LG | GN-B422SQCL | User manual | LG GN-B422SQCL คู่มือการใช้งาน

LG GN-B422SQCL คู่มือการใช้งาน
THAILAND
กรุณาอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนทําการใชงาน
และเก็บคูมือเลมนี้ไวเพื่ออางอิงในภายหลัง
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
เนื้อหา
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ ��������������������������� 43
การติดตั้ง ....................................................... 51
ชิ้นส่วนภายใน ................................................ 52
การทำ
�งาน ���������������������������������������������������� 62
เริ่มต้น
ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ
เสียงเตือนที่ประตู (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ทดสอบด้วยตนเอง
การควบคุมช่องตู้เย็น
การแช่แข็งอย่างเร่งด่วน
ล็อค (อุปกรณ์เลือกเสริม)
:,), (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ไฮยีนเฟรช (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
ละลายน้ำ�แข็ง
การควบคุมช่องแช่แข็ง
ที่ท�น้
ำ ำ�แข็ง
DOOR COOLING
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
การละลายน้ำ�แข็ง(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ที่จ่ายน้ำา (อุปกรณ์เลือกเสริม)
โฮมบาร (อุปกรณ์เลือกเสริม)

ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร ............... 69
การทำ
�ความสะอาด ����������������������������������������� 70
ข้อมูลทั่วไป .................................................... 72
การเปลี่ยนหลอดไฟ ......................................... 72
คำ
�เตือนที่สำ
�คัญ ก��������������������������������������������� 73
ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ .................................... 74
การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์)
(อุปกรณ์เลือกเสริม) ........................................ 75
Ñ ÊÁÒ÷
¿§
Ñ ¡ª
ì ¹
ì ����������������������������������������������� 76
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ ....................... 78
42
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
าคัญ
คำ
าเตือน
เปิดช่องระบายอากาศปิดเปิดในตู้หรือที่ติดตั้งไว้ในตู้ออกและเปิด
ทางลมไว้
อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ ทำาการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำาแข็งนอกเหนือจากที่ได้
แนะนำาโดยผู้ผลิต
ระวังอย่าให้วงจรทำาความเย็นเกิดความเสียหาย
อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำาโดยผู้ผลิต
แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำาเป็น ต้องมีขั้นตอนการกำาจัดพิเศษ
การกำาจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ี่ งในการเกิดเพลิงไหม้และว ัสดุไวไฟ
ความเสย
ั ลักษณ์นจ
สญ
ี้ ะแจ ้งเตือนคุณเกีย
่ วกับวัสดุไวไฟทีอ
่ าจลุกไหม ้และก่อ
ให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้ หากคุณไม่ดแ
ู ลให ้ดี
้
• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีมส
ี ารท�าความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน ้อย
้
้
ซงึ่ เป็ นแก็สไวไฟ เมือ
่ ท�าการขนสง่ และติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
า ควรใชความ
้
ิ
่
ี หาย
ระมัดระวังเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าไม่มช
ี นสวนของวงจรท�าความเย็นได ้รับความเสย
• หากพบการรั่ว หลีกเลีย
่ งเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม ้ทีเ่ ป็ นไปได ้ และ
้
ี่ ้านาที เพือ
ระบายอากาศในห ้องทีเ่ ครือ
่ งใชไฟฟ้
าตัง้ อยูเ่ ป็ นเวลาสห
่ หลีกเลีย
่ ง
การเกิดสว่ นผสมแก๊สกับอากาศทีไ่ วไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของ
ห ้องทีอ
่ าจตัง้ ตู ้เย็นไว ้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน�้ ายาท�าความเย็นทีใ่ ช ้ ห ้อง
ต ้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน�้ ายาท�าความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู ้
เย็น
ี หาย ใน
• โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสายไฟฟ้ าจะไม่ตด
ิ ขัดหรือได ้รับความเสย
้
ขณะทีจ่ ัดวางต�าแหน่งเครือ
่ งใชไฟฟ้ า
้
• ห ้ามวางปล๊ ก
ั พ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว ้ด ้านหลังของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
43
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
าคัญ
ข้อความปลอดภัยขัน
้ พืน
้ ฐานทีค
่ วรระวัง
คู่มือนี้มีข้อความด้านความปลอดภัยที่สำ
าคัญเป็นจำ
านวนมาก
ควรอ่านและปฏิบัติตามข้อความด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมด
นีเ่ ป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนความปลอดภัย
มันจะแจ้งข้อมูลเพือ
่ เตือนคุณถึงความปลอดภัยหรืออันตรายทีอ
่ าจจะทำาร้ายคุณ หรือผูอ
้ น
่ื หรือทำาให้เกิด
ความเสียหาย กับผลิตภัณฑ์
ข้อความความปลอดภัยทัง้ หมดจะมีสญ
ั ลักษณ์แจ้งเตือน คำาเตือน และคำาว่าสัญญาณอันตราย หรือข้อควรระวัง
นำาหน้า
คำาเหล่านีห
้ มายถึง:
คำ
าเตือน
คุณจะได้รบ
ั บาดเจ็บหรือได้รบ
ั บาดเจ็บสาหัสถ้าคุณไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม คำาแนะนำา
ข้อควรระวัง ทำาความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เล็กน้อยหรือปานกลางได้
ระบุสถานการณ์อน
ั ตราย ซึง่ หากไม่ระวังอาจส่งผลให้ได้รบ
ั การบาดเจ็บ หรือ
ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะระบุอันตราย บอกวิธีการลดโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บ และบอกคุณถึง
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำา
คำ
าเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ควร
จะต้องปฏิบัติตามพื้นฐานความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้
อ่านคำาแนะนำาทั้งหมดก่อนที่จะใช้เครื่องนี้
1� เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า
อย่าใช้ปลั๊กไฟหลายหัว
• การใช้อุปกรณ์หลายชิ้นเสียบปลั๊กไฟตัวเดียวอาจ
ทำาให้เกิดไฟ ไหม้ได้
• เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่รั่วอาจ
ทำาความความเสียหายต่อ
อาหาร และทำา ให้เครื่องจ่าย
น้ำายารั่วออกได้
อย่าให้ปลั๊กไฟหงายขึ้นหรือบีบทับที่ด้านหลัง
ของตู้เย็น
น้ำาอาจไหลเข้าหรือปลั๊กอาจ
ชำารุดได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ระวังอย่าให้สายไฟถูกบีบอัด หรือกดทับขณะ
ผลักตู้เย็นเข้าที่หลังเสียบปลั๊กไฟเสร็จในการ
ทำ
าการติดตั้ง
มันจะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้หรือไฟ
ฟ้าช็อต
อย่าให้สายไฟงอ หรือกดทับโดยวัตถุหนักที่จะ
ทำ
าให้เกิดความเสียหายได้
มันอาจทำาให้สายไฟเกิดความเสีย
หาย จนทำาให้เกิดไฟไหม้หรือไฟ
ฟ้าช็อต
44
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
1. เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า
ถอดปลั๊กไฟออก ถ้าต้องการทำ
�ความสะอาด
จัดการ หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น
• อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
อย่าต่อหรือปรับเปลี่ยนความยาวของสายไฟ
จะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากสายไฟที่
เสียหาย หรืออื่นๆ
ดึงปลั๊กไฟออกโดยไม่จับดึงจากสาย แต่ดึงที่
หัวปลั๊ก
อาจจะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟฟ้าลัดวงจรได้
เช็ดน้ำ
�หรือฝุ่นละอองออกจากที่เสียบไฟและ
เสียบขาต่อให้แน่น
ฝุ่นละออง น้ำ� หรือที่เสียบไฟ
ไม่แน่น อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อต
อย่าดึงสายออกหรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือ
เปียก
•อ
าจจะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือการบาดเจ็บ
รอ 5 นาที หรือนานกว่านั้น เมื่อทำ
�การเสียบ
ปลั๊กไฟ
ไม่
อาจจะทำ�ให้การทำ�งานของช่อง
แช่แข็งไม่ทำ�งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายดิน
การติดตั้งสายดินที่ไม่ถูก
ต้องอาจทำ�ให้เกิดปัญหา
และไฟฟ้าช็อต ได้
หลังจาก
5 นาที
สายดิน
หากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสีย หรือเต้าเสียบ
หลวม อย่านำ
�มาใช้
มันอาจจะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟฟ้าลัดวงจรที่จะทำ�ให้เกิดไฟไหม้
ได้
ยาวกว่า
30 นิ้ว
สายทองแดงแบน
ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าดินที่เหมาะสมสำ�หรับปลั๊กไฟ
ให้ใช้สายดินขยายเมื่อมีการต่อสาย
จะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
45
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
2. เมื่อใช้ตู้เย็น
อย่าวางสิ่งของหนักหรืออันตราย (ภาชนะที่มี
ของเหลว) บนตู้เย็น
มันอาจตกลงมาทำ�ให้เกิดบาดเจ็บ ไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเมื่อเปิดหรือปิด
ประตู
อย่ายืนพิงหน้าประตูหรือชั้นวางของประตูหรือ
ช่องตู้เย็น
มันอาจจะทำ�ให้ตู้เย็นล้มลง
หรือทำ�ให้มือบาดเจ็บได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไม่
ให้เด็กทำ�สิ่งที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น
อย่าวางแจกัน ถ้วย เครื่องสำ
�อาง ยา หรือ
�ใดๆ ไว้บนตู้เย็น
ภาชนะใส่น้ำ
มันอาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้า
ช็อตหรือทำ�ให้เกิดบาด เจ็บเมื่อ
ตกลงมา
อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็น
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็ก
ถ้าเด็กเข้าไปในตู้เย็น
อย่าวางวัสดุไวไฟด้วยเช่นกัน เช่น น้�
ำมัน
เบนซิน แอลกอฮอล์ ยา ก๊าซ LP สเปรย์ หรือ
เครื่องสำ
�อาง ให้อยู่ ใกล้ หรือในตู้เย็น
อาจจะทำ�ให้เกิดการ
ระเบิดหรือไฟไหม้
การเปิดปิดประตูตู้เย็นอย่างแรง อาจทำ
�ให้
ตะกร้าเก็บอาหารในตู้เย็นหกใส่เท้าจนได้รับ
การบาดเจ็บได้ ฉะนั้นให้ใช้ความระมัดระวัง
Ether
Thinner
Benzene
อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกที่น้ำ
�ฝน
กระเด็นใส่ได้
ฉนวนชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
อาจทำ�ให้เกิดการรั่วไหล ของ
ไฟฟ้า
อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางวิชาการไว้ในตู้เย็น
วัสดุที่ต้องการๆ ควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดจะมี
คุณภาพ แย่ลง หรืออาจ
ทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่
คาดคิด ทำ�ให้เกิด ความ
เสี่ยงได้
The Academic
Medicine
dicine
The Me
46
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
2. เมื่อใช้ตู้เย็น
อย่าใช้เครื่องเป่าแห้งภายในหรือจุดเทียนเพื่อ
ทำ
�ให้กลิ่น หายไป
อาจจะทำ�ให้เกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหม้
ตั้งไว้ในสถานที่ห่างจากไฟ เช่น สถานที่ที่
ไวไฟต่อก๊าซที่รั่ว
ออกมา
อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้
อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็น
อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้
อย่าใช้ตู้เย็นที่เคยจมน้ำ
� โดยไม่ได้รับการตรวจ
สอบจากช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์
อาจจะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้ได้
ในกรณีที่มีฟ้าร้องและฟ้าผ่า หรือไม่ได้ใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน ให้ถอด
ปลั๊กไฟออก
มันอาจมีอันตรายจากไฟช็อต
หรือไฟไหม้ได้
เมื่อก๊าซรั่ว อย่าแตะต้องตู้เย็นหรือช่องถ่ายเท
อากาศ และเปิดห้องออกให้มีการระบายอากาศ
ทันที
- การเกิดประกายไฟอาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากมีการรั�วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน
แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื�องใช้ไฟฟ้าหรือ
ปลั�กไฟ และระบายอากาศในพื�นที�ทันที
เครื�องใช้ไฟฟ้าในแก็สทําความเย็น (isobutane,
R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก็สจํานวนน้อย แต่ก็ยังเป็น
แก็สไวไฟ แก็สที�รั�วออกในขณะขนย้าย ติดตั�ง
หรือใช้งานเครื�องใช้ไฟฟ้าอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้
การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
47
Thinner
อย่าฉีดพ่นน้ำ
�ทั้งด้านนอกหรือด้านในของตู้เย็น
�ความสะอาดด้วยน้ำ
�มันเบนซินหรือทิน
หรือทำ
เนอร์
ฉนวนชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟ
ไหม้ได้
กระจกนิรภัยติดตั้งที่ดานหนาประตู (เลือกได)
การกระทบโดยทั่วไปสามารถทําใหเสียหายได
หามสัมผัสสวนที่แตก.
อาจทําใหบาดเจ็บได
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
2. เมื่อใช้ตู้เย็น
อย่าให้บุคคลใดๆ ยกเว้นวิศวกรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ทำ
�การถอด ซ่อมแซม หรือดัดแปลง
ตู้เย็น
อาจจะทำ�ให้เกิดการบาด
เจ็บ ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
เมือ
่ เอาตูเ้ ย็นทิง
้ ให้เอาวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจาก
ประตู
อาจเกิดการล็อคเด็กได้
ถ้ามีกลิน
่ แปลกๆ หรือควันออกมาจากตูเ้ ย็น
ให้ถอดปลัก
๊ ไฟออก
Service
Down-block center
ทันทีและติดต่อศูนย์
office
บริการ
อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าใช้ตเู้ ย็นทีไ
่ ม่ใช่เพือ
่ การเก็บอาหารในบ้าน
(การเก็บยา หรือวัสดุทดสอบ เช่น ใช้ในเรือ
เป็นต้น)
อาจจะทำ�ให้เกิดอุบัติภัยที่ไม่
คาดถึง เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้า
ช็อต การเสื่อมสภาพของวัสดุที่
เก็บไว้ หรือปฏิกิริยาทางเคมี
จะทำ
�อย่างไรกับตู้เย็นเก่าของคุณ
ตู้เย็นของคุณมีของเหลว (สารทำ�ความเย็น สาร
หล่อลื่น) ที่ท�ำ จากวัสดุ
รีไซเคิล
วัสดุทั้งหมดเหล่านี้จะต้องถูก
ส่งไปยังสถานที่กำ�จัดขยะ
รีไซเคิล เพื่อที่จะนำ�กลับมาใช้
หลังผ่านขั้นตอนการรีไซเคิล
พิเศษ
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น
ตัง
้ ตูเ้ ย็นบนพืน
้ ทีท
่ ม
่ี น
่ั คงและเรียบ
การตัง้ ในสถานทีท
่ ไ่ี ม่มน
่ั คง
อาจทำ�ให้เกิดการเสียชีวต
ิ จาก
การล้มลงของตูเ้ ย็นเมือ
่ เปิด
หรือปิดประตู
อย่าเสียบมือหรือโลหะสิ่งของลงในทางออก
ของอากาศเย็น ฝาครอบด้านล่างของตู้เย็น
ตะแกรงกันความ
ร้อน (ช่องไอเสีย)
ที่ด้านหลัง
มันอาจจะทำ�ให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตหรือการ
บาดเจ็บได้
เอาของภายในออกให้หมด
ก่อนทีจ
่ ะถอดประตูออก
48
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
2. เมื่อใช้ตู้เย็น
ติดตั้งชิ้นส่วนทั้งหมดให้
อยู่ในที่ที่ควร ก่อนที่จะ
เสียบไฟ
อย่าถอดฝาครอบด้านหลังออก
อย่าใช้อะแดปเตอร์ที่ด้านหลัง
OK
ห้ามจุดเทียนหรือธูปวางไว้บนตู้เย็นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้หรือ
สร้างความเสียหายต่อ
ตู้เย็น
ข้อควรระวัง
การละเมิดข้อห้ามนี้อาจทำ
�ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ได้ โปรดใช้ความ
ระมัดระวัง
อย่าสัมผัสอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ช่องแช่
แข็งขณะที่มือเปียก อยู่
อาจจะได้รับอันตราย
เนื่องจากความเย็นจัด
อย่าวางอาหารเกะกะไปทั่วภายในตู้เย็น
อาหารอาจตกระหว่างการเปิดปิดประตูตู้เย็นและ
ทำ�ร้ายผู้คนได้
อย่าสอดมือเข้าไปในตู้เย็น
แผ่นเหล็กด้านล่างอาจทำ�ให้เกิด
การบาดเจ็บได้
อย่าใส่ขวดไว้ในช่องแช่แข็ง
อาจทำ�ให้ขวดแตกและบาดมือ
ได้
การเปิดหรือปิดประตูตู้เย็นอาจทำ
�ให้ผู้อื่นได้รับ
การบาดเจ็บได้ ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง
การเปิดปิดประตูอาจ
ทำ�ให้เท้าหรือมือติดอยู่ที่
ร่องประตู หรืออาจชนถูก
เด็กได้
ยกตู้เย็นขึ้นด้วยแถบที่ด้านล่างหน้าและด้าน
หลังบน
มิฉะนั้น มือของคุณอาจลื่น
ไถลทำ�ให้ได้รับการบาดเจ็บ
ได้
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีน้ำ�
หนักมาก การยกคนเดียว
อาจทำ�ให้เกิดบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุได้
49
อย่าใช้น้ำ
าที่มีสารคาร์บอเนท
ความดันก๊าซอาจ
ทำ
าให้เกิดการรั่วไหล
ถังน้ำา
คำ
าเตือน: เติมเฉพาะน้ำ
าดื่มเท่านั้น
ทำ
าความสะอาดถังเก็บน้ำ
าตามคำ
าแนะนำ
าก่อนที่
จะใช้เครื่องจ่ายน้ำ
า
Products
for steel
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ฟองน้�
ำบด แปรง เหล็ก
หรือแม้กระทั่งสินค้าทำ
�ความสะอาดพิเศษส
แตนเลส ผลิตภัณฑ์ทำ
�ความสะอาด เช่น
แอลกอฮอล์ น้�
ำมันก๊าด เบนซิน ขี้ผึ้ง หรือสาร
ทำ
�ลาย หรือสารเคมีแรง เช่น คลอรีน ผง
�ส้มสายชู เพื่อไม่ให้ความเงา
ซักฟอก หรือน้ำ
เสียหาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
อาจทำ
�ให้เกิดความ
เสียหายต่อสีเคลือบ
และอาจก่อให้เกิด
Strong
Chemicals
คราบบนพื้นผิวของ
ตู้เย็น
น้ำา
ท
บอ ี่มีสา
เน ร ค
ท าร
อย่านำ
�สัตว์ที่มีชีวิตไว้ในตู้เย็น
เพราะอาจทำ�ให้สัตว์เสียชีวิตได้
์
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำ
�คัญ
อย่าให้น้ำ
�มันหรือไขมันสัมผัสถูกชิ้นส่วน
พลาสติก อาจทำ
�ให้เกิดความเสียหายได้
เมื่อสายไฟเกิดความเสียหาย ให้ช่างมาเปลี่ยน
สายเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ช่Technician
าง
อย่าพิงประตู
บานพับอาจทำ
�งานไม่ปกติ
ทำ
�ความเสียหายต่อสายรัด
ความเย็นและประสิทธิภาพ
สูญเสียไป
ถังน้ำา
อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือ
ขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น
เพราะอาจจะทำ
าให้เกิดความเสียหายต่อชิน
้ ส่วน
พลาสติก
ใช้เฉพาะน้าำ
การใช้ของเหลวอืน
่ ๆ
อาจทำ
าให้การทำ
างาน
น้ำาเท่านั้น
ของระบบเสือ
่ ม หาก
เกิดปัญหาขึน
้
เนือ
่ งจากการใช้ของ
ถังน้ำา
เหลวอืน
่ ๆ นอกจากน้าำ
ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง
้ สิน
้
อยาเก็บขวดน้ํา, ภาชนะบรรจุเครือ
่ งเคียง ฯลฯ
ไวที่ชั้นวางทีป
่ ระตูตูเย็นมากเกินไป
อย่าใช้น้ำ
ามันทาส่วนเชื่อมต่อประตูในทุกกรณี
เพราะอาจจะทำ
าให้เกิดความเสียหายต่อชิ้น
ส่วนพลาสติก
เนื่องจากจะทําใหคุณตองออกแรงยกขวดน้ําหรือภ
าชนะบรรจุเครือ
่ งเคียงออกจากชั้นวาง
และอาจทําใหชั้นวางชํารุดเสียหาย
หรือมือของคุณอาจไดรบ
ั บาดเจ็บเนื่องจากกระแทก
oil
กับโครงสรางโดยรอบได
คำ
�เตือน
อย่าใช้น้ำ
�ยาล้างจานทำ
�ความสะอาดลิ้นชักล่าง อุณหภูมิที่สูงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ตะกร้าจนทำ
�ให้ไม่สามารถใช้งานได้
50
ตู้เย็นนี้ผลิตขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด
เรามั่นใจว่าคุณจะมีความพึงพอใจเต็มที่กับการทำ�งานที่มีความ น่าเชื่อถือ
ก่อนที่จะเริ่มใช้ตู้เย็นของคุณ กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด
มีคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องในการติดตั้ง การใช้งาน การบำ�รุงรักษา และยังให้ค�ำ แนะนำ�ที่
เป็นประโยชน์ อื่นๆด้วย
การติดตั้ง
1. เลื
อกสถานที่ตั้งที่ดี
วางตู้เย็นของคุณในที่ใช้งานง่าย
2. ห
ลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นไว้ใกล้กับความร้อน ที่ถูก
แสงแดดโดยตรง หรือที่มีความชื้น
ากาศต้องไหลเวียนได้รอบตู้เย็น เพื่อให้การ
3. อ
ทำ�งานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ถ้าตู้เย็นของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ติดผนัง ให้เหลือ
พื้นที่ด้านบนตู้เย็นอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.)
หรือมากกว่า และ 2 นิ้ว (5 ซม.) หรือมากกว่า
จากผนัง
ตู้เย็นควรจะสูง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากพื้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นปูพรม
4. ห
ลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน โดยการตั้งตู้เย็นบน
พื้นที่เรียบ
หากต้องการให้ใช้สกรูปรับระดับเพื่อปรับระดับ
ความเรียบของพื้น
ด้านหน้าควรจะสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วย
ในการปิดประตู
สกรูระดับสามารถหมุนปรับได้ง่ายโดยการยกตู้
เย็นขึ้นเพียงเล็ก น้อย
หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกา (
) เพื่อยก
ระดับและทวนเข็มนาฬิกา (
) เพื่อปรัดลดลง
5. อ
ย่าใช้ตู้เย็นหากอุณภูมิต่ำ�กว่า 5 °C เพราะจะ
ทำ�ให้ตู้เย็นทำ�งานไม่ได้ประสิทธิภาพ
51
ต่อไป
1. ท
ำ�ความสะอาดตู้เย็นของคุณและเช็ดฝุ่นออกให้
หมดจากการ ขนส่ง
2. ต
ิดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องน้ำ�แข็ง ฯลฯ ในที่
ที่เหมาะสม
มันถูกบรรจุรวมไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันความเสีย
หายระหว่างการจัดส่ง
3. เสียบสายไฟ (หรือปลั๊ก) เข้ากับเต้าเสียบ
อย่าเสียบเครื่องใช้อื่นๆ มากกว่าสองในเต้าเสียบ
เดียวกัน
4. ก่
อนที่จะจัดเก็บอาหารเข้าไปในตู้เย็นของคุณ
ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ล่วงหน้า 2 หรือ 3 ชั่วโมง
ก่อน
ตรวจสอบการไหลของลมเย็นในช่องแช่แข็ง
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำ�ความเย็นที่เหมาะสม
ตู้เย็นของคุณพร้อมที่จะใช้งานได้
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน แบบ A
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
Door Cooling
ถาดใส่ไข่
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
52
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน แบบ B
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
Door Cooling
โซนของสด
Door Cooling
ถาดใส่ไข่
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
53
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน แบบ C
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
ถาดแบบดึงออกได
(อุปกรณเสริม)
Door Cooling
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
ถาดใส่ไข่
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
54
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน แบบ D
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวาง
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
ถาดแบบดึงออกได
(อุปกรณเสริม)
Door Cooling
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดใส่ไข่
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
55
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก แบบ A
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
Door Cooling
โซนของสด
Door Cooling
ถาดใส่ไข่
ชั้นวางประตูตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
56
ชิ้นส่วนภายใน
สำาหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก แบบ C
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
โซนของสด
Door Cooling
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดใส่ไข่
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
57
ชิ้นส่วนภายใน
ъѨѷлѷѥѕьѸѦ แบบ A
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถังน้ำา
โซนของสด
ถาดใส่ไข่
Door Cooling
ชั้นวางประตูตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
58
ชิ้นส่วนภายใน
ъѨѷлѷѥѕьѸѦ แบบ D
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถังน้ำา
ถาดแบบดึงออกได
(อุปกรณเสริม)
Door Cooling
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น
ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดใส่ไข่
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
59
ชิ้นส่วนภายใน
โมเดลประตูแบบฝงดานในประตู แบบ A
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
โฮมบาร
โซนของสด

Door Cooling

ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
60
ชิ้นส่วนภายใน
โมเดลประตูแบบฝงดานในประตู แบบ C
เครื่องตรวจสอบ
วินิจฉัยอัจฉริยะ
ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางของที่ประตูแช่
แข็ง ( )
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ช่องแช่แข็ง
หลอดไฟ
ชั้นวาง
ที่ทำาน้ำาแข็งแบบบิด
ช่องแช่เย็น
หลอดไฟ
ตัวกําจัดกลิ่น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
โฮมบาร
โซนของสด

Door Cooling

ชั้นวาง
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
สุขอนามัย
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ชั้นวางประตูตู้เย็น
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
ถาดผัก
สกรูปรับระดับ
ตุ
ยเห
หมา
- คู่มือนี้ใช้สำาหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำาแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่ างๆ จะ
ทำาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อแนะนำ
าการใช้พลังงานอย่างประหยัด
- อย่าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วทีส
่ ด
ุ
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
ควรมีพน
้ื ทีม
่ ากพอทีจ
่ ะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตัง้ อุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นต่าำ กว่าทีจ
่ าำ เป็น
อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น
การใส่อาหารร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำาให้อาหารอืน
่ ๆ เสียและทำาให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่าำ เสมอจะทำาให้อณ
ุ หภูมต
ิ แ
ู้ ช่แข็งเย็นคงทีไ่ ด้
- อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตู จะทำาให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำาให้อณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้
61
การทำ
�งาน
เริ่มต้น
เมือ
่ คุณเริม
่ ใช้ตเู้ ย็นครัง้ แรก เปิดทิง้ ไว้ 2-3 ชัว่ โมง ให้อณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ ลงก่อนทีจ
่ ะใส่อาหารสดหรือของแช่แข็ง
เข้าไป
หากมีการหยุดเครือ
่ ง ให้รอ 5 นาทีกอ
่ นทีจ
่ ะเปิดใหม่
ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ
•อ
ณ
ุ หภูมข
ิ องตูเ้ ย็นจะถูกปรับคงที่ โดยไม่ค�ำ นึงถึงการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมห
ิ อ
้ ง
ขอแนะนำ�ว่า เมือ
่ การตัง้ ค่าอุณหภูมิ (การควบคุมตูเ้ ย็นและตูแ
้ ช่แข็ง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าทำ�การ
เปลีย
่ นแปลงถ้าไม่จ�ำ เป็น
• ตูเ้ ย็นนีม
้ ป
ี ม
ุ่ ควบคุมอุณหภูมต
ิ เู้ ย็นหนึง่ ปุม
่ และปุม
่ ควบคุมอุณหภูมช
ิ อ
่ งแช่แข็งหนึง่ ปุม
่
่ ต้นของปุม
่ ควบคุมอุณหภูมใิ นตูเ้ ย็นคือ '3°C'
• การตัง้ ค่าเริม
(สำ�หรับรูปแบบการควบคุมภายนอก)
• การตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของปุม
่ หมุนควบคุมอุณหภูมช
ิ อ
่ งแช่แข็งเป็น '3 '
• ตเู้ ย็นนีม
้ ต
ี วั เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมใิ นช่องตูเ้ ย็น
จะเริม
่ และหยุดการทำ�งานโดยอัตโนมัตต
ิ ามความจำ�เป็น
เสียงเตือนที่ประตู (อุปกรณ์เลือกเสริม)
เมือ
่ ประตูตเู้ ย็นหรือตูแ
้ ช่แข็งเปิดทิง้ ไว้ 1 นาที เสียงจะดังขึน
้ สาม ครัง้
ถ้าประตูยงั คงเปิดอยู่ เสียงจะดังขึน
้ ซ้�ำ ทุก 30 วินาที
ทดสอบด้วยตนเอง
• ตู
เ้ ย็นของคุณมีความสามารถในการวินจ
ิ ฉัยตรวจสอบตัว เครือ
่ งเอง
ถ้ามีความผิดปกติในทีใ่ ด ก็จะแสดงรหัสข้อผิดพลาดเพือ
่ ช่วยช่างซ่อม
ขณะทีม
่ ก
ี ารแสดงรหัสข้อผิดพลาด การควบคุมและการแสดงผลอืน
่ ๆ จะไม่ท�ำ งาน
• ถา้ มีรหัสข้อผิดพลาดแสดงขึน
้ ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการ
อย่าถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ
การควบคุมช่องตู้เย็น
สำ�หรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน
การตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของปุม
่ ควบคุมอุณหภูมต
ิ เู้ ย็นคือ ปกติ
ควบคุมอุณหภูมต
ิ เู้ ย็น ให้กดปุม
่ REF. TEMP CONTROL
เมือ
่ กดปุม
่ ลง ไฟ LED จะสว่างขึน
้
อุณหภูมต
ิ ง้ั ได้ 7 ระดับจากความเย็น Cold ไปหา Coldest
62
การทำ
�งาน
สำาหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก
การแสดงผลกราฟิกอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของตู้เย็น ของคุณ
a
b
• กดปุม 'Fridge' (ตูเย็น) เพื่อควบคุมอุณหภูมิของตูเย็น
•
•
•
•
เมื่อใดก็ตามที่กดปุม ไฟ LED จะสวางขึ้น
กดปุม ‘Hygiene Fresh’ (สดสะอาด) เพื่อใชงานมอเตอร Hygiene (เลือกได)
ตัวเลขที่แสดงขึ้นบนจอเรืองแสง LED หมายถึงอุณหภูมิของชองแชเย็น
คุณสามารถเลือก 7 ระดับคาปรับตั้งที่ตองการ จาก '0˚C' ถึง '6˚C'
- ในแตละครั้งที่กดปุม ⓐ อุณหภูมิตูเย็นจะลดลง 1˚C
 ⓑ มอเตอร Hygiene Fresh จะทํางาน และ Power Mode (โหมดพลังงาน) จะปด (เลือกได)
- เมื่อกดปุม
การแช่แข็งอย่างเร่งด่วน
• คุณสมบัตก
ิ ารแช่แข็งอย่างเร่งด่วนจะทำางาน
เมือ
่ เริม
่ เปิด ใช้ตเู้ ย็นในครัง้ แรก
คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำาความเย็นเต็ม
ทีอ
่ ย่างรวดเร็ว เพือ
่ ลดอุณหภูมต
ิ เู้ ย็น
มันจะปิดการทำางานโดยอัตโนมัติ
• หากใสอาหารอุนไวในตูเย็น คุณสามารถกดปุมแชแข็งดวนไดบนแผงควบคุม Express Freeze
(การแชแข็งดวน) จะปดเมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่เหมาะสมหรือคุณสามารถปดดวยตนเองไดโดยการแตะที่ปุม
Express Freeze (การแชแข็งดวน)
ล็อค (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• ล็อค
แตะที่ปุมล็อคคางไวเปนเวลา 3
วินาทีเพื่อล็อคตัวล็อค เมื่อล็อคเรียบรอยแลว
ไฟ Lock LED จะติดสวาง และปุมอื่นๆ
จะไมทํางาน ในการปลดล็อค ใหแ
ตะที่ปุมล็อคคางไวเปนเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง
Wi-Fi (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ตั้งคาใหตูเย็นเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ในบาน
63
การทำ
างาน
ไฮยีนเฟรช (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ข้อควรระวัง
่ ะติดตัง้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าคุณได้อา่ นคูม
่ อ
ื แล้ว เพือ
่ จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามเจตนาของสินค้า
ก่อนทีจ
แผ่นกรองไฮยีนเฟรช มีระบบทำางานต้านเชือ
้ แบคทีเรียเพือ
่ ขจัดไวรัสหรือแบคทีเรียภายในตูเ้ ย็นและระบบกำาจัดกลิน
่ เพือ
่
ดับกลิ่น
●
สลับไปยังโหมดการใช้งาน
สลับไปยังโหมดการใช้งาน
• การใช้ตวั กรองไฮยีนเฟรช ให้กดปุม
่
บนจอ แสดงผลทีด
่ า้ นหน้าของ ประตูและสลับไปยังโหมด
AUTO หรือ POWER
POWER
OFF
AUTO .)
(เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ แผ่นกรองกรองไฮยีนเฟรช จะเปลีย
่ นไปที่ AUTO
AUTO
POWER
OFF
AUTO
ข้อควรระวัง
เมือ
่ ผูใ้ ช้สลับไปทีโ่ หมด AUTO หรือ POWER ไฟ LED รอบๆ ตัวกรองจะสว่างขึน
้ เปิดประตูเพือ
่ ตรวจสอบว่า
ไฟ LED รอบตัวกรองสว่างขึน
้ เช่นกัน
อย่าแหย่นว้ิ หรือสิง่ ของวัตถุเข้าไปในพัดลม ทีอ
่ าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำาให้เครือ
่ งทำางานผิดปกติได้
ข้อควรระวัง
• อย่าล้างตัวกรองไฮยีนเฟรชด้วยน้ำาเพราะจะทำา ให้เครื่องทำางานผิดปกติ
• แผ่นกรองนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัสทุกประเภท
• มีประสิทธิภาพในการกำาจัดแบคทีเรียที่ไม่ได้อยู่ในอาหารตู้เย็น
ถาดผัก
ที่แยกผัก (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• ใส่ทแ
่ี ยกผักไว้ทด
่ี า้ นหลังของช่องใส่ผก
ั ดังแสดงในรูป
วิธีการใช้
• การใช้ถาดผักสามารถทำาได้ผา่ นการควบคุมของลูกบิด
• ตรวจสอบตำาแหน่งของลูกบิดก่อนทีจ
่ ะเก็บอาหาร
• อย่าหันลูกบิดไว้ทต
่ี าำ แหน่งกึง่ กลาง
ละลายน้ำ
าแข็ง
• ละลายน้าำ แข็งจะเกิดขึน
้ โดยอัตโนมัติ
• น้าำ ทีล
่ ะลายจะไหลลงสูถ
่ าดระเหยซึง่ ตัง้ อยูด
่ า้ นหลังของตูเ้ ย็น และจะระเหยออกโดยอัตโนมัติ
64
การทำ
างาน
การควบคุมช่องแช่แข็ง
5
3
5
3
5
6
5
<Ẻ A & B>
4
7
6
5
<Ẻ C & D>
• ในการลดอุณหภูมิที่ช่องแช่แข็ง ให้หมุนลูกบิดขวาไปที่ตัวเลข สูงขึ้น
การเพิ่มอุณหภูมิตู้เย็นสูงขึ้น ให้หมุนลูกบิดไปซ้ายและลด ตัวเลขลง
• เมื่อช่องแช่แข็งเย็นไม่พอในฤดูหนาว ให้ปรับช่องแช่แข็งสูง ขึ้นที่ ( 6
)
7
• เลข 7 ใช้สำาหรับการแช่แข็งอย่างรวดเร็วในช่องแช่แข็ง ตู้เย็นสามารถทำางานอย่างต่อเนื่อง
หรือตู้เย็นสามารถอุ่นขึ้นได้ เมื่อการแช่แข็งอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตั้งค่ากลับไปที่ Normal
• ตัง้ ตูแ
้ ช่แข็งไปที่ 7 ก็เพียงพอ
ตัง้ ตูแ
้ ช่แข็งไปที่ NORMAL จะทำาความเย็นแช่แข็งเพียงพอ จึงขอแนะนำาให้
ตัง้ ค่าไว้ท่ี NORMAL
• อุณหภูมต
ิ เู้ ย็นจะสูงขึน
้ เมือ
่ อุณหภูมแ
ิ ช่แข็งถูกตัง้ ให้เย็นลง
ที่ท�
ำน้�
ำแข็ง
ชนิดทีท
่ �
ำน้�
ำแข็งแบบบิด
• ท�ำ น้�ำ แข็งก้อน เติมน้�ำ ใส่ถาดน้�ำ แข็งและสอดเข้าใน
่ ช่
ตำ�แหน่งทีแ
• การเอาน้�ำ แข็งก้อนออก จับคันโยกถาดและดึงเปิดเบาๆ
ก้อนน้�ำ แข็งก็จะตกในถาดน้�ำ แข็ง
E
NOT
คุณสามารถถอดเครือ
่ งทำ�น้�ำ แข็งออกเพือ
่
เพิม
่ พืน
้ ทีใ่ นตูเ้ ย็น
ถาดน้�ำ แข็ง
กล่องน้�ำ แข็ง
•ช
นิดทีท
่ �
ำน้�
ำแข็งแบบบิด: Remove 1 และ 2
1. ถาดน้�ำ แข็ง
2. กล่องน้�ำ แข็ง
1
2
คำ
�เตือน
• อย่าใช้อะไรนอกจากน้�ำ
• กรอกน้�ำ ให้ถงึ เส้นทีท
่ �ำ เครือ
่ งหมายไว้
<ชนิดทีท
่ �ำ น้�ำ แข็งแบบบิด>
65
การทำ
�งาน
●
●
DOOR COOLING (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• ไอออนทีเ่ คลือบไว้ในฝาท่อจะกรองอากาศให้บริสท
ุ ธิแ
์ ละช่วยให้
อาหารทีถ
่ ก
ู เก็บไว้คงความสด
่ เข้าสูท
่ อ
่ ระบายอากาศเย็นขณะทำ�ความสะอาด
• ถา้ น้�ำ ของสารอืน
จะทำ�ให้ประสิทธิภาพลดลง
นอกจากนี้ หากปะเก็นได้รบ
ั ความเสียหาย ประสิทธิภาพอาจจะ
ลดลงเนือ
่ งจากการความเย็นรัว่ ไหล
ตัวกําจัดกลิ่น (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• กลิน
่ เหม็นของอาหารในช่องอาหารสดจะถูกกำ�จัด
กลิน
่ โดยไม่มอ
ี น
ั ตรายต่ออาหารของคุณ
วิธก
ี ารใช้
• ทก
่ี �ำ จัดกลิน
่ ตัง้ อยูท
่ ช
่ี อ
่ งอากาศระบายความร้อนเพือ
่ ให้อากาศไหลเวียนในช่องอาหารสด โดยไม่มค
ี วาม
จำ�เป็นต้องทำ�สิง่ ใดทัง้ สิน
้
• อย่าทิม
่ ช่องอากาศระบายความร้อนด้วยของปลายแหลมเพราะอาจทำ�ให้ทก
่ี �ำ จัดกลิน
่ เกิดความเสียหาย
• เมือ
่ ทำ�การจัดเก็บอาหารทีม
่ ก
ี ลิน
่ แรง ให้หอ
่ หรือเก็บไว้ในภาชนะทีม
่ ฝ
ี าปิด เพราะกลิน
่ อาจจะส่งผ่านไปยังอา
หารอืน
่ ๆ
การนํา ตัวกําจัดกลิน
่ กลับมาใชใหม (อุปกรณ์เลือกเสริม)
• ใช้เวลาบ้างหากกลิน
่ มีแรง ตัวกำ�จัดกลิน
่ สามารถนำ�
กลับมาใช้ใหม่ได้
่ �ำ จัดกลิน
่ ออกไว้บนเพดานของตูเ้ ย็น โดยใช้
• แยกทีก
ทีเ่ ป่าผมเอาความชืน
้ หรือกลิน
่ อับออก และออกซิ
ไดซ์ภายใต้แสงแดดเพือ
่ ย่อยสลายกลิน
่ ด้วยรังสี
อัลตราไวโอเลต
66
REF. TEMP
. CONTROL
MIN
MAX
การทำ
างาน
ที่จ่ายน้ำ
า (อุปกรณ์เลือกเสริม)
เหตุ
หมาย
ใส่น้ำาหลังจากถังเก็บน้ำาเข้าอยู่ในตำาแหน่งเรียบร้อยแล้ว
จำาเป็นต้องแยกถังน้ำาออกทำาความสะอาดหรือไม่ใช้มันอีก
ถ้าไม่วางถังน้ำากลับสู่ตำาแหน่งที่ถูกต้องหลังกรอกน้ำาแล้วน้ำาจะรั่วออกจากวาล์วที่ผลักได้
ใส่น้ำ
าในถังน้ำ
า
ฝาครอบ
Cover
Cap
1. เปิดฝาครอบและเทน้ำาลงในถังน้ำา
2. ปิดฝาครอบ
3. ถังน้ำาเป็นส่วนหนึ่งที่ถอดออกได้เพื่อขยายพื้นที่
ความจุ
คุณสามารถจัดเก็บอาหาร เครื่องดื่ม
หลังจากเปดฝาถังเก็บน้ํา
ข้อควรระวัง
อย่าเติมสิ่งใดนอกจากน้ำา
น้ำาร้อนจะต้องปล่อยให้เย็นลงก่อนเทใส่ในถังน้ำา
การดื่ม
1. ใช้ถ้วยกดแผ่นเก็บน้ำา
2. น้ำาจะคืนสู่ที่เดิมเมื่อปล่อยถ้วยออกและน้ำาจะหยุดไหล
แผ่นจะกลับไปยังตำาแหน่งเดิมของมันเมื่อเอาถ้วย และน้ำาจะหยุดไหล
67
การทำางาน
(อุปกรณ์เลือกเสริม)
"
"
"
"
หลอดไฟ LED
1
2
1.
2.
2
1
1. วางตะกราไวที่ตัวนําแลวกดเขาไปเพื่อใหเกี่ยวไว
2.
ในรองกวาง
68
ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร
การจัดเก็บอาหาร
• เก็บอาหารสดในช่องตูเ้ ย็น
วิธก
ี ารแช่แข็งและละลายอาหารเป็นปัจจัยสำ�คัญในการรักษา ความสดและรสชาติของอาหาร
• อย่าเก็บอาหารทีเ่ น่าเสียง่ายทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ เช่น กล้วย สับปะรด และแตงโม
• ให้คลายความร้อนอาหารก่อนทีจ
่ ะทำ�การจัดเก็บ
การเก็บอาหารร้อนในตูเ้ ย็นอาจทำ�ให้อาหารอืน
่ ๆ เสีย และทำ�ให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน
้
• เมือ
่ ทำ�การจัดเก็บอาหาร ให้ใช้แผ่นไวนิลห่อไว้ หรือเก็บในภาชนะทีม
่ ฝ
ี าปิด
เพือ
่ ช่วยป้องกันไม่ให้ความชืน
้ ระเหยออก และช่วยรักษารสชาติและสารอาหารไว้
• อย่าให้อาหารปิดกัน
้ ช่องระบายอากาศ
การไหลเวียนอากาศทีด
่ จ
ี ะช่วยรักษาอุณหภูมข
ิ องตูเ้ ย็นได้
• อย่าเปิดประตูบอ
่ ย
การเปิดประตูจะทำ�ให้ความร้อนเข้าสูต
่ เู้ ย็น และทำ�ให้อณ
ุ หภูมส
ิ งู ขึน
้
ช่องแช่แข็ง
• อย่าเก็บขวดในช่องแช่แข็ง – เพราะจะทำ�ให้ขวดแตกเมือ
่ แช่ แข็ง
• อย่าแช่แข็งอาหารทีล
่ ะลายแล้วอีก
เพราะจะทำ�ให้สญ
ู เสียรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
• เมือ
่ จัดเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ไอศครีมเป็นเวลานาน ให้วางไว้บนชัน
้ วางของตูเ้ ย็น อย่าวางไว้ทช
่ี น
้ั วางขอบประตู
• การวางอาหารเพือ
่ แช่แข็ง – แนะนำ�ให้วางอาหารใหม่ในตำ�แหน่งต่อไปนีเ้ พือ
่ การแช่แข็ง :
อาหารใหม่
• ตะกร้าประตูตแ
ู้ ช่แข็งทีม
่ เี ครือ
่ งหมาย
เลือกเสริม)
คือช่อง -12°C ทีเ่ หมาะกับการเก็บอาหารแช่แข็งช่วงสัน
้ (อุปกรณ์
ช่องแช่เย็น
• หลีกเลีย
่ งการวางอาหารชืน
้ ไว้สว่ นลึกของชัน
้ วางในตูเ้ ย็น ซึง่ อาจจะแข็งตัว
ชัน
้ วางของตู้
ได้เมือ
่ สัมผัสโดยตรงกับอากาศเย็น
เย็น
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไม่ให้เกิดขึน
้ จะเป็นการดีกว่าทีจ
่ ะเก็บอาหารในภาชนะทีป
่ ด
ิ
• เป็นการดีทจ
่ี ะจัดเก็บอาหารชืน
้ (โดยเฉพาะ ผัก และ ผลไม้) ในช่องเก็บผัก
If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close
หากมีความจำ�เป็น ให้วางบนชัน
้ ตูเ้ ย็นทีใ่ กล้กบ
ั ประตู ห่างจากผนังด้านหลัง
ถาดผัก
ตูเ้ ย็น เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไม่ให้เกิดการแช่แข็งจากการไหลเวียนของอากาศเย็น
ในตูเ้ ย็น
• ท�ำ ความสะอาดอาหารเสมอก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น ควรล้างและเช็ดผักผลไม้ และเช็ดทำ�ความสะอาดอาหารทีบ
่ รรจุ
แล้ว เพือ
่ ป้องกันไม่ให้อาหารทีอ
่ ยูใ่ กล้เคียงเน่าเสีย
• การเก็บไข่เข้าทีเ่ ก็บ ดูให้แน่ใจว่าสด และเก็บตัง้ ขึน
้ เพือ
่ รักษาความสดให้ยาวนาน
69
การทำ
�ความสะอาด
เป็นสิง่ สำ�คัญทีค
่ ณ
ุ จะรักษาความสะอาดตูเ้ ย็นเพือ
่
ป้องกันกลิน
่ ทีไ
่ ม่พงึ ประสงค์
ควรเช็ดอาหารทีห
่ กทันที เพราะอาจมีคราบกรด
ทำ�ลายพืน
้ ผิวพลาสติกถ้าทิง้ ไว้นาน
อย่าใช้แผ่นขัด แปรงโลหะ ทีข
่ ด
ั ทำ�ความสะอาด
หยาบ หรือน้�ำ ยา อัลคาไลน์ฤทธิแ
์ รงบนพืน
้ ผิวใดๆ
ก่อนทำ�ความสะอาด จำ�ไว้วา่ วัตถุทเ่ี ปียกชืน
้ จะติดหรือ
ยึดติดกับพืน
้ ผิวทีเ่ ย็นมากๆ
อย่าสัมผัสพืน
้ ผิวแช่แข็งด้วยมือเปียกหรือชืน
้
ภายนอก - ใช้น�ำ้ อุน
่ น้�ำ ยาอ่อนๆ หรือน้�ำ ยาล้างจาน
ทำ�ความสะอาดพืน
้ ผิวภายนอกตูเ้ ย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดทีช
่ บ
ุ น้�ำ หมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นสแตนเลสด้านนอก ให้ใช้
่ และผงซักฟอกอ่อนๆ กับน้�ำ
ฟองน้�ำ หรือผ้าสะอาดนุม
อุน
่
่ ฤ
ี ทธิก
์ ด
ั กร่อนหรือแรง
อย่าใช้น�ำ้ ยาทำ�ความสะอาดทีม
เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม
่ ทีส
่ ะอาด
อย่าใช้ขผ
้ี ง้ึ สารฟอกขาว หรือผลิตภัณฑ์อน
่ื ๆ ทีม
่ ส
ี าร
คลอรีนกับ สแตนเลส
ภายใน - แนะนำ�ให้ท�ำ ความสะอาดภายในและชิน
้
ส่วนภายในอย่างสม่�ำ เสมอ
ใช้น�ำ้ ผสมน้�ำ ยาอ่อนๆ หรือน้�ำ ยาล้างจานทำ�ความ
สะอาดพืน
้ ผิวของตูเ้ ย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้�ำ หมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง
70
ชิน
้ ส่วนภายใน - ล้างช่องชัน
้ วาง ชัน
้ วางประตู ถาด
เก็บและ แม่เหล็กประตู ฯลฯ
ใช้น�ำ้ ผสมน้�ำ ยาอ่อนๆ หรือน้�ำ ยาล้างจานทำ�ความ
สะอาดพืน
้ ผิวของตูเ้ ย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้�ำ หมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง
คำ
�เตือน
ดึงปลัก
๊ ไฟออกก่อนทำ�ความสะอาดบริเวณใกล้ชน
้ิ ส่วน
ไฟฟ้าเสมอ (โคมไฟ สวิทช์ ทีค
่ วบคุม ฯลฯ)
เช็ดความชืน
้ ส่วนเกินด้วยฟองน้�ำ หรือผ้าเพือ
่ ป้องกันน้�ำ
หรือของ เหลวเข้าไปในชิน
้ ส่วนไฟฟ้าจนทำ�ให้เกิดไฟ
ฟ้าช็อต
อย่าใช้สารไวไฟหรือเป็นของเหลวเป็นพิษทำ�ความ
สะอาด
• อย่าใช้: น้�ำ ยาทำ�ลายพืน
้ ผิว แวกซ์ขด
ั รถ น้�ำ ยากัน
้ ง้ึ .
สนิม น้�ำ มันทุกประเภท เบนซิน กรด ขีผ
่ �ำ ความสะอาด
• ใช้น�ำ้ ยาล้างจาน และน้�ำ สบูท
• การใช้สารเคมีท�ำ ความสะอาดทีอ
่ อกฤทธิแ
์ รง จะ
ทำ�ให้ผวิ ภายนอกเปลีย
่ นสีได้
การทำ
าความสะอาด
ทีจ
่ า
่ ยน้า
ำ
ตะแกรง เช็ดด้วยผ้าเปียกและตามด้วยผ้าแห้ง
ถังน้า
ำ1. ใส่นาำ้
ไม่จาำ เป็นต้องเอาถังน้าำ ออกเพือ
่ เติมน้าำ
(สามารถเติมได้ตามทีแ
่ สดงในภาพ 1. ดึงประตูถงั )
หมายเหตุ
• ก่อนทีจ
่ ะปิดประตู ปิดฝาและยึดให้แน่น
• อย่าเติมของเหลวทีม
่ น
ี าำ้ ตาลหรือเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ โี ซดา
2. การถอด
ยกถังน้าำ ขึน
้ จับด้านข้างและด้านล่างของถังน้าำ
หมายเหตุ
เมือ
่ ทำาการถอดแยกชิน
้ ส่วนถังน้าำ แล้ว ให้ใช้นาำ้ ในถังให้หมดก่อน
3. การประกอบ
หากต้องนำาเอาถังน้าำ ออก ให้วางกลับในตำาแหน่งเดิม
ตรวจสอบว่าวาล์วอยูใ่ นตำาแหน่งทีถ
่ ก
ู ต้องของรูประตู (ดังรูปที่ 3,4)
เมือ
่ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผลักลงและตรวจสอบตำาแหน่งถัง
ว่าอยูต
่ รงกับเส้นทีก
่ าำ หนดไว้
ถังน้า
ำ1. ถอดฝาครอบถังออก
3. ทำาความสะอาดภายในและภายนอกฝาครอบด้วย
น้าำ ยาล้างจาน และล้างให้สะอาดด้วยน้าำ ทีป
่ ล่อย
ไหลอยู่
เช็ดน้าำ ให้แห้งด้วยผ้า
2. ทำาความสะอาดภายในและภายนอกถังน้าำ ด้วย
น้าำ ยาล้างจาน และล้างให้สะอาดด้วยน้าำ ทีป
่ ล่อย
ไหลอยู่
เช็ดน้าำ ให้แห้งด้วยผ้า
ข้อควรระวัง
ใช้น้ำาอุ่นทำาความสะอาด
อย่าใช้สิ่งอื่นนอกจากน้ำา
หากมีการใช้งานกับเครื่องดื่ม ให้ใส่น้ำาลงในถัง
แล้วเทน้ำาทิ้งสามหรือสี่ถ้วยตามทันที
71
ข้อมูลทั่วไป
ช่วงวันหยุด
ถ้าคุณเคลื่อนย้าย
ในช่วงวันหยุดยาว คุณอาจจะพบว่าการปล่อยให้ตู้
เย็นทำ�งานไว้จะเป็นสิง่ ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
เก็บของทีแ
่ ช่แข็งได้เข้าช่องแช่แข็งเพือ
่ เก็บไว้ได้
นาน
ถ้าคุณจะต้องจากไปเป็นระยะเวลานาน ให้เอาอาหาร
ออกให้หมด ถอดสายไฟออก ทำ�ความสะอาด
ภายในให้ทว่ั ถึง และเปิดประตูตเู้ ย็นทิง้ ไว้ทก
ุ บาน
เพือ
่ ป้องกันการเกิดกลิน
่
ถอดหรือยึดให้แน่นทุกอย่างทีอ
่ ยูภ
่ ายในตูเ้ ย็น
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งทำ�ความเสียหายสกรูปรับระดับ ให้ขน
ั
เข้าไปในฐานทัง้ หมด
ไฟดับ
ส่วนใหญ่ไฟจะดับแค่หนึง่ หรือสองชัว่ โมง ซึง่ จะไม่
ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมต
ิ เู้ ย็นของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณควรต้องลดจำ�นวนการเปิดประตู
ของคุณในขณะทีไ
่ ฟดับอยู่
หากไฟดับป็นเวลานาน ให้เอาน้�ำ แข็งแห้งหนึง่ ก้อน
วางไว้บนช่องแช่แข็ง
ท่อกันการควบแน่น
ผนังด้านนอกตูเ้ ย็นอาจร้อนขึน
้ ได้ในบางครัง้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ หลังเพิง่ ติดตัง้ เสร็จ
ไม่ตอ
้ งตืน
่ ตระหนก
ท่อกันการควบแน่น
นีเ่ กิดจากท่อการควบแน่น
่
ซึง่ ปัม
๊ สารทำ�ความเย็นเพือ
ป้องกันไม่ให้เกิด "หยดน้�ำ "
บนผนังตูด
้ า้ นนอก
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าชนิดนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นำ�ไปใช้ในครัว
เรือน และใช้งานคล้ายกันกับ เช่น
- พน
้ื ทีห
่ อ
้ งครัวพนักงานในร้านค้า สำ�นักงานและสถาน
ทีท
่ �ำ งานอืน
่ ๆ
้ื ทีบ
่ า้ นไร่ ห้องพักในโรงแรม และทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
- พน
ประเภท อืน
่ ๆ
- ทพ
่ี ก
ั พร้อมอาหารเช้า
่ ด
ั เลีย
้ งและร้านค้าทีไ
่ ม่ได้ขายปลีกทีค
่ ล้ายกัน
- สถานทีจ
การเปลี่ยนหลอดไฟ
ตุ
ยเห
หมา
 วทั านเอง

ุ ดติ อศู นยบ
ู ริก าริ
• ห ามเปลี่ยี่ นหลอดไฟ LED ดวยตั
กรุณาติ
หรือชื่ างผูช
 ี่ ํานาญการเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ
72
ื

คำ
�เตือนที่ส�
ำคัญ
อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง
เกี่ยวกับสายกราวน์ (สายดิน)
ถ้าเป็นไปได้ เสียบตูเ้ ย็นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
เดีย
่ วๆ เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เครือ
่ งใช้หรือไฟในครัวเรือน
อืน
่ ๆ ทีใ่ ช้รว่ มกันทำ�ให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด
ตูเ้ ย็นควรจะตัง้ อยูใ่ นตำ�แหน่งทีส
่ ามารถเข้าถึงปลัก
๊
เสียบได้อย่าง รวดเร็วเมือ
่ เกิดอุบต
ั เิ หตุขน
้ึ
ในกรณีทเ่ี กิดไฟฟ้าลัดวงจรขึน
้ (สายดิน) จะช่วยลด
ความเสีย
่ งจากการถูกไฟฟ้าดูด โดยการมีสายไฟลง
ดิน
เพือ
่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด ตูเ้ ย็นนีจ
้ ะต้องมีสายดิน
การใช้ปลัก
๊ กราวนด์อย่างไม่เหมาะสม สามารถทำ�ให้
ไฟฟ้าช็อตได้
ปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัติ ถ้าไม่
เข้าใจคำ�แนะนำ�เรือ
่ งสายดินทัง้ หมด หรือหากคุณมี
ข้อสงสัยว่าได้เดินสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่
การเปลี่ยนสายไฟ
ไม่แก้ไขหรือขยายความยาวของสายไฟ
หากสายไฟได้รบ
ั ความเสียหาย จะต้องเปลีย
่ นโดย้
ผูผ
ู้ ลิตหรือตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัติ
เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง อันตราย
จะทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟไหม้ได้
การเข้าถึงปลั๊กเสียบไฟ
เป็นสิ่งดึงดูดที่อันตรายมาก
เครื่องนี้จะต้องมีการต่อกราวน์์ (สายดิน)
ตูเ้ ย็นอาจเป็นสิง่ ดึงดูดทีเ่ ป็นอันตรายต่อเด็ก
ถอดปะเก็น กลอน ฝา หรือประตูออกทัง้ หมดจาก
เครือ
่ งทีไ
่ ม่ได้ใช้ หรือทำ�บางอย่างทีจ
่ ะทำ�ให้ไม่เกิด
อันตราย
อย่ารีรอ ให้ทำ
�เดี๋ยวนี้!
อย่าเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสารเคมีไว้ใน
ตูเ้ ย็น
อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือ ขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น
คำ
�เตือน
เครือ
่ งนีไ
้ ม่ได้มไ
ี ว้ส�ำ หรับการใช้งานของบุคคล (รวมทัเ้ ด็ก) ทีม
่ ก
ี ายภาพทีไ
่ ม่สมดุล ขาดประสิทธิภาพการรับรูห
้ รือ
บกพร่องทางระบบจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าเขาเหล่านัน
้ จะได้รบ
ั การดูแลหรือการสอนเกีย
่ ว
กับการใช้เครือ
่ งใช้โดยบุคคลทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
เด็กควรได้รบ
ั การดูแลเพือ
่ ให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครือ
่ งใช้ไฟฟ้า
การกำ
�จัดเครื่องที่ไม่ใช้แล้ว
เครือ
่ งนีม
้ ข
ี องเหลว (สารทำ�ความเย็น สารหล่อลืน
่ ) และทำ�จากชิน
้ ส่วนและวัสดุทน
่ี �ำ ไปใช้ใหม่และ/หรือรีไซเคิลได้
วัสดุทส
่ี �ำ คัญทัง้ หมดควรถูกส่งไปยังศูนย์รวบรวมวัสดุของเสีย และ สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่หลังการ (รีไซเคิล)
สำ�หรับการนำ�ส่งกลับ โปรดติดต่อกับตัวแทนท้องถิน
่
73
ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ
การเรียกใช้การบริการมักจะสามารถหลีกเลีย
่ งได้
ถ้าคุณรู้สึกว่าตู้เย็นของคุณไม่ทำ
�งานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้
ก่อน:
สาเหตุที่เป็น
ปัญหา
ตู้เย็นไม่ท�ำ งาน
• ฟวิ ส์บา้ นขาดหรือเบรกเกอร์ตด
ั หรือไม่?
• ปลัก
๊ ไฟถูกดึงออก หรือหลุดจากเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่?
อุณหภูมิตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงเกินไป
• อุณหภูมไ
ิ ม่ได้ตง้ั อยูใ่ นตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสม
• เครือ
่ งใช้วางอยูใ่ กล้กบ
ั ผนังหรือแหล่งความร้อนมากเกินไป
• อากาศร้อน เปิดปิดประตูบอ
่ ย
• ประตูเปิดทิง้ ไว้เป็นเวลานาน
• เก็บอาหารในตูเ้ ย็นไว้มากเกิน
เสียงผิดปกติ
• ตเู้ ย็นตัง้ อยูใ่ นพืน
้ ทีไ
่ ม่มน
่ั คงหรือต้องการปรับระดับสกรู
ี ง่ิ ของทีไ
่ ม่จ�ำ เป็นวางอยูด
่ า้ นหลังตูเ้ ย็น
• มส
ตู้เย็นมีกลิ่น
• อาหารมีกลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์อย่างแรงควรถูกปิดหรือห่อไว้
อย่างแน่นหนา
• ต้องการทำ�ความสะอาดภายใน
เกิดน้ำ�ค้างบนพื้นผิวตู้เย็น
• ไม่ผด
ิ ปกติในช่วงทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
• ประตูอาจจะถูกเปิดแง้มทิง้ ไว้
74
การติดตั้งสายดิน (สายกราวน์) (อุปกรณ์เลือกเสริม)
แนะนำ�ให้ตด
ิ ตัง้ สายดินเพือ
่ ป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีทเ่ี กิดไฟฟ้ารัว่
วิธีการต่อสายดิน:
• เชือ
่ มต่อปลายแหวนโลหะสายดินเข้ากับสกรูทด
่ี า้ นหลังของตูเ้ ย็น
่ ลายอีกด้านของสายดินออก
• ปลอกสายเคเบิล/ฉนวนกันความร้อนทีป
แนบลวดทีป
่ อกแล้วกับสกรูโลหะ/วงแหวน แล้วขันติดกับผนังหรือพืน
้
อย่าเชื่อมต่อสายดินกับสถานที่ดังต่อไปนี้
• ทอ
่ ก๊าซ
อาจเกิดประกายไฟทีน
่ �ำ ไปสูก
่ ารเกิดไฟไหม้และระเบิด
• สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า
จะเป็นอันตรายระหว่างเกิดฟ้าผ่า
• ท่อน้�
ำและก๊อกน้�
ำ
สายดินจะไม่ท�
ำงานถ้ากลางท่อน้�
ำทำ
�จากพลาสติก..
หากเชือ
่ มต่อกับท่อน้�ำ ทีท
่ �ำ ด้วยโลหะ ก็อาจทำ�ให้ถก
ู ไฟฟ้าดูดได้
เมื่อตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน
ตัวอย่าง )• ห้องพืน
้ ปูนเปลือยหรือพืน
้ ดิน (ห้องทีพ
่ น
้ื เป็นดินและไม่มวี ส
ั ดุปพ
ู น
้ื ) พืน
้ คอนกรีต
• ทีเ่ ปียกง่าย เช่น ใกล้อา่ งล้างจาน
• ทีน
่ �ำ้ สามารถรัว่ ซึมถึง หรือความชืน
้ สูง เช่น ห้องใต้ดน
ิ
• สถานทีเ่ ปียกหรือความชืน
้ อืน
่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานทีท
่ ม
่ี ก
ั จะเปียกชืน
้ ง่าย เช่น ใกล้อา่ งร้านอาหาร คุณมีหน้าทีต
่ ามกฎหมายทีจ
่ ะต้องติด
เบรกเกอร์นอกจากการเดินสายดินแล้ว
หลังจากปรึกษากับร้านค้าปลีกหรือร้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำ�การ เดินสายดิน (ประเภทที่ 3 การเดินสายดิน)
โปรดทราบว่าการเดินสายดินอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
75
Ñ
¿§
Ñ ¡ª
ì ¹ÊÁÒ÷
ì (อุปกรณ์เลือกเสริม)
ั ์ ั
์
้ อพพลิเคชน
่ ั Smart
การใชแ
ThinQ
• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
การติดตงั้ Smart ThinQ
1
ตรวจสอบระยะห่ำงระหว่ำงเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำกับเรำเต
อร์ไวร์เลส (เครือข่ำย Wi-Fi)
• หำกเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำอยูห
่ ำ่ งเกินไปจะท�ำให ้
สัญญำณอ่อน ซึง่ อำจท�ำให ้ใช ้เวลำนำนในกำร
ลงทะเบียนและกำรติดตัง้ อำจล ้มเหลว
2
ปิ ดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมำร์ท
โฟนของคุณ
• ส�ำหรับ iPhones ปิ ดดำต ้ำโดยกำรไปที่ การตงั้
ค่า → เซลลูลาร์ → ข้อมูลเซลลูลาร์
• สภำวะแวดล ้อมของระบบสัญญำณไร ้สำยอำจท�ำให ้
บริกำรเครือข่ำยไร ้สำยท�ำงำนช ้ำ
• ไม่สำมำรถลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำได ้เนือ
่ งจำกกำร
ส่งสัญญำณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำแล ้วรอ
หนึง่ นำทีกอ
่ นลองอีกครัง้
• หำกเรำเตอร์ของคุณเปิ ดไฟร์วอลอยู่ ปิ ดไฟร์วอลหรือ
เพิม
่ ข ้อยกเว ้น
่ ของเครือข่ำยไร ้สำย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษร
• ชือ
ภำษำอังกฤษและตัวเลข (อย่ำใช ้ตัวอักษรพิเศษ)
• ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟส (UI) ของสมำร์ทโฟนอำจแตก
ต่ำงกันไปตำมระบบปฏิบต
ั ก
ิ ำร (OS) และผู ้ผลิต
• หำกโปรโตคอลกำรรักษำควำมปลอดภัยของเรำเตอร์
ถูกตัง้ เป็ น WEP คุณอำจไม่สำมำรถตัง้ ค่ำเครือข่ำย
ได ้ โปรดใช ้โปรโตคอลกำรรักษำควำมปลอดภัยอืน
่
(แนะน� ำให ้ใช ้ WPA2) แล ้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อก
ี
ครัง้
การติดตงั้ LG SmartThinQ
ค ้นหำแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จำก Google
Play Store & Apple App Store ในสมำรทโฟน ท�ำ
ตำมค�ำแนะน� ำเพือ
่ ดำวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน
3
หมายเหตุ
• หำกคุณเลือกใช ้กำรเข ้ำสูร่ ะบบแบบง่ำยส�ำหรับแอป
พลิเคชัน LG SmartThinQ คุณต ้องลงทะเบียน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปลีย
่ นสมำร์ทโฟนของ
คุณหรือติดตัง้ แอปพลิเคชันใหม่
่ มต่อสมำร์ทโฟนของคุณเข ้ำกับไวร์เลสเรำ
เชือ
เตอร์
ั Wi-Fi
ฟังก์ชน
• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
่ สำรกับเครือ
สือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำได ้จำกสมำร์ทโฟนโดยใช ้
ฟี เจอร์อจ
ั ฉริยะทีแ
่ สนสะดวก
หมายเหตุ
่ มต่อ Wi-Fi ดูทไี่ อคอน Wi-Fi
• เพือ
่ ยืนยันกำรเชือ
ทีแ
่ ผงควบคุมว่ำมีไฟขึน
้ หรือไม่
• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำนีร้ องรับเครือข่ำย Wi-Fi 2.4 GHz
เท่ำนัน
้ ตรวจสอบควำมถึข
่ องเครือข่ำยของคุณได ้
โดยกำรติดต่อสอบถำมผู ้ให ้บริกำรอินเตอร์เน็ ตของ
คุณหรืออ ้ำงอิงคูม
่ อ
ื เรำเตอร์ไร ้สำยของคุณ
• LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปั ญหำใดๆ เกีย
่ วกับ
่ มต่อเครือข่ำย หรือควำมผิดพลำด
ปั ญหำในกำรเชือ
กำรท�ำงำนผิดพลำด หรือข ้อผิดพลำดใดๆ ทีเ่ กิดจำก
่ มต่อเครือข่ำย
กำรเชือ
การอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์
อัพเดทประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำ
เสมอ
Smart Diagnosis™
ั Smart Diagnosis คุณจะได ้รับ
หำกคุณใช ้งำนฟั งก์ชน
น� ำแนะน� ำในกำรใช ้งำนต่ำงๆ เช่นกำรใช ้งำนเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ ำอย่ำงถูกต ้องตำมรูปแบบกำรใช ้งำน
่ มต่อเครือข่ำย
• หำกเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำมีปัญหำในกำรเชือ
Wi-Fi อำจเป็ นเพรำะว่ำอยูห
่ ำ่ งจำกเรำเตอร์มำกเกิน
ไป
่ มต่อ Wi-Fi อำจจะไม่เกิดขึน
• กำรเชือ
้ หรือติดขัด
เนือ
่ งจำกสภำพแวดล ้อมของเครือข่ำยในบ ้ำน
่ มต่อเครือข่ำยอำจท�ำงำนไม่ถก
• กำรเชือ
ู ต ้อง ทัง้ นึข
้ น
ึ้
อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริกำรอินเตอร์เน็ ต
การตงค่
ั้ า
ให ้คุณสำ
สำมำรถเลือกตัวเลือกต่ำงๆ ทีต
่ ู ้เย็นหรือใน
แอพพลิเคชัน
ุ
76
ี่ ู ้ ็
ื
Ñ
ปกรณ์
เลือกเสริม)
¿§
Ñ ิ ¡ª
ì ¹ÊÁÒ÷
ì (อุ
ั
หมายเหตุ
ี
่ นเรำเตอร์
เลสผู้ใผูห้้ให
กำรนเตอร์เน็ต
• หำกคุ
หากคุณ
ณเปลี
เปลีย
�ย
นเราเตอร์ไไร้วร์
สาย
บริ้บริ
การอิ
อิหรื
นเตอร์
น็าตนของคุ
หรือรหัณสผ่
ำนของคุ
หลัไงฟฟ้
จำกลง
อรหัสเผ่
ให้
ลบเครื�อณ
งใช้
าที�
ทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำดังกล่ำว โปรดลบมันออกจำก
ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ
LG SmartThinQ การตงค่
ั้ า → แก้ไขผลิตภ ัณฑ์
แล้ว้วลงทะเบี
ลงทะเบีย
ยนใหม่
นใหม่อ
แล
อีกก
ี ครั
ครั�งง้
ิ
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หำกต ้องกำรรับซอร์สโค ้ดภำยใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส
GPL, LGPL, MPL และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ ี
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com
นอกเหนือจำกซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข กำรปฏิเสธกำร
รับประกัน และกำรประกำศเกีย
่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดที่
อ ้ำงถึงนัน
้ สำมำรถดำวน์โหลดได ้
LG Electronics มีบริกำรจัดเตรียมซอร์สโค ้ดให ้กับคุณ
ทำง CD-ROM โดยคิดค่ำใช ้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรแจก
่ บันทึกข ้อมูล ค่ำจัดส่งและ
จ่ำยดังกล่ำว (เช่นค่ำสือ
ดูแลพัสดุ) โดยคุณสำมำรถขอรับซอร์สโค ้ดได ้โดยส่ง
อีเมลไปที่ opensource@lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ล
ใช ้ได ้เป็ นเวลำ 3 ปี หลังจำกกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ครัง้
ล่ำสุด ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลกับทุกบุคคลทีไ่ ด ้รับข ้อมูลนี้
• เพือ
่ กำรพัฒนำเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำแอปพลีเคชันอำจ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่มก
ี ำรแจ ้งให ้ผู ้ใช ้ทรำบ
• คุณสมบัตอ
ิ ำจแตกต่ำงกันในแต่ละรุน
่
ื่ มต่อ Wi-Fi
ก�าล ังเชอ
่ LG SmartThinQ
ปุ่ ม Wi-Fi เมือ
่ ใช ้กับแอพพลิเคชัน
่ มต่อกับเครือข่ำย
จะท�ำให ้เครือ
่ งใข ้ไฟฟ้ ำสำมำรถเชือ
่ ม
Wi-Fi ของบ ้ำน ปุ่ ม Wi-Fi จะแสดงสถำนะกำรเชือ
ต่อเครือข่ำยของตู ้เย็น ไอคอนนีจ
้ ะสว่ำงขึน
้ เมือ
่ ตู ้เย็น
่ มต่อกับเครือข่ำย Wi-Fi
เชือ
การลงทะเบียนเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าเริม
่ แรก
้ มาร์ท
Smart Diagnosis™ การใชส
โฟน
การลงทะเบียนเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอีกครงหรื
ั้
อลง
้
ทะเบียนผูใ้ ชอก
ี คน
• ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
ั นีห
ใช ้งำนฟั งก์ชน
้ ำกคุณต ้องกำรกำรวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำ
โดยศูนย์ข ้อมูลลูกค ้ำของ LG Electronics เมือ
่
ผลิตภัณฑ์ท�ำงำนผิดปกติหรือล ้มเหลว
Smart Diagnosis™ ไม่สำมำรถเปิ ดใช ้งำนได ้เว ้นแต่
่ มต่อกับแหล่งจ่ำยไฟ หำกผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะเชือ
ไม่สำมำรถเปิ ดเครือ
่ งได ้ กำรแก ้ไขปั ญหำเบือ
้ งต ้นจะ
ต ้องกระท�ำโดยไม่ใช ้ Smart Diagnosis™
ใช ้แอปพลเคชัน LG SmartThinQ แล ้วท�ำตำมน� ำ
แนะน� ำในแอปพลิเคชันเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำ
กดปุ่ ม Wi-Fi ค ้ำงไว ้ 3 วินำทีเพือ
่ ปิ ดมันชัว่ ครำว ใช ้
แอปพลิเคชัน LG SmarThinQ แล ้วท�ำตำมน� ำแนะน� ำ
ในแอปพลิเคชันเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำ
หมายเหตุ
ั Wi-Fi โดยกำรกดปุ่ ม Wi-Fi ค ้ำงไว ้ 3
• ปิ ดฟั งก์ชน
วินำที ไอคอน Wi-Fi จะปิ ดลง
อาการ
สาเหตุ
ข้อมูลประกาศของซอฟต์
แวร์โอเพ่นซอร์
ส
การแก้ไข
รห ัสผ่าน Wi-Fi ทีค
่ ณ
ุ พยายามจะ
่ มต่อไม่ถก
เชือ
ู ต้อง
ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของ
คุณเปิ ดอยู่
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าและสมา
่ ม
ร์ทโฟนของคุณไม่เชือ
ต่อก ับเครือข่ายWi-Fi
่ เครือข่ายไร้สาย (SSID)
ตงค่
ั้ าชือ
ไม่ถก
ู ต้อง
ความถีข
่ องเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4
GHz.
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอยูห
่ า่ งเราเตอร์
มากเกินไป
77
่ มต่อกับสมำ
• ค ้นหำเครือข่ำย Wi-Fi ทีเ่ ชือ
ร์ทโฟนของคุณแล ้วลบมันออกจำกนัน
้ จึง
ลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำของคุณใน LG
SmartThinQ
• ปิ ด ข้อมูลโมไบล์ ของสมำร์ทโฟนของ
คุณแล ้วลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำผ่ำน
เครือข่ำย Wi-Fi
่ ของเครือข่ำยไร ้สำย (SSID) ควรเป็ น
• ชือ
ตัวอักษรภำษำอังกฤษและตัวเลข (อย่ำใช ้
ตัวอักษรพิเศษ)
• รองรับควำมถี่ 2.4 GHz เท่ำนัน
้ ตัง้ ค่ำ
่ ม
ไวร์เลสเรำเตอร์เป็ น 2.4 GHz แล ้วเชือ
ต่อเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำกับเรำเตอร์ไวร์เลส
ตรวจสอบควำมถึข
่ องเรำเตอร์ของคุณโดย
กำรถำมผู ้ให ้บริกำรอินเตอร์เน็ ตของคุณ
หรือผู ้ผลิตเรำเตอร์
• หำกเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำอยูห
่ ำ่ งเรำเตอร์เกินไป
จะท�ำให ้สัญญำณอ่อน ซึง่ อำจท�ำให ้ไม่
่ มต่อได ้อย่ำงถูกต ้อง ย ้ำย
สำมำรถกำรเชือ
ต�ำแหน่งเรำเตอร์ให ้ใกล ้กับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ำ
มำกขึน
้
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)
สำาหรับรุ่นเครื่องที่มีการควบคุมภายใน
การทำ
างานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ…
ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการเพือ
่ รับการวินจ
ิ ฉัยอย่างถูกต้องเมือ
่ ตูเ้ ย็นทำางานผิดปกติหรือไม่ทาำ งาน
ใช้เฉพาะเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับผูใ้ ห้คาำ ปรึกษาและไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น
กรุณาติดตอศูนยบริการ LG เปนลําดับแรก ถาตองการที่จะใชงาน หรือตองการคําแนะนําของฟงกชั่นตรวจสอบปญหานี้
1� เปดประตูเฉพาะดานชองแชเย็น
หมายเหตุ
2. กดปุมควบคุมอุณหภูมิตูเย็นเปนเวลา
3 วินาที หรือนานกวา
• ถือ
ิ โทรศัพใ์ ห ้ไมโครโฟนตรงกับรูของล�าโพง
• เสียงของ Smart Diagnosis™ จะดังขึน
้ หลังจาก
ประมาณสามวินาที
• อย�า่ น� าโทรศัพท์ออกห่างจากล�าโพงในขณะทีก
่ �าลัง
ส่งข ้อมูล
• ถือโทรศัพท์ไว ้ทีร่ ล
ู �าโพงด ้านขวาบน แล ้วรอการส่ง
ข ้อมูล
• เสียงการส่งข ้อมูลอาจจะดังในขณะทีข
่ ้อมูล Smart
Diagnosis™ แต่อย่าน� าโทรศัพท์ออกจากรูล�าโพงจะ
กว่าเสียงการส่งข ้อมูลหยุดลงเพือ
่ ความแม่นย�าของ
การวินจ
ิ ฉั ย
้ ข ้อความระบุวา่ การส่งข ้อมูล
• เมือ
่ การส่งข ้อมูลเสร็จสิน
เสร็จแล ้วจะปรากฎขึน
้ และแผงข ้อมูลจะปิ ดโดย
อัตโนมัต ิ แล ้วจะเปิ ดขึน
้ อีกครัง้ ในอีกไม่กวี น
ิ าที หลัง
จากศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้าอธิบายผลการวินจ
ิ ฉั ย
ั Smart Diagnosis™ ขึน
• ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการ
โทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
• หากการส่งข ้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดเี นือ
่ งจาก
คุณภาพการโทรทีแ
่ ย่ คุณอาจไม่ได ้รับบริการ Smart
Diagnosis™ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
3. ถามีเสียงสัญญาณดังขึ้น 4 ครั้ง
ใหเปดประตูชองแชแข็ง (ดานบน)
แลววางโทรศัพทแนบกับรูลําโพง
ตรวจสอบว่าด้านพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพท์
อยูต
่ ด
ิ กับรูลาำ โพง
4� อย่าเอาโทรศัพท์ออกขณะทีม
่ ก
ี ารส่งถ่ายข้อมูล
ในระหว่างการส่งข้อมูล สำาหรับเครือ
่ งตรวจสอบ
วินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะรออยูท
่ ่ี โทรศัพท์ใกล้รล
ู าำ โพงที่ ด้าน
บนขวา
ข้อควรระวัง
เสียงส่งอาจจะระคายเคืองบ้าง
อย่าเอาโทรศัพท์ออกไปจนกว่าเสียงจะหยุดลง เพือ
่
การวินจ
ิ ฉัยทีด
่ ี
5� หลังจากเสร็จสิน
้ การรับส่งข้อมูล ให้ฟง
ั คำ
า
อธิบาย ของช่างเกีย
่ วกับผลของ เครือ
่ งตรวจ
สอบวินจ
ิ ฉัย อัจฉริยะ
เมือ
่ การส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการแสดงผล
ว่าทำาการเสร็จแล้ว ตูเ้ ย็นจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ
และเปิดใหม่ในอีกไม่กว่ี น
ิ าทีตอ
่ มา
ฟังคำาอธิบายจากช่างเกีย
่ วกับผลของการวินจ
ิ ฉัยและ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำาแนะนำา
78

เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)
สำาหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก
การทำ
างานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ…
ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการและรับการวินจ
ิ ฉัยอย่าง ถูกต้องเมือ
่ ตูเ้ ย็นทำางานผิดปกติหรือไม่ทาำ งาน
ใช้เฉพาะเชือ
่ มต่อกับช่างเท่านัน
้ และอย่าใช้ในช่วงเวลาปกติ
วิธีการใช้ฟังก์ชั่น
กรุณาติดตอศูนยบริการ LG เปนลําดับแรก ถาตองการที่จะใชงาน หรือตองการคําแนะนําของฟงกชั่นตรวจสอบปญหานี้
1� ปดประตูตูเย็นทั้งหมด และกดปุม Lock (ล็อค)
การแสดงผลคางไวเพื่อใหอยูในสถานะถูกล็อค
หากจอแสดงผลอยูในสถานะถูกล็อคไวอยูแลว
ใหแตะที่ปุมล็อคคางไวเพื่อรีเซ็ตการล็อค
และแตะที่ปุมล็อคคางไวอีกครั้งเพื่อตั้งสถานะถูกล็อค
ข้อควรระวัง
■ ถ้าระบบอยูใ่ นสถานะล็อคเกิน 5 นาที ฟังก์ชน
่ั
เครือ
่ ง ตรวจสอบวินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะจะไม่ถก
ู เปิดใช้
งาน ดังนัน
้ โปรดระมัดระวัง
2� แตะที่ปุมอุณหภูมิตูเย็นเปนเวลา 3
วินาทีหรือนานกวานั้น
(หน้าจอแสดงผลทัง
้ หมดจะถูกปิดลงและสักครู่
หนึง
่ 3 จะแสดงขึน
้ ทีส
่ ว่ นแสดงอุณหภูมต
ิ เู้ ย็น)
3� เปิดประตูตเู้ ย็นและช่องแช่แข็งออกทัง
้ หมด
และวาง โทรศัพท์ไว้ใกล้ลา
ำโพงทีด
่ า
้ น
บนขวา
ตรวจสอบว่าด้านพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพท์
อยูต
่ ด
ิ กับรูลาำ โพง
4� อย่าเอาโทรศัพท์ออกขณะทีม
่ ก
ี ารส่งถ่ายข้อมูล
ในระหว่างการส่งข้อมูลเพือ
่ การของเครือ
่ งตรวจสอบ
วินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะรออยูท
่ ่ี โทรศัพท์ใกล้รล
ู าำ โพงที่ ด้าน
บนขวา
เวลาทีเ่ หลือในการส่งข้อมูลจะปรากฏบนหน้าจอ
แสดงผล
79
ข้อควรระวัง
ิ
■ การส่งผ่านเสียงอาจจะรบกวนประสาทบ้าง
อย่าเอาโทรศัพท์หา่ งออกไปจนกว่าเสียงจะหยุด
ลง เพือ
่ การวินจ
ิ ฉัยทีด
่ ี
5� หลังจากเสร็จสิน
้ การรับส่งข้อมูลให้ฟง
ั คำ
า
อธิบายของ ช่างเกีย
่ วกับผลการของ เครือ
่ ง
ตรวจสอบวินจ
ิ ฉัยอัจฉริยะ
เมือ
่ การส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการแสดงผล
ว่าทำาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตูเ้ ย็นจะถูกปิดลงโดย
อัตโนมัติ และเปิดใหม่ในอีกไม่กว่ี น
ิ าทีตอ
่ มา
ฟังคำาอธิบายจากช่างเกีย
่ วกับผลของการวินจ
ิ ฉัยและ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำาแนะนำา
หมายเหตุ
• ถือโทรศัพใ์ ห ้ไมโครโฟนตรงกับรูของล�าโพง
• เสียงของ Smart Diagnosis™ จะดังขึน
้ หลังจาก
ประมาณสามวินาที
• อย�า่ น� าโทรศัพท์ออกห่างจากล�าโพงในขณะทีก
่ �าลัง
ส่งข ้อมูล
• ถือโทรศัพท์ไว ้ทีร่ ล
ู �าโพงด ้านขวาบน แล ้วรอการส่ง
ข ้อมูล
• เสียงการส่งข ้อมูลอาจจะดังในขณะทีข
่ ้อมูล Smart
Diagnosis™ แต่อย่าน� าโทรศัพท์ออกจากรูล�าโพงจะ
กว่าเสียงการส่งข ้อมูลหยุดลงเพือ
่ ความแม่นย�าของ
การวินจ
ิ ฉั ย
้ ข ้อความระบุวา่ การส่งข ้อมูล
• เมือ
่ การส่งข ้อมูลเสร็จสิน
เสร็จแล ้วจะปรากฎขึน
้ และแผงข ้อมูลจะปิ ดโดย
อัตโนมัต ิ แล ้วจะเปิ ดขึน
้ อีกครัง้ ในอีกไม่กวี น
ิ าที หลัง
จากศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้าอธิบายผลการวินจ
ิ ฉั ย
ั Smart Diagnosis™ ขึน
• ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการ
โทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
• หากการส่งข ้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดเี นือ
่ งจาก
คุณภาพการโทรทีแ
่ ย่ คุณอาจไม่ได ้รับบริการ Smart
Diagnosis™ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
P/No. : MFL69844921_Rev.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising