LG | 82UM7600PTA | Quick Setup Guide | LG 82UM7600PTA QUICK SETUP GUIDE

LG 82UM7600PTA QUICK SETUP GUIDE
*MFL71407402*
(1906-REV01)
UM76*
www.lg.com
a
x4
(M5 x L14)
b
x4
(M4 x L20)
1
2
3
4
5
6
AA
a
Head
washer
Head
washer
Head
8
9
b
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Head
ղࢶQU
washer
7
ղࢶQU
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
ղࢶQU
Head
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
washer
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
électrique.
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
ղࢶQU
10
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
ղࢶQU
11
12
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ‬
13
Tiếng Việt
Đọc phần An toàn và Tham khảo.
Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
: Depending on model /
/ Selon le modèle / Dependendo do modelo /
/
/
/ Tùy theo kiểu sản phẩm
Head
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Kg
E
A
D
G
C
1850
82UM7600PTA
/
/
B
F
A
Power requirement /
/
90°
B
C
1144
432
/
/
/
D
E
F
1068
89.9
49.9
F
G
46.5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising