LG | T2309VSAM | User manual | LG T2309VSAM คู่มือการใช้งาน

LG T2309VSAM คู่มือการใช้งาน
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ั ผ้า
เครือ
่ งซ ก
ก่อนเริม
่ ต้นการติดตงั้ โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเหล่านีโ้ ดยละเอียด ซงึ่ จะชว่ ย
้ และท�ำให้แน่ใจว่าผลิตภ ัณฑ์ได้ร ับการติดตงั้
ท�ำให้การติดตงง่
ั้ าย ขึน
อย่างถูกต้องและปลอดภ ัย และกรุณาเก็บค�ำแนะน�ำเหล่านีไ้ ว้ใกล้ก ับ
� หร ับการอ้างอิงในอนาคต
ผลิตภ ัณฑ์หล ังจากการติดตงส
ั้ ำ
TH
ภาษาไทย
T2309VSAM
T2310VSAM
EN
ENGLISH
T2311VSAM
1463-2556
MFL68781041
Rev.00_082219
www.lge.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
TABLE OF CONTENTS
คูม
่ อ
ื ฉบับนีอ
้ าจมีรป
ู ภาพหรือเนือ
้ หาทีแ
่ ตกต่างจาก
้
รุน
่ ทีท
่ า่ นซือ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจถูกแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงโดยผู ้ผลิต
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย..................................................... 4
ค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีส
่ �ำคัญ................................................................. 4
การติดตง.
ั้ .............................................................................10
ส่วนต่าง ๆ และข ้อมูลจ�ำเพาะ......................................................................... 10
ข ้อก�ำหนดส�ำหรับสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ ...................................................................... 12
การต่อท่อจ่ายน�้ ำเข ้า.................................................................................... 13
การติดตัง้ ท่อระบาย..................................................................................... 14
การปรับระดับเครือ
่ ง..................................................................................... 15
การใชง้ าน............................................................................16
ภาพรวมการใช ้งาน...................................................................................... 16
การเตรียมผ ้า.............................................................................................. 17
การใส่ผงซักฟอก น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม และน�้ ำยาฟอกขาว.......................................... 18
แผงควบคุม............................................................................................... 20
โปรแกรมการซัก......................................................................................... 22
ั .......................................................................... 23
ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท. .....................................................................27
ใช ้การวินจ
ิ ฉั ยอัจฉริยะ.................................................................................. 27
การบ�ำรุงร ักษา.......................................................................28
ท�ำความสะอาดหลังจากการซักทุกครัง้ ............................................................. 28
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งเป็ นระยะ....................................................................... 28
้ งต้น.........................................................31
การแก้ไขปัญหาเบือ
ก่อนทีจ่ ะติดต่อขอรับบริการ........................................................................... 31
การรับประกันแบบไม่จ�ำกัดเงือ
่ นไข.................................................................. 38
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย
EN
ี่ งที่
แนวทางปฏิบต
ั เิ พือ
่ ความปลอดภัยต่อไปนี้ มีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ป้ องกันความเสย
ี หายจากการใชงานผลิ
้
ไม่คาดหมาย หรือความเสย
ตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยหรือไม่
ถูกต ้อง
แนวทางปฏิบต
ั ไิ ด ้แยกสว่ นเป็ น 'ค�ำเตือน' และ 'ข ้อควรระวัง' ดังค�ำอธิบายด ้าน
ล่าง
ั ลักษณ์ถก
สญ
ู แสดงส�ำหรับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการทีส
่ ามารถ
ี่ งได ้ กรุณาอ่านท�ำความเข ้าใจสว่ นของสญ
ั ลักษณ์นี้
ท�ำให ้เกิดความเสย
ี่ ง
อย่างระมัดระวัง และปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ี ชวี ต
เสย
ิ ได ้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำสามารถท�ำให ้ได ้รับบาดเจ็บเล็กน ้อย
ี หายต่อผลิตภัณฑ์ได ้
หรือเกิดความเสย
� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
ค�ำเตือน
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำ
ิ ไฟฟ้า
ช็อต การได้ร ับบาดเจ็บ หรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึงรายการ
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
ต่อไปนี:้
ความปลอดภ ัยด้านเทคนิค
้
•• เครือ
่ งนีไ้ ม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่
มีทก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือทางจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาดความรู ้และ
ประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำเกีย
่ วกับการ
้
ใชงานเครื
อ
่ งนี้ โดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
•• เด็กควรได ้รับการดูแลเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครือ
่ ง
4
EN
•• หากสายไฟชำ� รุดจะต ้องเปลีย
่ นโดยผู ้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมใกล ้เคียงกันเพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตราย
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
้
•• ใชท่
่ งนี้ การน� ำท่อเก่ากลับมาใชสามารถ
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตามมา
ท�ำให ้เกิดน�้ ำรั่วและความเสย
่ งระบายอากาศจะต ้องไม่ถก
•• ชอ
ู ปิ ดกัน
้ ด ้วยพรม
้
้
•• เครือ
่ งนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ใชในครั
วเรือนเท่านัน
้ และไม่ได ้ใชงานในลั
กษณะ
่ :
ต่าง ๆ เชน
-- พืน
้ ทีค
่ รัวพนักงานในร ้านค ้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล ้อมการท�ำงานอืน
่ ๆ
-- บ ้านชนบท;
ั ประเภท
-- โดยลูกค ้าในโรงแรม ห ้องพักริมทาง และสภาพแวดล ้อมทีอ
่ ยูอ
่ าศย
อืน
่ ๆ;
้
-- สภาพแวดล ้อมแบบทีพ
่ ักพร ้อมอาหารเชา;
้
ั ผ ้า
-- พืน
้ ทีส
่ �ำหรับใชงานร่
วมกันในกลุม
่ แฟลตหรือห ้องซก
•• แรงดันน�้ ำทีไ่ หลเข ้าจะต ้องอยูร่ ะหว่าง 30 ถึง 800 kPa (0.3-8.0 kgf/ cm2)
ั คือ:
•• ความจุสงู สุดในบางรอบการท�ำงานส�ำหรับผ ้าแห ้งทีจ่ ะซก
T2309VSAM
9 กก.
T2310VSAM
10 กก.
T2311VSAM
11 กก.
การติดตงั้
้ ้รับความเสย
ี หาย ชำ� รุด ถูกถอดชน
ิ้ สว่ นบางสว่ น หรือมีชน
ิ้ สว่ น
•• หากเครือ
่ งใชได
้
แตกหักหรือสูญหาย รวมทัง้ สายไฟหรือปลั๊กทีช
่ ำ� รุด อย่าพยายามใชงานเครื
อ
่ ง
ใช ้
้
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรถูกขนย ้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าทีจ่ ับเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
อย่างมัน
่ คง
้
ื้ หรือมีฝน
•• อย่าติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในสถานทีช
่ น
ุ่ ห ้ามติดตัง้ หรือเก็บอุปกรณ์
ในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งใด ๆ หรือในพืน
้ ทีใ่ ด ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขด ้านสภาพ
่
ภูมอ
ิ ากาศ เชน ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรง หรืออุณหภูมท
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
ี บปลั๊กไฟเข ้าในเต ้าเสย
ี บแน่นหนาดีแล ้ว
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าเสย
ี บปลั๊กเครือ
•• อย่าเสย
่ งเข ้าในเต ้ารับแบบหลายซอคเก็ต หรือสายไฟเคเบิลต่อ
ขยาย
5
EN
ี บ ให ้
•• ห ้ามดัดแปลงปลั๊กไฟทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
่ ง หากปลั๊กไม่พอดีกบ
ั เต ้าเสย
ี บทีเ่ หมาะสมโดยชา่ งไฟฟ้ าทีม
ติดตัง้ เต ้าเสย
่ ค
ี วามชำ� นาญ
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีจ
้ ะต ้องได ้รับการต่อสายดิน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารท�ำงานผิดปกติหรือ
ี่ งต่อการเกิดไฟฟ้ าชอ
็ ตโดยการให ้
ล ้มเหลว การต่อสายดินจะชว่ ยลดความเสย
้
เสนทางที
ม
่ ค
ี วามต ้านทานต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้ า
้
•• เครือ
่ งใชไฟฟ้
านีไ้ ด ้รับการติดตัง้ สายไฟทีม
่ ต
ี วั น� ำทีต
่ อ
่ สายดินให ้อุปกรณ์และ
ี
ปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต ้องถูกเสยบเข ้าในเต ้ารับซอคเก็ตทีเ่ หมาะ
สมซงึ่ ถูกติดตัง้ และต่อสายดินโดยสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบัญญัตท
ิ ้อง
ถิน
่ ทัง้ หมด
ี่ งต่อ
•• การต่อตัวน� ำสายดินกับอุปกรณ์ทไี่ ม่เหมาะสม สามารถสง่ ผลให ้มีความเสย
็ ตได ้ ตรวจสอบกับชา่ งไฟฟ้ าหรือพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับการ
การเกิดไฟฟ้ าชอ
ั ว่าเครือ
้ ้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือ
รับรอง หากท่านมีข ้อสงสย
่ งใชได
ไม่
ื่ มต่อให ้แน่นเพือ
•• ขันและยึดท่อระบายน�้ ำทีป
่ ลายการเชอ
่ หลีกเลีย
่ งการแยกออก
่ งจ่ายน�้ ำร ้อน ให ้
•• ส�ำหรับรุน
่ ทีม
่ วี าล์วจ่ายน�้ ำเข ้าเพียงจุดเดียว ห ้ามต่อเข ้ากับชอ
่ งจ่ายน�้ ำเย็นเท่านัน
ต่อเข ้ากับชอ
้
การใชง้ าน
่ มีดหรือกรรไกรในการงัดแงะหรือใชงานเครื
้
•• อย่าใชวั้ ตถุมค
ี ม เชน
อ
่ ง
ิ้ สว่ นใด ๆ ของเครือ
•• อย่าพยายามแยกแผงหน ้าควบคุมหรือถอดแยกชน
่ ง
่ มแซมหรือเปลีย
ิ้ สว่ นใด ๆ ของอุปกรณ์ การซอ
่ มแซมหรือการให ้
•• ห ้ามซอ
่ นชน
ี แต่
บริการทัง้ หมดต ้องด�ำเนินการโดยพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับการรับรอง เว ้นเสย
�
้
้
ิ
่
ว่าได ้รับค�ำแนะน� ำโดยเฉพาะในคูม
่ อ
ื สำหรับเจ ้าของนี้ ใชชนสวนของโรงงานที่
ได ้รับอนุญาตเท่านัน
้
่ ต
ั ว์เข ้าไป เชน
่ สต
ั ว์เลีย
•• ห ้ามใสส
้ งเข ้าในเครือ
่ ง
่
•• รักษาพืน
้ ทีภ
่ ายใต ้และรอบ ๆ อุปกรณ์ ให ้ปราศจากจากวัสดุทต
ี่ ด
ิ ไฟต่างๆ เชน
�
ผ ้าสำลี กระดาษ เศษผ ้า สารเคมี อืน
่ ๆ
้ ง้ ไว ้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข ้าไปในเครือ
•• ห ้ามเปิ ดประตูเครือ
่ งใชทิ
่ ง ท�ำให ้
ี หายหรือบาดเจ็บ
เกิดความเสย
ั หรืออบแห ้งสงิ่ ของทีไ่ ด ้รับการท�ำความสะอาด ซก
ั จุม
•• อย่าซก
่ หรือเปื้ อนสาร
่ แวกซ ์ น�้ ำยาล ้างแวกซ ์ น�้ ำมัน ส ี น�้ ำมันเบนซน
ิ
ทีต
่ ด
ิ ไฟได ้หรือระเบิดได ้ (เชน
ั แห ้ง เคโรซน
ี เชอ
ื้ เพลิง น�้ ำยาขจัดรอยเปื้ อน
สารล ้างน�้ ำมัน สารละลายซก
้
น�้ ำมันสน น�้ ำมันพืช น�้ ำมันปรุงอาหาร อะซโิ ตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใชงานที
่
ไม่เหมาะสม สามารถท�ำให ้เกิดไฟไหม ้หรือการระเบิดได ้
6
EN
้
ั ผ ้า
•• อย่ายืน
่ อวัยวะใดๆ เข ้าไปภายในเครือ
่ งใชในขณะที
ก
่ �ำลังท�ำงาน รอจนถังซก
หยุดสนิท
•• ในกรณีน�้ำรั่วจากเครือ
่ ง ให ้ถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์ข ้อมูลของลูกค ้าของ
LG Electronics
•• ปิ ดก๊อกน�้ ำเพือ
่ ลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพือ
่ ลดการรั่วไหลเนือ
่ งจากต่อ
แตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต ้องเปลีย
่ นหลัง
จาก 5 ปี
้ อเก็บรักษาสารทีต
ี แอลกอฮอล์
•• อย่าใชหรื
่ ด
ิ ไฟหรือลุกไหม ้ได ้ (อีเธอร์ เบนซน
สารเคมี แก๊สหุงต ้ม สเปรย์ลก
ุ ไหม ้ได ้ ยาฆ่าแมลง น�้ ำหอมปรับอากาศ เครือ
่ ง
ั ผ ้า
ส�ำอาง ฯลฯ) เอาไว ้ใกล ้เครือ
่ งซก
•• หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ ้าน
ั ผัสเครือ
อย่าสม
่ งหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในบริเวณนัน
้ ทันที
้
•• หากท่อระบายหรือท่อน�้ ำเข ้าเป็ นน�้ ำแข็งในชว่ งฤดูหนาว ใชงานหลั
งจากท�ำการ
ละลายน�้ ำแข็งแล ้วเท่านัน
้
ั ผ ้า น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม และน�้ ำยาฟอกขาวทัง้ หมดให ้ห่างจากมือเด็ก
•• เก็บน�้ ำยาซก
ั ผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครือ
•• ห ้ามสม
่ งใชด้ ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•• ห ้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสงิ่ ของหนักบนสายไฟ
•• ห ้ามสอดมือ เท ้า หรือสงิ่ ของใด ๆ ไว ้ใต ้เครือ
่ งในขณะทีเ่ ครือ
่ งก�ำลังท�ำงาน
ั ผัสน�้ ำทีถ
ั
•• หลีกเลีย
่ งการสม
่ ก
ู ระบายออกจากเครือ
่ งระหว่างการซก
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าระบบระบายน�้ ำท�ำงานได ้อย่างเหมาะสม หากน�้ ำไม่ระบาย
อย่างเหมาะสม น�้ ำอาจจะท่วมพืน
้ ของคุณได ้
•• หากว่าในขณะทีเ่ ครือ
่ งก�ำลังหมุนอยู่ การเปิ ดฝาไม่สามารถหยุดถังได ้ภายใน
้
้
10 วินาที ให ้หยุดใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
านีท
้ น
ั ที่ แล ้วติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของ
คุณ หรือศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส ์ LG
้ ้าเสย
ี บ อุปกรณ์เดินสาย และสายไฟต่อขยายทีม
•• อย่าใชเต
่ ค
ี วามจุไฟฟ้ าต�ำ่ กว่า
้
ความจุสงู สุดของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
•• เมือ
่ อุณหภูมข
ิ องอากาศสูงและอุณหภูมข
ิ องน�้ ำต�ำ่ อาจเกิดการควบแน่นของน�้ ำ
่
ึ
ซงจะท�ำให ้พืน
้ เปี ยก
็ ฝุ่ นทีห
ั ผัสของปลั๊กไฟ
•• เชด
่ น ้าสม
7
EN
้
•• ในบางสภาวะอาจเกิดไฮโดรเจนขึน
้ ในอุปกรณ์ท�ำน�้ ำร ้อนทีไ่ ม่ได ้ใชงานมานาน
ั ดาห์หรือนานกว่านัน
สองสป
้ ก๊าซไฮโดรเจนอาจจุดระเบิดได ้ในสภาวะดังกล่าว
ั ดาห์ขน
ี
หากไม่ได ้ใชน�้ ้ ำร ้อนนานเกินสองสป
ึ้ ไป ให ้ป้ องกันมิให ้เกิดความเสย
ั ครูห
่ นีก
หายหรือบาดเจ็บ โดยการเปิ ดก๊อกน�้ ำร ้อนทิง้ ไว ้สก
่ นึง่ ให ้ท�ำเชน
้ อ
่ นใช ้
้
ื่ มต่อกับระบบท�ำน�้ ำร ้อน ขัน
งานเครือ
่ งใชไฟฟ้
าใดๆ ทีเ่ ชอ
้ ตอนง่ายๆ นีจ
้ ะท�ำให ้
สามารถระบายก๊าซทีส
่ ะสมอยูไ่ ด ้ เนือ
่ งจากก๊าซดังกล่าวนัน
้ ไวไฟ อย่าสูบบุหรี่
หรือท�ำให ้เกิดประกายไฟในขณะท�ำตามขัน
้ ตอนดังกล่าว
การบ�ำรุงร ักษา
•• ถอดปลั๊กไฟเมือ
่ คุณท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ี บปลั๊กไฟในเต ้ารับหลังจากทีข
ื้ หมดแล ้ว
•• เสย
่ จัดสงิ่ สกปรกและความชน
้ อ
•• ห ้ามสเปรย์น�้ำข ้างในหรือข ้างนอกเครือ
่ งใชเพื
่ ท�ำความสะอาด
้
•• ห ้ามถอดปลั๊กเครือ
่ งใชไฟฟ้
าโดยการดึงทีส
่ ายไฟเคเบิล จับทีป
่ ลั๊กไฟให ้มัน
่
และดึงออกตรง ๆ จากเต ้ารับซอคเก็ตเสมอ
่ มทีไ่ ด ้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านัน
•• ควรให ้ชา่ งซอ
้ เป็ นผู ้ถอด
่
ประกอบ ซอมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG
Electronices หากคุณเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในสถานทีอ
่ น
ื่
8
EN
การก�ำจ ัด
้
•• ก่อนท�ำการทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเก่า ให ้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด ้านหลัง
้
้ ผ
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ป้ องกันการใชที
่ ด
ิ
่ ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให ้ห่างจากเด็ก วัสดุ
•• ทิง้ วัสดุหบ
ี ห่อทัง้ หมด (เชน
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำให ้เกิดการหายใจไม่ออก
ั ว์
•• เอาฝาออกก่อนก�ำจัดหรือทิง้ เครือ
่ งใชนี้ ้ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตรายกับเด็กหรือสต
ตัวเล็กทีอ
่ าจเข ้าไปติดอยูข
่ ้างใน
9
การติดตงั้
EN
สว่ นต่าง ๆ และข้อมูลจ�ำเพาะ
หมายเหตุ
•• รูปลักษณ์ภายนอกและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า เพือ
่ การปรับปรุงคุณภาพของ
เครือ
่ ง
มุมมองด้านหน้า
* คุณสมบัตน
ิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้เฉพาะบางรุน
่ เท่านัน
้
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
10
ฝา
กระจกนิรภัย
ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
เครือ
่ งจ่ายน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าขาว
ถังซัก
ขาปรับระดับ
ท่อระบาย*
แผงควบคุม
ตัวกรองผ ้าส�ำลี
สายไฟ
จ่ายน�้ ำเย็น
EN
อุปกรณ์เสริม
* คุณสมบัตน
ิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้เฉพาะบางรุน
่ เท่านัน
้
a
b
c
d
e
ท่อจ่ายน�้ ำเย็น
ท่อระบาย
สายรัด*
ฝาครอบกันหนู
สกรูส�ำหรับฝาครอบกันหนู
ข้อมูลจ�ำเพาะ
รุน
่
T2309VSAM
T2310VSAM
แหล่งจ่ายไฟ
220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
ขนาด
(กว ้าง x ลึก x สูง)
590 มม. x 606 มม. x 960 มม.
น�้ ำหนักผลิตภัณฑ์
ประมาณ 38 กก.
T2311VSAM
11
EN
� หร ับสถานทีต
ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ
ตงั้
ก่อนติดตัง้ เครือ
่ ง ให ้ตรวจสอบข ้อมูลดังต่อไปนี้ เพือ
่ ติด
ตัง้ เครือ
่ งในต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง
ต�ำแหน่งการติดตงั้
•• ติดตัง้ เครือ
่ งบนพืน
้ เรียบของวัสดุทแ
ี่ ข็ง ซึง่ แข็งแรง
พอทีจ่ ะรองรับน�้ำหนักเครือ
่ งแบบเต็มความจุ (อนุญาต
ให ้มีความความลาดชันภายใต ้เครือ
่ งที:่ 1°)
้
•• อย่าพยายามปรับระดับพืน
้ ทีไ่ ม่ได ้ระดับด ้วยการวางชิน
ไม ้ กระดาษแข็ง หรือวัสดุทค
ี่ ล ้ายกันไวใต
้ ้เครือ
่ งเป็ น
อันขาด
•• หากเป็ นไปไม่ได ้ทีจ่ ะหลีกเลีย
่ งการวางเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
ติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต ้องกัน้ ฉนวนกันความ
ร ้อน (85 X 60 ซม.) ทีเ่ คลือบด ้วยอลูมเิ นียมในด ้านที่
หันเข ้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครือ
่ งใช ้นีก
้ บ
ั
เตาดังกล่าว
•• ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าเมือ
่ มีการติดตัง้ เครือ
่ ง ช่างเทคนิค
บริการสามารถเข ้าถึงตัวเครือ
่ งได ้อย่างง่ายดายในกรณี
ทีเ่ กิดการช�ำรุด
•• ระยะห่างเพิม
่ เติมระหว่างผนังควรเป็ น 10 ซม. ส�ำหรับ
ด ้านหลัง และ 2 ซม. ส�ำหรับด ้านขวาและซ ้าย
10 cm
2 cm
2 cm
ค�ำเตือน
•• เครือ
่ งใช ้นีจ
้ ะต ้องใช ้เพียงเพือ
่ วัตถุประสงค์ในครัวเรือน
และไม่ควรน�ำมาใช ้ในการใช ้งานทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหว
หมายเหตุ
•• อย่าติดตัง้ เครือ
่ งนีบ
้ นพืน
้ ผิว ยกพืน
้ ฐานรอง หรือแผงที่
ยกขึน
้ เพราะอาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือการท�ำงาน
ผิดปกติอย่างรุนแรง
การระบายอากาศ
•• ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ
เครือ
่ งใช ้ไม่ได ้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพน
ื้ พรมผืนเล็ก
ฯลฯ
12
อุณหภูมบ
ิ รรยากาศโดยรอบ
•• ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ในห ้องทีอ
่ าจมีอณ
ุ หภูมท
ิ ี่
จุดเยือกแข็งเกิดขึน
้ ท่อน�้ำทีแ
่ ข็งตัวอาจแตกเนือ
่ งจาก
่ ถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
แรงดัน ความน่าเชือ
อาจด ้อยลงทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ กว่าจุดเยือกแข็ง
•• หากเครือ
่ งใช ้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ กว่า
จุดเยือกแข็ง ให ้วางเครือ
่ งใช ้ไว ้ทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้องสองถึง
สามชัว่ โมงก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช ้งาน
ื่ มต่อทางไฟฟ้า
การเชอ
•• อย่าใช ้สายไฟทีต
่ อ
่ พ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
•• ถอดปลั๊กไฟเครือ
่ งใช ้และปิ ดน�้ำประปาหลังการใช ้งาน
เสมอ
่ มต่อเครือ
•• เชือ
่ งใช ้เข ้ากับซ็อกเก็ตสายดินให ้สอดคล ้อง
กับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ ากระแส
•• เครือ
่ งใช ้ต ้องได ้รับการจัดวางให ้เข ้าถึงปลั๊กได ้ง่าย
•• เต ้าจ่ายไฟต ้องอยูภ
่ ายในระยะ 1.5 เมตรจากด ้านใด
ด ้านหนึง่ ของเครือ
่ ง
ค�ำเตือน
•• การซ่อมเครือ
่ งจะต ้องด�ำเนินการโดยบุคลากรทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเท่านัน
้ หากซ่อมโดยผู ้ทีข
่ าด
ประสบการณ์อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือการท�ำงาน
ผิดปกติอย่างรุนแรง โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG
Electronics
•• ต ้องเสียบปลั๊กไฟเข ้ากับเต ้ารับทีเ่ หมาะสมซึง่ มีการ
ติดตัง้ และต่อสายดินตามรหัสและข ้อบังคับในท ้องถิน
่
ทัง้ หมด
EN
การต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้า
2
ถอดจานน� ำ c หากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ่ ะต่อกับอะ
แดปเตอร์
3
กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อก เพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกัน
น�้ ำเข ้าออก ขันสกรูยด
ึ ทัง้ 4 ตัวและจานหมุนวงแหวน
อะแดปเตอร์ให ้แน่น
4
ดึงข ้อต่อแผ่นสลักลง d ดันท่อส่งน�้ ำลงบนอะแดป
เตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข ้อต่อ ตรวจให ้แน่ใจว่าอะ
แดปเตอร์ล็อกอยูก
่ บ
ั ที่
ก่อนทีจ่ ะต่อท่อจ่ายน�้ ำเข ้ากับก๊อกน�้ ำ ให ้ตรวจดูประเภท
ของสายท่อแล ้วเลือกค�ำแนะน� ำการติดตัง้ ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
หมายเหตุในการต่อ
•• แรงดันน�้ำจะต ้องอยูร่ ะหว่าง 30 kPa และ 800
kPa (0.3 - 8.0 kgf / cm²) หากแรงดันน�้ำ
มากกว่า 800 kPa ควรติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดัน
•• ห ้ามขันท่อจ่ายน�้ำเข ้ากับวาล์วจนแน่นเกินไป
•• ตรวจสอบสภาพของท่อน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอและเปลีย
่ น
ท่อน�้ำหากจ�ำเป็ น
ี ยาง
ตรวจสอบซล
ี ยางสองตัว a ให ้มาพร ้อมกับท่อจ่ายน�้ ำเข ้า ซึง่ จะ
มีซล
ใช ้เพือ
่ ป้ องกันน�้ ำรั่ว ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการต่อกับก๊อก
น�้ ำแน่นเพียงพอ
ท�ำการต่อท่อก ับก๊อกน�ำ้
่ มต่อท่อประเภท One Touch ไปย ังก๊อก
การเชือ
น�ำ้ โดยไม่มเี กลียวหมุน
1
ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก b และ
คลายสกรูยด
ึ ทัง้ 4 ตัว
13
EN
หมายเหตุ
•• หลังจากต่อท่อจ่ายน�้ำเข ้ากับก๊อกน�้ำ ให ้เปิ ดก๊อกน�้ำ
เพือ
่ ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ดิน ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่ ๆ
) ทีอ
่ ยูใ่ นท่อน�้ำ ปล่อยให ้น�้ำไหลลงถังและตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน�้ำ
ต่อท่อจ่ายน�ำ้ เข้าเครือ
่ ง
ขันท่อจ่ายน�้ ำเข ้ากับวาล์วน�้ ำเข ้าทีด
่ ้านหลังของเครือ
่ ง
่ งน�้ำ
•• อย่าต่อท่อเข ้ากับช่องจ่ายน�้ำร ้อนส�ำหรับรุ่นทีม
่ ช
ี อ
เข ้าช่องเดียว ให ้ต่อเข ้ากับช่องจ่ายน�้ำเย็นเท่านัน
้
หมายเหตุ
้ หากน�้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน�้ำ
•• หลังจากต่อท่อเสร็จสิน
ให ้กลับมาท�ำขัน
้ ตอนเดิมซ�้ำอีกครัง้ ใช ้ก๊อกน�้ำแบบ
ธรรมดาทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการจ่ายน�้ำ หากก๊อกน�้ำเป็ นแบบ
สีเ่ หลีย
่ มหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให ้ถอดแผ่นน�ำออก
ก่อนทีจ่ ะใส่กอ
๊ กเข ้าไปในอะแดปเตอร์
การติดตงท่
ั้ อระบาย
ก่อนทีจ่ ะต่อท่อระบายน�้ ำ ให ้ตรวจดูรน
ุ่ ของท่อระบายน�้ ำ
แล ้วเลือกค�ำแนะน� ำการติดตัง้ ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
การติดตงท่
ั้ อระบายน�ำ้ โดยไม่ตอ
้ งใช ้
ต ัวยึดข้องอ
1
ดันข ้องอไปทางด ้านตัวเครือ
่ ง
2
เปลีย
่ นทิศทางของท่อได ้โดยการดึงข ้องอออกแล ้ว
เปลีย
่ นทิศทาง ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ 1
การจ ัดต�ำแหน่งของท่อระบายน�ำ้
•• ท่อระบายน�้ำไม่ควรยาวเกิน 300 ซม. อย่าวางท่อ
ระบายน�้ำเกินกว่า 6 ซม. เหนือธรณีประตู
FP
FP
14
EN
•• ปลายท่อระบายน�้ำไม่ควรแช่อยูใ่ นน�้ำ
•• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่พบ
ั
หมายเหตุ
้ ส่วนของไม ้ ฯลฯ ไว ้ด ้านใต ้ขา
•• ห ้ามสอดชิน
่ และ
•• ไม ้หรือพืน
้ ลอยชนิดอืน
่ ๆ จะมีสว่ นท�ำให ้เกิดการสัน
การไม่สมดุลมากเกินไป อาจจ�ำเป็ นต ้องเสริมหรือค�ำ้ ยัน
่ สะเทือน
พืน
้ ไม ้เพือ
่ หยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสัน
มากเกินไป
•• ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งบนพืน
้ ผิวทีย
่ กตัวหรือแพลตฟอร์มใด
ๆ เนือ
่ งจากอาจไม่มน
ั่ คงและอาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
และความเสียหายร ้ายแรง
•• การติดตัง้ เครือ
่ งบนพืน
้ ทีไ่ ม่เรียบ ไม่แข็งแรง หรือพืน
้
่ สะเทือนมากเกินไป การ
กระเบือ
้ ง จะท�ำให ้เกิดการสัน
ปั่ นล ้มเหลว หรือข ้อผิดพลาด UE อาจเกิดขึน
้ จะต ้อง
ติดตัง้ บนพืน
้ ทีแ
่ ข็งแรงและได ้ระดับเพือ
่ ป้ องกันข ้อผิด
พลาดในการปั่ น
การประกอบฝาครอบก ันหนู
ท่านสามารถใส่ฝาครอบกันหนูตามประเภทเพือ
่ ป้ องกัน
เครือ
่ งจากหนู
การปร ับระด ับเครือ
่ ง
ตรวจสอบระด ับ
ชนิดแบน
ใส่ฝาครอบกันหนูชนิดแบนเข ้ากับรูประกอบจากด ้านหลัง
ของเครือ
่ ง
่
การปรับระดับเครือ
่ งจะช่วยป้ องกันเสียงและการสัน
สะเทือนทีไ่ ม่จ�ำเป็ น ตรวจสอบว่าเครือ
่ งอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมทีส
่ ด
ุ หลังการติดตัง้
่ เมือ
•• หากเครือ
่ งสัน
่ ดันแผ่นด ้านบนของเครือ
่ งตามแนว
ทแยงมุม ให ้ปรับขาตัง้ อีกครัง้
การปร ับและการตงระด
ั้
ับขา
เมือ
่ เครือ
่ งไม่อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ให ้หมุนขาตัง้ ทีป
่ รับ
ได ้จนกว่าเครือ
่ งจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป
ิ
•• หมุนขาทีป
่ รับระดับได ้ตามเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ยกขึน
้ หรือ
ิ
หมุนทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ลดระดับลงจากด ้านหน ้าไป
ด ้านหลัง จากด ้านหนึง่ ไปอีกด ้านหนึง่ และจากมุมหนึง่
ไปอีกมุมหนึง่
15
การใชง้ าน
EN
ภาพรวมการใชง้ าน
หมายเหตุ
การใชง้ านเครือ
่ งใช ้
ั เริม
•• ฟั งก์ชน
่ ใหม่อ ัตโนม ัติ จะท�ำใหโปรแกรมสามารถ
้
เริม
่ ท�ำงานต่อไดโดยอั
้
ตโนมัต ิ ในกรณีทไี่ ฟดับ มันจะเริม
่
ท�ำงานต่อจากจุดทีห
่ ยุดท�ำงาน
ั
ก่อนการซักครัง้ แรก ให ้เลือกโปรแกรม ซกแบบ
ทว่ ั ไป และใส่ผงซักฟอกปริมาณครึง่ หนึง่ เริม
่ ท�ำงาน
เครือ
่ งโดยไม่ต ้องใส่ผ ้า
•• การท�ำเช่นนีจ
้ ะช่วยขจัดสิง่ ตกค ้างและน�้ำทีอ
่ าจหลง
เหลืออยูใ่ นระหว่างการผลิตออกจากถังซัก
1
้ ผ ้าใส่ถงั
แยกผ ้าและเอาเสือ
•• แยกซักตามชนิดของผ ้า ความสกปรก สี และ
ปริมาณผ ้าตามต ้องการ เปิ ดฝาและใส่ผ ้าลงใน
เครือ
่ ง
2
ใส่ผงซักฟอก น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม และ/หรือ น�้ ำยาฟอก
ขาว
•• ใส่น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสมในลิน
้ ชักจ่าย
น�้ ำยาซักผ ้า หากต ้องการ เพิม
่ น�้ ำยาฟอกขาวหรือ
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มในช่องทีเ่ หมาะสมในตัวจ่ายน�้ ำยา
3
เปิ ดเครือ
่ ง
•• กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
4
เลือกรอบการซักทีต
่ ้องการ
ั ซ�้ำๆ จนกว่าจะเลือก
•• กดปุ่ ม โปรแกรมการซก
โปรแกรมการซักทีต
่ ้องการได ้
•• เลือกปุ่ มตัวเลือกเพือ
่ ปรับอุณหภูมก
ิ ารซัก
ความเร็วการปั่ น ฯลฯ อ่านฉลากการดูแลรักษาผ ้า
้ ผ ้าของท่านส�ำหรับค�ำเตือนหรือค�ำแนะน� ำ
ทีเ่ สือ
พิเศษ
5
เริม
่ รอบการซัก
•• กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ รอบการซัก
้ ๆ โดยไม่ใช ้น�้ ำเพือ
•• เครือ
่ งจะปั่ นเป็ นเวลาสัน
่ วัดน�้ ำ
หนักของผ ้า
•• หากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ภายในระยะเวลาหนึง่
เครือ
่ งจะปิ ดและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะหายไป
6
หมดรอบการซัก
•• เมือ
่ รอบการซักเสร็จแล ้ว เสียงเมโลดีจ้ ะดังขึน
้ น� ำ
้ ผ ้าออกจากเครือ
เสือ
่ งทันทีเพือ
่ ลดรอยยับ
16
EN
การเตรียมผ้า
หมายเหตุ
แผกประเภทการซักเพือ
่ ผลการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ จากนัน
้ เตรียม
การซักตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ ้า
•• เครือ
่ งหมายขีดล่างใต ้สัญลักษณ์ให ้ข ้อมูลท่านเกีย่ วกับ
ชนิดของผ ้า และค่าเผือ
่ สูงสุดของความเค ้นเชิงกล
ื้ ผ้า
แยกประเภทเสอ
่ งในเครือ
ตรวจสอบผ้าก่อนใสล
่ ง
้ ผ ้าของท่านตามฉลากการดูแลรักษาที่
•• แยกประเภทเสือ
ระบุประเภทผ ้าและอุณหภูมใิ นการซักเพือ
่ ผลลัพธ์การ
ซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ปรับความเร็ วในการปั่ นเพือ
่ ซักผ ้า
้ ผ ้าตามระดับ
•• ระดับการซัก (มาก ปกติ น ้อย): แยกเสือ
การซัก หากเป็ นไปได ้อย่าซักผ ้าทีม
่ รี อยเปื้ อนมากรวม
กับผ ้าทีเ่ ปื้ อนน ้อย
้ ผ ้าสีเข ้มหรือย ้อม
•• สี (สีขาว สีออ
่ น สีเข ้ม): แยกซักเสือ
้ ผ ้าย ้อมสีรวม
สีออกจากผ ้าสีขาวหรือสีออ
่ น การซักเสือ
้ ผ ้าสีออ
กับเสือ
่ นอาจท�ำให ้สีย ้อมตกใส่หรือเปลีย
่ นสี
้ ผ ้าสีออ
เสือ
่ น
•• ผ ้าส�ำลี (ผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิต ทีม
่ าจากการถัก):
แยกซักผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิตออกจากผ ้าส�ำลีทม
ี่ า
จากการถัก ผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิตสามารถท�ำให ้เกิด
การลอกและขุยกับผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการถัก
•• รวมผ ้าทีม
่ ข
ี นาดใหญ่และขนาดเล็กเข ้าด ้วยกัน ใส่ผ ้า
ขนาดใหญ่ลงไปก่อน ไม่ควรใส่ผ ้าขนาดใหญ่เกินครึง่
หนึง่ ของปริมาณผ ้าทัง้ หมด
้ เล็ก ๆ แค่ชน
ิ้ เดียว ควรใส่ผ ้าทีค
•• อย่าซักผ ้าชิน
่ ล ้ายกัน 1
้ ลงในเครือ
- 2 ชิน
่ งเพือ
่ ป้ องกันน�้ำหนักทีไ่ ม่สมดุล
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ของอยูใ่ นกระเป๋ า สิง่ ของ
ต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊ บติดผม, ไม ้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ
และกุญแจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อทัง้ เครือ
่ งและ
้ ผ ้าของท่านได ้
เสือ
ตรวจสอบฉลากการดูแลร ักษาผ้า
้ ผ ้าของ
ฉลากนีจ
้ ะบอกท่านเกีย
่ วกับส่วนผสมใยผ ้าของเสือ
ท่านและวิธท
ี ค
ี่ วรซัก
ั
สญล
ักษณ์บนฉลากการดูแลร ักษาผ้า
ั
สญล
ักษณ์
ั / ชนิดของผ้า
การซก
•• การซักปกติ
•• ผ ้าฝ้ าย, ผ ้าผสม
•• ดูแลง่าย
•• ผ ้าใยสังเคราะห์, ผ ้าผสม
•• การซักผ ้าบอบบางเป็ นพิเศษ
•• ผ ้าขนสัตว์
•• ซักด ้วยมือเท่านัน
้
•• ผ ้าขนสัตว์, ผ ้าไหม
•• ห ้ามซัก
้ ชัน
้ ใน) ในตาข่ายซักผ ้า
•• ซักผ ้าทีบ
่ อบบาง (ถุงน่อง, เสือ
•• รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าผ ้า
เหล่านีไ้ ม่ไปเกีย่ วกับผ ้าอืน
่ ๆ
•• ท�ำความสะอาดสิง่ สกปรกและคราบสกปรกล่วงหน ้า
โดยการแช่สงิ่ สกปรกและคราบเปื้ อนในผงซักฟอกที่
ละลายแล ้ว และใช ้แปรงขัดเพือ
่ ขจัดสิง่ สกปรก
ข้อควรระว ัง
•• อย่าซักหรือปั่ นสิง่ ของใด ๆ ทีม
่ ป
ี ้ ายก�ำกับหรือเป็ นที่
ทราบว่ากันน�้ำหรือทนน�้ำได ้ แม ้ว่าฉลากการดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ์ในสิง่ ของนัน
้ ๆ อนุญาตให ้ซักเครือ
่ งได ้ การ
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำเหล่านีอ
้ าจส่งผลให ้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณการซักของท่าน เครือ
่ ง
ิ ของท่านอันเป็ น
และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สน
่ สะเทือน
ผลมาจากแรงเสียดทานในปริมาณหรือการสัน
ทีผ
่ ด
ิ ปกติของเครือ
่ ง
้ ผ ้ากันน�้ ำได ้แก่แผ่นรองฟูกบาง
−− ตัวอย่างของเสือ
ชนิด ผ ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กน
ั ฝน ชุดสกี ชุดเอาท์ด
อร์ และสิง่ ทีค
่ ล ้ายกัน
17
EN
ั
่ งซกฟอก
การใสผ
น�ำ้ ยาปร ับ
ผ้านุม
่ และน�ำ้ ยาฟอกขาว
ั า
ปริมาณน�ำ้ ยาซกผ้
•• ควรใช ้ผงซักฟอกตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิตผงซักฟอก
และเลือกตามชนิด สี ระดับการซักและอุณหภูมใิ นการ
ซัก
•• การใส่ผงซักฟอกมากเกินไปจะท�ำให ้เกิดฟองมากเกิน
ไปซึง่ ท�ำให ้การซักผ ้าไม่สมบูรณ์
•• เมือ
่ ท่านต ้องการใช ้น�้ำยาซักผ ้า ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ
แนะน�ำจากผู ้ผลิตผงซักฟอก
•• ท่านสามารถเทน�้ำยาซักผ ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอก
หลักไดโดยตรงหากท่
้
านเริม
่ ต ้นรอบการซักแบบทันที
้ ผ ้าด ้วย
นอกจากนีข
้ อแนะน�ำใหใส่
้ ลงในถังซักเมือ
่ ใส่เสือ
เช่นกัน
•• ห ้ามใช ้น�้ำยาซักผ ้าหากท่านก�ำลังใช ้
ั วงหน้า หรือหากท่านได ้เลือกตัว
ั ตงเวลาซ
ฟั งก์ชน
ั้
กล่
ั
ั
•• เลือก เพิม
่ การซก+ซกปกติ
เนือ
่ งจากน�้ำยาอาจจับ
ตัวเป็ นก ้อน
•• ลดปริมาณน�้ำยาซักผ ้าหากมีฟองมากเกินไป
•• ปริมาณการใช ้น�้ำยาซักผ ้าอาจต ้องได ้รับการปรับ
ส�ำหรับอุณหภูมข
ิ องน�้ำ ความกระด ้างของน�้ำ ปริมาณ
และระดับการซัก เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ หลีกเลีย
่ ง
การท�ำให ้เกิดฟองมากเกินไป
้ ผ ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูม ิ
•• ดูทป
ี่ ้ ายของเสือ
ของน�้ำ
•• ใช ้ผงซักฟอกทีเ่ หมาะสมกับผ ้าแต่ละชนิดเท่านัน
้ :
−− ผงซักฟอกทัว่ ไปส�ำหรับผ ้าทุกชนิด
−− ผงซักฟอกส�ำหรับผ ้าทีบ
่ อบบาง
−− น�้ ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าทุกชนิดหรือน�้ ำยาซักผ ้า
ส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ทก
ี่ �ำหนดไว ้เท่านัน
้
•• เพือ
่ ประสิทธิภาพการซักและการให ้ความขาวทีด
่ ก
ี ว่า
ควรใช ้น�้ำยาซักผ ้าร่วมกับน�้ำยาฟอกขาวแบบผงทัว่ ไป
•• น�้ำยาซักผ ้าจะถูกล ้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริม
่ ต ้นของ
รอบการซัก
•• ให ้เจือจางน�้ำยาซักผ ้าด ้วยน�้ำแล ้วเทลงในถังซัก จากนัน
้
จึงเริม
่ รอบการซัก
18
ข้อควรระว ัง
•• การใช ้น�้ำยาซักผ ้าทีไ่ ม่เจือจาง หรือการทิง้ ผ ้าไว ้นาน
หลังจากเทน�้ำยาซักผ ้าเจือจางลงไปในถังซัก อาจท�ำให ้
ี ด
ผ ้าเสียหาย สีตก หรือมีสผ
ิ เพีย
้ น
หมายเหตุ
•• อย่าปล่อยให ้น�้ำยาซักผ ้าแข็งตัว การกระท�ำดังกล่าว
่ ารอุดตัน ประสิทธิภาพการล ้างน�้ำทีไ่ ม่ด ี
อาจน�ำไปสูก
และกลิน
่ เหม็น
•• ปริมาณซักเต็ม: ตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิต
•• ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ
•• ปริมาณขัน
้ ต�ำ่ : 1/2 ของปริมาณซักเต็ม
ั
่ งซกฟอก
การใสผ
•• ใส่ผงซักฟอกในปริมาณทีต
่ วงไว ้ลงในช่องใส่ผง
ซักฟอก a
•• เพิม
่ ปริมาณผงซักฟอกมากขึน
้ หากท่านใช ้กับน�้ำ
้ ผ ้าทีม
กระด ้าง เสือ
่ ข
ี นาดใหญ่ คราบเหนียวหรือมันเยิม
้
หรืออุณหภูมข
ิ องน�้ำลดลง
•• ไม่ควรใช ้เกล็ดสบูห
่ รือผงสบูแ
่ บบเม็ดกับเครือ
่ ง เมือ
่ ซัก
ผ ้าขนสัตว์ อย่าลืมใช ้ผงซักฟอกทีเ่ หมาะสมกับการซัก
ผ ้าขนสัตว์
หมายเหตุ
•• ใช ้ผงซักฟอกในปริมาณทีเ่ หมาะสมผงซักฟอก น�้ำยา
ฟอกขาว หรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มทีม
่ ากเกินไปอาจท�ำให ้
เกิดการล ้นหรือเครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ
EN
่ �ำ้ ยาปร ับผ้านุม
การใสน
่
่ �ำ้ ยาฟอกขาว
การใสน
•• ควรใช ้น�้ำยาปรับผ ้านุ่มตามค�ำแนะน�ำของผู ้ผลิตน�้ำยา
ปรับผ ้านุ่ม
•• เทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มตามปริมาณทีต
่ วงไว ้ลงในช่องน�้ำยา
ปรับผ ้านุ่มโดยตรง a
•• ก่อนเริม
่ ต ้นใช ้งานเครือ
่ ง ให ้เทน�้ำยาซักผ ้าขาว
ในปริมาณทีต
่ วงไว ้ลงในช่องน�้ำยาซักผ ้าขาว
โดยตรง a หลีกเลีย
่ งการสาดหรือเทมากเกินไป
•• หากน�้ำยาปรับผ ้านุ่มมีความเข ้มข ้นควรท�ำให ้เจือจาง
•• อย่าทิง้ น�้ำยาปรับผ ้านุ่มไวในช่
้ องน�้ำยาปรับผ ้านุ่มนาน
เกิน 2 วัน น�้ำยาปรับผ ้านุ่มอาจแข็งตัว
•• น�้ำยาปรับผ ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัต ิในโปรแกรมการ
ล ้างน�้ำสุดท ้าย
•• ห ้ามใช ้ตัวท�ำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ ) อย่างเด็ดขาด
หมายเหตุ
•• อย่าเทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มในปริมาณเกินกว่า 35 มล. การ
เทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มมากเกินปริมาณสูงสุดจะท�ำให ้น�้ำยา
้ ผ ้ามีรอยด่าง
ถูกจ่ายออกมาเร็ วเกินไปจนอาจท�ำให ้เสือ
•• ถ ้วยแบบปากพวยกาสามารถช่วยหลีกเลีย
่ งการรั่วไหล
ให ้ท่านได ้
•• อย่าเทน�้ำยาปรับผ ้านุ่มลงบนผ ้าโดยตรง การท�ำเช่นนัน
้
จะท�ำให ้สีตกใส่ผ ้าซึง่ ลบออกยาก
•• ผสมน�้ำยาฟอกขาวแบบผงกับน�้ำให ้เข ้ากันเป็ นของเหลว
แล ้วเทลงในช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าขาว
•• ให ้ดูป้ายการดูแลรักษาผ ้าเพือ
่ ค�ำแนะน�ำพิเศษ และแยก
ผ ้าทีจ่ ะซักผ ้าขาว
•• เจือจางน�้ำยาซักผ ้าขาวคลอรีนด ้วยน�้ำ
•• เทน�้ำยาซักผ ้าขาวตามปริมาณทีแ
่ นะน�ำตามค�ำแนะน�ำ
การใช ้งานบนบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างระมัดระวัง
ข้อควรระว ัง
•• อย่าเทน�้ำยาซักผ ้าขาวทีย
่ ังไม่เจือจางลงบนผ ้าหรือถัง
้ ผ ้าเสีย
ซักโดยตรง เพราะอาจท�ำให ้สีตกหรือท�ำให ้เสือ
หาย
•• อย่าใส่น�้ำยาซักผ ้าขาวชนิดผงลงในช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
ขาว เพราะอาจจับตัวเป็ นก ้อนและท�ำให ้ช่องน�้ำยาซัก
ผ ้าขาวอุดตัน
19
EN
แผงควบคุม
คุณล ักษณะเฉพาะของแผงควบคุม
a
เปิ ด/ปิ ด ปุ่ม
•• กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
้ การซัก
•• เครือ
่ งจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิในระยะเวลาหนึง่ หลังเสร็จสิน
b
เริม
่ /หยุด ปุ่ม
•• กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ ต ้นรอบการซักหรือหยุดรอบการซัก
•• กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ หยุดรอบการซักชัว่ คราว
หมายเหตุ
•• หากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ภายในระยะเวลาหนึง่ เครือ
่ งจะปิ ดและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะหายไป
c
ั ปุ่ม
โปรแกรมการซก
•• โปรแกรมต่าง ๆ มีให ้เลือกใช ้แบ่งตามชนิดของผ ้า
•• ไฟจะสว่างขึน
้ เพือ
่ ระบุโปรแกรมทีเ่ ลือก
d
ั
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชน
ั เพือ
•• คุณสามารถใช ้ตัวเลือกเพิม
่ เติมและฟั งก์ชน
่ ปรับแต่งโปรแกรม
e
ั
ไฟแสดงสถานะรอบการซก
•• ไฟแสดงสถานะรอบการซักเปิ ดอยูก
่ อ
่ นเริม
่ ต ้น
้
•• ไฟแสดงสถานะรอบการซักกะพริบระหว่างขัน
้ ตอนนัน
้ จากนัน
้ ไฟจะปิ ดเมือ
่ ขัน
้ ตอนนัน
้ เสร็จสิน
20
EN
f
จอแสดงผล
•• หน ้าจอแสดงการตัง้ ค่า เวลาทีเ่ หลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข ้อความสถานะ เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นในหน ้าจอ
จะสว่างขึน
้
••18:88 : เมือ่ เลือกโปรแกรมแล ้ว เวลาเริม่ ต ้นของโปรแกรมนัน้ จะปรากฏขึน้ ซึง่ เวลาเริม่ ต ้นสามารถเปลีย่ นแปลงได ้ตาม
ตัวเลือกทีเ่ ลือก
−− หากหน ้าจอแสดง -:-- จากนัน
้ จะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ ้าได ้ตรวจพบขนาดของผ ้า
−− เวลาทีแ
่ สดงเป็ นเพียงการประมาณการมีปัจจัยภายนอกหลายประการ (ขนาดการซักผ ้า อุณหภูมห
ิ ้อง อุณหภูมน
ิ �้ ำขา
เข ้า ฯลฯ ) ทีม
่ ผ
ี ลต่อเวลาในการซักจริง
ั ป้องก ันเด็ก เพือ
•• i : ไอคอนนีเ้ ปิ ดขึน
้ เมือ
่ เลือกฟั งก์ชน
่ ล็อกการควบคุม
ั วงหน้า เพือ
•• z: ไอคอนนีเ้ ปิ ดขึน
้ เมือ
่ กดปุ่ ม ตงเวลาซ
ั้
กล่
่ ตัง้ เวลาซักล่วงหน ้า
21
EN
ั
โปรแกรมการซก
เครือ
่ งนอน
โปรแกรมการซักถูกออกแบบมาเพือ
่ ประสิทธิภาพการซัก
้ ผ ้าประเภทต่าง ๆ
ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ส�ำหรับเสือ
ั เพือ
•• กดปุ่ ม โปรแกรมการซก
่ เลือกโปรแกรมการซัก
ทีต
่ ้องการ
•• เมือ
่ ท่านเลือกโปรแกรมซักผ ้า ไฟส�ำหรับโปรแกรมการ
ซักทีเ่ กีย่ วข ้องจะเปิ ดขึน
้
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าห่มหรือชุดเครือ
่ งนอนทีม
่ ี
สัญลักษณ์การซักด ้วยมือบนฉลากการดูแลรักษา
•• ผ ้าปูเตียงแคชเมียร์ ผ ้าห่มอะคริลกิ ผ ้าห่มปั่ นผสม
ผ ้าห่มขนสัตว์ ผ ้ากรอง (โพลีเอสเตอร์ 101) และ
ผ ้าปูทน
ี่ อนอาจเสียหายได ้หากปล่อยให ้ลอยไปมา
้ ถุงตาข่ายซักผ ้าแยกต่างหากเพือ
ขอแนะน�ำให ้ซือ
่ ใช ้
ส�ำหรับซัก
้ ผ ้าทัว่ ไป ซึง่ อาจท�ำให ้
•• แยกชุดเครือ
่ งนอนออกจากเสือ
ผ ้าไม่สมดุลจนส่งผลให ้การซักผิดปกติ
•• การปั่ นแห ้งอาจจะใช ้เวลานานขึน
้ ในการกระจายผ ้าใหม่
หากชุดเครือ
่ งนอนเกาะกันเป็ นก ้อนอยูด
่ ้านหนึง่
•• ห ้ามซักผ ้าห่มไฟฟ้ า พรม พรมเช็ดเท ้า หรือรองเท ้า
โดยเด็ดขาด เพราะสามารถท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อ
้ ผ ้าอืน
เครือ
่ งและเสือ
่ ๆ ในการซัก
•• น�ำชุดเครือ
่ งนอนใส่ลงในถุงผ ้าตาข่ายแล ้วน�ำไปแช่ใน
น�้ำให ้จมเพือ
่ ให ้มีโอกาสลอยตัวน ้อยลง หากชุดเครือ
่ ง
นอนลอยไปมาในระหว่างการซักหรือปั่ นหมาด อาจ
้ ผ ้าเสียหายได ้
ท�ำให ้เครือ
่ งและเสือ
้ ไม่วา่ จะมี
•• เราขอแนะน�ำให ้ซักชุดเครือ
่ งนอนทีละชิน
ขนาดเท่าใดก็ตาม หากมีการซักผ ้าปูเตียงพร ้อมกันสอง
ผืนซึง่ ผลิตจากวัสดุทแ
ี่ ตกต่างกัน อาจท�ำให ้การปั่ นผิด
ปกติเนือ
่ งจากความไม่สมดุล
ั
ซกแบบท
ว่ ั ไป
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าแบบปกติ เซนเซอร์ในตัวจะตรวจ
จับน�้ ำหนักของผ ้า ค�ำนวณการตัง้ ค่าการซัก ล ้าง และปั่ น
หมาดตามล�ำดับ
•• หากมีน�้ำหรือผ ้าทีเ่ ปี ยกอยูใ่ นถังซักก่อนทีจ่ ะเริม
่
โปรแกรม ระดับน�้ำจะเพิม
่ ขึน
้
้ ผ ้าทีม
•• ส�ำหรับเสือ
่ น
ี �้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ ระดับน�้ำ
อาจต�ำ่ เกินไป เพิม
่ ระดับน�้ำด ้วยตนเอง
ั
ผ้าขนสตว์
้ ในและ
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าทีบ
่ อบบางอย่างเช่นชุดชัน
ผ ้าขนสัตว์ ก่อนซักควรตรวจดูป้ายการดูแลรักษาเพือ
่ ดูค�ำ
แนะน� ำในการซัก
•• โปรแกรมนีใ้ ช ้การปั่ นหมาดแบบช ้าเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ผ ้า
้ มากกว่าปกติ
เสียหาย ดังนัน
้ ผ ้าจะมีความชืน
หมายเหตุ
•• แขวนหรือวางผ ้าทีบ
่ อบบางของท่านบนพืน
้ เรียบ เมือ
่
ท่านตากผ ้า
•• โปรแกรมนีจ
้ ะใช ้แต่น�้ำเย็นเท่านัน
้ เนือ
่ งจากน�้ำร ้อนอาจ
ท�ำให ้ผ ้าเสียหาย
•• ปริมาณผ ้าทีแ
่ นะน�ำในโปรแกรมนีไ้ ม่ควรเกิน 2 กก.
22
ข้อควรระว ัง
•• เมือ
่ ใส่ผ ้าห่มลงไปในถังซัก อย่าวางเหนือเส ้น
สูงสุด a ผ ้าห่มจะต ้องจมอยูใ่ นน�้ำด ้วย การไม่ท�ำเช่น
นัน
้ หรือใส่ผ ้าห่มมากเกินไปในเครือ
่ งจะส่งผลให ้เกิด
ความเสียหายต่อปริมาณการซักและเครือ
่ ง
EN
ชุดน ักเรียน
ั
ต ัวเลือกเพิม
่ เติมและฟังก์ชน
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักชุดนักเรียน
ั
•• โปรแกรมนีใ้ ช ้เวลาซักนานกว่าโปรแกรม ซกแบบท
ว่ ั ไป
•• เพือ
่ ลดเสียงในการปั่ นหมาด โปรแกรมนีใ้ ช ้ความเร็ ว
้ ผ ้า ดังนัน
ต�ำ่ ในการปั่ นเพือ
่ ก�ำจัดน�้ำออกจากเสือ
้ ผ ้าจะมี
้ มากกว่าปกติ
ความชืน
ั่ พิเศษในบางโปรแกรม
คุณสามารถใช ้ตัวเลือกและฟั งก์ชน
เพือ
่ ปรับแต่งรอบ
ั่ พิเศษสามารถเปลีย
•• ตัวเลือกและฟั งก์ชน
่ นแปลงได ้
เมือ
่ กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ในระหว่างการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ั่ ทีเ่ ลือก
โปรแกรมตัวเลือกและฟั งก์ชน
ั
ั
เพิม
่ การซก+ซ
กปกติ
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ก�ำจัดรอยเปื้ อนล่วงหน ้าทันทีโดยไม่
ต ้องซักมือ
้ ผ ้าทีอ
•• ซึง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับเสือ
่ าจมีกลิน
่ เหม็นหากไม่น�ำมา
ซักทันที
ั
ระด ับการซก
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เลือกความแรงของการซัก
•• มีให ้เลือก 3 ระดับ ได ้แก่ แรง, ปานกลาง และ นุม
่ นวล
•• มีใช ้งานในทุกโปรแกรม
ี งเตือน
เสย
ั วน
ซกด่
้ ผ ้าทีม
ใช ้โปรแกรมนีใ้ นการซักเสือ
่ รี อยเปื้ อนน ้อยเป็ นระยะ
้ ๆ
เวลาสัน
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปลีย
่ นระดับเสียง
•• มีให ้เลือก 3 ระดับ ได ้แก่ ด ัง, เบา และ ปิ ด
•• หากท่านไม่เลือกตัวเลือกนี้ เครือ
่ งจะอยูใ่ นสถานะ ปิ ด
โดยทีไ่ ฟจะไม่สว่างขึน
้
หมายเหตุ
•• ปริมาณผ ้าทีแ
่ นะน�ำของโปรแกรมนีไ้ ม่เกิน 2 กก.
ล้างพิเศษ
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการล ้าง
้ ในและเสือ
้ ผ ้าเด็ก
•• โปรแกรมนีเ้ หมาะส�ำหรับชุดชัน
•• ใหใช
้ ้โปรแกรมนีส
้ �ำหรับผู ้ทีม
่ ผ
ี วิ บอบบางหรือมีปัญหา
เรือ
่ งผิว
ั
ล้างถ ังซก
ั พิเศษเพือ
นีค
่ อ
ื ฟั งก์ชน
่ การท�ำความสะอาดภายในถังซัก
เครือ
่ งซักผ ้าของท่าน
ั นี้ โปรดอ่าน การบ�ำรุง
•• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
ร ักษา ส�ำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
������ ��
เครือ
่ งนีจ
้ ะตรวจจับปริมาณของผ ้าโดยอัตโนมัต ิ จากนัน
้
จะตัง้ ระดับน�้ ำ อย่างไรก็ตามอาจจ�ำเป็ นต ้องเพิม
่ ระดับน�้ ำ
ด ้วยตนเอง และแนะน� ำให ้หลีกเลีย
่ งข ้อผิดพลาดจากการ
เกิดขุยและความไม่สมดุลเมือ
่ ใส่ผ ้าขนาดใหญ่แต่มน
ี �้ ำ
หนักเบา
•• กดตัวเลือก ������ �� เพือ
่ ปรับระดับน�้ำ
•• ไม่สามารถเปลีย
่ นไดในขณะที
้
เ่ ครือ
่ งท�ำงาน
•• เมือ
่ คุณเลือกโปรแกรมการซัก ระดับน�้ำจะแสดงอยูใ่ น
แผงควบคุม
•• ส�ำหรับการตัง้ ระดับน�้ำโดยอัตโนมัต ิ ปริมาณน�้ำอาจแตก
ต่างกันตามปริมาณของผ ้า แม ้ว่าทีแ
่ ผงควบคุมจะแสดง
ระดับน�้ำเดียวกัน
ั
ซก
การปรับการตัง้ เวลาซักจะปรับเปลีย
่ นเวลาของรอบการซัก
และ/หรือ การด�ำเนินการซัก
ั จนกว่าจะเลือกเวลาซักทีต
•• กดปุ่ ม ซก
่ ้องการได ้
23
EN
ล้าง
ั วงหน้า
ตงเวลาซ
ั้
กล่
•• ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปลีย
่ นจ�ำนวนการล ้าง
•• กดปุ่ ม ล้าง เพือ
่ เปลีย
่ นจ�ำนวนการล ้าง
•• เมือ
่ เลือกตัวเลือก ล้าง แล ้ว ไอคอน l จะสว่างขึน
้
•• หากเลือกจ�ำนวนการล ้างสูงสุด ตัวเลือกนีจ
้ ะถูกปิ ดการ
ใช ้งาน
ั นีเ้ พือ
ใช ้ฟั งก์ชน
่ หน่วงเวลาจบการท�ำงาน เครือ
่ งจะเริม
่
้ หลังจากช่วงเวลาทีก
โดยอัตโนมัตแ
ิ ละเสร็จสิน
่ �ำหนด
หมายเหตุ
•• ตัวเลือกนีม
้ เี ฉพาะในบางโปรแกรมเท่านัน
้
ปั่นหมาด
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปลีย
่ นความแรงในการปั่ น เมือ
่ ท่านกด
ปุ่ ม เริม
่ /หยุด หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เวลาทีเ่ หลือจะ
แสดงบนหน ้าจอ
้ ง
่ ั ปั่นแห้ง
เพือ
่ ใชฟ
ั ก์ชน
เมือ
่ คุณเลือก ปั่นแห้ง คุณสามารถลดเวลาในการท�ำให ้
้ ทีเ่ หลืออยูใ่ นผ ้า
แห ้งโดยลดความชืน
กดปุ่ ม ปั่นหมาด ค ้างไว ้ 3 วินาที เพือ
่ เลือก และกดปุ่ ม
เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ ยกเลิกการเลือก
หมายเหตุ
•• ใส่ผ ้าให ้มีน�้ำหนักไม่เกิน 2 กก. และท�ำให ้แน่ใจว่าได ้
กระจายผ ้าอย่างสมดุล
•• เลือก 60 นาที ส�ำหรับผ ้าฝ้ าย และ 120 นาทีส�ำหรับผ ้า
้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ใยสังเคราะห์ เพือ
่ ลดความชืน
24
1
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
ั วงหน้า เพือ
กดปุ่ ม ตงเวลาซ
ั้
กล่
่ ตัง้ การหน่วงเวลา
จบการท�ำงานตามต ้องการ
4
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
หมายเหตุ
ั นีเ้ ป็ นเวลาสิน
้ สุดของโปรแกรมไม่ใช่การเริม
•• ฟั งก์ชน
่ ต ้น
เวลาการท�ำงานจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมข
ิ อง
น�้ำ การซักผ ้า และปั จจัยอืน
่ ๆ
•• สามารถจองได ้สูงสุด 18 ชัว่ โมง
−− 1 ชัว่ โมง เว ้นระยะห่างได ้ถึง 3 - 12 ชัว่ โมง
−− 2 ชัว่ โมง เว ้นระยะห่างได ้ถึง 12 - 18 ชัว่ โมง
ั นีไ้ ม่สามารถตัง้ ค่าได ้น ้อยกว่า 3 ชัว่ โมง
•• ฟั งก์ชน
ั
ั นี้ ให ้กดปุ่ ม ตงเวลาซ
•• หากต ้องการยกเลิกฟั งก์ชน
ั้
ก
ล่วงหน้า ซ�้ำ ๆ จนกว่าการตัง้ เวลาจะถูกยกเลิก หรือกด
ปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
่ า้
แชผ
สามารถเลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าทีส
่ กปรกมากโดยการ
แช่ผ ้าสักระยะหนึง่ เพือ
่ ก�ำจัดคราบสกปรก
ั จนกว่าไอคอน u และ k จะสว่างขึน
•• กดปุ่ ม ซก
้
พร ้อมกัน
EN
ป้องก ันเด็ก
ั นีเ้ พือ
ั นีส
ใช ้ฟั งก์ชน
่ ปิ ดใช ้งานการควบคุม ฟั งก์ชน
้ ามารถ
ป้ องกันไม่ให ้เด็ก ๆ เปลีย
่ นโปรแกรมหรือใช ้งานเครือ
่ ง
นีไ้ ด ้
หมายเหตุ
•• เมือฟั
่ งก์ชันนีถ้ กู ตังไว
้ ปุ่้ มทังหมดจะถู
้
กล็อกยกเวนปุ่
้ ม เปิ ด/ปิ ด
•• เมือ
่ ตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาทีเ่ หลือจะแสดง
บนหน ้าจอระหว่างการซักในขณะทีก
่ ารป้ องกันเด็ก
ท�ำงานอยู่
ั นี้ ท่านต ้องปิ ดการใช ้
•• การปิ ดเครือ
่ งจะไม่รเี ซ็ตฟั งก์ชน
ั นีก
ั อืน
งานฟั งก์ชน
้ อ
่ นจึงจะสามารถเข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ๆ ได ้
การล็อคแผงควบคุม
1
เปิ ดเครือ
่ ง
2
กดปุ่ ม เสียงเตือน และ ล้าง พร ้อมกันค ้างไว ้ 3
ั นี้
วินาทีเพือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
การคลายล็อคแผงควบคุม
1
เปิ ดเครือ
่ ง
2
กดปุ่ ม เสียงเตือน และ
ั
ล้าง พร ้อมกันค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
นี้
ั นี้ เสียงเตือนจะดังขึน
•• เมือ
่ ปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
้ และ
เวลาคงเหลือส�ำหรับรอบการซักปั จจุบน
ั จะปรากฏ
ขึน
้ บนหน ้าจออีกครัง้
25
EN
ั วยตนเอง
การตงค่
ั้ าการซกด้
เมือ
่ ท่านต ้องการใช ้โปรแกรมล ้างและปั่ นหมาด ปั่ นหมาดเท่านัน
้ ล ้างเท่านัน
้ หรือซักเท่านัน
้ ท่านสามารถตัง้ ค่าได ้ด ้วย
ตนเอง
ล้างและปั่นหมาด
ปั่นหมาดเท่านน
ั้
ซํกเท่านน
ั้
t หรือ s
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
1
l
p
l
k
กดปุ่ ม ล้าง
กดปุ่ ม ปั่นหมาด
กดปุ่ ม ล้าง
ั
กดปุ่ ม ซก
การล ้างและปั่ นหมาดจะถูก
เลือกโดยอัตโนมัต ิ
กดปุ่ ม ปั่นหมาด
เพือ
่ ปรับความแรงในการ
ปั่ นหมาด
2
3
ล้างเท่านน
ั้
p
p
การล ้างและปั่ นหมาดจะถูก
กดปุ่ ม ปั่นหมาด
เลือกโดยอัตโนมัต ิ
ั การปั่ นหมาด
จนกว่าฟั งก์ชน
จะถูกยกเลิก
lp
l
กดปุ่ ม ล้าง และ
4 ปั่นหมาด เพือ
่ ปรับจ�ำนวน
การล ้างและความแรงในการ
ปั่ นหมาด
5
กดปุ่ ม ล้าง เพือ
่ เปลีย
่ น
จ�ำนวนการล ้าง
lp
กดปุ่ ม ล้าง
และ ปั่นหมาด
จนกว่าตัวเลือกการล ้างและ
ปั่ นหมาดจะถูกยกเลิก
u
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ รอบ
หมายเหตุ
•• เมือ
่ ท่านตัง้ ค่ารอบการซักด ้วยตนเอง เช่น ล ้างเท่านัน
้ ซักเท่านัน
้ หรือซักและล ้าง น�้ำจะไม่ถก
ู ระบายออกหลังจากซัก
้
เสร็จ หากท่านต ้องการระบายน�้ำ ให ้เลือกรอบการปั่ นหมาดเท่านัน
้ หลังจากการซักเสร็จสิน
•• หากเลือกรอบการล ้างเท่านัน
้ ขัน
้ ตอนจะเริม
่ จากการเปิ ดน�้ ำเข ้า
•• หากท่านไม่ได ้เลือกหรือเปลีย
่ นแปลง ������ �� ระดับน�้ำจะถูกตัง้ ค่าโดยอัตโนมัต ิ
26
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท
้ ารวินจ
ใชก
ิ ฉ ัยอ ัจฉริยะ
Smart Diagnosis ผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้า
ั นีห
ใช ้ฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics เมือ
่ เครือ
่ งใช ้
ั นีเ้ พือ
ไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ใช ้ฟั งก์ชน
่ ติดต่อ
ตัวแทนบริการเท่านัน
้ ไม่ใช่ในระหว่างการใช ้งานปกติ
1
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
•• อย่ากดปุ่ มอืน
่ ๆ
2
เมือ
่ ได ้รับค�ำแนะน� ำการด�ำเนินการจากศูนย์บริการ
ให ้วางกระบอกโทรศัพท์ของท่านใกล ้กับไอคอน
Smart Diagnosis
EN
หมายเหตุ
ั นีข
•• ฟั งก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการโทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
•• ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
•• หากการถ่ายโอนข ้อมูลไม่ดเี นือ
่ งจากคุณภาพการโทรต�ำ่
ท่านอาจไม่ได ้รับบริการวินจิ ฉัยทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
x.
Ma
mm
10
3
กดปุ่ ม ������ �� ค ้างไว ้เป็ นเวลา 3 วินาที
4
ให ้โทรศัพท์อยูก
่ บ
ั ทีจ่ นกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลา
คงเหลือส�ำหรับการส่งข ้อมูลจะแสดงขึน
้ มา
•• เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะทีก
่ �ำลังส่งเสียง
•• หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถท�ำการบันทึก
ข ้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำได ้ อาจขอให ้คุณลองท�ำอีกครัง้
5
เมือ
่ การนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด
ให ้ท�ำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการ
ทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือคุณได ้โดยใช ้ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไป
เพือ
่ การวิเคราะห์
27
การบ�ำรุงร ักษา
ค�ำเตือน
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งก่อนท�ำความสะอาดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความ
เสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนนีอ
้ าจส่ง
ผลให ้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม ้, ไฟฟ้ าช็อต, หรือ
เสียชีวต
ิ ได ้
•• ห ้ามใช ้สารเคมีทรี่ ุนแรง น�้ำยาท�ำความสะอาดทีม
่ ฤี ทธิ์
กัดกร่อน หรือตัวท�ำละลายเพือ
่ ท�ำความสะอาดเครือ
่ ง
สิง่ เหล่านีอ
้ าจสร ้างความเสียหายแก่พน
ื้ ผิว
ท�ำความสะอาดหล ังจากการ
ั กครงั้
ซกทุ
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งท�ำความสะอาด
•• หากท่านใช ้น�้ำเย็นเสมอ เราแนะน�ำให ้ซักด ้วยน�้ำร ้อน
หรือซักด ้วยน�้ำอุน
่ เป็ นระยะ ๆ อย่างเช่น ซักด ้วยน�้ำอุน
่
ในการซักทุก ๆ 5 ครัง้
•• ปิ ดก๊อกน�้ำหลังใช ้งานเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้น�้ำท่วม หรือมิ
ฉะนัน
้ ท่อน�้ำเข ้าอาจแตก
•• ถอดปลั๊กหลังใช ้งานทุกครัง้
้ สุดโปรแกรม เช็ดฝาและภายในของซีลฝา
•• หลังจากสิน
้
เพือ
่ ขจัดความชืน
ค�ำเตือน
•• เปิ ดฝาถังทิง้ ไวให
้ ้ภายในถังซักแห ้ง แต่เฉพาะในกรณีท ี่
ปลอดภัยและมีการดูแลเด็ก ๆ เป็ นอย่างดี
EN
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งเป็น
ระยะ
ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ั นีม
ฟั งก์ชน
้ ค
ี วามพิเศษเพือ
่ ช่วยท�ำความสะอาดภายใน
เครือ
่ ง
ั นีเ้ ดือนละครัง้ (หรือบ่อยกว่านัน
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ หาก
จ�ำเป็ น) เพือ
่ ขจัดการสะสมของผงซักฟอกและสิง่ ตกค ้าง
อืน
่ ๆ
1
น� ำผ ้าหรือสิง่ ใด ๆ ออกจากเครือ
่ ง
2
เปิ ดช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าและใส่สารขจัดหินปูนลงใน
ช่องซักหลัก
3
ปิ ดลิน
้ ชักช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าอย่างช ้าๆ ปิ ดฝา
4
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
5
ั
กดปุ่ ม โปรแกรมการซก
ั
เพือ
่ เลือก ล้างถ ังซก
6
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่
7
้ ให ้เปิ ดประตูทงิ้ ไว ้เพือ
หลังจากรอบการซักเสร็จสิน
่
ให ้ประตู ซีลยางประตู และกระจกประตูแห ้ง
ค�ำเตือน
การท�ำความสะอาดภายนอก
การดูแลรักษาเครือ
่ งอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช ้
งานได ้
ภายนอก
•• เช็ดรอยคราบเปื้ อนทีก
่ ระเด็นติดตัวเครือ
่ งโดยทันที
•• เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยก
•• อย่ากดพืน
้ ผิวหรือหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม
ั า
ช่องใส่น�ำ้ ยาซกผ้
•• ผงซักฟอกและน�้ำยาปรับผ ้านุ่มอาจสะสมในช่องใส่
น�้ำยาซักผ ้า ถอดลิน
้ ชักและตัวแทรกต่าง ๆ ออกมาจาก
ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า และตรวจสอบการสะสมหนึง่ ถึงสอง
ครัง้ ต่อเดือน
28
•• เปิ ดฝาถังทิง้ ไวให
้ ้ภายในถังซักแห ้ง แต่เฉพาะในกรณีท ี่
ปลอดภัยและมีการดูแลเด็ก ๆ เป็ นอย่างดี
หมายเหตุ
ั นีอ
•• ส�ำหรับฟั งก์ชน
้ ย่าใส่ผงซักฟอกใด ๆ ลงในช่องใส่
น�้ำยาซักผ ้า เพราะอาจเกิดฟองมากเกินไปและล ้นออก
มาจากเครือ
่ ง
•• ส�ำหรับรุ่นทีม
่ แ
ี ผ่นกรองใยผ ้า ให ้น�ำขุยหรือสิง่ สกปรก
ภายในแผ่นกรองใยผ ้าออกก่อนและหลังการใช ้
โปรแกรมนี้
•• ส�ำหรับรุ่นทีไ่ ม่มแ
ี ผ่นกรองใยผ ้า ขุยผ ้าจะถูกระบายออก
มาพร ้อมกับน�้ำทิง้ ในระหว่างการซัก
้ โปรแกรมนีแ
•• หลังจากเสร็จสิน
้ ล ้วให ้เปิ ดประตูเครือ
่ งเพือ
่
ก�ำจัดกลิน
่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
EN
การท�ำความสะอาดต ัวกรองท่อน�ำ้ เข้า
ตัวกรองน�้ ำเข ้าจะกักเก็บหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ทีอ
่ าจอยู่
ในน�้ ำทีจ่ า่ ยเข ้าเครือ
่ ง หมัน
่ ท�ำความสะอาดตัวกรองท่อน�้ ำ
เข ้าอยูเ่ สมอ
•• ปิ ดก๊อกน�้ำทีส
่ ง่ เข ้าเครือ
่ งหากไม่มก
ี ารใช ้งานช่วงระยะ
เวลาหนึง่ (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากไม่ม ี
ท่อระบายน�้ำบนพืน
้ (ทางน�้ำไหล) ในบริเวณใกล ้เคียง
•• IE จะปรากฏขึน
้ บนแผงควบคุมหากไม่มน
ี �้ำเข ้าไปในช่
องใส่น�้ำยาซักผ ้า
•• หากน�้ำมีความกระด ้างมากหรือมีรอ
่ งรอยของหินปูน ตัว
กรองตรงทางน�้ำเข ้าอาจอุดตัน
1
2
ปิ ดเครือ
่ งและก๊อกน�้ ำ จากนัน
้ ให ้คลายสกรูของท่อ
จ่ายน�้ ำ
ถอดตัวกรองน�้ ำเข ้าด ้วยคีมขนาดเล็กแล ้วท�ำความ
สะอาดตัวกรองโดยใช ้แปรงสีฟันทีม
่ ข
ี นแปรงขนาด
กลาง
ข้อควรระว ัง
•• ท�ำความสะอาดแผ่นกรองใยผ ้าหลังจากการซักอย่าง
น ้อย 2 - 3 ครัง้
•• อย่าท�ำแผ่นกรองหล่นลงบนพืน
้
•• ระวังอย่าให ้เล็บของท่านเข ้าไปติดในแผ่นกรองในขณะ
หยิบจับแผ่นกรอง
•• ควรเก็บแผ่นกรองใยผ ้ากลับเข ้าทีห
่ ลังจากล ้างท�ำความ
้ ผ ้าของท่าน
สะอาด เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสียหายกับเสือ
อย่าใช ้งานเครือ
่ งในขณะทีถ
่ อดแผ่นกรองใยผ ้าออก
•• หากตะแกรงของแผ่นกรองใยผ ้าอุดตัน อาจท�ำให ้ไม่
้ ผ ้าออกได ้
สามารถกรองสิง่ แปลกปลอมในเสือ
•• อย่าทิง้ วัตถุทเี่ ป็ นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊ บติดผม ฯลฯ)
ไวในแผ่
้
นกรองใยผ ้าเพราะอาจก่อให ้เกิดสนิม
1
กดทีแ
่ ถบปลดล็อกทัง้ สองด ้านของฝาครอบแผ่น
กรอง แล ้วดึงไปข ้างหน ้า
2
เปิ ดฝาแล ้วน� ำใยผ ้าออก
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า
แผ่นกรองเป็ นส่วนส�ำคัญส�ำหรับผลการซักทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ ดังนัน
้ จึงควรดูแลเป็ นพิเศษ ท�ำความ
สะอาดแผ่นกรองเป็ นประจ�ำ
29
EN
3
ล ้างแผ่นกรอง
วิธก
ี ารป้องก ันไม่ให้เครือ
่ งเกิดการเยือกแข็ง
หลังจากปิ ดก๊อกน�้ ำ ให ้ถอดท่อส่งน�้ ำเย็นออกจากก๊อกน�้ ำ
และเอาน�้ ำออกขณะทีค
่ ว�ำ่ ท่อลง
4
ปิ ดฝาแล ้วใส่แผ่นกรองส่วนล่างลงในถังซักกดด ้าน
บนของแผ่นกรองจนกว่าท่านจะได ้ยินเสียงคลิก
วิธก
ี ารร ับมือการเป็นน�ำ้ แข็ง
เมือ
่ มีปัญหาในการจ่ายน�้ ำเกิดขึน
้ ใช ้มาตรการต่อไปนี้
่ มต่อทัง้ สอง
•• ปิ ดก๊อกน�้ำและท�ำให ้ก๊อกน�้ำและพืน
้ ทีเ่ ชือ
ของท่อส่งน�้ำของเครือ
่ งอุน
่ ขึน
้ โดยใช ้ผ ้าชุบน�้ำร ้อน
ระว ังการเป็นน�ำ้ แข็งในระหว่างฤดู
หนาว
เมือ
่ เกิดการเยือกแข็ง เครือ
่ งจะไม่ท�ำงานตามปกติ ตรวจ
สอบให ้แน่ใจว่าได ้ติดตัง้ เครือ
่ งในบริเวณทีไ่ ม่เกิดการ
เยือกแข็งในช่วงฤดูหนาว
•• ในกรณีทจี่ ะต ้องติดตัง้ เครือ
่ งภายนอกบนระเบียงบ ้าน
หรือในสภาพภายนอกอาคารอืน
่ ๆ ให ้ตรวจสอบดังต่อ
ไปนี้
30
•• ถอดท่อส่งน�้ำออกและน�ำไปแช่ในน�้ำอุน
่ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่
กว่า 50-60 องศาเซลเซียส
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
EN
ก่อนทีจ
่ ะติดต่อขอร ับบริการ
การใช ้งานเครือ
่ งอาจก่อให ้เกิดข ้อผิดพลาดและการท�ำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนีแ
้ สดงสาเหตุทเี่ ป็ นไปได ้ และหมายเหตุ
ส�ำหรับการแก ้ไขข ้อผิดพลาดหรือการท�ำงานผิดปกติ ท่านสามารถแก ้ไขปั ญหาส่วนใหญ่ได ้ด ้วยตนเอง ดังนัน
้ จึงประหยัด
เวลาและเงินเนือ
่ งจากไม่จ�ำเป็ นต ้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนีจ
้ ะช่วยท่านแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้น
ข้อความข้อผิดพลาด
เครือ
่ งนีม
้ รี ะบบตรวจสอบข ้อผิดพลาดอัตโนมัตเิ พือ
่ ตรวจจับและวินจ
ิ ฉั ยปั ญหาในระยะแรก หากเครือ
่ งท�ำงานไม่ถก
ู ต ้องหรือ
ไม่ท�ำงานเลย ให ้ตรวจสอบดังต่อไปนีก
้ อ
่ นทีท
่ า่ นจะติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
อาการ
dE
ข้อผิดพลาดของประตู
dL
ข้อผิดหลาดการล็อกประตู
dr
คุณสมบ ัติการระบายน�ำ้
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
ฝาปิ ดอย่างไม่เหมาะสม
•• ปิ ดประตูให ้สนิท หากรหัสข ้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยูใ่ ห ้ติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดการล็อกประตู
้ ผ ้า
•• ตรวจดูวา่ ไม่มอ
ี ะไรติดอยูใ่ ต ้ฝา รวมถึงวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หรือเสือ
•• ปิ ดประตูให ้สนิท หากรหัสข ้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยูใ่ ห ้ติดต่อขอรับบริการ
เครือ
่ งหยุดชว่ ั คราวในระหว่างรอบเป็นเวลาสองสามนาที
•• รอบการท�ำงานจะถูกยกเลิกและน�้ำทีเ่ หลืออยูใ่ นถังซักจะถูกระบายออก
ไม่ได้เปิ ดก๊อกน�ำ้
•• เปิ ดก๊อกให ้สุด
ท่อจ่ายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรือบด
•• จัดวางให ้ตรงหรือติดตัง้ ท่อน�้ำเข ้าใหม่
IE
ข้อผิดพลาดของทางน�ำ้ เข้า
แผ่นกรองของท่อน�ำ้ เข้าอุดต ัน
•• ตรวจสอบและท�ำความสะอาดตัวกรองของท่อน�้ ำเข ้า
แรงด ันน�ำ้ ไปย ังก๊อกน�ำ้ หรือบ้านเรือนอยูใ่ นระด ับต�ำ่ หรือสูงเกินไป
•• ติดต่อช่างประปาเพือ
่ ตรวจสอบแรงดันน�้ำหรือกลับคืนค่าตามข ้อก�ำหนดการใช ้งาน
่ มต่อก ับท่อก ันรว่ ั
น�ำ้ ถูกเชือ
•• อย่าใช ้สายท่อกันรั่ว
31
EN
อาการ
LE1
ข้อผิดพลาดของสิง่ แปลก
ปลอม
OE
ข้อผิดพลาดของการ
ระบายน�ำ้
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
สิง่ แปลกปลอมอย่างเช่นเหรียญ เข็มกล ัด กิป
๊ ติดอยูร่ ะหว่างถ ังตกตะกอนและ
ั
ด้านในถ ังซก
•• ปิ ดเครือ
่ งแล ้วกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด กดปุ่ มปั่ นหมาดโดยไม่เลือกรอบการระบายน�้ำและการ
้ ให ้น�ำเสือ
้ ผ ้าออก จากนัน
ปั่ นผ ้า เมือ
่ การปั่ นหมาดเสร็จสิน
้ ตรวจหาสิง่ แปลกปลอมแล ้ว
น�ำออกจากช่องว่างของถังตกตะกอน
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรืออุดต ัน
•• ท�ำความสะอาดและยืดสายท่อระบายออก
ท่อระบายน�ำ้ มีความสูงเหนือกว่าด้านล่างของเครือ
่ ง 1.2 ม.
•• ปรับท่อหรือตัง้ ค่าท่อระบายน�้ำใหม่ ความสูงของท่อระบายน�้ำสูงสุดคือ 1.2 ม.
UE
ข้อผิดพลาดจากต ัวเครือ
่ ง
ไม่สมดุล
� เร็จ
การใชง้ านการปร ับสมดุลไม่สำ
•• ความพยายามเพือ
่ ปรับสมดุลการซักโดยอัตโนมัต ิไม่ประสบความส�ำเร็จ รอบการ
ท�ำงานถูกหยุดชัว่ คราวเพือ
่ ให ้สามารถปรับการซักด ้วยตนเอง
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
•• ใส่ผ ้าเพิม
่ ลงไปเพือ
่ ให ้เครือ
่ งมีความสมดุล
ผ้าทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมากผสมก ับผ้าทีเ่ บากว่า
้ ผ ้าทีม
•• ซักเสือ
่ น
ี �้ำหนักใกล ้เคียงกัน
ั
ปริมาณการซกขาดสมดุ
ล
•• กระจายผ ้าออกใหม่ด ้วยตนเองหากผ ้าพันกัน
tE
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์
อุณหภูม ิ
FE
ข้อผิดพลาดจากน�ำ้ ล้น
PE
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์
ว ัดแรงด ัน
LE
ข้อผิดพลาดของการล็อค
มอเตอร์
AE
ข้อผิดพลาดของคล ัตช ์
ข้อผิดพลาดในการควบคุม
่ มต่อสายไฟใหม่แล ้วลองอีกครัง้
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งแล ้วรอ 60 วินาทีเชือ
•• หากรหัสข ้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยูใ่ ห ้ติดต่อขอรับบริการ
เติมน�ำ้ มากเกินไปเนือ
่ งจากวาล์วน�ำ้ ผิดปกติ
•• ปิ ดก๊อกน�้ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ ง และติดต่อขอรับบริการ
เซ็ นเซอร์ระด ับน�ำ้ ท�ำงานไม่ถก
ู ต้อง
•• ปิ ดก๊อกน�้ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ ง และติดต่อขอรับบริการ
้ ก ับมอเตอร์
มีขอ
้ ผิดพลาดเกิดขึน
•• ปล่อยให ้เครือ
่ งหยุดท�ำงานเป็ นเวลา 30 นาทีแล ้วเริม
่ รอบการท�ำงานใหม่
•• หากรหัสข ้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยูใ่ ห ้ติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดคล ัตช ์
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งและติดต่อขอรับบริการ
โปรแกรมท�ำงานมากกว่า 30 ครงั้
ั
ั ล้างถ ังซก
ั •• ใช ้งานฟั งก์ชน
การแจ้งเตือนการล้างถ ังซก
tcL
32
EN
อาการ
E3
ข้อผิดพลาดในการตรวจ
้ ผ้า
จ ับเสือ
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
้ ผ้าช�ำรุด
� หร ับตรวจจ ับเสือ
เซนเซอร์สำ
•• กระจายผ ้าออกใหม่ด ้วยตนเองหากผ ้าพันกัน
รอบหมุนของมอเตอร์ตำ�่ ไป
ั ัสของคอนเน็ คเตอร์มข
หน้าสมผ
ี อ
้ บกพร่อง
่ มต่อสายไฟใหม่แล ้วลองอีกครัง้
•• ถอดปลั๊กเครือ
่ งแล ้วรอ 60 วินาทีเชือ
CL ไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาด รห ัสนีจ้ ะช่วยป้องก ันเด็กจากการเปลีย่ นแปลงรอบหรือ
CL
ั ้ องก ันเด็ก
ฟังก์ชนป
การท�ำงานของเครือ
่ ง
•• กดปุ่ ม เสียงเตือน และ ล้าง พร ้อมกันค ้างไว ้ 3 วินาทีเพือ
่ ปิ ดการใช ้งาน
ี ง
ท่านอาจได้ยน
ิ เสย
อาการ
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
ั
อาจมีว ัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยูภ
่ ายในถ ังซก
เสียงกรอกแกรกและเสียง
•
•
หยุ
ด
การท�
ำ
งานของเครื
อ
่
ง
ตรวจสอบวั
ต
ถุ
แ
ปลกปลอมในถั
ง
ซั
ก
หากยั
ง
มี
เ
สี
ย
งดั
ง
อี
ก
หลั
ง
โลหะกระทบก ัน
จากรีสตาร์ทเครือ
่ งแล ้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก
ั าในปริมาณมากอาจท�ำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงกระแทก ซึง่ เป็นเรือ
การซกผ้
่ งปกติ
•• หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครือ
่ งอาจไม่สมดุล หยุดเครือ
่ งและกระจายผ ้าอีกครัง้
ผ้าอาจไม่สมดุล
•• หยุดรอบการซักและกระจายผ ้าใหม่หลังจากทีป
่ ลดล็อกประตูแล ้ว
่ั
เสียงสน
ไม่ได้ถอดว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ออก
•• แกะวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ั
ผ้าอาจกระจายต ัวไม่สม�ำ่ เสมอในถ ังซก
•• หยุดรอบการซักและกระจายผ ้าใหม่หลังจากทีป
่ ลดล็อกประตูแล ้ว
้
ไม่ใช่ขาปร ับระด ับทงหมดอาจต
ั้
งได้
ั้
ไม่มน
่ ั คงและสม�ำ่ เสมอบนพืน
•• ดูหมวด การปร ับระด ับเครือ
่ ง เพือ
่ ปรับระดับของขาตัง้
้ ไม่แข็งเพียงพอ
พืน
� หร ับสถานทีต
•• ตรวจสอบว่าพืน
้ แข็งแรงและไม่ออ
่ นตัว ดูหมวด ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ ตงั้ เพือ
่
เลือกต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
33
EN
การใชง้ าน
อาการ
การรว่ ั ไหลของน�ำ้
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
การต่อท่อน�ำ้ เข้าตรงก็อกน�ำ้ หรือเครือ
่ งไม่พอดี
•• ตรวจดูวา่ ท่อรั่ว แตก หรือฉีกขาดหรือไม่
่ มต่อให ้แน่นหนา
•• ขันการเชือ
ท่อระบายในบ้านอุดต ัน
•• เครือ
่ งปั๊ มน�้ำออกอย่างรวดเร็ ว ตรวจสอบการส�ำรองน�้ำทีอ
่ อกจากท่อระบายน�้ำในช่วงการ
ระบายน�้ำ หากเห็นน�้ำออกมาจากท่อระบายน�้ำ ให ้ตรวจสอบการติดตัง้ ท่อระบายทีเ่ หมาะ
สมและตรวจสอบข ้อจ�ำกัดในท่อระบายน�้ำ ติดต่อช่างประปาเพือ
่ ซ่อมท่อระบายน�้ำ
ท่อน�ำ้ เสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน�ำ้ หรือไม่ได้ใส่ให้ลก
ึ พอ
•• มัดท่อระบายน�้ำเข ้ากับท่อจ่ายน�้ำหรือท่อถ่ายน�้ำเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้หลุดออกในช่วงการ
ระบายน�้ำ ส�ำหรับท่อระบายน�้ำทีม
่ ข
ี นาดเล็กกว่า ใหใส่
้ ทอ
่ น�้ำทิง้ เข ้าไปในท่อระบายน�้ำให ้
ลึกถึงแป้ นเกลียวของท่อน�้ำทิง้ ส�ำหรับท่อระบายน�้ำขนาดใหญ่ ใหใส่
้ ทอ
่ น�้ำเสียเข ้าไปใน
ท่อระบายน�้ำโดยผ่านแป้ นเกลียว 2.5-5 ซม.
ั
้ ใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยูเ่ หนือด้านบนของถ ังซก
มีสงิ่ ของชิน
้ ผ ้าไม่ได ้อยูเ่ หนือขอบด ้านบนของ
•• หยุดเครือ
่ งแล ้วตรวจสอบผ ้า ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสือ
ถังซัก
34
EN
อาการ
เครือ
่ งจะไม่ทำ
� งาน
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
แผงควบคุมปิ ดเนือ
่ งจากไม่มก
ี ารใชง้ าน
•• ซึง่ เป็ นเรือ
่ งปกติ กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
ย ังไม่ได้เสียบปลก
๊ ั ไฟ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้เสียบสายไฟเข ้ากับเต ้ารับได ้แน่นดีแล ้ว
ปิ ดน�ำ้ ประปา
•• เปิ ดก๊อกน�้ำ
ชุดควบคุมไม่ได้ร ับการตงค่
ั้ าอย่างเหมาะสม
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ตัง้ ค่าการซักอย่างถูกต ้อง ปิ ดประตูแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
ฝาเปิ ดอยู่
•• ปิ ดประตูเครือ
่ งให ้สนิทและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มอ
ี ะไรติดอยูท
่ ป
ี่ ระตู
์ ัดวงจร/ขาด
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วสต
•• ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิ วส์ภายในบ ้าน เปลีย
่ นฟิ วส์หรือตัง้ ค่าเบรกเกอร์อก
ี ครัง้ ควรใช ้
เครือ
่ งกับวงจรแยกเฉพาะ เมือ
่ ไฟฟ้ าใช ้ได ้แล ้วเครือ
่ งจะกลับมาท�ำงานตามรอบทีห
่ ยุดไป
การควบคุมต้องได้ร ับการตงค่
ั้ าใหม่
•• กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
ไม่ได้กดปุ่ม เริม
่ /หยุด หล ังตงค่
ั้ ารอบการท�ำงาน
•• กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ เลือกรอบการท�ำงานทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกด
ปุ่ ม เริม
่ /หยุด หากไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ภายในระยะเวลาหนึง่ เครือ
่ งจะปิ ด
แรงด ันน�ำ้ ต�ำ่ มาก
•• ตรวจสอบก๊อกน�้ำอืน
่ ในบ ้านเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าแรงดันน�้ำทีใ่ ช ้ในครัวเรือนเพียงพอ
เครือ
่ งเย็นจ ัดเกินไป
•• หากเครือ
่ งสัมผัสกับอุณหภูมท
ิ ต
ี่ ำ�่ กว่าจุดเยือกแข็งเป็ นระยะเวลานาน ควรให ้เครือ
่ งอุน
่
ขึน
้ ก่อนทีจ่ ะกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
เครือ
่ งท�ำให้น�ำ้ ร้อนหรือเกิดไอน�ำ้ (บางรุน
่ เท่านน)
ั้
•• ถังซักในเครือ
่ งอาจหยุดท�ำงานชัว่ คราวในบางรอบ ในขณะทีน
่ �้ำอุน
่ ขึน
้ จนถึงอุณหภูมท
ิ ี่
ตัง้ ไว ้อย่างปลอดภัย
35
EN
อาการ
สาเหตุและวิธแ
ี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
เครือ
่ งไม่ได้จ ัดเรียงอย่าง ต ัวกรองอุดต ัน
เหมาะสม
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจตัวกรองน�้ำเข ้าวาล์วเติมไม่ถก
ู อุดตัน
ท่อน�ำ้ เข้าอาจห ักงอ
•• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำเข ้าไม่ได ้หักงอหรืออุดตัน
น�ำ้ ประปาไม่เพียงพอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าทัง้ ก๊อกน�้ำร ้อนและก๊อกน�้ำเย็นเปิ ดจนสุด
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นอยูก
่ ล ับด้านก ัน
•• ตรวจสอบการต่อท่อน�้ำเข ้า
สายท่อระบายห ักงอ
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำไม่มก
ี ารหักงอ
เครือ
่ งจะไม่ระบายน�ำ้
้ 1.2 ม.
ท่อระบายน�ำ้ ถูกติดตงสู
ั้ งจากพืน
•• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ำอยูส
่ งู ไม่เกิน 1.2 ม. จากด ้านล่างของเครือ
่ ง
้ งซกฟอกมากเกิ
ั
นไป
ั าย ังไม่ ใชผ
การจ่ายน�ำ้ ยาซกผ้
เสร็จหรือไม่จา่ ย
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตผงซักฟอก
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
ั
รอบเวลาในการซกนาน
กว่าปกติ
•• ใส่ผ ้าเพิม
่ ลงไปเพือ
่ ให ้เครือ
่ งมีความสมดุล
ผ้าทีม
่ น
ี �ำ้ หน ักมากผสมก ับผ้าทีเ่ บากว่า
•• พยายามซักผ ้าทีม
่ น
ี �้ำหนักใกล ้เคียงกันเสมอ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งกระจายน�้ำหนักของผ ้าเพือ
่
การปั่ นทีส
่ ม�ำ่ เสมอ
ั
ปริมาณการซกขาดสมดุ
ล
•• กระจายผ ้าออกใหม่ด ้วยตนเองหากผ ้าพันกัน
ิ ธิภาพ
ประสท
อาการ
การขจ ัดคราบสกปรก
ท�ำได้ไม่ด ี
สาเหตุ
ไม่ได้เลือกต ัวเลือกทีเ่ หมาะสม
•• คราบสกปรกและรอยเปื้ อนทีฝ
่ ั งแน่นอาจต ้องใช ้พลังในการท�ำความสะอาดเพิม
่ ขึน
้ เลือก
ตัวเลือก แช่ผา้ เพือ
่ เพิม
่ พลังการท�ำความสะอาดของรอบการท�ำงานทีเ่ ลือก
คราบสกปรกทีท
่ งิ้ ไว้กอ
่ นหน้านี้
้ ผ ้าทีซ
ั ไปก่อนหน ้านีอ
•• เสือ
่ ก
้ าจมีคราบสกปรกทีถ
่ ก
ู ทิง้ ไว ้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็ น
เรือ
่ งยากและอาจต ้องซักด ้วยมือ หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพือ
่ ช่วยในการขจัดคราบ
สกปรก
36
EN
อาการ
สีตกใส่ผา้
สาเหตุ
ั าขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
จ่ายน�ำ้ ยาซกผ้
่ เร็วเกินไป
•• "ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้ามีน�้ำยาล ้น จึงท�ำให ้น�้ำยาซักผ ้าขาวหรือน�้ำยาปรับผ ้านุ่มไหลออกมา
ทันที วัดปริมาณน�้ำยาซักผ ้าขาวเสมอเพือ
่ ป้ องกันมิให ้ล ้น
"
•• ค่อย ๆ ปิ ดช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
ั
เติมน�ำ้ ยาฟอกขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่ ลงในถ ังซกโดยตรง
•• ใช ้ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าเสมอเพือ
่ ท�ำให ้แน่ใจว่าน�้ำยานัน
้ ถูกจ่ายอย่างเหมาะสมในเวลาทีถ
่ ก
ู
ต ้องของรอบซัก
้ ผ้าให้เหมาะสม
ไม่แยกเสือ
•• ซักผ ้าสีเข ้มแยกต่างหากจากผ ้าสีออ
่ นและผ ้าขาวเสมอ เพือ
่ ป้ องกันการเปลีย
่ นสี
้ ผ ้าทีม
้ ผ ้าทีม
•• อย่าซักเสือ
่ ค
ี ราบสกปรกมากรวมกับเสือ
่ ค
ี ราบสกปรกน ้อย
รอยย่น
้ รา
กลิน
่ อ ับหรือกลิน
่ เชือ
ในเครือ
่ ง
ไม่ได้น�ำผ้าออกจากเครือ
่ งโดยท ันที
•• ให ้น�ำผ ้าออกจากเครือ
่ งทุกครัง้ ทันทีทรี่ อบการซักเสร็จสมบูรณ์
ใส่ผา้ ลงในเครือ
่ งมากเกินไป
•• เครือ
่ งสามารถรับน�้ำหนักได ้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครือ
่ งควร
ปิ ดไดโดยง่
้
าย
ท่อน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นติดตงกล
ั้
ับด้านก ัน
้ ผ ้าได ้ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของท่อน�้ำเข ้า
•• การล ้างน�้ำร ้อนสามารถลบรอยยับของเสือ
ั
ไม่มก
ี ารท�ำความสะอาดภายในถ ังซกอย่
างเหมาะสม
ั อย่างสม�ำ่ เสมอ
ั ล้างถ ังซก
•• ใช ้งานฟั งก์ชน
37
EN
การร ับประก ันแบบไม่จำ
� ก ัดเงือ
่ นไข
การร ับประก ันแบบจ�ำก ัดนีไ้ ม่ครอบคลุม:
•• การเดินทางให ้บริการเพือ
่ จัดส่ง รับ หรือติดตัง้ หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับลูกค ้าเกีย่ วกับการใช ้งาน
ผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลีย
่ นฟิ วส์ หรือแกไขการเดิ
้
นสายไฟหรือการเดินท่อน�้ ำ หรือการแกไขการซ่
้
อมแซม/การติดตัง้
ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต
•• ความล ้มเหลวของผลิตภัณฑ์ทจี่ ะท�ำงานในระหว่างไฟฟ้ าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้ าทีไ่ ม่เพียง
พอ
•• ความเสียหายทีเ่ กิดจากท่อน�้ำรั่วหรือแตก ท่อน�้ำทีเ่ ป็ นน�้ำแข็ง ทางระบายน�้ำทีจ่ �ำกัด การจ่ายน�้ำทีไ่ ม่เพียงพอหรือถูก
ขัดจังหวะ หรือการให ้อากาศทีไ่ ม่เพียงพอ
•• ความเสียหายทีเ่ ป็ นผลจากการใช ้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศทีเ่ กิดการกัดกร่อนหรือขัดกับค�ำแนะน�ำทีก
่ ำ� หนดในคูม
่ อ
ื ผู ้
ใช ้ของผลิตภัณฑ์
•• ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากอุบต
ั เิ หตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟ้ าผ่า ลม ไฟไหม ้ น�้ำท่วม หรือเหตุทางธรรมชาติ
อืน
่ ๆ
•• ความเสียหายหรือการล ้มเหลวทีเ่ กิดจากการดัดแปลงหรือการแกไขโดยไม่
้
ได ้รับอนุญาต หรือเครือ
่ งถูกใช ้งานนอกเหนือ
จากวัตถุประสงค์ทม
ี่ งุ่ หมาย หรือการรั่วของน�้ำเมือ
่ เครือ
่ งไม่ได ้รับการติดตัง้ อย่างถูกต ้อง
•• ความเสียหายหรือความล ้มเหลวทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟ้ าหรือศักย์ไฟฟ้ า หรือการเดินท่อทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง การใช ้งานเชิง
้ ส่วน หรือผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดทีใ่ ช ้แล ้วหมดทีไ่ ม่ได ้
พาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช ้งานอุปกรณ์เสริม ชิน
รับอนุญาตโดย LG
•• ความเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่งหรือการยก รวมไปถึงรอยขีดข่วน รอยบุบ รอยกระเทาะ และ/หรือความเสียหายอืน
่ ๆ
ต่อภายนอกของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว ้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็ นผลจากความบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของงาน
และได ้รับการแจ ้งภายในหนึง่ (1) สัปดาห์ของการจัดส่ง
้ ส่วนในสินค ้าจัดแสดง ทีเ่ ปิ ดแล ้ว ลดราคาหรือแกไขใหม่
•• ความเสียหายหรือการขาดชิน
้
•• ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ห
ี มายเลขซีเรียลดัง้ เดิมทีถ
่ ก
ู ถอด เปลีย
่ น หรือไม่สามารถระบุได ้ทันที รุ่นและหมายเลขซีเรียล พร ้อมด ้วย
ใบเสร็จรับเงินของร ้านค ้าปลีก จ�ำเป็ นส�ำหรับการยืนยันความถูกต ้องของการรับประกัน
•• การเพิม
่ ขึน
้ ของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช ้จ่ายสาธารณูปโภคเพิม
่ เติม
•• การซ่อมแซมเมือ
่ ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช ้งานนอกเหนือจากการใช ้งานตามปกติและโดยทัว่ ไปในครัวเรือน (เช่น การใช ้
ในเชิงพาณิชย์ ในส�ำนักงาน และสถานทีด
่ ้านสันทนาการ) หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์
•• ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย่ วข ้องกับการขนย ้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ ้านของคุณเพือ
่ ซ่อมแซม
•• การถอดและการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตัง้ ไวในต�
้ ำแหน่งทีไ่ ม่สามารถเข ้าถึงได ้หรือถูกติดตัง้ โดยไม่สอดคล ้อง
กับค�ำแนะน�ำในการติดตัง้ ทีพ
่ ม
ิ พ์เป็ นรูปเล่ม รวมไปถึงคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้และคูม
่ อ
ื การติดตัง้ ของ LG
•• ความเสียหายทีเ่ ป็ นผลจากการใช ้ทีผ
่ ด
ิ การใช ้งานมากเกินไป การติดตัง้ การซ่อมแซมหรือการบ�ำรุงรักษาทีไ่ ม่เหมาะสม
้ ส่วนทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตหรือก�ำหนดโดย LG
การซ่อมแซมทีไ่ ม่เหมาะสมรวมถึงการใช ้ชิน
38
Memo
Memo
OWNER’S MANUAL
WASHING MACHINE
Before beginning installation, read these instructions carefully.
This will simplify installation and ensure that the product is
installed correctly and safely. Leave these instructions near the
product after installation for future reference.
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
TABLE OF CONTENTS
This manual may contain images or content
that may be different from the model you
purchased.
This manual is subject to revision by the
manufacturer.
SAFETY INSTRUCTIONS...............................................................4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................4
INSTALLATION..............................................................................10
Parts and Specifications..................................................................................10
Installation Place Requirements......................................................................12
Connecting the Water Inlet Hose.....................................................................13
Installing the Drain Hose..................................................................................14
Levelling the Appliance....................................................................................15
OPERATION..................................................................................16
Operation Overview.........................................................................................16
Preparing Laundry...........................................................................................17
Adding Detergents, Softeners and Bleaches...................................................18
Control Panel...................................................................................................20
Washing Programme.......................................................................................22
Extra Options and Functions............................................................................23
SMART FUNCTIONS.....................................................................27
Using Smart Diagnosis....................................................................................27
MAINTENANCE.............................................................................28
Cleaning after Every Wash..............................................................................28
Cleaning the Appliance Periodically.................................................................28
TROUBLESHOOTING...................................................................31
Before Calling for Service................................................................................31
No Limited Warranty........................................................................................38
SAFETY INSTRUCTIONS
EN
The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks
or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’ as
described below.
This symbol is displayed to indicate matters and operations
that can cause risk. Read the part with this symbol carefully
and follow the instructions in order to avoid risk.
WARNING
This indicates that the failure to follow the instructions can cause
serious injury or death.
CAUTION
This indicates that the failure to follow the instructions can cause the
minor injury or damage to the product.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product, follow
basic precautions, including the following:
Technical Safety
•• This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
•• Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
4
EN
•• If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
•• Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old
hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
•• Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
•• This appliance is intended to be used in household only and not in
applications such as:
-- Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
-- Farm houses;
-- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
-- Bed and breakfast type environments;
-- Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes
•• The inlet water pressure must be between 30 and 800 kPa.
•• The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is:
T2309VSAM
T2310VSAM
T2311VSAM
9 kg
10 kg
11 kg
Installation
•• Never attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
•• This appliance should only be transported by two or more people
holding the appliance securely.
•• Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is
subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or
temperatures below freezing.
•• Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
•• Do not plug the appliance into multiple socket outlets or an extension
power cable.
5
EN
•• Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does
not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified
electrician.
•• This appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.
•• This appliance is equipped with a power cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding power plug. The power plug
must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and
grounded in accordance with all local codes and ordinances.
•• Improper connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or
service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is
properly grounded.
•• Tighten and secure the drain hose at connecting ends to avoid
separation.
•• For models with only one inlet water supply valve, do not connect to
hot water. Connect to cold water only.
Operation
•• Do not use a sharp object such as a knife or scissors to tamper with,
or operate the unit.
•• Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
•• Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs
and servicing must be performed by qualified service personnel
unless specifically recommended in this Owner’s Manual. Use only
authorized factory parts.
•• Do not put animals, such as pets into the appliance.
•• Keep the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
•• Do not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
6
EN
•• Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in,
soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such
as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning
solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil,
cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or
explosion.
•• Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
•• In case of a water leak from the appliance, disconnect the power plug
and contact the LG Electronics customer information centre.
•• Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and
to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the
condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
•• Do not use or store flammable or combustible substances (ether,
benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air
freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
•• If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within
the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the
area immediately.
•• If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after
thawing.
•• Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
•• Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
•• Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on
it.
•• Do not put your hand, foot or anything under the appliance while the
appliance is in operation.
•• Avoid touching any water that is drained from the appliance during
the wash.
•• Make sure that drainage is working properly. If water is not drained
properly, your floor may get flooded.
•• If, during spinning, opening the door does not stop the drum within
about 10 seconds, immediately discontinue operating the appliance
and contact your dealer or LG Electronics service centre.
7
EN
•• Do not use a power outlet, wiring equipment and extension cord
of which the electric capacity is lower than the appliance’s rated
capacity.
•• When the air temperature is high and the water temperature is low,
condensation may occur and thus wet the floor.
•• Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.
•• Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water
heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen
gas can be explosive under these circumstances. If the HOT water
has not been used for two weeks or more, prevent the possibility
of damage or injury by turning on all Hot water taps and allowing
them to run for several minutes. Do this before using any electrical
appliance which is connected to the HOT water system. This simple
procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the
gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance
during this process.
Maintenance
•• Remove the power plug when you clean the appliance.
•• Securely plug the power plug in the socket outlet after completely
removing any moisture and dust.
•• Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
•• Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always
grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
•• Only qualified service personnel from LG Electronics service centre
should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG
Electronics customer information centre if you move and install the
appliance in a different location.
8
EN
Disposal
•• Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.
•• Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can cause
suffocation.
•• Remove the door before disposing of or discarding this appliance to
avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.
9
INSTALLATION
Parts and Specifications
NOTE
•• Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.
Front View
* This feature is only available on some models.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
10
Door
Tempered Glass
Dispenser Drawer
Fabric Softener Dispenser
Bleach Dispenser
Drum
Levelling Feet
Drain hose*
Control Panel
Lint Filter
Power Cord
Cold Water Inlet
EN
EN
Accessories
* This feature is only available on some models.
a
b
c
d
e
Cold Water Inlet Hose
Drain Hose
Tie Strap*
Anti-Rat Cover
Screw for Anti-Rat Cover
Specifications
Model
T2309VSAM
T2310VSAM
Power Supply
220 V~, 50 Hz
Dimension
(Width X Depth X Height)
590 mm X 606 mm X 960 mm
Product Weight
Approx. 38 kg
T2311VSAM
11
EN
Installation Place
Requirements
Ventilation
Before installing the appliance, check the following
information in order to install the appliance in a
correct place.
Installation Location
•• Install the appliance on a flat floor of hard
material that is strong enough to support a fully
loaded appliance. (Allowable slope under the
appliance: 1º)
•• Never try to level any uneven floor by putting
pieces of wood, cardboard or similar materials
under the appliance.
•• If it is impossible to avoid positioning the
appliance next to a gas cooker or coal burning
stove, an insulation (85 X 60 cm) covered with
aluminium foil on the side facing the cooker
or stove must be inserted between the two
appliances.
•• Ensure that when the appliance is installed, it is
easily accessible for a service technician in the
event of a breakdown.
•• Additional clearance for the wall should have
10 cm for the rear and 2 cm for right and left
side.
•• Make sure that air circulation around the
appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
Ambient Temperature
•• Do not install the appliance in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen
hoses may burst under pressure. The reliability
of the electronic control unit may be impaired at
temperatures below freezing point.
•• If the appliance is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the
appliance at room temperature for a few hours
before putting it into operation.
Electrical Connection
•• Do not use an extension cord or double
adapter.
•• Always unplug the appliance and turn off the
water supply after use.
•• Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.
•• The appliance must be positioned so that the
plug is easily accessible.
•• Power outlet must be within 1.5 meters of either
side of the appliance.
WARNING
10 cm
2 cm
2 cm
WARNING
•• This appliance must only be used for domestic
household purposes and should not be used in
mobile applications.
NOTE
•• Do not install this appliance on a raised surface
or platform, plinth or stand. It may cause injury
or serious malfunctioning.
12
•• Repairs to the appliance must only be carried
out by qualified personnel. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury
or serious malfunctioning. Contact the LG
Electronics service centre.
•• The power plug must be plugged into an
appropriate socket outlet that is installed and
grounded in accordance with all local codes
and ordinances.
EN
Connecting the Water Inlet
Hose
2
Remove the guide plate c if the tap is too
large to fit the adapter.
3
Push the adapter onto the end of the tap
so that the rubber seal is connected to be
watertight. Tighten the 4 fixing screws and the
adapter ring plate.
4
Pull the connector latch plate d down, push
the inlet hose onto the adapter, and release
the connector latch plate. Make sure the
adapter locks into place.
Before connecting the water inlet hose to the water
tap, check the hose fitting type and then choose
the correct instruction.
Note for Connection
•• Water supply pressure must be between 30
kPa and 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf / cm²). If the
water supply pressure is more than 800 kPa, a
decompression device should be installed.
•• Do not overtighten the water inlet hose to the
valve.
•• Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.
Checking the Rubber Seal
Two rubber seals a are supplied with the water
inlet hoses. They are used to prevent water leaks.
Make sure the connection to taps should be
sufficiently tight.
Connecting the Hose to the Water
Tap
Connecting One Touch Type Hose to Tap
Without Thread
1
Unscrew the adapter ring plate b and loose
the 4 fixing screws.
13
EN
NOTE
•• After connecting the water inlet hose to the
water tap, turn on the water tap to flush out
foreign substances (dirt, sand, sawdust, and
etc.) in the water lines. Let the water drain into
a bucket, and check the water temperature.
Connecting the Hose to the
Appliance
Installing the Drain Hose
Before connecting the drain hose, check your drain
hose model and choose the correct instruction.
Installing the Drain Hose without
the Elbow Bracket
1
Push the elbow hose toward the body of the
appliance.
2
To change the direction of the hose, pull out
the elbow hose and change the direction.
Repeat Step 1.
Screw the water inlet hose to the water inlet valve
on the back of the appliance.
•• Do not connect the hose to the hot water
supply for models with one water inlet. Connect
to the cold water supply only.
NOTE
•• After completing connection, if water leaks from
the hose, repeat the same steps. Use the most
conventional type of tap for the water supply. In
case that the tap is square or too big, remove
the guide plate before inserting the tap into the
adaptor.
Positioning the Drain Hose
•• The length of the drain hose should not exceed
300 cm. Do not place the drain hose more than
6 cm above the threshold.
FP
FP
14
EN
•• The outlet of the drain hose should not be
submerged in water.
•• Make sure the drain hose is not kinked.
NOTE
•• Do not insert pieces of wood etc. under the
feet.
•• Timber or suspended type flooring will
contribute to excessive vibration and
unbalance. Reinforcing or bracing the timber
floor may need to stop or reduce excessive
noise and vibration.
•• Do not install the appliance on any elevated
surface or platform, as it may become unstable
and cause serious injury and damage.
•• If the appliance is installed on a uneven, weak
or tilted floor causing excessive vibration, spin
failure or UE error can occur. It must be placed
on a firm and level floor to prevent spin failure.
Assembling the Anti-Rat Cover
You can insert the anti-rat cover according to the
type to protect the appliance from the rat.
Levelling the Appliance
Checking the Level
Flat Type
Insert the flat type of the anti-rat cover to the
assembling hole from the back of the appliance.
Levelling the appliance prevents unnecessary
noise and vibration. Check whether the appliance
is perfectly level after installation.
•• If the appliance rocks when pushing the top
plate of the appliance diagonally, adjust the feet
again.
Adjusting and Levelling the Feet
When the appliance is not perfectly level, turn
the adjustable feet until the appliance no longer
wobbles.
•• Turn the adjustable feet clockwise to raise
or turn the adjustable feet counterclockwise
to lower from front-to-back, side-to-side and
corner-to-corner.
15
OPERATION
Operation Overview
Using the Appliance
Before the first wash, select the Normal
programme and add a half amount of detergent.
Start the appliance without laundry.
•• This will remove residue and water from
the drum that may have been left during
manufacturing.
1
Sort laundry and load items.
•• Sort laundry by fabric type, soil level, colour
and item size as needed. Open the door
and load items into the appliance.
2
Add detergent, fabric softener and/or bleach.
•• Add the proper amount of detergent to the
detergent dispenser drawer. If desired, add
bleach or fabric softener to the appropriate
areas of the dispenser.
3
Turn on the appliance.
•• Press the POWER button to turn on the
appliance.
4
Choose the desired wash cycle.
•• Press the Program button repeatedly until
the desired programme is selected.
•• Select the option button to adjust wash
temperature, spin speed, etc. Refer to a
fabric care label of your clothes for any
warning or special instructions.
5
Begin cycle.
•• Press the START/PAUSE button to begin
the cycle.
•• The appliance will agitate briefly without
water to measure the weight of the laundry.
•• If the START/PAUSE button is not pressed
within a certain time, the appliance will shut
off and all settings will be lost.
6
End of cycle.
•• When the cycle is finished, a melody will
sound. Immediately remove your clothing
from the appliance to reduce wrinkling.
16
EN
NOTE
•• The Auto Restart function allows the cycle
to restart by itself in case of power failure. It
resumes from the stage where it stopped.
EN
Preparing Laundry
Sort laundry for best washing results, and then
prepare laundry according to the symbols on the
care labels.
Sorting the Clothes
•• For best washing results, sort your clothes
according to a care label stating fabric type and
washing temperature. Adjust the spin speed to
wash them.
•• Soil level (Heavy, Normal, Light): Separate
clothes according to soil level. If possible, do
not wash heavily soiled items with lightly soiled
ones.
•• Colour (White, Lights, Darks): Wash separately
dark or dyed clothes from whites or light
colours. Mixing dyed clothes with light clothes
can result in dye transfer or discolouration of
lighter clothes.
•• Lint (Lint producers, Collectors): Wash
separately lint producing fabrics from lint
collecting fabrics. Lint producers can result in
pilling and linting on the lint collectors.
NOTE
•• The dashes under the symbol give you
information about the type of fabric and the
maximum allowance of mechanical stress.
Checking the Laundry before
Loading
•• Combine large and small items in a load. Load
large items first. Large items should not be
more than half of total load.
•• Do not wash single small items. Add 1 - 2
similar items to the load to prevent an out-ofbalance load.
•• Make sure to empty all pockets. Items such as
nails, hair clips, matches, pens, coins and keys
can cause irreparable damage to both your
appliance and clothes.
Checking the Fabric Care Label
This will tell you about the fabric content of your
clothes and how it should be washed.
Symbols on the Care Labels
Symbol
Wash / Fabric type
•• Normal Wash
•• Cotton, Mixed Fabrics
•• Easy Care
•• Synthetic, Mixed Fabrics
•• Special Delicate Wash
•• Delicates
•• Hand Wash Only
•• Wool, Silk
•• Do not wash
•• Wash delicates (stockings, underwired bras) in
a wash net.
•• Close zippers, hooks and strings to make sure
that these items do not snag other clothes.
•• Pre-treat dirt and stains by saturating the
dirt and stains with dissolved detergent and
brushing them in order to remove dirt.
CAUTION
•• Do not wash or spin any item labelled or known
to be water-proof or water-resistant, even if the
product care label on the item permits machine
washing. Failure to follow these instructions
could result in severe damage to your washing
load, your appliance and/or property damage
as a result of abnormal load friction or vibration
of the appliance.
−− Examples of water-proof or water-resistant
items include certain mattress pads, mattress
covers, rain gear, camping gear, skiing
apparel, outdoor gear and similar items.
17
EN
Adding Detergents,
Softeners and Bleaches
Detergent Dosage
•• Detergent should be selected according to
fabric type, colour, soil level and washing
temperature and should be used according to
the detergent manufacturer’s instructions.
•• Too much detergent results in excessive suds
which cause poor washing.
•• When you use liquid detergent, follow
the guidelines provided by the detergent
manufacturer.
•• You can pour liquid detergent directly into
the main detergent drawer if you are starting
the wash cycle immediately. It is also
recommended that it be added into the drum
when loading the clothes.
•• Do not use liquid detergent if you are using
Delay function, or if you have selected
Pre Wash+Normal option, as the liquid may
harden.
•• Reduce the amount of detergent if too many
suds are formed.
•• Detergent usage may need to be adjusted for
water temperature, water hardness, size and
soil level of the laundry. For best results, avoid
oversudsing.
•• Refer to the label of the clothes, before
choosing the detergent and water temperature.
•• Use only suitable detergents for the respective
type of clothing:
−− General powdered detergents for all types
of fabric
−− Powdered detergents for delicate fabric
−− Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool
•• For better washing performance and whitening,
use detergent that contains general powdered
bleach.
•• Detergent is dispensed from the dispenser at
the beginning of the cycle.
•• Dilute liquid detergent with water, pour into the
drum and start the cycle.
18
CAUTION
•• Using liquid detergent without diluting, or
leaving laundry for a long time after pouring
diluted liquid detergent into the drum might
cause the clothes to be damaged, bleached,
discoloured.
NOTE
•• Do not let the detergent harden. Doing so may
lead to blockages, poor rinse performance or
odour.
•• Full load: According to manufacturer’s
recommendation
•• Part load: 3/4 of the normal amount
•• Minimum load: 1/2 of full load
Adding Detergents
•• Add the measured amount of detergent into the
detergent compartment a.
•• Use more detergent if you have hard water,
large items, greasy or oily soils or lower water
temperature.
•• Soap flakes or granulated soap powders should
not be used in the appliance. When washing
woollens, remember to use detergent suitable
for washing woollens.
NOTE
•• Use the appropriate amount of detergent. Too
much detergent, bleach or softener may cause
an overflow or a malfunction.
EN
Adding Fabric Softeners
Adding Liquid Bleaches
•• Softener should be used according to the
softener manufacturer’s instructions.
•• Pour the measured amount of fabric softener
directly into the softener dispenser a.
•• Before starting the appliance, pour the
measured amount of bleach directly into
the bleach dispenser a. Avoid splashing or
overfilling.
•• If the softener is concentrated, then it should
be diluted.
•• Do not leave the fabric softener in the softener
dispenser for more than 2 days. Fabric softener
may harden.
•• Softener will automatically be added during the
last rinse cycle.
•• Solvents (benzene, etc.) must never be used.
•• Mix powdered bleach with water to a liquid
consistency and pour it into the bleach
dispenser.
•• Check clothing care label for special
instructions and separate the laundry to be
bleached.
•• Dilute liquid chlorine bleach with water.
•• Measure the recommended amount of liquid
bleach carefully according to instructions on
the bottle.
NOTE
•• Do not pour the softener over 35 mL. Pouring
excessive fabric softener over the maximum
amount can cause it to dispense too early,
which may stain clothes.
•• A cup with a pouring spout can help you avoid
leakage.
•• Do not pour fabric softener directly onto the
laundry. Doing so will cause staining on the
clothes that will be difficult to remove.
CAUTION
•• Never pour undiluted liquid bleach directly
onto laundry or into the wash basket. This
may cause change of colour or damage to the
laundry.
•• Do not pour powdered bleach into the bleach
dispenser. Powdered bleach may harden, so it
will block the bleach dispenser.
19
EN
Control Panel
Control Panel Features
a
POWER Button
•• Press the POWER button to turn on or off the appliance.
•• The appliance automatically turns off once a certain time has passed after the wash has completed.
b
START/PAUSE Button
•• Press the START/PAUSE button to start or pause a wash cycle.
•• Press the START/PAUSE button to stop a wash cycle temporarily.
NOTE
•• If the START/PAUSE button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all
settings will be lost.
c
Program Button
•• Programmes are available according to the laundry type.
•• The lamp will light up to indicate the selected programme.
d
Extra Options and Functions
•• You can use the extra options and functions to customize the programmes.
e
Cycle Status Indicator
•• The cycle status indicator is turned on before the start.
•• The cycle status indicator blinks during that process, and then the indicator turns off when that process
has completed.
20
EN
f
Display
•• The display shows the settings, remaining estimated time, options, and status messages. When the
appliance is turned on, the default settings in the display will light up.
•• 18:88 : When a programme is selected, the default time for that programme is displayed. The time
can change as options are selected.
−− If the display shows -:--, then the time will be displayed after the load sensing has detected the
laundry size.
−− The time shown is only an estimate. Several external factors (laundry size, room temperature,
incoming water temperature, etc.) can affect the actual time.
•• i : This icon turns on when the Child Lock function is selected to lock the controls.
•• z : This icon turns on when the Delay button is pressed to set a time delay.
21
EN
Washing Programme
Wash programmes are designed for the best wash
performance for different types of clothes.
•• Press the Program button to select the
desired programme.
•• When you select a wash programme, the light
for the corresponding wash programme will
turn on.
Normal
Use this programme to wash normal laundry.
The built-in sensor detects the weight of the
laundry, calculating wash, rinse and, spin settings
accordingly.
•• If water or wet laundry is already in the
drum before the start, the water level will be
increased.
•• For lightweight and bulky items, the water
level may be too low. Increase the water level
manually.
Wool
Use this programme to wash delicate fabrics such
as lingerie and woollens. Before washing, check
the care label for the washing instructions.
•• This programme uses a slow spin to prevent
the clothes from being damaged, so the
laundry has more moisture than normal.
NOTE
•• Hang or lay your delicates flat when you dry
them.
•• Only cold water will be used for this programme
as hot water may damage laundry.
•• This programme’s recommended amount of
laundry is under 2 kg.
22
Duvet
Use this programme to wash a blanket or
bedclothes that have the hand wash sign on the
care label.
•• Cashmere bedclothes, acrylic blanket, mixed
spinning blanket, woollen blanket, infilling
(polyester 101), and bed sheets might be
damaged if they are allowed to float. It is
recommended to purchase a separate laundry
net to wash.
•• Separate bed clothes from general clothes. It
might cause laundry to be unbalanced, which
results in abnormal washing.
•• Spin dry might take longer to redistribute the
laundry evenly if bedclothes are lumped to a
side.
•• Never wash an electric blanket, carpets, rugs
or shoes. It can cause damage to the appliance
and other items in the wash.
•• Put bedclothes into a laundry net and then
soak and sink them in water so that they are
less likely to float. If the items float during the
wash or spin, it may damage the appliance and
the clothes.
•• Regardless of size, we recommend washing
bedclothes individually. If two bedclothes with
different materials are washed at the same
time, it might cause a spin malfunction due to
imbalance.
CAUTION
•• When putting a blanket into the drum, do not
load it over the maximum line a. The blanket
must also be submerged in the water. Failure
to do so or overloading the blanket in the
appliance will result in damage to the wash
load and the appliance.
EN
School Care
Use this programme to wash school uniform.
•• This programme has a longer washing time
than the Normal programme.
•• To reduce noise in spinning, this programme
uses a slow spin to extract water from the
clothes, so the clothes will have more moisture
than normal.
Pre Wash+Normal
Use this programme to pretreat immediate stain
without handwash.
•• It is necessary for clothes which could smell
bad if they are not washed promptly.
Quick Wash
Use this programme to wash lightly soiled clothes
for a short time.
NOTE
•• This programme’s recommended amount of
laundry is under 2 kg.
Extra Clean
Use this programme to increase rinsing
performance.
•• This programme is recommended for
underwear and baby clothes.
•• If someone has sensitive skin or skin trouble,
use this programme.
Tub Clean
This is a special function to clean inside the drum
of your appliance.
•• To use this function, refer to the
MAINTENANCE for details.
Extra Options and
Functions
You can use the extra options and functions on
some programmes to customize the cycle.
•• The extra options and functions can be
changed when the START/PAUSE button is
pressed during operation depending on the
selected programmes, options and functions.
Soil Level
Use this option to select the wash strength.
•• 3 levels are selected for Heavy, Normal and
Light.
•• This is available in any programmes.
Beeper
Use this option to change the volume of the sound.
•• 3 levels are selected for High , Low and Off.
•• If you do not select this option, it will be in the
Off state with the light turned off.
Water Level
This appliance detects the amount of laundry
automatically, then sets the water level. However,
manually increasing the water level may be
required and recommended to avoid linting and
unbalanced errors when the load is bulky but
lightweight.
•• Press Water Level option to adjust water level.
•• It can be changed during operation.
•• When you select a wash programme, the water
level will be shown on the control panel.
•• When water level is automatically detected, it
may differ depending on the amount of laundry
even though the same water level is indicated
on the control panel.
Wash
Adjusting the wash time setting modifies the cycle
times and/or wash actions.
•• Press Wash button until the desired wash time
is selected.
23
EN
Rinse
Delay
•• Use this option to change the number of rinses.
•• Press Rinse button to change the number of
rinses.
•• When the Rinse option is selected, l icon
is lit.
•• If selecting the maximum number of rinses,
then this option is deactivated.
Use this function to delay ending time. The
appliance will start automatically and finish after a
specified time interval.
NOTE
•• This option is only available on some
programmes.
Spin
Use this option to change the spin strength.
When you press the START/PAUSE button
after selecting this option, the remaining time is
indicated on the display.
To Use the Air Dry Function
When you select Air Dry, you can reduce the
drying time by minimizing the moisture that
remains within the clothes.
•• Press the Spin button for 3 seconds to select
and press the POWER button to deselect.
NOTE
•• Always keep the laundry amount to 2 kg or
less and make sure to redistribute the laundry
evenly.
•• Select 60 minutes for cotton laundry and 120
minutes for synthetic fibre laundry for effective
moisture reduction.
24
1
Press the POWER button.
2
Select a washing programme.
3
Press the Delay button to set the required
delay ending time.
4
Press the START/PAUSE button.
NOTE
•• This function is the time to the end of the
programme, not the start. The actual running
time may vary due to water temperature, wash
laundry and other factors.
•• Reservation can be made up to 18 hours;
−− 1 hour interval up to 3 - 12 hours
−− 2 hours interval up to 12 - 18 hours
•• This function cannot be set for less than 3
hours.
•• To cancel this function, press Delay button
repeatedly until the reservation is cancelled
or press the POWER button to turn off and on
power.
Soak
This option can be selected to wash heavily soiled
clothes by soaking them in water for some time to
loosen dirt and grime.
•• Press the Wash button until u and k icons
turn on simultaneously.
EN
Child Lock
Use this function to disable the controls. This
function can prevent children from changing
programmes or operating this appliance.
NOTE
•• Once this function is set, all buttons are locked
except the POWER button.
•• When the controls are locked, CL and the
remaining time are alternatively shown on the
display during the wash while the child lock is
engaged.
•• Turning off the power will not reset this
function. You must deactivate this function
before you can access any other options and
functions.
Locking the Control Panel
1
Turn on the power.
2
Press and hold the Beeper and Rinse buttons
simultaneously for 3 seconds to activate this
function.
Unlocking the Control Panel
1
Turn on the power.
2
Press and hold the Beeper and Rinse buttons
simultaneously for 3 seconds to deactivate this
function.
•• When this function is deactivated, a beeper
will sound and the remaining time for the
current cycle will reappear on the display.
25
EN
Manual Washing
When you need a rinse and spin, spin only, rinse only or wash only cycle, these can be set manually.
Rinse and Spin
3
Rinse only
l
p
Press the Rinse button.
Press the Spin button.
Rinse and spin are
automatically selected.
p
Press the Spin button
to adjust spin strength.
l
Press the Rinse and
Spin buttons to adjust
the number of rinses
and spin strength.
5
k
Press the Rinse button. Press the Wash button.
p
Press the Spin button
until the spin function is
cancelled.
lp
4
Wash only
t or s
Press the POWER button.
1
2
Spin only
l
Press the Rinse button
to adjust the number of
rinses.
Rinse and spin are
automatically selected.
lp
Press the Rinse and
Spin buttons until the
rinse and spin options
are cancelled.
u
Press the START/PAUSE button to start the cycle(s).
NOTE
•• When you set a washing cycle manually such as rinse only, wash only or wash and rinse, the water will
not be drained out after the wash is completed. If you wish to drain the water, select a spin only cycle
after the wash has completed.
•• If a rinse only cycle is selected, the process will start from the inlet water being supplied.
•• If you do not select or change the Water Level, the water level will be set automatically.
26
SMART FUNCTIONS
Using Smart Diagnosis
Smart Diagnosis Through the
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate diagnosis
by an LG Electronics customer information centre
when the appliance malfunctions or fails. Use this
function only to contact the service representative,
not during normal operation.
1
Press the POWER button to turn on the
appliance.
•• Do not press any other buttons.
2
When instructed to do so by the call centre,
place the mouthpiece of your phone close to
the Smart Diagnosis icon.
EN
NOTE
•• This function depends on the local call quality.
•• The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.
•• If the data transfer is poor due to poor call
quality, you may not receive the best diagnosis
service.
x.
Ma
mm
0
1
3
Press and hold the Water Level button for 3
seconds.
4
Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining for
data transfer is displayed.
•• For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.
•• If the call centre agent is not able to get an
accurate recording of the data, you may be
asked to try again.
5
Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation with
the call centre agent, who will then be able to
assist you using the information transmitted for
analysis.
27
MAINTENANCE
WARNING
•• Unplug the appliance before cleaning to avoid
the risk of electric shock. Failure to follow
this warning may result in serious injury, fire,
electric shock, or death.
•• Never use harsh chemicals, abrasive cleaners,
or solvents to clean the appliance. They may
damage the finish.
Cleaning after Every Wash
What to Clean
•• If you always use cold water, we recommend
that a warm or hot wash be used at regular
intervals e.g. every 5th wash should be at least
a warm one.
•• Turn off taps after use to prevent the chance of
flooding, otherwise an inlet hose may burst.
•• Always unplug the power cord after use.
•• After the cycle is finished, wipe the door and
the inside of the door seal to remove any
moisture.
WARNING
•• Leave the door open to dry the drum interior
but only if it is safe and any children are
supervised.
Cleaning the Exterior
Proper care of the appliance can extend the
service life.
Exterior
•• Immediately wipe off any spills.
•• Wipe with a damp cloth.
•• Do not press on the surface or the display with
sharp objects.
Dispenser Drawer
•• Detergent and fabric softener may build up in
the dispenser drawer. Remove the drawer and
inserts from the dispenser drawer and check
for build-up once or twice a month.
28
EN
Cleaning the Appliance
Periodically
Tub Clean
This function is a special to help to clean the inside
of the appliance.
Run this function once a month (or more often if
needed) to remove detergent build-up and other
residue.
1
Remove any clothing or items from the
appliance.
2
Open the dispenser drawer and add antilimescale to the main wash compartment.
3
Close the dispenser drawer slowly. Close the
door.
4
Press the POWER button.
5
Press the Program button to select
Tub Clean.
6
Press the START/PAUSE button to start.
7
After the cycle is complete, leave the door
open in order to allow the appliance door
opening, flexible gasket and door glass to dry.
WARNING
•• Leave the door open to dry the drum interior
but only if it is safe and any children are
supervised.
NOTE
•• Do not add any detergent to the detergent
dispenser drawer for this function. Excessive
suds may generate and leak from the
appliance.
•• For models with a lint filter, remove lint or dirt
inside the lint filter before and after using this
programme.
•• For models without a lint filter, the lint is
discharged when the water drains during
washing.
•• After finishing this programme, open the
appliance door to remove irritant odour.
EN
Cleaning the Water Inlet Filter
Water inlet filter collects lime or any small objects
that may be in water supplied to the appliance.
Clean the water inlet filter regularly.
•• Turn off the water taps to the appliance if the
appliance is to be left for any length of time
(e.g. holiday), especially if there is no floor
drain (gully) in the immediate vicinity.
•• IE error message will be displayed on the
control panel when water is not entering the
detergent drawer.
•• If the water is very hard or contains traces of
limescale, the filter on the water inlet may be
clogged.
1
2
Turn off the power and the water tap and then
unscrew the water inlet hose.
Remove the water inlet filter with small pliers
and then clean the filter using a medium bristle
tooth brush.
CAUTION
•• Clean the lint filter after at least 2 - 3 washes.
•• Do not drop the filter on the floor.
•• Be careful not to get your fingernails caught in
the filter when you handle the filter.
•• The lint filter should be back into its original
position after being washed to avoid damage
to your laundry items. Do not operate the
appliance with the lint filters removed.
•• If the mesh hole of the lint filter is clogged,
foreign objects in the laundry may not be
filtered.
•• Do not leave iron objects (such as clothes pins,
hairpins, etc.) in the lint filter as they promote
rust.
1
Push down on the release tabs on both sides
of the filter cover and pull forward.
2
Open the lid and remove the lint.
Cleaning the Lint Filter
The filter is an important part for an efficient
washing performance result, so take a special
care. Clean the filter regularly.
29
EN
3
Wash the filter.
How to Keep the Appliance from Freezing
After closing the tap, disconnect the cold water
inlet hose from the tap, and remove water while
keeping the hose facing downwards.
4
Close the lid and then insert the lower part of
the filter into the wash drum. Press the top of
the filter until you hear a click sound.
How to Handle Freezing
When water supply problems occur, take the
following measures.
•• Turn off the tap, and thaw out the tap and both
connection areas of water inlet hose of the
appliance using a hot water cloth.
Caution on Freezing During
Winter
When frozen, the appliance does not operate
normally. Make sure to install the appliance where
it will not freeze during winter.
•• In case the appliance must be installed outside
on a porch or in other outdoor conditions, make
sure to check the following.
30
•• Take out the water inlet hose and immerse in
warm water below 50 - 60 °C.
TROUBLESHOOTING
EN
Before Calling for Service
Operation of the appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible
causes and notes for resolving an error message or malfunction. You can remedy most of the problems by
yourself, consequently save time and money, since you do not need to call LG Electronics service centre.
The following table should assist you by troubleshooting.
Error Messages
The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at
an early stage. If this appliance does not function properly or does not function at all, check the following
before you call LG Electronics service centre.
Symptoms
dE
DOOR ERROR
dL
DOOR LOCK ERROR
dr
DRAIN FEATURE
Possible Cause & Solution
The door is not closed properly.
•• Close the door completely. If the error code is still displayed, call for
service.
Door is not locked properly.
•• Check nothing is caught under the door, including shipping materials or
clothing.
•• Close the door completely. If the error code is still displayed, call for
service.
The appliance is paused during a cycle for a few minutes.
•• The cycle will be cancelled and any water remaining in the drum will be
drained.
Water supply tap(s) are not completely open.
•• Fully open tap.
Water inlet hose(s) are kinked, pinched, or crushed.
•• Straighten or reinstall the water inlet hose(s).
IE
INLET ERROR
The filter of the inlet hose(s) are clogged.
•• Check and clean the filter of the inlet hose(s).
Water supply pressure to tap or house is too low or too high.
•• Contact a plumber to have the water pressure checked or restored to the
operating requirements.
Water supply is connected with leak limiting hose(s).
•• Do not use leak limiting hose(s).
31
EN
Symptoms
LE1
FOREIGN OBJECTS
ERROR
OE
WATER OUTLET ERROR
Possible Cause & Solution
Foreign objects, such as coins, pins, clips, etc.,are caught between the
pulsator and the inner drum.
•• Turn off the appliance and then press the POWER button. Press the
Spin button without selecting a cycle to drain and spin the laundry. When
the spin is complete, remove the clothes and then find and remove any
objects caught in the pulsator gap.
Drain hose is kinked, pinched, or clogged.
•• Clean and straighten the drain hose.
Drain discharge is more than 1.2 m above the bottom of the appliance.
•• Adjust the hose or reconfigure the drain pipe. Maximum drain height is
1.2 m.
UE
UNBALANCE ERROR
Rebalancing operation is not successful.
•• The automatic attempt to rebalance the laundry was not successful. The
cycle has been paused to allow the laundry to be manually adjusted.
The load is too small.
•• Add more items to allow the appliance to balance the laundry.
Heavy items are mixed with lighter items.
•• Wash items of somewhat similar weight.
The load is out of balance.
•• Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
Control error.
•• Unplug the appliance and wait 60 seconds. Reconnect power and try
TEMPERATURE SENSOR
again.
ERROR
•• If the error code is still displayed, call for service.
tE
FE
OVERFLOW ERROR
PE
PRESSURE SENSOR
ERROR
LE
MOTOR LOCKED
ERROR
AE
CLUTCH ERROR
tcL
TUB CLEAN ALARM
32
Water overfills due to the faulty water valve.
•• Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
The water level sensor is not working correctly.
•• Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
A motor error has occurred.
•• Allow the appliance to stand for 30 minutes and then restart the cycle.
•• If the error code is still displayed, call for service.
Clutch error.
•• Unplug the appliance and call for service.
The programme has run more than 30 times.
•• Run the Tub Clean function.
EN
Symptoms
E3
CLOTHES SENSING
ERROR
Possible Cause & Solution
Sensor for clothes-sensing is defective.
•• Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
Motor’s revolution is too low.
Contact-point of Connector is defective.
•• Unplug the appliance and wait 60 seconds. Reconnect power and try
again.
CL is not an error. This prevents children from changing cycles or
CL
CHILD LOCK FUNCTION
operating the appliance.
•• To deactivate, press the Beeper and Rinse buttons simultaneously for 3
seconds.
Noises You Might Hear
Symptoms
Possible Cause & Solution
Rattling and clanking
noise
Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum.
•• Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If noise continues
after the appliance is restarted, call for service.
Thumping sound
Heavy laundry may produce a thumping sound. This is usually normal.
•• If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and
redistribute the laundry.
The laundry may be out of balance.
•• Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
Vibrating noise
Packaging materials are not removed.
•• Remove packing materials.
The laundry may be unevenly distributed in the drum.
•• Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
Not all levelling feet are resting firmly and evenly on the floor.
•• See the section Levelling the Appliance to adjust and level the feet.
Floor is not rigid enough.
•• Check if the floor is solid and does not flex. See the section Installation
Place Requirements to select the proper location.
33
EN
Operation
Symptoms
Water leaking
Possible Cause & Solution
Water inlet hose connection is loose at tap or appliance.
•• Check hoses for leaks, cracks and splits.
•• Tighten hose connections.
House drain pipes are clogged.
•• The appliance pumps out water very rapidly. Check for water backing up
out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain,
check for proper drain hose installation and check for restrictions in the
drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
Drain hose has come out of drain or is not inserted far enough.
•• Tie drain hose to inlet hose or standpipe to prevent it from coming out
during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as
far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose
into the pipe 2.5 - 5 cm past the flange.
A large item such as a pillow or blanket is above the top of the drum.
•• Stop the appliance and check the item. Make sure the item does not crest
above the top edge of the drum.
34
EN
Symptoms
Appliance will not
operate.
Possible Cause & Solution
Control panel has powered off due to inactivity.
•• This is normal. Press the POWER button to turn on the appliance.
Appliance is unplugged.
•• Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.
Water supply is turned off.
•• Turn on the water supply tap completely.
Controls are not set properly.
•• Make sure the cycle is correctly set. Close the door and press the
START/PAUSE button.
Door is open.
•• Close the door completely and make sure that nothing is caught at the
door.
Circuit breaker/fuse is tripped/blown.
•• Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The
appliance should be on a dedicated branch circuit. The appliance will
resume the cycle where it stopped once power is restored.
Control needs to be reset.
•• Press the POWER button, then reselect the desired programme and press
the START/PAUSE button.
START/PAUSE was not pressed after a cycle was set.
•• Press the POWER button, then reselect the desired cycle and press the
START/PAUSE button. If the START/PAUSE button is not pressed within a
certain time, the appliance will be turned off.
Extremely low water pressure.
•• Check another tap in the house to make sure that household water
pressure is adequate.
Appliance is too cold.
•• If the appliance has been exposed to temperatures below freezing for an
extended period of time, allow it to warm up before pressing the POWER
button.
Appliance is heating the water or making steam. (some models only)
•• The drum in the appliance may stop operating temporarily during certain
cycles, while water is safely heated to a set temperature.
35
EN
Symptoms
Appliance is not filling
properly.
Appliance will not
drain water.
Possible Cause & Solution
Filter is clogged.
•• Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.
Water inlet hose(s) may be kinked.
•• Check that inlet hose(s) are not kinked or clogged.
Insufficient water supply.
•• Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
Hot and cold inlet hoses are reversed.
•• Check inlet hose connections.
Drain hose is kinked.
•• Ensure that the drain hose is not kinked.
Drain is located higher than 1.2 m above the floor.
•• Make sure that the drain hose is no higher than 1.2 m above the bottom of
the appliance.
Incomplete or
no dispensing of
detergent
Too much detergent is used.
•• Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
Cycle time is longer
than usual.
The load is too small.
•• Add more items to allow the appliance to balance the laundry.
Heavy items are mixed with lighter items.
•• Always try to wash items of somewhat similar weight to allow the appliance
to evenly distribute the weight of the laundry for spinning.
The load is out of balance.
•• Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
Performance
Symptoms
Poor stain removal
Reason
Proper options are not selected.
•• Heavier soils and tougher stains may require extra cleaning power. Select
the Soak option to boost the cleaning power of the selected cycle.
Previously set stains.
•• Items that have previously been washed may have stains that have been
set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing
or pretreating to aid in stain removal.
36
EN
Symptoms
Staining
Reason
Bleach or softener dispensed too soon.
•• Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to
dispense immediately. ALWAYS measure bleach to prevent overfilling.
•• Close the dispenser drawer gently.
Bleach or softener was added directly to the laundry in the drum.
•• Always use the dispensers to ensure that laundry products are properly
dispensed at the right time in the cycle.
Clothes were not properly sorted.
•• Always wash dark colours separately from light colours and whites to
prevent discolouration.
•• Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.
Wrinkling
Musty or mildewy
odour in the appliance
Appliance is not unloaded promptly.
•• Always remove items from the appliance as soon as the cycle is complete.
Appliance overloaded.
•• The appliance can be fully loaded, but the drum should not be tightly
packed with items. The door of the appliance should be closed easily.
Hot and cold water inlet hoses are reversed.
•• Hot water rinse can set wrinkles in clothes. Check the inlet hose
connections.
Inside of drum was not cleaned properly.
•• Run the Tub Clean function regularly.
37
EN
No Limited Warranty
THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
•• Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on operation
of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of
unauthorized repairs/installation.
•• Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical
service.
•• Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate
or interrupted water supply or inadequate supply of air.
•• Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions
outlined in the Product’s owner’s manual.
•• Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of
God.
•• Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the
intended purpose, or any water leakage where the unit was not properly installed.
•• Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial
or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not
approved by LG.
•• Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage
to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and
is reported within one (1) week of delivery.
•• Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
•• Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily
determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty
validation.
•• Increases in utility costs and additional utility expenses.
•• Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial
use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product’s owner’s
manual.
•• Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
•• The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not
installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation
manuals.
•• Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair
includes use of parts not approved or specified by LG.
38
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising