LG | NP5550W | User manual | LG NP5550B Руководство пользователя

LG NP5550B Руководство пользователя
P5
Kaasaskantav
Bluetoothi kõlar
Lugege enne seadme kasutamist käesolevat
kasutusjuhendit hoolikalt ning hoidke see alles.
MUDELID
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL
NP5550B
NP5550BR
NP5550WG
*MFL69383535*
NP5550NC
NP5559NC
NA6550W
NA6550WO
NA6550WL
NA6550B
NA6550BR
NA6550WG
www.lg.com
2
Alustamine
Ohutusteave
1
ETTEVAATUST
Alustamine
ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA
MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
ee võrdkülgse kolmnurga sees
S
asuv noolekujulise peaga piksenoole
kujutis on mõeldud kasutaja
teavitamiseks toote korpuses
olevast isoleerimata ohtlikust
voolupingest, mis võib olla piisavalt
tugev, et kujutada endast inimestele
elektrilöögi tekitamise ohtu.
ee võrdkülgse kolmnurga sees asuv
S
hüüumärk on mõeldud kasutaja
teavitamiseks tootega kaasas olevas
dokumendis sisalduvatest tähtsatest
kasutus- ja hooldusjuhistest.
HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage selle toote läheduses
kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsepiitsa).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.
HOIATUS: See seade sisaldab magneteid, mis võivad
kahjustada teatud tüüpi esemeid (nt magnetkaart,
südamerütmur jne).
ETTEVAATUST! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja
toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida
seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või
mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet
ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või
sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu
ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada
eraldi vooluringi;
See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab
vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning
millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud
tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised
või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed,
kulunud toitejuhtmed või kahjustunud või
pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik
taolised seisundid võivad põhjustada elektrilöögi
või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme
seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe
vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning
laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama
varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsilise või
mehaanilise väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise,
pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise
eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise
kohale. Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik.
Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt
ligipääsetav.
Olge ETTEVAATLIK, kui kasutate seda toodet
madala niiskustasemega keskkonnas
yy Madala niiskusega keskkondades võib see
põhjustada staatilist elektrit.
yy Soovitav on enne selle toote kasutamist
puudutada ükskõik millist metallist elektrit juhtivat
eset.
Alustamine
Antud seade on varustatud portatiivse patarei või
akuga.
ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega
(tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
Teie vana seadme hävitamine
1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti
sümbol tähendab, et elektriliste
ja elektrooniliste toodete (WEEE)
jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi
hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad
sisaldada ohtlikke koostisosi, seega
aitab prügi nõuetekohane hävitamine
vältida võimalikku negatiivset mõju
loodusele ja inimeste tervisele. Teie
kasutatud seade võib sisaldada
taaskasutatavaid osi, millega saab
parandada teisi seadmeid ning muid
väärtuslikke materjale, mida saab
taaskasutada, et säilitada piiratud
ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas
kauplusse, kust see on ostetud või
võtta ühendust kohaliku prügiveo
ettevõttega, et saada lisainfot oma
lähima WEEE jäätmete kogumiskoha
kohta. Kõige ajakohasemat infot
oma riigi kohta vaadake www.lg.com/
global/recycling
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1. See sümbol võib olla kombineeritud
keemiliste sümbolitega elavhõbe
(Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui
aku sisaldab elavhõbedat rohkem
kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui
0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
Pb
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada
olmeprügist eraldi selleks ette nähtud
kohtadesse, nagu on kehtestanud
valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige
kasutuselt kõrvaldamine aitab
ennetada võimalikke kahjusid
keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/
patareide kasutuselt kõrvaldamise
kohta saate linnavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõttest või
poest, kust toote ostsite. (http://
www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
1
Alustamine
Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut
käitlemist: Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures
toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras.
Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku
ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud
või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis
asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge
käidelge akusid või patareisid koos muude jäätmetega.
Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid
patareisid ja akusid. Vältige seadme sattumist suure
kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
Ohutuse huvides ärge eemaldage integreeritud akut.
Kui teil on vaja aku asendada, viige toode lähimasse
LG Electronicsi toodete ametliku hooldaja või
edasimüüja juurde.
3
4
Alustamine
Kasutatud patareide ja akude eemaldamine
(AINULT kaetud akudega toote korral)
1
Alustamine
Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida
lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab
LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote
kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult
kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida
toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi
kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks
tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või
mistahes muu edasimüüjaga
Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus,
katkestada elektrijuhtmete/-kontaktide ühendus
ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult
akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks
professionaalset abiinfot, külastage veebilehte
http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.
ETTEVAATUST! Sisemist liitiumakut ei tohi kasutaja
ise välja vahetada, sest aku valesti paigaldamisel
võib tekkida plahvatusoht; aku tuleb välja vahetada
asjatundja poolt sama tüüpi aku vastu.
Vastavusdeklaratsioon
LG Electronics European Shared Service Center
B.V. kinnitab, et see kaasaskantav Bluetoothkõlar vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja teistele asjakohastele ettekirjutustele. Täielikku
vastavusdeklaratsiooni on võimalik paluda järgmiselt
postiaadressilt:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
või saab seda paluda meie vastavalt DoC veebilehelt:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Seade on sagedusel 2,4 GHz töötav lairiba
edastussüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks
kõikides ELi liikmesriikides ja EFTA maades.
Sisukord
5
Sisukord
1
1
Alustamine
3
Veaotsing
2
6
6
6
7
8
8
8
9
9
Ohutusteave
Põhiomadused
Tarvikud
Sissejuhatus
Põhiseade
Seadme laadimine
– Vahelduvvooluadapteri ühendamine
– Laadimise oleku kontrollimine
BLUETOOTHi rakenduse kasutamine
– Rakenduse Music Flow Bluetooth
installimine BLUETOOTHi seadmesse
– Aktiveerige rakenduse Music Flow
Bluetooth abil BLUETOOTH.
17
17
Veaotsing
– Üldteave
4
Lisa
18
19
19
20
LED-indikaatorist
Kaubamärgid ja litsentsid
Seadme käsitsemine
Tehnilised andmed
9
2
Kasutamine
11
11
11
11
12
12
Põhitoimingud
– Toitenupu kasutamine
– Helitugevuse nupu kasutamine
– Lihtne kasutusjuhend
BLUETOOTH® tehnoloogia kasutamine
– BLUETOOTH seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
Dual Play ühendus (valikuline)
– Dual Play automaatne ühendus
LG Sound Sync
(TV Private Sound)
– Traadita ühendusega
Välisseadmest muusika kuulamine
Muud funktsioonid
– Lähtestamine
– Teade automaatse toite väljalülitamise
kohta
14
14
15
15
16
16
16
16
2
3
4
6
Alustamine
Põhiomadused
1
Mida tähendab LG Friends (LG Sõbrad)
sümbol?
Kandeseadme sisend
Alustamine
Muusika kuulamine kandeseadmelt.
LG Sound Sync
Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound
Synciga ühilduva LG teleri puldi abil.
Music Flow Bluetooth
Seadet saate juhtida oma iPod touchi/iPhone'i/
iPadi või Androidi seadmega Bluetooth kaudu. See
seade ja teie seade peavad olema seotud Bluetooth
kaudu. Külastage veebipoode Apple App Store või
Google Android Market (Google Play Store) või
kasutage alltoodud QR-koodi, et otsida rakendust
Music Flow Bluetooth. Täpsema teabe saamiseks vt
lk 9.
Captain Play
LG Friends (LG Sõprade) sümbol tähendab, et
seade on registreeritud G5 Friends (G5 Sõprade)
nimistusse.
See teeb Teie tegevused lihtsamaks ja kiiremaks, kui
käivitate Friends Manager (Sõbrahalduse) Programmi
installeerides ja automaatselt käivitades Music Flow
Bluetooth (Muusikaedastuse Bluetooth’i) Programmi.
Tarvikud
Kontrollige, kas kaasasolevad tarvikud vastavad
nimekirjale ja kõik tarvikud on olemas.
(iOS)
(Android)
Dual Play
Kasutades kahte kõlarit, saate nautida stereoheli.
Seda funktsiooni kasutades on vaja kahte kõlarit.
USB kaabel (1)
Lihtne juhend (1)
Sissejuhatus
Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
,,Märkus
Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.
>>Ettevaatust
Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud
võimalike kahjustuste eest.
Alustamine
7
Põhiseade
1
g
h
a
b
c
a o: Lisab helitugevust.
bj
- Ühendab Bluetooth seadme seadmega.
(Vajutage j)
- Lisab Bluetooth seadme mitmiksidumiseks.
(Vajutage ja hoidke j)
- Muudab Bluetooth režiimi kaasaskantavaks
režiimiks. (Vajutage j)
c p: Vähendab helitugevust
d T
- Alustab või peatab Bluetooth režiimi.
- Vaigistab heli kaasaskantavas ja LG Sound Synci
režiimis.
d
e
e 1/!
Lülitub sisse / välja: vajutage ja hoidke seda.
f Akuindikaator
g USB-port laadimiseks
h Kandeseadme sisendkonnektor
Muusika kuulamine kaasaskantavalt seadmelt.
Alustamine
f
8
Alustamine
Seadme laadimine
1
Alustamine
Vahelduvvooluadapteri
ühendamine
Laadimise oleku kontrollimine
Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud, alustatakse
aku laadimist. Kui toide on sees, siis saate laadimise
olekut kontrollida, vajutades nuppu 1/!.
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
See seade kasutab sisseehitatud akut. Enne
seadme kasutamist laadige aku, ühendades see
vahelduvvooluadapteriga.
1. Ühendage komplektis olev USB-kaabel seadme
vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage USB-kaabel seadme USB-porti.
3. Ühendage vahelduvvooluadapter vahelduvvoolu
pistikupesaga.
,,Märkus
yy Kasutusaeg on ligikaudu 15 tundi.
See võib erineda sõltuvalt aku olekust ja
kasutustingimustest.
yy Kui kuulate laadimise ajal muusikat, võib
laadimisaeg olla pikem.
(Ei kuulu
komplekti.)
Kui aku on laadimisrežiimis täielikult laetud, siis
indikaator muutub punasest roheliseks.
>>Ettevaatust
Vahelduvvooluadapter ei kuulu tarnekomplekti.
Plahvatusohu tõttu soovitatakse seadmega
kasutada ettevõtte LG Electronics Inc.
heakskiidetud 5 V vahelduvvooluadapterit
(rohkem kui 1,8 A). Kui te ei kasuta soovitatavat
adapterit, võib laadimise aeg erineda või ei ole
see võimalik.
Alustamine
BLUETOOTHi rakenduse
kasutamine
Rakendus Music Flow Bluetooth toob seadmesse
terve rea uusi funktsioone.
Et nautida rohkem funktsioone ja kasutada seadet
mugavamalt, soovitame teil alla laadida ja installida
tasuta rakendus Music Flow Bluetooth.
Rakenduse Music Flow
Bluetooth installimine
BLUETOOTHi seadmesse
Rakenduse Music Flow Bluetooth installimiseks
Bluetooth seadmesse on kaks moodust.
Rakenduse Music Flow Bluetooth
installimine QR-koodi kaudu
1. Installige rakendus Music Flow Bluetooth QRkoodi kaudu. QR-koodi otsimiseks kasutage
otsingutarkvara.
2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetooth seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et Bluetooth seadmesse on
installitud viirusetõrjetarkvara. Kui teil seda ei
ole, laadige see App Store'ist või Google Play
Store'ist.
yy Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi QR-kood
toimida.
Installige rakendus Music Flow
Bluetooth App Store'i või Google Play
Store'i kaudu.
1. Koputage App Store'i või Google Play Store'i
ikooni.
2. Tippige otsinguribale Music Flow Bluetooth ja
otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist Music Flow
Bluetooth ja koputage sellel Bluetooth rakenduse
allalaadimise alustamiseks.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
Aktiveerige rakenduse
Music Flow Bluetooth abil
BLUETOOTH.
Rakendus Music Flow Bluetooth aitab Bluetooth
seadet selle seadmega ühendada.
1. Rakenduse Music Flow Bluetooth avamiseks
koputage avakuval rakenduse Music Flow
Bluetooth ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Koputage ikooni [Menu] ja valige soovitud seade.
3. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet,
koputage nupule [Setting] ja tutvuge spikriga
[Help].
1
Alustamine
Teave rakenduse Music Flow Bluetooth
kohta
9
10 Alustamine
,,Märkus
1
yy Music Flow Bluetooth rakendus on saadaval
järgmiste tarkvaraversioonide jaoks.
Android OS: versioon 4.0.3 (või uuem)
iOS OS: versioon 6.0 (või uuem).
Alustamine
yy Mõne Bluetooth seadmega ei pruugi
rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
yy Pärast rakenduse Music Flow Bluetooth
ühendamist võib muusika esitamine seadmest
peatuda. Proovige sel juhul uuesti ühendamist.
yy Kui kasutate muid rakendusi või muudate
rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise
ajal oma Bluetooth seadme seadeid, võib
rakendus Music Flow Bluetooth toimida
ebatavaliselt.
yy Kui rakendus Music Flow Bluetooth toimib
ebatavaliselt, kontrollige oma Bluetooth
seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth
ühendust ning proovige uuesti ühendada.
yy Sõltuvalt nutiseadme operatsioonisüsteemist
võib rakenduse Music Flow Bluetooth töö olla
veidi erinev.
yy Kuigi Bluetooth ühendus ei ole sisse lülitatud,
saate funktsiooni vahetamiseks kasutada
rakendust Music Flow Bluetooth.
Kasutamine 11
Põhitoimingud
Helitugevuse nupu kasutamine
Toitenupu kasutamine
2
Kasutamine
Saate kõlari helitugevust reguleerida.
,,Märkus
Toide sisse/välja
Kui soovite helitugevuse reguleerimisel
helitugevust suurendada või vähendada, kui
helitugevus on juba maksimaalsele tasemele
häälestatud, kuulete helitugevuse häälestamise
ajal helisignaali.
Vajutage ja hoidke nuppu 1/! all.
Lihtne kasutusjuhend
Funktsioon
Kuidas
LED-i ja heli olek
Toide sisse/välja
Vajutage ja hoidke nuppu 1/! all.
Nupp 1/! vilgub kaks korda koos
helisignaaliga.
Bluetooth sidumine
Kui nupp j vilgub valgelt, valige oma
nutiseadme loendist LG Music Flow P5
(XX).
Nupp j jääb koos helisignaaliga
valgeks.
Esitus / paus
Vajutage nuppu T.
-
Helitugevuse
reguleerimine
Vajutage o või p.
-
Edasisuunas
vahelejätmine
Vajutage kaks korda nuppu T.
-
Tagasisuunas
vahelejätmine
Vajutage kolm korda nuppu T.
-
Mitmiksidumine
Vajutage ja hoidke nuppu j 2 sekundit,
et lisada uus Bluetooth seade.
Nupp j jääb koos helisignaaliga
valgeks.
Lähtestamine
Vajutage ja hoidke nuppu j 10
sekundit.
Nupud j, 1/! ja T vilguvad kaks
korda ja seejärel vilgub nupp j kaks
korda.
12 Kasutamine
BLUETOOTH®
tehnoloogia kasutamine
Teave BLUETOOTH kohta
Bluetooth on traadita lähiühenduse tehnoloogia.
2
Kasutamine
Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad
elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate
Bluetooth teises ruumis.
Seadmete ühendamine Bluetooth traadita
tehnoloogia abil on tasuta. Bluetooth traadita
tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib
kasutada järjestikühenduses, kui ühendus loodi
Bluetooth traadita ühenduse kaudu.
Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3-mängija,
sülearvuti, taskuarvuti jne.
BLUETOOTH profiilid
Et kasutada Bluetooth traadita tehnoloogiat, peab
seade olema võimeline töötlema kindlaid profiile.
Seade ühildub järgmise profiiliga.
yy A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)
yy Codec : SBC, AAC
BLUETOOTH seadmesse
salvestatud muusika kuulamine
Teie seadme ja BLUETOOTH seadme
sidumine
Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et
Bluetooth seadme Bluetooth funktsioon on
sisse lülitatud. Tutvuge oma Bluetooth seadme
kasutusjuhendiga. Pärast sidumist ei tule seda enam
uuesti teha.
1. Vajutage seade sisse ja nupp j vilgub valgelt.
2. Kasutage Bluetooth seadet ja tehke
sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal
Bluetooth seadmega võib Bluetooth seadme
ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt
kasutatava Bluetooth seadme tüübist). Teie
seade kuvatakse kui LG Music Flow P5(xx).
3. Valige LG Music Flow P5(xx).
,,Märkus
yy XX tähendab Bluetooth aadressi kahte
viimast numbrit. Näiteks, kui seadme
Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:08,
kuvatakse Bluetooth seadmel LG Music Flow
P5 (08).
yy Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast
Bluetooth seadme tüübist ka teistsugune
olla. Sisestage vajadusel PIN kood (0000).
yy Seadme saab eelkirjeldatud viisil ühendada
samal ajal kuni kahe Bluetooth seadmega.
yy Mitme seadme sidumist toetavad ainult
Androidi või iOSi seadmed. (Mitme seadme
sidumise tugi ei pruugi olla saadaval olenevalt
ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)
yy Eemaldatav Bluetooth seade
(nt dongel jne) ei toeta mitmiksidumist.
4. Kui seade on edukalt ühendatud teie Bluetooth
seadmega, siis jäävad vilkuvad nupud valgeks koos
piiksuva helisignaaliga.
5. Kuulake muusikat.
Bluetooth seadmesse salvestatud muusika
kuulamise kohta vaadake Bluetooth seadme
kasutusjuhendit.
Kasutamine 13
,,Märkus
yy Bluetooth tehnoloogia kasutamisel peate
looma seadme ja Bluetooth seadme vahel
ühenduse, hoides vahemaa nii väikese, kui
võimalik.
Siiski ei pruugi see järgnevatel juhtudel
korrektselt toimida.
-- Seadme ja Bluetooth seadme vahel on
takistusi.
yy Seadme taaskäivitamisel peate oma
Bluetooth seadme uuesti ühendama.
yy Isegi kui seade on ühendatud kuni kahe
Bluetooth seadmega, saate muusikat esitada
ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.
yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained
võivad põhjustada ühenduse katkemise.
yy Selle seadmega ei saa te oma Bluetooth
seadet juhtida.
yy Sõltuvalt seadme tüübist võib Bluetooth
funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Traadita süsteemi saate nautida telefoni,
MP3-mängija, sülearvuti jne kasutamisel.
yy Mida suurem on selle seadme ja Bluetooth
seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub
helikvaliteet.
yy Bluetooth ühendus katkeb seadme
väljalülitamisel või seadme ning Bluetooth
seadme vahemaa suurenemisel.
yy Kui Bluetooth ühendus on katkestatud,
ühendage Bluetooth seade seadmega uuesti.
yy Kui ühendate selle seadmega Bluetooth
seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate
seda seadet, saab seadmete helitugevust
sünkroonida.
2
Kasutamine
-- Läheduses on sama Bluetooth tehnoloogia
sagedusega seade nagu meditsiiniseade,
mikrolaineahi või traadita LAN-seade.
14 Kasutamine
Dual Play ühendus
(valikuline)
Kasutades kahte kõlarit, saate nautida stereoheli.
Stereoheli nautimiseks on vaja kaht kõlarit.
,,Märkus
yy Kui kasutate Bluetooth seadet dongli abil, ei
saa funktsiooni Dual Play kasutada.
yy Kaasaskantavas sisendrežiimis ei saa
funktsiooni Dual Play kasutada.
yy Funktsiooni Dual Play nautimise ajal ei toetata
mitmiksidumist.
yy Dual Play ühenduse loomisel ei saa te
seadmes teisi Bluetooth seadmeid otsida.
2
Kasutamine
yy Kui te katkestate funktsiooni Dual Play
ühenduse, vajutage ja hoidke ühe või kahe
kõlari nuppe uuesti. (j, o või j, p)
yy Dual Play nautimise ajal saate reguleerida
samaaegselt mõlema kõlari ja
helitugevust.
1. Ühendage
kõlar Bluetooth seadmega.
2. Vajutage ja hoidke iga kõlari nuppu samal ajal all.
- kõlar : j, o nupp
- kõlar : j, p nupp
- Kõlab piiksuv helisignaal ja j nupud vilguvad
kiiresti valgelt.
yy Kui kaks kõlarit on Dual Play kaudu
ühendatud, siis on kõik mõlema seadmega
ühendatud seadmed lahti ühendatud, välja
arvatud viimati ühendatud kõlar.
yy Dual Play kasutamine on piiratud ainult nende
seadmetega ega ole saadaval muudes Music
Flow sarjades.
yy Dual Play režiimis Bluetooth seadme
vahetamiseks vajutage ja hoidke nuppu j
kaks sekundit, lahutage praegune Bluetooth
seade ja ühendage soovitud Bluetooth seade.
3. Kui kaks kõlarit on ühendatud, jäävad vilkuvad j
nupud valgelt põlema koos piiksuva helisignaaliga.
Kui seadmete tuvastamine ei õnnestu, pöörduge
tagasi 1. etapi juurde ja proovige uuesti.
yy Dual Play režiimis saab Bluetooth seadmega
ühendada ainult kõlari .
Dual Play automaatne ühendus
yy Dual Play on toetatud ainult Android- või iOSseadmetes.
Kui lülitate toite välja ja seejärel tagasi Dual Play
režiimi, siis kõlarid hoiavad automaatselt Dual Play
režiimi.
-- Lülitage kaks kõlarit sisse ja ootage, et Dual Play
režiim lõpule viia.
-- Dual Play ühendamiseks läheb kui 30 sekundit.
yy Kui ühendate selle seadmega Bluetooth
seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate
seda seadet, saab seadmete helitugevust
sünkroonida.
yy Kui kasutate Dual Play režiimi, siis peaks
kõlarite vaheline vahemaa olema võimalikult
väike.
yy Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi Dual
Play hästi töötada.
Kasutamine 15
LG Sound Sync
(TV Private Sound)
Traadita ühendusega
1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu 1/!
(Toide).
2. Seadistage teleri heliväljund selle seadme kaudu
heli kuulama:
teleri seadistusmenüü [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid:
helitugevuse suurendamine / vähendamine,
vaigistamine
Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri
kasutusjuhendist.
Sõltuvalt seadme võimalustest looge üks järgmistest
ühendustest.
,,Märkus
yy Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige
teleri ja toite olukorda.
yy LG Sound Synci kasutades kontrollige
järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja
ühendusi.
-- Lülitage seade välja.
-- Funktsiooni vahetamine teise vastu.
-- Traadita ühenduse katkemine häire või
kauguse tõttu.
yy Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg erineb
sõltuvalt teie telerist, kui lülitate funktsiooni
AUTO POWER SISSE.
yy Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri
seadete üksikasjad erineda.
3. Vajutage ja hoidke nuppe j, T samal ajal
all, kuni kuulete piiksuvat helisignaali. j vilgub
kollaselt. Kui ühendus on olemas, jääb nupp j
kollaseks.
,,Märkus
yy Kui olete funktsiooni LG Sound Sync
välja lülitanud, siis (traadita) ühendus
katkestatakse. Selle funktsiooni
taaskasutamiseks peate teleri ja seadme
uuesti ühendama.
yy Saate heli vaigistada, vajutades nupule T.
2
Kasutamine
Mõnda seadme funktsiooni saate juhtida ka LG
Sound Synci toetava teleri kaugjuhtimispuldiga.
See funktsioon on saadaval ainult LG teleritel, mis
toetavad LG Sound Synci. Veenduge, et teie teleril on
LG Sound Sync logo.
16 Kasutamine
Välisseadmest muusika
kuulamine
Seda seadet saab kasutada muusikakuulamiseks eri
tüüpi välisseadmetest.
Muud funktsioonid
Lähtestamine
2
Kasutamine
1. Ühendage väline seade seadme kandeseadme
sisendkonnektorisse.
2. Lülitage sisse toide, vajutades ja hoides nuppu
1/!.
3. Lülige välisseade sisse ja alustage esitust.
,,Märkus
yy Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub
seade automaatselt kaasaskantavasse režiimi.
yy Saate heli vaigistada, vajutades nupule T.
Kui seade häire tõttu hangub, eemaldage kummist
ümbris ja vajutage peene otsaga eset, kasutades
lähtestamise ava. Siis lülitatakse seade täielikult välja.
Teade automaatse toite
väljalülitamise kohta
Kui seade on BT/LG Sound Synci režiimis ja muusikat
ei esitata 20 minuti jooksul või kui seade on
kaasaskantavas sisendrežiimis ja nuppe ei kasutata 6
tunni vältel, lülitub seade automaatselt välja.
Veaotsing 17
Veaotsing
Üldteave
Problem
Põhjus ja lahendus
Elektritoide puudub.
yy Aku on tühi. Laadige akut.
yy Ühendage seade kaasasoleva vahelduvvooluadapteri abil toiteallikaga.
yy Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige või
reguleerige seadme või Bluetooth seadme helitugevust.
Heli puudub või on
moonutatud
yy Kui kasutate välist seadet suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet halveneda.
Keerake seadmete helitugevus madalamaks.
yy Lülitage oma Bluetooth seadmes Bluetooth välja ja uuesti sisse ning proovige
siduda uuesti.
yy Veenduge, et teie Bluetooth seade on sisse lülitatud.
yy Eemaldage Bluetooth seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelt kõik takistused.
yy Bluetooth seadme tüübi või ümbritseva keskkonna tõttu ei tarvitse sidumine
seadmega õnnestuda.
Bluetooth sidumine ei
toimi korralikult.
yy Bluetooth kasutamisel ei saa te võib-olla aktiveerida rakendust Music Flow
Bluetooth. Enne rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamist katkestage
ühendus Bluetooth seadmega.
yy Kui teie Bluetooth seade on juba muu seadmega ühendatud, katkestage
kõigepealt Bluetooth ühendus. Seejärel saate seadet juhtida rakendusega
Music Flow Bluetooth.
yy Bluetooth seadmest sõltuvalt võib Music Flow Bluetooth rakendus töötada
piirangutega või üldse mitte töötada.
yy Loodud ühendus võib katkeda, kui valite muu rakenduse või muudate
ühendatud seadme sätteid Music Flow Bluetooth rakenduse abil. Sellisel juhul
kontrollige palun ühenduse olekut.
yy Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud Bluetooth teave kustuda. Kui
seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada.
Seade ei tööta
tavapäraselt.
yy Rikke korral on põleb akuindikaator vahelduvalt valge ja kollasena. Asetage
seade õigesse kohta, kus temperatuur ja õhuniiskus ei ole liiga kõrge ega madal.
yy Ülekoormuse korral jäävad kõik LED-indikaatorid valgeks. Palun lülitage toide
välja ja seejärel proovige uuesti.
Eespool kirjeldatud
lahendused ei toimi.
yy Vajutage teravaotsalise eseme nagu pliiatsiga lähtestamisava.
3
Veaotsing
yy Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli
kvaliteet halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.
18 Lisa
LED-indikaatorist
Üldteave
Akuindikaator muutub
rohelisest punaseks.
Laeb Täielikult laetud
Nupp 1/! vilgub valgelt
koos helisignaaliga.
Toide on sisse lülitatud.
Nupp 1/! vilgub kollaselt
koos helisignaaliga.
Aku on tühi. (Vilgub kiiresti)
Akuindikaator vilgub kiirelt
roheliselt ja punaselt.
Seadme töös esineb häireid.
Jätke seade mõneks ajaks toatemperatuurile (5–35 °C) ja proovige seejärel
uuesti.
Bluetooth
4
j vilgub või jääb valgeks
koos helisignaaliga.
Vilgub: otsib Bluetooth seadet
Põleb: Bluetooth seade on ühendatud.
Lisa
Dual Play ja helisünkroonimine
j vilgub kiirelt helisignaaliga.
(j kahel kõlaril)
Ootab Dual Play ühendust
j, vilgub kollaselt koos
helisignaaliga.
Ootab helisünkroonimist
Dual Play ja helisünkroonimine
T vilgub valgelt.
Vaigistuse olek (kaasaskantav)
Lisa 19
Kaubamärgid ja
litsentsid
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Traadita Bluetoothi tehnoloogia on süsteem,
mis lubab elektrooniliste seadmete vahel
raadioühendust maksimaalselt 10 m vahemikus.
Seadmete ühendamine Bluetoothi traadita
tehnoloogia abil on tasuta. Bluetoothi traadita
tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib
kasutada järjestikühenduses, kui ühendus loodi
Bluetoothi traadita ühenduse kaudu.
Bluetooth sõnamärk ja logo on ettevõtte
Bluetooth SIG Inc omandus ja LG Electronics
kasutab neid mis tahes rakenduses litsentsi alusel.
Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Palun säilitage algne transpordikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks
tehase originaalpakendisse.
Välispindade puhtana hoidmine
yy Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid
(näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
yy Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
yy Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist
kokkupuudet seadmega.
Seadme puhastamine
4
Lisa
Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi.
Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet
lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega
niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt
alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad
seadme pinda kahjustada.
20 Lisa
Tehnilised andmed
Üldteave
Nõuded toitele
5 V 0 1,8 A (vahelduvvooluadapter)
Sisse-ehitatud laetav aku
Võimsustarve
9W
Mõõtmed (L × K × S)
Ligikaudu 153 mm × 58 mm × 59,5 mm
Netomass (ligikaudne)
0,47 kg
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C
Tööniiskus
5% kuni 60%
Sisendid
4
PORT. IN
0,65 Vrms (3,5 mm stereopistik)
USB
Mikro USB-port aku laadimiseks
Kõlarid
Lisa
Tüüp
Sisseehitatud
Nimitakistus
4Ω
Nimisisendvõimsus
10 W
Maksimaalne sisendvõimsus 20 W
Aku
Aku võimsus
2100 mAh
Tööaeg
Umbes 15 tundi
See võib erineda sõltuvalt aku olekust ja kasutustingimustest.
yy Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising