LG | 24TL520V-PT | User manual | LG 24TL520V-PT คู่มือการใช้งาน

LG 24TL520V-PT คู่มือการใช้งาน
*MFL70446403*
(1902-REV00)
www.lg.com
LED TV
24TL520V
AAA
English
Read Safety and Reference.
Français
Lire le document Sécurité et références.
Português
Consulte o manual Segurança e referência.
ภาษาไทย
อ่านคู่มือการใช้งานความปลอดภัยและการอ้างอิง
Tiếng Việt
Đọc An toàn và Tham khảo.
1
2
3
4
X2
(M4 X L12)
5
DC-IN
(19 V
DC-IN
)
(19 V
)
2
1
3
2
1
.
้ ก
: Depending on country / Selon le pays / Consoante o país / ขึนอยู
่ บั ประเทศ / Tùy theo quốc gia /
HDMI OUT
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
VIDEO
AUDIO
RGB OUT
USB IN
คู่มือผู้ใช้
ความปลอดภัยและการอ้างอิง
(ทีวี LED*)
* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานทีวีของคุณและโปรดเก็บคู่มือ
ฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป
24TL520V
*MFL70446304*
(1902-REV00)
www.lg.com
ลิขสิทธิ์
2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
สารบัญ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย-----3
ลิขสิทธิ์----------------------------6
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส-----------------------6
การเตรียมการ---------------------6
การยกและเคลื่อนย้ายทีว-ี ---------7
ภาษาไทย
การตั้งค่าทีว-ี ----------------------7
การใช้ปุ่ม-------------------------8
การติดตั้งบนโต๊ะ------------------8
การติดตั้งบนผนัง------------------9
การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)---- 10
รีโมทคอนโทรล------------------ 11
การตั้งค่า------------------------ 12
การดูคู่มือบนเว็บ---------------- 17
การบ�ำรุงรักษา------------------- 17
การแก้ปัญหา-------------------- 17
ข้อมูลจ�ำเพาะ-------------------- 18
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม---------------- 20
2
ข้อควรระวังเพื่อความ
ปลอดภัย
โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยนี้โดย
ละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อความค�ำเตือน คุณอาจได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย
ถึงชีวิตได้
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน
yyเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องท�ำความ
ร้อนพลังงานไฟฟ้า
►อาจท�
►
ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การท�ำงานผิด
ปกติ หรือเสียหายได้
yyเก็บสารกันความชื้นในบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ไวนิลให้พื้นจากมือเด็ก
►สารกั
►
นความชื้นเป็นอันตรายหากกินเข้าไป หากกิน
เข้าไปโดยอุบัติเหตุ พยายามท�ำให้ผู้ป่วยอาเจียน
ออกมา และพาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลอาจท�ำให้เกิด
การอุดตันทางเดินหายใจได้ โปรดเก็บให้พื้นจาก
มือเด็ก
yyห้ามวางของหนักบนผลิตภัณฑ์หรือนั่งบนผลิตภัณฑ์
►ถ้
► าผลิตภัณฑ์ยุบตัวหรือร่วงหล่น คุณอาจได้รับบาด
เจ็บได้ ควรเฝ้าดูแลเด็กๆ มากเป็นพิเศษ
yyอย่าทิ้งสายไฟหรือสายสัญญาณไว้บนพื้นทางเดินโดย
ไม่มีผู้ดูแล
►อาจท�
►
ำให้คนที่ผ่านไปล้ม และท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ไฟไหม้ ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือการบาดเจ็บได้
yyติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่เป็นระเบียบและแห้ง
►ฝุ
► ่นหรือความร้อนอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้
หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
yyถ้าได้กลิ่นควันหรือกลิ่นเหม็นอื่นๆ หรือได้ยินเสียงผิด
ปกติ ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการ
►หากคุ
►
ณใช้งานต่อไปโดยไม่ด�ำเนินมาตรการที่
เหมาะสม อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
yyถ้าท�ำผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นหรือกล่องเสียหาย ให้ปิด
ผลิตภัณฑ์และถอดปลั๊กไฟ
►►หากคุณใช้งานต่อไปโดยไม่ด�ำเนินมาตรการที่
เหมาะสม อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ติดต่อ
ศูนย์บริการ
yyห้ามท�ำสิ่งของร่วงหล่นหรือใช้แรงกระแทกกับ
ผลิตภัณฑ์ ห้ามโยนของเล่นหรือวัตถุใดๆ บนหน้าจอ
ผลิตภัณฑ์
►อาจท�
►
ำให้เกิดการบาดเจ็บกับบุคคล ผลิตภัณฑ์เกิด
ปัญหา และท�ำให้จอภาพเสียหาย
ภาษาไทย
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง คุณอาจได้รับบาด
เจ็บเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyห้ามท�ำผลิตภัณฑ์ตกหรือปล่อยให้พลิกคว�ำ่ ขณะเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
►อาจท�
►
ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
ได้
yyเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกม ให้รักษาระยะห่างจาก
อุปกรณ์เท่ากับสี่เท่าของความยาวในแนวทะแยงของ
หน้าจอ
►ถ้
► าผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นเนื่องจากสายเคเบิลสั้น อาจ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์
เสียหายได้
yyการปล่อยให้มีภาพค้างบนหน้าจอเป็นเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอ และท�ำให้เกิดภาพ
ค้าง ในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ใช้สกรีน
เซฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ หรือใช้ฟังก์ชันป้องกันภาพ
ค้างของผลิตภัณฑ์ และเมือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ปิด
เครื่อง ปัญหาภาพค้างและปัญหาที่เกี่ยวข้องจะไม่อยู่
ในการรับประกันผลิตภัณฑ์
yyห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนผนัง ถ้าหากมีโอกาสที่จะ
สัมผัสน�้ำมัน หรือไอน�ำ้ มัน
►เพราะอาจท�
►
ำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายและ
ตกหล่น
ข้อควรระวัง
yyอย่าให้มีการปิดกั้นรูระบายอากาศของผลิตภัณฑ์ ติด
ตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเปิดโล่งอย่างเหมาะสม
(มากกว่า 100 มม. จากผนัง)
►ถ้
► าติดตั้งผลิตภัณฑ์ใกล้ผนังเกินไป อาจท�ำให้
เกิดการผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อน
ภายใน
yyอย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปู
โต๊ะหรือผ้าม่าน
►อาจท�
►
ำให้เกิดการผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้เนื่องจาก
เกิดความร้อนสูงภายในผลิตภัณฑ์
yyติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นเรียบและมั่นคงและไม่เสี่ยงที่จะ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น
►ถ้
► าผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่มีคลื่นวิทยุรบกวน
yyอย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกแสงแดดโดยตรง
►ผลิ
► ตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหาย
yyถ้าคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่แนะน�ำ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายร้าย
แรงแก่คุณภาพของภาพ อายุการใช้งาน และลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ โปรดสอบถาม LG หรือช่างติด
ตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะติดตั้ง ข้อควรระวัง
นี้ใช้กับสถานที่ซึ่งมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ละอองน�ำ้ มัน
มีการใช้สารเคมี อุณหภูมิสูงหรือต�ำ่ มาก มีความชื้นสูง
มาก หรือผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเปิดท�ำงานเป็นเวลา
นาน (สนามบินหรือสถานีรถไฟ) หากไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำนี้จะท�ำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
yyห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีการระบายอากาศ
ไม่ดี (เช่น บนชั้นหนังสือ หรือในตู้) หรือภายนอก และ
อย่าวางบนเบาะหรือพรม
yyนอกจากนี้ อย่าติดตั้งในที่ซึ่งมีวัตถุให้ความร้อน เช่น
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
3
ข้อควรระวังของอะแดปเตอร์ AC และ
พลังงานไฟฟ้า
ค�ำเตือน
ภาษาไทย
4
yyหากมีนำ�้ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ (ทีวี
จอภาพ สายไฟ หรืออะแดปเตอร์ AC) ให้ถอดสาย
ไฟฟ้าทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
►มิ
► ฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสียหาย
yyห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรืออะแดปเตอร์ AC ขณะที่มือเปียก
ถ้าขาของปลั๊กเปียกหรือมีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดและทิ้งให้
แห้งก่อนที่จะใช้
►มิ
► ฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
yyโปรดใส่สายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC จนสุด
►ถ้
► าต่อไว้แบบหลวมๆ การเชื่อมต่อที่ไม่อาจท�ำให้
เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yyโปรดใช้สายไฟและอะแดปเตอร์ AC ที่มาจากหรือได้
รับการอนุมัติจาก LG Electronics, Inc
►การใช้
►
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการอนุมัติอาจท�ำให้เกิด
ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yyเมื่อถอดสายไฟ ให้ถอดด้วยการดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ อย่า
ใช้แรงหักงอสายไฟ
►สายไฟอาจเสี
►
ยหาย และท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟไหม้
yyระวังอย่าเหยียบหรือวางของหนัก (อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า ฯลฯ) บนสายไฟหรืออะแดป
เตอร์ AC ระวังอย่าท�ำให้สายไฟหรืออะแดปเตอร์ AC
เสียหายเนื่องจากของแหลม
►สายไฟที
►
่เสียหายอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้า
ช็อตได้
yyห้ามถอดประกอบ ซ่อม หรือดัดแปลงสายไฟหรืออะ
แดปเตอร์ AC
►อาจท�
►
ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
yyโปรดต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์
►คุ
► ณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ
yyใช้แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดที่ก�ำหนดเท่านั้น
►ผลิ
► ตภัณฑ์อาจเสียหาย หรือคุณอาจถูกไฟฟ้าช็อต
yyขณะที่มีฟ้าคะนองและฟ้าผ่า ห้ามสัมผัสสายไฟและ
สายสัญญาณ เนื่องจากอาจมีอันตรายมาก
►อาจท�
►
ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
yyอย่าเชื่อมต่อปลั๊กต่อพ่วงหลายอัน อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ
เครื่องท�ำความร้อนไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเดียว ใช้
ปลั๊กไฟฟ้าที่มีขั้วลงกราวดฺ์ออกแบบมาส�ำหรับการใช้
กับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
►อาจเกิ
►
ดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน
yyห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก และหากขาปลั๊ก
เปียกหรือมีฝุ่น ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน
►คุ
► ณอาจถูกไฟฟ้าดูดจากความชื้นที่มากเกินไปได้
yyถ้าคุณไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ถอด
ปลั๊กไฟออกจากผลิตภัณฑ์
►ฝุ
► ่นที่สะสมอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการที่ฉนวน
เสื่อมสภาพลงอาจท�ำให้เกิดไฟรั่ว ไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟไหม้ได้
yyแก้ไขปัญหาของสายไฟให้สมบูรณ์
►ถ้
► าไม่แก้ไขปัญหาของสายไฟให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ อาจเกิดไฟไหม้ได้
yyอย่าใส่ตัวน�ำไฟฟ้า (เช่น ตะเกียบโลหะ) ที่ปลายด้าน
หนึ่งของสายไฟในขณะที่อีกปลายยังต่ออยู่กับขั้ว
อินพุตของผนัง นอกจากนี้อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลัง
จากที่ถอดออกจากเต้ารับบนผนัง
►อาจถู
►
กไฟฟ้าดูดได้
yyสายไฟ AC เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดการเชื่อมต่อ
yyโปรดดูแลให้อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งใกล้กับเต้ารับที่
ผนังซึ่งใช้เชื่อมต่อสายไฟ และเต้ารับนั้นสามารถเอื้อม
ถึงได้ง่าย
yyตลอดเวลาที่เครื่องเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ที่ผนัง เครื่อง
จะยังได้รับไฟ AC อยู่แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้ว
ข้อควรระวัง
yyโปรดดูแลให้เต้ารับ อะแดปเตอร์ AC และขาของปลั๊ก
ไฟสะอาด ปราศจากฝุ่นและสิ่งอื่นๆ
►อาจท�
►
ำให้เกิดไฟไหม้ได้
yyอย่าถอดปลั๊กไฟในขณะที่ผลิตภัณฑ์ท�ำงานอยู่
►ไฟฟ้
►
าช็อตอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
yyใช้สายไฟที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น ถ้าคุณใช้สาย
ไฟอื่น โปรดตรวจสอบว่าได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ใช่สายไฟที่มาจากผู้
ผลิต ถ้าสายไฟมีความบกพร่องอย่างไรก็ตาม โปรด
ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการซ่อมบ�ำรุงที่ได้รับอนุญาต
ใกล้บ้านเพื่อเปลี่ยนทดแทน
ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน
yyโปรดตรวจสอบว่าได้ปิดผลิตภัณฑ์แล้ว
►คุ
► ณอาจถูกไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyโปรดน�ำสายเคเบิลทั้งหมดออกก่อนที่จะเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์
►คุ
► ณอาจถูกไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyให้แผงหน้าจอหันไปทางด้านหน้า และใช้สองมือ
ในการจับและเคลื่อนย้าย ถ้าท�ำผลิตภัณฑ์ตกหล่น
ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไฟ
ไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับการ
ซ่อมแซม
yyโปรดตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊ก
และน�ำสายเคเบิลทั้งหมดออกแล้ว การเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ขนาดใหญ่อาจต้องใช้คน 2 คนขึ้นไป อย่ากด
หรือดันแผงจอภาพด้านหน้าของอุปกรณ์
ข้อควรระวัง
yyอย่าเขย่าผลิตภัณฑ์ในขณะที่เคลื่อนย้าย
►คุ
► ณอาจถูกไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyอย่าทิ้งกล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ใช้กล่อง
บรรจุภัณฑ์นี้ในการเคลื่อนย้าย
ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน
ข้อควรระวัง
น�้ำ
สารเคมี
yyห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงใกล้กับ
จอภาพ (เช่น เครื่องดักจับแมลงไฟฟ้า)
►จอภาพอาจท�
►
ำงานผิดปกติเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
การติดตั้งบนผนัง
yyห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเอง เนื่องจากอาจเกิด
การบาดเจ็บหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการซ่อมบ�ำรุงที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
ภาษาไทย
yyห้ามถอด ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
►อาจเกิ
►
ดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
►ติ
► ดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ปรับตั้ง หรือส่ง
ซ่อม
yyเมื่อไม่มีผู้ดูแลจอแสดงผลเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊ก
ออกจากเต้ารับที่ผนัง
yyระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้น�้ำ
►อาจเกิ
►
ดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
yyอย่าเขย่าหรือท�ำให้ด้านหน้าและด้านข้างของหน้าจอ
ถูกขีดข่วนด้วยโลหะ
►มิ
► ฉะนั้นอาจท�ำให้หน้าจอเสียหาย
yyหลีกเลี่ยงความร้อนสูงและความชื้น
yyพ่นน�ำ้ ใส่ผ้านุ่ม 2 ถึง 4 ครั้ง และใช้ท�ำความสะอาด
กรอบด้านหน้า เช็ดไปทางเดียวกันเท่านั้น ถ้ามี
ความชื้นมากเกินไปอาจจะท�ำให้เกิดรอยคราบ
yyห้ามวางหรือเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้กับ
ผลิตภัณฑ์
►อาจเกิ
►
ดอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้
เนื่องจากการจัดเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายอย่างไม่
ระวัง
yyขณะท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟ
และใช้ผ้านุ่ม/แห้งเช็ดเบาๆ ระวังอย่าให้เป็นรอย อย่า
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าเปียกหรือพ่นน�้ำหรือของเหลว
อื่นบนผลิตภัณฑ์โดยตรง อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
(ห้ามใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือ
แอลกอฮอล์)
yyพักจากการรับชมเป็นระยะเพื่อรักษาสายตา
yyดูแลให้ผลิตภัณฑ์สะอาดอยู่เสมอ
yyอยู่ในท่าทางที่สบายและเป็นธรรมชาติเมื่อท�ำงานกับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
yyพักเป็นประจ�ำเมื่อท�ำงานกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
yyอย่าใช้มือกดบนแผงหน้าจอแรงๆ หรือใช้ของแหลม
เช่น ตะปู ดินสอ หรือปากกาขีดข่วนหน้าจอ
yyรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์
►การมองเห็
►
นอาจลดลงถ้าคุณดูผลิตภัณฑ์ใกล้เกิน
ไป
yyตั้งค่าความละเอียดและนาฬิกาให้เหมาะสมโดยดูที่
คู่มือผู้ใช้
►ระดั
► บการมองเห็นอาจลดลง
yyใช้สารท�ำความสะอาดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นในการ
ท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ (ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์
ผสมสี หรือแอลกอฮอล์)
►ผลิ
► ตภัณฑ์อาจเสียหาย
yyอย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน�้ำหกใส่หรือกระเด็นใส่ และอย่า
วางภาชนะใส่ของเหลว เช่น แจกัน ถ้วย ฯลฯ บนหรือ
เหนืออุปกรณ์ (เช่น บนชั้นวางเหนืออุปกรณ์)
yyห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป
ตัวอย่างเช่น เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เตาผิง
และเครื่องท�ำความร้อนไฟฟ้า
yyห้ามใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ชาร์จซ�ำ้ ไม่ได้ในอุปกรณ์ชาร์จ
yyการใช้หูฟัง (ชุดหูฟัง) เป็นเวลานานหรือการฟังเสียงดัง
เกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
5
ลิขสิทธิ์
ข้อตกลงที่สนับสนุนอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง โปรดไปที่
www.lg.com
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby
Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
ภาษาไทย
ค�ำว�่ำ HDMI และ HDMI High-Definition
Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็น
เครื่องหม�ำยก�ำรค�้ำหรือเครื่องหม�ำยก�ำรค�้ำจด
ทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator,
Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริก�ำและประเทศอื่น ๆ
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพน
ซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์ส
อื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com.
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการ
รับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่
อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณ
ทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการแจก
จ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและ
ดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่ง
อีเมลไปที่ opensource@lge.com.
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้
รับข้อมูลนี้
6
การเตรียมการ
หมายเหตุ
yyรูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
yyOSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตกต่างไป
จากที่แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
yyเมนูและตัวเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตามแหล่ง
สัญญาณอินพุตหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้อยู่
yyคุณสมบัติใหม่ๆ อาจถูกเพิ่มเข้ามาในทีวีนี้ได้ในอนาคต
yyทีวีนี้สามารถเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเพื่อลดการใช้
พลังงาน และควรปิดทีวีถ้าไม่ได้ชมเป็นเวลานาน
เนื่องจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน
yyพลังงานที่ใช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงอย่างมาก ถ้า
มีการลดระดับความสว่างของภาพ และจะเป็นการลด
ต้นทุนของการใช้งานโดยรวมด้วย
yyสิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างออก
ไปขึ้นอยู่กับรุ่น
yyข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายใน
คู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เนื่องจากการอัปเกรดฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
yyเพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และ
อุปกรณ์ USB ควรมีกรอบหนาน้อยกว่า 10 มม. และ
กว้างน้อยกว่า 18 มม.
ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือ
ไดร์ฟ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี
B
B
A
A
*A
10 มม.
*B
18 มม.
yyใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI ถ้าคุณ
ไม่ใช้สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มี
ภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดพลาดในการ
เชื่อมต่อ
yyประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะน�ำ
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM ที่มี
Ethernet
ข้อควรระวัง
yyห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัย
และยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
yyความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับ
ประกันจากผู้ผลิต
การยกและเคลื่อนย้ายทีวี
โปรดจดจ�ำค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมี
รอยขีดข่วนหรือช�ำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่าง
ปลอดภัย ไม่ว่าจะมีประเภทและขนาดใดก็ตาม
yyขอแนะน�ำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์
ที่มากับทีวีในตอนแรก
yyก่อนที่จะท�ำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและสาย
เคเบิลทั้งหมดออก
yyเมื่อจับถือทีวี ควรหันหน้าจอออกจากตัวคุณเพื่อหลีก
เลี่ยงความเสียหาย
การตั้งค่าทีวี
ข้อควรระวัง
ภาษาไทย
yyอย่ายกทีวีกลับหัวด้วยการจับที่ตัวขาตั้ง (หรือฐานของ
ขาตั้ง) เนื่องจากอาจท�ำให้ทีวีร่วงหล่นและท�ำให้เกิด
การเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
yyเมื่อติดตั้งขาตั้งเข้ากับทีวี ให้คว�ำ่ หน้าจอลงบนพื้นผิว
นุ่มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อปกป้องหน้าจอจากรอยขีดข่วน
yyเมื่อถอดขาตั้งจากทีวี ให้คว�ำ่ หน้าจอลงบนพื้นผิวนุ่ม
หรือพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันหน้าจอเป็นรอยขีดข่วน
yyห้ามทาสารแปลกปลอม (น�ำ้ มัน สารหล่อลื่น เป็นต้น)
ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบ ผลิตภัณฑ์ (การกระท�ำ
ดังกล่าวอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย)
yyถือกรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจ
ว่าไม่ได้จับส่วนโปร่งใส ล�ำโพง หรือบริเวณตะแกรง
ล�ำโพง
yyเมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกกระทบกระเทือนหรือ
สั่นสะเทือนมากเกิน
yyเมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้
ด้านข้างชี้พื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
yyอย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอของตัว
เครื่อง เนื่องจากอาจท�ำให้หน้าจอเสียหายได้
ข้อควรระวัง
yyหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะ
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
yyเมื่อคุณจับถือทีวี ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่
ยื่นออกมา (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
7
การใช้ปุ่ม
yyรูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
yyคุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้
การติดตั้งบนโต๊ะ
yyรูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ -- ทิ้งระยะห่าง 100 มม. (เป็นอย่างต�่ำ) จากผนัง
เพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
100 มม.
100 มม.
100 มม.
100 มม.
ภาษาไทย
ฟังก์ชันพื้นฐาน
เปิดเครื่อง (กด)
ปิดเครื่อง (กดค้างไว้)
ควบคุมเมนู (กด 1)
การเลือกเมนู (กดค้างไว้ 2)
1 คุณสามารถเข้าถึงและปรับเมนูได้ด้วยการกดปุ่ม
เมื่อเปิดทีวีอยู่
2 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อคุณเข้าใช้งานการ
ควบคุมเมนู
การปรับเมนู
เมอื่ ทีวีเปิดอยู่ ใหก้ ดปุ่ม ครั้งเดียว คุณสามารถปรับ
คุณสามารถปรับรายการเมนูต่างๆ ได้โดยใช้ปุ่ม
ปิดเครื่อง
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
ปรับระดับเสียง
เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้
2 ต่ออะแดปเตอร์ AC-DC และสายไฟเข้ากับเต้ารับ
ไฟฟ้าที่ผนัง
ข้อควรระวัง
yyห้ามวางทีวีใกล้หรือบนแหล่งความร้อน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ
yyตรวจให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอะแดปเตอร์ AC/
DC ก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟของทีวีเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟบนผนัง
การใช้ระบบรักษาความปลอดภัย
Kensington
(อาจไม่มีให้ในบางรุ่น)
yyรูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
ที่ต่อระบบรักษาความปลอดภัย Kensington อยู่ที่ด้าน
หลังของทีวี ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งและ
การใช้งาน โปรดดูที่คู่มือที่ให้มากับระบบรักษาความ
ปลอดภัย Kensington หรือเยี่ยมชม
http://www.kensington.com ต่อสายของระบบ
รักษาความปลอดภัย Kensington เข้าระหว่างทีวีและ
โต๊ะ
หมายเหตุ
8
yyระบบรักษาความปลอดภัย Kensington เป็นตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม คุณสามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
จากร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
การติดตั้งบนผนัง
ข้อควรระวัง
เพื่อให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้เว้นระยะ
ห่าง 100 มม. ที่ด้านข้างแต่ละด้านและจากผนัง คุณ
สามารถดูค�ำแนะน�ำการติดตั้งโดยละเอียดจากตัวแทน
จ�ำหน่าย โปรดดูคู่มือการติดตั้งและตั้งค่าโครงยึดติด
ผนังแบบเอียงได้ที่เป็นตัวเลือก
100 มม.
100 มม.
100 มม.
100 มม.
หากคุณต้องการยึดทีวีเข้ากับผนัง ให้ติดตั้งส่วนเชื่อม
ต่อส�ำหรับยึดผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าที่ด้าน
หลังของทีวี
เมื่อคุณติดตั้งทีวีโดยใช้ส่วนเชื่อมต่อส�ำหรับยึดผนัง
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่
ให้ตกหล่น
ฐานรองติดผนัง
ฝาครอบ
ด้านหลัง
1 ถ้าคุณใช้สกรูที่ยาวกว่ามาตรฐาน อาจท�ำให้ทีวีมี
ความเสียหายภายในเครื่อง
2 ถ้าคุณใช้สกรูที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์อาจเสีย
หายและร่วงหล่นจากต�ำแหน่งที่ยึดไว้ ในกรณีนี้
LG Electronics จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสีย
หายนั้น
ซื้อแยกต่างหาก (ตัวยึดส�ำหรับติดตั้งบน
ผนัง)
รุ่น
24TL520V
ขาแขวนติดผนัง (A x B)
A
75 x 75
B
สกรูมาตรฐาน
จ�ำนวนของสกรู
ตัวยึดส�ำหรับติดตั้งบนผนัง
(อุปกรณ์เสริม)
ภาษาไทย
100 มม.
yyต้องใช้สกรูที่แนบมาให้ในกล่องเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
yyถอดสายไฟออกก่อน จากนั้นเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งทีวี
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yyถอดขาตั้งออกก่อนน�ำทีวีติดตั้งกับที่ติดผนังด้วยการใช้
วิธีย้อนกลับจากขั้นตอนการติดขาตั้ง
yyถ้าคุณติดตั้งทีวีบนเพดานหรือผนังที่เอียงลาด ทีวีอาจ
ร่วงหล่นและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ใช้ชุด
ติดผนังที่ได้รับอนุญาตของ LG และติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายในพื้นที่หรือช่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
yyห้ามไขสกรูแน่นเกินไป เนื่องจากจะท�ำให้เกิดความเสีย
หายกับทีวีและท�ำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
yyใช้สกรูและขายึดติดผนังที่ตรงตามมาตรฐาน VESA
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานผิด
ลักษณะหรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามการรับประกัน
yyความยาวของสกรูจากพื้นผิวด้านนอกของฝาครอบด้าน
หลังควรน้อยกว่า 8 มม.
ฐานรองติดผนัง
ฝาครอบด้านหลัง
สกรูมาตรฐาน:
M4 x L10
สูงสุด 8 มม.
หมายเหตุ
yyใช้สกรูที่ระบุไว้ในข้อมูลจ�ำเพาะของสกรูมาตรฐาน
VESA
yyชุดขายึดติดผนังจะประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งและชิ้น
ส่วนที่จำ� เป็น
yyชุดขายึดติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถรับ
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่ายในท้องถิ่น
ของคุณ
yyความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของ
ขายึดติดผนัง โปรดใช้ความยาวที่เหมาะสม
yyส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำ� แนะน�ำที่มาพร้อมกับ
ชุดขายึดติดผนัง
M4 x L10
4
RW120
9
การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยน
โหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่เครื่องรับสัญญาณ
HD, เครื่องเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัด
เก็บข้อมูล USB, พีซี, กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และ
อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
หมายเหตุ
ภาษาไทย
yyการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
yyเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีโดยไม่ต้องค�ำนึงถึง
ล�ำดับของพอร์ตทีวี
yyหากคุณบันทึกรายการทีวีลงในเครื่องบันทึก DVD หรือ
VCR ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณ
เข้าของทีวีเข้ากับทีวีผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR
แล้ว ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก โปรดดูที่
คู่มือที่ให้มากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
yyดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับค�ำ
แนะน�ำในการใช้งาน
yyหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับทีวี ใช้สาย
เคเบิลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เล่นเกมส์
yyในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ละเอียด รูปแบบเส้นในแนวตั้ง ระดับขาวด�ำ หรือความ
สว่าง หากมีคลื่นรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก PC
ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชเป็น
อัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความคมชัดบนเมนู
ระบบ [ระบบภาพ] จนกว่าภาพจะคมชัด
yyในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่
สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิก
การ์ด
การเชื่อมต่อสายอากาศ
เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสาย
เคเบิล RF (75 Ω) (ไม่มีให้)
หมายเหตุ
yyใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
yyหากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยาย
สัญญาณอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพ
yyหากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่เชื่อมต่อเสา
อากาศอยู่ ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทางที่
ถูกต้อง
yyไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแถมมาให้ด้วย
yyเสียง DTV ที่รองรับ : MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
10
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พีซี
ทีวีของคุณรองรับคุณลักษณะ Plug and Play* และมี
ล�ำโพงในตัว ด้วยระบบเสียง Virtual Surround ที่ให้
เสียงที่ชัดเจนพร้อมกับเสียงเบสที่หนักแน่น
* Plug and Play: ฟังก์ชั่นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้ผู้ใช้เชื่อม
ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดโดยไม่มีการ
ก�ำหนดค่าอุปกรณ์ หรือขัดจังหวะการใช้งาน
หมายเหตุ
yyถ้าต้องการใช้โหมด HDMI-PC คุณจะต้องตั้งค่า
[แสดงแหล่งสัญญาณเข้า] เป็นโหมด [PC]
yyOSD (การแสดงผลบนหน้าจอ) จะปรากฏบนหน้าจอดัง
ที่แสดงด้านล่าง
-- เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ในอินพุต [HDMI]
-- เมื่อเปลี่ยนเป็นอินพุต [HDMI]
อินพุดนี้เชื่อมต่อกับพีซีของคุณหรือไม
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก
ใช่
ไม่ใช่
yyถ้าคุณเลือก [ใช่] ขนาดและคุณภาพของภาพจะได้รับ
การปรับให้เหมาะส�ำหรับคอมพิวเตอร์พีซีของคุณ
yyถ้าคุณเลือก [ไม่ใช่] ขนาดและคุณภาพของภาพจะได้
รับการปรับให้เหมาะส�ำหรับอุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น
DVD, อุปกรณ์รับสัญญาณ)
yyถ้าคุณเลือก [ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก] ข้อความนี้จะ
ไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการรีเซ็ตทีวี
คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ได้ใน
(หน้าแรก)
[สัญญาณเข้า]
[แสดงแหล่งสัญญาณเข้า]
การเชื่อมต่ออื่นๆ
เชื่อมต่อทีวีของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้
ได้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI
ไม่มีสายเคเบิลแยกแถมมาให้
yyพอร์ต USB รองรับกระแสไฟฟ้า 0.5 A ถ้าต้องการ
กระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ในกรณีของ HDD ให้ใช้ตัว
แปลงไฟฟ้าแยกต่างหาก
หมายเหตุ
yyรูปแบบเสียง HDMI ที่ได้รับการสนับสนุน :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 KHz, 44.1
KHz, 48 KHz), PCM (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz,
96 KHz, 192 KHz) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
รีโมทคอนโทรล
(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดย
ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)
ค�ำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบน
รีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
และใช้ทีวีอย่างถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (1.5 V AAA) โดยให้ขั้ว
และ
ตรง
ตามฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ในการถอด
แบตเตอรี่ ให้ทำ� ขั้นตอนการติดตั้งย้อนกลับ
ข้อควรระวัง
yyอย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้รีโมทคอนโทรลเสียหาย
yyในทีวีอะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบน
รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้
yyรีโมทคอนโทรลอาจไม่รวมอยู่ในบางตลาดที่จ�ำหน่าย
(การตั้งค่า) เข้าสู่เมนูการตั้งค่า
(สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข
เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้
(การท�ำงานเพิ่มเติม) แสดงฟังก์ชันการ
ท�ำงานของรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
1
แก้ไข[การเข้าถึงด่วน] (ขึ้นอยู่กับ
รุ่น) ([การเข้าถึงด่วน]คือคุณสมบัติที่คุณสามารถเข้า
สู่แอปที่ระบุไว้หรือ Live TV โดยตรงด้วยการกดปุ่ม
ตัวเลขค้างไว้)
ปรับระดับเสียง
เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ
แสดงผังรายการ
(ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด
ภาษาไทย
แน่ใจว่าได้ชี้รีโมทคอนโทรลไปตรงช่องรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลบนทีวีแล้ว
(พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี
เลือกโปรแกรมวิทยุ ทีวีและ DTV
เลือกโหมด TV หรือ PC
เรียกคืนค�ำบรรยายใต้ภาพที่คุณต้องการใน
โหมดดิจิตอล
(ปิดเสียง) เข้าถึงเมนู [การเข้าถึง]
เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้
(ปุ่ม Teletext) ปุ่มเหล่านี้ใช้
ส�ำหรับ Teletext (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
(หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก
กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยัง
การดูทีวี
1
, , , (ปุ่มลูกศร) เลื่อนหาเมนูหรือตัว
เลือก เลื่อนหาเมนูหรือตัวเลือก
เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล
ฟังก์ชั่นค�ำบรรยายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน (ขึ้น
อยู่กับรุ่น)
เปิดหรือปิดโหมด [PIP] (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
เข้าใช้เมนูด่วน
(ปุ่มบริการสตรีม) เชื่อมต่อกับบริการ
สตรีมวิดีโอ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
เริ่มบันทึกและแสดงเมนูบันทึก (เฉพาะรุ่นที่
สนับสนุน Time MachineReady เท่านั้น)
,
, , ,
(ปุ่มควบคุม) ควบคุมเนื้อหา
สื่อ
,
,
,
(ปุ่มสี) ใช้เข้าถึงฟังก์ชัน
พิเศษในบางเมนู
(โหมดเล่นเกม) เปิดหรือปิดโหมดเล่นเกม
(แสงสว่างพื้นหลัง) ปรับความสว่าง
ของหน้าจอด้วยการควบคุมแสงสว่างพื้นหลังของ
หน้าจอ
หมายเหตุ
AKB75675321
1 ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
yyในรายการ MHEG คุณไม่สามารถปรับแสงสว่างพื้นหลัง
ด้วยปุ่มสีเหลืองหรือน�ำ้ เงิน
yyAD (บริการค�ำอธิบายเสียง) อาจใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
และขึ้นอยู่กับบริการแพร่ภาพในประเทศของคุณด้วย
11
การตั้งค่า
ตั้งค่าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
(การตั้งค่า) [โปรแกรม]
[ระบบค้นหาช่องอัตโนมัติ]
ค้นหาช่องโดยอัตโนมัติ
ภาษาไทย
yyหากไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเข้าอย่างถูกต้อง การ
บันทึกช่องจะไม่ทำ� งาน
yy[ระบบค้นหาช่องอัตโนมัติ] จะค้นหาเฉพาะโปรแกรมที่
ก�ำลังแพร่ภาพเท่านั้น
yyหากเปิด [ระบบล็อค] หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น
เพื่อถามรหัสผ่าน
การเลือกโหมดภาพ
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
[การตั้งค่าโหมดภาพ] [โหมดภาพ]
เลือกโหมดภาพที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับสภาพ
แวดล้อมหรือโปรแกรมที่รับชม
yy[สดใส]: เพิ่มความเข้ม ความสว่าง และความคมชัด
เพื่อแสดงภาพที่สดใส
yy[มาตรฐาน]: แสดงภาพในระดับความเข้ม ความสว่าง
และความคมชัดมาตรฐาน
yy[Eco] / [APS]: (ขึ้นอยู่กับรุ่น) คุณสมบัติประหยัด
พลังงานจะเปลี่ยนการตั้งค่าในทีวีเพื่อลดการใช้
พลังงาน
yy[ภาพยนตร์] / [เกมส์]: แสดงภาพที่เหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับภาพยนตร์และเกมส์
yy[ฟุตบอล] / [Cricket]: (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ปรับภาพวิดีโอ
ให้เหมาะกับวิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนไหวรวดเร็ว โดยการ
เน้นสีหลักเช่นสีขาว สีพื้นหญ้า หรือสีท้องฟ้า
yy
[ผู้เชี่ยวชาญ1, 2]: เมนูสำ� หรับการปรับแต่ง
คุณภาพภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ชื่นชอบ
สามารถเพลิดเพลินกับการชมทีวีที่ดีที่สุดได้ นี่คือ
เมนูปรับแต่งส�ำหรับมืออาชีพด้านการปรับแต่งภาพ
ที่ผ่านการรับรองโดย ISF (สามารถใช้งานโลโก้ ISF
ได้เฉพาะบนทีวีที่ผ่านการรับรองโดย ISF เท่านั้น)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yyโหมดภาพที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป โดย
ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า
yy
โหมด ผู้เชี่ยวชาญ มีไว้ส�ำหรับมืออาชีพด้าน
การปรับแต่งภาพเพื่อการควบคุมและปรับแต่งด้วยภาพ
เฉพาะ ส�ำหรับภาพทั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แตกต่าง
มากนัก
yyฟังก์ชัน ISF มีในบางรุ่นเท่านั้น
yyการเปลี่ยน [โหมดภาพ] อาจส่งผลต่อการตั้งค่า
[ประหยัดพลังงาน] และ [Motion Eye Care] และยัง
อาจส่งผลต่อการใช้พลังงาน
12
การปรับแต่งโหมดภาพ
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
[การตั้งค่าโหมดภาพ]
คุณสมบัตินี้ท�ำให้คุณสามารถปรับโหมดภาพที่เลือกไว้
อย่างละเอียดได้
yy[แสงสว่างพื้นหลัง]: ปรับความสว่างของหน้าจอด้วย
การปรับความสว่างของแสงพื้นหลัง ค่ายิ่งใกล้ 100
เท่าไหร่ หมายถึงสว่างมากเท่านั้น
yy[ปรับความเข้ม]: ปรับระดับความเข้มเพื่อควบคุมความ
แตกต่างระหว่างส่วนสว่างและส่วนมืดของภาพ ค่ายิ่ง
ใกล้ 100 เท่าไหร่ หมายถึงต่างมากเท่านั้น
yy[ปรับความสว่าง]: ปรับความสว่างโดยรวมของหน้าจอ
ค่ายิ่งใกล้ 100 เท่าไหร่ หมายถึงสว่างมากเท่านั้น
yy[ปรับความคมชัด]: ปรับความคมเพื่อท�ำให้ขอบแลดูคม
ชัด ยิ่งเข้าใกล้ 50 ภาพก็จะยิ่งคมและชัดเจน
yy[ปรับสี]: ปรับลดหรือเพิ่มโทนสีที่ปรากฏบนหน้าจอ ค่า
ยิ่งใกล้ 100 หมายถึงสียิ่งมืด
yy[ปรับโหมดสี]: ปรับสมดุลสีระหว่างสีแดงและสีเขียว
ที่ปรากฏบนหน้าจอ ยิ่งเข้าใกล้ สีแดง 50 สีจะยิ่งออก
แดง ยิ่งเข้าใกล้ สีเขียว 50 สีจะยิ่งออกเขียว
yy[โทนสี]: ปรับโทนสีตั้งแต่โทนเย็นไปถึงโทนร้อน
yyจ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
สัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ
การตั้งค่าการควบคุมขั้นสูง
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
[การตั้งค่าโหมดภาพ] [การควบคุมขั้นสูง] /
[การควบคุมแบบผู้เชี่ยวชาญ]
ปรับเทียบจอภาพส�ำหรับแต่ละโหมดภาพ หรือปรับ
การตั้งค่าภาพส�ำหรับจอภาพพิเศษ
yy[ปรับความเข้มแบบไดนามิค]: ปรับความเข้มไปที่ระดับ
ที่เหมาะสมตามค่าความสว่างของภาพ
yy[ปรับสีแบบไดนามิค]: ปรับสีเพื่อท�ำให้ภาพมีสีที่เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น
yy[สีที่ต้องการ]: ปรับสีของผิว ต้นหญ้า และท้องฟ้าตาม
ที่คุณต้องการ
yy[Gamma]: ตั้งค่าเส้นโค้งการไล่สีตามสัญญาณออก
ของสัญญาณภาพโดยสัมพันธ์กับสัญญาณเข้า
yy[ขอบเขตของสี]: เลือกช่วงของสีที่สามารถแสดงได้
yy[ตัวกรองสี]: กรองค่าสเปกตรัมสีเฉพาะในรูปแบบสี
RGB เพื่อปรับค่าฮิวและความอิ่มตัวของสีให้ถูกต้อง
แม่นย�ำมากขึ้น
yy[สมดุลแสงสีขาว]: ปรับโทนสีโดยรวมของจอภาพตาม
ความต้องการ
yy[ระบบจัดการสี]: นี่คือระบบที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เมื่อปรับ
แต่งสีด้วยแพทเทิร์นทดสอบ โดยสามารถเลือกจากหก
พื้นที่สี (สีแดง / สีเขียว / สีนำ�้ เงิน / สีน�้ำเงินอมเขียว
/ สีแดงม่วง / สีเหลือง) โดยไม่ส่งผลกระทบกับสีอื่น
ส�ำหรับภาพทั่วไป การปรับอาจไม่ท�ำให้สีเปลี่ยนแปลง
จนเห็นได้ชัด
yyจ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
สัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ
การตั้งค่าตัวเลือกภาพเพิ่มเติม
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
โหมดภาพ] [ตัวเลือกภาพ]
การใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
[การตั้งค่า
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
[ประหยัดพลังงาน]
ปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อลดการใช้พลังงาน
yy[การลดสัญญาณรบกวน]: ลดสัญญาณรบกวนในภาพ
yy[การลดสัญญาณรบกวน MPEG]: ลดสัญญาณรบกวน
ที่เกิดขึ้นขณะสร้างสัญญาณภาพดิจิตอล
yy[ระดับสีด�ำ]: ปรับความสว่างหรือความเข้มของจอภาพ
ให้เหมาะสมกับระดับสีด�ำของสัญญาณเข้าระบบภาพ
กับระดับความมืด (ระดับสีด�ำ) ของจอภาพ
yy[ระบบ Real Cinema]: ปรับจอภาพส�ำหรับการชม
ภาพยนตร์
yy[Motion Eye Care]: ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยการ
ปรับความสว่างตามการเคลื่อนไหวของภาพบนหน้าจอ
yyจ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
สัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ
yy[ไม่เลือก]: ปิดโหมดประหยัดพลังงาน
yy[น้อยที่สุด] / [ธรรมดา] / [มากที่สุด]: น�ำโหมด
ประหยัดพลังงาน ที่ตั้งค่าล่วงหน้ามาใช้
yy[ปิดจอภาพ]: ปิดจอภาพและเล่นเฉพาะเสียงเพียง
อย่างเดียว กดปุ่มใดๆ ก็ได้ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดบน
รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดหน้าจออีกครั้ง
yyขึ้นอยู่กับ
[ประหยัดพลังงาน] - [มากที่สุด] คุณ
อาจไม่สามารถปรับ [แสงสว่างพื้นหลัง] ได้
ในกรณีนี้ ให้ไปที่
(การตั้งค่า)
[ระบบภาพ]
[ประหยัดพลังงาน] แล้วตั้งเป็น [ไม่เลือก] หรือ
[น้อยที่สุด]
การรีเซ็ตการตั้งค่าภาพ
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ] [การตั้งค่า
โหมดภาพ] [ตั้งค่าภาพใหม่]
วิธีใช้คุณสมบัติโหมดสบายตา
(การตั้งค่า) [ระบบภาพ]
[การตั้งค่าเพิ่มเติม] [โหมดสบายตา]
รีเซ็ตการตั้งค่าภาพที่ผู้ใช้ปรับแต่ง
ถ้าคุณเปิดใช้ตัวเลือกนี้ อุณหภูมิสีจะถูกปรับโดย
อัตโนมัติเพื่อลดความเมื่อยล้าดวงตา
รีเซ็ตแต่ละโหมดภาพ เลือกโหมดภาพที่คุณต้องการ
รีเซ็ต
yyเลือก: ปรับอุณหภูมิสีบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ
yyไม่เลือก: ปิด [โหมดสบายตา]
ในการใช้โหมดเล่นเกม
เลือกโหมดเสียง
(การตั้งค่า)
เกม]
[ระบบภาพ]
[โหมดเล่น
(ใช้ได้เฉพาะส�ำหรับ RGB/HDMI-PC)
โหมดนี้ใช้ปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะกับเกมส์
yy[โหมด DAS]: (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น) โหมดนี้จะลดเวลา
ที่ใช้ในการแสดงสัญญาณวิดีโอที่ได้รับจากอุปกรณ์
อินพุต เพื่อให้การเล่นเกมท�ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (หน้าจอ
จะกะพริบเมื่อเปลี่ยน [โหมด DAS] [เลือก] หรือ [ไม่
เลือก])
-- DAS: Dynamic Action Sync
yy[ปรับสมดุลสีด�ำ]: ท�ำให้สามารถเห็นวัตถุชัดเจนยิ่งขึ้น
บนหน้าจอสีเข้ม โดยปรับระดับสีดำ� การเพิ่มค่า [ปรับ
สมดุลสีดำ� ] จะท�ำให้ระดับสีเทาสว่างขึ้นบนหน้าจอ
(คุณจะเห็นวัตถุต่างๆ บนหน้าจอเกมที่มืดได้โดยง่าย)
การลดค่า [ปรับสมดุลสีด�ำ] จะท�ำให้ระดับสีเทามืดลง
และเพิ่มไดนามิกคอนทราสต์บนหน้าจอ
-- คุณสามารถปรับค่าโดยละเอียดส�ำหรับ [โหมด
เล่นเกม] โดยใช้ปุ่ม
บนรีโมทคอนโทรล
-- คุณสามารถตั้งค่า [โหมด DAS] เฉพาะเมื่อ
ความถี่ของสัญญาณเข้าแนวตั้งเป็น 50 Hz/60
Hz
-- เมื่อเปิด [PIP] ไว้ [โหมด DAS] จะใช้ไม่ได้ (ขึ้น
อยู่กับแต่ละรุ่น)
ภาษาไทย
ปรับการตั้งค่าโดยละเอียดของภาพ
(การตั้งค่า) [เสียง]
[การตั้งค่าโหมดเสียง] [โหมดเสียง]
ปรับระดับเสียงทีวีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดโดย
ยึดตามโหมดเสียงที่เลือกไว้
yy[มาตรฐาน]: ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับเนื้อหาทุกชนิด
yy[เสียงคมชัด]: เพิ่มความคมชัดของเสียงพูดจากทีวี
yy[เพลง] / [Bollywood]: (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ปรับเสียงให้
เหมาะสมส�ำหรับเพลง
yy[ภาพยนตร์]: ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับโรงภาพยนตร์
yy[ฟุตบอล] / [Cricket]: (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ปรับเสียงให้
เหมาะส�ำหรับกีฬา
yy[เกมส์]: ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับการเล่นเกมส์
การปรับสมดุลซ้ายขวาของระบบเสียง
(การตั้งค่า) [เสียง]
[การตั้งค่าโหมดเสียง] [ปรับซ้ายขวา]
ปรับระดับเสียงของล�ำโพงซ้ายและขวา
13
การใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียง
การใช้ SIMPLINK
(การตั้งค่า) [เสียง]
[การตั้งค่าโหมดเสียง]
(ขึ้นอยู่กับรุ่น) SIMPLINK เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณ
สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆ ได้
อย่างสะดวกผ่านเมนู SIMPLINK
ผู้ใช้สามารถเลือกเอฟเฟกต์เสียงต่างๆ ได้
yy[เซอร์ราวด์เสมือนจริง]: เพลิดเพลินกับระบบเสียงอัน
น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางแบบ
หลายช่องแบบเสมือน
yy[อีควอไลเซอร์]: ตั้งค่าเสียงที่ต้องการได้ด้วยการปรับอี
ควอไลเซอร์โดยตรง
yy[ค่าเดิมจากโรงงาน]: รีเซ็ตการตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียง
yyใช้ได้เฉพาะเมื่อ [โหมดเสียง] ได้รับการตั้งเป็น
[มาตรฐาน]
ภาษาไทย
การซิงโครไนซ์ระบบเสียงและวิดีโอ
(การตั้งค่า) [เสียง]
[การปรับการซิงค์ AV]
(ขึ้นอยู่กับรุ่น) ซิงโครไนซ์วิดีโอและระบบเสียง
โดยตรง เมื่อภาพและเสียงไม่ตรงกัน ถ้าคุณตั้ง [การ
ปรับการซิงค์ AV] ให้เป็น เลือก คุณจะสามารถปรับ
เสียงออก (ล�ำโพงทีวี) กับภาพหน้าจอ
yyหากคุณเลือก [Bypass] จะเป็นการส่งสัญญาณออก
อากาศของเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกโดยไม่มีความ
ล่าช้าของเสียง เสียงอาจถูกส่งออกก่อนวิดีโอเนื่องจาก
ต้องใช้เวลาประมวลผลสัญญาณเข้าของวิดีโอมาสู่ทีวี
การตั้งค่า USB ท�ำงานอัตโนมัติ
(การตั้งค่า) [ทั่วไป]
[USB ท�ำงานอัตโนมัติ]
เล่นรูปภาพหรือวิดีโอของ USB โดยอัตโนมัติเมื่อทีวี
เปิดหรือมีการเชื่อมต่อ USB
yy[ไม่เลือก]: ปิด [USB ท�ำงานอัตโนมัติ]
yy[วิดีโอ]: เล่นวิดีโอของ USB โดยอัตโนมัติ
yy[รูปภาพ]: เล่นรูปภาพของ USB โดยอัตโนมัติ
yyเล่นเฉพาะไฟล์ในโฟลเดอร์ระดับบนสุดของอุปกรณ์
USB ตามล�ำดับ
yyขณะที่เล่น ให้กดปุ่ม
หรือ
บน
รีโมทคอนโทรลเพื่อสิ้นสุดฟังก์ชันนี้
yyถ้าไฟล์ไม่ถูกต้องหรือเสียหาย ข้อความต่อไปนี้จะ
ปรากฏก่อนที่จะกลับไปยังสถานะสัญญาณเข้าก่อน
หน้า: [ไฟล์นี้ใช้ไม่ได้]
yyเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้งหลังจากน�ำออก
ระหว่างการเล่นวิดีโอ การรับชมต่อจะท�ำงานโดย
อัตโนมัติและกลับไปที่วิดีโอจากฉากที่ดูล่าสุด (เฉพาะ
วิดีโอแรก)
14
1 เชื่อมต่อช่องเสียบ
ของทีวี และช่องเสียบ
สัญญาณออก HDMI ของอุปกรณ์ SIMPLINK ด้วย
สาย HDMI
2 เลือก
(ตั้งค่า) [ทั่วไป] [SIMPLINK]
หน้าต่างเมนู SIMPLINK จะปรากฏขึ้น
3 ในหน้าต่างการตั้งค่า SIMPLINK ตั้งฟังก์ชัน
SIMPLINK เป็น [เลือก]
4 ก�ำหนดการตั้งค่า [การซิงค์การเปิดอัตโนมัติ] เป็น
เลือก หรือ ไม่เลือก
5 ในหน้าต่างเมนู SIMPLINK เลือกอุปกรณ์ที่คุณ
ต้องการควบคุม
yyคุณยังสามารถตั้ง SIMPLINK ใน
(หน้าแรก)
[สัญญาณเข้า]
[SIMPLINK]
yyสามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับอุปกรณ์ที่มีโลโก้ SIMPLINK
เท่านั้น
yyเมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน SIMPLINK คุณจะต้องใช้สาย
เคเบิล HDMI® ความเร็วสูง (ที่มี CEC (Consumer
Electronics Control) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามา)
สายเคเบิล HDMI® ความเร็วสูงจะมี 13 พินส�ำหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแต่ละอุปกรณ์
yyหากคุณสลับเป็นสัญญาณเข้าอื่น อุปกรณ์ SIMPLINK
จะหยุดท�ำงาน
yyหากใช้อุปกรณ์ของบุคคลที่ 3 ที่มีฟังก์ชัน HDMI-CEC
อุปกรณ์ SIMPLINK อาจท�ำงานได้ไม่เป็นปกติ
yyหากคุณเลือกหรือเล่นสื่อจากอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันโฮม
เธียเตอร์ [ล�ำโพง HT] จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
ค�ำอธิบายฟังก์ชัน SIMPLINK
yyเล่นโดยตรง: เล่นอุปกรณ์มัลติมีเดียบนทีวีได้ทันที
yyการควบคุมอุปกรณ์ด้วยรีโมทคอนโทรลทีว:ี
จัดการอุปกรณ์มัลติมีเดียด้วยรีโมทคอนโทรล TV
yyปิดเครื่อง: หากคุณตั้ง [การซิงค์การเปิดอัตโนมัติ]
เป็น เลือก ในการตั้งค่า SIMPLINK แล้วปิดทีวี อุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน SIMPLINK จะปิดตามด้วย
yyเปิดเครื่อง: หากตั้ง [การซิงค์การเปิดอัตโนมัติ] เป็น
เลือก ในการตั้งค่า SIMPLINK การเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อ SIMPLINK จะเป็นการเปิดทีวี (การท�ำงานอาจแตก
ต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
yy[ล�ำโพง]: (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เลือกล�ำโพงบนอุปกรณ์ชุด
โฮมเธียเตอร์หรือทีวี
การตั้งค่ารหัสผ่าน
ไฟล์ที่ สื่อของฉัน รองรับ
(การตั้งค่า)
[ตั้งรหัสผ่าน]
รหัสผ่านเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น ‘0000’
yyอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด: 20 Mbps (เมกะบิตต่อ
วินาที)
yyรูปแบบค�ำบรรยายใต้ภาพภายนอกที่รองรับ : *.smi,
*.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ
[ความปลอดภัย]
ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านทีวี
(การตั้งค่า) [ทั่วไป]
[รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น]
ทีวีจะปิดตัวลงและเปิดใหม่อีกครั้ง แล้วการตั้งค่า
ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
yyเมื่อมีการตั้ง [ระบบล็อค] ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
ขึ้นเพื่อถามรหัสผ่าน
yyห้ามปิดเครื่องขณะที่กำ� ลังด�ำเนินการเริ่มต้น
หมายเลข
ภายใน
วิดีโอ
.asf, .wmv
เสียง
การถอดอุปกรณ์ USB
เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก
(หน้าแรก)
[สัญญาณเข้า] แล้วกดปุ่ม [ถอด] เพื่อยกเลิกการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB HDD
เมื่อคุณได้รับข้อความว่าอุปกรณ์ USB ถูกถอดออก
แล้ว ให้แยกอุปกรณ์ออกจากทีวี
วิดีโอ
.avi
เสียง
yyหลังจากเลือกถอดอุปกรณ์ USB ออกแล้ว คุณจะไม่
สามารถใช้มันเพื่ออ่านข้อมูลได้ ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ
USB ออก และเชื่อมต่อใหม่
การใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB - ค�ำเตือน
yyหากอุปกรณ์จัดเก็บ USB มีโปรแกรมการจ�ำแนก
อัตโนมัติภายในตัว หรือใช้ไดรเวอร์ของตัวเอง อุปกรณ์
อาจจะไม่ทำ� งาน
yyอุปกรณ์ USB บางรุ่นอาจจะไม่ท�ำงาน หรือท�ำงานไม่
ถูกต้อง
yyใช้เฉพาะอุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แม็ตด้วยระบบไฟล์
Windows FAT32 หรือ NTFS
yyส�ำหรับเอ็กซ์เทอร์นัล USB HDD ขอแนะน�ำให้คุณใช้
อุปกรณ์ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้าต�่ำกว่า 5 V และอัตรา
กระแสไฟฟ้าต�ำ่ กว่า 500 mA
yyขอแนะน�ำให้คุณใช้อุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB ขนาด
ไม่เกิน 32 GB และ USB HDDs ขนาดไม่เกิน 2 TB
yyหาก USB HDD ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานท�ำงานได้
ไม่ตรงตามปกติ ให้ปิดและเปิดใหม่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ดูที่คู่มือผู้ใช้ของ USB HDD
yyข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ USB อาจเสียหายได้ โปรด
อย่าลืมส�ำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความส�ำคัญไว้บนอุปกรณ์
อื่น การดูแลรักษาข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดสูญเสีย
Codec
วิดีโอ
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
เสียง
วิดีโอ
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
เสียง
วิดีโอ
เสียง
วิดีโอ
.mkv
เสียง
motion JPEG
วิดีโอ
เสียง
วิดีโอ
.mpg,
.mpeg, .mpe
เสียง
MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1)
WMA Standard,
WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2,
Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM,
MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, Dolby Digital,
MPEG-1 Layer III (MP3),
DTS1
H.264/AVC, MPEG-2,
H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, MPEG-1 Layer
III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC,
HE-AAC, DTS1
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1
Layer I, MPEG-1 Layer II,
DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2,
Xvid, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III
(MP3), DTS1
MPEG-2, MPEG-4 Part2,
Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital,
MPEG-1 Layer III (MP3),
LPCM, DTS1
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, Dolby Digital,
LPCM
ภาษาไทย
ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกลบออกและการตั้งค่าทีวี
จะถูกรีเซ็ต
yyสูงสุด: 1920 x 1080 @ 30p (Motion JPEG 640 x
480 @ 30p เท่านั้น)
15
หมายเลข
ภายใน
Codec
วิดีโอ
.dat
เสียง
วิดีโอ
.flv
เสียง
วิดีโอ
.3gp
เสียง
วิดีโอ
.rm , .rmvb
2
2
เสียง
OGG
รายการ
64 Kbps ~ 320 Kbps
ความถี่
แซมเปิล
8 kHz ~ 48 kHz
รูปแบบ
ไฟล์
รายการ
ภาษาไทย
ประเภท
ไฟล์ที่ใช้
งานได้
MP3
32 Kbps ~ 320 Kbps
ความถี่
แซมเปิล
16 kHz ~ 48 kHz
อัตราบิต
ความถี่
แซมเปิล
รองรับ
อัตราบิต
M4A
ความถี่
แซมเปิล
รองรับ
อัตราบิต
WAV
WMA
ความถี่
แซมเปิล
รองรับ
MPEG-1, MPEG-2,
Layer2, Layer3
รูปแบบอิสระ
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
อัตราบิต
128 Kbps ~ 320 Kbps
ความถี่
แซมเปิล
8 kHz ~ 48 kHz
ช่อง
สัญญาณ
/ ความถี่
แซมเปิล
รองรับ
WMA7, WMA8, WMA9
Standard
~ 768 Kbps
M0 : สูงสุด 2 / 48 kHz
(ยกเว้นโหมด LBR),
M1 : สูงสุด 5.1 / 48
kHz,
M2 : สูงสุด 5.1 / 96 kHz
WMA 10 Pro
SOF0: Baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
น้อยที่สุด: 64 (กว้าง) x
64 (สูง)
15360 (กว้าง) x 8640
(สูง)
มากที่สุด (ชนิด
Progressive):
BMP
ขนาดภาพ
ประเภท
ไฟล์ที่ใช้
งานได้
1920 (กว้าง) x 1440 (สูง)
น้อยที่สุด: 64 (กว้าง) x
64 (สูง)
สูงสุด: 9600 (กว้าง) x
6400 (สูง)
Interlace, Non-Interlace
น้อยที่สุด: 64 (กว้าง) x
64 (สูง)
8 kHz ~ 48 kHz
8 บิท / 16 บิท / 24 บิท
อัตราบิต
ขนาดภาพ
ADIF, ADTS
รูปแบบอิสระ
MPEG-4
64 Kbps ~ 1.5 Mbps
ความละเอียด
มากที่สุด (ชนิด Normal):
8 kHz ~ 48 kHz
ระดับความ
ลึกบิต
รองรับ
WMA 10
Pro
Info
อัตราบิต
รองรับ
AAC
jpeg, jpg,
jpe
รายการ
Vorbis
รูปแบบภาพที่รองรับ
2 ขึ้นอยู่กับประเทศ
รูปแบบเสียงที่รองรับ
Info
อัตราบิต
รองรับ
1 ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปแบบ
ไฟล์
16
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/
AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
RV30, RV40
AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
รูปแบบ
ไฟล์
PNG
ขนาดภาพ
มากที่สุด (Interlace):
1200 (กว้าง) x 800 (สูง)
มากที่สุด (Non-Interlace):
9600 (กว้าง) x 6400 (สูง)
* ไฟล์รูปแบบ BMP และ PNG อาจแสดงผลช้ากว่า
JPEG
การดูคู่มือบนเว็บ
การแก้ปัญหา
คุณสามารถดูคู่มือผู้ใช้ที่ www.lg.com
ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาดทีวีของคุณ
yyตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้นตัวรับสัญญาณ IR
เช่น เทปที่ปิดตัวรับสัญญาณ
yyตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
รีโมทคอนโทรลหรือไม่
yyตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้การได้และติดตั้งอยู่
อย่างถูกต้องหรือไม่ ( ตรงกับ ,
ตรงกับ )
ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง
yyโปรดปิดเครื่องและถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด
ออกก่อน
yyเมื่อไม่ได้ควบคุมและใช้ทีวีเป็นเวลานาน ให้ถอดสาย
ไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายจากฟ้าผ่าหรือไฟกระชาก
yyตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง
yyตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้ว
หรือยัง
yyตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดย
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น
หน้าจอ กรอบ ตู้ และขาตั้ง
ในการขจัดฝุ่นละออง ให้เช็ดพื้นผิวด้วยผ้านุ่มที่แห้ง
และสะอาด
หากเป็นรอยสกปรกขนาดใหญ่ ให้เช็ดพื้นผิวด้วยผ้า
นุ่มที่ชุบน�้ำสะอาดหรือสารซักฟอกเจือจางหมาดๆ จาก
นั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งทันที
yyหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะ
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
yyห้ามดัน ถู หรือใช้เล็บหรือของแหลมชนกับหน้าจอ
เนื่องจากอาจท�ำให้เป็นรอยและท�ำให้ภาพผิดเพื้ยน
yyห้ามใช้สารเคมี เนื่องจากอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
yyห้ามพ่นของเหลวลงบนพื้นผิว ถ้ามีน�้ำเข้าทีวี อาจท�ำให้
เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเครื่องท�ำงานผิดปกติ
สายไฟ
ขจัดฝุ่นสะสมหรือสิ่งสกปรกบนสายไฟเป็นประจ�ำ
การป้องกัน "ภาพค้าง" หรือ "เบิร์นอิน"
บนหน้าจอทีวี
yyถ้ามีการแสดงภาพคงที่บนหน้าจอทีวีเป็นเวลานาน ภาพ
นั้นอาจค้างและกลายเป็นภาพที่ติดอยู่บนหน้าจออย่าง
ถาวร นี่คืออาการ "ภาพค้าง" หรือ "เบิร์นอิน" และไม่ได้
รับความคุ้มครองตามการรับประกัน
yyถ้าอัตราส่วนภาพของทีวีถูกตั้งไว้เป็น 4:3 เป็นเวลานาน
อาจเกิดภาพค้างในพื้นที่ขอบด้านข้างของหน้าจอ
yyหลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอทีวีเป็น
ระยะเวลานาน (2 ชั่วโมงขึ้นไปส�ำหรับ LCD) เพื่อ
ป้องกันภาพค้าง
ภาษาไทย
ท�ำความสะอาดทีวีของคุณเป็นประจ�ำเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งาน
ทีวีปิดโดยกะทันหัน
yyตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟ
อาจถูกตัด
yyตรวจสอบว่าฟังก์ชันปิดอัตโนมัติทำ� งานอยู่ในการตั้งค่า
เกี่ยวกับเวลาหรือไม่
yyหากไม่มีสัญญาณในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ ทีวีจะปิดโดย
อัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาที
ถ้าทีวีปิดโดยอัตโนมัติ
yyถ้า [ตัวตั้งเวลาเปิด] ท�ำงานอยู่ ทีวีจะเปิดเมื่อถึงเวลา
ที่กำ� หนดไว้
ถ้าคุณไม่ได้ควบคุมทีวีเป็นเวลาสองชั่วโมง ทีวีจะปิด
โดยอัตโนมัติ
yyในการปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อ
ไปที่
(การตั้งค่า)
[ทั่วไป]
[ตัวตั้งเวลา]
[ตัวตั้ง
เวลาเปิด]
[ปิดอัตโนมัติใน 2 ชั่วโมง]
ไม่เลือก
เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (RGB/HDMI) เครื่องไม่พบ
สัญญาณใดๆ
yyปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล
yyเชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง
yyเริ่มการท�ำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่
17
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเกรดฟังก์ชันของ
ผลิตภัณฑ์
น�้ำหนัก
ขนาด (ก x ส x ล)
รุ่น
24TL520V
ภาษาไทย
สภาพ
แวดล้อม
มีขาตั้ง (มม.)
ไม่มีขาตั้ง (มม.)
มีขาตั้ง
(กก.)
563.1 x 367 x 150.1
563.1 x 340.9 x 58
3.3
ไม่มีขาตั้ง
(กก.)
3.25
การใช้
พลังงาน (ใน
สถานะออก)
28 W
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
0 °C ถึง 40 °C
ความชื้นขณะท�ำงาน
น้อยกว่า 80 %
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20 °C ถึง 60 °C
ความชื้นในการจัดเก็บ
น้อยกว่า 85 %
ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
19 V
ผู้ผลิต: Honor
ตัวแปลงไฟ AC/DC
รุ่น: ADS-40SG-19-3 19032G
เข้า: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ออก: DC 19 V
1.7 A
ทีวีดิจิตอล
ทีวีอะนาล็อก
DVB-T/T2
SECAM-B/G/D/K
PAL-B/G/D/K/I
ระบบโทรทัศน์
NTSC-M
โปรแกรมที่ครอบคลุม
18
VHF, UHF
VHF, UHF, CATV
จ�ำนวนสูงสุดของโปรแกรมที่สามารถเก็บได้
2000
อิมพิแดนส์ของเสาอากาศภายนอก
75 Ω
1.6 A
โหมดสนับสนุน RGB (PC) / HDMI (PC)
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
(kHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
720 x 400
31.468
70.080
59.940
37.500
75.000
37.879
60.317
46.875
75.000
48.363
60.004
60.023
75.029
1280 x 800
49.702
1366 x 768
47.717
800 x 600
1024 x 768
ความละเอียด
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
59.940
15.750
60.000
31.470
59.940
31.500
60.000
15.625
50.000
31.250
50.000
59.940
60.000
59.810
37.500
50.000
59.79
33.720
59.940
33.750
60.000
28.125
50.000
56.250
50.000
67.432
59.940
67.500
60.000
โหมดสนับสนุน HDMI (DTV)
720 x 576
15.730
44.960
yyความละเอียดในการแสดงที่เหมาะสมที่สุดคือ
1366 x 768 @ 60 Hz
yyเวลาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละโหมดคือความถี่แนวตั้ง
60 Hz
720 x 480
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
45.000
1280 x 720
หมายเหตุ
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
(kHz)
1920 x 1080
ภาษาไทย
31.469
640 x 480
โหมดคอมโพเนนต์ที่สนับสนุน
ข้อมูลการเชื่อมต่อพอร์ตคอมโพเนนต์
ความถี่แนวนอน
(kHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
31.469
59.940
31.500
60.000
31.250
50.000
37.500
50.000
44.960
59.940
45.000
60.000
33.720
59.940
33.750
60.000
28.125
50.000
27.000
24.000
33.750
30.000
56.250
50.000
67.430
59.940
67.500
60.000
พอร์ตคอมโพเนนต์ในทีวี
Y
Y
พอร์ตสัญญาณภาพออกบน
เครื่องเล่น DVD
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
19
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลส�ำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
LGE. ได้ประกาศ ‘แถลงการณ์ของ LG เพื่อสิ่ง
แวดล้อมที่สะอาด’ ในปี 1994 และอุดมการณ์นี้ได้เป็น
หลักการณ์บริหารของเรามาโดยตลอด แถลงการณ์นี้
เป็นรากฐานที่ทำ� ให้เราสามารถด�ำเนินกิจกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆ ด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างถี่ถ้วน เราส่ง
เสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรองรับแนวคิดความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เราลดวัตถุอันตรายที่
ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่าง
เช่น ในผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่มีแคดเมียมอยู่
ข้อมูลส�ำหรับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อม สิ่งส�ำคัญคือควรมีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้
หลังจากเลิกใช้แล้ว
LGE. จัดการกับของเสียทั้งหมดโดยใช้วิธีการรีไซเคิล
ที่เป็นที่ยอมรับในด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีระบบรับ
กลับและรีไซเคิลหลายแห่งที่ด�ำเนินการอยู่ทั่วโลก
ชิ้นส่วนจ�ำนวนมากจะมีการน�ำกลับมาใช้ใหม่และ
รีไซเคิล ส่วนสารที่เป็นอันตรายและโลหะหนักจะได้
รับการบ�ำบัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ้า
ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมรีไซเคิลของ
เรา โปรดติดต่อผู้ขาย LG ในพื้นที่หรือตัวแทนของ
บริษัท LG
เราก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อโลกที่ใสสะอาด
ด้วยการเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมโลกเป็นพันธกิจของ
องค์กรเราที่จะช่วยพัฒนา โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ‘สีเขียว’ ของเรา
http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.jsp
20
ค�ำเตือน!
ห้ามวางโทรทัศน์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจ
ตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสีย
ชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะ
ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความ
รอบคอบ เช่น:
yyใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
yyใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับ
โทรทัศน์
yyตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
yyไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวาง
หนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้า
กับที่ยึดที่เหมาะสม
yyไม่วางโทรทัศน์บนผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่าง
โทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
yyสอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไป
ยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ
ถ้าคุณก�ำลังจะเก็บโทรทัศน์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้
และย้ายที่ ควรระลึกถึงข้อควรระวังที่กล่าวถึงข้างต้น
สัญลักษณ์
หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
หมายถึงอุปกรณ์ Class II
หมายถึงสแตนด์บาย
หมายถึง “เปิด” (เปิดการท�ำงาน)
หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย
บริการ
ถอดปลั๊กจอภาพจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และให้ช่าง
เทคนิคผู้มีความช�ำนาญเป็นผู้ให้บริการเมื่อ:
ภาษาไทย
yyสายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหายหรือสึกหรอ
yyมีของเหลวหกใส่จอภาพ
yyจอภาพถูกฝนหรือน�้ำ
yyจอภาพไม่ทำ� งานตามปกติตามค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
ปรับเฉพาะการควบคุมที่กล่าวถึงในค�ำแนะน�ำการใช้
งานเท่านั้น การปรับการควบคุมอื่นๆ โดยไม่เหมาะสม
อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย และมักจะต้องด�ำเนินการ
แก้ไขโดยช่างเทคนิค ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขให้
จอภาพกลับมาใช้งานได้ปกติ
yyจอภาพร่วงหล่นหรือที่เก็บเสียหาย
yyจอภาพมีการท�ำงานที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
yyมีเสียงดังจากจอภาพอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยๆ ขณะที่
จอภาพท�ำงานอยู่ จอภาพบางรุ่นอาจมีเสียงดังออกมา
เป็นบางครั้งเมื่อเปิดหรือปิด หรือเมื่อเปลี่ยนโหมดวิดีโอ
ซึ่งเป็นอาการปกติ
อย่าพยายามซ่อมบ�ำรุงจอภาพด้วยตนเอง เนื่องจาก
การเปิดหรือถอดฝาครอบเครื่องจะท�ำให้เสี่ยงต่อแรง
ดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย ตลอดจนสิ่งอันตรายอื่นๆ
ขอรับบริการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรอง
21
ภาษาไทย
22
ภาษาไทย
23
หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่
ด้านหลังและด้านข้างของผลิตภัณฑ์
โปรดจดบันทึกไว้ด้านล่างส�ำหรับกรณีที่ต้องมีการรับ
บริการ
รุ่น
หมายเลขเครื่อง
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising