LG | HN1616.NK3 | User manual | LG HN1616.NK3 Upute za korištenje

LG HN1616.NK3 Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
HRVATSKI
DIZALICA TOPLINE
ZRAK-VODA
Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga
za buduću uporabu.
Originalne upute
www.lg.com
Autorska prava © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
UVOD
UVOD
Što je DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA?
• Sustav dizalice topline zrak-voda može se upotrebljavati za razna rješenja za grijanje, od
podnog grijanja do opskrbe toplom vodom s višestrukim izvorima topline. On je 4 puta
energetski učinkovitinji od konvencionalnog sustava.
• Visoka učinkovitost s funkcijama konvencionalnog kotla za grijanje.
Čemu služi DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA?
• U Europi su uvedeni različiti propisi kako bi se smanjila potrošnja energije za grijanje zgrada.
• Također, u pojedinim državama se provode programi subvencija koji se odnose na DIZALICA
TOPLINE ZRAK-VODA.
HRVATSKI
Pročitajte ovaj priručnik
Ovdje ćete pronaći mnoge korisne savjete o tome kako ispravno koristiti i održavati vašu dizalicu
topline ( zrak-voda). Uz malo preventivnog održavanja možete uštedjeti mnogo vremena i novca
tijekom radnog vijeka vašeg proizvoda.
U tablici za rješavanje problema pronaći ćete brojne odgovore na uobičajene probleme. Ako
najprije pogledate našu tablicu sa savjetima za rješavanje problema, možda uopće nećete trebati
pozvati servis.
Za vašu evidenciju
Spajalicom zakvačite račun na ovu stranicu u slučaju potrebe dokazivanja datuma kupnje ili radi
ostvarivanja jamstvenih prava. Ovdje upišite broj modela i serijski broj:
Broj modela:
Serijski broj:
Brojeve ćete pronaći na naljepnici na bočnoj strani svake jedinice.
Naziv trgovca:
Datum kupnje:
SADRŽAJ
3
SADRŽAJ
2
UVOD
5
SIGURNOSNE UPUTE
11 UVOD U PROIZVOD
11
12
Tipičan izgled instalacije
Daljinski upravljač
13 OPIS RADA
13
13
14
14
15
15
Glavni zaslon
Zaslon izbornika
Zaslon postavki
Zaslon u skočnom prozoru
Nadzor
Povratak na zaslon
16
16
17
18
19
Uklj / isklj
Način rada
Postupak hlađenja
Postupak grijanja
AI / Automatski način rada
20 POSTAVKE TEMPERATURE
20
21
22
22
23
Regulacija željene temperature
Odabir senzora temperature
Postupak grijanja potrošne tople vode
Brzo zagrijavanje spremnika potrošne tople vode
Pregled temperature
25 POSTAVKA ZAKLJUČAVANJA
25
25
Kako ući u postavke zaključavanja
Postavka zaključavanja - sve, uključeno/isključeno, način rada, zaključana topla potrošna voda
26 POSTAVKA PROGRAMATORA
26
27
28
29
Metoda ulaska u programator i postavke
Jednostavni programator
Rezervacija uključivanja
Rezervacija isključivanja
30 POSTAVKA RASPOREDA
30
31
32
33
34
Kako unijeti raspored
Dnevni raspored
Rasporedi i uređivanje
Raspored i uređivanje – dodaj raspored
Dan iznimke
HRVATSKI
16 RADNA POSTAVKA
4
SADRŽAJ
35 POSTAVKA SUČELJA MJERAČA
35
36
Putanja povezivanja sučelja mjerača
Informacije sučelja mjerača
37 POSTAVKA FUNKCIJE
37
38
39
40
41
42
Kako ući u postavke funkcije
Postavka funkcije
Postavka Vrijeme modusa niske razine buke
Wi-fi uparivanje
Postavka temperature vode
Grijaći kotao drugog proizvođača
43 POSTAVKA KORISNIKA
HRVATSKI
43
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
52
Kako ući u postavke korisnika
Postavka korisnika
Jezik
Jedinica temperature
Programator čuvara zaslona
LCD svjetlina u praznom hodu
Datum
Vrijeme
Ljetno vrijeme
Lozinka
Inicijalizacija rasporeda
Tema
Ponovno podizanje sustava
53 PREGLED POSTAVKI VLASNIKA
53
Struktura izbornika
55 UPORABA TERMOSTATA
55
Kako se koristiti termostatom
56 IZVANREDNI RAD
58 ODRŽAVANJE I SERVIS
58
58
58
Aktivnosti održavanja
Kada uređaj neće....
Odmah nazovite LG ovlašteni servis u sljedećim situacijama
SIGURNOSNE UPUTE
5
SIGURNOSNE UPUTE
Pročitajte pažljivo sigurnosna
upozorenja u ovom priručniku prije
uporabe uređaja.
Ovaj uređaj je napunjen zapaljivim
rashladnim sredstvom (R32)
Ovaj simbol označava da treba
pažljivo pročitati priručnik za rad.
Ovaj simbol označava da servisno
osoblje treba ovu opremu koristiti
prema uputama u priručniku za
instalaciju.
Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih
rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.
Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u
nastavku.
! UPOZORENJE
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih
ozljeda ili smrti.
! OPREZ
Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših
ozljeda ili oštećenja proizvoda.
! UPOZORENJE
• Obavezno uzemljite proizvod.
- Postoji opasnost od strujnog udara.
• Ne upotrebljavajte neispravnu ili nedovoljno jaku sklopku strujnog kruga.
Koristite ispravno označene prekidače i osigurače.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Ne koristite višestruke utičnice. Ovaj uređaj uvijek koristite na posebnom
strujom krugu i prekidaču.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Za električne radove obratite se trgovcu, prodavaču, kvalificiranom
električaru ili ovlaštenom servisnom centru. Ne rastavljajte i ne popravljajte
uređaj sami.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
HRVATSKI
! Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji
mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom
i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.
6
SIGURNOSNE UPUTE
HRVATSKI
• Uvijek uzemljite proizvod u skladu s dijagramom ožičenja. Ne spajajte vodič za
uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, vodovoda ili telefonskog voda.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Čvrsto postavite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara zbog prašine, vode itd.
• Upotrebljavajte prekidač ili osigurač potrebne nazivne vrijednosti.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ako je kabel napajanja
ogreban ili je omotač oljušten ili je ostario, treba ga zamijeniti.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Za instalaciju, uklanjanje i ponovnu instalaciju, uvijek kontaktirajte
zastupnika ili autorizirani servisni centar.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeda.
• Ne postavljajte uređaj na neispravni stalak za postavljanje. Pazite da se
područje za instalaciju ne pogorša starenjem.
- U suprotnom može doći do pada proizvoda.
• Uređaj nikada ne postavljajte na pokretnu podlogu ili na mjesto s kojeg
može pasti.
- Ako padne, jedinica može prouzročiti oštećenja ili ozljede, pa čak i smrt.
• Ako se proizvod natopi (potopi ili uroni) u vodu, prije ponovne uporabe
obratite se ovlaštenom servisnom centru za popravak.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Obavezno provjerite potrebno rashladno sredstvo. Pročitajte naljepnicu na
proizvodu.
- Neispravno rashladno sredstvo može spriječiti normalan rad jedinice.
• Nemojte se koristiti kabelom za napajanje, utikačem ili neučvršćenom
utičnicom koji su oštećeni.
- U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
• Ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte proizvod mokrim rukama.
- Postoji opasnost od električnog udara ili požara.
• Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Ne dopustite da voda dođe u električne dijelove. Ugradite uređaj dalje od
izvora vode.
- Postoji opasnost od požara, kvara proizvoda ili strujnog udara.
• Ne približavajte, ne skladištite i ne koristite zapaljive plinove ili druge tvari u
blizini proizvoda.
- Postoji opasnost od požara.
• Žičani spojevi moraju se sigurno zategnuti, a kabel treba ispravno usmjeriti,
tako da se kabeli ne izvlače iz terminala uslijed djelovanja sile.
SIGURNOSNE UPUTE
7
HRVATSKI
- Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzročiti nastanak topline ili požar.
• Sigurno odložite materijale iz ambalaže. Materijale poput vijaka, čavala,
baterija, slomljenih dijelova i sl. nakon instalacije ili servisiranja, a potom
rastrgajte i bacite plastične vreće.
- Ako se djeca njima igraju, to može prouzročiti ozljede.
• Provjerite da uređaj za napajanje nije prljav, labav ili slomljen, a zatim
uključite napajanje.
- Prljavi, labavi ili slomljeni uređaji za napajanje mogu prouzročiti strujni udar
ili požar.
• U jedinici visokonaponski kondenzator opskrbljuje električne komponente
visokim naponom. Prije obavljanja popravaka obavezno ispraznite
kondenzator.
- Nabijeni kondenzator može prouzročiti strujni udar.
• Prilikom instalacije jedinice, koristite set za instalaciju isporučen s proizvodom.
- U protivnom uređaj može pasti i prouzročiti ozbiljne ozljede.
• Obavezno upotrebljavajte samo dijelove navedene na popisu servisnih
dijelova. Nikada nemojte pokušavati vršiti izmjene na opremi.
- Uporaba neprikladnih dijelova može prouzročiti strujni udar, pregrijavanje
ili požar.
• Ne koristite proizvod dugotrajno u čvrsto zatvorenom prostoru. Redovito
provjetravajte.
- Moglo bi doći do nedostatka kisika što može biti opasno po zdravlje.
• Ne otvarajte prednji poklopac ili rešetku uređaja tijekom rada.
(Ne dodirujte elektrostatski filtar ako je jedinica njime opremljena.)
- Postoji opasnost od tjelesne ozljede, strujnog udara ili kvara uređaja.
• Ako iz proizvoda dolazi čudan zvuk, miris ili dim, odmah isključite prekidač ili
odspojite kabel napajanja.
- Postoji opasnost od električnog udara ili požara.
• S vremena na vrijeme prozračite sobu u kojoj se nalazi proizvod ako radi
zajedno s peći, grijalicom i sl.
- Može doći do nedostatka kisika što može biti opasno po zdravlje.
• Isključite glavno napajanje prilikom čišćenja ili popravka proizvoda.
- Postoji opasnost od strujnog udara.
• Pazite da nitko, a osobito djeca, ne može nagaziti ili pasti na jedinicu.
- To može prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje uređaja.
• Pobrinite se da tijekom rada uređaja ne može doći do izvlačenja ili
oštećenja kabela napajanja.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Nikada ne dirajte električne dijelove mokrim rukama. Prije dodirivanja
električnih dijelova potrebno je odspojiti električno napajanje.
8
SIGURNOSNE UPUTE
HRVATSKI
- Postoji opasnost od električnog udara ili požara.
• Ne dirajte rashladnu cijev i cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove dok
uređaj radi ili odmah nakon rada.
- Postoji opasnost od smrzotina i tjelesnih ozljeda.
• Ako dirate cijevi ili unutarnje dijelove, treba nositi zaštitnu opremu ili
pričekati da se vrate na normalnu temperaturu.
- U protivnom postoji opasnost od smrzotina i tjelesnih ozljeda.
• Ne dirajte isteklo rashladno sredstvo.
- Postoji opasnost od smrzotina.
• Ugradite ventil za miješanje (na mjestu instalacije). Ventil za miješanje
određuje temperaturu vode. Maksimalne vrijednosti temperature tople vode
treba odabrati prema važećem zakonodavstvu.
• Ne zagrijavajte na temperaturu veću od one koju pruža proizvod.
- U protivnom može doći do požara ili oštećenja proizvoda.
• Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu od strane stručnjaka ili obučenih
korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama, ili za komercijalnu
uporabu laika.
• Ne stajte na uređaj i ništa na njega ne stavljajte.
To može prouzročiti ozljedu uslijed ispuštanja uređaja ili pada.
• Upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni (dušik) plin prilikom izvođenju testa
propusnosti ili ispuštanja zraka. Ne koristite komprimirani zrak ili kisik i
zapaljive plinove. U suprotnome može doći do požara ili eksplozije.
- Postoji opasnost od smrti, ozljeda, požara ili eksplozije.
• Uređaj valja držati u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije
odgovara površini prostorije navedenoj u specifikacijama.
• Uređaj treba čuvati u prostoriji u kojoj nema trajnog otvorenog plamena (na
primjer uređaj koji radi na plin) i izvora paljenja (na primjer električni grijač).
• Uređaj treba spremiti tako da se spriječe mehanička oštećenja. (za R32)
• Svaka osoba uključena u održavanje ili prekidanje rashladnog kruga mora
imati važeći certifikat izdan od strane ovlaštenog tijela, a koje joj daje ovlasti
i nadležnost za siguran rad s rashladnim sredstvima u skladu sa
ocjenjivačkim specifikacijama važećim u navedenoj djelatnosti. (za R32)
• Sve potrebne ventilacijske otvore držite bez zapreka. (za R32)
• Servicing shall only be performed as recommended by the equipment
manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other
skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person
competent in the use of flammable refrigerants. (za R32)
• Uređaj valja držati u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije
odgovara površini prostorije navedenoj u specifikacijama. (za R32)
SIGURNOSNE UPUTE
9
• Uređaj treba čuvati u prostoriji u kojoj nema trajnog otvorenog plamena (na
primjer uređaj koji radi na plin) i izvora paljenja (na primjer električni grijač)..
(za R32)
HRVATSKI
! OPREZ
• Dvije ili više osoba moraju podići i transportirati proizvod.
- Izbjegavajte ozljede.
• Ne postavljajte proizvod na mjesta na kojima može biti izložen izravnom
vjetru s mora (prskanju slanom vodom).
- To može prouzročiti koroziju na proizvodu.
• Pazite da je uređaj u ravnini prilikom postavljanja.
- Kako biste izbjegli vibracije ili buku.
• Ne instalirajte proizvod na mjestima na kojima buka ili vrući zrak iz jedinice
mogu oštetiti ili ometati susjedstvo.
- To može prouzročiti probleme susjedima, a time i sporove.
• Nakon postavljanja ili popravljanja uređaja uvijek provjerite istječe li plin
(rashladno sredstvo).
- Niska razina rashladnog sredstva može prouzročiti kvar uređaja.
• Ne koristite proizvod za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane,
umjetničkih djela i sl. Ova je dizalica topline ( zrak-voda) namijenjena za
potrošačke svrhe, a ne precizni rashladni sustav.
- Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
• Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- To može prouzročiti kvar uređaja.
• Za čišćenje koristite meku krpu. Ne koristite jake deterdžente, otapala i ne
prskajte vodom, itd.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih dijelova
uređaja.
• Ne stojte na proizvodu i ne postavljajte predmete na proizvod.
- Postoji opasnost od tjelesnih ozljeda ili kvara uređaja.
• Ne stavljajte prste ili druge predmete u ulazni ili izlazni otvor za zrak tijekom
rada uređaja.
- Ondje se nalaze oštri i pomični dijelovi koji mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
• Budite pažljivi prilikom raspakiravanja i postavljanja uređaja.
- Oštri rubovi mogu prouzročiti ozljede.
• Ako rashladni plin istječe prilikom popravka, ne dirajte istekli rashladni plin.
- Rashladni plin može izazvati smrzotine (hladne opekline).
• Ne naginjite jedinicu prilikom uklanjanja ili instaliranja.
- Kondenzirana voda može se izliti.
10 SIGURNOSNE UPUTE
HRVATSKI
• Ne miješajte zrak ili plin osim navedene rashladne tekućine koja se koristi u
sustavu.
- Ako u sustav za hlađenje uđe zrak, doći će do iznimno visokog tlaka, što
može prouzročiti oštećenje opreme ili tjelesne ozljede.
• Ako plin rashladnog sredstva propušta tijekom ugradnje, odmah prozračite
prostor.
- U protivnom može naštetiti vašem zdravlju.
• Demontažu jedinice, tretiranje rashladnog ulja i eventualnih dijelova treba
obaviti u skladu s lokalnim i nacionalnim standardima.
• Ne izlažite kožu ili djecu, ili biljke strujanju hladnog ili toplog zraka.
- Tako možete naštetiti vašem zdravlju.
• Prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka proizvoda na visini upotrijebite
čvrsti stolac ili ljestve.
- Budite pažljivi kako se ne biste ozlijedili.
• Topla voda možda neće biti dostupna odmah, tijekom dezinfekcije ili ovisno
o količini tople vode.
• Tijekom rada podnog grijanja važno je ograničiti minimalnu / maksimalnu
temperaturu vode.
• Jamstvo prestaje važiti ako bilo tko drugi osim LG ovlaštenog partnera,
popravlja ili mijenja proizvode za klimatizaciju tvrtke LG Electronics.
- Svi troškovi povezani s popravkom tada su u potpunosti odgovornost
vlasnika.
Ovaj uređaj nije prilagođen da se njime koriste osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom
iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili primaju upute u vezi
uporabe ovog uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom
iskustva i znanja uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako
razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i
održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
UVOD U PROIZVOD
11
UVOD U PROIZVOD
Tipičan izgled instalacije
3
1
6
Ulaz
vode
HRVATSKI
Izlaz
vode
2
4
5
1. Unutarnja jedinica
2. Vanjska jedinica
3. Cijev rashladnog sredstva i spojni kabel
4. Vodovodna cijev
5. Žica uzemljenja za vanjsku jedinicu kako bi se spriječili strujni udari.
6. Daljinski upravljač
*Oblik proizvoda može se razlikovati ovisno o kapacitetu i vrsti modela.
12 UVOD U PROIZVOD
Daljinski upravljač
Prozor za prikaz
rada
Tipka nazad
OK
Tipka za uključivanje/
isključivanje
HRVATSKI
Tipka OK (U redu)
Tipka gore/dolje/
lijevo/desno
Prozor za prikaz rada
Prikaz statusa rada i postavki
Tipka nazad
Kada prijeđete na prethodnu fazu stadija izbornika
Tipka gore/dolje/lijevo/desno
Kada promijenite vrijednost postavke izbornika
Tipka OK (U redu)
Kada spremite vrijednost postavke izbornika
Tipka za
uključivanje/isključivanje
Ko uklopite / izklopite AWHP
NAPOMENA
• Neke se funkcije ne mogu upotrebljavati i prikazivati ovisno o vrsti proizvoda.
• Stvarni proizvod može se razlikovati od gornjeg sadržaja ovisno o vrsti modela.
• Kad koristite simultani sustav rada, kad god pritisnete gumb daljinskog upravljača, sustav će
otprilike raditi nakon 1 ~ 2 minute.
OPIS RADA 13
OPIS RADA
Glavni zaslon
Na glavnom zaslonu pritisnite gumb [<, >(lijevo/desno)] za odabir kategorije koju ćete postavljati
te je možete kontrolirati pritiskom na gumb [∧,∨ (gore/dolje)].
Na glavnom zaslonu pritisnite gumb [<, >(lijevo/desno)] za odabir izbornika i pritisnite [OK] za
odlazak na zaslon izbornika.
Na zaslonu izbornika pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije za postavljanje, a
zatim pritisnite tipku [OK] za prelazak na popis postavki.
HRVATSKI
Zaslon izbornika
14 OPIS RADA
Zaslon postavki
Odaberite kategoriju za postavljanje koristeći gumb [∧,∨(up/down)].
U svakom zaslonu s detaljima izbornika, kao što je u okviru na
lijevoj slici, ako se prikažu ikone “<,>” u isto vrijeme, vrijednost
postavke možete odmah primijeniti pritiskom na gumb [<,
>(lijevo/desno)].
※ Za vrijednosti koje se mogu postaviti u svakoj kategoriji
pogledajte priručnik za detalje za svaku funkciju.
HRVATSKI
U svakom zaslonu s detaljima izbornika, kao što je u okviru na
lijevoj slici, ako se prikaže samo ikona “>”, možete prijeći na
zaslon s detaljnim postavkama pritiskom na gumb [>(desno) ili
OK (U redu)].
※ Za vrijednosti koje se mogu postaviti u svakoj kategoriji
pogledajte priručnik za detalje za svaku funkciju.
Zaslon u skočnom prozoru
Tost poruka je poruka koja se prikazuje na dnu zaslona kad je rad uključen/isključen ili ako je
funkcija postavljena/obustavljena.
Poruka u skočnom prozoru uglavnom se prikazuje ako se na proizvodu pojavi pogreška.
< Tost poruka >
< Poruka u skočnom prozoru >
OPIS RADA 15
Nadzor
Na glavnom zaslonu možete ući u zaslon za praćenje pritiskom na tipku [Natrag].,Na zaslonu za
praćenje možete provjeriti sljedeće podatke,
- Temperatura prostorije
- Temperature ulaza/izlaza vode
- Rad pumpe za vodu
HRVATSKI
Povratak na zaslon
Na glavnom zaslonu, nakon prelaska na kategoriju pritiskom na gumb [<, >(lijevo/desno)], ako ne
radi daljinski upravljač, nakon 10 sekundi on se vraća na osnovni položaj glavnog zaslona.
(osnovni položaj: dio prikaza unutarnje temperature)
Na zaslonima osim glavnog zaslona, ako ne postoji daljinski upravljač na 1 minutu, prelazi na
glavni zaslon.
16 RADNA POSTAVKA
RADNA POSTAVKA
Uklj / isklj
će se uključiti ili isključiti.
Pritisnite tipku
(uključivanje/isključivanje) na daljinskom upravljaču.
- Ako je proizvod u radu, tipka za uključivanje / isključivanje svijetli.
Ako je proizvod isključen, tipka za uključivanje / isključivanje je ugašena.
HRVATSKI
Način rada
Možete jednostavno upravljati željenim načinom rada.
Na glavnom zaslonu pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir načina rada ili odlaska od kuće
ili kategorije zadržavanja, te pritisnite tipku [∧, ∨(gore/dolje)] za podešavanje načina rada.
※Određeni proizvodi možda ne podržavaju određene načine rada.
Način rada
Opis
Cool (Hlađenje)
Rashladite sobu na željenu temperaturu.
Aktivirano kada je na unutarnjoj jedinici uključen PCB DIP prekidač 2 br.
4 (vidjeti postavke instalatera)
Heat (Grijanje)
Zagrijava sobu na željenu sobnu temperaturu.
AI / Automatski
Proizvod automatski osigurava odgovarajuću brzinu ventilatora temeljenu
na temperaturi prostorije.
RADNA POSTAVKA
17
Postupak hlađenja
Minimalna postavljena temperatura za hlađenje je 5 °C.
• Željena temperatura može se regulirati u jedinicama od 1 °C.
- Postavite željenu temperaturu na vrijednost nižu od temperature vode.
- Temperatura vode se prikazuje na zadanom zaslonu daljinskog upravljača.
- Ako je zadana vrijednost postavljena na višu vrijednost od temperature vode, uređaj će ostati u
modusu hlađenja, ali neće početi hladiti temperaturu vode koja prelazi zadanu vrijednost.
- Ako vaš uređaj radi u modusu hlađenja i vi pritisnete tipku [Uključivanje/isključivanje], hlađenje
će se isključiti.
HRVATSKI
NAPOMENA
Aktivirano kada je na unutarnjoj jedinici uključen PCB DIP prekidač 2 br. 4 (vidjeti postavke
instalatera)
Što je funkcija 3-minutne odgode?
Nakon što se hlađenje zaustavi, kada se proizvod odmah pokrene, razlog zbog kojeg hladna
voda ne izlazi je funkcija zaštite kompresora.
Kompresor se pokreće nakon 3 minute i izlazi hladno puhanje.
NAPOMENA
Kompresor se pokreće nakon 3 minute i izlazi hladno puhanje.
U postupku hlađenja možete odabrati željenu temperaturu u rasponu od 5 °C ~ 27 °C. Povoljna
temperaturna razlika između ulazne temperature vode i izlazne temperature je 5 °C.
18 RADNA POSTAVKA
Postupak grijanja
Minimalna postavljena temperatura grijanja je 15 °C.
• Željena temperatura može se regulirati u jedinicama od 1 °C.
- Podesite željenu temperaturu na vrijednost višu od temperature vode.
- Temperatura vode se prikazuje na zadanom zaslonu daljinskog upravljača.
- Kada je željena temperatura postavljena na nižu razinu od temperature vode, topla voda ne
izlazi.
- Ako vaš uređaj radi u modusu grijanja i vi pritisnete tipku [Uključivanje/isključivanje], grijanje će
se isključiti.
HRVATSKI
NAPOMENA
U postupku grijanja možete odabrati željenu temperaturu u rasponu od 15 °C ~ 65 °C.
RADNA POSTAVKA 19
AI / Automatski način rada
Kako bi se uštedjela energija i pružio najveći stupanj udobnosti, temperatura se podešava prema
vanjskoj temperaturi. Ako se vanjska temperatura smanjuje, kapacitet grijanja za kuću automatski
će se povećati kako bi se održala ista sobna temperatura. Sve parametre podesit će instalater
tijekom postupka pokretanja i bit će prilagođeni karakteristikama mjesta uporabe.
1. Odaberite AI / Automatski način rada.
3. Podesite željenu razinu temperature pritiskom na tipku [∧, ∨(gore/dolje)].
NAPOMENA
Smanjenje temperaturnog profila za 3 °C (temeljeno na sobnoj temperaturi zraka)
<Stupanj prilagodbe temperature (jedinica : °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Hladno
Toplo HRVATSKI
2. Odaberite željenu kategoriju temperature.
20 POSTAVKE TEMPERATURE
POSTAVKE TEMPERATURE
Regulacija željene temperature
Jednostavno možete kontrolirati željenu temperaturu.
• Na glavnom zaslonu pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije željene temperature
te pritisnite tipku [∧, ∨(gore/dolje)] za podešavanje željene temperature.
- U načinu rada za hlađenje, grijanje i AI/automatskom načinu, moguća je kontrola željene
temeprature.
HRVATSKI
Način rada
Room temperature
(Sobna temperatura)
Opis
Postavka sobne temperature dostupna je ako je instaliran senzor za
temperaturu sobnog zraka (prodaje se zasebno)
Temperatura Room1 &
Room2 (prostorija 1 i
prostorija 2)
Temperatura Room 1 i Room 2 mogu se postaviti u odnosu na to kada
je aktivirana opcija 2. kruga u modusu instalatera.
Leaving water
temperature
(Temperatura vode na
izlazu)
Ako je željena temperatura niža od temperature vode, sustav ne grije.
Podesite željenu temperaturu na vrijednost višu od temperature vode.
DHW tank temperature
Postavka temperature spremnika za potrošnu toplu vodu dostupna je
(Temperatura spremnika
ako je instaliran spremnik za potrošnu toplu vodu (PTV).
za potrošnu toplu vodu)
Water inlet temperature
(Temperature ulaza
vode)
Room temperature +
Leaving water
temperature (Sobna
temperatura +
temperature odlazne
vode)
Ovaj se postupak mijenja samo za temperaturni senzor, senzor ulazne
temperature i logika upravljanja temperaturom jednaka je postupku
temperature izlazne vode.
Postavka sobne temperature dostupna je ako je instaliran daljinski
senzor sobnog zraka (prodaje se zasebno) Ako je željena temperatura
niža od temperature vode, sustav ne grije. Podesite željenu temperaturu
na vrijednost višu od temperature vode.
NAPOMENA
Funkcija se može aktivirati prema postavkama instalatera.
POSTAVKE TEMPERATURE 21
Odabir senzora temperature
Postoje 3 opcije senzora, samo zrak, samo odlazna voda i zrak+voda u modusu instalatera.
Senzor lokacije nisu dostupne na svim modelima.
HRVATSKI
<za R410A>
<za R32>
22 POSTAVKE TEMPERATURE
Postupak grijanja potrošne tople vode
Funkcija za postavljanje uporabe instaliranog spremnika za potrošnu toplu vodu.
NAPOMENA
HRVATSKI
• Ova se funkcija ne koristi ako spremnik za potrošnu toplu vodu nije instaliran.
• Ako želite saznati više informacija, pogledajte poglavlje s podacima o instalaciji.
Brzo zagrijavanje spremnika potrošne tople vode
Ako postoji hitna potreba za zagrijavanjem potrošne tople vode, način rada za brzo zagrijavanje
spremnika potrošne tople vode može se iskoristiti za smanjenje vremena potrebnog za postizanje
ciljane temperatura spremnika potrošne tople vode prisilnim uključivanjem grijača spremnika
potrošne tople vode.
Nakon postizanja ciljane temperatura spremnika potrošne tople vode ili ako korisnik zada
naredbu za prekid, završit će se način rada za brzo zagrijavanje spremnika potrošne tople vode.
1. Pritisnite tipku [Natrag] na sekundu usmjerenu prema načinu rada za grijanje potrošne tople
vode.
POSTAVKE TEMPERATURE 23
Pregled temperature
Općeniti način rada
Možete provjeriti trenutnu temperaturu.
• Na glavnom zaslonu možete ući u zaslon za praćenje pritiskom na tipku [Natrag].
HRVATSKI
Način rada
Opis
Room temperature
(Sobna temperatura)
Prikaz sobne temperature
Inlet temperature
(Temperatura ulaza)
Prikaz temperature ulaza
Outlet temperature
(Temperatura izlaza)
Prikaz temperature izlaza
DHW temperature
(Temperatura potrošne
tople vode)
Solar heat temperature
(Temperatura solarne
topline)
Prikaz temperature potrošne tople vode
(Prikazuje se samo u načinu rada za grijanje potrošne tople vode)
Prikaz temperature solarne energije
(Prikazuje se samo u načinu rada za grijanje potrošne tople vode)
24 POSTAVKE TEMPERATURE
Modus 2. kruga
HRVATSKI
Način rada
Opis
Room temperature
Prikaz sobne temperature 1
(Sobna 1 temperatura)
Room temperature
Prikaz sobne temperature 2
(Sobna 2 temperatura)
Inlet temperature
(Temperatura ulaza)
Prikaz temperature ulaza
Outlet temperature
(Temperatura izlaza)
Prikaz temperature izlaza
DHWDHW
temperature
Prikaz temperature potrošne tople vode
(Temperatura potrošne
(Prikazuje se samo u načinu rada za grijanje potrošne tople vode)
tople vode)
temperature
Solar heat temperature Prikaz temperature solarne energije
(Temperatura solarne
(Prikazuje se samo u načinu rada za grijanje potrošne tople vode)
topline)
POSTAVKA ZAKLJUČAVANJA 25
POSTAVKA ZAKLJUČAVANJA
Kako ući u postavke zaključavanja
• Na zaslonu izbornika pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije „lock setting“ (postavka
zaključavanja), a zatim pritisnite tipku [OK] za prelazak na zaslon popisa postavki zaključavanja.
• Na popisu postavki zaključavanja, ako pritisnete tipku [∧, ∨ (gore/dolje)], možete
uključiti/isključiti odgovarajuću funkciju zaključavanja.
OK
HRVATSKI
Postavka zaključavanja - sve, uključeno/isključeno, način rada,
zaključana topla potrošna voda
• To je funkcija za zaključavanje rada tipki daljinskog upravljača tako da ga djeca ili druge osobe ne mogu
upotrebljavati bez dopuštenja.
• Funkcija za ograničavanje raspona željene temperature koji se može namjestiti na žičanom daljinskom upravljaču.
Način rada
Zaključaj sve
Uklj/isklj zaključavanja
Zaključavanje
Opis
Zaključava rad svih tipki na daljinskom upravljaču.
Zaključava rad tipke za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.
Zaključava rad tipke za način rada na daljinskom upravljaču
Zaključavanje potrošne tople vode Zaključava tipku za uključivanje/isključivanje potrošne tople vode na daljinskom upravljaču.
NAPOMENA
• Zaključavanje potrošne tople vode se ne upotrebljava ako spremnik za potrošnu toplu vodu nije instaliran.
• Ako želite saznati više informacija, pogledajte poglavlje s podacima o instalaciji.
NAPOMENA
U središnjem regulatoru, kada je podešeno zaključavanje raspona temperature središnje
kontrole, postavka zaključavanja temperature žičanog daljinskog upravljača se briše.
Promjena temperature po vanjskoj opremi odražava se bez obzira na zaključavanje
temperaturnog raspona daljinskog upravljača.
26 POSTAVKA PROGRAMATORA
POSTAVKA PROGRAMATORA
Metoda ulaska u programator i postavke
• Na zaslonu izbornika pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije programatora, a
zatim pritisnite tipku [OK] za prelazak na zaslon popisa postavki programatora.
• Na zaslonu popisa postavki programatora pritisnite tipku [∧, ∨(gore/dolje)] za odabir
programatora koji želite podesiti, a zatim pritisnite tipku [OK] za prelazak na zaslon s detaljima.
• Nakon postavljanja vrijednosti, kad pritisnete tipku [OK], programator je aktiviran.
• Nakon postavljanja vrijednosti, ako pritisnete tipku [Back], promijenjena vrijednost se neće
primijeniti.
HRVATSKI
OK
POSTAVKA PROGRAMATORA 27
Jednostavni programator
Programator možete jednostavno postaviti u rasponu od 1 do 7 sati u jedinicama od 1 sata.
OK
HRVATSKI
NAPOMENA
Ako je rad proizvoda uključen, jednostavni programator isključuje rad nakon određenog
vremena.
Ako je rad proizvoda isključen, jednostavni programator uključuje rad nakon određenog
vremena.
Ako je rad jednostavnog programatora uključen/isključen prije rada programatora, podešeni
programator će se izbrisati.
28 POSTAVKA PROGRAMATORA
Rezervacija uključivanja
Proizvod se automatski uključuje u podešeno vrijeme programatora.
On omogućuje 2 formata vremena, 12-satni (AM/PM) ili 24-satni.
HRVATSKI
NAPOMENA
Čak i ako je rad rezervacije uključivanja uključen/isključen nakon podešavanja i prije rada
programatora, podešeni programator se neće izbrisati.
POSTAVKA PROGRAMATORA 29
Rezervacija isključivanja
Proizvod se automatski isključuje u podešeno vrijeme programatora.
On omogućuje 2 formata vremena, 12-satni (AM/PM) ili 24-satni.
HRVATSKI
NAPOMENA
Čak i ako je rad rezervacije isključivanja uključen/isključen nakon podešavanja i prije rada
programatora, podešeni programator se neće izbrisati.
30 POSTAVKA RASPOREDA
POSTAVKA RASPOREDA
Kako unijeti raspored
• Na zaslonu izbornika pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije rasporeda, a zatim
pritisnite tipku [OK] za prelazak na zaslon popisa postavki rasporeda.
• Na zaslonu popisa rasporeda pritisnite tipku [∧, ∨(gore/dolje)] za odabir izbornika koji želite
podesiti, a zatim pritisnite tipku [OK] za prelazak na zaslon s detaljima.
• Postoje 3 opcije u formuli rasporeda ,ovisno o funkciji proizvoda.
- Prostorija
- Topla voda
- Grijač spremnika tople vode
HRVATSKI
OK
NAPOMENA
Iako postoji opcija rasporeda grijača za spremnik tople vode, ne može se aktivirati u slučaju
sterilizacije.
POSTAVKA RASPOREDA 31
Dnevni raspored
Funkcija za provjeru statusa programatora (rasporeda) spremljenog u daljinskom upravljaču.
• Na popisu rasporeda, odaberite kategoriju statusa dnevnog rasporeda i pritisnite tipku [OK] za
prelazak na zaslon s detaljima statusa dnevnog rasporeda.
• Pomoću tipke daljinskog upravljača [<, > (lijevo/desno)] možete provjeriti podatke programatora
za druge datume.
• Odaberite informacije o programatoru i pritisnite tipku [OK] za pomicanje na zaslon za
uređivanje odgovarajućeg programatora.
NAPOMENA
Na zaslonu statusa dnevnog rasporeda, čak i ako je podešen programator (raspored), ako je
odgovarajući datum označen kao datum izuzeća, raspored neće biti izvršen.
Preporučuje se manje od 5 rasporeda na dan.
HRVATSKI
• Pomoću tipke daljinskog upravljača [∧, ∨(gore/dolje)] možete provjeriti ostale podatke
programatora za odgovarajući datum.
32 POSTAVKA RASPOREDA
Rasporedi i uređivanje
Funkcija za provjeru statusa programatora (rasporeda) spremljenog u daljinskom upravljaču.
• U popisu rasporeda odaberite kategoriju statusa dnevnog rasporeda i pritisnite tipku [OK] za
prijelaz na zaslon s detaljima o statusu dnevnog rasporeda.
• Pomoću tipke daljinskog upravljača [<, > (lijevo/desno)] možete provjeriti podatke programatora
za druge datume.
Možete provjeriti
postavljene podatke o
radu programatora
(uključeno / isključeno,
način rada, željena
temperatura), vrijeme
programatora, razdoblje
i dan u tjednu.
HRVATSKI
• Možete urediti spremljene podatke programatora rasporeda.
- Odaberite raspored za uređivanje pomoću tipke [∧, ∨(gore/dolje)] i pritisnite tipku [OK] za
prelazak na zaslon za uređivanje.
• Odaberite informacije o programatoru i pritisnite tipku [OK] za pomicanje na zaslon za
uređivanje odgovarajućeg programatora.
< Ako je raspored promijenjen >
< Ako je raspored izbrisan >
POSTAVKA RASPOREDA 33
Raspored i uređivanje – dodaj raspored
Opis svakog stadija u Dodaj raspored
Faza 1. Postavka razdoblja
Faza 2. Postavka dana u tjednu
HRVATSKI
Faza 3. Postavka vremena
Faza 4. Radna postavka
Dodavanje rasporeda je završeno
Pod ‘Faza 1’ podešava razdoblje za rad programatora.
Pod ‘Faza 2’ podešava dan u tjednu za rad programatora.
- Možete odabrati ‘Everyday / Weekend / Weekdays / Individual selection’ (‘Svakodnevno /
Vikend / Radni dani / Individualni odabir’).
Pod ‘Faza 3’ podešava vrijeme početka za programator.
Pod ‘Faza 4’ podešava podatke o radu programatora.
- Ako je odabrana opcija ‘Stop’, ne možete podesiti način rada / temperaturu
Kada su faze 1~4 završene, zajedno s porukom ‘schedule is added’ (raspored je dodan), prelazi
se na zaslon za prikaz i uređivanje rasporeda.
34 POSTAVKA RASPOREDA
Dan iznimke
Funkcija za automatsko zaustavljanje rada na dan za koji je programator podešen.
• U popisu rasporeda odaberite kategoriju dana iznimke i pritisnite tipku [OK] za prijelaz na zaslon
s detaljima za određivanje dana iznimke.
• Na danu iznimke možete provjeriti i dodati/promijeniti/izbrisati podatke o danima iznimke koji su
spremljeni na daljinskom upravljaču.
- Kako biste dodali dan izuzeća, na zaslonu s pojedinostima registracije dana izuzeća označite
godinu / mjesec / dan i pritisnite gumb [OK] kako biste spremili dan izuzeća.
- Odaberite dan iznimke za uređivanje s pomoću tipke [∧, ∨(gore/dolje)] i pritisnite tipku [OK]
za prelazak na zaslon za uređivanje.
HRVATSKI
- Na zaslonu za uređivanje dana iznimke možete provjeriti, izbrisati/promijeniti sadržaj postavki
odgovarajućeg dana iznimke.
- Kada promijenite podatke o danu iznimke, morate ih spremiti nakon promjene.
POSTAVKA SUČELJA MJERAČA 35
POSTAVKA SUČELJA MJERAČA
Putanja povezivanja sučelja mjerača
To je funkcija koja može provjeriti stanje energije i napajanja na zaslonu. Prikuplja i izračunava
podatke o snazi ili kalorijama kako bi se stvorili podaci za skočne prozore za nadzor energije i
alarme upozorenja na energiju. Ova se funkcija može aktivirati u modusu instalatera.
U ovoj funkciji postoje 2 opcije, adresa Modbus protokola i jedinica. Aktiviranjem opcije adrese
modbus protokola birate jednu adresu(B0 ili B1) ili je ne upotrebljavate. Zatim postavljate ulaz i
specifikaciju u rasponu od 0000.0 ~ 9999.9 [impulsa / kW] kao što je prikazano na donjoj slici.
HRVATSKI
OK
36 POSTAVKA SUČELJA MJERAČA
Informacije sučelja mjerača
Pruža korisne informacije o postolju energije i snage tijekom tjedna / mjeseca / godine.
Otvaranjem opcije „Energija“ prikazuju se na zaslonu.
Instantno napajanje
HRVATSKI
Napajanje/kalorije
Informacije uključuju trenutnu snagu, kao i potrošnju energije / kalorija i godišnji trend.
Postavka energije
Nadalje, moguće se različite postavke energije, kako je prikazano ispod. Trenutačna vrijednost
doseže definiranu ciljnu vrijednost, upozorava vas na zaslonu.
POSTAVKA FUNKCIJE 37
POSTAVKA FUNKCIJE
Kako ući u postavke funkcije
Kako biste ušli u izbornik prikazan na dnu, morate ući u izbornik za podešavanje funkcija na
sljedeći način.
• Na zaslonu izbornika pritisnite tipku [<, > (lijevo/desno)] za odabir kategorije postavke, a zatim
pritisnite tipku [OK] za prelazak na popis postavki.
• Na popisu postavki odaberite kategoriju postavke funkcije i pritisnite tipku [OK] kako biste otišli
na popis postavki funkcije.
HRVATSKI
OK
38 POSTAVKA FUNKCIJE
Postavka funkcije
HRVATSKI
Izbornik
Opis
Low NoiVrijeme modusa
To je funkcija za postavljanje vremena početka i završetka rada
niske razine bukese
modusa niske razine buke vanjskog uređaja.
Mode Time
Wi-Fi uparivanje
To je funkcija za daljinsko upravljanje putem mreže s unutarnjom
jedinicom.
Postavka temperature
vode
Ako izaberete (napuštanje/ulaz) način kontrole temperature vode, ova
se opcija aktivira na zaslonu. To je funkcija za postavljanje ciljne
temperature vode.
Grijaći kotao drugog
proizvođača
To je funkcija povezivanja grijačeg kotla drugih tvrtki. (ova se funkcija
može aktivirati nakon postavljanja svih vrijednosti u modusu
instalatera.)
POSTAVKA FUNKCIJE 39
Postavka Vrijeme modusa niske razine buke
To je funkcija za postavljanje vremena početka i završetka rada modusa niske razine buke
vanjskog uređaja.
• Na popisu postavki funkcija odaberite kategoriju Vrijeme modusa niske razine buke i pritisnite
tipku [OK] kako biste otvorili zaslon s detaljima.
- Nakon postavljanja vremena početka i vremena završetka, pritisnite gumb [OK] za prelazak na
popis gornje razine.
- Ako je vrijeme početka i trenutačno vrijeme isto, ulazi u modus rada s niskom razinom buke na
vanjskoj jedinici, a na zaslonu za praćenje se prikazuje poruka „u modusu rada s niskom
razinom buke u vanjskoj jedinici“.
- Ako su vrijeme završetka i trenutačno vrijeme ista, način rada s niskom razinom buke vanjske
jedinice se briše.
HRVATSKI
OK
NAPOMENA
Funkcija podešavanja vremena modusa niske razine buke može se postaviti samo kada je
funkcija vanjske jedinice u postavkama instalatera M/S postavljena na „Master“.
Funkcija vremena modusa niske razine buke dostupna je samo kod nekih proizvoda.
!
OPREZ
Ako se funkcija ne upotrebljava, postavite je na Off (isključeno).
Kada upotrebljavate funkciju s niskom razinom buke, kapacitet hlađenja se može smanjiti.
40 POSTAVKA FUNKCIJE
Wi-fi uparivanje
To je funkcija za daljinsko upravljanje putem mreže s unutarnjom jedinicom.
OK
HRVATSKI
POSTAVKA FUNKCIJE 41
Postavka temperature vode
NAPOMENA
Ova funkcija nije zadana.
Ona se može aktivirati nakon postavljanja vrijednosti u modusu instalatera.
Ako odaberete način upravljanja temperaturom zrak + voda, ova opcija se nalazi na zaslonu
postavki funkcija. To je funkcija za postavljanje ciljne temperature vode.
HRVATSKI
42 POSTAVKA FUNKCIJE
Grijaći kotao drugog proizvođača
NAPOMENA
Ova funkcija nije zadana.
Ona se može aktivirati nakon postavljanja vrijednosti u modusu instalatera.
Funkcija za postavljanje hoće li se ili neće upotrebljavati instalirana funkciju treće strane.
HRVATSKI
Ako je način rada ove funkcije postavljen na „Ručno“, možete u skladu s tim namjestiti
temperaturu grijaćeg kotla i histerezu.
Kao što je gore prikazano, nakon što se svaka postavka dovrši u modusu instalatera, opcija
drugog proizvođača aktivira se na popisu funkcija.
Modus uključivanja/isključivanja ove opcije lako i jednostavno se otvara pritiskom na gumb "<" ili
">".
POSTAVKA KORISNIKA 43
POSTAVKA KORISNIKA
Kako ući u postavke korisnika
Kako biste ušli u izbornik prikazan na dnu, morate ući u izbornik korisničkih postavki na sljedeći
način.
• Odaberite kategoriju postavki i pritisnite tipku [OK] za prelazak na popis postavki.
• Odaberite kategoriju korisničke postavke i pritisnite tipku [OK] za prelazak na popis korisničkih
postavki.
Postavka korisnika
• Možete podesiti korisničke funkcije proizvoda.
• Neke funkcije možda neće biti dostupne na određenim vrstama proizvoda.
Izbornik
Postavka jezika
Postavka jedinice temperature
Postavka programatora čuvara zaslona
Postavka LCD svjetline u praznom hodu
Datum
Vrijeme
Ljetno vrijeme
Opis
Postavite jezik koji će se prikazivati na daljinskom upravljaču.
Podesite jedinicu temperature prikazanu na daljinskom upravljaču.
Podesite zaslon Vrijeme isključenja na daljinskom upravljaču.
Podesite svjetlinu zaslona daljinskog upravljača.
Podesite datum prikazan na daljinskom upravljaču.
Podesite vrijeme prikazano na daljinskom upravljaču.
Postavite ljetno vrijeme na daljinskom upravljaču.
Lozinka
Postavite lozinku kako biste spriječili neovlaštene promjene postavki daljinskog
upravljača.
Inicijalizacija rasporeda
Inicijalizirajte sve postavke programatora na daljinskom upravljaču.
Tema
Postavite temu zaslona daljinskog upravljača.
Ponovno podizanje sustava Ponovno pokrenite daljinski upravljač.
HRVATSKI
OK
44 POSTAVKA KORISNIKA
Jezik
Postavite jezik koji će se prikazivati na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju jezika i pritisnite tipku [OK] kako biste otvorili
zaslon s detaljima.
• Nakon podešavanja, ako pritisnete tipku [OK], postavka će se spremiti i prijeći ćete na prethodni
zaslon.
HRVATSKI
OK
Jezik
한국어
English
Deutsche
Italiano
Español
Русский
Polski
Português
Français
中国
Čeština
Türk
Nederlands
Românesc
ελληνικά
Magyar
Български
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
POSTAVKA KORISNIKA 45
Jedinica temperature
Podesite jedinicu temperature prikazanu na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju postavke jedinice temperature i pritisnite
tipku [OK] kako biste otvorili zaslon s detaljima.
Vrijednost
!
Celzijus
Fahrenheit
OPREZ
Funkcija jedinice temperature možda neće raditi ili će raditi drugačije na nekim proizvodima.
Ne možete podesiti jedinicu temperature na sporednom ožičenom daljinskom upravljaču.
HRVATSKI
OK
46 POSTAVKA KORISNIKA
Programator čuvara zaslona
Podesite zaslon Vrijeme isključenja na daljinskom upravljaču.
• Odaberite sljedeće vrijednosti postavki s pomoću tipki [<,>(lijevo/desno)].
Value
15 seconds
HRVATSKI
!
30 seconds (default)
1 minute
OPREZ
Odabirom dulje osvijetljenosti zaslona u mirovanju, smanjit će se vijek trajanja LCD-a.
LCD svjetlina u praznom hodu
Podesite svjetlinu zaslona daljinskog upravljača.
• Odaberite sljedeće vrijednosti postavki s pomoću gumba [<,>(lijevo/desno)].
Vrijednost
0%
!
10 %
(zadano)
20 %
30 %
OPREZ
Odabirom svjetlijeg zaslona u mirovanju, smanjit će se vijek trajanja LCD-a.
POSTAVKA KORISNIKA 47
Datum
Podesite datum prikazan na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju datuma i pritisnite tipku [OK] kako biste
otvorili zaslon s detaljima.
• Nakon podešavanja, ako pritisnete tipku [OK], postavka će se spremiti i prijeći ćete na prethodni
zaslon.
HRVATSKI
OK
48 POSTAVKA KORISNIKA
Vrijeme
Podesite vrijeme prikazano na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju vremena i pritisnite tipku [OK] kako biste
otvorili zaslon s detaljima.
• Nakon podešavanja, ako pritisnete tipku [OK], postavka će se spremiti i prijeći ćete na prethodni
zaslon.
• Na zaslonu se prikaz vremena može prezentirati u obliku AM / PM ili kao 24-satni standard.
HRVATSKI
OK
POSTAVKA KORISNIKA 49
Ljetno vrijeme
Postavite datume ljetnog računanja vremena na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju postavki ljetnog vremena i pritisnite tipku
[OK] kako biste otvorili zaslon s detaljima.
- Ljetno vrijeme: Sustav s pomicanjem vremena za jedan sat od proljeća, kada je dan duži, i
vraćanjem u jesen, kada je dan kraći.
- Kada je AM 02:00 na datumu početka ljetnog računanja vremena, aktualno vrijeme se mijenja
u AM 03:00, a kada je AM 02:00 na datumu završetka ljetnog računanja vremena, aktualno
vrijeme se mijenja u AM 01:00.
HRVATSKI
OK
50 POSTAVKA KORISNIKA
Lozinka
Postavite lozinku kako biste spriječili neovlaštene promjene postavki daljinskog upravljača.
• Odaberite kategoriju postavke korisničke lozinke i pritisnite tipku [OK] za odlazak na zaslon s
detaljima.
- Ako je postavljena lozinka, kada uđete u „postavke izbornika“, morate unijeti lozinku za ulazak
u popis postavki.
- Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete inicijalizirati s pomoću „inicijalizacije lozinke“ za
postavke instalatera.
Inicijalizirana lozinka je “0000”.
HRVATSKI
OK
POSTAVKA KORISNIKA 51
Inicijalizacija rasporeda
Inicijalizirajte sve postavke programatora na daljinskom upravljaču.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju postavke inicijalizacije rasporeda i pritisnite
tipku [OK] kako biste otvorili zaslon s detaljima.
- Pritisnite tipku za provjeru za inicijaliziranje programatora za mirovanje/jednostavan rad,
programatora uključivanja/isključivanja, rasporeda i datuma iznimke na daljinskom upravljaču.
HRVATSKI
OK
52 POSTAVKA KORISNIKA
Tema
Postavite temu zaslona daljinskog upravljača.
• Odaberite bijelo ili crno s pomoću tipki [<,>(lijevo/desno)].
Ponovno podizanje sustava
HRVATSKI
Ponovno pokrenite daljinski upravljač.
• Na popisu korisničkih postavki odaberite kategoriju postavke ponovnog pokretanja sustava i
pritisnite tipku [OK] kako biste otvorili zaslon s detaljima.
- Na zaslonu s detaljima pritisnite tipku [OK], prikazuje se poruka u skočnom prozoru, pritisnite
tipku za provjeru kako biste ponovno pokrenuli sustav.
- Za prisilno ponovno postavljanje pritisnite tipku [Uključivanje/isključivanje + Natrag] na 5
sekundi kako biste ponovno pokrenuli sustav.
OK
PREGLED POSTAVKI VLASNIKA 53
PREGLED POSTAVKI VLASNIKA
Struktura izbornika
Izbornik
Zaključavanje
Zaključaj sve
........................................................................25
Uklj/isklj zaključavanja
........................................................................25
Zaključavanje
........................................................................25
Jednostavni programator
........................................................................27
Programator
Rezervacija uključivanja
........................................................................29
Raspored
Dnevni raspored
........................................................................31
Rasporedi i uređivanje
........................................................................32
Dan iznimke
........................................................................34
Energija
Putanja povezivanja sučelja mjerača
....................................................35
Informacije sučelja mjerača
....................................................36
Instantno napajanje
.........................36
Napajanje/kalorije
.........................36
Postavka energije
.........................36
Postavka
Funkcija
.........................39
Vrijeme modusa niske razine
buke
Wi-Fi uparivanje
.........................40
Postavka temperature vode .........................41
.........................42
Grijaći kotao drugog proizvođača
HRVATSKI
Rezervacija isključivanja
........................................................................28
54 PREGLED POSTAVKI VLASNIKA
Korisnik
Jezik
.........................44
Jedinica temperature
.........................45
Programator čuvara zaslona
.........................46
LCD svjetlina u praznom hodu
.........................46
Datum
.........................47
Vrijeme
.........................48
Ljetno vrijeme
.........................49
Lozinka
.........................50
HRVATSKI
Inicijalizacija rasporeda .........................51
Tema
.........................52
Ponovno podizanje sustava .........................52
UPORABA TERMOSTATA 55
UPORABA TERMOSTATA
Termin „termostat“, koji se koristi u ovom poglavlju, odnosi se na pribor drugih proizvođača. LG
Electronics ne isporučuje termostat i treba ga nabaviti od drugih proizvođača.
Sobni termostat može se koristiti za jednostavnu i praktičnu kontrolu. Kako bi se termostat
upotrebljavao učinkovito i ispravno, ovo poglavlje sadrži podatke o uporabi termostata.
Kada je termostat sigurnosno povezan, predmet značajke Uključenje/isključenje termostata
ograničen je na termostat
!
OPREZ
• Neki elektro-mehanički tipovi termostata imaju ugrađenu unutarnju vremensku zadršku kako bi se
zaštitio kompresor. U tom slučaju vrijeme za promjenu načina rada može biti duže od vremena koje
korisnik očekuje. Pažljivo pročitajte priručnik termostata ako proizvod ne reagira brzo.
• Postavljanje temperaturnog područja termostatom može biti različito od proizvoda. Podešena
temperatura grijanja ili hlađenja treba se odabrati unutar raspona podešavanja temperature
proizvoda.
Kako biste saznali kako uključiti i isključiti, kako podesiti željenu temperaturu, promijeniti način
rada, itd., molimo pročitajte korisnički priručnik termostata koji isporučuje proizvođač termostata.
HRVATSKI
Kako se koristiti termostatom
56 IZVANREDNI RAD
IZVANREDNI RAD
• Definicija pojmova
- Problem : problem koji može zaustaviti rad sustava i može privremeno nastaviti s ograničenim
radom bez pomoći autoriziranog stručnjaka.
- Greška : problem koji može zaustaviti rad sustava i može nastaviti s radom samo nakon
provjere od strane autoriziranog stručnjaka.
- Izvanredni način rada: privremeni rad grijanja tijekom smetnji u sustavu.
• Cilj uvođenja ‘Problema’
- Za razliku od klima-uređaja, dizalica topline zrak-voda uglavnom zimi radi za vrijeme cijele
sezone grijanja bez zaustavljanja sustava.
- Ako sustav naiđe na problem koji nije kritičan za proizvodnju energije za grijanje, sustav
privremeno može nastaviti raditi u izvanrednom načinu rada nakon odluke krajnjeg korisnika.
• Klasificiranje problema
HRVATSKI
- Problemi su klasificirani u dvije razine ovisno o ozbiljnosti problema. : Jednostavni problem i
Složeni problem.
- Jednostavni problem : Problem sa senzorom. U većini slučajeva, ovaj problem se odnosi na
probleme sa senzorom. Jedinica radi u izvanrednom načinu rada (razina 1).
- Složeni problem : Problem ciklusa kompresora. Izvanredni način rada (razina 2) pomoću
izbornog dodatnog električnog grijača.
- Problem opcije : pronađen je problem u radu opcije kao što je grijanje spremnika za vodu. Kod
ove vrste problema, pretpostavlja se da opcija s problemom nije instalirana u sustavu.
• Razina izvanrednog rada
Kada u sustavu dizalice topline zrak-voda ima problema,
(1) Ako nema funkcije za prosudbu mogućnosti rada: kada dođe do pogreške, uglavnom u
unutarnjoj jedinici, dizalica topline se zaustavlja. S druge strane, Remocon omogućuje
proizvodu aktivaciju postupka uključivanja/isključivanja (On: rad u slučaju nužde)
- Jednostavni/Složeni problemi: samo grijanje na raspolaganju
- Kritični problem: potpuno zaustavljanje
- Prioritet popravljanja: kritični> složeni> jednostavni
(2) Ako postoji funkcija za prosuđivanje mogućnosti rada: ovisno o statusu jednostavnog/
složenog/kritičnog problema, izraz u skočnom prozoru se vodi odvojeno na zaslonu.
- Jednostavni problem: na raspolaganju grijanje/hlađenje
- Složeni problem: na raspolaganju samo grijanje
- Kritični problem: zahtjev servisnom centru
- Dizalica topline zrak-voda radi kad korisnik pritisne tipku OK na skočnom prozoru.
IZVANREDNI RAD 57
• Dvostruki problem : Problem opcije zajedno s jednostavnim ili
složenim problemom
- Ako se problem s opcijom pojavi u isto vrijeme zajedno s jednostavnm (ili složenim) problemom,
sustav veći prioritet daje jednostavnom (ili složenom) problemu i radi kao da se pojavio
jednostavni (ili složeni) problem.
- Zbog toga ponekad grijanje sanitarne vode nije moguće u izvanrednom načinu rada. Ako se
sanitarna voda ne zagrijava u izvanrednom načinu rada, molimo provjerite ispravnost senzora
potrošne vode i pripadajućih žica.
• Izvanredni rad se ne pokreće ponovno automatski nakon resetiranja
glavnog napajanja.
- U normalnim uvjetima, radne informacije proizvoda se vraćaju i automatski resetiraju nakon
resetiranja glavnog napajanja.
- No u izvanrednom načinu rada, automatsko ponovno pokretanje je onemogućeno zbog zaštite
proizvoda.
- Zbog toga korisnik mora ponovno pokrenuti proizvod nakon resetiranja napajanja ako je
prethodno radio u izvanrednom načinu rada.
HRVATSKI
58 ODRŽAVANJE I SERVIS
ODRŽAVANJE I SERVIS
Aktivnosti održavanja
Kako bi se osigurala optimalna dostupnost jedinice, potrebno je obaviti niz provjera i inspekcija na
jedinici i ožičenju na mjestu instalacije u redovitim intervalima, po mogućnosti godišnje. Ovo
održavanje treba obaviti vaš lokalni dogovoreni tehničar.
Kada uređaj neće....
! OPREZ
HRVATSKI
• Ako se proizvod duže vrijeme ne upotrebljava, strogo
preporučujemo ne isključivati napajanje proizvoda.
• Prilikom prve uporabe napajanja, proizvod upotrijebite nakon
predgrijavanja od 2 sata. Zaštitite uređaj povećavanjem
temperature ulja kompresora.
• U slučaju da nema napajanja, neke posebne radnje za zaštitu
proizvoda se neće moći obavljati (kao što je zaštita od
zaključavanje pumpe za vodu).
Odmah nazovite LG ovlašteni servis u sljedećim situacijama
• Ako se pojavi bilo što nenormalno, kao što su miris paljevine, glasna buka, itd. Zaustavite
jedinicu i isključite prekidač. Nikada ne pokušavajte sami popraviti ili ponovno pokrenuti sustav u
takvim slučajevima.
• Glavni kabel napajanja je prevruć ili oštećen.
• Samodijagnoza je generirala šifru greške.
• Voda istječe iz jedinice.
• Bilo koji prekidač, sklopnik (sigurnosni, uzemljene) ili osigurač ne rade ispravno.
Korisnik mora obaviti rutinsku provjeru i čišćenje kako bi se izbjegle loše performanse uređaja.
U slučaju posebne situacije, posao smije obaviti samo serviser.
!
OPREZ
• U slučaju vode s dodatkom slane vode, ispusni ventil zapornog ventila mora biti spojen na
spremnik za oporabu.
• Ne dodirujte vodu pomiješanu sa slanom vodom.
• Ako slana voda istječe iz cijevi, ne puštajte jedinicu u pogon i kontaktirajte zastupnika,
prodavača ili ovlaštenog LG servisera ili ovlašteni LG servisni centar.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising