LG | NP5550W | User manual | LG NP5550B Руководство пользователя

LG NP5550B Руководство пользователя
P5
Portatīvs Bluetooth
skaļrunis
Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi
iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo
instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.
MODEĻI
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL
NP5550B
NP5550BR
NP5550WG
*MFL69383535*
NP5550NC
NP5559NC
NA6550W
NA6550WO
NA6550WL
NA6550B
NA6550BR
NA6550WG
www.lg.com
2
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
1
UZMANĪBU
Darba uzsākšana
ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV
DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS.
VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.
ibens simbols ar bultiņu galā
Z
vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju
par neizolētu, bīstamu spriegumu
produkta korpusā, kas var būt
pietiekami spēcīgs, lai pakļautu
cilvēkus elektriskās strāvas trieciena
riskam.
Izsaukuma zīme vienādsānu
trijstūrī brīdina lietotāju par
svarīgiem darbības un apkopes
(remonta) norādījumiem produktam
pievienotajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA
VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA
IETEKMEI.
BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.
UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus
produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt
produkta darbības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS: Šī iekārta satur magnētus, kas
dažiem priekšmetiem (piem., magnētiskajām kartēm,
elektrokardiostimulatoriem u.c.) var būt kaitīgi.
UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai,
kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību
un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst
nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna,
paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst
novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu
skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša
ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.
UZMANĪBU attiecībā uz barošanas vadu
Vairumu elektroierīču ir ieteicams novietot lokālā
ķēdē.
Tas ir, vienas izejas ķēdē, kas apgādā ar jaudu tikai
šo elektropreci un kurai nav papildu izejas vai
sazarojuma ķēdes. Pārbaudiet tehnisko parametru
lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu
pārliecību. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, izdiluši
elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu
izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas vadu; tiklīdz
pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet
vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un
autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret
tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet vadu no fiziskas
vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram,
savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas
durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību
pievērsiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai,
kur vads iziet no elektroierīces.
Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas
gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.
UZMANĪBU darbinot ierīci zema mitruma
apstākļos
yy Ierīce zema mitruma apstākļos var radīt statisko
elektrību.
yy Pirms ierīces lietošanas ieteicams pieskarties
kādam metāla objektam, kas vada elektrību.
Darba uzsākšana
Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša
vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot
ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
1. Šis simbols – pārsvītrota atkritumu
tvertne uz riteņiem – norāda, ka
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi
no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var
saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu
vecās ierīces pareiza likvidēšana
palīdzēs novērst iespējamās
negatīvās sekas videi un cilvēka
veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt
vairākkārt izmantojamas detaļas,
kuras var izmantot citu izstrādājumu
remontam, un citus vērtīgus
materiālus, kurus var pārstrādāt,
tādējādi saglabājot ierobežotus
resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz
veikalu, kurā šo izstrādājumu
iegādājieties, vai sazināties ar vietējās
pašvaldības atkritumu savākšanas
iestādi un uzzināt sīkāku informāciju
par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas
punktu. Jaunāko informāciju par savu
valsti skatiet vietnē www.lg.com/
global/recycling
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar
dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai
svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem,
ja akumulators satur vairāk nekā
0,0005% dzīvsudraba, 0,002%
kadmija vai 0,004% svina.
Pb
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi
no sadzīves atkritumiem, izmantojot
šim nolūkam paredzētās savākšanas
iespējas, ko ir noteikusi valdība vai
pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru
likvidēšana palīdzēs novērst
iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un
cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par
nolietoto akumulatoru likvidēšanu,
lūdzu, sazinieties ar pilsētas
pašpārvaldes iestādi, atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties izstrādājumu.
(http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/takeback-recycling/global-networkeurope)
1
Darba uzsākšana
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju
komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai
bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā
ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un
neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco
bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā
tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet
baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas
bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas.
Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.
Savas drošības dēļ neņemiet ārā produktā ietverto
bateriju. Ja jums ir nepieciešams nomainīt bateriju,
vērsieties pēc palīdzības tuvākajā LG Electronics
servisa centrā.
3
4
Darba uzsākšana
Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana
(TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)
1
Darba uzsākšana
Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts
produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši
izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas
vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās
uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu
kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem
nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un
vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai
kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem
produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar
īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators.
Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem
paredzētās norādes par akumulatora drošu
izņemšanu, dodieties uz http://www.lge.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling.
UZMANĪBU: Lietotājs nedrīkst nomainīt iekšējo litija
bateriju, jo, darot to nepareizi, pastāv eksplozijas
risks. Bateriju pret tāda paša tipa bateriju nomaina
speciālists.
Atbilstības deklarācija
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared
Service Center B.V. paziņo, ka šis Portatīvais Bluetooth
Skaļrunis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām
un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK
noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt,
nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju
sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma,
kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un
EFTA valstīs.
Saturs
5
Saturs
1
1
Darba uzsākšana
3
Problēmu novēršana
2
6
6
6
7
8
8
8
9
9
Informācija par drošību
Galvenās funkcijas
Piederumi
Ievads
Galvenā iekārta
Iekārtas uzlāde
– Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
– Uzlādes statusa pārbaude
BLUETOOTH lietotnes izmantošana
– BLUETOOTH ierīcē instalējiet lietotni
"Music Flow Bluetooth"
– Aktivizējiet BLUETOOTH ar lietotni
"Music Flow Bluetooth"
17
17
Problēmu novēršana
– Vispārējā informācija
4
Pielikums
18
19
19
20
Par LED indikatoru
Preču zīmes un licences
Iekārtas pārvietošana
Specifikācijas
9
2
Darbība
11
11
Pamata darbības
– Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
izmantošana
– Skaļuma regulēšanas pogas lietošana
– Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata
BLUETOOTH® tehnoloģijas izmantošana
– BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas
klausīšanās
Dual Play savienojums (Pēc izvēles)
– Dual Play automātisks savienojums
LG Sound Sync
(TV Private Sound)
– Ar bezvadu savienojumu
Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
Citas darbības
– Atiestatīšana
– Paziņojums par automātisko izslēgšanu
11
11
12
12
14
14
15
15
16
16
16
16
2
3
4
6
Darba uzsākšana
Galvenās funkcijas
1
Ko nozīmē LG Friends (LG Draugu)
symbols?
Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Darba uzsākšana
Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu portatīvās
ierīces.
Captain Play
LG Sound Sync
Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora
tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound
Sync.
Music Flow Bluetooth
Jūs varat vadīt šo iekārtu ar savu iPod touch/
iPhone/iPad vai Android ierīci, izmantojot Bluetooth.
Šai iekārtai un jūsu ierīcei jābūt savienotām pārī
Bluetooth izmantošanai. Apmeklējiet “Apple App
Store” vai “Google Android Market (Google Play
Store)” vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu, lai
sameklētu “Music Flow Bluetooth” lietotni. Sīkāku
informāciju skatiet 9. lpp.
(iOS)
(Android)
Dual Play
Jūs varat baudīt stereo efektu, izmantojot divus
skaļruņus. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešami divi
skaļruņi.
LG Friends (LG Draugu) simbols nozīmē, ka ierīce ir
reģistrēta kā G5 Friends (G5 Draugs).
Tas atvieglo un paātrina Jūsu rīcību, kad Jūs startējat
Friends Manager (Draugu Menedžera) lietotni,
automātiski instalējot un izmantojot Music Flow
Bluetooth (Mūzikas Plūsmas Bluetooth) lietotni.
Piederumi
Lūdzu, pārbaudiet, vai komplektā ir iekļauti visi
piederumi.
USB kabelis (1)
Vienkāršā rokasgrāmata
(1)
Ievads
Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
,,Piezīme
Norāda īpašās piezīmes un darbības īpašības.
>>Uzmanību!
Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.
Darba uzsākšana
7
Galvenā iekārta
1
g
h
a
b
c
a o : Paaugstina skaņas līmeni.
bj
- Savieno Bluetooth ierīci ar iekārtu. (Nospiest j)
- Pievieno Bluetooth iekārtu vairāku pāru izveidei.
(Nospiest un turēt nospiestu j)
- Maina Bluetooth režīmu portatīvajā darbības
režīmā. (Nospiest j)
c p : Samazina skaņas līmeni
d T
- Uzsāk vai aptur atskaņošanu Bluetooth režīmā.
- Izslēdz skaņu Portatīvajā un LG Sound Sync
režīmos.
d
e
e 1/!
Ieslēdz/izslēdz: Nospiest un turēt nospiestu.
f Akumulatora indikators
g USB ports uzlādei
h Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Ļauj klausīties mūziku no portatīvās ierīces.
Darba uzsākšana
f
8
Darba uzsākšana
Iekārtas uzlāde
1
Darba uzsākšana
Maiņstrāvas adaptera
pieslēgšana
Uzlādes statusa pārbaude
Kad tiek pievienots maiņstrāvas adapteris, sākas
akumulatora uzlāde. Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes
statusu iespējams pārbaudīt, nospiežot pogu 1/!.
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas
uzlādējiet akumulatoru, pievienojot maiņstrāvas
adapteri.
1. Pieslēdziet pievienoto USB kabeli maiņstrāvas
adapterim.
2. Pievienojiet USB kabeli ierīces USB portam.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas
kontaktligzdai.
,,Piezīme
yy Darbības laiks ir aptuveni 15 stundas.
Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un
darbības apstākļiem.
yy Ja uzlādes laikā klausīsieties mūziku, uzlādes
laiks būs ilgāks.
(neietilpst)
Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts uzlādes režīmā,
indikatora krāsa mainās no sarkanas uz zaļu.
>>Uzmanību!
Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts.
Sprādziena draudu dēļ šajā skaļrunī tiek
rekomendēts izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri,
ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (vairāk nekā
1,8 A). Ja neizmantosiet rekomendēto adapteri,
uzlāde var nebūt pieejama vai tās laiks var
atšķirties.
Darba uzsākšana
BLUETOOTH lietotnes
izmantošana
Lietotne “Music Flow Bluetooth” papildina šīs iekārtas
funkciju klāstu.
Instalējiet "Music Flow Bluetooth"
lietotni, izmantojot "App Store" vai
"Google Play Store"
1. Pieskarieties "App Store" vai "Google Play Store"
ikonai.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi ”Music Flow
Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
Lai izbaudītu vairāk funkciju un ērtāk izmantotu šo
ierīci, tiek rekomendēts lejupielādēt un instalēt lietotni
"Music Flow Bluetooth".
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu
Bluetooth lietotnes lejupielādi.
BLUETOOTH ierīcē instalējiet
lietotni "Music Flow Bluetooth"
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
"Music Flow Bluetooth" lietotni Bluetooth ierīcē
iespējams instalēt divos veidos.
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”,
izmantojot QR kodu. Izmantojot skenēšanas
programmatūru, veiciet QR koda skenēšanu.
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
3. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīce ir pievienota
internetam.
yy Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīcē ir skenēšanas
lietotne. Ja nav, lejupielādējiet no “App Store”
vai “Google Play Store”.
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
Aktivizējiet BLUETOOTH ar
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot
Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth"
ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music
Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Pieskarieties [Menu] un atlasiet vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par
iekārtas darbību, nospiediet [Setting] un skatiet
[Help].
1
Darba uzsākšana
Par lietotni ”Music Flow Bluetooth”
9
10 Darba uzsākšana
,,Piezīme
1
yy Lietotne Music Flow Bluetooth būs pieejama
šādās programmatūras versijās;
Android O/S : Ver. 4.0.3 (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
Darba uzsākšana
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces lietotne "Music
Flow Bluetooth" var nedarboties.
yy Pat pēc savienojuma izveidošanas ar lietotni
“Music Flow Bluetooth” mūzika, iespējams,
skanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā mēģiniet
izveidot savienojumu vēlreiz.
yy Ja izmantosiet citas lietotnes vai "Music
Flow Bluetooth” lietošanas laikā manīsiet
Bluetooth ierīces iestatījumus, lietotne "Music
Flow Bluetooth” var darboties nepareizi.
yy Ja lietotne “Music Flow Bluetooth” nedarbojas
pareizi, pārbaudiet Bluetooth ierīci un
lietotnes “Music Flow Bluetooth” savienojumu
un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
yy Atkarībā no viedierīces operētājsistēmas
"Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas
atšķirības.
yy Pat ja Bluetooth savienojums tiek pārtraukts,
jūs varat izmantot lietotni “Music Flow
Bluetooth”, kad maināt funkciju.
Darbība 11
Pamata darbības
Skaļuma regulēšanas pogas
lietošana
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
izmantošana
2
Darbība
Jūs varat mainīt skaļuma līmeni.
,,Piezīme
Ieslēgšana/izslēgšana
Ja tiek mēģināts pārsniegt minimālo un
maksimālo skaņas līmeni, iekārtā atskan signāls.
Nospiest un turēt nospiestu pogu 1/!.
Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata
Funkcija
Kā
LED un skaņas statuss
Ieslēgšana/izslēgšana
Nospiest un turēt nospiestu pogu
1/!.
1/! poga divas reizes nomirgo,
skanot skaņai.
Bluetooth savienošana
pārī
Kad j poga mirgo baltā krāsā,
izvēlieties LG Music Flow P5 (XX)
viedierīces ierīču sarakstā.
j poga nemaina balto krāsu, skanot
skaņai.
Atskaņot / Pauze
Nospiest T.
-
Skaļuma regulēšana
Nospiest o vai p.
-
Pāriet uz priekšu
Divas reizes nospiest T.
-
Pāriet atpakaļ
Trīs reizes nospiest T.
-
Vairāku pāru veidošana
Nospiest un 2 sekundes turēt nospiestu j poga nemaina balto krāsu, skanot
skaņai.
j, lai pievienotu citu Bluetooth ierīci.
Inicializēšana
Nospiest un 10 sekundes turēt
nospiestu j.
j, 1/! un T pogas nomirgo divas
reizes un tad poga j mirgo baltā krāsā.
12 Darbība
BLUETOOTH®
tehnoloģijas
izmantošana
Par BLUETOOTH
2
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumiem.
Darbība
Citu elektronisko viļņu dēļ vai pievienojot Bluetooth
citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Ja mobilajā
tālrunī ir Bluetooth bezvadu tehnoloģija, to var lietot
ar Cascade, ja savienojums ticis izveidots, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators,
plaukstdators utt.
BLUETOOTH profili
Lai varētu lietot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus
profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.
yy A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)
yy Codec : SBC, AAC
BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās
mūzikas klausīšanās
Iekārtas un BLUETOOTH ierīces
savienošana pārī
Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka Bluetooth
funkcija jūsu Bluetooth ierīcē ir ieslēgta. Skatiet
Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz
tiek veikta savienošana pārī, nav nepieciešamība to
atkārtot.
1. Ieslēdzot ierīci, poga j mirgo baltā krāsā.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanu pārī. Meklējot šo iekārtu ar
Bluetooth ierīci, Bluetooth ierīces displejā var
parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā
no Bluetooth ierīces veida. Jūsu iekārta parādās
kā “LG Music Flow P5(xx)”.
3. Izvēlēties “LG Music Flow P5(xx)”.
,,Piezīme
yy XX ir divas pēdējās Bluetooth adreses zīmes.
Piemēram, ja jūsu iekārtas Bluetooth adrese
ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet “LG Music
Flow P5 (08)” savā Bluetooth ierīcē.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida, dažām
ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pārī veidi.
Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
yy Šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 2
Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot
iepriekš aprakstīto metodi.
yy Vairāku savienojumu pārī izveidošanu
atbalsta tikai Android vai iOS ierīces. (Vairāku
savienojumu pārī izveidošana var netikt
atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces
specifikācijām.)
yy Pārvietojamas/atvienojamas Bluetooth
ierīces (piem.: Dongle utt.) neatbalsta vairāku
savienojumu pārī izveidošanu.
4. Kad šī iekārta tiek veiksmīgi savienota ar
Bluetooth ierīci, mirgojošās pogas nemaina balto
krāsu un atskan signāls.
5. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu
Bluetooth ierīcē, skatiet Bluetooth ierīces
lietošanas instrukciju.
Darbība 13
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci, cik vien tuvu iespējams, un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr tas var nedarboties tālāk aprakstītajos
gadījumos:
-- Starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
yy Jums atkārtoti jāsavieno Bluetooth ierīce ar
šo iekārtu, kad to restartējat.
yy Pat ja šī iekārta ir savienota ar līdz 2
Bluetooth ierīcēm, jūs varat atskaņot un
pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no
savienotajām ierīcēm.
yy Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi,
var tikt pārtraukta skaņas atskaņošana.
yy Jūs nevarat kontrolēt Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu.
yy Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot
tālruni, MP3, klēpjdatoru utt.
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth
ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
yy Bluetooth savienojums tiks pārtraukts,
izslēdzot iekārtu, vai gadījumā, ja Bluetooth
ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
yy Kad Bluetooth savienojums ir pārtraukts,
atkārtoti savienojiet Bluetooth ierīci ar
iekārtu.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci utt.) šai
iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
2
Darbība
-- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
14 Darbība
Dual Play savienojums
(Pēc izvēles)
Jūs varat baudīt stereo efektu, izmantojot
divus skaļruņus. Lai klausītos stereo kvalitātē, ir
nepieciešami divi skaļruņi.
,,Piezīme
yy Ja izmantojat Bluetooth ierīci ar sargspraudni,
funkciju Dual Play nav iespējams izmantot.
yy Jūs nevarat izmantot funkciju Dual Play
portatīvās ievades režīmā.
yy Kad lietojat funkciju Dual Play, vairāku
savienojumu pārī izveidošana netiek atbalstīta.
2
yy Kad tiek apstrādāts Dual Play savienojums,
nav iespējams meklēt iekārtas citās
Bluetooth ierīcēs.
Darbība
yy Kad pārtraucat Dual Play savienojumu, vēlreiz
nospiediet un turiet nospiestas viena skaļruņa
pogas. (j, o vai j, p)
yy Kad lietojat funkciju Dual Play, jūs varat
vienlaicīgi regulēt gan gan skaļruņa
skaņu.
1. Savienojiet
skaļruni ar Bluetooth ierīci.
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas katra
skaļruņa pogas kā norādīts tālāk.
- skaļrunis : j, o poga
- skaļrunis : j, p poga
- Atskan signāls, un j pogas ātri mirgo baltā
krāsā.
3. Ja tiek pievienoti divi skaļruņi, mirgojošās j pogas
nemaina balto krāsu un atskan signāls. Ja ierīces
nespēj viena otru identificēt, atgriezieties pie 1. soļa
un mēģiniet vēlreiz.
Dual Play automātisks
savienojums
Dual Play režīmā izslēdzot un ieslēdzot ierīci, skaļruņi
automātiski saglabā Dual Play režīmu.
-- Ieslēdziet divus skaļruņus un pagaidiet, līdz tiek
pabeigta Dual Play savienojuma izveide.
-- Dual Play pievienošanai nepieciešamas ne vairāk kā
30 sekundes.
yy Kad starp diviem skaļruņiem izveidots
savienojums, izmantojot Dual Play, abu
skaļruņu savienojumi ar citām ierīcēm tiek
pārtraukti, izņemot skaļruni, kas tika pēdējais
pievienots skaļrunim.
yy Funkcijas Dual Play izmantošana ir iespējama
tikai ar šīm iekārtām, un tā nav pieejama citos
sērijas Music Flow produktos.
yy Lai Dual Play režīmā nomainītu Bluetooth
ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet
nospiestu j, lai atvienotu esošo Bluetooth
ierīci un pievienotu nepieciešamo Bluetooth
ierīci.
yy Dual Play režīmā varat savienot tikai
skaļruni un Bluetooth ierīci.
yy Funkcija Dual Play tiek atbalstīta tikai Android
vai iOS ierīcēs.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci utt.)
šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas
samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
yy Atkarībā no tīkla vides Dual Play darbībā var
rasties traucējumi.
Darbība 15
LG Sound Sync
(TV Private Sound)
Ar bezvadu savienojumu
1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu 1/!
(Barošana).
2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu, izmantojot šo iekārtu:
TV iestatījumu izvēlne [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās
funkcijas: skaļuma palielināšana/samazināšana,
skaņas izslēgšana
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet
televizora lietošanas instrukcijā.
Atkarībā no aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no
šādiem savienojumiem.
,,Piezīme
yy Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet
televizora un barošanas stāvokli.
yy Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet iekārtas
stāvokli un savienojumus zemāk norādītajos
gadījumos.
-- Iekārtas izslēgšana.
-- Funkciju maiņa.
-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana
traucējumu vai attāluma dēļ.
yy Šīs iekārtas izslēgšanās laiks mainās atkarībā
no jūsu televizora, ja AUTO POWER funkciju
iestatāt uz ON.
yy Informācija TV iestatījumu izvēlnē mainās
atkarībā no jūsu televizora modeļa.
3. Nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas pogas
j, T, līdz dzirdat signālu. j mirgo dzeltenā
krāsā. Ja izveidots savienojums, j dzeltenā krāsa
nemainās.
,,Piezīme
yy Ja izslēdzat ierīci, LG Sound Sync (bezvadu)
savienojums tiek pārtraukts. Lai atkal
izmantotu šo funkciju, atkārtoti jāizveido
savienojums starp televizoru un iekārtu.
yy Jūs varat atslēgt skaņu, nospiežot T.
2
Darbība
Izmantojot LG Sound Sync, ar sava televizora
tālvadības pulti varat kontrolēt dažas šīs iekārtas
funkcijas. Šī iespēja ir saderīga tikai ar LG TV, kur
iespējams izmantot LG Sound Sync. Pārliecinieties,
ka jūsu televizora ekrānā parādās LG Sound Sync
logotips.
16 Darbība
Mūzikas klausīšanās no
ārējas ierīces
Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no
visdažādākajām ārējām ierīcēm.
Citas darbības
Atiestatīšana
2
Darbība
1. Pievienojiet ārējo ierīci šīs iekārtas portatīvo ierīču
pieslēgvietai.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot un turot nospiestu
pogu 1/!.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.
,,Piezīme
yy Kad pievienojat portatīvās ierīces kabeli,
funkcija tiek automātiski nomainīta uz
portatīvās ievades režīmu.
yy Jūs varat atslēgt skaņu, nospiežot T.
Ja darbības traucējumu dēļ iekārta nobloķējas,
noņemiet gumijas uzmavu un nospiediet
atiestatīšanas pogu, izmantojot, piemēram, tievu
saspraudi. Tad iekārta tiek pilnībā izslēgta.
Paziņojums par automātisko
izslēgšanu
Kad iekārta ir BT/LG Sound Sync režīmā un mūzika
netiek atskaņota 20 minūtes vai arī ierīce ir portatīvās
ievades režīmā un 6 stundas nenotiek darbības ar
pogām, iekārta automātiski izslēdzas.
Problēmu novēršana 17
Problēmu novēršana
Vispārējā informācija
Problēma
Cēlonis un labojums
Nav strāvas.
yy Izlādējies akumulators. Uzlādējiet akumulatoru.
yy Pieslēdziet ierīci barošanas avotam ar maiņstrāvas adapteri.
yy Iekārtai vai jūsu viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un
noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu.
Nav skaņas vai skaņa ir
izkropļota.
yy Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties.
Samaziniet ierīču skaļumu.
yy Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē un mēģiniet izveidot
savienojumu pārī no jauna.
yy Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce ir ieslēgta.
yy Novāciet šķēršļus starp Bluetooth iekārtu un ierīci.
yy Jūsu ierīces un viedtālruņa savienošana pārī ir atkarīga no Bluetooth ierīces
veida vai apkārtējās vides.
Bluetooth savienojums
pārī nedarbojas pareizi.
yy Izmantojot Bluetooth, iespējams, nevarēsiet aktivizēt lietotni "Music Flow
Bluetooth". Lai varētu pareizi izmantot lietotni "Music Flow Bluetooth",
atvienojiet iepriekš pievienoto Bluetooth ierīci.
yy Ja Bluetooth ierīce jau ir pievienota citai iekārtai, kā pirmo pārtrauciet šo
Bluetooth savienojumu. Tad varēsiet pārvaldīt savu iekārtu, izmantojot lietotni
"Music Flow Bluetooth".
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces, lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbība var būt
ierobežota vai tā var nedarboties vispār.
yy Jūsu izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēsieties citu lietotni
vai mainīsiet pievienotās ierīces iestatījumus, izmantojot lietotni "Music Flow
Bluetooth". Šādā gadījumā pārbaudiet savienojuma statusu.
yy Ja akumulators ir bijis pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var
tikt izdzēsta. Iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti, ja iekārtai tiek atslēgta
strāvas padeve.
Ierīcei ir darbības
traucējumi.
yy Darbības traucējumu gadījumā akumulatora indikators pārmaiņus mirgo baltā
un dzeltenā krāsā. Lūdzu, lietojiet ierīci atbilstošā vietā, kur temperatūra vai
gaisa mitrums nav pārāk augsts vai zems.
yy Pārslodzes gadījumā visi LED indikatori saglabā balto krāsu. Lūdzu, izslēdziet
un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētais
problēmu neatrisina.
yy Nospiediet atiestatīšanas pogu, izmantojot smailu priekšmetu, piemēram,
zīmuli.
3
Problēmu novēršana
yy Ja lietojat ierīci citiem mērķiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte
var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
18 Pielikums
Par LED indikatoru
Vispārējā informācija
Akumulatora indikators
maina krāsu no sarkanas uz
zaļu.
Notiek uzlāde
1/! mirgo baltā krāsā,
skanot skaņai.
Ierīce ir ieslēgta.
1/! mirgo dzeltenā krāsā,
skanot skaņai.
Akumulators ir izlādējies. (Ātri mirgo)
Akumulatora indikators ātri
mirgo sarkanā un zaļā krāsā.
Iekārta darbojas nepareizi.
Kādu brīdi paturiet iekārtu istabas temperatūrā (5 - 35 °C) un mēģiniet vēlreiz.
Pilnībā uzlādēts
Bluetooth
4
Pielikums
j mirgo baltā krāsā vai
nemaina krāsu, skanot
skaņai.
Mirgošana: meklē Bluetooth ierīci
Nemaina krāsu: Bluetooth ierīce ir savienota.
Dual Play un Sound Sync
j ātri mirgo baltā krāsā,
skanot skaņai.
(j divos skaļruņos)
Gaida Dual Play savienojumu
j, mirgo dzeltenā krāsā,
skanot skaņai.
Gaida Sound Sync
Dual Play un Sound Sync
T mirgo baltā krāsā.
Klusuma režīms (Portatīvs)
Pielikums 19
Preču zīmes un licences
Iekārtas pārvietošana
Iekārtas transportēšana
Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas
nodrošina radiosakarus starp elektroniskām
ierīcēm līdz 10 metru attālumā.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez
maksas. Ja mobilajā tālrunī ir Bluetooth bezvadu
tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, ja savienojums
ticis izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Vārda Bluetooth grafiskais attēls un logotipi
pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un LG
Electronics tos izmanto saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iepakojumu un materiālus.
Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimālai
aizsardzībai iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā
sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
yy Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram,
izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
yy Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu.
yy Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus
saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.
Iekārtas tīrīšana
4
Pielikums
Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu,
sausu drāniņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas
koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram,
spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt
iekārtas virsmu.
20 Pielikums
Specifikācijas
Vispārējā informācija
Jaudas prasības
5 V 0 1,8 A (maiņstrāvas adapteris)
Iebūvēts uzlādējams akumulators
Patērētā jauda
9W
Izmēri (P x A x Dz)
Aptuveni 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Neto svars (aptuveni)
0,47 kg
Darbības temperatūra
5 °C līdz 35 °C
Darbības gaisa mitrums
5 % līdz 60 %
Ievades
4
PORT. IN
0,65 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)
USB
Mikro USB ports akumulatora uzlādēšanai
Skaļruņi
Pielikums
Tips
Iebūvēts
Nominālā pretestība
4Ω
Nominālā pievadāmā jauda
10 W
Maksimālā pievadāmā jauda
20 W
Akumulators
Akumulatora kapacitāte
2100 mAh
Darbības laiks
Apm. 15 stundas.
Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un darbības apstākļiem.
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising