LG | SL5Y | User manual | LG SL5Y คู่มือการใช้งาน

LG SL5Y คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
ซาวนด์บาร์
แบบไร้สาย
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
รุ่น
SL5Y (SL5Y, SPL5B-W)
www.lg.com
1901_Rev01
ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
2
เริ่มต้นใช้งาน
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
1
ข้อควรระวัง
เริ่มต้นใช้งาน
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาปิด (หรือ
ฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมได้ด้วยตนเอง
ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ท�ำการตรวจซ่อม
สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม
เป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง
บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่
เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน
แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่อาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้
เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยม
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของค�ำแนะน�ำในการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
(บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ค�ำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จ�ำกัด เช่น
บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้อุปกรณนี้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ไม้ตียุงไฟฟ้า)
อุปกรณ์นี้อาจท�ำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน�้ำ (หยดน�้ำหรือน�้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น
แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์
ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ท�ำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิต
ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ
และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ
โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
หรือได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิตว่าสามารถท�ำได้
ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ เช่น
เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
หมายเหตุ: ส�ำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์
ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน
ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
ตรวจสอบในหน้าข้อก�ำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน
อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป
การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย
การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย
เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช๊อตหรือไฟไหม้ได้
ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ
และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ
ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น
และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ป้องกันสายไฟจากการกระท�ำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น
ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟ
ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์
เริ่มต้นใช้งาน
3
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
สัญลักษณ์
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
~
ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
0
ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
1
ดูที่สแตนด์บาย
!
ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM
โดยคิดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่
opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้
1
เริ่มต้นใช้งาน
ข้อควรระวัง: ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟ
อื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและท�ำให้การรับประกันของคุณ
เป็นโมฆะ
4
สารบัญ
สารบัญ
1
เริ่มต้นใช้งาน
2
การเชื่อมต่อ
2
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
15
การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
6
บทน�ำ
15
การเชือ่ มต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
7
แผงด้านหน้า
16
8
แผงด้านหลัง
การเชือ่ มต่อซัปวูฟเฟอร์แบบไร้สายและล�ำโพงด้านหลัง (แยก
จ�ำหน่าย)
9
รีโมทคอนโทรล
16
– การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การติดตัง้ ซาวด์บาร์
17
– การเชื่อมต่อล�ำโพงด้านหลัง (แยกจ�ำหน่าย)
การยึดตัวเครือ่ งเข้ากับผนัง
18
– เสียงรอบทิศทาง
20
– วิธีการติดแกนเฟอไรท์
12
13
21
การเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
21
– การใช้สายเคเบิล OPTICAL
21
– LG Sound Sync
23
– การใช้งานสายเคเบิล HDMI
23
– ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
23
– SIMPLINK คืออะไร?
24
– ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับ HDMI
25
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์เสริม
25
– การเชื่อมต่อ HDMI
26
– การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
26
– การเชื่อมต่อ USB
26
– อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
27
– ความต้องการของอุปกรณ์ USB
27
– ไฟล์ที่เล่นได้
สารบัญ
3
การใช้งาน
4
การแก้ไขปัญหา
29
การใช้งานพืน้ ฐาน
37
การแก้ไขปัญหา
29
– การใช้งาน USB
37
– ทั่วไป
30
การใช้งานอืน่ ๆ
38
– หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
30
– การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
39
– หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม
31
– AUTO POWER On/Off
32
– เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
32
– เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
5
ภาคผนวก
33
การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
40
เครือ่ งหมายการค้าและสิทธิก์ ารใช้งาน
33
– เกี่ยวกับ Bluetooth
41
ข้อก�ำหนดรายละเอียด
33
– โปรไฟล์ Bluetooth
43
การจัดการกับล�ำโพง
33
– การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth
35
– ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
35
– ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)
35
การใช้แอพ BLUETOOTH
35
– ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ลงบนอุปกรณ์
BLUETOOTH ของคุณ
36
– ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอพ “Music Flow Bluetooth”
5
1
2
3
4
5
6
เริ่มต้นใช้งาน
บทน�ำ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
1
เริ่มต้นใช้งาน
, หมายเหตุ
แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ
> ข้อควรระวัง
แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้งานไม่ถูกต้อง
เริ่มต้นใช้งาน
7
แผงด้านหน้า
1
เริ่มต้นใช้งาน
A
หน้าจอแสดงผล
-- หน้าจอแสดงผลจะมืดลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 15 วินาที
เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ หน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น
B
รีโมทเซนเซอร์
1 (สแตนด์บาย)
-- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
F (ฟังก์ชัน)
-- เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น F โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
แหล่งสัญญาณอินพุต / ฟังก์ชัน
แสดงผล
ออพติคอล
C
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (แบบใช้สาย)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (แบบไร้สาย)
LG TV
HDMI IN
HDMI
USB
USB
o/p (ระดับเสียง)
-- ปรับระดับเสียง
, ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ตัวเครื่องหลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
15 นาที
เริ่มต้นใช้งาน
8
แผงด้านหลัง
1
เริ่มต้นใช้งาน
A
DC IN
-- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC
B
OPTICAL IN
-- เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์
C
HDMI IN
-- เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ HDMI OUT ที่โทรทัศน์
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บนอุปกรณ์ภายนอกได้
D
HDMI OUT (TV ARC)
-- เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับขั้วต่อ ARC บนโทรทัศน์
E
พอร์ต USB
-- เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
เริ่มต้นใช้งาน
9
รีโมทคอนโทรล
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
a
b
1 (สแตนด์บาย)
-- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
VOL (ระดับเสียง) o/p
-- ปรับระดับเสียงของล�ำโพง
C/V (ข้าม/ค้นหา)
c
-- กด C หรือ V เพื่อไปที่ไฟล์ถัดไปหรือไฟล์ก่อนหน้านั้น
-- กดปุ่ม C หรือ V ค้างไว้ระหว่างที่เล่นและให้ปล่อยปุ่มในต�ำแหน่งที่คุณอยากฟัง
N (เล่น/หยุดชั่วคราว)
d
-- เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว
yy การเชื่อมต่อตัวล็อค BT (Bluetooth): จะช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เฉพาะที่ฟังก์ชัน Bluetooth และ LG TV เท่านั้น (หน้า 35)
ในการเปิดหรือปิดล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กด N ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งในฟังก์ชัน BT (Bluetooth)
เริ่มต้นใช้งาน
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ 4 และ 5 ตรงกัน
1
10
เริ่มต้นใช้งาน
SOUND EFFECT
-- เลือกโหมดเอฟเฟคเสียงโดยการใช้ SOUND EFFECT
1
เริ่มต้นใช้งาน
e
บนหน้าจอแสดงผล
ค�ำอธิบาย
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)
วิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญาณเสียงที่รับเข้าและจัดสรรเสียงที่เหมาะคอนเทนท์ได้ทันที
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+
เพิ่มก�ำลังเสียงเบสและให้เสียงอันทรงพลัง
STANDARD
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะที่สุดได้
DTS VIRTUAL : X
คุณสามารถเพลิดเพลินรับฟังระบบเสียงรอบทิศทางที่สมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์
yy รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์: ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณได้จากผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอื่นๆ (หน้า 30)
ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ ให้กด SOUND EFFECT ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และให้กดอีกครั้ง
, ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(การจูนเสียง)
-- ปรับระดับเสียงของล�ำโพงแต่ละตัว
เลือกล�ำโพงที่คุณต้องการจะปรับโดยการใช้
และปรับระดับเสียงโดยการใช้ VOL o/p
, การปรับระดับเสียงล�ำโพงด้านหลัง ใช้เฉพาะเมื่อล�ำโพงด้านหลังถูกเชื่อมต่อเท่านั้น
f
ล�ำโพง
แสดงผล
ช่วง
ซับวูฟเฟอร์
WF
-15 ~ 6
-6 ~ 6
ด้านหลัง
R
เสียงแหลม
TRE
-5 ~ 5
เสียงทุ้ม
BAS
-5 ~ 5
yy เสียงรอบทิศทาง: ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงรอบทิศทางด้วยล�ำโพงด้านหลัง (หน้า 18)
ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง
ในการเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง ให้กด
g
F (ฟังก์ชัน)
-- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณอินพุตโดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
[ (ปิดเสียง)
h
-- กด [ เพื่อปิดเครื่องของคุณ
ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด [ อีกครั้ง
เริ่มต้นใช้งาน
11
J (ข้อมูล)
-- คุณสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งสัญญาณอินพุตได้โดยการกดปุ่ม J
-- OPT (ออพติคอล)/ARC/HDMI (HDMI IN): รูปแบบเสียง
i
-- BT (Bluetooth): เชื่อมต่อชื่ออุปกรณ์ Bluetooth
yy เปิด/ปิดไฟโดยอัตโนมัติ: ช่วยให้เครื่องสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต : ออพติคอล, LG TV หรือ Bluetooth (หน้า 31)
ท�ำการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER ให้กด J ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง
j
k
REPEAT
-- กด REPEAT เพื่อเลือกโหมดซ�้ำๆ หรือสุ่มตามที่ต้องการ
FOLDER W/S
-- ค้นหาโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB
1
เริ่มต้นใช้งาน
-- USB: ข้อมูลไฟล์ที่มีอยู่ใน USB
12
เริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้งซาวด์บาร์
1
ท่านสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น: โทรทัศน์,
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
การติดตั้งฐานเพิ่มเติม
ท่านสามารถเพิ่มความสูงของชุดอุปกรณ์ได้โดยการใช้ฐานเพิ่มเติม
(ความสูง: 14 มม.)
เริ่มต้นใช้งาน
วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์
และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ (หน้า 21 - 26)
ท่านสามารถวางซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ที่ใดก็ได้ในห้องของท่าน
แต่จะดีกว่าหากวางซับวูฟเฟอร์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องหลัก
หันล�ำโพงไปทางตรงกลางของห้องเล็กน้อยเพื่อลดเสียงสะท้อนจากผนัง
ส�ำหรับเสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด ให้วางล�ำโพงตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
1. พลิกชุดอุปกรณ์ให้คว�่ำลง
2. ลอกสติ๊กเกอร์เพื่อติดบนฐานเพิ่มเติม
จากนั้นจึงวางไว้บนฐานของชุดอุปกรณ์
3. กดฐานเพิ่มเติมให้แรงพอเพื่อให้ยึดติดแน่น
, หมายเหตุ
yy หกซาวด์บาร์ครอบตัวเซ็นเซอร์ระยะไกลของโทรทัศน์อยู่ กรุณา
แยกระยะห่างระหว่างตัวซาวด์บาร์และโทรทัศน์ออก
10 ~ 15 ซม. หรือมากกว่านั้น
yy ภาพประกอบด้านบนอาจจะแตกต่างไปจากเครื่องที่แท้จริง
yy คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยการใช้ชุด
ล�ำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
ชุดล�ำโพงด้านหลังแบบไร้สายแยกจ�ำหน่ายต่างหาก (SPK8-S)
> ข้อควรระวัง
yy เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด
เช่น บลูทูธ หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อม
ต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
yy เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/
ซับวูฟเฟอร์มีรอยขูดขีด
เริ่มต้นใช้งาน
การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง
13
1. จัดต�ำแหน่งขอบด้านล่างของโทรทัศน์ของแผ่นน�ำการติดตั้งแขน
ยึดติดกับผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่
ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้
1
เริ่มต้นใช้งาน
> ข้อควรระวัง
2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้พุกยึดติดผนัง
ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นน�ำ (แผ่นน�ำส�ำหรับติดตั้งแขนยึดติดกับผนัง)
จะให้มาเพื่อใช้ส�ำหรับเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะท�ำการเจาะ
เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะท�ำได้ยาก
จึงแนะน�ำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะท�ำการติดตั้ง
การเตรียมวัสดุ
ชุดอุปกรณ์
แผ่นน�ำส�ำหรับติดตั้งแขนยึดติดกับผนัง
3. น�ำแผ่นน�ำการติดตั้งแขนยึดติดกับผนังออก
แขนยึดติดกับผนัง
4. ยึดแขนยึดด้วยสกรู (A) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง
สกรู
(ไม่ได้ให้มาด้วย)
สกรู (A)
ปลั๊กยึดติดผนัง
, หมายเหตุ
ไม่มีสกรู (A) และพุกยึดติดผนังส�ำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย
หากต้องการยึด แนะน�ำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30)
14
เริ่มต้นใช้งาน
5. วางชุดอุปกรณ์บนแขนยึด
โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุดอุปกรณ์
1
เริ่มต้นใช้งาน
6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู
, หมายเหตุ
หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในล�ำดับย้อนกลับ
> ข้อควรระวัง
yy ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว�่ำลง
ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์อาจเสียหาย หรือท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
yy อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับชุดอุปกรณ์
yy ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
yy เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ
เนื่องจากอาจท�ำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้
การเชื่อมต่อ
การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟ
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ
กระแสสลับ
1. ให้จับสายไฟฟ้ารวมกันกับรัดสายรัดไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
เชื่อมต่อล�ำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มา
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น
15
1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์
ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะ
แดปเตอร์ DC IN
, หมายเหตุ
yy หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น
คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ
yy ไม่รองรับสายเคเบิลที่ผูกไว้
> ข้อควรระวัง
ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น อย่าใช้
แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น
การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องและท�ำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
2
การเชื่อมต่อ
3. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟ
กระแสสลับ
16
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อซัปวูฟเฟอร์แบบไร้
สายและล�ำโพงด้านหลัง (แยก
จ�ำหน่าย)
การจับคู่ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง
เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์
คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง
ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น
1. กดปุ่ม Pairing ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
2
ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การเชื่อมต่อ
สีของไฟ LED
สถานะ
สีเขียว (กะพริบ)
ก�ำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเขียว
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง
ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว
ดับ (ไม่มีสี)
มีการปลดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก
1. เชื่อมต่อสายไฟของซาวด์บาร์และซัฟวูปเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดล�ำโพงซาวด์บาร์
ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะท�ำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
-- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด
- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบอย่างรวดเร็ว
(หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กดปุ่ม Pairing ไว้)
2. เปิดล�ำโพงซาวด์บาร์
-- การจับคู่ส�ำเร็จ
เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การเชื่อมต่อ
, หมายเหตุ
yy ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3
วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
yy ยิ่งอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด
คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น
แนะน�ำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
และหลีกเลี่ยงกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
17
การเชื่อมต่อล�ำโพงด้านหลัง (แยกจ�ำหน่าย)
การเชื่อมต่อล�ำโพงด้านหลัง
1. เชื่อมต่อแถบสายสีด�ำเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย - (ลบ)
และปลายอีกอันหนึ่งเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย + (บวก)
-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์
-- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สายนี้
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย
2
การเชื่อมต่อ
-- ให้ซาว์ดบาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น
เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า
1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
!1 ม.
2. เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและล�ำโพงด้านหลัง (ขวา ซ้าย)
เข้ากับสายเคเบิ้ลล�ำโพง
สี
ต�ำแหน่ง
สีเทา
ด้านหลังขวา
สีน�้ำเงิน
ด้านหลังซ้าย
, หมายเหตุ
คุณจ�ำเป็นจะต้องซื้อชุดล�ำโพงด้านหลังแบบไร้สาย (SPK8-S)
เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทาง
การเชื่อมต่อ
18
> ข้อควรระวัง
yy ใช้ล�ำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
การใช้ล�ำโพงอื่นๆ อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์นี้เสียได้
yy โปรดแน่ใจว่าสายเคเบิ้ลล�ำโพงเข้ากันกับขั้วต่อที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ:
+ เป็น + และ – เป็น –
หากสายเคเบิ้ลกลับด้าน เสียงจะถูกผิดเพี้ยนและจะไม่มีเสียงเบส
2
เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจับคู่ด้วยตนเอง
เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่ส�ำเร็จ คุณสามารถเห็นไฟแอลอีดีสีแดงได้บน
เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและล�ำโพงด้านหลังจะไม่ส่งเสียง
ในการแก้ปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กดปุ่ม PAIRING บนตัวรับสัญญาณแบบไร้สายด้านหลัง
ไฟแอลอีดีแสดงสถานะของเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อ
สีของไฟ LED
สถานะ
สีเหลือง – สีเขียว
(กระพริบ)
ก�ำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเหลือง – สีเขียว
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง
อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์
บายหรือการเชื่อมต่อขาด
ปิด
(ไม่แสดงผล)
ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์รับสัญญาณ
แบบไร้สาย
- ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะกระ
พริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก
-- การจับคู่ส�ำเร็จ
ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด
ตั้งค่าระบบรับสัญญาณแบบไร้สายเป็นครั้งแรก
เสียงรอบทิศทาง
1. เชื่อมต่อสายไฟไปยังเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายที่เต้าเสียบ
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางเป็นพิเศษส�ำหรับแหล่งเสียง
น�ำเข้ากับล�ำโพงด้านหลัง
2. เปิดเครื่องหลัก: ซาวด์บาร์และตัวรับสัญญาณแบบไร้สายจะเชื่อมต่อ
โดยอัตโนมัติ
- ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด
หากคุณเปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ล�ำโพงทั้งหมดจะส่งเสียง
เมื่อคุณปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ล�ำโพงจะส่งเสียงเป็นช่องสัญญาณเสียงเข้า
ที่เป็นต้นฉบับ
เปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม
ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็น
เวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “OFF - SURROUND” ถูกเลื่อน
ปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม
ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา
3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “ON - SURROUND” ถูกเลื่อน
การเชื่อมต่อ
19
ON ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง
เอฟเฟคเสียง
อินพุต
เอ้าท์พุต
ไม่มีล�ำโพงหลัง
ล�ำโพงหลังถุกเชื่อมต่อ
2.0 แชนแนล
ASC
5.1 แชนแนล
2
การเชื่อมต่อ
2.0 แชนแนล
STANDARD
5.1 แชนแนล
BASS BLAST
2.0 แชนแนล
หรือ
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5.1 แชนแนล
2.0 แชนแนล
5.1 แชนแนล
OFF ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง
เอฟเฟคเสียง
อินพุต
2.0 แชนแนล
ASC
5.1 แชนแนล
2.0 แชนแนล
STANDARD
5.1 แชนแนล
BASS BLAST
2.0 แชนแนล
หรือ
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5.1 แชนแนล
2.0 แชนแนล
5.1 แชนแนล
เอ้าท์พุต
ไม่มีล�ำโพงหลัง
ล�ำโพงหลังถุกเชื่อมต่อ
20
การเชื่อมต่อ
วิธีการติดแกนเฟอไรท์
ในชุดอาจไม่มีแกนเฟอไรท์ให้มาด้วยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ
ประกบแกนเฟอร์ไรท์ส�ำหรับสายล�ำโพง
คุณต้องติดแกนเฟอร์ไรท์เพื่อที่จะลดหรือก�ำจัดการรบกวนทางไฟฟ้า
1. ดึงที่กั้น [a] ของแกนเฟอร์ไรท์เพื่อเปิดออก
2. พันสายล�ำโพงรอบอุปกรณ์แกนเฟอร์ไรท์สองรอบ
2
3. ปิดแกนเฟอร์ไรท์จนมีเสียงคลิกเข้าที่
, หมายเหตุ
yy หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่ใกล้ๆ อาจมีการ
รบกวนสัญญาณเกิดขึ้นได้
วางเครื่องหลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ห่างจากที่นั่น
yy เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะสลับโดยอัตโนมัติเป็นโหมด
สแตนด์บายในเวลา 2-3 นาทีหลังจากที่ซาวด์บาร์ถูกปิด
ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟ
แอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง
การเชื่อมต่อ
yy เมื่อคุณเปิดซาวด์บาร์ เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะเปิดและ
ไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-สีเขียวแล้วล�ำโพงด้านหลังจะ
ส่งเสียงภายใน 2-3 นาที
yy ชุดอุปกรณ์หลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะใช้เวลาใน
การสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น)
yy วางล�ำโพงให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง
น้อย 30 ซม.
yy ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเริ่มถูกเชื่อมต่อหรือตัดการ
เชื่อมต่อกับเครื่องหลัก สัญญาณเสียงออกอาจจะถูกรบกวน
yy ตั้งค่าระยะห่างระหว่างซาวด์บาร์และเครื่องรับสัญญาณแบบไร้
สายให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และให้รักษาระยะห่างจากอุปกรณ์
(ตัวอย่าง เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย ไมโครเวฟ เตาอบ เป็นต้น)
มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์
>!P
1 ม.
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
21
LG Sound Sync
โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลดิจิตอล
ออปติคัลหรือสายเคเบิล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้
การใช้สายเคเบิล OPTICAL
1. เชื่อมต่อขั้ว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้ว OPTICAL OUT
ที่โทรทัศน์โดยใช้สาย OPTICAL
ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการท�ำงานบางอย่าง
ของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG
Sound Sync สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync ที่โทรทัศน์ของท่าน
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์
สายเคเบิล
ออปติคัล
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F
ซ�้ำๆ
หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ
ข้อความ “OPT” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
, หมายเหตุ
ท�ำการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของท่าน
, หมายเหตุ
yy นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของชุดอุปกรณ์
นี้ได้ในขณะที่ใช้งาน LG Sound Sync ได้ด้วย
หากคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง
ชุดอุปกรณ์จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์
ตามข้อก�ำหนดของโทรทัศน์ ระดับเสียงและการปิดเสียงเครื่องนี้
จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์
yy เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว
ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
yy เมื่อใช้งาน LG Sound Sync
ให้ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์นี้และการเชื่อมต่อใน
กรณีที่ระบุทางด้านล่าง
yy ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล
โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
-- เครื่องนี้ปิด
yy ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพง
ของชุดอุปกรณ์นี้ ส�ำหรับโทรทัศน์บางรุ่น
คุณต้องเลือกตัวเลือกล�ำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์
(หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์
ของท่าน)
-- การปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
yy ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์
เพื่อฟังเสียงผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้: เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [
[Sound] [ [TV Sound output] [ [External speaker
(Optical)]
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
หรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
yy หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน
สัญญาณ ARC เป็นความส�ำคัญในอันดับสูง
-- การเปลี่ยนฟังก์ชัน
-- การตัดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะทาง
yy เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO
POWER เป็น ON
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ
2
การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เพิ่ม/
ลดระดับเสียง, ปิดเสียง
22
การเชื่อมต่อ
LG Sound Sync กับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
LG Sound Sync กับการเชื่อมต่อแบบไร้ใช้สาย
1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG
ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคัล
1. เปิดตัวเครื่องโดยกด 1
2. เลือกฟังก์ชัน LG TV โดยการกด F ซ�้ำๆ
3. ตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output] [
[LG Sound Sync (Wireless)]
สายเคเบิล
ออปติคัล
2
หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ
ข้อความ "PAIRED" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลประมาณ 3
วินาที จากนั้น ข้อความ "LG TV" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
การเชื่อมต่อ
, หมายเหตุ
หากท่านปิดชุดอุปกรณ์โดยตรงโดยการกดปุ่ม 1 (เปิด/ปิด) LG
Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
2. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output] [
[LG Sound Sync (Optical)]
3. เปิดตัวเครื่องโดยกด 1
4. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F
ซ�้ำๆ
หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ
ข้อความ "LGOPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
, หมายเหตุ
รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
การเชื่อมต่อ
การใช้งานสายเคเบิล HDMI
ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ
ARC (Audio Return Channel) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงของ
โทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน HDMI
สามารถส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้
1. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว ARC
บนโทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI
23
การใช้งานฟังก์ชันนี้:
-- โทรทัศน์ของท่านจะต้องสนับสนุนการท�ำงานของ HDMI-CEC
และฟังก์ชัน ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็น เปิด
-- วิธีตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC ของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไป
หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC
โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน
สายเคเบิล HDMI
-- ท่านต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT ที่ชุดอุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN
ของโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC โดยใช้สายเคเบิล HDMI
-- ท่านสามารถเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน ARC
ได้ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F
ซ�้ำๆ
SIMPLINK คืออะไร?
หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ
ข้อความ “ARC” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
, หมายเหตุ
yy ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพง
ของชุดอุปกรณ์นี้ ส�ำหรับโทรทัศน์บางรุ่น
คุณต้องเลือกตัวเลือกล�ำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์
(หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์
ของท่าน)
yy ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์
เพื่อฟังเสียงผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [External speaker (HDMI ARC)]
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป
ตามผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
yy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ LG TV ของคุณ
คุณอาจจ�ำเป็นต้องเปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ
yy เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น
คุณจ�ำเป็นต้องเลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC
แล้วเครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK
ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI
ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เปิด/
ปิด, เพิ่ม/ลดระดับเสียง ฯลฯ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK
ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์
โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ดังที่แสดงไว้ทางด้านบน
, หมายเหตุ
yy การท�ำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK
บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของชุดอุปกรณ์
yy การท�ำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK
บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่
2
การเชื่อมต่อ
-- ท่านต้องใช้สายเคเบิล HDMI (สายเคเบิล HDMI™
ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ตประเภท A)
24
การเชื่อมต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับ HDMI
yy เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้
ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
2
รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิล HDMI
สายเคเบิล HDMI บางสายมีการส่งสัญญาณไม่ดี
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหากับการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ
- ลองปิดใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุดอุปกรณ์นี้ จากนั้น
ให้เปิดใช้งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30
วินาที จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครื่องเล่นนี้
แม้กระทั่งหลังการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI หากไม่มีเสียง เสียงขาดตอน
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากซาวด์บาร์ และ/หรือไม่มีวิดีโอ
วิดีโอที่โทรทัศน์ของคุณไม่ราบรื่น อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI
- ตั้งค่าอินพุทสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
ให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์นี้
ให้ใช้สายสัญญาณที่มีเครื่องหมายรับรอง HDMI แบบพิเศษ
และให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่ใช้เป็นสายเคเบิลที่ได้การรับรองคุณภาพชนิด
A เป็นสายเคเบิล HDMI™ อีเธอร์เน็ตความเร็วสูง
การเชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโออินพุทที่มีความละเอียด
720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x1080i หรือ
1920 x 1080p
yy เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน
HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
- เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้
ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง
, หมายเหตุ
yy หากอุปกรณ์ HDMI
ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุทเสียงจากเครื่องเล่น
เสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่มีเสียงดังออกมา
yy การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจท�ำให้เกิดการท�ำงานบกพร่องได้
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการท�ำงานของเครื่องเล่น
จากนั้นจึงเปิดการท�ำงานอีกครั้ง
yy หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP
หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีด�ำ ในกรณีนี้
ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือปลดการเชื่อมต่อสาย
เคเบิล HDMI
yy หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไป
ความยาวจะจ�ำกัดอยู่ที่ 4.5 ม.)
yy เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI
ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้
เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอมโพเนนท์ที่เชื่อมต่อ
yy หากสัญญาณวิดีโอเอาท์พุทผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับขั้ว HDMI IN
ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ
1080p
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI*
โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC1) / ARC (Audio Return
Channel )) ล่าสุด เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับช่องสัญญาณการกระจายเสียงสดด้วยระบบ
เสียงผ่านทางสายเคเบิล HDMI หากโทรทัศน์ของท่านไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI
เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยใช้สายเคเบิล OPTICAL
1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เฟสมัลติมีเดียความละเอียดสูง)
การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน
CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียวได้
* ชื่อทางการค้าส�ำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung),
BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) ฯลฯ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
25
หากต้องการเพลินเพลินไปกับทั้งเสียงและภาพ
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งกับเสียงและภาพจากอุปกรณ์ภายนอกที่
ท่านเชื่อมต่อไว้ได้
การเชื่อมต่อ HDMI
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บน
อุปกรณ์ภายนอก
หากต้องการฟังเสียงเพียงอย่างเดียว
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้
2
การเชื่อมต่อ
สายเคเบิล HDMI
สายเคเบิล
HDMI
เชื่อมต่อกับโทรทัศน์,
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้ว HDMI OUT
ที่ด้านหลังของเครื่องเสียง เช่น
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ HDMI
OUT ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์,
เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว HDMI IN
บนโทรทัศน์
3. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
, หมายเหตุ
yy สัญญาณเสียงและวิดีโอไม่สามารถผ่านเมื่อเครื่องนี้ได้เมื่อปิดไว้
yy ขั้ว HDMI OUT (TV ARC) จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ แม้จะ
มีสัญญาณป้อนเข้าชุดอุปกรณ์ผ่านทางสายเคเบิ้ล HDMI หลาย
ช่องสัญญาณแต่ชุดอุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุท PCM
ไปยังโทรทัศน์ได้เพียง 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น
26
2
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
การเชื่อมต่อ USB
เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้ว OPTICAL IN
เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง
สายเคเบิลออปติคัล
การเชื่อมต่อ
กับหัวสัญญาณภาพขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN
ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวออปติคอลเอ้าท์ของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F
ซ�้ำๆ
หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ
ข้อความ “OPT” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
, หมายเหตุ
ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล
โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
, หมายเหตุ
หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล HDMI ที่ตัวเครื่อง การใส่อุปกรณ์ USB
อาจถูกจ�ำกัด ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอุปกรณ์ USB
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน
หน้า 29
การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์
1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง
อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
yy เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
yy แฟลชไดร์ฟ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0.
yy ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด
การเชื่อมต่อ
ความต้องการของอุปกรณ์ USB
ไฟล์ที่เล่นได้
yy ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
ความถี่ของการสุ่ม
yy ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
yy ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้
เวลานานกว่า 2 - 3 นาที
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
yy เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ท�ำการส�ำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
yy เครื่องนี้จะจดจ�ำมากถึง 2000 ไฟล์
WAV :
yy เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ
FAT16/FAT32/NTFS)
yy เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจ�ำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บาง
ชนิด
-- ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
-- เครื่องอ่านการ์ด
-- อุปกรณ์ที่มีการล็อค
-- อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์,
88.2 กิโลเฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ
192 กิโลเฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)
32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์,
88.2 กิโลเฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ
192 กิโลเฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)
อัตราบิต
MP3 :
WMA :
OGG :
อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 กิโลบิตต่อวินาที
อยู่ในช่วง 64 ถึง 500 กิโลบิตต่อวินาที
yy ไฟล์สูงสุด: มากถึง 2000
yy ไดเรกทอรีสูงสุด: มากถึง 200
-- USB ฮับ
yy เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการ
สิทธิ์ด้านดิจิตอล) ได้
-- ใช้สายเคเบิ้ลขยายส�ำหรับ USB
yy ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
-- iPhone/iPod/iPad
yy การเล่นอาจท�ำได้ไม่ดีนัก ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่
คุณใช้อยู่
-- อุปกรณ์ Android
2
การเชื่อมต่อ
yy พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
27
28
การเชื่อมต่อ
, หมายเหตุ
yy ระบบสามารถจดจ�ำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้
: โฟลเดอร์
: ไฟล์
a
C
D
2
E
การเชื่อมต่อ
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy ถ้าหากไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ
yy ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ $A ไปจนถึงไฟล์ $J ทีละ
ไฟล์
yy ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับสถานการณ์การบันทึก
yy เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
yy *ROOT : หน้าจอแรกคุณสามารถเห็นขณะที่เครื่องนี้จดจ�ำ USB
ได้ว่าเป็น “ROOT”
การใช้งาน
, หมายเหตุ
การใช้งานพื้นฐาน
yy จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกลบออกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอด
อุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
การใช้งาน USB
yy การเล่นแบบซ�้ำ/สุ่ม ท�ำงานดังต่อไปนี้
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB
บนหน้าจอแสดงผล
2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยการกด F ซ�้ำๆ
OFF
เล่นเพลงในอุปกรณ์ USB เรียงตาม
ล�ำดับ
ONE
เล่นเพลงเดิมซ�้ำๆ
โดย
เล่น
หยุดชั่วคราว
ท�ำสิ่งนี้
กดปุ่ม N บนรีโมทคอนโทรล
ขณะที่เล่น ให้กด N ที่รีโมทคอนโทรล
ในช่วงที่ท�ำการเล่น ให้กด V ใน
รีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปในไฟล์ถัดไป
เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด C บนรีโมท
คอลโทรลเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น
เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด C บนรีโมท
คอลโทรลเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์
ค้นหาส่วนภายในไฟล์
กดปุ่ม C/V ที่รีโมทคอนโทรลค้าง
ไว้ในขณะที่เล่นและให้ปล่อยตรงจุดที่คุณ
ต้องการฟัง
เล่นซ�้ำๆ หรือเล่นสุ่ม
กด REPEAT ที่บนรีโมทคอนโทรลซ�้ำๆ
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
การแสดงผล
ค้นหาโฟลเดอร์
กด FOLDER W/S ที่บนรีโมทคอนโทรล
เล่นต่อ
เครื่องนี้จ�ำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง
FOLDER
ค�ำอธิบาย
เล่นเพลงในโฟลเดอร์เดิมซ�้ำๆ
ALL
เล่นเพลงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ซ�้ำๆ
SHUFFLE
เล่นเพลงทั้งหมดในครั้งเดียวแบบสุ่ม
และหยุดเล่น
3
การใช้งาน
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/
ก่อนหน้านี้
29
30
การใช้งาน
การใช้งานอื่นๆ
การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ
แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง
กด SOUND EFFECT บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
ข้อความ “ON - TV REMOTE” จะปรากฏขึ้น
และคุณจะสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ
เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด SOUND EFFECT ที่บน
รีโมทคอนโทรลค้างไว้
3
ท�ำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด SOUND EFFECT ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้และ
ให้กดอีกครั้งชั่วขณะ “ON - TV REMOTE” จะถูกเลื่อน
การใช้งาน
, หมายเหตุ
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น
[External speaker]
yy ฟังก์ชันนี้ไม่ท�ำงานบนรีโมทคอนโทรลแมจิกของโทรทัศน์ LG
yy ฟังก์ชันนี้อาจจะท�ำงานได้ไม่ดี
เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น HDMI CEC,
SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็นเปิด
yy รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่รองรับ
การใช้งาน
AUTO POWER On/Off
เครื่องเล่นนี้จะเปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณน�ำ
เข้า : อาทิ ออปติคอล, โทรทัศน์ LG หรือ Bluetooth
เมื่อท่านเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้ของ
ท่าน ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจ�ำสัญญาณน�ำเข้าได้ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
ท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้
หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิด
และเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
เปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม J ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “OFF - AUTO POWER” ถูกเลื่อน
เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด J ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้
ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม J ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้ว
ให้กดอีกครั้งขณะที่ “ON - AUTO POWER” ถูกเลื่อน
31
, หมายเหตุ
yy หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER
หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound
Sync (ออฟติคอล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้
ชุดอุปกรณ์จะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ
yy หลังเครื่องเล่นเริ่มท�ำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER
ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่ก�ำ
หนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ
yy หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทาง
ฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วย
ฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจาก
หยุดไป 5 วินาที
yy ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ท�ำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
yy เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก
สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
yy ในการใช้ฟังก์ชันนี้
เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่องของอุปกรณ์
Bluetooth
yy คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น
3
การใช้งาน
yy ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์
Bluetooth บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะน�ำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
32
การใช้งาน
เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจ�ำสัญญาณอินพุต เช่น ออพติคอล, HDMI ARC,
Bluetooth และ LG TV จากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
เครื่องนี้สามารถอยู่ได้ในโหมดสแตนด์บายโดยใช้พลังงานต�่ำ เพื่อให้เครื่อง
สามารถลดเวลาในการบูตเมื่อคุณเปิดเครื่องนี้
เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา
การท�ำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด 1 ที่ตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อ
เครื่องถูกเปิด
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ภายนอกจะถูกเชื่อมต่อไปยังเครื่องนี้โดยสายเคเบิ้ลออ
ปติคอล เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคอล ท่านสามารถได้ยิน
เสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้
“ON - Q. START” ปรากฏในจอแสดงผล
เมื่อท่านลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
“OFF - Q. START” ปรากฏในจอแสดงผล
เมื่อท่านลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของท่านแล้ว ฟังก์ชัน
Bluetooth จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
3
เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกของคุณ
การใช้งาน
เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรือได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณด้วยออพติ
คอล, LG Sound Sync (ออพติคอลหรือแบบไร้สาย) ตัวหนึ่งตัวใด หรือ
HDMI ARC ซาวด์บาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมและคุณสามารถ
ฟังเสียงผ่านมันได้
,
หมายเหตุ
yy ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคัล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน
SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดิสก์บลูเรย์, กล่องรับสัญญาณ
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่สนับสนุน
CEC ที่เชื่อมต่อไว้
หากคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ ให้ปิดฟังก์ชัน
SIMPLINK บน LG TV ของคุณ มันจะใช้เวลาประมาณ 30
วินาทีเพื่อปิด SIMPLINK
yy หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ
Bluetooth จะสามารถใช้ได้ใน Bluetooth และฟังก์ชัน LG TV
(หน้า 35)
การท�ำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด 1 ที่ตัวเครื่องอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที
เมื่อเครื่องถูกเปิด
, หมายเหตุ
yy หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้และพลังงาน
ไฟกระแสสลับนั้นถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยบังเอิญช่วงที่ไฟฟ้า
ดับ ฯลฯ ฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วจะเปิดใช้งานเมื่อตัว
เครื่องถูกเปิดและปิดครั้งหนึ่ง
yy เมื่อได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้ การใช้พลังงาน
จะสูงกว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วถูกปิด
yy ฟังก์ชันี้อาจจะไม่ท�ำงานขึ้นอยู่กับรุ่น
การใช้งาน
การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
เกี่ยวกับ Bluetooth
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
ส�ำหรับการเชื่อมต่อในระยะใกล้
เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะเมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่น
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือท่านเชื่อมต่อบลูทูธในห้องอื่น
การเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
สามารถท�ำงานผ่าน Cascade ได้ ถ้าเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth
yy อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
yy Version: 4.0
โปรไฟล์ Bluetooth
ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
อุปกรณ์ต้องสามารถแปลความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้
ล�ำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้
A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)
การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth
ก่อนที่ท่านจะเริ่มกระบวนการจับคู่
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์
สมาร์ทของท่านแล้ว ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน
เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จ�ำเป็นต้องซ�้ำอีก
1. เลือกฟังก์ชัน Bluetooth โดยการกด F ซ�้ำๆ
ข้อความ "BT" จะปรากฏขึ้น จากนั้น ข้อความ "READY"
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และท�ำการจับคู่ เมื่อค้นหาล�ำโพงนี้ที่
อุปกรณ์ Bluetooth รายการอุปกรณ์ที่พบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแส
ดงผล
ของอุปกรณ์ Bluetooth โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth
ล�ำโพงของท่านจะปรากฏขึ้นเป็น “LG SL5Y(XX)”
3. เลือก “LG SL5Y(XX)”
, หมายเหตุ
yy XX:XX หมายถึงตัวเลขที่หลักสุดท้ายของหมายเลขประจ�ำตัว
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของคุณมีหมายเลขประจ�ำตัว
MAC เช่น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็น “LG
SL5Y(08)” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
yy ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ อุปกรณ์บาง
ตัวจะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ Bluetooth โปรดดูที่
คู่มือการใช้งานเครื่อง Bluetooth ของคุณ
3
การใช้งาน
yy Codec: SBC, AAC
33
34
การใช้งาน
4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อส�ำเร็จกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
“PAIRED” [ ชื่ออุปกรณ์ของคุณ [ “BT”
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
, หมายเหตุ
yy หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ “-”
จะปรากฏขึ้น
yy เพื่อการตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด J บน
รีโมทคอนโทรล ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth
ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงผล
5. ฟังเพลง
หากต้องการเล่นเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน
ให้ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน
3
,
หมายเหตุ
การใช้งาน
yy เมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุด
อุปกรณ์กับอุปกรณ์ Bluetooth โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้และรักษาระยะห่างให้คงที่
อย่างไรก็ตาม อาจจะท�ำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ Bluetooth
-- หากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกับเทคโนโลยี Bluetooth
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย
, หมายเหตุ
yy หากการเชื่อมต่อบลูทูธท�ำงานได้ไม่ดี ให้ลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
yy เสียงอาจจะหยุดชะงักเมื่อการเชื่อมต่อนั้นมีสัญญาณรบกวนจาก
คลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่น
yy การจับคู่จ�ำกัดที่อุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวต่อล�ำโพงหนึ่งตัว
และไม่รองรับการจับคู่หลายรายการ
yy ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์
yy คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน Bluetooth ได้โดยการใช้
สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
yy ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก
คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต�่ำลง
yy การเชื่อมต่อ Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์
หรืออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
yy เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
เข้ากับล�ำโพงอีกครั้ง
yy ขณะที่เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่อ “READY” จะปรากฏที่บนหน้า
จอแสดงผล
yy เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไป
ยังเครื่องนี้ หรือการท�ำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะ
ซิงค์ซึ่งกันและกันได้
yy หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่ท�ำการเชื่อมต่อ Bluetooth
แล้ว การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อ เมื่อคุณกลับ
ไปฟังก์ชัน Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกเชื่อมต่อ
โดยอัตโนมัติ
การใช้งาน
ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้จากตัวเครื่อง การ
เล่น หยุดชั่วคราว ข้าม ระดับเสียง
, หมายเหตุ
yy เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
yy อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ
โทรทัศน์บางเครื่องอาจจะท�ำงานที่แตกต่างกันไป
ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)
คุณสามารถจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น
และฟังก์ชัน LG TV ท�ำการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ
การท�ำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด N บนรีโมทคอลโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ
3 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครึ่งหนึ่งในขณะที่ “ON
- BT LOCK” ถูกเลื่อน
, หมายเหตุ
แม้ว่าคุณจะตั้งค่าฟังก์ชันเปิด BT LOCK ซาวด์บาร์นี้เปิดโดยฟังก์ชันอัตโนมัติ
ปิดฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไว้ (หน้า 31)
การใช้แอพ BLUETOOTH
, หมายเหตุ
yy เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอพ “Music Flow
Bluetooth” กับอุปกรณ์นี้ได้
yy อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของข้อมูลเกิดขึ้นได้ หากติดตั้งผ่าน
ทาง 3G/4G ตามการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
เกี่ยวกับแอพ “Music Flow Bluetooth”
แอพ “Music Flow Bluetooth” น�ำคุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสมมาสู่อุปกรณ์นี้
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากกว่านี้ ขอแนะน�ำให้คุณดาวน์โหลดและติด
ตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ฟรี
ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ลงบน
อุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ลงบนอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณ
ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR
1. ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกน
เพื่อสแกนรหัส QR
2. แตะที่ไอคอนเพื่อท�ำการติดตั้ง
, หมายเหตุ
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอพพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์การสแกน ถ้าท่านไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy รหัส QR อาจไม่ท�ำงาน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่
yy คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นที่มีให้ในเครื่องนี้ได้โดยใช้แอพ
“LG Audio”
Android OS: เวอร์ชัน 5.0 (หรือที่สูงกว่า)
3
การใช้งาน
ท�ำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด N บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา
3 วินาทีในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งในณะที่ “OFF - BT LOCK”
ถูกเลื่อน แล้วคุณสามารถจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
35
36
การใช้งาน
ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ผ่าน “Google
Android Market (Google Play Store)”
1. แตะไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)”
2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “Music Flow Bluetooth” และท�ำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้หา “Music Flow Bluetooth” แล้ว
แตะเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอพ Bluetooth
4. แตะที่ไอคอนเพื่อท�ำการติดตั้ง
,
หมายเหตุ
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว
3
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านมีอุปกรณ์พร้อม
“Google Android Market (Google Play Store)”
การใช้งาน
ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอพ “Music Flow
Bluetooth”
แอพ “Music Flow Bluetooth” ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของ
คุณเข้ากับเครื่องนี้
1. แตะไอคอนแอพ “Music Flow Bluetooth” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิด
แอพ “Music Flow Bluetooth” และให้ไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [Setting] และ
[Help]
, หมายเหตุ
yy แอพ “Music Flow Bluetooth” จะสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ใน
เวอร์ชั่นดังต่อไปนี้
-- Android O/S: เวอร์ชัน 4.0.3 (หรือที่สูงกว่า)
yy ถ้าคุณใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ส�ำหรับการท�ำงาน จะ
มีความแตกต่างระหว่างแอพ “Music Flow Bluetooth” และ
รีโมทคอนโทรลที่ให้มา ใช้รีโมทคอนโทรลที่ถูกจัดหาให้ถ้าจ�ำเป็น
yy แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่ท�ำงาน โดยขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ Bluetooth
yy หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอพ “Music Flow Bluetooth” แล้ว เพลง
อาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อม
ต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
yy ถ้าคุณใช้แอพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณในขณะที่ใช้แอพ “Music Flow Bluetooth”
แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะท�ำงานผิดปกติ
yy เมื่อแอพ “Music Flow Bluetooth” ท�ำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอพ “Music
Flow Bluetooth” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
yy การท�ำงานของ “Music Flow Bluetooth” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
yy แม้ว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะยัง
สามารถใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อคุณเปลี่ยน
ฟังก์ชัน
yy คุณสมบัติเพิ่มเติมที่น�ำเสนอโดยแอพ “Music Flow Bluetooth”
อาจจะไม่ท�ำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และ
อุปกรณ์ Bluetooth และข้อจ�ำกัดแบบไร้สาย
การแก้ไขปัญหา
37
การแก้ไขปัญหา
ทั่วไป
อาการ
สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง
เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ท�ำงานอย่างถูกต้อง
yy ถอดสายไฟของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยาย
เสียงเป็นต้น) จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
yy การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้
ไม่มีกระแสไฟฟ้า
yy ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟ
ให้เสียบปลั๊กสายไฟ
yy ตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับหรือไม่
ตรวจสอบโดยการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
yy เลือกต้นก�ำเนิดอินพุตไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบต้นก�ำเนิดของอินพุตแล้วเลือกให้ถูกต้อง
yy ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราวถูกใช้งาน
กด [ (ปิดเสียงชั่วคราว) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง
yy เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) ให้ปรับระดับความ
ดังเสียงของอุปกรณ์
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์
yy สายไฟของซับวูฟเฟอร์ไม่ได้เชื่อมต่อ
ให้เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบผนังอย่างแน่นหนา
yy การจับคู่ระหว่างตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์
(ดูหน้า 16)
yy รีโมทคอลโทรลอยู่ไกลเกินไปจากตัวเครื่อง
ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร
รีโมทคอนโทรลท�ำงานไม่ปกติ
yy มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและล�ำโพง
ให้น�ำสิ่งกีดขวางออก
yy แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ท�ำงาน
yy ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ที่โทรทัศน์ LG ของคุณ และปิด SIMPLINK
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG รองรับการท�ำงานของ LG Sound Sync หรือไม่
LG Sound Sync ไม่สามารถท�ำงานได้ yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคอลหรือแบบไร้สาย)
yy ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่านและเครื่องเล่นนี้
เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Bluetooth
yy ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อของ Bluetooth (ดูหน้า 35)
การแก้ไขปัญหา
ไม่มีเสียง
4
38
การแก้ไขปัญหา
อาการ
สาเหตุและวิธีแก้ไข
ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น
yy เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก
[PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]
เมื่อท่านรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจาก
เครื่องเบาเกินไป
yy เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก
[PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]
yy เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมอยู่เป็นสภาวะ [OFF]
yy โปรดแน่ใจว่าโหมดกลางคืนไม่ได้เปิดไว้
ปิดโหมดกลางคืน [OFF]
หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
อาการ
4
สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ท�ำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย yy กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
การแก้ไขปัญหา
yy ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การท�ำงานสูงสุด
yy เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือซาวด์บาร์
yy เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น
อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำงานบกพร่อง
หรือท�ำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้
yy เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์
หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน
ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
yy ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth
ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
yy เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth
การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย
การแก้ไขปัญหา
39
หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม
อาการ
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F เช่น BT (Bluetooth), HDMI
เป็นต้น และมีเฉพาะสัญลักษณ์ [DEMO] เท่านั้นที่แสดงในหน้าจอแสดง
ผลด้านหน้า
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน (ไม่ตอบสนอง)
สาเหตุและวิธีแก้ไข
ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง
หากไม่ท�ำงาน ให้กดปุ่ม F ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจน
กระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบัน
4
การแก้ไขปัญหา
40
ภาคผนวก
เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย
เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth®
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG,
Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics
อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby,
Dolby Vision, Dolby Audio และ the double-D เป็นเครื่องการค้าของ
Dolby Laboratories
ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้
HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ
5
ภาคผนวก
ส�ำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ http://patents.dts.com
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ์ DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน และ Digital Surround เป็น
เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว
ของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
© DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
ส�ำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ http://patents.dts.com
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ์, DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน, Virtual:X, และ the DTS
Virtual: โลโก้ X เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการจด
ทะเบียนการค้าของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา/หรือประเทศอื่นๆ
© DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์
ภาคผนวก
41
ข้อก�ำหนดรายละเอียด
ทั่วไป
การสิ้นเปลืองพลังงาน
อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
yy รุ่น : DA-50F25
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
yy ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc.
yy อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์
yy เอ้าท์พุต : 25 โวลต์ 0 2 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
โดยประมาณ 890.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน
อุณหภูมิในการท�ำงาน
5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
ความชื้นในการท�ำงาน
5 % ถึง 90 %
สายบัสส�ำหรับจ่ายไฟ (USB)
5 โวลต์ 0 500 มิลลิแอมป์
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุท
แบบดิจิตอลที่ใช้งานได้
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า
อินพุท/เอาท์พุท
OPTICAL IN
32 กิโลเฮิรตซ์, 44.1 กิโลเฮิรตซ์, 48 กิโลเฮิรตซ์, 88.2 กิโลเฮิรตซ์, 96 กิโลเฮิรตซ์
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
3 โวลต์ (p-p), ขั้วออปติคัล x 1
19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1
HDMI OUT
19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1
เครื่องขยายสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)
รวม
ด้านหน้า
ซับวูฟเฟอร์
400 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
90 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง (3 โอเมกาที่ 80 เฮิรตซ์, THD 10 %)
5
ภาคผนวก
HDMI IN
42
ภาคผนวก
ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การจ่ายไฟที่ต้องการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์
การสิ้นเปลืองพลังงาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์
ประเภท
ค่าอิมพีแดนซ์
1 ทาง 1 ล�ำโพง
3 โอเมกาที่
ก�ำลังอินพุทพิกัด
220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
ก�ำลังอินพุทสูงสุด
440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
โดยประมาณ 171.0 มม. x 393.0 มม. x 248.5 มม.
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), แยกจ�ำหน่าย
เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
การจ่ายไฟที่ต้องการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
การสิ้นเปลืองพลังงาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
ด้านหลัง
70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง x 2 (3 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
โดยประมาณ 60.0 มม. x 220.0 มม. x 175.0 มม.
ล�ำโพงด้านหลัง (แต่ละตัว)
5
ภาคผนวก
ประเภท
ค่าอิมพีแดนซ์
ก�ำลังอินพุทพิกัด
ก�ำลังอินพุทสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
1 ทาง 1 ล�ำโพง
3 โอเมกาที่
70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
140 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
โดยประมาณ 100.0 มม. x 140.0 มม. x 100.0 มม.
yy การออกแบบและข้อก�ำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาคผนวก
43
การจัดการกับล�ำโพง
เมื่อจัดส่งล�ำโพง
โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้
หากท่านต้องการจัดส่งล�ำโพง ให้ใส่ล�ำโพงกลับเข้าในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อ
ครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงานเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่
รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ
yy ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับล�ำโพง
yy การเช็ดแรงๆ อาจท�ำให้พื้นผิวเสียหายได้
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับล�ำโพงเป็นเวลานาน
การท�ำความสะอาดล�ำโพง
ในการท�ำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด
หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดท�ำความสะอาด
ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์
เนื่องจากอาจท�ำให้พื้นผิวของล�ำโพงเสียหายได้
5
ภาคผนวก
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising