LG | GC-X247CKAV | User manual | LG GC-X247CKAV คู่มือการใช้งาน

LG GC-X247CKAV คู่มือการใช้งาน
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
่ งแช่
ตูเ้ ย็นและชอ
แข็ง
้ บ ับนีโ้ ดยละเอียดก่อนการใชง้ านเครือ
้ ละเก็บร ักษาไว้ให้สะดวกในการน�ำมาอ้างอิงได้
อ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ชฉ
่ งใชแ
ตลอดเวลา
TH
ภาษาไทย
EN
MFL69668825
Rev.01_082919
ENGLISH
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
สารบ ัญ
คูม
่ อ
ื ฉบับนีอ
้ าจมีรป
ู ภาพหรือเนือ
้ หาทีแ
่ ตกต่างจาก
้
รุน
่ ทีค
่ ณ
ุ ซือ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจถูกแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงโดยผู ้ผลิต
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย..................................................... 3
ค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีส
่ �ำคัญ................................................................. 3
การติดตง.ั้ .............................................................................11
ช่องจัดเก็บ................................................................................................ 11
ขนาดและการเว ้นระยะห่าง............................................................................ 12
อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม........................................................................................ 12
การก่อสร ้างชนิดต่อสายดิน (ตัวเลือก)............................................................. 13
การถอดประตู............................................................................................. 14
ปรับความสูงของประตู.................................................................................. 16
การต่อท่อน�้ ำ (รุน
่ ทีไ่ ม่ต ้องต่อท่อเท่านัน
้ ).......................................................... 16
่ มต่อเครือ
การเชือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า........................................................................... 18
การเคลือ
่ นย ้ายเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า........................................................................ 18
การใชง้ าน............................................................................19
้ ส่วนและการท�ำงาน................................................................................. 19
ชิน
หมายเหตุส�ำหรับการใช ้งาน........................................................................... 23
การใช ้แผงควบคุม....................................................................................... 25
ถังช่องกดน�้ ำ (รุน
่ ทีไ่ ม่ต ้องต่อท่อเท่านัน
้ ).......................................................... 26
ช่องกดน�้ ำและน�้ ำแข็ง................................................................................... 28
เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต.ิ ............................................................................. 28
้ ( * )....................................................................................... 30
ประตูสองชัน
ลิน
้ ชักส�ำหรับผักสด ( * ).............................................................................. 31
ั InstaView ( * ).............................................................................. 31
ฟั งก์ชน
ั อืน
ฟั งก์ชน
่ ๆ............................................................................................... 31
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท.......................................................................32
่ LG SmartThinQ............................................................. 32
การใช ้แอพพลิเคชัน
การใช ้ Smart Diagnosis™........................................................................... 34
การบ�ำรุงร ักษา.......................................................................35
หมายเหตุส�ำหรับการท�ำความสะอาด............................................................... 35
การท�ำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์................................................................ 35
การท�ำความสะอาดตะกร ้าบนประตูตู ้เย็น........................................................... 36
้ วาง............................................................................. 36
การท�ำความสะอาดชัน
การท�ำความสะอาดลิน
้ ชักเก็บผัก.................................................................... 36
ท�ำความสะอาดช่องกดน�้ ำ............................................................................. 37
การเปลีย
่ นตัวกรองน�้ ำ (รุน
่ ทีไ่ ม่ต ้องต่อท่อเท่านัน
้ ).............................................. 38
้ งต้น.........................................................39
การแก้ไขปัญหาเบือ
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย
TH
้ จ
แนวทางปฏิบ ัติเพือ
่ ความปลอดภ ัยต่อไปนีม
ี ด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ป้องก ันความ
้
่
ี
ี
เสยงทีไ่ ม่คาดหมายหรือความเสยหายจากการใชงานผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่
ปลอดภ ัยหรือไม่ถก
ู ต้อง
แนวทางปฏิบ ัติได้แยกสว่ นเป็น 'ค�ำเตือน' และ 'ข้อควรระว ัง' ด ังค�ำอธิบาย
ด้านล่าง
ั
� หร ับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการที่
สญล
ักษณ์ถก
ู แสดงสำ
ี่ งได้ กรุณาอ่านท�ำความเข้าใจสว่ น
สามารถท�ำให้เกิดความเสย
ั
้ี ย่างระม ัดระว ังและปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำเพือ
ของสญล
ักษณ์นอ
่
ี่ ง
หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บ
ี ชวี ต
สาห ัสหรือเสย
ิ ได้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บเล็ก
ี หายต่อผลิตภ ัณฑ์ได้
น้อยหรือเกิดความเสย
� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
ค�ำเตือน
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำ
ิ ไฟฟ้า
็
ชอต การได้ร ับบาดเจ็บหรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึงรายการ
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
ต่อไปนี:้
เด็กเล็กในบ้าน
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
าไม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็ก
เล็ก) ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือทางจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาดความ
รู ้และประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำเกีย
่ วกับ
้
การใชงานเครื
อ
่ งใชนี้ โ้ ดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็ก
เล็กจะต ้องได ้รับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครือ
่ งใชนี้ ้
้
•• หากเครือ
่ งใชไฟฟ้
านีม
้ ล
ี ็อคในตัว (บางรุน
่ เท่านัน
้ ) ให ้เก็บกุญแจให ้ห่างจากมือ
เด็ก
3
TH
การติดตงั้
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรถูกขนย ้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าทีจ่ ับเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
อย่างมัน
่ คง
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าเต ้ารับต่อสายดินอย่างถูกต ้อง และขาสายดินของปลั๊กสาย
ี หายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก ส�ำหรับรายละเอียดเพิม
ไฟไม่เสย
่ เติมเกีย
่ วกับ
การต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีไ้ ด ้รับการติดตัง้ สายไฟทีม
่ ต
ี วั น� ำทีต
่ อ
่ สายดินให ้อุปกรณ์และ
ี บเข ้าในเต ้ารับซอคเก็ตทีเ่ หมาะ
ปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต ้องถูกเสย
สมซงึ่ ถูกติดตัง้ และต่อสายดินโดยสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบัญญัตท
ิ ้อง
ถิน
่ ทัง้ หมด
ี หายหรือชอ
่ งของเต ้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใชงาน
้
•• หากสายไฟได ้รับความเสย
สายไฟและติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
ี บปลั๊กของเครือ
้
•• อย่าเสย
่ งใชไฟฟ้
ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต ้ารับทีไ่ ม่มส
ี ายไฟ
ื่ มต่ออยู)่
(เชอ
•• อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให ้ยาวขึน
้
้
ื่ มต่อกับสายไฟแยกเฉพาะกมีมฟ
์ ยกต่างหาก
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรเชอ
ี ิ วสแ
้ ๊ กพ่วงชนิดหลายเต ้ารับซงึ่ ไม่มก
•• อย่าใชปลั
ี ารต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิด
้ ๊ กพ่วงชนิดหลายเต ้ารับทีม
พกพา) ในกรณีทใี่ ชปลั
่ ก
ี ารต่อสายดินอย่างเหมาะ
้ ๊ กพ่วงชนิดหลายเต ้ารับทีม
สม (ชนิดพกพา) ควรใชปลั
่ ส
ี มรรถภาพเพียงพอหรือ
้ ๊ กพ่วงดังกล่าวส�ำหรับเครือ
สูงกว่าอัตรารหัสก�ำลังไฟฟ้ าทีร่ ะบุไว ้ และใชปลั
่ งใช ้
ไฟฟ้ านีเ้ ท่านัน
้
้
้
•• ติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในจุดทีส
่ ามารถถอดปลั๊กของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าออกได ้อย่าง
ง่ายดาย
ี้ ลั๊กขึน
้
ิ กับปลั๊กไฟ
•• ระวังอย่าชป
้ ด ้านบนหรืออย่าให ้เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเอนชด
•• ติดตัง้ ตู ้เย็นบนพืน
้ แข็งและราบเรียบ
้
ื้ หรือมีฝน
•• อย่าติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในสถานทีช
่ น
ุ่ ห ้ามติดตัง้ หรือเก็บอุปกรณ์
ในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งใด ๆ หรือในพืน
้ ทีใ่ ด ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขด ้านสภาพ
่ ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมท
ภูมอ
ิ ากาศ เชน
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
้
•• อย่าตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในแสงแดดหรือใกล ้กับแหล่งความร ้อนของเครือ
่ งใช ้
่ เตาหรือเครือ
ไฟฟ้ าทีก
่ �ำเนิดความร ้อน เชน
่ งท�ำความร ้อน
4
TH
้
•• ระวังอย่าเปิ ดด ้านหลังของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าในขณะท�ำการติดตัง้
้
•• ระวังอย่าให ้ประตูของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าตกลงในขณะกระกอบหรือถอดประกอบ
ี หายให ้กับสายไฟในขณะประกอบหรือ
•• ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร ้างความเสย
้
ถอดประกอบประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
•• อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ เข ้ากับปลั๊กไฟ
การใชง้ าน
้ อ
้
•• อย่าใชเครื
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ วัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุ
ทดลองหรือจัดสง่ ) นอกจากการใชจั้ ดเก็บอาหารในครัวเรือน
้
•• ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรน
ุ แรงหรือฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ จะไม่ใชงานเป็
นเวลา
นาน
ั ผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครือ
•• ห ้ามสม
่ งใชด้ ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•• ห ้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสงิ่ ของหนักบนสายไฟ
ิ้ สว่ นอิเล็กทรอนิกสข
์ องเครือ
้
•• หากมีน�้ำเข ้าไปในชน
่ งใชไฟฟ้
า ถอดปลั๊กแล ้ว
ติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics
•• อย่าน� ำมือหรือโลหะเข ้าไปในบริเวณทีป
่ ล่อยลมเย็น ฝาปิ ด หรือแผงระบาย
ความร ้อนทีด
่ ้านหลัง
้
้
•• อย่าใชความรุ
นแรงหรือกระแทกกับฝาปิ ดทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
่ ต
ั ว์เข ้าไป เชน
่ สต
ั ว์เลีย
•• ห ้ามใสส
้ งเข ้าในเครือ
่ ง
้
•• ระวังเด็กทีอ
่ ยูใ่ กล ้ๆ เมือ
่ คุณเปิ ดหรือปิ ดประตูของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า ประตูอาจไป
กระแทกเด็กและท�ำให ้บาดเจ็บ
้
•• ระวังอย่าให ้เด็กไปติดอยูข
่ ้างในเครือ
่ งใชไฟฟ้
า เด็กทีต
่ ด
ิ อยูข
่ ้างในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าอาจขาดอากาศหายใจ
•• อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุทล
ี่ ก
ุ ไหม ้ได ้ วัตถุ
่ เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ท�ำความร ้อน (เชน
่ เตา เครือ
ไวไฟ (เชน
่ ง
้
ท�ำความร ้อน ฯลฯ) บนเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
5
TH
ั ผัส
•• หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสม
้
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้ าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ น
ั ที เครือ
่ งใชไฟฟ้ าใน
้ สจ�ำนวนน ้อย แต่กย
แก็สท�ำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม ้ว่าจะใชแก็
็ งั
้
้
เป็ นแก็สไวไฟ แก็สทีร่ ั่วออกในขณะขนย ้าย ติดตัง้ หรือใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
า
อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
้ อเก็บรักษาสารทีต
ี แอลกอฮอล์
•• อย่าใชหรื
่ ด
ิ ไฟหรือลุกไหม ้ได ้ (อีเธอร์ เบนซน
สารเคมี แก๊สหุงต ้ม สเปรย์ลก
ุ ไหม ้ได ้ ยาฆ่าแมลง น�้ ำหอมปรับอากาศ เครือ
่ ง
ั ผ ้า
ส�ำอาง ฯลฯ) เอาไว ้ใกล ้เครือ
่ งซก
•• ถอดปลั๊กทันทีแล ้วติดต่อศูนบริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics หากพบว่ามี
ี งหรือกลิน
้
เสย
่ แปลกๆ หรือควันออกมาจากเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
•• เติมน�้ ำดืม
่ ในเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งหรือเครือ
่ งจ่ายน�้ ำดืม
่ เท่านัน
้
ี หายให ้กับวงจรท�ำความเย็น
•• อย่าสร ้างความเสย
้
่ เครือ
ั ท์มอ
•• อย่าวางเครือ
่ งใชไฟฟ้
า (เชน
่ งท�ำความร ้อนหรือโทรศพ
ื ถือ) ในเครือ
่ ง
้
ใชไฟฟ้
านี้
การบ�ำรุงร ักษา
้
•• ถอดปลั๊กก่อนท�ำความสะอาดเครือ
่ งใชไฟฟ้
าหรือก่อนเปลีย
่ นหลอดไฟด ้านใน
(หากมี)
ี บปลั๊กไฟในเต ้ารับหลังจากทีข
ื้ หมดแล ้ว
•• เสย
่ จัดสงิ่ สกปรกและความชน
้
•• ห ้ามถอดปลั๊กเครือ
่ งใชไฟฟ้
าโดยการดึงทีส
่ ายไฟเคเบิล จับทีป
่ ลั๊กไฟให ้มัน
่
และดึงออกตรง ๆ จากเต ้ารับซอคเก็ตเสมอ
ี ั น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น�้ ำมัน ของเหลวไวไฟ
•• อย่าฉีดน�้ ำหรือสารไวไฟ (ยาสฟ
้
สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ท�ำความ
สะอาด
้
•• อย่าใชแปรง
ผ ้า หรือฟองน�้ ำทีม
่ พ
ี น
ื้ ผิวขรุขระ หรือวัสดุทท
ี่ �ำจากโลหะในการ
้
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
่ มทีไ่ ด ้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านัน
•• ควรให ้ชา่ งซอ
้ เป็ นผู ้ถอด
่ มแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG
ประกอบ ซอ
Electronices หากคุณเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในสถานทีอ
่ น
ื่
6
TH
้ อ
้
•• อย่าใชเครื
่ งเป่ าผมเป่ าด ้านในของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าหรือจุดเทียนในเครือ
่ งเพือ
่
ดับกลิน
่
•• อย่าใชอุ้ ปกรณ์กลไกหรือวิธอ
ี น
ื่ ใดเพือ
่ เร่งกระบวนการละลายน�้ ำแข็ง
•• ต่อท่อเดินน�้ ำ (รุน
่ ทีไ่ ม่ต ้องต่อท่อเท่านัน
้ ) กับแหล่งน�้ ำดืม
่ เท่านัน
้ เพราะน�้ ำทีไ่ ม่
สะอาดอาจท�ำให ้เจ็บป่ วยได ้
การก�ำจ ัด
ั ้ วางและตะกร ้าไว ้ในทีข
•• ถอดประเก็นประตูออกและทิง้ ชน
่ องมัน และกันเด็กให ้
้
้
ห่างจากเครือ
่ งใชไฟฟ้
าก่อนท�ำการทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
า
่ ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให ้ห่างจากเด็ก วัสดุ
•• ทิง้ วัสดุหบ
ี ห่อทัง้ หมด (เชน
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำให ้เกิดการหายใจไม่ออก
ความปลอดภ ัยทางเทคนิค
่ งระบายอากาศในพืน
้
•• ควรเปิ ดชอ
้ ทีป
่ ิ ดล ้อมของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าหรือโครงสร ้าง
ภายใน โดยไม่มก
ี ารกีดขวาง
้
้
•• อย่าใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
าภายในตู ้เย็น
้
•• สารท�ำความเย็นและก๊าซทีแ
่ พร่กระจายตัวออกเป็ นฉนวนซงึ่ ใชในเครื
อ
่ งใชนี้ ้
่ ม
จะต ้องได ้รับการแยกก�ำจัดด ้วยขัน
้ ตอนการก�ำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซอ
บ�ำรุงหรือบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒใิ กล ้เคียงกันก่อนการแยกก�ำจัดขยะเหล่านัน
้
•• สารท�ำความเย็นทีร่ ั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม ้หรือก่อให ้เกิดการบาดเจ็บกับ
ดวงตาได ้
้
•• ปริมาณของสารท�ำความเย็นในเครือ
่ งใชไฟฟ้
าของคุณจะถูกแสดงไว ้ในแผ่น
้
ลักษณะก�ำหนดภายในเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
ั ญาณของความเสย
ี หาย หากมีข ้อสงสย
ั ปรึกษา
•• ห ้ามเปิ ดเครือ
่ งใชไฟฟ้
าทีม
่ ส
ี ญ
ตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณ
้
้
•• อุปกรณ์นม
ี้ จี ด
ุ ประสงค์เพือ
่ การใชงานในบ
้านเรือนและการใชงานลั
กษณะคล ้าย
้
กันเท่านัน
้ ไม่ควรใชผลิตภัณฑ์ในเพือ
่ การพาณิชย์หรือเพือ
่ บริการจัดท�ำอาหาร
้
่ คาราวานหรือเรือ
หรือในการใชงานที
ต
่ ้องเคลือ
่ นย ้ายที่ เชน
่ กระป๋ องสเปรย์ หรือขวดไวไฟไว ้ในตู ้เย็น
•• อย่าเก็บสารระเบิด เชน
7
TH
ี่ งในการเกิดเพลิงไหม้และว ัสดุไวไฟ
ความเสย
ั ลักษณ์นจ
สญ
ี้ ะแจ ้งเตือนคุณเกีย
่ วกับวัสดุไวไฟทีอ
่ าจลุกไหม ้และก่อ
ให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้ หากคุณไม่ดแ
ู ลให ้ดี
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีมส
ี ารท�ำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน ้อย
่
ึ
้
้
ซงเป็ นแก็สไวไฟ เมือ
่ ท�ำการขนสง่ และติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
า ควรใชความ
ิ้ สว่ นของวงจรท�ำความเย็นได ้รับความเสย
ี หาย
ระมัดระวังเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าไม่มช
ี น
•• หากพบการรั่ว หลีกเลีย
่ งเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม ้ทีเ่ ป็ นไปได ้ และ
้
ี่ ้านาที เพือ
ระบายอากาศในห ้องทีเ่ ครือ
่ งใชไฟฟ้
าตัง้ อยูเ่ ป็ นเวลาสห
่ หลีกเลีย
่ ง
การเกิดสว่ นผสมแก๊สกับอากาศทีไ่ วไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของ
ห ้องทีอ
่ าจตัง้ ตู ้เย็นไว ้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน�้ ำยาท�ำความเย็นทีใ่ ช ้ ห ้อง
ต ้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน�้ ำยาท�ำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู ้
เย็น
ี หาย ใน
•• โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสายไฟฟ้ าจะไม่ตด
ิ ขัดหรือได ้รับความเสย
้
ขณะทีจ่ ัดวางต�ำแหน่งเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
•• ห ้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว ้ด ้านหลังของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
ข้อควรระว ัง
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การ
สำ
ี หายต่อผลิตภ ัณฑ์หรือทร ัพย์สน
ิ เมือ
ท�ำงานผิดปกติ หรือความเสย
่ ใข้งาน
้ ฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี:้
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี ให้ปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังพืน
การติดตงั้
้
•• อย่าเอียงเครือ
่ งใชไฟฟ้
าในการดึงหรือดันในขณะขนย ้าย
่ มือหรือเท ้าเข ้าไปติดอยูใ่ นขณะเคลือ
•• ระวังอย่าให ้อวัยวะอย่างเชน
่ นย ้ายเครือ
่ ง
้
ใชไฟฟ้
า
8
TH
การใชง้ าน
ื้ ไปสม
ั ผัสกับอาหารแชแ
่ ข็งหรือชน
ิ้ สว่ นโลหะในชอ
่ ง
•• อย่าน� ำมือทีเ่ ปี ยกหรือชน
่ ข็ง เพราะอาจท�ำให ้เกิดการไหม ้จากความเย็น
แชแ
•• อย่าน� ำภาชนะแก ้ว ขวด หรือกระป๋ อง (โดยเฉพาะทีบ
่ รรจุน�้ำอัดลม) เข ้าไปเก็บ
่ งแชแ
่ ข็ง ชน
ั ้ วาง หรือถังเก็บน�้ ำแข็งซงึ่ จะมีอณ
ในชอ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่าจุดเยือกแข็ง
ั ้ วางของเครือ
้
ี
•• กระจกนิรภัยบนประตูหน ้าและชน
่ งใชไฟฟ้
านีอ
้ าจเกิดความเสย
ี หาย อย่าใชมื้ อสม
ั ผัสเครือ
้
หายเมือ
่ ถูกกระแทก หากเกิดความเสย
่ งใชไฟฟ้
านี้
ั ้ ใน
•• อย่าวางของหนักไว ้บนประตูชน
้
ั ้ ในเป็ นเขียง และท�ำให ้แน่ใจว่ามันไม่ถก
•• อย่าใชประตู
ชน
ู ขีดข่วนจากวัตถุ
้
ี หาย
แหลมคมเนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเสย
่ งเก็บ ชน
ั ้ วาง หรือประตูชน
ั ้ ในของเครือ
้
•• อย่าโหนหรือปี นประตู ชอ
่ งใชไฟฟ้
า
•• อย่าเก็บน�้ ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครือ
่ งเคียงมากเกินไปในตะกร ้าบนประตู
ั ว์กด
•• ป้ องกันไม่ให ้สต
ั แทะสายไฟหรือท่อน�้ ำ
้
•• อย่าเปิ ดหรือปิ ดประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
าอย่างรุนแรงเกินไป
้
ี หายหรือท�ำงานขัดข ้อง ให ้หยุดใช ้
•• หากบานพับของประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
านีเ้ สย
้
งานเครือ
่ งใชไฟฟ้ านีแ
้ ล ้วติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับการอนุมต
ั ิ
ั ้ วางหรือฝาปิ ดกระจกด ้วยน�้ ำอุน
•• อย่าท�ำความสะอาดชน
่ ในขณะทีก
่ ระจกยังเย็น
อยู่
่ ข็งทันทีทน
่ งแชแ
่ ข็ง
•• อย่าทานอาหารแชแ
ี่ � ำออกจากชอ
9
TH
่ ถังใสน
่ �้ ำแข็ง
•• อย่าน� ำมือเข ้าไปในสว่ นกลไกของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ เชน
หรือเครือ
่ งจ่ายน�้ ำแข็ง
้ ้วคริสตัลชนิดบางหรือเครือ
•• อย่าใชแก
่ งรายครามกับการจ่ายน�้ ำแข็ง
ั ผัสกับชน
ิ้ สว่ นกลไก
•• อย่าถอดฝาครอบเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตอ
ิ อก หรือสม
ของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ เพราะอาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
้
•• ระวังอย่าให ้มือหรือเท ้าเข ้าไปติดอยูใ่ นขณะเปิ ดหรือปิ ดประตูเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
หรือประตูทซ
ี่ อนอยู
ใ่ นประตู
้
•• อย่าเปิ ดประตูของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าหากประตูในประตูเปิ ดอยู่ หรืออย่าเปิ ดประตู
้
ในประตูในขณะทีป
่ ระตูของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าเปิ ดอยู่ ประตูในประตูอาจติดอยูก
่ บ
ั
้
ี หายได ้
ขอบของเครือ
่ งใชไฟฟ้
าและอาจเสย
การบ�ำรุงร ักษา
่ น
ั ้ วางกลับหัวเนือ
ั ้ วางอาจร่วงหล่นได ้
•• อย่าใสช
่ งจากชน
•• ในการละลายน�้ ำแข็งออกจากตู ้เย็น โปรดติดต่อศูนบริการข ้อมูลลูกค ้า LG
Electronics
10
การติดตงั้
TH
่ งจ ัดเก็บ
ชอ
ตัวกรองน�้ ำ
ท่อน�้ ำ
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
กุญแจเลือ
่ น
•• รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอาจแตกต่างกันตามรุน
่
ื้
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
11
TH
ขนาดและการเว้นระยะห่าง
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
การเว ้นระยะห่างระหว่างสิง่ ของทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ กันน ้อยเกินไป
อาจท�ำให ้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลงและท�ำให ้ใช ้
ไฟฟ้ ามากขึน
้ ควรเว ้นระยะห่างมากกว่า 50 มม. จากผนัง
เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านี้
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีไ้ ด ้ถูกออกแบบมาให ้ท�ำงานในระยะ
อุณหภูมแ
ิ วดล ้อมทีจ่ �ำกัด ซึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพภูมอ
ิ ากาศ
•• อุณหภูมภ
ิ ายในอาจได ้รับผลกระทบจากต�ำแหน่งทีต
่ งั ้
ของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม ความถีใ่ นการ
เปิ ดประตู ฯลฯ
•• สามารถดูประเภทภูมอ
ิ ากาศใด ้ในป้ ายเรตติง้
A
D
F
B
E
G
C
-
ขนาด
A
912 มม.
B
1790 มม.
C
738 มม.
D
10 มม.
E
728 มม.
F
1180 มม.
G
1750 มม.
12
ประเภทภูมอ
ิ ากาศ
ระยะอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม
ºC
SN (โซนปานกลาง
ขยาย)
+10 - +32
N (โซนปานกลาง)
+16 - +32
ST (กึง่ โซนร ้อน)
+16 - +38
้ )
T (โซนร ้อนชืน
+16 - +43 / +10 +43*
*ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา
หมายเหตุ
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ พ
ี ก
ิ ด
ั SN ถึง T นัน
้ มีไว ้เพือ
่ ใช ้งาน
ในอุณหภูมแ
ิ วดล ้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C
TH
การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน
(ต ัวเลือก)
*มีในบางรุน
่ เท่านัน
้
ประกอบ (ติดตง)
ั้ สายดินให้แน่นหนา
่ มต่อสายดินไม่แน่นหนา มันอาจท�ำให ้เกิด
หากการเชือ
ปั ญหาหรือไฟฟ้ าช็อตเมือ
่ มีไฟฟ้ ารั่ว
เมือ
่ คุณติดตัง้ และใช ้งานผลิตภัณฑ์นใี้ นต�ำแหน่งต่อไปนี้
คุณจะต ้องต่อสายดิน ซึง่ คุณสามารถแจ ้งกับผู ้ค ้าปลีกของ
คุณได ้ (การต่อสายดินมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม)
•• เมือ
่ ไม่มพ
ี น
ื้ พืน
้ ดิน (ห ้องทีม
่ พ
ี น
ื้ ดินหรือไม่มพ
ี น
ื้ ) พืน
้
ปูน ฯลฯ จุดทีอ
่ าจมีน�้ำรั่วและน�้ ำค ้าง ซึง่ รวมถึงจุดทีน
่ �้ ำ
อาจหยดอย่างเช่นใกล ้กับอ่างล ้างหน ้า และห ้องใต ้ดิน
่ มต่อสายดินเข ้ากับสกรูตอ
ฯลฯ เชือ
่ สายดินทีด
่ ้านข ้าง
ของผลิตภัณฑ์
่ มต่อสายดินไปยังทีต
อย่าเชือ
่ อ
่ ไปนี้
•• ท่อน�้ ำและท่อก๊าซมีโอกาสทีจ่ ะระเบิดหรือติดไฟได ้
•• สายดินของโทรศัพท์และสายล่อฟ้ านัน
้ อันตรายเพราะ
กระแสจะสูงมากเมือ
่ ฟ้ าผ่า
เมือ
่ ติดตัง้ ใกล ้พืน
้ ทีเ่ ปี ยกแฉะ คุณต ้องติดตัง้ เครือ
่ งตัด
กระแสไฟฟ้ าเพิม
่ เติมจากการต่อสายดิน โปรดปรึกษาผู ้
ค ้าปลีกของคุณ
การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน
แนะน� ำให ้ต่อสายดินเพือ
่ ป้ องกันไฟฟ้ าช็อตในกรณีท ี่
ไฟฟ้ ารั่ว
่ มต่อ
เกีย
่ วกับการเชือ
•• ต่อสายดินเข ้ากับสกรูตอ
่ สายดินทีด
่ ้านหลังของตู ้เย็น
อย่าต่อสายดินเข ้ากับบริเวณต่อไปนี้
•• ท่อแก๊ส
มันท�ำให ้เกิดการระเบิดและสามารถลุกไหม ้ได ้
•• สายดินของโทรศัพท์และสายล่อฟ้ า
มันอันตรายเมือ
่ มีฟ้าผ่า
•• ท่อน�้ ำและก๊อกน�้ ำ
สายดินจะท�ำงานไม่ได ้หากส่วนกลางของท่อน�้ ำท�ำมา
จากพลาสติก
เมือ
่ ติดตัง้ ใกล ้พืน
้ ทีเ่ ปี ยกแฉะ คุณต ้องติดตัง้ สายดิน
เช่น
−− ห ้องทีไ่ ม่มพ
ี น
ื้ พืน
้ ดิน (ห ้องทีม
่ พ
ี น
ื้ ดินหรือไม่มพ
ี น
ื้ )
พืน
้ ปูน
−− จุดทีอ
่ าจเปี ยกได ้ เช่นใกล ้อ่างล ้างหน ้า
้ สูงเช่นห ้องใต ้ดิน
−− จุดทีน
่ �้ ำอาจรั่วหรือมีความชืน
้ อืน
−− สถานทีเ่ ปี ยกหรือชืน
่ ๆ
โดยเฉพาะในจุดทีเ่ ปี ยกอยูต
่ ลอดเวลา เช่นอ่างล ้างจาน
ในร ้านอาหาร ซึง่ กฎหมายก�ำหนดให ้คุณติดตัง้ เครือ
่ งตัด
กระแสไฟฟ้ าและต่อสายดิน
หลังจากปรึกษากับผู ้ค ้าปลีกหรือบริษัทก่อสร ้างด ้าน
ไฟฟ้ าแล ้ว คุณต ้องท�ำการติดตัง้ สายดิน (การก่อสร ้าง
ชนิดต่อสายดินประเภท 3) การต่อสายดินนัน
้ มีคา่ ใช ้จ่าย
เพิม
่ เติม
13
TH
การถอดประตู
4
หากประตูทางเข ้าของท่านแคบเกินกว่าทีเ่ ครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
จะสามารถผ่านไปได ้ ให ้น� ำประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าออกและ
สอดด ้านข ้างของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเข ้าไป
ิ ยกบานพับ
หมุนมือจับบานพับ d ทวนเข็มนาฬกา
ด ้านบน e ออกจากสลักมือจับบานพับ f.
ค�ำเตือน
•• ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ ้านก่อนติดตัง้ หรือซ่อมบ�ำรุง
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนเหล่านี้ อาจ
ส่งผลให ้ถึงแก่ชวี ต
ิ เกิดเพลิงไหม ้ หรือไฟฟ้ าช็อต
่ งแชแ
่ ข็ง
การถอดประตูชอ
1
่ มต่ออยูบ
ท่อน�้ ำเข ้าจะเชือ
่ ริเวณด ้านขวาบนทีด
่ ้าน
หลังของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ถอดท่อน�้ ำออกโดยกด
ประกับล็อกไปทางข ้อต่อท่อ
ข้อควรระว ัง
•• เมือ
่ ยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล ้มลง
ขอแนะน� ำให ้ใช ้คนสองคนขึน
้ ไปในการด�ำเนินการถอด
และใส่ประตู
5
2
ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากหลักหมุด
บานพับล่าง
ถอดสกรูของฝาครอบบานพับทีด
่ ้านบนของเครือ
่ ง
ิ
ใช ้ไฟฟ้ าโดยการหมุนทวนเข็มนาฬกา
ข้อควรระว ัง
•• วางประตูลงบนพืน
้ ผิวทีไ่ ม่ท�ำให ้เกิดรอยโดยน� ำด ้านใน
ของประตูหงายขึน
้
3
14
ดึงท่อจ่ายน�้ ำออก a. ถอด ชุดสายไฟทัง้ หมดออก
b. คลายเกลียวสายดิน c.
การถอดประตูตเู ้ ย็นออก
1
ถอดข ้อต่อชุดสายไฟออกทัง้ หมด a.
TH
2
ิ ยกบานพับ
หมุนมือจับบานพับ b ทวนเข็มนาฬกา
ด ้านบน c ออกจากสลักมือจับบานพับ d.
ข้อควรระว ัง
หมายเหตุ
•• ถอด/ประกอบท่อน�้ ำ
•• เมือ
่ ยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล ้มลง
ขอแนะน� ำให ้ใช ้คนสองคนขึน
้ ไปในการด�ำเนินการถอด
และใส่ประตู
a ปลอก b ท่อจ่ายน�้ ำ c ท่อแทรก d คลิป
•• ค่อย ๆ ใส่ทอ
่ จ่ายน�้ ำจนกว่าจะเห็นท่อแทรกเพียงท่อ
เดียว ดึงทีส
่ ายเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ายึดแน่นแล ้ว
3
ถูก
ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากหลักหมุด
บานพับล่าง
ผิด
•• หากปลายท่อจ่ายน�้ ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพือ
่
ป้ องกันไม่เกิดการรั่วเมือ
่ ต่อกลับคืน
ข้อควรระว ัง
•• วางประตูลงบนพืน
้ ผิวทีไ่ ม่ท�ำให ้เกิดรอยโดยน� ำด ้านใน
ของประตูหงายขึน
้
่ ข็ง
การประกอบประตูตเู ้ ย็นและตูแ
้ ชแ
กล ับเข้าไป
หลังจากตู ้เย็นผ่านประตูเข ้าไปแล ้ว ให ้ติดตัง้ ด ้วยขัน
้ ตอน
ย ้อนกลับของการถอดประกอบ
•• e ไม่ตรง f เสียหาย g ยืด
ข้อควรระว ัง
•• ติดตัง้ ประตูตู ้เย็นด ้านขวาก่อน
15
TH
ปร ับความสูงของประตู
หากประตูของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าไม่ได ้ระดับ ปรับระดับความ
สูงของประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าตามวิธก
ี ารต่อไปนี้
� หร ับแหล่งจ่ายน�ำ้
ข้อก�ำหนดสำ
หมายเหตุ
•• เนือ
่ งจากเข็มล็อกของบานพับอาจหล่นลง อย่าปรับ
ความสูงของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเกินกว่า 5 มม.
*อ ้างอิง
น็ อตยึด
ปรับหมุดบานพับ
1
ิ
้ประแจ
ขันน็ อตยึดตามเข็มนาฬกาโดยใช
การคลายน็ อต
2
ปรับความสูงของประตูของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าโดยการ
ิ
หมุนเข็มปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกาด
้วย
ประแจ 8 มม.
ลง
ขึน
้
3
ิ
ขันน็ อตยึดโดยการหมุนทวนเข็มนาฬกา
การขันน็ อต
16
การต่อท่อน�ำ้ (รุน
่ ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อ
ท่อเท่านน)
ั้
ต ้องใช ้แหล่งจ่ายน�้ ำเย็นทีม
่ แ
ี รงดันน�้ ำระหว่าง 138 kPa
และ 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) เพือ
่ ใช ้งานช่องกด
น�้ ำ หากติดตัง้ ตู ้เย็นในบริเวณทีม
่ แ
ี รงดันน�้ ำต�ำ่ (ต�ำ่ กว่า
138 kPa) คุณสามารถติดตัง้ ปั ม
้ น�้ ำเสริมเพือ
่ ชดเชยแรง
ดันต�ำ่ ได ้
หากมีระบบกรองน�้ ำแบบออสโมซิสย ้อนกลับต่อกับ
แหล่งจ่ายน�้ ำเย็นของคุณ แรงดันน�้ ำของระบบออสโม
ซิสย ้อนกลับจะต ้องมีอย่างน ้อย 138 kPa ถึง 827 kPa
(1.4-8.4 kgf/cm²)
ค�ำเตือน
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าออกก่อนท�ำการต่อท่อน�้ ำ การ
ไม่ปฏิบต
ั เิ ช่นนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
•• ต่อท่อน�้ ำเข ้ากับแหล่งจ่ายน�้ ำเย็นเท่านัน
้ หากไม่ปฏิบต
ั ิ
ตาม อาจท�ำให ้ระบบกรองน�้ ำท�ำงานผิดพลาด วอเตอร์
แฮมเมอร์ (น�้ ำกระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ ้าน
้ ส่วนของเครือ
อาจท�ำให ้ชิน
่ งใช ้ไฟฟ้ าเสียหาย และอาจ
ท�ำให ้น�้ ำรั่ว
•• การต่อระบบน�้ ำต ้องด�ำเนินการโดยช่างประปาทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ ท่านัน
้ และต ้องเป็ นไปตามกฎหมายและข ้อ
ก�ำหนดด ้านคุณภาพน�้ ำของท ้องถิน
่
หมายเหตุ
•• การรับประกันของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีไ้ ม่รวมถึงการติด
ตัง้ ระบบน�้ ำ
ื่ มต่อก ับเครือ
การเชอ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
1
คลายน็ อตเข็มขัดรัดท่อทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า แล ้วใส่มน
ั บนปลายด ้านหนึง่ ของท่อน�้ ำ
2
ดันท่อน�้ ำเข ้าไปทีว่ าล์วจ่ายน�้ ำแล ้วขันน็ อตเข็มขัด
รัดท่อ
TH
ื่ มต่อก ับต ัวกรองน�ำ้
การเชอ
2
หลังจากต่อท่อกับตัวกรองแล ้ว ใส่คลิปล็อกข ้างใต ้
ปลอกดึง
3
ท�ำซ�้ำอีกครัง้ ทีป
่ ลายอีกด ้านของตัวกรอง โดยใช ้
ท่อน�้ ำทีเ่ หลือ
่ มต่อทีแ
มีตวั กรองน�้ ำอยูส
่ องแบบ ซึง่ มีวธิ ก
ี ารเชือ
่ ตกต่าง
กัน แบบหนึง่ จะมีน็อตพลาสติก ส่วนอีแบบหนึง่ จะเป็ นข ้อ
ต่อทีล
่ ็อกโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ดันเข ้า ตัวกรองจะมีลก
ู ศรระบุ
ทิศทางการไหลของน�้ ำจากก็อกน�้ ำไปทีเ่ ครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
<ประเภท 1>
1
ถอดข ้อต่อเกลียวแล ้วใส่เข ้ากับปลายท่อทีอ
่ อกมา
จากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ดันท่อสวมเข ้าไปทีส
่ ว่ นปลาย
ของฟิ ลเตอร์ทล
ี่ ก
ู ศรชีไ้ ป แล ้วขันข ้อต่อเกลียวเข ้า
ให ้แน่น
ื่ มต่อก ับก๊อกน�ำ้ ( * )
การเชอ
2
1
ดันท่อน�้ ำเข ้าในรูของข ้อต่อก๊อกน�้ ำทีใ่ ห ้มา ควรจับ
ท่อไว ้อย่างมัน
่ คงในขณะดันข ้อต่อเข ้ากับท่อ
2
ตรวจดูให ้แน่ใจว่าใส่แหวนยางข ้างในข ้อต่อก๊อกน�้ ำ
ก่อนขันเข ้ากับก๊อกน�้ ำ
ท�ำตามขัน
้ ตอนเดิมอีกครัง้ ทีป
่ ลายอีกด ้านของตัว
กรอง โดยใช ้ท่อน�้ ำทีเ่ หลือ
<ประเภท 2>
1
ตัดท่อน�้ ำตามความยาวทีต
่ ้องการ โดยการตัดให ้
ตรง ใส่ข ้อต่อทีป
่ ล่ายของท่อ ข ้อต่อจะท�ำการจับ
ก่อนจะปิ ดผนึก
(1)
(2)
เส ้นสีในฟิ ลเตอร์
2
หมุนฝาเกลียวจนกว่าจะไม่เห็นเส ้นทีฟ
่ ิ ลเตอร์
หมายเหตุ
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตาม
ื้
รุน
่ ทีซ
่ อ
การตรวจสอบการต่อน�ำ้
<ประเภท 3>
1
ดันท่อน�้ ำทีต
่ อ
่ กับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเข ้าไปทีป
่ ลาย
้ อก ดันท่อเข ้าไปจนสุด (ประมาณ
ด ้านทีม
่ ล
ี ก
ู ศรชีอ
10-12 มม.)
1
เปิ ดแหล่งจ่ายน�้ ำแล ้วเปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ตรวจดูวา่
น�้ ำรั่วทีข
่ ้อต่อต่างๆ เนือ
่ งจากการต่อท่อไม่แน่นหนา
2
กดปุ่ ม ตัวกรองน�้ ำ ค ้างไว ้สามวินาที ซึง่ จะเป็ นการ
รีเซ็ตไอคอนเปลีย
่ นไส ้กรอง ใส ้กรองอันใหม่ได ้ถูก
เปิ ดใช ้งานแล ้ว
3
วางแก ้วลงข ้างใต ้ช่องกดน�้ ำเพือ
่ ตรวจดูวา่ น�้ ำไหล
ออกจากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าหรือไม่
4
ตรวจดูวา่ มีน�้ำรั่วไหลตามข ้อต่ออีกครัง้
17
TH
5
ควรยึดตัวกรองน�้ ำไว ้ในจุดทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ง่าย
เพือ
่ ความสะดวกในการเปลีย
่ นไส ้กรอง
ื่ มต่อเครือ
การเชอ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
่ มต่อปลั๊กไฟ
หลังจากติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้ว ให ้เชือ
เข ้ากับเต ้ารับ
หมายเหตุ
•• หลังจากเสียบปลั๊กเข ้าไปในเต ้าเสียบ ให ้รอ 2 หรือ 3
ชัว่ โมงก่อนน� ำอาหารใส่ในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า หากคุณใส่
อาหารในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าก่อนทีเ่ ครือ
่ งจะท�ำความเย็น
เสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได ้
การเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
1
2
น� ำอาหารทัง้ หมดออกจากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
3
้ ส่วน เช่น ชัน
้ วางและมือจับประตู
ติดเทปเพือ
่ ยึดชิน
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้มีการตกหล่นขณะเคลือ
่ นย ้าย
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
4
ใช ้คนสองคนขึน
้ ไปเพือ
่ เคลือ
่ นย ้ายเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
อย่างระมัดระวัง และในขณะขนย ้ายเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ในระยะไกล ให ้ตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าขึน
้ ในแนวตรง
5
่ มต่อปลั๊ก
หลังจากติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้ว ให ้เชือ
ไฟเข ้ากับเต ้ารับเพือ
่ เปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
18
ถอดปลั๊กออก แล ้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟ
ทีด
่ ้านหลังหรือด ้านบนของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
การใชง้ าน
TH
ิ้ สว่ นและการท�ำงาน
ชน
ภายนอก
1
2
1
3
4
3
แผงควบคุม
แสดงโหมดของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็ง ช่องกดน�้ ำ และสถานะของฟิ ลเตอร์กรองน�้ ำ
ั้ ( * )
Door-in-Door (ประตูสองชน)
้ คือระบบประตูทม
้ ซึง่ สามารถเปิ ดแยกกันหรือพร ้อมกันกับประตูหลัก ท�ำให ้คุณสามารถหยิบ
ประตูสองชัน
ี่ ส
ี องชัน
อาหารหรือขนมทีค
่ ณ
ุ ชอบได ้อย่างสะดวก
ั้ ( * )
คานโยก Door-in-Door (ประตูสองชน)
้
คานโยกนีจ
้ ะเปิ ดประตูสองชัน
ั้ InstaView ( * )
ประตูสองชน
้ InstaView ช่วยให ้คุณสามารถเข ้าถืงอาหารทีต
ช่องประตูสองชัน
่ ้องหยิบเข ้าออกบ่อยๆ
หมายเหตุ
ื้
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
•• รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอาจแตกต่างกันตามรุน
่
19
TH
ภายใน
6
1
7
2
(1)
8
9
10
3
11
12
13
14
4
15
5
16
17
6
1
7
2
(1)
8
9
3
10
11
12
13
4
5
20
14
15
16
17
TH
หลอดไฟแอลอีด ี
โคมไฟแอลอีดข
ี ้างในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าจะเปิ ดขึน
้ เมือ
่ คุณเปิ ดประตู
เครือ
่ งท�ำน�ำ้ แข็งอ ัตโนม ัติ ( * )
นีค
่ อ
ื บริเวณท�ำและจัดเก็บน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ
ั้
ชนวางช่
องแช่แข็ง ( * )
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนือ
้ ปลา และไอศครีม
ั องแช่แข็ง ( * )
ลิน
้ ชกช่
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารแช่แข็งระยะยาว
่ งแช่แข็ง
ตะกร้าบนประตูชอ
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก
•• อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็ นระยะเวลานานในตะกร ้านี้
อุปกรณ์ Smart Diagnosis
ั นีเ้ มือ
ใช ้ฟั งก์ชน
่ ติดต่อกับศูนบริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics เพือ
่ ท�ำการวินจ
ิ ฉั ยอย่างแม่นย�ำหากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว
ั้ ( * )
ประตูสองชน
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารทีน
่ � ำเข ้าออกบ่อยครัง้ เช่นเครือ
่ งดืม
่ และขนม
ทีว่ างขวด ( * )
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บขวดเครือ
่ งดืม
่
ข้อควรระว ัง
•• อย่าเก็บขวดหรือภาชนะเตีย
้ เพราะว่ามันอาจหล่นลงมาแล ้วท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเสียหาย
ั้
� หร ับช่องแช่เย็น
ชนวางส
ำ
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารและสิง่ อืน
่ ๆ ในตู ้เย็น
้ วางได ้โดยการสอดชัน
้ วางในร่องทีร่ ะดับความสูงต่างๆ
•• สามารถปรับความสูงของชัน
้ สูงได ้ด ้านหน ้าของชัน
้ วาง
•• เก็บอาหารทีม
่ ค
ี วามชืน
้ วางจะแตกต่างกันในแต่ละรุน
•• จ�ำนวนชัน
่
Hygiene Fresh ( * )
ั นีจ
•• ฟั งก์ชน
้ ะช่วยลดหรือขจัดกลิน
่ เหม็นภายในตู ้เย็น
ั
ลลิน
้ ชกเก็
บขนม ( * )
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บอาหารแช่เย็นขนาดเล็ก
เซ็ นเซอร์ว ัดอุณหภูม ิ
เซ็นเซอร์นจ
ี้ ะตรวจวัดอุณหภูมใิ นช่องแช่เย็น
•• ควรรักษาระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และอาหารเพือ
่ ให ้เซ็นเซอร์สามาถวัดอุณหภูมไิ ด ้อย่างถูกต ้อง
21
TH
ถ ังช่องกดน�ำ้ ( * )
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บน�้ ำส�ำหรับช่องกดน�้ ำหรือทีเ่ ก็บเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ จ�ำเป็ นต ้องเติมน�้ ำเอง (รูน
่ ทีไ่ ม่ต ้องต่อท่อ
เท่านัน
้ )
ั ำ
� หร ับผ ักสด ( * )
ลิน
้ ชกส
้
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บผักและผลไม ้สดเพือ
่ รักษาความสด ซึง่ ควบคุมได ้โดยการปรับความชืน
กล่องใส่ไข่แบบเคลือ
่ นย้ายได้ ( * )
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บไข่
ั ้ บนตู ้เย็นหรือช่องเก็บผัก
•• คุณสามารถน� ำไปวางในจุดทีต
่ ้องการ แต่อย่าใช ้มันเป็ นทีเ่ ก็บน�้ ำแข็ง หรือวางไว ้ทีช
่ น
ั ำ
� หร ับผ ัก
ลิน
้ ชกส
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บผักและผลไม ้สดเพือ
่ รักษาความสดให ้นานทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได ้
•• จ�ำนวนลิน
้ ชักจะแตกต่างกันในแต่ละรุน
่
ตะกร้าบนประตูตเู ้ ย็น
นีค
่ อ
ื ทีเ่ ก็บภาชนะอาหารขนาดเล็ก เครือ
่ งดืม
่ หรือซอสต่างๆ
หมายเหตุ
ื้
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
้
•• ตะกร ้าหรือลิน
้ ชักส่วนสองดาว (
) สามารถใช ้เก็บไอศครีมและอาหารทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ -12 °C to -18 °C ในระยะสัน
้ วางของอันบนของช่องแช่แข็ง (1) จะลดอุณหภูมไิ ปถึงระดับทีต
•• ชัน
่ งั ้ ไว ้โดยเร็ว
22
TH
� หร ับการใชง้ าน
หมายเหตุสำ
•• อย่าใช ้ช่องกดน�้ ำเย็นส�ำหรับเครือ
่ งดืม
่ อืน
่ นอกจากน�้ ำ
ดืม
่
•• ผู ้ใช ้งานควรทราบว่าอาจเกิดน�้ ำแข็งเกาะหากปิ ดประตู
้ สูงในหน ้าร ้อน หรือมีการเปิ ดปิ ด
ไม่สนิท เมือ
่ มีความชืน
ช่องแช่แข็งบ่อยครัง้
้ วางและ
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่ามีทวี่ า่ งระหว่างอาหารบนชัน
ตะกร ้าบนประตูตู ้เย็นเพียงพอให ้สามารถปิ ดประตูได ้
อย่างสนิท
•• การเปิ ดประตูท�ำให ้ลมร ้อนเข ้าเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า และอาจ
ท�ำให ้อุณหภูมภ
ิ ายในเพิม
่ สูงขึน
้
•• หากคุณปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีเ้ ป็ นเวลานาน ให ้น� ำอาหาร
ออกทัง้ หมด แล ้วถอดปลั๊กสายไฟ ท�ำความสะอาด
ภายใน แล ้วเปิ ดประตูแง ้มไว ้เล็กน ้อยเพือ
่ ป้ องกันการ
ขึน
้ รา
� หร ับการประหย ัด
ข้อแนะน�ำสำ
พล ังงาน
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหาร
ทีจ่ ัดเก็บ ซึง่ จะท�ำให ้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได ้
อย่างทัว่ ถึง และลดค่าไฟ
•• เก็บอาหารหลังจากทีเ่ ย็นลงแล ้วเท่านัน
้ เพือ
่ ป้ องกัน
การเกิดน�้ ำค ้างและน�้ ำแข็ง
•• เมือ
่ เก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตัง้ อุณหภูมข
ิ องช่องแช่
แข็งให ้ต�ำ่ กว่าอุณหภูมท
ิ รี่ ะบุไว ้บนอาหาร
•• อย่าเก็บอาหารไว ้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควร
มีระยะห่างอย่างน ้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์
•• โปรดทราบว่าอุณหภูมท
ิ ส
ี่ งู ขึน
้ จากการละลายน�้ ำแข็ง
มีระยะอุณหภูมริ ะบุอยูใ่ นข ้อมูลจ�ำเพาะของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า หากคุณต ้องการลดผลกระทบกับการเก็บอาหาร
้
จากอุณหภูมท
ิ ส
ี่ งู ขึน
้ ห่อหรือปิ ดผนึกอาหารหลายๆ ชัน
•• ระบบละลายน�้ ำแข็งอัตโนมัตข
ิ องเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีจ
้ ะ
ท�ำให ้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่างๆ จะไม่มน
ี �้ ำแข็งเกาะ
ภายใต ้สภาพการท�ำงานตามปกติ
23
TH
ิ ธิภาพ
การเก็บอาหารอย่างมีประสท
่ ข็ง
ความจุสง
ู สุดในการแชแ
•• เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว ้ในภาชนะทีป
่ ิ ดผนึก
•• ตรวจดูวน
ั หมดอายุและป้ าย (ค�ำแนะน� ำในการจัดเก็บ)
ก่อนเก็บอาหารในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
่ ป
ั ดาห์) หาก
•• อย่าเก็บอาหารไว ้นานเกินไป (นานกว่าสีส
เป็ นอาหารทีเ่ น่าเสียได ้ง่ายในอุณหภูมต
ิ �ำ่
•• เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่อง
้ มา
แช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซือ
•• หลีกเลีย
่ งการน�้ ำอาหารแช่แข็งทีล
่ ะลายแล ้วกลับไป
แช่แข็งอีกครัง้ การน�้ ำอาหารแช่แข็งทีล
่ ะลายแล ้วกลับ
ไปแช่แข็งอีกครัง้ จะท�ำให ้เสียรสชาติและคุณค่าทาง
อาหาร
•• อย่าใช ้กระดาษหนังสือพิมพ์หอ
่ ผัก วัสดุการพิมพ์หรือ
สิง่ แปลกปลอมอาจปนเปื้ อนอาหาร
•• อย่าใส่อาหารในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามากเกินไป ความ
เย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได ้อย่างเหมาะสมหากใส่
อาหารมากเกินไป
•• หากคุณตัง้ อุณหภูมต
ิ �ำ่ เกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตัง้
อุณหภูมใิ ห ้ต�ำ่ กว่าทีจ่ �ำเป็ นในการจัดเก็บอาหารอย่าง
ถูกต ้อง
่ งแช่เนือ
•• หากมีชอ
้ สัตว์อยูใ่ นเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านี้ อย่าเก็บ
้ สูงในช่องแช่เนือ
ผักหรือผลไม ้ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สัตว์เพราะ
อาจท�ำให ้แข็งได ้เนือ
่ งจากอูณหภูมท
ิ ต
ี่ �ำ่
ั แช่แข็งด่วนจะตัง้ อุณหภูมข
•• ฟั งก์ชน
ิ องช่องแช่แข็งไป
ทีร่ ะดับต�ำ่ สุด
ั
•• ซึง่ ปกติจะใช ้เวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง จากนัน
้ ฟั งก์ชน
จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิ
•• หากต ้องการใช ้ศักยภาพในการแช่แข็งสูงสุด คุณจะ
ต ้องเปิ ดใช ้งาน Express Freeze (การแช่แข็งด่วน)
เป็ นเวลาเจ็ดชัว่ โมงก่อนทีจ่ ะวางอาหารสดในช่องแช่
แข็ง
24
จ ัดเก็บสูงสุด
ั ้ วางภายใน
•• เพือ
่ การไหลเวียนของอากาศทีด
่ ี ใส่ชน
ทัง้ หมด
•• หากจะจัดเก็บอาหารจ�ำนวนมาก ให ้ถอดลิน
้ ชักช่องแช่
้ ล่างสุด แล ้ววางอาหารลง
แข็งออกให ้หมด ยกเว ้นชัน
้ วางของช่องแช่แข็งโดยตรง
บนชัน
หมายเหตุ
•• ถอดลิน
้ ชักได ้โดยการน� ำอาหารออกจากลิน
้ ชัก จับที่
จับของลิน
้ ชักแล ้วดึงลิน
้ ชักออกอย่างระมัดระวัง เพราะ
อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้
•• รูปทรงของลิน
้ ชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให ้ถูกทาง
TH
้ ผงควบคุม
การใชแ
อุปกรณ์และการท�ำงาน
<ประเภท 1>
<ประเภท 2>
5
9
6
7
7
8
8
<ประเภท 3>
2
6
<ประเภท 4>
7
3
4
5
6
8
2
7
3
4
9
6
8
Hygiene Fresh ( * )
•• นีจ
่ ะตัง้ ค่า Hygiene Fresh
* Lock (* ล็อค)
•• ล็อคปุ่ มแผงควบคุมทีน
่ ี่
Express Freeze (การแช่แข็งด่วน)
ั แช่แข็งด่วนทีน
•• ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ี่
* Wi-Fi
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใน
•• ตัง้ ค่าให ้ตู ้เย็นเชือ
บ ้าน
่ งแช่
Freezer Temperature (อุณหภูมช
ิ อ
แข็ง)
่ งแช่แข็งทีน
•• ตัง้ อุณหภูมช
ิ อ
่ ี่
่ งแช่เย็น)
Fridge Temperature (อุณหภูมช
ิ อ
่ งแช่เย็นทีน
•• ตัง้ อุณหภูมช
ิ อ
่ ี่
Non Plumbing (ไม่ตอ
้ งต่อท่อ)
•• ไอคอนไม่ต ้องต่อท่อจะสว่างขึน
้ เมือ
่ ติดตัง้ ถัง
ช่องกดน�้ ำได ้อย่างถูกต ้อง
Water Dispenser (ช่องกดน�ำ้ )
ั น�้ ำแข็งก ้อน น�้ ำ และน�้ ำแข็งเกล็ด
•• ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
ต ัวกรองน�ำ้
•• จะแสดงระยะเวลาการเปลีย
่ นใส ้กรองของตัว
กรองน�้ ำโดยอัตโนมัต ิ (รุน
่ ทีต
่ ้องต่อท่อเท่านัน
้ )
หมายเหตุ
ื้
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
•• แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุน
่
•• แผงควบคุมจะปิ ดลงโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ประหยัดพลังงาน
ั ของปุ่ มอาจท�ำงาน
•• หากนิว้ มือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะท�ำความสะอาด ฟั งก์ชน
25
TH
การตงค่
ั้ าอุณหภูม ิ
การตงค่
ั้ าและการรีเซ็ตล็อค
่ งแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งทีน
ตัง้ อุณหภูมช
ิ อ
่ ี่
•• กดปุ่ ม ช่องแช่เย็น หรือปุ่ ม ช่องแช่แข็ง เพือ
่ ปรับ
อุณหภูม ิ
•• สามารถปรับอุณหภูมไิ ด ้
ล็อคปุ่ มแผงควบคุมทีน
่ ี่
ั่ Lock
•• กด Lock (ล็อค) ปุ่ ม 3 วินาที เมือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
แล ้ว ปุ่ มทัง้ หมดจะถูกล็อค
•• หากคุณกดปุ่ ม Lock (ล็อค) ค ้างไว ้ 3 วินาที ไอคอน
Lock/Unlock (ตงค่
ั้ า/รีเซ็ ต) ในแผงควบคุมจะ
ั จะเปิ ด/ปิ ดการใช ้งานทุกครัง้ ทีค
สว่างขึน
้ ฟั งก์ชน
่ ณ
ุ
กดปุ่ ม
•• หากคุณกดปุ่ มอืน
่ นอกจากปุ่ มล็อคในขณะตัง้ ค่า ปุ่ มจะ
ไม่ท�ำงาน
•• หากคุณกดปุ่ มอืน
่ นอกจากปุ่ มล็อคในขณะตัง้ ค่า
ไอคอน Lock/Unlock ในแผงควบคุมจะกระพริบ
3 ครัง้
•• เปลีย
่ นการตัง้ ค่าได ้โดยการกดปุ่ ม Lock (ล็อค) ค ้าง
ั
ไว ้สามวินาทีเพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
−− ช่องแช่เย็น : จาก 1 °C ถึง 7 °C
−− ช่องแช่แข็ง : จาก -14 °C ถึง -24 °C
หมายเหตุ
•• ค่าตัง้ ต ้นของอุณหภูมอ
ิ าจแตกต่างกันตามรุน
่ ของ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• รอสองถึงสามชัว่ โมงหลังจากเสียบปลั๊กของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า ก่อนทีจ่ ะเก็บอาหารในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
่ งแช่แข็งไว ้ที่ -19 ° C หรือเย็นกว่า
•• ควรตัง้ อุณหภูมช
ิ อ
เพือ
่ ท�ำน�้ ำแข็งในสภาพอากาศปกติ
่ ข็งด่วน
การตงค่
ั้ าการแชแ
ั นีส
ฟั งก์ชน
้ ามารถแช่แข็งอาหารหรือน�้ ำได ้อย่างรวดเร็ว
•• หากคุณกดปุ่ ม Express Freeze (แช่แข็งด่วน)
ไอคอน Express Freeze (แช่แข็งด่วน) ในแผง
ควบคุมจะสว่างขึน
้
ั จะเปิ ด/ปิ ดการใช ้งานทุกครัง้ ทีค
•• ฟั งก์ชน
่ ณ
ุ กดปุ่ ม
ั แช่แข็งด่วนจะหยุดท�ำงานหลังจากระยะเวลา
•• ฟั งก์ชน
หนึง่
การตงค่
ั้ า Hygiene Fresh
แบคทีเรียและกลิน
่ ภายในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอาจลด
ั Hygiene Fresh อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของฟั งก์ชน
ั ดังกล่าวจะมีผลกับแบคทีเรียทีล
ฟั งก์ชน
่ อ
่ งลอยอยูใ่ น
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเท่านัน
้ ไม่ใช่แบคทีเรียทีอ
่ ยูใ่ นอาหาร
ั ไฮ
•• ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม Hygiene Fresh ฟั งก์ชน
ยีนเฟรชจะเปลีย
่ นเป็ น Auto (ออโต้) → Power
(พล ังงาน) → Off (ปิ ด) → Auto (ออโต้)สลับกัน
26
่ งกดน�ำ้ (รุน
ถ ังชอ
่ ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อ
ท่อเท่านน)
ั้
ถังน�้ ำดังกล่าวคือทีเ่ ก็บน�้ ำส�ำหรับช่องกดน�้ ำและการท�ำน�้ ำ
แข็งอัตโนมัต ิ อย่าใส่ของเหลวอืน
่ ในถังนีน
้ อกจากน�้ ำดืม
่
เพราะอาจท�ำให ้ระบบจ่ายน�้ ำเสียหายได ้
1
ถอดถังช่องกดน�้ ำออกโดยการจับทีด
่ ้ามจับแล ้วดึง
ออก
TH
2
เปิ ดฝาของถังช่องกดน�้ ำ
ค�ำเตือน
•• ไม่ควรให ้เด็กอยูใ่ กล ้บริเวณถังจ่ายน�้ ำ
•• อย่าเติมน�้ ำร ้อนหรือเครือ
่ งดืม
่ อย่างอืน
่ นอกจากน�้ ำดืม
่
ลงในถังจ่ายน�้ ำ
ข้อควรระว ัง
3
เติมด ้วยน�้ ำดืม
่ จนถึงเส ้นทีอ
่ ยูใ่ นถังช่องกดน�้ ำ (ความ
จุ: 4 ℓ)
4
ปิ ดฝาของถังช่องกดน�้ ำหลังจากเติมน�้ ำ
5
ใส่ถงั ช่องกดน�้ ำเข ้ากับตู ้เย็น
•• อย่าถอดหรือประกอบถังช่องกดน�้ ำด ้วยความรุนแรง
เกินไป เพราะว่าอาจท�ำให ้เครือ
่ งใข ้ไฟฟ้ าเสียหายหรือ
ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
หมายเหตุ
•• ก่อนทีจ่ ะใช ้งานถังช่องกดน�้ ำหลังจากติดตัง้ เครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า ควรล ้างถังก่อนทีจ่ ะเติมน�้ ำ
•• ตรวจดูวา่ ใส่ถงั ช่องกดน�้ ำในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอย่างถูก
ต ้อง หากประกอบอย่างไม่ถก
ู ต ้อง อาจมีน�้ำรั่วไหลออก
จากถังไปสูเ่ ครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• หากไม่มน
ี �้ ำเพียงพอในถังช่องกดน�้ ำ อาจมีผลกับขนาด
และปริมาณการผลิตน�้ ำแข็ง
ั การจ่ายน�้ ำเย ้น
•• หากไม่มน
ี �้ ำใน ถังช่องกดน�้ ำ ฟั งก์ชน
และน�้ ำแข็งจะไม่สามารถใช ้ได ้ ตรวจดูถงั ช่องกดน�้ ำว่า
มีน�้ำหรือไม่ จากนัน
้ เติมน�้ ำหากไม่มน
ี �้ ำในถัง
•• รออย่างน ้อย 15 วินาที หลังจากกดน�้ ำหรือน�้ ำแข็งจาก
ช่องกดน�้ ำก่อนทีจ่ ะถอดถังน�้ ำออก
•• เสียงจากถังน�้ ำจะเป็ นปกติในขณะเติมน�้ ำเข ้าช่องกด
ั ญาณของ
น�้ ำและเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ นีไ่ ม่ใช่สญ
การท�ำงานผิดพลาด
27
TH
่ งกดน�ำ้ และน�ำ้ แข็ง
ชอ
คุณสามารถกดน�้ ำแข็งก ้อน น�้ ำ และน�้ ำแข็งเกล็ดได ้โดย
การกดปุ่ มโหมดทีต
่ ้องการ
•• เมือ
่ คุณกดปุ่ ม Cubed, Water หรือ Crushed ทีแ
่ ผง
ควบคุม แสงไฟทีแ
่ ผงควบคุมจะสว่างขึน
้ และจะตัง้ ไป
ทีโ่ หมดทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ ในขณะนัน
้ หากคุณกดคันโยก
ั ทีเ่ ลือก (น�้ ำแข็งก ้อน น�้ ำ และน�้ ำแข็งบด)
จ่าย ฟั งก์ชน
จะถูกจ่ายออกมา
ั จะเปิ ด/ปิ ดการใช ้งานทุกครัง้ ทีค
•• ฟั งก์ชน
่ ณ
ุ กดปุ่ มทีแ
่ ผง
ควบคุม
ข้อควรระว ัง
•• อย่าให ้เด็กเข ้าใกล ้ช่องกดน�้ ำ เพือ
่ ป้ องกันเด็กเล่นกับ
ช่องกดน�้ ำหรือท�ำให ้แผงควบคุมเสียหาย
•• ทิง้ น�้ ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน�้ ำ
7 แก ้ว) กรณีนเี้ ป็ นสิง่ จ�ำเป็ น ในกรณีทไี่ ม่ได ้ใช ้เครือ
่ ง
ใช ้ไฟฟ้ าป็ นเวลานาน
•• หากเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งผลิตน�้ ำแข็งก ้อนเล็กลง หรือก ้อน
น�้ ำแข็งติดกัน อาจเป็ นเพราะว่าในถังน�้ ำซึง่ เป็ นแหล่ง
น�้ ำของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งมีน�้ำน ้อย หากไม่ได ้ใช ้น�้ ำแข็ง
บ่อย น�้ ำแข็งอาจรวมตัวกันเป็ นก ้อนได ้เช่นกัน
เครือ
่ งท�ำน�ำ้ แข็งอ ัตโนม ัติ
เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตส
ิ ามารถผลิตน�้ ำแข็งได ้ครัง้ ละ
6 ก ้อน หรือ 50-60 ก ้อน ใน 24 ชัว่ โมง หากอยูใ่ นสภาพ
แวดล ้อมทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ จ�ำนวนทีผ
่ ลิตจะแตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล ้อม (อุณหภูมริ อบๆ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า การ
เปิ ดประตูบอ
่ ยครัง้ และปริมาณอาหารทีจ่ ัดเก็บภายใน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ฯลฯ)
•• หากถังน�้ ำแข็งเต็ม การผลิตน�้ ำแข็งจะหยุดลง
•• ในขณะทีเ่ ครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตก
ิ �ำลังท�ำงาน อย่า
ใช ้มือสัมผัสกับเครือ
่ งโดยตรง
•• หากเก็บน�้ ำแข็งก ้อนไว ้ในถังน�้ ำแข็งเป็ นเวลานาน น�้ ำ
แข็งอาจจับตัวเป็ นก ้อน ซึง่ อาจแยกออกจากกันได ้ยาก
ในกรณีดงั กล่าว ท�ำความสะอาดถังน�้ ำแข็งก่อนใช ้งาน
•• ทิง้ น�้ ำแข็งชุดแรกทีผ
่ ลิต
•• ในขณะทีเ่ ครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตก
ิ �ำลังท�ำงาน อย่า
ใช ้มือสัมผัสกับเครือ
่ งโดยตรง
•• หากเก็บน�้ ำแข็งก ้อนไว ้ในถังน�้ ำแข็งเป็ นเวลานาน น�้ ำ
แข็งอาจจับตัวเป็ นก ้อน ซึง่ อาจแยกออกจากกันได ้ยาก
ในกรณีดงั กล่าว ท�ำความสะอาดถังน�้ ำแข็งก่อนใช ้งาน
หมายเหตุ
่ งแช่แข็งในขณะทีก
•• หากคุณเปิ ดประตูชอ
่ �ำลังกดน�้ ำ น�้ ำ
จะหยุดไหล และแผงควบคุมจะกลับไปทีห
่ น ้าเริม
่ ต ้น
•• หากคุณเปิ ดประตูตู ้เย็นในขณะทีก
่ �ำลังกดน�้ ำ น�้ ำแข็ง
ก ้อน หรือน�้ ำแข็งเกล็ด ช่องกดน�้ ำจะหยุดท�ำงาน เมือ
่
คุณปิ ดประตู ตู ้เย็นจะท�ำการจ่ายตามโหมดทีค
่ ณ
ุ เลือก
ไว ้ต่อไป
•• หากปากแก ้วมีขนาดเล็ก น�้ ำอาจกระเด็นออกจากแก ้ว
หรือไม่เข ้าในแก ้วแลย
•• ใช ้แก ้วทีม
่ เี ส ้นผ่าศูนย์กลางของปากแก ้วอย่างน ้อย 68
มม. เมือ
่ กดน�้ ำ น�้ ำแข็งก ้อน หรือน�้ ำแข็งเกล็ด
28
การเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ งท�ำน�ำ้ แข็งอ ัตโนม ัติ
1
จับแล ้วดึงฝาของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตโิ ดยการ
ยกขึน
้
TH
2
หากไม่ใช ้งานเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ สามารถใช ้
ถังน�้ ำแข็งเป็ นถาดในตู ้แช่แข็งได ้หลังจากปิ ดใช ้งาน
เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็ง
การถอดถ ังน�ำ้ แข็งออก ( * )
จับถาดด ้วยสองมือและดึงออกโดยให ้ดึงมันขึน
้
•• หากไม่ใช ้งานเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ สามารถใช ้ถัง
น�้ ำแข็งเป็ นถาดในตู ้แช่แข็งได ้
•• หากถังน�้ ำแข็งเต็ม ถังอาจจะหนัก ใช ้สองมือถอด
ค�ำเตือน
้ ส่วนกลไกของเครือ
•• อย่าสัมผัสกับชิน
่ งท�ำน�้ ำแข็ง
อัตโนมัตด
ิ ้วยมือหรือเครือ
่ งมือ มิฉะนัน
้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได ้
•• ควรใช ้ความระมัดระวัง เนือ
่ งจากเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็ง
่ ง
อัตโนมัตจิ ะท�ำงานอย่างต่อเนือ
่ งในขณะทีป
่ ระตูชอ
แช่แข็งเปิ ดอยู่
•• อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครือ
่ งท�ำน�้ ำ
แข็งอัตโนมัต ิ การกระท�ำดังกล่าวควรด�ำเนินการโดย
ช่างซ่อมบ�ำรุงเท่านัน
้
•• น�้ ำแข็งและน�้ ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิน
่ จากท่อ
น�้ ำเข ้าหรือถังน�้ ำ
•• ให ้เด็กอยูห
่ า่ งจากทีจ่ า่ ยน�้ ำแข็ง เด็กอาจเล่นอุปกรณ์
ควบคุมและท�ำให ้เสียหาย
•• ทางส่งน�้ ำแข็งอาจตันเนือ
่ งจากน�้ ำแข็งเกาะ หากใช ้น�้ ำ
แข็งเกล็ดเพียงอย่างเดียว ก�ำจัดน�้ ำแข็งเกาะได ้โดย
การถอดถังเก็บน�้ ำแข็ง แล ้วท�ำความสะอาดช่องทาง
ดังกล่าวด ้วยตะหลิวยาง การจ่ายน�้ ำแข็งก ้อนเป็ นระยะๆ
สามารถช่วยป้ องกันน�้ ำแข็งเกาะสะสม
ี ด
•• หากน�้ ำแข็งมีสผ
ิ ปกติ ตรวจสอบถังน�้ ำและแหล่ง
น�้ ำเพือ
่ หาสาเหตุ ถ ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์
บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics อย่าบริโภคน�้ ำแข็ง
หรือน�้ ำดังกล่าวจนกว่าจะแก ้ไขปั ญหาได ้
•• ห ้ามใช ้แก ้วคริสตัลหรือเครือ
่ งเคลือบดินเผาเพือ
่ ใส่
น�้ ำแข็ง ภาชนะดังกล่าวอาจบิน
่ หรือแตก ท�ำให ้มีเศษ
แก ้วในน�้ ำแข็ง
•• จ่ายน�้ ำแข็งลงในแก ้วก่อนเติมน�้ ำหรือเครือ
่ งดืม
่ อืน
่ ๆ ลง
ไป น�้ ำจะกระเด็นหากจ่ายน�้ ำแข็งลงในแก ้วทีม
่ เี ครือ
่ ง
ดืมอยูแ
่ ล ้ว
•• อย่าสัมผัสกับทางจ่ายน�้ ำแข็ง.ของเครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็ง
อัตโนมัตด
ิ ้วยมือหรือเครือ
่ งมือ มิฉะนัน
้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได ้
•• เมือ
่ ประกอบถังน�้ ำแข็ง ตรวจดูให ้แน่ใจว่าประกอบ
อย่างถูกต ้อง หากมันเอียงหรือไม่ได ้ระดับ เครือ
่ งอาจ
ไม่ผลิตน�้ ำแข็งเนือ
่ งจากเซ็นเซอร์ถก
ู บัง
•• อย่าใช ้แก ้วทีแ
่ คบหรือลึกมาก อาจมีน�้ำแข็งติดอยู่
ในทางจ่ายน�้ ำแข็ง ซึง่ อาจมีผลกับประสิทธิภาพของ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• วางแก ้วให ้ห่างจากทางออกของน�้ ำแข็งในระยะที่
เหมาะสม หากแก ้วอยูใ่ กล ้ทางออกน�้ ำแข็งมากเกินไป
อาจขัดขวางการจ่ายน�้ ำแข็ง
•• น� ำน�้ ำแข็งในถังน�้ ำแข็งในช่องแข่แข็งออกหากคุณจะ
ไปพักร ้อนหรือไฟฟ้ าดับป็ นเวลานาน น�้ ำจากน�้ ำแข็งที่
ละลายในช่องกดน�้ ำอาจหยดลงไปบนพืน
้
หมายเหตุ
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตาม
ื้
รุน
่ ทีซ
่ อ
ข้อควรระว ัง
•• ทิง้ น�้ ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน�้ ำ
7 แก ้ว) กรณีนเี้ ป็ นสิง่ จ�ำเป็ น ในกรณีทไี่ ม่ได ้ใช ้เครือ
่ ง
ใช ้ไฟฟ้ าป็ นเวลานาน
29
TH
ั้ ( * )
ประตูสองชน
้ จะ
ดึงคันโยกทีด
่ ้านล่างของประตูขน
ึ้ จนกว่าประตูสองชัน
เปิ ดออก
้ และตะกร ้าทีอ
มีทเี่ ก็บของเพียงพอในประตูสองชัน
่ ยูร่ อบๆ
เพือ
่ ให ้คุณสามารถเก็บอาหารได ้อย่างเป็ นระเบียบ
ั้
การถอดตะกร้าจากประตูสองชน
1
จับขอบทัง้ สองของตะกร ้า แล ้วถอดมันโดยการยก
ขึน
้
2
ยกตะกร ้าขึน
้ ดังทีแ
่ สดงใน (1) แล ้วถอดมันออกโดย
การดึงออกดังทีแ
่ สดงใน (2).
ั้
การถอดกล่องจากประตูสองชน
้ ด ้วยสองมือ และถอด
จับกล่องทีด
่ ้านในของประตูสองชัน
ออกโดยการยกขึน
้
การประกอบตะกร้าเข้าก ับประตูสอง
ั้
ชน
ประกอบเข ้าโดยย ้อนขัน
้ ตอนการถอดประกอบ
ั้
การประกอบกล่องประตูสองชน
ประกอบเข ้าโดยย ้อนขัน
้ ตอนการถอดประกอบ
30
หมายเหตุ
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตาม
ื้
รุน
่ ทีซ
่ อ
TH
ั ำ
� หร ับผ ักสด ( * )
ลิน
้ ชกส
้ ในลิน
สามารถปรับระดับความชืน
้ ชักเก็บผักได ้โดยการ
เลือ
่ นคันโยก
หากเลือ
่ นไปด ้านซ ้าย ช่องอากาศจะเปิ ดเพือ
่ ให ้อากาศ
้ หากเลือ
ไหลผ่านลิน
้ ชักเพือ
่ ลดความชืน
่ นไปด ้านขวา
้ ทีม
ช่องอากาศจะปิ ดเพือ
่ รักษาความชืน
่ อ
ี ยูใ่ นลิน
้ ชัก
การปิ ดช่องอากาศนัน
้ เหมาะกับการเก็บผัก ส่วนการเปิ ด
ช่องอากาศนัน
้ เหมาะกับการเก็บผลไม ้
•• เคาะใกล ้ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล ้ขอบ
ั InstaView ของประตูสองชัน
้
กระจกอาจท�ำให ้ฟั งก์ชน
ท�ำงานผิดพลาด
•• เคาะในแรงพอทีจ่ ะได ้ยินเสียงเคาะ
ั InstaView ของประตูสองชัน
้ อาจเปิ ดขึน
•• ฟั งก์ชน
้ เมือ
่ มี
เสียงดังใกล ้ตู ้เย็น
หมายเหตุ
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตาม
ื้
รุน
่ ทีซ
่ อ
ั น
ฟังก์ชนอื
่ ๆ
<ประเภท 1> <ประเภท 2>
หมายเหตุ
•• (*) หมายความว่าคุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะแตกต่างกันไปตาม
ื้
รุน
่ ทีซ
่ อ
ั InstaView ( * )
ฟังก์ชน
ั InstaView ของประตูสองชัน
้ จะช่วยให ้คุณมอง
ฟั งก์ชน
เห็นว่าอาหารทีบ
่ ริโภคบ่อยๆ เช่น เครือ
่ งดืมและขนมใกล ้
จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต ้องเปิ ดประตูตู ้เย็น
1
เคาะกระจกสองครัง้ เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดไฟแอลอีดใี น
้
ประตูสองชัน
2
ไฟแอลอีดจี ะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากสิบวินาที
ี งแจ้งเตือนการเปิ ดประตู
เสย
เสียงแจ ้งเตือนจะดังขึน
้ 3 ครัง้ ในระยะ 30 วินาที หาก
้ ) ทิง้ ไว ้
เปิ ดประตู (ตู ้เย็น ช่องแช่แข็ง หรือประตูสองชัน
หรือปิ ดไม่สนิทเป็ นเวลาหนึง่ นาที
•• ติดต่อศูนบริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics หากยังมี
เสียงแจ ้งเตือนหลังจากปิ ดประตู
การตรวจจ ับความผิดพลาด
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าสามารถระบุปัญหาในขณะท�ำงานได ้
•• หากพบปั ญหา เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าจะไม่ท�ำงาน และรหัส
ข ้อผิดพลาดจะปรากฎขึน
้ ถึงแม ้ว่าจะกดปุ่ มก็ตาม
•• หากกรณีนเี้ กิดขึน
้ อย่าปิ ดเครือ
่ งทันที ติดต่อศูนย์
บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics โดยเร็ว หาก
คุณปิ ดเครือ
่ ง ช่างของศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG
Electronics อาจระบุปัญหาได ้ยาก
ั InstaView ของประตูสองชัน
้ จะดับเมือ
•• ฟั งก์ชน
่ เปิ ด
ประตูด ้านขวาของตู ้เย็นและประตูด ้านซ ้ายของตู ้เย็น
สองวินาทีหลังจากปิ ดประตู และเมือ
่ ใช ้งานช่องกดน�้ ำ
31
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท
TH
้ อพพลิเคชน
่ ั LG
การใชแ
SmartThinQ
•• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งตรวจสอบก่อนใชง้ าน LG
SmartThinQ
1
ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ากับ เราเต
อร์ไวร์เลส (เครือข่าย Wi-Fi)
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเกินไปจะท�ำให ้
สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ใช ้เวลานานในการลง
ทะเบียนและการติดตัง้ อาจล ้มเหลว
2
ปิ ดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ท
โฟนของคุณ
•• ส�ำหรับ iPhones ปิ ดดาต ้าโดยการไปที่ การตงั้
ค่า → เซลลูลาร์ → ข้อมูลเซลลูลาร์
่ มต่อเครือข่าย
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีปัญหาในการเชือ
Wi-Fi อาจเป็ นเพราะว่าอยูห
่ า่ งจากเราเตอร์มากเกินไป
่ มต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึน
•• การเชือ
้ หรือติดขัด
เนือ
่ งจากสภาพแวดล ้อมของเครือข่ายในบ ้าน
่ มต่อเครือข่ายอาจท�ำงานไม่ถก
•• การเชือ
ู ต ้อง ทัง้ นึข
้ น
ึ้
อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต
•• สภาวะแวดล ้อมของระบบสัญญาณไร ้สายอาจท�ำให ้
บริการเครือข่ายไร ้สายท�ำงานช ้า
•• ไม่สามารถลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้เนือ
่ งจากการ
ส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้วรอ
หนึง่ นาทีกอ
่ นลองอีกครัง้
•• หากเราเตอร์ของคุณเปิ ดไฟร์วอลอยู่ ปิ ดไฟร์วอลหรือ
เพิม
่ ข ้อยกเว ้น
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษร
•• ชือ
ภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัวอักษรพิเศษ)
•• ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตก
ต่างกันไปตามระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร (OS) และผู ้ผลิต
•• หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์
ถูกตัง้ เป็ น WEP คุณอาจไม่สามารถตัง้ ค่าเครือข่าย
ได ้ โปรดใช ้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอืน
่
(แนะน� ำให ้ใช ้ WPA2) แล ้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อก
ี
ครัง้
การติดตงั้ LG SmartThinQ
3
่ มต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข ้ากับไวร์เลสเราเตอร์
เชือ
หมายเหตุ
่ มต่อ Wi-Fi ดูทไี่ อคอน Wi-Fi
•• เพือ
่ ยืนยันการเชือ
ทีแ
่ ผงควบคุมว่ามีไฟขึน
้ หรือไม่
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีร้ องรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz
เท่านัน
้ ตรวจสอบความถึข
่ องเครือข่ายของคุณได ้โดย
การติดต่อสอบถามผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตของคุณหรือ
อ ้างอิงคูม
่ อ
ื เราเตอร์ไร ้สายของคุณ
•• LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปั ญหาใดๆ เกีย
่ วกับ
่ มต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด
ปั ญหาในการเชือ
การท�ำงานผิดพลาด หรือข ้อผิดพลาดใดๆ ทีเ่ กิดจาก
่ มต่อเครือข่าย
การเชือ
32
ค ้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play
Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ท�ำตามค�ำ
แนะน� ำเพือ
่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน
TH
ั Wi-Fi
ฟังก์ชน
่ สารกับเครือ
สือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้จากสมาร์ทโฟนโดยใช ้
ฟี เจอร์อจ
ั ฉริยะทีแ
่ สนสะดวก
การอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์
อัพเดทประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเสมอ
Smart Diagnosis™
ั Smart Diagnosis คุณจะได ้รับน� ำ
หากคุณใช ้งานฟั งก์ชน
แนะน� ำในการใช ้งานต่างๆ เช่นการใช ้งานเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
อย่างถูกต ้องตามรูปแบบการใช ้งาน
การตงค่
ั้ า
ให ้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ทีต
่ ู ้เย็นหรือใน
แอพพลิเคชัน
หมายเหตุ
•• หากคุณเปลีย
่ นเราเตอร์ไร ้สาย ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต
หรือรหัสผ่านของคุณ ให ้ลบเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีล
่ ง
ทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ แล ้ว
ลงทะเบียนใหม่อก
ี ครัง้
•• เพือ
่ การพัฒนาเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแอปพลีเคชันอาจ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ผู ้ใช ้ทราบ
การลงทะเบียนเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอีกครงหรื
ั้
อ
้ ก
ลงทะเบียนผูใ้ ชอ
ี คน
กดปุ่ ม Wi-Fi ค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ปิ ดมันชัว่ คราว ใช ้แอป
พลิเคชัน LG SmarThinQ แล ้วท�ำตามน� ำแนะน� ำในแอป
พลิเคชันเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
หมายเหตุ
ั Wi-Fi โดยการกดปุ่ ม Wi-Fi ค ้างไว ้ 3
•• ปิ ดฟั งก์ชน
วินาที ไอคอน Wi-Fi จะปิ ดลง
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส
GPL, LGPL, MPL และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการรับ
ประกัน และการประกาศเกีย
่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดทีอ
่ ้างถึง
นัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค ้ดให ้กับคุณ
ทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช ้จ่ายในการด�ำเนินการแจก
่ บันทึกข ้อมูล ค่าจัดส่งและดูแล
จ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสือ
พัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค ้ดได ้โดยส่งอีเมลไป
ที่ opensource@lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้เป็ นเวลา
3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุด ข ้อเสนอนีม
้ ี
ผลกับทุกบุคคลทีไ่ ด ้รับข ้อมูลนี้
•• คุณสมบัตอ
ิ าจแตกต่างกันในแต่ละรุน
่
ื่ มต่อ Wi-Fi
ก�ำล ังเชอ
่ LG SmartThinQ จะ
ปุ่ ม Wi-Fi เมือ
่ ใช ้กับแอพพลิเคชัน
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ท�ำให ้เครือ
่ งใข ้ไฟฟ้ าสามารถเชือ
่ มต่อเครือ
ของบ ้าน ปุ่ ม Wi-Fi จะแสดงสถานะการเชือ
่ มต่อกับ
ข่ายของตู ้เย็น ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้ เมือ
่ ตู ้เย็นเชือ
เครือข่าย Wi-Fi
การลงทะเบียนเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าเริม
่ แรก
ใช ้แอปพลเคชัน LG SmartThinQ แล ้วท�ำตามน� ำแนะน� ำ
ในแอปพลิเคชันเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
33
TH
การใช ้ Smart Diagnosis™
•• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์
บริการข้อมูลลูกค้า
ั นีห
ใช ้ฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics เมือ
่ เครือ
่ งใช ้
ั นีเ้ พือ
ไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ใช ้ฟั งก์ชน
่ ติดต่อ
ตัวแทนบริการเท่านัน
้ ไม่ใช่ในระหว่างการใช ้งานปกติ
1
ั การ
กดปุ่ ม Lock (ล็อค) เพือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ล็อค
•• หากหน ้าจอล็อคนานกว่า 5 นาที คุณต ้องปิ ดใช ้
งานล็อคแล ้วจึงเปิ ดใช ้งานใหม่
2
เปิ ดประตูตู ้เย็น จากนัน
้ ถือโทรศัพท์ไว ้บนรูล�ำโพง
ทีด
่ ้านขวาบน
•• ถือโทรศัพใ์ ห ้ไมโครโฟนตรงกับรูของล�ำโพง
3
กดปุ่ ม ช่องแช่แข็ง ค ้างไว ้ 3 วินาทีในขณะทีถ
่ อ
ื
โทรศัพท์ไว ้ใกล ้กับล�ำโพง
4
้ พนักงานจะอธิบายถึง
หลังจากการส่งข ้อมูลเสร็จสิน
ผลของ Smart Diagnosis™
34
หมายเหตุ
•• ถือโทรศัพใ์ ห ้ไมโครโฟนตรงกับรูของล�ำโพง
•• เสียงของ Smart Diagnosis™ จะดังขึน
้ หลังจาก
ประมาณสามวินาที
•• ถือโทรศัพท์ไว ้ทีร่ ล
ู �ำโพงด ้านขวาบน แล ้วรอการส่ง
ข ้อมูล
•• อย่าน� ำโทรศัพท์ออกห่างจากล�ำโพงในขณะทีก
่ �ำลัง
ส่งข ้อมูล
•• เสียงการส่งข ้อมูลอาจจะดังในขณะทีข
่ ้อมูล Smart
Diagnosis™ แต่อย่าน� ำโทรศัพท์ออกจากรูล�ำโพงจะ
กว่าเสียงการส่งข ้อมูลหยุดลงเพือ
่ ความแม่นย�ำของ
การวินจ
ิ ฉั ย
้ การส่งข ้อมูลแล ้ว ข ้อความทีร่ ะบุวา่ ส่ง
•• เมือ
่ เสร็จสิน
ข ้อมูลเสร็จแล ้วจะปรากฎขึน
้ และแผงควบคุมจะปิ ดเอง
โดยอัตโนมัต ิ จากนัน
้ แผงควบคุมจะเปิ ดขึน
้ ใหม่ภายใน
อีกไม่กวี่ น
ิ าที หลังจากนัน
้ ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้าจะ
อธิบายผลการวินจ
ิ ฉั ย
ั Smart Diagnosis™ ขึน
•• ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการ
โทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
•• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
•• หากการส่งข ้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดเี นือ
่ งจาก
คุณภาพการโทรทีแ
่ ย่ คุณอาจไม่ได ้รับบริการ Smart
Diagnosis™ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
การบ�ำรุงร ักษา
� หร ับการท�ำความ
หมายเหตุสำ
สะอาด
้ วางหรือลิน
•• น� ำอาหารออกก่อนทีจ่ ะถอดชัน
้ ชักออกจาก
ด ้านในของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเพือ
่ ป้ องกันกันไม่ให ้เกิดการ
บาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
−− มิฉะนัน
้ อาจเกิดการบาดเจ็บเนือ
่ งจากน�้ ำหนักของ
อาหารทีจ่ ัดเก็บ
•• หากท�ำความสะอาดช่องระบายอากาศด ้วยเครือ
่ งดูด
ฝุ่ น ควรถอดปลั๊กก่อนเพือ
่ ป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์ ซีง่
สามารถท�ำให ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือท�ำให ้
เกิดไฟฟ้ าซ็อต
้ วางและลิน
•• ถอดชัน
้ ชักออก แล ้วท�ำความสะอาดด ้วยน�้ ำ
จากนัน
้ เช็ดให ้แห ้งก่อนใส่กลับคืน
•• เช็ดขอบยางของประตูด ้วยผ ้านุ่มเป็ นประจ�ำ
•• ควรท�ำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เพราะสิง่ สกปรก
อาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตะกร ้าหรือ
อาจท�ำให ้เสียหายได ้
•• หลังจากท�ำความสะอาด ตรวจดูวา่ สายไฟเสียหาย อุน
่
หรือเสียบปลั๊กถูกต ้องหรือไม่
•• รักษาความสะอาดภายนอกของช่องระบายอากาศของ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
TH
•• ใช ้ฟองน�้ ำสะอาดหรือผ ้านุ่มและน�้ ำยาท�ำความสะอาด
อ่อนๆ ผสมกับน�้ ำอุน
่ ในการท�ำความสะอาดภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ ห ้ามใช ้น�้ ำยาท�ำความสะอาดทีก
่ ด
ั กร่อน
หรือรุนแรง เช็ดให ้แห ้งด ้วยผ ้านุ่ม
้ วางหรือภาชนะด ้วยเครือ
•• อย่าล ้างชัน
่ งล ้างจาน
้ ส่วนดังกล่าวอาจบิดเบีย
−− เพราะชิน
้ วจากความร ้อน
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีโคมไฟแอลอีด ี อย่าน� ำฝาครอบ
โคมไฟและโคมไฟแอลอีดอ
ี อกเพือ
่ ท�ำการซ่อมแซม
โปรดติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics
การท�ำความสะอาดฝา
คอนเดนเซอร์
ใช ้เครือ
่ งดูฝนชนิ
ุ่
ดแปรงในการท�ำความสะอาดฝา
คอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบ
บริเวณคอยล์ร ้อนของคอนเดนเซอร์
−− ช่องระบายอากาศอุดตันอาจท�ำให ้เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
เสียหาย
•• การลงแว็กซ์พน
ื้ ผิวโลหะภายนอกจะช่วยป้ องกันสนิม
ิ้ ส่วนพลาสติก ลงแว็กซ์พน
อย่าลงแว็กซ์ชน
ื้ ผิวโลหะ
ภายนอกอย่างน ้อยปี ละสองครัง้ ด ้วยแว็กซ์ส�ำหรับ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า (หรือแว็กซ์ส�ำหรับรถยนต์) ลงแว็กซ์
ด ้วยผ ้าทีน
่ ุ่มและสะอาด
•• เมือ
่ ท�ำความสะอาดภายในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า อย่าใช ้
แปรงขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช ้สารท�ำความ
สะอาดทีม
่ ส
ี ารไวไฟ
−− เพราะอาจท�ำให ้สีตกหรือเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเสียหาย
−− สสารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอ
โซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์
ฯลฯ) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สะ
สารกัดกร่อน ฯลฯ
35
TH
การท�ำความสะอาดตะกร้าบน
ประตูตเู ้ ย็น
่ ง
การถอดตะกร้าบนประตูตเู ้ ย็น/ชอ
่ ข็ง
แชแ
ั้
การท�ำความสะอาดชนวาง
ั้
� หร ับตูเ้ ย็น/ชอ
่ งแช่
การถอดชนวางส
ำ
แข็ง
้ วางโดยการดึงออก
ถอดชัน
จับขอบทัง้ สองของตะกร ้า แล ้วถอดมันโดยการยกขึน
้
การประกอบตะกร้าบนประตูตเู ้ ย็น/
่ งแชแ
่ ข็ง
ชอ
1
จับขอบทัง้ สองของตะกร ้าบนประตูตู ้เย็น ดันขอบ
ด ้านหนึง่ เบาๆ แล ้วดันขอบอีกด ้านหนึง่ เข ้าไป
ั้
� หร ับตูเ้ ย็น/
การประกอบชนวางส
ำ
่ งแชแ
่ ข็ง
ชอ
้ วางโดยการดึงออกในขณะยกขอบด ้านหลังของ
ถอดชัน
้ วางส�ำหรับตู ้เย็นขึน
ชัน
้ เล็กน ้อย
ั
การท�ำความสะอาดลิน
้ ชกเก็
บ
ผ ัก
2
36
หลังจากประกอบเข ้า เคาะตะกร ้าบนประตูตู ้เย็น
เบาๆ เพือ
่ ยึดมันในแนวนอน
ั
การถอดลิน
้ ชกเก็
บผ ัก
1
เอาของออกจากลิน
้ ชัก จับมือจับของลิน
้ ชักเก็บผัก
แล ้วดึงออกมาจนกระทัง่ มันหยุดลง
TH
2
ยกลิน
้ ชักเก็บผักขึน
้ แล ้วถอดออกโดยการดึงออก
่ งกดน�ำ้
ท�ำความสะอาดชอ
่ งกดน�ำ้
การท�ำความสะอาดถาดชอ
ถาดช่องกดน�้ ำจะเปี ยกได ้ง่ายเนือ
่ งน�้ ำและน�้ ำแข็งทีต
่ กลง
ไป เช็ดบริเวณดังกล่าวด ้วยผ ้าเปี ยกหมาดๆ
ั
่ น
การใสล
ิ้ ชกเก็
บผ ัก
1
หากลิน
้ ชักมีฝาครอบ ยกมันขึน
้
2
ใส่ด ้านล่างของลิน
้ ชักเก็บผักในต�ำแหน่งเดิม แล ้ว
ค่อยๆ ดันเข ้าไปพร ้อมกับลดระดับลง
ข้อควรระว ัง
•• โปรดทราบว่าน�้ ำหนักของอาหารทีเ่ ก็บในลิน
้ ชักอาจ
ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้ในขณะทีก
่ �ำลังถอดลิน
้ ชัก
เก็บผัก
่ งจ่ายน�ำ้ และ
การท�ำความสะอาดชอ
น�ำ้ แข็ง
เช็ดท�ำความสะอาดช่องจ่ายน�้ ำและน�้ ำแข็งด ้วยผ่าน
สะอาดเป็ นประจ�ำ เพราะว่ามันสกปรกได ้ง่าย โปรดทราบ
ว่าขุยผ ้าอาจติดกับช่องจ่าย
ข่องจ่ายน�ำ้
ช่องจ่าย
น�้ ำแข็ง
37
TH
การเปลีย
่ นต ัวกรองน�ำ้ (รุน
่ ที่
ไม่ตอ
้ งต่อท่อเท่านน)
ั้
้ รอง ปรากฎขึน
เปลีย
่ นตัวกรองน�้ ำเมือ
่ เปลีย
่ นไสก
้ หรือ
ทุก6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
เพือ
่ ให ้เวลาคุณเตรียมไส ้กรองอันใหม่ แสงจะปรากฎขึน
้
ก่อนทีไ่ ส ้กรองปั จจุบน
ั จะหมดสมรรถภาพ การเปลีย
่ นไส ้
กรองอย่างตรงเวลาจะท�ำให ้เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าสามารถผลิต
น�้ ำสะอาดให ้คุณ
1
2
3
4
ถอดปลั๊กของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
5
6
เปิ ดแหล่งจ่ายน�้ ำแล ้วเปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
38
ปิ ดแหล่งจ่ายน�้ ำของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ถอดตัวกรองน�้ ำอันเก่าออก
ติดตัง้ ตัวกรองน�้ ำส�ำหรับเปลีย
่ นโดยท�ำตามหัวข ้อ
่ มต่อกับตัวกรองน�้ ำ’
‘การเชือ
กดปุ่ ม ต ัวกรองน�ำ้ ค ้างไว ้สามวินาที ซึง่ จะเป็ นการ
รีเซ็ตไอคอนเปลีย
่ นไส ้กรอง ใส ้กรองอันใหม่ได ้ถูก
เปิ ดใช ้งานแล ้ว
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
อาการ
ไม่มก
ี ารท�ำความเย็น
การท�ำความเย็นมี
ประสิทธิภาพต�ำ่
สาเหตุ
การแก้ไข
ไฟฟ้าข ัดข้องหรือไม่?
•• ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอืน
่ ๆ
สายไฟหลุดออกจาก
เต้าร ับหรือไม่?
•• เสียบปลั๊กเข ้ากับเต ้าเสียบอย่างถูกต ้อง
อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นหรือ
ช่องแช่แข็งถูกตงไปที
ั้
่
อุณหภูมส
ิ ง
ู สุดหรือไม่?
•• ตัง้ อุณหภูมข
ิ องตู ้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอยูใน
แสงแดดโดยตรง หรืออยู่
ใกล้ก ับสิง่ ทีก
่ ำ
� เนิดความ
ร้อนเช่นเตาหรือเครือ
่ ง
ท�ำความร้อนหรือไม่?
•• ตรวจสอบบริเวณทีต
่ ด
ิ ตัง้ แล ้วย ้ายทีต
่ ด
ิ ตัง้ ให ้ห่างจากสิง่
ทีก
่ �ำเนิดความร ้อน
คุณได้เก็บอาหารร้อน
ทีย
่ ังไม่ได้ทำ� ให้เย็นลง
หรือไม่?
่ งแช่เย็นหรือ
•• ท�ำให ้อาหารเย็นลงก่อนทีเ่ ก็บเข ้าใส่ชอ
ช่องแช่แข็ง
คุณใส่อาหารเข้าไปมาก
เกินไปหรือไม่?
•• มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารทีจ่ ัดเก็บ
ประตูเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าปิ ด
สนิทหรือไม่?
•• ปิ ดประตูให ้สนิท แล ้วตรวจดูวา่ ไม่มอ
ี าหารขวางประตู
้ื ทีร่ อบๆ เครือ
มีพน
่ งใช ้
ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?
•• จัดพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ให ้มีพน
ื้ ทีร่ อบๆ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเพียงพอ
อุณหภูมข
ิ องช่องแช่ย็น
หรือช่องแช่แข็งถูกตงไป
ั้
ที่ 'อุน
่ ' หรือไม่?
•• ตัง้ อุณหภูมข
ิ องตู ้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้ามีกลิน
่ ไม่ด ี คุณได้เก็บอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่
แรงหรือไม่?
โคมไฟภายในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้าไม่เปิ ด
TH
•• เกิบอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ แรงในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิท
มีผ ักหรือผลไม้เน่าอยูใ่ น
ั
ลิน
้ ชกหรื
อไม่?
•• ทิง้ ผักทีเ่ น่าเสียแล ้วท�ำความสะอาดลิน
้ ชักเก็บผัก อย่า
เก็บผักไว ้ในลิน
้ ชักเก็บผักนานเกินไป
โคมไฟภายในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้าถูกปิ ดหรือไม่?
•• ลูกค ้าไม่สามารถเปลีย
่ นหลอดไฟภายในเครือ
่ งใช ้
่ มแซมได ้ หากโคมไฟ
ไฟฟ้ านีไ้ ด ้ เพราะว่าไม่ใช่สงิ่ ทีซ
่ อ
ภายในไม่สว่างขึน
้ โปรดติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า
LG Electronics
39
TH
อาการ
ประตูเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าไม่
ได้ปิดอย่างถูกต้อง
เปิ ดประตูเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
ได้ยาก
มีน�ำ้ ควบแน่นภายใน
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า หรือที่
ด้านล่างของฝาครอบลิน
้
ั
ชกเก็
บผ ัก
มีน�ำ้ แข็งเกาะในช่องแช่
แข็ง
40
สาเหตุ
การแก้ไข
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าเอนไป
ด้านหน้าหรือไม่?
•• ปรับขาหน ้าเพือ
่ ยกระดับด ้านหน ้าเล็กน ้อย
ั้
ประกอบชนวางถู
กต้อง
หรือไม่?
้ วางอีกครัง้ หากจ�ำเป็ น
•• ประกอบชัน
คุณปิ ดประตูแรงเกินไป
หรือไม่
•• หากคุณปิ ดประตูแรงหรือเร็วเกินไป มันอาจจะเปิ ดอยูช
่ วั่
ขณะหนึง่ ก่อนทีจ่ ะปิ ด ระวังอย่าปิ ดประตูแรงเกินไป ควร
ปิ ดโดยไม่ใช ้แรง
คุณได้เปิ ดประตูท ันทีหล ัง
จากปิ ดประตูหรือไม่?
•• หากคุณพยายามเปิ ดประตูภายในหนึง่ นาทีหลังจากปิ ด
ประตู คุณอาจเปิ ดประตูได ้ยากเนือ
่ งจากแรงดันภายใน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ลองเปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอีกครัง้
หลังจากสองสามนาทีตอ
่ มา เพือ
่ ให ้แรงดันภายในสมดุล
คุณได้เก็บอาหารร้อน
ทีย
่ ังไม่ได้ทำ� ให้เย็นลง
หรือไม่?
่ งแช่เย็นหรือ
•• ท�ำให ้อาหารเย็นลงก่อนทีเ่ ก็บเข ้าใส่ชอ
ช่องแช่แข็ง
คุณได้เปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้าทิง้ ไว้หรือไม่?
•• ถึงแม ้ว่าการควบแน่นของน�้ ำจะหายไปไม่นานหลังจาก
คุณปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า คุณสามารถเช็ดท�ำความ
สะอาดด ้วยผ ้าแห ้ง
คุณเปิ ดหรือปิ ดประตู
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าบ่อยครงั้
หรือไม่?
•• การควบแน่นของน�้ ำสามารถเกิดขึน
้ จากความแตกต่าง
ของอุณหภูมภ
ิ ายนอก เช็ดน�้ ำด ้วยผ ้าแห ้ง
คุณได้เก็บอาหารทีย
่ ังอุน
่
้ สูงโดย
อยูแ
่ ละมีความชืน
ไม่ได้ปิดภาชนะหรือไม่?
•• เก็บอาหารในภาชนะปิ ด
ประตูปิดไม่สนิทหรือไม่?
•• ตรวจดูวา่ มีอาหารข ้างเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีก
่ น
ั ้ ประตูอยูห
่ รือ
ไม่ และตรวจดูวา่ ประตูปิดสนิทหรือไม่
คุณได้เก็บอาหารร้อน
ทีย
่ ังไม่ได้ทำ� ให้เย็นลง
หรือไม่?
่ งแช่เย็นหรือ
•• ท�ำให ้อาหารเย็นลงก่อนทีเ่ ก็บเข ้าใส่ชอ
ช่องแช่แข็ง
TH
อาการ
มีน�ำ้ แข็งเกาะในช่องแช่
แข็ง
มีน�ำ้ แข็งหรือหยดน�ำ้
เกาะภายในหรือภายนอก
เครือ
่ งใข้ไฟฟ้า
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้ามีเสียงด ัง
หรือเสียงแปลกๆ
ด้านข้างหรือด้านหน้า
ของเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอุน
่
มีน�ำ้ ทงข้
ั้ างในและข้าง
นอกเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
สาเหตุ
การแก้ไข
ช่องลมของช่องแช่แข็ง
ถูกปิ ดกนอยู
ั้
ห
่ รือไม่?
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มอ
ี ะไรปิ ดกัน
้ ช่องลม เพือ
่ ให ้อากาศ
สามารถหมุนเวียนข ้างในได ้
ช่องแช่แข็งเต็มเกินไป
หรือไม่?
•• รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารทีจ่ ัดเก็บ
คุณได้เปิ ดและปิ ดประตู
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าบ่อยครงั้
หรือประตูเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
ปิ ดไม่สนิทหรือไม่?
•• อาจมีน�้ำแข็งเกาะหรือการควบแน่นของน�้ ำหากอากาศ
จากภายนอกเข ้าไปข ้างในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
สภาพแวดล้อมของสถาน
้ สูง
ทีต
่ ด
ิ ตงมี
ั้ ความชืน
หรือไม่?
•• อาจเกิดการควบแน่นของน�้ ำทีภ
่ ายนอกของเครือ
่ งใช ้
้ สูงเกินไปหรือใน
ไฟฟ้ าหากบริเวณทีต
่ ด
ิ ตัง้ มีความชืน
้ สูง เช่นในวันทีฝ
วันทีม
่ ค
ี วามชืน
่ นตก เช็ดหยดน�้ ำด ้วย
ผ ้าแห ้ง
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าถูกติดตงั้
้ ทีไ่ ม่แข็งแรงหรือ
บนพืน
ไม่เรียบหรือไม่?
•• ติดตัง้ ตู ้เย็นบนพืน
้ แข็งและราบเรียบ
ด้านหล ังของเครือ
่ งใช ้
ั ัสก ับผน ังหรือ
ไฟฟ้าสมผ
ไม่?
•• ปรับพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ให ้มีพน
ื้ ทีร่ อบๆ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเพียงพอ
มีสงิ่ ของกะกะอยูข
่ า้ งหล ัง
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าหรือไม่?
•• น� ำสิง่ ของเกะกะออกจากด ้านหลังของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
มีสงิ่ ของวางอยูบ
่ นเครือ
่ ง
ใชไ้ ฟฟ้าหรือไม่?
•• น� ำสิง่ ของเกะกะออกจากด ้านบนของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
� หร ับต่อต้านการ
มีทอ
่ สำ
ควบแน่นของน�ำ้ อยูใ่ น
้ องเครือ
บริเวณนีข
่ ง
ใชไ้ ฟฟ้าเพือ
่ ลดการ
ควบแน่นของน�ำ้ รอบๆ
บริเวณประตู
•• ท่อระบายความร ้อนส�ำหรับป้ องกันการควบแน่นของ
น�้ ำได ้ถูกติดตัง้ ในด ้านหน ้าและด ้านข ้างของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร ้อนหลังจากติด
ตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในฤดูร ้อน คุณสามารถวางใจได ้ว่านี่
ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็ นการท�ำงานตามปกติ
้ื ทีร่ อบๆ เครือ
มีพน
่ งใช ้
ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?
•• ตรวจดูวา่ มีน�้ำรั่วจากอ่างล ้างจานหรือจากทีอ
่ น
ื่
มีน�ำ้ อยูข
่ า้ งใต้เครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้าหรือไม่?
•• ตรวจดูวา่ มีอาหารแช่แข็งทีล
่ ะลายหรือภาชนะทีเ่ สียหาย
หรือไม่
41
TH
อาการ
สาเหตุ
การแก้ไข
คุณเพิง่ จะติดตงเครื
ั้
อ
่ งใช ้ •• เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งจะท�ำงานอย่างปกติเมือ
่ ผ่านไป
ไฟฟ้านีใ้ ช่หรือไม่?
ประมาณ 48 ชัว่ โมง หลังการติดตัง้
คุณได้ตอ
่ ท่อน�ำ้ เข้าก ับ
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าแล้วเปิ ด
วาล์วจ่ายน�ำ้ หรือย ัง?
•• คุณได ้ต่อท่อน�้ ำเข ้ากับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้วเปิ ดวาล์วจ่าย
น�้ ำหรือยัง?
ท่อส่งน�ำ้ งอหรือไม่?
•• หากท่อส่งน�้ ำงอ อาจท�ำให ้น�้ ำไหลอย่างไม่เต็มที่
คุณได้กดน�ำ้ แข็งจ�ำนวน
้ รือไม่?
มากเร็วๆ นีห
•• เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตจิ ะผลิตน�้ ำแข็งเพิม
่ ขึน
้ ใน 24
ชัว่ โมง โปรดรอสักครู่
คุณได้เปิ ดสวิตชเ์ ครือ
่ ง
เครือ
่ งท�ำน�ำ้ แข็งอ ัตโนม ัติ ท�ำน�ำ้ แข็งหรือกดปุ่ม
ไม่ผลิตน�ำ้ แข็งหรือผลิต
เครือ
่ งท�ำน�ำ้ แข็งอ ัตโนม ัติ
น�ำ้ แข็งจ�ำนวนน้อย
ในแผงควบคุมหรือไม่?
น�ำ้ แข็งไม่จา่ ย
42
•• กดปุ่ ม I ทีส
่ วิตช์เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัต ิ หรือกดปุ่ ม
ON ในแผงควบคุม (อ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การใช ้งาน โปรดไปทีเ่ ว็บไซต์LG electronics หรือใช ้
สมาร์ทโฟนของคุณ)
ตงอุ
ั้ ณหภูมข
ิ องช่องแช่
แข็งสูงไปหรือไม่?
•• หากตัง้ อุณหภูมไิ ว ้สูงเกินไป จะท�ำให ้ผลิตน�้ ำแข็งได ้ช ้า
หรือไม่ได ้เลย ตัง้ อุณหภูมข
ิ องช่องแช่แข็งที่ -18 °C
เพือ
่ ให ้เครือ
่ งท�ำน�้ ำแข็งอัตโนมัตท
ิ �ำงานได ้อย่างปกติ
คุณเปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้าบ่อยครงหรื
ั้
อไม่?
•• หากคุณเปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าบ่อยครัง้ อากาศเย็นจะ
ไหลออก ซีง่ จะลดความเร็วในการผลิตน�้ ำแข็ง อย่าเปิ ด
หรือปิ ดประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าบ่อยๆ
ประตูเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าปิ ด
สนิทหรือไม่?
•• หากประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าปิ ดไม่สนิท อุณหภูมข
ิ องช่อง
แช่แข็งจะสูงขึน
้ ซึง่ จะท�ำให ้ผลิตน�้ ำแข็งได ้ช ้าลง ปิ ด
ประตูเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าให ้สนิท
มีน�ำ้ แข็งในถ ังเก็บน�ำ้ แข็ง
หรือไม่
•• ตรวจสอบว่ามีน�้ำแข็งในถังเก็บน�้ ำแข็งหรือไม่
น�ำ้ แข็งจ ับเป็นก้อนในถ ัง
เก็บน�ำ้ แข็งหรือไม่
•• แยกถังเก็บน�้ ำแข็งออกมาแล ้วเขย่า ทิง้ น�้ ำแข็งทีจ่ ับเป็ น
ก ้อนทีเ่ หลืออยูห
่ ลังท�ำการเขย่าถังน�้ ำแข็ง
TH
อาการ
น�ำ้ แข็งไม่จา่ ย
น�ำ้ ไม่ไหลออกมา
น�ำ้ มีรสแปลก
สาเหตุ
การแก้ไข
ไม่ได้ยน
ิ เสียงน�ำ้ แข็ง
ก�ำล ังออกมาใช่หรือไม่
•• ในแผงควบคุม เลือกโหมดส�ำหรับน�้ ำแข็งก ้อนและน�้ ำ
แข็งบดสลับกันเพือ
่ จ่ายน�้ ำแข็ง
ทางปล่อยน�ำ้ แข็งอุดต ัน
หรือไม่ (คุณสามารถ
ตรวจสอบทางปล่อยน�ำ้
แข็งได้โดยการแยกถ ัง
เก็บน�ำ้ แข็งออกมา)
•• น�้ ำแข็งอาจไม่ถก
ู จ่ายอย่างถูกต ้องหากทางปล่อยน�้ ำ
แข็งอุดตัน ตรวจสอบน�้ ำแข็งและท�ำความสะอาดทาง
ปล่อยน�้ ำแข็งอย่างสม�ำ่ เสมอ
้ �ำ้ ทีไ่ ม่ได้ผา่ น
คุณใชน
การกรองหรือไม่?
•• น�้ ำทีไ่ ม่ได ้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิง่ ปนเปื้ อน
อืน
่ ๆ ดังนัน
้ ไส ้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช ้งานของ
ไส ้กรอง
ถ ังช่องกดน�ำ้ มีน�ำ้ หรือ
ไม่? (รุน
่ ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อท่อ
เท่านน)
ั้
•• เติมน�้ ำในถังช่องกดน�้ ำ
น�ำ้ จะไม่ไหลออกมาเมือ
่
ท่อน�ำ้ เต็มไปด้วยอากาศ
� หร ับรุน
(สำ
่ ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อ
ท่อเท่านน)
ั้
•• Remove the water dispenser tank by pulling it out
while holding the handle. Fill the water dispenser
tank with water and refit it on the fridge shelf.
วาล์วจ่ายน�ำ้ ปิ ดอยูห
่ รือ
ไม่? (รุน
่ ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อท่อ
เท่านน)
ั้
•• เปิ ดวาล์วจ่ายน�้ ำ
รสชาติของน�ำ้ เปลีย
่ นไป
เมือ
่ เทียบก ับเครือ
่ งกรอง
น�ำ้ อ ันก่อนหรือไม่?
•• น�้ ำกรองหรือน�้ ำเย็นไม่ได ้ถูกใช ้เป็ นเวลานานหรือไม่?
้ รองเป็น
คุณไม่เปลีย
่ นไสก
เวลานานใช่หรือไม่?
•• หากใช ้ไส ้กรองทีห
่ มดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน�้ ำ
จะลดลง เราแนะน� ำให ้เปลีย
่ นไส ้กรองตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด
คุณได้ลา้ งฟิ ลเตอร์อย่าง
เหมาะสมหล ังจากการติด
ตงหรื
ั้
อไม่?
•• เมือ
่ คุณติดตัง้ หรือเปลีย
่ นไส ้กรองเป็ นครัง้ แรก คุณต ้อง
ก�ำจัดอากาศและกระตุ ้นกากคาร์บอนข ้างในไส ้กรอง ใช ้
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าหลังจากจ่ายน�้ ำทีผ
่ า่ นการกรองประมาณ
5 ลิตร จากช่องจ่ายน�้ ำ โดยการกดทีค
่ น
ั โยกของช่องกด
น�้ ำ (การกระตุ ้นคาร์บอนไม่เป็ นอันตรายกับคน)
น�ำ้ กรองหรือน�ำ้ เย็นไม่
ได้ถก
ู ใชเ้ ป็นเวลานาน
หรือไม่?
•• รสชาติของน�้ ำเก่าอาจจะเปลียนเนือ
่ งจากการเติบโตของ
แบคทีเรีย ใช ้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน�้ ำทีผ
่ า่ นการกรอง
ประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที) จาดช่องจ่ายน�้ ำ
43
TH
อาการ
เสียงคลิก
่ั
เสียงสน
สาเหตุ
การแก้ไข
การควบคุมการละลาย
น�ำ้ แข็งจะส่งเสียงคลิกใน
้ สุดรอบ
ตอนเริม
่ ต้นและสิน
การละลายน�ำ้ แข็ง การ
ควบคุมเทอร์มอสแตต
•• การท�ำงานปกติ
(หรือการควบคุมเครือ
่ ง
� หร ับบางรุน
ใชไ้ ฟฟ้าสำ
่ )
จะส่งเสียงคลิกในตอน
้ สุดเมือ
เริม
่ ต้นและสิน
่ ครบ
รอบ
่ ั เกิดขึน
้ จาก
อาจมีเสียงสน
การไหลของน�ำ้ ในท่อน�ำ้
ทีด
่ า้ นหล ังของเครือ
่ ง (รุน
่
ทีไ่ ม่ตอ
้ งต่อท่อเท่านน)
ั้
•• การท�ำงานปกติ
หรือจากสิง่ ของทีว่ างอยู่
บนหรือใกล้ก ับเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้า
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าไม่วางอยู่
้ ทีเ่ รียบ
บนพืน
•• พืน
้ ไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต ้องปรับขา ดูในส่วนการ
ปรับระดับประตู
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าทีม
่ ี
คอมเพรสเซอร์แบบเรียง
ตรงถูกเคลือ
่ นย้ายใน
ขณะท�ำงาน
่ หลังจาก
•• การท�ำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสัน
สามนาที ปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและเปิ ดใหม่อก
ี ครัง้
มอเตอร์พ ัดลมอีวาปอ
เรเตอร์ทำ� ให้อากาศ
หมุนเวียนในช่องแช่เย็น
และช่องแช่แข็ง
•• การท�ำงานปกติ
ลมจะถูกพ ัดผ่าน
คอนเดนเซอร์ดว้ ยพ ัดลม
คอนเดนเซอร์
•• การท�ำงานปกติ
เสียงโครกคราก
เสียงการไหลเวียนของ
ระบบท�ำความเย็น
•• การท�ำงานปกติ
เสียงป๊อป
เสียงการขยายและหดต ัว
ของผน ังภายใน
•• การท�ำงานปกติ
่ั
การสน
หากด้านข้างและด้านหล ัง
ของเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าชิด
•• เพือ
่ ก�ำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจดูให ้แน่ใจว่าด ้านข ้างและ
่ั
ั ผัสกับตู ้หรือผนัง
ก ับตูห
้ รือผน ังจะมีเสียงสน
ด ้านหลังไม่สม
จากการท�ำงานตามปกติ
เสียงหวือ
44
TH
อาการ
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าและสมา
่ ม
ร์ทโฟนของคุณไม่เชือ
ต่อก ับเครือข่ายWi-Fi
สาเหตุ
การแก้ไข
รห ัสผ่าน Wi-Fi ทีค
่ ณ
ุ
่ มต่อไม่
พยายามจะเชือ
ถูกต้อง
่ มต่อกับสมาร์ทโฟนของ
•• ค ้นหาเครือข่าย Wi-Fi ทีเ่ ชือ
คุณแล ้วลบมันออกจากนัน
้ จึงลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ของคุณใน LG SmartThinQ
ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ท
โฟนของคุณเปิ ดอยู่
•• ปิ ด ข ้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ทโฟนของคุณแล ้วลง
ทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
่ เครือข่ายไร้สาย
ตงค่
ั้ าชือ
(SSID) ไม่ถก
ู ต้อง
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษรภาษา
•• ชือ
อังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัวอักษรพิเศษ)
ความถีข
่ องเราเตอร์ไม่ใช่
2.4 GHz.
•• รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านัน
้ ตัง้ ค่าไวร์เลสเราเตอร์
่ มต่อเครือ
เป็ น 2.4 GHz แล ้วเชือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ากับเราเตอร์
ไวร์เลส ตรวจสอบความถึข
่ องเราเตอร์ของคุณโดยการ
ถามผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตของคุณหรือผู ้ผลิตเราเตอร์
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอยูห
่ า่ งเรา
เตอร์มากเกินไป
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเราเตอร์เกินไปจะท�ำให ้
่ มต่อได ้
สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ไม่สามารถการเชือ
อย่างถูกต ้อง ย ้ายต�ำแหน่งเราเตอร์ให ้ใกล ้กับเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ ามากขึน
้
45
บ ันทึก
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising