LG | SL5Y | User guide | LG SL5Y คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

LG SL5Y คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
การสิ้นเปลืองพลังงาน
อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
• รุ่น : DA-50F25
• ผูผ้ ลิต : Asian Power Devices Inc.
• อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~
50 - 60 เฮิร์ตซ์
• เอ้าท์พุต : 25 โวลต์ 0 2 แอมแปร์
ขนาด
(กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ
890.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม.
ด้วยฐาน
สายบัสส�ำหรับจ่ายไฟ (USB)
5 โวลต์ 0 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง
(ผลรวมค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
ค่าก�ำลังไฟฟ้าขาออก)
400 วัตต์ ค่าเฉลี่ยก�ำลังสอง
การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เตรียมพร้อมล�ำโพงด้านหลัง
เตรียมพร้อมส�ำหรับเสียงรอบทิศทางโดยจ�ำหน่ายแยกต่าง
หากกับชุดล�ำโพงหลัง (SPK8-S)
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM
โดยคิดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่
opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้
ไทย
รายละเอียดจ�ำเพาะ
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
คู่มืออย่างง่าย
ซาวนด์บาร์
แบบไร้สาย
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการดูค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ
รุ่น
SL5Y
MFL71440085
1901_Rev01
SL5Y.DTHALLK_SIM (Sheet)_THAI_MFL71440085.indd 1-2
www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
2019-08-12
11:41:59
การเชื่อมต่อทีวี
รีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อซาวด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคอล (
ARC ( )
) หรือ HDMI
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล
แผงด้านหน้า
ปุ่มต่างๆ อยู่ด้านข้าง
1 (สแตนด์บาย) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
F (ฟังก์ชัน) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เลือกฟังก์ชัน
p/o (ระดับเสียง) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ปรับระดับเสียง
แผงด้านหลัง
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
HDMI IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
พอร์ต USB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์
วางซับวูฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับล�ำโพงซาวด์บาร์และท�ำตามขั้นตอนด้านล่าง
a เชื่อมต่อสายไฟของซาวด์บาร์และซัฟวูปเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับ
เต้าเสียบ
b เปิดล�ำโพงซาวด์บาร์:
• ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะท�ำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
ไฟแอลอีดีสีเขียวของซับวูฟเฟอร์เปิด
การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยมือ
หากซับวูฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง
a กด Pairing ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
• ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบ
อย่างรวดเร็ว
(หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด Pairing ค้างไว้)
b เปิดล�ำโพงซาวด์บาร์
• การจับคู่ส�ำเร็จ
เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ให้ซาว์ดบาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น
เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า
1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์
!1 ม.
a เชื่อมต่อล�ำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคอล
b ตั้งค่า [External Speaker (Optical)]
ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ
TV
การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)
a เชื่อมต่อล�ำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
b ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)]
ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ
TV
• การเชื่อมต่อ HDMI
ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
• หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC
ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความส�ำคัญในอันดับสูง
C/V: ข้าม/ค้นหา
N: เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว
-- ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK): เลือกฟังก์ชัน Bluetooth
โดยการกด F ซ�้ำๆ
ให้กด N นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth
ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น
SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง
-- รีโมทโทรทัศน์: ให้กด SOUND EFFECT นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้
รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์
FOLDER W/S: ค้นหาโฟลเดอร์
J: แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งอินพุต หรือชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูก
เชื่อมต่อ
-- เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ: ให้กด J นานๆ และกดอีกครั้ง
: ปรับระดับเสียงของล�ำโพงแต่ละตัว
-- เสียงรอบทิศทาง: ให้กด
นานๆ และกดอีกครั้ง
REPEAT: ฟงไฟล์ของคุณซ�้ำๆ หรือแบบสุ่ม
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม
a เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้
(เครื่องรับสัญญาณ,
เครื่องเล่น ฯลฯ)
TV
ORอ
หรื
b ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด F ซ�้ำๆ
SL5Y.DTHALLK_SIM (Sheet)_THAI_MFL71440085.indd 3-4
2019-08-12
11:42:02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising