LG | NP5550W | User manual | LG NP5550B Руководство пользователя

LG NP5550B Руководство пользователя
P5
Nešiojamasis
„Bluetooth“ garsiakalbis
Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir pasidėkite jį, kad galėtumėte
pasinaudoti ateityje.
MODELIAI
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL
NP5550B
NP5550BR
NP5550WG
*MFL69383535*
NP5550NC
NP5559NC
NA6550W
NA6550WO
NA6550WL
NA6550B
NA6550BR
NA6550WG
www.lg.com
2
Pradžia
Saugos informacija
1
ATSARGIAI
Pradžia
KYLA ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARINĖTI
ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI
SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
aibo su strėlės antgaliu ženklas
Ž
lygiakraščiame trikampyje skirtas
įspėti naudotoją apie neizoliuotus
laidus ir pavojingą įtampą prietaiso
viduje, kurios pakaktų sukelti elektros
smūgiui.
Šauktukas lygiakraščiame trikampyje
skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į
apie svarbias naudojimo ar techninės
priežiūros instrukcijas literatūroje,
pateikiamoje su gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM
GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR
DIDELĖ DRĖGMĖ.
ĮSPĖJIMAS: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje,
pvz., knygų spintoje ar pan.
ATSARGIAI: Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų
(pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl
elektros iškrovos šis gaminys gali pradėti veikti
netinkamai.
ĮSPĖJIMAS: Šiame įrenginyje naudojami magnetai,
kurie gali pakenkti kitiems daiktams (pvz., magnetinei
kortelei, širdies stimuliatoriui ir pan.).
ATSARGIAI: neuždenkite ventiliacijos angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir
užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo
perkaitimo. Angų negalima uždengti: nestatykite
prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus
paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus,
pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta
tinkama ventiliacija arba tai būtų atlikta laikantis
gamintojo instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo
Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie
atskirų grandinių;
Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa
tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus
ar antrines grandines. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio
savininko vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite
elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros
lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo kabeliai arba
pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų.
Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį
ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso
kabelį. Radus jo pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių,
būtina ištraukti iš lizdo, nebenaudoti prietaiso ir
kreiptis į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kuriame
kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu.
Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar
mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite,
neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite
ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus,
elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš
prietaiso. Maitinimo kištukas yra atjungiantis
prietaisas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo
kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje,
būkite ATSARGŪS
yy Mažo drėgnumo aplinkoje jis gali kaupti statinį
elektros krūvį.
yy Rekomenduojama prieš naudojant įrenginį tokioje
aplinkoje paliesti bet kokį metalinį elektrai laidų
objektą.
Pradžia
Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.
ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens
(lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su
vandeniu, pvz, vazų.
Seno prietaiso utilizavimas
1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis
rodo, kad elektros ir elektronikos
įrangos atliekos (EEĮA) turėtų
būti utilizuojamos atskirai nuo
komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti
pavojingų medžiagų, taigi tinkamas
seno prietaiso utilizavimas padės
apsisaugoti nuo galimų neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Jūsų sename prietaise gali
būti dalių, kurias galima panaudoti
dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų
vertingų medžiagų, kurios gali būti
perdirbamos siekiant tausoti ribotus
išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į
parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote,
arba susisiekite su vietos valdžios
atliekų tarnyba norėdami gauti
artimiausio EEĮA surinkimo vietos
informaciją. Norėdami gauti daugiau
informacijos savo šalyje, apsilankykite
www.lg.com/global/recycling
Senų akumuliatorių utilizavimas
1. Šis simbolis gali būti derinamas su
gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba
švino (Pb) cheminiais simboliais,
jei akumuliatoriuje yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 %
kadmio arba 0,004 % švino.
Pb
2. Jokių akumuliatorių negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis, todėl juos reikia atiduoti
surinkimo paslaugas teikiančiai
įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba
vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus
utilizavimas padės išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės
informacijos apie pasenusio
akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės
į miesto komunalinių paslaugų
įmonę, atliekų šalinimo įmonę
arba parduotuvę, kurioje pirkote
produktą. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/takeback-recycling/global-networkeurope)
1
Pradžia
Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą
ar akumuliatorių: ištraukite seną maitinimo elementą
ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros
žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti
aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių
ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir
akumuliatorius reikia įdėti į atitinkamus konteinerius,
pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite
maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama
naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir
akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima
kaitinti, pvz palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.
Dėl saugumo neišimkite gaminyje esančio
akumuliatoriaus.
Jei reikia pakeisti akumuliatorių, nuneškite gaminį į
artimiausią „LG Electronics“ įgaliotąjį aptarnavimo
skyrių ar pardavėjui.
3
4
Pradžia
Baterijų ir akumuliatorių atliekų pašalinimas
(TIK produktams su integruotu akumuliatoriumi)
1
Pradžia
Jei šiame produkte įmontuotas akumuliatorius,
kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali,
„LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo
atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko
pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai.
Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų
pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys
pašalinti akumuliatoriaus ir norėdami gauti patarimų
turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar
kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
Akumuliatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso
išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir
atsargų akumuliatoriaus elemento išėmimą naudojant
specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems
specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti
akumuliatorių, prašome apsilankyti http://www.lge.
com/global/sustainability/environment/take-backrecycling.
ATSARGIAI: Vidinio įrenginio ličio akumuliatorius
negali pakeisti naudotojas, nes įstačius neteisingai
įrenginys gali susprogti, todėl akumuliatorių turi
pakeisti specialistai tokio paties tipo akumuliatoriumi.
Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared
Service Center B.V.“ patvirtina, kad šis nešiojamas
„Bluetooth“ garsiakalbis atitinka esminius ir visus
kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima
pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai
gauti toliau nurodytu adresu:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties
deklaracijoms skirtame tinklalapyje:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema,
skirta naudoti visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.
Turinys
5
Turinys
1
1
Pradžia
3
Trikčių šalinimas
2
6
6
6
7
8
8
8
9
9
Saugos informacija
Pagrindinės funkcijos
Priedai
Įvadas
Pagrindinis įrenginys
Įrenginio įkrovimas
– Kintamosios srovės adapterio prijungimas
– Įkrovimo būsenos tikrinimas
BLUETOOTH programėlės naudojimas
– Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas BLUETOOTH prietaise
– BLUETOOTH aktyvinimas naudojant
programėlę „Music Flow Bluetooth“
17
17
Trikčių šalinimas
– Bendroji dalis
4
Apie LED indikatorių
18
19
19
20
Apie LED indikatorių
Prekių ženklai ir licencijos
Įrenginio priežiūra
Specifikacijos
9
2
Valdymas
11
11
11
11
12
12
Pagrindinės funkcijos
– Maitinimo mygtuko naudojimas
– Garso mygtuko naudojimas
– Paprastasis naudotojo vadovas
Technologijos BLUETOOTH® naudojimas
– Muzikos, esančios BLUETOOTH
prietaisuose, klausymas
Dvikanalio atkūrimo įjungimas (pasirinktinai)
– Automatinis dvikanalio atkūrimo
įjungimas
„LG Sound Sync“
(Televizoriaus privataus garso režimas)
– Jungiant belaidžiu ryšiu
Muzikos, grojančios iš išorinio prietaiso,
klausymas
Kitos funkcijos
– Nustatymas iš naujo
– Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo
14
14
15
15
16
16
16
16
2
3
4
6
Pradžia
Pagrindinės funkcijos
1
Ką reiškia „LG Friends“ simbolis?
Nešiojamojo prietaiso įvestis
Pradžia
Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.
Captain Play
„LG Sound Sync“
Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“,
garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo
pulteliu.
„Music Flow Bluetooth“
Galite valdyti šį įrenginį savo „iPod Touch“ /
„iPhone“ / „iPad“ arba „Android“ prietaisu, naudodami
Bluetooth. Šis įrenginys ir jūsų prietaisas privalo
būti suporuoti belaidžiu ryšiu Bluetooth. Norėdami
atsisiųsti programėlę „Music Flow Bluetooth“,
apsilankykite parduotuvėje „Apple App Store“ arba
„Google Android Market“ („Google Play Store“) arba
nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą. Detalesnės
informacijos ieškokite 9 psl.
„LG Friends“ simbolis reiškia, kad prietaisas yra
užregistruotas kaip „G5 Friends“.
Tai palengvina ir pagreitina jūsų veiksmus kai
paleidžiate „Friends Manager App“ programą
instaliuodami ir automatiškai paleisdami „Music Flow
Bluetooth App“ programą.
Priedai
Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais
priedais.
USB laidas (1)
(iOS)
Paprastasis vadovas (1)
(Android)
Dvikanalis atkūrimas
Įvadas
Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis erdviniu
garsu. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote turėti
du garsiakalbius.
Šiame vadove naudojami simboliai
,,Pastaba
Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo
savybes.
>>Atsargiai
Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti
galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.
Pradžia
7
Pagrindinis įrenginys
1
g
h
a
b
c
a o: didinamas garsumo lygis.
bj
- Prijungiamas Bluetooth prietaisas prie įrenginio.
(Paspaudus j)
- Pridedamas Bluetooth prietaisas, kad galėtų
suporuoti su keliais prietaisais.
(palaikant paspaudus j)
- Pakeičia į Bluetooth režimą, veikiant
nešiojamojo prietaiso režimu. (Paspaudus j)
c p: mažinamas garsumo lygis
d T
- Pradedamas arba pristabdomas atkūrimas,
veikiant Bluetooth režimu.
- Nutildomas nešiojamojo prietaiso ir „LG Sound
Sync“ garsas.
d
e
e 1/!
Įjungimas / išjungimas: palaikant paspaudus.
f Akumuliatoriaus indikatorius
g USB prievadas akumuliatoriui įkrauti
h Nešiojamojo prietaiso prievadas
Atkuria muziką iš jūsų nešiojamojo prietaiso.
Pradžia
f
8
Pradžia
Įrenginio įkrovimas
1
Pradžia
Kintamosios srovės adapterio
prijungimas
Įkrovimo būsenos tikrinimas
Kai kintamosios srovės adapteris yra prijungtas,
prasideda akumuliatoriaus įkrovimas. Jeigu maitinimas
įjungtas, galite patikrinti įkrovos būseną paspausdami
mygtuką 1/!.
Įrenginys naudoja įmontuotą akumuliatorių. Prieš
pradėdami naudoti įrenginį, įkraukite akumuliatorių,
prijungdami kintamosios srovės adapterį.
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
1. Prijunkite pateikiamą USB laidą prie kintamosios
srovės adapterio.
2. Prijunkite USB laidą prie įrenginio USB prievado.
3. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie
kintamosios srovės elektros lizdo.
,,Pastaba
yy Veikimo laikas yra maždaug 15 valandų.
Gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus
būsenos ir veikimo sąlygų.
yy Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra
įkraunamas, įkrova užtruks daugiau laiko.
(Nepridedamos)
Jeigu, veikiant įkrovimo režimu, akumuliatorius yra
visiškai įkrautas, indikatoriaus spalva pasikeičia iš
raudonos į žalią.
>>Atsargiai
Kintamosios srovės adapteris nėra pridedamas.
Rekomenduojama garsiakalbiams naudoti „LG
Electronics Inc.“ patvirtintą 5 V kintamosios
srovės adapterį (daugiau negu 1,8 A), nes
gali kilti sprogimo pavojus. Jei naudojate ne
rekomenduojamą adapterį, įrenginys gali
neįsikrauti arba gali pakisti įkrovimo laikas.
Pradžia
BLUETOOTH
programėlės naudojimas
Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia
naujų funkcijų.
Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu
ir patogiau naudotis įrenginiu, rekomenduojame
atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music
Flow Bluetooth“.
Programėlės „Music Flow
Bluetooth“ diegimas
BLUETOOTH prietaise
Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow
Bluetooth“ į Bluetooth prietaisą.
Programėlės „Music Flow Bluetooth“
diegimas naudojant QR kodą
1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“
naudodami QR kodą. Naudokite skanavimo
programinę įrangą QR kodui nuskaityti.
2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
3. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.
,,Pastaba
yy Pasirūpinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys
būtų prijungtas prie interneto.
yy Pasirūpinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginyje
būtų įdiegta nuskaitymo programėlė. Jeigu
tokios neturite, ją galite atsisiųsti iš „App
Store“ arba „Google Play Store“.
yy Kai kuriose geografinėse srityse QR kodas gali
neveikti.
„Music Flow Bluetooth“ diegimas
naudojant „App Store“ arba „Google
Play Store“
1. Palieskite „App Store“ arba „Google Play Store“
piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite “Music Flow Bluetooth”
ir atlikite paiešką.
3. Norėdami pradėti Bluetooth programėlės
atsiuntimą, paieškos rezultatų sąraše suraskite ir
palieskite „Music Flow Bluetooth”.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.
BLUETOOTH aktyvinimas
naudojant programėlę „Music
Flow Bluetooth“
Programėle „Music Flow Bluetooth“ galite Bluetooth
prietaisą prijungti prie įrenginio.
1. Palieskite pagrindiniame lange esančią
programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą,
kad įjungtumėte programėlę „Music Flow
Bluetooth“, ir atsiverkite pagrindinį meniu.
2. Palieskite [Menu] ir pasirinkite pageidaujamą
įrenginį.
3. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti
su įrenginiu, palieskite [Setting] ir vadovaukitės
[Help].
1
Pradžia
Apie programėlę „Music Flow
Bluetooth“
9
10 Pradžia
,,Pastaba
1
Pradžia
yy Pateikiama programėlės „Music Flow
Bluetooth“ versija:
operacinė sistema „Android“: 4.0.3 (arba
naujesnė)
operacinė sistema „iOS“: 6.0 (arba naujesnė)
yy Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso,
programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali
neveikti.
yy Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“,
muziką gali būti atkuriama jūsų prietaisu.
Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
yy Jeigu naudojant programėlę „Music Flow
Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas
programėles arba keičiate Bluetooth prietaiso
nustatymus, programėlė „Music Flow
Bluetooth“ gali veikti netinkamai.
yy Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“
veikia netinkamai, patikrinkite Bluetooth
prietaisą bei programėlės „Music Flow
Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar
kartą.
yy Priklausomai nuo jūsų išmaniojo prietaiso
operacinės sistemos, „Music Flow Bluetooth“
veikimas gali šiek tiek skirtis.
yy Net jei Bluetooth ryšys nutraukiamas, vis
tiek galite naudoti programėlę „Music Flow
Bluetooth“, kai perjungiate funkciją.
Valdymas 11
Pagrindinės funkcijos
Garso mygtuko naudojimas
Maitinimo mygtuko naudojimas
2
Valdymas
Galite reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį.
,,Pastaba
Maitinimo įjungimas / išjungimas
Jeigu bandote didinti ar mažinti garsumą, kai jau
pasiektas maksimalus lygis, išgirsite pyptelėjimą.
Palaikykite paspaudę mygtuką 1/!.
Paprastasis naudotojo vadovas
Funkcija
Šviesos diodo indikatoriaus
ir garsinė būsena
Kaip
Maitinimo įjungimas /
išjungimas
Palaikykite paspaudę mygtuką 1/!.
Mygtukas 1/! du kartus sumirksi ir
skleidžia garsinį signalą.
Poravimas naudojant
„Bluetooth“
Kai mygtukas j mirksi baltai, pasirinkite
„LG Music Flow P5 (XX)“ iš išmaniojo
prietaiso pateikiamo prietaisų sąrašo.
Mygtukas j šviečia baltai ir skleidžia
garsinį signalą.
Atkūrimas /
pristabdymas
Paspauskite mygtuką T.
-
Garsumo lygio
reguliavimas
Paspauskite mygtuką o arba p.
-
Pereiti prie kito failo
Du kartus paspauskite mygtuką T.
-
Pereiti prie ankstesnio
failo
Tris kartus paspauskite mygtuką T.
-
Kelių prietaisų poravimas
Norėdami pridėti kitą Bluetooth
prietaisą, 2 sekundes palaikykite
paspaudę mygtuką j.
Mygtukas j šviečia baltai ir skleidžia
garsinį signalą.
Inicijavimas
10 sekundžių palaikykite paspaudę
mygtuką j.
Mygtukai j, 1/! ir T du kartus
sumirksi ir tuomet mygtukas j pradeda
mirksėti baltai.
12 Valdymas
Technologijos
BLUETOOTH®
naudojimas
Apie BLUETOOTH
2
Bluetooth yra belaidžio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams užmegzti.
Valdymas
Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trukdo kitos elektroninės
bangos arba kai kitose patalpose įjungiamas belaidis
ryšys Bluetooth.
Kai atskiri prietaisai jungiami belaidžio ryšio
technologija Bluetooth, netaikomi jokie mokesčiai.
Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis
Bluetooth gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei
ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją
Bluetooth.
Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3,
nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kita.
BLUETOOTH profiliai
Kad galėtumėte naudoti belaidžio ryšio technologiją
Bluetooth, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam
tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau
pateiktu profiliu.
yy A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
yy Codec : SBC, AAC
Muzikos, esančios BLUETOOTH
prietaisuose, klausymas
Įrenginio ir BLUETOOTH prietaiso
poravimas
Prieš pradėdami poravimą, patikrinkite, ar Bluetooth
funkcija yra įjungta Bluetooth prietaise. Žr. Bluetooth
prietaiso naudotojo vadovą. Atlikus poravimą, jo
kartoti nereikia.
1. Įjunkite įrenginį. Tuomet mygtukas j mirksi baltai.
2. Valdykite Bluetooth prietaisą ir suporuokite.
Bluetooth prietaisu ieškant įrenginio, Bluetooth
prietaiso ekrane gali būti rodomas surastų
prietaisų sąrašas, priklausomai nuo Bluetooth
prietaiso tipo. Jūsų įrenginys atpažįstamas kaip
„LG Music Flow P5(xx)“.
3. Pasirinkite „LG Music Flow P5(xx)“.
,,Pastaba
yy XX yra paskutinieji du Bluetooth adreso
skaitmenys. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio
Bluetooth adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08,
Bluetooth prietaise matysite LG Music Flow
P5 (08).
yy Kai kurie prietaisai poruoja skirtingai,
priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Jei
reikia, įveskite PIN kodą (0000).
yy Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo
pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki 2
Bluetooth prietaisų.
yy Kelių prietaisų poravimą palaiko tik „Android“
ir „iOS“ prietaisai. (Kelių prietaisų poravimas
gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo
prijungtų prietaisų specifikacijų.)
yy Nuimamieji Bluetooth prietaisai
(pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių
suporavimo funkcijos.
4. Kai įrenginys sėkmingai prisijungia prie Bluetooth
prietaiso, mirksintys mygtukai pradeda šviesti
baltai ir skleidžia garsinį signalą.
5. Klausykite muzikos.
Norėdami klausytis Bluetooth prietaise esančios
muzikos, žr. Bluetooth prietaiso naudotojo
vadovą.
Valdymas 13
,,Pastaba
yy Naudojant belaidžio ryšio technologiją
Bluetooth, įrenginys ir Bluetooth prietaisas
turi būti kuo arčiau vienas kito ir reikia išlaikyti
šį atstumą.
Tačiau gali kilti keblumų toliau nurodytais
atvejais:
-- jeigu tarp įrenginio ir Bluetooth prietaiso
yra kliūčių;
yy Iš naujo paleidus įrenginį, Bluetooth prietaisą
reikės iš naujo prijungti prie įrenginio.
yy Net jeigu prie įrenginio yra prijungti 2
Bluetooth prietaisai, galėsite paleisti ir valdyti
muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.
yy Garsas gali būti pertrauktas, jeigu ryšį trikdo
kitos elektroninės bangos.
yy Negalite šiuo įrenginiu valdyti Bluetooth
prietaiso.
yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti
naudoti Bluetooth funkcijos.
yy Galite mėgautis belaide sistema naudodami
telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį
ir t. t.
yy Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir
Bluetooth prietaisą, tuo blogesnė garso
kokybė.
yy Bluetooth ryšys atjungiamas, kai įrenginys
išjungiamas arba kai Bluetooth prietaisas yra
per toli nuo elemento.
yy Nutrūkus Bluetooth ryšiui, vėl prijunkite
Bluetooth prietaisą prie įrenginio.
yy Kai prie šio įrenginio prijungiate Bluetooth
prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar
pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite
sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo
lygius.
2
Valdymas
-- jeigu kitas prietaisas naudoja tokį patį
dažnį, koks naudojamas belaidžio ryšio
technologijoje Bluetooth, pvz., medicininėje
įrangoje, mikrobangų krosnelėse ar
belaidžio vietinio tinklo (LAN) prietaisuose.
14 Valdymas
,,Pastaba
Dvikanalio atkūrimo
įjungimas (pasirinktinai)
yy Jeigu Bluetooth prietaise naudojate „Dongle“,
negalite naudoti dvikanalio atkūrimo.
Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis erdviniu
garsu. Norėdami mėgautis erdviniu garsu, privalote
turėti du garsiakalbius.
yy Jei naudojate dvikanalį atkūrimą, nepalaikoma
kelių prietaisų poravimo jungtis.
yy Jei naudojate nešiojamojo prietaiso įvesties
režimą, negalite naudoti dvikanalio atkūrimo.
yy Jei naudojate dvikanalio atkūrimo jungtį,
kituose Bluetooth prietaisuose negalite
ieškoti įrenginių.
2
Valdymas
yy Atjungę dvikanalio atkūrimo jungtį, dar kartą
palaikykite paspaudę vieno iš garsiakalbių
mygtukus. (j, o arba j, p)
yy Naudodami dvikanalį atkūrimą, galite
reguliuoti tiek garsiakalbio , tiek
garsiakalbio garsumo lygį tuo pačiu metu.
1. Prijunkite garsiakalbį
prie Bluetooth prietaiso.
2. Palaikykite paspaudę kiekvieno garsiakalbio
mygtuką, kaip parodyta žemiau.
- garsiakalbis: j, o mygtukas
- garsiakalbis: j, p mygtukas
- Pasigirsta pyptelėjimas ir tuomet mygtukas j
pradeda greičiau mirksėti.
3. Jeigu prijungti du garsiakalbiai, mirksintys mygtukai
j pradeda šviesti baltai ir skleisti garsinį signalą.
Jeigu įrenginiui nepavyksta aptikti, grįžkite prie
pirmojo veiksmo ir bandykite dar kartą.
Automatinis dvikanalio atkūrimo
įjungimas
Jeigu, veikiant dvikanalio atkūrimo režimui, išjungiate
ir vėl įjungiate maitinimą, garsiakalbiai automatiškai
įjungia dvikanalio atkūrimo režimą.
-- Įjunkite du garsiakalbius ir palaukite, iki kol įsijungs
dvikanalio atkūrimo režimas.
-- Dvikanalio atkūrimo įjungimas užtrunka ne ilgiau
nei 30 sekundžių.
yy Kai du garsiakalbiai yra vienas prie kito
prijungti dvikanalio atkūrimo ryšiu, visi prie
garsiakalbių prijungti prietaisai yra atjungiami,
išskyrus paskutinį garsiakalbį, kuris buvo
prijungtas prie garsiakalbio .
yy Dvikanalio atkūrimo funkcija galima tik šiame
įrenginyje. Ji negalima kituose serijos „Music
Flow“ produktuose.
yy Norėdami pakeisti Bluetooth prietaisą,
veikiantį dvikanalio atkūrimo režimu, 2
sekundes palaikykite paspaudę mygtuką j,
kad atjungtumėte naudojamą Bluetooth
prietaisą ir kad prijungtumėte pageidaujamą
Bluetooth prietaisą.
yy Veikiant dvikanalio atkūrimo režimu, prie
Bluetooth prietaiso galite prijungti tik
garsiakalbį .
yy Dvikanalio atkūrimo režimą palaiko tik
prietaisai, naudojantys „Android“ ir „iOS“.
yy Kai prie šio įrenginio prijungiate Bluetooth
prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar
pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite
sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo
lygius.
yy Veikiant dvikanalio atkūrimo režimu,
pasirūpinkite, kad atstumas tarp garsiakalbių
būtų kuo mažesnis.
yy Dvikanalis atkūrimas gali netinkamai veikti,
priklausomai nuo tinklo aplinkos.
Valdymas 15
„LG Sound Sync“
(Televizoriaus privataus
garso režimas)
LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos
funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas,
nutildymas.
Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr.
televizoriaus naudotojo vadovą.
Atlikite vieną iš toliau pateikiamų jungčių,
priklausomai nuo įrangos galimybių.
,,Pastaba
yy Ryšiui nutrūkus, patikrinkite šio įrenginio ir
televizoriaus būseną: ar tiekiamas maitinimas,
ar veikia kitos funkcijos.
yy Naudodami „LG Sound Sync“, patikrinkite
įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais
atvejais.
-- Išjungus įrenginį.
-- Keičiant funkcijas.
-- Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba
atstumo.
yy Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas,
priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai
nustatote AUTOMATINIO MAITINIMO funkciją
į ĮJUNGTA.
yy Televizoriaus nustatymų meniu informacija
skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus
modelio.
1. Įjunkite įrenginį paspausdami mygtuką 1/!
(maitinimas).
2. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite
televizoriaus garso išvestį:
Televizoriaus nustatymų meniu [ [Sound]
[ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
3. Tuo pačiu metu laikykite paspaudę mygtukus j ir
T, iki kol išgirsite pyptelėjimą. j mirksi gintarine
spalva. Jeigu prisijungiama, j mygtukas šviečia
gintarine spalva.
,,Pastaba
yy Jeigu išjungiate įrenginį, „LG Sound Sync“
(belaidis) automatiškai išsijungia. Norėdami
toliau naudotis šia funkcija, turite iš naujo
prijungti televizorių prie įrenginio.
yy Galite nutildyti garsą paspausdami mygtuką
T.
2
Valdymas
Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio
valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio
įrenginio funkcijas. Funkcija yra suderinta su LG
televizoriais, palaikančiais „LG Sound Sync“. Ant
televizoriaus turi būti „LG Sound Sync“ logotipas.
Jungiant belaidžiu ryšiu
16 Valdymas
Muzikos, grojančios
iš išorinio prietaiso,
klausymas
Kitos funkcijos
Nustatymas iš naujo
Įrenginys gali būti naudojamas muzikai iš įvairių tipų
išorinių prietaisų atkurti.
2
Valdymas
Jei dėl gedimų prietaisas užstringa, nuimkite guminę
movą ir paspauskite nustatymo iš naujo skylę smailiu
daiktu, pvz., smeigtuku. Tuomet įrenginys visiškai
išsijungia.
1. Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio išorinių
prietaisų įvesties prievado.
2. Įjunkite maitinimą palaikydami paspaudę mygtuką
1/!.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.
,,Pastaba
yy Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą,
funkcija automatiškai pasikeičia į prijungto
nešiojamojo prietaiso režimą.
yy Galite nutildyti garsą paspausdami mygtuką
T.
Perspėjimas dėl automatinio
išsijungimo
Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ ar „LG Sound Sync“
režimu ir muzika negroja 20 minučių ar ilgiau arba
naudojant nešiojamojo įrenginio įvesties režimą
įrenginys veikia 6 valandas ir nėra paspaudžiamas
joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungia.
Trikčių šalinimas 17
Trikčių šalinimas
Bendroji dalis
Problema
Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.
yy Akumuliatorius iškrautas. Įkraukite akumuliatorių.
yy Kintamosios srovės adapteriu prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
yy Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garsumo lygis.
Patikrinkite ir reguliuokite įrenginio arba Bluetooth prietaiso garsumo lygį.
Nėra garso arba garsas
iškraipomas.
yy Garso kokybė gali suprastėti, jeigu garsiai atkuriamas įrašas iš išorinio prietaiso.
Sumažinkite prietaiso garsumo lygį.
yy Bluetooth prietaise išjunkite belaidį ryšį Bluetooth ir vėl jį įjunkite. Tada
bandykite suporuoti dar kartą.
yy Įsitikinkite, kad Bluetooth įrenginys yra įjungtas.
yy Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp Bluetooth prietaiso ir šio įrenginio.
yy Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo arba jį supančios aplinkos, jūsų
prietaisas gali būti nesuporuotas su įrenginiu.
Bluetooth poravimas
veikia netinkamai.
yy Gali nepavykti aktyvinti programėlės „Music Flow Bluetooth“, kai naudojate
Bluetooth. Prieš pradėdami naudoti programėlę „Music Flow Bluetooth“,
tinkamai atjunkite prijungtą Bluetooth prietaisą.
yy Kai Bluetooth prietaisas yra jau prijungtas prie kito įrenginio, pirmiausia
atjunkite Bluetooth jungtį. Tuomet įrenginį galėsite valdyti programėle „Music
Flow Bluetooth“.
yy Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso, programa „Music Flow Bluetooth“ gali
neveikti arba veikti ribotai.
yy Užmegztas ryšys gali būti atjungtas, jei pasirinksite kitą programėlę arba
programėle „Music Flow Bluetooth“ pakeisite prijungto prietaiso nustatymą.
Tokiu atveju, patikrinkite ryšio būseną.
yy Jei akumuliatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota Bluetooth
informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso
maitinimas buvo atjungtas.
Įrenginys netinkamai
veikia.
yy Gedimo atveju akumuliatoriaus šviesos diodo indikatorius mirksi pakaitomis
gintarine ir balta spalvomis. Įrenginį naudokite tinkamoje vietoje, kur
temperatūra ir drėgnumas nėra per didelis ar per mažas.
yy Jei apkrova per didelė, visi LED indikatoriai šviečia baltai. Dar kartą išjunkite ir
vėl įjunkite maitinimą.
Pirmiau nurodyti
sprendimai neveikia.
yy Paspauskite nustatymo iš naujo skylę aštriu daiktu, pvz., mechaniniu pieštuku.
3
Trikčių šalinimas
yy Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais, nei klausyti muzikos, garso kokybė gali
suprastėti arba įrenginys gali pradėti veikti netinkamai.
18 Priedas
Apie LED indikatorių
Bendroji dalis
4
Akumuliatoriaus
indikatoriaus spalva iš
raudonos pasikeičia į žalią.
Įkraunama
Mygtukas 1/! mirksi baltai
ir skleidžia garsinį signalą.
Maitinimas įjungtas.
Mygtukas 1/! mirksi
gintarine spalva ir skleidžia
garsinį signalą.
Akumuliatorius iškrautas. (Greitai mirksi)
Akumuliatoriaus indikatorius
greitai mirksi raudonai ir
žaliai.
Įrenginys netinkamai veikia.
Palikite kuriam laikui įrenginį kambario temperatūroje (5–35 °C) ir bandykite
dar kartą.
Visiškai įkrauta
„Bluetooth“
Priedas
Mygtukas j mirksi arba
šviečia baltai ir skleidžia
garsinį signalą.
Mirksi: ieškoma Bluetooth prietaisų
Šviečia: Bluetooth prietaisas yra prijungtas.
Dvikanalis atkūrimas ir „Sound Sync“
Mygtukas j greitai mirksi
arba šviečia baltai ir skleidžia
garsinį signalą.
(j ant dviejų garsiakalbių)
Laukiama dvikanalio atkūrimo jungties
Mygtukas j mirksi gintarine
spalva ir skleidžia garsinį
signalą.
Laukiama „Sound Sync“
Dvikanalis atkūrimas ir „Sound Sync“
Mygtukas T mirksi baltai.
Nutildymo būsena (nešiojamasis prietaisas)
Priedas 19
Prekių ženklai ir
licencijos
Įrenginio priežiūra
Transportuojant įrenginį
Belaidžio ryšio technologija Bluetooth yra sistema,
kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių
prietaisų, esančių ne toliau nei 10 metrų spindulio
teritorijoje.
Kai atskiri prietaisai jungiami belaidžio ryšio
technologija Bluetooth, netaikomi jokie
mokesčiai. Mobilus telefonas su belaidžio ryšio
technologijomis Bluetooth gali būti valdomas
naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant
belaidžio ryšio technologiją Bluetooth.
Bluetooth žodinis užrašas ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją.
Išorinių paviršių švaros palaikymas
yy Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz.
priemonių vabzdžiams naikinti).
yy Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį
pažeisti.
yy Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant
prietaiso ilgą laiką.
Įrenginio valymas
Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai
itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį
sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie
gali sugadinti įrenginio paviršių.
4
Priedas
Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai
priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir
pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį,
maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip
jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.
20 Priedas
Specifikacijos
Bendroji dalis
Maitinimo reikalavimai
5 V 0 1,8 A (kintamosios srovės adapteris)
Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos
9W
Matmenys
(plotis x aukštis x ilgis)
Maždaug 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Grynasis svoris (apytikslis)
0,47 kg
Darbinė temperatūra
Nuo 5 °C iki 35 °C
Oro drėgnumas darbo
vietoje
Nuo 5 % iki 60 %
Įvestys
4
PORT. IN
0,65 Vrms (3,5 mm erdvinio garso lizdas)
USB
Mikro USB prievadas akumuliatoriui įkrauti
Priedas
Garsiakalbiai
Tipas
integruoti
Vardinė varža
4Ω
Vardinė įvesties galia
10 W
Maksimali įvesties galia
20 W
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus galia
2 100 mAh
Veikimo trukmė
Maždaug 15 val.
Gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
yy Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising