LG | TH2721SSAV | User manual | LG TH2721SSAV คู่มือการใช้งาน

LG TH2721SSAV คู่มือการใช้งาน
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ั า
เครือ
่ งซกผ้
ก่อนเริม
่ ต ้นการติดตัง้ โปรดอ่านค�ำแนะน� ำเหล่านีโ้ ดยละเอียด ซึง่ จะช่วย
ท�ำให ้การติดตัง้ ง่ายขึน
้ และท�ำให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได ้รับการติดตัง้ อย่าง
ถูกต ้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บค�ำแนะน� ำเหล่านีไ
้ ว ้ใกล ้กับผลิตภัณฑ์
หลังจากการติดตัง้ ส�ำหรับการอ ้างอิงในอนาคต
TH ภาษาไทย
TH2724SSAV
EN ENGLISH
TH2725SSAK
TH2721SSAV
1463-2556
MFL69860129
Rev.04_071519
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
สารบ ัญ
คูม
่ อ
ื ฉบับนีอ
้ าจมีรป
ู ภาพหรือเนือ
้ หาทีแ
่ ตกต่าง
้
จากรุน
่ ทีค
่ ณ
ุ ซือ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจถูกแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงโดยผู ้ผลิต
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย................................................ 4
ค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีส
่ �ำคัญ...........................................................4
การติดตง.ั้ ........................................................................ 10
้ ส่วน................................................................................................ 10
ชิน
อุปกรณ์เสริม........................................................................................ 10
ข ้อมูลจ�ำเพาะ....................................................................................... 11
ข ้อก�ำหนดส�ำหรับสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ ................................................................ 12
่ มต่อกับท่อน�้ ำประปา..................................................................... 13
การเชือ
การติดตัง้ ท่อระบาย................................................................................ 15
การปรับระดับเครือ
่ งใช ้............................................................................ 17
การประกอบฝาครอบกันหนู (ตัวเลือก)........................................................ 17
การใชง้ าน....................................................................... 18
การใช ้งานเครือ
่ งใช ้................................................................................ 18
้ ผ ้าทีซ
ั ................................................................................ 19
คัดแยกเสือ
่ ก
การใส่ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด............................................................... 20
แผงควบคุม.......................................................................................... 22
โปรแกรมการซัก. .................................................................................. 23
โปรแกรมตัวเลือก.................................................................................. 25
การตัง้ ค่าการซักด ้วยตนเอง...................................................................... 27
ั พิเศษ....................................................................................... 28
ฟั งก์ชน
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท.................................................................. 29
่ LG SmartThinQ........................................................ 29
การใช ้แอพพลิเคชัน
การใช ้ Smart Diagnosis™..................................................................... 32
การบ�ำรุงร ักษา.................................................................. 33
การท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า................................................................ 33
การท�ำความสะอาดตัวกรองท่อน�้ ำเข ้า......................................................... 34
การท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊ มระบาย (ตัวเลือก)........................................... 34
ระวังการเป็ นน�้ ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว....................................................... 35
้ งต้น.................................................... 36
การแก้ไขปัญหาเบือ
การวินจ
ิ ฉั ยปั ญหา.................................................................................. 36
ข ้อความข ้อผิดพลาด.............................................................................. 41
การร ับประก ัน................................................................... 43
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัย
แนวทางปฏิบ ัติเพือ
่ ความปลอดภ ัยต่อไปนี้ มีจด
ุ มุง
่ หมายเพือ
่ ป้องก ัน
ี่ งทีไ่ ม่คาดหมาย หรือความเสย
ี หายจากการใชง้ าน
ความเสย
ผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภ ัยหรือไม่ถก
ู ต้อง
แนวทางปฏิบ ัติได้แยกสว่ นเป็น 'ค�ำเตือน' และ 'ข้อควรระว ัง' ด ังค�ำ
อธิบายด้านล่าง
ั
� หร ับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการที่
สญล
ักษณ์ถก
ู แสดงสำ
ี่ งได้ กรุณาอ่านท�ำความเข้าใจสว่ น
สามารถท�ำให้เกิดความเสย
ั
้ี ย่างระม ัดระว ัง และปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำเพือ
ของสญล
ักษณ์นอ
่
ี่ ง
หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บ
ี ชวี ต
สาห ัสหรือเสย
ิ ได้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บ
ี หายต่อผลิตภ ัณฑ์ได้
เล็กน้อย หรือเกิดความเสย
� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
ค�ำเตือน
�
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำหร ับการลดความเสย
ิ ไฟฟ้า
็
ชอต การได้ร ับบาดเจ็บ หรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึง
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
รายการต่อไปนี:้
เด็กเล็กในบ้าน
้
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าไม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็ก
เล็ก) ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือทางจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาด
ความรู ้และประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำ
้
เกีย
่ วกับการใชงานเครื
อ
่ งใชนี้ ้ โดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวก
เขา เด็กเล็กจะต ้องได ้รับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับ
เครือ
่ งใชนี้ ้
4
TH
การติดตงั้
้ ้รับความเสย
ี หาย ชำ� รุด ถูกถอดชน
ิ้ สว่ นบางสว่ น หรือมีชน
ิ้
•หากเครื
•
อ
่ งใชได
สว่ นแตกหักหรือสูญหาย รวมทัง้ สายไฟหรือปลั๊กทีช
่ ำ� รุด อย่าพยายามใช ้
งานเครือ
่ งใช ้
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรถูกขนย ้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าทีจ่ ับเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าอย่างมัน
่ คง
•ยึ
• ดท่อระบายให ้แน่นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการหลุด
ี หายหรือชอ
่ งของเต ้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใช ้
•หากสายไฟได
•
้รับความเสย
งานสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
ี บปลั๊กเข ้าในเต ้าเสย
ี บแน่นหนาดีแล ้ว
•ตรวจดู
•
ให ้แน่ใจว่าเสย
้
ื้ หรือมีฝน
•อย่
• าติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในสถานทีช
่ น
ุ่ ห ้ามติดตัง้ หรือเก็บอุปกรณ์
ในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งใด ๆ หรือในพืน
้ ทีใ่ ด ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขด ้านสภาพภูม ิ
่ ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรง หรืออุณหภูมท
อากาศ เชน
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
่ งระบายอากาศจะต ้องไม่ถก
•ช
•อ
ู ปิ ดกัน
้ ด ้วยพรม
ี บปลั๊กเครือ
้
•อย่
• าเสย
่ งใชไฟฟ้
าเข ้าในเต ้ารับแบบหลายซอคเก็ต หรือสายไฟ
เคเบิลต่อขยาย
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีจ
้ ะต ้องได ้รับการต่อสายดิน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารท�ำงานผิดปกติ
ี่ งต่อการเกิดไฟฟ้ าชอ
็ ตโดย
หรือล ้มเหลว การต่อสายดินจะชว่ ยลดความเสย
้
การให ้เสนทางที
ม
่ ค
ี วามต ้านทานต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้ า
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีไ้ ด ้รับการติดตัง้ สายไฟทีม
่ ต
ี วั น� ำทีต
่ อ
่ สายดินให ้อุปกรณ์
ี บเข ้าในเต ้ารับซอคเก็ตที่
และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต ้องถูกเสย
เหมาะสม ซงึ่ ถูกติดตัง้ และต่อสายดินโดยสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อ
บัญญัตท
ิ ้องถิน
่ ทัง้ หมด
5
TH
ี่ ง
•การต่
•
อตัวน� ำสายดินกับอุปกรณ์ทไี่ ม่เหมาะสม สามารถสง่ ผลให ้มีความเสย
็
่
ต่อการเกิดไฟฟ้ าชอตได ้ ตรวจสอบกับชางไฟฟ้ าหรือพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับ
ั ว่าเครือ
้ ้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะ
การรับรอง หากท่านมีข ้อสงสย
่ งใชได
สมหรือไม่
•ห
• ้ามดัดแปลงสายไฟทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับอุปกรณ์
การใชง้ าน
่ สว่านหรือเข็มหมุด ในการกดหรือแยกชุดปฏิบต
•อย่
• าใชวั้ ตถุมค
ี ม เชน
ั ก
ิ าร
•รั• กษาพืน
้ ทีภ
่ ายใต ้และรอบ ๆ อุปกรณ์ ให ้ปราศจากจากวัสดุทต
ี่ ด
ิ ไฟต่างๆ
่ ผ ้าส�ำลี กระดาษ เศษผ ้า สารเคมี อืน
เชน
่ ๆ
่ ต
ั ว์เข ้าไป เชน
่ สต
ั ว์เลีย
•ห
• ้ามใสส
้ งเข ้าในเครือ
่ ง
้ ง้ ไว ้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข ้าไปในเครือ
•ห
• ้ามเปิ ดประตูเครือ
่ งใชทิ
่ ง
ี หายหรือบาดเจ็บ
ท�ำให ้เกิดความเสย
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
•ใช
• ท่
่ งใชนี้ ้ การน� ำท่อเก่ากลับมาใช ้
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตามมา
สามารถท�ำให ้เกิดน�้ ำรั่วและความเสย
•ปิ
• ดก๊อกน�้ ำเพือ
่ ลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพือ
่ ลดการรั่วไหลเนือ
่ งจากต่อ
แตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต ้องเปลีย
่ น
หลังจาก 5 ปี
้
ั
•อย่
• ายืน
่ อวัยวะใดๆ เข ้าไปภายในเครือ
่ งใชในขณะที
ก
่ �ำลังท�ำงาน รอจนถังซก
ผ ้าหยุดสนิท
ั หรืออบแห ้งข ้าวของทีไ่ ด ้รับการท�ำความสะอาด ซก
ั จุม
•อย่
• าใส่ ซก
่ หรือเปื้ อน
่ แวกซ ์ น�้ ำยาล ้างแวกซ ์ น�้ ำมัน ส ี น�้ ำมัน
สารทีต
่ ด
ิ ไฟได ้หรือระเบิดได ้ (เชน
ิ สารล ้างน�้ ำมัน สารละลายซก
ั แห ้ง เคโรซน
ี เชอ
ื้ เพลิง น�้ ำยาขจัดรอย
เบนซน
เปื้ อน น�้ ำมันสน น�้ ำมันพืช น�้ ำมันปรุงอาหาร อะซโิ ตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ)
้
การใชงานที
ไ่ ม่เหมาะสม สามารถท�ำให ้เกิดไฟไหม ้หรือการระเบิดได ้
6
TH
•ในกรณี
•
น�้ำท่วม ให ้ถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์ข ้อมูลของลูกค ้าของ LG
Electronics
้ อเก็บรักษาสารทีต
ี
•อย่
• าใชหรื
่ ด
ิ ไฟหรือลุกไหม ้ได ้ (อีเธอร์ เบนซน
แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต ้ม สเปรย์ลก
ุ ไหม ้ได ้ ยาฆ่าแมลง น�้ ำหอมปรับ
ั ผ ้า
อากาศ เครือ
่ งส�ำอาง ฯลฯ) เอาไว ้ใกล ้เครือ
่ งซก
•หากมี
•
การรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่า
ั ผัสเครือ
้
สม
่ งใชไฟฟ้
าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ น
ั ที
้
•หากท่
•
อระบายหรือท่อน�้ ำเข ้าเป็ นน�้ ำแข็งในชว่ งฤดูหนาว ใชงานหลั
งจาก
ท�ำการละลายน�้ ำแข็งแล ้วเท่านัน
้
ั ผ ้า น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม และน�้ ำยาฟอกขาวทัง้ หมดให ้ห่างจากมือ
•เก็
• บน�้ ำยาซก
เด็ก
ั ผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครือ
•ห
• ้ามสม
่ งใชด้ ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•ห
• ้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสงิ่ ของหนักบนสายไฟ
ั ผ ้าในขณะทีเ่ ครือ
•อย่
• ายืน
่ มือ เท ้า หรือสงิ่ ใดก็ตามเข ้าไปข ้างใต ้เครือ
่ งซก
่ ง
ก�ำลังท�ำงาน
•ไม่
• ควรยืน
่ มือเข ้าไปในถังปั่ นแห ้ง
•ตรวจดู
•
ให ้แน่ใจว่าระบบระบายน�้ ำท�ำงานได ้อย่างเหมาะสม หากน�้ ำไม่ระบาย
อย่างเหมาะสม น�้ ำอาจจะท่วมพืน
้ ของคุณได ้
•หากว่
•
าในขณะทีเ่ ครือ
่ งก�ำลังหมุนอยู่ การเปิ ดฝาไม่สามารถหยุดถังได ้ภายใน
้
้
15 วินาที ให ้หยุดใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
านีท
้ น
ั ที่ แล ้วติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ของคุณ หรือศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส ์ LG
7
TH
้ ้าเสย
ี บหรืออุปกรณ์สายไฟมากเกินกว่าพิกด
•อย่
• าใชเต
ั ทีร่ ะบุ
•เมื
• อ
่ อุณหภูมข
ิ องอากาศสูงและอุณหภูมข
ิ องน�้ ำต�ำ่ อาจเกิดการควบแน่นของ
น�้ ำซงึ่ จะท�ำให ้พืน
้ เปี ยก
็ ฝุ่ นทีห
ั ผัสของปลั๊กไฟ
•เช
• ด
่ น ้าสม
้
•ในบางสภาวะอาจเกิ
•
ดไฮโดรเจนขึน
้ ในอุปกรณ์ท�ำน�้ ำร ้อนทีไ่ ม่ได ้ใชงานมา
ั ดาห์หรือนานกว่านัน
นานสองสป
้ ก๊าซไฮโดรเจนอาจจุดระเบิดได ้ในสภาวะ
ั ดาห์ขน
ดังกล่าว หากไม่ได ้ใชน�้ ้ ำร ้อนนานเกินสองสป
ึ้ ไป ให ้ป้ องกันมิให ้เกิด
ี หายหรือบาดเจ็บ โดยการเปิ ดก๊อกน�้ ำร ้อนทิง้ ไว ้สก
ั ครูห
ความเสย
่ นึง่ ให ้ท�ำ
่ นีก
้
้
ื่ มต่อกับระบบท�ำน�้ ำร ้อน ขัน
เชน
้ อ
่ นใชงานเครื
อ
่ งใชไฟฟ้
าใดๆ ทีเ่ ชอ
้ ตอน
ง่ายๆ นีจ
้ ะท�ำให ้สามารถระบายก๊าซทีส
่ ะสมอยูไ่ ด ้ เนือ
่ งจากก๊าซดังกล่าวนัน
้
ไวไฟ อย่าสูบบุหรีห
่ รือท�ำให ้เกิดประกายไฟในขณะท�ำตามขัน
้ ตอนดังกล่าว
การบ�ำรุงร ักษา
•ถอดปลั
•
๊ กไฟเมือ
่ คุณท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ี บปลั๊กไฟในเต ้ารับหลังจากทีข
ื้ หมดแล ้ว
•เส
• ย
่ จัดสงิ่ สกปรกและความชน
้ อ
•ห
• ้ามสเปรย์น�้ำข ้างในหรือข ้างนอกเครือ
่ งใชเพื
่ ท�ำความสะอาด
้
•ห
• ้ามถอดปลั๊กเครือ
่ งใชไฟฟ้
าโดยการดึงทีส
่ ายไฟเคเบิล จับทีป
่ ลั๊กไฟให ้มัน
่
และดึงออกตรง ๆ จากเต ้ารับซอคเก็ตเสมอ
่ มทีไ่ ด ้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านัน
•ควรให
•
้ชา่ งซอ
้ เป็ นผู ้ถอด
่ มแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า
ประกอบ ซอ
LG Electronices หากคุณเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในสถานทีอ
่ น
ื่
8
TH
การก�ำจ ัด
้
•ก่
• อนท�ำการทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเก่า ให ้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด ้านหลัง
้
้ ผ
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ป้ องกันการใชที
่ ด
ิ
่ ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให ้ห่างจากเด็ก
•ทิ
• ง้ วัสดุหบ
ี ห่อทัง้ หมด (เชน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำให ้เกิดการหายใจไม่ออก
•เอาฝาออกก่
•
อนก�ำจัดหรือทิง้ เครือ
่ งใชนี้ ้ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตรายกับเด็กหรือ
ั ว์ตวั เล็กทีอ
สต
่ าจเข ้าไปติดอยูข
่ ้างใน
� หร ับรุน
สำ
่ ทีม
่ ห
ี นึง่ วาล์ว
ื่ มต่อกับแหล่งจ่ายน�้ ำร ้อน
•อย่
• าเชอ
9
การติดตงั้
ิ้ สว่ น
ชน
a ฝา
b กระจกนิรภัย
c ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
d ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าขาว
e ถังซัก
f ขาปรับระดับ
g ท่อระบาย
h แผงควบคุม
i สายไฟ
j ช่องเติมน�้ ำร ้อนและเย็น
อุปกรณ์เสริม
หรือ
หรือ
หรือ
2 สายท่อน�้ ำ
(ร ้อน + เย็น)
ท่อระบาย
ฝาครอบกันหนู (ตัวเลือก)
สายรัด (ทางเลือก)
สกรูส�ำหรับฝาครอบกันหนู
(ตัวเลือก)
••ลักษณะและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
10
TH
ข้อมูลจ�ำเพาะ
รุน
่
แหล่งจ่ายไฟ
ขนาด
น�้ ำหนักผลิตภัณฑ์
แรงดันทีอ
่ นุญาต
ความจุสงู สุด
TH2724SSAV
TH2725SSAK
TH2721SSAV
220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
690 มม. (ก.) x 730 มม. (ล.) x 1023 มม. (ส.)
59 กก.
30 - 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf/cm2)
24 กก.
25 กก.
21 กก.
••ลักษณะและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
11
TH
� หร ับสถานทีต
ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ ตงั้
สถานที่
10 cm
2 cm
2 cm
้ ได้ระด ับ: ความลาดชันใต ้ตัวเครือ
พืน
่ งใช ้ทัง้ หมดที่
ยอมได ้เป็ น 1°
เต้าร ับจ่ายไฟ: ต ้องอยูภ
่ ายใน 1.5 เมตรของด ้านใด
ด ้านหนึง่ ของต�ำแหน่งทีต
่ งั ้ ของเครือ
่ งใช ้
••อย่าท�ำให ้เต ้ารับเกิดกระแสไฟฟ้ าสูงด ้วยเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ ามากกว่าหนึง่ เครือ
่ ง
ระยะห่างเพิม
่ เติม: ส�ำหรับผนัง 10 ซม.: ด ้านหลัง
2 ซม.: ด ้านขวาและซ ้าย
ั ผ ้าด ้านบนของเครือ
••ห ้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซก
่ ง
ใช ้ไม่วา่ เวลาใดก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านีอ
้ าจสร ้าง
ความเสียหายให ้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม
ค�ำเตือน
••ปลั๊กจะต ้องต่อเข ้ากับเต ้ารับทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได ้รับการ
ติดตัง้ และต่อสายดินอย่างถูกต ้องโดยปฏิบต
ั ต
ิ าม
ระเบียบและกฎหมายท ้องถิน
่ ทัง้ หมด
การจ ัดต�ำแหน่ง
••ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้บนพืน
้ เรียบแข็ง
••ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ
เครือ
่ งใช ้ไม่ได ้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพน
ื้ พรมผืนเล็ก
ฯลฯ
้ ไม ้
••อย่าพยายามแก ้ไขความไม่ได ้ระดับบนพืน
้ ด ้วยชิน
กระดาษแข็งหรือวัสดุทค
ี่ ล ้ายกัน โดยการใส่ใต ้เครือ
่ ง
ใช ้เป็ นอันขาด
12
••หากเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะหลีกเลีย
่ งการวางเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต ้องกัน
้ ฉนวนกัน
ความร ้อน (85x60 ซม.) ทีเ่ คลือบด ้วยอลูมเิ นียมใน
ด ้านทีห
่ น
ั เข ้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครือ
่ ง
ใช ้นีก
้ บ
ั เตาดังกล่าว
••ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ในห ้องทีอ
่ าจมีอณ
ุ หภูมท
ิ ี่
จุดเยือกแข็งเกิดขึน
้ ท่อน�้ ำทีแ
่ ข็งตัวอาจแตก
่ ถือของหน่วยควบคุม
เนือ
่ งจากแรงดัน ความน่าเชือ
อิเล็กทรอนิกส์อาจด ้อยลงทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
••ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าเมือ
่ มีการติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ วิศวกร
สามารถเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายในกรณีทเี่ กิดการ
ช�ำรุด
••หากเครือ
่ งใช ้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่
กว่าจุดเยือกแข็ง ให ้วางเครือ
่ งใช ้ไว ้ทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้อง
สองถึงสามชัว่ โมงก่อนทีจ
่ ะน� ำไปใช ้งาน
ค�ำเตือน
••อุปกรณ์นไ
ี้ ม่ได ้รับการออกแบบมาส�ำหรับการใช ้งาน
ในเรือหรือการติดตัง้ แบบเคลือ
่ นที่ เช่น ขบวนยาน
พาหนะทีเ่ ดินทาง เครือ
่ งบิน ฯลฯ
ื่ มต่อทางไฟฟ้า
การเชอ
••อย่าใช ้สายไฟทีต
่ อ
่ พ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
••ถอดปลั๊กไฟเครือ
่ งใช ้และปิ ดน�้ ำประปาหลังการใช ้งาน
เสมอ
่ มต่อเครือ
••เชือ
่ งใช ้เข ้ากับซ็อกเก็ตสายดินให ้
สอดคล ้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ ากระแส
••เครือ
่ งใช ้ต ้องได ้รับการจัดวางให ้เข ้าถึงปลั๊กได ้ง่าย
••การซ่อมแซมเครือ
่ งใช ้จะต ้องด�ำเนินการโดยบุคลากร
ทีผ
่ า่ นการรับรอง การซ่อมแซมทีด
่ �ำเนินการโดย
บุคคลทีไ่ ม่มป
ี ระสบการณ์อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
หรือการท�ำงานผิดปกติทรี่ น
ุ แรง ติดต่อศูนย์บริการใน
ท ้องถิน
่ ทีข
่ องคุณ
TH
ื่ มต่อก ับท่อน�ำ้ ประปา
การเชอ
ท�ำการต่อท่อก ับก๊อกน�ำ้
••ก่อนทีจ
่ ะต่อสายท่อน�้ ำเข ้ากับก๊อกน�้ ำ ให ้ตรวจดู
ประเภทของสายท่อแล ้วเลือกค�ำแนะน� ำการติดตัง้ ที่
ถูกต ้อง
••สายท่อน�้ ำทีม
่ าด ้วยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ตรวจดูให ้แน่ใจว่าต่อสายท่อน�้ ำสีฟ้าเข ้ากับ
ก๊อกน�้ ำเย็น และสายท่อสีส ้มเข ้ากับก๊อกน�้ ำร ้อน
••แรงดันของแหล่งจ่ายน�้ ำจะต ้องอยูร่ ะหว่าง 30 kPa
และ 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf / cm²)
••อย่ารัดท่อจ่ายน�้ ำแน่นเกินไป
••หากแรงดันของแหล่งน�้ ำมากกว่า 800 kPa ควรมีการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดัน
••ตรวจสอบสภาพของท่อน�้ ำอย่างสม�ำ่ เสมอและเปลีย
่ น
ท่อน�้ ำหากจ�ำเป็ น
่ มต่อสกรู-ประเภทท่อไปทีก
การเชือ
่ อ
๊ กด้วย
เกลียวหมุน
ี ยางในท่อน�ำ้ ประปา
การตรวจสอบซล
ซีลยาง 2 อัน มาพร ้อมกับท่อส่งน�้ ำ เพือ
่ เอาไว ้ใช ้
ส�ำหรับป้ องกันน�้ ำรั่ว ตรวจให ้แน่ใจว่าการต่อก๊อกน�้ ำมี
ความแน่นหนาอย่างเพียงพอ
หมุนตัวต่อท่อน�้ ำเข ้ากับก๊อกจ่ายน�้ ำ
่ มต่อสกรู-ประเภทท่อไปทีก
การเชือ
่ อ
๊ กโดย
ไม่มเี กลียวหมุน
1
่ วั
คลายสกรูยด
ึ ทัง้ สีต
ข ้อต ้อ
ด ้านบน
หัวต่อท่อน�้ ำ
ซีลยาง
สกรูยด
ึ
2
หัวต่อท่อน�้ ำ
ซีลยาง
ชีล
ยาง
ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ
่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์
จานน� ำ
13
TH
3
กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อก เพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกัน
่ วั ให ้แน่น
น�้ ำเข ้าออก ขันสกรูยด
ึ ทัง้ สีต
2
ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ
่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์
จานน� ำ
4
ดันท่อประปาขึน
้ ในแนวตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ให ้ซีลยาง
ภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน�้ ำได ้อย่าง
สมบูรณ์แล ้วท�ำให ้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา
3
กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อก เพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกัน
ี่ วั ทีย
น�้ ำเข ้าออก ขันสกรูสต
่ ด
ึ อยูแ
่ ละแผ่นแหวน
อะแดปเตอร์ให ้แน่น
4
ดึงข ้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน�้ ำลงบนอะแดป
เตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข ้อต่อ ตรวจให ้แน่ใจว่า
อะแดปเตอร์ล็อกอยูก
่ บ
ั ที่
จานหมุน
ท่อส่งน�้ ำ
่ มต่อท่อประเภท One Touch ไปย ัง
การเชือ
ก๊อกน�ำ้ โดยไม่มเี กลียวหมุน
1
ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลาย
่ วั
สกรูยด
ึ ทัง้ สีต
จานหมุนวงแหวน
14
จานสลัก
หมายเหตุ
่ มต่อท่อส่งน�้ ำกับก๊อกน�้ ำ เปิ ดก๊อกน�้ ำเพือ
••หลังจากเชือ
่
ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ฝุ่ น ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่ ๆ)
ในแนวท่อน�้ ำ ปล่อยให ้น�้ ำระบายใส่ถงั และตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน�้ ำ
TH
การต่อท่อเข้าก ับเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า
การติดตงท่
ั้ อระบาย
ต่อสายน�้ ำร ้อนเข ้ากับช่องน�้ ำร ้อนเข ้าทีด
่ ้านหลังของ
เครือ
่ งซักผ ้า ต่อสายน�้ ำเย็นเข ้ากับช่องน�้ ำเย็นเข ้าทีด
่ ้าน
หลังของเครือ
่ งซักผ ้า
ก่อนทีจ
่ ะต่อท่อระบายน�้ ำ ให ้ตรวจดูรน
ุ่ ของท่อระบายน�้ ำ
แล ้วเลือกค�ำแนะน� ำการติดตัง้ ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
รุน
่ ของปั๊ม
••ไม่ควรวางท่อระบายสูงจากพืน
้ เกินกว่า 120 ซม. น�้ ำ
ในเครือ
่ งซักผ ้าอาจไม่ระบายออกหรืออาจระบายออก
ช ้า
หมายเหตุ
••หลังการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ หากน�้ ำรั่วจากท่อ ให ้ท�ำ
ซ�้ำขัน
้ ตอนเดิม ใช ้ก๊อกน�้ ำแบบธรรมดาทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับ
การจ่ายน�้ ำ ในกรณีทก
ี่ อ
๊ กน�้ ำเป็ นสีเ่ หลีย
่ มหรือใหญ่
เกินไป ถอดจานน� ำออกก่อนใส่กอ
๊ กน�้ ำเข ้ากับอะแดป
เตอร์
••การยึดท่อระบายอย่างถูกต ้องจะป้ องกันพืน
้ จากความ
เสียหายเนือ
่ งจากการรั่วของน�้ ำ
••หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าออกแรงดันใส่กลับ
เข ้าไปในเครือ
่ งซักผ ้า การท�ำเช่นนีจ
้ ะท�ำให ้เกิดเสียง
ทีผ
่ ด
ิ ปกติ
••เมือ
่ ท�ำการติดตัง้ ท่อระบายเข ้ากับอ่างน�้ ำ ยึดให ้แน่น
หนาด ้วยสายคล ้อง
อ่างซักผ ้า
Hose
retainer
0.9 - 1.2 m
สายรัด
0.9 - 1.2 m
หมายเหตุ
••ความสูงของจุดระบายน�้ ำควรเป็ นประมาณ
0.9-1.2 ม. จากพืน
้
15
TH
รุน
่ ทีไ่ ม่มป
ี ๊ม
ั
1
ดันข ้องอไปทางด ้านเครือ
่ งซักผ ้า
การจ ัดต�ำแหน่งของท่อระบายน�ำ้
••ความยาวของท่อระบายน�้ ำไม่ควรเกิน 3 ม.
••อย่าวางท่อระบายน�้ ำบนขอบฝาทีส
่ งู ตัง้ แต่ 6 ซม. ขึน
้
ไป
max. 3 m
max. 6 cm
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ ำไม่พับ
2
เปลีย
่ นทิศทางของท่อได ้โดยการดึงข ้องอออก
แล ้วเปลีย
่ นทิศทาง ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ 1
••ปลายท่อระบายน�้ ำไม่ควรแช่อยูใ่ นน�้ ำ
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ ำไม่พับ
16
TH
การปร ับระด ับเครือ
่ งใช ้
หากพืน
้ ไม่เสมอกัน หมุนขาแบบปรับได ้ตามต ้องการ
(อย่าใส่เศษไม ้หรืออืน
่ ๆ ใต ้ขา) ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
่ ้างมัน
ขาตัง้ สีข
่ คงและแตะกับพืน
้ และจากนัน
้ ตรวจสอบ
ว่าเครือ
่ งได ้ระดับโดยสมบูรณ์
การประกอบฝาครอบก ันหนู (ต ัว
เลือก)
ประกอบฝาครอบกันหนูเข ้ากับรูประกอบจากด ้านหน ้า
หรือด ้านหลังของเครือ
่ งซักผ ้า
ประเภท 1
การตรวจสอบแนวทแยง
••เมือ
่ ท�ำการกดขอบของแผ่นด ้านบนของเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ านีใ้ นแนวทแยง ผลิตภัณฑ์ไม่ควรขยับขึน
้ ลง
แม ้แต่นด
ิ เดียว (ตรวจสอบทุกทิศทาง) หากเครือ
่ งใช ้
โยกเมือ
่ ดันแผ่นด ้านบนเครือ
่ งใช ้ตามแนวทแยง ให ้
ปรับขาอีกครัง้
ประเภท 2
หมายเหตุ
่
••ไม ้หรือพืน
้ ลอยชนิดอืน
่ ๆ อาจมีสว่ นท�ำให ้เกิดการสัน
และการไม่สมดุลมากเกินไป
••หากติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าบนพืน
้ ทีย
่ กสูงขึน
้ จะต ้องได ้
่ งต่อการ
รับการยึดอย่างแน่นหนาเพือ
่ ก�ำจัดความเสีย
หล่น
••การติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้านีบ
้ นพืน
้ ทีไ่ ม่เรียบ ไม่แข็งแรง
่ สะเทือนมากเกิน
หรือพืน
้ กระเบือ
้ งจะท�ำให ้เกิดการสัน
ไป และข ้อผิดพลาด
อาจเกิดขึน
้ จะต ้องติดตัง้
บนพืน
้ ทีแ
่ ข็งแรง และได ้ระดับเพือ
่ ป้ องกันข ้อผิด
พลาดในการปั่ น
17
การใชง้ าน
การใชง้ านเครือ
่ งใช ้
TH
4
เลือกโปรแกรมการซักทีต
่ ้องการ
••กดปุ่ ม Program ซ�้ำๆ จนกว่าจะเลือกโปรแกรม
การซักทีต
่ ้องการได ้
5
เริม
่ โปรแกรม
••กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ โปรแกรม เครือ
่ งซัก
ผ ้าจะปั่ นเล็กน ้อยโดยไม่มน
ี �้ ำเพือ
่ วัดน�้ ำหนักของ
ผ ้าทีจ
่ ะซัก ถ ้าไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ภายใน
60 นาที เครือ
่ งซักผ ้าจะปิ ดการใช ้งานและการ
ตัง้ ค่าทัง้ หมดจะหายไป
6
้ สุดโปรแกรม
สิน
้ สุดโปรแกรม ท�ำนองเพลงจะดังขึน
••เมือ
่ สิน
้ น� ำ
้ ผ ้าของคุณออกจากเครือ
เสือ
่ งซักผ ้าทันทีเพือ
่ ลด
การยับ
ก่อนท�ำการซักครัง้ แรก ให ้เลือกโปรแกรมซัก (ซักแบบ
ทัว่ ไป และใส่น�้ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าครึง่ ถัง) ให ้เครือ
่ ง
้ ผ ้าก่อน การท�ำเช่นนีจ
ซักผ ้าท�ำงานโดยไม่มเี สือ
้ ะขจัด
สิง่ ตกค ้างและน�้ ำจากถังซักทีอ
่ าจตกค ้างในระหว่างการ
ผลิต
1
2
3
18
้ ผ ้าใส่ถงั
แยกผ ้าและเอาเสือ
••แยกผ ้าตามชนิดของผ ้า ระดับความสกปรก สี
้ ผ ้า
และปริมาณผ ้าตามต ้องการ เปิ ดฝาและใส่เสือ
ในเครือ
่ งซักผ ้า
ใส่ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด และ/หรือน�้ ำยาซัก
ผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
••ใส่น�้ำยาซักผ ้าในปริมาณทีเ่ หมาะสมในลิน
้ ชัก
จ่ายน�้ ำยาซักผ ้า หากต ้องการ เพิม
่ น�้ ำยาฟอกขาว
หรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มในช่องทีเ่ หมาะสมในตัวจ่าย
น�้ ำยา
เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า
••กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า
หมายเหตุ
ั เริม
••ฟั งก์ชน
่ ใหม่อต
ั โนมัตจิ ะท�ำให ้โปรแกรมสามารถ
เริม
่ ท�ำงานต่อได ้โดยอัตโนมัตใิ นกรณีทไี่ ฟดับ มันจะ
เริม
่ ท�ำงานต่อจากจุดทีห
่ ยุดท�ำงาน
TH
ั
ื้ ผ้าทีซ
ค ัดแยกเสอ
่ ก
1
3
้ ผ ้าของคุณ
มองหาฉลากการดูแลรักษาบนเสือ
••ฉลากนีจ
้ ะบอกคุณเกีย
่ วกับส่วนผสมใยผ ้าของ
้ ผ ้าของคุณและควรท�ำการซักอย่างไร
เสือ
••สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษา
[อุณหภูมก
ิ ารซัก]
[การซักเครือ
่ งปกติ]
[ผ ้ากันยับ]
การดูแลรักษาก่อนใส่เครือ
่ ง
้ ผ ้าชิน
้ ใหญ่และเล็กเข ้าด ้วยกัน ใส่เสือ
้ ผ ้า
••รวมเสือ
้ ใหญ่กอ
ชิน
่ น
้ ผ ้าชิน
้ ใหญ่ไม่ควรเกินกว่าครึง่ หนึง่ ของ
••เสือ
้ ผ ้าทีจ
้ ผ ้าชิน
้ เดียว การท�ำ
เสือ
่ ะซัก อย่าซักเสือ
้ ผ ้า
เช่นนีอ
้ าจท�ำให ้เกิดภาระทีไ่ ม่สมดุล เพิม
่ เสือ
้
ทีค
่ ล ้ายคลึงกันหนึง่ หรือสองชิน
••ตรวจสอบกระเป๋ าทัง้ หมดให ้แน่ใจว่าไม่มข
ี องอยู่
ข ้างใน สิง่ ของ เช่น เล็บ คลิปหนีบผม ไม ้ขีดไฟ
ปากกา เหรียญและกุญแจ สามารถสร ้างความ
้ ผ ้าของคุณได ้
เสียหายให ้กับเครือ
่ งซักผ ้าและเสือ
[ผ ้าบอบบาง]
[การซักมือ]
[อย่าซัก]
2
การแยกผ ้า
้ ผ ้าออก
••เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ควรแยกเสือ
เป็ นกลุม
่ ทีส
่ ามารถซักด ้วยโปรแกรมซักเดียวกัน
ได ้
••ผ ้าทีต
่ า่ งกันต ้องได ้รับการซักทีอ
่ ณ
ุ หภูมแ
ิ ละ
ความเร็วในการปั่ นทีแ
่ ตกต่างกัน
••ซักผ ้าขนหนูสองผืนหรือมากกว่าหรือผ ้าไหมพรม
้ ผ ้าทีด
ด ้วยกัน ถ ้าแยกซัก เสือ
่ ด
ู ซับน�้ ำมากอาจ
ไม่สามารถได ้รับการซักอย่างสะอาด หรืออาจ
เกิดความผิดปกติของการปั่ นแห ้งเนือ
่ งจากการ
เอียงของถังซัก
••แยกผ ้าทีม
่ ส
ี เี ข ้มจากผ ้าสีออ
่ นและสีขาวเสมอ ซัก
แยกจากกันเนือ
่ งจากการตกสีและการเกาะติด
ของเศษใยผ ้าสามารถเกิดขึน
้ ได ้ ท�ำให ้เกิดการ
้ ผ ้าสีออ
เปลีย
่ นสีของเสือ
่ นและสีขาว หากเป็ นไป
ได ้ อย่าซักผ ้าทีส
่ กปรกมากร่วมกับผ ้าทีส
่ กปรก
น ้อย
••รูดปิ ดซิป ตะขอและสายรัด เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าสิง่
้ ผ ้าอืน
เหล่านีจ
้ ะไม่เกีย
่ วกับเสือ
่ ๆ
••จัดการกับสิง่ สกปรกและรอยเปื้ อนก่อน โดยการ
ป้ ายน�้ ำทีล
่ ะลายน�้ ำยาซักผ ้าไว ้เล็กน ้อยบนรอย
เปื้ อนเพือ
่ ช่วยขจัดสิง่ สกปรก
ข้อควรระว ัง
้ ผ ้าทีม
••อย่าซักหรือปั่ นหมาดเสือ
่ ป
ี ้ ายหรือรู ้ว่าเป็ นผ ้ากัน
้ ผ ้าชิน
้ ดังกล่าวจะ
น�้ ำแม ้ว่าป้ ายการดูแลรักษาของเสือ
ระบุวา่ สามารถซักด ้วยเครือ
่ งซักผ ้าได ้ การไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามค�ำแนะน� ำดังกล่าวอาจท�ำให ้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงกับผ ้าและเครือ
่ งซักผ ้าของคุณ และ/หรือ
ิ เนือ
่
เกิดความเสียหายกับทรัพย์สน
่ งจากการสัน
สะเทือนทีผ
่ ด
ิ ปกติของเครือ
่ งซักผ ้า
้ ผ ้ากันน�้ ำได ้แก่แผ่นรองฟูกบาง
−−ตัวอย่างของเสือ
ชนิด ผ ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กน
ั ฝน ชุดสกีชด
ุ
เอาท์ดอร์ และสิง่ ทีค
่ ล ้ายกัน
−−รอยเปื้ อน (หนัก ปกติ เบา):
้ ผ ้าตามปริมาณรอยเปื้ อน
แยก เสือ
−−สี (ขาว สีออ
่ น สีเข ้ม):
แยกผ ้าสีขาวออกจากผ ้าสี
−−ผ ้าส�ำลี (ผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิต ทีม
่ าจากการ
ถัก):
ซักผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิต และผ ้าส�ำลีทม
ี่ า
จากการถักแยกออกจากกัน
19
TH
่ ลิตภ ัณฑ์ทำ
การใสผ
� ความสะอาด
ั า
ปริมาณน�ำ้ ยาซกผ้
••ควรใช ้น�้ ำยาซักผ ้าโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำของผู ้
ผลิตน�้ ำยาซักผ ้า และควรเลือกตามชนิด สี ความ
สกปรกของผ ้า และอุณหภูมข
ิ องการซัก
••หากใช ้น�้ ำยาซักผ ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกิน
ไปได ้ และจะส่งผลให ้เกิดการซักทีไ่ ม่ด ี ส่งผลหรือ
ท�ำให ้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
••หากคุณต ้องการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าแบบเหลว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามค�ำแนะน� ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ ำยาซักผ ้า
••คุณสามารถเทน�้ ำยาซักผ ้าแบบเหลวใส่ในลิน
้ ชักน�้ ำยา
ซักผ ้าหลักโดยตรงได ้หากคุณเริม
่ ต ้นโปรแกรมทันที
••อย่าใช ้น�้ ำยาซักผ ้าหากคุณใช ้การหน่วงเวลา หรือถ ้า
คุณเลือก โปรแกรมแช่ผ ้า เนือ
่ งจากของเหลวอาจ
แข็งตัว
••หากมีฟองเกิดขึน
้ มากเกินไป ลดปริมาณของน�้ ำยา
ซักผ ้าลง
••ปริมาณการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าอาจต ้องได ้รับการปรับ
ส�ำหรับอุณหภูมข
ิ องน�้ ำ ความกระด ้างของน�้ ำ ปริมาณ
้ ผ ้าทีซ
ั เพือ
และระดับความสกปรกของเสือ
่ ก
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ หลีกเลีย
่ งการท�ำให ้เกิดฟองมาก
เกินไป
้ ผ ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูม ิ
••ดูทป
ี่ ้ ายของเสือ
ของน�้ ำ
••เมือ
่ ใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าทีก
่ �ำหนด
้ ผ ้าแต่ละชนิดเท่านัน
ส�ำหรับเสือ
้ :
−−ผงซักฟอกทัว่ ไปส�ำหรับผ ้าทุกชนิด
−−ผงซักฟอกส�ำหรับผ ้าทีบ
่ อบบาง
−−น�้ ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าทุกชนิด หรือน�้ ำยาซักผ ้า
ส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ทก
ี่ �ำหนดไว ้เท่านัน
้
••เพือ
่ ประสิทธิภาพการซักและการให ้ความขาวทีด
่ ก
ี ว่า
ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าร่วมกับสารฟอกขาวแบบผงทัว่ ไป
••น�้ ำยาซักผ ้าจะถูกล ้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริม
่ ต ้น
ของโปรแกรม
20
••ให ้เจือจางน�้ ำยาซักผ ้าด ้วยน�้ ำแล ้วเทลงในถังซัก จาก
นัน
้ จึงเริม
่ ไซเคิล
••การใช ้น�้ ำยาซักผ ้าทีไ่ ม่เจือจาง หรือการทิง้ ผ ้าไว ้นาน
หลังจากเทน�้ ำยาซักผ ้าเจือจางลงไปในถังซัก อาจ
ี ด
ท�ำให ้ผ ้าเสียหาย สีตก หรือมีสผ
ิ เพีย
้ น
หมายเหตุ
••อย่าปล่อยให ้น�้ ำยาซักผ ้าแข็งตัว การกระท�ำดังกล่าว
่ ารอุดตัน ประสิทธิภาพการล ้างน�้ ำทีไ่ ม่ด ี
อาจน� ำไปสูก
และกลิน
่ เหม็น
••ปริมาณซักเต็ม: ตามค�ำแนะน� ำของผู ้ผลิต
••ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ
••ปริมาณขัน
้ ต�ำ่ : 1/2 ของปริมาณซักเต็ม
ั
่ งซกฟอก
การใสผ
••ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของน�้ ำยาซักผ ้า
การใช ้น�้ ำยาซักผ ้าน ้อยเกินไป คือสาเหตุสว่ นใหญ่
ของปั ญหาในการซักผ ้า ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าเพิม
่ ขึน
้ หาก
คุณมีน�้ำกระด ้าง มีผ ้าเยอะหรือเปื้ อนคราบน�้ ำมัน หรือ
มีอณ
ุ หภูมน
ิ �้ ำต�ำ่
••ไม่ควรใช ้เกล็ดสบูห
่ รือผงสบูใ่ นเครือ
่ งซักผ ้าของคุณ
ส�ำหรับการซักผ ้าขนสัตว์ ควรใช ้น�้ ำยาซักผ ้าทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับการซักผ ้าขนสัตว์
หมายเหตุ
••น�้ ำยาซักผ ้า น�้ ำยาฟอกขาวหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มทีม
่ า
เกินไปอาจท�ำให ้เกิดการล ้น
TH
่ �ำ้ ยาปร ับผ้านุม
ใสน
่
ั าขาว
่ �ำ้ ยาซกผ้
การใสน
••อย่าใส่เกินกว่าขีดเติมเต็ม การใส่เกินสามารถท�ำให ้
เกิดการจ่ายน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มก่อนเวลาได ้ ซึง่ อาจ
้ ผ ้า ปิ ดลิน
ท�ำให ้มีรอยเปื้ อนเสือ
้ ชักตัวจ่ายน�้ ำยาอย่าง
ช ้าๆ
••ให ้ดูป้ายการดูแลรักษาผ ้าเพือ
่ ค�ำแนะน� ำพิเศษ และ
แยกผ ้าทีจ
่ ะซักผ ้าขาว
••น�้ ำยาซักผ ้าขาวคลอรีนเจือจาง
••เทน�้ ำยาซักผ ้าขาวตามปริมาณทีแ
่ นะน� ำ และท�ำตาม
ค�ำแนะน� ำการใช ้งานบนบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างระมัดระวัง
••ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ ใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้านี้ ให ้ทาน�้ ำยาซักผ ้า
ขาวในปริมาณทีเ่ หมาะสมลงในช่องในน�้ ำยาซักผ ้า
ขาวโดยตรง หลีกเลีย
่ งการท�ำหกหรือน�้ ำยาล ้น ควร
ผสมสารซักผ ้าขาวแบบผงกับน�้ ำก่อนทีจ
่ ะเทลงใน
ช่องใส่น�้ำยา
••อย่าทิง้ น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มไว ้ในลิน
้ ชักน�้ ำยาซักผ ้าเป็ น
เวลาเกินกว่า 2 วัน (น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มอาจแข็งตัว)
••น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัตใิ นโปรแกรมการ
ล ้างน�้ ำสุดท ้าย
••อย่าเปิ ดลิน
้ ชักในขณะทีก
่ �ำลังจ่ายน�้ ำ
••ไม่ควรใช ้ตัวท�ำละลาย (เบนซีน ฯลฯ)
หมายเหตุ
••อย่าเทน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มใส่ผ ้าโดยตรง
หมายเหตุ
••อย่าเทน�้ ำยาซักผ ้าขาวทีย
่ งั ไม่เจือจางลงบนผ ้าหรือ
้ ผ ้า
ถังซักโดยตรง มันอาจท�ำให ้สีตกหรือท�ำให ้เสือ
เสียหาย
••อย่าเทสารซักผ ้าขาวแบบผงลงในช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
ขาว
21
TH
แผงควบคุม
� หร ับรุน
สำ
่ ไอน�ำ้
a ปุ่ม เปิ ด/ปิ ด
••กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า
••เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าจะปิ ดโดยอัตโนมัตใิ นระยะเวลา
้ การซัก
หนึง่ หลังเสร็จสิน
b ปุ่ม เริม
่ /หยุด
••กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ ต ้นรอบซักหรือหยุดรอบ
ซัก
••หากจ�ำเป็ นต ้องหยุดรอบการซักชัว่ คราว กด ปุ่ ม
เริม
่ /หยุด
หมายเหตุ
••เพือ
่ ความปลอดภัยของลูกค ้า ฝาจะล็อกโดย
อัตโนมัตใิ นขณะเครือ
่ งก�ำลังท�ำงาน หากมีผ ้าที่
จะใส่เพิม
่ ให ้กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ ปลดล็อก
••กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด อีกครัง้ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งท�ำงาน
ต่อ
22
c ปุ่มโปรแกรม
••โปรแกรมต่างๆ มีให ้เลือกใช ้แบ่งตามชนิดของผ ้า
••ไฟจะติดขึน
้ มาเพือ
่ ระบุโปรแกรมทีเ่ ลือก
d ปุ่มต ัวเลือก
••กดปุ่ มต่างๆ เพือ
่ เลือกตัวเลือกทีต
่ ้องการ
e จอแสดงผล
••หน ้าจอแสดงการตัง้ ค่า เวลาทีเ่ หลือโดยประมาณ
ตัวเลือก และข ้อความสถานะ เมือ
่ เปิ ดใช ้งาน
เครือ
่ งซักผ ้า การตัง้ ค่าโดยปริยายในหน ้าจอจะ
สว่างขึน
้
••แสงไฟกระบวนการจะสว่างจนกว่าจะเริม
่ แสงไฟ
กระบวนการจะกะพริบในระหว่างขัน
้ ตอนดังกล่าว
้
และแสงไฟจะปิ ดเมือ
่ ขัน
้ ตอนเสร็จสิน
TH
ั
โปรแกรมการซก
รอบซักได ้ถูกออกแบบมาเพือ
่ ประสิทธิภาพการซักทีด ี
ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับผ ้าประเภทต่างๆ เลือกโปรแกรมทีเ่ หมาะ
กับผ ้าทีจ
่ ะซัก เพือ
่ ประสิทธิภาพการซักและการดูแลผ ้า
ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ กดปุ่ ม Program เพือ
่ เลือกโปรแกรมการซัก
ทีต
่ ้องการ เมือ
่ คุณเลือกโปรแกรมการซัก แสงไฟของ
โปรแกรมการซักทีเ่ ลือกจะสว่างขึน
้
ั
Normal (ซกแบบท
ว่ ั ไป)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าธรรมดา เซ็นเซอร์บวิ ท์อน
ิ นีจ
้ ะ
ั และจะค�ำนวณการซัก การ
ตรวจจับขนาดของผ ้าทีซ
่ ก
ปั่ นหมาด และปั่ นแห ้งทีเ่ หมาะสม
••หากมีน�้ำหรือผ ้าทีเ่ ปี ยกอยูใ่ นถังก่อนทีจ
่ ะเริม
่
โปรแกรม ระดับของน�้ ำจะเพิม
่ ขึน
้
••ส�ำหรับผ ้าทีเ่ บาแต่มข
ี นาดใหญ่ ปริมาณของน�้ ำจะ
น ้อยเกินไปจึงควรเพิม
่ ปริมาณด ้วยตนเอง
Stain Care (ผ้าสกปรกมาก)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ขจัดคราบเปรอะเปื้ อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ น�้ ำจะร ้อนประมาณ 40 °C ในโปรแกรมนี้
เพือ
่ ผลลัพธ์ของการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
••โปรแกรมนีจ
้ ะใช ้น�้ ำอุน
่ มากกว่าโปรแกรมอืน
่ เนือ
่ งจาก
ตัง้ อุณหภูมน
ิ �้ ำไว ้สูง
••โปรแกรมนีส
้ ามารถขจัดคราบเปรอะเปื้ อน เช่น คราบ
กาแฟ น�้ ำอัดลม น�้ ำผลไม ้ ซีอวิ้ ฯลฯ ได ้อย่าง
ง่ายดาย
••หากต่อกับแหล่งจ่ายน�้ ำเย็น เวลาการซักจะนานขึน
้
เนือ
่ งจากใช ้เวลาท�ำน�้ ำร ้อนนานขึน
้
••ในขณะทีก
่ �ำลังท�ำความร ้อนอาจจะมีหยดน�้ ำเกาะอยูท
่ ี่
้ ทีแ
กระจกของฝา เนือ
่ งจากระดับความชืน
่ ตกต่าง ให ้
เช็ดหยดน�้ ำหลังจากซักผ ้าเสร็จเพราะมันเป็ นเรือ
่ ง
ปกติ
••ใช ้ความระมัดระวังเนือ
่ งจากภายนอกของเครือ
่ งจะ
ร ้อน
••ปริมาณผ ้าทีแ
่ นะน� ำส�ำหรับโปรแกรมนีค
้ อ
ื ไม่เกิน 6
กก.
Allergy Care (ลดการเกิดภูมแ
ิ พ้)
โปรแกรมนีเ้ ป็ นโปรแกรมทีท
่ รงพลังและใช ้ความร ้อนสูง
ซึง่ ออกแบบมาส�ำหรับการลดสารก่อภูมแ
ิ พ ้โดยเฉพาะ
••โปรแกรมนีส
้ ามารถขจัดคราบเปรอะเปื้ อนเช่นคราบ
นม เลือด และไขมันสัตว์ได ้อย่างง่ายดาย
••หากต่อกับแหล่งจ่ายน�้ ำเย็น เวลาการซักจะนานขึน
้
เนือ
่ งจากใช ้เวลาท�ำน�้ ำร ้อนนานขึน
้
••ในขณะทีก
่ �ำลังท�ำความร ้อนอาจจะมีหยดน�้ ำเกาะอยูท
่ ี่
้ ทีแ
กระจกของฝา เนือ
่ งจากระดับความชืน
่ ตกต่าง ให ้
เช็ดหยดน�้ ำหลังจากซักผ ้าเสร็จเพราะมันเป็ นเรือ
่ ง
ปกติ
••ใช ้ความระมัดระวังเนือ
่ งจากภายนอกของเครือ
่ งจะ
ร ้อน
••เนือ
่ งจากโปรแกรมนีใ้ ช ้น�้ ำทีม
่ ค
ี วามร ้อนสูง ดังนัน
้ จึง
ไม่แนะน� ำให ้ใช ้กับผ ้าขนสัตว์ ผ ้าไหม หนังสัตว์ ผ ้า
บอบบาง หรือสิง่ ของทีไ่ ม่ทนความร ้อน
••ปริมาณผ ้าทีแ
่ นะน� ำส�ำหรับโปรแกรมนีค
้ อ
ื ไม่เกิน 4.5
กก.
Smart Rinse (เพิม
่ การล้าง)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการล ้าง ซึง่ จะรวม
้ ในและเสือ
้ ผ ้าเด็กอ่อน ใช ้โปรแกรมนีส
ถึงชุดชัน
้ �ำหรับผู ้
ทีม
่ ผ
ี วิ บอบบางหรือมีปัญหาด ้านผิวหนัง
ั วน)
Quick Wash (ซกด่
้ ผ ้าทีเ่ ปื้ อนเล็กน ้อยในเวลา
ใช ้โปรแกรมนีส
้ �ำหรับซักเสือ
้ ๆ
สัน
••ปริมาณผ ้าทีแ
่ นะน� ำส�ำหรับโปรแกรมนีค
้ อ
ื ไม่เกิน 4.5
กก.
Towels (ผ้าขนหนู)
้ คลุมอาบน�้ ำ ผ ้าเช็ด
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าขนหนู เสือ
มือ ฯลฯ
••หากต ้องการซักผ ้าจ�ำนวนมาก โปรดเพิม
่ ระดับน�้ ำด ้วย
ตนเอง เพือ
่ ลดปริมาณเศษใยผ ้าและผงซักฟอกที่
ตกค ้าง
23
TH
ั
Delicates (ซกถนอมผ้
า)
Pre Wash + Normal
ั + ซกปกติ
ั
(เพิม
่ การซก
)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ จัดการกับรอยเปื้ อนทีเ่ พิง่ เกิดขึน
้ โดย
้ ผ ้าทีอ
ไม่ต ้องซักมือ มันจ�ำเป็ นส�ำหรับเสือ
่ าจมีกลิน
่
ั โดยเร็ว
เหม็นได ้หากไม่ซก
Duvet (เครือ
่ งนอน)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าห่มหรือชุดนอนทีม
่ ป
ี ้ ายระบุให ้
ซักมือ
••ชุดนอนผ ้าขนแพะ ผ ้าห่มอะคริลก
ิ ผ ้าห่มใยผสม
ผ ้าห่มขนสัตว์ ผ ้านวม (โพลีเอสเตอ 101) และ
้ ถุง
ผ ้าปูทน
ี่ อนทีอ
่ าจเสียหายจากการลอยขึน
้ โปรดซือ
ซักผ ้ามาใช ้ส�ำหรับการซัก
้ ผ ้าธรรมดา มันอาจท�ำให ้ผ ้า
••แยกชุดนอนออกจากเสือ
เสียสมดุลซึง่ จะท�ำให ้การซักผิดปกติ
••การปั่ นแห ้งอาจจะใช ้เวลานานขึน
้ ในการกระจายผ ้า
หากชุดนอนเกาะกันเป็ นก ้อนอยูด
่ ้านหนึง่
••อย่าซักผ ้าห่มไฟฟ้ าและพรม มันจะท�ำให ้เครือ
่ งซักผ ้า
และผ ้าอืน
่ เสียหาย
••โปรดใช ้ถุงซักผ ้าเพือ
่ แช่และท�ำให ้ชุดนอนทีพ
่ องง่าย
้ ผ ้าหรือชิน
้ ส่วนของเครือ
จมลงได ้ มันอาจท�ำให ้เสือ
่ ง
เสียหายหากมันพองขึน
้
••ไม่วา่ ผ ้าดังกล่าวจะมีขนาดเท่าใด เราแนะน� ำให ้ซักที
้ หากซักชุดนอนสองชุดทีม
ละชิน
่ เี นือ
้ ผ ้าแตกต่างกัน
ในเวลาเดียวกัน มันอาจท�ำให ้การปั่ นผิดปกติ
เนือ
่ งจากผ ้าไม่สมดุล
หมายเหตุ
••วิธก
ี ารใส่ผ ้าห่มลงในถังซัก
ใต ้เส ้นนี้
24
้ ใน
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักผ ้าทีบ
่ อบบางอย่างเช่นชุดชัน
และผ ้าขนสัตว์ ก่อนซักควรตรวจดูป้ายการดูแลรักษา
เพือ
่ ดูค�ำแนะน� ำในการซัก
••โปรแกรมนีใ้ ช ้ความเร็วต�ำ่ ในการปั่ นเพือ
่ ก�ำจัดน�้ ำออก
้ ผ ้า ดังนัน
้ มากกว่าปกติ
จากเสือ
้ ผ ้าจะมีความชืน
••โปรแกรมนีจ
้ ะใช ้แต่น�้ำเย็นเท่านัน
้ เนือ
่ งจากน�้ ำร ้อน
อาจท�ำให ้ผ ้าเสียหาย
หมายเหตุ
้ ผ ้าบอบบางของคุณโดยการแขวนตากหรือ
••ตากเสือ
วางตาก
School Care (ชุดน ักเรียน)
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักชุดนักเรียน
••โปรแกรมนีใ้ ช ้เวลาซักนานกว่าโปรแกรมซักแบบ
ทัว่ ไป
••เพือ
่ ลดเสียงในการปั่ นหมาด โปรแกรมนีใ้ ช ้ความเร็ว
้ ผ ้า ดังนัน
ต�ำ่ ในการปั่ นเพือ
่ ก�ำจัดน�้ ำออกจากเสือ
้ ผ ้าจะ
้ มากกว่าปกติ
มีความชืน
TH
โปรแกรมต ัวเลือก
Water Level (ระด ับน�ำ้ )
••กดปุ่ ม Water Level เพือ
่ ปรับระดับน�้ ำ
••ไม่สามารถเปลีย
่ นได ้ในขณะทีเ่ ครือ
่ งท�ำงาน
••เครือ
่ งซักผ ้านีจ
้ ะตรวจจับปริมาณผ ้าโดยอัตโนมัต ิ
แล ้วจะตัง้ ค่าระดับน�้ ำทีเ่ หมาะสม อาจจ�ำเป็ นต ้องเพิม
่
ระดับน�้ ำด ้วยตัวเองเมือ
่ ซักผ ้าน�้ ำหนักเบาทีม
่ ข
ี นาด
ใหญ่
••เมือ
่ คุณเลือกโปรแกรมการซัก ระดับน�้ ำจะแสดงอยูใ่ น
แผงควบคุม
••ส�ำหรับการตัง้ ระดับน�้ ำโดยอัตโนมัต ิ ปริมาณน�้ ำอาจ
แตกต่างกันตามปริมาณของผ ้า แม ้ว่าทีแ
่ ผงควบคุม
จะแสดงระดับน�้ ำเดียวกัน
ั
Wash (ซก)
••กดปุ่ ม Wash เพือ
่ เปลีย
่ นระยะเวลาซักผ ้า
••การปรับระดับการซักจะปรับเปลีย
่ นเวลารอบซักและ/
หรือวิธก
ี ารซัก กดปุ่ ม Wash ซ�้ำๆ จนกว่าจะเลือก
ระดับการซักทีต
่ ้องการได ้
Rinse (ล้าง)
••กดปุ่ ม Rinse เพือ
่ เปลีย
่ นจ�ำนวนการล ้าง
้
ล้างเพิม
่ ขึน
••ใช ้การล ้างเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ล ้างน�้ ำยาซักผ ้าได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน
้
หมายเหตุ
••ตัวเลือกทีเ่ ลือกจะแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั โปรแกรมที่
เลือก
Spin (ปั่นหมาด)
••กดปุ่ ม Spin เพือ
่ เปลีย
่ นความแรงในการปั่ น
••กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ ระบุเวลาทีเ่ หลืออยู่
้ ง
ั ่นแห้ง
การใชฟ
ั ก์ชนปั
••เมือ
่ คุณเลือก Air Dry คุณสามารถลดเวลาการ
้ ในเสือ
้ ผ ้า
ท�ำให ้แห ้งได ้โดยการลดความชืน
••กดปุ่ ม Spin ค ้างไว ้ 3 วินาที เพือ
่ เลือก และกดปุ่ ม
เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ ยกเลิกการเลือก
หมายเหตุ
••ใส่ผ ้าให ้มีน�้ำหนักไม่เกิน 2 กก. และท�ำให ้แน่ใจว่าได ้
กระจายผ ้าอย่างสมดุล
••เลือก 60 นาที ส�ำหรับผ ้าฝ้ าย และ 120 นาทีส�ำหรับ
ผ ้าใยสังเคราะห์ เพือ
่ การก�ำจัดน�้ ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ
25
TH
ั วยไอน�ำ้ ร้อน)
Steam (ซกด้
ี งเตือน)
Buzzer (เสย
••กดปุ่ ม Steam เพือ
่ ใช ้ซักด ้วยไอน�้ ำร ้อน
••หากคุณต ้องการใช ้เครือ
่ งซักผ ้าโดยไม่มเี สียงเตือน
ให ้กดปุ่ ม Buzzer เพือ
่ เลือก เปิ ด หรือ ปิ ดเสียง
เตือนได ้
••ค่าตัง้ ต ้นคือเปิ ด
หมายเหตุ
••การซักด ้วยไอน�้ ำร ้อนจะถูกเลือกโดยอัตโนมัตใิ น
โปรแกรมลดการเกิดภูมแ
ิ พ้
Turbo Wash™
กดปุ่ ม Turbo Wash™ เพือ
่ ประหยัดเวลาและ
พลังงานด ้วยระบบสเปรย์น�้ำ
Time Delay (ตงเวลาล่
ั้
วงหน้า)
••คุณสามารถตัง้ เวลาเพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้าเริม
่ ท�ำงาน
้ สุดหลังจากช่วงเวลาทีก
โดยอัตโนมัต ิ และสิน
่ �ำหนด
1
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
2
เลือกโปรแกรมการซัก
3
กดปุ่ ม Time Delay เพือ
่ ตัง้ เวลาล่วงหน ้าที่
ต ้องการ
4
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
หมายเหตุ
้ สุดโปรแกรม ไม่ใช่เริม
••เวลาหน่วงคือเวลาในการสิน
่
ต ้น เวลาในการท�ำงานจริง อาจต่างไปเนือ
่ งจาก
อุณหภูมข
ิ องน�้ ำ ปริมาณการซักและปั จจัยอืน
่ ๆ
••สามารถตัง้ เวลาล่วงหน ้าได ้ถึง 18 ชัว่ โมง โดยการ
เพิม
่ เวลาทีละ 1 ชัว่ โมงได ้ถึง 3 - 12 ชัว่ โมง และ
เพิม
่ เวลาทีละ 2 ชัว่ โมงได ้ถึง 12 - 18 ชัว่ โมง ไม่
สามารถตัง้ เวลาล่วงหน ้าได ้น ้อยกว่า 3 ชัว่ โมง
ั การตัง้ เวลาล่วงหน ้าโดยการกดปุ่ ม
••ยกเลิกฟั งก์ชน
Time Delay ซ�้ำๆ จนกว่าการตัง้ เวลาจะถูกยกเลิก
หรือกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดพลังงาน
26
่ า้ )
Soak (แชผ
••สามารถเลือก Soak เพือ
่ ซักผ ้าทีส
่ กปรกมากโดย
การแช่ผ ้าสักระยะหนึง่ เพือ
่ ก�ำจัดคราบสกปรก
••เมือ
่ ตัวเลือกในการแช่ผ ้าท�ำงาน ไอคอน
จะ
สว่างขึน
้
••ในการเปิ ดใช ้งานตัวเลือกแช่ผ ้า โปรดกดปุ่ ม Turbo
Wash™ ค ้างไว ้ 3 วินาที
••หากต ้องการเปลีย
่ นเวลาแช่ผ ้าบนจอแสดงผลหรือปิ ด
ใช ้งานตัวเลือกแช่ผ ้า โปรดกดปุ่ ม Turbo Wash™
ขณะทีต
่ วั เลือกแช่ผ ้าท�ำงานอยู่
หมายเหตุ
••ขณะทีต
่ วั เลือก Turbo Wash™ ถูกเปิ ดใช ้งานอยู่
คุณจะไม่สามารถตัง้ ค่าตัวเลือกในการแช่ผ ้าได ้ แม ้ว่า
จะกดปุ่ ม Turbo Wash™ ค ้างไว ้ 3 วินาทีก็ตาม
Tub Dry (ปั่นถ ังแห้ง)
••กดปุ่ ม Tub Dry เพือ
่ ท�ำให ้ถังซักทีว่ า่ งเปล่าแห ้ง
หลังจากซัก
TH
ั วยตนเอง
การตงค่
ั้ าการซกด้
เมือ
่ คุณต ้องการใช ้เพียงโปรแกรมปั่ นหมาด/ล ้าง ปั่ นหมาด ล ้าง หรือซักเท่านัน
้ คุณสามารถตัง้ ค่าได ้ด ้วยตนเอง
ล้าง ปั่นหมาด
2
4
ล้างเท่านน
ั้
ั
ซกเท่
านน
ั้
or
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
1
3
ปั่นหมาดเท่านน
ั้
กดปุ่ ม Rinse
การล ้างและปั่ นหมาดจะ
ถูกเลือกโดยอัตโนมัต ิ
กดปุ่ ม Rinse และ
Spin เพือ
่ เลือกจ�ำนวน
การล ้างและเวลาการปั่ น
หมาด
5
กดปุ่ ม Spin
กดปุ่ ม Rinse
กดปุ่ ม Spin เพือ
่ ปรับ
เวลาของการปั่ น
กดปุ่ ม Spin จนกว่า
ั การปั่ นหมาดจะ
ฟั งก์ชน
ถูกยกเลิก
กดปุ่ ม Rinse เพือ
่
เปลีย
่ นจ�ำนวนการล ้าง
กดปุ่ ม Wash
การล ้างและปั่ นหมาดจะ
ถูกเลือกโดยอัตโนมัต ิ
กดปุ่ ม Rinse และ
Spin จนกว่าการล ้าง
และปั่ นหมาดจะถูก
ยกเลิก
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
หมายเหตุ
้ สุด หากคุณต ้องการจะ
••เมือ
่ เลือกตัวเลือกการซัก ซัก/ล ้าง หรือล ้างเท่านัน
้ น�้ ำจะไม่ระบายออกหลังจากการซักสิน
ระบายน�้ ำ ให ้เลือก Spin เท่านัน
้
••หากเลือกล ้างเท่านัน
้ ขัน
้ ตอนจะเริม
่ จากการเปิ ดน�้ ำเข ้า
••หากคุณไม่ตงั ้ ค่าระดับน�้ ำ ระดับน�้ ำจะถูกตัง้ ค่าโดยอัตโนมัต ิ
27
TH
ั เศษ
ฟังก์ชนพิ
Child Lock (ป้องก ันเด็ก)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ปิ ดการใช ้งานการควบคุม คุณสมบัตน
ิ ี้
สามารถป้ องกันไม่ให ้เด็กท�ำการเปลีย
่ นโปรแกรมหรือ
ใช ้งานเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้
การล็อคแผงควบคุม
1
กดปุ่ ม Water Level และ Spin พร ้อมกันค ้าง
ไว ้นาน 3 วินาที
2
และเวลาทีเ่ หลืออยูจ
่ ะแสดงสลับกันในจอ
แสดงผลในขณะทีล
่ ็อกอยู่
••เมือ
่ ระบบป้ องกันเด็กถูกตัง้ ไว ้ ปุ่ มทัง้ หมดจะถูก
ล็อกยกเว ้นปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
หมายเหตุ
ั Child Lock
••การปิ ดเครือ
่ งจะไม่เป็ นรีเซ็ตฟั งก์ชน
ั ล๊อคป้ องกัน
ใหม่ คุณจะต ้องปิ ดการท�ำงานฟั งก์ชน
ั อืน
เด็กก่อนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถเข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ๆ ได ้
••ดูเวลาทีเ่ หลืออยูส
่ �ำหรับแต่ละขัน
้ ตอนได ้โดยการกด
ปุ่ ม ซัก, ล ้าง, หรือ ปั่ นหมาด เวลาทีเ่ หลืออยูข
่ อง
แต่ละขัน
้ ตอนจะปรากฎขึน
้ ประมาณ 1 วินาที
การคลายล็อคแผงควบคุม
กดปุ่ ม Water Level และ Spin พร ้อมกันค ้างไว ้
นาน 3 วินาที
••เสียงปี๊ บจะดังขึน
้ และเวลาคงเหลือส�ำหรับโปรแกรม
ปั จจุบน
ั จะปรากฏขึน
้ บนหน ้าจออีกครัง้
28
ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท
TH
้ อพพลิเคชน
่ ั LG
การใชแ
SmartThinQ
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งตรวจสอบก่อนใชง้ าน LG
SmartThinQ
••ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
1
ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ากับ
เราเตอร์ไวร์เลส (เครือข่าย Wi-Fi)
••หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเกินไปจะท�ำให ้
สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ใช ้เวลานานในการ
ลงทะเบียนและการติดตัง้ อาจล ้มเหลว
2
ปิ ดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ท
โฟนของคุณ
••ส�ำหรับ iPhones ปิ ดดาต ้าโดยการไปที่ การตัง้
ค่า → เซลลูลาร์ → ข้อมูลเซลลูลาร์
3
่ มต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข ้ากับ
เชือ
ไวร์เลสเราเตอร์
หมายเหตุ
่ มต่อ Wi-Fi ดูทไี่ อคอน Wi-Fi
••เพือ
่ ยืนยันการเชือ
ทีแ
่ ผงควบคุมว่ามีไฟขึน
้ หรือไม่
••เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ านีร้ องรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz
เท่านัน
้ ตรวจสอบความถึข
่ องเครือข่ายของคุณได ้
โดยการติดต่อสอบถามผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตของ
คุณหรืออ ้างอิงคูม
่ อ
ื เราเตอร์ไร ้สายของคุณ
••LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปั ญหาใดๆ เกีย
่ วกับ
่ มต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด
ปั ญหาในการเชือ
การท�ำงานผิดพลาด หรือข ้อผิดพลาดใดๆ ทีเ่ กิดจาก
่ มต่อเครือข่าย
การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
••หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีปัญหาในการเชือ
Wi-Fi อาจเป็ นเพราะว่าอยูห
่ า่ งจากเราเตอร์มากเกิน
ไป
่ มต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึน
••การเชือ
้ หรือติดขัด
เนือ
่ งจากสภาพแวดล ้อมของเครือข่ายในบ ้าน
่ มต่อเครือข่ายอาจท�ำงานไม่ถก
••การเชือ
ู ต ้อง ทัง้ นีข
้ น
ึ้
อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต
••สภาวะแวดล ้อมของระบบสัญญาณไร ้สายอาจท�ำให ้
บริการเครือข่ายไร ้สายท�ำงานช ้า
••ไม่สามารถลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้เนือ
่ งจากการ
ส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแล ้วรอ
หนึง่ นาทีกอ
่ นลองอีกครัง้
••หากเราเตอร์ของคุณเปิ ดไฟร์วอลอยู่ ปิ ดไฟร์วอลหรือ
เพิม
่ ข ้อยกเว ้น
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษร
••ชือ
ภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัวอักษรพิเศษ)
••ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตก
ต่างกันไปตามระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร (OS) และผู ้ผลิต
••หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์
ถูกตัง้ เป็ น WEP คุณอาจไม่สามารถตัง้ ค่าเครือข่าย
ได ้ โปรดใช ้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอืน
่
(แนะน� ำให ้ใช ้ WPA2) แล ้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อก
ี
ครัง้
29
TH
การติดตงั้ LG SmartThinQ
การแจ้งเตือนแบบพุช
ค ้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google
Play Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ท�ำ
ตามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน
ั การแจ ้งเตือนแบบพุชเพือ
เปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
่ รับการแจ ้ง
เตือนสถานะของเครือ
่ งใช ้ การแจ ้งเตือนจะถูกส่ง
สัญญาณให ้ทราบแม ้ว่าจะปิ ดแอป LG SmartThinQ
ไว ้ก็ตาม
ั Wi-Fi
ฟังก์ชน
หมายเหตุ
••ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
่ สารกับเครือ
สือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าได ้จากสมาร์ทโฟนโดยใช ้
ฟี เจอร์อจ
ั ฉริยะทีแ
่ สนสะดวก
ั า (ควบคุมระยะไกล(Remote
รอบการซกผ้
ั
Start), ดาวน์โหลดโปรแกรมซก
(Download Cycle))
ตัง้ ค่าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมซักทีต
่ ้องการและสัง่
งานผ่านรีโมทคอนโทรล
โค้ชการท�ำความสะอาดถ ัง
ั นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะแสดงให ้เห็นว่าเหลือการซักผ ้าอีกกีร่ อบ
ก่อนทีจ
่ ะถึงเวลาใช ้โปรแกรมท�ำความสะอาดถังซัก
การตรวจตราด้านพล ังงาน
ตรวจสอบการใช ้พลังงานของโปรแกรมการซักทีใ่ ช ้
ล่าสุดและค่าเฉลีย
่ รายเดือน
Smart Diagnosis™
ั นีใ้ ห ้ข ้อมูลทีม
ฟั งก์ชน
่ ป
ี ระโยชน์ส�ำหรับการวินจ
ิ ฉั ยและ
การแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับเครือ
่ งใช ้ตามแบบแผนการใช ้
งาน
การตงค่
ั้ า
ั ให ้เลือกใช ้งาน
มีหลายฟั งก์ชน
30
••หากคุณเปลีย
่ นเราเตอร์ไร ้สาย ผู ้ให ้บริการ
อินเตอร์เน็ ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให ้ลบเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าทีล
่ งทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG
SmartThinQ แล ้วลงทะเบียนใหม่อก
ี ครัง้
••เพือ
่ การพัฒนาเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแอปพลีเคชันอาจ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ผู ้ใช ้ทราบ
••คุณสมบัตอ
ิ าจแตกต่างกันในแต่ละรุน
่
TH
ั
ั
การใชโ้ ปรแกรมการซกของเครื
อ
่ งซก
ผ้า
Remote Start(ควบคุมระยะไกล)
ใช ้สมาร์ทโฟนเพือ
่ ควบคุมเครือ
่ งใช ้ของคุณจากระยะ
ไกล นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเฝ้ าตรวจตราการท�ำงาน
ของโปรแกรมเพือ
่ ให ้คุณทราบระยะเวลาทีเ่ หลือของ
โปรแกรมได ้อีกด ้วย
้ วบคุมระยะไกล:
การใชค
1
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
2
้ ผ ้าลงไปในถังซัก
ใส่เสือ
3
กดปุ่ ม ควบคุมระยะไกล ค ้างไว ้ 3 วินาที เพือ
่ เปิ ด
ั
ใช ้งานฟั งก์ชน
4
่ LG
เริม
่ ต ้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน
SmartThinQ บนสมาร์ทโฟนของคุณ
หมายเหตุ
••เมือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมดรีโมทสตาร์ท คุณสามารถเริม
่
โปรแกรมซักได ้จากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ
หากโปรแกรมไม่เริม
่ ต ้น เครือ
่ งซักผ ้าจะรอจนกว่าจะ
ปิ ดผ่านรีโมทในแอปพลิเคชัน หรือเมือ
่ ปิ ดใช ้งาน
โหมดรีโมทสตาร์ท
ั การควบคุมระยะไกลแล ้ว ฝาเครือ
••เมือ
่ เปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
่ ง
จะล็อกโดยอัตโนมัต ิ
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส
GPL, LGPL, MPL และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ ี
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการ
รับประกัน และการประกาศเกีย
่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดที่
อ ้างถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค ้ดให ้กับคุณ
ทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช ้จ่ายในการด�ำเนินการแจก
่ บันทึกข ้อมูล ค่าจัดส่งและ
จ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสือ
ดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค ้ดได ้โดยส่ง
อีเมลไปที่ opensource@lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ล
ใช ้ได ้เป็ นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครัง้
ล่าสุด ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลกับทุกบุคคลทีไ่ ด ้รับข ้อมูลนี้
้ มาร์ท
Smart Diagnosis™ การใชส
โฟน
••ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำ
โดยศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว
Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิ ดใช ้งานได ้เว ้นแต่
่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะเชือ
ไม่สามารถเปิ ดเครือ
่ งได ้ การแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้นจะ
ต ้องกระท�ำโดยไม่ใช ้ Smart Diagnosis™
การปิ ดใชง้ านควบคุมระยะไกล:
เมือ
่ เปิ ด ควบคุมระยะไกล แล ้ว กดปุ่ ม Remote
Start ค ้างไว ้ 3 วินาที
ั
Download Cycle (โหลดโปรแกรมซก)
ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าใหม่ทไี่ ม่รวมอยูใ่ น
โปรแกรมซักผ ้าพืน
้ ฐานของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีล
่ งทะเบียนเรียบร ้อยแล ้วจะสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ านัน
้
สามารถเก็บโปรแกรมซักผ ้าไว ้ในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าครัง้ ละ
หนึง่ โปรแกรมเท่านัน
้
เมือ
่ การดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าเข ้าในเครือ
่ งใช ้
้ แล ้ว ผลิตภัณฑ์จะเก็บโปรแกรมที่
ไฟฟ้ าเสร็จสิน
ดาวน์โหลดไว ้จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่
31
TH
การใช ้ Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้า
ั นีห
ใช ้ฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics เมือ
่ เครือ
่ งใช ้
ั นีเ้ พือ
ไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ใช ้ฟั งก์ชน
่
ติดต่อตัวแทนบริการเท่านัน
้ ไม่ใช่ในระหว่างการใช ้งาน
ปกติ
1
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า อย่า
กดปุ่ มอืน
่
2
เมือ
่ ตัวแทนศูนย์บริการลูกค ้าได ้บอกให ้ท�ำเช่นนัน
้
ให ้ถือทีพ
่ ด
ู โทรศัพท์ของคุณบนโลโก ้ Smart
Diagnosis™
x.
Ma
mm
10
3
กดปุ่ ม Tub Dry ค ้างไว ้เป็ นเวลา 3 วินาที
4
ให ้โทรศัพท์อยูก
่ บ
ั ทีจ
่ นกว่าสัญญาณเสียงจะจบ
เวลาคงเหลือส�ำหรับการส่งข ้อมูลจะแสดงขึน
้ มา
••เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะทีก
่ �ำลังส่งเสียง
••หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถท�ำการบันทึก
ข ้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำได ้ อาจขอให ้คุณลองท�ำอีกครัง้
32
5
เมือ
่ การนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด
ให ้ท�ำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการ
ทีจ
่ ะสามารถช่วยเหลือคุณได ้โดยใช ้ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไป
เพือ
่ การวิเคราะห์
หมายเหตุ
ั Smart Diagnosis™ ขึน
••ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการ
โทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
••ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
••หากการส่งข ้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ด ี
เนือ
่ งจากคุณภาพการโทรทีแ
่ ย่ คุณอาจไม่ได ้รับ
บริการ Smart Diagnosis™ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
การบ�ำรุงร ักษา
ค�ำเตือน
••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าของคุณก่อนการท�ำความ
่ งต่อการเกิดไฟฟ้ า
สะอาดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
ช็อต การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนนีอ
้ าจส่งผลให ้เกิด
การบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม ้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเสียชีวต
ิ
••ห ้ามใช ้สารเคมีทม
ี่ ฤ
ี ทธิแ
์ รง สารขัดท�ำความสะอาด
หรือสารท�ำละลายเพือ
่ ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า
สิง่ เหล่านีอ
้ าจสร ้างความเสียหายให ้แก่ผวิ ทีเ่ คลือบได ้
ั า
การท�ำความสะอาดเครือ
่ งซกผ้
ั
การดูแลหล ังซก
••หากคุณใช ้น�้ ำเย็นเสมอ เราแนะน� ำให ้ซักด ้วยน�้ ำร ้อน
หรือซักด ้วยน�้ ำอุน
่ เป็ นระยะๆ อย่างเช่นซักด ้วยน�้ ำอุน
่
ในการซักทุกๆ 5 ครัง้
••ปิ ดก๊อกน�้ ำเพือ
่ ป้ องกันน�้ ำท่วมพืน
้ หากสายท่อน�้ ำแตก
••ถอดปลั๊กหลังใช ้งานทุกครัง้
้ สุดโปรแกรม เช็ดฝาและภายในของซีล
••หลังจากสิน
้
ฝาเพือ
่ ขจัดความชืน
••เปิ ดฝาทิง้ ไว ้เพือ
่ ผึง่ ภายในถังซักให ้แห ้ง
้
••เช็คตัวเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดความชืน
TH
ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
Tub Clean เป็ นโปรแกรมพิเศษเพือ
่ ท�ำความสะอาด
ด ้านในของเครือ
่ งซักผ ้า เปิ ดใช ้งานโปรแกรมนีเ้ ป็ น
ประจ�ำ
1
้ ผ ้าทุกชิน
้ ออกจากเครือ
น� ำเสือ
่ งซักผ ้า
2
เปิ ดลิน
้ ชักช่องใส่น�้ำยาและใส่สารป้ องกันตะกรัน
หินปูน ในช่องการซักหลัก
3
ปิ ดลิน
้ ชักช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าอย่างช ้าๆ ปิ ดฝา
4
กดปุ่ ม Program เพือ
่ เลือก Tub clean
5
กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด เพือ
่ เริม
่ ต ้น
6
้ สุดโปรแกรม เปิ ดฝาทิง้ ไว ้เพือ
หลังจากสิน
่ ให ้ช่อง
ฝา ยางกันรั่วแบบยืดหยุน
่ และกระจกฝาแห ้ง
ข้อควรระว ัง
••ควรดูแลเด็กในขณะทีฝ
่ าเครือ
่ งซักผ ้าเปิ ดอยู่
การท�ำความสะอาดภายนอก
การดูแลเครือ
่ งซักผ ้าของคุณอย่างเหมาะสมสามารถยืด
อายุของเครือ
่ งได ้
หมายเหตุ
••อย่าใส่น�้ำยาซักผ ้าในลิน
้ ชักช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า อาจ
ท�ำให ้เกิดฟองมากเกินไปและรั่วจากเครือ
่ งซักผ ้า
ภายนอก:
••เช็ดรอยคราบเปื้ อนทีก
่ ระเด็นติดตัวเครือ
่ งโดยทันที
••เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยก
••อย่ากดพืน
้ ผิวหรือหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม
ั า
ช่องใส่น�ำ้ ยาซกผ้
น�้ ำยาซักผ ้าและน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มอาจสะสมในลิน
้ ชักจ่าย
น�้ ำยา ถอดลิน
้ ชักและตัวสอดและตรวจสอบการสะสม
เดือนละหนึง่ หรือสองครัง้
33
TH
การท�ำความสะอาดต ัวกรองท่อ
น�ำ้ เข้า
การท�ำความสะอาดต ัวกรองปั๊ม
ระบาย (ต ัวเลือก)
••ปิ ดก๊อกทีจ
่ า่ ยน�้ ำเข ้าเครือ
่ งหากเครือ
่ งซักผ ้าจะไม่ถก
ู
ใช ้งานเป็ นเวลานาน (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะถ ้า
ไม่มท
ี างระบายน�้ ำบนพืน
้ (รางน�้ ำ) ในบริเวณใกล ้
เคียง
•• จะปรากฏขึน
้ บนแผงควบคุมหากไม่มน
ี �้ ำเข ้าไปใน
ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้า
••หากน�้ ำกระด ้างมากหรือมีหน
ิ ปูนผสมในน�้ ำ ตัวกรอง
ท่อน�้ ำเข ้าอาจอุดตันได ้ ดังนัน
้ จึงเป็ นแนวคิดทีด
่ ท
ี จ
ี่ ะ
ท�ำความสะอาดอย่างเป็ นประจ�ำ
••ตัวกรองทางระบายสะสมเส ้นด ้ายและวัตถุขนาดเล็กที่
ั ตรวจสอบเป็ นประจ�ำว่าตัวกรอง
ทิง้ ไว ้ในผ ้าทีซ
่ ก
สะอาดเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจในการท�ำงานทีร่ าบรืน
่ ของเครือ
่ ง
ซักผ ้า
••ระบายน�้ ำออกจากถังซักให ้หมดด ้วยการเปิ ดโปรแกรม
ปั่ นหมาดเท่านัน
้ เป็ นเวลาไม่กน
ี่ าที จากนัน
้ นัน
้ ให ้ถอด
ปลั๊กของเครือ
่ งออกจากเต ้ารับ
1
2
1
เปิ ดฝาทีด
่ ้านหลังเครือ
่ งโดยการหมุนทวนเข็ม
ิ
นาฬกาแล
้วดึงออก
2
น� ำสิง่ แปลกปลอมและเศษฝุ่ นออกจากฝาครอบปั๊ ม
และแผ่นกรอง
3
ปิ ดฝา ใส่แผ่นกรองตามร่องภายในกล่องปั๊ ม แผ่น
กรองต ้องหันไปทางร่องในกล่องปั๊ มและปิ ดฝาโดย
ิ
การหมุนตามเข็มนาฬกา
ปิ ดก๊อกน�้ ำและคลายสกรูของท่อจ่ายน�้ ำ
ท�ำความสะอาดตัวกรองโดยใช ้แปรงขนสัตว์แบบ
แข็ง
ข้อควรระว ัง
••ระวังเมือ
่ ท�ำการระบายน�้ ำ เนือ
่ งจากน�้ ำทีเ่ หลืออยูอ
่ าจ
ร ้อน
34
TH
ระว ังการเป็นน�ำ้ แข็งในระหว่างฤดู
หนาว
••เมือ
่ เป็ นน�้ ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จะท�ำงานไม่เป็ นปกติ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในต�ำแหน่งทีจ
่ ะ
ไม่เป็ นน�้ ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว
••ในกรณีทจ
ี่ ะต ้องติดตัง้ เครือ
่ งภายนอกบนชานบ ้าน
หรือในสภาวะภายนอกอาคารอืน
่ ๆ ให ้ตรวจสอบ
รายการต่อไปนี้
วิธก
ี ารป้องก ันผลิตภ ัณฑ์เป็นน�ำ้ แข็ง
••หลังจากปิ ดก๊อกน�้ ำ ให ้ถอดท่อส่งน�้ ำเย็นออกจาก
ก๊อกน�้ ำและเอาน�้ ำออกขณะทีค
่ ว�ำ่ ท่อลง
ท่อส่งน�้ ำ
วิธก
ี ารร ับมือการเป็นน�ำ้ แข็ง
••เมือ
่ มีปัญหาในการจ่ายน�้ ำเกิดขึน
้ ใช ้มาตรการต่อไปนี้
่ มต่อทัง้
−−ปิ ดก๊อกน�้ ำและท�ำให ้ก๊อกน�้ ำและพืน
้ ทีเ่ ชือ
สองของท่อส่งน�้ ำของเครือ
่ งใช ้อุน
่ ขึน
้ โดยใช ้ผ ้าชุบ
น�้ ำร ้อน
−−เอาท่อส่งน�้ ำออกและแช่ในน�้ ำอุน
่ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า
50-60 องศาเซลเซียส
50‒60 องศาเซลเซียส
35
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
TH
เครือ
่ งใช ้มีระบบการตรวจสอบข ้อผิดพลาดโดยอัตโนมัตใิ นการตรวจสอบและวินจ
ิ ฉั ยปั ญหาในระยะเริม
่ ต ้น ถ ้าเครือ
่ ง
ใช ้ไม่สามารถท�ำงานได ้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถท�ำงานได ้เลย ก่อนทีท
่ า่ นจะเรียกใช ้บริการให ้ท�ำการตรวจ
สอบต่อไปนี:้
การวินจ
ิ ฉ ัยปัญหา
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ั
ัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ เหรียญหรือเข็มกล ัดอาจอยูใ่ นถ ังซก
เสียงกรอกแกรกและ ว
ดการท�ำงานของเครือ
่ งซักผ ้า ตรวจสอบถังซักเพือ
่ ค ้นหาวัตถุแปลกปลอม ถ ้ายังคง
เสียงโลหะกระทบก ัน ••หยุ
มีเสียงดังหลังเปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้าใหม่ ให ้เรียกใช ้บริการ
ั าในปริมาณมากอาจท�ำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงทุบ
การซกผ้
ซึง่ เป็นเรือ
่ งปกติ
ั ใหม่
••หากยังมีเสียงอยู่ เป็ นไปได ้ว่าเครือ
่ งซักผ ้าไม่สมดุล ให ้หยุดและจัดผ ้าทีซ
่ ก
เสียงกระแทก
ั
ปริมาณการซกอาจไม่
สมดุล
••หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อคประตู
ว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ทย
ี่ ังไม่เอาออก
••แกะวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ั
ปริมาณการซกอาจจะกระจายต
ัวอยูใ่ นถ ังไม่สม�ำ
่ เสมอ
••หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณการซักหลังจากปลดล็อคประตู
่ั
เสียงสน
้
ไม่ใช่ขาปร ับระด ับทงหมดอาจต
ั้
งได้
ั้
ไม่มน
่ ั คงและสม�ำ
่ เสมอบนพืน
••ดูการปรับระดับเครือ
่ งใช ้ในส่วนของการติดตัง้
้ ไม่แข็งเพียงพอ
พืน
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าพืน
้ เป็ นพืน
้ ทีแ
่ ข็งและไม่โค ้งงอ ดูสว่ นข ้อก�ำหนดด ้านบริเวณการ
ติดตัง้
ไม่ได้เลือกต ัวเลือกทีเ่ หมาะสม
••คราบสกปรกและรอยเปื้ อนทีฝ
่ ั งแน่นอาจต ้องใช ้พลังในการท�ำความสะอาดเพิม
่ ขึน
้
เลือก Soak เพือ
่ เพิม
่ พลังการท�ำความสะอาดของโปรแกรมทีเ่ ลือก
การขจ ัดคราบสกปรก
คราบสกปรกทีท
่ งิ้ ไว้กอ
่ นหน้านี้
ท�ำได้ไม่ด ี
้ ผ ้าทีซ
ั ไปก่อนหน ้านีอ
••เสือ
่ ก
้ าจมีคราบสกปรกทีถ
่ ก
ู ทิง้ ไว ้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็ น
เรือ
่ งยากและอาจต ้องใช ้มือซัก หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพือ
่ ช่วยในการขจัดคราบ
สกปรก
36
TH
อาการ
สีตกใส่ผา้
การรว่ ั ไหลของน�ำ้
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ั าขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
จ่ายน�ำ้ ยาซกผ้
่ เร็วเกินไป
••ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้ามีน�้ำยาล ้น จึงท�ำให ้น�้ ำยาซักผ ้าขาวหรือน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มไหลออกมา
ทันที วัดปริมาณน�้ ำยาซักผ ้าขาวเสมอเพือ
่ ป้ องกันมิให ้ล ้น
••ปิ ดลิน
้ ชักตัวจ่ายน�้ ำยาอย่างช ้าๆ
ั าขาวหรือน�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
ั
น�ำ้ ยาซกผ้
่ ถูกใส่ลงไปในผ้าในถ ังซกโดยตรง
••ใช ้ช่องใส่น�้ำยาซักผ ้าเสมอเพือ
่ ท�ำให ้แน่ใจว่าน�้ ำยานัน
้ ถูกจ่ายอย่างเหมาะสมในเวลาที่
ถูกต ้องของรอบซัก
้ ผ้าให้เหมาะสม
ไม่แยกเสือ
••ซักผ ้าสีเข ้มแยกต่างหากจากผ ้าสีออ
่ นและผ ้าขาวเสมอ เพือ
่ ป้ องกันการเปลีย
่ นสี
้ ผ ้าทีม
้ ผ ้าทีม
••อย่าซักเสือ
่ ค
ี ราบสกปรกมากรวมกับเสือ
่ ค
ี ราบสกปรกน ้อย
ั า
ข้อต่อสายท่อหลวมทีก
่ อ
๊ กน�ำ้ หรือทีเ่ ครือ
่ งซกผ้
••ตรวจดูวา่ ท่อรั่ว แตก หรือฉีกขาดหรือไม่
่ มต่อให ้แน่นหนา
••ขันการเชือ
ท่อระบายในบ้านอุดต ัน
••เครือ
่ งซักผ ้าปั๊ มน�้ ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการส�ำรองน�้ ำทีอ
่ อกจากท่อระบายน�้ ำใน
ช่วงการระบายน�้ ำ หากเห็นน�้ ำออกมาจากท่อระบายน�้ ำ ตรวจสอบการติดตัง้ ท่อน�้ ำเสีย
ทีเ่ หมาะสมและตรวจสอบข ้อจ�ำกัดในท่อระบายน�้ ำ ติดต่อช่างประปาเพือ
่ ซ่อมแซมท่อ
ระบายน�้ ำ
ท่อน�ำ้ เสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน�ำ้ หรือไม่ได้ใส่ให้ลก
ึ พอ
••มัดท่อน�้ ำเสียเข ้ากับท่อส่งน�้ ำหรือท่อถ่ายน�้ ำเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้หลุดออกในช่วงการ
ระบายน�้ ำ ส�ำหรับท่อระบายน�้ ำทีม
่ ข
ี นาดเล็กกว่า ให ้ใส่ทอ
่ น�้ ำทิง้ เข ้าไปในท่อระบายน�้ ำ
ให ้ลึกถึงแป้ นเกลียวของท่อน�้ ำทิง้ ส�ำหรับท่อระบายน�้ ำขนาดใหญ่ ให ้ใส่ทอ
่ น�้ ำเสีย
เข ้าไปในท่อระบายน�้ ำโดยผ่านแป้ นเกลียว 2.5-5 ซม.
ั
้ ใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยูเ่ หนือด้านบนของถ ังซก
มีสงิ่ ของชิน
••หยุดการท�ำงานของเครือ
่ งซักผ ้า ตรวจสอบปริมาณการซัก ตรวจดูให ้แน่ใจว่าผ ้าไม่ยน
ื่
ออกมาเกินขอบด ้านบนของถังซัก
37
TH
อาการ
ั าจะไม่
เครือ
่ งซกผ้
ท�ำงาน
38
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
แผงควบคุมปิ ดเนือ
่ งจากไม่มก
ี ารใชง้ าน
••นีเ่ ป็ นสิง่ ปกติ กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด เพือ
่ เปิ ดเครือ
่ งซักผ ้า
ั าไม่ได้เสียบปลก
เครือ
่ งซกผ้
๊ั
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข ้ากับเต ้ารับทีท
่ �ำงานได ้อย่างแน่นหนา
ปิ ดน�ำ้ ประปา
••เปิ ดทัง้ ก๊อกน�้ ำร ้อนและก๊อกน�้ ำเย็นอย่างเต็มที่
ชุดควบคุมไม่ได้ร ับการตงค่
ั้ าอย่างเหมาะสม
••ตรวจสอบให ้แน่ใจรอบการท�ำงานได ้รับการตัง้ ค่าอย่างถูกต ้อง ปิ ดฝาและกดปุ่ ม เริม
่ /
หยุด
ฝาเปิ ดอยู่
••ปิ ดฝาและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มอ
ี ะไรติดอยูใ่ ต ้ฝาทีข
่ ด
ั ขวางไม่ให ้ฝาปิ ดได ้สนิท
์ ัดวงจร/ขาด
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วสต
••ตรวจสอบเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วส์ภายในบ ้าน เปลีย
่ นฟิ วส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ เครือ
่ ง
ซักผ ้าควรถูกต่ออยูใ่ นวงจรไฟฟ้ าย่อยทีท
่ �ำไว ้ให ้เฉพาะ เครือ
่ งซักผ ้าจะท�ำงานต่อหลัง
จากหยุดรอบการท�ำงานทันทีทไี่ ฟฟ้ าติดอีกครัง้
การควบคุมต้องได้ร ับการตงค่
ั้ าใหม่
••กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ ให ้เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
ไม่ได้กดปุ่ม เริม
่ /พ ักหล ังตงค่
ั้ ารอบการท�ำงาน
••กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ ให ้เลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการอีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /หยุด
button. เครือ
่ งซักผ ้าจะปิ ดเครือ
่ งหากไม่กดปุ่ ม เริม
่ /หยุด ภายใน 60 นาที
แรงด ันน�ำ้ ต�ำ
่ มาก
••ตรวจสอบก๊อกน�้ ำอืน
่ ในบ ้านเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าแรงดันน�้ ำทีใ่ ช ้ในครัวเรือนเพียงพอ
ั าเย็นมากเกินไป
เครือ
่ งซกผ้
••หากเครือ
่ งซักผ ้าสัมผัสกับอุณหภูมท
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่าจุดเยือกแข็งเป็ นระยะเวลานาน ท�ำให ้
เครือ
่ งซักผ ้าอุน
่ ขึน
้ ก่อนทีจ
่ ะกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด
ั าก�ำล ังท�ำน�ำ้ ร้อนหรือก�ำล ังสร้างไอน�ำ้
เครือ
่ งซกผ้
••ถังซักของเครือ
่ งซักผ ้าอาจหยุดท�ำงานชัว่ คราวในโปรแกรมซักบางโปรแกรม ในขณะ
ทีน
่ �้ ำจะถูกท�ำให ้ร ้อนถึงอุณหภูมท
ิ ต
ี่ งั ้ ไว ้อย่างปลอดภัย
TH
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ต ัวกรองอุดต ัน
••ตรวจสอบให ้แน่ใจตัวกรองน�้ ำเข ้าวาล์วเติมไม่ถก
ู อุดตัน
ท่อส่งน�ำ้ อาจห ักงอ
ั งอหรืออุดตัน
น�ำ้ ไม่เติมลงในครือ
่ ง ••ตรวจสอบดูวา่ ท่อส่งน�้ ำไม่หก
ั าอย่างเหมาะสม น�ำ้ ประปาไม่เพียงพอ
ซกผ้
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าทัง้ ก๊อกน�้ ำร ้อนและก๊อกน�้ ำเย็นเปิ ดจนสุด
ท่อส่งน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นสล ับก ัน
่ มต่อท่อส่งน�้ ำ
••ตรวจสอบการเชือ
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ ำไม่มก
ี ารหักงอ
ั าจะไม่
เครือ
่ งซกผ้
้
ท่อระบายน�ำ้ อยูส
่ ง
ู กว่าพืน
ระบายน�ำ้
1.2 ม.
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ ำอยูส
่ งู ไม่เกิน
1.2 ม. เหนือด ้านล่างของเครือ
่ งซักผ ้า
้ ผ้าออกจากเครือ
ั าท ันที
ไม่เอาเสือ
่ งซกผ้
้ ผ ้าออกจากเครือ
้ สุดโปรแกรมเสมอ
••เอาเสือ
่ งซักผ ้าให ้เร็วทีส
่ ด
ุ เมือ
่ สิน
ั
ั ามากเกินไป
ปริมาณการซกในเครื
อ
่ งซกผ้
้ ผ ้าอัดแน่นในถัง
รอยย่น
••เครือ
่ งซักผ ้าสามารถใส่ปริมาณการซักได ้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ควรมีเสือ
ประตูเครือ
่ งซักผ ้าควรปิ ดได ้อย่างง่ายดาย
ท่อส่งน�ำ้ ร้อนและน�ำ้ เย็นสล ับก ัน
้ ผ ้า ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อท่อส่งน�้ ำ
••การล ้างด ้วยน�้ ำร ้อนสามารถสร ้างรอยย่นในเสือ
ั า
การจ่ายน�ำ้ ยาซกผ้
้
ั
ใชน�ำ้ ยาซกผ้ามากเกินไป
ย ังไม่เสร็จหรือไม่
••ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตผงซักฟอก
จ่าย
กลิน
่ เหม็นอ ับหรือ
กลิน
่ ราน�ำ้ ค้างใน
ั า
เครือ
่ งซกผ้
ั
รอบเวลาในการซก
นานกว่าปกติ
ั
ไม่มก
ี ารท�ำความสะอาดภายในถ ังซกอย่
างเหมาะสม
••ใช ้โปรแกรมล ้างถังซักอย่างสม�ำ่ เสมอ
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
้ ผ ้าอืน
••เพิม
่ เสือ
่ ๆ มากขึน
้ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้าสามารถปรับสมดุลปริมาณการซัก
้ ผ้าหน ักผสมก ับเสือ
้ ผ้าทีเ่ บากว่า
เสือ
••ซักผ ้าทีม
่ น
ี �้ ำหนักใกล ้เคียงกันเสมอ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้าสามารถกระจายน�้ ำหนักของผ ้า
ได ้อย่างสมดุลในขณะปั่ น
ั
ปริมาณการซกขาดสมดุ
ล
้ ผ ้าพันกัน
••กระจายปริมาณการซักด ้วยตนเองหากเสือ
39
TH
อาการ
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าและ
สมาร์ทโฟนของคุณ
่ มต่อก ับเครือ
ไม่เชือ
ข่ายWi-Fi
40
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
่ มต่อไม่ถก
รห ัสผ่าน Wi-Fi ทีค
่ ณ
ุ พยายามจะเชือ
ู ต้อง
่ มต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล ้วลบมันออก จากนัน
••ค ้นหาเครือข่าย Wi-Fi ทีเ่ ชือ
้ จึงลง
ทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าของคุณใน LG SmartThinQ
ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิ ดอยู่
••ปิ ด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ทโฟนของคุณแล ้วลงทะเบียนเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าผ่านเครือ
ข่าย Wi-Fi
่ เครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถก
ตงค่
ั้ าชือ
ู ต้อง
่ ของเครือข่ายไร ้สาย (SSID) ควรเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช ้ตัว
••ชือ
อักษรพิเศษ)
ความถีข
่ องเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.
่ มต่อ
••รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านัน
้ ตัง้ ค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็ น 2.4 GHz แล ้วเชือ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถึข
่ องเราเตอร์ของคุณโดยการถาม
ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตของคุณหรือผู ้ผลิตเราเตอร์
เครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอยูห
่ า่ งเราเตอร์มากเกินไป
••หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอยูห
่ า่ งเราเตอร์เกินไปจะท�ำให ้สัญญาณอ่อน ซึง่ อาจท�ำให ้ไม่
่ มต่อได ้อย่างถูกต ้อง ย ้ายต�ำแหน่งเราเตอร์ให ้ใกล ้กับเครือ
สามารถการเชือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
มากขึน
้
TH
ข้อความข้อผิดพลาด
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
ฝาปิ ดอย่างไม่เหมาะสม
••ปิ ดฝาให ้สนิท หากรหัสข ้อผิดพลาดยังไม่หายไป ให ้โทรขอรับบริการ
์ ็อกฝา
ข้อผิดพลาดสวิตชล
้ ผ ้า
••ตรวจดูวา่ ไม่มอ
ี ะไรติดอยูใ่ ต ้ฝา รวมถึงวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หรือเสือ
••ปิ ดฝาให ้สนิท หากรหัสข ้อผิดพลาดยังไม่หายไป ให ้โทรขอรับบริการ
คุณสมบ ัติการระบายน�ำ้ พิเศษ
••หากเครือ
่ งซักผ ้าถูกหยุดในระหว่างรอบซักเป็ นเวลาไม่กน
ี่ าที โปรแกรมจะถูกยกเลิก
และน�้ ำทีเ่ หลืออยูใ่ นถังซักจะถูกระบายออก
ก๊อกน�ำ้ ประปาเปิ ดไม่เต็มที่
••เปิ ดก๊อกให ้สุด
ท่อสายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรือบด
••ปรับท่อทีห
่ ลวมให ้ตรง
ต ัวกรองน�ำ้ เข้าถูกอุดต ัน
••ท�ำความสะอาดตัวกรองน�้ ำขาเข ้า
แรงด ันน�ำ้ ประปาไปย ังก๊อกน�ำ้ หรือบ้านอยูใ่ นระด ับต�ำ
่ เกินไป
••ติดต่อช่างประปาเพือ
่ ซ่อมท่อน�้ ำ
ต่อแหล่งจ่ายน�ำ้ ด้วยสายท่อก ันรว่ ั
••อย่าใช ้สายท่อกันรั่ว
ั
สิง่ แปลกปลอมอย่างเช่นเหรียญ เข็มกล ัด กิป
๊ ติดอยูร่ ะหว่างแผ่นซกและตะกร้
า
ภายใน
••ปิ ดเครือ
่ งซักผ ้าแล ้วกดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด กดปุ่ ม Spin โดยไม่เลือกโปรแกรมเพือ
่ ระบาย
้ ให ้น� ำเสือ
้ ผ ้าออก จากนัน
น�้ ำและปั่ นหมาด เมือ
่ การปั่ นหมาดเสร็จสิน
้ ให ้ตรวจหาสิง่
แปลกปลอมแล ้วน� ำออกจากแผ่นซัก
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรืออุดต ัน
••ปรับท่อทีห
่ ลวมให ้ตรง
ั ามากกว่า 1.2 เมตร
ช่องปล่อยระบายน�ำ้ อยูเ่ หนือด้านล่างของเครือ
่ งซกผ้
••ปรับหรือซ่อมแซมท่อระบายน�้ ำ ความสูงของท่อระบายน�้ ำสูงทีส
่ ด
ุ ไม่เกิน 1.2 เมตร
41
TH
อาการ
สาเหตุทเี่ ป็นไปได้และวิธแ
ี ก้ไข
� เร็จ
UE การด�ำเนินการในการปร ับสมดุลไม่ประสบความสำ
••ความพยายามเพือ
่ ปรับสมดุลปริมาณการซักโดยอัตโนมัตไิ ม่ประสบความส�ำเร็จ รอบ
การท�ำงานถูกหยุดชัว่ คราวเพือ
่ ให ้สามารถปรับปริมาณการซักด ้วยตนเอง
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
้ ผ ้าอืน
••เพิม
่ เสือ
่ ๆ มากขึน
้ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้าสามารถปรับสมดุลปริมาณการซัก
้ ผ้าหน ักผสมก ับเสือ
้ ผ้าทีเ่ บากว่า
เสือ
้ ผ ้าทีม
••ซักเสือ
่ น
ี �้ ำหนักใกล ้เคียงกัน
ั
ปริมาณการซกขาดสมดุ
ล
้ ผ ้าพันกัน
••กระจายปริมาณการซักด ้วยตนเองหากเสือ
ข้อผิดพลาดในการควบคุม
••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าแล ้วรอ 60 วินาที เสียบปลั๊กแล ้วลองอีกครัง้ หากรหัสข ้อผิด
พลาดยังไม่หายไป ให ้โทรขอรับบริการ
ระด ับน�ำ้ สูงเกินไปเนือ
่ งจากวาล์วน�ำ้ ผิดพลาด
••ปิ ดก๊อกน�้ ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า และเรียกใช ้บริการ
เซ็ นเซอร์ระด ับน�ำ้ ท�ำงานไม่ถก
ู ต้อง
••ปิ ดก๊อกน�้ ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า และเรียกใช ้บริการ
้ ก ับมอเตอร์
มีขอ
้ ผิดพลาดเกิดขึน
••ให ้เครือ
่ งซักผ ้าหยุดท�ำงานเป็ นเวลา 30 นาทีและจากนัน
้ เริม
่ ต ้นการท�ำงานรอบใหม่
หากรหัสข ้อผิดพลาดยังไม่หายไป ให ้โทรขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดคล ัตช ์
••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าแล ้วโทรแจ ้งขอรับบริการ
ั
เสียงเตือนการล้างถ ังซก
••ใช ้โปรแกรม Tub Clean
เซ็ นเซอร์ตรวจจ ับผ้ามีขอ
้ บกพร่อง
้ ผ ้าพันกัน
••กระจายปริมาณการซักด ้วยตนเองหากเสือ
รอบหมุนของมอเตอร์ตำ
�่ ไป
••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าแล ้วรอ 60 วินาที เสียบปลั๊กแล ้วลองอีกครัง้
••ติดต่อขอรับบริการ
ั ัสของคอนเน็ คเตอร์มข
หน้าสมผ
ี อ
้ บกพร่อง
••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าแล ้วรอ 60 วินาที เสียบปลั๊กแล ้วลองอีกครัง้
••ติดต่อขอรับบริการ
้ ะช่วยป้องก ันเด็กจากการเปลีย
CL ไม่ใช่ขอ
้ ผิดพลาด รห ัสนีจ
่ นแปลงรอบหรือ
การท�ำงานของเครือ
่ ง
••ในการปิ ดใช ้งาน โปรดกดปุ่ ม Water Level และ Spin พร ้อมกันค ้างไว ้นาน 3
วินาที
42
การร ับประก ัน
TH
การร ับประก ันแบบจ�ำก ัดนีไ้ ม่ครอบคลุม:
••การเดินทางให ้บริการเพือ
่ จัดส่ง รับ หรือติดตัง้ หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ค�ำแนะน� ำส�ำหรับลูกค ้าเกีย
่ วกับการใช ้งาน
ผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลีย
่ นฟิ วส์ หรือแก ้ไขการเดินสายไฟหรือการเดินท่อน�้ ำ หรือการแก ้ไขการซ่อมแซม/
การติดตัง้ ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต
••ความล ้มเหลวของผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ะท�ำงานในระหว่างไฟฟ้ าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้ าทีไ่ ม่
เพียงพอ
••ความเสียหายทีเ่ กิดจากท่อน�้ ำรั่วหรือแตก ท่อน�้ ำทีเ่ ป็ นน�้ ำแข็ง ทางระบายน�้ ำทีจ
่ �ำกัด การจ่ายน�้ ำทีไ่ ม่เพียงพอหรือ
ถูกขัดจังหวะ หรือการให ้อากาศทีไ่ ม่เพียงพอ
••ความเสียหายทีเ่ ป็ นผลจากการใช ้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศทีเ่ กิดการกัดกร่อนหรือขัดกับค�ำแนะน� ำทีก
่ �ำหนดใน
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของผลิตภัณฑ์
••ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากอุบต
ั เิ หตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟ้ าผ่า ลม ไฟไหม ้ น�้ ำท่วม หรือเหตุทาง
ธรรมชาติอน
ื่ ๆ
••ความเสียหายหรือการล ้มเหลวทีเ่ กิดจากการดัดแปลงหรือการแก ้ไขโดยไม่ได ้รับอนุญาต หรือเครือ
่ งถูกใช ้งาน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทม
ี่ งุ่ หมาย หรือการรั่วของน�้ ำเมือ
่ เครือ
่ งไม่ได ้รับการติดตัง้ อย่างถูกต ้อง
••ความเสียหายหรือความล ้มเหลวทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟ้ าหรือศักย์ไฟฟ้ า หรือการเดินท่อทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง การใช ้งานเชิง
้ ส่วน หรือผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดทีใ่ ช ้แล ้วหมด
พาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช ้งานอุปกรณ์เสริม ชิน
ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตโดย LG
••ความเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่งหรือการยก รวมไปถึงรอยขีดข่วน รอยบุบ รอยกระเทาะ และ/หรือความเสียหาย
อืน
่ ๆ ต่อภายนอกของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว ้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็ นผลจากความบกพร่องในวัสดุหรือ
คุณภาพของงาน และได ้รับการแจ ้งภายในหนึง่ (1) สัปดาห์ของการจัดส่ง
้ ส่วนในสินค ้าจัดแสดง ทีเ่ ปิ ดแล ้ว ลดราคาหรือแก ้ไขใหม่
••ความเสียหายหรือการขาดชิน
••ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ห
ี มายเลขซีเรียลดัง้ เดิมทีถ
่ ก
ู ถอด เปลีย
่ น หรือไม่สามารถระบุได ้ทันที รุน
่ และหมายเลขซีเรียล
พร ้อมด ้วยใบเสร็จรับเงินของร ้านค ้าปลีก จ�ำเป็ นส�ำหรับการยืนยันความถูกต ้องของการรับประกัน
••การเพิม
่ ขึน
้ ของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช ้จ่ายสาธารณูปโภคเพิม
่ เติม
••การซ่อมแซมเมือ
่ ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช ้งานนอกเหนือจากการใช ้งานตามปกติและโดยทัว่ ไปในครัวเรือน (เช่น
การใช ้ในเชิงพาณิชย์ ในส�ำนักงาน และสถานทีด
่ ้านสันทนาการ) หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
ของผลิตภัณฑ์
••ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการขนย ้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ ้านของคุณเพือ
่ ซ่อมแซม
••การถอดและการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตัง้ ไว ้ในต�ำแหน่งทีไ่ ม่สามารถเข ้าถึงได ้หรือถูกติดตัง้ โดยไม่
สอดคล ้องกับค�ำแนะน� ำในการติดตัง้ ทีพ
่ ม
ิ พ์เป็ นรูปเล่ม รวมไปถึงคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้และคูม
่ อ
ื การติดตัง้ ของ LG
้ที
้งานมากเกิ
••ความเสียหายทีเ่ ป็ นผลจากการใช ผ
่ ด
ิ การใช
นไป การติดตัง้ การซ่อมแซมหรือการบ�ำรุงรักษาทีไ่ ม่
้ ส่วนทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตหรือก�ำหนดโดย LG
เหมาะสม การซ่อมแซมทีไ่ ม่เหมาะสมรวมถึงการใช ้ชิน
43
OWNER’S MANUAL
WASHING MACHINE
Before beginning installation, read these instructions carefully.
This will simplify installation and ensure that the product is
installed correctly and safely. Leave these instructions near the
product after installation for future reference.
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
TABLE OF CONTENTS
This manual may contain images or
content different from the model you
purchased.
This manual is subject to revision by the
manufacturer.
SAFETY INSTRUCTIONS........................................................4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..................................................... 4
INSTALLATION.......................................................................10
Parts.......................................................................................................... 10
Accessories............................................................................................... 10
Specifications............................................................................................ 11
Installation Place Requirements................................................................ 12
Connecting the Supply Hose..................................................................... 13
Installing the Drain Hose........................................................................... 15
Leveling the Appliance............................................................................... 17
Assembling the Anti-Rat Cover (Optional)................................................. 17
OPERATION............................................................................18
Using the Appliance................................................................................... 18
Sorting Laundry......................................................................................... 19
Adding Cleaning Products......................................................................... 20
Control Panel............................................................................................. 22
Washing Programme................................................................................. 23
Option Programme.................................................................................... 25
Manual Washing........................................................................................ 27
Special Functions...................................................................................... 28
SMART FUNCTIONS..............................................................29
Using LG SmartThinQ Application............................................................. 29
Using Smart Diagnosis™.......................................................................... 32
MAINTENANCE.......................................................................33
Cleaning the Washing Machine................................................................. 33
Cleaning the Water Inlet Filter................................................................... 34
Cleaning the Drain Pump Filter (Optional)................................................. 34
Caution on Freezing During Winter........................................................... 35
TROUBLESHOOTING............................................................36
Diagnosing Problems................................................................................ 36
Error Messages......................................................................................... 41
WARRANTY.............................................................................43
SAFETY INSTRUCTIONS
The following safety guidelines are intended to prevent
unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect
operation of the appliance.
The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’
as described below.
This symbol is displayed to indicate matters and
operations that can cause risk. Read the part with this
symbol carefully and follow the instructions in order to
avoid risk.
WARNING
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause serious injury or death.
CAUTION
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause the minor injury or damage to the product.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product,
follow basic precautions, including the following:
Children in the Household
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance.
4
EN
Installation
•Never
•
attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
•This
•
appliance should only be transported by two or more people
holding the appliance securely.
•Tighten
•
the drain hose to avoid separation.
•If
• the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is
loose, do not use the power cord and contact an authorized
service centre.
•Make
•
sure the plug is completely pushed into the outlet.
•Do
• not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area that
is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind,
rain, or temperatures below freezing.
•Ventilation
•
openings must not be obstructed by a carpet.
•Do
• not plug the appliance into multiple socket outlets or extension
power cable.
•This
•
appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.
•This
•
appliance is equipped with a power cord having an
equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The
power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that
is installed and grounded in accordance with all local codes and
ordinances.
5
EN
•Improper
•
connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or
service personnel if you are in doubt as to whether the appliance
is properly grounded.
•Do
• not modify the power cord provided with the appliance.
Operation
•Do
• not use a sharp object like drill or pin to press or separate an
operation unit.
•Keep
•
the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
•Do
• not put animals, such as pets into the appliance.
•Do
• not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
•Use
•
new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing
old hoses can cause a water leak and subsequent property
damage.
•Turn
•
off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to
minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the
condition of the fill hoses; they may need replacement after 5
years.
•Never
•
reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
•Do
• not put in, wash or dry articles that have been cleaned in,
washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive
substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline,
degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers,
turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.).
Improper use can cause fire or explosion.
6
EN
•In
• case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.
•Do
• not use or store flammable or combustible substances (ether,
benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide,
air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
•If
• there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.),
do not touch the appliance or power plug and ventilate the area
immediately.
•If
• the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only
after thawing.
•Keep
•
all washing detergents, softener and bleach away from
children.
•Do
• not touch the power plug or the appliance controls with wet
hands.
•Do
• not bend the power cable excessively or place a heavy object
on it.
•Do
• not put your hand, foot or anything under the washing machine
while the washing machine is in operation.
•The
•
hands shall not be inserted into running water-extracting
drum.
•Make
•
sure that drainage is working properly. If water is not
drained properly, your floor may get flooded.
•If,
• during spinning, opening the door does not stop the drum within
about 15 seconds, immediately discontinue operating the
appliance and contact your dealer or LG Electronics service
centre.
7
EN
•Do
• not use a plug socket and wiring equipment for more than their
rated capacity.
•When
•
the air temperature is high and the water temperature is
low, condensation may occur and thus wet the floor.
•Wipe
•
off dirt or dust on the contacts of the power plug.
•Under
•
certain conditions hydrogen gas may be produced in a
water heater that has not been used for two weeks or more.
Hydrogen gas can be explosive under these circumstances. If the
HOT water has not been used for two weeks or more, prevent the
possibility of damage or injury by turning on all Hot water taps and
allowing them to run for several minutes. Do this before using any
electrical appliance which is connected to the HOT water system.
This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to
escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open
flame or appliance during this process.
Maintenance
•Remove
•
the power plug when you clean the appliance.
•Securely
•
plug the power plug in the socket outlet after completely
removing any moisture and dust.
•Do
• not spray water inside or outside the appliance to clean it.
•Never
•
unplug the appliance by pulling on the power cable. Always
grip the power plug firmly and pull straight out from the socket
outlet.
•Only
•
qualified service personnel from LG Electronics service
centre should disassemble, repair, or modify the appliance.
Contact an LG Electronics customer information centre if you
move and install the appliance in a different location.
8
EN
Disposal
•Before
•
discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.
•Dispose
•
of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can
cause suffocation.
•Remove
•
the door before disposing of or discarding this appliance
to avoid the danger of children or small animals getting trapped
inside.
For One Valve Model
•Do
• not connect to hot water supply.
9
INSTALLATION
Parts
ad
a Door
b Tempered Glass
c Dispenser Drawer
d Bleach Dispenser
e Drum
f Leveling Feet
g Drain hose
h Control Panel
i Power Cord
j Hot and Cold Water Inlets
Accessories
or
or
or
2 water supply hoses
(Hot + Cold)
Drain hose
Anti-rat cover
(Optional)
Tie strap (Optional)
Screw for Anti-rat cover
(Optional)
••Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
10
EN
Specifications
Model
Power Supply
Size
Product Weight
Allowable Water Pressure
Max. Capacity
TH2724SSAV
TH2725SSAK
TH2721SSAV
220 V~, 50 Hz
690 mm (W) x 730 mm (D) x 1023 mm (H)
59 kg
30 - 800 kPa
24 kg
25 kg
21 kg
••Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
11
EN
Installation Place
Requirements
Location
10 cm
2 cm
2 cm
Level floor : Allowable slope under the entire
appliance is 1°.
Power outlet : Must be within 1.5 meters of
either side of the location of the appliance.
••Do not overload the outlet with more than one
appliance.
Additional Clearance : For the wall, 10 cm:
rear/2 cm: right & left side.
••Do not place or store laundry products on top
of the appliance at any time. These products
may damage the finish or controls.
WARNING
••The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded
in accordance with all local codes and
ordinances.
Positioning
••Install the appliance on a flat hard floor.
••Make sure that air circulation around the
appliance is not impeded by carpets, rugs,
etc.
••Never try to correct any unevenness in the
floor with pieces of wood, cardboard or similar
materials under the appliance.
12
••If it is impossible to avoid positioning the
appliance next to a gas cooker or coal burning
stove, an insulation (85x60 cm) covered with
aluminum foil on the side facing the cooker or
stove must be inserted between the two
appliances.
••Do not install the appliance in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen
hoses may burst under pressure. The
reliability of the electronic control unit may be
impaired at temperatures below freezing point.
••Ensure that when the appliance is installed, it
is easily accessible for an engineer in the
event of a breakdown.
••If the appliance is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the
appliance at room temperature for a few hours
before putting it into operation.
WARNING
••This equipment is not designed for maritime
use or for use in mobile installations such as
caravans, aircraft etc.
Electrical Connection
••Do not use an extension cord or double
adapter.
••Always unplug the appliance and turn off the
water supply after use.
••Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.
••The appliance must be positioned so that the
plug is easily accessible.
••Repairs to the appliance must only be carried
out by qualified personnel. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
serious malfunctioning. Contact your local
service centre.
EN
Connecting the Supply Hose
••Before connecting the water supply hose to
the water tap, check the hose type and then
choose the correct instruction.
••The water supply hose supplied may vary
from country to country. Make sure to connect
the blue supply hose to the COLD water tap,
and the orange supply hose to the HOT water
tap.
••Water supply pressure must be between 30
kPa and 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf / cm²).
••Do not overtighten the water supply hose.
••If the water supply pressure is more than 800
kPa, a decompression device should be
installed.
••Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.
Checking the Rubber Seal on the
Supply Hose
Two rubber seals are supplied with the water
supply hoses. They are used for preventing
water leaks. Make sure the connection to taps
is sufficiently tight.
Connecting Hose to Water Tap
Connecting Screw-Type Hose to Tap
with Thread
Screw the hose connector onto the water
supply tap.
Connecting Screw-Type Hose to Tap
Without Thread
1
Loose the four fixing screws.
Upper
connector
Rubber
seal
Fixing screw
Hose connector
Rubber seal
2
Remove the guide plate if the tap is too
large to fit the adapter.
Guide plate
Hose connector
Rubber seal
13
EN
3
Push the adapter onto the end of the tap so
that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws.
2
Remove the guide plate if the tap is too
large to fit the adapter.
Guide plate
4
Push the supply hose vertically upwards so
that the rubber seal within the hose can
adhere completely to the tap and then
tighten it by screwing it to the right.
3
Push the adapter onto the end of the tap so
that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws
and the adapter ring plate.
4
Pull the connector latch plate down, push
the supply hose onto the adapter, and
release the connector latch plate. Make
sure the adapter locks into place.
Plate
Supply
hose
Connecting One Touch Type Hose to
Tap Without Thread
1
Unscrew the adapter ring plate and loose
the four fixing screws.
Ring plate
Latch plate
NOTE
••After connecting the supply hose to the water
tap, turn on the water tap to flush out foreign
substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in
the water lines. Let the water drain into a
bucket, and check the water temperature.
14
EN
Connecting Hose to Appliance
Installing the Drain Hose
Attach the hot water line to the hot water inlet
on the back of the washing machine. Attach the
cold water line to the cold water inlet on the
back of the washing machine.
Before connecting the drain hose, check your
drain hose model and choose the correct
instruction.
Pump Model
NOTE
••After completing connection, if water leaks
from the hose, repeat the same steps. Use
the most conventional type of tap for the water
supply. In case the tap is square or too big,
remove the guide plate before inserting the
tap into the adaptor.
••The drain hose should not be placed higher
than 120 cm above the floor. Water in the
washing machine may not drain or may drain
slowly.
••Securing the drain hose correctly will protect
the floor from damage due to water leakage.
••If the drain hose is too long, do not force it
back into the washing machine. This will
cause abnormal noise.
••When installing the drain hose to a sink,
secure it tightly with string.
Laundry tub
Hose
retainer
0.9 - 1.2 m
Tie strap
0.9 - 1.2 m
NOTE
••The discharge height should be approximately
0.9 - 1.2 m from the floor.
15
EN
Non-pump Model
1
Push the elbow hose toward the body of the
washing machine.
Positioning the Drain Hose
••The length of the drain hose should not
exceed 3 m.
••Do not place the drain hose on a threshhold
of 6 cm or more.
max. 3 m
max. 6 cm
••Make sure the drain hose is not kinked.
2
To change the direction of the hose, pull out
the elbow hose and change the direction.
Repeat Step 1.
••The outlet of the drain hose should not be
submerged in water.
••Make sure the drain hose is not kinked.
16
EN
Leveling the Appliance
If the floor is uneven, turn the adjustable feet as
required (Do not insert pieces of wood etc.
under the feet). Make sure that all four feet are
stable and resting on the floor and then check
that the appliance is perfectly level.
Assembling the Anti-Rat
Cover (Optional)
Insert the Anti-Rat cover to the assembling hole
from the front or back of the washing machine.
Type 1
Diagonal Check
••When pushing down the edges of the
appliance top plate diagonally, the appliance
should not move up and down at all (Check
both directions). If the appliance rocks when
pushing the machine top plate diagonally,
adjust the feet again.
Type 2
NOTE
••Timber or suspended type flooring may
contribute to excessive vibration and
unbalance.
••If the washing machine is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order
to eliminate the risk of falling off.
••If the washing machine is installed on a
uneven, weak or tilted floor causing excessive
vibration, spin failure or
error can occur. It
must be placed on a firm and level floor to
prevent spin failure.
17
OPERATION
Using the Appliance
EN
4
Choose the desired wash programme.
••Press the Program button repeatedly until
the desired programme is selected.
5
Begin programme.
••Press the Start/Pause button to begin the
programme. The washing machine will
agitate briefly without water to measure
the weight of the load. If the Start/Pause
button is not pressed within 60 minutes,
the washing machine will shut off and all
settings will be lost.
6
End of programme.
••When the programme is finished, a
melody will sound. Immediately remove
your clothing from the washing machine to
reduce wrinkling.
Before the first wash, select a washing
programme (Normal, add a half load of
detergent), allow the washing machine to wash
without clothing. This will remove residue and
water from the drum that may have been left
during manufacturing.
1
2
3
18
Sort laundry and load items.
••Sort laundry by fabric type, soil level,
colour and load size as needed. Open the
door and load items into the washing
machine.
Add cleaning products and/or detergent and
softener.
••Add the proper amount of detergent to the
detergent dispenser drawer. If desired,
add bleach or fabric softener to the
appropriate areas of the dispenser.
Turn on the washing machine.
••Press the Power button to turn on the
washing machine.
NOTE
••The Auto Restart function allows the
programme to restart by itself in case of
power failure. lt resumes from the stage where
it stopped.
EN
Sorting Laundry
1
3
Look for a care label on your clothes.
••This will tell you about the fabric content
of your garment and how it should be
washed.
••Symbols on the care labels.
[Wash temperature]
[Normal machine wash]
Caring before loading.
••Combine large and small items in a load.
Load large items first.
••Large items should not be more than half
the total wash load. Do not wash single
items. This may cause an unbalanced
load. Add one or two similar items.
••Check all pockets to make sure that they
are empty. Items such as nails, hair clips,
matches, pens, coins and keys can
damage both your washing machine and
your clothes.
[Permanent press]
[Delicate]
[Hand wash]
[Do not wash]
2
Sorting laundry.
••To get the best results, sort clothes into
loads that can be washed with the same
wash cycle.
••Different fabrics need to be washed at
varying temperatures and spin speeds.
••Wash two or more towels or knits
together. If washed separately, laundry
which absorbs a lot of water may not be
washed well or abnormal spin-drying may
occur due to leaning.
••Always sort dark colours from pale colours
and whites. Wash separately as dye and
lint transfer can occur causing
discolouration of white and pale garments.
If possible, do not wash heavily soiled
items with lightly soiled ones.
−−Soil (Heavy, Normal, Light) :
Separate clothes according to amount of
soil.
−−Colour (White, Lights, Darks):
Separate white fabrics from coloured
fabrics.
−−Lint (Lint producers, Collectors):
Wash lint producers and lint collectors
separately.
••Close zippers, hooks and strings to make
sure that these items don’t snag on other
clothes.
••Pre-treat dirt and stains by brushing a
small amount of detergent dissolved water
onto stains to help lift dirt.
CAUTION
••Do not wash or spin any item labeled or
known to be water-proof or water-resistant,
even if the product care label on the item
permits machine washing. Failure to follow
these instructions could result in severe
damage to your laundry, your washing
machine and/or property damage as a result
of abnormal vibration of the washing machine.
−−Examples of water-proof or water-resistant
items include certain mattress pads,
mattress covers, rain gear, camping gear,
skiing apparel, outdoor gear and similar
items.
19
EN
Adding Cleaning Products
Detergent Dosage
••Detergent should be used according to the
instruction of the detergent manufacturer and
selected according to type, colour, soiling of
the fabric and washing temperature.
••If too much detergent is used, too many suds
can occur and this will result in poor washing
results or cause heavy load to the motor.
••If you wish to use liquid detergent follow the
guidelines provided by the detergent
manufacturer.
••You can pour liquid detergent directly into the
main detergent drawer if you are starting the
cycle immediately.
••Do not use liquid detergent if you are using
Time delay, or if you have selected Pre Wash,
as the liquid may harden.
••If too many suds occur, reduce the detergent
amount.
••Detergent usage may need to be adjusted for
water temperature, water hardness, size and
soil level of the load. For best results, avoid
oversudsing.
••Refer to the label of the clothes, before
choosing the detergent and water
temperature.
••When using the washing machine, use
designated detergent for each type of clothing
only:
−−General powdered detergents for all types of
fabric
−−Powdered detergents for delicate fabric
−−Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool
••For better washing performance and
whitening, use detergent with the general
powdered bleach.
••Detergent is flushed from the dispenser at the
beginning of the cycle.
20
••Dilute liquid detergent with water and pour into
the drum, start the cycle.
••Using liquid detergent without diluting, or
leaving laundry for a long time after pouring
diluted liquid detergent into the drum might
cause damage, bleaching or discoloration of
cloth.
NOTE
••Do not let the detergent harden. Doing so may
lead to blockages, poor rinse performance or
odour.
••Full load : According to manufacturer’s
recommendation.
••Part load : 3/4 of the normal amount
••Minimum load : 1/2 of full load
Adding Detergent
••Follow the detergent package directions.
Using too little detergent is a common cause
of laundry problems. Use more detergent if
you have hard water, large loads, greasy or
oily soils or lower water temperature.
••Soap flakes or granulated soap powders
should not be used in your washing machine.
When washing woolens, remember to use
detergent suitable for washing woolens.
NOTE
••Too much detergent, bleach or softener may
cause an overflow.
EN
Adding Fabric Softener
Adding Liquid Bleach
••Do not exceed the maximum fill line.
Overfilling can cause early dispensing of the
fabric softener, which may stain clothes. Close
the dispenser drawer slowly.
••Check clothing care label for special
instructions and separate the laundry to be
bleached.
••Dilute liquid chlorine bleach.
••Measure the recommended amount of liquid
bleach carefully following instructions on the
bottle.
••Before starting the washing machine, pour the
measured amount of bleach directly into the
bleach dispenser. Avoid splashing or
overfilling. Powdered bleach should be mixed
with water before being poured into the
dispenser.
••Do not leave the fabric softener in the
detergent drawer for more than 2 days (Fabric
softener may harden).
••Softener will automatically be added during
the last rinse cycle.
••Do not open the drawer when water is being
supplied.
••Solvents (benzene, etc.) should not be used.
NOTE
NOTE
••Do not pour fabric softener directly on the
clothes.
••Never pour undiluted liquid bleach directly
onto clothes or into the wash basket. This
may cause change of color or damage the
laundry.
••Do not pour powdered bleach into the bleach
dispenser.
21
EN
Control Panel
For Steam Models
a Power Button
••Press the Power button to turn the washing
machine on.
••The appliance will automatically turn off
once a certain time has passed after the
wash has completed.
b Start/Pause Button
••Press the Start/Pause button to start the
wash cycle or pause the wash cycle.
••If a temporary stop of the wash cycle is
needed, press the Start/Pause button.
NOTE
••For customer safety, the door will be
locked automatically during operation. If
there are additional laundry to put in,
press Start/Pause to unlock.
••Press Start/Pause button again to resume
operation.
22
c Program Button
••Programmes are available according to
laundry type.
••Lamp will light up to indicate the selected
programme.
d Option Button
••Press buttons to select the desired options.
e Display
••The display shows the settings, estimated
time remaining, options, and status
messages. When the product is turned on,
the default settings in the display will
illuminate.
••The process lamp will remain prior to it
beginning. The process lamp will blink
during that process, and the lamp will then
turn off when that process has completed.
EN
Washing Programme
Allergy Care
Wash cycles are designed for the best wash
performance for each type of load. Select the
programme that best matches the load contents
for maximum wash performance and fabric
care. Press the Program button to select the
desired programme. When you select a wash
programme, the light for the corresponding
wash programme will turn on.
This programme is a powerful, high temperature
programme designed specifically to reduce
certain allergens.
••Stains that can be easily removed with this
programme are milk, blood, sebum, egg.
••If only cold water is connected, it takes longer
laundry time as heating time lengthens.
••While heating, there might be water drops at
the glass of the door due to humidity
differences. Wipe it after laundry as this is
normal phenomenon.
••Be careful as the exterior of the machine is
hot by heating.
••Due to higher water temperatures used, this
programme is not recommended for wool, silk,
leather, or any other delicates or temperature
sensitive items.
••This programme’s recommended laundry
amount is under 4.5 kg.
Normal
Use this programme to wash normal loads. The
built-in sensor detects the size of the load,
calculating wash, rinse and, spin settings
accordingly.
••If water or wet laundry is already in the drum
before starting, the water level will be
increased.
••For lightweight bulky loads, the water level
may be too low and should be increased
manually.
Stain Care
Use this programme to remove stains efficiently.
Water will be heated up to about 40 °C under
this programme for the best washing result.
••This programme uses more warm water than
other programmes as it has higher set
temperature for heating.
••Stains that can be easily removed with this
programme are coffee, soda, juice, soy sauce
etc.
••If only cold water is connected, it takes longer
laundry time as heating time lengthens.
••While heating, there might be water drops at
the glass of the door due to humidity
differences. Wipe it after laundry as this is
normal phenomenon.
••Be careful as the exterior of the machine is
hot by heating.
••This programme’s recommended laundry
amount is under 6 kg.
Smart Rinse
Use this programme to increase rinsing
performance. This would include underwear and
baby clothes. If someone has sensitive skin or
skin trouble, use this programme.
Quick Wash
Use this programme to wash lightly soiled
clothes for a short time.
••This programme's recommended laundry
amount is under 4.5 kg.
Towels
Use this programme to wash bath towels,
bathrobes, hand towels etc.
••To wash bulky loads, increase the water level
manually to reduce linting and detergent
residue.
23
EN
Pre Wash + Normal
Delicates
Use this programme to pretreat immediate stain
without handwash. It is necessary for clothes
which could smell bad without prompt laundry.
Use this programme to wash delicate fabrics
such as lingerie and woolens. Before washing,
check the care label for the washing
instructions.
••This programme uses a slow spin to extract
water from laundry, so the laundry has more
moisture than normal.
••Only cold water will be used for this
programme as hot water may damage laundry.
Duvet
Use this programme to wash a blanket or
bedclothes with hand wash sign.
••Cashmere bedclothes, acrylic blanket, mixed
spinning blanket, woolen blanket, infilling
(polyester 101), and bed sheet might be
damaged by floating. Please purchase a
separate laundry net to wash.
••Separate bed clothes from general clothes. It
might cause laundry to askew and results in
abnormal washing.
••Spin dry might take longer to spread out
laundry if bedclothes are lumped to a side.
••Never wash an electric blanket and a carpet.
It cause damage to a laundry machine and
the laundry.
••Please use a laundry net to soak and sink
bedclothes that are easily inflated. It might
cause damage to laundry and machine parts if
inflated.
••Regardless of its size, we recommend to
wash one by one. If two bedclothes with
different materials are washed at a time, it
might cause abnormal spin dry due to
imbalance.
NOTE
••How to put a blanket into the drum
Below this line
24
NOTE
••Hang or lay flat to dry your delicates.
School Care
Use this programme to wash school uniform.
••This programme has a longer washing time
than the Normal programme.
••To reduce noise in spinning, this programme
uses a slow spin to extract water from the
clothes, so the clothes will have more
moisture than normal.
EN
Option Programme
Water Level
••Press the Water Level button to adjust water
level.
••It can be changed during operation.
••This machine detects the quantity of laundry
automatically, then sets Water Level. It may
be necessary to increase the water level
manually when washing bulky light weight
clothes.
••When you select a wash programme, the
Water Level will be shown on the control
panel.
••When Water Level is automatically detected, it
may differ depending on the quantity of
laundry even though the same Water Level is
indicated on the control panel.
Wash
••Press the Wash button to change laundry
time.
••Adjusting the wash level setting will modify the
cycle times and/or wash actions. Press the
Wash button until the desired wash level is
selected.
Rinse
••Press the Rinse button to change the number
of rinses.
Intensive Rinse
••Use Intensive Rinse to remove detergents
more effectively.
NOTE
••Selectable options will differ depending on
selected programme.
Spin
••Press the Spin button to change spin
strength.
••Press Start/Pause button to indicate
remaining time.
To use the Air Dry function
••When you select Air Dry, you can reduce the
drying time by minimizing the moisture in the
laundry.
••Press the Spin button for 3 seconds to select
and press the Power button to deselect.
NOTE
••Always keep the laundry amount to 2 kg or
less and make sure to spread it out evenly.
••Select 60 minutes for cotton laundry and 120
minutes for synthetic fiber laundry for effective
moisture removal.
25
EN
Steam
Buzzer
••Press the Steam button to use steam.
••Steam is automatically selected under the
Allergy Care programme.
••If you want to use the washing machine
without the alarm signal sounds, press the
Buzzer button to allow you to select On or
Off.
••Default setting is On.
Turbo Wash™
Soak
NOTE
Press the Turbo Wash™ button to save time
and energy with jet spray.
Time Delay
••You can set a time delay so that the washing
machine will start automatically and finish after
a specified time interval.
1
Press the Power button.
2
Select a washing programme.
3
Press the Time Delay button to set the
required Delay time.
4
Press the Start/Pause button.
NOTE
••The delay time is the time to the end of the
programme, not the start. The actual running
time may vary due to water temperature, wash
load and other factors.
••Reservation can be made up to 18 hours by
1-hour interval up to 3 - 12 hours and 2-hour
interval for 12 - 18 hours.The Time Delay
cannot be set for less than 3 hours.
••To cancel the Time Delay function, press Time
Delay button repeatedly until the reservation
is canceled or press the Power button to turn
off and on power.
26
••Soak can be selected to wash heavily soiled
laundry by soaking in water for some time to
remove dirt and grime.
••When the soak is activated, the
icon
illuminates.
••To activate the Soak option, press and hold
the Turbo Wash™ button for 3 seconds.
••To change the soak time on the display or
deactivate the Soak option, press the Turbo
Wash™ button while the Soak option is
activated.
NOTE
••While the Turbo Wash™ option is activated,
the Soak option can not be set even if the
Turbo Wash™ button is pressed for 3
seconds.
Tub Dry
••Press the Tub Dry button to dry the empty tub
after a wash.
EN
Manual Washing
When you need a Rinse/Spin, Spin, Rinse, or Wash cycle only, these can be set manually.
Rinse, Spin
Rinse only
Wash only
or
Press the Power button.
1
2
Press the Rinse
button.
Rinse and Spin are
automatically
selected.
3
4
Spin only
Press the Rinse and
Spin buttons to adjust
the number of rinses
and spin times.
5
Press the Spin
button.
Press the Rinse
button.
Press the Spin button Press the Spin button
to adjust spin
until the spin function
duration.
is canceled.
Press the Rinse
button to adjust the
number of rinses.
Press the Wash
button.
Rinse and Spin are
automatically
selected.
Press the Rinse and
Spin buttons until the
rinse and spin
functions are
canceled.
Press the Start/Pause button.
NOTE
••When a Wash, Wash/Rinse or Rinse only option is selected, the water will not be drained out after
the wash is completed. If you wish to drain the water, select Spin only.
••If Rinse only is selected, the process will start from the inlet water being supplied.
••If you do not choose anything for Water Level, the water level is set automatically.
27
EN
Special Functions
Child Lock
Use this option to disable the controls. This
feature can prevent children from changing
programmes or operating the appliance.
Locking the Control Panel
1
Press and hold the Water Level and Spin
buttons simultaneously for 3 seconds.
2
' ' and the remaining time are alternatively
shown on the display while they are locked.
••When the Child Lock is set, all buttons are
locked except the Power button.
NOTE
••Turning off the power will not reset the child
lock function. You must deactivate child lock
before you can access any other functions.
••To see the remaining time for each process,
press one of the Wash, Rinse and Spin
buttons. The remaining time for each process
will appear for about 1 second.
Unlocking the Control Panel
Press and hold the Water Level and Spin
buttons simultaneously for 3 seconds.
••A beeper will sound and the remaining time
for the current programme will reappear on
the display.
28
SMART FUNCTIONS
Using LG SmartThinQ
Application
NOTE
Things to check before using LG
SmartThinQ
••For appliances with the
or
EN
logo
1
Check the distance between the appliance
and the wireless router (Wi-Fi network).
••If the distance between the appliance and
the wireless router is too far, the signal
strength becomes weak. It may take a
long time to register or installation may
fail.
2
Turn off the Mobile data or Cellular Data
on your smartphone.
••For iPhones, turn data off by going to
Settings → Cellular → Cellular Data.
3
Connect your smartphone to the wireless
router.
••To verify the Wi-Fi connection, check that
Wi-Fi
icon on the control panel is lit.
••The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi
networks only. To check your network
frequency, contact your Internet service
provider or refer to your wireless router
manual.
••LG SmartThinQ is not responsible for any
network connection problems or any faults,
malfunctions, or errors caused by network
connection.
••If the appliance is having trouble connecting to
the Wi-Fi network, it may be too far from the
router. Purchase a Wi-Fi repeater (range
extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
••The Wi-Fi connection may not connect or may
be interrupted because of the home network
environment.
••The network connection may not work
properly depending on the Internet service
provider.
••The surrounding wireless environment can
make the wireless network service run slowly.
••The appliance cannot be registered due to
problems with the wireless signal
transmission. Unplug the appliance and wait
about a minute before trying again.
••If the firewall on your wireless router is
enabled, disable the firewall or add an
exception to it.
••The wireless network name (SSID) should be
a combination of English letters and numbers.
(Do not use special characters.)
••Smartphone user interface (UI) may vary
depending on the mobile operating system
(OS) and the manufacturer.
••If the security protocol of the router is set to
WEP, you may fail to set up the network.
Please change it to other security protocols
(WPA2 is recommended) and register the
product again.
29
EN
Installing LG SmartThinQ
Search for the LG SmartThinQ application from
the Google Play Store or Apple App Store on a
smart phone. Follow instructions to download
and install the application.
Wi-Fi Function
••For appliances with the
or
logo
Communicate with the appliance from a smart
phone using the convenient smart features.
Washer Cycle (Remote Start, Download
Cycle)
Set or download any preferred cycle and
operate by remote control.
Tub Clean Coach
This function shows how many cycles remain
before It is time to run the Tub Clean cycle.
Energy Monitoring
Check the energy consupmtion of the recently
used cycles and monthly average.
Smart Diagnosis™
This function provides useful information for
diagnosing and solving issues with the
appliance based on the pattern of use.
Settings
Various functions are available.
30
Push Alert
Turn on the Push Alerts to receive appliance
status notifications. The notifications are
triggered even if the LG SmartThinQ application
is off.
NOTE
••If you change your wireless router, Internet
service provider, or password, delete the
registered appliance from the LG SmartThinQ
application and register it again.
••The application is subject to change for
appliance improvement purposes without
notice to users.
••Functions may vary by model.
EN
Using Washer Cycle
Remote Start
Use a smart phone to control your appliance
remotely. You can also monitor your cycle
operation so you know how much time is left in
the cycle.
To Use Remote Start:
1
Press the Power button.
2
Put the laundry in drum.
3
Press and hold Remote Start button for 3
seconds to enable Remote Start function.
4
Start a cycle from the LG SmartThinQ
application on your smart phone.
NOTE
••Once the Remote Start mode is enabled, you
can start a cycle from the LG SmartThinQ
smartphone application. If the cycle is not
started, the machine will wait to start the cycle
until it is turned off remotely from the
application or the Remote Start mode is
disabled.
••When Remote Start is turned on, the door is
automatically locked.
Open Source Software Notice
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL,
MPL, and other open source licenses, that is
contained in this product, please visit http://
opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred
license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source
code to you on CD-ROM for a charge covering
the cost of performing such distribution (such as
the cost of media, shipping, and handling) upon
email request to opensource@lge.com. This
offer is valid for a period of three years after our
last shipment of this product. This offer is valid
to anyone in receipt of this information.
Smart Diagnosis™ Using a Smart
Phone
••For appliances with the
or
logo
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information centre when the appliance
malfunctions or fails.
Smart Diagnosis™ can not be activated unless
the appliance is connected to power. If the
appliance is unable to turn on, then
troubleshooting must be done without using
Smart Diagnosis™.
To Disable Remote Start:
When the Remote Start is activated, press and
hold Remote Start button for 3 seconds.
Download Cycle
Download new and special cycles that are not
included in the basic cycles on the appliance.
Appliances that have been successfully
registered can download a variety of specialty
cycles specific to the appliance.
Only one cycle can be stored on the appliance
at a time.
Once cycle download is completed in the
appliance, the product keeps the downloaded
cycle until a new cycle is downloaded.
31
EN
Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Through the
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information centre when the appliance
malfunctions or fails. Use this function only to
contact the service representative, not during
normal operation.
1
Press the Power button to turn on the
washing machine. Do not press any other
buttons.
2
When instructed to do so by the call centre,
place the mouthpiece of your phone close
to the Smart Diagnosis™ icon.
x.
Ma
m
m
10
3
Press and hold the Tub Dry button for 3
seconds.
4
Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining
for data transfer is displayed.
••For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.
••If the call centre agent is not able to get
an accurate recording of the data, you
may be asked to try again.
32
5
Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation
with the call centre agent, who will then be
able to assist you using the information
transmitted for analysis.
NOTE
••The Smart Diagnosis™ function depends on
the local call quality.
••The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.
••If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor
due to poor call quality, you may not receive
the best Smart Diagnosis™ service.
MAINTENANCE
WARNING
••Unplug the washing machine before cleaning
to avoid the risk of electric shock. Failure to
follow this warning may result in serious injury,
fire, electric shock, or death.
••Never use harsh chemicals, abrasive
cleaners, or solvents to clean the washing
machine. They may damage the finish.
Cleaning the Washing
Machine
Care After Wash
••If you always use COLD water, we
recommend that a WARM or HOT wash be
used at regular intervals e.g. every 5th wash
should be at least a WARM one.
••Turn off taps to prevent the chance of flooding
should a hose burst.
••Always unplug the power cord after use.
••After the cycle is finished, wipe the door and
the inside of the door seal to remove any
moisture.
••Leave the door open to dry the drum interior.
••Wipe the body of the washing machine with a
dry cloth to remove any moisture.
Cleaning the Exterior
Proper care of your washing machine can
extend its life.
Exterior:
••Immediately wipe off any spills.
••Wipe with a damp cloth.
••Do not press the surface or the display with
sharp objects.
EN
Tub Clean
Tub Clean is a special cycle to clean the inside
of the washing machine. Perform this cycle
regularly.
1
Remove any clothing or items from the
washing machine.
2
Open the dispenser drawer and add
antilimescale to the main wash
compartment.
3
Close the dispenser drawer slowly. Close
the door.
4
Press the Program button to select Tub
Clean.
5
Press the Start/Pause button to start.
6
After the cycle is complete, leave the door
open to allow the washing machine door
opening, flexible gasket and door glass to
dry.
CAUTION
••Children should be supervised if leaving the
washing machine's door open.
NOTE
••Do not add any detergent to the detergent
dispenser drawer. Excessive suds may
generate and leak from the washing machine.
Dispenser Drawer:
Detergent and fabric softener may build up in
the dispenser drawer. Remove the drawer and
inserts and check for buildup once or twice a
month.
33
EN
Cleaning the Water Inlet Filter
••Turn off the supply taps to the machine if the
washing machine is to be left for any length of
time (e.g. holiday), especially if there is no
floor drain (gully) in the immediate vicinity.
••’ ' error message will be displayed on the
control panel when water is not entering the
detergent drawer.
••If water is very hard or contains traces of lime
deposit, the water inlet filter may become
clogged. It is therefore a good idea to clean it
occasionally.
1
2
Cleaning the Drain Pump
Filter (Optional)
••The drain filter collects threads and small
objects left in the laundry. Check regularly that
the filter is clean to ensure smooth running of
your washing machine.
••Empty all the water from the tub by running a
spin only cycle for a few minutes then unplug
the machine off from the power outlet socket.
1
Turn the cap on the rear of the machine
counter-clockwise and pull it out.
2
Remove any foreign objects and fluff inside
pump casing and from the filter.
3
Replace the cap. Insert the filter along the
guide ribs inside the pump casing. Filter
must face the guide ribs inside pump casing
and securely turn the cap clockwise.
Turn off the water tap and unscrew the
water supply hose.
Clean the filter using a hard bristle brush.
CAUTION
••Be careful when draining, as any residual
water may be hot.
34
EN
Caution on Freezing During
Winter
••When frozen, the product does not operate
normally. Make sure to install the product
where it will not freeze during winter.
••In case the product must be installed outside
on a porch or in other outdoor conditions,
make sure to check the following.
How to Keep the Product from
Freezing
••After closing the tap, disconnect the cold
supply hose from the tap, and remove water
while keeping the hose facing downwards.
Supply hose
How to Handle Freezing
••When water supply problems occur, take the
following measures.
−−Turn off the tap, and thaw out the tap and
both connection areas of supply hose of the
product using a hot water cloth.
−−Take out supply hose and immerse in warm
water below 50–60 °C.
50‒60 °C
35
TROUBLESHOOTING
EN
The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose
problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all,
check the following before you call for service:
Diagnosing Problems
Symptoms
Possible Cause & Solution
Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in drum.
Rattling and
••Stop washing machine, check drum for foreign objects. If noise continues
clanking noise
after washing machine is restarted, call for service.
Heavy wash loads may produce a thumping sound.
This is usually normal.
••If sound continues, washing machine is probably out of balance. Stop and
Thumping sound
redistribute wash load.
Wash load may be out of balance.
••Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
Packaging materials were not removed.
••Remove packing materials
Wash load may be unevenly distributed in the drum.
••Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
Vibrating noise
Not all leveling feet are resting firmly and evenly on the floor.
••See Leveling the Appliance in the Installation section.
Floor not rigid enough.
••Make sure that the floor is solid and does not flex. See the Installation
Place Requirements section.
Proper options not selected.
••Heavier soils and tougher stains may require extra cleaning power. Select
the Soak feature to boost the cleaning power of the selected cycle.
Poor stain removal Previously set stains.
••Articles that have previously been washed may have stains that have been
set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing
or pretreating to aid in stain removal.
36
EN
Symptoms
Staining
Water leaking
Possible Cause & Solution
Bleach or softener dispensed too soon.
••Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to dispense
immediately. ALWAYS measure bleach to prevent overfilling.
••Close the dispenser drawer slowly.
Bleach or softener was added directly to the wash load in the drum.
••Always use the dispensers to ensure that laundry products are properly
dispensed at the right time in the cycle.
Clothes were not properly sorted.
••Always wash dark colours separately from light colours and whites to
prevent discoloration.
••Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.
Supply hose connection is loose at tap or washing machine.
••Check hoses for leaks, cracks and splits.
••Tighten hose connections.
House drain pipes are clogged.
••The washing machine pumps out water very rapidly. Check for water
backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out
of the drain, check for proper drain hose installation and check for
restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
Drain hose has come out of drain or is not inserted far enough.
••Tie drain hose to supply hose or standpipe to prevent it from coming out
during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as
far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose
into the pipe 2.5 - 5 cm past the flange.
A large item such as a pillow or blanket is above the top of the drum.
••Stop the washing machine and check the load. Make sure the load does
not crest above the top edge of the drum.
37
EN
Symptoms
Washing machine
will not operate
38
Possible Cause & Solution
Control panel has powered off due to inactivity.
••This is normal. Press the Power button to turn the washing machine on.
Washing machine is unplugged.
••Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
Water supply is turned off.
••Turn both hot and cold taps fully on.
Controls are not set properly.
••Make sure the cycle was set correctly, close the door and press the Start/
Pause button.
Door is open.
••Close the door and make sure that nothing is caught under the door
preventing it from closing completely.
Circuit breaker/fuse is tripped/blown.
••Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The
washing machine should be on a dedicated branch circuit. The washing
machine will resume the cycle where it stopped once power is restored.
Control needs to be reset.
••Press the Power button, then reselect the desired cycle and press the
Start/Pause button.
Start/Pause was not pressed after a cycle was set.
••Press the Power button then reselect the desired cycle and press the
Start/Pause button. The washing machine will shut off if the Start/Pause
button is not pressed within 60 minutes.
Extremely low water pressure.
••Check another tap in the house to make sure that household water
pressure is adequate.
Washing machine is too cold.
••If the washing machine has been exposed to temperatures below freezing
for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the
Power button.
Washing machine is heating the water or making steam.
••The washing machine drum may stop operating temporarily during certain
cycles, while water is safely heated to a set temperature.
EN
Symptoms
Possible Cause & Solution
Filter clogged.
••Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.
Supply hoses may be kinked.
••Check that supply hoses are not kinked or clogged.
Washing machine
not filling properly Insufficient water supply.
••Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
Hot and cold supply hoses are reversed.
••Check supply hose connections.
Kinked drain hose.
••Ensure that the drain hose is not kinked.
Washing machine
will not drain water Drain located higher than 1.2 m above the floor.
••Make sure that the drain hose is no higher than 1.2 m above the bottom of
the washing machine.
Washing machine not unloaded promptly.
••Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is
complete.
Washing machine overloaded.
••The washing machine can be fully loaded, but the drum should not be
Wrinkling
tightly packed with items. The door of the washing machine should close
easily.
Hot and cold water supply hoses are reversed.
••Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the supply hose
connections.
Incomplete or no
Too much detergent used.
dispensing of
••Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
detergent
Musty or mildewy
odor in washing
machine
Inside of drum was not cleaned properly.
••Run the Tub clean cycle regularly.
Cycle time is
longer than usual
The load is too small.
••Add more items to allow the washing machine to balance the loads.
Heavy articles are mixed with lighter items.
••Always try to wash articles of somewhat similar weight to allow the
washing machine to evenly distribute the weight of the load for spinning.
The load is out of balance.
••Manually redistribute the load if articles have become tangled.
39
EN
Symptoms
Your home
appliance and
smartphone is not
connected to the
Wi-Fi network.
40
Possible Cause & Solution
The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is
incorrect.
••Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then
register your appliance on LG SmartThinQ.
Mobile data for your smartphone is turned on.
••Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance
using the Wi-Fi network.
The wireless network name (SSID) is set incorrectly.
••The wireless network name (SSID) should be a combination of English
letters and numbers. (Do not use special characters.)
The router frequency is not 2.4 GHz.
••Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to
2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the
router frequency, check with your Internet service provider or the router
manufacturer.
The distance between the appliance and the router is too far.
••If the distance between the appliance and the router is too far, the signal
may be weak and the connection may not be configured correctly. Move
the location of the router so that it is closer to the appliance.
EN
Error Messages
Symptoms
Possible Cause & Solution
The door is not closed properly.
••Close the door completely. If the error code is not released, call for service.
Door lock switch error.
••Check nothing is caught under the door, including shipping materials or
lothing.
••Close the door completely. If the error code is not released, call for service.
Special Drain Feature.
••If the washing machine is paused during a cycle for a few minutes, the
cycle will be cancelled and any water remaining in the drum will be
drained.
Water supply taps are not fully open.
••Fully open tap.
Water line hoses are kinked, pinched, or crushed.
••Straighten the hose(s).
Water inlet filters are clogged.
••Clean the inlet filters.
Water supply pressure to tap or house is too low.
••Contact a plumber to have the water lines repaired.
Water supply connected with leaklimiting hoses.
••Do not use leak limiting hoses.
Foreign objects, such as coins, pins, clips, etc., caught between the
wash plate and the inner basket.
••Turn off the washing machine and then press the Power button. Press the
Spin button without selecting a cycle to drain and spin the load. When the
spin is complete, remove the clothes and then find and remove any objects
caught in the wash plate.
Drain hose is kinked, pinched, or clogged.
••Straighten the hose(s).
Drain discharge is more than 1.2 m above bottom of washing machine.
••Adjust or repair drain. Maximum drain height is 1.2 m.
41
EN
Symptoms
Possible Cause & Solution
UE rebalancing operation is not successful.
••The automatic attempt to rebalance the load was not successful. The cycle
has been paused to allow the load to be manually adjusted.
The load is too small.
••Add more items to allow the washing machine to balance the loads.
Heavy articles are mixed with lighter items.
••Wash articles of somewhat similar weight.
The load is out of balance.
••Manually redistribute the load if articles have become tangled.
Control error.
••Unplug the washing machine and wait 60 seconds. Reconnect power and
try again. If the error code is not released, call for service.
Water level is too high due to a faulty water valve.
••Close the water taps, unplug the washing machine, and call for service.
The water level sensor is not working correctly.
••Close the water taps, unplug the washing machine, and call for service.
A motor error has occurred.
••Allow the washing machine to stand for 30 minutes and then restart the
cycle. If the error code is not released, call for service.
Clutch error.
••Unplug the washing machine and call for service.
Tub clean Alarm.
••Run the Tub Clean programme.
Sensor for cloth-sensing is defective.
••Manually redistribute the load if articles have become tangled.
Motor’s revolution is too low.
••Unplug the washing machine and wait 60 seconds. Reconnect power and
try again.
••Call for service.
Contact-point of Connector is defective.
••Unplug the washing machine and wait 60 seconds. Reconnect power and
try again.
••Call for service.
CL is not an error. This prevents children from changing cycles or
operating the appliance.
••To deactivate, press and hold the Water Level and Spin buttons
simultaneously for 3 seconds.
42
WARRANTY
EN
THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
••Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on
operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or
correction of unauthorized repairs/installation.
••Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical
service.
••Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines,
inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
••Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the
instructions outlined in the Product’s owner’s manual.
••Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts
of God.
••Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than
the intended purpose, or any water leakage where the unit was not properly installed.
••Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or
industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not
approved by LG.
••Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other
damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or
workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
••Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
••Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily
determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for
warranty validation.
••Increases in utility costs and additional utility expenses.
••Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial
use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product’s
owner’s manual.
••Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
••The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not
installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and
installation manuals.
••Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper
repair includes use of parts not approved or specified by LG.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising