LG | GN-B202SQBB | User manual | LG GN-B202SQBB คู่มือการใช้งาน

LG GN-B202SQBB คู่มือการใช้งาน
THAILAND
กรุณาอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนทําการใชงาน
และเก็บคูมือเลมนี้ไวเพื่ออางอิงในภายหลัง
www.lg.com
Copyright © 2015 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
23
30
31
32
ระบบฟอกอากาศในตูเย็น (เฉพาะรุน)
(
)
ละลายน้า
ำแข็ง
ตัวกําจัดกลิ่น(อุปกรณเลือกเสริม)
35
33
36
36
37
....37
....38
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ ����� 40
22
ขอมูลดานความปลอดภัย
ื้ องต
 ้ นด
 ้ านความปลอดภั
ั
ั ั งเบ
ข้อควรระว
ยย
ข้อควรระวั
งื้ เบื
้องต้
นด้านความปลอดภั
ี้


ี่
ั
ั

ิ

ี่
ั
ส่ว นนี้จ ะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตาม
ข้อความดังกล่าวให้ครบถ้วน
เครืื่ ่องหมายความปลอดภั
ั ี้ ยนีื่ ้ เพืื่อเตือ นให้ท่านทราบถึ
ึ  งข้อความด้านความปลอดภั
ั ึ ั ยถึง ี่

อันตรายที
ยหายแก่
็ ื ่อาจทำให้
ื่
ื ทํ ่านหรื
 ิอคนอื
ั ่น ได้
ี รับบาดเจ็
 บหรือสร้
ี่ างความเสี
ั
ั ั้ ผลิตภัณี ฑ์ ื่ ข้อความที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยและคำที่แสดงถึงอันตรายนำหน้า
ํ 

ื ึ ั
 
ื
เสมอ เช่น “คำเตือน” หรือ “ระวัง” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ :
คำเตือน
ั ั
ึ ีิ
ื
็
ั
 ิ ั ิ
ระวัง
ั ั
ึ ีิ
ื
็
ั
 ิ ั ิ
ํ
ํ
ํ
ท่านอาจตกอยู
อ ันตรายซึ
อี่ ให้เกิดทการบาดเจ็
ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะแสดงถึ
งี่ อั่ในนสถานการณ์
ตราย,
ึ
ิ ั การลดโอกาสที
 ่อ่งี ก่าจทำให้
ํ ่านได้
  รัับ ั บ
กน้อป
ยถึ
ต
ภั
ณ
ฑ์
เ
สี
ย
หายได้
หากไม่
หลีกเลี่ยง
บาดเจ็บและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากท่เล็
าื นไม่
ฏิ็ งบปานกลางและผลิ
ัติต
ามคำแนะนำ
ุ
ื ํ 
ิ ั  ี
ื
ื
ั
ํ
ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
ีิ
็ 
คำ
า
เตือน ยทั้งหมดจะแสดงถึงอันตราย, การลดโอกาสที่อาจทำให้ท่านได้รับ
ข้อความด้
านความปลอดภั
ิ
ั
ิ
ํ
บาดเจ็บและสิ่งที่อํ าจเกิดขึ้นหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เปิดช่องระบายอากาศปิ
ื่
ี่
ี่
ิ
ิ ดเปิด้ ในตู้หู รือทีื ่ติดตั้งไว้ในตู
็ ้ออกและเปิ
ื่
้ ิ ดั
์
ิ
ทางลมไว้
้
ั
ั ี้
่
ั
์ อวิธีการอื่นๆ ทำาการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำาแข็งนอกเหนือจากที่ได้
อย่าใช้อ่ ุปกรณ์้ เครืิ ่องกลหรื
ื่ ื่ แนะนำ
ั

็
ื
ั ้
 ู ื ื่ 
 ิ ็ ั ื่  ้ ิ ั ิ ั ิ ์
ํ
ํ ื้ ิ  
่
ี
่
ี
ิ
ิ
าโดยผู้ผลิต
ั
ั ี้
ั ้
ระวังอย่า่ ให้วงจรทำ
่
้ ิ าความเย็
ั
์ นเกิดความเสียหาย
อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำาโดยผู้ผลิต

ั ั้
ึ ิ
ั ั


ี่
ิ ึ้
ื

ื่

ั๊

แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำาเป็น ต้องมีขั้นตอนการกำาจัดพิเศษ
การกำาจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
  ั๊
ั
ั ึ้ 
  

ั ู ็
 ุ

ิ
ี่ งในการเกิดเพลิงไหม้และว ัสดุไวไฟ
ความเสย
้ํ

ั๊
  ี ั
 กไหม ้และก่อ
 ิ
ิ
 สัญลักษณ์นจี้ ะแจ ้งเตือนคุณเกีย่ วกับวัสดุไวไฟทีอ่ าจลุ
ิ  ื
 ี่ ั่ ให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้ หากคุณไม่ดแู ลให ้ดี ุ  ิ
 ็
ํ 
ี
้ไฟฟ้
• เครื
อ
่
งใช
า
นี
ม
ส
ี
ารท�
า
ความเย็
น
ไอโซบิ
ว
เทน
(R600a)
ปริมาณเล็กน ้อย
ื่ 
ั่ 
ื

•
ี่ ํ

•ื
•
ซึง่ เป็ นแก็สไวไฟ เมือ
่ ท�าการขนส่งและติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ควรใช ้ความ
ิ้ ส่วนของวงจรท�าความเย็นได ้รับความเสียหาย
ระมัดระวังเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าไม่มช
ี น
ิ่ ้ทีเ่ื ป็ นไปได
ี่ ้ และ

ั  อแหล่งัของการลุ กไหม
หากพบการรั
่ว หลีื กเลีู ย
่ งเปลวไฟหรื
้ไฟฟ้
่
ระบายอากาศในห
้องที
เ
่
ครื
อ
่
งใช
า
ตั
ง
้
อยู
เ
่
ป็
นเวลาสี
ห
้านาที
เพื
อ
่
หลี

ุ  ิ
ิ
 กเลี
ื ย่ ง
 ี

การเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที
ไ
่
วไฟหากเกิ
ด
การรั
่
ว
ไหลในวงจร
ขนาดของ

ํ  ่ าจตัี ง้ ตู ้เย็นไว ้ควรเหมาะสมกั
ห ้องทีอ
บปริมาณของน�้ ายาท�าความเย็นทีใ่ ช ้ ห ้อง
 ื่ ทุกี 8 ก. ภายในตู ้ เย็น
ุ

ิ
ิ

ต ้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน�้ ายาท�าความเย็น ุ R600a
โปรดตรวจสอบให
้แน่ใจว่าสายไฟฟ้ าจะไม่ตด
ิ ขัดหรือได ้รับความเสียหาย ใน
 ็
ขณะทีจ่ ัดวางต�าแหน่งเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ห ้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว ้ด ้านหลังของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
23

ู
ี
้
ขอมูลดานความปลอดภัย
ั ั ั ื้ ื้
 
ื้ ้ ้ ้
• เครือ
่ งนีไ
้ ม่ได้มไ
ี ว้สาำ หรับการใช้งานของบุคคล (รวมทัเ้ ด็ก) ทีม
่ ก
ี ายภาพทีไ
่ ม่สมดุล ขาดประสิทธิภาพการรับรูห
้ รือ
บกพร่องทางระบบจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าเขาเหล่านัน
้ จะได้รบ
ั การดูแลหรือการสอนเกีย
่ ว
กับการใช้เครือ
่ งใช้โดยบุคคลทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
้
ี้


ี่
้
ั
ั
ั
เด็กควรได้รบ
ั การดูแลเพือ
่ ให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครือ
่ งใช้ไฟฟ้า
่
ี้
้

้
ี่
ั
ั

ิ
ี่

ั
ี่
ั
่
ั
่ รบ
้
ู้ ลิตหรือตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัติ
ั ความเสี
ยหาย จะต้องเปลีย
่ นโดย้ ผูผ
• หากสายไฟได้
เพือ
่ หลีก
ื่ ื่ เลีย่ ง อันตราย
• ัตูเย็็ นนีื้ใี่ ชื่ หลอดไฟ
ื ํ
ั ้ี ั ่ื ี้
ืื่
ื

ึ
ึ 
้
้

ั
ั ึ ั
ี่
ื ี่ ้ ั ่จะเปลีี ่ยนเองได
LED
 ิื ั ซึ่งื  ผูี ใชั งานไม
 ็ สามารถที
ั ั้ ่ ิ ั ี ์ ื่ ้
ี่ ณั าติดตอศูนยบ
ั ริก
ั้ ารแอลจีี หรื
ื่ อ ตัวแทนจําหนาย
ั
ี่
ึ ั
กรุ
ํ 

ื ึ ั
 
ื
ี
ื
•
ั

้
ี้
ีิ
ี่
ื
ั
อนุญาตใหเด็กอายุ 3 ถึง 8 ปใสและหยิบของจากเครื่องทําความเย็นได
ื
ั ั
ึ ีิ
ื
็
ั
 ิ ั ิ
• อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ั หรื
ั อ ขวดไวไฟไว้
ื
ในตู้เย็น
่
ํ
ิ
 ั ใั นครัว เรืึ อนี ิ และใช้
ื งานคล้
็ ายกั
ั นกับ  เช่นิ ั
• เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าชนิดนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นำาไปใช้
- พืน
้ ทีห
่ อ
้ งครัวพนักงานในร้านค้า สำานักงานและสถาน ทีท
่ าำ งานอืน
่ ๆ
ู่
ั
ึ
่
ี
ิ
ั

 ึ่ ี ่
- พืน
้ ทีบ
่ า้ นไร่ ห้องพักในโรงแรม และทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ประเภท อืน
่ ๆ
็ื ้
ึ็
ิ
ั
์
ุ
ื ํ 
ิี ั
- ทีพ
่ ก
ั พร้อมอาหารเช้า
 ่ ดั เลีย้ งและร้ั านค้
ั้ าทีไ่ ม่ได้ขึ ายปลี
ิ กทีค่ ล้ายกัน ั
้ - สถานที้ จ
ั ั้
ึ ั
ิ ั ิ ็ ํ ิ่ ี่ ํ
ิ ึ้
่
่
ิ
ั
ี่
ี่
้ ิ
 ี ้
 
ํ
ิ
 ั ั
ี่
่
ํ
ี
ํ
ํ
็ 
ี่
ิ ึ้

คำเตือน
ั
 ด็ เพลิืงไหม้
ั , ไฟดู ดหรือื่ การบาดเจ็

 ิ บเมืั ่อใช้
 ผลิตภัณิ ฑ์
ั ิ ท่านควรปฎิ
ํ
ํ บัตื้ ิตาม
เพืื่ ่อลดความเสี
่ยงที่จะเกิ
คำแนะนำด้
ั านความปลอดภัยเบื้องต้น ดังนี้
อ่านคำแนะนำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1 เมือ่ ตอปลัก๊ ไฟฟา
หามเสียบปลั๊กตูเย็นรวมกันในเตา
เสี
ว зњіใช
ยบแยก
 บหลายๆตั
 ควรใช
 เตเตาเสี
เสียย
ўјѥѕѵшѤ њ
าเสี
ยบแยก
อยาใหปลั๊กไฟหันกลับขึ้นดานบนหรือถูกบีบ
จากดานหลังตูเย็น
น้ําอาจจะไหลเขาในปลั๊กหรือ
ปลั๊กอาจเสียหายได ซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อต
• การใชอุปกรณหลายชนิด
ในเตาจายเดียวกันอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหม
• กระแสไฟฟาที่รั่วไหล
อาจทําใหอาหารเสียหายและ
เครือ่ งจายอาจรัว่ ได
อยาใหสายไฟงอหรือถูกกดทับดวยของหนัก
ที่ทําใหเสียหายได
ไม
อาจทําใหสายไฟเสียหายได
เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม
หรือไฟฟาช็อต
24
อยาเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความยาวสายไฟ
เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ไม
ไฟฟาช็อต ปลั๊กสายไฟหรือ
อุปกรณอื่นเสียหายได
ขอมูลดานความปลอดภัย
1. เมือ่ เสียบปลัก
๊ ไฟ
๊ ไฟออกเมื
ควรถอดปลั
เ้ ย็นทุกครั่อ้งทํเมื
่อทําความสะอาดอ
ให
ถ อดปลั๊ กกตู
า ความสะอาดหรื
หรือ่ยเคลื
่อนย้ายตูเ้ ย็น
เปลี
นหลอดไฟภายในตู
เย็น
• อาจเปนเหตุใหถูกไฟฟาดูดหรือไดรบั อันตราย
ื่
ี่
ู ็

 
ํ ั
 ั
ิ

ู

เช็ดน้ําหรือฝุนออกจากปลั๊กและเสียบกลับเขา
จนสุดเขี้ยวของปลั๊ก
ฝุน, น้ําหรือเสียบปลั๊กไมแนน
อาจเปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหม
หรือไฟฟาดูด
อยาถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟหรือจับปลั๊กดวย
มื อ ที่ เ ป ย ก
• อาจทําใหถูกไฟฟาดูดหรือ
ไดรับอันตราย
แนใจวาไดตอสายดินแลว
การตอสายดินไมถูกตอง
อาจเปนเหตุใหเกิด
อุบตั เิ หตุหรือไฟฟาดูด
สายดิน
แผน
ทองแดง
มากกว า
30 นิว้
หามใชเมือ่ สายไฟหรือปลัก๊ เสียหายหรือชองเตา
จายไฟหลวม
อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาดูดหรือ
ลัดวงจรทําใหเกิดเพลิงไหม
2. เมือ่ ใชตเู ย็น
อยา วางของหนั ก หรือ อัน ตราย (เชน ภาชนะ
บรรจุของเหลว) ไวบนตูเย็น
วัตถุอาจตกลงมาทําใหไดรับบาดเจ็บ
หรือไฟฟาดูดเมื่อเปดหรือปด
ประตูตเู ย็น
25
อยาโหนเหนี่ยวประตูตูเย็นหรือชั้นวางที่ประตู
ตูเ ย็นหรือมือจับของชองแชแข็งหรือชองแชเย็น
อาจทําใหตูเย็นลมลงมาหรือ
มือจับเสียหายได โดยเฉพาะ
ไม
ระมัดระวังอยาใหเด็กๆ ทําตาม
คําแนะนําดานบน
ขอมูลดานความปลอดภัย
2. เมือ่ ใชตเู ย็น
อยาเก็บยาหรือวัสดุทางการเรียนไวในตูเย็น
เมื่อวัสดุซึ่งตองมีการควบคุม
อุณหภูมิในการเก็บ อาจเสื่อมหรือ
ทําใหเกิดสิง่ นอกเหนือจากคาดไว
ไม
ทําใหเกิดอันตรายได
ไม
Ether
อยาวางเทียนไขไวภายในตูเย็นเพื่อกําจัดกลิ่น
อาจทําใหเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม
Thinner
อ ย า ใ ช ห รื อ เ ก็ บ วั ส ดุ ไ ว ไ ฟ เ ช น เ บ น ซิ น ,
อัลกอฮอล, ยา, แกส, สเปรยหรือเครื่องสําอาง
ไวใกลหรือในตูเย็น
อาจทําใหเกิดระเบิดหรือ
เพลิงไหม
Benzene
อยาตั้งตูเย็นในสถานที่เปยกหรือในสถานที่ซึ่ง
มีน้ําหรือฝนกระเด็นโดนได
สวนที่ปองกันกระแสไฟฟาเสียหายได
ไ ม
เปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟารั่วไหล
The Academic
Medicine
dicine
The Me
อยาใชสเปรยที่ติดไฟไดใกลกับตูเย็น
อาจทําใหเกิดเพลิงไหมได
หลีกเลี่ยงอุปกรณที่ใหความรอน
อาจทําใหเกิดเพลิงไหมได
ไม
ไม
อยาวางแจกันดอกไม, ถวย, เครื่องสําอาง, ยา
หรือสิ่งอื่นใดไวบนตูเย็น
อาจทําใหเกิดเพลิงไหม, ไฟฟาดูดหรือ
ไดรับอันตรายจากสิง่ ของตกใส
ไม
26
ใช
ูเย็นงทีานตู
่จมน้
งจากที
ําการตรวจสอบ
หาต
มใช
เย็ํานหลั
ขณะที
่ตูเ่ไย็ดนทเป
ยกน้ํา
ควรให
แลว ชางที่ชํานาญตรวจเช็คกอน
อาจทําใหถูกไฟฟาดูดหรือ
เพลิงไหมได
ขอมลดานความปลอดภย
ู 
ั
เมือ่ ใชตเู ย็น
เมื่อมีกลิ่นผิดปกติหรือควันจากตูเย็น ใหถอด
ปลั๊กออกทันทีและ
ศูนยบริการ
ติดตอศูนยบริการ
อาจทําใหเกิดเพลิงไหม
อย า ใช น้ํ า ฉี ด ภายนอกหรื อ ภายในตู เ ย็ น หรื อ
หามใชเบนซินหรือทินเนอรทําความสะอาด
อุปกรณไฟฟาอาจเสื่อมเสียหาย
อาจทําใหไฟฟาดูดหรือเพลิงไหม ไม
Thinner
อย า ใช ตู เ ย็ น เพื่ อ การพาณิ ช ย (เก็ บ ยาหรื อ
วัสดุทดสอบ, ใชภายในเรือ เปนตน)
อาจเกิดอุบตั เิ หตุไมคาดคิด
ไ ม
เชนเพลิงไหม, ไฟฟาดูด,
วัสดุที่เก็บเสียหาย
หรือปฎิกริยาทางเคมี
ไมอนุญาตใหบค
ุ คลใดยกเวนชางผูช
 าํ นาญถอด
ซอมแซมหรือดัดแปลงตูเย็น
อาจเปนเหตุใหไดรบั
ไม
อันตรายจากไฟฟาดูด
หรือเพลิงไหม
เมือ่ ทิง้ ตูเ ย็นใหนาํ วัสดุสาํ หรับบรรจุขนสงออกจาก
ประตูตูเย็น
อาจทําใหเด็กติดภายในตูเ ย็น
เมื่อก๊าซรั่ว อย่าแตะต้องตู้เย็นหรือช่องถ่ายเท
อากาศ และเปิดห้องออกให้มีการระบายอากาศ
ทันที
- การเกิด็ ประกายไฟอาจทำาให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากมี
ั้ การรั�วของแก๊
 ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน
ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่มีระดับเรียบ
เสมอกัน
ควรติดตั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้น
เรียบเพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องล้มลงและเกิด
การบาดเจ็บ
27
แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื�องใช้ไฟฟ้าหรือ
ปลั�กไฟ และระบายอากาศในพื�นที�ทันที
เครื�องใช้ไฟฟ้าในแก็สทําความเย็น (isobutane,
R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก็สจํานวนน้อย แต่ก็ยังเป็น
แก็สไวไฟ แก็สที�รั�วออกในขณะขนย้าย ติดตั�ง
หรือใช้งานเครื�องใช้ไฟฟ้าอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้
การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
ขอมูลดานความปลอดภัย
เมือ่ ใชตเู ย็น
อยายืน
่ มือหรือแทงโลหะเขาภายในชัน
้ ตะแกรง
ที่ ด า นล า งตู เ ย็ น ตะแกรงจะร อ น (ช อ ง
ระบายความรอน) ที่ดานหลัง
อาจถูกไฟฟาดูดหรือไดรบั
ไ ม
บาดเจ็บ
เมื่ อ ท า นต อ งการทิ้ ง ตู เ ย็ น เก า โปรดติ ด ต อ
ผูบริการกําจัดวัสดุ
ผูบริการ
เมื่อทานตองการกําจัดเครื่องใช
กํ า จั ด วั ส ดุ
ภายในบานขนาดใหญ เชน
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานและเฟอรนิเจอร
วิธที ดี่ ที สี่ ุดคือทานติดตอผูบ ริการ
กําจัดวัสดุภายในทองถิ่นทาน
¤Óá¹Ð¹Ó
การไมปฎิบัติตามคําแนะนํานี้อาจทําใหไดรับอันตรายหรือบานหรือเฟอรนิเจอรเสียหายได
ควรปฎิบัติดวยความระมัดระวังตลอดเวลา
อยาจับอาหารหรือภาชนะบรรจุภายในชองแชแข็ง
ดวยมือที่เปยก
ไ ม
อาจทําใหมือติดกับน้ําแข็งได
รอประมาณ 5 นาทีหรือนานกวาเมื่อทานถอด
ปลั๊กไฟออก
ไม่
หากเสียบในทันทีอาจทําให
ชองแชแข็งไมทํางาน
หลังจาก
5 นาที
อยาใสขวดภายในชองแชแข็ง
น้ําแข็งจะทําใหขวดแตกไดและ
ทําใหไดรับบาดเจ็บ
ดึงปลัก
๊ ไฟออกโดยจับทีต
่ วั ปลัก
๊ อยาดึงทีส
่ ายไฟ
อาจทําใหถูกไฟฟาดูดหรือกระแสไฟฟา
ลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม
28
ขอมูลดานความปลอดภัย
¤Óá¹Ð¹Ó
การไมปฎิบัติตามคําแนะนํานี้อาจทําใหไดรับอันตรายหรือบานหรือเฟอรนิเจอรเสียหายได
ควรปฎิบัติดวยความระมัดระวังตลอดเวลา
อยาตัง้ ตูเ ย็นในสถานทีเ่ ปยก หรือในสถานทีซ
่ งึ่
มีน้ําหรือฝนกระเด็นโดนได
ไม
สวนที่ปองกันกระแสไฟฟาเสียหายได
เปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟารั่วไหล
อยาสอดมือเขาในดานใตของตูเย็น
อาจทําใหไดรบั บาดเจ็บจาก
แผนโลหะที่ดานลาง
ขนยายตูเย็นดวยสวนจับขนยายที่ดานลางของ
ดานหนาตูเ ย็น และดานบนของดานหลังตูเ ย็น
ขนยายดวยมืออาจลื่นและ
ทําใหไดรับอันตราย
โปรดระมัดระวังในการเปด หรือปดประตูตเู ย็น
อาจทําใหบค
ุ คลรอบขางไดรบ
ั อันตรายจากการ
เปดหรือปดประตู
การเปดหรือปดประตู

ไม
ตูเย็นอาจทําใหเทาหรือ
มือไดรบั อันตรายจากการสะดุด
ประตูหรือเด็กไดรบั บาดเจ็บจาก
มุมประตู
อยานําสิง่ มีชวี ต
ิ ใดๆ เชน สัตวไวภายในตูเ ย็น
หามเก็บวัสดุ หรือสารที่สามารถระเบิดได เมื่อ
ไดรับความรอนภายในเครื่องใชไฟฟาชนิดนี้
เพราะอาจทำให้
สัตว์ตายได้
ไม

29
ตูเย็นนี้ผลิตภายใตความใสใจในคุณภาพและดวยเทคโนโลยีลาสุด
เรามั่นใจวาทานจะไดรับความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของตูเย็นนี้
กอนที่จะทําการใชงาน กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียดซึ่งภายในคูมือการใชงาน
เล ม นี้ จ ะประกอบด ว ยคํ า แนะนํ า ในการติ ด ตั้ ง , วิ ธี ก ารใช ง านและการบํ า รุ ง รั ก ษา
และยังใหขอ ควรรูท
 ี่ เปนประโยชนอกี ดวย
การติดตั้ง
1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
วางตูเย็นของทานไวในสถานที่ที่ใชงานไดสะดวก
2. หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะวางตู เ ย็ น ใกล แ หล ง ความร อ น, โดน
แสงแดดโดยตรงหรือใกลความชื้น
3. ควรเวนใหมีพื้นที่วางรอบๆ ตูเย็นเพื่อประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ดีของตูเย็น
ถาทานวางตูเย็นในชองกําแพง ทานควรเวนพื้นที่วาง
เล็กนอยสําหรับดานขางทั้งสองดานและดานบนเวน
พื้นที่วางจากกําแพงอยางนอย 2 นิว้ (5 ซม.)
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน ควรวางตูเย็นบนพื้นที่ที่
ราบเรียบ ถาตองการทานสามารถปรับระดับความสูง
ของตูเ ย็นได โดยหมุนสกรูปรับระดับของตูเ ย็นเมือ่ อยูใ น
พื้นที่ที่ไมราบเรียบได
ด า นหน า ของตู เ ย็ น ควรสู ง กว า ด า นหลั ง ของตู เ ย็ น
เล็กนอยเพือ่ ปดประตูตเู ย็นไดสะดวก
ทานสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตูเย็นได
อยางงายดายโดยเอียงตูเย็นขึ้นเล็กนอย
หมุนสกรูปรับระดับของตูเย็นตามเข็มนาฬกา ( )
เพือ่ ปรับตูเ ย็นใหสงู ขึน้ และหมุนทวนเข็มนาฬกา ( )
เพื่อปรับตูเย็นใหต่ําลง
5. ไมควรวางตูเย็นไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 5 ํC
เพราะจะทําใหประสิทธิภาพของตูเย็นลดลง
ขั้นตอนตอไป
1. เช็ ด ฝุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งขนส ง ออกจากตู เ ย็ น และทํ า
ความสะอาดตูเย็นทั้งตัวเครื่องอยางละเอียด
2. ติดตัง้ อุปกรณอนื่ ๆ เชน กลองบรรจุนา้ํ แข็งไวในตําแหนง
ที่ถูกตอง อุปกรณอื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อปองกัน
อุปกรณชํารุดระหวางขนสง
3. เสียบสายไฟฟา (หรือปลั๊กไฟ) กับเตารับ ไมควรเสียบ
ปลั๊กไฟของอุปกรณอื่นบนเตารับเดียวกัน
4. กอนใชงานในครั้งแรก ทานควรเสียบปลั๊กไฟของตูเย็น
ทิ้งไวประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ตรวจสอบความเย็ น ในช อ งแช แ ข็ ง ว า ได ค วามเย็ น ที่
เหมาะสมแลว ขณะนี้ทานสามารถใชงานตูเย็นไดแลว
30
ถาดเก็บของที่ชองแช

แข็ง ็
( )(
แปนควบคุม
อุณหภูมิชองแชแข็ง
ชั้นวาง
ถาดเก็บของที่ชองแช

แข็ง ็
หลอดไฟ
Deodorizer / ตัวกําจัดกลิ่น
(
)
(
ถาดแบบดึงออกได
(อุปกรณเสริม)
ปุมควบคุม
ิ ูเย็น
อุณหภูมต
Door Cooling
(
(
)
กรอบ.
31
'4'.
¤èÒÍسËÀÙÁÔ«Ö觻ÃѺµÑé§ÁÒ¨Ò¡âç§Ò¹ÊÓËÃѺËéͧáªèá¢ç§¤×Í '3' สาหร
ํ บัแบบ A & C หรือ ‘2' สําหรับแบบ B & D
แผงควบคุมอุณหภูมิ ช่องแช่เย็น
Coldest
Cold
แผงควบคุมอุณหภูมิ ช่องแช่แข็ง
ก่ บั รุ่นของสิ����
นค้�������
า
������ขึ้ นอยู
������������
������ ��� ���� �������� ������������ �������� ��������
5
5
3
3
3
2
2
3
2
2
5
<แบบ A>
<แบบ B>
<แบบ C >
ตัวเลขสูงสุดในแผงควบคุมช่องแช่แข็ง คือ อุณหภูมิตาํ ่ ที่สุด (เย็นที่ สุด)
<แบบ D >
อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง และช่องแช่เย็นจะถูกควบคุมโดยปริมาณลมเย็นที่ออกมา ถ้าช่องแช่แข็งเย็นขึ้ น
ช่องแช่เย็นจะอุ่นขึ้ น
ในฤดูรอ้ น ถ้าช่องแช่แข็งเย็นไม่เพียงพอ ให้ต้งั ค่าช่องแช่แข็งไปที่ตวั เลขสูงสุด (4-5) สําหรับ แบบ A & B หรือ (3-4)
สําหรับแบบ C & D
การตั้งค่าช่องแช่แข็งไปที่ (4-5) สําหรับแบบ A &B หรือ (3-4) สําหรับแบบ C & D จะช่วยรักษาความเย็นใน
ช่องแช่แข็งแต่ความเร็วในการทําความเย็นของช่องแช่เย็นจะลดลง และเมื่อตั้งค่าช่องแช่แข็งตามค่าดังกล่าว
ในขณะที่รอ้ นมากๆ ควรจะตั้งค่าอุณหุมิในช่องแช่เย็นให้เย็นขึ้ นด้วย ปรับแผงควบคุม ช่องแช่เย็น ไปที่ ตําแหน่ ง
6-7 (Max)
ตําแหน่ ง 5-7
คือ แช่แข็งอย่
วในช่
อ่ งแช่แ่ ข็ง และในขณะที่ตเู ้ ย็นกําลังทํางาน ฟั งก์ชนั ่ นี้ อยู่
็
็ างรวดเร็
่
็
ื่ เย็้ นอาจจะอุ
็ ึ ่นขึ้ น ดังนั้นควรหมุ
้
้ นุ ตัวั หมุนไปที่ ตา
ช่องแช่
ํ แหน่ งปกติ หลังจากใช้งานฟั งก์ชนั ่ นี้ เสร็จแล้ว
ั
ิ
32
ระบบฟอกอากาศในตูเย็น (เฉพาะรุน)
ข้อควรระวัง
ก่อนทีจ
่ ะติดตัง้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าคุณได้อา่ นคูม
่ อ
ื แล้ว เพือ
่ จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามเจตนาของสินค้า
แผ่นกรองไฮยีนเฟรช มีระบบทำางานต้านเชือ
้ แบคทีเรียเพือ
่ ขจัดไวรัสหรือแบคทีเรียภายในตูเ้ ย็นและระบบกำาจัดกลิน
่ เพือ
่
ดับกลิ่น
การทําน้า
ํ แข็ง
●
●
●
จั
●
●
●
ละลายน้ำ
าแข็ง
• ละลายน้าำ แข็งจะเกิดขึน
้ โดยอัตโนมัติ
• น้าำ ทีล
่ ะลายจะไหลลงสูถ
่ าดระเหยซึง่ ตัง้ อยูด
่ า้ นหลังของตูเ้ ย็น และจะระเหยออกโดยอัตโนมัติ
33
(
)
ตัวกําจัดกลิ่น(อุปกรณเลือกเสริม)
• กลิ่นเหม็นของอาหารในชองอาหารสดจะถูกกาจัด
กลิ่นโดยไมมีอันตรายตออาหารของคุณ
วิธก
ี ารใช้
• ทีก
่ าำ จัดกลิน
่ ตัง้ อยูท
่ ช
่ี อ
่ งอากาศระบายความร้อนเพือ
่ ให้อากาศไหลเวียนในช่องอาหารสด โดยไม่มค
ี วาม
จำาเป็นต้องทำาสิง่ ใดทัง้ สิน
้
• อย่าทิม
่ ช่องอากาศระบายความร้อนด้วยของปลายแหลมเพราะอาจทำาให้ทก
่ี าำ จัดกลิน
่ เกิดความเสียหาย
• เมือ
่ ทำาการจัดเก็บอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ แรง ให้หอ
่ หรือเก็บไว้ในภาชนะทีม
่ ฝ
ี าปิด เพราะกลิน
่ อาจจะส่งผ่านไปยังอา
หารอืน
่ ๆ
การนํา ตัวกําจัดกลิน
่ กลับมาใชใหม (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• ใช้เวลาบ้างหากกลิน
่ มีแรง ตัวกำาจัดกลิน
่ สามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่ได้
• แยกทีก
่ าำ จัดกลิน
่ ออกไว้บนเพดานของตูเ้ ย็น โดยใช้
ทีเ่ ป่าผมเอาความชืน
้ หรือกลิน
่ อับออก และออกซิ
ไดซ์ภายใต้แสงแดดเพือ
่ ย่อยสลายกลิน
่ ด้วยรังสี
อัลตราไวโอเลต
34
คํ า แนะนํ า ในการเก็ บ อาหาร
การเก็บอาหาร
• เก็บอาหารสดไวในชองแชเย็น อาหารที่แชแข็งและละลายจะมีผลตอความสดและรสชาดของอาหาร
• ไมควรเก็บอาหารที่เสียงายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา เชน กลวย, สัปปะรดและแตงโม
• ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว การใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่ลงในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นเสียและท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
อีกดวย
• เมือ่ เก็บอาหาร หออาหารดวยพลาสติกสําหรับหออาหารหรือเก็บอาหารไวในภาชนะทีม่ ฝี าปดเพือ่ ปองกันความชืน้ ระเหย
ออกไปและยังชวยเก็บรสชาดและคุณคาของอาหารอีกดวย
• ไมควรวางอาหารปดชองจายอากาศเพื่อทําใหอุณหภูมิภายในตูเย็นเย็นไดทั่วถึง
• ไมควรเปดประตูตเู ย็นบอยๆ เมือ่ เปดประตูตเู ย็น อากาศภายนอกจะเขามาภายในตูเ ย็นซึง่ ทําใหอณ
ุ หภูมภิ ายในตูเ ย็นสูงขึน้
ชองแชแข็ง
• ไมควรเก็บขวดน้าํ ไวในชองแชแข็ง - เพราะขวดน้าํ อาจจะแตกไดเมือ่ น้าํ กลายเปนน้าํ แข็ง
• ไมควรเก็บอาหารที่ละลายน้ําแข็งออกแลวมาใสในชองแชแข็งอีกครั้งเพราะจะทําใหรสชาดของอาหารเปลี่ยนไปและ
คุณคาของอาหารจะลดลง
• เมื่อเก็บอาหาร เชน ไอศครีมไวในชองแชแข็งเปนเวลานาน ควรเก็บไวบนชั้นวางของ ไมควรเก็บไวบนชั้นวางของบน
ฝาประตู
• แนะนํ าให้แช่อาหารให้ห่างจากด้านหลังช่องแช่แข็งอย่างน้อย 25 มม. สําหรับแบบ A & B หรือ 15 มม. สําหรับแบบ C & D
ตําแหน่ งนี้ เป็ นตําแหน่ งที่ลมเย็นไหลเวียนดีที่สุดในช่องแช่แข็ง (ดูที่หน้า 32)
• การใสอาหารชองแชแข็ง - แนะนําชองเก็บอาหารรุนใหมดังตําแหนงที่แสดงในชองแชแข็ง
-12 ?c ÍسËÀÙÁÔ¹Õé¨ÐàËÁÒÐÊÁÊÓËÃѺเก็บÍÒËÒ÷Õèà¹èÒàÊÕÂä´é§èÒ (¿Ñ§¡ìªÑè¹àÊÃÔÁ)
• ªÑé¹ÇÒ§µÃ§»Ãе٪èͧáªèá¢ç§, ¨ÐÁÕÍسËÀÙÁÔ»ÃÐÁÒ³
 ดเก็บหรือทําไอศครีม และการทํา น้ําแข็งกอน
• ชองแชแข็งอาหารสองดาวเหมาะสําหรับการจัดเก็บอาหารแชี่ แข็็ งปรุุ งสุก การจั
)
• ชองสองดาวไมเหมาะสําหรับการแชแข็งอาหารสด (
ชองแชเย็น
• หลีกเลี่ยงที่จะวางอาหารเปยกไวดานในบนชั้นวางเพราะอาหาร
อาจจะเปนน้าํ แข็งไดเนือ่ งจากถูกอากาศเย็นโดยตรง ควรนําอาหาร
เก็บไวในภาชนะที่มีฝาปด
• หากตองการเก็บอาหารที่มีความชื้น (โดยเฉพาะผักและผลไม)
ในชองเก็บผัก หากจําเปนตองเก็บไวบนชั้นวางชองแชเย็น ควร
วางไวใกลประตูใหหางจากผนังดานในของตูเย็น เพื่อหลีกเลี่ยง
ั้
การเปนน้ําแข็งจากความเย็นของตูเย็น

 ็
• ควรทําความสะอาดของทีจ่ ะนําเขาตูเ ย็น ผักและผลไมควรลางและเช็ดใหแหงและภาชนะทีบ่ รรจุอาหารควรเช็ดใหสะอาด
เพื่อปองกันอาหารเสีย
• เมือ่ เก็บไขไวบนชัน้ วางไข ควรตรวจสอบวาไขนนั้ สดและควรวางไขโดยตัง้ ไขขนึ้ ซึง่ จะทําใหคงความสดของไขไดเปนเวลานาน
ิ้ ั
• การเปดประตูไวเปนเวลานานอาจทําใหอุณหภูมิในชองตูเย็นสูงขึ้นอยางมาก
• หากเครื่องทําความเย็นถูกปลอยวางไวเปนเวลานานใหปดสวิตช ละลายน้ําแข็ง ทําความสะอาด
ประตูทิ้งไวเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
• เก็บเนื้อสัตวและปลาไวในภาชนะที่เหมาะสมในตูเย็นเพื่อไมใหสัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
35
็ ั
เช็ดใหแหง และเปด
เครื่องใชไฟฟานี้ สําหรับใชภายในครัวเรือน เชน
- บริเวณหองครัวในรานคา, ออฟฟส เปนตน
- ตามโรงแรมตางๆ
- หองนอน

36
• ตูเย็นนี้ใชหลอดไฟ LED ซึ่งผูใชงานไมสามารถที่จะเปลี่ยนเองได
กรุณาติดตอศูนยบริการแอลจี หรือ ตัวแทนจําหนาย
คํ า เตื อ นที่ สํ า คั ญ
เกีย
่ วกับสายดิน
ไมควรตอสายไฟเพิ่ม
ตอสายไฟของตูเ ย็นกับเตารับโดยไมตอ สายไฟของอุปกรณอนื่ ในกรณีที่เกิดไฟฟาลัดวงจร สายดินที่ตอจะชวยลดกระแส
กับเตารับเดียวกันเพื่อปองกันการใชไฟมากเกินไปซึ่งเปน ไฟฟาโดยสงกระแสไฟฟาปจจุบันไปยังสายไฟอีกสายหนึ่ง
สาเหตุที่ทําใหไฟดับ
เพื่อปองกันไฟฟาช็อต ควรติดตั้งสายดินกับตูเย็น
การใชปลั๊กสายดินไมถูกตองจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตได ควร
วางตูเย็นใหถอดปลั๊กไฟไดงาย
ปรึ
กษาชางไฟฟาหรือชางซอมถาทานไมเขาใจเกีย่ วกับการติดตัง้
ควรวางตูเย็นไวในสถานที่ที่สามารถถอดปลั๊กไฟไดอยาง
สายดิ
นหรือถาทานมีปญ
 หาเกีย่ วกับการติดตัง้ สายดินกับตูเ ย็น
รวดเร็วเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
อยาทําการแกไขหรือเพิม
่ ความยาว
สายไฟฟา
การเปลี่ยนสายไฟ
หากสายไฟชํารุด ทานตองเปลี่ยนสายไฟหรือซอมแซม
สายไฟโดยศูนยบริการหรือชางผูช าํ นาญเทานัน้ เพือ่ ปองกัน จะทําใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหมได
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได
ระวังอันตราย
อุปกรณนี้ควรติดตั้งสายดิน
ตูเ ย็นทีไ่ มไดบรรจุอาหารไวอาจเปนอันตรายตอเด็กๆ ได
ถอดยางขอบประตู, สลักประตูหรือถอดทั้งประตูออก
เมื่อทานไมใชงานตูเย็นเพื่อปองกันอันตราย ที่อาจเกิด
ขึน้ ได
ไมควรรอ ควรติดตัง้ เดีย
๋ วนี้
ไมควรเก็บวัตถุที่ติดไฟได, ระเบิด
หรือสารเคมีไวในตูเย็น
คำเตือน
ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ,ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน
(ซึ่งรวมถึงเด็ก)นอกจากได้รับการแนะนำ หรือ การดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ
ควรดูแลเด็ก ให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่ไปเล่นกับตู้เย็น
การกํ า จั ด อุ ป กรณ เ ก า
การทิง้ ตูเ ย็นเกา
เครื่องใชไฟฟานี้ประกอบดวยของเหลว (น้ํายาทําความเย็น, น้ํามันหลอลื่น) ชิ้นสวนและวัสดุทําจากวัสดุที่นํากลับมา
ย็นไนีด้จะประกอบด
ใชตูใเหม
และ/หรือนํวายของเหลว
มารีไซเคิลได(สารทําความเย็น, น้ํามันหลอเย็น) และชิ้นสวนวัตถุดิบที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
าคัญๆ งควรทํ
ยังศูนายจัคดัดขยะและสามารถนํ
แยกและนํากลับมาใช
หมหใลัหม
งจากผ
ไซเคิล ไสํซเคิ
าหรัล บ
วัสสวดุนประกอบสํ
สําคัญทั้งหมดควรส
ไปยังศูาการส
นยคัดงแยกกํ
ากลับใมาใช
ไดหลัางนกระบวนการรี
จากผานกระบวนการรี
การจั
ด
ส
ง
โปรดติ
ด
ต
อ
ตั
ว
แทนจํ
า
หน
า
ยในท
อ
งถิ
่
น
ของท
า
น
เพื่อนํากลับมาใชอีกครั้ง โปรดติดตอตัวแทนในทองถิ่นทาน
37
กอนเรียกศูนยบริการ
ควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกศูนยบริการบอยๆ
ถาทานพบวาตูเย็นของทานทํางานไมถูกตอง ทานควรตรวจสอบสาเหตุที่ทําใหตูเย็นทํางานผิดปกติกอน
ปญหา
สาเหตุ
ตูเ ย็นไมทาํ งาน
• ฟวสของไฟบานขาดหรือวงจรไฟฟาไมถกู ตอง
• ไมไดเสียบปลัก๊ ไฟเขากับเตารับหรือปลัก๊ ไฟทีเ่ สียบหลวม
• ทานตัง้ ปุม ควบคุมอุณหภูมไิ วในตําแหนงทีไ่ มถกู ตอง
• ทานวางตูเ ย็นใกลแหลงความรอนหรือใกลกาํ แพง
• ทานเปดประตูตเู ย็นบอย
• ทานเปดประตูตเู ย็นทิง้ ไวเปนเวลานาน
• มีอาหารในชองแชเย็นมากเกินไป
• ตัง้ ตูเ ย็นไวในพืน้ ทีท่ เี่ อียงหรือไมแข็งแรงหรือปรับระดับความสูงของตูเ ย็น
อุณหภูมใิ นชองแชเย็นหรือในชองแชแข็ง
เย็นไมพอ
มีเสียงรบกวนผิดปกติ
ไมถกู ตอง
มี
• ของวางไวทดี่ า นหลังของตูเ ย็น
• อาหารทีม่ กี ลิน่ แรงควรหอใหแนนหนาหรือเก็บไวในภาชนะทีม่ ฝี าปด
• ตูเ ย็นสกปรก ควรทําความสะอาดภายในตูเ ย็น
• ไมผิดปกติ ถาทานใชตูเย็นในขณะทีม่ ีความชืน้ สูง
• ทานปดประตูไมสนิท
มีกลิน่ เหม็นภายในตูเ ย็น
มีหยดน้าํ เกาะบนฝาประตูตเู ย็น
ํ ั
ื่
ึ
ิ ั

ํ
ิ
ื้
ิ
ุ
 
ื่
ิ ั  ั้ ู

 
ิ ็
ิ
ั
ั ื
ั ิ ั   ี่ 
ั
ุ 
ี
ิ่ ิ ่ี ั
 ิ่
 ิ
ํ
ั 
38

ั
ี 
ิ ั

ํ
ี ุ

ํ ั
ั


ํ ั
ั
ั

ิ่
ั
ิ ั
ื 
็
 ิ่
 
ั
ํ



ิ
ี่
ยึด (ติดตัง้ ) สายดินใหแนนหนา
เมื่อตอสายดินไมแนนหนา สามารถทําใหเกิดปญหาหรือไฟฟาดูดไดในกรณีเกิดไฟฟารั่วไหล
เมื่อทําการติดตั้งและใชผลิตภัณฑในตําแหนงดังตอไปนี้ ทานตองตอสายดินโดยรองขอจาก
ตัวแทนจําหนายของทาน (มีคาใชจายในการตอสายดิน)
• พื้นที่ไมไดมีการปูหรือพื้นมีความชื้น (หองที่มีความชื้นและไมไดปูพื้น) เชนพื้นคอนกรีต เปนตน และสถานที่ตั้ง
ทีส่ ามารถมีการรัว่ ไหลและน้าํ หยดสามารถเกิดขึน้ ได รวมทัง้ สถานทีน่ า้ํ สามารถหยดใสใกลอา งลางจาน, หองใตดนิ
เปนตน
ตอสายดินเขากับสกรูสายดินที่ดานหลังของตูเย็น
อยาตอสายดินในสถานที่ตอไปนี้
• ทอน้ําและทอแกสที่อาจเกิดอันตรายไดจากการระเบิดและเพลิงไหม
• สายดินโทรศัพทและสายลอฟาซึ่งอันตรายจากกระแสไฟฟาแรงสูงในกรณีที่เกิดฟาผา
เมื่อติดตั้งใกลกับสถานที่เปยก ทานจําเปนตองติดตั้งเซอรกิตเบรคเกอรเพิ่มเติมกับ
สายดิน ปรึกษาตัวแทนจําหนายของทาน
การตอสายดิน
แนะนําใหทานติดตั้งสายดินเพื่อปองกันไฟฟาดูดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟารั่วไหล
เกีย
่ วกับกับเชือ่ มตอ
• ตอสายดินกับสกรูยึดสายดินที่ดานหลังตูเย็น
อยาตอสายดินกับสถานทีต
่ อ ไปนี้
• ทอแกส
สามารถเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหมได
• สายดินโทรศัพทและสายลอฟา
เกิดอันตรายไดในขณะเกิดฟาผา
• ทอน้ําและกอกน้ํา
สายดินจะไมทํางานเมื่อระหวางทอน้ําทําดวยพลาสติก
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑในที่มีความชื้นหรือเปยก ทานตองติดตั้งสายดิน
ตย.) • หองที่ไมไดปูพื้นหรือชื้น (หองที่มีความชื้นและไมไดปูพื้น) พื้นคอนกรีต
• สถานที่ที่สามารถเปยกไดเชนใกล อางลางจาน
• สถานที่ที่น้ําสามารถรั่วไหลหรือมีความชื้นเชน หองใตดิน
• สถานที่เปยกหรือมีความชื้น
เฉพาะอยางยิ่ง สถานที่เปยกตลอดเวลาเชนใกลกับอางลางจานในภัตตาคาร ทานจําเปนตองติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร
เพิ่มเติมกับสายดิน
หลังจากปรึกษากับตัวแทนจําหนายหรือบริษัทไฟฟา ทานจําเปนตองติดตั้งสายดิน (ชนิด 3 ) มีคาใชจายในการ
ติดตัง้ สายดิน
39
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)
การทำ
างานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ…
ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการและรับการวินจ
ิ ฉัยอย่าง ถูกต้องเมือ
่ ตูเ้ ย็นทำางานผิดปกติหรือไม่ทำางาน
ใช้เฉพาะเชือ
่ มต่อกับช่างเท่านัน
้ และอย่าใช้ในช่วงเวลาปกติ
วิธีการใช้ฟังก์ชั่น
กรุณาติดตอศูนยบริการ LG เปนลําดับแรก ถาตองการที่จะใชงาน หรือตองการคําแนะนําของฟงกชั่นตรวจสอบปญหานี้
1. เปดประตูตูเย็นทุกบาน
* ฟงกชั่นนี้สามารถสั่งงานไดทั้งโหมดทดสอบ และสถานะผิดปกติ
Middle Notch
(Mid)
2.
3.
4.
5.
6.
Cold Notch
(Max)
Warm Notch
(Min)
Middle Notch
(Mid)
หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่กงึ่ กลาง
หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่ min และคางไว 2 วินาที
หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่ Max ภายในเวลา 3 วินาที และคางไว 2 วินาที
หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่กงึ่ กลาง ภายในเวลา 3 วินาที และคางไว 2 วินาที
วางโทรศัพทใกลกับรูลําโพง ตรงดานขวาบนของประตูตูเย็น
ตรวจสอบวาดานพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพทอยูติดกับรูลําโพง
หามเคลื่อนยายโทรศัพทในขณะทีก
่ ําลังสงผานขอมูล
ขณะที่เครื่องกําลังสงผานขอมูลเพื่อตรวจสอบปญหา ใหถือโทรศัพทหางรูลําโพงประมาณ 10 ซม.
และพยายามอยาใหเสียงจากภายนอกรบกวน
w ขอควรระวัง
 พท์ออกหางจนกวาเสียงสัญญาณจะหยุด
เสียงในการสงผานขอมูลอาจจะรบกวนคุณอยูบาง แตหามเอาโทรศั
7. จะมีเสียงแจงเตือนดังขึ้นประมาณ 4 ครั้ง เมื่อฟงกชั่นนี้ไดถูกสั่งงาน
(ความถี่ของเสียงแจงเตือนคือ 2000 Hz เปนเวลา 0.2 วินาที 4 ครั้ง)
8. หลังจากสั่งงานเสร็จ จะไดยินเสียงสัญญาณดังขึ้น
9. หลังจากที่การสงผานขอมูลเสร็จสิน
้ แลว ทางชางจะอธิบายผลที่ตรวจสอบได และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การแกไขปญหา
เมื่อสงผานขอมูลเสร็จสิ้น ตูเย็นจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วินาที
จะทํางานอีกครั้ง
โปรดทราบ
■ ความแตกต่างของคุณภาพโทรศัพท์ในแต่ละพืน
้ ทีอ
่ าจมีผลต่อการทำางาน
■ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์บา้ น ประสิทธิภาพการสือ
่ สารจะดีและช่วยให้มบ
ี ริการทีด
่ ก
ี ว่ามาก
■ การส่งข้อมูลของเครือ
่ งตรวจสอบวินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะอาจไม่ดเนือ
่ งจากปัญหา คุณภาพสาย และในกรณี เช่นนี้ การ
ให้บริการแบบใช้เครือ
่ งตรวจสอบวินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะอาจทำได้ยาก
40
MEMO
MEMO
P/No : MFL68683009_Rev.04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising