LG | FV1409S3V | User manual | LG FV1409S3V คู่มือการใช้งาน

LG FV1409S3V คู่มือการใช้งาน
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ั า
เครือ
่ งซกผ้
ก่อนเริม
่ ต ้นการติดตัง้ โปรดอ่านค�ำแนะน� ำเหล่านีโ้ ดยละเอียด ซึง่ จะช่วยท�ำให ้การติดตัง้ ง่าย
ขึน
้ และท�ำให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได ้รับการติดตัง้ อย่างถูกต ้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บค�ำ
แนะน� ำเหล่านีไ้ ว ้ใกล ้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตัง้ ส�ำหรับการอ ้างอิงในอนาคต
TH
ภาษาไทย
FV1450S3V
FV1409S3V
มอก.1463-2556
MFL71445956
Rev.01_090419
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
TABLE OF CONTENTS
คูม
่ อ
ื ฉบับนีอ
้ าจมีรป
ู ภาพหรือเนือ
้ หาทีแ
่ ตกต่างจาก
้
รุน
่ ทีค
่ ณ
ุ ซือ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจถูกแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงโดยผู ้ผลิต
� ค ัญ.......................................... 3
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
กรุณาอ่านค�ำแนะน� ำทัง้ หมดก่อนการใช ้งาน......................................................... 3
ค�ำเตือน...................................................................................................... 3
การติดตง.ั้ ...............................................................................8
้ ส่วนต่าง ๆ และข ้อมูลจ�ำเพาะ....................................................................... 8
ชิน
ข ้อก�ำหนดส�ำหรับสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ ...................................................................... 10
การน� ำเครือ
่ งซักผ ้าออกจากหีบห่อ.................................................................. 11
การปรับระดับเครือ
่ งซักผ ้า............................................................................. 12
การต่อท่อจ่ายน�้ ำเข ้า.................................................................................... 13
การติดตัง้ ท่อระบาย..................................................................................... 16
การใชง้ าน............................................................................17
ภาพรวมการท�ำงาน...................................................................................... 17
การเตรียมผ ้าส�ำหรับซัก................................................................................ 17
การใส่น�้ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม............................................................. 19
แผงควบคุม............................................................................................... 21
ตารางโปรแกรม.......................................................................................... 23
ั ต่างๆ................................................................... 27
ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท.......................................................................30
การใช ้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ.............................................................. 30
ใช ้ Smart Diagnosis................................................................................... 32
การบ�ำรุงร ักษา.......................................................................34
ท�ำความสะอาดหลังจากการซักทุกครัง้ ............................................................. 34
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้าเป็ นระยะ............................................................... 34
้ งต้น.........................................................37
การแก้ไขปัญหาเบือ
ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.............................................................................. 37
� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
TH
กรุณาอ่านค�ำแนะน�ำทงหมดก่
ั้
อนการใชง้ าน
ี่ งที่
แนวทางปฏิบต
ั เิ พือ
่ ความปลอดภัยต่อไปนีม
้ จี ด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ป้ องกันความเสย
ี หายจากการใชงานผลิ
้
ไม่คาดหมายหรือความเสย
ตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยหรือไม่ถก
ู
ต ้อง
แนวทางปฏิบต
ั ไิ ด ้แยกสว่ นเป็ น 'ค�ำเตือน' และ 'ข ้อควรระวัง' ดังค�ำอธิบายด ้าน
ล่าง
ข้อความด้านความปลอดภ ัย
ั ลักษณ์ถก
สญ
ู แสดงส�ำหรับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการทีส
่ ามารถ
ี่ งได ้ กรุณาอ่านท�ำความเข ้าใจสว่ นของสญ
ั ลักษณ์นี้
ท�ำให ้เกิดความเสย
ี่ ง
อย่างระมัดระวังและปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ี ชวี ต
เสย
ิ ได ้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บเล็กน ้อยห
ี หายต่อผลิตภัณฑ์ได ้
รือเกิดความเสย
ค�ำเตือน
ค�ำเตือน
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำ
ิ ไฟฟ้า
ช็อต การได้ร ับบาดเจ็บหรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึงรายการ
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
ต่อไปนี:้
3
TH
ความปลอดภ ัยทางเทคนิค
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
าไม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็ก
เล็ก) ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาดความรู ้
และประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำเกีย
่ วกับ
้
้
การใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
านีโ้ ดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
•• เด็กเล็กจะต ้องได ้รับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครือ
่ ง
้
ใชไฟฟ้
านี้
•• หากสายไฟชำ� รุด จะต ้องเปลีย
่ นโดยผู ้ผลิต ตัวแทนให ้บริการหรือบุคคลากรทีม
่ ี
คุณสมบัตใิ กล ้เคียงกันเพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตราย
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
้
•• ใชท่
่ งใชไฟฟ้
านี้ การน� ำท่อเก่ากลับมา
้
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตาม
ใชใหม่
จะเป็ นสาเหตุให ้เกิดการรั่วของน�้ ำและความเสย
มา
่ งระบายอากาศ
•• ต ้องไม่วางพรมกีดขวางชอ
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ใชในครั
วเรือนเท่านัน
้ และไม่เหมาะส�ำหรับ
้
่
การใชงาน เชน:
−−พืน
้ ทีค
่ รัวของพนักงานในร ้านค ้า ส�ำนักงานและสภาพแวดล ้อมการท�ำงานอืน
่
ๆ;
−−ฟาร์ม;
ั ประเภทอืน
−−โดยลูกค ้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล ้อมทีอ
่ ยูอ
่ าศย
่ ๆ;
้
−−สภาพแวดล ้อมของทีพ
่ ักพร ้อมอาหารเชา;
้
ั ผ ้ารวม
−−พืน
้ ทีส
่ �ำหรับใชงานร่
วมกันในแฟลตหรือห ้องซก
•• แรงดันน�้ ำขาเข ้าจะต ้องมีคา่ ระหว่าง 100 และ 1000 kPa
ั ผ ้าแห ้งบางรอบอยูท
•• ปริมาณความจุสงู สุดส�ำหรับรอบการซก
่ :ี่
4
FV1450S3V
FV1409S3V
10.5 กก.
9 กก.
TH
การติดตงั้
•• หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำ�รุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมี
ชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำ�รุด อย่าพยายามใช้
งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
•• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างมั่นคง
•• อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์
ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำ�กว่า
จุดเยือกแข็ง
•• ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
•• หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับหลวม อย่าใช้งานสายไฟ
และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
•• อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเก็ต สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้
•• ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือ
ประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในลักษณะที่จำ�กัดการ
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่เต็มที่
•• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำ�งานผิดปกติหรือ
ล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้
เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำ�ที่สุดสำ�หรับกระแสไฟฟ้า
•• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำ�ที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และ
ปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งถูก
ติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
•• การต่อตัวนำ�สายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการ
รับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะ
สมหรือไม่
•• ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้
ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
5
TH
การใชง้ าน
•• อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
•• ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำ�งาน
•• ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้
บริการทั้งหมดต้องดำ�เนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่
ว่าได้รับคำ�แนะนำ�โดยเฉพาะในคู่มือสำ�หรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น
•• ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
•• รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น
ผ้าสำ�ลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
•• ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง
ทำ�ให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
•• ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำ�ท่อเก่ากลับมา
ใช้สามารถทำ�ให้เกิดน้ำ�รั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
•• อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำ�ความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อน
สารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำ�ยาล้างแวกซ์ น้ำ�มัน สี น้ำ�มัน
เบนซิน สารล้างน้ำ�มัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำ�ยาขจัดรอย
เปื้อน น้ำ�มันสน น้ำ�มันพืช น้ำ�มันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การ
ใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำ�ให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
•• อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำ�ลังทำ�งาน รอจนถัง
ซักผ้าหยุดสนิท
•• ในกรณีน้ำ�ท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG
Electronics
•• อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
•• ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
•• ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น้ำ�มัน,
แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
•• หากท่อระบายหรือท่อน้ำ�เข้าเป็นน้ำ�แข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำ�การ
ละลายน้ำ�แข็งแล้วเท่านั้น
•• เก็บน้ำ�ยาซักผ้า น้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม และน้ำ�ยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
•• ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
•• ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
6
TH
•• ห้ามซักพรมชิ้นเล็ก เสื่อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้น
เสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
•• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำ�มา
ใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว
•• หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัส
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที
การบ�ำรุงร ักษา
•• เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
•• ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำ�ความสะอาด
เครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำ�แหน่ง ปิด หรือสแตนด์บาย
ไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
•• ห้ามสเปรย์น้ำ�ข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำ�ความสะอาด
•• ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึง
ออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
การก�ำจ ัด
•• ก่อนทำ�การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลัง
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
•• ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุ
บรรจุภัณฑ์สามารถทำ�ให้เกิดการหายใจไม่ออก
•• เอาฝาออกก่อนกำ�จัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็ก
หรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน
7
การติดตงั้
TH
ิ้ สว่ นต่าง ๆ และข้อมูลจ�ำเพาะ
ชน
หมายเหตุ
•• รูปลักษณ์ภายนอกและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า เพือ
่ การปรับปรุงคุณภาพของ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
มุมมองด้านหน้า
a
b
c
d
e
f
g
h
8
แผงควบคุม
ลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้า
ถังซัก
ฝา
ฝาครอบ
ตัวกรองจุกทางระบาย
จุกทางระบาย
ขาตัง้ ปรับระดับ
มุมมองด้านหล ัง
a
b
c
ปลั๊กไฟ
สลักผ่าน
ท่อระบาย
TH
อุปกรณ์เสริม
ื้
* คุณลักษณะเฉพาะนีอ
้ าจแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
a
b
c
d
e
f
ท่อจ่ายน�้ ำเย็น*
ประแจเลือ
่ น
ฝาส�ำหรับปิ ดรูสลักขนย ้าย*
แผ่นกันลืน
่ *
ฉากรองข ้อต่อส�ำหรับยึดท่อระบายน�้ ำ*
สายรัด*
ข้อมูลจ�ำเพาะ
รุน
่
FV1450S3V
FV1409S3V
แหล่งจ่ายไฟ
220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครือ
่ ง
(กว ้าง x ยาว x สูง)
600 มม. x 560 มม. x 850 มม.
น�้ ำหนักผลิตภัณฑ์
70 กก.
•• ไม่จ�ำเป็ นต ้องมีการป้ องกันการไหลย ้อนกลับเพิม
่ เติมส�ำหรับการต่อกับทางน�้ำเข ้า
9
TH
� หร ับสถานทีต
ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ
ตงั้
5 mm
ก่อนติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้า ให ้ตรวจสอบข ้อมูลดังต่อไปนี้ เพือ
่
ให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งซักผ ้าได ้รับการติดตัง้ ในต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู
ต ้อง
ต�ำแหน่งการติดตงั้
•• ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ เรียบแข็ง (อนุญาตให ้มีความ
ความลาดชันภายใต ้เครือ
่ งที:่ 1°)
้ ไม ้
•• อย่าพยายามแกไขความไม่
้
ได ้ระดับบนพืน
้ ด ้วยชิน
กระดาษแข็งหรือวัสดุทค
ี่ ล ้ายกันโดยการใส่ใต ้เครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าเป็ นอันขาด
•• หากไม่สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย
่ งการวางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าติด
กับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต ้องกัน้ ฉนวนกันความร ้อน
(850x600 มม.) ทีเ่ คลือบด ้วยอลูมเิ นียมในด ้านทีห
่ น
ั
เข ้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีก
้ บ
ั
เตาดังกล่าว
•• ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าเมือ
่ มีการติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านี้
วิศวกรสามารถเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายในกรณีทเี่ กิดการ
ช�ำรุด
่ ้างโดยใช ้
•• เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้ว ปรับขาทัง้ สีข
ประแจเลือ
่ นส�ำหรับสลักขนย ้ายทีใ่ ห ้มาด ้วยเพือ
่ ท�ำให ้
่ งว่าง
แน่ใจว่าเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีความมัน
่ คง และมีชอ
ประมาณ 5 มม. ระหว่างด ้านบนของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและ
ด ้านล่างของพืน
้ ผิวส่วนบนของเฟอร์นเิ จอร์ใดๆ ทีอ
่ ยู่
เหนือเครือ
่ ง
•• ควรเว ้นระยะห่างเพิม
่ เติม 100 มม. ส�ำหรับผนัง
และ 20 มม. ส�ำหรับด ้านหลัง ด ้านขวาและด ้านซ ้าย
20 mm
20 mm
ค�ำเตือน
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีจ
้ ะต ้องใช ้เพียงเพือ
่ วัตถุประสงค์ในครัว
เรือนและไม่ควรน�ำมาใช ้ในการใช ้งานทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหว
หมายเหตุ
•• หากมีการติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ ทีย
่ กสูง จะต ้อง
ท�ำการยึดตัวเครือ
่ งให ้แน่นหนาเพือ
่ ลดความเสีย่ งในการ
ร่วงหล่น
้ ไม้ (พืน
้ ลอย)
พืน
เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ ไม ้ ให ้รองฐานด ้วยถ ้วยยาง
่ เกินไปและเสียสมดุล
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เครือ
่ งสัน
่ ของเครือ
•• ในการป้ องกันการสัน
่ ง เราขอแนะน�ำให ้ท่าน
วางถ ้วยยาง a ทีห
่ นาอย่างน ้อย 15 มม. ตรงขาตัง้ แต่
ละข ้างของเครือ
่ ง และใช ้สกรูยด
ึ กับคานพืน
้ อย่างน ้อย
สองจุด
100 mm
10
TH
่ มต่อเครือ
•• เชือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าเข ้ากับเต ้ารับสายดินให ้
สอดคล ้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ ากระแส
•• เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าต ้องได ้รับการจัดวางให ้เข ้าถึงปลั๊กได ้ง่าย
•• ท�ำการซ่อมแซมเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยช่างผู ้ช�ำนาญเท่านัน
้
การซ่อมแซมเครือ
่ งซักผ ้าโดยบุคคลทีข
่ าดประสบการณ์
อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให ้เครือ
่ งซักผ ้า
ท�ำงานผิดพลาดร ้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG
Electronics ของท่าน
•• เต ้ารับจ่ายไฟต ้องอยูภ
่ ายในระยะอย่างน ้อย 1 เมตรจาก
ด ้านใดด ้านหนึง่ ของทีต
่ งั ้ เครือ
่ งซักผ ้า
•• หากเป็ นไปได ้ ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ ม
ุ หนึง่ ของห ้อง
ทีพ
่ น
ื้ มีความมัน
่ คงมากกว่า
่
•• ใส่จก
ุ ยางเพือ
่ ลดการสัน
หมายเหตุ
้ ถ ้วยยาง (หมายเลขชิน
้ ส่วน
•• ท่านสามารถซือ
4620ER4002B) ได ้จากศูนย์บริการ LG Electronics
การระบายอากาศ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางการไหลเวียนของ
อากาศโดยรอบตัวเครือ
่ ง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืน
เล็ก ฯลฯ
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
•• ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในห ้องทีอ
่ าจมีอณ
ุ หภูมท
ิ ี่
จุดเยือกแข็งเกิดขึน
้ ท่อน�้ำทีแ
่ ข็งตัวอาจแตกเนือ
่ งจาก
่ ถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
แรงดัน ความน่าเชือ
อาจด ้อยลงทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ กว่าจุดเยือกแข็ง
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอณ
ุ หภูม ิ
ต�ำ่ กว่าจุดเยือกแข็ง ให ้วางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าไว ้ทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูม ิ
ห ้องสองถึงสามชัว่ โมงก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช ้งาน
ค�ำเตือน
•• ต ้องเสียบปลั๊กไฟเข ้ากับเต ้ารับทีเ่ หมาะสมซึง่ มีการติด
ตัง้ และต่อสายดินตามระเบียบและข ้อบังคับในท ้องถิน
่
ทัง้ หมด
ั าออกจาก
การน�ำเครือ
่ งซกผ้
หีบห่อ
ั าขึน
้ จากแผ่นโฟมรอง
ยกเครือ
่ งซกผ้
เครือ
่ ง
ื้
* คุณลักษณะเฉพาะนีอ
้ าจแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
1
หลังจากน� ำกล่องและบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแล ้ว ให ้ยก
เครือ
่ งซักผ ้าออกจากฐานโฟม ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
ตัวพยุงถังซัก a* หลุดออกจากฐานและไม่ตด
ิ อยูท
่ ี่
ด ้านล่างของเครือ
่ ง
2
หากคุณต ้องวางเครือ
่ งนอนลงเพือ
่ ถอดฐานลัง
กระดาษ b ออก ให ้ป้ องกันด ้านข ้างของเครือ
่ งและ
วางเครือ
่ งอย่างระมัดระวังตรงด ้านข ้าง ห ้ามวางเครือ
่ ง
นอนลงตรงด ้านหน ้าหรือด ้านหลัง
ื่ มต่อทางไฟฟ้า
การเชอ
•• อย่าใช ้สายไฟทีต
่ อ
่ พ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
•• ถอดปลั๊กของเครือ
่ งซักผ ้าออกและปิ ดก๊อกน�้ำทุกครัง้
หลังจากใช ้งานเสร็จแล ้ว
*
11
TH
การถอดชุดประกอบน็ อต
การปร ับและการตงระด
ั้
ับขา
1
เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าควรจัดต�ำแหน่งเครือ
่ งให ้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม หากมีการจัดต�ำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่
เหมาะสม เครือ
่ งซักผ ้าอาจเสียหายหรืออาจท�ำงานผิด
ปกติได ้
เริม
่ จากน็ อตกันสะเทือนสองอันด ้านล่าง a ให ้ขัน
ด ้วยประแจเลือ
่ น (มีให ้) เพือ
่ คลายน็ อตกันสะเทือน
ิ
ทัง้ หมดโดยขันทวนเข็มนาฬกา
2
ถอดชุดประกอบน็ อตออกด ้วยการแกว่งไปมาเล็กน ้อย
ในขณะทีด
่ งึ ออก
3
ใส่ฝาปิ ดรู
•• หาต�ำแหน่งฝาปิ ดรู b ทีร่ วมอยูใ่ นแพ็คอุปกรณ์
เสริมหรือแนบมาทีด
่ ้านหลัง
ั า
การปร ับระด ับเครือ
่ งซกผ้
ตรวจสอบการปร ับระด ับ
เมือ
่ ผลักขอบของแผ่นด ้านบนลงตามแนวทแยงมุม เครือ
่ ง
ต ้องไม่ขยับขึน
้ ลงได ้อีก (ตรวจสอบทัง้ สองทิศทาง) หาก
เครือ
่ งซักผ ้าโยกเยกเมือ
่ ผลักจานหมุนด ้านบนของเครือ
่ ง
ตามแนวทแยงมุม ต ้องท�ำการปรับตัง้ ระดับขาใหม่
12
1
หมุนขาตัง้ ปรับระดับตามต ้องการหากพืน
้ ไม่เรียบ
้ ส่วนของไม ้ ฯลฯ ไว ้ด ้านใต ้ขา
•• ห ้ามสอดชิน
่ ้านมีความมัน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าขาทัง้ สีด
่ คงและ
ตัง้ อยูบ
่ นพืน
้
2
ตรวจสอบว่าเครือ
่ งซักผ ้าอยูใ่ นระดับทีส
่ มบูรณ์แบบ
โดยใช ้อุปกรณ์วด
ั ระดับ a
TH
3
ยึดขาปรับให ้แน่นด ้วยน็ อตล็อค b โดยหมุนทวนเข็ม
ิ
นาฬกาไปที
ด
่ ้านล่างของเครือ
่ ง
4
ตรวจสอบว่าได ้ขันน็ อตล็อคทัง้ หมดทีด
่ ้านล่างของ
เครือ
่ งอย่างถูกต ้องแล ้วหรือไม่
3
วางแผ่นกันลืน
่ ด ้านทีม
่ ก
ี าว a บนพืน
้
•• การติดแผ่นกันลืน
่ ใต ้ขาด ้านหน ้าเป็ นวิธท
ี ม
ี่ ี
ประสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ หากการติดแผ่นกันลืน
่ ไว ้ที่
ใต ้ขาด ้านหน ้าของเครือ
่ งท�ำได ้ยาก ให ้ติดไว ้ทีใ่ ต ้
ขาด ้านหลัง
4
วางเครือ
่ งซักผ ้าลงบนแผ่นกันลืน
่
•• ห ้ามติดแผ่นกันลืน
่ ด ้านทีม
่ ก
ี าว a กับขาของเครือ
่ ง
หมายเหตุ
•• การจัดวางและปรับระดับเครือ
่ งซักผ ้าอย่างเหมาะสม
จะช่วยให ้มัน
่ ใจได ้ว่าการท�ำงานของเครือ
่ งจะยาวนาน
่ ถือได ้
สม�ำ่ เสมอและเชือ
•• เครือ
่ งซักผ ้าจะต ้องวางอยูใ่ นแนวระนาบ 100% และตัง้
อยูใ่ นต�ำแหน่งทีม
่ น
ั่ คง
•• เครือ
่ งจะต ้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมือ
่ ได ้
รับน�้ำหนัก
่
•• ห ้ามให ้ขาของเครือ
่ งเปี ยก มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดการสัน
สะเทือนหรือเสียงรบกวน
้ ผ่นก ันลืน
การใชแ
่
ื้
คุณลักษณะเฉพาะนีอ
้ าจแตกต่างกันไปตามรุน
่ ทีซ
่ อ
หากท่านติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าบนพืน
้ ผิวทีล
่ น
ื่ เครือ
่ งใช ้
่ สะเทือนทีม
ไฟฟ้ าอาจเคลือ
่ นทีเ่ นือ
่ งจากการสัน
่ ากเกินไป
การปรับระดับทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องอาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิดปกติ
่ หากเกิดกรณีนี้ ติดตัง้ แผ่นกันลืน
ผ่านเสียงและการสัน
่ ใต ้
ขาปรับระดับและปรับระดับ
1
ท�ำความสะอาดพืน
้ เพือ
่ ติดแผ่นกันลืน
่
•• ใช ้ผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดและท�ำความสะอาดสิง่ แปลก
้ ถ ้ายังชืน
้ อยู่ แผ่นกันลืน
ปลอมและความชืน
่ อาจลืน
่
2
ปรับระดับหลังจากวางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้
หมายเหตุ
•• แผ่นกันลืน
่ เพิม
่ เติมมีให ้ทีศ
่ น
ู ย์บริการ LG Electronics
การต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้า
หมายเหตุในการต่อ
•• แรงดันน�้ำต ้องอยูร่ ะหว่าง 100 kPa และ 1,000
kPa (1.0‒10.0 kgf/cm²) หากแรงดันน�้ำ
มากกว่า 1,000 kPa ควรติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดันน�้ำ
•• ห ้ามขันท่อจ่ายน�้ำเข ้ากับวาล์วทัง้ หมดจนแน่นเกินไป
•• ตรวจสอบสภาพของท่อน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอและเปลีย
่ นท่อ
น�้ำหากจ�ำเป็ น
13
TH
ี ยางบนท่อจ่ายน�ำ้ เข้า
ตรวจสอบซล
ี ยางสองตัว a ให ้มาพร ้อมกับท่อจ่ายน�้ ำเข ้า ซึง่ จะใช ้
มีซล
เพือ
่ ป้ องกันน�้ ำรั่ว ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการต่อกับก๊อกน�้ ำ
แน่นเพียงพอ
หมายเหตุ
•• ก่อนท�ำการต่อท่อจ่ายน�้ำเข ้ากับก๊อกน�้ำ ให ้เปิ ดก๊อก
น�้ำเพือ
่ ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ดิน ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่
ๆ) ทีอ
่ ยูใ่ นท่อน�้ำ ปล่อยให ้น�้ำไหลลงถังและตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน�้ำ
ั า
ต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้าก ับเครือ
่ งซกผ้
ขันสกรูทอ
่ น�้ ำกับแหล่งจ่ายน�้ ำทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ งซักผ ้า
หมายเหตุ
ท�ำการต่อท่อก ับก๊อกน�ำ้
สกรู - ยึดท่อเพือ
่ ต่อก๊อกก ับเกลียว
ขันสกรูข ้อต่อท่อกับแหล่งจ่ายน�้ ำซึง่ มีเกลียวขนาด ¾”
้ หากน�้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน�้ำให ้
•• หลังจากต่อท่อเสร็จสิน
กลับมาท�ำขัน
้ ตอนเดิมซ�้ำอีกครัง้ ใช ้ก๊อกน�้ำแบบธรรมดา
ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการจ่ายน�้ำ หากก๊อกน�้ำเป็ นแบบสีเ่ หลีย
่ ม
หรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให ้ถอดไกด์เพลตออกก่อนทีจ่ ะ
ใส่กอ
๊ กเข ้าไปในอะแดปเตอร์
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อจ่ายน�้ำไม่หก
ั งอหรือติดขัด
่ มต่อสกรู-ประเภทท่อไปทีก
การเชือ
่ อ
๊ กโดย
ไม่มเี กลียวหมุน
1
่ วั
คลายสกรูยด
ึ ทัง้ สีต
ข ้อต ้อ ด ้าน
บน
สกรูยด
ึ
14
ซีลยาง
TH
2
ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์
จานน� ำ
จานหมุน
วงแหวน
2
3
4
ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์
จานน�ำ
กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อกเพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกันน�้ ำ
่ วั ให ้แน่น
เข ้าออก ขันสกรูยด
ึ ทัง้ สีต
3
กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อกเพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกันน�้ ำ
ี่ วั ทีย
เข ้าออก ขันสกรูสต
่ ด
ึ อยูแ
่ ละแผ่นแหวน อะแดป
เตอร์ให ้แน่น
4
ดึงข ้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน�้ ำลงบนอะแดปเตอร์
และปล่อยแผ่นสลักข ้อต่อ ตรวจให ้แน่ใจว่าอะแดป
เตอร์ล็อกอยูก
่ บ
ั ที่
ดันท่อประปาขึน
้ ในแนวตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ให ้ซีลยางภายใน
ท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน�้ ำได ้อย่างสมบูรณ์แล ้ว
ท�ำให ้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา
จาน
หมุน
ท่อส่งน�ำ้
จาน
สลัก
ื่ มต่อท่อประเภท One Touch
การเชอ
ไปย ังก๊อกน�ำ้ โดยไม่มเี กลียวหมุน
1
ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลาย สก
่ วั
รูยด
ึ ทัง้ สีต
หมายเหตุ
•• หลังจากเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ�กับก๊อกน้ำ� เปิดก๊อกน้ำ�เพื่อ
ล้างสิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ ) ใน
แนวท่อน้ำ� ปล่อยให้น้ำ�ระบายใส่ถัง และตรวจสอบ
อุณหภูมิของน้ำ�
15
TH
การติดตงท่
ั้ อระบาย
� หร ับรุน
สำ
่ ทีม
่ ป
ี ๊ม
ั ระบายน�ำ้
ไม่ควรวางท่อระบายน�้ ำสูงจากระดับพืน
้ เกิน 100 ซม. น�้ ำ
ในเครือ
่ งซักผ ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช ้า
•• การยึดท่อระบายอย่างถูกต ้องจะป้ องกันพืน
้ จากความ
เสียหายเนือ
่ งจากการรั่วของน�้ำ
_DN
•• หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝื นใส่กลับเข ้าไปในเครือ
่ ง
ใช ้ไฟฟ้ า การท�ำเช่นนีจ
้ ะท�ำให ้เกิดเสียงทีผ
่ ด
ิ ปกติ
•• เมือ
่ ท�ำการติดตัง้ ท่อระบายเข ้ากับอ่างน�้ำ ยึดให ้แน่นหนา
ด ้วยสายคล ้อง
16
การใชง้ าน
ภาพรวมการท�ำงาน
ั า
การใชง้ านเครือ
่ งซกผ้
ก่อนการซักครัง้ แรกให ้เลือกโปรแกรมการ
ซัก Cotton (ผ้าฝ้าย) และใส่น�้ำยาซักผ ้าปริมาณครึง่
เดียว เปิ ดให ้เครือ
่ งท�ำงานโดยไม่ใส่ผ ้า วิธน
ี จ
ี้ ะช่วยขจัดสิง่
ตกค ้างและน�้ ำจากถังซักทีอ
่ าจตกค ้างระหว่างการผลิต
1
้ ผ ้าใส่ถงั ซัก
แยกผ ้าและเอาเสือ
•• แยกซักตามชนิดของผ ้า ความสกปรก สี และ
ปริมาณของผ ้าตามต ้องการ เปิ ดฝาและใส่ผ ้าลงใน
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
2
เติมน�้ ำยาซักผ ้าหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
•• ใส่น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสมในลิน
้ ชักจ่าย
น�้ ำยาซักผ ้า หากต ้องการ เพิม
่ น�้ ำยาฟอกขาวหรือ
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มในช่องทีเ่ หมาะสมในอุปกรณ์จา่ ย
น�้ ำยา
3
เปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
4
เลือกรอบซักทีต
่ ้องการ
•• กดปุ่ มรอบซักซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ หรือหมุนลูกบิดตัว
เลือกรอบซักจนได ้รอบซักทีต
่ ้องการ
•• คราวนีเ้ ลือกอุณหภูมก
ิ ารซักและความเร็วในการปั่ น
อ่านฉลากการดูแลรักษาผ ้าของท่านอย่างละเอียด
5
เริม
่ ต ้นโปรแกรม
•• กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ รอบซัก เครือ
่ งซักผ ้าจะปั่ น
้ ๆ เพือ
โดยไม่ใช ้น�้ ำเป็ นเวลาสัน
่ วัดน�้ ำหนักผ ้า หาก
ไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15 นาที เครือ
่ งซัก
ผ ้าจะดับและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะหายไป
TH
6
้ สุดโปรแกรม
สิน
•• เมือ
่ รอบซักเสร็จแล ้ว จะมีเสียงเพลงดังขึน
้ ให ้น� ำ
ผ ้าของท่านออกจากเครือ
่ งทันทีเพือ
่ ลดรอยยับ
ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะน� ำผ ้าออก
้ เล็ก ๆ ติดอยูใ่ นขอบยาง
เพือ
่ ดูวา่ อาจมีของชิน
� หร ับซก
ั
การเตรียมผ้าสำ
แผกประเภทการซักเพือ
่ ผลการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ จากนัน
้ เตรียม
การซักตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ ้า
ั
แยกประเภทการซก
•• เพือ
่ ให ้ได ้ผลการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ควรแยกผ ้าของท่านตาม
สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ ้าตามชนิดของผ ้า และ
อุณหภูมใิ นการซัก และซักด ้วยความเร็ วในการปั่ นทีป
่ รับ
ไว ้
•• แยกผ ้าทีม
่ ส
ี เี ข ้มจากผ ้าสีออ
่ นและสีขาวเสมอ ซักแยก
จากกันเนือ
่ งจากการตกสีและการเกาะติดของเศษใยผ ้า
้ ผ ้าสี
สามารถเกิดขึน
้ ได ้ ท�ำให ้เกิดการเปลีย
่ นสีของเสือ
อ่อนและสีขาว หากเป็ นไปได ้ อย่าซักผ ้าทีส
่ กปรกมาก
ร่วมกับผ ้าทีส
่ กปรกน ้อย
หมายเหตุ
•• ความสกปรก (มาก, ปานกลาง, น ้อย): แยกผ ้าตาม
ความสกปรก ตัวเลือก Intensive (Intensive) มี
ประสิทธิภาพในการซักผ ้าทีส
่ กปรกปานกลางและสกปรก
มาก
•• สี (สีขาว สีออ
่ น สีเข ้ม): แยกผ ้าขาวออกจากผ ้าสี แยก
ซักผ ้าใหม่สเี ข ้มและผ ้าสีออกจากกันเป็ นอันดับแรก
•• ขุยผ ้า (ผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิต ทีม
่ าจากการถัก): แยก
ซักผ ้าทีม
่ ข
ี ย
ุ ผ ้าเยอะและผ ้าทีต
่ ด
ิ ขุยผ ้าได ้ง่าย
17
TH
ตรวจสอบฉลากการดูแลร ักษาผ้า
ั
สญล
ักษณ์บนฉลากการดูแลร ักษาผ้า
้ ผ ้าของ
สัญลักษณ์บอกท่านเกีย
่ วกับส่วนผสมเนือ
้ ผ ้าในเสือ
ท่านและวิธก
ี ารซัก
ั
สญล
ักษณ์
ั / ชนิดของผ้า
การซก
•• การซักปกติ
•• ผ ้าฝ้ าย, ผ ้าผสม
•• จัดการกับสิง่ สกปรกและรอยเปื้ อนก่อนโดยการป้ ายน�้ำที่
ละลายน�้ำยาซักผ ้าไว ้เล็กน ้อยบนรอยเปื้ อนเพือ
่ ช่วยขจัด
สิง่ สกปรก
•• ตรวจสอบในพับของยางกันรั่ว (สีเทา) และเอาสิง่ ของ
เล็กๆ ออก
ข้อควรระว ัง
•• ตรวจสอบว่ามีผ ้าติดระหว่างประตูและขอบยางหรือไม่ มิ
ฉะนัน
้ ผ ้าอาจเสียหายขณะซัก
•• Easy Care (ผ ้าทีไ่ ม่ต ้องรีด)
•• ผ ้าใยสังเคราะห์, ผ ้าผสม
•• การซักผ ้าบอบบางเป็ นพิเศษ
•• ผ ้าบอบบาง
•• ซักด ้วยมือเท่านัน
้
•• ผ ้าขนสัตว์, ผ ้าไหม
•• อย่าซัก
หมายเหตุ
•• เครือ
่ งหมายขีดล่างใต ้สัญลักษณ์ให ้ข ้อมูลท่านเกีย่ วกับ
ชนิดของผ ้า และค่าเผือ
่ สูงสุดของความเค ้นเชิงกล
ตรวจสอบผ้าก่อนใสเ่ ข้าเครือ
่ ง
้ ผ ้าชิน
้ ใหญ่และเล็กเข ้าด ้วยกัน ใส่เสือ
้ ผ ้าชิน
้ ใหญ่
•• รวมเสือ
ก่อน
•• ผ ้าขนาดใหญ่ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินครึง่ หนึง่ ของความ
้ เดียวเพราะอาจ
จุการซักทัง้ หมด ห ้ามซักผ ้าเพียงชิน
ท�ำให ้ถังซักขาดสมดุล ควรใส่ผ ้าทีค
่ ล ้ายกันอีกหนึง่ หรือ
้
สองชิน
•• ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งิ่ ของในกระเป๋ าทัง้ หมด สิง่ ของต่าง
ๆ เช่น ตะปู, กิ๊ บติดผม, ไม ้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และ
กุญแจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อทัง้ เครือ
่ งซักผ ้าและ
้ ผ ้าของท่านได ้
เสือ
้ ชัน
้ ใน) ในตาข่ายซักผ ้า
•• ซักผ ้าทีบ
่ อบบาง (ถุงน่อง, เสือ
•• รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าผ ้าเหล่า
นีไ้ ม่ไปเกีย่ วกับผ ้าอืน
่ ๆ
18
•• น�ำสิง่ ของออกจากซีลยางประตูเพือ
่ ป้ องกันความเสีย
หายของผ ้าและขอบยางประตู
TH
ั าและน�ำ้ ยา
่ �ำ้ ยาซกผ้
การใสน
ปร ับผ้านุม
่
ั า
ปริมาณน�ำ้ ยาซกผ้
•• ควรใช ้น�้ำยาซักผ ้าตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิตน�้ำยาซักผ ้า
และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ ้า และอุณหภูม ิ
ในการซัก
•• หากมีฟองเกิดขึน
้ มากเกินไป ลดปริมาณของน�้ำยาซัก
ผ ้าลง
•• หากใช ้น�้ำยาซักผ ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไป
ได ้และจะส่งผลให ้เกิดการซักทีไ่ ม่ด ี ส่งผลหรือท�ำให ้เกิด
ภาระหนักกับมอเตอร์
•• หากท่านต ้องการใช ้น�้ำยาซักผ ้าควรปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำ
ทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ำยาซักผ ้า
•• ท่านสามารถเทน�้ำยาซักผ ้าลงในลิน
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าหลัก
ไดโดยตรงหากท่
้
านจะเริม
่ ต ้นรอบซักแบบทันที
•• ห ้ามใช ้น�้ำยาซักผ ้าหากท่านก�ำลังใช ้
ั Delay End (ตงเวลาล่
ฟั งก์ชน
ั้
วงหน้า) หรือ
ั
หากท่านได ้เลือกตัวเลือก Pre Wash (การซก
เตรียม) เนือ
่ งจากน�้ำยาอาจจับตัวเป็ นก ้อน
•• ปริมาณการใช ้น�้ำยาซักผ ้าอาจต ้องได ้รับการปรับให ้
เหมาะกับอุณหภูมข
ิ องน�้ำ ความกระด ้างของน�้ำ ปริมาณ
้ ผ ้าทีซ
ั เพือ
และระดับความสกปรกของเสือ
่ ก
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ หลีกเลีย
่ งการท�ำให ้เกิดฟองมากเกินไป
้ ผ ้าก่อนเลือกน�้ำยาซักผ ้าและอุณหภูม ิ
•• ดูทป
ี่ ้ ายของเสือ
ของน�้ำ
•• ใช ้น�้ำยาซักผ ้าทีเ่ หมาะสมกับผ ้าแต่ละชนิดเท่านัน
้ :
−− น�้ ำยาซักผ ้ามักถูกออกแบบมาเพือ
่ การซักผ ้าแบบ
พิเศษ เช่น ผ ้าสี ผ ้าขนสัตว์ ผ ้าบอบบาง หรือผ ้าสี
เข ้ม
−− ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะส�ำหรับผ ้าทุกชนิด
−− เพือ
่ ผลการซักทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้ ส�ำหรับผ ้าสีขาวและสีออ
่ น
ให ้ใช ้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
−− น�้ ำยาซักผ ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมือ
่ เริม
่ ต ้นรอบซัก
หมายเหตุ
•• อย่าปล่อยให ้น�้ำยาซักผ ้าแข็งตัว การกระท�ำดังกล่าวอาจ
่ ารอุดตัน ประสิทธิภาพการล ้างน�้ำทีไ่ ม่ดแ
น�ำไปสูก
ี ละ
กลิน
่ เหม็น
•• ปริมาณซักเต็ม: ตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิต
•• ปริมาณทีใ่ ส่: ¾ ของปริมาณปกติ
•• ปริมาณขัน
้ ต�ำ่ : ½ ของปริมาณเต็ม
ั า
่ �ำ้ ยาซกผ้
การใสน
•• น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับการซัก a หลักเท่านัน
้ ~J
•• น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับการซักเตรียม b และการซักหลัก a
~d#J
หมายเหตุ
•• ใช ้น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม หากใช ้น�้ำยาซักผ ้า
สารฟอกขาว หรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มมากเกินไปอาจท�ำให ้
เกิดการล ้น
ั
•• เมือ
่ เลือก Pre Wash (การซกเตรี
ยม) ให ้แบ่ง
ปริมาณออกเป็ น ⅓ เพือ
่ การซักเตรียมและ ⅔ ส�ำหรับ
การซักหลัก
19
TH
ั
่ งซกฟอกแบบเม็
การใสผ
ด
ผงซักฟอกแบบเม็ดยังคงมีใช ้ส�ำหรับซักผ ้า
1
เปิ ดประตูและใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก
•• อย่าทิง้ น�้ำยาปรับผ ้านุ่มไวในลิ
้ น
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าเป็ นเวลา
เกินกว่า 2 วัน (น�้ำยาปรับผ ้านุ่มอาจแข็งตัว)
•• น�้ำยาปรับผ ้านุ่มจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัต ิในโปรแกรมการ
ล ้างน�้ำสุดท ้าย
•• อย่าเปิ ดลิน
้ ชักในขณะทีก
่ ำ� ลังจ่ายน�้ำ
•• ห ้ามใช ้สารท�ำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ)
หมายเหตุ
•• ห ้ามเทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มลงบนผ ้าโดยตรงเพราะอาจท�ำให ้
เกิดคราบบนผ ้าของท่าน
การเติมสารแก้น�ำ้ กระด้าง
2
ใส่ผ ้าทีจ่ ะซักในถังซักและปิ ดฝา
หมายเหตุ
•• ห ้ามใส่ผงซักฟอกลงแบบเม็ดในลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้า
่ �ำ้ ยาปร ับผ้านุม
ใสน
่
•• อย่าใส่เกินกว่าขีดพิกด
ั การใส่เกินสามารถท�ำให ้เกิด
การจ่ายน�้ำยาปรับผ ้านุ่มก่อนเวลาได ้ ซึง่ อาจท�ำให ้มีรอย
้ ผ ้า ปิ ดลิน
เปื้ อนเสือ
้ ชักตัวจ่ายน�้ำยาอย่างช ้าๆ
20
สามารถใช ้น�้ ำยาปรับสภาพน�้ ำ เช่น น�้ ำยาขจัดหินปูน เพือ
่
ลดการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ รี ะดับความกระด ้างของ
น�้ ำสูง
•• ขัน
้ ตอนแรกใหใส่
้ น�้ำยาซักผ ้าก่อน จากนัน
้ จึงใส่น�้ำยาปรับ
ความกระด ้างน�้ำ ใช ้ในปริมาณทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์
TH
แผงควบคุม
คุณล ักษณะเฉพาะของแผงควบคุม
a
ปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
b
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
ลูกบิดโปรแกรม
c
•• โปรแกรมสามารถเลือกใช ้ได ้โดยขึน
้ กับประเภทของผ ้า
•• ไฟจะสว่างขึน
้ เพือ
่ แสดงโปรแกรมทีถ
่ ก
ู เลือก
ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
d
•• ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ใช ้ในการเริม
่ ต ้นรอบซักหรือหยุดรอบซัก
•• หากจ�ำเป็ นต ้องหยุดรอบซักชัว่ คราว ให ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ั างๆ
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชนต่
ั เพือ
ั ได ้หลาก
•• มีตวั เลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการซักทีด
่ ข
ี น
ึ้ สามารถปรับแต่งตัวเลือกและฟั งก์ชน
หลาย
ั พิเศษ ให ้กดปุ่ มทีเ่ กีย
•• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ วข ้องค ้างไว ้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องจะสว่างขึน
้ บนจอแส
ดงผล
ั
ั Remote Start (การเริม
•• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ ทางไกล) ให ้ดูท ี่ ฟังก์ชนสมาร์
ท
่
•• วิธน
ี ช
ี้ วยให ้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิม
่ เติมและไฟจะสว่างขึน
้ เมือ
่ ถูกเลือก
−− G : เมือ
่ ใส่จ�ำนวนครัง้ การล ้าง ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้
−− o : เมือ
่ ท�ำการซักผ ้าทีส
่ กปรกมาก ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้
่ มต่อกับเครือข่าย WLAN
−− f : ไอคอนนีส
้ ว่างขึน
้ เมือ
่ เครือ
่ งซักผ ้าเชือ
21
TH
e
จอแสดงผล
f
•• จอแสดงผลจะแสดงการตัง้ ค่าเวลาทีเ่ หลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข ้อความสถานะ เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งการตัง้ ค่าเริม
่
ต ้นในหน ้าจอจะสว่างขึน
้
−− 18:88: เมือ
่ เลือกโปรแกรมแล ้ว เวลาเริม
่ ต ้นของโปรแกรมนัน
้ จะปรากฏขึน
้ ซึง่ เวลาเริม
่ ต ้นสามารถเปลีย
่ นแปลง
ได ้ตามตัวเลือกทีเ่ ลือก
−− k : ขณะก�ำลังซักผ ้า ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้
้ โปรแกรมการซัก ไอคอนนีจ
−− l : ขณะล ้างผ ้าหลังจากเสร็จสิน
้ ะสว่างขึน
้
−− p : ขณะผ ้าปั่ นหมาดเพือ
่ เอาน�้ ำออกจากเครือ
่ งซักผ ้า ไอคอนนีจ
้ ะสว่างขึน
้
−− H : เมือ
่ ไอคอนนีส
้ ว่างขึน
้ จะไม่สามารถเปิ ดประตูได ้
AI DD
•• AI DD M ให ้การซักและการปั่ นทีต
่ ้องการ
•• M จะเปิ ดใช ้งานเมือ
่ เลือกและใช ้งานโปรแก
รม Cotton (ผ้าฝ้าย) Mixed Fabric (ผ้าทว่ ั ไป) และ Easy Care (ผ้าทีไ่ ม่ตอ
้ งรีด) เมือ
่ โปรแกรมทีเ่ ลือกเ
หล่านีท
้ �ำงาน
22
TH
ตารางโปรแกรม
ั
โปรแกรมการซก
โปรแกรม
Cotton (ผ้าฝ้าย)
ค�ำอธิบาย
ให ้ประสิทธิภาพทีด
่ ก
ี ว่าด ้วยการผสมผสานการหมุนถังซักแบบต่างๆ
้ เชิต
้ กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ ้าฝ้ ายสกปรกปาน
ใช ้ส�ำหรับผ ้าสีธรรมดา (เสือ
้ ใน)
กลาง (ชุดชัน
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
95 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)
ค�ำอธิบาย
ให ้ประสิทธิภาพการซักทีป
่ รับให ้เหมาะสมส�ำหรับผ ้าปริมาณมากด ้วยการใช ้พลังงานที่
น ้อยลง
้ เชิต
้ กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ ้าฝ้ ายสกปรกปาน
ใช ้ส�ำหรับผ ้าสีธรรมดา (เสือ
้ ใน)
กลาง (ชุดชัน
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
60 °C (เย็นไปจนถึง
60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
ั ัวย Turbo Wash 59)
TurboWash 59 (ซกต
ค�ำอธิบาย
้ ภายใน 59 นาทีโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการซักและการดูแล
รอบซักทัง้ หมดเสร็จสิน
รักษาผ ้า
ใช ้ส�ำหรับผ ้าหลายชนิดยกเว ้นผ ้าแบบพิเศษ (ผ ้าไหม/ผ ้าทีบ
่ อบบาง ชุดกีฬา ผ ้าสีเข ้ม
ผ ้าขนสัตว์ ชุดเครือ
่ งนอน/ผ ้าม่าน)
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
Mixed Fabric (ผ้าทว่ ั ไป)
ค�ำอธิบาย
ช่วยให ้ซักผ ้าหลายชนิดพร ้อมกันได ้
ใช ้ส�ำหรับผ ้าหลายชนิดยกเว ้นผ ้าแบบพิเศษ (ผ ้าไหม/ผ ้าทีบ
่ อบบาง ชุดกีฬา ผ ้าสีเข ้ม
ผ ้าขนสัตว์ ชุดเครือ
่ งนอน/ผ ้าม่าน)
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
การก�ำหนดอัตรา
การก�ำหนดอัตรา
5 กก.
4 กก.
23
TH
โปรแกรม
Easy Care (ผ้าทีไ่ ม่ตอ
้ งรีด)
ค�ำอธิบาย
้ เชิต
้ ล�ำลองทีไ่ ม่จ�ำเป็ นต ้องรีดหลังการซัก
เหมาะส�ำหรับเสือ
ใช ้ส�ำหรับผ ้าโพลีอะไมด์ อะคริลค
ิ โพลีเอสเตอร์
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
ั
Silent Wash (ซกกลางคื
น)
ค�ำอธิบาย
่ สะเทือนน ้อยและประหยัดเงินโดยการใช ้พลังงานไฟฟ้ าช่วง
ให ้ระดับเสียงและการสัน
กลางคืน
้ เชิต
้ ชุดนอน ฯลฯ) และผ ้าฝ้ ายสกปรกเล็กน ้อย (ชุดชัน
้ ใน)
ใช ้ส�ำหรับผ ้าสีธรรมดา (เสือ
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
60 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,000 รอบต่อนาที
โปรแกรม
Allergy Care (ลดการเกิดภูมแ
ิ พ้)
ค�ำอธิบาย
ช่วยก�ำจัดสารก่อภูมแ
ิ พ ้ เช่น ไรฝุ่ น เกสรดอกไม ้ และขนสัตว์
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
60 °C
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
Delicates (ผ้าบอบบาง)
ค�ำอธิบาย
้ ใน เสือ
้ สตรี ฯลฯ
เหมาะส�ำหรับผ ้าทีบ
่ อบบาง เช่น ชุดชัน
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
20 °C (เย็นไปจนถึง
40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
800 รอบต่อนาที
โปรแกรม
ั )
Hand/Wool (ผ้าขนสตว์
ค�ำอธิบาย
ั ด ้วยเครือ
้ ใน ชุดเด
ส�ำหรับผ ้าทีบ
่ อบบางและซักด ้วยมือ เช่น ผ ้าขนสัตว์ทซ
ี่ ก
่ งได ้ ชุดชัน
ั ด ้วยเครือ
รส ฯลฯ (ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ทซ
ี่ ก
่ งได ้) ใช ้ส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ ผ ้า
ั ด ้วยมือ ผ ้าบอบบาง เสียหายได ้ง่าย
ไหม ผ ้าทีซ
่ ก
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
30 °C (เย็นไปจนถึง
40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
800 รอบต่อนาที
24
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
4 กก.
5 กก.
4 กก.
3 กก.
2 กก.
TH
โปรแกรม
Sportswear (ชุดกีฬา)
ค�ำอธิบาย
เหมาะส�ำหรับผ ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครือ
่ งแต่งกายกลางแจ ้ง
ใช ้ส�ำหรับผ ้า Coolmax, gore-tex, ผ ้าฟรีซ และ ผ ้า sympatex
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
40 °C (เย็นไปจนถึง
40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
800 รอบต่อนาที
โปรแกรม
ั วน14นาที)
Speed 14 (ซกด่
ค�ำอธิบาย
ให ้เวลาในการซักทีร่ วดเร็วส�ำหรับผ ้าทีม
่ ป
ี ริมาณน ้อยและเปื้ อนเล็กน ้อย
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
20 °C (20 °C ถึง 40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
โปรแกรม
Duvet (ชุดเครือ
่ งนอน)
ค�ำอธิบาย
ส�ำหรับผ ้าทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ เช่น ผ ้าปูทน
ี่ อน หมอน ผ ้าคลุมโซฟา ฯลฯ ใช ้ส�ำหรับเครือ
่ ง
้ ผ ้าพิเศษ (ผ ้าบอบบาง ผ ้าขนสัตว์ ผ ้าไหม ฯลฯ) ซึง่ มีการยัดด ้าน
นอนผ ้าฝ้ ายยกเว ้นเสือ
ใน: ชุดเครือ
่ งนอน หมอน ผ ้าห่ม ผ ้าคลุมโซฟาซึง่ มีการยัดด ้านในแบบบาง
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
เย็น (เย็นไปจนถึง 40 °C)
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,000 รอบต่อนาที
โปรแกรม
ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ค�ำอธิบาย
ั พิเศษเพือ
นีค
่ อ
ื ฟั งก์ชน
่ การท�ำความสะอาดภายในเครือ
่ งซักผ ้าของท่าน
โปรแกรม
ั
Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซก)
ค�ำอธิบาย
ั ช่วยให ้คุณดาวน์โหลด
โปรแกรม Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซก)
โปรแกรมซักใหม่และพิเศษไปยังเครือ
่ งซักผ ้าของท่านด ้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมค่าเริม
่
ต ้นอยูใ่ น Rinse (ล้าง) + Spin (ปั่นหมาด)
ทีเ่ หมาะสม
อุณหภูม ิ
-
ความเร็วการปั่นสูงสุด
1,400 รอบต่อนาที
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
ความจุผา้ สูงสุด
3 กก.
2 กก.
้
ซักผ ้า 1 ชิน
้
ซักผ ้า 1 ชิน
หมายเหตุ
•• เลือกอุณหภูมก
ิ ารซักทีเ่ หมาะสมและความเร็ วในการปั่ นส�ำหรับโปรแกรมทีต
่ ้องการ
•• เมือ
่ ซักผ ้า ให ้อ่านฉลากการดูแลรักษาผ ้าของท่านอย่างละเอียดเสมอ
•• ความเร็ วการปั่ นสูงสุดทีแ
่ ท ้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุ่น โปรแกรม และสภาพความจุ
25
TH
ต ัวเลือกเพิม
่ เติม
โปรแกรม
Wrinkle
Steam
Care (ลด
(ไอน�ำ้ ร้อน)
รอยย ับ)
Pre Wash Delay End Add Item
ั
(การซก
(ตงเวลา
ั้
(เพิม
่
เตรียม)
ล่วงหน้า)
รายการ)
Rinse+ Intensive
(ล้าง+) (Intensive)
Cotton
(ผ้าฝ้าย)
#
#
#
#
#
#
Cotton+
(ผ้าฝ้าย+)
#
#
#
#
#
#
TurboWash
ั ัวย
59 (ซกต
Turbo Wash
59)
#
#
#
#
#
#
Mixed Fabric
(ผ้าทว่ ั ไป)
#
#
#
#
#
#
#
Easy Care (ผ้า
ทีไ่ ม่ตอ
้ งรีด)
#
#
#
#
#
#
#
Silent Wash
ั
(ซกกลางคื
น)
#
#
#
#
#
#
Allergy Care
(ลดการเกิด
ภูมแ
ิ พ้)
#*
#
#
#
#
Delicates
(ผ้าบอบบาง)
#
#
#
#
Hand/Wool
ั )
(ผ้าขนสตว์
#
#
#
#
Sportswear
(ชุดกีฬา)
#
#
#
#
ั
Speed 14 (ซก
ด่วน14นาที)
#
#
#
Duvet (ชุด
เครือ
่ งนอน)
#
#
#
#
#
#
Tub Clean
ั
(ล้างถ ังซก)
Download
Cycle
(ดาวน์โหลด
ั
โปรแกรมซก)
* ตัวเลือกนีจ
้ ะถูกแทรกโดยอัตโนมัตใิ นโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได ้
26
#
#
TH
ั
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชน
ต่างๆ
ั เพือ
คุณสามารถใช ้ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
่ ปรับแต่ง
โปรแกรม
���������� �������
ตัวเลือกนีโ้ ดดเด่นด ้วยประสิทธิภาพการซักทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตัว
เลือกนีเ้ ปลืองไฟน ้อย
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม ���������� �������
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
Wrinkle Care (ลดรอยย ับ)
ท่านสามารถใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ลดรอยยับด ้วยการอบไอน�้ ำ
หลังจากปั่ นหมาด
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Wrinkle Care (ลดรอยย ับ)
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ข้อควรระว ัง
•• ใหใส่
้ ผ ้าลงในถังซักให ้เรียบร ้อย หากผ ้าติดอยูใ่ นรูสลัก
ของประตู ซีลยางประตูอาจเสียหาย อาจท�ำให ้น�้ำรั่วและ
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ
้ ส่วนเครือ
•• การบังคับเปิ ดประตูเครือ
่ งอาจท�ำให ้ชิน
่ งเสีย
หาย ถูกท�ำลาย หรือมีปัญหาด ้านความปลอดภัย
•• หากท่านเปิ ดประตูถังซักทีม
่ ฟ
ี องและน�้ำปริมาณมาก อาจ
ท�ำให ้ฟองหรือน�้ำล ้นออกมา อาจท�ำให ้เกิดการลุกไหม ้
หรือท�ำให ้พืน
้ เปี ยก
Rinse (ล้าง) l
ท่านสามารถเลือกจ�ำนวนตัวเลือกนีไ้ ด ้โดยกด
ปุ่ ม Rinse+ (ล้าง+) ตัวเลือกนีเ้ หมาะส�ำหรับผู ้ทีแ
่ พ้
น�้ ำยาซักผ ้า
Rinse+ (ล้าง+) G
ตัวเลือกนีใ้ ช ้เพือ
่ เพิม
่ การล ้างอีกรอบ
ั
Pre Wash (การซกเตรี
ยม)
แนะน� ำให ้ใช ้ตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ซักผ ้าทีส
่ กปรกมาก
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
ั
กดปุ่ ม Pre Wash (การซกเตรี
ยม)
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
Intensive (Intensive) o
ท่านสามารถใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าทีส
่ กปรกปานกลาง
และสกปรกมาก
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Intensive (Intensive) ค ้างไว ้ 3 วินาที
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
27
TH
Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า)
Add Item (เพิม
่ รายการ)
ั นีเ้ พือ
ท่านสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ให ้เครือ
่ งเริม
่ โดยอัตโนมัต ิ
้ หลังจากช่วงเวลาทีก
และเสร็จสิน
่ �ำหนด
ท่านสามารถใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เพิม
่ หรือน� ำผ ้าออกหลังจาก
เริม
่ โปรแกรมการซักไปแล ้ว
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
1
2
เลือกโปรแกรมการซัก
กดปุ่ ม Add Item (เพิม
่ รายการ) เมือ
่ ไฟ LED
สว่าง
3
กดปุ่ ม Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า) เพือ
่ ตัง้ เวลา
ตามต ้องการ
2
เปิ ดประตูหลังจากเครือ
่ งท�ำการปลดล็อคเอง
3
้ ผ ้าออก
เพิม
่ หรือน� ำเสือ
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
4
ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
หมายเหตุ
้ สุดโปแกรม ไม่ใช่เริม
•• เวลาหน่วงคือเวลาในการสิน
่ ต ้น
เวลาในการท�ำงานจริงอาจต่างไปเนือ
่ งจากอุณหภูมข
ิ อง
น�้ำ ปริมาณการซักและปั จจัยอืน
่ ๆ
ั ควรกดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
•• หากต ้องการยกเลิกฟั งก์ชน
ั นี้
•• หลีกเลีย
่ งการใช ้น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับฟั งก์ชน
Wi-Fi f
่ มต่อ WLAN แล ้วไอคอน Wi-Fi บนแผงควบคุม
เมือ
่ เชือ
จะสว่างขึน
้
หมายเหตุ
•• ประตูจะล็อคเมือ
่ ระดับน�้ำหรืออุณหภูมภ
ิ ายในถังซักสูง
เพือ
่ ความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ ้าเพิม
่ ไดในเวลานี
้
้
Temp. (อุณหภูม)ิ
ท่านสามารถใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เลือกอุณหภูมก
ิ ารซักและ
ล ้างรวมกันส�ำหรับโปรแกรมทีเ่ ลือก กดปุ่ มนีค
้ ้างไว ้จนกว่า
ไฟการตัง้ ค่าทีต
่ ้องการจะสว่างขึน
้ การล ้างทัง้ หมดจะใช ้
น�้ ำเย็นหมด
้ ผ ้า
•• เลือกอุณหภูมข
ิ องน�้ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชนิดของเสือ
ทีค
่ ณ
ุ จะซัก ปฏิบต
ั ต
ิ ามฉลากการดูแลรักษาผ ้าเพือ
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
Spin (ปั่นหมาด) p
สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่ นได ้ โดยกด
ปุ่ ม Spin (ปั่นหมาด) ซ�้ำ ๆ
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Spin (ปั่นหมาด) เพือ
่ เลือกความเร็วในการ
ปั่ น
4
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
หมายเหตุ
้ ๆ
•• เมือ
่ ท่านเลือก No (ไม่) จะยังคงการปั่ นเป็ นเวลาสัน
เพือ
่ ระบายน�้ำอย่างรวดเร็ ว
28
TH
ี ง
Beep On/Off (เปิ ด / ปิ ด เสย
ั
สญญาณเตื
อน)
ั นีใ้ ช ้ได ้เฉพาะเมือ
ฟั งก์ชน
่ เครือ
่ งซักผ ้าท�ำงานอยู่
•• กดปุ่ ม Wrinkle Care (ลดรอยย ับ) และ Pre Wash
ั
(การซกเตรี
ยม) พร ้อมกันค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ตัง้ ค่า
ั นี้
ฟั งก์ชน
หมายเหตุ
ั นีแ
•• เมือ
่ ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
้ ล ้ว การตัง้ ค่าจะถูกจดจ�ำแม ้หลังจาก
ปิ ดเครือ
่ งแล ้ว
•• หากคุณต ้องการปิ ดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ท�ำซ�้ำ
ตามขัน
้ ตอนนี้
Child Lock (ป้องก ันเด็ก)
ั นีเ้ พือ
ั นี้
ใช ้ฟั งก์ชน
่ ปิ ดการใช ้งานการควบคุม ฟั งก์ชน
สามารถป้ องกันไม่ให ้เด็กเปลีย
่ นรอบซักหรือใช ้งานเครือ
่ ง
ได ้
การล็อคแผงควบคุม
1
กดปุ่ ม Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า) และ Add
Item (เพิม
่ รายการ) ค ้างไว ้ 3 วินาที
2
เสียงบี๊ บจะดังขึน
้ และ CL จะปรากฏบนหน ้าจอ เมือ
่
ตัง้ ค่า Child Lock (ป้องก ันเด็ก) ปุ่ มทัง้ หมดจะถูก
ล็อค ยกเว ้นปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
หมายเหตุ
ั นี้ ท่านต ้องปิ ดการใช ้
•• การปิ ดเครือ
่ งจะไม่รเี ซ็ตฟั งก์ชน
ั นีก
ั อืน
งานฟั งก์ชน
้ อ
่ นจึงจะสามารถเข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ๆ ได ้
การคลายล็อคแผงควบคุม
กดปุ่ ม Delay End (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า) และ Add Item
(เพิม
่ รายการ) ค ้างไว ้ 3 วินาที
29
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท
้ อปพลิเคชน
ั LG
การใชแ
SmartThinQ
คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นรุน
่ ทีม
่ โี ลโก ้ a หรือ b เท่านัน
้
ก่อนใชง้ าน LG SmartThinQ
1
ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครือ
่ งซักผ ้าและเราเตอร์ไร ้
สาย (เครือข่าย WLAN)
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเกินไปจะท�ำให ้
สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ใช ้เวลานานในการลง
ทะเบียนและการติดตัง้ อาจล ้มเหลว
2
ปิ ดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ท
โฟนของคุณ
3
่ มต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข ้ากับไวร์เลสเราเตอร์
เชือ
TH
หมายเหตุ
่ มต่อ WLAN ให ้ตรวจสอบว่าไอคอน
•• ในการยืนยันการเชือ
Wi-Fi f บนแผงควบคุมสว่างขึน
้
•• เครือ
่ งซักผ ้ารุ่นนีร้ องรับเครือข่าย 2.4 GHz WLAN
เท่านัน
้ หากต ้องการตรวจสอบความถีเ่ ครือข่ายของท่าน
กรุณาติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ตหรือดูคม
ู่ อ
ื เราเตอร์ไร ้
สายของท่าน
•• LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปั ญหาใดๆ เกีย่ วกับ
่ มต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การ
ปั ญหาในการเชือ
ท�ำงานผิดพลาด หรือข ้อผิดพลาดใดๆ ทีเ่ กิดจากการ
่ มต่อเครือข่าย
เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
•• หากเครือ
่ งซักผ ้ามีปัญหาในการเชือ
้ ตัวกระจาย
WLAN โดยอาจอยูไ่ กลจากเราเตอร์ ให ้ซือ
สัญญาณ WLAN (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพือ
่ เพิม
่ ความ
แรงของสัญญาณ WLAN
่ มต่อ WLAN อาจไม่ส�ำเร็จหรือถูกรบกวน
•• การเชือ
เนือ
่ งจากสภาพแวดล ้อมเครือข่ายภายในบ ้าน
่ มต่อเครือข่ายอาจท�ำงานไม่ถก
•• การเชือ
ู ต ้อง ทัง้ นึข
้ น
ึ้ อยู่
กับผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ต
•• สภาวะแวดล ้อมของระบบสัญญาณไร ้สายอาจท�ำให ้
บริการเครือข่ายไร ้สายท�ำงานช ้า
•• ไม่สามารถลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้เนือ
่ งจากการ
ส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้วรอหนึง่
นาทีกอ
่ นลองอีกครัง้
•• หากเราเตอร์ของคุณเปิ ดไฟร์วอลอยู่ ปิ ดไฟร์วอลหรือ
เพิม
่ ข ้อยกเว ้น
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษรภาษา
•• ชือ
อังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัวอักษรพิเศษ)
•• ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่าง
กันไปตามระบบปฏิบต
ั กิ าร (OS) และผู ้ผลิต
•• หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์
ถูกตัง้ เป็ น WEP คุณอาจไม่สามารถตัง้ ค่าเครือข่ายได ้
โปรดใช ้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอืน
่ (แนะน� ำ
ใหใช
้ ้ WPA2) แล ้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อก
ี ครัง้
การติดตงั้ LG SmartThinQ
ค ้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google
Play Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ท�ำตาม
ค�ำแนะน� ำเพือ
่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน
30
TH
ั Wi-Fi
ฟังก์ชน
ั าจากระยะไกล
การใชง้ านเครือ
่ งซกผ้
่ สารกับเครือ
สือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้จากสมาร์ทโฟนโดยใช ้
คุณสมบัตอ
ิ จ
ั ฉริยะทีแ
่ สนสะดวก
Remote Start (การเริม
่ ทางไกล)
ั า
รอบการซกผ้
(Remote Start (การเริม
่ ทางไกล),
ั
Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซก))
ใช ้สมาร์ทโฟนเพือ
่ ควบคุมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าของคุณจากระยะ
ไกล นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเฝ้ าตรวจตราการท�ำงานของ
โปรแกรมเพือ
่ ให ้คุณทราบระยะเวลาทีเ่ หลือของโปรแกรม
ได ้อีกด ้วย
ตัง้ ค่าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมซักทีต
่ ้องการและสัง่ งาน
ผ่านรีโมทคอนโทรล
ั Coach
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ั นีแ
ฟั งก์ชน
้ สดงจ�ำนวนรอบทีเ่ หลืออยูก
่ อ
่ นถึงเวลาทีต
่ ้อง
ั
รันรอบ Tub Clean (ล้างถ ังซก)
การตรวจตราด้านพล ังงาน
ตรวจสอบการใช ้พลังงานของรอบการใช ้ล่าสุดและค่า
เฉลีย
่ รายเดือน
Smart Diagnosis
ั นีใ้ ห ้ข ้อมูลทีม
ฟั งก์ชน
่ ป
ี ระโยชน์ส�ำหรับการวินจ
ิ ฉั ยและการ
แก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าตามแบบแผนการใช ้
งาน
การตงค่
ั้ า
ั ให ้เลือกใช ้งาน
มีหลายฟั งก์ชน
การแจ้งเตือนแบบพุช
ั นีใ้ ช ้ส�ำหรับแจ ้งเตือนสถานะ เพือ
ฟั งก์ชน
่ ให ้ผู ้ใช ้สามารถ
รับรู ้สถานะของเครือ
่ ง การแจ ้งเตือนจะถูกเรียกใช ้แม ้ว่า
แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ ปิ ดอยู่
หมายเหตุ
•• หากท่านเปลีย
่ นเราเตอร์ไร ้สาย ผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือรหัสผ่าน ขอให ้ลบอุปกรณ์ทล
ี่ งทะเบียนออกจาก
แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ และท�ำการลง
ทะเบียนอีกครัง้
•• เพือ
่ การพัฒนาเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแอปพลิเคชันอาจ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ผู ้ใช ้ทราบ
•• คุณสมบัตอิ าจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
้ ง
ั ้
ใชฟ
ั ก์ชนนี
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ
2
ใส่ผ ้าลงในถังซัก
3
กดปุ่ ม Remote Start (การเริม
่ ทางไกล) ค ้างไว ้
ั นี้
3 วินาทีเพือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
4
่ LGSmartThinQ
เริม
่ ต ้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนของคุณ
หมายเหตุ
ั นีท
•• เมือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
้ า่ นสามารถเริม
่ รอบซักจากแอป
พลิเคชันสมาร์ทโฟน LG SmartThinQ หากรอบซัก
ไม่เริม
่ ท�ำงาน เครือ
่ งจะรอเพือ
่ เริม
่ รอบซักใหม่จนกว่าจะ
ั นีถ
ปิ ดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟั งก์ชน
้ ก
ู ปิ ด
ใช ้งาน
ั นีป
•• เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
้ ระตูจะล็อคโดยอัตโนมัต ิ
ั ้
ปิ ดการใชง้ านฟังก์ชนนี
ั นีเ้ ปิ ดใช ้งานให ้กดปุ่ ม Remote Start (การ
เมือ
่ ฟั งก์ชน
ั
เริม
่ ทางไกล) ค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ปิ ดการใช ้งานฟั งก์ชน
ั นีเ้ พือ
นี้ จะต ้องปิ ดฟั งก์ชน
่ ให ้สามารถสัง่ งานเครือ
่ งได ้ด ้วย
ตนเอง
Download Cycle
ั
(ดาวน์โหลดโปรแกรมซก)
ดาวน์โหลดรอบซักใหม่และรอบซักพิเศษทีไ่ ม่รวมอยูใ่ น
รอบซักพืน
้ ฐานของเครือ
่ ง สามารถดาวน์โหลดรอบซัก
พิเศษหลากหลายแบบทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับเครือ
่ ง ไปยัง
เครือ
่ งซักผ ้าทีล
่ งทะเบียนเรียบร ้อยแล ้ว สามารถจัดเก็บ
รอบซักไว ้ในเครือ
่ งได ้ครัง้ ละหนึง่ โปรแกรมเท่านัน
้ เมือ
่
ดาวน์โหลดรอบซักในเครือ
่ งซักผ ้าเสร็จแล ้ว เครือ
่ งจะเก็บ
รอบซักทีด
่ าวน์โหลดนีไ้ ว ้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบซักใหม่
31
TH
ใช ้ Smart Diagnosis
กินไฟขณะสแตนด์บาย
กินไฟขณะสแตนด์บาย
0,5 วัตต์
การใช ้พลังงานเครือข่ายสแตนด์บาย
2,0 วัตต์
ั่ การจัดการ
ระยะเวลาหลังจากทีฟ
่ ั งก์ชน
ั่ ทีค
พลังงานหรือฟั งก์ชน
่ ล ้ายคลึงกันจะ
เปลีย
่ นอุปกรณ์โดยอัตโนมัตใิ นโหมด
สแตนด์บายและ / หรือปิ ดและ / หรือ
สภาวะทีม
่ ก
ี ารสแตนด์บายในเครือข่าย
20 นาที
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส
หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส
GPL, LGPL, MPL และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการรับ
ประกัน และการประกาศเกีย
่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดทีอ
่ ้างถึง
นัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค ้ดให ้กับคุณ
ทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช ้จ่ายในการด�ำเนินการแจก
่ บันทึกข ้อมูล ค่าจัดส่งและดูแล
จ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสือ
พัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค ้ดได ้โดยส่งอีเมลไป
ที่ opensource@lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้เป็ น
เวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุด ข ้อเสนอ
นีม
้ ผ
ี ลกับทุกบุคคลทีไ่ ด ้รับข ้อมูลนี้
้ มาร์ท
Smart Diagnosis โดยใชส
โฟน
คุณลักษณะเฉพาะนีม
้ ใี นรุน
่ ทีม
่ โี ลโก ้ c หรือ d เท่านัน
้
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่ ผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว
ั นีไ้ ม่สามารถเปิ ดใช ้งานได ้ยกเว ้นเครือ
ฟั งก์ชน
่ งจะเสียบ
ปลั๊กไฟ หากเปิ ดเครือ
่ งไม่ได ้จะต ้องท�ำการแก ้ไขปั ญหา
ั นี้
เบือ
้ งต ้นโดยไม่ใช ้ฟั งก์ชน
32
Smart Diagnosis ผ่านศูนย์ขอ
้ มูล
ลูกค้า
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่ ผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ห ้ามใช ้ในขณะทีเ่ ครือ
่ งท�ำงาน
ปกติ
1
กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง ห ้ามกดปุ่ มอืน
่ ๆ
2
เมือ
่ ได ้รับค�ำแนะน� ำการด�ำเนินการจากศูนย์บริการ ให ้
น� ำไมโครโฟนของโทรศัพท์ของท่านใกล ้กับไอคอน
Smart Diagnosis
x.
Ma
mm
0
1
TH
3
กดปุ่ ม Temp. (อุณหภูม)ิ ค ้างไว ้ 3 วินาที
4
ให ้โทรศัพท์อยูก
่ บ
ั ทีจ่ นกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลา
คงเหลือส�ำหรับการส่งข ้อมูลจะแสดงขึน
้ มา
•• เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะทีก
่ �ำลังส่งเสียง
•• หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถท�ำการบันทึก
ข ้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำได ้ พนักงานอาจขอให ้คุณลองท�ำ
อีกครัง้
5
เมือ
่ การนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด
ให ้ท�ำการสนทนากัยพนักงานของศูนย์บริการ ทีจ่ ะ
สามารถช่วยเหลือคุณได ้โดยใช ้ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไปเพือ
่ การ
วิเคราะห์
หมายเหตุ
ั นีข
•• ฟั งก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการโทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
•• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
•• หากการถ่ายโอนข ้อมูลไม่ดเี นือ
่ งจากคุณภาพการโทรต�ำ่
ท่านอาจไม่ได ้รับบริการวินจิ ฉัยทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
33
การบ�ำรุงร ักษา
TH
ค�ำเตือน
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าก่อนท�ำความสะอาดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนนีอ
้ าจส่งผล
ให ้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม ้, ไฟฟ้ าช็อต, หรือเสียชีวต
ิ ได ้
•• ห ้ามใช ้สารเคมีทรี่ ุนแรง, น�้ำยาท�ำความสะอาดทีม
่ ฤี ทธิก์ ด
ั กร่อน, หรือตัวท�ำละลายเพือ
่ ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า สิง่
เหล่านีอ
้ าจสร ้างความเสียหายแก่พน
ื้ ผิว
ท�ำความสะอาดหล ังจากการ
ั กครงั้
ซกทุ
ั
การดูแลหล ังซก
้ ให ้เช็ดประตูและซีลประตูเพือ
•• หลังจากรอบซักเสร็จสิน
่
้
ก�ำจัดความชืน
•• เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เล็กน ้อยเพือ
่ ให ้ถังซักแห ้ง
้
•• เช็ดเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดความชืน
ค�ำเตือน
้ แผงหน ้าปั ดต่าง ๆ หรือถอด
•• อย่าพยายามแยกชิน
ประกอบเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า อย่าใช ้วัตถุมค
ี มกับแผงควบคุม
เพือ
่ ใช ้งานเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
การท�ำความสะอาดภายใน
•• ใช ้ผ ้าขนหนูหรือผ ้านุ่มเช็ดรอบ ๆ ประตูและกระจกประตู
•• น�ำผ ้าออกจากเครือ
่ งทุกครัง้ ทันทีทรี่ อบซักเสร็จสมบูรณ์
้ ไวในเครื
การปล่อยผ ้าทีม
่ ค
ี วามชืน
้
อ
่ งอาจท�ำให ้เกิดรอย
ย่น การเปลีย
่ นสีและกลิน
่
ั า
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซกผ้
เป็นระยะ
ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ั นีใ้ ช ้ส�ำหรับท�ำความสะอาดภายในเครือ
ฟั งก์ชน
่ ง
โปรแกรมนีจ
้ ะใช ้ระดับน�้ ำทีส
่ งู ขึน
้ และความเร็วในการปั่ นที่
ั นีเ้ ดือนละครัง้ (หรือบ่อยกว่านัน
แรงขึน
้ ใช ้งานฟั งก์ชน
้ หาก
จ�ำเป็ น) เพือ
่ ขจัดการสะสมของน�้ ำยาซักผ ้าและสิง่ ตกค ้าง
อืน
่ ๆ
การท�ำความสะอาดภายนอก
การดูแลรักษาเครือ
่ งซักผ ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วย
ยืดอายุการใช ้งานได ้
ฝา
เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยกทัง้ ด ้านนอกและด ้านใน และจากนัน
้ เช็ด
ให ้แห ้งด ้วยผ ้านุ่ม
ภายนอก
เช็ดรอยคราบเปื้ อนทีก
่ ระเด็นติดตัวเครือ
่ งโดยทันที เช็ด
ด ้วยผ ้าเปี ยก
34
1
น� ำผ ้าหรือสิง่ ใด ๆ ออกจากเครือ
่ งและปิ ดประตู
2
เปิ ดลิน
้ ชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องซักหลัก
•• ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถังซัก
TH
3
ปิ ดลิน
้ ชักตัวจ่ายน�้ ำยาซักผ ้าอย่างช ้าๆ
4
ั
เปิ ดเครือ
่ งแล ้วเลือก Tub Clean (ล้างถ ังซก)
•• tcL จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล
5
กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพอื่ เรมิ่ ตน ้
•• ปิ ดก๊อกน�้ำทีส
่ ง่ เข ้าเครือ
่ งหากไม่มก
ี ารใช ้งานช่วงระยะ
เวลาหนึง่ (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากไม่มท
ี อ
่
ระบายน�้ำบนพืน
้ (ทางน�้ำไหล) ในบริเวณใกล ้เคียง
•• สัญลักษณ์ 1E จะปรากฏบนแผงควบคุมเมือ
่ น�้ำไม่เข ้า
ช่องจ่ายน�้ำยาซักผ ้า
6
้ ให ้เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
หลังจากโปรแกรมเสร็จสิน
่ ให ้
ประตู, ซีลยางประตู, และกระจกประตูแห ้ง
การท�ำความสะอาดต ัวกรองปั๊มระบาย
ข้อควรระว ัง
•• เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
่ ให ้ภายในเครือ
่ งแห ้งเฉพาะเวลาทีเ่ ด็ก
ๆ อยูใ่ นความดูแลภายในบ ้าน
หมายเหตุ
ตัวกรองท่อระบายน�้ ำจะกักเก็บเส ้นใยผ ้าและวัตถุขนาด
เล็กทีเ่ หลือจากการซัก ตรวจสอบเป็ นประจ�ำว่าตัวกรองนัน
้
สะอาดเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งซักผ ้าของท่านจะท�ำงานได ้
อย่างราบรืน
่
ปล่อยให ้น�้ ำเย็นก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊ มระบาย
น�้ ำเปิ ดประตูในกรณีฉุกเฉินหรือท�ำการอพยพฉุกเฉิน
การท�ำความสะอาดต ัวกรองท่อน�ำ้ เข้า
1
ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า
ตัวกรองน�้ ำเข ้าจะกักเก็บหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ทีอ
่ าจอยูใ่ น
น�้ ำทีจ่ า่ ยเข ้าเครือ
่ ง หากน�้ ำมีความกระด ้างมากหรือมีรอ
่ ง
รอยของหินปูน ตัวกรองตรงทางน�้ ำเข ้าอาจอุดตัน
2
เปิ ดฝาครอบและดึงท่อออกมา
3
คลายเกลียวของจุกทางระบาย a ออก แล ้วระบายน�้ ำ
คลายเกลียวตัวกรองปั๊ มออกช ้า ๆ b เพือ
่ ระบายน�้ ำ
และก�ำจัดวัตถุขนาดเล็ก
1
ปิ ดก๊อกน�้ ำและขันท่อน�้ ำเข ้าออก
2
ท�ำความสะอาดตัวกรองโดยใช ้แปรงสีฟันทีม
่ ข
ี นแปรง
ขนาดกลาง
35
TH
4
หลังจากท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊ มระบายน�้ ำแล ้ว ให ้
ถอดตัวกรองปั๊ มระบายออกแล ้วเสียบจุกทางระบาย
5
ปิ ดฝาครอบ
ข้อควรระว ัง
•• ระวังเมือ
่ ท�ำการระบายน�้ำ เนือ
่ งจากน�้ำอาจร ้อน
•• ใช ้งานโปรแกรมท�ำความสะอาดถังซักเดือนละครัง้ (หรือ
บ่อยกว่านัน
้ ตามต ้องการ) เพือ
่ ก�ำจัดน�้ำยาซักผ ้าส่วนเกิน
และเศษซากอืน
่ ๆ
ั ายน�ำ้ ยา
การท�ำความสะอาดลิน
้ ชกจ่
น�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มอาจตกค ้างในลิน
้ ชัก ให ้น� ำ
ลิน
้ ชักและส่วนประกอบของลิน
้ ชักในลิน
้ ชักออก และตรวจ
สอบการตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มเดือน
ละหนึง่ ถึงสองครัง้
1
36
ถอดลิน
้ ชักใส่น�้ำยาซักผ ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ
จนกว่าลิน
้ ชักจะสุด
•• ถอดลิน
้ ชักออกขณะกดปุ่ มปลดล็อค
2
ขจัดเศษตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
•• ล ้างลิน
้ ชักและส่วนประกอบของลิน
้ ชักด ้วยน�้ ำอุน
่
เพือ
่ ขจัดเศษตกค ้างของน�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับ
ผ ้านุ่ม ท�ำความสะอาดลิน
้ ชักด ้วยน�้ ำเปล่าเท่านัน
้
จากนัน
้ ใช ้ผ ้านุ่มหรือผ ้าขนหนูเช็ดให ้แห ้ง
3
เพือ
่ ท�ำความสะอาดช่องเปิ ดของลิน
้ ชัก ใช ้ผ ้าหรือ
แปรงทีไ่ ม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพือ
่ ท�ำความสะอาดโพรง
•• ขจัดสิง่ ตกค ้างทัง้ หมดจากส่วนบนและส่วนล่าง
ของโพรง
4
เช็ดน�้ ำออกจากโพรงด ้วยผ ้านุ่มหรือผ ้าขนหนู
5
ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิน
้ ชักกลับเข ้าในช่องให ้
เหมาะสมและใส่ลน
ิ้ ชัก
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
TH
การใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้าของท่านอาจเกิดข ้อผิดพลาดและการท�ำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนีแ
้ สดงสาเหตุทเี่ ป็ นไปได ้
และหมายเหตุส�ำหรับการแก ้ไขข ้อผิดพลาดหรือการท�ำงานผิดปกติ ขอแนะน� ำให ้อ่านตารางด ้านล่างอย่างละเอียดเพือ
่
ประหยัดเวลาและเงินของท่าน ทีอ
่ าจต ้องใช ้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics
ก่อนติดต่อก ับศูนย์บริการ
เครือ
่ งซักผ ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข ้อผิดพลาดอัตโนมัต ิ เพือ
่ ตรวจจับและวินจ
ิ ฉั ยปั ญหาในระยะแรก หากเครือ
่ งท�ำงาน
ไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ท�ำงานเลย ให ้ตรวจสอบตารางต่อไปนีก
้ อ
่ นโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
ข้อความข้อผิดพลาด
อาการ
1E
ข้อผิดพลาดของทางน�ำ้
เข้า
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
การจ่ายน�ำ้ ไม่เพียงพอในจุดด ังกล่าว น�ำ้ ไม่เข้าเครือ
่ งหรือเข้าชา้
•• ตรวจสอบก๊อกอืน
่ ในบ ้าน
ก๊อกน�ำ้ เปิ ดไม่สด
ุ น�ำ้ ไม่เข้าเครือ
่ งหรือเข้าชา้
•• เปิ ดก๊อกจนสุด
ท่อจ่ายน�ำ้ ห ักงอ
•• วางท่อให ้ตรงหรือติดตัง้ ท่อน�้ำเข ้าใหม่
ต ัวกรองของท่อจ่ายน�ำ้ อุดต ัน
•• ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองของท่อน�้ ำเข ้า
้ ในท่อหยุดจ่ายน�ำ้ ต ัวแสดงสถานะจะกลายเป็นสีแดง
หากน�ำ้ รว่ ั เกิดขึน
•• เปลีย
่ นท่อหยุดจ่ายน�้ำ
OE
ข้อผิดพลาดของการ
ระบายน�ำ้
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอหรืออุดต ัน น�ำ้ ในเครือ
่ งไม่ระบายออกหรือไหลชา้
•• ท�ำความสะอาดและจับท่อระบายให ้ตรง
ต ัวกรองทางระบายอุดต ัน
•• ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองทางระบายน�้ ำ
UE
ข้อผิดพลาดจากต ัวเครือ
่ ง
ไม่สมดุล
ั ามีระบบตรวจจ ับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครือ
เครือ
่ งซกผ้
่ ง
้ สุดรอบซัก ให ้จัดเรียงผ ้าใหม่เพือ
•• ผ ้าอาจเปี ยกเกินไปเมือ
่ สิน
่ ให ้ท�ำการปั่ นหมาดอย่าง
เหมาะสม ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก อาจใช ้เวลาครู่หนึง่ ก่อนทีเ่ ครือ
่ งจะเริม
่ ปั่ น
ต ้องล็อคประตูกอ
่ นเครือ
่ งจึงจะปั่ นได ้
้ าจหยุดการปั่นหรือข ัดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ
ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนีอ
้ คลุมอาบน�ำ้ ฯลฯ)
ก ัน หากใส่ผา้ ทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมาก (เช่น พรมเช็ ดเท้า, เสือ
้
•• ใส่ผ ้าทีเ่ หมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิน เพือ
่ ช่วยรักษาสมดุลในถัง
ซัก ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก อาจใช ้เวลาครู่หนึง่ ก่อนทีเ่ ครือ
่ งจะเริม
่ ปั่ น ต ้องล็อค
ประตูกอ
่ นเครือ
่ งจึงจะปั่ นได ้
37
TH
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
dE dE1 dEz dE4
ข้อผิดพลาดของประตู
เซ็ นเซอร์ประตูทำ� งานผิดปกติ
•• กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ท่านสามารถค ้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศน
ู ย์
บริการ LG Electronics ในพืน
้ ทีข
่ องคุณไดในใบรั
้
บประกัน
tE
ข้อผิดพลาดในการ
ควบคุม
นีเ่ ป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม
•• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE
ข้อผิดพลาดของการล็อค
มอเตอร์
มอเตอร์ทำ� งานหน ักเกินไป
•• พักเครือ
่ งซักผ ้าทิง้ ไว ้ 30 นาทีจนกระทัง่ มอเตอร์เย็นลงจากนัน
้ ให ้เริม
่ การท�ำงานอีก
ครัง้
FE
ข้อผิดพลาดจากน�ำ้ ล้น
มีการเติมน�ำ้ มากเกินไปเนือ
่ งจากวาล์วน�ำ้ ช�ำรุด
•• ปิ ดก๊อกน�้ำ
•• ถอดปลั๊กไฟ
•• ติดต่อขอรับบริการ
PE
เซ็ นเซอร์ว ัดระด ับน�ำ้ ท�ำงานผิดปกติ
ข้อผิดพลาดจากเซ็ นเซอร์ •• ปิ ดก๊อกน�้ำ
ว ัดแรงด ัน
•• ถอดปลั๊กไฟ
•• ติดต่อขอรับบริการ
่ ั สะเทือนท�ำงานผิดปกติ
vs
เซ็ นเซอร์ว ัดการสน
ข้อผิดพลาดจากเซ็ นเซอร์ •• ติดต่อขอรับบริการ
่ ั สะเทือน
ว ัดการสน
FF
ความล้มเหลวจากการเกิด
น�ำ้ แข็ง
ท่อยางจ่าย/ระบายน�ำ้ หรือปั๊มระบายน�ำ้ จ ับต ัวเป็นน�ำ้ แข็งหรือไม่
•• เติมน�้ำอุน
่ เข ้าไปในถังซักเพือ
่ ละลายน�้ำแข็งตรงท่อและปั๊ มระบายน�้ำ คลุมท่อจ่ายน�้ำ
ด ้วยผ ้าขนหนูทเี่ ปี ยกและอุน
่
AE
น�ำ้ รว่ ั
น�ำ้ รว่ ั
•• ติดต่อขอรับบริการ
PF
ไฟฟ้าด ับ
เครือ
่ งเกิดปัญหาไฟฟ้าด ับ
•• เริม
่ รอบซักใหม่
38
TH
ี ง
ท่านอาจได้ยน
ิ เสย
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
เสียงกรอกแกรกและ
เสียงโลหะกระทบก ัน
ั
อาจมีว ัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยูภ
่ ายในถ ังซก
•• หยุดการท�ำงานของเครือ
่ ง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก
หลังจากสตาร์ทเครือ
่ งแล ้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก
ั ห
ปริมาณการซกที
่ น ักอาจท�ำให้เกิดเสียงกระแทก ซึง่ เป็นเรือ
่ งปกติ
•• หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครือ
่ งอาจไม่สมดุล หยุดการท�ำงานของเครือ
่ งและจัด
เรียงผ ้าใหม่
ั
ผ้าภายในถ ังซกอาจไม่
สมดุล
•• หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อคประตู
่ั
เสียงสน
ไม่ได้ถอดว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ออก
•• ถอดวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ั
ผ้าในถ ังซกอาจกระจายต
ัวไม่สม�ำ่ เสมอ
•• หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อคประตู
้ ทุกขา
ขาปร ับระด ับอาจตงได้
ั้
ไม่มน
่ ั คงและสม�ำ่ เสมอบนพืน
•• ดู การปร ับระด ับเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า เพือ
่ ปรับระดับของเครือ
่ ง
้ ไม่แข็งเพียงพอ
พืน
� หร ับสถานทีต
•• ตรวจสอบว่าพืน
้ แข็งแรงและไม่ออ
่ นตัว ดู ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ ตงั้ เพือ
่
เลือกต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
การใชง้ าน
อาการ
น�ำ้ รว่ ั
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ท่อระบายในบ้านอุดต ัน
•• ปลดท่อระบายน�้ำทิง้ ติดต่อช่างประปาหากจ�ำเป็ น
น�ำ้ รว่ ั เกิดจากการติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ ไม่ถก
ู ต้องหรือท่อระบายน�ำ้ อุดต ัน
•• ท�ำความสะอาดและจับท่อระบายให ้ตรง ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองท่อ
ระบายน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
ั าไม่ทำ
เครือ
่ งซกผ้
� งาน
แผงควบคุมปิ ดการท�ำงานเนือ
่ งจากไม่มก
ี ารใชง้ าน
•• นีเ่ ป็ นเรือ
่ งปกติ กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
ย ังไม่ได้เสียบปลก
๊ ั ไฟ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้เสียบสายไฟเข ้ากับเต ้ารับทีใ่ ช ้งานได ้แน่นดีแล ้ว
ปิ ดน�ำ้ ประปา
•• เปิ ดก๊อกน�้ำ
39
TH
อาการ
ั าไม่ทำ
เครือ
่ งซกผ้
� งาน
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ชุดควบคุมไม่ได้ร ับการตงค่
ั้ าอย่างเหมาะสม
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจได ้ตัง้ ค่ารอบซักอย่างถูกต ้อง ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ประตูเปิ ดอยู่
•• ปิ ดประตูและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดติดอยูใ่ ต ้ประตูซงึ่ จะท�ำให ้ประตูปิดไม่สนิท
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วส ์ ต ัดวงจร/ขาด
•• ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิ วส์ภายในบ ้าน เปลีย
่ นฟิ วส์หรือตัง้ ค่าเบรกเกอร์อก
ี ครัง้ ควรใช ้
เครือ
่ งกับวงจรแยกเฉพาะ เมือ
่ ไฟฟ้ าใช ้ได ้แล ้วเครือ
่ งจะกลับมาท�ำงานตามรอบซักที่
หยุดไป
การควบคุมต้องได้ร ับการตงค่
ั้ าใหม่
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
ั
ไม่ได้กดปุ่ม เริม
่ /พ ัก หล ังจากตงค่
ั้ ารอบซกแล้
ว
•• กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกด
ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เครือ
่ งจะปิ ดหากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15 นาที
แรงด ันน�ำ้ ต�ำ่ มาก
•• ตรวจสอบก๊อกน�้ำตัวอืน
่ ๆ ภายในบ ้านเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีแรงดันน�้ำเพียงพอ
ั าท�ำให้น�ำ้ ร้อนหรือเกิดไอน�ำ้ ร้อน
เครือ
่ งซกผ้
•• ถังซักอาจหยุดท�ำงานชัว่ คราวในบางรอบซัก ในขณะทีน
่ �้ำอุน
่ ขึน
้ จนถึงอุณหภูมท
ิ ต
ี่ งั ้ ไว ้
อย่างปลอดภัย
ปุ่มต่าง ๆ ท�ำงานไม่ถก
ู
ต้อง
เมือ
่ เครือ
่ งเริม
่ ท�ำงานจะไม่สามารถเปิ ดประตูได้เพือ
่ ความปลอดภ ัย
•• ตรวจสอบว่า CL สว่างขึน
้ หรือไม่ ท่านสามารถเปิ ดประตูได ้อย่างปลอดภัยหลังจาก
ไอคอน Door Lock (ล็อคประตู) ปิ ด
ประตูไม่ยอมเปิ ด
เมือ
่ เครือ
่ งเริม
่ ท�ำงานจะไม่สามารถเปิ ดประตูได้เพือ
่ ความปลอดภ ัย
•• ตรวจสอบว่าไอคอน H สว่างขึน
้ หรือไม่ ท่านสามารถเปิ ดประตูได ้อย่างปลอดภัยหลัง
จากไอคอน H ปิ ด
ั าไม่ได้จ ัด
เครือ
่ งซกผ้
เรียงอย่างเหมาะสม
ต ัวกรองอุดต ัน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข ้าของวาล์วเติมไม่อด
ุ ตัน
ท่อน�ำ้ เข้าอาจห ักงอ
•• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำเข ้าไม่ได ้หักงอหรืออุดตัน
น�ำ้ ประปาไม่เพียงพอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าทัง้ ก๊อกน�้ำทัง้ ร ้อนและน�้ำเย็นได ้เปิ ดจนสุด
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นอยูก
่ ล ับด้านก ัน
•• ตรวจสอบการต่อท่อน�้ำเข ้า
40
TH
อาการ
ั าไม่ระบายน�ำ้
เครือ
่ งซกผ้
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่ได ้หักงอ
้ 1.2 เมตร
ท่อระบายน�ำ้ ถูกติดตงสู
ั้ งจากพืน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่ควรอยูส
่ งู เกินกว่า 1.2 ม. จากด ้านล่างของเครือ
่ ง
ั าถูกปล่อย
น�ำ้ ยาซกผ้
ออกมาไม่สมบูรณ์หรือ
ไม่ออกมาเลย
้ �ำ้ ยาซกผ้
ั ามากเกินไป
ใชน
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ำยาซักผ ้า
ั
เวลารอบซกนานกว่
า
ปกติ
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
•• ใส่ผ ้าเพิม
่ ลงไปเพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้ามีความสมดุล
ผ้าทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมากผสมก ับผ้าทีเ่ บากว่า
•• พยายามซักผ ้าทีม
่ น
ี �้ำหนักใกล ้เคียงกันเสมอ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งกระจายน�้ำหนักของการปั่ น
ได ้สม�ำ่ เสมอ
ปริมาณผ้าไม่สมดุล
•• จัดเรียงผ ้าใหม่ด ้วยตนเองหากผ ้าพันกัน
ระยะเวลาล่าชา้
ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมก�ำจ ัดฟองเปิ ดอยู่
•• นีเ่ ป็ นเรือ
่ งปกติ เวลาคงเหลือทีแ
่ สดงบนหน ้าจอเป็ นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะ
เวลาจริงอาจแตกต่างกันไป
ิ ธิภาพ
ประสท
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ขจ ัดคราบได้ไม่ด ี
้ ก่อนหน้า
คราบทีเ่ กิดขึน
•• สิง่ ของจากการซักก่อนหน ้านีอ
้ าจทิง้ คราบเอาไว ้ คราบเหล่านีอ
้ าจขจัดได ้ยากและอาจ
ต ้องซักด ้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพือ
่ ช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก
จ่ายสารฟอกขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่ เร็วเกินไป
•• ช่องจ่ายน�้ำยาถูกเติมจนล ้น ท�ำให ้สารฟอกขาวหรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่าง
รวดเร็ ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มเสมอเพือ
่ ป้ องกันการล ้น
•• ปิ ดลิน
้ ชักตัวจ่ายน�้ำยาซักผ ้าอย่างช ้าๆ
ั
เติมน�ำ้ ยาฟอกขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่ ลงในถ ังซกโดยตรง
ั ผ ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต ้องในเวลา
•• ควรเติมในช่องจ่ายเสมอเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซก
ทีเ่ หมาะสมในรอบซัก
้ ผ้าให้เหมาะสม
ไม่แยกเสือ
•• แยกซักระหว่างผ ้าสีเข ้มกับผ ้าสีออ
่ นและผ ้าสีขาวเสมอเพือ
่ ป้ องกันสีตก
•• ห ้ามซักผ ้าทีส
่ กปรกมากร่วมกับผ ้าทีส
่ กปรกน ้อย
41
TH
อาการ
รอยย ับ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ไม่ได้น�ำผ้าออกจากเครือ
่ งโดยท ันที
•• ให ้น�ำผ ้าออกจากเครือ
่ งทุกครัง้ ทันทีทรี่ อบซักเสร็จสมบูรณ์
ใส่ผา้ ลงในเครือ
่ งมากเกินไป
•• เครือ
่ งซักผ ้าสามารถรับน�้ำหนักได ้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตู
เครือ
่ งควรปิ ดไดโดยง่
้
าย
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นติดตงกล
ั้
ับด้านก ัน
้ ผ ้า ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของท่อน�้ำเข ้า
•• การล ้างน�้ำร ้อนสามารถลบรอยยับในเสือ
้ รา
กลิน
่ อ ับหรือกลิน
่ เชือ
ั า
ในเครือ
่ งซกผ้
ั
ท�ำความสะอาดภายในถ ังซกไม่
ถก
ู ต้อง
ั อย่างสม�ำ่ เสมอ
ั Tub Clean (ล้างถ ังซก)
•• ใช ้งานฟั งก์ชน
ติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ ไม่ถก
ู ต้องท�ำให้เกิดการดูดน�ำ้ (น�ำ้ ไหลกล ับเข้าไปด้านในของ
เครือ
่ ง)
•• เมือ
่ ติดตัง้ ท่อระบายน�้ำควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มก
ี ารหักงอหรือถูกปิ ดกัน้
ั าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ไม่ได้ทำ� ความสะอาดช่องใส่น�ำ้ ยาซกผ้
•• ท�ำความสะอาดลิน
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าโดยเฉพาะด ้านบนและด ้านล่างของช่องเปิ ดลิน
้ ชัก
ั (น�ำ้
้ ได้หากติดตงท่
อาจเกิดกลิน
่ ขึน
ั้ อระบายน�ำ้ ไม่ถก
ู ต้องท�ำให้เกิดการดูดซบ
ไหลย้อนกล ับเข้าไปด้านในเครือ
่ ง)
•• เมือ
่ ติดตัง้ ท่อระบายน�้ำควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มก
ี ารหักงอหรือถูกปิ ดกัน้
้ รา
ั าเป็นประจ�ำ อาจเกิดกลิน
หากไม่ทำ
� ความสะอาดช่องใส่น�ำ้ ยาซกผ้
่ ได้จากเชือ
หรือสารแปลกปลอม
•• ท�ำความสะอาดลิน
้ ชักน�้ำยาซักผ ้าโดยเฉพาะด ้านบนและด ้านล่างของช่องเปิ ดลิน
้ ชัก
42
TH
Wi-Fi
อาการ
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าในบ้าน
และสมาร์ทโฟนของท่าน
่ มต่อก ับเครือ
ไม่ได้เชือ
ข่าย Wi-Fi
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
่ มต่อไม่ถก
รห ัสผ่าน Wi-Fi ทีค
่ ณ
ุ พยายามจะเชือ
ู ต้อง
่ มต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล ้วลบมันออกจากนัน
•• ค ้นหาเครือข่าย Wi-Fi ทีเ่ ชือ
้ จึงลง
ทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าของคุณใน LG SmartThinQ
ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิ ดอยู่
•• ปิ ดข ้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณแล ้วลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าผ่านเครือข่าย
Wi-Fi
่ เครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถก
ตงค่
ั้ าชือ
ู ต้อง
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัว
•• ชือ
อักษรพิเศษ)
ความถีข
่ องเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.
่ มต่อ
•• รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านัน
้ ตัง้ ค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็ น 2.4 GHz แล ้วเชือ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถึข
่ องเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู ้
ให ้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู ้ผลิตเราเตอร์
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอยูห
่ า่ งเราเตอร์มากเกินไป
•• หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเราเตอร์เกินไปจะท�ำให ้สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ไม่
่ มต่อได ้อย่างถูกต ้อง ย ้ายต�ำแหน่งเราเตอร์ใหใกล
สามารถการเชือ
้
้กับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
มากขึน
้
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising