LG | WK7 | User manual | LG WK7 คู่มือการใช้งาน

LG WK7 คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการตั้งค่าการใช้งานของคุณ
และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
รุ่น
WK7
WK7W
www.lg.com
MFL70521755
1906_Rev01
ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
2
เริ่มต้นการใช้งาน
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
1
ข้อควรระวัง
เริ่มต้นการใช้งาน
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ
(หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมหรือ
ซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ช�ำนาญงานเป็นผู้ท�ำการตรวจซ่อม
สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายใน
สามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือน
ให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ท�ำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมี
ความ แรงมากพอที่จะท�ำให้เกิดความเสี่ยงของการ
ถูกไฟฟ้าดูดได้
เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของค�ำแนะน�ำในการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
(บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวาง
ผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน�้ำ (หยดน�้ำ
หรือน�้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้
บนเครื่องเล่น
ค�ำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือ
บริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไม้ตียุง
ไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจท�ำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต
ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุด
ไฟไว้บนเครื่องเล่น
ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตร่องและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจ
ว่าผลิตภัณฑ์จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความ
ร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา
พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในเฟอร์นิเจอร์ที่
สร้างติดไปกับโครงสร้างของบ้าน เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ ยกเว้น
ว่าจะติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของผู้ผลิตแล้ว
เริ่มต้นการใช้งาน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน
ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
ค�ำเตือน: ส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้าน
ของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบในหน้าข้อก�ำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน
ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต�่ำ
yy อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต�่ำ
yy เราขอแนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากแตะวัตถุที่เป็นโลหะที่น�ำไฟฟ้า
ข้อควรระวัง: ใช้ AC อะแดปเตอร์ที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น
อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่น
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุปกรณ์และท�ำให้การรับประกันของท่าน
เป็นโมฆะ
1
เริ่มต้นการใช้งาน
อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป
การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย
การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย
เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช๊อตหรือไฟไหม้ได้
ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ
และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ
ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น
และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ป้องกันสายไฟจากการกระท�ำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น
ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟ
ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์
3
4
เริ่มต้นการใช้งาน
สัญลักษณ์
1
~
ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
0
ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
เริ่มต้นการใช้งาน
ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
1
ดูที่สแตนด์บาย
!
ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย
สารบัญ
5
สารบัญ
1
1
เริ่มต้นการใช้งาน
4
การแก้ไขปัญหา
2
6
6
7
8
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะตัว
การแนะน�ำ
ด้านหน้า
ด้านหลัง
24
24
25
25
การแก้ไขปัญหา
– ข้อมูลทั่วไป
– เครือข่าย
– แอพพลิเคชัน
2
การเชื่อมต่อ
5
ภาคผนวก
9
9
9
10
10
12
การเชื่อมต่อเครือข่าย
การตั้งค่าล�ำโพง
– การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
– การติดตั้งแอพ “Google Home”
– เรียกใช้แอพเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
– เว็บไซต์อ้างอิงส�ำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google
Assistant
26
26
27
28
เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
การจัดการกับเครื่อง
โอเพนซอร์ส
ข้อมูลจ�ำเพาะ
3
การใช้งาน
13
13
14
15
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
22
22
22
23
23
การท�ำงานขั้นพื้นฐาน
– สถานะฟังก์ชันไฟ LED
– คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
วิธีใช้ Google Assistant
– สถานะไฟ LED ของ Google Assistant
– พูดกับ Google Assistant
– ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวก
– ค�ำสั่งเสียง
LG Wi-Fi Speaker
– การติดตั้งแอพ “LG Wi-Fi Speaker”
– ล๊อคตัวเชื่อมต่อ BLUETOOTH
– เอฟเฟคเสียง
ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
– การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
การใช้งานอื่นๆ
– การปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว
– เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ
– แก้ไขชื่อล�ำโพง
– การตั้งค่าใหม่
2
3
4
5
6
1
เริ่มต้นการใช้งาน
คุณสมบัติเฉพาะตัว
การแนะน�ำ
BLUETOOTH®
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
เริ่มต้นการใช้งาน
ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
แอพพลิเคชั่น “Google Home”
คุณจะสนุกไปกับการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของล�ำโพงนี้โดยการเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณผ่านแอพ “Google Home”
ล�ำโพงและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณนี้ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
เดียวกัน เข้าเยี่ยมชมหรือ “Google Play” หรือ “App Store” เพื่อค้นหา
แอพ “Google Home” ส�ำหรับข้อมูลรายละเอียด ให้ดูที่หน้า 10
การจดจ�ำเสียง
คุณสามารถใช้ค�ำสั่งเสียงที่หลากหลายเพื่อควบคุมล�ำโพงด้วย Google
Assistant
แอพพลิเคชั่น “LG Wi-Fi Speaker”
ส�ำหรับฟังเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์สมาร์ทของท่าน
คุณสามารถควบคุมล�ำโพงนี้ได้ด้วย iPhone หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ
ผ่านแอพ “LG Wi-Fi Speaker” เข้าเยี่ยมชม “Google Play” หรือ “App
Store” เพื่อค้นหาแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ส�ำหรับข้อมูลรายละเอียด ให้
ดูที่หน้า 18
yy ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอพพลิเคชั่นและซอร์ฟแวร์ของอุปกรณ์สมาร์ท
แอพ “LG Wi-Fi Speaker” อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
yy อุปกรณ์สมาร์ทบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับล�ำโพงนี้ของท่านได้
,,หมายเหตุ
แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ
>>ข้อควรระวัง
แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ไม่ถูกต้อง
เริ่มต้นการใช้งาน
7
ด้านหน้า
a
1
เริ่มต้นการใช้งาน
b
c
g
d
e
f
a
เล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นข้ามไป
b ฟังก์ชันไฟ LED
เปลี่ยนสถานะไฟ LED ตามฟังก์ชัน
Bluetooth: สีน�้ำเงิน / Wi-Fi: สีขาว (หน้า 13)
c
(ฟังก์ชัน)
เปลี่ยน Wi-Fi หรือ Bluetooth (หน้า 14)
d - ใ ช้แทนการพูดว่า “Ok Google” โดยกด นานๆ (หน้า 15)
- เล่นเพลงหรือหยุดเพลงชั่วคราวและหยุด Google Assistant
feedback (หน้า 14)
e ,
ปรับระดับเสียง
f ไมโครโฟนในตัว
g ไฟ LED ของ Google Assistant
สถานะไฟ LED จะเปลี่ยนไปตามการท�ำงานของ Google Assistant
(หน้า 15)
,,หมายเหตุ
ข้อควรระวังเมื่อใช้ปุ่มสัมผัส
yy ใช้ปุ่มสัมผัสด้วยมือที่แห้งสะอาด
- ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ให้เช็ดความชื้นบนปุ่มสัมผัสออกก่อน
การใช้งาน
yy เพื่อให้ใช้งานได้ อย่ากดปุ่มสัมผัสแรง
- หากคุณเช็ดแรงเกินไป มันก็สามารถสร้างความเสียหายต่อตัว
เซ็นเซอร์ของปุ่มสัมผัสได้
yy กดปุ่มสัมผัสที่คุณต้องการใช้งานเพื่อสั่งงานฟังก์ชันอย่างถูกต้อง
yy ระวังอย่าให้มีสื่อที่น�ำกระแสไฟ เช่น วัตถุที่เป็นโลหะอยู่บนปุ่ม
สัมผัส เนื่องจากอาจท�ำให้การท�ำงานผิดพลาด
8
เริ่มต้นการใช้งาน
ด้านหลัง
1
เริ่มต้นการใช้งาน
a
b
a ปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไมโครโฟน Google Assistant
(การจดจ�ำเสียง) (หน้า 22)
c
b DC IN (อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอินพุต)
c RESET
เริ่มต้นข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีอยู่ (หน้า 23)
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเครือข่าย
คุณจะสนุกไปกับการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของล�ำโพงได้โดยการเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณผ่านแอพ “Google Home”
เลือกวิธีการเชื่อมต่อโดยให้ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมของเครือข่ายของคุณ
9
การตั้งค่าล�ำโพง
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
เชื่อมต่อล�ำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มา
1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ DC IN อินพุต
2. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับเข้าในเต้าเสียบกระแสสลับ
2
การเชื่อมต่อ
จ�ำเป็นต้องมีแอพ “Google Home” เพื่อเชื่อมต่อกับล�ำโพงแบบไร้สายไป
ยังเครือข่าย
3. ฟังก์ชันไฟ LED หมุนเป็นเวลาหลายสิบวินาที (ประมาณ 30 ~ 50
วินาที) ในระหว่างการบูท
4. เมื่อล�ำโพงบูทเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อฟังก์ชันไฟ LED กระพริบเป็นสี
ขาวพร้อมด้วยเสียง
,,หมายเหตุ
หากล�ำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฟังก์ชันไฟ LED จะเป็นสีขาวกระด้าง
เมื่อการบูทเสร็จสิ้นลง
>>ข้อควรระวัง
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้
แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่ง
จ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและท�ำให้การรับ
ประกันของคุณเป็นโมฆะ
10
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งแอพ “Google Home”
เรียกใช้แอพเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
แอพ “Google Home” ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของล�ำโพงนี้ผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฮมได้: มีหลายวิธีในการติดตั้งแอพ “Google Home” บนอุปกรณ์
สมาร์ทโฮมของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ของอุปกรณ์สมาร์ทแล้ว เมื่อ
ท�ำการเชื่อมต่อแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องซ�้ำอีก
เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการตั้งค่า
yy ควรเชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายกับอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สมาท์ เช่น อุปกรณ์
Android หรือ iOS ต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายผ่านการเชื่อมต่อไวไฟ
2
การเชื่อมต่อ
yy จ�ำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้แอพนี้ ในขณะที่เชื่อมต่อ Wi-Fi แอพนี้
อาจจะขอสร้างบัญชี Google
,,หมายเหตุ
ในกรณีของอุปกรณ์ iOS คุณต้องเปิดการตั้งค่า Bluetooth ในอุปก
รณ์สมาร์ทโฮมของคุณก่อน
1. แตะไอคอน “Google Home” เพื่อเรียกใช้แอพนี้
ผ่านทาง “Google Play” หรือ “App Store”
1. แตะไอคอน “Google Play Store” หรือ “App Store” ในอุปกรณ์สมา
ร์ทโฮมของคุณ
2. พิมพ์ค�ำว่า “Google Home” ในแถบค้นหาแล้วแตะ “ค้นหา” ใน
“Google Play” หรือ “App Store”
3. เลือก “Google Home” ในรายการผลลัพธ์การค้นหาเพื่อดาวน์โหลด
Google Home
,,หมายเหตุ
yy แอพ “Google Home” อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
อุปกรณ์สมาร์ทโฮม
yy ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.google.com/cast/setup/
2. ท�ำตามหน้าจอบนแอพเพื่อตั้งค่าล�ำโพง ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ตาม
ล�ำดับ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดเข้าเยี่ยมชม
ได้ที่เว็บไซต์ https://support.google.com/googlehome/
answer/7029485?hl=en-SG
,,หมายเหตุ
yy ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันเพื่อตั้งค่าล�ำโพงและอุปกรณ์สมา
ร์ทโฮมของคุณ
yy หากเปิดการตั้งค่า Bluetooth ในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณแล้ว
การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi จะท�ำได้ง่ายมาก
yy ในระหว่างการติดตั้งคุณควรสร้างชื่อล�ำโพง มันเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เมื่อจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อ
ล�ำโพงได้ ท�ำตาม “แก้ไขชื่อล�ำโพง” (หน้า 23)
การเชื่อมต่อ
11
3. เมื่อล�ำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อย่างเหมาะสม ฟังก์ชันไฟ LED จะเป็นสี
ขาวกระด้างพร้อมเสียง
yy ขอแนะน�ำให้ใช้ WiFi Group Play ร่วมกับล�ำโพงน้อยกว่า 5 ตัว
yy ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (การตั้งค่า การใช้งาน ความช่วยเหลือ)
ค้นหาค�ำว่า “ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant” หรือ
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://support.google.com/assistant
yy ล�ำโพงมาสามารถใช้งานได้ในฟังก์ชันจากเว็บไซต์ “ความช่วย
เหลือเกี่ยวกับ Google Assistant” (หน้า 12)
yy แอพ “Google Home” จัดหาให้โดย Google อาจมีการแก้ไขโดย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Google
yy ล�ำโพงใช้งานร่วมกับแอพ “Smart ThinQ” ไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่
สามารถใช้งานในการตั้งค่าได้และไม่สามารถควบคุมโดยใช้แอพ
“Smart ThinQ” ได้
การเชื่อมต่อ
,,หมายเหตุ
yy การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อาจไม่ดีนัก ขึ้นอยู่กับสถานะของราว
เตอร์ไร้สาย
2
12
การเชื่อมต่อ
เว็บไซต์อ้างอิงส�ำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Assistant
ตั้งค่า Google Assistant ในล�ำโพงของคุณ
https://support.google.com/assistant/answer/7538816
ฟังเพลง
https://support.google.com/assistant/answer/7539710
https://support.google.com/assistant/answer/7539867
2
เล่นเพลงในทีวีหรือล�ำโพงของคุณ
https://support.google.com/assistant/answer/7539991
การเชื่อมต่อ
ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
https://support.google.com/assistant/answer/7540703
สร้างรายการช็อปปิ้ง
https://support.google.com/assistant/answer/7540969
ซื้อสินค้าจากรายการช็อปปิ้งของคุณ
https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
ตั้งค่าและจัดการ วันของฉัน
https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
ฟังวิทยุ
https://support.google.com/assistant/answer/7540307
ควบคุมระดับเสียงของล�ำโพงของคุณ
https://support.google.com/assistant/answer/7538817
เปลี่ยนภาษาของคุณ
https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker
การใช้งาน
การท�ำงานขั้นพื้นฐาน
สถานะฟังก์ชันไฟ LED
ไฟ LED
สถานะ
รายละเอียด
พร้อมส�ำหรับการเชื่อม
ต่อ Wi-Fi
LED เปลี่ยนเป็นสีขาว
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
ส�ำเร็จ
ไฟ LED กระพริบเป็น
สีน�้ำเงิน
ก�ำลังค้นหาอุปกรณ์
Bluetooth
เปิดไฟ LED พร้อมเสียง
อุปกรณ์ Bluetooth ได้
รับการเชื่อมต่อ
เมื่อการท�ำงานของล�ำโพงเสร็จสมบูรณ์ ฟังก์ชันไฟ LED จะดับลง
หลังจาก 3 วินาที
3
การใช้งาน
ไฟ LED กระพริบเป็น
สีขาว
,,หมายเหตุ
13
14
การใช้งาน
คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
ฟังก์ชัน
3
วิธีการ
สถานะ
การจับคู่ Bluetooth
เมื่อฟังก์ชันไฟ LED กระพริบเป็นสีน�้ำเงิน ให้เลือกชื่อ
ล�ำโพงที่ตั้งค่าไว้ในแอพ “Google Home” จากรายการอุ
ปกรณ์สมาร์ทโฟนของโทรศัพท์
เล่น / หยุดชั่วคราว
แตะ
หรือ
เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
ข้ามไปข้างหน้า
แตะ
X2
เล่นเพลงถัดไป
ข้ามย้อนกลับ
แตะ
X3
Wi-Fi / Bluetooth
แตะ
การควบคุมระดับเสียง
แตะ
การใช้งาน
Google Assistant
กด
ฟังก์ชันไฟ LED เปิดเป็นสีน�้ำเงินพร้อมเสียง
เล่นเพลงก่อนหน้านั้น
เปลี่ยนฟังก์ชันและสีฟังก์ชันของไฟ LED
(Bluetooth: สีน�้ำเงิน / Wi-Fi: สีขาว)
หรือ
(ระดับ 0~15)
นานๆ เป็นเวลา 2 วินาที
เมื่อคุณปรับระดับเสียง ไฟ LED ของ Google Assistant
จะเปลี่ยน
เปิดใช้งาน Google Assistant
(= Ok Google)
แตะ
หยุด Google Assistant feedback
เปิดใช้งาน/ ปิดใช้งานการจดจ�ำ
เสียง
กด
- เมื่อไมโครโฟนปิดอยู่ ไฟ LED ของ Google
Assistant จะเปิดเป็นสีเหลืองอ�ำพันพร้อมเสียง
“The MIC is muted”
ตั้งค่าใหม่
กดปุ่ม RESET เป็นเวลา 5 วินาที (หน้า 23)
(ปิดไมโครโฟน) ที่ด้านหลังล�ำโพง
- เมื่อไมโครโฟนเปิดอยู่ ไฟ LED ของ Google
Assistant จะปิดพร้อมเสียง “The MIC is back on”
,,หมายเหตุ
เมื่อล�ำโพงเข้าสู่โหมดตั้งค่าใหม่ ฟังก์ชันไฟ LED จะเริ่ม
หมุนอย่างรวดเร็วพร้อมเสียง
yy เล่น, หยดุชั่วคราว, ข้าม, ระดับเสียงอาจจะไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณหรือโทรทัศน์บางเครื่องท�ำงานแตกต่างกันออกไป
yy ล�ำโพงอาจจะซิงค์ระดับเสียงกับโทรทัศน์บางเครื่อง
yy เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับ Bluetooth
การใช้งาน
วิธีใช้ Google Assistant
15
พูดกับ Google Assistant
สถานะไฟ LED ของ Google Assistant
คุณสามารถใช้ค�ำสั่งเสียงที่หลากหลายเพื่อควบคุมล�ำโพงนี้ด้วย Google
Assistant พยายามพูดค�ำสั่งเสียงกับตัวล�ำโพง เมื่อล�ำโพงจะเปิดใช้งาน
Google Assistant และด�ำเนินการค�ำสั่งเสียงของคุณ
Ok, Google.
Set the alarm at 4 PM.
There, your alarm
is set for 4 PM.
3
สถานะ
รายละเอียด
ไฟ LED ทั้งหมดสี่
จุดเปิด
พร้อมที่จะรับฟังค�ำสั่ง
เสียงของคุณ
ไฟ LED ทั้งหมดสี่จุด
กระพริบ
ตอบรับค�ำสั่งเสียง
ของคุณ
1. เปิดล�ำโพงแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ท�ำตาม “การตั้งค่าล�ำโพง”
(หน้า 9- 12)
2. พูด “Ok Google”
หรือกด นานๆเป็นเวลา 2 วินาทีที่ด้านบนของตัวล�ำโพง
จากนั้นล�ำโพงจะเริ่มท�ำงานแล้วพร้อมที่จะรอรับค�ำสั่งเสียงของคุณ
ไมโครโฟนปิดและ
ไฟ LED สีเหลือง
อ�ำพันเปิด
,,หมายเหตุ
Ok,
Google
หรือ
ปิดรับค�ำสั่งเสียง
สถานะไฟ LED ของ Google Assistant อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. แค่พูดสิ่งที่คุณอยากท�ำ จากนั้นล�ำโพงจะจ�ำแนกค�ำสั่งแล้วท�ำตามค�ำสั่ง
เสียงของคุณ
4. รอแค่ไม่กี่วินาที Google Assistant จะตอบสนองค�ำสั่งของคุณ ,,หมายเหตุ
ทุกครั้งที่คุณใช้การจดจ�ำเสียง ให้พูดว่า “Ok, Google” หรือให้แตะ
และกด นานๆ
การใช้งาน
ไฟ LED
16
การใช้งาน
ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวก
การมี Google Assistant ในตัวช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ท
โฮมที่ท�ำงานร่วมกันได้ อาทิ ทีวี แสง สวิทต์ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และ
อื่นๆ อีกมากโดยใช้ค�ำสั่งเสียงของคุณ
ขณะนี้การรับรู้เสียงให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนการรับรู้เสียง
ภาษาไทยจะได้รับการอัพเดทอีกครั้งในอนาคต
ค�ำสั่งเสียง
1. เวลา
“What time is it?”, “What time is it now?”, “What time is it in
Spain?”
2. อากาศ
“What's the weather?”, “What's the weather this weekend?”,
“What's the weather in Paris?”, “Will it rain tomorrow?”
3. แผนการ
“Tell me about my day.”, “What’s my next meeting?”,
“Set a reminder to check schedule at 6pm.”
4. ปลุก
“Set an alarm” , “Set an alarm for 9am”, “Wake me up at
9am”, “What alarms are set?”
3
การใช้งาน
5. เพลง
“Play the music.”, “Next song.”, “Previous song.”, “Pause the
music”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
yy การตั้งค่า การใช้งานและอื่น ๆ: http://support.google.com/
assistant/answer/7540703
yy เครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG รุ่นที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้:
เข้าเยี่ยมชมได้ที่ http://www.lg.com จากนั้นค้นหาข้อมูล
6. ระดับเสียง
“Volume level 9.”, “Maximum volume.”, “Mute.”, “Turn it up”,
“Turn it down”
7. อุปกรณ์สมาร์ทโฮม
“Set the heat to 22”
“Turn on lights in the kitchen”
“Watch on TV”
,,หมายเหตุ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค�ำสั่งเสียง โปรดอ้างอิงหน้า
จอของแอพ “Google Home” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://support.
google.com/assistant
การใช้งาน
17
,,หมายเหตุ
yy หลังจากการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ หาก
ฟังก์ชันไฟ LED (สีขาว) กระพริบ แสดงว่าล�ำโพงไม่ได้เชื่อมต่อ
กับ Wi-Fi ท�ำตาม “ติดตั้งแอพ “Google Home”” และลองใหม่
อีกครั้ง (หน้า 10-12)
yy หากไฟ LED ของ Google Assistant เป็นสีเหลืองอ�ำพันค้าง
แสดงว่าไมโครโฟนปิดอยู่ ในกรณีนี้ Google Assistant ไม่
สามารถรับความคิดเห็นของคุณได้ กดปุ่ม ที่ด้านหลังของ
ล�ำโพง
yy หาก Google Assistant ไม่เข้าใจค�ำสั่งของคุณ ระบบจะพูดว่า
“Sorry, I can't help with that yet” หรือ “My apologies. I don't
understand.”
yy หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังเพราะว่าล�ำโพงอาจจะไม่รับค�ำสั่ง
ของคุณ หรือ “Ok, Google” แทนที่จะเป็น “Ok Google” ให้กด
นานๆ เป็นเวลา 2 วินาที
yy การพูดโดยใช้ส�ำเนียงที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการ
จ�ำแนกค�ำสั่งเสียง
yy Google Assistant อาจจ�ำแนกหรือท�ำงานตามค�ำสั่งเสียงช้า
ขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสถานะเซิร์ฟเวอร์
ของ Google
yy หากคุณมีปัญหาใดๆ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Google Assistant
แนะน�ำให้พูดว่า “Ok Google, Feedback” จะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับการปรับปรุงการบริการของ Google
3
การใช้งาน
yy หากเกินช่วงเวลาจ�ำกัดการรับค�ำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ท
ระบบจะยกเลิกฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติ
18
การใช้งาน
LG Wi-Fi Speaker
การติดตั้งแอพ “LG Wi-Fi Speaker”
แอพ “LG Wi-Fi Speaker” จัดท�ำโดย LG Electronics แอพนี้ช่วยให้คุณใช้
ฟังก์ชันต่างๆ ของล�ำโพงนี้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณได้:
ผ่านทางแอปเปิ้ล “Google Play” หรือ “App Store”
เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งาน
2. พิมพ์ “LG Wi-Fi Speaker” ในแถบค้นหาและให้แตะ “ค้นหา”
คุณควรเชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยใช้แอพ “Google Home” ก่อนใช้แอพนี้
(หน้า 10-12)
3. เลือก “LG Wi-Fi Speaker” ในรายการค้นหาเพื่อท�ำการดาวน์โหลด
,,หมายเหตุ
แอพ “LG Wi-Fi Speaker” จะมีให้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นดังต่อไปนี้:
Android OS: เวอร์ชัน 5.0 (หรือใหม่กว่า) iOS: เวอร์ชัน 10 (หรือ
ใหม่กว่า)
1. แตะไอคอน “Google Play Store” หรือ “App Store” ในอุปกรณ์สมา
ร์ทโฮมของคุณ
,,หมายเหตุ
yy ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แอพ “LG Wi-Fi Speaker” อาจจะไม่ท�ำงาน
yy คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
นี้โดยใชแอพ “LG Audio” แอพ Android OS: เวอร์ชัน 5.0 (หรือ
ใหม่กว่า)
3
การใช้งาน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงบนอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์
เครือข่ายบ้านของคุณ
คุณสามารถฟังเพลงบนอุปกรณ์สมาร์ทและเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายบ้านของ
คุณได้
ใช้ Chromecast ในตัว
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาของเสียงเพลงได้ผ่านล�ำโพงนี้
การตั้งค่าและการควบคุมล�ำโพง
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าล�ำโพงและควบคุมล�ำโพงได้
,,หมายเหตุ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “LG Wi-Fi Speaker” ใปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำของแอพพลิเคชั่น หรือดูที่คู่มือการใช้งานของ “LG Wi-Fi
Speaker”
การใช้งาน
19
ล๊อคตัวเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เอฟเฟคเสียง
คุณสามารถจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยังฟังก์ชัน Bluetooth ได้
เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ระบบนี้จะมีจ�ำนวนของฟิลด์เสียงรอบทิศทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถ
เลือกเอฟเฟคเสียงได้ตามที่ต้องการโดยใช้แอพ “LG Wi-Fi Speaker”
1. ติดตั้งแอพ “LG Wi-Fi Speaker”
ท�ำตาม “LG Wi-Fi Speaker” (หน้า 18)
สถานะ
2. ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ตามล�ำดับ
[ ] [ [ล�ำโพงของฉัน] [ [ ] [ [ข้อจ�ำกัดการเชื่อมต่อ
Bluetooth]
3. แตะ
ฟังก์ชัน
ที่ [ข้อจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth]
,,หมายเหตุ
yy เมื่อคุณปิดฟังก์ชันนี้ ให้แตะ
Bluetooth] อีกครั้ง
ที่ [ข้อจ�ำกัดการเชื่อมต่อ
- [ ] [ [ล�ำโพงของฉัน] [ [
เชื่อมต่อ Bluetooth]
เสียงทุ้มที่เพิ่มขึ้น +
เสียงร้องที่ชัดเจน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
ฟังก์ชัน Clear Vocal และ
Enhanced Bass ในขณะ
เดียวกัน
เสียงทุ้มที่เพิ่มขึ้น
- Enhanced Bass มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำหรับเพลงที่มีเสียงเบส
คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
เสียง High Fidelity ที่มีเสียง
ชัดเจนกว่าเดิมในทุกเพลง
เสียงร้องที่ชัดเจน
- Clear Vocal มี
ประสิทธิภาพมากกว่ากับ
เพลงที่มีเสียงร้อง
คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
เสียงบริสทุ ธิแ์ ละเป็นธรรมชาติ
มาตรฐาน
,,หมายเหตุ
yy เมื่อคุณเปิดล�ำโพง จะมีการใช้งานตัวเลือกที่ใช้ล่าสุด
yy เมื่อคุณเลือกเอฟเฟคเสียง “Standard” “Enhanced Bass”,
“Clear Vocal” หรือ “Clear Vocal + Enhanced Bass” คุณ
สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยี
MERIDIAN
yy เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดเอฟเฟคเสียง
3
การใช้งาน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
สนามเสียงกว้างและเสียงเบส
แน่น โดยเน้นเสียงเบสและ
ความอบอุ่นของเพลง
] [ [ข้อจ�ำกัดการ
yy หากอุปกรณ์ Bluetooth ได้จับคู่กับล�ำโพงก่อนหน้านี้ คุณ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth และล�ำโพงได้
รายละเอียด
20
การใช้งาน
ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
เกี่ยวกับ BLUETOOTH
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายส�ำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้
เสียงอาจถูกขัดจังหวะได้หากการเชื่อมต่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่น
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือคุณเชื่อมต่อ Bluetooth ในห้องอื่น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยี
ไร้สาย Bluetooth
โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สามารถท�ำงานผ่าน
Cascade ถ้าการเชื่อมต่อท�ำโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
จับคู่เครื่องของท่านและอุปกรณ์ BLUETOOTH
ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณสมบัติ
ของ Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้ถูกเปิดอยู่ ดูที่คู่มือการใช้
งานของอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จ�ำเป็นต้องซ�้ำอีก
1. เปิดล�ำโพงแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ท�ำตาม “การตั้งค่าล�ำโพง”
(หน้า 9-12)
yy อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้: สมาร์โฟน โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
3
yy เวอร์ชั่น: 4.2
yy เข้ารหัส: SBC
การใช้งาน
โปรไฟล์ของ BLUETOOTH
ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth อุปกรณ์ต้องสามารถแปลความ
หมายโปรไฟล์บางอย่างได้
ล�ำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ดังต่อไปนี้
2. เมื่อคุณเปลี่ยนฟังก์ชัน Bluetooth โดยการกดปุ่ม F สีของฟังก์ชันไฟ
LED จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน�้ำเงิน
- ฟังก์ชันไฟ LED (สีน�้ำเงิน) จะกระพริบ
A2DP (คือโปรไฟล์ชนิดหนึ่งของเทคโนโลยีบลูทูธที่พัฒนาและออกแบบมา
เพื่อส่งผ่านข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ)
3. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และท�ำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะก�ำลังค้นหา
เครื่องนี้กับอุปกรณ์ Bluetooth รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในหน้า
จออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth เครื่อง
ของคุณจะปรากฏ “ชื่อล�ำโพง (ตั้งค่าแอพ)”
การใช้งาน
4. เลือก “ชื่อล�ำโพง (ตั้งค่าแอพ)”
ชืSpeaker
่อลำ�โพง
name
21
,,หมายเหตุ
yy เมื่อใช้เทคโนโลยีของ Bluetooth คุณควรปิดและเป็นไปได้เมื่อ
คุณพยายามเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth คุณ
ควรรักษาระยะใกล้เอาไว้
แต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะประสบปัญหาในกรณีด้านล่าง:
- มีสิ่งกีดขวางระหว่างล�ำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth
,,หมายเหตุ
yy การตั้งค่าแอพหมายความว่าคุณตั้งค่าชื่อในแอพ “Google
Home” ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งชื่อล�ำโพงสมาร์ทในแอพ “Google
Home” คุณจะเห็น “Smart speaker” ที่ในอุปกรณ์ Bluetooth
ของคุณ
yy คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อล�ำโพงได้ในแอพ “Google
Home” (หน้า 23)
5. เมื่ออุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ฟังก์ชันไฟ LED จะเป็น
สีน�้ำเงินพร้อมเสียง
yy หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ท�ำงานได้ไม่ดี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1
ของ “การจับคู่เครื่องและอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ” และ
ลองใหม่อีกครั้ง
yy เสียงอาจจะหยุดชะงักเมื่อการเชื่อมต่อนั้นมีสัญญาณรบกวนจาก
คลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่น
yy การจับคู่จ�ำกัดที่อุปกรณ์ หนึ่งตัวต่อล�ำโพงหนึ่งตัว และไม่รองรับ
การจับคู่หลายรายการ
yy ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์
yy หากคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน Bluetooth โดยใช้ สมา
ร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
yy ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก
คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต�่ำลง
yy การเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดเครื่อง
หรืออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
yy เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
เข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง
6. ฟังเพลง
ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
yy เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไป
ยังเครื่องนี้ หรือการท�ำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะ
ประสานซึ่งกันและกันได้
yy เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวเครื่อง ไฟ LED (สีน�้ำเงิน) จะกระพริบ
3
การใช้งาน
yy อุปกรณ์บางอย่างอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth ป้อนรหัส PIN (0000) ตาม
จ�ำเป็น
- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี Bluetooth
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย
22
การใช้งาน
,,หมายเหตุ
yy การเชื่อมต่อ Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อคุณเปลี่ยนฟังก์ชัน
Bluetooth เป็นอย่างอื่น เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
อีกครั้ง ล�ำโพงจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ Bluetooth บางตัวอาจจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
yy เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
กับ Bluetooth
ใช้ค�ำสั่งเสียงเพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth
หากล�ำโพงได้จับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth มาก่อน คุณสามารถใช้ “Google
Assistant” เพื่อจับคู่ Bluetooth ได้ พูดค�ำว่า “Connect”, “Connect to
Bluetooth” หรือ “Hey Bluetooth”
3
การใช้งานอื่นๆ
การปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว
คุณสามารถปิดไมโครโฟนเพื่อปิดใช้งานการตรวจจับการจดจ�ำเสียงชั่วคราว
ได้ โดยการกดปุ่ม (ปิดไมโครโฟน) ไฟ LED ทั้งหมดของ Google
Assistant เปิดเป็นสีเหลืองอ�ำพันและจะได้ยินเสียง “The mic is muted”
หากต้องการยกเลิก ให้กด (ปิดไมโครโฟน) อีกครั้ง ไฟ LED ของ
Google Assistant จะปิด และคุณจะได้ยินข้อความ “The mic is back on”
เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ
การใช้งาน
หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ พูดค�ำว่า “Cancel”, “Unpair devices” หรือ
“Clear all devices”.
ชุดอุปกรณ์จะจดจ�ำสัญญาณอินพุต Wi-Fi เช่น Bluetooth แล้วจะเปลี่ยน
เป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
ควบคุมอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
เมื่อได้รับสัญญาณโทรทัศน์ Wi-Fi เข้ามา
คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้จากตัวเครื่อง การ
เล่น หยุดชั่วคราว ข้าม ระดับเสียง
เมื่อคุณใช้ค�ำสั่ง Google Cast และค�ำสั่งเสียงเครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชัน
เป็น Wi-Fi
,,หมายเหตุ
yy เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
yy อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ
โทรทัศน์บางเครื่องอาจจะท�ำงานที่แตกต่างกันไป
yy คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth โดยการ
จดจ�ำเสียง ท�ำตาม “วิธีการใช้ Google Assistant”
(หน้า 15-17)
เมื่อคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
เมื่อคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ไปยังเครื่องนี้ของคุณแล้ว
ฟังก์ชัน Bluetooth จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
,,หมายเหตุ
หากมีการตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้ การเชื่อมต่อ
Bluetooth จะมีเฉพาะในฟังก์ชัน Bluetooth เท่านั้น (หน้า 19)
การใช้งาน
แก้ไขชื่อล�ำโพง
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขชื่อล�ำโพงได้ในแอพ “Google Home” โดย
ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
[
23
3. ล�ำโพงรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์เมื่อฟังก์ชันไฟ LED กระพริบอย่างช้าๆ พร้อม
เสียง
] [ [ชื่อ] [ [กรอกชื่อใหม่] [ [บันทึก]
การตั้งค่าใหม่
ในการเริ่มต้นข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีอยู่ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
1. กดปุ่ม RESET ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ฟังก์ชันไฟ LED จะเต็มเมื่อกด
RESET
2. เมื่อล�ำโพงเข้าสู่โหมดรีเซ็ต ฟังก์ชันไฟ LED จะเริ่มหมุนอย่างรวดเร็ว
พร้อมเสียง รอจนกระทั่งการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์
,,หมายเหตุ
ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการรีเซ็ตล�ำโพง
,,หมายเหตุ
yy หากคุณไม่กดปุ่ม RESET ค้างไว้มากกว่า 5 วินาที ล�ำโพงจะ
ไม่ถูกรีเซ็ต
yy เมื่อคุณรีเซ็ตล�ำโพงนี้และจะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือ
Bluetooth
3
การใช้งาน
yy เสียงบี๊บครั้งแรกหมายความว่าล�ำโพงเข้าสู่โหมดรีเซ็ต กรุณา
อย่าถอดสายไฟ
24
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลทั่วไป
ปัญหา
สาเหตุและการแก้ไข
yy ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟ เสียบสายไฟ
ไม่มีกระแสไฟ
yy ให้ตรวจสอบดูว่าไฟฟ้าดับหรือไม่
ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
yy ระดับเสียงของเครื่องหรือของอุปกรณ์สมาร์ทของคุณตั้งค่าไว้ต�่ำสุด ตรวจเช็คและปรับระดับเสียงของตัวล�ำโพง
หรือตรวจระดับเสียงของอุปกรณ์
ไม่มีเสียงหรือเสียงเพี้ยน
yy เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ภายนอกที่มีระดับเสียงสูง คุณภาพของเสียงอาจจะเสื่อมลงได้ ลดระดับเสียงของอุปกรณ์
yy หากคุณใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้ว คุณภาพของเสียงอาจจะลดลงหรือเครื่อง
อาจจะท�ำงานไม่ถูกต้อง
4
การเชื่อมต่อ Wi-Fi ท�ำงานได้
ไม่ดีนัก
yy ให้ตรวจสอบเราเตอร์ของคุณ ให้ลองปิดและเปิดอีกครั้ง
yy ตรวจสอบว่าเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณแล้วหรือยัง
yy ตรวจสอบว่าล�ำโพงและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เดียวกันหรือไม่
การแก้ไขปัญหา
yy ปิดสวิตช์ Bluetooth และเปิดสวิตช์อุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง แล้วลองท�ำจับคู่ใหม่อีกครั้ง
การจับคู่ Bluetooth ท�ำงานได้
ไม่เต็มที่
yy ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณยังเปิดอยู่
yy หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth และอุปกรณ์ดังกล่าว ให้น�ำสิ่งกีดขวางออก
yy ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอุปกรณ์ของคุณอาจจะไม่จับคู่กับตัวเครื่อง
yy อาจไม่สามารถจ�ำแนกล�ำโพงได้เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ระบบรับค�ำสั่งเสียงท�ำงานได้ไม่ดี
yy แทนที่จะเป็น “Ok Google” ให้กดนานๆ เป็นเวลา
2 วินาที
yy เช็คและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ “ปิด” ไมโครโฟนไว้ กดปุ่ม
yy ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นไม่สูงหรือต�่ำมาก
เครื่องท�ำงานไม่ปกติ
yy เมื่อฟังก์ชันไฟ LED กระพริบเป็นสีแดง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและเสียบกลับเขาไปใหม่อีกครั้ง
yy เมื่อฟังก์ชันไฟ LED เป็นสีแดงกระด้าง ให้กดปุ่ม RESET เป็นเวลา 5 วินาที (หน้า 23)
เครือ่ งไม่ทำ� การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
yy ให้ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth (หน้า 19)
Bluetooth
วิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้
yy กดปุ่ม RESET เป็นเวลา 5 วินาที (หน้า 23)
การแก้ไขปัญหา
25
เครือข่าย
อาการ
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถเชื่อมต่อล�ำโพงเข้ากับ
เครือข่ายในบ้านของท่านได้
การสื่อสารแบบไร้สายอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ให้ย้ายล�ำโพงให้ออก
ห่างจากเครื่องใช้เหล่านั้น
เซิร์ฟเวอร์มีเดียปรากฏขึ้นในรายการ
อุปกรณ์
yy ไฟร์วอลล์หรือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์มีเดียของท่านก�ำลังท�ำงานอยู่ ปิดการท�ำงานของไฟร์วอลล์
หรือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสที่ก�ำลังท�ำงานบนเซิร์ฟเวอร์มีเดียของท่าน
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อล�ำโพงเข้ากับเครือข่ายเดียวกันที่เซิร์ฟเวอร์มีเดียของคุณเชื่อมต่ออยู่
แอพพลิเคชันท�ำงานได้ไม่ถูกต้อง
เสียบปลั๊กล�ำโพงแล้วหรือไม่
yy เสียบปลั๊กล�ำโพง
เชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเราเตอร์แบบไร้สายและแอพพลิเคชันของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่
yy เชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของแอพพลิเคชันและที่เราเตอร์แบบไร้สายของท่าน
คุณได้สตาร์ทเราเตอร์ใหม่อีกครั้งหรือไม่
yy คุณต้องปิดล�ำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
หากคุณได้ติดตั้งเราเตอร์ใหม่
yy คุณต้องใช้การตั้งค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน และตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายส�ำหรับล�ำโพง
4
อาการ
แอพพลิเคชันท�ำงานได้ไม่ถูกต้อง
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
ความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่เรียกใช้แอพนี้ใช่หรือไม่
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมท�ำงานร่วมกับแอพได้
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่นเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ที่ด้านหน้าของล�ำโพงเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาว
การแก้ไขปัญหา
แอพพลิเคชัน
26
ภาคผนวก
เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
การจัดการกับเครื่อง
การจัดส่งอุปกรณ์
เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดัง
กล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ตามล�ำดับ
โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิม
เอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งตัวเครื่อง ให้บรรจุกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมา
จากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด
รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ
yy ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับตัวเครื่อง
yy การเช็ดแรงๆ อาจท�ำให้พื้นผิวเสียหายได้
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับล�ำโพงเป็นเวลา
นาน
การท�ำความสะอาดเครื่อง
ในการท�ำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด
ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน�้ำยาท�ำความสะอาดอ่อนๆ ห้าม
ใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจาก
อาจจะท�ำให้พื้นผิวล�ำโพงเสียหาย
5
ภาคผนวก
ภาคผนวก
โอเพนซอร์ส
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
คุณสามารถค้นหา “ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส” ได้ที่แอพ
“LG Wi-Fi Speaker” หรือแอพ “Google Home” ได้
LGE โอเพนซอร์ส
1. เปิดแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ในอุปกรณ์สมาท์โฟนของคุณ
2. ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ตามล�ำดับ
[ ] [ [ การตั้งค่า]
3. แตะ [ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส] ที่ [
กับ LGE ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
27
การตั้งค่า] แสดงประกาศเกี่ยว
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM
โดยคิดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่
opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้
Chromecast และ Google Assistant โอเพนซอร์ส
1. เปิดแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ในอุปกรณ์สมาท์โฟนของคุณ
2. ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ตามล�ำดับ
[ ] [ [ การตั้งค่า] [ [Chromecast] [ [เอกสารทา
งกฏหมายที่เปิด Chromecast ในตัว]
3. แตะ [ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส] ที่ [เอกสารทางกฏหมายที่เปิด
Chromecast ในตัว] แสดง Chromecast และประกาศเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ Google Assistant
OS โอเพนซอร์ส
1. เปิดแอพ “Google Home” ในอุปกรณ์สมาท์โฟนของคุณ
5
ภาคผนวก
2. ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ตามล�ำดับ
[เลือกอุปกรณ์บนหน้าจอหลัก] [ [ ] [ [ ] [ [ใบอนุญาต
โอเพนซอร์ส] แสดงประกาศเกี่ยวกับ OS ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
28
ภาคผนวก
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ล�ำโพง
การใช้พลังงาน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
อุณหภูมิในการท�ำงาน
โปรดดูที่ฉลากหลัก
WK7
yy รุ่น: ADS-45SN-19-2 19040G
yy ผู้ผลิต: บริษัท SHENZHEN HONOR ELECTRONIC จ�ำกัด
yy อินพุต: 100-240 V~ 50-60 Hz
yy เอาท์พุต: 19 โวลต์ 0 2.1 แอมแปร์
WK7W
yy รุ่น: LCAP21C
yy ผู้ผลิต: บริษัท Lien Chang Electronic Enterprise จ�ำกัด
yy อินพุต: 100-240 V~ 50/60 Hz
yy เอาท์พุต: 19 โวลต์ 0 2.1 แอมแปร์
ประมาณ 135 มม. x 210.7 มม. x 135 มม.
5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นขณะท�ำงาน
5 % ถึง 60 %
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
yy การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5
ภาคผนวก
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising