ohladi.
Odlaganje
•• Pre odlaganja starog uređaja isključite njegov kabl iz utičnice. Isecite
kabl odmah iza uređaja da biste sprečili nepravilnu upotrebu.
•• Odložite sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i stiropora)
dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove gušenje.
•• Uklonite vrata pre uklanjanja uređaja iz upotrebe ili njegovog
odlaganja da biste sprečili da se deca ili male životinje zarobe u
unutrašnjosti uređaja.
Odlaganje starog aparata
•• Оvaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad
(WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
•• Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno
odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu
upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale
koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
•• Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu
vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj
WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju,
molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling.
Ova mašina za sušenje sadrži rashladno sredstvo R290: 0,145 kg
hermetički zatvoreno.
8
MONTAŽA
SR
Specifikacije
a
b
c
Model
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D
Posuda za vodu
Kontrolna tabla
Vrata
RC90U2*V*Q
Napajanje
220 - 240 V~, 50 Hz
Veličina
600 mm (Š) X 690 mm (D) X 850 mm (V)
Težina proizvoda
56 kg
Dozvoljena temperatura
5 - 35 °C
Maks. kapacitet
8 kg
9 kg
•• Izgled i specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja u cilju unapređenja kvaliteta
uređaja.
Dodatna oprema (opciono)
Obratite se Centru za korisničke informacije kompanije LG Elctronics ili posetite veb-sajt kompanije LG na
adresi http://www.LG.com za kupovinu.
Odvodno crevo za kondenzat i
držač za crevo
Model: DH1N
(Prodaje se zasebno)
Polica za sušenje
Pribor za slaganje
Model: DR1N
(Prodaje se zasebno)
Model: DT1W
(Prodaje se zasebno)
9
SR
Zahtevi u vezi sa mestom
instalacije
Lokacija
•• Ne instalirajte uređaj pored uređaja visoke
temperature kao što je frižider, rerna ili šporet,
jer oni mogu izazvati loš učinak sušenja i
trajanja programa i negativno uticati na ispravan
rad kompresora. Uređaj najbolje radi na sobnoj
temperaturi od 23 °C.
Položaj
5 cm
1 cm
1 cm
Ravan pod: Dozvoljeni nagib pod čitavom
mašinom za pranje veša je 1°.
Utičnica za napajanje: Mora da bude udaljena
1,5 metara od mesta gde se uređaj nalazi.
•• Ne opterećujte utičnicu sa više uređaja.
Dodatni razmak: Za zid, 5 cm: pozadi / 1 cm: leva
i desna strana
•• Nikada ne stavljajte i ne držite veš na uređaju. Ti
proizvodi mogu da oštete farbu ili kontrole.
UPOZORENJE
•• Ovaj aparat sadrži R290, rashladno sredstvo
koje je ekološko, ali zapaljivo. Nemojte da
oštećujete kolo za rashladno sredstvo. Držite
otvoren plamen i izvore paljenja udaljene od
aparata.
NAPOMENA
•• Za bolji učinak sušenja držite zadnji deo uređaja
dalje od zida.
•• Ne instalirajte uređaj tamo gde postoji rizik od
mraza ili prašine.
•• Uređaj možda neće moći ispravno da
funkcioniše ili se može oštetiti smrzavanjem
kondenzovane vode u pumpi i odvodnom crevu.
•• Instalirajte uređaj na ravnom čvrstom podu.
•• Pobrinite se da se cirkulacija vazduha oko
uređaja ne zagušuje tepisima, prostirkama itd.
•• Nikada ne ispravljajte neravnine u podu pomoću
delova drveta, kartona ili sličnih materijala ispod
uređaja.
•• Ne instalirajte uređaj u prostorijama gde može
doći do smrzavanja. Smrznuta creva mogu da
puknu pod pritiskom. Pouzdanost elektronske
kontrolne jedinice može da se umanji na
temperaturama ispod tačke smrzavanja.
•• Ako se uređaj isporučuje zimi kada su
temperature ispod tačke smrzavanja, ostavite
uređaj na sobnoj temperaturi nekoliko sati pre
njegovog korišćenja.
•• Obezbedite da uređaju posle njegovog
instaliranja majstor može lako pristupiti u slučaju
da dođe do kvara.
•• Kada se uređaj instalira, podesite sva četiri
stopala nogara koristeći ključ za vijke sa
navrtkom da biste obezbedili da uređaj bude
stabilan i ostavite razmak od otprilike 20 mm
između vrha uređaja i donjeg dela radne
površine.
Zahtevi u vezi sa ventilacijom
UPOZORENJE
•• U kućištu aparata ili u ugradnoj strukturi nemojte
da blokirate otvore za ventilaciju. U suprotnom,
može doći do požara.
•• Niša u zidu ili ispod pulta
−− Garantoni qarkullimin e ajrit prej 3,17 m3/min
nëpërmjet pajisjes
•• Ostava
−− Vrata ormara moraju imati 2 otvora (za
vazduh), i svaki od njih mora imati površinu
od najmanje 387 cm2, i mora da se nalazi na
8 cm od donjih i gornjih vrata.
10
SR
UPOZORENJE
•• Izbegavajte instalaciju uređaja blizu izvora
toplote. Zadnja strana uređaja mora da ima
dobru ventilaciju. Ako ne budete pratili ova
uputstva, može doći do problema.
•• Uređaj ne treba da se instalira pored uređaja za
hlađenje.
•• Uređaj nije namenjen za pomorsku upotrebu ili
upotrebu u pokretnim instalacijama kao što su
kamp prikolice, vazduhoplovi itd.
Priključivanje na strujnu mrežu
•• Ne koristite produžni kabl ili dupli adapter.
•• Uvek iskopčajte uređaj iz struje posle korišćenja.
•• Povežite uređaj sa uzemljenom utičnicom u
skladu sa propisima za strujne instalacije.
•• Uređaj mora biti postavljen tako da se utikaču
može lako pristupiti.
Mašina za pranje Veličina
gornje ploče
550 mm
600 mm
Oblik i smer
sklopa
Postupak instalacije
1
Postavite LG mašinu za sušenje veša na LG
mašinu za pranje veša.
2
Uklonite dva vijka sa dna zadnjeg poklopca sa
svake strane kao što je dole ilustrovano.
3
Poravnajte rupe pribora za slaganje i rupe na
zadnjem poklopcu.
•• 3-1) 600 mm
Uputstva za postavljanje
na drugi uređaj (opciono)
Vaša mašina za sušenje veša može da se postavi
na LG mašinu za pranje veša i čvrsto fiksira
pomoću pribora za slaganje. Takvu instalaciju
mora da izvrši kvalifikovani serviser kako bi se
obezbedilo da je ispravno instalirana.
Pribor za slaganje
Da biste ovu mašinu za sušenje postavili na drugu
mašinu, potreban je LG pribor za slaganje.
MAŠINA ZA
SUŠENJE
VEŠA
•• 3-2) 550 mm
Mašina
za pranje
veša
Ova mašina za sušenje veša može da se
postavi samo na LG mašinu za pranje veša. Ne
pokušavajte da postavite ovu mašinu za sušenje
veša na neku drugu mašinu za pranje veša jer
može doći do oštećenja, povrede ili oštećenja
imovine.
4
Zategnite dva vijka koji su prethodno uklonjeni
iz mašine za sušenje veša na pribor za
slaganje.
11
SR
5
Koristite četiri vijka iz kutije sa dodatnom
opremom [0,6 inča (16 mm)] da biste sklopili
zadnji poklopac mašine za pranje i pribor za
slaganje.
6
Procedura za suprotnu stranu je ista.
UPOZORENJE
•• Nepravilna instalacija može da izazove ozbiljne
nezgode.
•• Težina uređaja i visina instalacije čine proceduru
slaganja previše rizičnom za jednu osobu.
Tu proceduru treba da izvrše dva ili više
kvalifikovanih servisera.
•• Uređaj nije pogodan za ugradnu instalaciju. Ne
instalirajte ga kao ugradni uređaj.
•• Ne koristite uređaj ako nije ispravno postavljen
na mašinu.
Odvod za kondenzovanu vodu
(opciono)
U normalnim okolnostima kondenzovana voda se
potiskuje pumpom do posude za vodu gde se voda
sakuplja dok se ručno ne isprazni. Voda se može
ispumpavati i direktno u glavni odvod, naročito ako
je mašina za sušenje veša postavljena na mašinu
za pranje veša. Pomoću dela za povezivanje za
glavno odvodno crevo, jednostavno promenite
putanju za vodu i ponovo usmerite sistem odvoda
kako je to prikazano u nastavku:
1
OPREZ
•• Ako je crevo prilikom postavljanja presavijeno
ili stisnuto, moguće je da odvod neće pravilno
funkcionisati.
Nivelisanje uređaja
Nivelisanje uređaja sprečava nepotrebnu buku i
vibraciju. Postavite uređaj na čvrst, ravan pod.
Ako uređaj nije ispravno nivelisan, podesite
prednja stopala nogara po potrebi.
Okrećite ih u smeru kretanja kazaljki na satu za
podizanje i u smeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu za spuštanje dok se uređaj ne prestane
klimati – i napred-nazad i levo-desno, kao i na
uglovima.
Podesiva stopala nogara
Sa priključnog dela skinite poklopac za
onemogućavanje povratnog toka(a) i crevo
posude za vodu(b).
Podesiva
stopala
nogara
2
12
Stavite poklopac za onemogućavanje
povratnog toka(a) na gornju stranu
priključnog dela i crevo za odvod(c) na
suprotnu stranu priključnog dela.
Podesiva
stopala
nogara
Dijagonalna provera
•• Kada dijagonalno gurate ivice gornje ploče
uređaja, uređaj uopšte ne treba da se pomera
gore-dole (proverite oba pravca). Ako se uređaj
ljulja kada dijagonalno gurate gornju ploču,
ponovo podesite stopala nogara.
SR
Promena položaja vrata
2
Po potrebi možete promeniti položaja vrata.
UPOZORENJE
Mehanizam
šarki
•• Nemojte da menjate položaj vrata kada je uređaj
postavljen na veš-mašinu.
•• Pre nego što odvrnete šrafove sa šarki, neka
vam neko pridržava vrata. Zbog svoje težine
vrata bi mogla pasti na pod.
•• Kada se menja položaj vrata, potrebno je da
radi bezbednosti u tome učestvuju dve ili više
osoba.
NAPOMENA
•• Šrafovi se razlikuju po izgledu i u zavisnosti
od položaja moraju se drugačije ubaciti. Pre
nego što zavrnete šraf, proverite da li ste uzeli
odgovarajući šraf.
1
Skinite osam šrafova sa mehanizma šarki.
•• Šest šrafova se nalazi spreda, a dva se
nalaze sa strane.
3
Skinite tri šrafa sa mehanizma bravice koji su
zavrnuti između vrata i mehanizma bravice,
a zatim skinite šraf koji je zavrnut na kukicu
vrata.
Mehanizam
bravice
Otvorite vrata i skinite dva šrafa sa šarki.
Nakon što ste skinuli šrafove, pažljivo spustite
vrata tako da njihova prednja strana bude na
podu.
Kućište
4
Šarke
Zamenite položaj mehanizma šarki i
mehanizma bravice i zavrnite šrafove u
obrnutom redosledu.
•• Zavrnite šrafove na odgovarajuća mesta
sledeći uputstvo navedeno u koracima od
dva do četiri.
UPOZORENJE
•• Najpre skinite donji šraf. Zbog svoje težine vrata
bi mogla pasti na pod i oštetiti se.
Mehanizam
bravice
Mehanizam
šarki
13
SR
5
Skinite deo bravice koji se nalazi u kućištu
uređaja tako što ćete skinuti dva šrafa i zatim
ih zavrnuti na suprotnoj strani.
Deo bravice
u kućištu
6
14
Skinite dva ukrasna šrafa sa kućišta uređaja i
zatim ih zavrnite na suprotnoj strani.
7
Postavite vrata pomoću šrafova koje ste
skinuli u okviru prvog koraka i zatim proverite
da li se vrata pravilno zatvaraju.
RAD
SR
Korišćenje uređaja
Pre prvog ciklusa podesite uređaj na petominutno
sušenje da bi se bubanj zagrejao. Otvorite vrata
između punjenja prvih nekoliko puta kada budete
koristili uređaj da biste omogućili provetravanje
mirisa iz unutrašnjosti uređaja.
1
OPREZ
•• Pazite da ne zarobite veš između vrata i
gumene zaptivke.
3
Uključite napajanje.
•• Pritisnite dugme Napajanje. Slika indikatora
iznad dugmeta će zasijati, što znači da je
uređaj spreman za rad.
4
Izaberite željeni program sušenja.
•• Program možete da odaberete okretanjem
dugmeta za izbor programa dok se željeni
program ne prikaže.
•• Ako dugme Početak/Pauza pritisnete
bez izbora programa, uređaj će krenuti sa
radom sa programom Cotton (Pamuk).
Za detaljne informacije pogledajte tabelu
programa.
5
Pritisnite dugme Početak/Pauza.
•• Kada pritisnete dugme Početak/Pauza,
uređaj provetrava unutrašnjost bubnja
10 sekundi da bi se pripremio uređaj za
operaciju sušenja.
6
Kada se ciklus završi, otvorite vrata i izvadite
veš.
7
Isključite uređaj.
•• Pritisnite dugme Napajanje.
Proverite da li su filter za otpale dlačice i
posuda za vodu čisti.
•• Filter za otpale dlačice nalazi se unutar
oboda vrata. On mora da se očisti pre
svakog ciklusa sušenja.
•• Otvorite vrata i proverite da li je filter za
otpale dlačice čist. Ako nije, očistite ga.
•• Proverite i da li je potrebno isprazniti
posudu sa vodom radi postizanja optimalnih
rezultata sušenja.
UPOZORENJE
•• Ne pijte kondenzovanu vodu.
NAPOMENA
•• U nekim slučajevima LED prozor može da
prikaže D (simbol „Ispraznite vodu”) i uređaj
može da se zaustavi jer je posuda za vodu
puna.
2
Postavite veš u bubanj nakon razvrstavanja.
•• Odeću je potrebno razvrstati prema vrsti
tkanine i nivou sušenja, a sve učkure i kaiše
na odeći treba dobro zavezati i fiksirati pre
stavljanja u bubanj. Gurnite veš nazad da
bi bio dalje od zaptivke vrata. U suprotnom,
zaptivka vrata i odeća mogu da se oštete.
Zatvorite vrata.
15
SR
OPREZ
•• Budite oprezni! Bubanj je možda još vruć
unutra.
•• Uređaj ne sme da se koristi u druge svrhe osim
onih za koje je dizajniran.
NAPOMENA
•• Poslednji deo ciklusa mašine za sušenje
veša prevrtanjem odvija se bez toplote (ciklus
hlađenja) da bi se obezbedilo da veš ostane na
temperaturi na kojoj se sigurno neće oštetiti.
•• Visoka temperatura vazduha i malena prostorija
mogu da povećaju vreme sušenja, kao i
potrošnju energije.
Razvrstavanje veša
Odeća ima sopstvenu etiketu sa informacijama o
pranju, pa se preporučuje sušenje prema etiketi sa
informacijama o pranju.
I ne samo to, veš se mora razvrstati i prema
veličini i vrsti tkanine.
Za najbolji učinak pranja i najefikasnije korišćenje
energije nemojte da prepunite uređaj.
Guma i plastika
•• Ne sušite stvari koje su napravljene od gume ili
plastike ili sadrže gumu ili plastiku, kao što su:
−− kecelje, portikle i navlake za stolice
−− zavese i stolnjaci
−− prostirke za kupatilo
Fiberglas
•• Ne sušite stvari od fiberglasa u uređaju. Odeća
može u narednim ciklusima da pokupi čestice
stakla koje su ostale u uređaju.
Ikona
Opis
Sušenje
Sušenje prevrtanjem
Trajni otisak /
otporno na gužvanje
Nežno / osetljivo
Ne sušiti prevrtanjem
Vunena odeća
Ne sušiti
•• Sušite vunene stvari na programu Vuna.
Obavezno uvek pratite simbole na etiketi sa
informacijama o održavanju tkanine. Vuna
možda ne bude potpuno suva posle ciklusa, ali
ne ponavljajte sušenje. Razvucite vunene stvari
na prvobitni oblik i sušite ih na ravnoj površini.
Visoko zagrevanje
Utkani i pleteni materijali
Bez toplote / vazduh
•• Neki utkani i pleteni materijali mogu da se
skupe, u zavisnosti od kvaliteta.
Sušenje na žici / okačiti da
se suši
Odeća sa trajnim otiskom i sintetika
Sušenje na ofingeru
•• Nemojte da prepunite uređaj. Izvadite odeću sa
trajnim otiskom čim se uređaj zaustavi da biste
smanjili gužvanje.
Sušenje na ravnom
Odeća za bebe i spavaćice
•• Uvek proveravajte etikete sa informacijama o
održavanju tkanine.
16
Srednje zagrevanje
Nisko zagrevanje
U hladu
SR
Kontrolna tabla
a
b
c
Dugme Napajanje
•• Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili
ili isključili napajanje.
•• Pritisnite dugme Napajanje da biste otkazali
funkciju Vreme odlaganja.
Dugme za izbor programa
•• Programi su dostupni prema tipu veša.
•• Lampica će se upaliti kao oznaka za
izabrani program.
Dugme Početak/pauza
•• Ovo dugme Početak/Pauza koristi se za
pokretanje ili pauziranje ciklusa sušenja.
•• Kada je aktivirana Pauza, napajanje se
automatski isključuje nakon 14 minuta.
d
Dodatna dugmad za programe
•• Koristite ovu dugmad da biste izabrali
željene opcije za izabrani program.
•• Da biste koristili funkciju
Daljinsko pokretanje, pogledajte
PAMETNE FUNKCIJE.
e
Indikator napredovanja sušenja
•• Različita ikona indikatora će zasvetleti u
zavisnosti od napredovanja ciklusa sušenja.
−− @ : Ova ikona će zasvetleti kada je
uređaj u procesu sušenja.
−− - : Ova ikona će zasvetleti kada je
uređaj u procesu peglanja.
−− + : Ova ikona će zasvetleti kada je uređaj
u procesu sušenja u ormariću.
−− = : Ova ikona će zasvetleti kada je
uređaj u procesu hlađenja.
Ekran
•• K : Ova slika označava da treba očistiti filter
za otpale dlačice ili je on zapušen.
−− Obaveštenje o čišćenju: Kada pritisnete
dugme Napajanje., slika će se prikazati.
•• D : Ova slika označava da je potrebno
isprazniti posudu sa vodom ili je ona puna.
−− Obaveštenje o pražnjenju: Kada
pritisnete dugme Napajanje., ova slika će
se prikazati.
−− Obaveštenje o punoj posudi: Ikona će se
prikazati i zvučni signal će se oglasiti dok
uređaj radi.
•• L : Ova slika označava status postavljenosti
filtera za otpale dlačice. Ako filter za
ućebane grudvice nije umetnut, uređaj neće
raditi i slika će se prikazati.
•• I : Ova ikonica ukazuje na status
automatskog čišćenja kondenzatora. Ikonica
će biti prikazana tokom raspršivanja vode u
kondenzator.
17
SR
Tabela programa
Program sušenja
Programi Sensor Dry (Sušenje pomoću senzora)
Program
Cotton (Pamuk)
Mix
(Mešovita
odeća)
Kapacitet
Tip veša
Detalji
Nivo sušenja
Peškiri, svečane haljine i
posteljina
Za debele i prošivene
tkanine
Extra
(Najviše)
8 kg / 9 kg
Peškiri, kuhinjske krpe,
donji veš i pamučne čarape
Za tkanine koje ne
zahtevaju peglanje
Cupboard
(Plakar)
8 kg / 9 kg
Posteljina, stolnjaci, peškiri,
majice, polo majice i odeća
za posao
Za tkanine koje zahtevaju
peglanje
Iron
(Peglanje)
8 kg / 9 kg
Posteljina, stolnjaci,
trenerke, vetrovke i ćebad
Košulje i bluze
Pantalone, haljine, suknje
i bluze
Za debele i prošivene
tkanine koje ne zahtevaju
peglanje
Za tkanine koje ne
zahtevaju peglanje
Za tkanine koje zahtevaju
peglanje
8 kg / 9 kg
Extra
(Najviše)
Cupboard
(Plakar)
Iron
(Peglanje)
4 kg
Košulje, majice, pantalone,
donji veš i čarape
Za poliamid, akril i
poliester koji ne zahtevaju
peglanje
Cupboard
(Plakar)
Košulje, majice, donji veš,
vetrovke i čarape
Za poliamid, akril i
poliester koji zahtevaju
peglanje
Iron
(Peglanje)
Duvet
(Posteljina)
Posteljina, čaršavi
Za glomazne stvari
-
2,5 kg
Towel (Peškiri)
Peškiri, jastučnice
Za pamučne tkanine koje
ne zahtevaju peglanje
-
4,5 kg
Pamuk, donji veš, posteljina
Pomaže u uklanjanju
i odeća za bebe
alergena kao što su grinje
-
4,5 kg
Easy Care
(Lako
zaodržavanje)
Allergy Care
(Briga o
alergijama)
18
3,5 kg
Quick 30
(Brzi program
30 min)
Lagane i male stvari
koje su manje od drugih
jednostavnih stvari
Za malu količinu stvari
od poliamida, akrila i
poliestera
-
1 kg
Sports Wear
(Sportska
odeća)
Oprema za fudbal i trening
Za poliester
-
2 kg
Wool (Vuna)
Wool (Vuna)
Za vunene tkanine
-
1 kg
Delicate
(Osetljiva
odeća)
Svila, mekane tkanine i
ženski donji veš
Za tkanine koje su
osetljive na toplotu, npr.
sintetičke tkanine
-
1,5 kg
SR
Programi Timed Drying (Sušenje na vreme)
Kapacitet
Program
Tip veša
Detalji
Nivo
sušenja
8 kg / 9 kg
Rack Dry
(Sušenje na
postolju)
Svila, vuna, osetljivi ženski
donji veš
Osvežava odeću bez
sušenja prevrtanjem
-
-
Cool Air
(Hladan
vazduh)
Sve tkanine kojima je
potrebno osveženje
Prevrće bez grejanja
-
-
Warm Air
(Topao vazduh)
Peškiri, bademantili,
kuhinjske krpe i prošiveni
akril
Male stvari i vlažna
odeća, svakodnevne
stvari pogodne za sušenje
toplotom
-
-
OPREZ
•• Ako je punjenje manje od 1 kg, koristite program Warm Air (Topao vazduh) u programima Sušenje
na vreme. Vunene stvari treba sušiti pomoću programa Wool (Vuna), a tkanine osetljive na toplotu
uključujući svilu, donji veš i ženski donji veš treba sušiti pomoću programa Delicate (Osetljiva odeća).
Poštujte preporučeno punjenje veša kada izaberete željeni program. U suprotnom, može doći do
oštećenja odeće.
NAPOMENA
•• Testirano u skladu sa EN61121 i direktivom 932/2012
•• Postavite program na Pamuk za orman (potpuno i delimično opterećenje) za testiranje usaglašenosti sa
EN61121 i direktivom 932/2012
•• Standardni program Pamuk :
opcija (podrazumevano) (Ovo je najefikasniji
program u smislu uslova testiranja koje predlažu EN61121 i direktiva 932/2012)
•• On je pogodan za sušenje uobičajenog mokrog veša od pamuka i to je najefikasniji program u smislu
potrošnje energije za sušenje mokrog veša od pamuka.
•• Rezultati testa zavise od sobne temperature, tipa i količine punjenja, tvrdoće vode i temperature vode iz
dovoda.
•• Ako se uređaj instalira ugradno, to može da izazove smanjenje učinka.
•• Ako se veš ne vrti pri velikoj brzini prilikom pranja, potrošnja energije i vreme sušenja će se povećati.
19
SR
Opcije programa
Delay End (Odložen kraj)
Opciju Vreme odlaganja možete da koristite za
odlaganje vremena završetka ciklusa sušenja.
Omogućava vam da podesite vreme odlaganja od
3 časa do 19 časova.
1
Uključite uređaj.
2
Izaberite program.
3
Pritisnite dugme Delay End (Odložen kraj).
4
Izaberite broj sati kašnjenja pritiskom
na dugme More Time (Više vremena),
Less Time (Manje vremena).
5
Pritisnite dugme Početak/Pauza.
Anti Crease (Sprečavanje
gužvanja) _
Opcija Sprečavanje gužvanja sprečava gužvanje
koje se stvara kada se veš ne izvadi odmah
nakon ciklusa sušenja. Kada je izabrana opcija
Anti Crease (Sprečavanje gužvanja), uređaj se
stalno pokreće i pauzira, što vam daje dva sata da
izvadite veš. Ako se vrata otvore tokom rada opcije
Sprečavanje gužvanja, opcija se otkazuje.
Favorite (Omiljeno) r
Opcija Omiljeno vam omogućava da sačuvate
prilagođeni program sušenja za buduću upotrebu.
Drum Light (Svetlo bubnja)
Dok uređaj radi, moguće je videti unutrašnjost
bubnja ako izaberete funkciju Drum Light.
•• Pritisnite i držite dugme
Dry Level (Nivo sušenja) u trajanju od tri
sekunde da biste aktivirali funkciju Osvetljenje
u bubnju.
•• Uključeno svetlo: Vrata su otvorena.
•• Isključeno svetlo: Vrata su zatvorena. Svetlo se
automatski isključuje.
Dry Level (Nivo sušenja)
Koristite ovo dugme da biste izabrali nivo suvoće
za program sušenja.
1
Uključite uređaj.
2
Izaberite program.
3
Izaberite nivo suvoće tako što ćete
nekoliko puta uzastopno pritisnuti dugme
Dry Level (Nivo sušenja).
EcoHybrid (EcoHybrid)
Ovaj dodatni program nudi opciju uštede energije
ili vremena.
•• Energy (Energija): Opcija za uštedu energije.
•• Time (Vreme): Opcija za uštedu vremena.
Child Lock (Zaključavanje zbog
dece) i
1
Uključite uređaj.
Izaberite ovu funkciju da biste zaključali dugmad na
kontrolnoj tabli radi sprečavanja neželjenih izmena.
2
Izaberite program.
Zaključavanje kontrolne table
3
Izaberite opciju ili dodatni program.
(Anti Crease (Sprečavanje gužvanja),
EcoHybrid (EcoHybrid) itd.)
1
Pritisnite dugme Favorite (Omiljeno) i
Delay End (Odložen kraj) istovremeno i
zadržite tri sekunde.
Pritisnite dugme opcije Favorite (Omiljeno) i
zadržite ga tri sekunde.
Opcija Omiljeno sada je sačuvana za buduću
upotrebu. Da biste ponovo koristili sačuvani
program, izaberite opciju Favorite (Omiljeno) i
pritisnite dugme Početak/Pauza.
20
2
Čućete zvučni signal i na ekranu će se pojaviti
CL.
•• Kada se
Child Lock (Zaključavanje zbog dece)
aktivira, zaključana je sva dugmad osim
dugmeta Napajanje.
4
SR
2
Umetnite kuku u centar bubnja.
3
Postavite polica za sušenje na strukturu iznad
filtera za otpale dlačice i pritisnite ga da biste
završili sklapanje.
4
Postavite mokre stvari na postolje. Obezbedite
da ima prostora oko stvari kako bi vazduh
mogao da cirkuliše.
•• Postolje se ne pomera, ali će se bubanj
rotirati.
5
Zatvorite vrata.
Rack Dry (Sušenje na
postolju) (opciono)
6
Uključite napajanje i izaberite
Rack Dry (Sušenje na postolju).
Sušenje na postolju je dizajnirano za korišćenje uz
veš koji mora da se suši na ravnom, bez okretanja,
uključujući džempere i osetljive tkanine.
Ako želite da koristite opciju Sušenje na postolju,
potrebno je da zasebno kupite postolje za sušenje.
Opcija Sušenje na postolju (naziv modela: DR1N)
može se kupiti putem centra za informisanje
korisnika kompanije LG Electronics ili putem našeg
veb-sajta na adresi http://www.LG.com
7
Pritisnite dugme Početak/Pauza.
NAPOMENA
•• Isključivanje napajanja ili završetak svih
ciklusa neće resetovati funkciju zaključavanja
zbog dece. Morate da deaktivirate Child Lock
(Zaključavanje zbog dece) da biste mogli da
pristupite drugim funkcijama.
Otključavanje kontrolne table
Pritisnite dugme Favorite (Omiljeno) i
Delay End (Odložen kraj) istovremeno i zadržite
tri sekunde.
•• Čućete zvučni signal i na ekranu će se ponovo
prikazati preostalo vreme za trenutni program.
Buzzer (Zvučni signal) q
Ova opcija vam omogućava da uključite i isključite
zvučni signal.
More Time (Više vremena) /
Less Time (Manje vremena)
Koristite ovu dugmad uz programe Mehaničko
sušenje da biste ručno produžili ili skratili vreme
sušenja.
Pritisnite dugme More Time (Više vremena) da
biste produžili vreme izabranog programa za pet
minuta.
Pritisnite dugme Less Time (Manje vremena) da
biste skratili vreme izabranog programa za pet
minuta.
1
Otvorite vrata.
NAPOMENA
•• Proverite filter za otpale dlačice i uklonite sve
otpale dlačice koje su se sakupile sa stvari koje
se suše na postolju.
•• Dugmad More Time (Više vremena) /
Less Time (Manje vremena) možete koristiti da
biste fino podesili vreme sušenja.
21
PAMETNE FUNKCIJE
Upotreba aplikacije LG
SmartThinQ
Šta treba proveriti pre upotrebe
LG SmartThinQ
•• Za uređaje sa logotipom a ili b
1
Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog
rutera (Wi-Fi mreža).
•• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog
rutera suviše velika, signal će biti slabiji.
Zbog toga registracija može da traje dugo ili
instalacija možda neće biti moguća.
2
Isključite opciju Mobilni podaci na pametnom
telefonu.
•• Kod uređaja iPhone, isključite podatke u
odeljku Settings → Cellular → Cellular
Data.
3
Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.
22
SR
NAPOMENA
•• Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li
je oznaka Wi-Fi f osvetljena na kontrolnoj tabli.
•• Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz.
Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite
se internet provajderu ili pogledajte priručnik za
bežični ruter.
•• LG SmartThinQ ne snosi odgovornost za
probleme sa povezivanjem na mrežu niti za
bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane
povezivanjem na mrežu.
•• Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi
mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite
pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da
biste pojačali Wi-Fi signal.
•• Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti
uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u
kojima funkcioniše kućna mreža.
•• Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati
ispravno zbog pružaoca internet usluga.
•• Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša
bežična mreža biti spora.
•• Uređaj se ne može da se registruje zbog
problema s bežičnim prenosom signala.
Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta
pre nego što pokušate ponovo.
•• Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid,
isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
•• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se
sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva.
(Nemojte da koristite posebne znakove)
•• Korisnički interfejs pametnog telefona može
da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog
operativnog sistema i proizvođača.
•• Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na
WEP možda nećete moći da podesite mrežu.
Molimo da promenite na druge sigurnosne
protokole (preporučuje se WPA2) i ponovo
registrujte proizvod.
SR
Instalacija aplikacije LG
SmartThinQ
Pretražite aplikaciju LG SmartThinQ u radnji
Google Play Store & Apple App Store putem
pametnog telefona.
Funkcija Wi-Fi
•• Za uređaje sa logotipom a ili b
Mogućnost komunikacije sa uređajem putem
pametnog telefona primenom odgovarajućih
pametnih funkcija.
Program sušenja (Daljinsko pokretanje,
Preuzimanje ciklusa)
Upotreba programa za sušenje
Remote Start (Daljinsko pokretanje) w
Koristite pametni telefon da biste daljinski upravljali
vašim uređajem. Možete da pratite i napredak
ciklusa i tako ćete tačno znati koliko vremena je
preostalo do kraja ciklusa.
Kako koristiti Daljinsko pokretanje:
1
Pritisnite dugme Napajanje.
2
Stavite veš u bubanj.
3
Pritisnite i držite dugme
Buzzer (Zvučni signal) u trajanju od tri
sekunde da biste aktivirali funkciju Daljinsko
pokretanje.
4
Pokrenite ciklus iz aplikacije LG SmartThinQ
na svom pametnom telefonu.
Podesite ili preuzmite bilo koji željeni ciklus i
koristite daljinski upravljač.
Smart Diagnosis™
Ova funkcija pruža korisne informacije o otkrivanju
i rešavanju problema sa uređajem na temelju
obrasca upotrebe.
Push upozorenje
Postoji mogućnost automatskog obaveštavanja
putem pametnog telefona ukoliko je došlo do
okončanja trenutnog programa ili do prekida rada
uređaja.
Praćenje energije
Trenutni program i odabrane opcije utiču na
korišćenje sušilice zbog čega možete uočiti
promene u količini utrošene energije u zavisnosti
od programa.
Postavke
NAPOMENA
•• Nakon što aktivirate Daljinsko pokretanje,
ciklus možete da pokrenete iz aplikacije LG
SmartThinQ na pametnom telefonu. Ako
se ciklus nije pokrenuo, uređaj će čekati na
početak ciklusa sve dok se ne isključi daljinski
iz aplikacije ili se onemogući režim Daljinskog
pokretanja.
•• Ako se vrata otvore, funkcija Daljinskog
pokretanja se onemogućava.
Kako onemogućiti Daljinsko pokretanje:
Kada je Daljinsko pokretanje aktivirano, pritisnite i
držite dugme Buzzer (Zvučni signal) u trajanju od
tri sekunde.
Postavite nadimak proizvoda i obrišite proizvod.
NAPOMENA
•• Ako zamenite bežični ruter, pružaoca internet
usluga ili lozinku, obrišite registrovani uređaj
iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovo ga
registrujte.
•• Aplikacija je podložna promenama radi
unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog
obaveštenja korisnika.
•• Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.
23
SR
Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)
Preuzmite nove i posebne cikluse koji nisu
uključeni u osnovne cikluse na uređaju.
Za uređaje koji su uspešno registrovani možete da
preuzmete razne posebne cikluse koji su specifični
za uređaj.
U uređaju može da bude memorisan samo po
jedan ciklus.
Kada uređaj završi sa preuzimanjem ciklusa, on
čuva preuzeti ciklus sve dok se ne preuzme novi
ciklus.
Specifikacije modula za bežični LAN
Model
LCW-004
Opseg
frekvencije
2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga
(maks)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj
treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od
najmanje 20 cm od tela.
Potrošnja energije u stanju
mirovanja
0,18 W
Potrošnja struje u režimu
mrežnog mirovanja
2,0 W
Vremenski period nakon
čega je funkcija upravljanja
napajanjem, ili slična
funkcija, automatski
prebacuje opremu u stanje
mirovanja i/ili je isključen i/
ili stanja obezbeđuje mrežni
pripravnosti
20 min.
Izjava o usklađenosti
Ovim LG Electronics potvrđuje da je ova sušilica,
s dodatkom opreme za radio prenos podataka, u
skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst
ove EU izjave o usaglašenosti dostupna je na
sledećoj internet adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandija
Napomena sa informacijama o softveru
otvorenog koda
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL
i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje
su sadržane u ovom proizvodu, posetite http://
opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve
navedene uslove licence, odricanja od garancije i
obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža
mogućnost slanja izvornog koda na CDROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove
(koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i
isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete
zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine
od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom
informacijom.
Smart Diagnosis™ uz pomoć
pametnog telefona
•• Za uređaje sa logotipom c ili d
Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna
precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar
LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je
pokvaren.
Funkcija Smart Diagnosis™ se ne može aktivirati
ako uređaj nije priključen na napajanje. Ako uređaj
ne može da se uključi, onda rešavanje problema
mora da se uradi bez upotrebe Funkcija Smart
Diagnosis™.
24
SR
funkcije Smart Diagnosis™
Funkcija Smart Diagnosis™
preko centra za podršku
korisnika
Koristite tu funkciju ako vam je potrebna precizna
dijagnostika koju pruža korisnički centar LG
Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili
kada je pokvaren. Koristite tu funkciju samo za
kontaktiranje predstavnika servisa, a ne tokom
normalnog rada.
1
Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili
uređaj. Ne pritiskajte drugu dugmad i ne
okrećite dugme za izbor programa.
2
Postavite mikrofon telefona blizu oznake
Smart Diagnosis™ kada vam to kaže operater
kol-centra.
NAPOMENA
•• Funkcija Smart Diagnosis™ zavisi od kvaliteta
lokalnog poziva.
•• Komunikacijske performanse će se poboljšati
i možete da dobijete bolju uslugu ako koristite
fiksni telefon.
•• Ako prenos podataka funkcije Smart
Diagnosis™ bude loš zbog lošeg kvaliteta
poziva, možda ne dobijete najbolju uslugu
Smart Diagnosis™ funkcije.
x.
Ma
mm
0
1
3
Pritisnite i držite dugme
More Time (Više vremena) u trajanju od tri
sekunde dok mikrofon telefona držite blizu
dugmeta Napajanje.
4
Držite telefon mirno dok se prenos zvuka ne
završi. Vreme preostalo za prenos podataka
biće prikazano.
•• Za najbolje rezultate ne pomerajte telefon
dok se zvuk prenosi.
•• Ako agent iz pozivnog centra ne može da
dobije precizan snimak podataka, od vas se
može zatražiti da pokušate ponovo.
5
Kada se odbrojavanje završi i zvuk prestane
da se emituje, nastavite razgovor sa agentom
iz pozivnog centra koji će onda moći da vam
pomogne koristeći informacije prenete za
analizu.
25
ODRŽAVANJE
SR
•• Otvorite drugi filter za otpale dlačice.
UPOZORENJE
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice kada
čistite uređaj. Ako ne iskopčate utikač, može
doći do strujnog udara.
Čišćenje filtera za otpale
dlačice
Očistite filter za otpale dlačice pre svakog ciklusa
sušenja.
Čišćenje filtera za otpale dlačice smanjuje vreme i
energiju za sušenje.
1
Otvorite vrata.
2
Uklonite prvi filter za otpale dlačice.
3
5
Sperite otpale dlačice pod mlazom tople vode.
6
Potpuno osušite filtere za otpale dlačice,
zatvorite ih i vratite oba filtera za otpale
dlačice na mesto.
Uklonite drugi filter za otpale dlačice.
NAPOMENA
•• Uklonite vlagu iz mrežice. U suprotnom, filter
za otpale dlačice može da se zapuši zbog sloja
vode i uređaj možda neće moći da radi.
•• Ako filter za otpale dlačice nije u uređaju, ne
možete da koristite uređaj.
4
26
Otvorite oba filtera za otpale dlačice i uklonite
sve grudvice.
•• Otvorite prvi filter za otpale dlačice.
SR
Pražnjenje posude za vodu
Kondenzovana voda se sakuplja u posudi za vodu.
Ispraznite posudu za vodu posle svake upotrebe.
Ako to ne uradite, to će uticati na učinak sušenja.
Ako je posuda za vodu puna, slika D svetli i
oglašava se zvučni signal dok uređaj radi. Ako se
to desi, potrebno je isprazniti posudu za vodu u
roku od jednog sata.
1
Izvucite posudu za vodu.
2
Ispraznite posudu za vodu u lavabo.
3
Vratite je nazad u uređaj.
4
Pritisnite dugme Početak/Pauza.
Čišćenje rešetke za dovod
hladnog vazduha
Usisavajte rešetku za dovod hladnog vazduha od
3 do 4 puta godišnje da biste bili sigurni da nema
naslaga otpale dlačice ili prašine koji mogu izazvati
nepravilan protok vazduha.
NAPOMENA
•• Topao vazduh se izbacuje kroz rešetku za
ventilaciju.
•• Treba da se obezbedi adekvatna ventilacija da
bi se izbeglo vraćanje gasova u prostoriju od
jedinica koje sagorevaju druga goriva, kao što je
otvoren plamen.
Brisanje senzora za
vlažnost
Ovaj uređaj detektuje nivo vlažnosti veša tokom
rada, što znači da mora redovno da se čisti da
bi se uklonile sve naslage kamenca na površini
senzora.
Obrišite senzor unutar bubnja.
OPREZ
•• Ne brišite senzor za vlažnost abrazivnim
materijalima. Uvek čistite senzor pomoću
grubog sunđera.
27
REŠAVANJE PROBLEMA
SR
Uređaj je opremljen automatskim sistemom za nadgledanje grešaka kako bi u ranim fazama otkrivao i
dijagnostikovao probleme. Ako uređaj ne funkcioniše ispravno ili uopšte ne funkcioniše, proverite sledeće
pre pozivanja servisera:
Dijagnostikovanje problema
Simptomi
Uređaj neće da se
uključi.
Uređaj ne greje.
Odeća se predugo
suši.
28
Razlog
Rešenje
Kabl za napajanje nije
pravilno uključen u
utičnicu.
•• Proverite da li je utikač čvrsto uključen u
uzemljenu utičnicu koja odgovara pločici sa
specifikacijama uređaja.
Osigurač u kući je
pregoreo, automatski
osigurač je iskočio ili
je došlo do nestanka
struje.
•• Vratite dugme automatskog osigurača ili
zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet
osigurača. Ako je problem preopterećenje kola,
kvalifikovan električar treba da ga ispravi.
Osigurač u kući je
pregoreo, automatski
osigurač je iskočio ili
je došlo do nestanka
struje.
•• Vratite dugme automatskog osigurača ili
zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet
osigurača. Ako je problem preopterećenje kola,
kvalifikovan električar treba da ga ispravi.
Punjenje nije pravilno
razvrstano.
•• Odvojite teške stvari od laganih. Većim i težim
stvarima potrebno je više vremena za sušenje.
Lagane stvari u punjenju sa težim mogu da
zavaraju senzor jer se lakše stvari suše brže.
Veliko punjenje teške
tkanine.
•• Teškim tkaninama potrebno je više vremena da
se osuše jer one imaju tendenciju da zadržavaju
više vlage. Da biste smanjili vreme i održali
doslednije vreme sušenja za velike i teške
tkanine, odvojite ih u manja punjenja ujednačene
veličine.
Kontrole uređaja nisu
ispravno podešene.
•• Koristite odgovarajuće postavke za kontrole
za tip veša koji sušite. Neka punjenja mogu
zahtevati podešavanje postavke nivoa sušenja za
ispravno sušenje.
Potrebno je očistiti
filter za otpale dlačice.
•• Uklonite otpale dlačice iz filtera za otpale dlačice
pre svakog ciklusa. Kada se grudvice uklone,
usmerite filter prema svetlu da biste videli da
li je prljav ili zapušen. Kod nekih punjenja koja
stvaraju velike količine ućebanih grudvica, npr.
kod novih peškira, možda bude potrebno da se
ciklus pauzira i očisti filter tokom ciklusa.
SR
Simptomi
Odeća se predugo
suši.
Vreme sušenja nije
ujednačeno.
Masne ili prljave mrlje
ostaju na odeći.
Razlog
Rešenje
Osigurač u kući je
pregoreo, automatski
osigurač je iskočio ili
je došlo do nestanka
struje.
•• Vratite dugme automatskog osigurača ili
zamenite osigurač. Ne povećavajte kapacitet
osigurača. Ako je problem preopterećenje kola,
kvalifikovan električar treba da ga ispravi.
Uređaj je preopterećen.
•• Raspodelite veoma velika punjenja u manja
punjenja za bolji učinak sušenja i efikasnost.
Punjenje u uređaju je
premaleno.
•• Ako sušite veoma malo punjenje, stavite nekoliko
dodatnih stvari da biste omogućili ispravno
prevrtanje. Ako je punjenje veoma malo, a vi
koristite programe Sušenje pomoću senzora,
elektronska kontrola ne može ispravno da
detektuje osušenost veša i može prerano da se
isključi. Koristite programe Sušenje na vreme ili
stavite dodatnu mokru odeću u punjenje.
Toplotne postavke,
količina veša ili
vlažnost odeće nisu
dosledni.
•• Vreme sušenja za punjenje razlikuje se
u zavisnosti od tipa toplote koja se koristi
(električna), količine veša, vrste tkanine,
vlažnosti odeće i filtera za otpale dlačice. Čak
i neizbalansirano punjenje u uređaju može da
izazove nepravilno okretanje, što proizvodi
odeću koja je više mokra, a njoj je potrebno više
vremena za sušenje.
Omekšivač za veš ne
koristi se ispravno.
•• Prilikom pranja veša koji će se sušiti u uređaju
koristite odgovarajuću količinu omekšivača
za veš – kako je to preporučio proizvođač
omekšivača za veš.
Čista i prljava odeća
suše se zajedno.
•• Koristite uređaj samo za sušenje čistih stvari.
Prljavština sa prljave odeće može da se prenese
na čistu odeću u istim ili narednim punjenjima.
•• Fleke na osušenoj odeći mogle bi da budu
fleke koje nisu uklonjene tokom procesa pranja.
Odeća nije ispravno
Proverite da li je odeća potpuno čista ili isprana
očišćena ili isprana pre
prema uputstvima za mašinu za pranje veša i
postavljanja u uređaj.
deterdžent. Neke teže mrlje možda zahtevaju
tretman pre pranja.
29
SR
Simptomi
Odeća je zgužvana.
Odeća se smanjuje.
Otpale dlačice ostaju
na odeći.
Povećan elektricitet na
odeći posle sušenja.
30
Razlog
Rešenje
Odeća se predugo
sušila (presušena
odeća).
•• Presušivanje veša može da dovede do gužvanja.
Pokušajte sa kraćim vremenom sušenja.
Odeća je predugo
ostala u uređaju kada
se ciklus završio.
•• Koristite opciju Anti crease.
Uputstva za brigu o
tkanini se ne prate.
•• Da biste izbegli smanjivanje odeće, uvek
pogledajte i pratite uputstva za brigu o tkanini.
Neke tkanine prirodno se smanjuju prilikom
pranja. Druge tkanine mogu da se peru, ali će
se skupiti kada se osuše u uređaju. Koristite
postavke niske temperature ili bez grejanja.
Filter za otpale dlačice
nije ispravno očišćen.
•• Uklonite otpale dlačice iz filtera za otpale dlačice
pre svakog ciklusa. Kada se grudvice uklone,
usmerite filter prema svetlu da biste videli da li
je prljav ili zapušen. Ako izgleda prljavo, pratite
uputstva za čišćenje. Kod nekih punjenja koja
proizvode velike količine ućebanih grudvica
možda bude potrebno da se filter za otpale
dlačice očisti tokom ciklusa.
Veš nije ispravno
razvrstan.
•• Neke tkanine stvaraju otpale dlačice (npr. beli
pufnasti pamučni peškir) i treba ih sušiti odvojeno
od odeće koja je sakupljač ućebanih grudvica
(npr. crne lanene pantalone).
Uređaj je preopterećen.
•• Raspodelite veoma velika punjenja u manja
punjenja za sušenje.
U džepovima je ostala
maramica, papir itd.
•• Detaljno pregledajte džepove pre sušenja veša.
Odeća se predugo
sušila (presušena
odeća).
•• Presušivanje veša može izazvati sakupljanje
statičkog elektriciteta. Podesite postavke
i koristite kraće vreme sušenja ili koristite
programe Sušenje pomoću senzora.
Sušenje sintetike, veša
koji se ne pegla ili
sintetičke mešavine.
•• Te tkanine prirodno su pogodnije za stvaranje
statičkog elektriciteta. Pokušajte sa korišćenjem
omekšivača za veš ili koristite postavke Sušenje
na vreme za kraće vreme.
SR
Simptomi
Razlog
Rešenje
Crevo za posudu za
•• Ispravno povežite crevo za posudu za vodu ili
vodu ili odvodno crevo
odvodno crevo.
nije pravilno povezano.
Voda curi.
Odeća ima vlažna
mesta posle programa
Sušenje pomoću
senzora.
Vrata su zatvorena dok
je veš ili strani objekat
zarobljen u vratima.
•• Proverite da li je veš ili strani predmet zarobljen u
vratima pre korišćenja uređaja. Ako voda stalno
curi, obratite se LG Electronics korisničkom
centru za informacije.
Veoma mnogo ili
veoma malo veša.
Pojedinačne velike
stvari kao što je ćebe
ili jorgan.
•• Ako se ubaci prevelika ili premala količina veša,
senzor može da naiđe na poteškoće prilikom
očitavanja nivoa suvoće veša. Koristite program
Sušenje na vreme za veoma male količine veša.
•• Veliki, kabasti predmeti poput ćebadi ili jorgana
ponekada mogu da se obmotaju oko sebe
tako da nastane čvrsto zategnuta kugla platna.
Spoljašnji slojevi će se osušiti i senzori će ih
registorvati, dok unutrašnji, središnji deo ostaje
vlažan. Prilikom sušenja jednog kabastog
predmeta može biti korisno da se pauzira ciklus
jednom ili dva puta ili da se veš preraspodeli da
bi se odmotao i da bi se izložili vlažni delovi.
•• Da bi se osušilo nekoliko preostalih vlažnih
predmeta iz velike količine veša ili nekoliko
vlažnih delova na velikom predmetu nakon što
se završi program Sušenje pomoću senzora,
ispraznite filter za otpale dlačice, a zatim
podesite program Sušenje na vreme da završite
sušenje predmeta.
Lozinka za Wi-Fi mrežu
na koju pokušavate
da se priključite nije
ispravna.
•• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš
pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte
svoj uređaj na LG SmartThinQ.
Mobilni podaci na
vašem pametnom
telefonu su uključeni.
•• Isključite opciju Mobilni podaci na vašem
pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću
Wi-Fi mreže.
Naziv bežične mreže
Vaš aparat i pametni
(SSID) nije ispravno
telefon nisu priključeni podešen.
na Wi-Fi mrežu.
•• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se
sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva.
(Nemojte da koristite posebne znakove)
Frekvencija rutera nije
2,4 GHz.
•• Podržani su samo ruteri čija je frekvencija
2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz
i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste
proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu
internet usluga ili proizvođaču rutera.
Udaljenost između
uređaja i bežičnog
rutera je suviše velika.
•• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog
rutera suviše velika, signal može da bude
suviše slab i veza možda neće biti ispravno
konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.
31
SR
Šifre grešaka
Simptomi
Razlog
Rešenje
dE
Vrata su bila otvorena
dok je uređaj radio ili
se uređajem rukuje, a
da vrata nisu ispravno
zatvorena.
•• Zatvorite vrata u potpunosti.
•• Ako se dE ne izgubi, pozovite servisni centar.
dE4
Detektor otvorenih/
zatvorenih vrata ne
funkcioniše kako bi
trebalo.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
Pokvario se senzor za
temperaturu.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
F1
Temperatura unutar
bubnja se odjednom
povisila.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
LE1
Motor je odjednom
stao.
•• Proverite da li količina veša premašuje
maksimalnu količinu veša.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
Kompresor je
odjednom stao.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
Pokvario se motor
odvodne pumpe.
•• Izvadite utikač za napajanje iz utičnice i pozovite
servisni centar.
Temperatura okruženja
za instalaciju je ispod
nule.
•• Preporučena temperatura okruženja za
instalaciju je od 5 do 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANCIJA
SR
OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE POKRIVA SLEDEĆE:
•• Izlazak servisera da isporuče, pokupe ili instaliraju ili poprave proizvod; obuku korisnika u vezi sa radom
proizvoda; popravku ili zamena osigurača ili izmena električnih instalacija ili vodovoda i kanalizacije, ili
izmena neovlašćenih popravki/instalacije.
•• Neuspešno funkcionisanje proizvoda tokom nestanka struje i prekida napajanja ili nepravilnog
snadbevanja strujom.
•• Oštećenja izazvana cevima za vodu koje cure ili su oštećene, cevima za vodu koje su zamrznute,
blokiranim odvodnim cevima, neodgovarajućim ili isprekidanim dovodom vode ili neodgovarajućim
snabdevanjem vazduhom.
•• Oštećenja koja su rezultat rada proizvoda u korozivnoj okolini ili suprotno uputstvima definisanim u
korisničkom priručniku za proizvod.
•• Oštećenja proizvoda izazvana nezgodama, štetočinama, gromovima, vetrom, požarima, poplavama ili
višim silama.
•• Oštećenja ili kvarove izazvane neovlašćenom izmenom ili prepravkom, ili ako se koristi u druge svrhe
osim navedenih, ili sva curenja vode kada proizvod nije ispravno instaliran.
•• Oštećenja ili kvarove izazvane neodgovarajućom strujom, naponom ili propisima vodovoda i kanalizacije,
komercijalnom ili industrijskom upotrebom ili korišćenjem dodatne opreme, komponenata ili potrošnih
proizvoda za čišćenje koje LG nije odobrio.
•• Oštećenja izazvana transportom i rukovanjem, uključujući ogrebotine, udubljenja, odvajanje i/ili druga
oštećenja farbe proizvoda, osim ako takva oštećenja nisu rezultat nepravilnosti u materijalima ili izradi.
•• Oštećenja ili nedostajuće delove kod svih proizvoda iz izloga, otvorenih kutija, sa sniženja ili onih koji su
remontirani.
•• Proizvodi sa originalnim serijskim brojevima koji su uklonjeni, izmenjeni ili ne mogu lako da se utvrde.
Brojevi modela i serijski brojevi, zajedno sa originalnim fiskalnim računom o prodaji, potrebni su za
validaciju garancije.
•• Povećanja troškova komunalija i dodatne troškove komunalija.
•• Popravke zbog nestandardne ili neuobičajene upotrebe u domaćinstvima ili suprotno uputstvima
definisanim u korisničkom priručniku za proizvod.
•• Troškovi povezani sa uklanjanjem proizvoda iz kuće radi popravljanja.
•• Uklanjanje i ponovna instalacija proizvoda ako je instaliran na nepristupačnom mestu ili nije instaliran u
skladu sa objavljenim uputstvima za instalaciju, uključujući korisničke priručnike i priručnike za instalaciju
kompanije LG.
•• Oštećenja izazvana nepravilnim korišćenjem, zloupotrebom, nepravilnom instalacijom, popravkom ili
održavanjem. Nepravilna popravka obuhvata korišćenje delova koje LG nije odobrio ili naveo.
•• Buka ili vibracija koja se smatra normalnom, na primer, zvuk pražnjenja vode, zvuk okretanja ili zvučni
signali upozorenja.
Filter je zapušen.
- Nema grejanja, dugačko vreme
sušenja
Očistite filter za otpale dlačice.
Nepravilno povezan kabl za
napajanje ili problem sa utičnicom
za struju.
- Nema napajanja
- Ne greje
Ponovo povežite kabl za
napajanje, zamenite osigurač u
kući ili vratite dugme osigurača
ako se aktiviralo. Ako je utičnica
u pitanju, možda je potrebno
pozvati električara.
33
RADNI PODACI
SR
List sa informacijama o proizvodu_Delegirana Regulativa Komisije (EU) br. 392/2012
Ime ili zaštitni znak dobavljača
Identifikator modela dobavljača
Nominalni kapacitet u kg za pamučni veš za standardni program
za pamuk pri punom opterećenju
LG Electronics
RC80U2*V*Q
RC90U2*V*Q
RC80U2*V*D
8 kg
9 kg
Tip mašine za sušenje veša
Kondenzatorska mašina za sušenje
veša prevrtanjem za domaćinstvo
Klasa energetske efikasnosti
A+++
Godišnja potrošnja energije „X“ kWh, na osnovu 160 ciklusa
sušenja za standardni program za pamuk pri punom i delimičnom
opterećenju i potrošnja režima male snage. Stvarna potrošnja
energije po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja
176 kWh/
godišnje
Mašina za automatsko sušenje prevrtanjem
Da
Dodeljena „EU eko oznaka“ u okviru Odredbe (EZ) br. 66/2010
Ne
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom
opterećenju (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri
delimičnom opterećenju (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Potrošnja snage isključenog režima za standardni program za
pamuk pri punom opterećenju (Po)
0,18 W
Potrošnja snage režima „ostavljeno uključeno“ za standardni
program za pamuk pri punom opterećenju (Pl)
0,18 W
Trajanje režima „ostavljeno uključeno“ (Tl)
10 min
194 kWh/
godišnje
Program „
“ korišćen pri punom i delimičnom opterećenju je standardni program
sušenja sa kojim su povezane informacije sa etikete i lista – ovaj program je pogodan za sušenje
standardnog mokrog pamučnog veša i to je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za pamuk.
Ponderisano vreme trajanja programa (Tt) za „standardni program
za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju“
150 min
169 min
Vreme trajanja programa za „standardni program za pamuk pri
punom opterećenju“ (Tdry)
196 min
230 min
Vreme trajanja programa za „standardni program za pamuk pri
delimičnom opterećenju“ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Klasa efikasnosti kondenzacije „X“ na skali od G (najmanje
efikasno) do A (najefikasnije)
A
Prosečna efikasnost kondenzacije Cdry za standardni program za
pamuk pri punom opterećenju
91 %
Prosečna efikasnost kondenzacije Cdry1/2 za standardni program za
pamuk pri delimičnom opterećenju
91 %
Ponderisana efikasnost kondenzacije (Ct) za „standardni program
za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju“
91 %
Nivo jačine zvuka
64 dB(A)
Samostojeća
34
Beleške
Beleške
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SUŠILNI STROJ
Pred začetkom namestitve pozorno preberite ta navodila. To bo poenostavilo
namestitev in zagotovilo, da je izdelek pravilno ter varno nameščen. Po
namestitvi shranite ta navodila v bližini izdelka za poznejšo uporabo.
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D
RC90U2*V*Q
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
VSEBINSKO KAZALO
Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki
se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.
Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.
VARNOSTNA NAVODILA................................................................3
Pomembna varnostna navodila.........................................................................3
Odstranjevanje vašega starega aparata............................................................8
NAMESTITEV..................................................................................9
Specifikacije.......................................................................................................9
Dodatna oprema (izbirno)..................................................................................9
Zahteve mesta namestitve...............................................................................10
Navodila za namestitev na drug aparat (izbirno)............................................. 11
Spreminjanje smeri odpiranja vrat...................................................................13
DELOVANJE..................................................................................15
Uporaba naprave.............................................................................................15
Razvrščanje perila...........................................................................................16
Nadzorna plošča..............................................................................................17
Tabela programov............................................................................................18
Možnost Program.............................................................................................20
Rack Dry (Suho za v omaro) (izbirno)..............................................................21
PAMETNE FUNKCIJE...................................................................22
Uporaba aplikacije LG SmartThinQ.................................................................22
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™...............................................................25
VZDRŽEVANJE.............................................................................26
Čiščenje filtra vlaken........................................................................................26
Praznjenje zbiralnika vode...............................................................................27
Čiščenje dovodnih rešetk hladnega zraka.......................................................27
Brisanje senzorja za vlago...............................................................................27
ODPRAVLJANJE TEŽAV..............................................................28
Diagnosticiranje težav......................................................................................28
Kode napak......................................................................................................32
GARANCIJA..................................................................................33
PODATKI O DELOVANJU.............................................................34
VARNOSTNA NAVODILA
SL
Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju
nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega
delovanja naprave.
Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano
v nadaljevanju.
Prikazani simboli nakazujejo stanja in dejavnosti, ki lahko
povzročijo tveganje. Da bi se izognili tveganju, sledite
navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.
OPOZORILO
Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do hudih
poškodb ali smrti.
POZOR
Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do lažjih
poškodb ali poškodb naprave.
Pomembna varnostna navodila
OPOZORILO
Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije,
požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne
varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
Otroci v gospodinjstvu
Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi
telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s
pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali
jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke in
poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.
3
SL
Za uporabo v Evropi:
Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe
s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali napotila glede
varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo
igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez
nadzora.
Otrokom, mlajšim od treh let, preprečite dostop do naprave, razen če
niso pod neprestanim nadzorom.
Namestitev
•• Poskrbite, da je naprava pravilno nameščena, ozemljena in
nastavljena s strani usposobljenega osebja v skladu z navodili za
namestitev.
•• Naprave nikoli ne uporabljajte, če je poškodovana, deluje nepravilno,
je delno razstavljena ali ima manjkajoče ali zlomljene dele, vključno s
poškodovanim kablom ali z vtičem.
•• Napravo naj prenašata dve ali več oseb s trdnim oprijemom.
•• Naprave ne postavljajte na vlažna in prašnata mesta. Naprave
ne namestite ali hranite zunaj ali na katerem koli mestu, kjer bi
bila podvržena vremenskih razmeram, kot so neposredna sončna
svetloba, veter, dež ali temperature pod ničlo.
•• Zategnite odtočno cev, da preprečite izločanje.
•• Če je napajalni kabel poškodovan ali vtikač razrahljan, napajalnega
kabla ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
•• S to napravo ne uporabljajte večdelnih vtičnic, podaljška napajalnega
kabla ali adapterja.
•• Predmetov, kot so penasta guma (lateks pena), kape za prhanje,
nepremočljiv tekstil, oblačila, ki so podložena z gumo, in oblačila ali
blazine iz penaste gume v tej napravi ne smete sušiti.
•• Naprave ne namestite pred vrati, ki se zaklepajo, drsnimi vrati ali vrati
s tečajem na nasprotni strani te naprave tako, da ni možno v celoti
odpreti vrat naprave.
4
SL
•• Naprava mora biti ozemljena. V primeru okvare ali nepravilnega
delovanja bo ozemljitev zmanjšala nevarnost električnega udara, ki
električnemu toku zagotavlja pot najmanjšega odpora.
•• Naprava je opremljena z napajalnim kablom, ki ima prevodnik
ozemljitve in ozemljitveni vtič. Vtič priključite v ustrezno vtičnico, ki
je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi ter
odloki.
•• Nepravilna povezava prevodnika ozemljitve lahko povzroči nevarnost
električnega udara. Kadar dvomite v pravilno ozemljitev naprave, se
posvetujte z usposobljenim električarjem ali s servisnim osebjem.
•• Ne spreminjajte napajalnega vtiča, ki je priložen napravi. Če se
vtič ne prilega vtičnici, naj usposobljeni električar namesti ustrezno
vtičnico.
•• Naprave ne smete polniti z elektriko preko zunanje menjalne
naprave, kot je merilec časa ali povezati v tok, ki ga redno vklapljate
ali izklapljate.
Delovanje
•• Ne poskušajte ločiti plošč ali razstaviti naprave. Pri upravljanju
naprave s pomočjo nadzorne plošče ne uporabljajte nobenih ostrih
predmetov.
•• Ne popravljajte ali menjajte katerih koli delov naprave. Vsa popravila
in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno servisno osebje, razen
če je drugače priporočeno v pričujočih Navodilih za uporabo.
Uporabljajte le odobrene tovarniške dele.
•• Območje pod napravo in okrog nje ne sme biti v bližini gorljivih
materialov, kot so gaza, papir, krpe, kemikalije itn.
•• Živih živali, kot so hišni ljubljenčki, ne postavljajte v napravo.
•• Vrat naprave ne puščajte odprtih. Otroci se lahko obesijo na vrata ali
splezajo v napravo, kar lahko povzroči škodo ali poškodbe.
•• Med delovanjem naprave nikoli ne segajte vanjo. Počakajte, da se
boben popolnoma ustavi.
5
SL
•• V napravi ne perite ali sušite oblačil, ki so bila čiščena, oprana,
namočena ali popackana z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi (kot so
vosek, olje, barve, bencin, razmaščevalci, topila za kemično čiščenje,
kerozin, rastlinsko olje, jedilno olje itn.). Zaradi neustrezne uporabe
lahko pride do požara ali eksplozije.
•• V primeru poplave izključite vtič in se obrnite na informacijski center
za stranke LG Electronics.
•• Vrat ne potiskajte pretirano navzdol, ko so vrata naprave odprta.
•• Uporabite novo cev ali komplet cevi, ki je priložen napravi. Ponovna
uporaba starih cevi lahko povzroči puščanje vode in posledično
materialno škodo.
•• Med programom, ki uporablja visoke temperature, se ne dotikajte
vrat.
•• V bližini naprave ne uporabljajte vnetljivih plinov in gorljivih snovi
(benzena, bencina, razredčila, nafte, alkohola itn.).
•• Če odtočna ali dovodna cev v zimskem času zmrzne, jo uporabite
šele, ko se odmrzne.
•• Vsa pralna sredstva, mehčalce in belila hranite zunaj dosega otrok.
•• Vtiča ali kontrolnikov naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
•• Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne odlagajte težkih
predmetov.
Vzdrževanje
•• Po odstranitvi vlage ali prahu vtič previdno priključite v vtičnico.
•• Pred čiščenjem odklopite napravo iz vira napajanja. S postavitvijo
nadzorne plošče na OFF ali v položaj stanja pripravljenosti ne boste
odklopili naprave iz vira napajanja.
•• Pri čiščenju zunanjosti ali notranjosti naprave nikoli ne pršite z vodo.
•• Naprave nikoli ne izključite z vlečenjem za napajalni kabel. Vtič vedno
trdno primite in ga iztaknite iz vtičnice.
6
SL
Tehnična varnost pri uporabi sušilnega stroja
OPOZORILO – za preprečevanje požara
Tveganje za požar in vnetljivi materiali
•• Če se naprava nahaja v zaprtem prostoru ali vgrajeni strukturi,
poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne bodo blokirane. V
nasprotnem primeru lahko pride do požara.
•• Ta naprava vsebuje R290, hladilno sredstvo, ki je okolju prijazno,
vendar vnetljivo. Ne poškodujte tokokroga hladilnega sredstva ter se
napravi ne približujte z odprtim plamenom in viri vžiga.
•• V napravi ne sušite neopranih oblačil.
•• Mehčalce ali podobne proizvode je treba uporabljati, kot je določeno
v navodilih za uporabo.
•• Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
•• Naprave nikoli ne ustavite pred koncem cikla sušenja, razen če boste
vsa oblačila odstranili in hitro razgrnili tako, da se vročina razprši.
•• Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje uporabljene
industrijske kemikalije.
•• Oblačila, umazana s snovmi, kot so jedilno olje, rastlinsko olje,
aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin,
vosek ali odstranjevalec voska, je treba pred sušenjem v napravi
oprati v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
•• Ne pijte kondenzirane vode. Če tega ne boste upoštevali, lahko
dobite bolezen, ki se prenaša s hrano.
•• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec,
pooblaščeni zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba, da se tako
izognete nevarnosti.
•• Lovilnik vlaken morate redno čistiti.
•• Ne dovolite, da se v napravi naberejo vlakna.
•• Ne poškropite z detergentom za suho čiščenje neposredno v napravo
ali ne uporabite naprave, da posušite oblačila, na katerih je ostal
detergent za suho čiščenje.
7
SL
•• Ne sušite oblačil, ki so umazana z mastnimi snovmi. Madežev
zaradi mastnih snovi (vključno z jedilnimi olji) ne morete popolnoma
odstraniti, celo po pranju z vodo.
•• Naprave ne smete polniti z elektriko preko zunanje menjalne
naprave, kot je merilec časa ali povezati v tok, ki ga redno vklapljate
ali izklapljate.
•• Ko je sušenje končano ali je elektrika izklopljena med procesom
sušenja, oblačila takoj odstranite iz naprave. Če pustite oblačila, ki so
se posušila, v napravi brez nadzora, lahko pride do požara. Oblačila,
ki jih odstranite iz naprave po sušenju, lahko povzročijo požar.
Oblačila odstranite takoj po sušenju in jih potem obesite ali položite
na ravno površino, da se ohladijo.
Odstranjevanje
•• Preden zavržete staro napravo, jo izklopite. Da preprečite zlorabe,
odrežite kabel neposredno za napravo.
•• Ves embalažni material (plastične vrečke in stiropor) odložite na
mesto izven dosega otrok. Embalaža lahko povzroči zadušitev.
•• Preden odstranite ali zavržete to napravo, odstranite vrata, da se
izognete nevarnosti ujetja otrok ali majhnih živali v napravo.
Odstranjevanje vašega starega aparata
•• Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in
elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
•• Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim
odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo
mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je
mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
•• Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se
obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem
pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si
oglejte www.lg.com/global/recycling.
Ta sušilni stroj vsebuje hladilno sredstvo R290: 0,145 kg, hermetično
zaprto.
8
NAMESTITEV
SL
Specifikacije
a
b
c
Model
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D
Zbiralnik vode
Nadzorna plošča
Vrata
RC90U2*V*Q
Napajanje
220 - 240 V~, 50 Hz
Dimenzije
600 mm (Š) X 690 mm (G) X 850 mm (V)
Teža naprave
56 kg
Dovoljena temperatura
5 - 35 °C
Največja zmogljivost
8 kg
9 kg
•• Za namene izboljšanja kakovosti naprave se videz in specifikacije lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Dodatna oprema (izbirno)
Za nakup se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics ali obiščite spletno mesto LG Website
at http://www.LG.com.
Odtočna cev kondenzacije in
držalo za cev
Model: DH1N
(prodaja se ločeno)
Stojalo za sušenje
Komplet za namestitev na stroj
Model: DR1N
(prodaja se ločeno)
Model: DT1W
(prodaja se ločeno)
9
SL
Zahteve mesta namestitve
Lokacija
•• Naprave ne nameščajte poleg naprave z visoko
temperaturo, kot je hladilnik, pečica ali štedilnik
itd., saj lahko to povzroči slabo delovanje
sušenja in trajanje programa ter negativno
vpliva na pravilno delovanje kompresorja.
Naprava najboljše deluje na sobni temperaturi
pri 23 °C.
Postavljanje
5 cm
1 cm
1 cm
Tla: dovoljen naklon pod celotno napravo je 1°.
Vtičnica: biti mora v območju 1,5 metra od
naprave.
•• Ne preobremenjujte vtičnice z več kot eno
napravo.
Dodaten prostor: za steno, 5 cm: zadnja /1 cm:
desna in leva stran
•• Na napravo nikoli ne postavljajte in na njej ne
shranjujte izdelkov za pranje. Ti izdelki lahko
poškodujejo površino ali nadzorno ploščo.
OPOZORILO
•• Ta naprava vsebuje R290, hladilno sredstvo,
ki je okolju prijazno, vendar vnetljivo. Ne
poškodujte tokokroga hladilnega sredstva ter
se napravi ne približujte z odprtim plamenom in
viri vžiga.
OPOMBA
•• Za boljše delovanje sušenja naj bo zadnji del
naprave stran od stene.
•• Ne nameščajte naprave tam, kjer obstaja
nevarnost zmrzali ali prahu.
•• Zamrznjena ali kondenzirana voda v črpalki ali
odtočni cevi lahko povzroči nepravilno delovanje
ali poškodbe naprave.
•• Napravo namestite na ravna, trda tla.
•• Prepričajte se, ali preproge, odeje itn. ne ovirajo
kroženja zraka okrog naprave.
•• Neravnih tal pod napravo nikoli ne poskušajte
izravnati s kosi lesa, z lepenko ali s podobnimi
materiali.
•• Naprave ne nameščajte v prostorih, kjer lahko
temperatura pade pod ledišče. Zmrznjene
cevi lahko pod pritiskom počijo. Zanesljivost
elektronske nadzorne enote se lahko poslabša
pri temperaturah, nižjih od ledišča.
•• Če je naprava dostavljena v zimskem času in
so temperature pod lediščem, jo pred začetkom
delovanja pustite nekaj ur na sobni temperaturi.
•• Poskrbite, da bo naprava v primeru okvare
nameščena tako, da bo zlahka dostopna
inženirju.
•• Ko napravo namestite, prilagodite vse štiri
noge z uporabo vijačnega ključa, da zagotovite
stabilnost naprave in približno 20 mm prostora
med napravo ter spodnjim delom katere koli
delovne površine.
Zahteve prezračevanja
OPOZORILO
•• Če se naprava nahaja v zaprtem prostoru ali
vgrajeni strukturi, poskrbite, da odprtine za
prezračevanje ne bodo blokirane. V nasprotnem
primeru lahko pride do požara.
•• V niši ali pod pultom
−− Zagotovite pretok zraka 3,17 m3/min skozi
napravo
•• Omara
−− Vrata omare morajo imeti 2 (s polknami)
odprtini, vsaka s površino najmanj 387 cm2,
ki se nahaja 8 cm od spodaj in na vrhu vrata.
10
SL
OPOZORILO
•• Izogibajte se namestitvi naprave v bližini vira
toplote. Zadnja stran naprave mora biti dobro
prezračevana. Neupoštevanje teh navodil lahko
privede do težav.
•• Naprave ne smete namestiti poleg hladilne
naprave.
•• Naprava ni namenjena pomorski uporabi ali
uporabi v mobilnih objektih, kot so počitniške
prikolice, letala itn.
Električna povezava
•• Ne uporabljajte podaljška ali dvojnega
adapterja.
•• Po uporabi napravo vedno odklopite.
•• Napravo povežite z ozemljeno vtičnico v skladu
z veljavnimi predpisi ožičenja.
•• Naprava mora biti nameščena tako, da je vtič
zlahka dostopen.
Velikost zgornje plošče
pralnega stroja
550 mm
600 mm
Oblika in
smer montaže
Postopek namestitve
1
Postavite sušilni stroj LG na pralni stroj LG.
2
Odstranite dva vijaka s spodnjega dela
zadnjega pokrova na vsaki strani, kot je
narisano spodaj.
3
Poravnajte luknjice kompleta za namestitev na
stroj z luknjicami zadnjega pokrova.
•• 3-1) 600 mm
Navodila za namestitev na
drug aparat (izbirno)
Sušilni stroj lahko postavite na pralni stroj LG in
ga varno pritrdite s kompletom za namestitev na
stroj. Namestitev mora izvesti strokovno servisno
osebje, da se zagotovi pravilna namestitev.
Komplet za namestitev na stroj
Za namestitev sušilnega stroja na stroj je potreben
komplet za namestitev na stroj LG.
SUŠILNI
STROJ
•• 3-2) 550 mm
Pralni
stroj
Ta sušilni stroj je lahko nameščen samo na pralni
stroj LG. Sušilnega stroja ne poskušajte namestiti
na kateri koli drug pralni stroj, saj lahko pride do
škode, poškodbe ali materialne škode.
4
Pritrdite dva vijaka, ki ste ju predhodno
odstranili iz sušilnega stroja, na komplet za
namestitev na stroj.
11
SL
5
Uporabite štiri vijake iz škatle z dodatno
opremo [16 mm (0,6 palca)], da povežete
zadnji pokrov pralnega stroja in komplet za
namestitev na stroj.
6
Postopek za nasprotno stran je enak.
OPOZORILO
•• Nepravilna namestitev lahko povzroči hude
nesreče.
•• Zaradi teže naprave in višine vgradnje je
postopek namestitve na stroj preveč tvegan za
eno osebo. Ta postopek morata izvesti dva ali
več usposobljenih serviserjev.
•• Naprava ni primerna za vgradno namestitev. Ne
namestite je, kot bi namestili vgradno napravo.
•• Naprave ne uporabljajte, če ni pravilno
nameščena.
Odvod kondenzirane vode
(izbirno)
Po navadi se kondenzirana voda načrpa do
zbiralnika vode, kjer se zbira, dokler je ročno ne
odstranimo. Vodo lahko prav tako odvedemo
neposredno v omrežni odtok, še posebej, če
je sušilni stroj nameščen na pralni stroj. S
povezovalnim kompletom za cev omrežnega
odtoka preprosto spremenite pot vode in jo
preusmerite v kanalizacijo, kot je prikazano spodaj:
1
POZOR
•• Če je cev nameščena tako, da je prepognjena
ali zožena, odtok morda ne bo deloval pravilno.
Poravnava naprave
Poravnava naprave preprečuje nepotreben hrup in
tresljaje. Napravo postavite na trdna, ravna tla.
Če naprava ni pravilno poravnana, po potrebi
prilagodite sprednje noge za poravnavo.
Obrnite jih v smeri urnega kazalca, da jih
povečate, in v nasprotni smeri urnega kazalca, da
jih pomanjšate, tako da se naprava ne guga več
nazaj-naprej, z ene strani na drugo in iz kota v kot.
Nastavljive noge
Ločite čep proti povratnemu toku vode (a)
in cev posode za vodo (b) s priključnega
kompleta.
Nastavljive noge
2
12
Čep proti povratnemu toku (a) pritrdite na
glavo priključnega kompleta in nato odtočno
cev (c) priključite na nasprotno stran
priključnega kompleta.
Nastavljive noge
Diagonalno preverjanje
•• Ko potiskate robove zgornje plošče diagonalno
navzdol, se naprava ne sme premikati ne gor ne
dol (preverite obe smeri). Če se ob diagonalnem
potisku zgornje plošče naprava ziba, ponovno
nastavite noge.
SL
2
Spreminjanje smeri
odpiranja vrat
Smer odpiranja vrat lahko spremenite glede na
vaše potrebe.
Sklop
tečaja vrat
OPOZORILO
•• Ne obračajte vrat, dokler je naprava zložena
nad pralnim strojem.
•• Pred odstranjevanjem vijakov na tečajih, naj
nekdo pomaga pri podpori teže vrat. Vrata bi
lahko padla na tla zaradi teže.
•• Iz varnostnih razlogov morata dva ali več ljudi
sodelovati, da bi obrnili vrata.
OPOMBA
3
•• Vijaki so različni in jih je treba priviti na ustrezno
mesto. Prepričajte se, da je vijak pravilno izbran
pred privijanjem.
1
Odstranite 8 vijakov na sklopu tečaja vrat.
•• Na sprednji strani je 6 vijakov in 2 vijaka na
strani.
Odstranite 3 vijake z zapaha vrat, ki je pritrjen
med vrati in sklopom tečaja, nato pa odstranite
vijak, ki je pritrjen na ročko vrat.
Zapah
vrat
Odprite vrata in odstranite 2 vijaka na tečajih
vrat. Po odstranitvi vijakov previdno postavite
vrata s sprednjo stranjo navzdol na tla.
aparat
4
tečaj vrat
OPOZORILO
•• Najprej odstranite spodnji vijak. Vrata se
lahko zaradi teže spustijo na tla in se lahko
poškodujejo.
Preklopite med položajem sklopa tečaja in
zapaha vrat, nato privijte vijake v obratnem
vrstnem redu.
•• Vijake privijte v pravilni položaj, kot
pokažejo koraki od 2 do 4.
Zapah
vrat
Sklop
tečaja vrat
13
SL
5
Odstranite vratca iz ohišja naprave tako, da
odstranite 2 vijaka in jih nato namestite na
nasprotni strani.
Zapora vrat
6
14
Odstranite 2 dekorativna vijaka iz okvirja
aparata in jih nato namestite na nasprotni
strani.
7
Vrata namestite z vijaki, odstranjenimi v
koraku 1, in preverite, ali se vrata pravilno
zaprejo.
DELOVANJE
SL
Uporaba naprave
Za segretje bobna napravo pred prvim ciklom
nastavite, da suši pet minut. Po nekaj začetnih
ciklih sušenja odprite vrata, da odstranite
morebiten vonj iz notranjosti naprave.
1
Prepričajte se, da sta filter vlaken in zbiralnik
vode čista.
•• Filter vlaken se nahaja znotraj okvirja vrat.
Očistiti ga morate pred vsakim ciklom
sušenja.
•• Odprite vrata in se prepričajte, da je filter
vlaken čist. Če filter vlaken ni čist, ga
očistite.
POZOR
•• Bodite pozorni, da se perilo ne ujame med vrata
in gumijasto tesnilo.
3
Vklopite napravo.
•• Pritisnite gumb za Vklop. Indikatorska ikona
nad gumbom bo zasvetila, kar pomeni,
da je naprava pripravljena za začetek
delovanja.
4
Po želji izberite program sušenja.
•• Program lahko izberete tako, da vrtite gumb
za izbiro programa, dokler se ne prikaže
želeni program.
•• Če pritisnete gumb Start/Pavza brez izbire
programa, bo naprava začela izvajati
program Cotton (Bombaž). Za podrobne
informacije glejte tabelo programov.
5
Pritisnite gumb Start/Pavza.
•• Ko pritisnete gumb Start/Pavza, aparat
10 sekund prezračuje notranjost bobna, da
se aparat pripravi na postopek sušenja.
6
Ko je cikel končan, odprite vrata in odstranite
perilo.
7
Izklopite napravo.
•• Pritisnite gumb Vklop.
•• Za najboljše rezultate sušenja prav tako
preverite, če je treba izprazniti zbiralnik
vode.
OPOZORILO
•• Ne pijte kondenzirane vode.
OPOMBA
•• V nekaterih primerih lahko okence LED prikaže
D (simbol za praznjenje vode) in naprava se
lahko zaradi polnega zbiralnika vode ustavi.
2
Po razvrščanju položite perilo v boben.
•• Oblačila morajo biti razvrščena glede na
vrsto tkanine in suhost, vse vrvice ter pasovi
oblačil pa morajo biti dobro povezani in
pritrjeni, preden jih daste v boben. Perilo
potisnite v notranjost, da ne pride v stik
s tesnilom na vratih, saj se lahko sicer
tako tesnilo na vratih kot perilo poškoduje.
Zaprite vrata.
15
SL
POZOR
•• Bodite previdni! Boben v notranjosti je lahko še
vedno vroč.
•• Naprava se ne sme uporabljati za druge
namene kot tiste, za katere je bila zasnovana.
OPOMBA
•• Končni del sušilnega cikla poteka brez vročine
(faza ohlajanja), da se zagotovi, da perilo
ostane na temperaturi, ki zagotavlja njegovo
nepoškodovanost.
•• Visoka sobna temperatura in majhen prostor
lahko podaljšata čas sušenja ter povečata
porabo energije.
Razvrščanje perila
Oblačila imajo svoje oznake za nego, zato se
priporoča sušenje v skladu s takšno oznako.
Poleg tega mora biti perilo razvrščeno glede na
velikost in vrsto tkanine.
Za najboljše delovanje sušenja in najučinkovitejšo
rabo energije naprave ne prenapolnite.
Volnena oblačila
•• Volnena oblačila sušite s programom za volno.
Najprej upoštevajte simbole za nego. Volna
morda po ciklu sušenja ne bo povsem suha,
a sušenja ne ponavljajte. Volnena oblačila
raztegnite v njihovo prvotno obliko in jih posušite
v ležečem položaju.
Tkani in pleteni materiali
•• Nekateri tkani in pleteni materiali se glede na
njihovo kakovost lahko skrčijo.
Brez likanja in Sintetike
•• Naprave ne prenapolnite. Kose, ki se ne likajo,
vzemite iz naprave takoj, ko se ta ustavi, da
zmanjšate mečkanje.
Otroška oblačila in oblačila za spanje
•• Vedno preverite simbole za nego.
16
Guma in plastika
•• Ne sušite kosov, ki so izdelani iz gume ali
plastike ali ta materiala vsebujejo, npr.:
−− predpasnikov, slinčkov in prevlek za stole,
−− zaves, prtov,
−− kopalniških preprog.
Steklena vlakna
•• V napravi ne sušite kosov, ki vsebujejo steklena
vlakna. Delci stekla, ki ostanejo v napravi, se
lahko primejo oblačil v poznejših ciklih sušenja.
Ikona
Opis
Dry (Sušenje)
Sušenje v bobnastem sušilniku
Trajna gladkost/
Odporno na mečkanje
Občutljivo
Prepovedano sušenje v bobnu
Sušenje ni dovoljeno
Sušenje s centrifugo pri visoki
temperaturi
Normalno sušenje s centrifugo
Blago sušenje s centrifugo
Brez sušenja/zraka
Sušenje na vrvi
Obesiti mokro in sušiti
Sušenje na ravni podlagi
Sušiti v senci
SL
Nadzorna plošča
a
Gumb za vklop
•• Za vklop in izklop naprave pritisnite gumb
Vklop.
•• Za preklic funkcije Zakasnitev zaključka
pritisnite gumb Vklop.
b
Izbirnik programov
•• Programi so na voljo glede na vrsto perila.
•• Lučka zasveti, ko je izbran program.
c
Gumb Start/Pavza
•• Gumb Start/Pavza se uporablja za zagon
sušilnega cikla ali za njegovo ustavitev.
•• Ko je pritisnjen gumb Pavza, se naprava
samodejno izklopi po 14 minutah.
d
Gumbi za dodatne programe
•• Te gumbe uporabite za izbiro želenih
možnosti za izbrani program.
•• Za uporabo funkcije Oddaljeni zagon, glejte
PAMETNE FUNKCIJE.
e
Prikaz napredka sušenja
•• Odvisno od napredka cikla sušenja zasvetijo
različne indikatorske ikone.
−− -: Ta ikona sveti, ko je naprava v
postopku likanja.
−− +: Ta ikona sveti, ko je naprava v
postopku sušenja za v omaro.
−− =: Ta ikona sveti, ko je naprava v
postopku hlajenja.
Zaslon
•• K : Ikona kaže, da je treba očistiti filter
vlaken ali da je ta zamašen.
−− Obvestilo glede čiščenja: Ko pritisnete
gumb za Vklop, se bo prikazala ikona.
•• D: ikona kaže, da je treba izprazniti zbiralnik
vode ali da je ta poln.
−− Obvestilo glede praznjenja: Ko pritisnete
gumb za Vklop, se bo prikazala ta ikona.
−− Obvestilo glede polnega zbiralnika vode:
Ikona se bo prikazala z brenčanjem med
delovanjem naprave.
•• L : Ta ikona nakazuje status vstavljenega
filtra. Če filter ni vstavljen, naprava ne bo
delovala in ikona se bo prikazala.
•• I : Ta simbol označuje stanje samodejnega
čiščenja kondenzatorja. Simbol bo prikazan
med brizganjem vode v kondenzator.
−− @: Ta ikona sveti, ko je naprava v
postopku sušenja.
17
SL
Tabela programov
Programi sušenja
Programi Senzor sušenja
Kapaciteta
Vrsta perila
Podrobnosti
Stopnja
sušenja
Brisače, domače halje,
posteljnina
Za debele in prešite
tkanine
Extra
(Izredno
močno)
8 kg / 9 kg
Kopalne brisače, platnene
kuhinjske krpe, spodnje
perilo in bombažne
nogavice
Za tkanine, ki jih ni treba
likati
Cupboard
(Za v
omaro)
8 kg / 9 kg
Posteljnina, prti, brisače,
majice, polo majice in
delovna oblačila
Za tkanine, ki jih je treba
likati
Iron
(Likanje)
8 kg / 9 kg
Posteljnina, prti, trenirke,
anoraki in odeje
Za debele in prešite
tkanine, ki jih ni treba likati
Srajce in bluze
Za tkanine, ki jih ni treba
likati
4 kg
Hlače, obleke, krila in bluze
Za tkanine, ki jih je treba
likati
Extra
(Izredno
močno)
Cupboard
(Za v
omaro)
Iron
(Likanje)
Srajce, majice, hlače,
spodnje perilo in nogavice
Za poliamid, akril in
poliester, ki jih ni treba
likati
Cupboard
(Za v
omaro)
Srajce, majice, spodnje
perilo, anoraki in nogavice
Za poliamid, akril in
poliester, ki jih je treba
likati
Iron
(Likanje)
Duvet
(Posteljnina)
posteljnina, posteljne rjuhe
Za večje kose
-
2,5 kg
Towel (Brisača)
brisače, prevleke za
vzglavnike
Za bombažne tkanine, ki
jih ni treba likati
-
4,5 kg
Allergy Care
(Alergijsko
pranje)
Bombaž, spodnje perilo,
posteljne rjuhe in otroška
oblačila
Pomaga pri odstranjevanju
alergenov, kot so pršice
-
4,5 kg
Quick 30
(Hitro 30)
Lahki in majhni izdelki manj
kot 3ea.
Za majhno količino
poliamidnih, akrilnih in
poliestrskih izdelkov
-
1 kg
Sports Wear
(Športna
oblačila)
Oprema za nogomet in
oblačila za telovadbo
Za poliester
-
2 kg
Wool (Volna)
Volna
Za volnene tkanine
-
1 kg
Program
Cotton
(Bombaž)
Mix
(Mešano)
Easy Care
(Enostavna
nega)
18
8 kg / 9 kg
3,5 kg
SL
Programi Senzor sušenja
Program
Vrsta perila
Podrobnosti
Stopnja
sušenja
Kapaciteta
Delicate
(Občutljivo)
Svila, občutljive tkanine in
občutljivo spodnje perilo
Za tkanine, občutljive na
vročino, kot so sintetične
tkanine
-
1,5 kg
8 kg / 9 kg
Programi izbora časa sušenja
Program
Vrsta perila
Podrobnosti
Stopnja
sušenja
Kapaciteta
Rack Dry
(Suho za v
omaro)
Svila, volna, občutljivo
spodnje perilo
Osveži oblačila brez
sušenja z vrtenjem
-
-
Cool Air
(Hladen zrak)
Vso perilo, ki potrebuje
osvežitev
Obrača brez vročine
-
-
Warm Air
(Topel zrak)
Kopalne brisače, kopalni
plašči, kuhinjske krpe in
akrilno prešito perilo
Majhni kosi in vlažna
oblačila, vsakodnevni
kosi, primerni za sušenje z
vročim zrakom
-
-
8 kg / 9 kg
POZOR
•• Če je perila manj kot 1 kg, uporabite program Warm Air (Topel zrak) v Programu izbora časa sušenja.
Volnene kose morate sušiti s pomočjo programa Wool (Volna), na vročino občutljivo perilo, vključno s
svilo in spodnjim perilom, pa morate sušiti s pomočjo programa Delicate (Občutljivo) perilo. Pri izbiri
želenega programa upoštevajte priporočeno količino perila, sicer lahko perilo poškodujete.
OPOMBA
•• Testiran v skladu z EN61121 in Direktivo 932/2012.
•• Nastavite program na Bombaž za v omaro Energy (celotno in polovično polnjenje) za preskus v skladu z
EN61121 in Direktivo 932/2012.
•• Standardni program bombaž:
Možnost (privzeto) (to je najučinkovitejši program
v smislu preskusnih pogojev, ki jih predlagata EN61121 in Direktiva 932/2012)
•• Primerna je za sušenje normalno mokrega bombažnega perila in je najbolj učinkovit program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
•• Rezultati preizkusa so odvisni od sobne temperature, vrste in količine perila, trdote vode ter vstopne
temperature vode.
•• Če je naprava nameščena tako, da je vgrajena spodaj, to lahko povzroči poslabšanje delovanja.
•• Če se perilo med pranjem ne ožame pri visoki hitrosti, se bo povečala poraba energije in podaljšal čas
sušenja.
19
SL
Možnost Program
Delay End (Časovni zamik)
Možnost Zakasnitve zaključka lahko uporabite, da
zamaknete končni čas cikla sušenja. Zamik lahko
nastavite med 3 in 19 urami.
1
Vklopite napravo.
2
Izberite program.
3
Pritisnite gumb Delay End (Časovni zamik).
4
Ure zamika nastavite s pritiskom
gumba More Time (Več časa),
Less Time (Manj časa).
5
Pritisnite gumb Start/Pavza.
Anti Crease (Anti Crease) _
Drum Light (Osvetlitev bobna)
Med delovanjem naprave je možno videti v notranjost
bobna, če izberete funkcijo Osvetlitev bobna.
•• Pritisnite in pridržite gumb
Dry Level (Stopnja sušenja) za 3 sekunde, da
aktivirate funkcijo Luč bobna.
•• Luč prižgana: Vrata so odprta.
•• Luč ugasnjena: Vrata so zaprta. Luč se
samodejno izklopi.
Dry Level (Stopnja sušenja)
Ta gumb uporabite za izbiro želenih ravni sušenja
za program sušenja.
1
Vklopite napravo.
2
Izberite program.
3
Raven suhosti izberite z večkratnim pritiskom
gumba Dry Level (Stopnja sušenja).
Možnost Proti mečkanju preprečuje mečkanje, ki
nastane, če perila takoj po koncu cikla sušenja
ne vzamete iz naprave. Ko je izbrana možnost
Anti Crease (Anti Crease), naprava večkrat
deluje in se ustavi ter vam da dve uri časa, da
odstranite perilo. Če so med možnostjo Proti
mečkanju vrata odprta, se možnost prekliče.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Favorite (Priljubljeno) r
Child Lock (Ključavnica za otroka)
i
Možnost Priljubljeno vam omogoča, da za
prihodnjo uporabo shranite prilagojene programe
sušenja.
1
Vklopite napravo.
2
Izberite program.
3
Izberite možnost ali dodaten program
(Anti Crease (Anti Crease),
EcoHybrid (EcoHybrid) itd.)
4
Pritisnite in pridržite gumb
Favorite (Priljubljeno) za tri sekunde.
Možnost Priljubljeno je zdaj shranjena za prihodnjo
uporabo. Za ponovno uporabo shranjenega
programa izberite možnost Favorite (Priljubljeno)
in pritisnite gumb Start/Pavza.
20
Ta dodatni program ponuja možnost varčevanja z
energijo ali prihranka časa.
•• Energy (Energija): možnost varčevanja z
energijo.
•• Time (Čas): možnost časovnega varčevanja.
Možnost uporabite za onemogočitev nadzorne
plošče. S to funkcijo lahko otrokom preprečite, da
bi spreminjali cikle ali delovanje naprave.
Zaklepanje nadzorne plošče
1
Istočasno pritisnite in za tri sekunde
pridržite gumba Favorite (Priljubljeno) in
Delay End (Časovni zamik).
2
Oglasil se bo pisk in na zaslonu se bo prikazal
CL.
•• Ko je funkcija
Child Lock (Ključavnica za otroka)
nastavljena, so vsi gumbi zaklenjeni, razen
gumba Vklop.
SL
OPOMBA
•• Z izklopom napajanja ali zaključkom vseh
ciklov se ne ponastavi funkcija varnostnega
zaklepanja. Preden lahko dostopate do drugih
funkcij, morate varnostno ključavnico najprej
deaktivirati.
2
Vstavite kavelj na sredino bobna.
3
Položite rešetko sušilnega stroja na
konstrukcijo nad filtrom vlaken in jo za
zaključek namestitve pritisnite.
4
Položite mokre kose na rešetko. Okrog kosov
pustite prostor, da lahko kroži zrak.
•• Rešetka se ne premika, boben pa se vrti.
5
Zaprite vrata.
6
Vklopite napajanje in izberite
Rack Dry (Suho za v omaro).
7
Pritisnite gumb Start/Pavza.
Odklepanje nadzorne plošče
Istočasno pritisnite in za tri sekunde
pridržite gumba Favorite (Priljubljeno) in
Delay End (Časovni zamik).
•• Oglasil se bo pisk in na zaslonu se bo ponovno
prikazal preostali čas za trenutni program.
Buzzer (Brenčač) q
Ta možnost vam omogoča, da vklopite in izklopite
zvok brenčala.
More Time (Več časa) /
Less Time (Manj časa)
S tema tipkama v programu Ročno sušenje ročno
povečate ali zmanjšate čas sušenja.
Pritisnite gumb More Time (Več časa) za
povečanje izbranega časa programa za pet minut.
Pritisnite gumb Less Time (Manj časa) za
zmanjšanje izbranega časa programa za pet
minut.
Rack Dry (Suho za v omaro)
(izbirno)
Suho za v omaro je zasnovano za uporabo pri
perilu, ki se mora sušiti na ravni podlagi brez
prevračanja, vključno z jopiči in občutljivim perilom.
Če želite uporabiti možnost Sušenje na stojalu,
morate stojalo kupiti ločeno. Stojalo za sušenje
(ime modela: DR1N) lahko kupite v informacijskem
centru za stranke LG Electronics ali na naši spletni
strani http://www.LG.com.
1
Odprite vrata.
OPOMBA
•• Preverite filter vlaken in odstranite morebitna
nakopičena vlakna s kosov, ki jih boste sušili na
rešetki.
•• Tipke
More Time (Več časa)/Less Time (Manj časa)
časa lahko uporabite za za natančno
prilagoditev čas sušenja.
21
PAMETNE FUNKCIJE
Uporaba aplikacije LG
SmartThinQ
Stvari, ki jih preverite pred
uporabo LG SmartThinQ
•• Za naprave z logotipom a ali b.
1
Preverite razdaljo med napravo in brezžičnim
rutarjem (Wi-Fi omrežje).
•• Če je razdalja med napravo in brezžičnim
rutarjem predolga, postane moč signala
šibka, morda traja dolgo časa, da se
registrirate ali pa je instalacija morda
neuspešna.
2
Ugasnite Mobilne podatke ali podatke iz
mobilnega telefona na vašem pametnem
telefonu.
•• Za iPhone podatke izklopite tako, da greste
v Nastavitve → Mobitel → Podatki iz
mobitela.
3
Povežite vaš mobilni telefon z brezžičnim
rutarjem.
22
SL
OPOMBA
•• Za potrditev povezave Wi-Fi, preverite, ali na
nadzorni plošči sveti ikona
Wi-Fi f.
•• Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz WiFi. Da preverite frekvenco vašega omrežja,
kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve
ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem
rutarju.
•• LG SmartThinQ ne odgovarja za napake v
delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali
težave glede omrežne povezave.
•• Če se naprava s težavo poveže z omrežjem
Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od
usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor
za podaljšanje dometa in izboljšanje moči
signala Wi-Fi.
•• Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče
vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega
omrežnega okolja prekinjena.
•• Odvisno od parametrov, ki jih določa ponudnik
internetnih storitev, omrežna povezava morda
ne bo pravilno delovala.
•• Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi
upočasnjuje delovanje storitve.
•• Naprava ne more biti registrirana zaradi težav
s prenosom brezžičnega signala. Izklopite
napravo in počakajte približno minuto, preden
ponovno poskusite. Če je omogočen požarni zid
na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite
ali k njemu dodajte izjemo.
•• Če je omogočen požarni zid na vašem
brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu
dodajte izjemo.
•• Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti
kombinacija angleških črk in številk. (Ne
uporabljajte posebnih znakov)
•• Vmesnik za uporabnika pametnega telefona (UI)
se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski
sistem (OS) in izdelovalca.
•• Če je varnostni protokol usmerjevalnika
nastavljen na WEP, morda ne bo mogoče
vspostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite
v drug varnosti protokol (WPA2 je priporočen) in
izdelek ponovno registrirajte.
SL
Namestitev LG SmartThinQ
Aplikacijo LG SmartThinQ poiščite v trgovini
Google Play & Apple App na pametnem telefonu.
Sledite napravam za prenos in namestitev
aplikacije.
Wi-Fi funkcija
•• Za naprave z logotipom a ali b.
Z napravo lahko komunicirate preko pametnega
telefona.
Cikel sušilnika (Zagon na daljavo,
Prenos programa)
Nastavite ali prenesite priljubljeni cikel in uporabite
oddaljeni nadzor.
Smart Diagnosis™
Ta funkcija omogoča uporabne informacije
za diagnosticiranje in odpravljanje težav pri
posameznem načinu uporabe.
Opozorilo
Ko je cikel končan, ali naprava ima probleme,
imate možnost prejemanja potisnih obvestil na
pametnem telefonu.
Spremljanje porabe energije
Cikel in možnosti vplivajo na porabo energije
sušilnika, tako da boste lahko videli spremembe v
porabi energije med cikli.
Nastavitve
Nastavitev vzdevka izdelka in brisanje.
OPOMBA
•• Če spremenite vaš brezžični rutar, ponudnika
internetnih storitev ali geslo, izbrišite prijavljeno
napravo iz aplikacije LG SmartThinQ in jo
ponovno prijavite.
•• Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o
katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
•• Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.
Uporaba cikla sušilnika
Remote Start (Zagon na daljavo) w
Za upravljanje vaše naprave na daljavo uporabite
pametni telefon. Prav tako lahko spremljate
delovanje cikla in tako izveste, kako dolgo bo cikel
še trajal.
Uporaba funkcije »Remote Start« (Oddaljeni
zagon):
1
Pritisnite gumb Vklop.
2
Perilo zložite v boben pralnega stroja.
3
Pritisnite in pridržite gumb Buzzer (Brenčač)
za 3 sekunde, da omogočite funkcijo Zagon
na daljavo.
4
Zaženite cikel preko aplikacije LG SmartThinQ
na vašem pametnem telefonu.
OPOMBA
•• Ko je način »Remote Start« (Oddaljeni zagon)
omogočen, lahko zaženete cikel preko aplikacije
LG SmartThinQ na pametnem telefonu. Če se
cikel ne zažene, bo pralni stroj čakal na zagon
cikla toliko časa, dokler ga ne boste izklopili
preko aplikacije na pametnem telefonu, oziroma
boste onemogočili funkcijo »Remote Start«
(Oddaljeni zagon).
•• Če so vrata odprta, je daljinski vklop
onemogočen.
Onemogočenje funkcije »Remote Start«
(Oddaljeni zagon):
Ko je funkcija Zagon na daljavo aktivirana,
pritisnite in pridržite gumb Buzzer (Brenčač) za 3
sekunde.
23
SL
Download Cycle (Prenos programa)
Prenesite nove in specialne cikle, ki niso vključeni
v osnovnih ciklih naprave.
V pomnilnik uspešno registriranih naprav lahko
prenesete veliko specialnih ciklov, ki so posebej
zasnovani za optimalnejšo uporabo.
Naenkrat je v napravi lahko shranjen le en cikel.
Cikel, ki ga prenesete, se shrani v pomnilniku
naprave in ostane shranjen dokler ne prenesete
novega cikla.
Specifikacije brezžičnega LAN modula
Model
LCW-004
Frekvenčni
razpon
2.412 do 2.472 MHz
Izhodna moč
(maks.)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Različica programske opreme za brezžično
funkcijo: V1.0
Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo
treba namestiti in upravljati tako, da je med
napravo ter telesom najmanj 20 cm.
Poraba energije v stanju
pripravljenosti
0,18 W
Poraba energije v omrežnem
stanju pripravljenosti
2,0 W
Časovno obdobje, po katerem
funkcija upravljanja porabe
energije ali podobna funkcija
samodejno preklopi opremo
20 min.
v stanje pripravljenosti in/ali
izključenosti ter/ali omrežno
stanje pripravljenosti
24
Izjava o skladnosti
S tem, LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske
opreme Sušilnik v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo
na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemska
Informacije o obvestilu o odprtokodni
programski opremi
Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL,
LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami,
ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto
http://opensource.lge.com.
Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi
omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in
obvestila o avtorskih pravicah.
LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na
CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na
naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska,
ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so
stroški nosilca, pošiljanja in obdelave). Ta ponudba
velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta
ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.
Uporaba funkcije Smart
Diagnosis™ na pametnem
telefonu
•• Za naprave z logotipom c ali d.
Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali
težav pri delovanju naprave potrebujete natančno
diagnozo s strani informacijskega centra za
stranke LG Electronics.
Funkcije Smart Diagnosis™ ne morete vklopiti,
dokler naprave ne povežete na napajanje. Če
ne morete vklopiti naprave, boste morali težavo
odpraviti brez uporabe funkcije Smart Diagnosis™.
SL
Uporaba funkcije Smart
Diagnosis™
Uporaba funkcije Smart
Diagnosis™ preko
informacijskega centra za stranke
Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali
težav pri delovanju naprave potrebujete natančno
diagnozo s strani informacijskega centra za
stranke LG Electronics. To funkcijo uporabite samo
za stopanje v stik s pooblaščenim serviserjem in
ne med običajnim delovanjem.
1
Za vklop naprave pritisnite gumb Vklop. Ne
pritiskajte drugih gumbov in ne obračajte
gumba za izbiranje programa.
2
Ko vam je to naročeno s strani klicnega
centra, postavite mikrofon telefona blizu ikone
Smart Diagnosis™.
OPOMBA
•• Funkcija Smart Diagnosis™ je odvisna od
kakovosti lokalnega klica.
•• S klicem z domačega telefona boste izboljšali
učinkovitost komunikacije in lahko dobili boljše
storitve.
•• Če je prenos podatkov funkcije Smart
Diagnosis™ pomanjkljiv zaradi nizke kakovosti
klica, morda ne boste dobili najboljše storitve
funkcije Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
10
3
Pritisnite in za tri sekunde pridržite gumb
More Time (Več časa), medtem ko držite
slušalko telefona blizu simbola ali gumba
Vklop.
4
Telefon držite na mestu, dokler se ne konča
tonski prenos. Prikaže se preostali čas za
prenos podatkov.
•• Za najboljše rezultate ne premikajte
telefona, medtem ko se toni prenašajo.
•• Če predstavnik klicnega centra ne bo mogel
prejeti natančnega zapisa podatkov, boste
morda morali poskusiti znova.
5
Ko se odštevanje konča in se toni ustavijo,
nadaljujte pogovor s predstavnikom
klicnega centra, ki vam bo lahko pomagal s
prenesenimi informacijami za analizo.
25
VZDRŽEVANJE
SL
•• Odprite drugi filter vlaken.
OPOZORILO
•• Ko napravo čistite, izvlecite električni vtič. V
nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara.
Čiščenje filtra vlaken
Filter očistite pred vsakim ciklom sušenja.
Čiščenje filtra vlaken bo skrajšalo čas sušenja in
zmanjšalo porabo energije.
1
Odprite vrata.
2
Odstranite prvi filter vlaken.
3
5
Vlakna sperite pod toplo tekočo vodo.
6
Filtra vlaken povsem posušite, ju zaprite in
oba znova namestite.
Odstranite drugi filter vlaken.
OPOMBA
4
26
•• Odstranite vlago z mrežice. V nasprotnem se
lahko filter vlaken zaradi vodnega filma zamaši,
zaradi česar naprava mogoče ne bo delovala.
•• Če filtra vlaken ni v napravi, naprava ne more
delovati.
Odprite oba filtra vlaken in odstranite vsa
vlakna.
•• Odprite prvi filter vlaken.
SL
Praznjenje zbiralnika vode
V zbiralniku vode se nabira kondenzirana voda.
Zbiralnik vode spraznite po vsaki uporabi. Če tega
ne storite, bo to vplivalo na postopek sušenja.
Če je zbiralnik vode poln, ikona D sveti in se med
delovanjem naprave oglaša brenčalo. Če se to
zgodi, je treba zbiralnik vode sprazniti v roku ene
ure.
1
Izvlecite zbiralnik vode.
2
Zbiralnik vode spraznite v odtok.
Čiščenje dovodnih rešetk
hladnega zraka
Dovodne rešetke hladnega zraka posesajte 3do 4-krat letno, da zagotovite, da se vlakna ali
umazanija ne nabira, saj bi to lahko povzročilo
nepravilen pretok zraka.
OPOMBA
•• Topel zrak se odzrači skozi prezračevalno
rešetko.
•• Zagotovite zadostno prezračevanje, da
preprečite povratni tok plinov v prostor iz enot, ki
gorijo na druga goriva, kot je odprt ogenj.
Brisanje senzorja za vlago
3
Potisnite ga nazaj v napravo.
4
Pritisnite gumb Start/Pavza.
Naprava zaznava raven vlage perila med
delovanjem, kar pomeni, da mora biti redno
očiščena, da odstranite morebiten vodni kamen,
nastal na površini senzorja.
Obrišite senzor v notranjosti bobna.
POZOR
•• Ne brišite senzorja za vlago z abrazivnimi
materiali. Senzor vedno čistite z grobo gobico.
27
ODPRAVLJANJE TEŽAV
SL
Naprava je opremljena s samodejnim sistemom spremljanja napak za odkrivanje in diagnosticiranje težav
v zgodnji fazi. Če naprava ne deluje pravilno ali sploh ne deluje, preverite naslednje, preden pokličete
servisno službo:
Diagnosticiranje težav
Stanje
Naprava se ne vklopi.
Naprava ne greje.
Za sušenje perila je
potrebnega preveč
časa.
28
Razlog
Rešitev
Napajalni kabel ni
pravilno vstavljen.
•• Prepričajte se, da je vtič varno priključen na
ozemljeno vtičnico in da ustreza tablici naprave.
Pregorela je varovalka,
sprožen je varnostni
odklopnik ali pa je
prišlo do izpada
električne energije.
•• Varnostni odklopnik ponovno zaženite ali
zamenjajte varovalko. Ne povečujte zmogljivosti
varovalke. Če je težava preobremenitev
tokokroga, naj ga popravi usposobljeni električar.
Pregorela je varovalka,
sprožen je varnostni
odklopnik ali pa je
prišlo do izpada
električne energije.
•• Varnostni odklopnik ponovno zaženite ali
zamenjajte varovalko. Ne povečujte zmogljivosti
varovalke. Če je težava preobremenitev
tokokroga, naj ga popravi usposobljeni električar.
Perilo ni pravilno
razvrščeno.
•• Ločite težke kose od lahkih. Večji in težji kosi se
sušijo dalj časa. Lahki kosi perila, ki se nahajajo
poleg težkih kosov, lahko zavedejo senzor, saj se
lahki kosi hitreje posušijo.
Veliko perila iz goste
tkanine.
•• Goste tkanine se sušijo dlje časa, saj zadržujejo
več vlage. Da bi pomagali zmanjšati in vzdrževati
doslednejše čase sušenja za velike kose in goste
tkanine, te kose ločite na več manjših, približno
enakih delov.
Nadzorna plošča
naprave ni pravilno
nastavljena.
•• Uporabite pravilne nastavitve nadzorne plošče za
vrsto perila, ki ga sušite. Nekatero perilo zahteva
prilagoditev nastavitev ravni sušenja za pravilno
sušenje.
Filter vlaken je treba
očistiti.
•• Odstranite vlakna iz filtra vlaken pred vsakim
ciklom. Ko odstranite vlakna, pridržite filter vlaken
proti luči, da vidite, če je umazan ali zamašen.
Pri nekaterem perilu, ki proizvaja velike količine
vlaken, kot so nove kopalne brisače, je mogoče
treba ustaviti cikel in očistiti filter med ciklom.
SL
Stanje
Za sušenje perila je
potrebnega preveč
časa.
Čas sušenja ni
dosleden.
Na perilu so ostale
mastne ali umazane
lise.
Razlog
Rešitev
Pregorela je varovalka,
sprožen je varnostni
odklopnik ali pa je
prišlo do izpada
električne energije.
•• Varnostni odklopnik ponovno zaženite ali
zamenjajte varovalko. Ne povečujte zmogljivosti
varovalke. Če je težava preobremenitev
tokokroga, naj ga popravi usposobljeni električar.
Naprava je
preobremenjena.
•• Za boljše delovanje in večjo učinkovitost sušenja
izredno veliko količino perila razdelite na manjše
dele.
Naprava je premalo
napolnjena.
•• Če sušite zelo majhno količino perila, dodajte
nekaj dodatnih kosov, da zagotovite pravilno
obračanje. Če je perila zelo malo in če
uporabljate program Senzor sušenja, elektronski
nadzor ne more pravilno zaznati suhosti perila,
zato se lahko prezgodaj izklopi. Uporabite
programe izbora časa sušenja ali perilu dodajte
nekaj dodatnih mokrih oblačil.
Nastavitev toplote,
količina perila ali
vlažnost oblačil ni
dosledna.
•• Čas sušenja za perilo se bo razlikoval glede na
vrsto uporabljene toplote (električne), količine
perila, vrste tkanine, vlažnosti oblačil in filtra
vlaken. Slabše ožemanje lahko povzroči tudi
neuravnoteženo perilo v napravi, zaradi česar
bodo oblačila bolj mokra in se bodo dlje sušila.
Mehčalec je nepravilno
uporabljen.
•• Ko perete perilo, ki ga boste kasneje strojno
sušili, uporabite takšno količino mehčalca, kot jo
priporoča proizvajalec mehčalca.
Čisto in umazano
perilo ste sušili skupaj.
•• Napravo uporabljajte samo za sušenje čistih
kosov. Umazanija z umazanega perila lahko
preide na čisto perilo v istem ali poznejših ciklih.
Preden ste perilo dali
v napravo, ga niste
pravilno očistili ali
splaknili.
•• Madeži na suhem perilu so lahko madeži, ki jih ni
bilo mogoče odstraniti med pranjem. Prepričajte
se, da je bilo perilo popolnoma očiščeno ali
splaknjeno v skladu z navodili za pralni stroj
in detergent. Nekateri trdovratni madeži lahko
zahtevajo predhodno odstranjevanje pred
pranjem.
29
SL
Stanje
Perilo je zmečkano.
Perilo se je skrčilo.
Na perilu so ostala
vlakna.
Odvečna statična
elektrika v perilu po
sušenju.
30
Razlog
Rešitev
Perilo se je predolgo
sušilo (presušilo).
•• Če perilo preveč sušite, se lahko zmečka.
Poskusite s krajšim ciklom sušenja.
Perilo ste v napravi
pustili predolgo po
končanem ciklu.
•• Uporabite možnost Proti mečkanju.
Niste upoštevali
navodil za nego perila.
•• Da se izognete krčenju perila, si vedno oglejte
in upoštevajte navodila o negi perila. Nekateri
materiali se bodo skrčili po naravi, ko jih boste
oprali. Druge materiale lahko operete, vendar
se bodo skrčili pri sušenju v napravi. Uporabite
nastavitev z malo toplote ali brez nje.
Filter vlaken ni bil
pravilno očiščen.
•• Odstranite vlakna iz filtra vlaken pred vsakim
ciklom. Ko odstranite vlakna, pridržite filter vlaken
proti luči, da vidite, če je umazan ali zamašen. Če
je videti umazan, sledite navodilom za čiščenje.
Pri nekaterem perilu, ki proizvede veliko količino
vlaken, je mogoče treba filter vlaken očistiti med
ciklom.
Perilo ni bilo pravilno
razvrščeno.
•• Nekateri materiali proizvajajo vlakna (npr.
puhasta bela bombažna brisača) in jih je treba
sušiti ločeno od perila, ki nase lovi vlakna (npr.
črne platnene hlače).
Naprava je
preobremenjena.
•• Zelo veliko količino perila razdelite v manjše dele.
V žepih so ostali
robčki, papir itd.
•• Pred sušenjem perila temeljito preglejte žepe.
Perilo se je predolgo
sušilo (presušilo).
•• Predolgo sušenje perila lahko povzroči nastanek
statične elektrike. Prilagodite nastavitve in
uporabite krajši čas sušenja ali uporabite
program Senzor sušenja
Sušenje sintetike,
tkanin, ki se ne likajo,
ali sintetičnih mešanic
•• Ti materiali so po naravi bolj nagnjeni k nastanku
statične elektrike. Poskusite z uporabo mehčalca
ali uporabite krajše nastavitve programa izbora
časa sušenja.
SL
Stanje
Razlog
Rešitev
Cev zbiralnika vode ali
•• Cev zbiralnika vode ali odtočno cev pravilno
odtočna cev ni pravilno
povežite.
povezana.
Voda uhaja.
Perilo ima po uporabi
programa Senzor
sušenja vlažne lise.
Vaša domača naprava
in pametni telefon
nista povezani z Wi-Fi
omrežjem.
Vrata so zaprta,
medtem ko je perilo
ali tuja snov ujeta med
vrati.
•• Pred uporabo naprave preverite, če je perilo ali
tuja snov ujeta med vrati. Če voda neprestano
spušča, se obrnite na informacijski center za
stranke LG Electronics.
Zelo velika količina
perila ali zelo majhna
količina perila. En velik
kos, kot je odeja.
•• Če so kosi oblačil pretesno skupaj ali preveč
narazen, lahko ima senzor težave pri odčitavanju
ravni suhosti oblačil. Za sušenje zelo majhne
količine oblačil uporabite program za časovno
sušenje.
•• Veliki predmeti, kot so odeje, se lahko včasih
sami zložijo v čvrsto kepo tkanine. Zunanje
plasti se posušijo in jih senzor zazna, medtem
ko notranje plasti ostanejo vlažne. Kadar sušite
en sam tovrsten kos, je dobro, če cikel enkrat ali
dvakrat ustavite ter tkanino preuredite in odvijete,
da izpostavite vlažna območja.
•• Za sušenje nekaj vlažnih kosov izmed velike
količine oblačil ali nekaj vlažnih območij na
velikem kosu, potem ko se program za sušenje s
senzorjem zaključi, izpraznite zbiralnik za kosme,
nato pa nastavite program za časovno sušenje in
tako zaključite s sušenjem.
Geslo za Wi-Fi, s
katerim se poskušate
povezati, ni pravilno.
•• Poiščite Wi-Fi omrežje povezano z vašim
pametnim telefonom in ga odstranite, potem
registrirajte vašo napravo na LG SmartThinQ.
Mobilni podatki za vaš
pametni telefon so
vklopljeni.
•• Izklopite Mobilne podatke na vašem pametnem
telefonu in registrirajte napravo z uporabo Wi-Fi.
Ime brezžičnega
•• Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti
omrežja (SSID) je
kombinacija angleških črk in številk. (Ne
nepravilno nastavljeno.
uporabljajte posebnih znakov)
Frekvenca rutarja ni
2,4 GHz.
•• Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta.
Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo
z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco
rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta
ali izdelovalcu rutarja.
Razdalja med napravo
in rutarjem je predolga.
•• Če je razdalja med napravo in brezžičnim
rutarjem predolga, postane moč signala šibka
in povezava morda ni konfigurirana pravilno.
Premaknite lokacijo rutarja, da je bližje napravi.
31
SL
Kode napak
Stanje
Razlog
Rešitev
dE
Med delovanjem
naprave so bila odprta
vrata ali pa naprava
deluje brez pravilno
zaprtih vrat.
•• Vrata popolnoma zaprite.
•• Če se dE ne sprosti, pokličite servis.
dE4
Zaznavanje stikala vrat
ne deluje pravilno.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
Senzor za temperaturo
se je pokvaril.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
F1
Temperatura v bobnu
se je nenadoma
povišala.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
LE1
Motor se je nenadoma
ustavil.
•• Preverite, ali količina perila presega maksimalno
obremenitev.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
Kompresor se je
nenadoma ustavil.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
Motor odtočne črpalke
se je pokvaril.
•• Izklopite napajalni vtič in pokličite serviserja.
Temperatura okolice
za namestitev je pod
ničlo.
•• Priporočena temperatura okolice za namestitev
je 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANCIJA
SL
OMEJENA GARANCIJA NE ZAJEMA:
•• Servisne poti dostave, prevzemanja, namestitve ali popravil izdelka; navodil strankam glede delovanja
izdelka; popravil ali zamenjave varovalk ali popravil ožičenja ali vodovodne napeljave, ali nepooblaščenih
popravil/namestitev.
•• Nezmožnosti delovanja izdelka pri izpadu ali prekinitvi električne energije ali neustrezne električne
storitve.
•• Škode, povzročene zaradi puščajočih ali zlomljenih vodovodnih pip, zmrznjenih pip, zaprtih odtočnih cevi,
neustrezne ali prekinjene oskrbe z vodo ali nezadostne dobave zraka.
•• Škode, nastale zaradi delovanja izdelka v korozivnem okolju ali v nasprotju z navodili, opisanimi v
uporabniškem priročniku izdelka.
•• Škode na izdelku, nastale zaradi nesreč, škodljivcev ali mrčesa, udara strele, vetra, ognja, poplav ali višje
sile.
•• Škode ali okvare, nastale zaradi nepooblaščene predelave ali spreminjanja, ali če se stroj ne uporablja
za predvideni namen, ali kakršno koli puščanje vode, če izdelek ni bil pravilno nameščen.
•• Škode ali okvare, nastale zaradi nepravilnega električnega toka, napetosti ali pravil vodovodne napeljave,
komercialne ali industrijske uporabe ali uporabe opreme, sestavnih delov ali potrošniških izdelkov za
čiščenje, ki jih ni odobrilo podjetje LG.
•• Škoda, nastala med prevozom ali ravnanjem, vključno s praskami, odrgninami, odkruški in/ali drugimi
poškodbami površine vašega izdelka, razen če je takšna poškodba nastala zaradi napake v materialu ali
izdelavi.
•• Škode ali manjkajočih delov na zaslonu, odprti škatli, znižanem ali prenovljenem izdelku.
•• Izdelkov z originalnimi serijskimi številkami, ki so bile izbrisane, spremenjene ali pa jih ni mogoče
zlahka določiti. Za uveljavitev garancije je potreben model in serijske številke, skupaj z originalnim
maloprodajnim računom.
•• Povišanja komunalnih stroškov in dodatnih komunalnih stroškov.
•• Popravila, ko se izdelek ne uporablja v običajnih gospodinjstvih ali v nasprotju z navodili, opisanimi v
uporabniškem priročniku izdelka.
•• Stroškov, povezanih z odstranitvijo stroja iz vašega doma za namen popravila.
•• Odstranitve in ponovne namestitve stroja, če je nameščen na nedostopnem mestu ali ni nameščen v
skladu z objavljenimi navodili za namestitev, vključno z uporabniškim in namestitvenim priročnikom LG.
•• Škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, zlorabe, nepravilne namestitve, popravila ali vzdrževanja.
Neustrezna popravila vključujejo uporabo delov, ki jih ni odobrilo ali navedlo podjetje LG.
•• Hrup ali tresljaji, ki se štejejo za običajne, na primer zvok odtoka vode, zvok ožemanja ali opozorilni piski.
Filter je zamašen.
- Ne segreva, dolgotrajno
sušenje.
Očistite filter vlaken.
Nepravilno priključen napajalni
kabel ali težava v zvezi z
električno vtičnico.
- Brez napajanja
- Brez segrevanja
Ponovno povežite napajalni kabel,
zamenjajte varovalko ali ponovno
nastavite varnostni odklopnik. Če
je težava v odtoku, bo mogoče
potrebna pomoč elektrikarja.
33
PODATKI O DELOVANJU
SL
Kartica izdelka_delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012
Ime dobavitelja ali blagovna znamka
Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
Nazivna zmogljivost v kilogramih bombažnega perila za standardni
program za bombaž pri polni obremenitvi
LG Electronics
RC80U2*V*Q
RC90U2*V*Q
RC80U2*V*D
8 kg
9 kg
Vrsta sušilnega stroja
Kondenzatorski sušilni stroj za
gospodinjstva
Razred energijske učinkovitosti
A+++
Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov
standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi,
in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba
energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.
176 kWh/leto
Avtomatski sušilni stroj
Da
Podeljen »znak EU za okolje« v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010
Ne
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni
obremenitvi (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni
obremenitvi (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Poraba električne energije v načinu izklopa za standardni program
za bombaž pri polni obremenitvi (Po)
0,18 W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti za standardni
program za bombaž pri polni obremenitvi (Pl)
0,18 W
Trajanje stanja pripravljenosti (Tl)
10 min
194 kWh/leto
‘
', uporabljen pri polnem ali polovičnem polnjenju, je standardni program sušenja,
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici, ki navajajo, da je ta program primeren
za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila ter da je najučinkovitejši program glede porabe
energije za bombaž.
Ponderiran programski čas (Tt) za »standardni program za
bombaž pri polni in delni obremenitvi«.
150 min
169 min
Časovni program »standardni program za bombaž pri polni
obremenitvi« (Tdry)
196 min
230 min
Časovni program »standardni program za bombaž pri delni
obremenitvi« (Tdry1/2)
115 min
124 min
razred kondenzacijske učinkovitosti ‚X‘ na lestvici od G (najmanj
učinkovit) do A (najbolj učinkovit)
A
Povprečna kondenzacijska učinkovitost Cdry standardnega
programa za bombaž pri polni obremenitvi
91 %
Povprečna kondenzacijska učinkovitost Cdry1/2 standardnega
programa za bombaž pri delni obremenitvi
91 %
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct) za »standardni
program za bombaž pri polni in delni obremenitvi«
91 %
Izmerjena raven zvočne moči
64 dB(A)
Prostostoječ
34
Obvestilo
Obvestilo
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
ŽĀVĒTĀJS
Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs
vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi
un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai
varētu to skatīt arī turpmāk.
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D
RC90U2*V*Q
www.lg.com
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas
SATURA RĀDĪTĀJS
Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai
informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā
modeļa.
Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo
rokasgrāmatu.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI...............................................................3
Svarīgi drošības norādījumi...............................................................................3
Jūsu vecās ierīces likvidēšana...........................................................................8
UZSTĀDĪŠANA................................................................................9
Specifikācijas.....................................................................................................9
Piederumi (papildaprīkojums)............................................................................9
Uzstādīšanas vietas prasības..........................................................................10
Norādījumi žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas (papildaprīkojums)��������� 11
Durvju atvēršanas virziena maiņa....................................................................13
EKSPLUATĀCIJA..........................................................................15
Iekārtas izmantošana.......................................................................................15
Veļas šķirošana................................................................................................16
Vadības panelis................................................................................................17
Režīmu tabula..................................................................................................18
Izvēles programma..........................................................................................20
Rack Dry (Žāvēšana uz režģa) (papildaprīkojums)..........................................21
VIEDĀS FUNKCIJAS.....................................................................22
LG SmartThinQ lietotnes lietošana..................................................................22
Smart Diagnosis™ lietošana............................................................................25
APKOPE........................................................................................26
Plūksnas filtra tīrīšana......................................................................................26
Ūdens tvertnes iztukšošana.............................................................................27
Vēsā gaisa ieplūdes režģa tīrīšana..................................................................27
Mitruma sensora slaucīšana............................................................................27
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA.......................................................28
Problēmu diagnostika......................................................................................28
Kļūdu kodi........................................................................................................32
GARANTIJA...................................................................................33
EKSPLUATĀCIJAS DATI..............................................................34
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
LV
Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus
vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma
ekspluatācijas.
Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un
“UZMANĪBU!”.
Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku.
Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet
norādījumus, tādējādi novēršot risku.
BRĪDINĀJUMS!
Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt
smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.
UZMANĪBU!
Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt
vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.
Svarīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai
miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības
pasākumus, tostarp šādus:
Bērni mājsaimniecībā
Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar
pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas
par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas
personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga,
lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
3
LV
Izmantošanai Eiropā
Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar
pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība
vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs
personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar
iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja
netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
Uzstādīšana
•• Pārliecinieties, ka iekārtu pienācīgi uzstāda, sazemē un pielāgo
kvalificēti tehniskie speciālisti, kuri ievēro uzstādīšanas instrukcijas.
•• Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības
traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas,
tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
•• Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot
iekārtu.
•• Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un
neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta
nepiemērotiem laika apstākļiem, piemēram, tiešiem saules stariem,
vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
•• Pievelciet drenāžas šļūteni, lai novērstu tās atdalīšanos.
•• Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet
šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
•• Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti,
barošanas vada pagarinātāju vai adapteri.
•• Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus izstrādājumus kā, piemēram,
porolonu (putulateksu), dušas cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus
tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar gumijas pārklājumu un
apģērbus vai spilvenus ar porolona pildījumu.
•• Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz aizslēdzamām durvīm, bīdāmām
durvīm vai durvīm, kurām eņģes ir iekārtai pretējā pusē, veidā, kas
ierobežo pilnīgu iekārtas durvju atvēršanu.
4
LV
•• Šai iekārtai ir jābūt sazemētai. Zemējums samazina elektriskās
strāvas trieciena risku iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu
gadījumā, nodrošinot elektrības novadi pa dzīslu ar mazāko
pretestību.
•• Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar
zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir
uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un
noteikumiem.
•• Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās
strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta,
lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to
pārbaudīt.
•• Nedrīkst pārveidot iekārtas vada strāvas kontaktdakšu. Ja tas nav
piemērots kontaktrozetei, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt
pareizu kontaktrozeti.
•• Enerģijas padeve iekārtai nedrīkst notikt caur ārējo komutācijas ierīci,
piemēram, taimeri, vai būt savienotai ar padeves mehānismu, kas
regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.
Ekspluatācija
•• Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus
priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.
•• Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta
un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki,
izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet
tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
•• Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu
materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķimikālijas u.tml.
•• Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
•• Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var ķerties pie durvīm
vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas
bojājumus.
•• Nekad netveriet ar rokām šajā iekārtā laikā, kad tā darbojas.
Pagaidiet, līdz tvertne ir pilnībā apstājusies.
5
LV
•• Nedrīkst iekārtā likt, mazgāt vai žāvēt izstrādājumus, kuri tikuši
tīrīti, mazgāti, iemērkti vai ir sasmērēti ar uzliesmojošām vai
sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vasku, eļļu, krāsu, benzīnu,
attaukotājiem, ķīmiskās tīrīšanas šķīdinātājiem, petroleju, augu eļļu,
pārtikas eļļu u.c.). Nepareiza izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai
sprādzienu.
•• Applūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG
Electronics tehniskā atbalsta centru.
•• Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
•• Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātas jaunas šļūtenes vai šļūteņu
komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un tam
sekojošus īpašuma bojājumus.
•• Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciet iekārtas durvis.
•• Iekārtas tuvumā nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu gāzi un
sprādzienbīstamas vielas (benzolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, spirtu
u.tml.).
•• Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi,
izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
•• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus
bērniem nepieejamā vietā.
•• Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.
•• Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus
priekšmetus.
Apkope
•• Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet
kontaktdakšu kontaktligzdā.
•• Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot
vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek
neatvienota no strāvas padeves.
•• Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz
iekšpusē.
•• Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas
vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to
kontaktligzdas.
6
LV
Tehniskā drošība Izmantojot žāvētāju
BRĪDINĀJUMS - Lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos
Ugunsgrēka risks un uzliesmojoši materiāli
•• Nodrošiniet, ka iekārtas slēgtajā vai iebūvētajā konstrukcijā
netiek bloķētas ventilācijas atveres. Pretējā gadījumā iespējama
ugunsgrēka izcelšanās.
•• Iekārtā tiek izmantots aukstumaģents R290, kas ir videi nekaitīgs,
tomēr viegli uzliesmojošs. Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas
shēmu un nodrošiniet, ka iekārtas tuvumā nedeg atklāta liesma vai
neatrodas aizdegšanās avoti.
•• Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas nav mazgāti.
•• Veļas mīkstinātājs vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši veļas
mīkstinātāja lietošanas norādījumiem.
•• Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un
sērkociņus.
•• Nekad neapturiet iekārtu pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad,
ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un izklāti, izkliedējot karstumu.
•• Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskās
ķimikālijas.
•• Pirms iekārtā žāvējat izstrādājumus ar pārtikas eļļas, augu eļļas,
acetona, spirta, benzīna, petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna,
vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir jāizmazgā karstā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekļa papildu devu.
•• Nedzeriet kondensēto ūdeni. Pretējā gadījumā iespējams gūt pārtikas
izraisītu saindēšanos.
•• Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā
dienesta pārstāvjiem vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam, lai
novērstu apdraudējumu.
•• Plūksnas filtrs ir jātīra regulāri.
•• Plūksnai nedrīkst ļaut uzkrāties ap iekārtu.
•• Neizsmidziniet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši uz iekārtas, kā arī
neizmantojiet iekārtu, lai žāvētu drēbes, uz kurām vēl palicis tīrīšanas
līdzeklis.
7
LV
•• Nežāvējiet drēbes, kas notraipītas ar eļļainām vielām. Eļļainu vielu
(ieskaitot pārtikas eļļas) traipus no drēbēm nevar pilnībā iztīrīt, pat
pēc mazgāšanas ūdenī.
•• Enerģijas padeve iekārtai nedrīkst notikt caur ārējo komutācijas ierīci,
piemēram, taimeri, vai būt savienotai ar padeves mehānismu, kas
regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.
•• Nekavējoties izņemiet apģērbu no iekārtas, kad žāvēšanas process ir
pabeigts vai ja žāvēšanas procesa laikā ir pārtraukta elektroenerģijas
padeve. Izžāvēta apģērba atstāšana žāvētājā var izraisīt ugunsgrēku.
Apģērbs, kas pēc žāvēšanas izņemts no žāvētāja, var izraisīt
ugunsgrēku. Pēc žāvēšanas nekavējoties izņemiet apģērbu no
žāvētāja un pakariniet to vai arī izklājiet, lai tas atdzistu.
Utilizācija
•• Pirms vecās iekārtas utilizācijas, atvienojiet spraudni no
kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu
nepareizu iekārtas izmantošanu.
•• Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un
putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli
var izraisīt nosmakšanu.
•• Pirms šī iekārta tiek izņemta no ekspluatācijas vai tiek utilizēta,
noņemiet tās durvis, lai novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli dzīvnieki
tiek iesprostoti tvertnē.
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
•• Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
•• Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces
pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka
veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras
var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var
pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
•• Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai
sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku
informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu
valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling
Šajā veļas žāvētājā tiek izmantots aukstumaģents R290 : 0,145 kg;
hermētiski noslēgts.
8
UZSTĀDĪŠANA
LV
Specifikācijas
a
b
c
Modelis
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D
Ūdens tvertne
Vadības panelis
Durvis
RC90U2*V*Q
Strāvas padeve
220 - 240 V~, 50 Hz
Izmērs
600 mm (P) X 690 mm (D) X 850 mm (A)
Produkta svars
56 kg
Pieļaujamā temperatūra
Maksimālā kapacitāte
5 - 35 °C
8 kg
9 kg
•• Iekārtas kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja
paziņojuma.
Piederumi (papildaprīkojums)
Lai saņemtu informāciju par iegādi, lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru vai
apmeklējiet LG tīmekļa vietni http://www.LG.com.
Kondensējoša drenāžas šļūtene
un šļūtenes turētājs
Modelis: DH1N
(tiek pārdots atsevišķi)
Žāvēšanas režģis
Uzkraušanas sistēma
Modelis: DR1N
(tiek pārdots atsevišķi)
Modelis: DT1W
(tiek pārdots atsevišķi)
9
LV
Uzstādīšanas vietas
prasības
•• Neuzstādiet iekārtu blakus iekārtām, kuras
darbojas augstas temperatūras apstākļos,
piemēram, ledusskapjiem, krāsnīm vai plītīm, jo
tas var pasliktināt žāvētāja darbību un paildzināt
programmas laiku, kā arī nelabvēlīgi ietekmēt
kompresora darbību. Iekārta vislabāk darbojas
istabas temperatūrā (23 °C).
Atrašanās vieta
Novietošana
5 cm
1 cm
1 cm
Līdzena grīda: pieļaujamais slīpums zem visas
ierīces ir 1°.
Kontaktligzda: jāatrodas ne tālāk kā 1,5 metru
attālumā no ierīces vienas vai otras puses.
•• Nepārslogojiet kontaktrozeti, pievienojot vairāk
nekā vienu iekārtu.
Papildu izolētājatstarpe: līdz sienai: 5 cm
aizmugurē/1 cm labajā un kreisajā pusē.
•• Nenovietojiet un neglabājiet veļas mazgāšanas
līdzekļus uz iekārtas. Tie var bojāt apdari vai
vadības ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
•• Iekārtā tiek izmantots aukstumaģents R290,
kas ir videi nekaitīgs, tomēr viegli uzliesmojošs.
Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas shēmu
un nodrošiniet, ka iekārtas tuvumā nedeg
atklāta liesma vai neatrodas aizdegšanās avoti.
PIEZĪME
•• Lai žāvētājs darbotos labāk, lūdzu nodrošiniet,
ka tā aizmugure ir pietiekamā attālumā no
sienas.
•• Neuzstādiet iekārtu vietās, kurās to var ietekmēt
sals vai putekļi.
•• Kondensētā ūdens sasalšana sūknī un
drenāžas šļūtenē var izraisīt iekārtas darbības
traucējumus vai to sabojāt.
•• Uzstādiet iekārtu uz līdzenas, cietas virsmas.
•• Pārliecinieties, ka gaisa plūsmu ap iekārtu
neierobežo nekādi paklāji, grīdsegas u.c.
•• Nekad nemēģiniet izlīdzināt nevienmērīgu
virsmu, liekot zem iekārtas koka gabalus,
kartonu vai līdzīgus materiālus.
•• Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra
var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē
sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras,
kas ir zemākas par nulli, var izraisīt
elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
•• Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un
temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat
lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām
istabas temperatūrā.
•• Lūdzu, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas
mehāniķis bojājumu gadījumā varētu viegli
piekļūt iekārtai.
•• Kad iekārta ir uzstādīta, ar uzgriežņu atslēgu
noregulējiet visas četras kājas tā, lai iekārta
būtu stabila un starp jebkādu virsmu un iekārtas
augšdaļu būtu aptuveni 20 mm liels attālums.
Ventilācijas prasība
BRĪDINĀJUMS!
•• Nodrošiniet, ka iekārtas slēgtajā vai iebūvētajā
konstrukcijā netiek bloķētas ventilācijas atveres.
Pretējā gadījumā iespējama ugunsgrēka
izcelšanās.
•• Nišā vai zem horizontālas virsmas
−− Nodrošiniet 3,17 m gaisa plūsmu3/min. visā
iekārtā
•• Skapī
−− Skapja durvīm jābūt 2 (žalūziju) atvērumiem,
katra atvēruma minimālajam laukumam
jābūt 387 cm 2, un jāatrodas 8 cm no durvju
augšpuses un apakšpuses.
10
LV
BRĪDINĀJUMS!
•• Neuzstādiet iekārtu siltuma avota tuvumā.
Iekārtas aizmugurē ir jānodrošina ventilācija.
Šo norādījumu neievērošana var radīt
sarežģījumus.
•• Iekārtu nedrīkst uzstādīt blakus dzesēšanas
iekārtām.
•• Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai uz
kuģiem vai uzstādīšanai pārvietojamos objektos,
piemēram, furgonos, lidmašīnās u.c.
Šo žāvētāju var uzkraut tikai uz LG veļas
mazgāšanas mašīnas. Nemēģiniet uzkraut šo
žāvētāju uz citas veļas mazgāšanas mašīnas, jo
tas var radīt bojājumus, savainojumus vai īpašuma
zaudējumus.
Veļas mašīnas augšējās
virsmas izmērs
550 mm
600 mm
Forma un
montāžas
virziens
Elektrības savienojums
•• Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
•• Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet iekārtu no
strāvas.
•• Savienojiet iekārtu ar sazemētu kontaktrozeti
atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas
noteikumiem.
•• Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt
spraudnim.
Norādījumi žāvētāja
novietošanai uz veļas
mašīnas (papildaprīkojums)
Uzstādīšanas procedūra
1
Novietojiet LG žāvētāju uz LG veļas
mazgāšanas mašīnas.
2
Izņemiet abas skrūves no katras puses
aizmugurējā pārsega apakšdaļā, kā norādīts
attēlā.
3
Novietojiet uzkraušanas sistēmu ar caurumiem
pretī aizmugurējā pārsega caurumiem.
•• 3-1) 600 mm
Žāvētāju var novietot uz LG veļas mazgāšanas
mašīnas un droši nostiprināt ar uzkraušanas
sistēmu. Šāda uzstādīšana jāveic kvalificētiem
tehniskajiem speciālistiem, lai nodrošinātu, ka
uzkraušana ir veikta pareizi.
Uzkraušanas sistēma
Šī žāvētāja uzkraušanai ir nepieciešama LG
uzkraušanas sistēma.
ŽĀVĒTĀJS
Veļas
mazgāšanas
mašīna
•• 3-2) 550 mm
11
LV
4
Piestipriniet uzkraušanas sistēmai abas
skrūves, kuras iepriekš izņēmāt no žāvētāja.
5
Izmantojiet piederumu komplektā esošās
četras skrūves [0,6 collas (16 mm)], lai
savienotu veļas mazgāšanas mašīnas
aizmugurējo pārsegu ar uzkraušanas sistēmu.
6
Atkārtojiet to pašu procedūru arī otrā pusē.
2
Piestipriniet atpakaļplūsmas novēršanas
vāciņu (a) pie savienotājierīces galviņas un
pēc tam pievienojiet ūdens izvadīšanas šļūteni
(c) pie savienotājierīces pretējās puses.
BRĪDINĀJUMS!
•• Nepareiza uzstādīšana var radīt nopietnus
negadījumus.
•• Iekārtas svars un uzstādīšanas augstums
padara uzkraušanas procedūru pārāk riskantu,
lai to veiktu viens cilvēks. Šī procedūra ir jāveic
diviem vai vairākiem kvalificētiem tehniskajiem
darbiniekiem.
•• Iekārta nav piemērota iebūvēšanai. Lūdzu
neuzstādiet to kā iebūvētu iekārtu.
•• Neizmantojiet iekārtu, ja tā nav pienācīgi
uzkrauta.
Kondensētā ūdens notecināšana
(papildaprīkojums)
Parasti kondensētais ūdens tiek iesūknēts ūdens
tvertnē, kurā tas uzkrājas, līdz tvertne tiek manuāli
iztukšota. Ūdens var arī tikt izsmelts tieši uz
tīkla kanalizācijas cauruli, jo īpaši, ja žāvētājs
ir uzkrauts uz veļas mazgāšanas mašīnas.
Izmantojot savienošanas sistēmu tīkla drenāžas
šļūtenei, vienkārši nomainiet ūdens plūsmas ceļu
un novirziet to uz drenāžas iekārtu, kā redzams
zemāk:
1
UZMANĪBU!
•• Ja šļūtene ir uzstādīta tādā veidā, ka tā var
tikt saliekta vai saspiesta, ūdens izvade var
nedarboties pareizi.
Iekārtas pielāgošana
Iekārtas pielāgošana novērš lieku troksni un
vibrācijas. Novietojiet iekārtu uz stingras, līdzenas
virsmas.
Ja iekārta nav pietiekami līdzena, attiecīgi
pieregulējiet priekšējās kājas.
Grieziet tās pulksteņrādītāja virzienā, lai
paaugstinātu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
pazeminātu, līdz iekārta vairs nešūpojas no priekšas
uz aizmuguri, no sāna uz sānu vai no stūra uz stūri.
Regulējamas kājas
Atvienojiet atpakaļplūsmas novēršanas
vāciņu (a) un ūdens tvertnes šļūteni (b) no
savienotājierīces.
Regulējamas
kājas
Regulējamas
kājas
Diagonālā pārbaude
•• Uzspiežot pa diagonāli uz iekārtas augšējiem
stūriem, iekārta nedrīkst kustēties uz augšu
un uz leju (pārbaudiet abus virzienus). Ja,
uzspiežot pa diagonāli uz iekārtas augšējiem
stūriem, tā kustas, noregulējiet kājas vēlreiz.
12
LV
Durvju atvēršanas virziena
maiņa
2
Izskrūvējiet eņģes bloka 8 skrūves no durvīm.
•• Priekšpusē ir 6 skrūves un sānos vēl 2.
Jūsu ērtībai durvju atvēršanas virzienu var mainīt.
Eņģes
bloks
BRĪDINĀJUMS!
•• Nemainiet durvju atvēršanas virzienu, kamēr
iekārta ir novietota uz veļas mazgājamās
mašīnas.
•• Pirms eņģu skrūvju izskrūvēšanas palūdziet
kādam pieturēt durvis. Sava svara dēļ durvis var
nokrist uz grīdas.
•• Drošības apsvērumu dēļ durvju atvēršanas
virziena maiņu ir jāveic diviem vai vairākiem
cilvēkiem.
3
PIEZĪME
Izskrūvējiet 3 skrūves no durvju sprūda
fiksatora bloka, kas piestiprināts starp durvīm
un virām, un pēc tam izskrūvējiet skrūvi, kas ir
ieskrūvēta durvju sprūda fiksatorā.
•• Skrūvju izskats atšķiras, un tās ir jāievieto
atšķirīgi atkarībā no pozīcijas. Pirms
ieskrūvēšanas pārliecinieties, vai ir izvēlēta
pareizā skrūve.
1
Durvju sprūda
fiksatora bloks
Atveriet durvis un izskrūvējiet 2 skrūves no
durvju eņģes. Pēc skrūvju izskrūvēšanas,
uzmanīgi novietojiet durvis uz grīdas ar
priekšpusi uz leju.
Korpuss
Durvju eņģe
4
Samainiet vietām eņģes bloku un durvju
sprūda fiksatora bloku un pēc tam ieskrūvējiet
skrūves pretējā secībā.
•• Ieskrūvējiet skrūves pareizajās pozīcijās,
uzziņai izmantojot 2. Līdz 4. darbību.
Durvju sprūda
fiksatora bloks
Eņģes
bloks
BRĪDINĀJUMS!
•• Vispirms izskrūvējiet apakšējo skrūvi. Sava
svara dēļ durvis var nokrist uz grīdas un tikt
sabojātas.
13
LV
5
Izņemiet durvju slēdzeni no iekārtas korpusa,
izskrūvējot 2 skrūves, un pēc tam uzstādiet to
otrā pusē.
Durvju slēdzene
6
14
Izskrūvējiet 2 dekoratīvās skrūves no iekārtas
korpusa un pēc tam uzstādiet tās pretējā pusē.
7
Uzstādiet durvis, izmantojot 1. Darbībā
izskrūvētās skrūves, un pēc tam pārbaudiet,
vai durvis pareizi aizveras.
EKSPLUATĀCIJA
LV
Iekārtas izmantošana
Pirms pirmā cikla uzsākšanas, iedarbiniet
žāvēšanas funkciju uz piecām minūtēm, lai
uzsildītu tvertni. Pirmajās iekārtas lietošanas
reizēs starp kravām atveriet durvis, lai izkliedētu
no iekārtas jebkādus aromātus.
1
UZMANĪBU!
•• Lūkojiet, lai veļa neiesprūstu starp durvīm un
gumijas blīvi.
3
Iedarbiniet iekārtu.
•• Piespiediet pogu Barošanas. Virs pogas
esošais gaismas indikators iegaimsosies,
norādot, ka iekārta ir gatava darbam.
4
Izvēlieties vajadzīgo žāvēšanas režīmu.
•• Jūs varat izvēlēties režīmu, griežot režīma
izvēles slēdzi, kamēr ir norādīts vēlamais
režīms.
•• Ja piespiedīsit pogu Sākt/Pauze,
neizvēloties režīmu, iekārta sāks darbu
Cotton (Kokvilna) (Kokvilnas) režīmā.
Lūdzu, aplūkojiet režīmu tabulu, lai uzzinātu
vairāk.
5
Piespiediet pogu Sākt/Pauze.
•• Piespiežot pogu Sākt/Pauze, iekārta 10
sekundes veic veļas tvertnes ventilāciju, lai
sagatavotu iekārtu žāvēšanas darbībai.
6
Pēc cikla beigām atveriet durvis un izņemiet
veļu.
7
Izslēdziet iekārtu.
•• Piespiediet pogu Barošanas.
Pārliecinieties, ka plūksnas filtrs un ūdens
tvertne ir tīri.
•• Plūksnas filtrs atrodas durvju malas
iekšpusē. Tas ir jāiztīra pirms katra
žāvēšanas cikla.
•• Atveriet durvis un pārliecinieties, ka
plūksnas filtrs ir tīrs. Ja tas nav tīrs, lūdzu
iztīriet plūksnas filtru.
•• Lai žāvēšanas rezultāti būtu labāki,
pārbaudiet arī, vai nav jāiztukšo ūdens
tvertne.
BRĪDINĀJUMS!
•• Nedzeriet kondensēto ūdeni.
PIEZĪME
•• Atsevišķos gadījumos LED logā var būt
redzams D (ūdens iztukšošanas simbols) un
ierīce var nedarboties, jo ūdens tvertne ir pilna.
2
Ievietojiet sašķiroto veļu žāvētāja tvertnē.
•• Apģērbs ir jāsašķiro pēc auduma veida
un mitruma līmeņa, visām auklām un
jostām pirms ievietošanas tvertnē jābūt labi
sasietām un nofiksētām. Iestumiet veļu dziļi
tvertnē, lai tā nebūtu ceļā durvju slēdzim.
Pretējā gadījumā durvju slēdzis un apģērbi
var tikt bojāti. Aizveriet durvis.
15
LV
UZMANĪBU!
•• Ievērojiet piesardzību! Tvertne iekšpusē
joprojām var būt karsta.
•• Iekārtu drīkst izmantot tikai tai paredzētajos
nolūkos.
PIEZĪME
•• Pēdējā veļas žāvētāja cikla daļa notiek bez
karstuma (atdzesēšanas cikls), lai nodrošinātu
veļai nekaitīgu temperatūru.
•• Augsta atmosfēras temperatūra un neliela
telpa var paaugstināt žāvēšanas laiku, kā arī
enerģijas patēriņu.
Veļas šķirošana
Apģērbiem ir individuālas etiķetes ar mazgāšanas
norādījumiem, tāpēc ir ieteicams izmantot žāvētāju
saskaņā ar tām.
Turklāt veļa ir arī jāsašķiro atkarībā no izmēra un
auduma veida.
Lai gūtu labākos žāvēšanas rezultātus un
visefektīvāk izmantotu enerģiju, nepārslogojiet
iekārtu.
Vilnas izstrādājumi
•• Žāvējiet vilnas izstrādājumus vilnas programmā.
Pārliecinieties, ka rīkojaties saskaņā ar auduma
kopšanas etiķetes norādījumiem. Cikla laikā
vilna var neizžūt pilnībā, neatkārtojiet žāvēšanu.
Sakārtojiet vilnas izstrādājumus to sākotnējā
formā un žāvējiet izklātā veidā.
Gumija un plastmasa
•• Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti
no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai
plastmasu, piemēram:
−− priekšauti, krūšautiņi, krēslu pārklāji;
−− aizkari un galdauti;
−− vannas istabas paklāji.
Stikla šķiedra
•• Iekārtā nedrīkst žāvēt stikla šķiedras
priekšmetus. Stikla daļiņas var palikt iekārtā un
turpmākos ciklos nonākt jūsu drēbēs.
Simbols
Norādījumi
Dry (žāvēšana)
Var žāvēt veļas žāvētājā
Žāvēt žāvētājā /
neburzīšanās režīmā
Žāvēt saudzīgā režīmā
Nežāvēt veļas žāvētājā
Nežāvēt
Žāvēt veļas žāvētājā augstas
temperatūras režīmā
Žāvēt veļas žāvētājā vidējas
temperatūras režīmā
Austi un bārkstaini materiāli
Žāvēt veļas žāvētājā zemas
temperatūras režīmā
•• Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to
kvalitātes var sarauties.
Žāvēt žāvētājā bez karstuma
vai gaisa
Negludināmi izstrādājumi un sintētika
•• Nepārslogojiet iekārtu. Negludināmus
izstrādājumus izņemiet uzreiz, tiklīdz iekārta ir
apstājusies, lai samazinātu kroku rašanos.
Zīdaiņu drēbes un naktsdrēbes
•• Vienmēr pārbaudiet informāciju uz auduma
kopšanas etiķetes.
16
Žāvēt uz auklas vai pakaramā
Žāvēt, ļaujot ūdenim notecēt
Žāvēt izklātā stāvoklī
Žāvēt ēnā
LV
Vadības panelis
a
b
c
Barošanas Poga
•• Lai iekārtu ieslēgtu vai izslēgtu, piespiediet
pogu Barošanas.
•• Lai atceltu funkciju Delay End (Laika
aiztures beigas), piespiediet pogu
Barošanas.
Režīma izvēle
•• Režīmi ir pieejami atbilstoši mazgājamo
izstrādājumu veidam.
•• Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto
režīmu.
Poga Sākt/pauze
•• Poga Sākt/Pauze tiek izmantota, lai sāktu
vai pārtrauktu žāvēšanas ciklu.
•• Režīmā Pauze iekārta pēc 14 minūtēm
automātiski izslēdzas.
d
Papildu režīmu pogas
•• Izmantojiet tālāk norādītās pogas, lai
izvēlēto režīmu papildinātu ar vēlamajām
opcijām.
•• Lai izmantotu funkciju Remote
start (Attālinātā palaišana), skatiet
VIEDĀS FUNKCIJAS.
e
Žāvēšanas norises indikators
•• Atkarībā no žāvēšanas cikla norises iedegas
atšķirīga indikatora ikona.
−− - : Šī ikona iedegas, kad iekārtā noris
veļas gludināšanai piemērota žāvēšana.
−− + : Šī ikona iedegas, kad iekārtā noris
veļas ievietošanai skapī piemērota
žāvēšana.
−− = : Šī ikona iedegas, kad iekārtā noris
dzesēšana.
Displejs
•• K : Šis simbols norāda, ka plūksnas filtrs ir
jāiztīra vai arī tas ir aizsprostots.
−− Tīrīšanas paziņojums: Nospiežot
Barošanas pogu, būs redzams simbols.
•• D : šis simbols norāda, ka ūdens tvertne ir
jāiztukšo vai tā ir pilna.
−− Iztukšošanas paziņojums: Nospiežot
Barošanas pogu, būs redzams simbols.
−− Paziņojums par pilnu tvertni: Simbols
iedegsies līdz ar skaņas signālu, kamēr
iekārta darbojas.
•• L : Šis simbols norāda uz to, vai ir
ievietots plūksnas filtrs. Ja plūksnas filtrs
nav ievietots, iekārta nedarbosies un būs
redzams šis simbols.
•• I : šī ikona norāda kondensatora
automātiskās tīrīšanas statusu. Ikona
ir redzama, kad kondensatorā tiek
izsmidzināts ūdens.
−− @ : Šī ikona iedegas, kad iekārtā noris
žāvēšana.
17
LV
Režīmu tabula
Žāvēšanas režīms
Sensor Dry (žāvēšanas sensora) režīmi
Režīms
Cotton
(Kokvilna)
Mix
(Jaukti audumi)
Papildu informācija
Žāvēšanas
līmenis
Dvieļi, halāti un gultas veļa
Bieziem un vatētiem
audumiem
Extra
(Ekstra)
8 kg / 9 kg
Vannas dvieļi, trauku dvieļi,
apakšveļa un kokvilnas
zeķes
Audumiem, kas nav
jāgludina
Cupboard
(Skapja)
8 kg / 9 kg
Gultas veļa, galdauti, dvieļi,
t-krekli, polo krekli un darba
drēbes
Audumiem, kas ir
jāgludina
Gultasveļa, galdauti,
treniņtērpi, vējjakas un
segas
Krekli un blūzes
Bikses, kleitas, svārki un
blūzes
Easy Care
(Viegli kopjama
veļa)
Kapacitāte
Veļas veids
Krekli, t-krekli, bikses,
apakšveļa un zeķes
Krekli, t-krekli, apakšveļa,
vējjakas un zeķes
Bieziem un vatētiem
audumiem, kas nav
jāgludina
Audumiem, kas nav
jāgludina
Audumiem, kas ir
jāgludina
Poliamīda, akrila un
poliestera audumiem, kas
nav jāgludina
8 kg / 9 kg
Iron
8 kg / 9 kg
(Gludināšanas)
Extra
(Ekstra)
Cupboard
(Skapja)
Iron
(Gludināšanas)
4 kg
Cupboard
(Skapja)
Poliamīda, akrila un
Iron
poliestera audumiem, kas
(Gludināšanas)
ir jāgludina
3,5 kg
Duvet
(Apjomīga
veļa)
Gultas piederumi, gultas
veļa
Lielizmēra vienībām
-
2,5 kg
Towel (Dvielis)
Dvieļi, spilvendrānas
Kokvilnas audumiem, kas
nav jāgludina
-
4,5 kg
Allergy Care
(Pretalerģijas
kopšana)
Kokvilna, apakšveļa,
gultas veļa un mazu bērnu
apģērbs
Palīdz iztīrīt alergēnus,
piemēram, mājas ērcītes
-
4,5 kg
Quick 30
Vieglai un mazai veļai, kas
(Ātra mazgāšana 30) ir mazāka par 3 vienības.
Nelielam poliamīda,
akrila un poliestera veļas
daudzumam
-
1 kg
Sports Wear
(Sporta apģērbs)
Futbola kostīmi un
treniņtērpi
Poliestera materiāliem
-
2 kg
Wool (Vilna)
Wool (Vilna)
Vilnas audumiem
-
1 kg
18
LV
Sensor Dry (žāvēšanas sensora) režīmi
Režīms
Veļas veids
Papildu informācija
Žāvēšanas
līmenis
Kapacitāte
Delicate
(Delikāta
mazgāšana)
Zīds, smalki audumi un
apakšveļa
Karstumjutīgiem
audumiem, piemēram,
sintētikai
-
1,5 kg
8 kg / 9 kg
Timed Drying (noteikta laika žāvēšanas) režīmi
Žāvēšanas Kapacitāte
līmenis 8 kg / 9 kg
Režīms
Veļas veids
Papildu informācija
Rack Dry
(Žāvēšana uz
režģa)
Zīds, vilna, smalka
apakšveļa
Izvēdina apģērbu bez
žāvēšanas centrifūgā
-
-
Cool Air
(Vēss gaiss)
Visiem audumiem, kuri ir
jāizvēdina
Žāvē bez karstuma
-
-
-
-
Warm Air
(Silts gaiss)
Nelielas vienības un mitrs
Vannas dvieļi, halāti, trauku apģērbs, ikdienas vienības,
dvieļi un vatēti akrila audumi kas piemērotas žāvēšanai
karstumā
UZMANĪBU!
•• Ja kravas svars ir mazāks par 1 kg, lūdzu izmantojiet režīmu Warm Air (Silts gaiss) Timed
Drying (Noteikta laika) žāvēšanas režīmos. Vilnas izstrādājumi jāžāvē, izmantojot režīmu
Wool (Vilna), un karstumjutīgi audumi, tostarp zīds un apakšveļa jāžāvē, izmantojot režīmu
Delicate (Delikāta mazgāšana). Izvēloties vēlamo režīmu, lūdzu ievērojiet ieteikto veļas daudzumu.
Pretējā gadījumā apģērbs var tikt bojāts.
PIEZĪME
•• Pārbaudīts saskaņā ar EN61121 un Direktīvu 932/2012
•• Lai veiktu pārbaudi saskaņā ar standartu EN61121 un Direktīvu 932/2012 iestatiet programmu Cotton
(Kokvilna), Cupboard (Skapis) Energy (Enerģija) (pilna slodze un pusslodze)
•• Standarta kokvilnas programma:
opcija (noklusējuma)(šī ir visefektīvākā
programma saskaņā ar standarta EN61121 un Direktīvas 932/2012 noteiktajiem pārbaudes apstākļiem)
•• Tā ir piemērota vienkārši mitra kokvilnas apģērba žāvēšanai un tā ir visefektīvākā programma enerģijas
patēriņa šāda apģērba žāvēšanai.
•• Pārbaudes rezultāti ir atkarīgi no temperatūras istabā, kravas veida un daudzuma, ūdens cietības un
ūdens ieplūdes temperatūras.
•• Ja iekārta ir uzstādīta zem citām struktūrām, tas var vājināt darbības rezultātus.
•• Ja mazgāšanas laikā veļa netiek rotēta lielā ātrumā, enerģijas patēriņš un žāvēšanas laiks pieaugs.
19
LV
Izvēles programma
Delay End (Laika aizture)
Jūs varat izmantot opciju Delay End (Laika
aiztures beigas), lai noteiktu vēlāku žāvēšanas
cikla beigu laiku. Tā ļauj iestatīt aiztures laiku no 3
līdz 19 stundām.
1
Iedarbiniet iekārtu.
2
Izvēlieties režīmu.
3
Piespiediet pogu Delay End (Laika aizture).
4
Iestatiet aiztures stundu(-as), piespiežot
pogu More Time (Vairāk laika),
Less Time (Mazāk laika).
5
Piespiediet pogu Sākt/Pauze.
Anti Crease (Neburzīšanās) _
Neburzīšanās opcija novērš burzījumus, kas
rodas, kad veļa netiek izņemta uzreiz pēc
žāvēšanas cikla beigām. Ja tiek izvēlēta opcija
Anti Crease (Neburzīšanās), iekārta atkārtoti
darbojas ar pauzēm, dodot divas stundas laika, lai
izņemtu veļu. Ja neburzīšanās opcijas darbības
laikā tiek atvērtas durvis, opcija tiek atcelta.
Favorite (Izlase) r
Izlases režīms ļauj saglabāt pielāgotu žāvēšanas
režīmu izmantošanai turpmāk.
1
Iedarbiniet iekārtu.
2
Izvēlieties režīmu.
3
Izvēlieties opciju vai papildu režīmu.
(Anti Crease (Neburzīšanās),
EcoHybrid (Ekohibrīds) u. c.)
4
Piespiediet Favorite (Izlase) opcijas pogu un
trīs sekundes turiet piespiestu.
Tagad izlases režīms ir saglabāts turpmākai
izmantošanai. Lai atkārtoti izmantotu
iepriekš saglabātu režīmu, izvēlieties opciju
Favorite (Izlase) un piespiediet pogu Sākt/Pauze.
20
Drum Light (Cilindra apgaismojums)
Iekārtas darbības laikā, izvēloties Drum Light
funkciju, ir iespējams redzēt tvertnes iekšpusē.
•• Piespiediet pogu
Dry Level (Žāvēšanas līmenis) un 3 sekundes
turiet piespiestu, lai aktivizētu funkciju Drum
Light (Cilindra apgaismojums).
•• Gaisma deg: durvis ir atvērtas.
•• Gaisma nedeg: durvis ir slēgtas. Gaisma
izslēdzas automātiski.
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)
Izmantojiet šo pogu, lai žāvēšanas režīmam
izvēlētos sausuma līmeni.
1
Iedarbiniet iekārtu.
2
Izvēlieties režīmu.
3
Izvēlieties sausuma līmeni,
vairākkārt piespiežot pogu
Dry Level (Žāvēšanas līmenis).
EcoHybrid (Ekohibrīds)
Šis papildu režīms ļauj taupīt enerģiju vai laiku.
•• Energy (Energy): enerģijas taupīšanas opcija.
•• Time (Laiks): laika taupīšanas opcija.
Child Lock (Vadības bloķēšana) i
Izvēlieties šo funkciju, lai bloķētu vadības paneļa
pogas un nepieļautu to nospiešanu cikla laikā.
Vadības paneļa bloķēšana
1
Vienlaikus piespiediet pogas Favorite (Izlase)
un Delay End (Laika aizture) un trīs
sekundes turiet piespiestas.
2
Būs dzirdams skaņas signāls, un displejā būs
redzams simbols CL.
•• Kad ir iestatīta funkcija
Child Lock (Vadības bloķēšana), tiek
bloķētas visas pogas, izņemot pogu
Barošanas.
LV
PIEZĪME
•• Strāvas padeves pārtraukšana vai visu ciklu
pabeigšana neatiestatīs vadības bloķēšanas
funkciju aizsardzībai no bērniem. Lai piekļūtu
citām funkcijām, vispirms nepieciešams
deaktivizēt funkciju vadības bloķēšanu
aizsardzībai no bērniem.
Vadības paneļa atbloķēšana
Vienlaikus piespiediet pogas Favorite (Izlase) un
Delay End (Laika aizture) un trīs sekundes turiet
piespiestas.
•• Būs dzirdams pīkstošs skaņas signāls un
displejā būs redzams pašreizējās programmas
atlikušais laiks.
2
Ievietojiet āķi tvertnes centrā.
3
Novietojiet žāvēšanas režģi uz virs plūksnas
filtra esošās struktūras un nospiediet, lai
pabeigtu uzstādīšanu.
4
Novietojiet mitrās vienības uz režģa.
Nodrošiniet ap tām telpu gaisa cirkulācijai.
•• Tvertne griezīsies, taču režģis paliks uz
vietas.
5
Aizveriet durvis.
6
Iedarbiniet iekārtu un izvēlieties
Rack Dry (Žāvēšana uz režģa).
7
Piespiediet pogu Sākt/Pauze.
Buzzer (Skaņas signāls) q
Šī opcija dod iespēju ieslēgt un izslēgt skaņas
signālu.
More Time (Vairāk laika) /
Less Time (Mazāk laika)
Izmantojiet šīs pogas kopā ar programmu Manual
Dry, lai manuāli palielinātu vai samazinātu
žāvēšanas laiku.
Piespiediet pogu More Time (Vairāk laika), lai
palielinātu izvēlētās programmas laiku par piecām
minūtēm.
Piespiediet pogu Less Time (Mazāk laika),
lai samazinātu izvēlētās programmas laiku par
piecām minūtēm.
Rack Dry (Žāvēšana uz
režģa) (papildaprīkojums)
Funkcija žāvēšana uz režģa ir paredzēta veļai,
kas jāžāvē izklātā stāvoklī, to negriežot žāvētājā,
tostarp džemperiem un smalkiem audumiem.
Ja vēlaties lietot opciju Rack Dry (žāvēšana uz
režģa), žāvēšanas režģis jāiegādājas atsevišķi.
Žāvēšanas režģis (modeļa nosaukums : DR1N)
ir pieejams iegādei LG Electronics klientu
informācijas centrā vai mūsu tīmekļa vietnē http://
www.LG.com
1
PIEZĪME
•• Pārbaudiet plūksnas filtru un izņemiet visu
plūksnu, kas uzkrājusies no vienībām, kas
žāvētas uz režģa.
•• Pogas More Time (Vairāk laika) /
Less Time (Mazāk laika) var lietot, lai beigās
precīzi pielāgotu žāvēšanas laiku.
Atveriet durvis.
21
VIEDĀS FUNKCIJAS
LG SmartThinQ lietotnes
lietošana
Lietas, kuras japārbauda pirms
LG SmartThinQ lietošanas
•• Iekārtām ar a vai b logotipu
1
Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu
rūteri (Wi-Fi tīkls).
•• Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir
pārāk liels, signāla stiprums var mazināties.
Tam var būt nepieciešams vairāk laika,
lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt
neveiksmīga.
2
Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī.
•• iPhone tālruņiem, izslēdziet datus dodieties
uz Settings → Cellular → Cellular Data
3
Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.
22
LV
PIEZĪME
•• Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet
vai vadības panelī ir iegaismots simbols Wi-Fi
f.
•• Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus.
Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties
ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai
atsaucieties uz sava bezvadu maršrutētāja
lietošanas rokasgrāmatu.
•• LG SmartThinQ nenes atbildību par jebkādām
tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm,
darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās
tīkla savienojuma dēļ.
•• Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi
tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera.
Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona
paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
•• Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt
pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
•• Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši
atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
•• Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla
pakalpojumi var strādāt lēni.
•• Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt
reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz
vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību
atkārtoti.
•• Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots
ugunsmūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam
izņēmumu.
•• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv
vienīgi no latīņu burtiem un cipariem.
(Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
•• Viedtālruņa lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties
atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
•• Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz WEP,
tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu,
nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām
WPA2) un reģistrējiet produktu atkārtoti.
LV
LG SmartThinQ instalēšanas
"Sameklējiet viedtālrunī LG SmartThinQ
lietojumprogrammu no Google Play Store
& Apple App Store. Ievērojiet norādījumus
lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.”
Wi-Fi funkcija
•• Iekārtām ar a vai b logotipu
Komunicējiet ar iekārtu no sava viedtālruņa
izmantojot ērtās viedās funkcijas.
Žāvēšanas cikls (Attālinātā sākšana,
Lejupielādēt ciklu)
Žāvēšanas cikla lietošana
Remote Start (Attālinātā sākšana) w
Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu
attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai
būtu informēts par katra cikla ilgumu.
Attālinātā sākšanas lietošana:
1
Piespiediet pogu Barošanas.
2
Ievietojiet veļu iekārtā.
3
Piespiediet pogu Buzzer (Skaņas signāls)
un 3 sekundes turiet piespiestu, lai
iespējotu funkciju Remote Start (Attālināta
iedarbināšana).
4
Sāciet ciklu izmantojot LG SmartThinQ lietotni
savā viedtālrunī.
Iestatiet vai lejupielādējiet jebkuru ciklu pēc izvēles
un vadiet to izmantojot tālvadības pulti.
Smart Diagnosis™
Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju
diagnostikai un derīgus risinājums, kas balstīti uz
iekārtas lietošanas īpašībām.
Brīdinājumi
Kad cikls ir beidzis darbu vai iekārtai radušās
problēmas, jums ir iespēja saņemt šos
paziņojumus savā viedtālrunī.
Enerģijas monitorings
Žāvētāja enerģijas patēriņu ietekmē darba cikls
un iespējas, tāpēc iespējamas izmaiņas enerģijas
patēriņā atkarībā no darba cikla.
Iestatījumi
Iestatiet produkta nosaukumu un dzēsiet produktu.
PIEZĪME
•• Tiklīdz Attālinātās sākšanas režīms ir iespējots,
jūs varat palaist ciklu no LG SmartThinQ
lietotnes. Ja cikls nav uzsākts, iekārta pagaidīts,
lai sāktu ciklu līdz tas tiks izslēgts attālināti
izmantojot lietotni vai Attālinātās sākšanas
režīms tiks atspējots.
•• Ja durvis ir atvērtas, tālvadības ieslēgšanas
funkcija ir izslēgta.
Lai atspējotu Attālināto uzsākšanu:
Kad funkcija Remote Start (Attālināta
iedarbināšana) ir iespējota, piespiediet pogu
Buzzer (Skaņas signāls) un 3 sekundes turiet
piespiestu.
PIEZĪME
•• Ja nomaināt bezvadu maršrutētāju, interneta
pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet
reģistrēto iekārtu no programmas LG
SmartThinQ un reģistrējiet to vēlreiz.
•• Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā,
var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
•• Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
23
LV
Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)
Lejupielādējiet jaunus un īpašus ciklus, kas nav
iekļauti iekārtas pamata ciklos.
Iekārtas, kas ir veiksmīgi reģistrētas vai
lejupielādēt plašu, iekārtai specifisku ciklu klāstu.
Iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu ciklu.
Kad cikla lejupielāde ir pabeigta, tas tiks saglabāts
iekārtā līdz tiks lejupielādēts jauns cikls.
Bezvada LAN moduļa specifikācijas
Modelis
LCW-004
Frekvenču
diapazons
2412 līdz 2472 MHz
Izejas jauda
(maks.)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Bezvadu funkcijas programmas versija : V1.0
Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un
jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp
ierīci un karkasu.
Enerģijas patēriņš gaidīšanas
režīmā
0,18 W
Tīkla gaidstāves
elektroenerģijas patēriņš
2,0 W
Laika periods, pēc kura
jaudas vadības funkcija vai
līdzīga funkcija automātiski
20 min.
pārslēdz iekārtu gatavības un/
vai izslēgtā, un/vai tīklierosas
gatavības režīmā
Atbilstības deklarācija
Ar šo, LG Electronics aplicinaa, ka radio
aprīkojuma tips Žāvētājs atbilst 2014/53/ES
direktīvai. Pilns ES atbilstības deklerācijas teksts ir
pieejams sekojošajā interneta adresē:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nīderlande,
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL,
MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas
šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://
opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus
atbilstošos licences nosacījumus, garantijas
atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī
kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas
veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja,
tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu
kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.
com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī
produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir
spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Smart Diagnosis™ lietošana,
izmantojot viedtālruni
•• Iekārtām ar c vai d logotipu
Iekārtas darbības traucējumu vai kļūdu gadījumā
izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza
diagnoze, ko nosaka LG Electronics klientu
informācijas centrs.
Smart Diagnosis™ nevar aktivizēt, ja iekārta nav
pieslēgta pie barošanas avota. Ja iekārtu nav
iespējams ieslēgt, traucējummeklēšana jāveic,
neizmantojot Smart Diagnosis™.
24
LV
Smart Diagnosis™
lietošana
Smart Diagnosis™ lietošana,
izmantojot klientu informācijas
centru
Izmantojiet šo funkciju iekārtas darbības
traucējumu gadījumā, ja vēlaties saņemt precīzu
diagnozi, ko piedāvā LG Electronics klientu
informācijas centrs. Izmantojiet šo funkciju tikai
saziņai ar tehniskā atbalsta centra pārstāvi nevis
parastas ekspluatācijas laikā.
1
Lai ieslēgtu iekārtu, piespiediet pogu
Barošanas. Nespiediet citas pogas un
negrieziet programmu izvēles pogu.
2
Ja zvanu centra darbinieks Jūs instruē,
novietojiet telefona mikrofona daļu blakus
Smart Diagnosis™ ikonai.
PIEZĪME
•• Funkcija Smart Diagnosis™ ir atkarīga no
vietējā tālruņa savienojuma kvalitātes.
•• Sakarus iespējams uzlabot un saņemt labāku
apkalpošanu, izmantojot fiksēto mājas tālruni.
•• Ja funkcijas Smart Diagnosis™ datu
pārsūtīšana ir vāja sliktas tālruņa sakaru
kvalitātes dēļ, iespējams, funkcijas Smart
Diagnosis™ pakalpojuma kvalitāte nebūs ļoti
laba.
x.
Ma
mm
10
3
Piespiediet pogu More Time (Vairāk laika)
un turiet trīs sekundes piespiestu, vienlaikus
turot tālruņa mikrofonu pie ikonas un pogas
Barošanas.
4
Turiet tālruni nekustīgi, kamēr skaņas pārraide
ir pabeigta. Ir redzams datu pārraidīšanas
atlikušais laiks.
•• Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, laikā,
kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls,
nekustiniet tālruni.
•• Ja zvanu centra operatoram neizdosies
saņemt precīzus ieraksta datus, iespējams,
viņš lūgs atkārtot minētās darbības.
5
Kad laika atskaite ir beigusies un skaņas
signāls vairs neskan, turpiniet sarunu ar
zvanu centra operatoru, kurš jums palīdzēs,
izmantojot analīzei pārsūtīto informāciju.
25
APKOPE
LV
•• Atveriet otru plūksnas filtru.
BRĪDINĀJUMS!
•• Tīrot iekārtu, atvienojiet spraudni no
kontaktrozetes. Spraudņa atstāšana
kontaktrozetē var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
Plūksnas filtra tīrīšana
Pirms katra žāvēšanas cikla iztīriet plūksnu filtru.
Plūksnas filtra tīrīšana samazinās žāvēšanas laiku
un enerģijas patēriņu.
1
Atveriet durvis.
2
Izņemiet pirmo plūksnas filtru.
3
5
Aizskalojiet plūksnu zem silta, tekoša ūdens.
6
Pilnībā izžāvējiet plūksnas filtrus, aizveriet tos
un ievietojiet abus filtrus atpakaļ.
Izņemiet otru plūksnas filtru.
PIEZĪME
•• Nosusiniet mitrumu no tīkla. Pretējā gadījumā
ūdens kārta var aizsprostot plūksnas filtru un
iekārta nedarbosies.
•• Ja plūksnas filtra nav iekārtā, iekārta
nedarbosies.
4
26
Atveriet abus filtrus un izņemiet visu plūksnu.
•• Atveriet pirmo plūksnas filtru.
LV
Ūdens tvertnes
iztukšošana
Vēsā gaisa ieplūdes režģa
tīrīšana
Kondensētais ūdens uzkrājas ūdens tvertnē.
Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras lietošanas
reizes. Tvertnes neiztukšošana ietekmēs
žāvēšanas rezultātus.
Ja ūdens tvertne ir pilna, iedegas simbols D, un
iekārtas darbības laikā atskan skaņas signāls.
Tādā gadījumā ūdens tvertne ir jāiztukšo stundas
laikā.
Tīriet vēsā gaisa ieplūdes režģi ar putekļu sūcēju
3-4 reizes gadā, lai nodrošinātu, ka neuzkrājas
plūksnas vai putekļi, kas var nelabvēlīgi ietekmēt
gaisa plūsmu.
1
Izņemiet ūdens tvertni.
PIEZĪME
2
Iztukšojiet ūdens tvertni izlietnē.
•• Siltais gaiss tiek izvadīts caur ventilācijas režģi.
•• Ir jānodrošina pietiekama ventilācija, lai
novērstu gāzu atplūdi telpā no citus kurināmos
dedzinošām vienībām, piemēram, atklātām
liesmām.
Mitruma sensora
slaucīšana
3
Iestumiet to atpakaļ iekārtā.
4
Piespiediet pogu Sākt/Pauze.
Šī ierīce nosaka veļas mitruma līmeni
ekspluatācijas laikā, tāpēc tā regulāri jātīra, lai
novērstu nosēdumu veidošanos uz sensora
virsmas.
Noslaukiet sensorus tvertnes iekšpusē.
UZMANĪBU!
•• Neslaukiet mitruma sensoru ar abrazīviem
materiāliem. Vienmēr tīriet sensoru ar raupju
sūkli.
27
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA
LV
Iekārta ir aprīkota ar automātisku kļūdu pārraudzības sistēmu, lai noteiktu un diagnosticētu problēmas
agrīnā stadijā. Ja iekārta nedarbojas pareizi vai nedarbojas vispār, pārbaudiet tālāk norādīto, pirms
sazināties ar tehnisko dienestu.
Problēmu diagnostika
Simptomi
Iemesls
Elektrības vads nav
pienācīgi iesprausts.
Iekārtu nevar ieslēgt.
Iekārta neuzsilst.
Drēbes žūst pārāk ilgi.
28
Risinājums
•• Pārliecinieties, ka spraudnis ir droši ievietots
sazemētā kontaktligzdā, kas atbilst iekārtas
marķējumam.
Izdedzis mājas
•• Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet
drošinātājs, nostrādājis
drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja
jaudas slēdzis vai
problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst
radies elektroenerģijas
kvalificētam elektriķim.
apgādes pārrāvums.
Izdedzis mājas
•• Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet
drošinātājs, nostrādājis
drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja
jaudas slēdzis vai
problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst
radies elektroenerģijas
kvalificētam elektriķim.
apgādes pārrāvums.
Veļa nav pienācīgi
sašķirota.
•• Nošķiriet smagas vienības no vieglajām. Lielākas
un smagākas vienības žūst ilgāk. Vieglas
vienības kopā ar smagām var sarežģīt sensora
darbību, jo vieglas vienības žūst ātrāk.
Liela smagu audumu
krava.
•• Smagi audumi žūst ilgāk, jo tie uzsūc vairāk
mitruma. Lai samazinātu žāvēšanas laiku
lieliem un smagiem audumiem un padarītu
to vienmērīgāku, sašķirojiet šādas vienības
mazākās vienmērīga izmēra kravās.
Iekārtas funkcijas nav
iestatītas pienācīgi.
•• Izmantojiet žāvējamās veļas veidam piemērotus
vadības iestatījumus. Atsevišķām kravām var
būt nepieciešams pielāgot žāvēšanas līmeņa
iestatījumus, lai nodrošinātu pienācīgu žāvēšanu.
Ir jāiztīra plūksnas
filtrs.
•• Izņemiet plūksnu no plūksnas filtra pirms katra
cikla. Kad plūksna ir izņemta, pavērsiet filtru
pret gaismu, lai redzētu, vai tas nav netīrs vai
aizsprostots. Atsevišķos gadījumos, kad veļa
(piemēram, jauni vannas dvieļi) rada daudz
plūksnas, var būt nepieciešams ciklu apturēt, lai
iztīrītu filtru cikla laikā.
LV
Simptomi
Iemesls
Risinājums
Izdedzis mājas
•• Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet
drošinātājs, nostrādājis
drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja
jaudas slēdzis vai
problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst
radies elektroenerģijas
kvalificētam elektriķim.
apgādes pārrāvums.
Iekārta ir pārslogota.
•• Sadaliet lielas kravas mazākās, lai uzlabotu
žāvēšanas rezultātus un efektivitāti.
Iekārta ir nepietiekami
noslogota.
•• Ja žāvējat ļoti mazu kravu, pievienojiet dažas
papildu vienības, lai nodrošinātu pienācīgu
žāvētāja darbību. Ja krava ir ļoti maza un
jūs izmantojat žāvēšanas sensora režīmus,
elektroniskie sensori nevar pienācīgi uztvert
kravas mitruma līmeni un var izslēgties pārāk ātri.
Izmantojiet noteikta laika žāvēšanas režīmus vai
pievienojiet kravai vairāk mitru drēbju.
Karstuma iestatījumi,
kravas izmērs vari
drēbju mitrums ir
nevienmērīgs.
•• Žāvēšanas laiks var mainīties atkarībā no
izmantotā siltuma veida (elektrības), kravas
izmēra, audumu veida, apģērbu mitruma un
plūksnas filtra. Arī nelīdzsvarota krava iekārtā
var pasliktināt griešanos, kā rezultātā drēbes ir
mitrākas un žūst ilgāk.
Nepareizi ir izmantots
veļas mīkstinātājs.
•• Mazgājot veļu, kuru paredzēts žāvēt iekārtā,
izmantojiet pareizu veļas mīkstinātāja daudzumu
saskaņā ar ražotāja norādīto ieteikumu.
Tīras drēbes ir žāvētas
kopā ar netīrām.
•• Izmantojiet iekārtu tikai tīru apģērbu žāvēšanai.
Netīrumi no netīrām drēbēm var nokļūt uz tīrajām
tajā pašā vai turpmākos ciklos.
Drēbes pirms
ievietošanas iekārtā
nav pienācīgi
izmazgātas vai
izskalotas.
•• Traipi uz izžāvētā apģērba var būt traipi, kas
nav iztīrīti mazgāšanas laikā. Pārliecinieties, ka
drēbes tiek pilnībā iztīrītas vai izskalotas saskaņā
ar norādījumiem jūsu veļas mazgāšanas mašīnai
un mazgāšanas līdzeklim. Dažiem grūti tīrāmiem
traipiem var būt nepieciešama īpaša apstrāde
pirms mazgāšanas.
Drēbes žūst pārāk ilgi.
Žāvēšanas ilgums ir
nevienmērīgs.
Uz apģērba paliek
taukaini vai netīri pleķi.
29
LV
Simptomi
Iemesls
Risinājums
Drēbes ir žāvētas pārāk •• Pārāk ilga veļas žāvēšana var izraisīt burzījumus.
ilgi (pāržāvētas).
Mēģiniet žāvēt īsāku laiku.
Drēbes saburzās.
Drēbes saraujas.
Uz drēbēm paliek
plūksna.
Pēc žāvēšanas drēbes
pārmērīgi elektrizējas.
30
Drēbes atstātas iekārtā
pārāk ilgi pēc cikla
beigām.
•• Izmantojiet Anti crease opciju.
Nav ievēroti apģērba
kopšanas norādījumi.
•• Lai novērstu drēbju saraušanos, vienmēr
pārbaudiet un ievērojiet apģērba kopšanas
norādījumus. Daži audumi dabiski saraujas
mazgāšanas laikā. Citus audumus var
mazgāt, taču tie saraujas, ja tos žāvē iekārtā.
Izmantojiet zemas temperatūras vai auksta gaisa
iestatījumus.
Plūksnas filtrs nav
pienācīgi iztīrīts.
•• Izņemiet plūksnu no plūksnas filtra pirms katra
cikla. Kad plūksna ir izņemta, pavērsiet filtru
pret gaismu, lai redzētu, vai tas nav netīrs vai
aizsprostots. Atsevišķos gadījumos, kad veļa
(piemēram, jauni vannas dvieļi) rada daudz
plūksnas, var būt nepieciešams ciklu apturēt, lai
iztīrītu filtru cikla laikā.
Veļa nav pienācīgi
sašķirota.
•• Atsevišķi audumi rada plūksnu (piem., pūkaini
baltas kokvilnas dvieļi) un ir jāžāvē atsevišķi no
audumiem, kas plūksnu pievelk (piem., melnas
lina bikses).
Iekārta ir pārslogota.
•• Sadaliet lielas kravas žāvēšanai mazākās.
Kabatās palikuši
kabatas lakatiņi, papīrs
u.tml.
•• Pirms drēbju žāvēšanas rūpīgi pārbaudiet
kabatas.
Drēbes ir žāvētas pārāk
ilgi (pāržāvētas).
•• Pārāk ilga veļas žāvēšana var izraisīt statiskās
elektrības uzkrāšanos. Pielāgojiet iestatījumus un
izmantojiet īsāku žāvēšanas laiku vai žāvēšanas
sensora režīmus.
Sintētikas,
negludināmu
izstrādājumu un
dažādu sintētisko
materiālu žāvēšana.
•• Šie audumi dabiski veicina statiskās elektrības
veidošanos. Mēģiniet izmantot veļas mīkstinātāju
vai izmantojiet īsākus noteikta laika žāvēšanas
iestatījumus.
LV
Simptomi
Ūdens noplūdes.
Uz drēbēm pēc Sensor
Dry (žāvēšanas
sensora) režīma paliek
mitri laukumi.
Iemesls
Risinājums
Ūdens tvertnes šļūtene
vai drenāžas šļūtene
nav pievienota pareizi.
•• Pievienojiet ūdens tvertnes šļūteni vai drenāžas
šļūteni pareizi.
Durvis ir aizvērtas, un
tajās ir iesprūdusi veļa
vai kādas vielas.
•• Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai durvīs
nav iesprūdusi veļa vai kādas vielas. Ja ūdens
tek pastāvīgi, sazinieties ar LG Electronics klientu
informācijas centru.
Ļoti liela vai ļoti maza
krava. Viena liela
vienība, piemēram,
sega vai pārklājs.
•• Ja veļa ir sablīvēta vai pārāk izkliedēta,
sensoram var būt grūti noteikt veļas mitruma
līmeni. Ļoti mazam veļas daudzumam izmantojiet
Timed Drying (Noteikta laika) žāvēšanas režīmu.
•• Lielizmēra veļa, piemēram, segas vai pārklāji
reizēm mēdz satīties ciešā auduma kamolā.
Ārējās kārtas izžūs un sensors to attiecīgi
reģistrēs, savukārt iekšpuse paliks mitra. Žāvējot
vienu lielizmēra veļas gabalu, varētu būt lietderīgi
reizi vai divas apturēt ciklu un pārkārtot veļas
gabalu, lai mitrās zonas būtu ārpusē.
•• Lai pēc žāvēšanas sensora režīma beigām
izžāvētu dažus atlikušos mitros veļas gabalus
no ļoti liela veļas daudzuma vai dažus mitrus
laukumus uz liela veļas gabala, iztukšojiet
plūksnu filtru un pēc tam iestatiet Timed Drying
(Noteikta laika) žāvēšanas režīmu, lai pabeigtu
veļas gabala vai gabalu žāvēšanu.
Wi-Fi parole, ar kuru
cenšaties izveidot
savienojumu, ir
nepareiza.
•• Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu
viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu
ierīci LG SmartThinQ.
Mobilos datus jūsu
viedtālrunī ir ieslēgti.
•• Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī un
reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
Bezvadu tīkla
nosaukums (SSID) ir
Jūsu mājas ierīce
iestatīts nepareizi.
un viedtālrunis nav
savienots ar Wi-Fi tīklu.
•• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv
vienīgi no latīņu burtiem un cipariem.
(Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
Rūtera frekvence nav
2,4 GHz.
•• Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz rūteris. Iestatiet
bezvadu rūteri uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar
bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci,
sazinieties ar savu interneta pakalpojumu
sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
Attālums starp ierīci un
rūteri ir pārāk liels.
•• Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels,
signāls var būt pārāk vājš un savienojums
var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet
maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.
31
LV
Kļūdu kodi
Simptomi
Iemesls
Risinājums
dE
Durvis ir atvērtas
•• Pilnībā aizveriet durvis.
iekārtas darbības
laikā vai arī iekārta
•• Ja simbols dE neizzūd, sazinieties ar tehniskā
darbojas ar nepienācīgi
atbalsta dienestu.
aizvērtām durvīm.
dE4
Durvju slēdža
atklāšana nedarbojas
kā paredzēts.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
Kļūda temperatūras
sensora darbībā.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
F1
Pēkšņi palielinājusies
temperatūra tvertnē.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE1
Pēkšņi apstājies
motors.
•• Pārbaudiet, vai veļas daudzums nepārsniedz
maksimālo slodzi.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
Pēkšņi apstājies
kompresors.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
Kļūda drenāžas sūkņa
darbībā.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
Apkārtējā temperatūra
uzstādīšanas vietā ir
zemāka par nulli.
•• Ieteicamā apkārtējā temperatūra uzstādīšanas
vietā ir – 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANTIJA
LV
ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA NESEDZ ŠĀDAS SITUĀCIJAS:
•• Tehniskā dienesta izbraukumi, lai piegādātu, paņemtu, uzstādītu vai saremontētu iekārtu; norādījumi
klientiem par iekārtas izmantošanu; drošinātāju remonts vai nomaiņa, elektroinstalācijas vai cauruļvadu
sistēmas labošana vai neatļautu remontu/uzstādīšanas labošana.
•• Iekārtas nedarbošanās elektroenerģijas apgādes traucējumu un pārrāvumu laikā vai nepareizas
elektriskās apkalpes dēļ.
•• Bojājumi, ko izraisījušas ūdens cauruļu noplūdes vai bojājumi, sasalušas ūdens caurules, nosprostojumi
drenāžas cauruļvados, nepareiza vai pārtraukta ūdens padeve vai neatbilstoša gaisa padeve.
•• Bojājumi, kas radušies, darbinot iekārtu kodīgā atmosfērā vai pretēji iekārtas lietošanas rokasgrāmatā
ietvertajiem norādījumiem.
•• Iekārtas bojājumi, ko izraisījuši negadījumi, kaitēkļi un parazīti, zibens, vējš, ugunsgrēks, plūdi vai dabas
stihijas.
•• Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi neatļauta pārveidošana vai izmaiņas, iekārtas
izmantošana neatļautiem mērķiem vai jebkāda ūdens noplūde vietā, kur iekārta bija uzstādīta nepareizi.
•• Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi nepareiza elektriskā strāva, spriegums, cauruļvadu kodi,
rūpnieciska vai industriāla ekspluatācija vai LG neapstiprinātu piederumu, sastāvdaļu vai plaša patēriņa
tīrīšanas līdzekļu izmantošana.
•• Bojājumi, kas radušies transportēšanas un pārkraušanas laikā, tostarp, skrāpējumi, iespiedumi, robi un/
vai citi iekārtas apdares bojājumi, izņemot gadījumus, ja tie ir materiālu bojājumi vai ražošanas defekti.
•• Tādas iekārtas, kas bijusi izstādīta, kuras iepakojums ticis atvērts, kam piemērota atlaide vai kas tikusi
atjaunota, bojājumi vai trūkstošas detaļas.
•• Iekārtas, kuru oriģinālie sērijas numuri tikuši noņemti, mainīti vai nav salasāmi. Garantijas
apstiprinājumam ir vajadzīgs modeļa un sērijas numurs, kā arī oriģinālais mazumtirdzniecības
pārdošanas dokuments.
•• Lielākas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un papildu sabiedrisko pakalpojumu izdevumi.
•• Remonti, ja iekārta tiek izmantota citiem mērķiem, nevis standarta un parastai sadzīviskai izmantošanai,
vai pretēji iekārtas lietošanas rokasgrāmatā noteiktajiem norādījumiem.
•• Izmaksas, kas saistītas ar iekārtas paņemšanu no jūsu mājām, lai veiktu remontu.
•• Iekārtas paņemšana un uzstādīšana, ja tā ir uzstādīta grūti pieejamā vietā vai tā nav uzstādīta atbilstoši
publicētajiem uzstādīšanas norādījumiem, tostarp LG lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmatas
norādījumiem.
•• Bojājumi, ko izraisījusi nepareiza izmantošana, ļaunprātīga lietošana, nepareiza uzstādīšana, remonts vai
apkope. Nepareizs remonts ietver tādu detaļu izmantošanu, ko nav apstiprinājis vai norādījis LG.
•• Troksnis vai vibrācijas, kas uzskatāmas par normālām, piemēram, ūdens noteces skaņa, tvertnes
griešanās troksnis vai brīdinājuma signāli.
Filtrs ir aizsprostots.
- Nenotiek sildīšana, ilgs
žāvēšanas laiks
Iztīriet plūksnas filtru.
Nepienācīgi pieslēgts strāvas
padeves vads vai problēmas ar
elektrības kontaktrozeti.
- Nav strāvas
- Nenotiek sildīšana
Vēlreiz pieslēdziet strāvas
padeves vadu, nomainiet
mājas drošinātāju vai atiestatiet
jaudas slēdzi. Ja problēma ir
saistīta ar kontaktrozeti, var būt
nepieciešama elektriķa palīdzība.
33
EKSPLUATĀCIJAS DATI
LV
Produkta speciālā zīmes_Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012
Piegādātāja nosaukums vai preču zīme
Piegādātāja modeļa identifikators
Nominālā ietilpība, izteikta kilogramos, kokvilnas veļai standarta
kokvilnas programmai pilnānoslodzē
LG Electronics
RC80U2*V*Q
RC90U2*V*Q
RC80U2*V*D
8 kg
9 kg
Žāvētāja tips
Kondensācijas tipa
mājsaimniecības veļas žāvētājs
Energoefektivitātes klase
A+++
Energopatēriņš “X” kWh/ gadā, pamatojoties uz standarta
kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā
noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais
energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas
veida.
176 kWh/gadā
Automātiskais veļas žāvētājs
Jā
Piešķirts „ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010
Nē
Standarta kokvilnas programmas elektroenerģijas patēriņš pie
pilnas noslodzes (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Standarta kokvilnas programmas elektroenerģijas patēriņš pie
daļējas noslodzes (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Standarta kokvilnas programmas elektroenerģijas patēriņš izslēgtā
stāvoklī pie pilnas noslodzes (Po)
0,18 W
Standarta kokvilnas programmas elektroenerģijas patēriņš ieslēgtā
stāvoklī pie pilnas noslodzes (Pl)
0,18 W
Ieslēgta stāvokļa ilgums (Tl)
10 min
194 kWh/gadā
, ko izmanto pie pilnas vai daļējas noslodzes, ir standarta žāvēšanas programma,
uz kuru attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālas mitras
kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai.
Standarta kokvilnas programmas svērtais laiks pie pilnas un
daļējas noslodzes (Tt)
150 min
169 min
Programmas laiks „standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē”
(Tdry)
196 min
230 min
Standarta kokvilnas programmas laiks pie pilnas un daļējas
noslodzes (Tdry1/2)
115 min
124 min
kondensācijas efektivitātes klase “X” skalā no G (viszemākā
efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)
A
Standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte
pie pilnas noslodzes (Cdry)
91 %
Standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte
Cdry1/2 daļējā noslodzē
91 %
Svērtā kondensācijas efektivitāte (Ct) „standarta kokvilnas
programmai pilnā un daļējā noslodzē”
91 %
Skaņas jaudas līmenis
64 dB(A)
Brīvi stāvoša
34
Atgādinājums
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising