LG | WK7 | User guide | LG WK7 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

LG WK7 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
ไทย
คู่มือการใช้งานฉบับง่าย
รุ่น
WK7/WK7W
MFL70405155
1907_Rev01
www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้าม
เปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้
สามารถตรวจซ่อมหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ช�ำนาญ
งานเป็นผู้ท�ำการตรวจซ่อม
สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม
เป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง
บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่
เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน
แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่อาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้
เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความ
ส�ำคัญของค�ำแนะน�ำในการใช้งานและการ
บ�ำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อม
กับผลิตภัณฑ์
2
ค�ำเตือน:
• เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวาง
ผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกฝนหรือสัมผัส
กับความชื้น
• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือ
หรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
• ชุดอุปกรณ์นี้มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (ตัวอย่าง
เช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ)
ข้อควรระวัง:
• ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ท�ำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิต
ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ
และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควร
ปิดกั้นช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา,
พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบใน
แบบยึดติด เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม หรือได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิตว่าสามารถท�ำได้
• ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน�้ำ (หยดน�้ำ
หรือน�้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว
เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
• ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุด
ไฟไว้บนเครื่องเล่น
• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดตัว
เครื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
• อย่าวางเครื่องใกล้เครื่องท�ำความร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง
ความชื้น หรือท�ำให้กลไกสั่นสะเทือน
• เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน
ต้องพร้อมที่จะ เข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้
• ในการท�ำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้งท�ำความ
สะอาด หากพื้นผิวมีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบด้วย
ผงซักฟอกอ่อนๆ อย่าใช้สารที่เข้มข้น อย่างเช่น แอลกอฮอล์
เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อพื้น
ผิวของตัวเครื่องได้
• อย่าใช้สารระเหย เช่น สเปรย์ยาฆ่าแมลงใกล้กับตัวเครื่อง
การเช็ดถูแรงๆ ก็อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวได้
อย่าปล่อยให้ยางหรือพาสติกของผลิตภัณฑ์ติดกับตัวเครื่อง
เป็นระยะเวลานาน
• อย่าวางเครื่องเหนือถุงลมนิรภัยของรถ เมื่อถุงลมนิรภัย
ปรับใช้ ก็อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ ก่อนการใช้งานใน
รถ ให้แก้ไขก่อน
• อย่าใช้ฟังก์ชัน handsfree ในระหว่างที่ก�ำลังขับรถอยู่
• อย่าวางเครื่องบนพื้นที่ที่ไม่สม�่ำเสมอ อย่างเช่น ชั้นวางสูง
อาจจะท�ำให้ตกลงมาเพราะการสั่นสะเทือนของเสียง
• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไม้ตี
ยุงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจท�ำงานผิดปกติได้อันเนื่องมา
จากไฟฟ้าช็อต
3
ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต�่ำ
• อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต�่ำ
• เราขอแนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากแตะวัตถุที่เป็น
โลหะที่น�ำไฟฟ้า
ค�ำเตือน: ส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือ
พื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์
ข้อควรระวัง: ใช้ AC อะแดปเตอร์ที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น
อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่ง
จ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุปกรณ์และท�ำให้การรับ
ประกันของท่านเป็นโมฆะ
4
สัญลักษณ์
~
ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
0
ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
1
!
ดูที่สแตนด์บาย
ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL,
MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรด
ไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง
CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว
(เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถ
ขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
• Google, Google Home, Google Play, Chromecast ภายใน
ตัว รวมทั้งเครื่องหมายและโลโก้อื่นๆ คือเครื่องหมายการค้า
ของ Google LLC
• Google Assistant ต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต/ข้อมูล
อัตราการน�ำส่งข้อมูลอาจน�ำไปใช้
• Google Assistant อาจไม่มีให้บริการในบางภาษาและ
บางประเทศ
• อาจต้องมีการสมัครสมาชิก รวมทั้งอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไข
เพิ่มเติม และ/หรือการคิดค่าบริการเพิ่มเติมด้วย
• การควบคุมอุปกรณ์และคุณสมบัติบางชนิดภายในบ้านของคุณ
ต้องเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้
5
ติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์
ไฟฟ้า AC
หลังจากที่เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC แล้ว ล�ำโพงจะ
เริ่มบูท จากนั้นฟังก์ชัน LED จะหมุนเป็นเวลาสิบวินาที
(ประมาณ 30 ~ 50 วินาที) ในขณะที่บูท
6
ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งแอพ 'Google Home' ขั้นตอนที่ 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
กับแอพ
ดาวน์โหลดแอพ Google Home จาก Google Play หรือ
App Store
a เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณไปยังเครือข่าย
Wi-Fi ที่คุณจะใช้ส�ำหรับล�ำโพงของคุณ
หมายเหตุ
Google Home
หมายเหตุ
ในกรณีของอุปกรณ์ iOS คุณต้องเปิดการตั้งค่า
Bluetooth ในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณก่อน
b เปิดแอพ ‘Google Home’
ล�ำโพงใช้งานไม่ได้กับแอพ ‘Smart ThinQ’ ดังนั้นจึงไม่
สามารถใช้ส�ำหรับการตั้งค่าหรือการควบคุมโดยใช้แอพ
‘Smart ThinQ’ ได้
7
c ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของแอพ
หมายเหตุ
เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว แอพนี้อาจจะขอสร้าง
บัญชี Google คุณจะต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้แอพนี้
d เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วไฟฟังก์ชัน LED จะ
กระพริบเป็นสีขาว
8
หมายเหตุ
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับ Google Assistant ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์
Google Assistant ได้ที่ https://support.google.
com/assistant เว็บไซต์สาธารณะนี้มีไว้ส�ำหรับ
อุปกรณ์ที่ท�ำงานกับ Google Assistant
• ฟังก์ชันในการท�ำงานบางอย่างในเว็บไซต์ความ
ช่วยเหลือของ Google Assistant มีอยู่ล�ำโพง
ThinQ ของ LG
• แอพ ‘Google Home’ จัดท�ำโดย Google อาจจะมี
การแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Google
วิธีการใช้ 'Google Assistant'
ดูให้แน่ใจว่าล�ำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว (หน้า 6-8)
กรณีที่ 2. กด
2 วินาที
นานๆ เป็นเวลา
กรณีที่ 1. พูดค�ำว่า “OK Google”
OK Google
หมายเหตุ
หากคุณมีปัญหาหรือค�ำถามเกี่ยวกับ Google Assistant,
ขอแนะน�ำให้พูดว่า “OK Google, Feedback”
จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการปรับปรุงการให้
บริการ Google
9
หมายเหตุ
ขณะนี้การรับรู้เสียงให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ส่วนการรับรู้เสียงภาษาไทยจะได้รับการอัพเดทอีกครั้ง
ในอนาคต
ค�ำสั่งเสียง
• วางแผนวันนี้ของคุณ
“Tell me about my day.”
“What’s my next meeting?”
“Set a reminder to check schedule at 6pm.”
• สภาพอากาศ
“What’s the weather?”
“What’s the weather on tomorrow?”
“What’s the weather in New York?”
• เพลง
“Play the music.” “Next song.”
“Previous song.” “Pause the music”
• หาข้อมูลเพิ่มเติม
“How many calories in a hot dog?”
“How do I get to Marina Bay Sands?”
“How do you say hello in Korean?”
“Talk to Best Jokes.”
10
“What movies are showing this weekend?”
“Why is the sky blue?”
“What is the smallest country in Europe?”
“How much sugar is there in a Coke?”
• อัพเดทข่าวสาร
“What are the latest headlines?”
“Talk to News.”
“Play ESPN ScoreCenter.”
• สมาร์ทโฮม
“Dim the lights in the kitchen.”
“Is the light on in the living room?”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำสั่งเสียง โปรดดูที่หน้าจอ
แอพ ‘Google Home’ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
https://support.google.com/assistant
เพิ่มเติม
ฟังก์ชันเพิ่มความสะดวก
การมี Google Assistant ในตัวช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์
สมาร์ทโฮมที่ท�ำงานร่วมกันได้ อาทิ ทีวี แสง สวิตช์
ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ อีกมากโดยใช้ค�ำสั่ง
เสียงของคุณ
หมายเหตุ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่
เว็บไซต์ด้านล่างนี้
•• การตั้งค่า การใช้งาน และอื่นๆ อีกมาก:
https://support.google.com/assistant
•• เครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG รุ่นที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้: เข้าไปที่ http://www.lg.com จาก
นั้นค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลด 'LG Wi-Fi Speaker'
แอพ ‘LG Wi-Fi Speaker’ จัดท�ำโดย LG electronics แอพนี้
มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (เอฟเฟคเสียง เป็นต้น) บนล�ำโพง
หากต้องการความความเพลิดเพลิน ให้ดาวน์โหลดแอพ
‘LG Wi-Fi Speaker’ ในแอพ App Store หรือ Google Play
เอฟเฟคเสียง
ระบบนี้จะมีจ�ำนวนของฟิลด์เสียงรอบทิศทางที่ตั้งไว้ล่วง
หน้า คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้แอพ
‘LG Wi-Fi Speaker’
11
การเชื่อมต่อ Bluetooth
ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แอพ ‘Google
Home’ (หน้า 6-8)
หมายเหตุ
การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจจะท�ำงานไม่ถูกต้อง
ก่อนการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
12
ขั้นตอนที่ 2. เปลี่ยนฟังก์ชัน
แตะที่ปุ่ มเพื่อแปลี่ยนฟังก์ชัน ฟังกืชัน LED จะกระพริบ
เป็นสีน�้ำเงิน
ขั้นตอนที่ 3. ค้นหาแล้วเลือกชื่อล�ำโพง
ของคุณ
ฟังก์ชันไฟ LED
เลือกชื่อล�ำโพงที่ตั้งค่าในแอพ ‘Google Home’ จากรายการ
ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth เรียบร้อย
แล้ว ฟังก์ชันไฟ LED จะเป็นสีน�้ำเงินค้างไว้
สีขาว: Wi-Fi
กะพริบ
ค้าง
Speaker
ชืname
่อล�ำโพง
พร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi
เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
สีน�้ำเงิน: Bluetooth
กะพริบ
ค้าง
ค้นหาอุปกรร์ Bluetooth
จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
เมื่อการท�ำงานของล�ำโพงเสร็จสิ้น ฟังก์ชันไฟ LED จะ
ปิดหลังจากนั้น 3 วินาที
13
การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
ไมโครโฟน
ไฟ LED ของ
Google Assistant
ฟังก์ชันไฟ LED
ปุ่มไมโครโฟน
ฟังก์ชัน
Wi-Fi / Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แตะ
ควบคุมการเล่น
เล่น / หยุดชั่วคราว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .แตะ
ข้ามไปข้างหน้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .แตะ
ข้ามไปข้างหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .แตะ
หรือ
X2
X3
ระดับเสียง
ควบคุมระดับเสียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แตะ
หรือ
ไมโครโฟน
เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานการจดจ�ำเสียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ให้กด ( )
Google Assistant
เปิดใช้งาน (=“Ok Google”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ให้กดนานๆ เป็นเวลา 2 วินาที
หยุด (เช่น อากาศ ข่าว วิทยุ เป็นต้น) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แตะ
14
หมายเหตุส�ำคัญ
รายละเอียดจ�ำเพาะ
การตั้งค่าใหม่
ในการเริ่มต้นข้อมูลของการเชื่อมต่อที่มีอยู่ ให้ท�ำตามค�ำ
แนะน�ำเหล่านี้
a ก ดปุ่ม RESET ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ฟังก์ชันไฟ LED
การสิ้นเปลืองพลังงาน:
- ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):
- ประมาณ 135 มม. x 210.7 มม. x 135 มม.
เต็มในระหว่างการกด RESET
b เมื่อล�ำโพงเข้าสู่โหมดรีเซ็ต ฟังก์ชันไฟ LED จะเริ่ม
หมุนอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียง ให้รอจนกระทั่งการตั้ง
ค่าใหม่เสร็จสมบูรณ์ (ประมาณ 1 นาที)
c ล�ำโพงตั้งค่าใหม่เสร็จสิ้นเมื่อฟังก์ชันไฟ LED กระพริบ
ช้าๆ พร้อมกับเสียง
หมายเหตุ
เมื่อคุณตั้งค่าล�ำโพงนี้ใหม่แล้ว จ�ำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ
Wi-Fi, Bluetooth
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC :
WK7
- รุ่น : ADS-45SN-19-2 19040G
- ผู้ผลิต: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD
- อินพุต: 100-240 V~ 50/60 Hz
- เอาท์พุต: 19 โวลต์ 0 2.1 แอมแปร์
WK7W
- รุ่น : LCAP21C
- ผู้ผลิต: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- อินพุต: 100-240 V~ 50-60 Hz
- เอาท์พุต: 19 โวลต์ 0 2.1 แอมแปร์
• การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ทางออนไลน์ http://www.lg.com
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising